The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-12 10:23:51

Bose Lifestyle 550 CZ

Bose Lifestyle 550 CZ

LIFESTYLE® 550

Domácí zábavní systém

N á v o d k ob s l u z e - CZ

BaSys CSDŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Prosím, přečtěte si a dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uschovejte si tyto pokyny.
3. Dbejte na všechna varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Nezakrývejte větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Nepoužívejte přístroj v blízkosti jakýchkoliv zdrojů tepla, jako jsou radiátory, regulátory tepla, kamna nebo jiné
přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
9. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek, a v místě, kde vychází z
přístroje.
10. Používejte pouze schválené doplňky / příslušenství.
11. Odpojte toto zařízení během bouřky nebo pokud se nepoužívá po delší dobu.
12. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv
způsobem poškozen, zejména: napájecí kabel nebo zástrčka; došlo k vniknutí tekutiny nebo cizích předmětů do
přístroje, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně, nebo spadl na zem.

Symbol blesku se šipkou uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje na přítomnost neizolovaného
nebezpečného napětí uvnitř systému, které může být dostatečné ke vzniku rizika úrazu elektrickým proudem.
Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku, jakým je systém označen, upozorňuje na důležité
provozní a servisní pokyny, uvedené v tomto návodu.
Tento produkt obsahuje malé části, hrozí nebezpečí udušení. Nevhodné pro děti do 3 let.
Tento produkt obsahuje magnetický materiál. Prosím, obraťte se na svého lékaře, pokud máte nějaké
pochybnosti o tom, zda by to mohlo mít vliv na funkci implantovaného zdravotnického přístroje.
Tento produkt obsahuje tvrzené bezpečnostní sklo. Dbejte opatrnosti, aby nedošlo k jeho pádu. V případě
jeho rozbití buďte při manipulaci s rozbitým sklem opatrní.
• Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte produkt dešti nebo vlhkosti.
• Nevystavujte kapající/stříkající vodě, nepokládejte na/do jeho blízkosti předměty s tekutinami, jako například vázy.
• Nevystavujte přístroj vlivu tepla ohně a tepelných zdrojů. Na výrobek nebo do jeho blízkosti nepokládejte žádné
zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
• Neprovádějte neoprávněné změny tohoto produktu.
• Nepoužívejte napájecí měnič.
• Nepoužívejte ve vozidlech nebo lodích.
• Reproduktorové a propojovací kabely dodávané s tímto systémem nejsou schváleny pro montáž do stěny. Dodržujte
místní stavební předpisy pro správný typ vodičů a kabelů pro instalaci pod omítku.
• Používejte pouze s dodaným napájecím zdrojem.
• Pokud se napájecí zásuvka nebo spojka používá jako odpojovací zařízení, musí být snadno přístupná.
• Kvůli požadavkům na větrání, Bose nedoporučuje produkt umístit do uzavřeného prostoru, jako jsou dutiny/
výkleny ve stěně nebo uzavřené skříňky.
• Nepokládejte nebo nepoužívejte přístroj v blízkosti jakýchkoliv zdrojů tepla, jako jsou radiátory, regulátory tepla,
kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
• Označení produktu je umístěno na spodní části.

2

BaSys CS REGULATIVNÍ INFORMACE

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části
15 předpisů FCC. Tyto limity jsou určeny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení instalací
v obytných oblastech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a pokud není
nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nicméně,
neexistuje žádná záruka, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde.
Pokud toto zařízení způsobuje nežádoucí rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze jednoznačně určit
zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více z
následujících opatření:
• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
• Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným radio/TV technikem.
Neautorizované modifikace společností Bose Corporation mohou vést ke ztrátě oprávnění k používání tohoto zařízení.
Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provoz zařízení je vázán následujícími dvěma podmínkami:
(1) toto zařízení nesmí způsobovat nežádoucí rušení, a
(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.
Toto zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití a pro provoz v pásmu 5150 - 5250 MHz z důvodu snížení rizika
rušení na společných kanálech s mobilními satelitními systémy.
Zařízení je v souladu s předpisy FCC ohledně vystavení limitům elektromagnetickému záření pro obecnou populaci.
Toto zařízení musí být nainstalováno a provozováno při minimální vzdálenosti 20 cm mezi přístrojem a vaším tělem.
Tento vysílač nesmí být společně umístěn nebo provozován ve spojení s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.
Nařízení pro radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem
Článek XII
Podle nařízení pro radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem nesmí, bez povolení uděleného NCC, žádná
společnost, firma nebo uživatel měnit frekvenci, zvyšovat vysílací výkon nebo měnit originální charakteristiku a výkon,
schválený pro radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem.
Článek XIV
Radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem nesmí ovlivňovat bezpečnost letadel a rušit legální komunikaci;
Pokud se tak stane, je uživatel povinen okamžitě ukončit provoz, dokud nedojde k odstranění rušení. Uvedenou legální
komunikací se rozumí radiové komunikace, provozované v souladu se zákonem o telekomunikacích.
Radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem může být citlivé na rušení z legální komunikace nebo na ISM
radiová zařízení.
CAN ICES (B)/NMB-3 (B)

3

REGULATIVNÍ INFORMACE

Bose Corporation tímto prohlašuje, že produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími ustanoveními
příslušných směrnic 2014/53/EU a ostatních požadavků dle směrnice EU. Kompletní prohlášení o shodě
naleznete na adrese: www.Bose.com/compliance
Produkt je v souladu s požadavky směrnice o ekodesignu týkající se energetických produktů 2009/125/ ES a v souladu
s následujícími normami nebo dokumenty: Nařízení (ES) č. 1275/2008 ve znění nařízení (EU) č. 801/2013.

Vyžadované informace o stavu napájení Režimy napájení
Spotřeba energie ve specifikovaném režimu napájení, při vstupu
230 V / 50 Hz Pohotovostní stav Pohotovostní síťový režim
SČpaos,třpeobakteenreérmgiseevzsaířťíozveénmí apuotohmotaotvicoksytnpímřeprnežeimdour,epžoimkuud jsou
zapojeny veškeré kabelové síťové porty a jsou aktivovány veškeré ≤ 0.5 W Všechny typy ≤ 2.0 W
bezdrátové porty, činí při vstupu 230 V / 50 Hz
< 2.5 hod ≤ 20 min
Deaktivační/aktivační procedury síťového portu. Deaktivace
veškerých sítí umožní pohotovostní režim. N/A ≤ 2.0 W
BaSys CS
Wi-Fi: Deaktivujte stisknutím a podržením tlačítek Přehrávání /
Pauza a Bluetooth po dobu 5 sekund. Pro aktivaci opakujte.
Bluetooth: Deaktivujte vymazáním seznamu spárovaných
zařízení stisknutím a podržením tlačítka Bluetooth po
dobu 10 sekund. Aktivujte spárováním s Bluetooth zdrojem.
Ethernet: Deaktivujte vyjmutím ethernetového kabelu.
Aktivujte vložením ethernetového kabelu.

Pro Evropu:

Frekvenční pásmo operace 2400 - 2483,5 MHz:
• Bluetooth/Wi-Fi: Maximální přenosový výkon nižší než 20 dBm EIRP.
• Bluetooth Low Energy: Maximální výkonová spektrální hustota nižší než 10 dBm/MHz EIRP.
Frekvenční pásma operace 5150–5350 MHz a 5470–5725 MHz:
• Wi-Fi: Maximální přenosový výkon nižší než 20 dBm EIRP.
• Použití tohoto zařízení ve všech členských státech EU (uvedeny v následující tabulce) je omezeno na vnitřní

prostory, pokud je provozováno ve frekvenčním rozsahu 5150–5350 MHz.

