The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รวมภูมิปัญญาท้องถิ่นวาริน65

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by warinchamrapchalermrajkumari, 2022-04-07 04:23:59

รวมภูมิปัญญาท้องถิ่นวาริน65

รวมภูมิปัญญาท้องถิ่นวาริน65

สาขาการจดั การทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
นายรัฐธีร์ กะถาไชย

109 หมู่ 8 บา้ นอดุ มชาติ ต.เมืองศรีไค ผลผลิต/ผลสมั ฤทธ์ิ/ประโยชนท์ ี่ไดร้ ับจากการปฏิบตั ิ
จงั หวดั อบุ ลราชธานี 34190 1. เป็ นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ประชาชนทุกคนสามารถมาศึกษาเรียนรู้ดา้ นการปลกู
095-9785798 พชื ผลทางการเกษตร โดยใชป้ ๋ ุยอินทรีย-์ ชีวภาพ
2. มีการจดั การทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ ม มงุ่ เนน้ การอนุรักษแ์ ละใช้
- ประโยชน์จากคุณคา่ ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ มอยา่ งสมดุลและยงั่ ยนื
3. เป็ นศูนยก์ ลางการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชน
รัฐธีร์ กะถาไชย
เป็ นวทิ ยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกพชื ผลทางการเกษตร โดย
ประวตั ผิ ลงาน คณุ งามความดี นายรัฐธีร์ กะถาไชย ใช้ป๋ ุยอินทรี ย์-ชีวภาพ โดยมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
เกิดเม่ือวนั ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2517 มีภมู ิลาเนาบา้ น ส่ิ งแวดล้อม มุ่งเน้นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของ
เกิดท่ีจงั หวดั น่าน จบการศึกษาสาขาช่างยนต์ มาจาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ มอยา่ งสมดุลและยง่ั ยนื
วิทยาลยั ช่างจงั หวดั น่าน แตด่ ว้ ยมีความรักและชอบใน
อาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นอาชีพดง่ั เดิมของบรรพบุรุษ
เป็นอาชีพที่อิสระไม่ข้ึนตรงกบั ใคร มีความสนใจท่ีจะ
เรียนรู้และเพมิ่ พนู ทกั ษะความรู้ดา้ นการเกษตร จึงได้
ไปขอศึกษาความรูแ้ ละฝึกปฏิบตั ิการทาการเกษตร
แบบผสมผสานจาก เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2549
อาชีพทานา จนไดร้ ับการเชิดชูเกียรติเป็นครูภูมิปัญญา
ไทยและไดร้ ับการยกยอ่ งใหเ้ ป็นปราชญช์ าวบา้ น
ผเู้ ชี่ยวชาญเรื่องขา้ ว ปัจจุบนั ประสบความสาเร็จจาก
การคดั เลือกพนั ธุ์ขา้ ว และการสร้างนวตั กรรมใหมด่ า้ น
การทานา จึงเกิดแรงบนั ดาลใจท่ีจะเดินรอยตามการ
ดาเนินชีวติ ดว้ ยการทาการเกษตรผสมผสาน เป็น

“รัฐธีร์ฟาร์ม”

นางธนวนั ต์ สอนสะอาด
กศน.ตาบลเมอื งศรีไค
เบอร์โทร. 063-8183564

สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิ ละ
ส่ิงแวดล้อม

นายประสิทธ์ สุทธิพนั ธ์

63/1 ถ.ราษฎร์อทุ ิศ (ชุมชนชลประทาน) - เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ต.วารินชาราบ อ.วารินชาราบ จ. - ชุมชนต้นแบบปลอดขยะ
อบุ ลราชธานี - ชมุ ชนต้นแบบรักการอ่าน ชุมชนชลประทาน
- ศูนย์เรยี นรปู้ รชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
090-9166240
เกษตรทฤษฎีใหม่
Prasit Suttipun
- เปน็ วิทยากร ศูนยเ์ รียนรปู้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
Prasit Suttipun และเกษตรทฤษฎใี หม่

นายประสิทธ์ สุทธิพนั ธ์ - เป็นวิทยากร แปรรูปผลติ ภณั ฑ์จากขยะเหลือใช้

เป็ นบุคคลการดาเนินชีวติ ตามหลกั ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพ่งึ พาตนเอง
การนาขยะในชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภณั ฑ์
ต่างๆ ท่ีสามารถนากลบั ไปใชง้ านและจดั
จาหน่ายเป็ นของที่ระลึกสาหรับผทู้ ่ีเขา้ เยยี่ ม
ชมศึกษาดูงาน การกาจดั ขยะสดโดยใชห้ ลกั
เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถถา่ ยทอดองค์
ความรู้ใหก้ บั คนในชุมชนหรือประชาชนท่ีมา
ศึกษาดูงาน เพ่ือการสร้างการมีคณุ ภาพชีวติ
ตามแบบวถิ ีพอเพียง โดยในแต่ละปี น้นั ไดม้ ี
หน่วยงานตา่ งๆ นาผทู้ ่ีตอ้ งการศึกษาความรู้
ดา้ นหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง มา

