The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-09-25 08:52:34

HA 4700 POWERPLAY PRO-XL, HA 8000 PRO-8

HA 4700 POWERPLAY PRO-XL, HA 8000 PRO-8

Návod na obsluhu

Verzia 1.0, november 2002

POWERPLAY PRO-XL HA4700 / PRO-8 HA8000

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

UPOZORNENIE: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte

zo zariadenia kryt (alebo jeho zadnú stranu). Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne
časti, ktoré je možné opravovať používateľom; opravu prenechajte kvalifikova-
ným osobám.

VÝSTRAHA: Kvôli zníženiu rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte toto zariadenie dažďu alebo
zvýšenej vlhkosti.

Tento symbol upozorňuje na prítomnosť ne- Tento symbol upozorňuje na dôležité informá-

bezpečného napätia vo vnútri prístroja, ktoré cie, ktoré nájdete v príslušnej literatúre. Prečí-
môže byť príčinou elektrického šoku. tajte si prosím návod na obsluhu.

PODROBNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY:

Pred používaním prístroja si prosím preštudujte všetky bezpečnostné informácie a návod na obsluhu.

UCHOVAJTE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A NÁVOD NA OBSLUHU - Po prečítaní odložte návod na obsluhu na bez-
pečné miesto pre jeho prípadné budúce použitie.

VENUJTE POZORNOSŤ VÝSTRAHÁM - Mali by ste venovať pozornosť výstrahám uvedeným v návode na obsluhu.

POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA OBSLUHU - Pri používaní zariadenia by ste mali postupovať podľa návodu na
obsluhu.

VODA A VLHKOSŤ - Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody - napr. blízko vaní, bazénov, vo vlhkom prostredí a
pod.

VETRANIE - Zariadenie by malo byť umiestnené na pozíciu, v ktorej bude zabezpečené dostatočné vetranie. Neumies-
tňujte ho preto na posteľ, pohovku, koberec alebo iný podobný povrch. Zariadenie by takisto nemalo byť umiestnené do
zabudovaných skriniek alebo stojanov, pretože v nich nemusí byť zabezpečené dostatočné vetranie podľa požiadaviek
výrobcu.

TEPLO - Zariadenie by malo byť umiestnené mimo dosahu tepelných zdrojov ako sú radiátory, kachle, alebo iné, ktoré
produkujú teplo (napr. zosilňovače).

NAPÁJACIE ZDROJE - Toto zariadenie by malo byť napájané typom zdroja, ktorý je uvedený na štítku.

UZEMNENIE A POLARIZÁCIA – Pri inštalácii zariadenia dodržujte zásady správneho uzemnenia a polarizácie.

OCHRANA NAPÁJACEJ ŠNÚRY - Napájacia šnúra by mala byť vedená tak, aby nebola ničím zaťažovaná - nesmú byť
na nej položené žiadne veci a takisto sa nesmie po nej chodiť. Obzvlášť dávajte pozor na miesto pripojenia napájacej
šnúry do elektrickej zásuvky a takisto na miesto jej vývodu zo zariadenia.

ČISTENIE – Zariadenie by malo byť čistené podľa odporúčaní výrobcu.

DLHODOBÉ NEPOUŽÍVANIE - Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, vytiahnite ho z elektrickej zásuvky.

VNIKNUTIE TEKUTÍN ALEBO CUDZÍCH TELIES – Dávajte pozor, aby sa do zariadenia cez vetracie otvory nedostali
tekutiny alebo cudzie predmety.

POŠKODENIA VYŽADUJÚCE OPRAVY - Zariadenie vyžaduje opravu v autorizovanom servise v nasledujúcich prípa-
doch:

• Ak je poškodená napájacia šnúra alebo zástrčka.

• Ak do zariadenia vnikla tekutina alebo cudzie teleso.

• Ak bolo zariadenie vystavené dažďu alebo vode.

• Ak zariadenie aj napriek správnej obsluhe reaguje chybne.

• Ak bolo poškodené následkom pádu alebo ak má poškodený kryt.

