The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนพัฒนาตนเอง-ID-Plan2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Aor Orapan, 2022-09-04 04:09:15

แผนพัฒนาตนเอง-ID-Plan2565

แผนพัฒนาตนเอง-ID-Plan2565

บนั ทกึ ขอ้ ความ

ส่วนราชการ โรงเรยี นปรางคก์ ู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรสี ะเกษ

ที่ ปก / 2565 วนั ที่ 19 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แผนพฒั นาการปฏบิ ัติงานรายบคุ คล ( ID PLAN ) ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางคก์ ู่

ข้าพเจ้า นางสาวอรพรรณ์ ทองหล่อ ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียน

ปรางคก์ ู่ ตามที่โรงเรยี นมอบหมายงานตามคำส่ังตา่ งๆและจดั ทำแผนพฒั นาการปฏิบัตงิ านรายบุคคล

( ID PLAN ) บัดนีข้ ้าพเจา้ ดำเนนิ การจัดทำเรยี บร้อยแลว้ จงึ รายงานผลตามเอกสารท่แี นบมาพรอ้ มน้ี

จงึ เรียนมาเพ่อื โปรดทราบและพิจารณา

ลงช่อื .................................................
(นางสาวอรพรรณ์ ทองหลอ่ )
ตำแหน่ง ครู

ลงชือ่ .................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
(นางพุ่มพวง ผา่ นพนิ ิจ)

ตำแหนง่ ครู วิทยฐานะครชู ำนาญพิเศษ

ลงช่อื .................................................หัวหนา้ งานแผนงาน
(นางสาวอารยา สุทธิเชือ้ )
ตำแหน่ง ครู

ความคิดเหน็ ของรองผอู้ ำนวยการฝ่ายบริหารงานนโยบายฯ ความคิดเหน็ ของผู้อำนวยการโรงเรยี น

................................................................................... ..............................................................................................

................................................................................... .............................................................................................

ลงช่ือ..................................... ลงชื่อ.....................................

(นายณฐั พร ทองพูน) (นายจติ ตนาถ สิงหโ์ ต)

รองผอู้ ำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นปรางคก์ ู่

คำนำ

กระทรวงศกึ ษาธิการ มุง่ เนน้ ให้ครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา พฒั นาตนเองโดยยดึ หลักการประเมิน
สมรรถนะ (Competency Based Approach) จะทำให้ผูป้ ฏิบัติงานสามารถรู้จดุ เด่น จุดดอ้ ยของความสามารถใน
การปฏิบัติงานของตน และสามารถพฒั นาตนเองใหส้ อดคล้องกบั ความต้องการจำเป็นของของหนว่ ยงาน และของ
ตนเองอย่างแท้จริง

ท้งั น้ี ครูจงึ ตอ้ งมกี ารวางแผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนท่มี ีคณุ ภาพ (Individual
Development Planning : IDP) เพ่ือเป็นการพัฒนาท่ีสนองตอบความตอ้ งการแต่ละบุคคล สนองความสนใจใน
รูปแบบวิธกี ารพฒั นา ก็จะสง่ ผลต่อสมรรถนะในการปฏิบตั ิหนา้ ท่ีท่ีมปี ระสทิ ธภิ าพตอ่ ไป และ เปน็ การพัฒนาทตี่ อ่ เน่ือง
จนทำใหก้ ารปฏิบตั ิหนา้ ทมี่ ีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสทิ ธิผล ในการปฏิบัติงาน อันนำไปสกู่ ารพัฒนา
ตนเองใหเ้ ป็นครมู ืออาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏบิ ัตงิ านอยา่ งแท้จริงสามารถตรวจสอบได้ และพฒั นาสูค่ วามเป็น
วชิ าชีพต่อไป

นางสาวอรพรรณ์ ทองหล่อ
ครูโรงเรยี นปรางคก์ ู่

สารบัญ

เรื่อง หนา้

ส่วนที่ 1 ขอ้ มูลส่วนตัว 1

งานในหน้าทีร่ บั ผดิ ชอบ...................................................................... 1

