The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-12 10:13:04

BOSE Home Speaker 500 CZ

BOSE Home Speaker 500 CZ

(DOMÁCÍ REPRODUKTOR)

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Tyto instrukce si pečlivě pročtete a bezpečně uložte.

Důležité bezpečnostní instrukce

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Dodržujte tyto pokyny.
3. Dbejte na všechny výstrahy.
4. Respektujte veškeré instrukce.
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.
6. Čištění provádějte výhradně suchou tkaninou.
7. Nezakrývejte větrací otvory skříňky. Přístroj instalujte podle pokynů výrobce.
8. Chraňte síťovou šňůru – nešlapejte na ni, zamezte jejímu skřípnutí zejména v blízkosti vidlic, elektrických

zásuvek, a v místě kde síťová šňůra vystupuje z přístroje.
9. Používejte výhradně doplňky/příslušenství specifikované výrobcem.
10. Za bouřky nebo v případě dlouhodobého nepoužívání odpojte přístroj od elektrické sítě.
11. Veškeré servisní zásahy nechte provést kvalifikovaným servisním personálem. Provedení servisního zásahu

je nutné vždy, když došlo k jakémukoliv poškození přístroje (například poškození síťové šňůry, vniknutí ka-
paliny nebo cizích předmětů do přístroje, přístroj byl vystaven působení vlhkosti nebo deště, přístroj nefun-
guje obvyklým způsobem, přístroj spadl na zem).

Tento symbol na produktu označuje přítomnost nezaizolovaného nebezpečného napětí v krytu pro-
duktu, které může představovat nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Tento symbol na produktu poukazuje na důležité instrukce pro obsluhu a údržbu v tomto průvodci.

Obsahuje malé části – nebezpečí polknutí a udušení! Nevhodné pro děti do 3 let.

Tento výrobek obsahuje magnetické materiály. Kontaktujte svého lékaře a zeptejte se, zda by to mohlo
ovlivnit vaše implantované elektronické zařízení.

Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým napětím zabraňte tomu, aby přístroj byl vystaven působení deště
nebo vlhkosti.
Přístroj NESMÍ být vystaven kapající nebo stříkající vodě; zajistěte, aby na přístroji nebyly umísťovány jakékoliv
předměty obsahující kapalinu (vázy apod.).
Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od ohně a tepelných zdrojů. Na přístroj a do jeho blízkosti neumísťujte
zdroje otevřeného plamene
(např. zapálené svíčky).
NEPROVÁDĚJTE žádné neautorizované úpravy produktu!
NEPOUŽÍVEJTE s tímto produktem výkonový střídač.
NEPOUŽÍVEJTE ve vozidle ani na lodích!
Pokud je AC síťová vidlice navržena jako odpojovací zařízení, musí být neustále snadno přístupná.

Produkt používejte pouze v nadmořské výšce do 2000 metrů.

2 / 28

LEGISLATIVNÍ INFORMACE

POZNÁMKA

Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální zařízení Class B, podle Části 15 Pravi-
del FCC. Tyto limity jsou navrženy k tomu, aby poskytly přiměřenou ochranu proti škodlivým interferencím v obyt-
ných zařízeních. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích, a pokud není
instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může vyvolávat škodlivé interference s rádiovou komunikací.
Nicméně zde neexistuje záruka toho, že ve speciálních instalacích nedojde ke vzniku interferencí.

Pokud toto zařízení vyvolává škodlivé interference ve vztahu k příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, které
mohou být zjištěny zapnutím a vypnutím zařízení, pokuste se tyto interference odstranit pomocí jednoho nebo
několika v následujícím uvedených opatření:
- změňte orientaci nebo umístění přijímací antény;
- zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem;
- připojte zařízení na jiný zásuvkový okruh, než ke kterému je připojen přijímač;
- kontaktujte prodejce zařízení nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika se žádostí o radu.

Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou být příčinou zániku oprávnění uživa-
tele k provozování tohoto zařízení.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC a aplikovatelných kanadských průmyslových RSS norem vyňatých
z licence.
Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
1. Toto zařízení NESMÍ způsobovat škodlivé interference, a
2. Toto zařízení MUSÍ akceptovat jakékoliv přijaté interference, včetně interferencí, které mohou způsobovat

nežádoucí operace.

Toto zařízení musí být instalováno a provozováno s dodržením minimální vzdálenosti 30 cm mezi vysílačem a
Vaším tělem.

Společnost Bose Corporation tímto prohlašuje, že tento přístroj je v souladu se základními požadavky
a ostatními relevantními opatřeními Směrnice 2014/53/EC a dalších aplikovatelných směrnic EC.
Kompletní prohlášení shody najdete na webové stránce www.Bose.com/compliance

Tento produkt, v souladu s požadavky Ecodesign pro Směrnici 2009/125/EC, je ve shodě s následujícími normami
nebo dokumenty: Směrnice (EC) č. 1275/2008, novelizovaná Směrnicí (EU) č. 801/2013.