SERVIS - Nepokúšajte sa opravovať toto zariadenie samostatne, ako aj odstraňovať ochranné kryty - môžete sa dostať
do kontaktu s vysokým napätím. Všetky opravy prenechajte kvalifikovaným osobám.

2

POWERPLAY PRO-XL HA4700 / PRO-8 HA8000

Vážený zákazník,
Vítame Vás v spoločnosti užívateľov zariadení BEHRINGER a ďakujeme, že ste
prejavili záujem o výrobky našej spoločnosti zakúpením POWERPLAY PRO.
Písať Vám tento list je jednou z mojich najpríjemnejších úloh, pretože je vyvrcholením
mnohým mesiacov práce nášho inžinierskeho tímu na ceste k dosiahnutiu
ctižiadostivého cieľa: vytvoriť dve mimoriadne zariadenia, ktorých flexibilita umožní ich
použitie nielen v štúdiách, ale aj pri P.A.
Úloha navrhnúť náš POWERPLAY PRO znamenala veľkú zodpovednosť voči Vám,
náročným zákazníkom a hudobníkom. Skrýva sa za ňou mnoho práce a prebdených
nocí. Ale tiež veľa zábavy. Vývoj takéhoto produktu zvyčajne zblíži veľké množstvo
ľudí – každý z nich, kto sa na tomto projekte zúčastnil, môže byť hrdý na výsledok
svojej práce.
Súčasťou našej filozofie je zdieľať našu radosť s Vami, pretože ste tým najdôležitejším
členom rodiny BEHRINGER. Vaše vysoko kvalifikované návrhy prispievajú výraznou
mierou k vývoju nových produktov a pomáhajú firme na ceste k úspechu. Za to Vám garantujeme kvalitu výrobkov bez
kompromisov (vyrábaných v súlade s normou ISO9000), ako aj výnimočné technické a zvukové vlastnosti za veľmi prija-
teľnú cenu. Toto všetko Vám umožňuje plne rozvíjať Vašu kreativitu bez obáv z obmedzeného rozpočtu.
Často sa nás pýtate, ako dokážeme vyrábať také vysoko kvalitné produkty za tak neuveriteľne nízke ceny. Odpoveď je
veľmi jednoduchá: vďaka Vám, našim zákazníkom! Mnoho spokojných zákazníkov znamená vysoký predajný obrat, čo
vedie k zníženiu cien komponentov, atď. Nie je vari čestné prenechať toto cenové zvýhodnenie aj Vám? Predsa vieme,
že Váš úspech je tiež aj našim úspechom!
Rád by som poďakoval všetkým, ktorí nám pomohli pri realizácii projektu POWERPLAY PRO. Každý z nich prispieval
veľmi osobne, počnúc dizajnérmi jednotky cez ostatných zamestnancov, až po Vás, užívateľov produktov BEHRINGER.

Mnohokrát Vám ďakujem,

Uli Behringer

3

POWERPLAY PRO-XL HA4700 / PRO-8 HA8000

OBSAH

1 ÚVOD.............................................................................................................................................................................. 5
1.1 Predtým, ako začnete ........................................................................................................................................... 5
1.1.1 Úvodná inštalácia.......................................................................................................................................... 5
1.1.2 Záruka ........................................................................................................................................................... 5
1.2 Užívateľský manuál............................................................................................................................................... 5

2 OVLÁDACIE PRVKY ..................................................................................................................................................... 6
2.1 Predný panel......................................................................................................................................................... 6
2.2 Zadný panel .......................................................................................................................................................... 7

3 TIPY K POUŽITIU........................................................................................................................................................... 8
3.1 Použitie konektorov MAIN IN ................................................................................................................................ 8
3.2 Vstupy AUX IN (iba HA4700) ................................................................................................................................ 8
3.3 Použitie konektora DIRECT IN.............................................................................................................................. 8
3.4 Monofónny režim .................................................................................................................................................. 8
3.5 Funkcia MUTE (iba HA4700) ................................................................................................................................ 8
3.6 Pripojenie viacerých slúchadiel ............................................................................................................................. 9

