The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Aanbod van de bibliotheken in het Waasland. Voorjaar 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by goedele.verstraeten, 2019-12-17 03:57:17

BiblioWijs 2020

Aanbod van de bibliotheken in het Waasland. Voorjaar 2020

Biblio Aanbod van de
bibliotheken in
Voorjaar 2020
het Waasland

2 IN DIT NUMMER

In dit nummer

03. 04. 05.

Voorwoord Interview Activiteiten
Een gesprek Kalender
BiblioWaas Daniëlle Daniëls
in cijfers

26. 28. COLOFON

Kalender Contactinfo BiblioWijs
2e jaargang nummer 1, 2020

Redactie
bibliotheekmedewerkers
bibliotheken Waasland
Verantwoordelijke uitgever
Bart Casier, Interwaas,
Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas
Vormgeving en druk
Isabelle Tilleman, die Keure

3VOORWOORD

Voorwoord

De toekomst is nu! Dat is het motto BiblioWaas anno 2020
van de poëzieweek 2020. Laat het
ook de leuze zijn van deze nieuwe BiblioWaas, het samenwerkingsverband tussen de
BiblioWijs. Zoals je verder op deze 10 Wase bibliotheken, houdt vanaf 1 januari 2020 op te
pagina kan lezen, houdt BiblioWaas bestaan door een verschuiving in de politieke bevoegdheid
vanaf 1 januari op te bestaan. Er is voor cultuur van provinciaal naar Vlaams niveau. De
verandering op komst. Een nieuw Vlaamse Overheid heeft een nieuw decreet bovenlokale
begin. Dat kan beangstigend zijn. Of cultuurwerking in het leven geroepen. Centraal in dat
net uitdagend. Wij kiezen voor het decreet staat ‘verbinding’, zowel tussen culturele sectoren
laatste. en disciplines (kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten,
sociaal-cultureel werk en amateurkunsten) als tussen
Daarom verrassen de bibliotheken verschillende beleidsdomeinen (onderwijs, welzijn, toerisme,
je ook dit voorjaar met een veelheid economie, sport …).
aan workshops, lezingen, expo’s, films,
muziek en voorstellingen. Dat doen De voorbije jaren werkte BiblioWaas onder de koepel van
we uiteraard niet alleen. Het is dankzij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas.
sterke partnerschappen met spelers Die laatste nam initiatief om binnen het nieuwe decreet
binnen en buiten het culturele veld een ambitieus plan uit te werken voor cultureel Waasland.
dat we dit gevarieerde en rijke aanbod De 10 Wase gemeentes gaan samen aan de slag om met de
kunnen realiseren. vele aanwezige culturele partners en organisaties uit andere
beleidsdomeinen van het Waasland dé cultuurregio van
We blijven inzetten op leesbevorde- Vlaanderen te maken. Een regio waarin de inwoners kunnen
ring en leesplezier met tal van activi- genieten van een bruisend cultureel aanbod.
teiten en deinen heel even mee op de
enthousiaste golf van experte lees- Ondanks de verminderde financiële middelen stappen de
bevordering Daniëlle Daniëls om de bibliotheken enthousiast mee in het verhaal. Het komen-
liefde voor het (voor)lezen te promo- de jaar is een transitiejaar. Bepaalde projecten zullen ver-
ten. We organiseren workshops die de dwijnen, nieuwe initiatieven komen in de plaats. Zeker is
digitale geletterdheid bevorderen, en dat de bibliotheken blijven inzetten op leesbevordering en
lezingen en activiteiten die informe- -plezier, geletterdheid en cultuurparticipatie, en dat over de
ren, inspireren en motiveren. We pre- grenzen van gemeenten en sectoren heen.
senteren evenementen op verrassen-
de plekken en zetten onze schouders
onder grootse lokale en bovenlokale
projecten.

De toekomst is nu! We schrijven aan
een nieuw verhaal. Een verhaal waarin
jij de hoofdrol speelt. Veel leesplezier!

Lieven Dehandschutter
Voorzitter Interwaas

4 INTERVIEW

Smikkelen en smullen van verhalen …
Een gesprek met Daniëlle Daniëls

Daniëlle Daniëls verslindt kinder- Mijn oom gaf Nederlands in de Normaal- En deze persoonlijke ervaringen
boeken alsof het snoepjes zijn. schoo l- de huidige Hogeschool met een hebben invloed op jouwwerk en aan-
Mooie woorden, ronkende zinnen lerarenopleiding - en ik was zijn leesproef- pak wat leesbevordering betreft.
en knappe illustraties maken haar konijn. De kinderboeken die goede recen- Ja zeker, toen ik nog in een basisschool
Ozo Heppie! Ze reist met haar sies kregen, werden aangekocht en las ik. werkte, ben ik van een remediërende
boekenkoffer het land rond om Meester Pompelmoes, Wiplala, de kleine benadering afgestapt ten voordele
(voor)lezen te promoten. Haar Kapitein en Pippi Langkous zijn vrienden van een leesstimulerende aanpak. Ik
ervaringen als onderwijzeres, uit mijn kindertijd. Wij bespraken die boe- merkte dat remediërende methodes
boekenjuf, remedial teacher en ken en mijn leeservaringen uitgebreid. Als kinderen niet uitdagen tot spontaan
procesbegeleider van kinderen en ik een boek niet goed vond, was hij écht vrij lezen. Ik geloof in de kracht van
adolescenten met leesproblemen geïnteresseerd in de achterliggende re- een stimulerende leesomgeving met
hebben haar resoluut doen kiezen denen. Mijn oom prikkelde me dan door ruimte voor informele gesprekken en
voor een leesaanpak met véél een stukje voor te lezen en gaf uitleg bij respect voor de smaak van de lezer. Ik
leesplezier. Vorig najaar was ze het stuk dat ik saai of vreemd vond. Zijn werd een gepassioneerde boekenjuf
te gast bij BiblioWaas waar ze aanpak stimuleerde me om een twee- met bijzondere aandacht voor het
leerkrachten van het Waasland te de poging te ondernemen. Ik merkte dat leeszwakke kind en het kind dat niet
woord stond. Genoeg redenen voor sommige boeken een grotere inspanning graag leest. Mijn motto: we zoeken het
een gesprek … van de lezer vragen en dat het doorwor- juiste boekop het juiste moment voor het
stelen van de eerste hoofdstukken be- juiste kind! Ik leerde op deze manier om
Je bent experte leesbevordering. loond wordt met plots binnen te treden in te gaan met de diversiteit in de school.
Hoe kreeg je de microbe te pakken? een geheime verhalentuin. Ouders en kinderen waardeerden deze
Mijn ouders woonden bij mijn grootmoe- aanpak enorm.
der die een kruidenierswinkeltje had. Ik Hoe zit het met jouw kinderen en
was als kind een slechte eter. Soep, verse lezen? En toen werd je experte leesbevor-
groenten, vis en gekookte aardappelen Toen ik moeder werd van onze oudste dering en taalvaardigheid…
smaakten mij niet met tranen, ruzie en dochter, Jasmijn, ben ik heel vroeg Ik begeleid scholen en leerkrachten om
doodse stiltes als gevolg. Op een dag ont- boekjes beginnen voorlezen. Jasmijn kinderen talig te ontwikkelen en geef
dekte mijn oma dat ik at als zij over haar was een drukke peuter en kleuter, vormingen en lezingen aan ouders en
kindertijd of de oorlog vertelde. Ik luister- maar kon doodstil op mijn schoot naar professionals met dit doel voor ogen.
de en at. Mijn oma stopte soms op een verhalen luisteren. Toen ze vijf was Kinderen die veel lezen, hebben een
spannend moment en wachtte tot ik een herkende ze een heleboel letters en grotere woordenschat én hebben meer
paar happen nam en vertelde dan verder. wilde ze graag lezen. Haar motivatie was inzicht in de opbouw van teksten. Met
Mijn liefde voor verhalen heeft mijn groot- zo groot dat ze zelf begon te zoeken een hogere leesvaardigheid worden
moeder aan de keukentafel ingelepeld. hoe ze korte woordjes kon ontcijferen. ook andere vakken toegankelijker en
Ze kon lezen voor ze naar het eerste kunnen kinderen hun talenten beter
leerjaar ging en is daar nooit meer ontwikkelen. Lezen is en blijft van
mee gestopt. Onze jongste dochter cruciaal belang!
Florine nam zelden spontaan een
boek. Mijn man en ik hebben haar tot Meer info over het leesproject
haar elfde voorgelezen. De gebroeders Kwartiermakers
Leeuwenhart, het dolfijnenkind en www.willewete.be/kwartiermakers
de dierenverhalen van Toon Tellegen
hebben van haar een lezer gemaakt. Meer info over haar werk op
Niemand van ons gezin werd een lezer www.iedereenleest.be/
door de school omdat we afknapten op opleiding-en-vorming
de schoolse aanpak.

5

Activiteiten

Januari begon zijn artistieke carrière in Berlijn, als Datum vr11 jantot za 1feb |tijdens
leerling van Archipenko. In 1924 verhuist hij openingsuren Bib, za- en zo-namiddag
[email protected] Bib naar Parijs waar hij studeert aan de Acadé- Waar Bib Moerbeke
Bib Beveren blijft naar goede gewoonte mie Moderne van Fernand Léger. Later
studieruimte aanbieden. Daarnaast keert hij terug naar Boekarest waar hij tot PC-jargon | Veel gebruikte
kunnen studenten op bepaalde dagen en 1960 eenfotostudio leidt. computertermen uitgelegd
uren terecht in CCTerVesten, GTI Beveren, Datum wo 8 jantotwo 29 jan DIGIBIB
Sint-Maartenbovenschool en WZC De Waar Bib Kruibeke Apps, cookies, cloud, wifi, bluetooth …
Notelaar. Een schema op www.beveren.be Begrijp jij ook weinig van al die complexe
maakt je wegwijs in data, uren en locaties. Leven voor de lens | computertermen? Geen nood! Wij leggen
Datum nogtot 25 jan Ann Coppens de meest voorkomende termen in een-
do 28 meitotvr26 jun EXPO voudige taal voor jou uit. I.s.m. Seniornet
Waar Bib Beveren en andere locaties Ann Coppens uit Sint-Gillis-Waas heeft Vlaanderen/Antwerpen
zich in goed vijf jaar tijd ontwikkeld van Datum vr10 jan | 10.30-12 uur
Poëzieweek beginneling tot natuurfotografe van Waar Bib Sint-Niklaas
POËZIE wereldniveau. Getuige daarvan de Inschrijven
Elk jaar zet de Bib Poëzie graag in de prijzen die ze behaalde op internationaal [email protected]
kijker. We plaatsen een gedichtje op de vlak. Met tweemaal goud en eenmaal of03 778 34 00
gemeenteborden. We voorzien poëtische zilver – drie jaar op rij - in de categorie
kleurplaten en postkaarten en ook ‘Wildlife’ van de European Professional Zondagskind | Spel in de Bib
attenties in ruilvooreen leukgedichtje. Photographer of the year awards, Kom naar de Bib en laat je verrassen door
Datum do 3 jantotwo 5feb vestigde ze een Belgisch record. Eind de nieuwste gezelschapsspellen! Kenners
Waar Bib Sint-Gillis-Waas 2018 ontving ze de titel van Master helpen je opweg en gidsen je doorhet spel.
Qualified European Photographer. Dit Datum zo 12 jan | 10-12 uur, doorlopend
Studietips voor jongeren is het hoogste kwaliteitslabel dat een Waar Bib Sint-Niklaas
uit het eerste, tweede en derde fotograaf kan bekomen. Ongetwijfeld Leeftijd vanaf12 jaar
middelbaar haalt ze die prijzen doordat ze er in
WORKSHOP slaagt om haar foto’s een verhaal te Kennismaken met klassieke zang
Tijdens de examens stop ik veel tijd in laten vertellen. De emoties van dieren VORMING
overschrijven want wat moet ik nu in een weergeven en hun persoonlijkheid Droom je ervan om zelf de aria’s van Verdi,
samenvatting zetten en wat niet? Ik denk uitlichtenzijndehoofdpijlersinhaarwerk. de oratoria van Bach of de liederen van
dat ik goed leer en toch vallen mijn cijfers Ze is steeds op zoek naar het ultieme Schubert te zingen? Dan is deze workshop
tegen. Ik wil het vanaf januari anders ogenblik waarin actie en lichtinval elkaar een goede start. Klassieke zang besteedt
aanpakken. De vraag is hoe? Barbara versterken. Haar landschapsfoto’s veel aandacht aan lichaamshouding, adem,
Claeys, studiecoach, geeft jou graag leer- weten rust en eenvoud te vatten. ademsteun, stemplaatsing, het laag houden
en samenvattingstips om in 2020 met Vernissage do 10 jan | 20 uur van het strottenhoofd, de menging van
frisse moedte starten. kop- en borstregister, de bewustmaking van
Datum di 7 jan | 19-20 uur de verschillende resonantieruimten en de
Waar Bib Moerbeke klankschoonheid. Je leert enkele liederen
Leeftijd 12-16 jaar zingen waarin die specifieke accenten worden
Inschrijven [email protected] benadrukt. Je krijgt een beter idee over
klassieke zang, en merkt of het iets voor jou
Europalia | Roemenië is. Begeleiding door Godfried Van de Vyvere,
EXPO docentklassiekezang.I.s.m.Vormingplus
Dit jaar zijn er 21 zwart-wit foto’s van Aurel Datum wo 15, 22 en 29 jan | 19.30-22 uur|
Bauh te zien! Deze foto’s komen uit het 3 sessies
archief van het Peasant Museum (Muzeul Waar CCTerVesten, Gravenplein 2,
National at Taranului Roman, Boekarest). Beveren
Aurel Bauh (1900 Craiova – 1964 Parijs)

6 ACTIVITEITEN

Prijs 33 euro / 16,50 euro met korting Inschrijven Davidsfonds Beveren of Woman at War
Inschrijven www.vormingpluswd.be 0477 62 02 39 FILMVOORSTELLING
of03 775 44 84 Een vrolijk, inventief, energiek en femi-
Toast Literair | Van de Blankaart nistisch verhaal over een muzieklerares die
Zero Waste | Anke De Sagher naar de Raapstad, een literaire een dubbel leven leidt als gepassioneerde
LEZING wandeling met Norbert De Beule milieuactivist. Terwijl ze haar moedige
Kun jij leven zonder afval? De POËZIE operatie begint te plannen, komt ze
afvalbergen groeien, onze oceanen Dichter en woordkunstenaar Norbert De erachter dat haar aanvraag om een kind te
zijn aan het stikken. Maar in plaats Beule neemt je mee naar de plekken van adopteren eindelijkis geaccepteerd.
van moedeloos te zuchten, kunnen zijn jeugd. Hij verkent op zijn manier de Datum di 21 jan | 20 uur
we ook kiezen voor positieve stad waarin hij woont en dwaalt. Onderweg Waar Bib Moerbeke
actie! Want met een paar simpele houdt hij even stil bij poëtisch werk van Prijs 2 euro
ingrepen kun je je afval reduceren overleden zielsverwanten. Literair ontbijt Inschrijven [email protected]
tot bijna nul. Anke de Sagher komt met koffie/thee en enkele versnaperingen.
ons vertellen hoe ze haar eigen afval Na de voordracht sluiten we de zondag- Johan Braeckman over
onder de loep nam en geeft je tal van morgen af met een "fonkelend aperitief". kritisch denken
tips om zelf aan de slag te gaan. Laat I.s.m. Davidsfonds Sint-Niklaas LEZING
je inspireren door deze Zero Waste Datum zo 19 jan | 10 uur Hoewel de menselijke soort onbe-
Sessie en je afvalzak zal nooit meer Waar Bib Sint-Niklaas twistbaar intelligent is, valt evenmin
dezelfde zijn. Prijs 13 euro / 10 euro leden Davidsfonds te ontkennen dat we kwetsbaar
Datum do 16 jan | 20-22 uur Inschrijven [email protected] en na zijn voor irrationalisme. Ook in de
Waar Bib Moerbeke betaling op rekening BE86 4139 1222 6150 21ste eeuw, ondanks de aantoonbare
Prijs 5 euro van Davidsfonds Sint-Niklaas betrouwbaarheid van de weten-
Inschrijven [email protected] schappelijke methodes, blijven veel
Zondagskind | Voorlezen | mensen geloof hechten aan pseudo-
Digicafé Carrousel Rijmen voor Annie wetenschap, bijgeloof en complot-
DIGIBIB VOORLEZEN theorieën. Johan Braeckman, filosoof
We verwachten jou op onze Digicafé In aanloop naar Gedichtendag halen we en hoogleraar wijsbegeerte UGent,
Carrousel! Zet je kleine digifanaat aan het de mooiste absurde kindergedichtjes van onderzoekt wat hiervan de oorzaken
werk bij de workshop Codekrakertjes en Annie M.G. Schmidt boven. zijn en legt de klemtoon op de mentale
ontdek het activiteitenaanbod van de Bib Datum zo 19 jan | 10-12 uur, doorlopend valkuilen waarin we terechtkomen
met een kopje koffie. Vul de mini-enquête Waar Bib Sint-Niklaas door de normale werking van onze
in en ontvang eentofBibgadget! psychologische vermogens. I.s.m.
Datum zo 19 jan | 9.30-12.30 uur, Toast Literair | Klank Vormingplus
doorlopend LEZING Datum do 23 jan | 10-12.30 uur
Waar Bib Sint-Niklaas Muziek kan ontroeren, pijn verzachten of Waar CCTerVesten, Gravenplein 2,
de dansbenen prikkelen. Maar wat ervaren Beveren
Toast Literair | Bent Van Looy we precies als we luisteren naar Chopin, Prijs 6 euro / 3 euro
en de boeken in zijn leven Pink Floyd of Bob Dylan? Wat is muziek Inschrijven www.vormingpluswd.be
BOEKVOORSTELLING eigenlijk? En wat is het verschil met geluid, of03 775 44 84
Bent Van Looy komt spreken over zijn lie- stilte of lawaai? Met voorbeelden uit de
velingsboeken. I.s.m. Davidsfonds Beveren muziekgeschiedenis illustreert Tomas De Nacht | Leeshoek en
Datum zo 19 jan | 10.30 uur Serrien de moeilijkheid om muziek te verkoop kunstboeken
Waar Polyzaal oud-gemeentehuis, definiëren en gaat hij dieper in op de relatie BOEKENVERKOOP
P.Verwilghenplein, Haasdonk tussen muzieken emoties. Vanaf 25 januari om 12 uur kunnen kunst-
Prijs 15 euro / 13 euro leden Davidsfonds / I.s.m. DavidsfondsTemse liefhebbers van alle leeftijden doorlopend
5 euro studenten Datum zo 19 jan | 10.30 uur kijken, luisteren, genieten én deelnemen
Waar BibTemse
Prijs 9 euro / 7 euro leden Davidsfonds
Inschrijven [email protected]