ศึกษาดนูงาานงสแาลวกมเปลลฤี่ยดนี เปรียรนะรกู้ อบแสง

กศน.ตาบลวารนิ ชาราบ

โทร.089-5897174

สาขาศิลปกรรม ด้านหัตถกรรม
นางเพยี งแพง ปัสสุวรรณ

บา้ นเลขท่ี 106 หมู่ 5 บา้ นคาขวาง 1. เป็ นแหล่งศึกษาเรียนรู้ การทอผา้ ลายผา้ พ้ืนเมือง ผา้ กาบบวั อตั ลกั ษณ์
ของจงั หวดั อบุ ลราชธานี โดยมีภูมิปัญญาทอ้ งถิ่น ไดส้ ืบสานและพฒั นา
093 3192539 งานทอผา้ และผลิตภณั ฑจ์ ากผา้ กาบบวั ท่ีหลากหลายและมีรูปแบบท่ี
ID0933192539 ทนั สมยั เป็นท่ีรูจ้ กั กบั คนทวั่ ไป

กลุ่มสตรีทอผา้ กาบบวั บา้ นคาขวาง 2. เป็ นแหลง่ สร้างอาชีพ สร้างรายไดใ้ หก้ บั ชุมชน
กลมุ่ ทอผา้ กาบบวั
เป็ นวทิ ยากรผใู้ หค้ วามรู้ ภมู ิปัญญาทอ้ งถ่ิน สาขาศิลปกรรม
กลุม่ ทอผา้ กาบบวั บา้ นคาขวาง กอ่ ต้งั เม่ือวนั ท่ี 1 ดา้ นหตั ถกรรม งานทอผา้ พ้ืนเมือง
พฤศจิกายน 2539 เกิดจากการรวมกลุม่ กนั สมาชิก 9
คน โดยมีนายสงั คม ดวงดี เป็นผรู้ วบรวมเงินทุน เป็ นผสู้ นบั สนุนการดาเนินงาน นิทรรศการอนุรักษม์ รดกไทย
สาหรับก่อต้งั กลุม่ ปัจจุบนั มีนางเพยี งแพง ปัสสุวรรณ ตาบลคาขวาง
เป็นประธานกลุม่ กิจกรรมของกลุ่มเริ่มจากการทอผา้
มดั หมี่เพอ่ื ขายออกสู่ตลาด ต่อมาในปี พ.ศ 2543
จงั หวดั อุบลราชธานีไดม้ ีโครงการ “สืบสานผา้ ไทย
สายใยเมืองอุบลฯ” เพ่อื ส่งเสริมผา้ พ้นื เมืองที่เป็น
เอกลกั ษณ์ของเมืองอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานตา่ ง
ๆ เขา้ มามีส่วนร่วมในการสนบั สนุนการคดั เลือกผา้ ใน
อดีตที่ทรงคุณค่าข้ึนมาฟ้ื นฟแู ละพฒั นาลวดลายจนได้
ผา้ ที่มีชื่อวา่ “ผา้ กาบบวั ” และประกาศเป็นผา้
เอกลกั ษณข์ องจงั หวดั อุบลราชธานี ปัจจุบนั กลุม่ ทอผา้
กาบบวั ไดร้ ับคดั เลือกเป็นสินคา้ OTOP ระดบั 5 ดาว
ระดบั ประเทศในปี 2547 และยงั ไดร้ ับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมรางวลั อีกมากมาย เป็นที่รู้จกั และมี
ชื่อเสียงในจงั หวดั อุบลราชธานี

นางสาวราตรี แสนทวสี ุข
กศน.ตาบลคาขวาง
อาเภอวารินชาราบ จงั หวดั อุบลราชธานี
เบอร์โทร. 0813835328

สาขาด้าน วสิ าหกจิ ชุมชน
การท่องเทยี่ วเชิงเกษตรปลอดสารพษิ
นายสราวุธ ตรีอนิ ทร์

บ้าน โนนสมบรู ณ์ หมู่10 1. เป็ นแหลง่ เรียนรู้ในชุมชน ประชาชนทุกคนในชุมชนสามารถเขา้ ถึง
ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ ใชบ้ ริการไดต้ ลอดเวลา
จ.อบุ ลราชธานี 34190
089-689 9275 2. สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
3. เป็ นศูนยก์ ลางความรู้ “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ ”
-

แหล่งเรียนรู้บา้ นกะสวนวสิ าหกิจชุมชน ลกั ษณะเครือขา่ ยและการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมกบั
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรปลอดสารพิษบา้ น หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ ง
โนนสมบูรณ์
กศน.อาเภอวารินชาราบ ไดใ้ หก้ ารส่งเสริมสนบั สนุนเผยแพร่
หมู่10 ตาบลธาตุ อาเภอวารินชาราบ
จงั หวดั อบุ ลราชธานี เป็ นแหลง่ เรียนรู้
รูปแบบวสิ าหกิจชุมชน นอกจากจะเป็ น
สถานที่ใหค้ วามรู้ดา้ นการเกษตรของ
ชุมชนแลว้ ยงั ส่งเสริมวฒั นธรรมและหล่อ
หลอมรวมกนั สร้างชุมชนใหเ้ ป็ นแหล่ง
ท่องเท่ียว สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
รายไดใ้ หก้ บั ชุมชน พฒั นาคุณภาพชีวติ
และความเป็ นอยู่ รักและสามคั คี