4 AUDIO PREPOJENIA .................................................................................................................................................... 9
5 ŠPECIFIKÁCIA............................................................................................................................................................. 10
6 ZÁRUČNÉ PODMIENKY.............................................................................................................................................. 12

4

POWERPLAY PRO-XL HA4700 / PRO-8 HA8000

1 ÚVOD Držiak poistky na napájacom konektore má 3 trojuhol-
níkové značky, dve z nich sú otočené proti sebe. PO-
Gratulujeme Vám! V podobe BEHRINGER POWER- WERPLAY PRO je prepnutý na prevádzkovú hodnotu
PLAY PRO ste získali high-end slúchadlový zosilňovač. napätia uvedenú vedľa týchto značiek a je ho možné
Obe jednotky POWERPLAY PRO boli vyvíjané prepnúť na inú hodnotu otočením držiaka poistky
s ohľadom na náročné používanie: v profesionálnych o 180°. UPOZORNENIE: Netýka sa exportných mo-
nahrávacích štúdiách, rádiách a televíznych štúdiách, delov konfigurovaných iba na konkrétne napájanie
ako aj pri produkcii CD. Boli vyvíjané ako referenčné 115 V!
jednotky určené na posúdenie kvality zvuku, ako aj ako
distribučné zosilňovače na dosiahnutie flexibility pre- Pri zmene napájacieho napätia jednotky musí-
hrávania prostredníctvom slúchadiel v štúdiovom pros- te zmeniť poistku. Správne hodnoty poistiek
tredí. nájdete v kapitole „ŠPECIFIKÁCIA“.

Symetrické vstupy a výstupy Chybné poistky musia byť nahradené poist-
kami s tými istými hodnotami! Správne hodno-
Obe jednotky BEHRINGER POWERPLAY PRO sú ty poistiek nájdete v kapitole „ŠPECIFIKÁCIA“.
vybavené elektronickými servosymetrickými vstupmi
a výstupmi. Servo funkcia automaticky rozpozná nesy- Na pripojenie jednotky do elektrickej siete použite do-
metrické zapojenie a interne modifikuje menovitú úro- daný napájací kábel, ktorý vyhovuje všetkým bezpeč-
veň signálu, čím zabráni rozdielom v úrovniach na nostným predpisom.
vstupe a výstupe (6 dB korekcia)
Dbajte na to, aby bola jednotka za každých
Tento návod na obsluhu najprv popisuje pou- okolností správne zemnená. Nikdy neodpájajte
žitú terminológiu, vďaka ktorej budete môcť zemniaci vodič na kábli alebo na samotnej
plne pochopiť POWERPLAY PRO a jeho funk- jednotke.
cie. Preto si ho pozorne prečítajte a odložte
pre prípadné budúce použitie. 1.1.2 Záruka

1.1 Predtým, ako začnete Venujte prosím chvíľu vyplneniu a zaslaniu registračnej
karty do 14 dní po kúpe na našu adresu. Získate tak
Váš POWERPLAY PRO bol pri výrobe starostlivo zaba- výhody našej rozšírenej záruky. Alebo sa jednoducho
lený, aby bola zaručená jeho bezpečná preprava. Na- zaregistrujte online na www.behringer.com. Sériové
priek tomu však po kúpe obal a jeho obsah starostlivo číslo potrebné na registráciu nájdete na vrchnej časti
skontrolujte, či nejaví známky fyzického poškodenia, ku jednotky.
ktorému mohlo prísť počas prepravy.
1.2 Užívateľský manuál
Ak je jednotka poškodená, nevracajte ju pro-
sím firme BEHRINGER, ale okamžite upove- Tento užívateľský manuál je písaný takým spôsobom,
domte Vášho dodávateľa a prepravnú spoloč- aby ste získali prehľad o ovládacích prvkoch jednotky
nosť, v opačnom prípade nemusí byť Vaša re- a takisto poskytuje informácie o jej základnom použití.
klamácia prijatá. Sťažnosť týkajúcu sa prepra- Ovládacie prvky sú popísané po skupinách, v závislosti
vy musí podávať príjemca. od ich funkcie. Ak potrebujete informácie o špecifických
témach, ktoré nie sú v tomto návode popísané, navštív-
1.1.1 Úvodná inštalácia te prosím našu stránku www.behringer.com. Nájdete na
nej napríklad ďalšie informácie o výkonových zosilňo-
Okolo jednotky ponechajte dostatok voľného miesta na vačoch a efektových procesoroch.
odvádzanie prebytočného tepla. Aby ste predišli pre-
hriatiu, POWERPLAY PRO nikdy nepokladajte na zo- VÝSTRAHA!
silňovače alebo do blízkosti iných zdrojov tepla.
Radi by sme Vás upozornili, že príliš vysoká
Pred pripojením POWERPLAY PRO do elek- hlasitosť môže poškodiť Váš sluch, ako aj pri-
trickej zásuvky prosím skontrolujte, či napätie pojené slúchadlá. Pred zapnutím jednotky o-
v elektrickej sieti spĺňa požiadavky na napája- točte prosím všetky ovládacie prvky OUTPUT
nie tejto jednotky. LEVEL úplne doľava.