Alle activiteiten

7zijn gratis tenzij
LEGENDE

anders vermeld. Beveren Kruibeke Lokeren Moerbeke
Sint-Gillis-Waas Sint-Niklaas Stekene
JEUGD Temse Waasmunster Zwijndrecht

aan alles wat De Nacht als performancema- en tuin. Hij toont wat de overheid kan doen bloemen in de poëzie. In het kader
rathon te bieden heeft! Tijdens dit 24 uur en -heel belangrijk- wat we zelf kunnen van Coup de Ville 2020 – Chasing
durend kunstenfestival kan je de Bib Sint-Ni- ondernemen. Luc Beeckman is zelf Veltlid flowers organiseren de Bib en
klaas terugvinden in Atelier Van Dromme. en gepassioneerdtuinier. I.s.m.Veltvzw kunstenplatform WARP opnieuw
We organiseren een verkoop van kunstboe- Datum zo 26 jan | 10-12 uur een gedichtendagavond volgens het
ken en je kan je nestelen in onze leeshoek. Waar Bib Sint-Niklaas gesmaakte recept: drie dichters in
I.s.m. d’Academie Beeld en Podium en Cul- Inschrijven evenveel salons, één muzikant op
tuurcentrum Sint-Niklaas [email protected] of het podium. Bloemen zijn een vast
Datum za 25 jan | 12-18 uur, doorlopend 03 778 34 00 motief in het werk van dichteres Inge
Waar d’Academie, Boonhemstraat 1, Braeckman. Bougainvillea is een
Sint-Niklaas Vakantietopper | verzameling gedichten bij plastisch
Koning voor één dag werk van Caroline Vanderlinden. Ook
De slapelozen | Annick Ruyts WORKSHOP in Door de handen van Amor van
LEZING Een koning in volle wapenuitrusting of zit- een adem schikt ze in 11 gedichten
Vier jaar geleden kon Annick Ruyts tend op zijn troon. Trots uitkijkend over zijn verbindingen tussen al dan niet
plots niet meer slapen. En ze is niet koninkrijk of elegant rustend op zijn zetel. specifieke bloemen en dewerkelijkheid
alleen, één op drie Belgen slaapt We fotograferen gekke staatsieportretten van het naakt. Michael Vandebril is
slecht of te weinig. Een probleem en creëren hiervoor een aangepast decor, een dichter van de bedwelming, met
waar niet over wordt gepraat. Het riep alles met recyclagematerialen. Ook stille- referenties naar de zwarte romantiek
bij Annick vragen op. Waarom slapen vens en dieren kunnen op de foto, vorste- en de Beat Generation. Zijn bundel
we? Wat veroorzaakt slapeloosheid? lijk natuurlijk. Een creatieve fotografiework- New Romantics is een hedendaagse
Wat doen mensen om ‘s nachts in shop i.s.m. Moossvzw. voorzetting van de symbolistische
slaap te geraken, of net om wakker te Datum do 27 jan | 9-12 uur en romantische traditie. Met Elvis
blijven? Om een antwoord te vinden Waar Bib Beveren Peeters en zijn hertaling van Henric
op die vragen heeft Annick 4 nachten Leeftijd 9-12 jaar van Veldeke keren we terug naar het
nachtradio gemaakt met lotgenoten Prijs 18 euro begin van de Nederlandse letterkunde:
en experten, een tv-reeks gemaakt Inschrijven beveren.kwandoo.com minnegedichten die Peeters op
voor Canvas en een podcast. Annick ingenieuze, sprankelende en muzikale
schreef bovendien ook een boek. De digitale wereld van 2020 wijze omzette naar hedendaags
Stof genoeg om haar ervaringen en DIGIBIB Nederlands. Zanger-muzikant Tom
inzichten mee te geven in een lezing. We nemen je mee in de hedendaagse De Rocker omlijst de dichters met
Datum za 25 jan | 20 uur digitale maatschappij en helpen je het kaf rozengeuren maneschijn! I.s.m.WARP
Waar DCAmelberga, Polenlaan 46, van het koren te scheiden. Technologie Datum wo 29 jan | 20 uur
Stekene staat werkelijk nooit stil en de apps vliegen Waar WARP,Apostelstraat 20,
Prijs 10 euro je om de oren. Wat heb je nodig, wat is Sint-Niklaas
Inschrijven www.stekene.be, nuttig en wat is leuk maar niet echt nodig? Prijs 5 euro
03 790 03 71 [email protected] I.s.m. CVO LBC Inschrijven
Datum di 28 jan | 10.30-12.30 uur, [email protected] of
Zondagskind | EcoBib | De gevol- wo 29 jan | 19-21 uur 03 778 34 00
gen van klimaatverandering Waar Bib Sint-Niklaas
LEZING Inschrijven Poëzieweek
Het is een trend: Snikhete zomers zorgen [email protected] of POËZIE
voor waterschaarste afgewisseld met 03 778 34 00 De toekomst is nu! Dat is het motto van de
noodweer en wateroverlast. Luc Beeck- Poëzieweek 2020.
man geeft een algemene toelichting over Gedichtendagavond | Poëzie is er voor elk moment. Om iets te
de klimaatverandering en belicht de moge- Inge Braeckman, Michael vieren of iemand te troosten. Om jezelf te
lijke gevolgenvoorwateroverlast en -tekort. Vandebril en Elvis Peeters verwonderen of een ander te verblijden.
Hij visualiseert verschillende situaties van POËZIE Watiserleukerdaneenkaartjekrijgen? Een
overlast in de woonomgeving en bespreekt Van Gezelles dien avond en die rooze kaartje geven! De Bib biedt daarom alle
de gevolgen voor onze eigen leefomgeving tot les fleurs du mal van Baudelaire, bezoekers poëzie aan als cadeau.
het geurt of stinkt soms welig naar

8 ACTIVITEITEN

De dichter begeleidt je met zijn woorden Coninckprijs. Pauwel De Meyer en Koen Dichter in de Bib
bij elke nieuwe droom. De Gendt zorgen voor de muzikale POËZIE
Datum do 30 jantotwo 5feb sfeerschepping en soundscapes. I.s.m. In Alles gebeurt onderweg snijdt dichteres
Waar Bib Beveren metvzwDen Lesten Stuyver. Annemie Deckmyn herkenbare thema’s
Datum do 30 jan | 20 uur aan, van de vergankelijkheid van de
Gedichtendag | Poëzie verrast Waar DCAmelberga, Polenlaan 46, liefde tot lichamelijk verval. Speels en
en verwondert Stekene aangrijpend van toon, de juiste plekken
POËZIE Prijs 7 euro rakend. Dat doet ze samen met haar zoon
Een gedicht raakt het hart en geeft kleur Inschrijven www.stekene.be , Bert Verbeke, acteur en muzikant, die
aan de dag. Verras collega’s, familie 03 790 03 71, [email protected] haar gedichten muzikaal ondersteunt,
of vrienden met een gedicht, aan de herwerkt of omvormt tot popmuziek. I.s.m.
ontbijttafel of koffieautomaat, onder Dichtersduel met Sylvie Marie Werkgroep Poëzie Culturele Raad
je e-mailhandtekening, op een kaartje en David Troch Datum do 30 jan | 20 uur
en natuurlijk op je Facebook, Twitter en POËZIE Waar Bib Lokeren
Instagram. Ook de Bib doet mee: kom Met dichterskoppel David Troch en  
naarde Bib en genietvan Poëzie! Sylvie Marie krijgen we een verras-
Datum do 30 jan | 15.30- 19 uur sende Gedichtendag! Zij verkennen Februari
Waar Bib Kruibeke geblinddoekt de poëziecollectie van
de Bib, spelen pingpong met gedich- Sportman II: TRY OUT |
Poëzieavond | Ann Coppens en ten, en leren ons dat poëzie helemaal Ruben Van Gucht
Patrick Dieleman niet moeilijk of saai hoeft te zijn. David VOORSTELLING
POËZIE MET MUZIEK Troch is dichter, schrijver en regisseur. Sporters leveren een ongeziene bron
Aansluitend op de fototentoonstelling Hij won onder andere de Herman van inspiratie op. De meest succesvolle
Leven voorde lensvanAnn Coppens. de Coninckprijs 2013 voor het Beste sporters hebben vaak een unieke kijk op
Ann bracht in mei 2019 samen met Moer- Gedicht, de Turing Nationale Gedich- het leven. In SPORTMAN II gaat Ruben
bekenaar Patrick Dieleman het boek Leven tenwedstrijd, de Jules van Campen- Van Gucht op jacht naar legendarische
voorde lens uit. Het brengt een greep uit het houtprijs voor poëzie en de Gerard uitspraken in de sportgeschiedenis.
werkvan Ann, waarbij de teksten van Patrick Vermeerschprijs voor monologen. Hij Grappige, beklijvende, historische en
andere realiteiten naar boven halen, die ook heeft reeds heel wat publicaties op zijn inspirerende uitspraken. SPORTMAN
in het beeld verscholen liggen. Op de Dag naam staan en van 2014 tot 2016 was II is opnieuw een inkijk in het leven van
van de Poëzie brengt Patrick Dieleman een hij stadsdichtervan Gent. Ruben Van Gucht, maar vooral een trip
bloemlezing uit het boeken anderwerk,ver- Sylvie Marie publiceert sinds 2005 down memory lane, langsheen grote
sterkt met een muzikale noot. gedichten in literaire tijdschriften en kampioenen met grote verhalen en
Datum do 30 jan | 19.30-21.30 uur in Humo, en staat regelmatig op het kleine kampioenen met kleine anekdotes.
Waar Bib Moerbeke podium. Ook zij publiceerde reeds een Het podiumtrio is dit keer een kwartet
Inschrijven [email protected] aantal goed ontvangen dichtbundels geworden. Opnieuw geflankeerd door
en werd genomineerd voorde Herman troubabroers Mathieu & Guillaume en dit
Gedichtendag | Norbert De Beule, de Coninckprijs en deJC Bloemprijs.
Pauwel De Meyer & Koen De Datum do 30 jan | 20 uur
Gendt Waar Bib Zwijndrecht
VOORSTELLING Prijs 5 euro / 4 euro leden Bib en
Jazz, Middeleeuwen, wielrennen, com- Davidsfonds / 2,5 euro Z-Pas
ments op Facebook, collega-dichters, pro- Inschrijven
feten, zelfportretten: de poëtische wereld [email protected] of
van Norbert De Beule is vol, avontuurlijk, in- 03 250 49 40
tellectueel en tegelijkertijd humoristisch. Het
ene moment spiegelt hij zich aan Fernando
Pessoa, maar al even gemakkelijk haalt hij er
een sardientje of een Volkswagen bij ('een
parkeerbon is het ultieme bewijs/ van aan-
en afwezigheid tegelijk').
Zijn werk werd genomineerd voor de
C.Buddingh'Prijs en de Herman de

Alle activiteiten

9zijn gratis tenzij
LEGENDE

anders vermeld. Beveren Kruibeke Lokeren Moerbeke
Sint-Gillis-Waas Sint-Niklaas Stekene
JEUGD Temse Waasmunster Zwijndrecht

keervergezeld doorJonathan Bockstael. gips en fantaseerden pareltjes bij elkaar Datum do 6feb | 10.30-12 uur
Datum za 1feb | 20 uur die dichtbij de verhalen van Annie staan of Waar Bib Sint-Niklaas
Waar DCAmelberga, Polenlaan 46, er nog een verre herinnering aan zijn. I.s.m. Inschrijven
Stekene d’Academie Beeld [email protected] of
Prijs 15 euro Datum di 4febtot zo 1 mrt 03 778 34 00
Inschrijven www.stekene.be, Waar Bib Sint-Niklaas
03 790 03 71 [email protected] Italia nostra
Walk&Talk | Word zelfstandige EXPO
Zondagskind | Muziek in de Bib met de hulp van Starterslabo! Werk uit de schildersateliers van Anfi-
Leerlingen piano van Vinciane Meert WORKSHOP teatro-leden Jef Deyaert en Mia Steel.
en leerlingen gitaar van Juri Cosman Wil je graag zelfstandige worden maarweet N.a.v. 30 jaar Anfiteatro, amici della cultura
luisteren het Bibbezoek muzikaal op. I.s.m. je niet waar te beginnen? Celine Duchi van italiana
d’Academie Starterslabo legt je alles uit. Starterslabo/ Vernissage vr7feb | 19.30 uur
Datum zo 2feb | 10-12 uur, doorlopend project AZO! begeleidt nieuwkomers om Datum vr7tot zo 23feb
Waar Bib Sint-Niklaas hun ondernemersdroom waar te maken Waar Bib Sint-Niklaas
via coaching, training en persoonlijke
Poëzie op zondagmorgen | ontwikkeling. I.s.m. VDAB, Welzijnshuis Dag van de Academies
Maria Barnas en Max Sint-Niklaas EXPO
Greyson Datum di 4feb | 10.30-12.30 uur Om de Dag van de Academies te vie-
POËZIE Waar Bib Sint-Niklaas ren stellen de leerlingen Beeldatelier
Twee uitmuntende dichters verenigd Inschrijven van Academie Lokeren een week
op één podium. Maria Barnas, gelau- [email protected] of lang tentoon in de bib. Met het thema
werde dichteres, prozaschrijfster en 03 778 34 00 STE(A)M als uitgangspunt laten ze zich
kunstenares onderzoekt in haar werk inspireren door grootmeesters als
de verhouding tussen taal, beeld en de Doel 2020. Het gevecht om Doel Leonardo Da Vinci en Panamarenko.
werkelijkheid. Nachtboot, haar meest en de polder | Jan Creve Het resultaat? Een frisse fusie tussen
recente bundel, was goed voor nomina- BOEKVOORSTELLING de kunsten, wetenschap, technologie,
ties voor zowel de Grote Poëzieprijs als Jan Creve ijvert al meer dan 20 jaar voor design, kunst en wiskunde, die duidelijk
de Herman De Coninckprijs 2019. Max het voorbestaan van Doel als leefbaar maakt dat allesvoortdurend in contact
Greyson, afkomstig uit het Vlaamse spo- polderdorp aan de Schelde, lang bedreigd staat met alles.
ken word circuit, geldt als eenvirtuoos en door de uitbreiding van de haven. Eind Datum za 8febtot za 15feb
hartstochtelijk dichter. “Een echte dich- jaren ‘90 leek het pleit beslecht. Weinigen Waar Bib Lokeren
ter” in de woorden van I.L. Pfeijffer. Zijn hadden toen nog hoop op een toekomst
tweede bundel, Et alors, is een werk met voor het dorp en omliggend poldergebied. Zondagskind | Spel in de Bib
een krachtige stem en een eigen geluid Maar via protestacties en juridische Kom naar de Bib en laat je verrassen door
waarin de twijfel en de tweeslachtigheid procedures is Doel 2020 ermee in geslaagd de nieuwste gezelschapsspellen! Kenners
binnensluipt. Een bundel van deze tijd. om het dorp van de sloophamerte redden. helpen je opweg en gidsen je doorhet spel.
I.s.m.CultuurcentrumSint-Niklaas I.s.m. Davidsfonds Datum zo 9feb | 10-12 uur, doorlopend
Datum zo 2feb | 10.30 uur Datum wo 5feb | 20 uur Waar Bib Sint-Niklaas
Waar De Foyer, Paul Snoekstraat 1, Waar Bib Sint-Niklaas Leeftijd vanaf12 jaar
Sint-Niklaas Inschrijven
[email protected] of [email protected] Beveren
Kastjes van Annie 03 778 34 00 VOORLEZEN
EXPO An Van Daele heeft een prachtig boek ge-
De kinderen van het jeugdatelier van Sinaai Uw online overheidsdiensten schreven. Hierover loopt een tentoonstel-
lieten zich meeslepen door Pluk van de DIGIBIB ling in de foyer van Ter Vesten. Het bijzon-
Petteflet, Minoes, Dikkertje Dap en andere Leer hoe je veilig inlogt bij online diensten dere is dat An zelf haarverhaal voorleest op
verhalen uit het rijke oeuvre van Annie M.G. van de overheid via digitale sleutels. devertelzoldervan Bib Beveren.
Schmidt. Zij gingen aan de slag met kisten Samen bekijken we de verschillende Datum 12feb | 14.30 uur
en dozen, druktechnieken en verf, hout en sites voor online belastingaangiftes, Waar Bib Beveren
pensioendossiers en medische dossiers.
I.s.m. SeniornetVlaanderen/Antwerpen

