The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

školski časopis za seminar

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ayachuca, 2019-12-07 14:27:16

Đački naum

školski časopis za seminar

Keywords: seminar,skola,casopis

децембар 2019.
број 12

Ђачки Oсновна школа
“Таковски устанак”,
наум Таково

Веровали или не
Посета музеју
Moja школа
Дечја недеља

www.ostakovo.rs

Моја школа – “Таковски устанак”

Село Таково тако да су разреди формирани од само једног
одељења. Примера ради, постоје и разреди са
Место Таково налази се на деветом километру само једним учеником што чини рад у настави
североисточно од Горњег Милановца, на реги- врло специфичним. Ученици учествују на инди-
оналном путу према Прањанима, у подножју пла- видуалним и тимским такмичењима где оства-
нина Рајца и Сувобора. Историјски је познато по рују запажене резултате.
Другом српском устанку из 1815. године.
Предности
О школи
Ученицима је на располагању једна модерна
Основна школа “Таковски устанак” из Такова, фискултурна сала и неколико пратећих, инфо-
носи назив посвећен управо том историјском рматички кабинети у сваком издвојеном одеље-
догађају. Школа је први пут почела са радом њу, отворена интернет мрежа, школа у приро-
давне 1891. године и данас у својој надлежно- дном амбијенту, школска библиотека, ученичка
сти, поред матичне школе у Такову, има шест кухиња и друге погодности које имају за циљ да
издвојених одељења у суседним селима. Једина олакшају и унапреде боравак ученика за време
је школа у моравичком округу оцењена најви- трајања наставе у школским просторијама.
шом оценом од стране екстерне комисије што Школа активно учествује у разним пројектима и
говори о доброј организованости рада школе и има дугогодишњу сарадњу са неколико ино-
техничко-материјалним условима за рад уче- страних фондова и амбасада. Школа је домаћин
ника и наставника. Настава се одвија само у окружног такмичења из историје и вишеструки
преподневној смени. Ученици долазе у школу победник на драмским ученичким такмичењима.
организованим локалним превозом. Школа се посебно поноси великим школским
двориштем у којем ученици имају могућност да
Организација одељења и ученици се упознају са великим бројем биљних врста.

Како је у питању школа са сеоског подручја, по- Ђачки наум #12
себно је суочена са проблемом смањења броја
ученика који је присутан из године у годину,

страна 1

Посетили смо...

Посета музеју “Таковски устанак” у Такову

Ученици осмог разреда издвојеног одељења у Горњим Бањанима посетили су Музеј Другог српског
устанка у Такову, једини музеј на сеоској територији наше општине.
Како је музеј чест домаћин разним екскурзијама и посетиоцима из свих крајева Србије, тако је си-
мболично и прва просторија у музеју намењена за представљање публикација и сувенира везаних за
таковски крај. Од бројних каталога са детаљним описом експоната до историјских пикантерија,
ученицима је предста-вљена и последња едиција о династији Обреновић.

Улазак у главну музејску просторију обележило Његови остаци су конзервирани и изложени и
је усхићење ученика видевши топ постављен на вероватно представљају јединог преосталог жи-
средини просторије. Топ потиче из периода Дру- вог сведока из времена устанка. Најпознатији
гог српског устанка и представља аутентичан експонат музеја је слика под називом “Тако-
примерак оружја који су српски устаници кори- вски устанак” сликара Паје Јовановића из 1895.
стили у борби против Турака. Као највеће оружје године. На слици је представљена историјска
из тог периода, симболично представља и најве- сцена групне заклетве кнеза Милоша Обрено-
ћу победу српског народа ка самосталности и вића испред црвке Брвнаре у Такову која и данас
ослобођењу од Турака српског народа и као ује- представља својеврсни музеј.
дно у увод у модерну Србију. Од цртежа, графика, писама до кубура, сабљи,
На другом крају главне просторије налази се делова одеће, збирка експоната је представила
чудна дрвена, многи би рекли скулптура, али је својеврстан повратак у прошлост. Ученици су се
заправо у питању оригинални део првог тако- упознали са својом локалном и националном
вског храста, најпознатијег храста у Србији. историјом на директан начин.

Веровали или не

Током летњег распуста, боравио сам у Сједиње-
ним Америчким Државама где сам посетио Уни-
верзитет у Чикагу и дружио се са студентима на
травњаку испред зграде Универзитета.
Могу потврдити да је трава иста као и код нас у
Такову, с тим што се цвеће знатно разликује.
Овом приликом поздравио бих све инсекте из
Чикага, али и Такова.

страна 2 Ђачки наум #12

Дечја недеља

Ученичка радионица у Горњим Бањанима

У окиру обележавања Дечје недеље ове године у школи у Горњим Бањанима одржане су три ради-
онице: „Нека нам знање цвета као ово дрво“, „Слатки залогајчићи – бакини колачићи“ и „Дечја права“.
Ученици су били подељени у мешовите групе. Прва радионица имала је за тему израду дрвета од
разног материјала који су ученици донели. Циљ ове радионице је био формирање једног дрвета са
крошњом испуњеном папирима на којима су исписана дечја права.
У следећој радионици, ученици су научили како се праве бакини колачићи. Уз надзор реализатора
радионица, ученици су направили смесу за колаче и уз помоћ апарата за печење, добили слатке за-
логаје које су међусобно поделили.
Последња радионица била је посвећена прављењу паноа где су ученици путем илустрација, пре-
дставили неколико ситуација у којима су угрожена или испоштована дечја права.
Реализатори су биле наставнице Ивана Милинковић и Славица Петровић. У радионицама су уче-
ствовали и остали наставници, као и сви ученици школе.

страна 3 Ђачки наум #12


Click to View FlipBook Version