สาขาการจัดการองค์กร
นายเพชรัตน์ สีดารักษ์

บา้ นเลขท่ี178/1บา้ นหวางออก หมู่ 12 ผลผลิต/ผลสมั ฤทธ์ิ/ประโยชนท์ ่ีไดร้ ับจากการปฏิบตั ิ
ตาบลคูเมือง อาเภอวารินชาราบ 1. มีความสามารถในการบริหารจดั การดาเนินงานขององคก์ ร ชุมชนต่าง
จงั หวดั อบุ ลราชธานี 34190
086-2633238 ใหส้ ามารถพฒั นาและบริหารองคก์ รของตนเองไดต้ ามบทบาทหนา้ ท่ีขององคก์ ร
2. มีภาวะความเป็ นผนู้ า ทมุ่ เทเสียสละ อุทิศตนเพ่อื งานในภารกิจ หนา้ ที
www.facebook.com/profile.php?id
เตม็ เวลา มิไดไ้ ปทางานอยา่ งอ่ืน ยดึ หลกั การทางาน ปรึกษาหารือ การมีส่วนร่วม
www.facebook.com/profile.php?id=1000389907 การทางานเป็ นทีม รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ ายอยา่ งเขา้ ใจ ประนีประนอม ใช้
07546 กระบวนการตดั สินใจร่วมกนั ตามหลกั ประชาธิปไตย
ประวตั ผิ ล-งาน คุณงามความดี ทองใส ทบั ถนน เกิด
3. มีพ้ืนฐานความรู้ทางดา้ นรัฐศาสตร์ และกฎหมาย ซ่ึงเป็ นประโยชน์ตอ่
เกิดวนั ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2506 ที่บา้ นหวางออก การปฏิบตั ิหนา้ ท่ีราชการและชุมชน
ตาบลคูเมือง อาเภอวารินชาราบ จงั หวดั อุบลราชธานี
เป็นบุตรของนายหนู สีดารักษ์ และ นางอารีย์ สีดา 4. มีความกระตือรือร้นในการทางาน และพฒั นาระบบการทางานเป็ นทีม
รักษ์ การศึกษา จบการศึกษาในระดบั ช้นั ประถมศึกษา ความสาเร็จร่วมกนั ซ่ึงดูไดจ้ ากกลมุ่ องคก์ รตา่ ง ๆ มีถึง 24 กลุม่ ในหมูบ่ า้ น
ปี ท่ี 4 จากโรงเรียนวดั บา้ นคอ้ หวาง ระดบั ช้นั
ประถมศึกษาปี ที่ ๗ จากโรงเรียนบา้ นบก(มน่ั สามคั คี 5. มีทกั ษะและประสบการณ์ในการทางาน ที่เกิดจากการเรียนรู้อยา่ ง
วทิ ยาคาร) ระดบั มธั ยมศึกษาตอนตน้ จากโรงเรียนลือ ต่อเน่ือง และลงมือปฏิบตั ิใหส้ อดคลอ้ งกบั บริบทชุมชนของหมบู่ า้ นและความ
คาหาญวารินชาราบ และระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย ตอ้ งการของชาวบา้ น
จากการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอวารินชาราบไดร้ ับ
การแต่งต้งั ผใู้ หญบ่ า้ นหวางออก ตาบลคูเมอื ง อาเภอวา 1. เป็ นวทิ ยากรเผยแพร่ ความรู้ในการอบรมใหก้ บั นกั ศึกษา กศน.
รินชาราบ จงั หวดั อุบลราชธานี เม่ือ วนั ท่ี 13 มิถุนายน ตาบลคูเมือง
พ.ศ. 2549 และไดร้ ับตาแหน่งกานนั ตาบลคูเมือง
อาเภอวารินชาราบ จงั หวดั อุบลราชธานี เมื่อวนั ท่ี 13 2. เป็ นประธานคณะกรรมการ กศน.ตาบลคูเมือง
กมุ ภาพนั ธ์ 2556 และไดร้ ับรางวลั กานนั แหนบทองคา
ประจาปี พ.ศ. 2565 3. เป็ นประธานศนู ยส์ ่งเสริมและพฒั นาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)
ตาบลคูเมือง

นางวนดิ า พรมหล่อ 4. ร่วมดาเนินการจดั กิจกรรม โครงการต่างๆของ กศน. ท่ีได้
กศน.ตาบลคูเมอื ง ดาเนินการในพ้นื ท่ีตาบลคูเมือง
อาเภอวารินชาราบ จงั หวดั อุบลราชธานี
เบอร์โทร. 0878313122 การ

สาขาด้าน สาขาอตุ สาหกรรมและหัต

บา้ นเลขที่112 หมู่10 ตาบลคาน้าแซบ

เป็ นแหลง่ เรียนรู้ดา้ นการหตั กรรม ดา้ นการผลิต การอยแู่ บบวถิ ีพอเพียง โดยการ

นางปิ ยะรัตน์ ยนื สุข เป็ นบุคคล

- เป็ นวทิ ยากรใหค้ วามรู้ หลกั สูตรการสานตระกร้า

นางสาวพริ นนั ท์ อาจภักดี

สาขาด้าน การเกษตรอนิ ทรีย์
นายสกลกจิ วงค์พรมมา

บา้ นเลขที่18 หม6ู่ ตาบลบุ่งไหม อาเภอวา เป็ นแหลง่ เรียนรู้ดา้ นการเกษตรอนิ ทรีย์ แบบวถิ ีพอเพยี ง โดยการพ่งึ ตนเอง
รินชาราบ จงั หวดั อบุ ลราชธานี

