The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-10-09 07:59:51

591-791II_cz

591-791II_cz

Bose® Virtually Invisible® 791 série II a 591

vestavné reproduktory do stropu

Uživatelská příručka

Důležité bezpečnostní pokyny Názvy a obsah toxických nebo nebezpečných látek nebo prvků

Prosím, pečlivě si přečtěte tuto uživatelskou příručku a Toxické nebo nebezpečné látky a prvky
uschovejte ji pro budoucí použití.
Název dílu Olovo Rtuť Kadmium Hexavalent Polybrom Polybrom
VAROVÁNÍ: (Pb) (Hg) (Cd) (CR(VI)) bifenyl difenylether
• Na výrobek nebo do jeho blízkosti nepokládejte žádné zdroje (PBB)
PCB X O O O O (PBDE)
otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky. X O O O O
• Všechny produkty Bose® musí být používány v souladu s místními, Kovové O
části O O O
státními, federálními a průmyslovými předpisy. Je vaší povinností Plastové X O OO O
zajistit instalaci reproduktorů a montážní systémy v souladu s části OO O O
platnými stavebními předpisy, včetně místních stavebních předpisů a Reproduktory
nařízení. O
• Nebezpečná montáž v prostoru nad hlavou či jakékoli silné zatížení
stavebních konstrukcí může mít za následek vážné zranění, poškození Kabely XO O O O O
zařízení nebo může dojít k věcným škodám. Je na odpovědnosti
instalačního technika vyhodnotit spolehlivost a způsob montáže. Tato tabulka byla připravena v souladu s ustanoveními SJ/T 11364.
O: Označuje, že tyto toxické nebo nebezpečné látky obsažené ve všech homogenních
UPOZORNĚNÍ: materiálech jsou pro tuto část pod limitním požadavkem dle GB/T 26572.
• Tyto reproduktory nejsou určeny nebo doporučeny pro instalaci do
X: Označuje, že tyto toxické nebo nebezpečné látky obsažené alespoň v jednom z
stěn, zděných stropů, nebo nízkých stropů. homogenních materiálů jsou pro tuto část vyšší, než je limitní požadavek dle GB/T
• Tento produkt není určen pro použití ve společných prostorech se 26572.

vzduchotechnikou. Tento symbol označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován s
• Viz kryty produktů s označením, souvisejícím s bezpečností. domovním odpadem. Tento výrobek musí být odevzdán na
• Neprovádějte jakékoliv modifikace reproduktorů nebo příslušenství. sběrném místě s licencí pro recyklaci vyřazených elektrických a
elektronických zařízení (EEZ). Nesprávná manipulace s tímto
Nepovolené změny mohou ohrozit vaši bezpečnost, dodržení druhem odpadu by mohla mít negativní dopad na životní prostředí
předpisů, a výkonnost systému. a lidské zdraví v důsledku potencionálně nebezpečných látek, které
• Ujistěte se o izolování reproduktorů, v souladu s pokyny pro instalaci jsou s EEE obecně spojovány. Více informací o správné likvidaci a
uvedenými v této příručce. recyklaci elektroodpadu získáte na místním úřadě, nebo u
společnosti zajišťující likvidaci odpadu.
VAROVÁNÍ: Obsahuje malé části, které mohou představovat riziko Bose Corporation tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se
nebezpečí udušení. Nevhodné pro děti do 3 let. základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními dle
VAROVÁNÍ: Tento výrobek obsahuje magnetický materiál. Pokud směrnice 1999/5/EC splňuje požadavky dané platnými zákony.
máte dotazy týkající se možného vlivu na činnost implantovaného Kompletní znění Prohlášení o shodě naleznete na adrese:
zdravotnického zařízení, obraťte se na svého lékaře. www.Bose.com/compliance
Poznámka: Výrobek musí být používán pouze v interiéru. Není ani navržen,
ani testován pro použití ve venkovním prostředí, ve vozidlech nebo na lodích. Importer Čína: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan
9, No. 353 North Riying Road, Čína (Šanghaj), zóna volného obchodu
Důležité bezpečnostní pokyny Importer EU: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Irsko
1. Přečtěte si tyto pokyny. Importer Tchaj-wan: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide
2. Uchovejte si tyto pokyny. House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105
3. Dbejte na všechna varování.
4. Dodržujte všechny pokyny. Prosím, vyplňte a uschovejte pro svou potřebu:
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody. Model číslo: __________________________________ _____________
6. Instalujte v souladu s pokyny výrobce. Sériové číslo: _______________________________________________
7. Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla jako jsou radiátory, regulátory Datum nákupu: _____________________________________________
tepla, topidla nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo. Doporučujeme vám uložit doklad o nákupu společně s touto příručkou
8. Používejte pouze doplňky / příslušenství specifikované výrobcem.
Datum výroby:
První zvýrazněná číslice sériového čísla označuje rok výroby; "5" je 2005
nebo 2015.