งานได้รบั มอบหมาย

ผลงานทเ่ี กดิ จาการปฏิบตั ิหน้าท(่ี 5 ปี ท่ีผา่ นมา)...................................2

ประวตั กิ ารเข้ารับการพฒั นา( 5 ปี ท่ีผา่ นมา).........................................4

ส่วนที่ 2 ความตอ้ งการในการพัฒนา..................................................................................6

สว่ นท่ี 3 รายละเอียดในการพัฒนาตนเอง..........................................................................13

แผนพฒั นาตนเองของขา้ ราชการครู
(ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)

----------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 1 ข้อมลู ส่วนบคุ คล

ชอ่ื นางสาวอรพรรณ์ ชอื่ สกุล ทองหล่อดด

ตำแหนง่ ครู วทิ ยฐานะ - ทททท

วฒุ กิ ารศกึ ษา ศกึ ษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) เ

(√ ) ปริญญาตรี หรือเทยี บเท่า วิชาเอก คณติ ศาสตร์ ด

( ) ปรญิ ญาโท หรอื เทียบเทา่ วิชาเอก - ด

( ) ปริญญาเอก หรอื เทียบเท่า วิชาเอก -

( ) อน่ื ๆ (โปรดระบ)ุ -

เข้ารับราชการวันท่ี 27 เดอื น พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรยี นศรีณรงคพ์ ทิ ยาลัย อำเภอศรีณรงค์

จงั หวดั สุรินทร์

ปัจจุบนั รบั ราชการ ณ โรงเรยี นปรางคก์ ู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวดั ศรสี ะเกษ

สังกดั สำนกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษามธั ยมศึกษา ศรสี ะเกษ ยโสธร สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน

อายรุ าชการจนถึงปัจจุบนั 7 ปี - เดอื น

เงนิ เดอื น ๒๓,๙๐๐ ขัน้ - อตั ราเงินเดือน -

สถานท่ีทำงาน
สถานศึกษา โรงเรยี นปรางคก์ ู่ อำเภอปรางคก์ ู่ จงั หวดั ศรีสะเกษ สำนักงานเขตพืน้ ท่กี ารศึกษามัธยมศกึ ษา

เขต.28 สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน กระทรวงศกึ ษาธิการ

งานในหนา้ ท่ีท่ีรบั ผดิ ชอบ
กลุ่มสาระท่ีสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายวิชาทส่ี อน (ภาคเรยี นท่ี 2/2564) ระดบั ช้ัน จำนวนคาบ/สัปดาห์
ม. 1/1,1/3,1/5-1/7 15
ท่ี รายวิชาทส่ี อน 2
1 คณิตศาสตร์พนื้ ฐาน (ค21102) ม. 1/8 17
2 คณติ ศาสตร์เพิม่ เติม (ค21202)

รวม

กิจกรรมทสี่ อน (ภาคเรยี นที่ 2/2564) ระดบั ชน้ั จำนวนคาบ/สัปดาห์
ม.1 1
ท่ี กจิ กรรมที่สอน ม. ตน้ 1
1 กิจกรรมยุวการชาด ม.2/4 1
2 กจิ กรรมชุมนมุ ม. ตน้ ม.2/4 1
3 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 1
4 กิจกรรมอบรมคณุ ธรรม จริยธรรม คณิตศาสตร์ 1
5 กิจกรรม PLC ม.2/4 1
6 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ม.2/4 1
7 โฮมรูมนกั เรียนที่ปรกึ ษา ม.2/4
8 ต้านทุจรติ ศึกษา

งานทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย
1. คณะกรรมการฝ่ายบรหิ ารงานวิชาการ
2. คณะกรรมงานพฒั นาหลักสตู รสถานศกึ ษา
3. คณะกรรมงานนเิ ทศการศึกษา
4. คณะกรรมการจดั ทำสำมะโนผเู้ รยี นและข้อมลู นักเรยี นรายบคุ คล (DMC)
5. คณะกรรมงานส่งเสรมิ พัฒนาวิชาการ
6. งานท่ปี รึกษานักเรยี นชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2/4
7. งานเวรประจำวันพฤหัสบดี
8. งานอน่ื ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

เป้าหมายการพัฒนางาน ประจำปีการศกึ ษา 2564
1. มกี ารวเิ คราะหห์ ลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนการสอน ผลติ ส่ือ นวัตกรรมการเรยี นการสอน

ทม่ี ีคุณภาพ มีประสทิ ธิภาพ เหมาะสมกบั สภาพของผู้เรียน ตลอดจนการจดั หอ้ งเรียนใหเ้ อือ้ ตอ่ การจัดการเรียนรู้
และวเิ คราะห์ผเู้ รยี น

2. ลดการตดิ 0, ร, มส. โดยมผี ลการเรยี น 0, ร, มส. ไม่เกินรอ้ ยละ 3
3. นกั เรยี นมผี ลสัมฤทธ์ิทางการเรยี นในวชิ าคณติ ศาสตรพ์ นื้ ฐาน ระดบั ดขี ึน้ ไป (เกรด 3-4) รอ้ ยละ 50 ข้นึ ไป
4. นกั เรยี นชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 3 และมธั ยมศึกษาปที ่ี 6 มีคะแนนเฉล่ยี ผลการทดสอบระดบั ชาติขั้นพื้นฐาน
(O-net) เพิ่มขน้ึ หรอื มีนกั เรียนไดค้ ะแนน 50 คะแนนขน้ึ ไปมากขึ้น
5. นกั เรยี นมีคุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ ระดับดขี นึ้ ไปร้อยละ 90
6. นกั เรยี นมผี ลการประเมินการอา่ น เขียน คิดวเิ คราะห์ คำนวณ ระดบั ดีขนึ้ ไปรอ้ ยละ 80
7. นกั เรยี นผา่ นการประเมินกจิ กรรมพฒั นาผ้เู รียน รอ้ ยละ 90 ข้นึ ไป
8. มกี ารดแู ลชว่ ยเหลอื นักเรียนตามระบบดูแลชว่ ยเหลอื นกั เรยี น เยย่ี มบ้านนักเรียนครบ 100%
9. จัดทำเอกสารต่างๆ ไดแ้ ก่ โฮมรมู โครงงานคุณธรรมฯ ลงเขตพน้ื ทรี่ บั ผดิ ชอบ การวิเคราะห์ SDQ
เอกสารรายงานตา่ งๆ ทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย
10. กำกับดแู ลนกั เรยี นในทีป่ รึกษา ให้มีสภาพร่างกาย สุขภาพจติ ท่ีดี พรอ้ มสำหรบั การเรยี นรู้
11. ปฏบิ ตั หิ นา้ ที่ทไ่ี ดร้ บั มอบหมายในงานพิเศษอยา่ งสมำ่ เสมอ มปี ระสิทธภิ าพและประสทิ ธิผลของงาน
12. พฒั นาผูเ้ รียนใหไ้ ด้รบั รางวลั ในระดบั โรงเรยี น ระดบั เขตพน้ื ท่ี ระดับจงั หวัด และระดับทส่ี งู ข้นึ
13. แก้ไขปญั หา พัฒนาผเู้ รยี น โดยใชก้ ระบวนการโครงงาน และวจิ ัยอยา่ งเป็นระบบ มคี ณุ ภาพ

ผลงานทเ่ี กิดจากการปฏบิ ตั ิหน้าที่ในตำแหนง่ ปัจจบุ นั (ยอ้ นหลงั 5 ปี)
1. ผลทีเ่ กดิ จากการจดั การเรยี นรู้