BE DK IE UK FR CY SK HU AT SE
BG DE PT EL HR LV LT MT PL
CZ EE FI ES IT RO LU NL SI

Tímto symbolem se rozumí, že produkt nesmí být zlikvidován jako běžný domácí odpad, a je třeba jej doručit
do příslušného sběrného místa pro recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje,
lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací o správné likvidaci a recyklaci tohoto výrobku, se obraťte se
na místní správní orgány, poskytovatele služeb likvidace odpadů nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.
Datum výroby: Osmá číslice v sériovém čísle udává rok výroby: "8" je 2008 nebo 2018.
Importér EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nizozemsko

Prosím, vyplňte a uschovejte pro svou potřebu
Sériové číslo a číslo modelu jsou umístěny na spodní straně obalu.
Sériové číslo: __________________________________________________________________________________
Číslo modelu: __________________________________________________________________________________
Doporučujeme vám uschovat si potvrzení o nákupu a tento návod. Nyní je ten správný čas k registraci produktu Bose.
Můžete tak snadno učinit na webových stránkách: http://global.Bose.com/register

4

BaSys CS PRÁVNÍ INFORMACE

Zobrazení licence

Informace o licencích, které se vztahují k softwarovým balíčkům používaných v systému můžete zobrazit pomocí
aplikace SoundTouch nebo pomocí IP adresy vašeho produktu.

Aplikace SoundTouch®
1. Z aplikace vyberte Y > Settings > About > Legal.
2. Vyberte příslušný typ licence.

IP adresa
1. Získat IP adresu vašeho produktu lze pomocí jednoho z následujících způsobů:
Aplikace SoundTouch®: Z aplikace vyberte Y > Settings > About. Vyberte váš systém pro zobrazení IP adresy.
Bezdrátový router: Další informace naleznete v návodu k routeru.
Systém: Na dálkovém ovladači stiskněte SETUP. V menu UNIFY vyberte System Info > Network pro
zobrazení IP adresy
2. Na zařízení připojeném k bezdrátové síti otevřete okno prohlížeče.
Přejděte na <IP address>/licenses.pdf pro zobrazení příslušných informací o licenci.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. App
Store je servisní známka společnosti Apple Inc.
Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
Amazon, Amazon Music, Kindle Fire a všechny související loga jsou ochranné známky Amazon, Inc. nebo jejích dceřiných
společností.
Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.
a jakékoliv použití těchto značek společností Bose Corporation je v rámci licence.

Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky Dolby Laboratories.
Patenty DTS, viz http://patents.DTS.com. Vyrobeno v licenci společnosti Digital Theater Systems, Inc.
DTS, symbol a logo DTS jsou registrované ochranné známky, DTS Digital Surround je ochranná
známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích.
iHeartRadio je registrovaná ochranná známka společnosti iHeartMedia, Inc.
Deezer je registrovaná ochranná známka společnosti Blogmusik SAS.
Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví Microsoft. Použití nebo distribuce technologie mimo
rámec tohoto produktu je bez licence společnosti Microsoft zakázáno.
N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
Pandora, logo Pandora, a označení Pandora jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky Pandora
Media, Inc. Použito se svolením.
Odběr SiriusXM Internet Radio se prodává samostatně a je k dispozici pouze pro starší 18-ti let s bydlištěm v USA a
Puerto Rico. SiriusXM a související značky a loga jsou ochrannými známkami Sirius XM Radio Inc. a jejích dceřiných
společností. Všechna práva vyhrazena.
SoundTouch a bezdrátová konstrukce jsou registrované ochranné známky Bose Corporation v USA a dalších zemích.
Tento produkt obsahuje software Spotify, který je předmětem licence 3. strany, viz:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Spotify je registrovaná ochranná známka společnosti Spotify AB.
Navrženo s UEI Technology ™. Na základě licence Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2016
Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®.
Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA státech a dalších zemích.
©2018 Bose Corporation. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována, modifikována, distribuována nebo jinak
použita bez předchozího písemného souhlasu.

5

BaSys CSOBSAH

ZAČÍNÁME

Vybalení ............................................................................................................................................... 9
Vrstva 1 ...................................................................................................................................... 10
Vrstva 2 ...................................................................................................................................... 10
Vrstva 3 ...................................................................................................................................... 11
Vrstva 4 ...................................................................................................................................... 11

Pokyny pro umístění.......................................................................................................................... 12
Příklad umístění systému ................................................................................................................. 13

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Přehled systému UNIFY® ....................................................................................................................... 14
Nastavení UNIFY®................................................................................................................................. 15

POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Přehled funkcí dálkového ovladače................................................................................................. 16
Použití tlačítka SOURCE................................................................................................................... 17
Funkční tlačítka................................................................................................................................... 17
Nastavení hlasitosti ........................................................................................................................... 17
Použití tlačítka MORE ...................................................................................................................... 17
Nabídka AV OUTPUT .................................................................................................................... 17
Nabídka AV SETTINGS................................................................................................................... 18
Podsvícení tlačítek ............................................................................................................................. 18

POUŽITÍ APLIKACE SOUNDTOUCH

Stažení a instalace aplikace SoundTouch® ...................................................................................... 19
Centrum podpory vlastníků SoundTouch®.................................................................................... 19

STÁVAJÍCÍ UŽIVATELÉ SOUNDTOUCH

Přidání systému ke stávajícímu účtu................................................................................................ 20
Připojení systému k nové síti............................................................................................................ 20

PŘIZPŮSOBENÍ PŘEDVOLEB

Nastavení předvolby............................................................................................................................ 21
Přehrávání předvolby.......................................................................................................................... 21
Nastavení předvolby pomocí dálkového ovladače.......................................................................... 21
Výběr předvolby pomocí dálkového ovladače................................................................................ 21

6

BaSys CS OBSAH

TECHNOLOGIE BLUETOOTH

Výběr způsobu spárování.................................................................................................................. 22
Připojení mobilního zařízení............................................................................................................. 22
Připojení zařízení pomocí NFC........................................................................................................ 23
Ovládání připojeného mobilní zařízení z dálkového ovladače .................................................... 23
Připojení pomocí funkce Bluetooth na mobilním zařízení........................................................... 23
Připojení pomocí dálkového ovladače............................................................................................. 24
Odpojení mobilního zařízení............................................................................................................ 24
Připojení dalšího mobilního zařízení............................................................................................... 24
Opětovné připojení zařízení.............................................................................................................. 24
Vymazání Bluetooth seznamu párování konzoly .......................................................................... 24

POKROČILÉ FUNKCE

Zakázání funkce Wi-Fi®.................................................................................................................... 25
Opětovné povolení funkce Wi-Fi® ................................................................................................... 25
Aktualizace softwaru systému ......................................................................................................... 25

ZÍSKÁNÍ SYSTÉMOVÝCH INFORMACÍ

Indikace stavu systému ....................................................................................................................... 26
LED indikátor konzole.............................................................................................................. 26
LED indikátor bezdrátového basového modulu Acoustimass® .......................................... 27

PÉČE A ÚDRŽBA

Čištění................................................................................................................................................... 28
Zákaznický servis ............................................................................................................................... 28
Omezená záruka................................................................................................................................. 28
Technické informace.......................................................................................................................... 28