VIRTUALLY INVISIBLE je registrovaná ochranná známka společnosti Bose Corporation v USA a dalších zemích.
© 2015 Bose Corporation. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována, modifikována, distribuována nebo jinak použita bez předchozího písemného
svolení.
2 - Česky

Obsah

Úvodem 4

O stropních reproduktorech Virtually Invisible® 791 série II nebo 591 ...................................................................................................................................... 4
Vybalení .............................................................................................................................................................................................................................................. 4

Doporučené nářadí .................................................................................................................................................................................................................... 4

Požadavky na vodiče reproduktorů.................................................................................................................................................................................................. 4
Pokyny pro umístění........................................................................................................................................................................................................................... 4

Umístění v nedokončené konstrukci.......................................................................................................................................................................................

Instalace reproduktorů

Vyříznutí otvoru pro reproduktor .................................................................................................................................................................................................... 5
Připojení vodičů reproduktoru.......................................................................................................................................................................................................... 5
Montáž reproduktorů ........................................................................................................................................................................................................................ 6

Připevnění mřížky ..................................................................................................................................................................................................................... 6

Péče a údržba

Řešení problémů.................................................................................................................................................................................................................................. 7
Příslušenství ........................................................................................................................................................................................................................................ 7
Zákaznický servis................................................................................................................................................................................................................................ 7
Omezená záruka.................................................................................................................................................................................................................................. 7
Technické informace......................................................................................................................................................................................................................... 7

Česky - 3

Úvodem Požadavky na vodiče reproduktorů

O stropních reproduktorech Virtually Průřez Maximální délka
Invisible® 791 série II nebo 591 18 AWG (0.82 mm2) 6m

Reproduktory do stropu Bose® Virtually Invisible® 791 série II nebo 591 16 AWG (1.3 mm2) 9m
vám poskytnou vynikající výkonnost pro poslech stereo hudby a
domácího kina. 14 AWG (2.1 mm2) 15 m

Vybalení 12 AWG (3.3 mm2) 27 m

Prosím zkontrolujte, zda balení obsahuje tyto položky: • Před instalací ponechte ze stropu viset volný konec vodičů pro
reproduktory o dostatečné délce.

• Odizolujte 13 mm izolace na každém konci obou vodičů.

Reproduktory Virtually Reproduktory Virtually • Prosím zkontrolujte místní stavební předpisy a pro instalaci do
Invisible® 791 série II Invisible® 591 stropu používejte pouze správný typ vodičů.

• Informace týkající se instalace vodičů pro reproduktory
konzultujte s profesionálním elektrikářem nebo audio/video
technikem.

Pokyny pro umístění

Dva reproduktory Dva reproduktory Pro optimální stereo výkonnost umístěte reproduktory do pozice,
podobné níže uvedenému obrázku, a minimálně dle navrhovaných
vzdáleností:

Dvě mřížky reproduktorů Dvě mřížky reproduktorů >6m > 6m

>1m >2m >1m

Šablona Šablona

Poznámka: Pokud se zdá, že je některá část výrobku poškozená,
nepokoušejte se ji používat. Ihned kontaktujte svého autorizovaného
prodejce nebo zákaznický servis Bose.