1.1 มแี ผนการจัดการเรียนรู้ รายวชิ าคณิตศาสตรพ์ ื้นฐาน ทม่ี กี ารวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการ
เรียนร้ไู ดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ ง

1.2 มกี ารจัดการเรยี นรทู้ ่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างหลากหลาย เน้นกระบวนการคิด
1.3 บรรยากาศการเรียนร้เู ปน็ ปฏิสมั พันธ์แบบกลุ่ม แบบมสี ่วนร่วม แบบร่วมมือ (Cooperative learning )
และเรยี นรู้ด้วยตนเอง
1.4 มีการวัดและประเมนิ ผลการเรยี นร้ไู ดอ้ ยา่ งหลากหลาย และนำผลไปใช้ในการพฒั นาผู้เรยี น
1.5 มีการแก้ปัญหา/วจิ ยั ในชนั้ เรียน ไดแ้ ก่

(1) การพฒั นาผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี นและความพึงพอใจตอ่ การเรียนวชิ าคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรอ่ื ง สมการเชงิ เส้นตวั แปรเดียว สำหรบั นกั เรยี นชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ 1

1.6 นกั เรยี นมีคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
1.7 นกั เรยี นสามารถทำงานเปน็ ทีมอย่างมีประสิทธภิ าพ
1.8 นกั เรียนได้รบั การพัฒนาทันตอ่ ความก้าวหน้าทางวชิ าการ การเปลยี่ นแปลงทางด้านเศรษฐกจิ และสงั คม
1.9 มกี ารรายงานผลต่อผู้เรยี น ผูป้ กครอง และผ้บู ริหารอย่างถูกตอ้ ง สมำ่ เสมอ

2. ผลทเ่ี กดิ จากการพฒั นาวชิ าการ
2.1 มกี ารผลิตสอื่ การเรียน นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ สามารถนำไปใชไ้ ด้ผลดี ไดแ้ ก่
(1) แบบฝกึ ทกั ษะ เร่ือง สมการเชงิ เส้นตัวแปรเดยี ว
(2) แบบฝึกทกั ษะ เรอ่ื ง พืน้ ฐานทางเรขาคณิต
(3) แบบฝึกทักษะ เรื่อง เลขยกกำลงั
2.2 การใชค้ วามคิดเชงิ ระบบในการพฒั นางานอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่อื ง
2.3 การส่งเสริมการคิดทเ่ี นน้ ผลคุณภาพท่ีตัวผูเ้ รยี น การจัดการเรยี นการสอนแบบ Active Learning
2.4 การนำวธิ กี ารวิจัยและพัฒนามาแกป้ ัญหาพรอ้ มท้ังพัฒนางานอยา่ งครบวงจร

3. ผลที่เกดิ กบั ผู้เรยี น
3.1 นักเรียนมผี ลสมั ฤทธ์ิทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรยี นร้สู ูงข้นึ
3.2 นกั เรยี นมคี ุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ ามสถานศกึ ษากำหนด
3.2 นกั เรยี นมชี ้นิ งาน/ผลงานทีส่ ะทอ้ นความคิดข้นั สงู เช่น คิดวิเคราะห์ สงั เคราะห์ ประเมินคา่

แผนผังความคดิ / Concept mapping /รายงานผลการศึกษา
3.3 นกั เรยี นแสวงหาความรจู้ ากแหลง่ เรียนรู้ต่างๆ สรุปบนั ทึกความร้สู ม่ำเสมอ

4. ผลที่เกิดกบั สถานศึกษา
4.1 สถานศึกษาไดร้ บั การสนับสนนุ จากผู้ปกครอง ชุมนุม หนว่ ยงาน องคก์ รตา่ งๆ
4.2 มบี รรยากาศท้ังในและนอกหอ้ งเรยี นที่เอ้ือตอ่ การเรียนรขู้ องครแู ละผเู้ รียน
4.3 เป็นแหลง่ เรียนรขู้ องสถานศกึ ษาหรือหน่วยงานต่างๆ
4.4 การนเิ ทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูทำใหก้ ารปฏบิ ัติงานมคี วามสมบูรณ์ ทำงานเป็นทมี มีระบบถกู ต้อง