Režimy napájení

Vyžadované informace o stavu napájení Pohotovostní stav (standby) Network Standby
(pohotovostní síťový režim)
Spotřeba energie ve specifikovaném režimu napá-
jení, při vstupu 230 V / 50 Hz < 0,5 W Wi-Fi*, Bluetooth® < 2,0 W

Čas, po kterém se zařízení automaticky přepne do < 2,5 hodiny < 20 minut
režimu

Spotřeba energie v síťovém pohotovostním režimu, Není k dispozici < 2,0 W
pokud jsou zapojeny veškeré kabelové síťové porty
a jsou aktivovány veškeré bezdrátové porty, činí při Wi-Fi: Deaktivujte stisknutím a podržením tlačítek Přehrá-
vstupu 230 V / 50 Hz vání / Pauza a Bluetooth po dobu 5 sekund. Pro aktivaci
opakujte.
Deaktivační/aktivační procedury síťového portu. Bluetooth: Deaktivujte vymazáním seznamu spárovaných
Deaktivace veškerých sítí umožní pohotovostní re- zařízení stisknutím a podržením tlačítka Bluetooth po
žim. dobu 10 sekund. Aktivujte spárováním s Bluetooth zdro-
jem.

3 / 28

Pro Evropu:

Frekvenční pásmo operace 2400 - 2483,5 MHz:
- Bluetooth/Wi-Fi: Maximální přenosový výkon nižší než 20 dBm EIRP.
- Bluetooth Low Energy: Maximální výkonová spektrální hustota nižší než 10 dBm/MHz EIRP.

Frekvenční pásma operace 5150–5350 MHz a 5470–5725 MHz:
- Wi-Fi: Maximální přenosový výkon nižší než 20 dBm EIRP.
- Použití tohoto zařízení ve všech členských státech EU (uvedeny v následující tabulce) je omezeno na vnitřní

prostory, pokud je provozováno ve frekvenčním rozsahu 5150–5350 MHz.

Tento symbol stanoví, že výrobek nesmí být likvidován jako komunální odpad a musí být předán pří-
slušnému sběrnému místu pro recyklaci. Řádná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje,
lidské zdraví, a životní prostředí. Pro podrobnější informace k likvidaci a recyklaci tohoto výrobku
kontaktujte Vaše lokální úřady nebo Vašeho prodejce.

Datum výroby:
Osmá číslice v sériovém čísle udává rok výroby: "8" je 2008 nebo 2018.

Importér – EU:
Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nizozemsko

Napájecí napětí, příkon:
100–240 VAC; 50/60 Hz; 25 W

Amazon, Alexa, Amazon Music a veškerá související loga jsou obchodní značky společnosti Amazon, Inc. nebo
jejích přidružených společností.

Android a Google Play jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Google Inc.

Název Bluetooth®, značka a loga jsou registrované obchodní značky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.;
jakékoli používání těchto značek společností Bose Corporation podléhá licenci.

Tento produkt zahrnuje službu iHeartRadio.
iHeartRadio je registrovaná obchodní značka společnosti iHeartMedia, Inc.

Apple a logo Apple jsou obchodní značky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích. App Store je
servisní značka společnosti Apple Inc.

Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví Microsoft. Používání a distribuce takovéto technolo-
gie mimo tento produkt bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.
Tento produkt obsahuje software Spotify, který je předmětem licenčních práv třetí strany – viz:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Spotify je registrovaná obchodní značka společnosti Spotify AB.

Wi-Fi je registrovaná značka Wi-Fi Alliance.

4 / 28

Zde si zaznamenejte a uchovejte důležité údaje

Sériové číslo a číslo modelu jsou umístěny na spodní straně reproduktoru.

Sériové číslo: ____________________________________________________________________

Číslo modelu: ____________________________________________________________________

Doporučujeme Vám uložit si doklad o koupi (účtenku) společně s tímto Návodem.

Nyní je ta správná doba pro registraci Vašeho výrobku Bose.

Registraci lze jednoduše provést na www.global.Bose.com/register

5 / 28

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE ............................................................................................................................................ 2
LEGISLATIVNÍ INFORMACE ................................................................................................................................................................ 3
OBSAH ................................................................................................................................................................................................ 6
OBSAH BALENÍ ................................................................................................................................................................................... 7

OBSAH ............................................................................................................................................................................................ 7
UMÍSTĚNÍ REPRODUKTORU .............................................................................................................................................................. 7

DOPORUČENÍ ................................................................................................................................................................................. 7
NAPÁJENÍ ............................................................................................................................................................................................ 8

PŘIPOJENÍ REPRODUKTORU K NAPÁJENÍ..................................................................................................................................... 8
NETWORK STANDBY (SÍŤOVÝ POHOTOVOSTNÍ REŽIM)................................................................................................................ 8