5

POWERPLAY PRO-XL HA4700 / PRO-8 HA8000

2 OVLÁDACIE PRVKY

V tejto kapitole nájdete popis jednotlivých ovládacích
prvkov Vášho POWERPLAY PRO. Všetky ovládacie
prvky a prepojenia sú detailne popísané. Okrem toho tu
nájdete aj užitočné rady k možnému použitiu,
HA8000 má osem nezávislých zosilňovačov určených
sa pripojenie slúchadiel, zatiaľ čo HA4700 iba štyri.
Okrem toho má HA4700 oproti HA8000 navyše niekoľ-
ko ďalších funkcií, ktoré sa z dôvodu nedostatku miesta
na HA8000 nevošli. Rozdiely medzi týmito jednotkami
sú bližšie popísané v nasledujúcich častiach.

2.1 Predný panel

Obr. 2.1: Vstupná sekcia Obr. 2.2: Jednotlivé sekcie slúchadlového zosilňovača

. Konektor DIRECT IN slúži na privedenie prídav- . 8-znakový displej OUTPUT LEVEL informuje
ných stereo signálov. V prípade HA4700 má sig- o úrovni výstupného signálu každého kanála
nál privedený prostredníctvom vstupu DIRECT IN a zobrazuje ho v rozsahu od –30 do 0 dB. Ak sa
takú istú prioritu, ako signál MAIN. HA8000 má rozsvieti Clip LED, znížte hodnotu zosilnenia
pre každý kanál samostatný konektor DIRECT aplikovaného na jednotlivé kanály, čím zabránite
INPUT (pozrite obrázok 2.3). V prípade tohto skresleniu signálu.
modelu je pri použití tohto konektora privedený
signál MAIN automaticky prerušený. . Ovládací prvok BASS (iba HA4700) slúži na stl-
menie alebo zosilnenie nízkofrekvenčných zložiek
. Ovládací prvok MASTER LEVEL slúži na nasta- signálu (+/- 12 dB).
venie úrovne vstupného signálu privedeného cez
konektory MAIN INPUT na zadnej strane alebo . Ovládací prvok TREBLE (iba HA4700) slúži na
cez konektor DIRECT IN. stlmenie alebo zosilnenie vysokofrekvenčných
zložiek signálu (+/- 12 dB).
HA8000 je vybavený dvomi ovládacími prvkami
na nastavenie úrovne (MAIN IN 1 / MAIN IN 2), je . Tlačidlá L MUTE a R MUTE slúžia na umlčanie
teda možné pripojiť dva samostatne ovládateľné príslušného vstupného signálu, kedy bude poču-
vstupné signály. Ktorý signál budete monitorovať, teľný iba zostávajúci vstupný signál (iba HA4700).
môžete vybrať tlačidlami IN 1 / IN 2 v zodpo-
vedajúcich kanáloch. . Konektor PHONES OUT je pripojený paralelne
k výstupným konektorom nachádzajúcim sa na
. 4-znakový displej INPUT LEVEL informuje zadnej strane a umožňuje ďalšiu ľahko prístupnú
o úrovni vstupného signálu a zobrazuje ho možnosť monitorovania pre jednotlivé kanály.
v rozsahu od –30 do 0 dB. Po zapnutí jednotky sa Tento výstup je veľmi užitočný, ak je jednotka
rozsvieti ON LED. Najlepšiu kvalitu zvuku dosiah- napevno uchytená do stojana.
nete pri privedení signálu s úrovňou nachádzajú-
cou sa tesne pod skreslením. Clip LED by mala . Vstup AUX IN sa používa na zmixovanie prídav-
svietiť iba pri najvyšších signálových špičkách. ného vstupného signálu k signálom privedeným
prostredníctvom konektorov MAIN IN alebo DI-
RECT IN (iba HA4700). Ak chcete túto možnosť
používať s monofónnym signálom, aby ste počuli
signál oboma ušami, odporúčame Vám použiť
tlačidlo ST./2-CH. (stlačená pozícia 2-CH).