5. ผลที่เกดิ กบั ชมุ ชน
5.1 เกดิ ความสัมพนั ธ์ทดี่ ีกับผู้ปกครองและผนู้ ำชุมชน
5.2 ผลจากการพฒั นาคุณภาพการศึกษา ในส่วนงานห้องเรยี นพิเศษ ทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน ส่งบตุ รหลาน

เขา้ มาเรยี นหอ้ งเรียนพิเศษมากขึ้น
5.3 มีการประชมุ ผ้ปู กครองนกั เรยี น เปน็ การสรา้ งความร่วมมือในการจดั การศกึ ษา การสนบั สนุนดา้ นงบประมาณ

วิทยากรท้องถนิ่ ปราชญช์ าวบ้าน และมีแหลง่ เรียนรใู่ นชุมชน

รายละเอยี ดการพัฒนาตนเอง

อันดบั สมรรถนะทจ่ี ะพัฒนา วธิ กี าร/รปู แบบการพฒั
ความสำคัญ

2 1. หลกั สตู ร

มีความสามารถ/มีส่วนรว่ ม 1.การเตรยี มการ ศึกษาเอกสารทเ่ี กย่ี ว

ในการจัดทำหลกั สูตร อยา่ งเป็น หลักสตู รสถานศกึ ษา

ระบบ โดยมีการดำเนินงาน ดงั นี้ 2. การปฏบิ ัติ

- การวเิ คราะหห์ ลกั สตู ร 2.1 วเิ คราะห์ขอ้ มลู บริบทของชมุ ช

- การพัฒนาหลกั สตู ร ปญั หา จุดแน้น ความต้องการและควา

- การนำหลกั สูตรไปใช้ พฒั นาชมุ ชน โรงเรียน และความตอ้ ง

- การประเมินหลกั สูตร 2.2 วิเคราะห์หลักสตู ร โดยยึดมาต

- การปรบั ปรงุ หลักสูตร การเรียนรูแ้ ละตัวช้ีวดั

2.3 วิเคราะห์ ผ้เู รยี น โดยศึกษาข

และศึกษารปู แบบการเรยี นรูเ้ ป็นรายบ

2.4 นำข้อมูลจากการวเิ คราะหม์

รายวชิ า โครงสรา้ งรายวชิ า/หน่วยกา

จัดการเรยี นรู้ สร้างนวัตกรรมประกอ

เรยี นรู้ สรา้ งแบบทดสอบวดั ผลสมั ฤท

3. การตดิ ตาม ตรวจสอบผลงาน ตาม

และหลักสตู ร

4. การประเมนิ วิเคราะห์ ประเมนิ หล

ฒนา ระยะเวลาในการ การขอรบั ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
วขอ้ งการจัดทำ พฒั นา การสนับสนนุ จาก ไดร้ บั

เรมิ่ ตน้ สิ้นสุด หน่วยงาน -มหี ลกั สูตรสถานศึกษา/
หลักสตู รกลมุ่ สาระฯ
พ.ค.65 มี.ค.66 - ตรงตามความตอ้ งการ
ของผู้เรียน ทอ้ งถิ่นและ
ชน เกยี่ วกบั สภาพ สอดคล้องกับ
ามจำเป็นในการ หลกั สูตรแกนกลาง
งการของผู้เรยี น การศึกษาขนั้ พื้นฐาน
ตรฐาน 2551
-นักเรยี นไดร้ บั การศึกษา
ขอ้ มูลเป็นรายบุคคล ตรงตามหลกั สูตร
บุคคล รายกลมุ่ -นักเรียนมคี ุณธรรม
มาจัดทำคำอธบิ าย จรยิ ธรรม และลักษณะ
ารเรยี นรู้ แผนการ อันพึงประสงค์
อบแผนการจดั การ
ทธ์ทิ างการเรียน
มหลกั การ ทฤษฎี