094-3606614

094-3606614

สกลกิจ วงคพ์ รมมา

064-0969106 - เป็ นวทิ ยากรใหค้ วามรู้ หลกั สูตรการทาป๋ ุยชีวภาพ
- เป็ นวทิ ยากรใหค้ วามรู้ หลกั สูตรการทากระถางตน้ ไมจ้ ากยางรถยนต์
นายสกลกิจ วงคพ์ รมมา เป็น - เป็ นวทิ ยากรใหค้ วามรู้ หลกั สูตรการขยายพนั ธุพ์ ชื
บุคคลตน้ แบบ ดา้ นการดาเนินชีวติ - เป็ นวทิ ยากรใหค้ วามรู้ หลกั สูตรการขยายพนั ธุ์พืช (พชื ผกั สวนครัว)
ตามหล-กั ปรัชญาของเศรษฐกิจ - เป็ นวทิ ยากรใหค้ วามรู้ หลกั สูตรการปลูกผกั สวนครัว ตามหลกั
พอเพียง สามารถพ่ึงพาตนเอง และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถถ่ายทอดองคค์ วามรู้ใหก้ บั คน - เป็ นวทิ ยากรใหค้ วามรู้ตามโครงการการจดั กระบวนการเรียนรู้ตาม
ในชุมชนหรือประชาชนท่ีมาศึกษาดู หลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งและเกษตรทฤษฎีใหม่
งาน เพอื่ การสร้างการมีคุณภาพชีวติ - เป็ นวทิ ยากรอบรมใหค้ วามรู้โครงการพฒั นาคุณภาพชีวติ ตามหลกั
ตามแบบวถิ ีพอเพยี ง โดยในแตล่ ะปี ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยกุ ตส์ ู่ “โคก
น้นั ไดม้ ีหน่วยงานต่างๆ นาผทู้ ่ี หนอง นา โมเดล”
ตอ้ งการศึกษาความรู้ดา้ นหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา
ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้

นางสาวทพิ วรรณ นางาม
กศน.ตาบลบุ่งไหม
อาเภอวารินชาราบ จงั หวดั อบุ ลราชธานี
เบอร์โทร. 091-0207688

สาขาด้าน เกษตรกรรม
คุณพ่อนิรันดร์ ภูมิสา

เลขที่184 หมู่ 14 บา้ นดอนหนองบวั ผลผลิต/ผลสมั ฤทธ์ิ/ประโยชนท์ ่ีไดร้ ับจากการปฏิบตั ิ
ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ 1. เป็ นแหลง่ เรียนรู้ในชุมชน ประชาชนทุกคนสามารถมาศึกษาเรียนรู้ได้
จ.อุบลราชธานี 2. ส่งเสริม ดา้ นเกษตรทฤษฎีใหมใ่ หก้ ลบั ชุมชนและพ้ืนท่ีใกลเ้ คียง
0885941534 3. เป็ นศูนยก์ ลางการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชนและเพ้นื ที่ใกลเ้ คียง
0885941534
-

ประวตั ผิ ลงาน คุณงามความดี คุณพอ่ นิรันดร์ ภูมิ เป็ นวทิ ยากรใหค้ วามรู้เร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม่
สา เกิดเม่ือวนั ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2505 ท่ีบา้ นดอน
หนองบวั ตาบลแสนสุข อาเภอวารินชาราบ จงั หวดั เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาและเป็ นผสู้ นบั สนุนกิจกรรม
ใหส้ ถานศึกษา
อุบลราชธา-นี มีความสามารถโดดเด่นดา้ นการทา

เกษตรพอเพียงตามรอยพอ่ และเกษตรทฤษฎีใหม่มา
โดยตลอด ต้งั แตว่ ยั หนุ่ม ในปี พุทธศกั ราช 2546
ไดร้ ับเลือกต้งั เป็น ผใู้ หญ่บา้ น บา้ นดอนหนองบวั
ตาบลแสนสุข อาเภอวารินชาราบ จงั หวดั อุบลราชธานี
ตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งผใู้ หญ่บา้ น ไดอ้ ุทิศตน
และส่งเสริม ใหล้ กู บา้ นหนั มาทาเกษตรอินทร์ ปลกู ผกั
สวนครัวเพื่อลดรายจ่ายและเพมิ่ รายได้ จนในปี
พทุ ธศกั ราช 2560 ไดร้ ับเลือกต้งั เป็น กานนั ตาบลแสน
สุข ไดม้ ีโอกาสขยายผลความรู้ที่ตนท่ีตนมีใหห้ มบู่ า้ น
อื่นในตาบลแสนสุข และเป็นวทิ ยากรใหค้ วามรู้ ดา้ น
การทาเกษตรทฤษฎีใหม่ ใหก้ บั หน่วยงานต่าง