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Řešení obecných problémů................................................................................................................ 29
Nastavení IR vysílače ......................................................................................................................... 32
Kontrola zvuku................................................................................................................................... 33

7

BaSys CSOBSAH
DODATEK A: DOPORUČENÍ K INSTALACI
Přední panel konzoly ........................................................................................................................ 34

Přední vstup Headphones/AUX ............................................................................................ 34
Přední vstup HDMI™................................................................................................................ 34
Zadní panel konzoly ......................................................................................................................... 34
Připojení adaptéru AC-2 .................................................................................................................. 35
Instalace předních reproduktorů..................................................................................................... 36
Připojení předních reproduktorů ke konzoli ................................................................................ 37
Instalace zadních reproduktorů....................................................................................................... 38
Připojení zadních reproduktorů ke konzoli .................................................................................. 39
Montáž reproduktorů........................................................................................................................ 39

DODATEK B: ÚDRŽBA SYSTÉMU

Výměna baterií v dálkovém ovladači............................................................................................... 40

DODATEK C: ALTERNATIVNÍ NASTAVENÍ (KABEL)

Nepodařilo se propojit bezdrátový basový modul Acoustimass® s konzolou .......................................... 41

8

BaSys CS ZAČÍNÁME

Vybalení

Jednotlivé části vašeho nového systému Lifestyle® Home Entertainment System jsou baleny
ve čtyřech vrstvách, z nichž některé obsahují více polí komponentů. Každý box je označen
ikonami pro indikaci jeho obsahu.

Vrstva 1
Vrstva 2
Vrstva 3
Vrstva 4

Poznámka: Pokud je nějaká část systému poškozena nebo je rozbité sklo na konzoli
nebo je poškozen bezdrátový basový modul Acoustimass®, nepoužívejte ji. Obraťte
se na autorizovaného prodejce Bose® nebo na zákaznický servis Bose.

9

ZAČÍNÁME :

Vrstva 1

Obsahuje

BaSys CSKonzole (1) HDMI™ kabel (1) Univerzální dálkový AA baterie (4)
ovladač (1)

Vrstva 2 : Obsahuje :

Obsahuje

Napájecí zdroj konzole (1) Napájecí kabely* Návod k obsluze (1)

*Dodány mohou být různé napájecí kabely. Použijte napájecí kabel pro váš region.

10

ZAČÍNÁME

Vrstva 3 :

Obsahuje

BaSys CSVirtually Invisible® AC-2 adaptéry (5) Kabel předního Kabel zadního
series II reproduktory reproduktoru (1) reproduktoru (1)
(5)

Obsahuje :

ADAPTiQ® headset (1) Šroubovák (1) IR vysílač (1) Optický kabel (1)

Vrstva 4 :

Obsahuje

Bezdrátový basový modul Acoustimass® wireless bass module (1)

11

ZAČÍNÁME

Pokyny pro umístění

Aby nedocházelo k rušení ostatními zařízeními pro bezdrátovou komunikaci, udržujte je ve
vzdálenosti 0,3 - 0,9 m od tohoto systému. Tento systém umístěte mimo a vzdáleně od kovo-
vých předmětů, a odděleně od ostatních audio / video komponentů a přímých zdrojů tepla.

Komponent Doporučené umístění
Konzola • Konzolu umístěte v blízkosti komponentů. Doporučené umístění je blízko
televizoru.
• Na horní části konzoly nepokládejte televizor ani žádné jiné komponenty.
• Konzolu umístěte na dobře větraném místě.
• Ujistěte se, že je v blízkosti síťové napájení.
Poznámka: Dokud není váš systém kompletně nainstalován, zachovejte si
snadný přístup k zadnímu panelu s konektory.
BaSys CS
Bezdrátový basový • Basový modul postavte na jeho gumové nožičky podél stejné stěny, jako je
modul Acoustimass® vaše TV, nebo podél jakékoliv jiné stěny v přední třetině místnosti.
• Vyberte si stabilní a rovný povrch. Vibrace mohou způsobit, se může basový
modul pohybovat, a to zejména na hladkých površích, jako jsou mramor, sklo
nebo vysoce leštěné dřevo.
• Udržujte přední stranu basového modulu alespoň 8 cm od jakéhokoliv
jiného povrchu. Blokování portu na jeho spodní části může ovlivnit
akustické vlastnosti.
• Ujistěte se, že je v blízkosti síťové napájení.

Přední reproduktory • Umístěte jeden reproduktor po levé straně a druhý po pravé straně vaší TV.
Zadní reproduktory • Umístěte středový reproduktor na stabilní a rovný povrch přímo nad nebo
pod televizorem.
• Pokud umístíte reproduktory do uzavřeného prostoru, např. police
knihovny, umístěte je na přední okraj police.
• Pokud je to možné, zadní reproduktory umístěte v zadní části místnosti za
diváky ve výšce uší (pokud sedí) nebo výše.
• Umístěte jeden reproduktor na levé straně a druhý reproduktor na pravé
straně.
• Pokud umístíte reproduktory do uzavřeného prostoru, např. police
knihovny, umístěte je na přední okraj police.
• Pro zvuk, který směřuje přímo k posluchači, zaměřte reproduktory směrem
k posluchači.
• Pro zvuk, který se odráží od stěny, aby zaplnil místnost, zaměřte
reproduktory směrem k zadní nebo boční stěně.

12

ZAČÍNÁME

Příklad umístění systému

BaSys CS

13

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Přehled systému UNIFY®

Inteligentní systém integrace UNIFY® vás provede počátečním procesem nastavování
a konfigurací systému. To vám pomůže vybrat správné kabely a vstupy a
naprogramovat dálkový ovladač Bose® pro ovládání konkrétních připojených zařízení.
Poznámka: Než začnete, ujistěte se, zda máte jednu hodinu času pro nastavení systému.

Položka menuBaSys CSCo můžete udělat
Bluetooth Setup Nastavení a správa Bluetooth zařízení.
Device Management Přidání dalšího zařízení nebo příslušenství k vašemu systému.
Network Setup (Nastavení sítě) Připojení systému k vaší domácí síti.
Software Update Provést aktualizaci systémového softwaru.
Power Macro
Přizpůsobit tlačítko Power na dálkovém ovladači pro zapnutí / vypnutí
Auto-off vašeho systému, a současně TV a dalšího zdroje HDMI.
Deaktivovat systém, pokud není po dobu 20 minut detekován žádný
Headphone signál.
Connector Nastavení výchozího použití předního vstupu pro sluchátka/AUX
CEC Settings (headphones/AUX) (viz strana 34).
Úprava funkcionality CEC vaší konzoly.
ADAPTiQ® • Default On: CEC je povoleno
• Alternate On: Zabraňuje zařízením s podporou CEC měnit aktuálně
TV Remote Setup
Advanced TV vybraný zdroj
Audio Setup • Off: CEC je zakázáno
Speaker Management Spuštění audio kalibračního procesu ADAPTiQ. Po dokončení lze položku
menu ADAPTiQ zakázat nebo povolit.
Language Select Programování dálkového ovladače pro ovládání televizoru.
Tutorial Přečtěte si další informace o rozhraní HDMI (ARC) a nastavte preferované
použití.
Exit Přezkoumání nastavení systému reproduktorů nebo přidání dalšího
bezdrátového basového modulu Acoustimass®.
Změna jazyka na on-screen obrazovce.
Série volitelných postupů, které vám pomohou provést klíčové funkce
systému, například SoundTouch®.
Zavření nabídky UNIFY.