ลกั สูตรสถานศกึ ษา

อนั ดับ สมรรถนะทจ่ี ะพัฒนา วธิ ีการ/รูปแบบการพัฒ
ความสำคญั

3 2. แผนการจดั การเรียนรู้ 1. การเตรยี มการ ศกึ ษาเป้าหมายกา

แผนการจัดการเรยี นรู้ท่ี หลักสูตร การเรยี นการสอน วธิ สี อน ร

สามารถนำไปส่กู ารปฏิบตั ิ โดยมี การสอนทักษะการคิดแบบต่างๆ

คุณภาพ ดงั นี้ 2. การปฏิบตั ิ

- มีความสอดคลอ้ งกบั 2.1 ศกึ ษามาตรฐานหลกั สูตร ตวั

หลกั สตู ร เนอ้ื หาสาระ จดั ทำโครงสร้างและหน่ว

- มคี วามสอดคล้องกบั ผ้เู รยี น 2.2 วเิ คราะห์รูปแบบการเรยี นร

และบรบิ ทของชุมชน 2.3 ออกแบบการจดั การเรียนรู้อ

- มีองคป์ ระกอบของแผน 2.4 ทำแผนการจัดการเรยี นรทู้ เี่

ครบถว้ น สอดคล้องกนั และ ใหส้ อดคลอ้ งกับแบบการจดั การเรียนร

ถูกตอ้ ง ตามหลกั วิชาการ 2.5 สรา้ งเครื่องมอื วดั และประเม

- มกี ารออกแบบการเรยี นร้ทู ี่ ทงั้ ด้านความรู้ ทกั ษะ คุณธรรมและชิน้

เนน้ ผู้เรยี นเป็นสำคัญอยา่ ง คณุ ภาพ

หลากหลายและถูกต้อง นำแผนการจดั การเรียนรไู้ ปจัดการเรยี

- มีการวัดและประเมนิ ผล รวบรวมขอ้ มลู ใหเ้ ป็นระบบและวเิ ครา

สอดคลอ้ งกบั ตวั ช้วี ัดและ รายงานผลสัมฤทธทิ์ างการเรียน

กระบวนการจัด

การเรยี นรตู้ ามสภาพจริงและใช้

วิธีการที่หลากหลาย

ฒนา ระยะเวลาในการ การขอรบั ประโยชนท์ คี่ าดว่าจะ
พัฒนา การสนบั สนนุ จาก ได้รับ
ารจัดการศกึ ษา
รปู แบบ และเทคนิค เริ่มตน้ ส้ินสุด หน่วยงาน

พ.ค.65 ม.ี ค.66 - 1.นักเรียนมีผลงาน/
ชิน้ งาน ท่ีสะท้อน
วชี้วดั วเิ คราะห์ คุณภาพการคิดระดับสงู
วยการเรยี นรู้ และครูมีรปู แบบ
รขู้ องผ้เู รยี น ดำเนนิ การจัดกิจกรรม
อยา่ งหลากหลาย การเรียนรู้ ส่งเสริมการ
เน้นผ้เู รยี นเป็นสำคญั คิดทเี่ นน้ ผลคณุ ภาพที่ตัว
รทู้ ่อี อกแบบไว้ ผูเ้ รียน
มินผลตามสภาพจริง 2.ครมู ีแผนการจัดการ
นงาน ตรวจสอบ เรยี นรู้ท่ีมคี ุณภาพ