นางอไุ ร เคนคาน้อย
กศน.ตาบลแสนสุข
อาเภอวารินชาราบ จงั หวดั อุบลราชธานี
เบอร์โทร. 0872607853

สาขาด้าน เกษตรกรรม
นางสารี แก้วมณี

21 เกษตรสมบูรณ์ หมู่ 13 บคุ คลและประชาชนที่เขา้ รับการอบรมสามารถนาไปปฏบิ ัติไดอ้ ย่างมี
ต.หว้ ยขะยงุ อ.วารินชาราบ ประสทิ ธิภาพ ทาให้เกิดอาชพี สรา้ งรายได้เสริม สามารถลดรายจา่ ยใน
จ.อบุ ลราชธานี 34190 ครอบครัว ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตและความเปน็ อยู่ท่ดี ขี ้ึน จนเป็นท่รี จู้ ัก
085-6116346 และได้รบั การยอมรบั ขยายผลออกไปอยา่ งกว้างขวาง ในทัว่ ทุกภมู ิภาค
ของประเทศ โดยบุคคลและประชาชนผทู้ ่ีสนใจเข้ามาศกึ ษาดงู าน และฝึก
- ปฏบิ ัติ โดยไมต่ อ้ งเสียค่าใช้จา่ ยแต่อย่างใด

- ลักษณะเครือข่ายและการสร้างเครือขา่ ย การมีส่วนรว่ มกับ
หนว่ ยงานท่ีเกย่ี วขอ้ ง
ศูนย์เรียนรู้กลุ่มข่าแดง GAP ตาบลห้วยขะยงุ
ดาเนนิ การขบั เคลอื่ นการทางานโดย นางสารี แก้วมณี เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ซ่ึงมีหลายหน่วยงานท่ี
มุ่งเน้นการปลกู ข่าแดงเกษตรอนิ ทรีย์ และปฏเิ สธการ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาและขับเคล่ือน
ใช้สารเคมกี าจัดศัตรูพชื และป๋ ยุ เคมอี ย่างเดด็ ขาด ให้การปลกู ข่าแดง GAP ตาบลห้วยขะยุง ใหม้ ีความยงั่ ยืน
เนื่องจากสารเคมที ใี่ ช้ในการเกษตรเหล่านมี้ ผี ลกระทบ
ต่อกลไกและกระบวนการของระบบนเิ วศ เป็ นวทิ ยากรสอนอาชีใหน้ กั ศึกษากศน.
นอกเหนือจากการปฏเิ สธการใช้สารเคมกี ารเกษตรแล้ว
เกษตรอนิ ทรีย์ยงั ให้ความสาคญั กบั การสร้างสมดุลของ
วงจรของธาตอุ าหาร, การประหยดั พลงั งาน, ปรับปรุง
ดนิ และนาดนิ ทไี่ ด้จากการหมกั บ่มมาปลกู ข่าแดง ไว้
ทานกนั ในชุมชน มกี ารจาหน่ายผลผลติ ส่งตลาดใน
ตาบล อาเภอ และต่างจงั หวดั ข่าแดงตาบลห้วยขะยงุ
ได้พฒั นาคุณภาพจนได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP
ข่าปลอดสารพษิ จากกรมวชิ าการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ต้งั แต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบนั

นายอุดร ถิ่นขาม
กศน.ตาบลหนองกนิ เพล
อาเภอวารินชาราบ จงั หวดั อบุ ลราชธานี
เบอร์โทร. 0879582196

สาขาด้าน วรรณกรรม (ผู้ประพนั ธ์เพลง)
คุณพ่อโชตชิ ่วง สีมาคา

79 หมู่ 3 บา้ นคอนสาย ต.โนนโหนน ผลผลิต/ผลสมั ฤทธ์ิ/ประโยชนท์ ่ีไดร้ ับจากการปฏิบตั ิ
อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี 34190 1. เป็ นแหลง่ เรียนรู้ในชุมชน ประชาชนทุกคนสามารถมาศึกษาเรียนรู้ได้
085-4696509 2. ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด สืบสานขนบธรรมเนียม ปาระเพณี วฒั นธรรมไทย
085-4696509 3. เป็ นศูนยก์ ลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน
4.เป็ นท่ีวทิ ยากรพิเศษใหค้ วามรู้เร่ืองของวรรณกรรม
- 5.เป็ นท่ีปรึกษาสมาคมหมอลาเมอื งดอกบวั อุบลราชธานี