14

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Nastavení UNIFY®

Následující kroky jsou součástí počátečního instalačního procesu UNIFY:

Krok Záměr

Pair the remote control (Spárování dálk. ovladače) Připojení dálkového ovladače k systému konzoly.

Choose language (Vybrat jazyk) Vybrat jazyk ze seznamu na obrazovce.

Connect to network Vybrat a připojit k domácí síti Wi-Fi nebo Ethernetu.

Software update (Aktualizace softwaru) Aktualizace systému poskytuje nejaktuálnější funkce.
BaSys CS
Wired speakers Kabelové připojení předních a zadních reproduktorů do konzoly.

Wireless bass module Připojení bezdrátového basového modulu Acoustimass® do konzoly.

TV remote (TV ovladač) Nastavení dálkové ovládání systému pro ovládání televizoru.

Adding devices (Přidávání zařízení) Připojení vašeho dalšího zdroje.

ADAPTiQ® setup (Nastavení ADAPTiQ®) Přizpůsobení zvuku systému podle akustiky
poslechového prostoru.

Tutorial (Návod/instrukce) Řada volitelných postupů, které pomohou provést
zbytkem funkcí systému, jako například provozování SoundTouch®.

Po dokončení počátečního nastavení získáte přístup k nabídce UNIFY, a své nastavení a
konfiguraci systému můžete kdykoli změnit. Stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém ovladači
pro spuštění instalačního programu UNIFY.

15

POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Přehled funkcí dálkového ovladače

Pokročilý RF (radiofrekvenční) dálkový ovladač Bose® funguje odkudkoliv a kdekoliv ve vaší
místnosti, aniž by bylo nutné mířit na konzoli.
Displej dálkového ovladače je nezbytnou součástí vašeho systému Lifestyle®. Provede vás přes
vaše zdroje a systémová nastavení.
Poznámka: Dálkový ovladač Bose® neovládá specifické funkce zařízení, které jsou
připojeny k přednímu vstupu HDMI™.

BaSys CSZapnutí / vypnutí Displej
systému Bose® Poskytuje přístup k
Tlačítko Home připojeným zdrojům
Zapnutí / vypnutí TV
Ovládání DVR Funkční tlačítka (viz strana 17)
funkcionality vašeho Režim Teletext
kabelového přijímače Navigační tlačítka
Zobrazení dalšího obsahu
specifického zařízení Předchozí kanál,
kapitola nebo selekce
Otevírá SoundTouch® Ovládání přehrávání

Spustí nabídku Numerická tlačítka.
nastavení UNIFI® Čísla 1 - 6 jsou předvolby
SoundTouch®.
Změna TV vstupu

16

POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Použití tlačítka SOURCE

Tlačítko SOURCE slouží k přepínání mezi připojenými zdroji. Přístup ke zdrojům je možný
pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači.
Jakmile je zdroj zvýrazněn, vyberte jej stisknutím tlačítka OK.

Funkční tlačítka

Červené, zelené, žluté a modré tlačítko na dálkovém ovladači koresponduje s barevně
odlišenými tlačítky funkcí na kabelovém/satelitním přijímači nebo s funkcemi teletextu.
• Funkce kabelový/satelitní přijímač: viz návod k vašemu kabelovému/satelitnímu přijímači.
• Funkce Teletext: korespondují s barevně odlišenými čísly stránek, čísel nebo zástupci na

zobrazeném teletextu.

Nastavení hlasitosti

Zobrazení úrovně hlasitosti je znázorněno na displeji dálkového ovladače.
• Stiskněte + pro zvýšení hlasitosti.
• Stiskněte - pro snížení hlasitosti.
• Stiskněte pro dočasné vypnutí nebo zapnutí zvuku.
Poznámka: Pokud slyšíte zvuk z reproduktorů vašeho televizoru i po nastavení systému,
zakažte zvuk reproduktorů přes menu nastavení vašeho TV.

Použití tlačítka MORE

Tlačítko MORE na dálkovém ovladači zobrazuje na displeji dálkového ovladače další
volby, které se vztahují k aktuálně vybranému zdroji.
BaSys CS
1. Stiskněte . pro výběr funkce na displeji dálkového ovládání.
2. Stiskněte .č či
3. Stiskněte OK.

Nabídka AV OUTPUT

Nabídka AV OUTPUT zobrazuje aktuální rozlišení videa, počet snímků za sekundu,
zvukový formát a počet audio kanálů pro aktuálně zvolený zdroj.

1. Stiskněte na dálkovém ovladači.
2. Vyberte AV OUTPUT.
3. Stiskněte OK.
4. Stiskněte EXIT.

17

POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Nabídka AV SETTINGS

Nabídka nastavení AV SETTINGS umožňuje upravit některá nastavení systému. Počet
zobrazených položek závisí na aktuálně vybraném zdroji. Pro vstup do menu:

1. Stiskněte na dálkovém ovladači.
2. Vyberte AV SETTINGS.
3. Stisknutím tlačítka OK zobrazte nabídku AV SETTINGS pro aktuální zdroj.
4. Stisknutím tlačítka či zvýrazněte možnost, kterou chcete změnit.
5. Stisknutím tlačítka OK vyberte nastavení.
6. Po dokončení stiskněte tlačítko EXIT.
BaSys CS
AV setting Cíl
SYSTEM AV Úprava výšek, basů, a úrovně zvuku pro center a surround vašeho systému.
SOURCE AV
• AUDIO:
NOTIFICATION - Normal režim poskytuje vyvážené přehrávání pro většinu poslechových
RESTORE situací.
­DEFAULTS - Dialogue režim zvyšuje čistotu a jasnost řeči / dialogů.
REMOTE INFO - Night režim upravuje dialog a hlasitost během hlasitých scén.
- Direct režim je určen pro nejčistší, nejpřirozenější audio zážitek;
doporučeno pro poslech hudby.

• AV SYNC: Úprava časování mezi zvukem a obrazem vašeho zařízení.
• AUDIO TRACK: Výběr mezi několika jazykovými stopami.

Umožňuje blikání na displeji dálkového ovladače a upozorní vás, když je
požadován vstup.

Obnoví zvuk na výchozí hodnoty.

Zobrazí sériové číslo a verzi softwaru vašeho dálkového ovladače.

Podsvícení tlačítek

Stisknutím na zadní straně dálkového ovladačr se aktivuje podsvícení tlačítek pro jejich
lepší rozpoznání v tmavém prostředí.

18

BaSys CS POUŽITÍ APLIKACE SOUNDTOUCH
Aplikace SoundTouch® umožňuje snadné nastavení a ovládání systému ze smartphonu, PC
či tabletu. Pomocí aplikace se vaše chytré zařízení chová jako dálkový ovladač pro váš systém.
Z aplikace můžete spravovat nastavení SoundTouch®, přidávat hudební služby, prohledávat
lokální a globální internetové rozhlasové stanice, provádět nastavení a změnu předvoleb a
streamovat hudbu. Nové funkce jsou přidávány periodicky.
Poznámka: Pokud jste již nastavili SoundTouch® pro jiný systém, viz strana 20.

Stažení a instalace aplikace SoundTouch®

Na smartphon nebo tablet si stáhněte ovládací aplikaci Bose SoundTouch® app.