ยนการสอน เกบ็
าะหผ์ ลการเรียน

อนั ดับ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒ
ความสำคญั

2.6 นำผลการวิเคราะหผ์ ลการเรยี นเช

ขอ้ มูลในการพฒั นาการจัดการเรยี นร้ทู

วิชาการ

2.7 พัฒนาแผนการจดั การเรียนรทู้ ีเ่ น

ตามขอ้ มูลที่ค้นพบจากการปฏิบัติการส

3. การตดิ ตาม ใช้กระบวนการพัฒนาผ

ระบบ

4. การประเมนิ ประเมินผลการสอน

และวเิ คราะหผ์ ลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียน

ของผูเ้ รียน

3. สื่อ/นวตั กรรม 1. การเตรียมการ ศึกษาเอกสาร ผลง

ความสามารถในการเลอื ก/ ทฤษฎแี ละหลักการ

ออกแบบ การผลติ /จัดหาการ ในการพัฒนาสือ่ /นวตั กรรม

นำไปใช้ การประเมนิ ผล และ 2. การปฏบิ ตั ิ

การพัฒนาสือ่ /นวัตกรรมที่ 2.1ขั้นตอนการพัฒนาส่อื /นวัตกร

สอดคลอ้ งกับกระบวนการจดั การ (1) วิเคราะห์ปัญหาและความ

เรียนรู้ โดยมกี ารดำเนนิ งาน ดังนี้ การพัฒนาส่อื

- การเลือก/ออกแบบ (2) กำหนดลกั ษณะรูปแบบส

- การผลติ /จัดหา (3) ศึกษาเอกสารและงานวจิ

- การนำไปใช้ ทเ่ี กย่ี วข้องกับสอ่ื ท่ีจะผลติ และพัฒนา

- การประเมินผล

- การพัฒนา

ฒนา ระยะเวลาในการ การขอรบั ประโยชนท์ ี่คาดวา่ จะ
พฒั นา การสนบั สนุนจาก ไดร้ บั
ชิงสถติ มิ าใช้เป็น
ที่ถกู ต้องตามหลกั เริ่มต้น ส้ินสดุ หน่วยงาน

น้นผเู้ รยี นเปน็ สำคัญ
สอนจรงิ
ผู้เรยี นอยา่ งเป็น

งานวจิ ยั แนวคดิ -นักเรยี นมีสื่อการเรยี น
- ทมี่ ีคณุ ภาพ
พ.ค.65 ม.ี ค.66
- ส่ือ นวตั กรรมสง่ เสริม
รรม ใหผ้ ู้เรียนเรยี นรอู้ ยา่ งเต็ม
มต้องการจำเปน็ ใน ตามศกั ยภาพตนเอง
- ครูผู้สอนในรายวชิ า
ส่ือ เดยี วกันสามารถนำสือ่
จยั นวัตกรรมไปใชไ้ ด้

อนั ดับ สมรรถนะทจ่ี ะพฒั นา วธิ ีการ/รูปแบบการพฒั
ความสำคญั
(4) จัดทำ/จัดหาสื่อท่จี ะผลิตและพ
(5) หาประสทิ ธิภาพส่ือที่ผลิตและพ
(6) นำสือ่ ไปใชใ้ นการจัดกจิ กรรมกา
(7) ดำเนินการวจิ ัย/เกบ็ รวบรวมข้อ
(8) วเิ คราะหข์ อ้ มูล / แปลผล
(9) เขยี นรายงานผลการพัฒนาสอื่
(10) เผยแพร่ผลงานการพัฒนาส่ือ
2.2 การตดิ ตาม ติดตามการพัฒนาน
ตอ่ เน่อื ง
2.3 การประเมิน ประเมนิ ผลจากการ
พัฒนาไปใช้ปฏิบตั ิการเรียน
การสอน

ลงช่อื ............................................................
(นางสาวอรพรรณ์ ทองหล่อ)
ผู้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง

ฒนา ระยะเวลาในการ การขอรบั ประโยชนท์ ี่คาดว่าจะ
พัฒนา การสนับสนุนจาก ไดร้ บั
พฒั นา
พัฒนา เรมิ่ ตน้ ส้นิ สดุ หนว่ ยงาน
ารเรียนรู้
อมลู

นวตั กรรมอยา่ ง
รนำนวตั กรรมท่ี

ความคิดเห็นของผบู้ ังคับบัญชา
.....................................................................................................