ประวตั ผิ ลงาน คุณงามความดี นายโชติช่วง สีมาคา เป็ นวทิ ยากรใหค้ วามรู้เรื่องการแตง่ เพลง กลอนลา รวมถึงการประพนั ธ์
เกิดเมื่อวนั ท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ที่บ้านคอนสาย บทเพลง
ตาบ ลโน น โห น น อาเภอวาริ น ชาราบ จังห วัด เป็ นคณะกรรมการตดั สินการประกวดร้องเพลง
อุบลราชธานี เป็นบุตรของนายจูม สีมาคา กบั นางกวา้ ง เป็ นผใู้ หก้ ารสนบั สนุนกิจกรรมของสถานศึกษา
สีมาคา ซ่ึงนายโชติช่วง สีมาคา เป็นผูม้ ีความสามารถ
โดดเด่นด้านวรรณกรรม คือ การแต่งบทเพลง การ
ประพนั ธ์บทเพลง หรือแม้กระทั่งการแต่งกลอนลา
และได้แต่งเพลงให้กับผู้มีช่ือเสียง และลูกศิษย์อีก
มากมายท่ีประสบความสาเร็จจากบทเพลงของท่าน
และปั จจุ บัน ท่ าน ไม่ได้ห ยุดที่ จะช่ วยส่ งเส ริ ม
สนับสนุนการรักษาขนบธรรมเนียมวฒั นธรรม โดย
การเป็ นวิทยากรพิเศษในการให้ความรู้เกี่ยวการแต่ง
เพลง การประพนั ธ์บทเพลง การแต่งกลอนลา ให้กบั
นกั ศึกษามหาวิทยาอุบลราชธานี และเป็นท่ีปรึกษาของ
คณะคุรุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุดมการณ์ของท่านคือ ต้องการสืบสานสืบทอด
ศิลปวฒั นธรรมจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

นางสาวจรี าวรรณ รักสมยสา
กศน.ตาบลโนนโหนน
อาเภอวารินชาราบ จงั หวดั อุบลราชธานี
เบอร์โทร. 089-6272257

สาขาด้าน หัตถกรรม (งานผมี อื ช่าง)
คุณแม่สาเนียง มุลแสง

บา้ นเลขท่ี 60 บา้ นสร้างเมก็ ผลผลิต/ผลสมั ฤทธ์ิ/ประโยชนท์ ่ีไดร้ ับจากการปฏิบตั ิ
1. เป็ นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ประชาชนทุกคนสามารถมาศึกษาเรียนรู้ได้
หมู่ 4 ตาบลโพธ์ิใหญ่ 2. ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอดมีผลงานในสิ่งที่ทามือ เช่น เครื่องจกั สานตา่ ง ๆ
3. เป็ นศูนยก์ ลางการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชน และเป็นบา้ นหนงั สือชุมชน
จงั หวดั อบุ ลราชธานี 34190
เป็ นวทิ ยากรใหค้ วามรู้เรื่องจกั สานตา่ งๆ งานผีมือ
087-8097990 เป็ นอาสาสมคั รรักการอา่ นและเป็นผสู้ นบั สนุนกิจกรรม
ส่งเสริมการอา่ นและอาชีพต่างๆใหส้ ถานศึกษา
-

ประวตั ผิ ลงาน คณุ งามความดี สาเนียง มุลแสง เกิด
เม่ือวนั ท่ี 4 กุมภาพนั ธ์ พ.ศ. 2505 ที่บา้ นสร้างเมก็
ตาบลโพธ์ิใหญ่ อาเภอวารินชาราบ จงั หวดั
อุบลราชธานี เป็นบุตรของนายสอน มุลแสง กบั นาง
ขา มุลแสง บิดามีความสามารถจกั สาน เคร่ืองไม้
ไผไ่ ดห้ ลายอยา่ งและสานแห มอง สวิง สะดุง้ และ
หลายอยา่ ง มารดากม็ คี วามสามารถทอผา้ มดั หม่ีใน
ลายต่างๆ ส่วนตนเองกเ็ ริ่มหดั ทามาต้งั แตอ่ ายุ 10 ปี
และทาเองมาไดจ้ นถึงทุกวนั น้ี ผึกทาอยบู่ อ่ ยๆไมว่ า่
จะเป็นแห สวิง หรือการจกั สานต่างๆ จนเกิดเป็น
อาชีพมีผคู้ นรู้จกั และสง่ั ทาใหก้ บั ชุมชนเพอื่ นาไปใช้
ประโยชน์ และเกบ็ เก่ียวประสบการณ์นามา
ประยุกตใ์ ชใ้ นชีวติ ประจาวนั ต่อไป และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ใหก้ บั ผทู้ ่ีสนใจในการเรียนรู้งานจกั สานตา่ งๆ
และยงั สนใจการทาอาชีพต่างๆ เช่น อาหารขนม การ
เยบ็ ปัก ถกั ร้อยดว้ ยซ่ึงกไ็ ดเ้ ป็นวิทยากรสอนอาชีพ
ใหก้ บั ชุมชนดว้ ย

นางสาววราภรณ์ พงษ์ประเสริฐ
กศน.ตาบลโพธ์ิใหญ่
อาเภอวารินชาราบ จงั หวดั อบุ ลราชธานี
เบอร์โทร. 091-1375708

สาขาด้าน ศิลปกรรม (ดนตรี)
คุณพ่อทองใส ทบั ถนน

บา้ นเลขท่ี163บา้ นหนองกินเพลใต้ ผลผลิต/ผลสมั ฤทธ์ิ/ประโยชนท์ ี่ไดร้ ับจากการปฏิบตั ิ
1. เป็ นแหลง่ เรียนรู้ในชุมชน ประชาชนทุกคนสามารถมาศึกษาเรียนรู้ได้
หม8ู่ 2. ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอดดนตรีพ้ืนเมือง (พณิ )
3. เป็ นศูนยก์ ลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน
จงั หวดั อบุ ลราชธานี 34190
เป็ นวทิ ยากรใหค้ วามรู้เรื่องดนตรีพ้ืนเมือง(พณิ 2สาย)
064-0969106 เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาและเป็ นผสู้ นบั สนุนกิจกรรม
ใหส้ ถานศึกษา
-