Manuálně nastavte reproduktor na síťový pohotovostní režim .............................................................................................. 8
NASTAVENÍ APLIKACE BOSE MUSIC ................................................................................................................................................. 9

STAŽENÍ APLIKACE BOSE MUSIC .................................................................................................................................................. 9
EXISTUJÍCÍ UŽIVATELÉ APLIKACE BOSE MUSIC ..............................................................................................................................10

PŘIŘAĎTE REPRODUKTOR K EXISTUJÍCÍMU ÚČTU .....................................................................................................................10
PŘIPOJENÍ K POČÍTAČOVÉ WI-FI SÍTI ...........................................................................................................................................10

Pokud není reproduktor připojen k síti ..................................................................................................................................10
OVLÁDACÍ PRVKY REPRODUKTORU................................................................................................................................................11

FUNKCE REPRODUKTORU...........................................................................................................................................................12
Přehrávání médií a nastavení hlasitosti.................................................................................................................................12

AMAZON ALEXA ................................................................................................................................................................................13
OVLÁDACÍ PRVKY AMAZON ALEXA ..............................................................................................................................................13
PŘEDVOLBY .................................................................................................................................................................................13
NASTAVENÍ ALEXA PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE BOSE® MUSIC............................................................................................14
PŘÍSTUP K ALEXA .........................................................................................................................................................................14
Použijte svůj hlas.....................................................................................................................................................................14
Použití ovládacích prvků reproduktoru ..................................................................................................................................15

PŘIZPŮSOBENÍ PŘEDVOLBY............................................................................................................................................................16
NASTAVENÍ PŘEDVOLBY..............................................................................................................................................................16
PŘEHRÁVÁNÍ PŘEDVOLBY ...........................................................................................................................................................16

PŘIPOJENÍ BLUETOOTH ...................................................................................................................................................................17
PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ ...............................................................................................................................................17
ODPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ ................................................................................................................................................18
NOVÉ PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ .....................................................................................................................................18
VYMAZÁNÍ SEZNAMU ZAŘÍZENÍ SPÁROVANÝCH S REPRODUKTOREM .....................................................................................18

KABELOVÁ PŘIPOJENÍ......................................................................................................................................................................19
PŘIPOJENÍ AUDIO KABELU...........................................................................................................................................................19

STAV REPRODUKTORU ....................................................................................................................................................................20
STAV WI-FI ....................................................................................................................................................................................20
STAV PŘIPOJENÍ BLUETOOTH......................................................................................................................................................20
STAV AUX ......................................................................................................................................................................................21
STAV ALEXA ..................................................................................................................................................................................21
INDIKÁTOR VYPNUTÍ MIKROFONU.........................................................................................................................................................21
AKTUALIZACE A CHYBY ................................................................................................................................................................22

DISPLEJ REPRODUKTORU ...............................................................................................................................................................23
NASTAVENÍ HODIN .......................................................................................................................................................................23
VYPNUTÍ DISPLEJE .......................................................................................................................................................................23
AKTIVACE/DEAKTIVACE WI-FI......................................................................................................................................................23

OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA ..................................................................................................................................................................24
ČIŠTĚNÍ REPRODUKTORU ...........................................................................................................................................................24
VÝMĚNNÉ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ..............................................................................................................................................24
OMEZENÁ ZÁRUKA.......................................................................................................................................................................24

VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRAŃOVÁNÍ PROBLÉMŮ................................................................................................................................25
NEJPRVE VYZKOUŠEJTE NÁSLEDUJÍCÍ ŘEŠENÍ ..........................................................................................................................25
DALŠÍ ŘEŠENÍ...............................................................................................................................................................................25
RESETOVÁNÍ REPRODUKTORU ...................................................................................................................................................27
Obnovení síťových a audio nastavení reproduktoru..............................................................................................................27

6 / 28

OBSAH BALENÍ

OBSAH

Ověřte si, že balení obsahuje následující položky:

Bose® Home Speaker 500 Síťová šňůra*

* Může být dodáno s několika síťovými šňůrami. Použijte síťovou šňůru vhodnou pro Váš region.

Pokud je některá část produktu poškozená, nepoužívejte ji. Kontaktujte Vašeho autorizovaného prodejce Bose
nebo zákaznický servis Bose.

Navštivte: worldwide.Bose.com/Support/HS500

UMÍSTĚNÍ REPRODUKTORU

DOPORUČENÍ

Pro získání nejlepšího výkonu doporučujeme během umístění reproduktoru dodržovat následující doporučení:

NEUMÍSŤUJTE reproduktor na jakékoliv audio/video zařízení (receiver, TV atd.) nebo jakýkoliv jiný předmět
vydávající teplo. Teplo vydávané těmito přístroji může způsobit špatný výkon reproduktoru.

NEUMÍSŤUJTE na horní stranu reproduktoru nebo před něj žádné předměty.