10 ACTIVITEITEN

Stoute verhalen uit de Thera Coppens brengt de Middel- Vlot leren sms’en
Decamerone | Frank Degruyter eeuwen sprankelend tot leven DIGIBIB
VOORSTELLING LEZING De sms bestaat langer dan 25 jaar en is nog
Met zijn Stoute verhalen laat verteller Frank In Johanna en Margaretha dringt Thera steeds razend populair. Ontdek het gemak
Degruyter je alle hoeken van de Bibzolder Coppens door tot de dertiende eeuw, van sms’jes versturen en blijf makkelijker
zien. Tijdens de pittigste activiteit van waar een ontzagwekkende vrouw strijd in contact met de (klein)kinderen. Breng
het jaar prikkelt hij je verbeelding met een moet voeren tegen de hebzucht van de je toestel mee en leer op een ontspannen
selectie verhalen over passie, erotiek en haar omringende vorsten. Margaretha lag maniervlot sms’en! I.s.m. Leerpunt
ontucht uit de Decamerone. Rooie oortjes nog in de wieg toen haar ouders stierven Datum ma 17feb | 13.30-16 uur
gegarandeerd! en de machtige erflanden Vlaanderen en Waar Bib Sint-Niklaas
Datum wo 12feb | 20 uur Henegouwen nalieten aan haaren haarzus Inschrijven
Waar Bib Lokeren Johanna.Indedoormannengedomineerde [email protected] of
Prijs 5 euro, drankje achterafinbegrepen wereld vormden de schatrijke prinsessen 03 778 34 00
Inschrijven [email protected] een begeerde prooi in de genadeloze
of09 340 50 70 huwelijkspolitiek. Na de dood van Johanna Kijk op klassiek
bestreed Margaretha vijandige vorsten en MUZIEK
Bibdate met Heidi Lenaerts pausen en stuurde haar oorlogsvloot af Muziekpedagoog Jules De Beule zet
LEESPROJECT op haar aartsvijand: rooms-koning Willem het volume op de bibzolder op hard en
Wat maakt jouw favoriete boek de moeite II, graaf van Holland. Twee eeuwen later loodst liefhebbers van klassieke muziek
waard? Overtuig je overbuur, laat je inspire- gingen haar graafschappen op in het grote door New World Symfonie van de
ren en ga naar huis met een heleboel nieu- Bourgondische Rijk. Maar als stammoeder Tsjechische componist Antonin Dvorak.
we tips! In een tête-à-tête deel je elkaars van de nieuwe dynastie werkt haar wezen Datum di 18feb | 14-16.30 uur
leeservaring, wat zich vervolgens herhaalt doorin de middeleeuwse geschiedenisvan Waar Bib Lokeren
in een soort doorschuifsysteem. De per- de Lage Landen. Prijs 4 euro
fecte formule voor een gezellige babbel bij Datum zo 16feb | 10.30 uur Inschrijven [email protected]
een hapje en een drankje! Klara-stem en Waar Bib Sint-Niklaas of09 340 50 70
boekenliefhebster Heidi Lenaerts leidt het Inschrijven
hele gebeuren in goede banen. Breng zeker [email protected] of The third man
je lievelingsboekmee! I.s.m. Davidsfonds 03 778 34 00 FILMVOORSTELLING
Datum do 13feb | 19 uur Holly Martins, een werkloze schrijver van
Waar Bib Sint-Niklaas Mali, naar het boek van An Van pulpromannetjes, arriveert in het naoorlogse
Inschrijven [email protected] of Daele en Yule Hermans Wenen. De stad is door de geallieerden in
0484 40 83 70 EXPO sectoren opgedeeld en door een tekort aan
Mali is erg druk en heeft nooit tijd om rustig goederen floreert de zwarthandel. Martins
Zondagskind | Voorlezen | stil te zitten. Daardoor doet zij wel wat is in Wenen op uitnodiging van zijn oude
Leesbazaar raar, maakt soms iets stuk of doet iemand schoolvriend Harry Lime, die hem een baan
VOORLEZEN pijn. Eigenlijk is Mali toch gewoon lief! Dat heeft aangeboden. Maar Lime blijkt recent
Kom naar de Bib en geniet van een beseffen haar vrienden wel. Eerst bleef te zijn omgekomen in een merkwaardig
wonderlijk verhaal in meerdere talen. hun deur voor haar gesloten, maar later verkeersongeluk. De verklaringen van
De voorleesverhalen worden steeds verrassen ze haargraag. Limes vrienden en kennissen blijken niet
in het Nederlands en een andere taal In verhalenland kan je op een vos trappen helemaal te kloppen en Martins besluit te
voorgelezen. Je hoeft de talen niet te of zomaar in de bus in een paal klimmen. onderzoeken wat er werkelijk met Harry
kennen om van de verhalen te kunnen Dat zijn enkele van de gekke situaties die in Lime is gebeurd.
genieten. het verhaal Mali gebeuren en die illustratri- Datum di 18feb | 20 uur
Datum zo16feb|10-12uur,doorlopend ce Yule Hermans met een prachtige sfeer Waar Bib Moerbeke
Waar BibSint-Niklaas in beeld brengt. De rijmvorm zorgt voor een Prijs 2 euro
lichte, speelse stijl. Kinderen kunnen zich Inschrijven [email protected]
gemakkelijk inleven in de situaties van de ver-
schillende dieren.
Datum ma 17febtot di 31 mrt
Leeftijd vanaf4 jaar
Waar Foyer CC Ter Vesten, Gravenplein 2,
Beveren

Alle activiteiten

11zijn gratis tenzij
LEGENDE

anders vermeld. Beveren Kruibeke Lokeren Moerbeke
Sint-Gillis-Waas Sint-Niklaas Stekene
JEUGD Temse Waasmunster Zwijndrecht

Initiatie tablet/smartphone voor brengt hij nu on stage.Tijdens Backstage Sto- Zondagskind | EcoBib |
ABSOLUTE beginners ries onthult hij zijn ervaring met artiesten in de Jip & Janneke
DIGIBIB backstage van Pukkelpop en Rock Werchter Knutselactiviteit rond Jip en Janneke van
Heb je een tablet of smartphone maar je van devoorbije 30 jaar. “What happens inthe Annie M.G. Schmidt. I.s.m.Veltvzw
weet niet hoe je eraan moet beginnen? Dan backstage stays in the backstage.” Maar niet Datum zo 23feb | 10-12 uur, doorlopend
is deze 3-delige lessenreeks de perfecte bij ‘Lux’. Vrolijke en ontluisterende vertelling Waar Bib Sint-Niklaas
start naar de digitale wereld voor jou! Je over hoe het er backstage en on stage op een
leert de basis, van hoe je je toestel aanzet groot festival écht aan toe gaat. Elke gelijkenis Jij bent dus ik ben. Het goede
tot het maken van een e-mailadres, hoe je met bestaande feiten en personen is niet toe- leven begint bij verbondenheid |
apps downloadt ... ENKEL voor absolute vallig. Een interactieve avond mét beeld en Alain Mahjoub
beginners zonderenige ervaring. geluid.I.s.m.DeCasino APERITIEFGESPREK
Datum wo 19 feb, do 20 feb en vr 21 feb | Datum wo 19feb | 20.30 uur Jij bent dus ik ben is een levenshouding die
10.30-12.30 uur Waar De Casino, Stationsstraat 104, het uitzonderlijke belang van anderen voor
Waar Bib Sint-Niklaas Sint-Niklaas ons eigen welbevinden onderstreept. In
Inschrijven Prijs 8 euroADD / 5 euroVVK weerwil van een door en door individualis-
[email protected] of Inschrijven www.decasino.be tische cultuur. Gebaseerd op recente re-
03 778 34 00 search, biedt de filosofie een antwoord op
Zo donker buiten. De zomer van veel van het onbehagen dat in de samenle-
Minding the gap 1939 | Marnix Peeters & Jana ving gevoeld wordt. Mensen beschouwen
FILMVOORSTELLING Wuyts het hebben van goeie relaties als de num-
Bing, Zack en Keire groeien op LEZING mer één geluksbrenger, nog vóór een goeie
in het hart van de Amerikaanse Twee titels, twee sprekers. Deze gezondheid. Maar is daar voldoende tijd
Rust Belt. Wie hier opgroeit, kijkt Winteravond zien we alles dubbel en voor en zijn onze relationele vaardigheden
meestal uit op een toekomst bestaat de lezing uit twee delen, elk oké? De vraag stellen is ze beantwoorden.
van werkloosheid, armoede, ver- gebaseerd op een boek. Ook op het domein van sociale cohesie,
slaving en geweld. De vrienden Marnix Peeters vertelt in het eerste beleid en economie hebben we baat bij
vinden een uitlaatklep in skate- deel van de avond over zijn werk en zijn een visie die gelijkwaardigheid en verbon-
boarden. Een van hen, Liu Bing, filmt recentste roman Zo donker buiten. Het is denheid tot in de wortels van ons samenle-
al hun avonturen en registreert hoe de reconstructie van zijn moeders leven, ven wil doen doordringen. Het is een bood-
ze onverbiddelijk tot volwassenheid haar laatste maanden en haar overlijden. schap van hoop voor een toekomst met
worden veroordeeld: werk zoeken, Dit boek is heel eerlijk, onverbloemd en meer duurzaam welzijn.
een vaste relatie, kinderen krijgen … tedergeschreven metveel gevoel en liefde. Datum zo 23feb | 10.30 uur
Jaren later keert hij terug naar zijn ge- Geïnspireerd door een oude Guide Michelin Waar kasteel Cortewalle, Beveren
boorteplaats om te zien wat er van België-Luxemburg, nemen Jana Wuyts en Prijs 10 euro/ 9 euro (+65 en -26) /
zijn vrienden is geworden. “IJzerster- Marnix Peeters je in het tweede deel van 2.50 euro (VT-pas)
ke documentaire, zowel ontroerend de lezing mee naar de zomer van 1939. Ze Inschrijven
als diepgravend” (NRC Handelsblad) schetsen tijdens deze tijdreis het leven in [email protected]
Datum wo 19feb | 20 uur de Belgische steden in de laatste maanden
Waar Bib Zwijndrecht van het interbellum. Het is een verhaal Robots
Prijs 2 euro / 1 euro Z-pas van contrasten en onverzettelijkheden, WORKSHOP
Inschrijven van vooruitgang en verval, van apathie en Niets te doen in het krokusverlof? Kom
[email protected]recht.be of moed. Het is ook, helaas, een verhaal van en maak met ons je eigen toffe kartonnen
03 250 49 40 onwetendheid: er hing gedonder in de lucht, robot!
maar niemand kon toen beseffen welke Datum di 25feb | 13-16 uur
Songbook Sessions | Backstage verschrikkingen er om de hoek wachtten. Waar OC De Brouwerij, Onze Lieve
Stories by Luc Janssen Marnix Peeters is auteur en columnist, zijn Vrouwplein 18-20, Kruibeke
LEZING MET MUZIEK vrouwJana is (reis)journalist en PR & Sociale Leeftijd kleuters
Luc Janssen, icoon, muziekjournalist en pre- Media Expert. Inschrijven https://webshopkruibeke.
sentator, ging 1 jaargeleden op pensioen. Niet Datum do 20feb | 20-22 uur recreatex.be/
getreurd! Wat hij vroeger op de radio bracht, Waar Bib Moerbeke
Prijs 5 euro
Inschrijven [email protected]

12 ACTIVITEITEN Alle activiteiten LEGENDE
zijn gratis tenzij
anders vermeld. Beveren Kruibeke Lokeren Moerbeke
Sint-Gillis-Waas Sint-Niklaas Stekene
JEUGD Temse Waasmunster Zwijndrecht

JEUGBOEKENMAAND BIB LOKEREN
Stop Motion
WORKSHOP
Stopmotion is één van de oud-
ste special effects in de filmwereld,
maar ouderwets is de techniek al-
lesbehalve. Dankzij digitale camera's
leeft stopmotion weer helemaal op!
Tijdens deze workshop experimenteer
je met verschillende animatietechnie-
ken. Zodra je de kunst onder de knie
hebt, boks je zelf een animatiefilmpje in
elkaar op basis van een eigen draaiboek.
I.s.m. Graffitivzw
Datum wo 4 mrt | 14-17 uur
Leeftijd 6-12 jaar
Prijs 5 euro
Inschrijven
[email protected] of
09 340 50 70

BIB BEVEREN Kunstfeest in de Bib Verwendag voor Kids
Verhaalkunst | FEEST EVENEMENT
Jeugdboekenmaand 2020 We sluiten de Jeugdboekenmaand af Op de eerste zaterdag van de Jeugd-
EXPO met een spetterend Kunstfeest in Bib boekenmaand legt Bib Lokeren haar
De maand maart staat in teken van Beveren. Een laatste kans om onze expo jonge lezers extra in de watten tijdens
‘Kunst’, naar het thema van de Jeugd- Verhaalkunst te bewonderen. Benieuwd de Verwendag voor Kids. Op het pro-
boekenmaand. Beverse leerlingen wie onze schrijfwedstrijd ‘De Kunstroof’ gramma? Héél veel vertelactiviteiten en
brengen een boek, verhaal of persona- wint? Om 10.30 uur kondigen we de winnaar animatie. Voor alle tweejarigen ligt bo-
ge tot leven in een fantastisch kunst- aan met aansluitend een kindvriendelijke vendien een boekengeschenkje klaar.
werk. De kunstacademie presenteert receptie. Een tipje van de sluier: de prijs Datum za 7 mrt | 9-12 uur
een heuse portretgalerij, geïnspireerd is een auteurslezing voor de klas van de
door Joos Vijd en de renaissance. Bib winnaar, metveelzijdig auteurFrankPollet. De Kladpotter |
Beveren en Bib Kieldrecht zijn hierdoor Datum zo 29 mrt | 9.30-12 uur Poppentheater Kast-Rol
in maart omgetoverd in prachtige ten- VOORSTELLING
toonstellingsruimtes. BIB KRUIBEKE
Datum ma 1 mrttot zo 29 mrt Kunst Het Lokerse Poppentheater Kast-Rol is
WORKSHOP aan haar 25ste en laatste speelseizoen
Hoera! Jeugdboekenmaand! Het thema toe. In Bib Lokeren nemen poppenspe-
van de JBM is KUNST! Kom en ontdek je lers Frans, Nico en Marjolein afscheid
verborgentalenten,we maken Kunst! van het publiek met hun allerlaatste
Datum wo 18 mrt | 14-16 uur voorstelling ooit. ‘De Kladpotter’ is een
Leeftijd 6-15 jaar visuele vertelling over kleuren, verven en
Inschrijven [email protected]