6

POWERPLAY PRO-XL HA4700 / PRO-8 HA8000

. Tlačidlo ST./2-CH. sa používa na nastavenie, či . Konektory HEADPHONE OUT jednotlivých zosil-
vstupné signály budú počuteľné v stereo formáte ňovacích sekcií slúžia na pripojenie slúchadiel
(nie je stlačené: ST.) alebo v mono formáte (stla- (HA8000: PHONES OUTPUT). HA4700 obsahuje
čené: 2-CH.). HA8000 je namiesto tlačidla ST./2- dva ďalšie prídavné slúchadlové konektory na
CH vybavený tlačidlom MONO . kanál nachádzajúce sa na zadnej strane, HA8000
iba jeden.
. Ovládací prvok BALANCE (iba HA4700) slúži na
nastavenie stereo obrazu vstupného signálu, za Obr. 2.3: Napájanie, poistka a slúchadlové výstupy
predpokladu, že vstup AUX IN niektorej zo sekcií . Prostredníctvom konektorov DIRECT IN nachá-
zosilňovača sa nepoužíva. Ak je k sekcii AUX IN
už privedený vstupný signál, ovládací prvok BA- dzajúcich sa v jednotlivých zosilňovacích sekciách
LANCE slúži na nastavenie pomeru medzi sig- je možné k HA8000 priviesť rôzne vstupné signá-
nálmi MAIN IN (DIRECT IN) a AUX IN. ly. Ak je signál privedený do tohto konektora, oba
signály MAIN IN sa vypnú.
HA8000 neobsahuje ovládací prvok BALANCE. . Konektory MAIN OUT na HA4700. Zodpovedajú-
ce konektory jack a XLR sú zapojené paralelne.
. Úroveň hlasitosti slúchadiel jednotlivých zosilňo- Prostredníctvom týchto konektorov je možné
vacích sekcií sa nastavuje ovládacím prvkom prepojiť toľko slúchadlových zosilňovačov, koľko
OUTPUT LEVEL. Ľavý aj pravý kanál sa nastavu- potrebujete na pripojenie prídavných slúchadiel.
jú súčasne. HA8000 nie je vybavený konektormi MAIN OUT.
Na pripojenie prídavných jednotiek je možné na
. Vypínač slúži na zapnutie a vypnutie jednotky. HA8000 použiť konektory PHONES OUTPUT.
Pred pripojení jednotky do elektrickej siete vždy
skontrolujte, či je vypínač v polohe „Off“. Obr. 2.4: Konektory MAIN IN a MAIN OUT
. Konektory MAIN IN na HA4700 sú zapojené ako
Zapamätajte si, prosím: Vypnutie jednotky
tlačidlom POWER neodpojí jednotku úplne od symetrické 1/4" TRS a XLR konektory.
elektrickej siete. Ak nebudete jednotku dlhšiu . MAIN INPUT 1 a MAIN INPUT 2 na HA8000 je
dobu používať, vytiahnite napájací kábel
z elektrickej siete. tvorený iba 1/4" TRS konektormi

. Vstupný signál MAIN IN 1 a MAIN IN 2 je možné
vybrať tlačidlom IN 1/IN 2. Ak je ku vstupu DI-
RECT INPUT kanála privedený signál, budete
počuť iba tento (iba HA8000).