Abyste zamezili interferencím, umístěte další bezdrátové zařízení ve vzdálenosti 1–3 stopy (0,3 - 0,9 m) od
reproduktoru. Umístěte reproduktor mimo kovové skříně a dostatečně daleko od zdrojů přímého tepla.

Umístěte reproduktor pogumovanou základnou na stabilní rovnou plochu.

Ujistěte se, že v blízkosti je AC zásuvka.

7 / 28

NAPÁJENÍ

PŘIPOJENÍ REPRODUKTORU K NAPÁJENÍ

1. Koncovku síťové šňůry zastrčte do napájecího konektoru na reproduktoru.

2. Opačný konec síťové šňůry připojte do nástěnné AC zásuvky.
Reproduktor se zapne.

NETWORK STANDBY (SÍŤOVÝ POHOTOVOSTNÍ REŽIM)

Reproduktor přechází do síťového pohotovostního režimu tehdy, kdy přestal zvuk a nedošlo ke stisknutí žádného
tlačítka po dobu 20 a více minut. Pro "probuzení" reproduktoru ze síťového pohotovostního režimu:

Klepněte na jakékoliv tlačítko na reproduktoru.
Přehrávejte nebo znovu přehrávejte audio prostřednictvím Vašeho mobilního zařízení nebo aplikace Bose®
Music.
Mluvte s Alexa.
POZNÁMKA
V síťovém pohotovostním režimu je stále možný přístup k Alexa, pokud je nastavena prostřednictvím aplikace Bose
Music a je zapnutý mikrofon.

Manuálně nastavte reproduktor na síťový pohotovostní režim

Klepněte a podržte tlačítko Přehrávání / Pauza po dobu 2 sekund.
Displej reproduktoru se změní na hodiny nebo zčerná.

8 / 28

NASTAVENÍ APLIKACE BOSE MUSIC

Aplikace Bose® Music Vám umožňuje nastavit a ovládat reproduktor z jakéhokoliv mobilního zařízení, jako např.
smarphone nebo tabletu. Pomocí této aplikace bude Vaše zařízení fungovat jako dálkový ovladač pro reproduktor.
Prostřednictvím aplikace můžete streamovat hudbu, nastavit a změnit předvolby, přidat hudební služby, prozkou-
mat internetová rádia, konfigurovat Alexa a spravovat nastavení reproduktoru.
POZNÁMKA
Pokud již máte v aplikaci vytvořený účet Bose pro jiný produkt Bose – viz "Existující uživatelé aplikace Bose Music."

STAŽENÍ APLIKACE BOSE MUSIC

1. Stáhněte aplikaci Bose Music na Vašem mobilním zařízení.

2. Postupujte podle instrukcí.
POZNÁMKA
Pro získání doplňkových informací týkajících se aplikace Bose Music navštivte:

www.worldwide.Bose.com/Support/HS500

9 / 28

EXISTUJÍCÍ UŽIVATELÉ APLIKACE BOSE MUSIC

PŘIŘAĎTE REPRODUKTOR K EXISTUJÍCÍMU ÚČTU

1. V aplikaci Bose® Music z obrazovky My Bose klepněte na (+).

POZNÁMKA v horním levém rohu.
Pro návrat na obrazovku My Bose klepněte na

2. Postupujte podle instrukcí.

PŘIPOJENÍ K POČÍTAČOVÉ WI-FI SÍTI

Pokud není reproduktor připojen k síti

Pokud Váš reproduktor není připojený k síti v důsledku změny jména Wi-Fi, hesla nebo routeru, přidejte reproduktor
do Vaší existující sítě.

1. Otevřete aplikaci Bose Music.

2. Zvolte Váš reproduktor.

3. Na reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko AUX a tlačítko Přehrávání / Pauza , dokud světelný indikátor
nezačne pulzovat žlutě.

4. Postupujte podle instrukcí.

Pokud je reproduktor připojen k síti

Pokud je Váš reproduktor připojen k počítačové síti a chcete jej připojit k nové síti, přidejte reproduktor do nové
počítačové sítě.

1. V aplikaci Bose Music z obrazovky My Bose zvolte Váš reproduktor.

2. Klepněte na obrázek reproduktoru v pravém rohu dole na obrazovce.

3. Klepněte na Settings > Wi-Fi > Select a Different Network.

4. Postupujte podle instrukcí.

10 / 28

OVLÁDACÍ PRVKY REPRODUKTORU

Přehrávání / Pauza

Hlasitost (-) Hlasitost (+)

ACTION tla- AUX tlačítko
čítko
BLUETOOTH
Tlačítko vy- tlačítko
pnutí mikro-

fonu

PRESET tlačítka

11 / 28

FUNKCE REPRODUKTORU

Ovládací prvky reproduktoru jsou umístěny na horní části reproduktoru.

POZNÁMKA
Reproduktor lze ovládat také prostřednictvím aplikace Bose® Music.