13

de liefde, die moeiteloos zowel kinderen Datum wo 11 mrt | 14-16 uur BIB TEMSE
als hun ouders boeit. Speelduur onge- wo 18 mrt | 14-16 uur Zintuiglijke kunst met peuters
veer35 minuten. WORKSHOP
Datum wo 18 mrt | om 14.30 uuren om Bibparade Kunst is leuk, ook voor de allerkleinsten!
15.30 uur EVENEMENT Samen met je peuter ontdek je de
Leeftijd 3-10 jaar, met begeleidende Tijdens de Jeugdboekenmaand trekken we zintuigen door kunst te maken met
ouder volop de kaart van KUNST. Wat doet kunst verschillende materialen en texturen,
met je? Kom naar de Bibparade en laat kunst door te horen, te ruiken en te voelen
Green screen | cover lover je fantasie en verbeelding aanwakkeren, via creatieve en originele spelletjes.
IN- EN UITLOOPDEMONSTRATIE luister en volg de Andere Fanfare, geniet De werkjes van de peuters krijgen
Je favoriete jeugdboek wordt nog van het kleurenpalet Annie M.G. Schmidt, een mooie plaats in ons Groot
een tikje cooler als je zelf op de cover fiets je eigen schilderij en stempel er op los. Bibliotheekmuseum der Jeugdige
staat. Met niks meer dan een groene Of kom gamen in de arcadehal met games Kunsten! I.s.m. Huisvan het KindTemse
achtergrond, je allermooiste glimlach en die net wat creatiever en artistieker zijn dan Datum zo 1 mrt | 10 uur
een beetje digitale hocus pocus is dat zo gewoonlijk. Leeftijd 1-3 jaar
gepiept. Hou op de laatste woensdag van Datum zo 15 mrt | 9.30-12.30 uur Inschrijven [email protected]
deJeugdboekmaand dus zekereven halt
op de jeugdafdeling van Bib Lokeren en Jan? Jan! De verbeelding aan het Tekenen met 3D-pen
ontdek de magie van een green screen. woord | Theater Hutsepot WORKSHOP
Datum wo 25 mrt | 14-16 uur, VOORSTELLING In deze workshop ga je tekenen met spe-
doorlopend Jan – Wie is Jan? – Jan de verzamelaar – ciale 3D-pennen en komt je ontwerp let-
Leeftijd vanaf6 jaar Jan detwijfelaar–Jan de KUNSTENAAR terlijklosvan het papier.Je ontwerpt alsof
Jan – Wie is Jan? – Van Eyck of Hoet of met je gewoon tekent, maar dan ga je automa-
BIB SINT-NIKLAAS de pet –Jan isJan zegt zijn ZELFPORTRET tisch van 2D naar 3D. Jouw eigen design,
Spelletjeszondag Jan – Wie is Jan? - een punt – een lijn – en bijvoorbeeld een cool kunstwerkje of een
EVENEMENT dan … DE KUNST grappige bril, krijgt een ereplaats in ons
Leef je uit met de fijnste spelletjes in de Een mooie poëtische voorstelling over de Groot Bibliotheekmuseum der Jeugdige
Bib. zoektochtvan een kunstenaar. Kunsten!
Datum zo 8 mrt | 10-12 uur Datum zo 22 mrt | 10.30 uur Datum wo 11 mrt | 14-16 uur
Leeftijd vanaf6 jaar Leeftijd 12-14 jaar
Binnen het uur… een partituur Inschrijven Inschrijven [email protected]
WORKSHOP [email protected]
Zomaar iets neuriën onder de douche. of03 778 34 00 Slotdag Jeugdboekenmaand
Of fluiten op de fiets. Een melodie uit EXPO
het niets, maar hoe hou je die bij? Je BIB STEKENE Welkom op onze vernissage in het
maakt een partituur zodat je die melodie Verwendag | Feestelijke start Groot Bibliotheekmuseum der Jeug-
morgen opnieuw kan ontdekken: wie jeugdboekenmaand dige Kunsten! We stellen de kunstwer-
speeltwat, enwaar,wanneeren hoe? EVENEMENT ken tentoon van kinderen en jongeren
Uiteraard leer je niet op een uur hoe je Feest voor alle kinderen! De jeugdboeken- uit Temse. Wandel door ons museum,
noten moet schrijven, maar je vindt er maand zetten we feestelijk in met deze kruip door onze kunstbuizen en leer
wel een heel erg goed alternatief voor. verwendag. Kom genieten van leuke ani- meer over Van Gogh of Haring, of boks
Meer nog: jouw partituur klinkt niet matie, voorleesactiviteiten en nog heel wat een eigen creatie in elkaar. Laat je
alleen mooi, ze ziet er nog eens cool uit! meer. Uiteraard zullen ook een lekkerhapje schminken ofzet een kunstigetattoo op
I.s.m. Mooss en drankje niet ontbreken. je lijf. Hapjes, drankjes en heel veel
Datum zo 8 mrt | 10-12.30 uur Datum zo 8 mrt | 10-12 uur boeken!Vierje mee?
Leeftijd 6-9 jaar Vernissage zo 29 mrt | 10-12.30 uur
Inschrijven Datum 29 mrttot 12 apr
[email protected]
of03 778 34 00

Knutselnamiddagen
WORKSHOP
Leerlingen van Portus Berkenboom
verzorgen een ‘kunstige’ workshop. Leef
je uit als een echte kunstenaar.

14 ACTIVITEITEN

Spelletjesdag | Doedag Cultuurcentrum Sint-Niklaas in onze regio. Zij is vandaag wellicht de
Niets te doen in het krokusverlof? Kom en Datum zo 1 mrt | 10.30 uur laatste, nog levende verzetsheld in onze
beweeg en speel met ons mee! Waar De Foyer, Paul Snoekstraat 1, regio. Aansluitend op het gesprek met
Datum wo 26feb | 9-12 uur Sint-Niklaas Théa wordt de film van het stadsarchief
Waar Sporthal Dulpop, Beekdam, Bazel over de bevrijding van de stad getoond.
Leeftijd kleuters Walk&Talk I.s.m. CC Boontje en Stadsarchief -
Inschrijven https://webshopkruibeke. WORKSHOP I.k.v. InternationaleVrouwendag
recreatex.be/ Elke maand kan je in de Bib terecht voor Datum do 5 mrt | 14 uur
Walk&Talk, een gratis netwerkmoment Waar Bib Sint-Niklaas
Poëzie voor mensen die op zoek zijn naar (ander) Prijs 2 euro
WORKSHOP werk. We starten met een informatief luik Inschrijven
Plezier met rare woorden. Je op door een gastspreker en daarna kan je bij [email protected] of
ideetjes laten brengen. Of nee! Die een kopje koffie ervaringen delen en tips 03 778 34 00
heb je zelf! Spelen met gedachten. uitwisselen. Iedereen is welkom! I.s.m.
Zinnetjes vormen in je hoofd. En gek zijn VDAB,Welzijnshuis Sint-Niklaas Jij bent, dus ik ben |
doet geen zeer … Je mening. Zoeken Datum di 3 mrt | 10.30-12.30 uur Alain Mahjoub
diewoorden jou ofvind jij ze alleen? Waar Bib Sint-Niklaas BOEKVOORSTELLING
Datum do 27feb | 9-12 uur Inschrijven Waarkomthetonbehaaglijkegevoelvan-
Waar OC De Brouwerij, [email protected] of daandat zoveelmensenervareninonze
Onze LieveVrouwplein 18-20, 03 778 34 00 samenleving? Leven we te snel? Maken
Kruibeke we verkeerde keuzes? Of gaat het om
Leeftijd 6-12 jaar Privacy en veiligheid een botsing tussen wat wij diep in onszelf
Inschrijven in de digitale wereld willen enwat het moderne leven ons op-
https://webshopkruibeke.recreatex.be/ DIGIBIB legt: stress, consumptie en permanente
Bescherm je privacy en voel je ook online beschikbaarheid? De evolutie heeft ons
Zondagskind | veilig. Eens je weet wat betrouwbaar is en miljoenen jaren gevormd om te leven
Muziek in de Bib wat niet en hoe je jezelf kan beschermen, en denken als leden van een groter ge-
Leerlingen hobo van Ilse Barbaix en haal je het maximale uit de digitale heel, een familie, een gemeenschap. De
leerlingen Fagot van Kristel Janssens mogelijkheden. I.s.m. CVO LBC laatste twee eeuwen zijn we veranderd
luisteren het Bibbezoek muzikaal op. I.s.m. Datum wo 4 mrt | 14-16 uur in ontwortelde individuen, die worste-
d’Academie Waar Bib Sint-Niklaas len met eenzaamheid, ongelijkheid en
Datum zo 1 mrt | 10-12 uur, Inschrijven [email protected] ecologische problemen. Het verlangen
doorlopend sint-niklaas.be of 03 778 34 00 groeit om de zaken helemaal anders aan
Waar Bib Sint-Niklaas te pakken. Alain Mahjoub gaat op zoek
Mijn gezondheidsdossier naarwat écht belangrijk is in het leven en
Maart DIGIBIB houdt een pleidooi om het samenleven
De overheid heeft online-programma’s aan te passen aan de menselijke aard
Poëzie op zondagmorgen | Norbert ontwikkeld waarmee elke burger zijn of haar en behoeften – en niet andersom. I.s.m.
De Beule en Arno Van Vlierberghe medisch gezondheidsdossier kan raadple- Lets Beveren en Sint-Niklaas
POËZIE gen. Het bevat o.a. de medische toestand, Datum do 5 mrt | 20 uur
Norbert De Beule, een dichter met ten- de medicatie die je moet innemen en de Waar Bib Sint-Niklaas
takels in vele werelden laveert ook in zijn resultaten van labo-onderzoeken. I.s.m. Inschrijven
meest recente bundel Vigor anorexia Seniornet Vlaanderen/Antwerpen [email protected] of
moeiteloos tussen hoge en lage cultuur, Datum do 5 mrt | 10.30-12 uur 03 778 34 00
onderbroeken enfree jazz, Facebooken de Waar Bib Sint-Niklaas
profeten. Het maakt allemaal zijn opwach- Inschrijven [email protected] Zondagskind | Spel in de Bib
ting in dit misboek.Met Vloekschrift, de sint-niklaas.be of03 778 34 00 Kom naar de Bib en laat je verrassen door
debuutbundel van Arno Van Vlierberghe, de nieuwste gezelschapsspellen! Kenners
draag je geen mis op. Een ketters geschrift, Mijn oorlogsverhaal | helpen je opweg en gidsen je doorhet spel.
een manifest tegen de huidige samenleving Théa Verspecht Datum zo 8 mrt | 10-12 uur, doorlopend
entegen alle poëzie die opveilig speelt, een LEZING MET FILMVOORSTELLING Waar Bib Sint-Niklaas
bundel die je het beste dronken leest.Twee Théa Verspecht vertelt in haar boek Leeftijd vanaf12 jaar
gevaarlijke dichters op één ­podium! I.s.m. Mijn Oorlogsverhaal hoe zij als tiener-
meisje in de oorlogsjaren 1940-1945
boodschapper was voor de weerstand

Alle activiteiten

15zijn gratis tenzij
LEGENDE

anders vermeld. Beveren Kruibeke Lokeren Moerbeke
Sint-Gillis-Waas Sint-Niklaas Stekene
JEUGD Temse Waasmunster Zwijndrecht

Vier jaar Trump. Een balans en Datum 12 mrt | 20 uur Samen op de digitale weg |
vooruitblik | Bart Kerremans Waar Bib Sint-Niklaas Instagram
LEZING Prijs 5 euro DIGIBIB
In het najaarvan 2020 zal de race voor een Inschrijven Maak kennis met hét sociale media-
nieuw presidentschap in alle hevigheid los- [email protected]nt-niklaas.be of platform van dit moment: Instagram.
barsten in de Verenigde Staten, sommigen 03 778 34 00 Christel Wellens, fotograaf en ICT-ex-
spreken van de Verdeelde Staten. Dat er pert, leert hoe je gemakkelijk een
vier jaar lang een controversiële president Jeugdboekenverkoop foto, verhaal of video plaatst, met of
aan de macht was, is nog zacht uitgedrukt. BOEKENVERKOOP zonder filter. Instagram is een manier
Hoe moeten we kijken naar de balans van De Bibverkoopt afgevoerde jeugdboeken. om je vrienden en kennissen te vol-
Trump? Hoeveel kans maakt hij op een Datum zo 15 mrt | 9.30 – 12.30 uur gen en te zien hoe het met hen gaat.
herverkiezing? En welke kanonnen zetten Prijs Bib Sint-Niklaas Het is ook een inspirerend medium.
de Democraten daar tegenover? Bart Ker- Recepten ontdekken of reistips? Laat
remans is Amerikakenner en volgt de race Nacht van de Geschiedenis: je inspireren door de zogenaamde
op de voet. Naar goede gewoonte doet de Nieuwe buren | Majd Khalifeh influencers. Breng je smartphone/ta-
spreker ook een pronostiek. Een kritische VOORDRACHT blet en oplader mee. I.s.m. Vorming-
kijk van een bevlogen spreker. I.s.m. Vor- Majd Khalifeh is een Palestijns-Vlaamse plus, Cultuurbeleid Beveren.
mingplus, Vrije Ateliers freelance journalist voor de VRT. In 1983 Datum wo 18 mrt | 10-12 uur
Datum 9 mrt | 19.30 uur werd Khalifeh geboren in Dubai met Waar Bib Beveren
Waar Bib Sint-Niklaas Palestijnse roots. In 1948 werd zijn familie Prijs 4 euro / 2 euro met korting
Prijs 6 euro / 3 euro met korting tijdens de Al-Nakba verdreven uit de streek Inschrijven
Inschrijvenwww.vormingpluswd.be of rond Haifa, nu deel van Israël. Hij schreef www.vormingpluswd.be of
03 775 44 84 het boek: Herboren, hier komt een nieuwe 03 775 44 84
Belg. Org. Davidsfonds Beveren
©Alex Salinas Datum zo 15 mrt | 10.30 uur Zwijndrechtse Taalstrijd
Waar Polyzaal, Pastoor Verwilghenplein 5, QUIZ
Internationale Vrouwendag Haasdonk In deze ludieke quiz nemen ploegen uit Bel-
Annelies Verbeke Prijs 10 euro gisch en Nederlands Zwijndrecht het voor
LEZING [email protected] de achtste keertegen elkaar op. Rode draad
In 2003 maakte Annelies Verbeke haar is taal in al zijn vormen en facetten. Vorig
debuut met Slaap! en sindsdien is ze niet Ludo Abicht over de erfenis van jaar waren we bij onze noorderburen te gast
meer opgehouden met schrijven. Ze schrijft Etienne Vermeersch en was het razend spannend: slechts na
proza en theaterteksten, maar het genre VORMING een tiebreak wist Zwijndrecht Nederland de
waarin ze zich het meest thuis voelt, is het Een van de gevleugelde uitspraken van overwinning in de wacht te slepen. Hoog tijd
kortverhaal. Verschillende van haar werken Etienne Vermeersch luidt: Doe niet zo- dus om revanche te nemen, zeker omdat
werden al genomineerd voor of bekroond als ik doe, denk zélf na. De moraalfilosoof de tussenstand 4-3 staat in ons voordeel.
met uiteenlopende prijzen. Reden genoeg was op zijn vijfentwintigste uitgetreden Vijftien Belgen tegen vijftien Nederlanders,
om haar uit te nodigen in Sint-Niklaas voor uit de jezuïetenorde en was tijdens zijn een Belgische-Nederlandse jury en een
een lezing waarin ze vanuit haar oeuvre en universitaire studie atheïst geworden. Zijn spitse presentator: een beproefde formu-
werk de nadruk legt op de rol en belang van verstand werd zijn enige leidraad. Het is le voor een telkens weer geslaagde qui-
de vrouw. I.s.m. Vrouwencentrum vzw, FVV in die periode dat er veel en vaak contact zavond. Zin in een avondje taalplezier als
Sint-Niklaas en Literatuur Vlaanderen - I.k.v. was met Ludo Abicht. Een maandagavond deelnemer of toch maar liever mee in het
Internationale Vrouwendag over De ogen van de panda , de menings- publiek?Altijdwelkom, plezierverzekerd!
verschillen over de hoofddoek en over het Datum wo 18 mrt | 20 uur
niet-bestaan van God. I.s.m. Vormingplus, Waar Bib Zwijndrecht
Vrije Ateliers Inschrijven [email protected]
Datum 16 mrt | 19.30 uur of03 250 49 40
Waar Bib Sint-Niklaas
Prijs 6 euro / 3 euro met korting
Inschrijven www.vormingpluswd.be
of03 775 44 84