Doporučené nářadí >6m >6m

Možná budete potřebovat následující nářadí:

Křížový šroubovák Řezací nástroj Poznámky
Aku šroubovák/vrtačka Ochranné brýle • Zajistěte, aby byl otvor reproduktoru vzdálen nejméně 12 cm od

nosníku/trámu.
• Reproduktory namontujte do dřevěného rámu nebo podobné

konstrukce. Bose doporučuje instalaci těchto reproduktorů ve
dřevěném rámu nebo podobné pevné konstrukci (často se jedná o
konstrukci 2 x 6.

Umístění v nedokončené konstrukci

Pokud plánujete instalaci v nedokončené konstrukci, zakupte si
odpovídající montážní sadu Bose. Viz "Příslušenství" na straně 7.

4 - Česky

Vyříznutí otvoru pro reproduktor Instalace reproduktorů

1. Přiložte a obkreslete šablonu na místě umístění reproduktoru. Připojení vodičů k reproduktoru

1. Z otvoru vytáhněte vodiče reproduktoru o délce min 36 cm.
Zajistěte, abyste měli kolem místa montáže reproduktoru
dostatek prostoru.

VAROVÁNÍ: Neřežte otvor pro reproduktor na místě, kde vám 2. Připojte kladný vodič na červeně označený terminál
za povrchem stropu může hrozit nebezpečí, jako skryté rozvody reproduktoru.
elektrického vedení, rozvody potrubí apod. Pokud si čímkoli Poznámka: Značení terminálů se nachází na jejich horní
nejste jisti, pro vyříznutí otvoru pro reproduktor se obraťte na straně.
odborného pracovníka.
2. Vyvrtejte otvor uvnitř šablony, dostatečně velký pro váš řezný
nástroj.
3. Vyřežte otvor podél nakreslené linie.

Červeně označený
terminál (+)

Reproduktor Virtually Invisible® 591

4. Vyjměte výřez. 3. Připojte záporný vodič na černě označený terminál
5. Z okraje a okolí otvoru odstraňte jakékoliv zbytky, části reproduktoru.

hrubého materiálu apod.

Česky - 5

Instalace reproduktorů Připevnění mřížky

Montáž reproduktorů Mřížka je k okraji reproduktoru připevněna magneticky.
Umístěte mřížku na reproduktor.
1. Uchopte reproduktor za vnější hrany a vložte jej do otvoru.
Poznámka: Netlačte na dva malé drivery na přední straně
reproduktoru. Mohlo by dojít k poškození reproduktoru.

Reproduktor Virtually Invisible® 591 Reproduktor Virtually Invisible® 591
UPOZORNĚNÍ: Některé typy izolací a materiálů (například
tapety, celulóza, nebo jiné typy foukaných materiálů) mohou Nabarvení mřížky
představovat riziko vznícení. Ujistěte se, že se tyto izolace a Mřížky reproduktorů můžete nabarvit (než je k reproduktorům
materiály nenachází blízko reproduktorů. připevníte). Bose® není zodpovědný za kvalitu přilnavosti, kvalitu
2. Křížovým šroubovákem dotáhněte všechny šrouby. povrchové úpravy nebo aplikaci použité nátěrové hmoty.
Poznámka: Pokud používáte aku šroubovák, nastavte nejmenší • Latexové barvy nebo barvy na olejové bázi vyžadují pro použití
hodnotu utahovacího momentu.
stříkací pistole ředění. Pokyny naleznete v příručce ke stříkací
pistoli.
• Při použití ostrého nástroje pro odstranění přebytečné nátěrové
hmoty z mřížky (vyčištění zalepených otvorů mřížky) buďte velmi
opatrní, mohlo by dojít k poškození mřížky.

Reproduktor Virtually Invisible® 591

6 - Česky

Řešení problémů Péče a údržba

Problém Co dělat Omezená záruka
Žádný zvuk z
reproduktorů • Ujistěte se, že reproduktorové kabely nejsou od Na reproduktory Bose® se vztahuje omezená záruka. Podrobnosti o
reproduktorů nebo receiveru / zesilovače odpojeny či této omezené záruce jsou uvedeny na registrační kartě produktu,
Zvuk pouze z uvolněny. která je součástí balení. Podívejte se, prosím, na kartu pro zjištění, jak
jednoho produkt zaregistrovat. Nedodržení registrace vaše záruční práva
reproduktoru • Zkontrolujte nastavení na vašem receiveru / zesilovači. neovlivní.
Pokyny k nastavení receiveru / zesilovače naleznete v Informace o záruce tohoto produktu neplatí pro Austrálii a Nový
příručce. Zéland.