Přehrávání médií a nastavení hlasitosti

Přehrávání / Pauza

Hlasitost (-) Hlasitost (+)

FUNKCE CO UDĚLAT?
Přehrávání/Pauza
Přeskok vpřed Klepněte na .
Přeskok vzad
Dvakrát klepněte na .
Hlasitost (-)
Třikrát klepněte na .
Hlasitost (+) Klepněte na (–).
POZNÁMKA
Pro rychlé snížení hlasitosti klepněte a podržte (–).
Klepněte na (+).
POZNÁMKA
Pro rychlé zvýšení hlasitosti klepněte a podržte (+).

12 / 28

AMAZON ALEXA

OVLÁDACÍ PRVKY AMAZON ALEXA

Pro ovládání Alexa slouží ACTION tlačítko a tlačítko vypnutí mikrofonu .
Více informací týkajících se přístupu k Alexa s použitím ovládacích prvků reproduktoru viz strana 19.

ACTION tla-
čítko

Tlačítko vy-
pnutí mikro-

fonu

PŘEDVOLBY

Reproduktor nabízí šest předvoleb, na které můžete nastavit stanice svých oblíbených hudebních služeb, seznamy
skladeb, interprety, alba nebo skladby z Vaší hudební knihovny. Jakmile jsou nastaveny, přístup k Vaší hudbě je
možný kdykoliv, a to pouhým stiskem tlačítka nebo prostřednictvím aplikace Bose® Music.

PRESET tlačítka
Více informací ohledně nastavení a používání předvoleb viz "Přizpůsobení předvolby".
Reproduktor umožňuje použití Amazon Alexa. Prostřednictvím Alexa můžete požádat o přehrávání hudby, poslech
zpravodajství, zjištění předpovědi počasí, ovládání domácích smart zařízení atd. Použití Alexa na Vašem reproduk-
toru je stejně jednoduché jako položení otázky. Pouze položte otázku nebo použijte tlačítko ACTION a Alexa Vám
ihned odpoví.
POZNÁMKA
Alexa není k dispozici ve všech jazycích a zemích.

13 / 28

NASTAVENÍ ALEXA PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE BOSE® MUSIC

1. V aplikaci Bose Music z obrazovky My Bose zvolte Váš reproduktor.
2. Klepněte na obrázek reproduktoru v pravém rohu dole na obrazovce.
3. Klepněte na Settings > Voice Assistant > Add.
4. Postupujte podle instrukcí.

PŘÍSTUP K ALEXA

Přístup k Alexa je možný použitím Vašeho hlasu nebo ACTION tlačítka .
POZNÁMKA
Více informací ohledně funkcí Alexa viz

www.worldwide.Bose.com/Support/HS500

Použijte svůj hlas

Pro přístup k Alexa vyslovte spouštěcí slovo - "Alexa" - a poté Váš požadavek.

K VYZKOUŠENÍ PŘÍKLADY TOHO, CO ŘÍCI
Mluvte s Alexa
Přehrávejte audio "Alexa, what's the weather?" (Alexo, jaké je počasí?)

Ovládejte hlasitost "Alexa, play Niall Horan." (Alexo, přehraj Nialla Horana.)
Přehrávání ze specifické audio služby Jako implicitní hudební služba je nastavena Amazon Music. Pro
změnu implicitní hudební služby použijte aplikaci Alexa.
Přehrávání na specifickém reproduktoru
"Alexa, turn the volume up." (Alexo, zvyš hlasitost.)
Přeskok na následující skladbu
Nastavení časovače "Alexa, play NPR on iHeartRadio." (Alexo, přehrávej NPR z
iHeartRadio.)
Objevování dalších schopností
"Alexa, play funk in the living room." (Alexo, přehrávej funk v
Zastavení Alexa obývacím pokoji.)

"Alexa, next song." (Alexo, další skladbu.)

"Alexa, set a timer for 5 minutes." (Alexo, nastav časovač na 5
minut.)

"Alexa, what new skills do you have?" (Alexo, jaké máš nové
schopnosti?)

"Alexa, stop." (Alexo, stop.)

14 / 28

Použití ovládacích prvků reproduktoru

Pro ovládání Alexa slouží ACTION tlačítko a tlačítko vypnutí mikrofonu . Ovládací prvky reproduktoru jsou
umístěny na horní části reproduktoru.

ACTION tla-
čítko

Tlačítko vy-
pnutí mikro-

fonu

K VYZKOUŠENÍ PŘÍKLADY TOHO, CO ŘÍCI
Mluvte s Alexa
Klepněte na a poté vyslovte požadavek.
Vypnutí alarmů a časovačů Seznam věcí k vyzkoušení viz
Zastavení Alexa www.worldwide.Bose.com/Support/HS500
Vypnutí/zapnutí mikrofonu
Klepněte na .

Klepněte na .

Klepněte na .
POZNÁMKA
Když je mikrofon vypnutý, indikátor svítí červeně a přístup
k Alexa není možný.