16 ACTIVITEITEN

Kijk op klassiek Zoo Humain De blijde terug- genaan, Delphine brengt haar eigen gedich-
MUZIEK keer van de barbaar | Chokri ten en Gerda voorziet de voorstelling van
Muziekpedagoog Jules De Beule rondt de Ben Chikha live tekeningen. Desperado’s als tornado’s!
25ste jaargang van Kijk op Klassiek in Bib LEZING I.s.m. DeCasino enCultuurcentrum Sint-Ni-
Lokeren af met een vierde luistersessie. klaas
Met veel kennis en kunde begeleidt hij Net zoals in Datum di 24 mrt | 20.30 uur
liefhebbers van klassieke muziek bij het zijn boek Zoo Waar De Casino, Stationsstraat 104,
luisteren naar Groot Russisch Paasfeest en Humain De blijde Sint-Niklaas
Byzantijnse gezangen’ van Nikolay Rimski- terugkeer van de Prijs 18 euroADD / 15 euroVVK/ 12trio
Korsakov. barbaar neemt Inschrijven www.decasino.be
Datum do 19 mrt | 14-16.30 uur Chokri Ben Chikha
Waar Bib Lokeren ons mee op Songbook Sessions | Patrick
Prijs 4 euro sleeptouw langs Roefflaer on Bob Dylan feat.
[email protected] of ons collectief verleden. Via beelden, Patrick Riguelle & Jan Hautekiet
09 340 50 70 korte anekdotes, persoonlijke en LEZING MET MUZIEK
andermans ervaringen maakt hij Patrick Roefflaer is al meer dan 40 jaar
De muren van Meknes | duidelijk hoe dat collectieve verleden gefascineerd doorde songs van Bob Dylan.
Yvan De Maesschalck mee onze hedendaagse manier Die fascinatie verwerkte hij in het boek Bob
BOEKVOORSTELLING van kijken en handelen bepaalt. Een Dylan in de studio, dat de basis vormt voor
Voorjaar 2020 verschijnt De muren beklijvende avond over complexiteit, deze Songbook Session. Hij vertelt het
van Meknes van Yvan de Maesschalck. stereotypen en identiteit, nu eens achtergrondverhaal bij de albums aan de
Dichter en declamator Norbert De Beule scherp en provocerend, dan weer hand van feiten, weetjes en citaten. Deze
leest enkele gedichten voor. Violiste hilarisch en vol zelfironie. I.s.m. lezing over de Nobelprijswinnaar Literatuur
Esther Duerinck en pianist-accordeonist Bibliotheek Sint-Niklaas, Interwaas, 2016 wordt ondersteund door Jan
Isaak Duerinck zorgen voor de muzikale Odisee, Team Internationale Hautekiet en Patrick Riguelle die de muziek
omlijsting. De bundel bevat hoofdzakelijk Samen­werking stad Sint-Niklaas - I.k.v. van de bard live brengen. I.s.m. De Casino
reisgedichten en is het resultaat van Festivalvan deVerdraagzaamheid Datum wo 25 mrt | 20.30 uur
enkele ervaringen in landen als Marokko, Datum ma 23 mrt | 19.30 uur Waar De Casino, Stationsstraat 104,
Italië, Cuba en Kreta. Tegelijk is de bundel Waar FoyerDe Spiegel, RichardVan Sint-Niklaas
een soort lyrische kanttekening bij het Britsomstraat 21, Sint-Niklaas Prijs 8 euroADD / 5 euroVVK
soms dwingende karakter van de culturele Inschrijven www.decasino.be
realiteit. Cultuur verbindt én verdeelt. De Desperado's van de Vlaamse
Cultuursloopt hoge muren entrekt andere, poëzie Delphine Lecompte, Jan Tussen twee culturen |
soms onzichtbare muren op. Muren van Decleir, Gerda Dendooven & Housamedin Zein
steen, maar ook muren van onbegrip en Roland BOEKVOORSTELLING
onverschilligheid. Muren staan voor macht, POËZIE Housam Zein, geboren in Aleppo/Syrië,
maar evengoed voor machteloosheid. Desperado’s van deVlaamse Poëzie brengt stelt zijn tweede boek Tussen twee
Datum zo 22 mrt | 10.30 uur dicht- en visuele kunst samen met muziek. culturen voor. In deze verhalenbundel zijn
Waar Kapel Opvangcentrum Rode Kruis, De monumentale acteur Jan Decleir, de de hoofdpersonages kinderen die er in
Kasteelstraat 8, Sint-Niklaas legendarische blueszanger Roland Van slagen om onze planeet veilig en leefbaar
Inschrijven Campenhout, de onovertroffen illustratrice te maken voor iedereen. De voordracht
[email protected] of Gerda Dendooven en de baldadige dichte- door de auteur wordt afgewisseld
03 778 34 00 res Delphine Lecompte boksen een poëzie- met tekstfragmenten uit de bundel,
programma in elkaardat meerdoet denken voorgelezen door leerlingen van Leerpunt
aan punk dan aan de brave dichtkunst. Jan Waas en Dender. I.s.m. CC Boontje en
draagt zijn lievelingsverzen van poëtische Leerpunt Waas en Dender – I.k.v. Festival
helden zoals Hugo Claus en Daniil Charms van deVerdraagzaamheid
voor, Roland gooit er een puur blueslied te- Datum do 26 mrt | 19.30 uur
Waar Bib Sint-Niklaas
Inschrijven
[email protected] of
03 778 34 00

Alle activiteiten

17zijn gratis tenzij
LEGENDE

anders vermeld. Beveren Kruibeke Lokeren Moerbeke
Sint-Gillis-Waas Sint-Niklaas Stekene
JEUGD Temse Waasmunster Zwijndrecht

Prikkels op vrijdag in Temse psychische kwetsbaarheid of ongelijkheid. het klimaat in Vlaanderen precies? Zijn
LEZINGENREEKS Maar hoe toont hedendaagse kunst die de klimaatevoluties nu ook al zichtbaar?
Verrassende onderwerpen en boei- actuele maatschappelijke uitdagingen? Is er meer wateroverlast? Volgen er
ende sprekers vormen het recept van StefVan Bellingen, kunsthistoricus (WARP), nog dergelijke kurkdroge zomers?
deze lezingenreeks. Op 4 vrijdagen staat geeft uitleg over het maatschappelijk Wat is de invloed van de toenemende
een anderthema op het menu, deskun- engagement in de hedendaagse kunst. urbanisatie? Moeten en kunnen wij
dig aangesneden door een gastspreker. Datum vr3 apr| 9.30-12 uur ons aanpassen? Begeleiding: Patrick
Je kan per lezing deelnemen of het vol- Waar BibTemse Willems (KU Leuven)
ledige pakketvolgen. I.s.m.Vormingplus Datum vr5 jun | 9.30-12 uur
Made in Belgium by Boelwerf. Het Waar BibTemse
Inschrijven www.vormingpluswd.be verhaal van de schepen van Boel
of03 775 44 84 LEZING Blotevoetenwandeling
Prijs Vijfentwintig jaar na het faillissement van WORKSHOP
6 euro perlezing /3 euro met korting Boelwerf Temse is er het boek Made in Bel- Op blote voeten in de natuur wandelen
10 euro voor de Blotevoetenwandeling / gium by Boelwerf. Over hoe de verbittering is niet alleen gezond enverkwikkend, het
5 euro met korting om het faillissement van Boel plaats maakt is ook een hele belevenis. Bewegingspe-
20 eurovoorhet pakket / voor trots over de schepen die er werden dagoge en yogadocente, Christel Cleys,
10 euro met korting gebouwd. Begeleiding door Lieven Muesen neemt je mee op ontdekkingsreis door
en Eddy Van Grevelinge van Op Stoapel vzw het natuurgebied in Steendorp. Na af-
Kan kunst de wereld Datum vr8 mei | 9.30-12 uur loop van de wandeling (3 km) genieten
veranderen? Waar BibTemse we samen van een drankje in het Na-
LEZING tuurhuis (inbegrepen in de prijs).
Van Banksy, Ai Weiwei, Olafur Eliasson Klimaat en water Datum vr19 jun | 10-12 uur
tot Sven Tjolle. Kunst speelt zich af in de LEZING Waar Kapelstraat, Steendorp
publieke ruimte, stimuleert participatie, De zomers van 2018 en 2019 waren bij de
heeft oog voor het milieu, armoede, heetste en de droogste ooit. Hoe evolueert

The wolfpack: 365 days on I.s.m. Stekene koerst Rusland en het Westen: spanning
the road | Sigfrid Eggers Datum vr27 mrt | 20 uur en confrontatie | Jan Balliauw
LEZING Waar DCAmelberga, Polenlaan 46, APERITIEFGESPREK
Sigfrid Eggers, huisfotograaf van De- Stekene Jan Balliauw gaat dieper in op het ontstaan
ceuninck – Quick-Step, volgde de Inschrijven [email protected] van de huidige crisis en welke gevolgen die
ploeg voor het tweede jaar op rij. Hij of03 790 03 74 heeftvoorde relatiestussen Rusland en het
legde bloed, zweet en tranen vast op Westen. Hij geeft ook aan welke strategie
weg naar menig zege. Het seizoen Sebastiaan Van Doninck Rusland daarbij gebruikt, welke gevolgen
2019 was opnieuw onvergetelijk voor op bezoek die strategie tot nu toe heeft gehad en
The Wolfpack. Eggers was erbij tijdens LEZING hoe het Westen daarop heeft gereageerd.
het eerst trainingskamp in januari en Eind maart sluit de Kinder- en Jeugdjury Voorts beschrijft hij de gevolgen die de
volgde de ploeg richting Zuid-Ame- in Beveren haar leesjaar af met een onverwachte verkiezing van Donald Trump
rika en vervolgens weer terug naar spetterend feest. Wij zorgen voor een tot president van de VS heeft gehad en hoe
Europa. De herinneringen aan de suc- fantastische auteurslezing! de lidstaten van de Europese Unie best
cesvol verlopen voorjaarscampagne Datum za 28 mrt | 11-12 uur omgaan met hun nieuwe assertieve buur in
komen weer naar boven met zeges in Waar Bib Beveren het oosten.
onder meer Milano-Sanremo en Pa- Datum zo 29 mrt | 10.30 uur
rijs-Roubaix. En uiteraard komen ook Waar Kasteel Cortewalle, Beveren
de Tour en het succesvolle jaar van Prijs 10 euro / 9 euro (+65 en -26) /
Remco Evenepoel aan bod. In deze le- 2,50 euroVT-pas
zing krijg je een unieke inkijk achter de Inschrijven
schermen van deze topwielerploeg. [email protected]

18 ACTIVITEITEN

Prikkels op donderdag in China, land in turbulentie na in de onthaalruimte met een lekker
Beveren In de voorbije veertig jaar werd China drankje en een hapje met lentekruiden.
LEZINGENREEKS de tweede grootste economie ter Begeleiding Joris Van Driessche,
Verrassende onderwerpen en boeiende wereld. Dat ging gepaard met een nooit eigenaararboretum en boomverzorger.
sprekers, dat is het recept van deze lezin- eerder zo lang volgehouden groei, een Datum do 7 mei | 10-12.30 uur
genreeks. Gezondheid, wetenschap, poli- ongeziene urbanisatie en spectaculaire Noodnummer de dag zelf
tiekofkunst, Prikkelsverruimt keerop keer transformatie. Het 'socialisme met 0468 11 40 52.
je blikop dewereld.Tijdensvierdonderda- Chinese karakteristieken' is autoritair en Waar Arboretum Grootenbosch,
gen staat er telkens een ander thema op sinds het aantreden van Xi Jinping zijn Bosstraat 2A, Beveren
het menu, deskundig aangesneden door controle en propaganda nog toegenomen.
eengastspreker.I.s.m.Vormingplus Sinologe, journaliste, schrijfster en Johan Braeckman over het
documentairemaker Catherine Vuylsteke gedachtegoed van Etienne
Inschrijven www.vormingpluswd.be analyseert welke mogelijkheden en Vermeersch
of03 775 44 84 uitdagingen China in het tweede Professor Etienne Vermeersch was
Prijs 6 euro perlezing / decennium van de 21e eeuw biedt. I.s.m. een van Vlaanderens bekendste
3 euro met korting LiteratuurVlaanderen. intellectuelen. Hij had scherpe, heldere
16 eurovoorhet pakket / Datum do 23 apr| 10-12.30 uur en bijzonder goed geïnformeerde
8 euro met korting Waar CCTerVesten, Gravenplein 2, opinies over kwesties zoals religie,
Beveren wetenschap, cultuur en politiek. In
Biogas is er klaar voor. Jij ook? deze lezing gaan we, aan de hand van
De klimaatdoelstellingen verplichten Lentefris bezoek in arboretum zijn geschriften, in op zijn ideeën en
ons om out-of-the-box- te denken. Wat Grootenbosch standpunten. Johan Braeckman was
wevandaag als afval beschouwen, is een Ken je een mooier seizoen dan de lente jarenlang de assistent van professor
grondstof voor de circulaire economie voor een verkwikkende wandeling? Vermeersch. Toen die op emeritaat
van morgen. Bovendien wekt biogas Geniet van de ontwakende natuur. Deze ging, nam Johan Braeckman zijn
decentraal elektriciteit op én groene wandeling in het arboretum geeft je een leeropdrachten over. Ze publiceerden
warmte én groene C02 én recupereert instant lentegevoel. Bijzondere magnolia's, samen het boek De rivier van
water én produceert milieuvriendelijke verrassend Oosterse voorjaarsbloeiers Herakleitos: een eigenzinnige visie op
meststoffen voor de biologische en de felle lentekleuren van de Japanse de wijsbegeerte.
landbouw. Begeleiding Tore Content, esdoorns zijn niet te versmaden. Tijdens Datum do 18 jun | 10-12.30 uur
bio-ingenieur, directeurFEBIGAvzw. de wandeling van ongeveer anderhalf uur Waar CCTerVesten, Gravenplein 2,
Datum do 26 mrt | 10-12.30 uur ontdek je de meest bijzondere plaatsen Beveren
Waar CCTerVesten, Gravenplein 2, in het arboretum en krijg je interessante
Beveren weetjes over bomen en struiken. Je geniet

Hebben populisten gelijk? | Waar Bib Sint-Niklaas tablet en oplader mee. I.s.m. Vormingplus,
Jan Antonissen Prijs 4 euro / 2 euro met korting Cultuurbeleid Beveren.
VORMING Inschrijvenwww.vormingpluswd.be of Datum wo 1 apr| 10-12 uur
Steeds meer mensen vallen uit de boot. Er 03 775 44 84 Waar Bib Beveren
is een toenemende ongelijkheid tussen arm Prijs 4 euro / 2 euro met korting
en rijk. Daarnaast worden we geconfron- April Inschrijvenwww.vormingpluswd.be of
teerd met een verlies van identiteit. Gaat de 03 775 44 84
eigen cultuur verloren door migratie? Popu- Samen op de digitale snelweg |
listische partijen voeden de angst, maar je De beste apps van 2020 Verkruimeld land | Aya Sabi
kan niet om de vaststelling heen dat er wel DIGIBIB BOEKVOORSTELLING
degelijk iets aan de hand is. Jan Antonissen, Een smartphone is veel meer dan een tele- Aya Sabi is jong en gedreven. Ze schrijft
Humo-journalist en auteur van De onfat- foon. Met de hulp van handige apps plan je overrecht en onrecht, leven en dood, kunst
soenlijken, reisde doorheen Europa op zoek je reis, hou je je agenda bij, maak je notities en cultuur. Ze ziet schrijven als een poging
naar deze 'onfatsoenlijken' die deze proble- en speel je zelfs spelletjes. Tijdens deze om haar plek op de wereld te veroveren.
men aankaarten en liet hen aan het woord. demo overloopt Christel Wellens, foto- Want hier wordt ze maar al te vaak gezien
We moeten over de gevoelige thema's dur- graaf en ICT-expert, enkele populaire en/of als buitenlander, en in Marokko wordt ze
ven praten, want wie erover zwijgt laat het nuttige apps die gratis zijn en indien moge- als toerist bestempeld. Mensen zetten
probleem etteren. I.s.m. Vormingplus lijk Nederlandstalig. Breng je smartphone/ anderen, maar ook zichzelf, graag in een
Datum 30 mrt | 20 uur hokje. Laten we daarom deze avond met