• Uživatelé Apple: stahujte z App Store
• Uživatelé Android™: stahujte z Google Play™ store
• Uživatelé Amazon Kindle Fire: stahujte z Amazon Appstore pro Android

Podle pokynů v aplikaci dokončete instalaci včetně přidání reproduktoru do Wi-Fi sítě,
vytvoření účtu SoundTouch®, přidání hudební knihovny a používání hudebních služeb.
Jakmile nastavíte reproduktor ve vaší domácí Wi-Fi síti, můžete jej ovládat z libovolného
smartphonu nebo tabletu ve stejné síti.

• Pro všechna zařízení připojená k vaší konzoli musíte použít stejný účet SoundTouch®.
• Pokud jste již systém přidali do Wi-Fi sítě, při zobrazení výzvy v aplikaci vyberte možnost
SYSTÉM ALREADY ON NETWORK.

Centrum podpory vlastníků SoundTouch®

worldwide.Bose.com/Support/LS550
Tyto webové stránky poskytují přístup do centra podpory vlastníků, které obsahuje:
příručky pro uživatele, články, tipy, výukové programy, video knihovnu a komunitu
vlastníků SoundTouch®, kde můžete klást své dotazy a zasílat odpovědi.

19

BaSys CSSTÁVAJÍCÍ UŽIVATELÉ SOUNDTOUCH

Přidání systému ke stávajícímu účtu

Pokud jste již nastavili SoundTouch® na jiném systému, aplikaci SoundTouch® nemusíte
stahovat znovu.
V rámci aplikace vyberte > Settings > Add or Reconnect Speaker (Nastavení > Přidat
nebo znovu připojit reproduktor). Aplikace vás provede nastavením.

Připojení systému k nové síti

Pokud se vaše informace o síti změní, přidejte systém k nové síti. To lze provést uvedením
systému do režimu nastavení.
1. V rámci aplikace vyberte > Settings > System Speaker (Nastavení > Systémový

reproduktor) a vyberte váš systém.
2. Vyberte CONNECT SPEAKER (Připojit reproduktor).

Aplikace vás provede nastavením.

20

BaSys CS PŘIZPŮSOBENÍ PŘEDVOLEB
Můžete si přizpůsobit až šest předvoleb pro vaše oblíbené streamingové hudební služby,
stanice, playlisty, interprety, alba nebo skladby z hudební knihovny. K hudbě můžete
přistupovat kdykoliv pouhým stisknutím tlačítka pomocí aplikace SoundTouch®.
Před použitím předvoleb mějte na paměti následující:
• Předvolby můžete nastavit z aplikace a dálkového ovladače.
• Pokud je přednastaveným zdrojem vaše hudební knihovna, ujistěte se, že počítač určený
ukládání vaší hudební knihovny, je zapnutý a připojený do stejné sítě jako konzola
SoundTouch®.
• Předvolby nelze nastavit pro Bluetooth® stream nebo kabelové mobilní zařízení.

Nastavení předvolby

1. Streamujte hudbu do systému pomocí aplikace.
2. Během přehrávání hudby stiskněte a podržte předvolbu (Preset) v aplikaci.

Přehrávání předvolby

Jakmile si přizpůsobíte své předvolby, pro přehrávání stiskněte předvolbu (Preset) v aplikaci.

Nastavení předvolby pomocí dálkového ovladače

1. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači pro přístup ke zdroji SoundTouch.
2. Stiskněte a podržte číslo (1 - 6) na numerické klávesnici pro přiřazení nové předvolby.
Tón vás upozorní, že byla nová předvolba nastavena.

Výběr předvolby pomocí dálkového ovladače

1. V rámci aplikace přiřaďte své oblíbené stanice jako předvolby.
2. Stiskněte tlačítko SoundTouch® na dálkovém ovladači pro přepnutí na zdroj
SoundTouch.
3. Vyberte předvolbu stisknutím čísla (1 - 6) na numerické klávesnici.

21

TECHNOLOGIE BLUETOOTH

Bezdrátová technologie Bluetooth® vám umožňuje streamování hudby z mobilních zařízení,
jako jsou chytré telefony, tablety a notebooky. Než budete moci hudbu z mobilního zařízení
přenášet, je nutné mobilní zařízení s konzolou spárovat.

Výběr způsobu spárování

Mobilní zařízení můžete s konzolou spárovat pomocí bezdrátové technologie Bluetooth
nebo Near Field Communication (NFC).

Co je NFC?
NFC je technologie, která umožňuje navázat komunikaci s druhým zařízením pouhým
přiložením zařízení. Informace o tom, zda váš model podporuje technologii NFC, naleznete v
jeho návodu k obsluze.
BaSys CS
Pokud vaše zařízení nepodporuje technologii Postupujte podle pokynů v části "Připojení
NFC, nebo pokud si nejste jisti: mobilního zařízení".
Postupujte podle pokynů v části "Připojení
Pokud vaše zařízení podporuje NFC: zařízení pomocí NFC" na straně 23.

Poznámka: I když vaše zařízení podporuje párování pomocí NFC, můžete použít běžnou
metodu spárování.

Připojení mobilního zařízení

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko SOURCE a na displeji dálkového ovladače vyberte
položku Bluetooth.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce a uveďte konzolu do režimu párování.
3. V rámci aplikace SoundTouch® vyberte svůj systém ze seznamu zařízení.
4. Vyberte Bluetooth .
5. Vyberte CONNECT.
6. Vyberte svůj systém Lifestyle ® ze seznamu mobilních zařízení.

Tip: Podívejte se na název, který jste zadali pro svůj systém v aplikaci. Pokud jste název
nenahradili jiným, zobrazí se výchozí název.
Po připojení se název vašeho systému zobrazí v seznamu zařízení.

22

BaSys CS TECHNOLOGIE BLUETOOTH

Připojení zařízení pomocí NFC

1. Když je váš systém zapnutý, odemkněte vaše zařízení a zapněte funkcí Bluetooth® a NFC.
Více informací o těchto funkcích naleznete v návodu k vašemu zařízení.

2. Jemně poklepejte na kontaktní bod NFC na svém mobilním zařízení a v prostoru nad
logem Bose® v horní části konzole Lifestyle®.
Vaše mobilní zařízení vás může vyzvat k přijetí párování.

Ovládání připojeného mobilní zařízení z dálkového
ovladače

Po spárování můžete použít dálkové ovládání pro přístup k připojeným mobilním zařízením.
Z menu SOURCE vyberte Bluetooth. Spárování zařízení, viz strana 22.
Pomocí dálkového ovladače můžete ovládat následující dílčí sadu funkcí Bluetooth na vašem
systému:
• Připojení zařízení.
• Zobrazení dostupných informací o interpretovi.
• Ovládání přehrávání (přehrávání, pozastavení, zastavení, přeskočení na další skladbu, atd.).
• Vymazání seznamu párování.

Připojení pomocí funkce Bluetooth na mobilním
zařízení

1. V mobilním zařízení zapněte funkci Bluetooth.
Tip: Nabídka Bluetooth se obvykle nachází v nabídce Nastavení.
2. Vyberte svůj systém ze seznamu mobilních zařízení.

23

BaSys CSTECHNOLOGIE BLUETOOTH

Připojení pomocí dálkového ovladače

Můžete streamovat zvuk ze zařízení do konzole.
1. Na vašem zařízení zapněte funkci Bluetooth.
2. Na dálkovém ovladači vyberte pomocí nabídky SOURCE zdroj Bluetooth.
Konzola se připojí k poslednímu zařízení, ze kterého probíhal stream hudby do systému.
3. Na zařízení přehrávejte hudbu.

Odpojení mobilního zařízení

Na vašem mobilním zařízení vypněte funkci Bluetooth.