15 / 28

PŘIZPŮSOBENÍ PŘEDVOLBY

Prostřednictvím aplikace Bose® Music nebo tlačítek na horní straně reproduktoru můžete ovládat předvolby.
POZNÁMKA
Pokud streamujete hudbu v režimu Bluetooth nebo AUX, nevidíte předvolby.

NASTAVENÍ PŘEDVOLBY

1. Streamujte hudbu prostřednictvím aplikace Bose Music.
2. Během přehrávání hudby klepněte a přidržte PRESET tlačítko, dokud neuslyšíte tón.

PRESET tlačítka
Na displeji se ukáže, že byla předvolba nastavena.

PŘEHRÁVÁNÍ PŘEDVOLBY

Jakmile přizpůsobíte předvolby, pro přehrávání hudby klepněte na tlačítko PRESET.

PRESET tlačítka

16 / 28

PŘIPOJENÍ BLUETOOTH

Bezdrátová technologie Bluetooth Vám umožňuje streamovat hudbu z mobilních zařízení, jako např. smartphone
nebo tabletu, a přenosných počítačů. Před zahájení streamování ze zařízení musíte toto zařízení nejprve připojit k
reproduktoru.
Při používání Bluetooth na reproduktoru mějte na paměti následující:

V seznamu zařízení spárovaných s reproduktorem lze uložit až osm mobilních zařízení.
V jednom okamžiku lze přehrávat audio pouze z jednoho zařízení.
Připojení Bluetooth lze ovládat také prostřednictvím aplikace Bose® Music.

PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ

1. Klepněte a přidržte tlačítko Bluetooth , dokud indikátor nebude pulzovat modře.

BLUETOOTH tlačítko

2. Aktivujte funkci Bluetooth na Vašem zařízení.
TIP
Menu Bluetooth obvykle najdete v menu Nastavení (Settings).
3. Ze seznamu zařízení zvolte Váš reproduktor.
TIP
Vyhledejte jméno, které jste zadali pro Váš reproduktor v aplikaci Bose® Music. Pokud jste reproduktor nepojme-
novali, objeví se implicitní jméno.

Jakmile je připojen, indikátor se rozsvítí bíle. Jméno Vašeho reproduktoru se objeví na seznamu mobilních zařízení.

17 / 28

ODPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ

Pro odpojení Vašeho zařízení použijte menu Bluetooth na Vašem mobilním zařízení.

NOVÉ PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ

1. Klepněte na tlačítko Bluetooth .
Na displeji se ukáže, které zařízení je v tuto chvíli připojeno.

2. Během dvou sekund znovu klepněte na pro připojení k dalšímu mobilnímu zařízení v seznamu zařízení
spárovaných s reproduktorem. Toto opakujte, dokud neuvidíte správný název mobilního zařízení.

3. Zahajte přehrávání zvuku na připojeném mobilním zařízení.

VYMAZÁNÍ SEZNAMU ZAŘÍZENÍ SPÁROVANÝCH S REPRODUKTOREM

Klepněte a přidržte dobu 10 sekund , dokud indikátor dvakrát modře zapulzuje.
Reproduktor je připraven k připojení mobilního zařízení.

18 / 28

KABELOVÁ PŘIPOJENÍ

PŘIPOJENÍ AUDIO KABELU

K reproduktoru lze připojit smartphone, tablet, počítač nebo jiný typ mobilního zařízení prostřednictvím 3,5 mm
audio kabelu (není součástí dodávky).
1. Připojte Vaše audio zařízení prostřednictvím 3,5 mm audio kabelu ke konektoru AUX na reproduktoru.

2. Na horní straně reproduktoru zvolte AUX.
Světelný indikátor se rozsvítí bíle, poté zčerná.

19 / 28

STAV REPRODUKTORU

Světelný LED indikátor umístěný na přední straně reproduktoru ukazuje stav reproduktoru.
Světelný indikátor

STAV WI-FI STAV SYSTÉMU
Připojování k Wi-Fi
Ukazuje stav připojení Wi-Fi reproduktoru.
AKTIVITA INDIKÁTORU Připojeno k Wi-Fi
Pulzující bílá
STAV SYSTÉMU
Bílá, která zčerná Připraveno k připojení mobil-
ního zařízení
STAV PŘIPOJENÍ BLUETOOTH Připojování k mobilnímu za-
řízení
Ukazuje stav připojení Bluetooth pro mobilní zařízení Připojeno k mobilnímu zaří-
AKTIVITA INDIKÁTORU zení
Pulzující modrá
Pulzující bílá Připojování k Wi-Fi

Bílá, která zčerná

Dvakrát modře zapulzuje

20 / 28

STAV AUX STAV SYSTÉMU
Připojeno ke zdroji AUX
Ukazuje stav připojení pro zařízení připojená prostřednictvím AUX kabelu.
AKTIVITA INDIKÁTORU STAV SYSTÉMU
Alexa je nečinná
Bílá, která zčerná Alexa poslouchá
Alexa hovoří
STAV ALEXA Oznámení od Alexa