Alle activiteiten

19zijn gratis tenzij
LEGENDE

anders vermeld. Beveren Kruibeke Lokeren Moerbeke
Sint-Gillis-Waas Sint-Niklaas Stekene
JEUGD Temse Waasmunster Zwijndrecht

z'n allen even uitbreken. I.s.m. Vormingplus maatschappelijk welzijn, terwijl omgekeerd Poëzie op zondagmorgen |
en Welzijnshuis Sint-Niklaas - I.k.v. Festival de maatschappelijke context een kadervoor Anna Enquist
van deVerdraagzaamheid individueel welzijn kan scheppen. Om geluk- POËZIE
Datum wo 1 apr| 20 uur kig te zijn, zijn wijsheid en creativiteit nodig. Hij Verzet tegen verlies, teloorgang en verval,
Waar Bib Sint-Niklaas geeft op een kritisch opbouwende manier haar passie voor klassieke muziek en een
Inschrijvenwww.vormingpluswd.be of antwoorden op actuele en moeilijke vragen loopbaan als psychoanalytica, het zijn cen-
03 775 44 84 zoals: Waarom is gelukkig zijn zo moeilijk? trale thema’s in het werk van dichteres en
Strategie van het geluk | I.s.m.Vormingplus prozaschrijfster Anna Enquist. Haar late
Gerbert Bakx Datum 2 apr| 19.30 uur debuut Soldatenliederen is meteen de
Waar Bib Sint-Niklaas voorbode van een belangwekkende loop-
Vrouwelijke componistes Prijs 6 euro / 4 euro met korting baan in de Nederlandse letteren. Van 2014
voor het voetlicht Inschrijvenwww.vormingpluswd.be of tot 2016 was ze stadsdichter van Amster-
LEZING MET MUZIEK 03 775 44 84 dam. Een leven als éénvan de belangrijkste
Waarom kennen we zo weinig vrou- auteurs van Nederland weerhoudt haar
welijke componistes? Hadden ze Efficiënter zoeken met Google niet van een andere passie: voetbal. I.s.m.
geen talent? Of waren en zijn er DIGIBIB Cultuurcentrum Sint-Niklaas
andere redenen waarom de mu- De zoekmachine Google geeft je een ant- Datum zo 5 apr| 10.30 uur
ziekgeschiedenis, maar ook heden- woord op al je vragen, toch is het nog lastig Waar De Foyer, Paul Snoekstraat 1,
daagse muzikanten en programma- om exact dat te vinden waar je naar op zoek Sint-Niklaas
makers hen makkelijk over het hoofd bent. Wij geven je tips en tricks die je recht-
zien? Gewezen journalisteVeerleJans- streeks naar de juiste zoekresultaten leiden. De Fabeltjeskrant en de grote
sens (De Standaard, De Tijd) ging op I.s.m. Seniornet Vlaanderen/Antwerpen Dierenbos-spelen
ontdekkingstocht. Ze verdiepte zich Datum vr3 apr| 14-15.30 uur EVENEMENT
een jaar lang in het leven en het werk Waar Bib Sint-Niklaas Met heel wat leuke activiteiten, o.a. film en
van bijzondere muzikale vrouwen uit Prijs [email protected] vertellingen in de Bib.
de 19de en de 20ste eeuw en bracht of03 778 34 00 Datum do 9 apr| 14 uur
daarvan verslag uit in haar boek Vrouw Waar CCTerVesten, Gravenplein 2,
aan de piano. Maak in deze lezing ken- Jeugdboekenverkoop Beveren
nis met o.m. Fanny Mendelssohn,Clara BOEKENVERKOOP [email protected]
Schumann, Mel Bonis, Cécile Chami- De Bib verkoopt afgevoerde jeugdboeken.
nade, Nadia en Lili Boulanger en geniet Misschien vind je wel dat ene jeugdboek Songbook Sessions | Piet De
van enkele pareltjes uit hun oeuvre. terug waar je goede herinneringen aan had Pessemier on Neil Young
Amateurpianiste Veerle Janssens ziet en/ofal langetijd naarop zoekwas. LEZING MET MUZIEK
het als haar missie vrouwelijke com- Datum vr3tot zo 19 apr NeilYoungwordt 75 jaar. Piet De Pessemier,
ponistes bekend te maken. De journa- Waar Bib Beveren Neil Young-liefhebber in hart en nieren,
listiekheeft ze na een burn-outverruild zanger en gitarist bij de band Mad About
voor een engagement bij de burgerbe- Digitaal festival | [email protected] Mountains en LeNoise maakt een reis
weging Ringland. EVENEMENT doorheen het leven van Dinosaur Sr. en
Datum wo 1 apr| 20 uur Op de eerste zaterdag van de vertelt anekdotes die hem zo specifiek
Waar Bib Zwijndrecht paasvakantie pakken CC en Bib maken als mens en als muzikant. Met een
Prijs 5 euro / 4 euro leden Bib / Lokeren samen uit met een digitaal valse start en gezondheidsproblemen
2,5 euro Z-pas festivalvoorjong en oud.Via een reeks begon Young aan zijn leven en werd een
Inschrijven boeiende demo’s en activiteiten rond zelfzekere, koppige muzikant die als de
[email protected] nieuwe media, technologie en kunst muze roept alles achter laat en verder gaat.
of03 250 49 40 werp je alvast een blikop detoekomst I.s.m. De Casino
en ontdek je eigenhandig all things Datum wo 15 apr| 20.30 uur
LEZING digital die straks dewereldveroveren. Waar De Casino, Stationsstraat 104,
Dr. Gerbert Bakx studeerde wetenschap- Datum za 4 apr|vanaf14 uur Sint-Niklaas
pen, geneeskunde en filosofie. Hij stelt dat Waar Bib Lokeren Prijs 8 euroADD / 5 euroVVK
individueel welzijn een voorwaarde is voor Inschrijven www.decasino.be

20 ACTIVITEITEN

Werken in de cloud PUSH IT! militair bewind in Portugal, een dag die jaar-
DIGIBIB PROJECT lijks herdacht wordt in elk Portugees hart
Heb je een Gmail-account of een PUSH IT!, een crossover festival in en talloze malen in fadoliederen bezongen
Android smartphone of tablet? Dan kan de Wase regio rond muziek, nieuwe werd. Rui Oliveira, Portugees fadozanger
je de diensten van Google gebruiken in media en beeld. Een festival waarin en -gitarist, brengt op deze avond een in-
de cloud. Je teksten, mails en foto's staan jongeren een centrale plaats krijgen. tiem concert met liederen uit het reper-
dan op de servers van Google in plaats Een festival waarin ‘klik’ uitdijt tot toire van José Afonso, de geëngageerde
van op je smartphone zelf, waardoor je ‘Woooosh!’. Concertfotografen Koen zanger van het revolutielied Grândola, Villa
ze altijd en overal bij hebt. Tijdens deze Keppens, Geert Van de Velde en Gie Morena. Een avond gedrenkt in saudade, in
introductie leert ICT-coördinator Raf Smet Knaeps geven drie expo’s vorm. De liefde voor een volk en land. Voor aanvang
je documenten maken en bijhouden. Er Casino, Jan Verstraeten, WARP en de van het concert kan je genieten van een
wordt ook dieper ingegaan op het bewaren jeugdhuizen van Beveren, Lokeren, assortiment Portugese tapas en dito wijn.
van foto’s, de handige agenda en de Gmail- Sint-Niklaas en Stekene zorgen voor I.s.m. WARP
app. I.s.m. Vormingplus. Voor volwassenen een programma dat rockt. Floris Datum za 25 apr| 20 uur
zonder voorkennis. Meebrengen: je Daelemans en Pieter-Jan Rombaut Waar WARP,Apostelstraat 20,
smartphone en oplader. Niet geschikt voor gaan aan de slag met nieuwe media Sint-Niklaas
mensen met een iPhone ofiPadvanApple. en radiomakers. Workshops, lezingen, Prijs 15 euro,tapas en glaswijn inbegrepen
Datum za 18 apr| 10-12.30 uur voorstellingen en meer maken PUSH Inschrijven
Waar Bib Lokeren IT! tot een uniek cultuurfestival voor [email protected] of
Prijs 6 euro / 3 euro met korting iedereen. 03 778 34 00
Inschrijvenwww.vormingpluswd.be of Datum do 23 aprtot zo 17 mei
03 775 44 84 Waar Beveren, Lokeren, Sint-Niklaas
en Stekene

Sven Van den Wyngaert Vijd Erfgoeddag |
en gast PROJECT Nachtuilen en vroege vogels
MUZIEK Najaar 2020 zal het Lam Gods na EVENEMENT
Elk jaar zijn Sven Van den Wyngaert jarenlange restauratie opnieuw te Bij zonsopgang staan Eline Verhelst,
met een bekende zanger(es) te gast bewonderen zijn in het bezoekerscentrum Frank Pollet, Koen Venken, Paul
in de Bib voor een gezellig, informeel in de Sint-Baafskathedraal in Gent. Maar Schrijvers en Rik Van Daele als uw
optreden. Nadien kan worden weet je ook dat dit wereldberoemde gastvertellers klaarvoor een beklijvend
nagepraat met een drankje. I.s.m. altaarretabel van de gebroeders Van Eyck verhalenparcours in de kelders van
Feestcomité Sint-Gillis-Waas een Beverse achtergrond heeft? Joos Vijd het Stadsarchief en de Bib. Erfgoed,
Datum zo 19 apr| 11-12 uur (ca. 1360-1439), de rijke opdrachtgever sterke verhalen, meeslepende
Waar Bib Sint-Gillis-Waas van het schilderij, was namelijk een vertellers en een vleugje duisternis
Prijs 5 euro geboren Beverenaar en bewoonde het vormen de ingrediënten van deze
Inschrijven middeleeuwse kasteel Cortewalle. Met belevenis op Erfgoeddag die in het
[email protected] Bevers kapitaal wist de familie Vijd op teken staatvan De Nacht. De plaatsen
te klimmen in de Vlaamse adel en een zijn beperkt, inschrijven verplicht.
Cartoons over Mensenrechten machtsbasis uit te bouwen in het Land I.s.m. Erfpunt, Erfgoedcel Waasland
EXPO van Beveren en ver daarbuiten. Tijdens en StadsarchiefSint-Niklaas
Deze expo brengt meer dan 40 cartoons het Vijd-jaar 2020 kom je via verschillende Datum zo 26 apr| 6.27 uur
over mensenrechten samen uit alle activiteiten en evenementen allesteweten Waar Bib Sint-Niklaas
hoeken van de wereld. I.s.m. Amnesty over dit fascinerende verhaal. Inschrijven
International Temse Datum vanafza 25 apr [email protected]
Vernissagezo 26 apr| 10.30 uur Waar Beveren of03 778 34 00
Datum ma 20 aprtot ma 18 mei
Waar BibliotheekTemse Coup de Ville | Fadoconcert
met Rui Oliveira
MUZIEK
25 april 1974, een dag die de geschiedenis
zou ingaan als de Anjerrevolutie (Revo-
lução dos Cravos), een dag die een ge-
weldloos einde maakte aan veertig jaar

Alle activiteiten

21zijn gratis tenzij
LEGENDE

anders vermeld. Beveren Kruibeke Lokeren Moerbeke
Sint-Gillis-Waas Sint-Niklaas Stekene
JEUGD Temse Waasmunster Zwijndrecht

Drugs, vriend of vijand? | 10 klimaatacties die werken | kan kiezen en wat je jaarverbruik zou kosten.
Jan Tytgat Pieter Boussemaere ­Zowel voor elektriciteit als gas bekijken we
APERITIEFGESPREK VORMING stap voor stap de verschillende mogelijke
Sinds het einde van de jaren ‘60 is er Is klimaatverandering een wereldprobleem contracten per leverancier.Je krijgt tips mee
in Europa en de Verenigde Staten een waar je zelfweinig vat op hebt? Mogelijk doe hoe je energie kan besparen en of groeps-
opmerkelijke verhoging van de handel je al van alles. Alleen, helpt het ook echt? aankopen betere voorwaarden kunnen
en het gebruik van drugs. Ook België Over klimaatoplossingen circuleren de aanbieden. I.s.m. Seniornet Vlaanderen/­
bleef niet gespaard. Druggebruik en wildste verhalen. Zo hameren sommigen Antwerpen
verslaving zijn een maatschappelijk op consuminderen. Anderen focussen op Datum do 7 mei | 14-15.30 uur
probleem.Recentzijnerenkelenieuwe technologische redmiddelen. Nog anderen Waar Bib Sint-Niklaas
fenomenen: het toenemend gebruik beweren dat gelijk welke actie nutteloos is. Inschrijven
van o.a. cocaïne, ketamine, fentanyl, Tien klimaatacties die werken, vertrekt van [email protected] of
maar ook het experimenteren met de naakte feiten. Vrij van ideologisch of poli- 03 778 34 00
stoffen zoals ‘lachgas’ door zelfs zeer tiek getouwtrek krijg je 10 persoonlijke acties
jonge gebruikers. We nemen je mee die wetenschappelijk onderbouwd zijn en Schaken met de macht |
op een odyssee in tijd en ruimte en echt werken. I.s.m. Vormingplus, afdeling Frans van Daele
toetsen de flinterdunne grens af van plannen en ontwikkelen Sint-Niklaas BOEKVOORSTELLING
medisch verantwoord tot gevaar voor Datum ma 27 april | 19.30 uur Hij wordt omschreven als een 'doorgewin-
individu en maatschappij. Waar Bib Sint-Niklaas terde diplomaat', 'onverstoorbare eurofiel'
Datum: zo 26 apr| 10.30 uur Inschrijven www.vormingpluswd.be of en zelfs als 'schaduwkoning'. Hij verte-
Waar Kasteel Cortewalle, Beveren 03 775 44 84 genwoordigde België in Athene, Rome en
Prijs 10 euro/ 9 euro (+65 en -26) /   Washington, bij de Europese Unie, in de
2,50 euroVT-pas VN-Veiligheidsraad en in de NAVO. Hij ad-
Inschrijven Mei viseerde premier Leterme, Europees pre-
[email protected] sident Van Rompuy en koning Filip. Voor
Zondagskind | Muziek in de Bib het eerst treedt baron Frans van Daele
Café Odisee | 1942 Het jaar van Leerlingen gitaar van Karl De Mayer nu helemaal uit de schaduw. De minister
de stilte | Herman Van Goethem luisteren het Bibbezoek muzikaal op. I.s.m. van staat vertelt openhartig over zijn fas-
LEZING d’Academie cinerende leven achter de schermen van
Herman Van Goethem (historicus en jurist, Datum zo 3 mei | 10-12 uur, doorlopend de macht. Aan de hand van diepgaande
en rector van de Universiteit Antwerpen) Waar Bib Sint-Niklaas historische analyses en talrijke anekdotes,
wekt het kanteljaar 1942 tot leven vanuit het opgeluisterd met wijze 'nagedachtenissen'
dagelijkse leven, in Antwerpen. De Joden Walk&Talk en scherpe citaten, biedt Frans van Dae-
zinken weg in armoede. Het stadsbestuur WORKSHOP le een unieke blik op het schaakbord van
collaboreert ijverig met de bezetter. De Elke maand kan je in de Bib terecht voor de Belgische, Europese en internationale
politie komt almaar meer in de greep van Walk&Talk, een gratis netwerkmoment politiek. I.s.m.VtbKultuurSint-Niklaas
een ruige Nieuwe Orde, en vanaf augustus voor mensen die op zoek zijn naar (ander) Datum do 7 mei | 20 uur
worden de Joden ook massaal gedepor- werk. We starten met een informatief luik Waar Bib Sint-Niklaas
teerd. Cruciaal is de internationale context door een gastspreker en daarna kan je bij Prijs 5 euro
van oorverdovende stilte en slepende on- een kopje koffie ervaringen delen en tips Inschrijven
zekerheid. Daardoorverwordt 1942 tot een uitwisselen. Iedereen is welkom! I.s.m. [email protected] of
immens zwart gat. Maar vanaf november VDAB,Welzijnshuis Sint-Niklaas 03 778 34 00
’42 voltrekt zich de Grote Ommekeer, in Datum di 5 mei | 10.30-12.30 uur
Antwerpen, Londen, Washington ... I.s.m. Waar Bib Sint-Niklaas Zondagskind | Spel in de Bib
Odisee Inschrijven Kom naar de Bib en laat je verrassen door
Datum ma 27 april | 19 uur [email protected] of de nieuwste gezelschapsspellen! Kenners
Waar Odisee, Hospitaalstraat 23, 03 778 34 00 helpen je opweg en gidsen je doorhet spel.
Sint-Niklaas Betaal ik niet te veel voor mijn Datum zo 10 mei | 10-12 uur, doorlopend
Inschrijven energie? Waar Bib Sint-Niklaas
[email protected] of DIGIBIB Leeftijd vanaf12 jaar
03 778 34 00 De VREG heeft een online V-test ontwikkeld
waarop iedere Vlaming gemakkelijk kan na-
gaan tussen welke energieleveranciers je