Připojení dalšího mobilního zařízení

Chcete-li připojit jiné zařízení, stiskněte tlačítko SETUP a vyberte položku Bluetooth Setup
(viz strana 22).

Opětovné připojení zařízení

• Po zapnutí konzoly se pokusí znovu připojit k naposledy připojenému zařízení.
Poznámka: Zařízení musí být v dosahu a zapnuté.
• Pokud vaše mobilní zařízení podporuje technologii NFC, jemně poklepejte na kontaktní
bod NFC na svém mobilním zařízení a v prostoru nad logem Bose® v horní části konzoly.

Vymazání Bluetooth seznamu párování konzoly

V rámci aplikace vyberte > Settings > Speaker Settings > Select Speaker > Bluetooth
> Clear Bluetooth Pairing List > Clear. (> Nastavení > Nastavení reproduktoru > Vybrat
reproduktor > Bluetooth > Vymazat seznam párování Bluetooth> Vymazat) .
Bluetooth seznam párování je vymazán.
Můžete také vymazat seznam párování systému na konzole.
1. Stiskněte tlačítko SETUP.
2. Vyberte Bluetooth Setup.
3. Vyberte Clear Bluetooth pairing list.

24

BaSys CS POKROČILÉ FUNKCE

Zakázání funkce Wi-Fi®

1. Stiskněte a podržte na konzoli tlačítko SOURCE po dobu 10 sekund.
2. Uvolněte tlačítko SOURCE.

Opětovné povolení funkce Wi-Fi®

Váš systém funkci Wi-Fi automaticky znovu aktivuje při zapnutí systému.

Aktualizace softwaru systému

Pokud je váš systém připojen k domácí síti, provede se kontrola aktualizace softwaru vždy,
když je systém používán. Pokud je aktualizace k dispozici, začne se stahovat automaticky.
­

25

ZÍSKÁNÍ SYSTÉMOVÝCH INFORMACÍ

Indikace stavu systému

Přední část konzole obsahuje LED indikátor, který zobrazuje stav systému. LED dioda svítí
v závislosti na stavu systému.

LED indikátor konzole

BaSys CSČinnost indikátoruStav systému
Nesvítí Systém je vypnutý
Bliká bíle Systém se zapíná
Svítí bíle Systém je zapnutý
Bliká oranžově Stahování aktualizace softwaru systému
Svítí oranžově Žádné síťové připojení
Svítí červeně Chyba firmwaru - kontaktujte zákaznický servis Bose®

26

ZÍSKÁNÍ SYSTÉMOVÝCH INFORMACÍ

LED indikátor bezdrátového basového modulu Acoustimass®

BaSys CSČinnost indikátoruStav systému
Bliká oranžově Připraveno k párování
Svítí bíle Připojeno na konzolu
Svítí oranžově (tlumeně) Odpojení od konzoly
Bliká bíle Stahování aktualizace softwaru systému
Bliká červeně Chyba firmwaru - kontaktujte zákaznický servis Bose®

27

PÉČE A ÚDRŽBA

Čištění

NENECHTE do žádných otvorů vniknout kapalinu.
• Vnější části systému čistěte pomocí přiložené čistící tkaniny nebo použijte jiný měkký
a suchý hadřík.
• NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti systému spreje.
• NEPOUŽÍVEJTE žádná rozpouštědla, chemikálie nebo čisticí roztoky obsahující alkohol,
čpavek nebo abrasiva.
• NENECHTE do žádných otvorů vniknout předměty.
BaSys CS
Zákaznický servis

Další pomoc a nápovědu o používání systému získáte:
• Navštivte: worldwide.Bose.com/Support/LS550
• Kontaktujte zákaznický servis Bose®.

Omezená záruka

Na váš systém se vztahuje omezená záruka. Podrobnosti o omezené záruce, viz
global.Bose.com/warranty.
Pro registraci produktu navštivte global.Bose.com/register kde naleznete další pokyny.
Neprovedení registrace produktu vaše záruční práva nijak neovlivní.

Technické informace 50/60 Hz, 180W

USA/Kanada/Mezinárodní:
• Konzola: 10VDC 3.3A, 44VDC 1.25A
• Bezdrátový basový modul Acoustimass®: 100–240V

28

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud budete mít se svým domácím zábavním systémem problémy:
• Ujistěte se, že jsou všechny komponenty systému připojeny do elektrické zásuvky.
• Zkontrolujte všechny kabely.
• Zkontrolujte stav indikátorů systému (viz strana 26).
• Přesuňte systém dále od možného zdroje interference (bezdrátové routery, bezdrátové
telefony, televizory, mikrovlnné trouby, atd.)
• Zkontrolujte, zda je systém v doporučeném dosahu bezdrátového routeru nebo mobilního
zařízení.
Pokud potíže přetrvají, před kontaktováním zákaznického servisu Bose® nahlédněte do níže
uvedené tabulky "Řešení obecných problémů". Tato tabulka vám pomůže zjistit a odstranit
problémy, které s vaším produktem Bose mohou nastat.
BaSys CS
Řešení obecných problémů

V následující tabulce jsou vypsány příznaky problémů a možná řešení.

Příznak Řešení
Systém nereaguje • Napájení zapněte ručně z ovládacího panelu tohoto systému,
během počátečního stiskem tlačítka Power .
nastavení na povely • Stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači. Indikátor stavu
dálkového ovladače systému na ovládacím panelu by měl bliknout při každém stisku.
• Ujistěte se, že jsou baterie v dálkovém ovládání správně
nainstalovány, a že nepotřebují vyměnit (viz strana 40).
• Odpojte napájecí kabel konzoly, vyčkejte 30 sekund a poté jej opět
řádně připojte do (napájené) elektrické zásuvky.

Dálkový ovladač neovládá Připojte IR vysílač (viz strana 32).
zařízení, přidané během
počátečního nastavení Zakažte reproduktory televizoru přes menu vaší TV.
Televizor trvale přehrává zvuk Stiskněte tlačítko SETUP na ovládacím panelu a vyberte menu
Špatný obraz možností nastavení (setup options). Pro změnu připojení videa
z připojeného zdroje postupujte podle pokynů na obrazovce.
Systém nereaguje • Vyberte připojené zařízení v nabídce zdrojů SOURCE.
• Odpojte napájecí kabel konzoly, vyčkejte 30 sekund a poté jej opět
Problémy týkající se řádně připojte do (napájené) elektrické zásuvky.
rozhraní HDMI (ARC) Ujistěte se, že je HDMI kabel od systému připojen do konektoru
ARC nebo Audio Return Channel na vašem televizoru.
Pokud televizor nemá konektor HDMI ARC, stiskněte tlačítko
SETUP na dálkovém ovladači a v nabídce UNIFY® vyberte možnost
Advanced TV Audio Setup (viz strana 14).

