The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-04 11:21:56

Beyerdynamic Phonum CZ

BD 710830

REPRODUKTOR K MOBILNÍMU TELEFONU PHONUM

PHONUM

Návod k použití

Děkujeme Vám, že jste si koupili reproduktor k mobilnímu telefonu Phonum.

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Pro nejlepší výsledky si přečtěte následující návod k použití.

1. Bezpečnostní informace

Obecné informace
 Přečtěte si tento návod k použití.
 Uschovejte tento návod k použití.
 Postupujte podle operačních a bezpečnostních instrukcí, zde uvedených.

Zřeknutí se odpovědnosti
 Společnost beyerdynamic GmbH & Co. KG nepřijímá žádnou odpovědnost za škody na produktu nebo zdraví
osob, způsobené nesprávným používáním produktu nebo použitím pro jiné účely, než specifikované výrobce.

Odstraňování závad/oprava
 Nepokoušejte se otevřít přístroj.
 Všechny opravy svěřte pouze oprávněné a kvalifikované osobě.

Čištění
 Čistěte zařízení pouze vlhkým nebo suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, protože mohou
poškodit povrchovou úpravu přístroje.

Baterie
 Přístroj Phonum je napájený následujícím typem nabíjecí baterie: Li-ion
 Vysoká teplota, speciálně při vysoké úrovni nabití, může způsobit nenávratné poškození.
 Pokud nebudete baterii delší dobu používat nebo když jí chcete uskladnit, je doporučeno vybít jí na cca 50%
a uložit při teplotě do 20° C.
 Pro transport po souši, vodě a ve vzduchu je použitá baterie testována podle transportních opatření UN 38.3
pro přepravu lithiových baterií.
 Nikdy baterii nerozebírejte. Kyselina v baterii může poškodit kůži a oděv.
 Při nesprávném používání může baterie vytéct. V extrémním případě je zde riziko: exploze, generování tepla,
ohně nebo kouře.
 Nikdy nevystavujte baterii vysoké teplotě, jako je přímé slunce, oheň a podobně.
 Nevystavujte baterii žádným mechanickým nárazům.
 Před prvním použitím baterii nabijte.
 Baterie by se měla nabíjet pouze nabíječkou z příslušenství.
 Vyhněte se hlubokému vybití baterie. Baterie se může poškodit a počet životních cyklů se může zkrátit.
 Pokud baterií napájené zařízení nebude používáno delší dobu (např. 1 rok), může se urychlit samovybíjení
baterie. Pro dlouhodobé skladování by teplota měla být mezi +10° C a +30° C.
 Pokud nebudete používat zařízení několik měsíců, měli byste baterii nabít přibližně 2x do roka, abyste
zabránili jejímu poškození z důvodu samovybíjení.
 Nezkratujte baterii.

-2-

Zdroje vlhka/tepla

 Udržujte baterii čistou a suchou. Nikdy nevystavujte přístroj dešti nebo vysoké vlhkosti. Neměl být proto být
používán v těsné blízkosti bazénů, sprch nebo na jiných místech s velmi vysokou vlhkostí vzduchu.

 Nikdy na přístroj nestavte nádoby s tekutinou (např. vázy nebo skleničky). Tekutina v zařízení může způsobit
zkrat.

 Nikdy neinstalujte nebo nepoužívejte zařízení v těsné blízkosti radiátorů, světelných zařízení nebo jiných
teplo generujících zdrojů.

 Pokud používáte přístroj v chladném prostředí a pak jej přenesete do teplého prostředí, může uvnitř dojít ke
kondenzaci vlhkosti. Před dalším použitím přístroje vyčkejte cca 2 hodiny.

2. Likvidace

Tento symbol na produktu, v návodu k použití nebo na obalu znamená, že vaše elektrické nebo
elektronické zařízení by mělo být zlikvidováno na konci jeho životnosti mimo směsný odpad. V rámci
EU existuje samostatný sběrný systém pro recyklaci. Pro další informace kontaktujte místní úřady
nebo prodejce, u kterého jste produkt koupili.

Likvidace baterie

Tento symbol znamená, že váš produkt a/nebo baterie by měly být zlikvidovány mimo směsný odpad,
v souladu s místními zákony a předpisy. Když produkt dosáhne konce svého života, odevzdejte ho do
sběrného místa, určeného místními úřady. Samostatný sběrný a recyklační systém vašeho produktu
a/nebo baterie pomáhá chránit přírodní zdroje a zajišťuje, že recyklace bude provedena způsobem,
který chrání lidské zdraví a životní prostředí.

 Staré baterie mohou obsahovat substance, které jsou škodlivé pro vaše zdraví a životní prostředí.

 Vždy likvidujte použité baterie v souladu s platnými předpisy. Nevhazujte použité baterie do ohně (nebezpečí
exploze) nebo do směsného domovního odpadu. Odevzdejte je do sběrného místa. Vrácení baterií je
bezplatné a je vyžadování zákony. Vyhazujte pouze vybité baterie.