22 ACTIVITEITEN

© Louise D’Eer Boekstart-dag Alle jonge gezinnenwelkom!
EVENEMENT Datum za 16 mei | 9-12 uur
Vijd | Het verdriet van Boekstart wil ouders met hun kleine
het Lam Gods kinderen laten genieten van boeken. Alle Bib Sint-Niklaas
LEZING MET MUZIEK Boekstart-bibliotheken zetten tijdens het Op Stap - Verteltheater ARTO neemt de
Het Lam Gods is niet alleen een weekend van 16 en 17 mei hun deuren allerkleinsten mee op een wondermooi
hoogtepunt van de schilderkunst. wagenwijd open voor de allerkleinsten. avontuur met grappige verhalen en
Het was ook het afscheid van de Want met voorlezen en boekjes ontdekken, speelse liedjes in een eenvoudig en
turfhandelaarsfamilie Vijd, die zich kan je niet vroeg genoeg beginnen. kleurrijkdecor. I.s.m. Huisvan het Kind
had opgewerkt tot de elite van Datum za 16 mei | 10.30 uur
Vlaanderen. Wandel mee door de Bib Beveren Leeftijd 0-3 jaar, begeleid dooréén
straten van middeleeuws Gent, tussen Fijne workshops en een kennismaking ouder
handelaars, schippers en politici. En met het aanbod voor de allerkleinsten Inschrijven
gluur binnen in de ateliers van broers in onze Bib en gemeente. Met o.a. [email protected] of
Van Eyck, de grootste kunstenaars voorleessessies, babymassage en 03 778 34 00
van hun tijd. Jonas Bruyneel brengt diverse workshops, o.a. rond natuurlijke
tekst uit zijn gedocumenteerde babyverzorging. Bib Stekene
historische roman, muzikaal Datum za 16 mei | 9.30 uur Feestvoorallemini'senhun(groot)ouders!
gebracht door de altvioliste Esther Inschrijven [email protected] Op deze dag zetten we onze deuren open
Coorevits en soundscapes door voorouders met kinderenvan nultottwee
multi-instrumentalist Klaas Tomme. Bib Lokeren en een half jaar. Oudere broers en zussen
Meer over het grote Vijd-project via Een voormiddag vol fijne vertelacti- zijnuiteraardookwelkom.
www.tervesten.be. I.s.m. Vormingplus, viteiten voor baby’s, peuters en kleu- Datum za 16 mei | 9-12 uur
Cultuurbeleid Beveren, Literatuur ters. De bibzolder wordt omgetoverd
Vlaanderen. tot een waar speelparadijs met coffee Bib Temse
Datum ma 11 mei | 19.30-22 uur corner voor ouders. Voor alle baby’s Tijdens de workshop Schapenwolkjes
Waar CCTerVesten, Gravenplein 2, van 6 maanden ligt ook een Boekstart- Wit rond kinderliedjes en bedverhalen
Beveren pakket te wachten. I.s.m. Huis van het voor peuters ontdek je als (groot)ouder
Prijs 11 euro / 5,50 met korting Kind Lokeren. samen met je kind leuke slaapritueeltjes
Inschrijven www.vormingpluswd.be Datum za 16 mei | 9-12 uur die je thuis kan toepassen (knuffelen,
of03 775 44 84 zingen, wiegen, spelen, vertellen). I.s.m.
Bib Sint-Gillis-Waas Huisvan het KindTemse
Praatcafé Dementie Bibverkenning voor jonge ouders met Datum zo 17 mei | 10 en 11 uur
VORMING workshops, liedjes zingen voor baby en Leeftijd 0-3 jaar, begeleid dooréén
Het Praatcafé Dementie is een tweemaan- peuter samen met de ouder en samen ouder
delijkse bijeenkomst voor familieleden en genieten van een hapje en een drankje. Inschrijven [email protected]
vrienden van personen met dementie. Het
Praatcafé wil dementie bespreekbaar ma- Het beste van Annie Stekeldag | Steek wat cultuur in
ken en biedt de mogelijkheid om ervarin- VOORSTELLING je sportzak!
gen uit te wisselen en contacten te leggen 25 jaar geleden overleed Annie M.G. EVENEMENT
met andere mantelzorgers. I.s.m. Praacafé Schmidt, de échte koningin van de Op de Stekeldag kan jong en oud komen
Dementie regioWaasland jeugdliteratuur. Een goede reden voor proeven van sport en cultuur door en voor
Datum do 14 mei | 19.30 uur Frank Cools om in dat heerlijke werk Stekenaren, aangevuld met een gevarieerd
Waar Bib Sint-Niklaas van haar te duiken. Hij vertelt, rijmt en programma aan muziek, theater, dans,
zingt over prinsessen, egeltjes, zwarte sport en spel. Je kan genieten van tal van
kippen, vreemde tantes, beren... Al- initiaties, demonstraties en workshops.
lemaal kleine verhaaltjes van de altijd Gezelligheid troef aan de drankenstanden,
fantastischeAnnie M.G. Schmidt! terrasjes en diverse foodtrucks. Uiteraard
Datum zo 17 mei | 10.30 uur is ook de Bib van de partij. De dag wordt
Waar Bib Sint-Niklaas afgesloten met een muzikale apotheose.
Leeftijd vanaf6 jaar Datum zo 17 mei |vanaf14 uur
Inschrijven Waar Vrijetijdszone Stekene
[email protected]

Alle activiteiten

23zijn gratis tenzij
LEGENDE

anders vermeld. Beveren Kruibeke Lokeren Moerbeke
Sint-Gillis-Waas Sint-Niklaas Stekene
JEUGD Temse Waasmunster Zwijndrecht

Over Congo | Guy Vanthemsche rellen en ontwerptekeningentonen de hand leidsmakers zorgen voor een oplossing?
LEZING van deze veelzijdige meester. I.s.m. WARP Hebben schoonmaakacties door burgers
De geschiedenis van koloniaal Congo Vernissage di 26 mei | 20 uur zin? Wat met micro- en nanoplastics?
blijft terecht de gemoederen verhitten. Datum di 26 meitot zo 21 jun Waar ligt de oorsprong van deze met het
Historicus Guy Vanthemsche zoomt in Waar Bib Sint-Niklaas blote oog (on)zichtbare plastiekdeeltjes?
op de feiten en werkt lacunes in onze En vormen ze een gevaar voor dier en
historische kennis bij. Hoe en waarom is Samen op de dititale snelweg | mens? I.s.m.Vormingplus,VrijeAteliers
België meegegaan in het kolonialisme? Betalen 2.0 Datum do 28 mei | 19.30 uur
Welke rol speelde Leopold II hierin? DIGIBIB Waar Bib Sint-Niklaas
Waarom werd Congo een Belgische Contactloos betalen aan de kassa door Prijs 4 euro / 2 euro met korting
kolonie? Hoe heeft de koloniale periode met je bankkaart te zwaaien of snel iets Inschrijven www.vormingpluswd.be of
gewogen op het onafhankelijke Congo? bestellen met een app op je smartphone. 03 775 44 84
I.s.m. Vormingplus, Vrije Ateliers De manier waarop mensen betalen is de
Datum ma 18 mei | 19.30 uur laatste jaren sterk geëvolueerd. Tijdens Juni
Waar VormingplusWaas-en-Dender, deze workshop neemt Christel Wellens,
Rode Kruisstraat 23, Sint-Niklaas deze nieuwe technologieën onder de loep. Boekenmarkt
Prijs 6 euro / 3 euro met korting Breng je smartphone/tablet en oplader BOEKENVERKOOP
Inschrijven www.vormingpluswd.be mee. I.s.m. Vormingplus, Cultuurbeleid Grote verkoop van volwassenen-en jeugd-
of03 775 44 84 Beveren boeken. De Bib en particulieren verkopen
Datum wo 27 mei | 10-12 uur afgevoerde bibliotheekmaterialen, uit-
Zondagskind | EcoBib | Waar Bib Beveren geversrestanten entweedehandsboeken.
Wijn van Oxfam Prijs 4 euro / 2 euro met korting Datum zo 7 jun | 8.30-12.30 uur
LEZING Inschrijven www.vormingpluswd.be of Waar Bib Sint-Niklaas
Van druiftot wijn en haar effecten op je ge- 03 775 44 84
zondheid. Sommelier - Conseil Jean Marie Walk&Talk
De Baene gaat in op de positieve effecten De kracht van literatuur WORKSHOP
van druiven en wijn. Wat zijn de verschillen LEZING Elke maand kan je in de Bib terecht
in teelt en vinificatie op het eindprodukt. Literatuur verrijkt met beelden en emo- voor Walk&Talk, een gratis netwerk-
Hoe zit dat met biologische en biodynami- ties. Literatuur verscherpt je blik, verwart moment voor mensen die op zoek
scheteelt, sulfiet en hoofdpijn.We proeven en ontwart, troost en geeft moed. Rein zijn naar (ander) werk. We starten
natuurlijk ook met mate van deze goden- Janssens vertelt verhalen over boeken en met een informatief luik door een
drank. I.s.m.Veltvzw al vertellend zoekt ze een antwoord op gastspreker en daarna kan je bij een
Datum zo 24 mei | 10-12 uur volgende vragen: Waarom lezen we? Wat kopje koffie ervaringen delen en tips
Waar Bib Sint-Niklaas kunnen boeken voor je betekenen? Rein uitwisselen. Iedereen is welkom! I.s.m.
Inschrijven [email protected] leest fragmenten voor en voegt een per- VDAB,Welzijnshuis Sint-Niklaas
sint-niklaas.be of03 778 34 00 soonlijke toets toe aan de verhalen over de Datum di 9 jun | 10.30-12.30 uur
auteurs die ze heeft gekend of ontmoet als Waar Bib Sint-Niklaas
Daniël Ost - boeken & aquarellen marketing verantwoordelijke bij Standaard Inschrijven
EXPO Uitgeverij en plaatst ze in een ruimerkader. [email protected]
“De grootste bloemstukontwerper ter we- Datum wo 27 mei | 20 uur of03 778 34 00
reld” is van Sint-Niklaas. Al meer dan veertig Waar Bib Zwijndrecht
jaar geldt Daniël Ost als dé referentie in de Prijs 5 euro / 4 euro leden Bib / Aanstelling Kinderstadsdichter
bloemsierkunst. In het kader van Coup de 2,5 euro Z-pas POËZIE
Ville 2020 – Chasing flowers nemen de Bib Inschrijven [email protected] Hoor, wie klopt daar kind’ren, hoor, wie
en WARP je mee achter de schermen van of03 250 49 40 klopt daar kind’ren? Het is het hart voor
dit vermaarde bloemkunstenaarsatelier en de poëzie! Voor het elfde jaar op rij stelt
tonen het resultaat van enkele maanden Plastic op drift. Over de strijd de stad Sint-Niklaas, bij aanvang van de
grasduinen in de privéBibliotheekvan Daniël tegen plastic | Bart De Smet zomervakantie, op feestelijke wijze een
Ost. Je krijgt een bevoorrechte inkijk in unie- VORMING Kinderstadsdichter aan.
ke en veelal Bibliofiele uitgaven over bloem- De Noordzee heeft te kampen met het Datum zo 28 jun | 11 uur
sierkunst, Japanse kunst, esthetica... Een probleem van plasticvervuiling veroor- Waar Stadhuis, Grote Markt 1, Sint-Niklaas
tweede luik focust op de kunstenaar Ost als zaakt door uiteenlopende bronnen. Kun-
begenadigd aquarellist: een selectie aqua- nen wetenschappers, ingenieurs en be-

24 ACTIVITEITEN Alle activiteiten LEGENDE
zijn gratis tenzij
anders vermeld. Beveren Kruibeke Lokeren Moerbeke
Sint-Gillis-Waas Sint-Niklaas Stekene
JEUGD Temse Waasmunster Zwijndrecht

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN

Word wakker Walter | staat. Deze tentoonstelling bezocht in
Pieter Gaudesaboos 2019 al enkele Wase bibliotheken en reist
EXPO in 2020verder.
Pieter Gaudesaboos ken je vast als Leeftijd groepen, klassen, individuele
maker van pareltjes als Roodlapje, bezoekers en gezinnen met jonge
Negen schijfjes banaan en Linus. Hij kinderenvanaf4 jaar
Wanneer
gebruikt digitale technieken en toch Bib Lokeren | ma 6 jantotvr31 jan
Bib Moerbeke | di 4febtot za 29feb
ademt zijn werk een nostalgische sfeer Bib Sint-Niklaas | di 3 mrttot zo 5 apr

uit. De bibliotheek van Genk maakte een

schitterende reizende tentoonstelling
waarin Word wakker Walter centraal

Voorleesuurtje & Waar Bib Lokeren Waar Bib Stekene
vertelmomenten Leeftijd vanaf4 jaar Leeftijd 3tot 8 jaar
VOORLEZEN Vertelnamiddag op zolder: Data elke woensdag t.e.m. 1 apr, behalve
Kom naar het voorleesuurtje in de Bib! Data wo 15 jan, 19 feb, 15 apr en 20 mei | tijdens devakantieperiodes | 15-16 uur
Enthousiaste voorlezers wachten je 14.30-15.30 uur, aansluitend een kleur- of
op en laten je lachen, dromen, genie- tekenactiviteit Waar BibTemse
ten ... Kinderen, ouders, grootouders, Voorleeskwartiertje gelijkvloers: Leeftijd 5-10 jaar
broers en zussen zijn welkom om mee Data elke 1ste en 3de zaterdag van de Data wo 8 en 22 jan, 5 en 19 feb, 4 en 18
te genieten. Inschrijven is niet nodig, de maand | 10.30-10.45 uur mrt, 1 en 29 apr, 13 en 27 mei, 10 en 24 jun |
vertelnamiddagen zijn vrij toegankelijk en 14-15 uur
helemaal gratis! Waar Bib Moerbeke
Leeftijd 5-9 jaar Waar Vertellegem, Bib Zwijndrecht
Waar Bib Beveren Data wo 22 jan, 19 feb, 11 mrt, 22 mrt, 22 Leeftijd 3-6 jaar
Leeftijd 4-8 jaar apr en 13 mei | 14-15 uur, aansluitend een Data za 4 jan, 1 feb, 7 mrt, 4 apr, 2 mei
Data elke 2de en 4de woensdag van de knutselactiviteit en 6 jun | 11-12 uur, aansluitend een
maand | 14.30-15.15 uur Inschrijven [email protected] of knutselactiviteit
09 346 79 50
Waar Bib Kruibeke Waar Bib Sint-Gillis-Waas
Leeftijd 3-7 jaar Waar Bib Sint-Niklaas Data elke maandag (behalve tijdens de
Data wo 8 jan, 5feb, 4 mrt, 1 apr, 6 mei en Leeftijd 3-8 jaar vakantieperiodes) | 14-15.30 uur
3 jun | 14.30-15.30 uur Data zo 19 jan, 16 feb, 15 mrt, 19 apr
en 17 mei | 10-12 uur, aansluitend een
knutselactiviteit

Mediawijs spreekuur Data elke woensdag (behalve tijdens de
DIGIBIB vakantieperiodes) | 10-11 uur
Tijdens dit spreekuur kan je in de Bib Waar Bib Stekene
terecht met je vragen over computer,
tablet, smartphone, gsm, apps … Wil je Data elke maandag
weten hoe je foto’s van je digitale came- (behalvetijdens de
ra op de pc zet, wat twitter is of hoe je vakantieperiodes) |
een mail stuurt met een tablet? De me- 14-15.30 uur
diacoach van de Bib verschaft je gratis Waar
de nodige uitleg of zoekt samen met jou Bib Sint-Gillis-Waas
naareen oplossing.

25

@ppman
DIGIBIB
Je kan je smartphone en tablet voor
zoveel meer gebruiken! @ppman
demonstreert handige apps en leert
je tricks om meer uit je toestel te
halen. Breng je toestel mee en samen
testenwe het uit.
Data di 14 jan, 11feb, 10 mrt, 21 apren
12 mei | 10-12 uur
Waar Bib Sint-Niklaas
Inschrijven perworkshopvia
[email protected]
of03 778 34 00

Samen lezen Coderdojo 7+ Data zo 26 jan, 23 feb, 29 mrt, 19 apr,
Samen lezen doet wat met een mens. DIGIBIB 10 mei en 28 jun | 10-12.30 uur
Het Lezerscollectief neemt je mee Ben je tussen 7 en 18 jaar? Hou je van Waar Bib Sint-Niklaas
op verkenning. Want samen lezen computers, games en zelf (leren) Inschrijven
verbindt mensen en maakt je sterk en programmeren? Dan is CoderDojo gratis, maarinschrijvenverplicht
weerbaar. Je hoeft geen lezer te zijn iets voor jou! Leer alles over websites, http://sintniklaas.coderdojobelgium.be
om deel te nemen, gewoon luisteren games, apps en software. Een Dojo
naar de anderen en de ervaring van wordt volledig door vrijwilligers begeleid. Data op
teksten delen kan ook. Iedereen is Ze leggen uit, doen voor, leren aan en http://stekene.coderdojobelgium.be |
van harte welkom op deze gezellige stimuleren fantasie en creativiteit. 14-17 uur
leesbijeenkomsten in de Bib van Sint- Ouders zijn welkom. Kinderen tot 12 Waar Bib Stekene
Niklaas. I.s.m. Het Lezerscollectief jaar moeten altijd vergezeld zijn van een Inschrijven
Data di 7 en 21 jan, 4 en 18feb, 3, 17 en volwassene. gratis, maarinschrijvenverplicht
31 mrt, 14 en 28 apr, 12 en 26 mei, 9 en http://stekene.coderdojobelgium.be
23 jun | 14.30-16.30 uur Data zo 26 jan, 23 feb, 29 mrt, 26 apr,
Waar Bib Sint-Niklaas 7 en 27 jun | 9.45-12.30 uur Data za 18 jan, 15 feb, 21 mrt, 18 apr,
Waar Bib Beveren 16 mei en 20 jun | 11-13 uur
Inschrijven Waar Bib Zwijndrecht
gratis, maarinschrijvenverplicht Inschrijven
[email protected] gratis, maarinschrijvenverplicht
https://www.coderdojobelgium.be/nl