Ukazuje stav Amazon Alexa.
AKTIVITA INDIKÁTORU
Nesvítí

Bílá přejde do středu, poté
svítí

Pulzující bílá (plná)
Pulzující (žlutá)

Indikátor vypnutí mikrofonu

Indikátor vypnutí STAV SYSTÉMU
mikrofonu Mikrofon je vypnut

AKTIVITA INDIKÁTORU
Červená (svítí)

21 / 28

AKTUALIZACE A CHYBY STAV SYSTÉMU

Ukazuje stav aktualizací software a upozornění na chyby. Probíhá nastavení Wi-Fi
AKTIVITA INDIKÁTORU
Jantarová (svítí) Stahování aktualizací
Bílá přechází zleva doprava
Bílá přechází zprava doleva Aktualizace reproduktoru
Čtyřikrát jantarově zapulzuje
Chyba zdroje – viz aplikace
Čtyřikrát červeně zapulzuje Bose® Music
Požadavek je dočasně ne-
Červená (svítí) dostupný, zkuste to znovu
později
Chyba reproduktoru – kon-
taktujte zákaznický servis
Bose.

22 / 28

DISPLEJ REPRODUKTORU

Displej reproduktoru ukazuje informace o reproduktoru a ikony, stejně jako streamovací služby, alba a aktuálně
přehrávané interprety.

Displej

NASTAVENÍ HODIN

Pro nastavení hodin na displeji použijte aplikaci Bose® Music.

VYPNUTÍ DISPLEJE

Displej svítí stále. Pro vypnutí displeje:
1. Deaktivuje hodiny prostřednictvím aplikace Bose Music.
2. Manuálně nastavte reproduktor na síťový pohotovostní režim.

AKTIVACE/DEAKTIVACE WI-FI

Stiskněte a přidržte tlačítko Přehrávání / Pauza a tlačítko Bluetooth , dokud světelný indikátor nepřejde
doprostřed a poté svítí bíle.

Přehrávání / Pauza

BLUETOOTH tlačítko
Když je Wi-Fi deaktivována/aktivována, světelný indikátor dvakrát bíle zapulzuje a poté zčerná.

23 / 28

OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ REPRODUKTORU

Povrch reproduktoru očistěte měkkou suchou tkaninou.
VAROVÁNÍ
V blízkosti nepoužívejte žádné spreje. Nepoužívejte ředidla/rozpouštědla chemikálie, ani čistící roztoky s obsa-
hem alkoholu, amoniaku, nebo abraziv.
Zabraňte vniknutí kapalin do otvorů na přístroji.

VÝMĚNNÉ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Výměnné díly a příslušenství si můžete objednat prostřednictvím zákaznického servisu Bose.
Navštivte: www.worldwide.Bose.com/Support/HS500

OMEZENÁ ZÁRUKA

Reproduktor je kryt omezenou zárukou.
Pro detaily týkající se omezené záruky navštivte naši webovou stránku www.global.Bose.com/warranty.
Pro instrukce týkající se registrace Vašeho produktu navštivte www.global.Bose.com/register.
Neprovedení registrace neovlivňuje Vaši omezenou záruku.

24 / 28

VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRAŃOVÁNÍ PROBLÉMŮ

NEJPRVE VYZKOUŠEJTE NÁSLEDUJÍCÍ ŘEŠENÍ

Pokud nastane problém s reproduktorem, vyzkoušejte nejprve následující řešení: Ujistěte se, že je reproduktor
připojen k nástěnné AC zásuvce pod napětím.
Zkontrolujte veškeré kabely
Ověřte stav světelného indikátoru.
Stáhněte si aplikaci Bose® Music a aktualizujte software.
Přesuňte reproduktor a mobilní zařízení z dosahu možných interferencí (bezdrátové routery, bezdrátové telefony,
televize, mikrovlnné trouby atd.).
Přesuňte reproduktor do doporučovaného rozsahu Vašeho bezdrátového routeru nebo mobilního zařízení – tím
zajistíte správné fungování.

DALŠÍ ŘEŠENÍ

Pokud nedokážete vyřešit Váš problém, tabulka níže Vám nabízí identifikaci symptomů a řešení běžných pro-
blémů.

Pokud se Vám nepodařilo vyřešit Váš problém, kontaktujte zákaznický servis Bose.
Navštivte: www.worldwide.Bose.com/Support/HS500

PŘÍZNAKY ŘEŠENÍ

Reproduktor není napájen Připojte síťovou šňůru do jiné nástěnné AC zásuvky.
Odpojte síťovou šňůru, počkejte 30 sekund a poté ji znovu
pevně zapojte do nástěnné AC zásuvky.

Reproduktor během provádění nastavení Ujistěte se, že pro provádění nastavení používáte aplikaci

nereaguje Bose Music.