 Všechny baterie jsou recyklovány jako hodnotný zdroj surovin, jako je železo, zinek nebo nikl.

3. Zjednodušené EU prohlášení o shodě

Společnost beyerdynamic zde prohlašuje, že toto zařízení s radiovým přenosem je v souladu s EU směrnicí
2014/53/EU (RED). Plný text EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetu na následující adrese:
http://www.beyerdynamic.com/cod

4. Ovládací prvky

(1) USB port ᕡᕢ
(2) Tlačítko zapnutí/vypnutí
(3) Indikátor baterie ᕣ
(4) Tlačítko Bluetooth® µᕤ
(5) Zvýšení hlasitosti
(6) Přijmutí hovoru
(7) Přepínač zapnutí/vypnutí mikrofonu
(8) Ukončení hovoru
(9) Snížení hlasitosti
(10)Režim mikrofonu

ᕩᕥ

ᕨᕦ


-3-

5. Ovládání s chytrým telefonem
 Zapněte Phonum krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí (2).
 Aktivujte funkci Bluetooth® na vašem chytrém telefonu.
 Aktivujte funkci Bluetooth® na Phonum podržením stisknutého tlačítka Bluetooth , dokud se neozve
akustický signál. Phonum je pak v párovacím režimu.
 Jakmile se Phonum propojí s telefonem, tlačítko Bluetooth svítí bíle.
 Nechejte telefon vyhledat nová zařízení.
 Vyberte „Phonum-xxx“ z dostupných zařízení v nabídce Bluetooth na vašem telefonu a propojte obě
zařízení. Tato dvě zařízení se nyní budou propojovat automaticky kdykoli je zapnete.

Alternativně můžete připojit Phonum pomocí NFC s telefonem, který má funkci NFC.
Zapněte Phonum.

 Aktivujte funkci NFC na vašem telefonu, aby se všechny nezbytné informace přenesly do vašeho telefonu a
sestavilo se spojení.

 Podržte telefon u NFC symbolu na zařízení Phonum, aby byly obvody NFC blízko sebe.
Důležité:
Phonum je připravený k použití ihned po sestavení spojení s telefonem.

6. Použití s laptopem/PC
 Zapněte PC.
 Připojte Phonum přes USB port (1) k USB portu vašeho PC/laptopu pomocí dodaného USB kabelu.
 Zapněte Phonum tlačítkem zapnutí/vypnutí (2).

7. Ovládání
Můžete ovládat vlastní zařízení nebo použít k ovládání telefon, pokud s ním používáte Phonum.

 Přijmutí hovoru
Při příchozím hovoru svítí tlačítko zeleně. Stiskněte tlačítko pro přijmutí hovoru.

 Ukončení hovoru
Během hovoru svítí tlačítko červeně. Stiskněte tlačítko pro ukončení hovoru.

 Vypnutí mikrofonu
Stiskněte tlačítko . Tlačítko svítí bíle.

 Zapnutí mikrofonu
Ve výchozím stavu je mikrofon vypnutý. Jakmile je mikrofon aktivován, tlačítko nesvítí.

 Zvýšení hlasitosti
Stiskněte tlačítko .

 Snížení hlasitosti
Stiskněte tlačítko .

-4-

8. Změna režimu mikrofonu
Pomocí tlačítka můžete přepnout mezi třemi režimy mikrofonu. Vybraný režim mikrofonu můžete identifikovat
svítícími čárkami mezi symboly.

1. Směrová charakteristika (tovární nastavení)
V tomto režimu se mikrofonu sám nastavuje proti hovořící osobě. To je indikováno čárkami, které svítí
v místě, kde hovoříte do mikrofonu.

2. Kardioidní charakteristika
Vybraná kardioidní charakteristika je indikována blikajícími čárami vpravo a vlevo od symbolu .

3. Všesměrová charakteristika
Vybraná všesměrová charakteristika je indikována svítícím tlačítkem .

9. Nabíjení
Při zapnutí Phonum je oznámen stav baterie. Hlasová zpráva se také ozve, když je nabíjecí baterie téměř vybita.
Pak byste měli nabít baterii co nejdříve.

 Pro nabití zařízení připojte buď USB napájecí adaptér nebo PC/laptop přes USB port (1) pomocí USB kabelu.
Pro nabití Phonum doporučujeme připojit USB napájecí adaptér.
Když připojíte zařízení k PC/laptopu pro nabíjení, můžete ho během nabíjení používat.

 Proces nabíjení je indikován svítícím indikátorem baterie (3). Jakmile je baterie plně nabita, indikátor baterie
(3) zhasne.

10. Obchodní značky
Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jsou použity
společností beyerdynamic v licenci. Ostatní obchodní značky a obchodní názvy jsou vlastnictvím jejich vlastníků.
Informace o shodě
Frekvenční pásmo: 2400 – 2483,5 MHz
Vysílací výkon: max. 10 mW

-5-


Click to View FlipBook Version