29

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PříznakBaSys CS Řešení
Problémy související s CEC Pokud je konzola připojena ke konektoru HDMI ARC na televizoru,
Připojené zařízení se samo ujistěte se, že je v nabídce televizoru povoleno ovládání spotřební
zapne elektroniky Consumer Electronics Control (CEC). U vašeho
Žádný zvuk ze systému televizoru se může CEC nazývat jinak.
Více informací naleznete v příručce k vašemu televizoru nebo
Nelze dokončit nastavení stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém ovladači a vyberte nastavení
sítě CEC Settings z nabídky UNIFY® (viz strana 14).
Nelze dokončit nastavení Stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém ovladači a vyberte položku
SoundTouch® Alternate On z nabídky nastavení CEC Settings v menu UNIFY®
(viz strana 14).
Stavová LED • Zvyšte hlasitost.
bezdrátového basového • Stiskněte tlačítko Mute na dálkovém ovladači, abyste se ujistili,
modulu Acoustimass® že není systém ztlumen.
svítí oranžově (tlumeně) • Ujistěte se, že jste zvolili správný zdroj.
• Cyklicky procházejte a vyzkoušejte různé zdroje.
• Ujistěte se, že je kabel HDMI™ připojen na televizoru do konektoru
označeném ARC nebo Audio Return Channel. Pokud váš televizor
nemá konektor HDMI ARC, použijte vedle kabelu HDMI sekundární
audio kabel.
• Pokud používáte sekundární audio kabel, připojte jej na vašem TV
do konektoru, označeného jako výstup - Output či OUT.
• Odpojte napájecí kabel konzoly, vyčkejte 30 sekund a poté jej opět
řádně připojte do (napájené) elektrické zásuvky.

• Vyberte správný název sítě a zadejte správné heslo (např. velká a
malá písmena).
• Restartujte modem a router.
• Připojení k síti proveďte pomocí ethernetového kabelu.

• Připojte mobilní zařízení a systém do stejné Wi-Fi® sítě.
• Pokud jste již systém přidali do Wi-Fi sítě, po zobrazení výzvy
v aplikaci vyberte možnost SYSTEM ALREADY ON
NETWORK.
• Povolte Wi-Fi ve vašem mobilním zařízení, které používáte
pro nastavení.
• Zkontrolujte připojení k internetu.
• Restartujte mobilní zařízení.
• Restartujte modem a router.
• Odinstalujte aplikaci, poté aplikaci znovu nainstalujte,
resetujte systém a restartujte nastavení.

• Postupujte podle pokynů na odstraňování problémů na obrazovce.
• Stiskněte tlačítko SETUP na konzole nebo na dálkovém ovladači a
vyberte Speaker Management pro opětovné nastavení (viz strana
14).
• Připojte basový modul Acoustimass® pomocí 3,5 mm stereo
kabelu (viz strana 41).
• Odpojte napájecí kabel od Acoustimass, počkejte 30 sekund a
řádně jej zapojte do elektrické zásuvky.

30

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Příznak Řešení
Zvuk basů je příliš hutný nebo • Upravte nastavení basů systému (viz strana 18).
příliš hluboký • Spusťte audio kalibraci ADAPTiQ® (viz strana 15).
• Přesuňte basový modul dále od okolních stěn a rohů.

Zvuk je zkreslený • Cyklicky procházejte a vyzkoušejte různé zdroje.
• Snižte výstupní úroveň hlasitosti ze všech zařízení, připojených na
ovládací konzolu.
• Ujistěte se, že je vstupní audio kabel řádně připojen, a že není nikde
poškozen.
• Pokud jste již dříve spustili ADAPTiQ®, vyberte ADAPTiQ® z menu
UNIFY® (viz strana 14).
• Odpojte napájecí kabel konzoly, vyčkejte 30 sekund a poté jej opět
řádně připojte do (napájené) elektrické zásuvky.
BaSys CS
Žádný zvuk z • Zapněte zařízení.
připojeného • Cyklicky procházejte a vyzkoušejte různé zdroje.
zařízení • Viz také návod k obsluze připojeného zařízení.

Žádný obraz na TV, Ujistěte se, že je na TV vybrán správný vstup pro zdroj
ale zvuk je slyšet video signálu.
Připojené zařízení • Zkuste nastavit zařízení znovu. Stiskněte tlačítko nastavení SETUP
konzistentně nereaguje na konzole. Vyberte možnosti zařízení (device options) a při novém
na příkazy dálkového nastavení postupujte podle pokynů na obrazovce.
ovladače • Vyměňte baterie v dálkovém ovladači (viz strana 40).
• Nastavte IR vysílač (viz strana 32).

Občasné výpadky • Ujistěte se, že je audio kabel řádně připojen ke konzole a ke
zvuku z koaxiálních koaxiálnímu digitálnímu audio zařízení.
digitálních audio • Cyklicky procházejte a vyzkoušejte různé zdroje.
vstupů • Zkuste nastavit zařízení znovu. Stiskněte tlačítko nastavení SETUP
na konzole. Vyberte možnosti zařízení (device options) pro
koaxiální digitální zařízení a postupujte podle pokynů na obrazovce
pro nové nastavení.
• Odpojte napájecí kabel konzoly, vyčkejte 30 sec a opět připojte.

Ne všechna tlačítka dálkového Stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém ovladači a vyberte TV Remote
ovladače mají požadovanou Setup > Advanced setup.
funkci při ovládání televizoru
nebo zdrojového zařízení Stiskněte tlačítko SETUP a vyberte nastavení sítě Network Setup.
Připojení k nové síti • Pokud se informace o vaší síti změnily, nebo došlo k připojení
nebo k jiné síti systému k nové síti, další informace naleznete v systému nápovědy
v aplikaci SoundTouch®.
• Pokud máte problémy s bezdrátovým připojením, připojte se k síti
pomocí ethernetového kabelu.

31

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Příznak Řešení
Nelze přehrávat Ve vašem systému:
Bluetooth® audio • Připojte vaše mobilní zařízení pomocí obrazovky Bluetooth
SOURCE.
• Vymažte seznam párování systému pomocí dálkového ovladače:
- Ve zdroji Bluetooth stiskněte tlačítko MORE na dálkovém
ovladači.
- Vyberte Clear Pairing List (Vymazat seznam párování).
• Zkuste připojit jiné mobilní zařízení.
V mobilním zařízení:
• Vypněte a znovu aktivujte funkci Bluetooth.
• Odeberte systém z nabídky Bluetooth. Připojte jej znovu.
• Viz dokumentace k vašemu zařízení.
• Viz "Žádný zvuk ze systému" na straně 30.
BaSys CS
Nastavení IR vysílače

Pokud máte problémy s odezvou dálkového ovládače na připojená zařízení, Bose®
doporučuje použít dodávaný IR vysílač.

Poznámka: IR vysílač použijte pouze tehdy, pokud máte problémy s dálkovým ovládáním
zařízení třetích stran.

1. Vyjměte IR vysílač z boxu .

2. Vysílač připojte do konektoru IR na zadní straně konzoly.

3. Vyjměte tři samolepicí podložky z plastové fólie, dodávané s vysílačem, a umístěte je
na ploché spodní část tří perliček vysílače.
Perličky vysílače

32

BaSys CS ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
4. Odstraňte plastový podklad ze samolepicích podložek.
5. Umístěte tři IR perličky vysílače poblíž pouzdra vašeho zařízení či přímo před samotné

zařízení.
6. Otestujte odezvu dálkového ovládání. Pokud potíže přetrvávají, přemístěte IR perličky a

otestujte je znovu.

Kontrola zvuku

1. Zapněte televizor.
2. Pokud používáte satelitní/kabelový box či jiný sekundární zdroj:
• Zapněte tento zdroj.
• Pokud je váš sekundární zdroj připojený k televizoru, vyberte příslušný vstup televizoru.
3. Zapněte konzolu.
Měli byste slyšet zvuk vycházející z basového modulu.
Poznámka: Pokud zvuk z basového modulu neslyšíte, viz "Řešení problémů" na straně 31.