Lerarenkaart Klasse Codekrakertjes 4+ Data wo 12 feb, 11 mrt, 15 apr en 13 mei |
Ook dit jaar kan je jouw Lerarenkaart DIGIBIB 14-16 uur
van Klasse afhalen in de Bib van jouw Onder begeleiding van coaches leren Waar Bib Sint-Niklaas
woongemeente, mits voorlegging kinderen spelenderwijs de eerste be-
van je identiteitskaart of oude ginselen van ‘programmeren’ met de Data wo 22 jan, 19 feb, 22 apr en 20 mei |
lerarenkaart. Je kan ook die van je Co-de-Rups, Bee-bots en Blue-bots. Ze 14-16 uur
partner of collega meenemen, maar leren probleemoplossend denken met Waar Bib Belsele
enkel op voorlegging van zijn of haar educatieve apps op iPads van de Bib
identiteitskaart ofoude lerarenkaart. en leren werken met nieuwe materialen Inschrijven kan enkel voor één van
Alle info www.klasse.be zoals de Nintendo Switch labo’s, Lego de twee reeksen van vier workshops via
WeDo, Microbit, de Lego programmeer- [email protected] of
trein ... BegeleidingJohan Hessels. 03 778 34 00

26 KALENDER

JANUARI Poëzieweek 12 feb 25 Sint-Niklaas Digibib | Codekrakertjes reeks
[email protected] Bib 13 feb 10 Sint-Niklaas Bibdate met Heidi Lenaerts
3 jan 5 ≠ gemeenten Expo | Gaudesaboos 15 feb 25 Zwijndrecht Digibib | Coderdojo
3 jan 5 Beveren Studietips voor jongeren 16 feb 10 Sint-Niklaas Zondagskind | Voorlezen | Leesbazaar
6 jan 24 Lokeren Samen lezen 16 feb 10 Sint-Niklaas Thera Coppens
7 jan 5 Moerbeke Leven voor de lens | Ann Coppens | 17 feb 10 Beveren Expo | Mali
7 jan 25 Sint-Niklaas Vernissage 17 feb 10 Sint-Niklaas Digibib | Vlot leren sms’en
10 jan 5 Moerbeke Expo | Leven voor de lens | Ann Coppens 18 feb 10 Lokeren Kijk op klassiek
Digibib | PC-jargon 18 feb 10 Moerbeke The third man
10 jan 5 Moerbeke Zondagskind | Spel in de Bib 18 feb 25 Sint-Niklaas Samen lezen
10 jan 5 Sint-Niklaas Digibib | @ppman 19 feb 11 Sint-Niklaas Digibib | Initiatie tablet/smartphone
12 jan 5 Sint-Niklaas Kennismaken met klassieke zang beginners
14 jan 25 Sint-Niklaas Zero Waste | Anke De Sagher 19 feb 11 Sint-Niklaas Songbook Sessions | Backstage Stories
15 jan 5 Beveren Digibib | Coderdojo 19 feb 11 Zwijndrecht Minding the gap
16 jan 6 Moerbeke Toast Literair | Bent Van Looy 20 feb 11 Moerbeke Zo donker buiten | Marnix Peeters & Jana
18 jan 25 Zwijndrecht Zondagskind | Voorlezen | Rijmen voor Wuyts
19 jan 6 Haasdonk Annie 23 feb 11 Beveren Jij bent, dus ik ben | Alain Mahjoub
19 jan 6 Sint-Niklaas Digibib | Digicafé Carrousel 23 feb 25 Beveren Digibib | Coderdojo
Toast Literair | Van de Blankaart naar de 23 feb 11 Sint-Niklaas Zondagskind | EcoBib | Jip & Janneke
19 jan 6 Sint-Niklaas Raapstad 23 feb 25 Sint-Niklaas Digibib | Coderdojo
19 jan 6 Sint-Niklaas Toast Literair | Klank 25 feb 11 Kruibeke Robots
Woman at War 26 feb 14 Bazel Spelletjesdag | Doedag
19 jan 6 Temse Samen lezen 27 feb 14 Kruibeke Poëzie | Workshop
21 jan 6 Moerbeke Digibib | Codekrakertjes reeks
21 jan 25 Sint-Niklaas Johan Braeckman over kritisch denken MAART Jeugdboekenmaand
22 jan 25 Belsele Kunstboekenverkoop | De Nacht Expo | Verhaalkunst
23 jan 6 Beveren De slapelozen | Annick Ruyts 1 mrt 12 ≠ gemeenten Poëzie op zondagmorgen
25 jan 6 Sint-Niklaas Digibib | Coderdojo 1 mrt 12 Beveren Zondagskind | Muziek in de Bib
25 jan 7 Stekene Zondagskind | EcoBib | Klimaatverandering 1 mrt 14 Sint-Niklaas Walk&Talk
26 jan 25 Beveren Digibib | Coderdojo 1 mrt 14 Sint-Niklaas Samen lezen
26 jan 7 Sint-Niklaas Vakantietopper | Koning voor één dag 3 mrt 14 Sint-Niklaas Expo | Gaudesaboos
26 jan 25 Sint-Niklaas Digibib | De digitale wereld van 2020 3 mrt 25 Sint-Niklaas Digibib | Privacy en veiligheid
27 jan 7 Beveren Gedichtendagavond 3 mrt 24 Sint-Niklaas Digibib | Mijn gezondheidsdossier
28 jan 7 Sint-Niklaas Poëzieweek 4 mrt 14 Sint-Niklaas Mijn oorlogsverhaal | Théa Verspecht
29 jan 7 Sint-Niklaas Gedichtendag | Poëzie verrast en verwondert 5 mrt 14 Sint-Niklaas Jij bent, dus ik ben | Alain Mahjoub
30 jan 7 Beveren Poëzieavond | Ann Coppens en Patrick 5 mrt 14 Sint-Niklaas Zondagskind | Spel in de Bib
30 jan 8 Kruibeke Dieleman 5 mrt 14 Sint-Niklaas Vier jaar Trump | Bart Kerremans
30 jan 8 Moerbeke Gedichtendag | Norbert De Beule 8 mrt 14 Sint-Niklaas Digibib | @ppman
Dichtersduel met Sylvie Marie en DavidTroch 9 mrt 15 Sint-Niklaas Internationale Vrouwendag | Annelies
30 jan 8 Stekene Dichter in de Bib 10 mrt 25 Sint-Niklaas Verbeke
30 jan 8 Zwijndrecht 12 mrt 15 Sint-Niklaas Nacht van de Geschiedenis | Majd Khalifeh
31 jan 8 Lokeren Sportman II: TRY OUT | Ruben Van Gucht
Zondagskind | Muziek in de Bib Jeugdboekenverkoop
FEBRUARI Poëzie op zondagmorgen 15 mrt 15 Haasdonk Ludo Abicht over Etienne Vermeersch
Expo | Gaudesaboos Samen lezen
1 feb 8 Stekene Walk&Talk 15 mrt 15 Sint-Niklaas Digibib | Instagram
2 feb 8 Sint-Niklaas Samen lezen 16 mrt 15 Sint-Niklaas Zwijndrechtse Taalstrijd
2 feb 9 Sint-Niklaas Expo | Kastjes van Annie 17 mrt 25 Sint-Niklaas Kijk op klassiek
4 feb 24 Moerbeke Doel 2020. Het gevecht om Doel en de 18 mrt 15 Beveren Digibib | Coderdojo
4 feb 9 Sint-Niklaas polder 18 mrt 15 Zwijndrecht De muren van Meknes | Yvan De Maess-
4 feb 25 Sint-Niklaas Digibib | Uw online overheidsdiensten 19 mrt 16 Lokeren chalck
4 feb 9 Sint-Niklaas Italia Nostra | Vernissage 21 mrt 25 Zwijndrecht Zoo Humain | Chokri Ben Chikha
5 feb 9 Sint-Niklaas Expo | Italia Nostra 22 mrt 16 Sint-Niklaas De Desperado’s van de Vlaamse poëzie
Expo | Dag van de Academies Songbook Sessions | Bob Dylan
6 feb 9 Sint-Niklaas Zondagskind | Spel in de Bib 23 mrt 16 Sint-Niklaas Prikkels | Biogas is er klaar voor. Jij ook?
7 feb 9 Sint-Niklaas Digibib | @ppman 24 mrt 16 Sint-Niklaas Tussen twee culturen | Housamedin Zein
7 feb 9 Sint-Niklaas [email protected] Beveren | An Van 25 mrt 16 Sint-Niklaas The wolfpack | Sigfrid Eggers
8 feb 9 Lokeren Daele 26 mrt 18 Beveren Sebastiaan Van Doninck op bezoek
9 feb 9 Sint-Niklaas Stoute verhalen uit de Decamerone 26 mrt 16 Sint-Niklaas Rusland en het Westen | Jan Balliauw
11 feb 25 Sint-Niklaas 27 mrt 17 Stekene
12 feb 9 Beveren 28 mrt 17 Beveren
29 mrt 17 Beveren
12 feb 10 Lokeren

27

29 mrt 25 Beveren Digibib | Coderdojo 17 mei 23 Temse Boekstart-dag | Schapenwolkjes Wit
29 mrt 25 Sint-Niklaas Digibib | Coderdojo 18 mei 23 Sint-Niklaas Over Congo | Guy Vanthemsche
29 mrt 13 Temse Jeugdboekenmaand | Vernissage 24 mei 23 Sint-Niklaas Zondagskind | EcoBib | Wijn van Oxfam
29 mrt 13 Temse Expo | Jeugdboekenmaand 26 mei 23 Sint-Niklaas Daniël Ost – boeken & aquarellen |
30 mrt 18 Sint-Niklaas Hebben populisten gelijk? | Jan Antonissen Vernissage
31 mrt 25 Sint-Niklaas Samen lezen 26 mei 23 Sint-Niklaas Expo | Daniël Ost
26 mei 25 Sint-Niklaas Samen lezen
APRIL Beveren Digibib | De beste apps van 2020 27 mei 23 Beveren Digibib | Betalen 2.0
Sint-Niklaas Verkruimeld land | Aya Sabi 27 mei 23 Zwijndrecht De kracht van literatuur
1 apr 18 Zwijndrecht Vrouwelijke componistes voor het voetlicht 28 mei 5 Beveren [email protected] Bib
1 apr 18 Sint-Niklaas Strategie van het geluk | Gerbert Bakx 28 mei 23 Sint-Niklaas Plastic op drift | Bart De Smet
1 apr 19 Beveren Jeugdboekenverkoop
2 apr 19 Sint-Niklaas Digibib | Efficiënter zoeken met Google JUNI Prikkels | Klimaat en water
3 apr 19 Temse Prikkels | Kan kunst de wereld veranderen? Digibib | Coderdojo
3 apr 19 Lokeren Digitaal festival | [email protected] 5 jun 17 Temse Boekenmarkt | boekenverkoop
3 apr 17 Sint-Niklaas Poëzie op zondagmorgen 7 jun 25 Beveren Walk&Talk
4 apr 19 Beveren De Fabeltjeskrant en de grote Dierenbos- 7 jun 23 Sint-Niklaas Samen lezen
5 apr 19 spelen 9 jun 23 Sint-Niklaas Prikkels | Johan Braeckman
9 apr 19 Samen lezen 9 jun 25 Sint-Niklaas Prikkels | Blotevoetenwandeling
Songbook Sessions | Neil Young 18 jun 18 Beveren Digibib | Coderdojo
14 apr 25 Sint-Niklaas Digibib | Werken in de cloud 19 jun 18 Steendorp Samen lezen
15 apr 19 Sint-Niklaas Digibib | Coderdojo 20 jun 25 Zwijndrecht Aanstelling Kinderstadsdichter
18 apr 20 Lokeren Sven Van den Wyngaert en gast 23 jun 25 Sint-Niklaas Digibib | Coderdojo
18 apr 25 Zwijndrecht Digibib | Coderdojo 28 jun 23 Sint-Niklaas
19 apr 20 Sint-Gillis-Waas Expo | Cartoons over Mensenrechten 28 jun 25 Sint-Niklaas
19 apr 25 Sint-Niklaas Digibib | @ppman
20 apr 20 Temse PUSH IT!
21 apr 25 Sint-Niklaas Prikkels | China, land in turbulentie
23 apr 20 ≠ gemeenten Erfgoeddag | De Nacht
23 apr 18 Beveren Vijd
25 apr 20 ≠ gemeenten Coup de Ville | Fadoconcert met Rui
25 apr 20 Beveren Oliveira
25 apr 20 Sint-Niklaas Drugs, vriend of vijand? | Jan Tytgat
Digibib | Coderdojo
26 apr 21 Beveren Erfgoeddag | Nachtuilen en vroege vogels
26 apr 25 Beveren Cartoons over Mensenrechten | Vernissage
26 apr 20 Bib Sint-Niklaas Café Odisee | Herman Van Goethem
26 apr 20 Temse 10 klimaatacties die werken | Pieter
27 apr 21 Sint-Niklaas Boussemaere
27 apr 21 Sint-Niklaas Samen lezen

28 apr 25 Sint-Niklaas

MEI 21 Sint-Niklaas Zondagskind | Muziek in de Bib
21 Sint-Niklaas Walk&Talk
3 mei 18 Beveren Prikkels | Bezoek in arboretum
5 mei Grootenbosch
7 mei Digibib | Betaal ik niet te veel voor energie?
Schaken met de macht | Frans van Daele
7 mei 21 Sint-Niklaas Prikkels | Made in Belgium by Boelwerf
7 mei 21 Sint-Niklaas Zondagskind | Spel in de Bib
8 mei 17 Temse Digibib | Coderdojo
10 mei 21 Sint-Niklaas Vijd | Het verdriet van het Lam Gods
10 mei 25 Sint-Niklaas Digibib | @ppman
11 mei 22 Beveren Samen lezen
12 mei 25 Sint-Niklaas Praatcafé Dementie
12 mei 25 Sint-Niklaas Boekstart-dag
14 mei 22 Sint-Niklaas Digibib | Coderdojo
16 mei 22 ≠ gemeenten Het beste van Annie
16 mei 25 Zwijndrecht
17 mei 22 Sint-Niklaas

Contactinfo Bib Waasmunster
Nijverheidslaan 48
Bib Beveren Bib Lokeren Bib Sint-Gillis-Waas Bib Stekene 9250 Waasmunster
Gravenplein 3 Kerkplein 3 Kerkstraat 67 Stadionstraat 51 T 052 46 11 91
9120 Beveren 9160 Lokeren 9170 Sint-Gillis-Waas 9190 Stekene [email protected]
T 03 750 10 50 T 09 340 50 70 T 03 727 18 10 T 03 790 03 74 di & wo | 15.30-20 uur
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] vr | 16.30-20 uur
ma | 13.30-20 uur ma | 14-18 uur ma | 9-11.30 uur, 15.30-18.30 uur ma | 8.45-12 uur, 15-19 uur za | 10-13 uur
di | 9.30-12.30 uur, 13.30-20 uur di | 9-12 uur, 16-20 uur di | 9-11.30 uur, 15.30-18.30 uur di | 15-19 uur
wo | 12-20 uur wo | 9-12 uur, 14-20 uur wo | 9-11.30 uur, 14-17 uur wo | 8.45-12 uur, 13.30-19 uur Bib Zwijndrecht
do | 13.30-17 uur do | 14-18 uur do | 9-11.30 uur, 15.30-18.30 uur do | 15-19 uur Binnenplein 1
vr | 13.30-20 uur vr | 16-20 uur vr | 9-11.30 uur vr | 8.45-12 uur 2070 Zwijndrecht
za en zo | 9.30-12.30 uur za | 9-12 uur za | 9-12 uur za | 9-12 uur T 03 250 49 40 en
zo | 9-12 uur 03 250 49 49
Bib Kruibeke Bib Moerbeke Bib Sint-Niklaas [email protected]
O.L.Vrouwplein 18 Statiestraat 4 H. Heymanplein 3 Bib Temse ma | 10-12 uur, 17-20 uur
9150 Kruibeke 9180 Moerbeke 9100 Sint-Niklaas Oeverstraat 15 di | 10-12 uur, 17-20 uur
T 03 774 36 06 T 09 346 79 50 T 03 778 34 00 9140 Temse wo | 10-17 uur
[email protected] [email protected] [email protected] T 03 710 13 20 do | 10-12 uur, 14-17 uur
ma | 15.30-19 uur ma | 9.30-11.30, 15.30-18.45 uur di t.e.m. vr | 10-19 uur [email protected] vr | 10-12 uur, 17-20 uur
di | 15.30-19 uur di | 9.30-11.30, 15.30-18.45 uur za en zo | 9.30-12.30 uur ma | 14-18.30 uur za | 10-13 uur
wo | 9-12 uur, 14-18 uur wo | 13.30-16 uur di | 14-18.30 uur
do | 15.30 tot 19 uur vr | 9.30-11.30 uur, 15.30-18.45 uur woe | 14-20 uur Interwaas - BiblioWaas
za | 9-12 uur za | 9.30-12.30 uur vr | 10-12.30 uur, 14-17 uur Lamstraat 113
zo | 10-12.30 uur 9100 Sint-Niklaas
T 03 780 52 16


Click to View FlipBook Version