ลงช่อื ..........................................................
(นายจิตตนาถ สิงหโ์ ต)

ตำแหนง่ ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นปรางคก์ ู่

ประวัตกิ ารเขา้ รับการพฒั นา (ในรอบ 5 ปที ี่ผา่ นมา) หนว่ ยงานที่จัด ปี พ.ศ.
ท่ี หลักสตู ร จังหวัดชลบุรี 2560
1 อบรมบุคลากรทางการศึกษา ปกี ารศึกษา 2558 ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 2560
2 โครงการอบรมพฒั นาบุคลากร สหวิทยาเขต ๘ ศรีนครอัจจะ โรงเรยี นศรณี รงค์พทิ ยาลัย 2560
3 โครงการอบรมการจดั การศกึ ษาทางไกลผา่ นดาวเทียม ณ โรงแรมทองธาริน 2560
4 โครงการอบรมโรงเรยี นคณุ ธรรม โรงเรียนศรณี รงค์พทิ ยาลยั 2560
5 โครงการอบรมการใช้งาน SGS : Secondary Grade System
โรงเรียนบัวเชดวิทยา 2561
online โรงเรียนปรางคก์ ู่ 2564
6 โครงการขับเคลือ่ นนโยบายและแนวทางพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษา
7 โครงการอบรมเชงิ ปฏิบัติการ “การพฒั นาเทคนิคการสอน และการ โรงเรียนปรางคก์ ู่ 2564

ผลติ สื่อการเรยี นรดู้ ว้ ยเว็บไซต์ Liveworksheet ผ่านระบบ สพฐ 2564
ออนไลน์ google meet
8 อบรมเชงิ ปฏิบัติการในรปู แบบออนไลน์ บริหารจัดการช้ันเรียนโดย โรงเรียนปรางค์กู่ 2564
ใชโ้ ปรแกรม Prangkuschool.online
9 อบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิการพัฒนาทักษะการจัดการเรยี นรูร้ ปู แบบออนไลน์ สพฐ. 2564
สำหรบั ครูสงั กัดสำนกั งานคระกรรมการการศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน
10 อบรมเชงิ ปฏิบัติการ “การพัฒนาเทคนคิ การสอนและการผลติ สื่อ โรงเรยี นปรางคก์ ู่ 2564
การเรียนรู้ดว้ ยเวบ็ ไซต์ Liveworksheet (LWS)
11 ผ่านการอบรมเชงิ ปฏิบตั ิการพฒั นาทักษะการจัดการเรียนรรู้ ปู แบบ
ออนไลน์ สำหรับครสู ังกดั สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้นั
พืน้ ฐาน
12 ผ่านการอบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ ารในรูปแบบออนไลน์
การบริหารจดั การช้นั เรยี นโดยใชโ้ ปรแกรม prangkuschool.online

สว่ นท่ี 2 ความต้องการในการพฒั นา

1. หลกั สูตรใดที่ทา่ นต้องการพัฒนา : การผลติ ส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน
2. เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารบั การพฒั นาในหลกั สตู รน้ี : จะได้ ส่ือนวตั กรรม สำหรับใชจ้ ัดการเรยี นการสอน
3. ทา่ นคาดหวังสงิ่ ใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรน้ี : สามารถผลติ ส่ือนวตั กรรมทม่ี คี ุณภาพ สำหรับใช้การ
จัดการเรยี นการสอนไดอ้ ยา่ งมคี ณุ ภาพ

แผนพฒั นาตนเองของขา้ ราชการครู
(ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)

นางสาวอรพรรณ์ ทองหลอ่
ตำแหน่ง ครู

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้คณิตศาสตร์

โรงเรยี นปรางคก์ ู่ อำเภอปรางคก์ ู่ จังหวดั ศรีสะเกษ


Click to View FlipBook Version