33

DODATEK A: DOPORUČENÍ K INSTALACI

Přední panel konzoly

Na přední straně konzoly jsou následující vstupy:
• Headphones (Sluchátka)
• HDMI™ vstup
Když je zařízení připojeno, tyto vstupy se zobrazí v nabídce SOURCE jako AUX IN a HDMI
(Front). Mohou být použity k připojení digitálních fotoaparátů, videokamer, přehrávačů
médií a preferovaného mobilního zařízení.

BaSys CS
Přední vstup Headphones/AUX

Tento vstup můžete použít jako sluchátkový 3.5 mm vstup, nebo pro rychlou možnost audio
propojení s vaším oblíbeným mobilním zařízením. Výchozí je Headphones (Sluchátka).
Chcete-li tento vstup použít jako vstup AUX IN, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko
SETUP a ze zobrazení na obrazovce vyberte Headphone Connector. Vyberte položku AUX
IN z nabídky SOURCE (když je zařízení připojeno).

Přední vstup HDMI™

Tento vstup můžete použít pro zařízení, která mají HDMI výstup.
Poznámka: Dálkový ovladač Bose neovládá specifické funkce zařízení, které jsou připojeny k
přednímu vstupu HDMI™.

Zadní panel konzoly

HDMI™ (ARC) HDMI™ Ethernet Service

Napájení Konektory Optický Koaxiální Analogový Odstraňování
reproduktorů závad

34

BaSys CS DODATEK A: DOPORUČENÍ K INSTALACI

Připojení adaptéru AC-2

1. Pomocí šroubováku povolte šroubky (otáčením proti směru hodinových ručiček) tak, aby
se uvolnil prostor pro vodiče ve svorkách.

2. Pro přední reproduktory: Oholené konce čtyř-vodičového kabelu vložte do
svorkovnice adaptéru: červený vodič označený L +, C + nebo R + do červeného
konektoru (+) a neoznačený vodič do stříbrného konektoru (-).
Pro zadní reproduktory: Oholené konce dvou-vodičového kabelu vložte do adaptéru:
červený vodič označený L + nebo R + do červeného konektoru (+) a neoznačený vodič
do stříbrného konektoru (-).

Poznámka: Ujistěte se, že jsou v konektoru pouze oholené konce každého z vodičů tak,
aby nebyla vložena jeho izolace.
3. Pomocí křížového šroubováku dotáhněte šroubky svorkovnic (otáčením ve směru
hodinových ručiček).
4. Opakujte kroky 1 - 4 pro připojení druhého adaptéru.

35

DODATEK A: DOPORUČENÍ K INSTALACI

Instalace předních reproduktorů

UNIFY® vás provede počáteční instalací předních reproduktorů během kroku připojení
vodičů reproduktorů “Wired speakers” (viz strana 15).
Pokud váš systém přesunete, když jste již nastavení dokončili, pro instalaci zadní části
vašeho systému postupujte podle následujících pokynů.
POZOR: Nepřipojujte reproduktory, pokud je konzola připojena k napájecímu adaptéru
(k síti).

Co budete potřebovat:
BaSys CS
Z krabice :

Virtually Invisible® AC-2 adaptéry (3) Kabel pro přední reproduktory (1)
series II
reproduktory (3) :

Z krabice

Šroubovák (1)

36

DODATEK A: DOPORUČENÍ K INSTALACI

Připojení předních reproduktorů ke
konzoli

1. Připojte adaptéry AC-2 k oholeným koncům reproduktorového vodiče. Viz "Připojení
adaptérů AC-2" na straně 35.

2. Vložte adaptér připojený k vodiči označenému L + do reproduktoru po levé straně
televizoru.

3. Vložte adaptér připojený k vodiči označenému R + do reproduktoru po pravé straně
televizoru.

4. Vložte adaptér připojený k vodiči označenému C + do středového reproduktoru.BaSys CS
5. Připojte druhý konec šestipólového kabelu do šestipólového konektoru FRONT

SPEAKERS na zadní straně konzoly.

Poznámka: Čtyřpólový konektor FRONT SPEAKERS na zadní straně konzoly není
použit.

37

DODATEK A: DOPORUČENÍ K INSTALACI

Instalace zadních reproduktorů

UNIFY® vás provede počáteční instalací zadních reproduktorů během kroku připojení
vodičů reproduktorů “Wired speakers” (viz strana 15).
Pokud váš systém přesunete, když jste již nastavení dokončili, pro instalaci zadní části
vašeho systému postupujte podle následujících pokynů.

Co budete potřebovat:

Z krabice :
BaSys CS
Virtually Invisible® Kabel pro zadní AC-2 adaptéry (2)
series II reproduktory (1)
reproduktory (2)
:
Z krabice

Šroubovák (1)

38

DODATEK A: DOPORUČENÍ K INSTALACI

Připojení zadních reproduktorů ke
konzoli

1. Připojte adaptéry AC-2 k oholeným koncům reproduktorového vodiče. Viz "Připojení
adaptérů AC-2" na straně 35.

2. Vložte adaptér připojený k vodiči označenému L + do reproduktoru na levé straně
místnosti.

3. Vložte adaptér připojený k vodiči označenému R + do reproduktoru na pravé straně
místnosti.

4.BaSys CSPřipojte čtyřpólovýkabeldočtyřpólového konektoru REAR SPEAKERS na zadní
straně konzoli.

Montáž reproduktorů

Pro upevnění reproduktorů můžete použít nástěnné držáky, podlahové stojany nebo stolní
podstavce. Chcete-li toto příslušenství zakoupit, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte
www.Bose.com
POZOR:
• Pro připojení reproduktorů používejte pouze hardwarové součásti Bose. Použití
neschválených držáků může poškodit váš systém Bose a jeho komponenty.
• Kabely reproduktorů a propojovací kabely, dodávané s tímto systémem, nejsou schváleny
pro montáž do stěny. Prosím, při instalaci kabelů do stěny/pod omítku, postupujte v souladu
s místními stavební předpisy a zvolte správný typ vodičů a kabelů.

39

BaSys CSDODATEK B: ÚDRŽBA SYSTÉMU

Výměna baterií v dálkovém ovladači

Vyměňte všechny čtyři baterie, jestliže dojde k výraznému poklesu jeho dosahu.
1. Posunutím otevřete kryt baterií na zadní straně dálkového ovladače.
2. Vložte čtyři AA (IEC LR6) 1.5 V baterie v souladu se symboly + a -, které jsou umístěny

uvnitř prostoru pro baterie.

3. Posunutím kryt prostoru pro baterie opět zavřete.

40

BaSys CS DODATEK C: ALTERNATIVNÍ NASTAVENÍ (KABEL)

Nepodařilo se propojit bezdrátový basový modul
Acoustimass® s konzolou

Pokud máte problémy s bezdrátovým připojením basového modulu ke konzole, můžete jej
také připojit pomocí 3,5 mm stereo kabelu (není součástí dodávky).
Poznámka: Pokud nemáte 3,5 mm stereo kabel, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo
na zákaznický servis Bose.
Instalace 3,5 mm stereo kabelu:
1. Na dálkovém ovladači stiskněte SETUP.
2. Vyberte Speaker Management.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud se nezobrazí zpráva “The following steps

will show you how to set up your bass module”(Následující kroky vám ukážou, jak
nastavit basový modul).
4. Stiskněte a poté postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení nastavení.

41

BaSys CS
w

worldwide.Bose.com/Support/LS550

mXosW

global.Bose.com/warranty

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM812121-0010 Rev. 00


Click to View FlipBook Version