ประวตั ผิ ลงาน คุณงามความดี ทองใส ทบั ถนน เกิด
เม่ือวนั ท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ท่ีบา้ นหนองกิน
เพล ตาบลหนองกินเพล อาเภอวารินชาราบ จงั หวดั
อุบลราชธานี เป็นบุตรของนายป่ิ น ทบั ถนน กบั นาง
หนู ทบั ถนน ผเู้ ป็นบิดาน้นั มีความสามารถโดดเด่น
ดา้ นหมอลาพ้ืนบา้ น และการแสดงหนงั บกั ต้ือ และ
นายปิ่ น ทบั ถนนยงั เป็นลูกศิษยข์ องหมอลาทองคา เพง็
ดี ผมู้ ีชื่อเสียงดา้ นลากลอนในสมยั น้นั ทองใส ทบั ถนน
เร่ิมฝึกดีดพณิ เมื่ออายุ 4 ปี โดยมีครูบุญ บา้ นทา่ งอย
อาเภอวารินชาราบ จงั หวดั อุบลราชธานี เป็นผฝู้ ึกสอน
การดีดพณิ เป็นคนแรก จนอายุได้ 8 ปี จึงไดเ้ ล่นพิณ
ประกอบคณะหมอลาของนายป่ิ น ทบั ถนน ผเู้ ป็นพอ่
จากน้นั จึงไดเ้ รียนรู้ลายพณิ โบราณกบั ครูบุญชู โนน
แกว้ แห่งบา้ นโนนสงั ข์ อาเภอกนั ทรารมย์ จงั หวดั ศรี
สะเกษ ศิลปิ นมือพณิ พ้ืนบา้ นตาพกิ าร เม่ือเรียนจบช้นั
ประถมศึกษาปี ที่ 4 จึงไดต้ ระเวนเลน่ ดนตรีกบั คณะ
หมอลาปิ่ น ทบั ถนนเรื่อยมา

นายเขม็ พร ขาววงษ์
กศน.ตาบลหนองกนิ เพล
อาเภอวารินชาราบ จงั หวดั อุบลราชธานี
เบอร์โทร. 0844310555

สาขาด้าน แพทย์แผนไทย
นายเฉลมิ พาประจง

บ้าน ผ้ึงตก หม4ู่ 1. เป็ นแหลง่ เรียนรู้ในชุมชน ประชาชนทุกคนในชุมชนสามารถเขา้ ถึง
ต.โนนผ้ึง อ.วารินชาราบ ใชบ้ ริการไดต้ ลอดเวลา
จ.อบุ ลราชธานี 34190
096-7823897 2. สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
3. เป็ นศูนยก์ ลางความรู้ “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ ”
-

แหล่งเรียนรู้ดา้ นแพทยแ์ ผนไทย ลกั ษณะเครือขา่ ยและการสร้างเครือขา่ ย การมีส่วนร่วมกบั
หมู่ 4 ตาบลโนนผ้งึ อาเภอวารินชาราบ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ ง
จงั หวดั อบุ ลราชธานี เป็ นแหลง่ เรียนรู้
รูปแบบวสิ าหกิจชุมชน นอกจากจะเป็ น กศน.อาเภอวารินชาราบ ไดใ้ หก้ ารส่งเสริมสนบั สนุนเผยแพร่
สถานที่ใหค้ วามรู้ดา้ นสมุนไพรของชุมชน
แลว้ ยงั ส่งเสริมวฒั นธรรมและหล่อหลอม
รวมกนั สร้างชุมชนใหเ้ ป็นแหล่งท่องเท่ียว
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายไดใ้ หก้ บั
ชุมชน พฒั นาคุณภาพชีวติ และความ
เป็ นอยู่ รักและสามคั คี

สาขาอตุ สาหกรรมและหัตกรรม
ไม้กวาดทางมะพร้าว
นางสาวยุธิดา ดโี ลนงาม

เลขท่ี 192 ม 19 ต บุ่งหวาย อ.วาริน -สามารถนาความรู้ไปทาไดจ้ ริง สร้างรายไดจ้ ริง
จ อบุ ลราชธานี -เป็นการถา่ ยทอดความรู้ไปยงั ลกู หลานไดเ้ ป็ นทอดๆ
- 081-3899761

ไม้กวาดทางมะพร้าว หรือบางทอ้ งถิ่นวา่ เป็ นวทิ ยากรเผยแพร่ ความรู้ในการอบรมใหก้ บั นกั ศึกษา กศน.
ตาด เป็ นไมก้ วาดชนิดหน่ึง ทาจาก
ทางมะพร้าว (บางแห่งใชท้ างตาล) มามดั
รวมกนั บนปลายดา้ มไมไ้ ผซ่ ่ึงมีลกั ษณะ
คลา้ ยลาทวนและโดยทวั่ ไปมี
เสน้ ผา่ ศูนยก์ ลางประมาณ 1 นิ้ว แลว้ ถกั
และร้อยรัดประกอบกนั ใหแ้ น่นหนา ผลิต
ข้ึนเนื่องจากไมก้ วาดดอกหญา้ หรือหญา้ ขดั
มอญแบบทว่ั ไปอาจใชไ้ ม่สะดวกนกั และ
อาจใชเ้ วลานานในการใชท้ าความสะอาด

นายพชิ ิตศักด์ิ ยะสะกะ
กศน.ตาบลบุ่งหวาย
อาเภอวารินชาราบ จงั หวดั อุบลราชธานี
เบอร์โทร.