Aplikace Bose Music na mobilním zařízení Ujistěte se, že je aplikace Bose Music kompatibilní s Vaším

nereaguje mobilním zařízením.
Navštivte: www.worldwide.Bose.com/Support/HS500
Odinstalujte a poté znovu nainstalujte aplikaci Bose Music

na Vašem mobilním zařízení.

Reproduktor se nepřipojí k síti Wi-Fi V aplikaci Bose® Music zvolte správné jméno sítě a zadejte
síťové heslo.

Ujistěte se, že reproduktor a Vaše mobilní zařízení jsou při-

pojeny ke stejné síti Wi-Fi.
Pokud se Vaše informace o síti Wi-Fi změnily, podívejte se

na stranu 14.

Aktivujte Wi-Fi na zařízení používaném pro nastavení.
Zavřete ostatní spuštěné aplikace na Vašem mobilním zaří-
zení.
Pokud Váš router podporuje pásma 2,4 GHz a 5 GHz, ujis-
těte se, že se jak zařízení (mobilní telefon nebo počítač), tak

reproduktor
připojují je stejnému pásmu.

POZNÁMKA

Ke každému pásmu přiřaďte samostatné jméno – tím se
ujistíte, že se připojujete je správnému pásmu.

Resetujte router.
Odinstalujte aplikaci Bose Music na Vašem mobilním zaří-

zení. Odpojte síťovou šňůru, počkejte 30 sekund a poté ji
znovu pevně zapojte do nástěnné AC zásuvky. Stáhněte si
aplikaci a restartujte nastavení.

25 / 28

PŘÍZNAKY ŘEŠENÍ

Přerušované nebo žádné audio Zvyšte úroveň hlasitosti na reproduktor na a mobilním zaří-

zení.

Zastavte další aplikace streamující audio nebo video.

Přepněte na jiný zdroj.

Přehrávejte audio z jiné aplikace nebo hudební služby.

Ujistěte se, že používáte Bluetooth kompatibilní mobilní za-

řízení.

POZNÁMKA

K soundbaru nelze připojit Bluetooth sluchátka.

Restartujte Vaše mobilní zařízení.

Odpojte síťovou šňůru, počkejte 30 sekund a poté ji znovu

pevně zapojte do nástěnné AC zásuvky.

Reproduktor se nepřipojí k mobilnímu za- Vypněte a znovu zapněte funkci Bluetooth na Vašem mobil-

řízení ním zařízení. Odstraňte reproduktor z menu Bluetooth.

Znovu jej připojte.

Připojte jiné mobilní zařízení.

Ujistěte se, že používáte Bluetooth kompatibilní mobilní za-

řízení.

POZNÁMKA

K reproduktoru nelze připojit Bluetooth sluchátka.

Vymažte reproduktor z Vašeho seznamu mobilních zařízení

spárovaných prostřednictvím Bluetooth a znovu jej připojte.

Vymažte seznam zařízení spárovaných s reproduktorem.

Reproduktor není viditelný pro přidání k V aplikaci Bose Music se ujistěte, že je reproduktor nasta-

dalšímu účtu Bose® ven jako Public (veřejný).

Ujistěte se, že reproduktor a Vaše mobilní zařízení jsou při-

pojeny ke stejné síti Wi-Fi.

Alexa nereaguje Ujistěte se, že je Alexa nastavena prostřednictvím aplikace

Bose Music.
POZNÁMKA

Reproduktor musí být nastaven a připojen k Vaší síti Wi-Fi
prostřednictvím aplikace Bose Music.

Ujistěte se, že je Alexa k dispozici ve Vaší zemi.

Ujistěte se, že tlačítko vypnutí mikrofonu nesvítí červeně.
Klepněte na pro zapnutí mikrofonu.

Doplňková podpora viz

www.worldwide.Bose.com/Support/HS500

26 / 28

RESETOVÁNÍ REPRODUKTORU

Reset na tovární nastavení smaže veškeré zdroje, nastavení hlasitosti a síťová nastavení reproduktoru a vrátí je
zpět na tovární nastavení.
Stiskněte a přidržte tlačítko Hlasitost (–) a tlačítko AUX po dobu 10 sekund.

Hlasitost (-)

AUX tlačítko

Světelný indikátor přejde doprostřed.
Když reproduktor dokončí reset, světelný indikátor dvakrát bíle zapulzuje.

Obnovení síťových a audio nastavení reproduktoru

Nastavte reproduktor prostřednictvím aplikace Bose Music (viz strana 13).

27 / 28

Ředitelství Bose Corporation

1-877-230-5639
©2018 Bose Corporation.
Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována, modifikovány, distribuována, nebo jinak užívána bez předchozího
písemného svolení.

Copyright © 2018 for Czech Translation

BaSys CS, s.r.o.
Sodomkova 1478/8 | 102 00 Praha 10 | www.basys.cz

All rights reserved.
28 / 28


Click to View FlipBook Version