• Pokud jsou na výstupy vašeho receiveru / zesilovače Technické informace
připojeny i jiné stereofonní reproduktory (jako druhá
sada reproduktorů A nebo B), na vašem receiveru / Kompatibilita
zesilovači vyberte a nastavte správný výstup pro sadu Kompatibilní se zesilovači nebo receivery:
reproduktorů A nebo B. 10 -100W na kanál / impedance 4 až 8 ohmů
Virtually Invisible® 791 série II: 50W IEC kontinuální
• Nastavte Balance (vyvážení) na vašem receiveru / Impedance: 6 ohmů
zesilovači na středovou hodnotu. Virtually Invisible® 591: 50W IEC kontinuální
Impedance: 8 ohmů
• Zajistěte, aby se žádné vodiče reproduktorových kabelů Osazené reproduktory Virtually Invisible® 791 série II:
od receiveru / zesilovače navzájem nedotýkaly. Dva 1" (25,4 mm) kuželové výškové reproduktory, konfigurace v poli
Jeden 7" (178 mm) basový reproduktor s vysokým zdvihem
•­ Osazené reproduktory Virtually Invisible® 591:
Dva 3/4" (19 mm) kopulové výškové reproduktory, konfigurace v poli
Slabé • Ujistěte se, že se žádné vodiče (pozitivní a negativní), Jeden 5" (127 mm) basový reproduktor s vysokým zdvihem
basy / výšky připojené na terminály reproduktorů, navzájem Rozměry Virtually Invisible® 791 série II:
nedotýkají. Průměr: 214 mm
Hloubka do stropu: 105,2 mm
• Odpojte reproduktorový kabel od reproduktoru a Průměr mřížky: 254 mm
připojte jej na jiný reproduktor. Pokud tento Požadovaný průměr otvoru ve stropu: 219 mm
reproduktor hraje, váš reproduktor je poškozen. Rozměry Virtually Invisible® 591:
Kontaktujte prodejce/servis Bose. Průměr: 166 mm
Hloubka do stropu: 96,7 mm
• Pokud tyto kroky problém nevyřeší, nahraďte a znovu Průměr mřížky: 206 mm
nainstalujte reproduktorový kabel. Požadovaný průměr otvoru ve stropu: 170 mm
Hmotnost
• Na vašem receiveru / zesilovači upravte nastavení pro Virtually Invisible® 791 série II: cca. 2.18 kg
basy / výšky. Virtually Invisible® 591: cca. 1.45 kg

• Ujistěte se, že mezi rámečkem reproduktoru a Česky - 7
povrchem stropu nejsou žádné mezery.

• Zapněte / zkontrolujte terminály reproduktorových
kabelů, připojené k vašemu receiveru / zesilovači.

•­

Brum / šum • Ujistěte se, že jsou vodiče v dobrém stavu, jsou pevně
z reproduktoru připojeny k reproduktorům a k receiveru / zesilovači,
a vzájemně se nedotýkají.

• Připojte správně zdroj hudby k receiveru / zesilovači,
ujistěte se, že šum není ve zdroji hudby.

• Viz "Zvuk pouze z jednoho reproduktoru".

Příslušenství

Pro nedokončené konstrukce použijte montážní kit Bose®.
Kit obsahuje díly pro dva reproduktory a je určen pro instalaci na
stropnice, na které budou poté instalovány sádrokartonové desky
(stěnové desky). Kit vyžaduje zachování potřebného místa pro
jednotlivé reproduktory a označuje místo, kde v deskách udělat
otvory pro reproduktory.
Pro více informací nebo objednání příslušenství se obraťte na svého
prodejce nebo na zákaznický servis Bose.

Zákaznický servis

Pro další informace:
• Navštivte owners.Bose.com
• Kontaktujte Zákaznický servis Bose. Viz kontaktní informace v

balení.

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM750575 Rev. 00


Click to View FlipBook Version
Previous Book
buku panduan pj
Next Book
333