สาขาด้าน เกษตรกรรม
นายบุญรมย์ จาปาสา

114 หมู่ 1 ตาบลท่าลาด อาเภอ วธิ ีการถ่ายทอดองค์ความรู้แหล่งเรียนรู้เพอ่ื นาสู่การปฏบิ ัติ
วารินชาราบ จงั หวดั จดั อบรมผทู้ ี่มีความสนใจและพาลงมือปฏิบตั ิ ใหค้ าปรึกษา
อุบลราชธานี
แนะนาในเร่ืองการปลกู พืช การเล้ียงสตั ว์
แหลง่ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เกษตร ผลผลติ /ผลสัมฤทธ์ิ/ประโยชน์ทไี่ ด้รับจากการปฏบิ ตั ิ
ผสมผสาน เป็ นแหลง่ เรียนรู้ทเ่ี ปิ ดโอกาส
ผ้ทู ่สี นใจจะเข้าไปศกึ ษาหาความรู้ การ การนาหลกั เศรษฐกิจพอเพยี งมาใชใ้ นการดาเนินชีวติ อยู่
ทาเกษตรแบบผสมผสาน การดาเนนิ อยา่ งพอเพียงเรียบง่ายสงบมีความสุข การปลกู พืชการเล้ียงสตั ว์
ชีวิตตามหลกั ธรรมคาสอนของ ต่างๆหลากหลายชนิด
พระพทุ ธศาสนา บนพนื ้ ฐานของความ
พอเพียง โดยมกี ารถา่ ยทอดความรู้ ร่วมกบั องคก์ ารบริหารส่วนตาบล เกษตรตาบล เกษตร
หลายรูปแบบ มีผ้สู นใจเข้าไปศกึ ษา อาเภอ กศน.ตาบล กศน.อาเภอ กลุม่ เกษตรหมบู่ า้ น
เรียนรู้หลายหนว่ ยงาน มปี ระชาชน เกษตรตาบล
นกั เรียน นกั ศกึ ษาเข้าไปศกึ ษาดงู าน
เรียนรู้ในเร่ืองการทาเกษตรแบบ
ผสมผสาน เพ่ือความยยั่ นื ของ
สภาพแวดล้อม เพ่ือปลกู จิตสานกึ ในการ
หวงแหนสงิ่ แวดล้อม
นางสาวรุ้งเพชร ศรีสมบูรณ์

ครู กศน.ตาบล โทร094-5124333

สาขาด้าน อุตสาหกรรมและหตั กรรม
(ดา้ นการผลิตและการบริโภค)
นางสมกจิ วรรณประภา

156 หมู่ 3 บ้านนาส่วง 1. ศูนยถ์ า่ ยทอดองคค์ วามรู้ดา้ นเกษตรกรรมใหก้ บั ประชาชนที่สนใจ
ตาบลนาส่วง อาเภอเดชอดุ ม 2. เป็ นแหลง่ ผลิตอาหาร ปลอดภยั ตอ่ ผบู้ ริโภคแน่นอน
จังหวดั อุบลราชธานี -

ศนู ย์เรียนรู้กล่มุ เกษตรกรรมตาบล ลกั ษณะเครือขา่ ยและการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมกบั
สระสมิง มีการสร้างและขยายเครือข่ายอยู่ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ ง
ตลอดเวลาโดยไมม่ ีการปิดกนั้ ใดๆ มกี าร
รวมตัวกันของเกษตรกรนับเปน็ แนวทางสาคญั หน่วยงานราชการตา่ งๆใหก้ ารสนบั สนุนทุกหน่วยงาน
ตอ่ การพฒั นาการเกษตร เพราะการรวมตัว กัน
นอกจากจะเป็นการเพิ่มอานาจตอ่ รอง ทง้ั ดา้ น กศน.อาเภอวารินชาราบ ไดใ้ หก้ ารส่งเสริมสนบั สนุนเผยแพร่
การซือ้ ปจั จยั การผลิตและขายผลผลิตแลว้ ยงั
นามาซ่งึ ความ รว่ มมือกนั ของหมู่คณะ ซงึ่ กลมุ่
มงุ่ เน้นการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาแก้ปญั หา
สามารถพึง่ ตนเองได้ และนาไปสู่ ความเข้มแขง็
ของชมุ ชน การรวมตวั ของเกษตรกรในรปู ของ
องคก์ รเกษตรกร เป็นแนวทางแก้ไขปญั หาของ
เกษตรกรทม่ี ี ประสทิ ธภิ าพอย่างหน่ึง ซึง่ จะ
กอ่ ให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรหลายประการ
Click to View FlipBook Version