. Po stlačení tlačidla MONO (iba HA8000) sa bude
signál prehrávať v mono formáte. Túto funkciu
ocenia hlavne speváci, pretože monofónny signál
je oveľa menej rušivý, ako porovnateľný stereo-
fónny signál. Počas živých vystúpení umožňuje
monofónny signál lepšiu orientáciu v priestore.

2.2 Zadný panel

. Na pripojenie jednotky do elektrickej siete použite
dodaný napájací kábel.

. Držiak poistky/nastavenie napätia. Pred pripoje-
ním jednotky do elektrickej siete si prosím overte,
či napätie v nej vyhovuje požiadavkám POWER-
PLAY PRO. Vybité poistky je možné nahradiť iba
tým istým typom. Niektoré jednotky umožňujú
prepínanie medzi napätím 230 V a 120 V. Zapa-
mätajte si, prosím: Ak pripájate jednotku určenú
pre európsky trh do 120 V elektrickej zásuvky,
musíte pôvodnú poistku nahradiť poistkou
s vyššou hodnotou.

7

POWERPLAY PRO-XL HA4700 / PRO-8 HA8000

3 TIPY K POUŽITIU zosilňovačov. Použitie jednotlivých zosilňovačov odde-
lene umožní vytvoriť rôzne mixy pre štyroch hudobní-
3.1 Použitie konektorov MAIN IN kov.

Programový zdroj pripojte ku konektorom MAIN IN Výstupy podskupín /AUX Send
nachádzajúcim sa na zadnej strane a slúchadlá pripojte
k zosilňovacej sekcii podľa Vášho výberu. Ovládacie Obr. 3.2: Monitorovanie pri živom vystúpení
prvky MASTER LEVEL a BALANCE (HA4700) nastavte
do centrálnej pozície. Ovládací prvok MASTER LEVEL 3.3 Použitie konektora DIRECT IN
sa používa na zníženie alebo zosilnenie úrovne hlasi- Konektor DIRECT IN (HA4700) sa nachádza na ľavej
tosti všetkých slúchadiel, ktoré prijímajú signál pros- strane prednej sekcie. Tento konektor je možné naprí-
tredníctvom vstupu MAIN IN a/alebo DIRECT IN. klad použiť na privedenie signálu z DAT rekordéra
V prípade HA8000 ovládacie prvky MAIN IN 1 a 2 slú- alebo z CD prehrávača k hudobníkom. HA8000 má
žia na reguláciu vstupnej úrovne dvoch samostatných samostatný konektor DIRECT IN pre každý zosilňovač
vstupných signálov. Jednotlivé ovládacie prvky OUT- (nachádza sa na zadnej strane). V prípade HA8000
PUT LEVEL sa používajú iba na nastavenie požadova- privedenie signálu do tohto konektora automaticky
nej hlasitosti kanála. umlčí signál MAIN IN. V takomto prípade je potrebné
vstupnú úroveň nastaviť externe. Každú zosilňovaciu
3.2 Vstupy AUX IN (iba HA4700) sekciu je možné použiť pre samostatný slúchadlový
signál.
Vo všeobecnosti sa vstupy AUX IN používajú na prive-
denie ďalšieho vstupného signálu popri hlavnom signá- 3.4 Monofónny režim
le, kedy ovládacím prvkom BALANCE je možné regulo- Stereo signály pôsobia pri niektorých druhoch použitia
vať relatívny pomer týchto dvoch signálov. (hlavne pri živom vystúpení) rušivo. Tento negatívny
efekt je ešte očividnejší, keď sú oba kanály veľmi odde-
Úplne jednoduchým spôsobom je tak pomocou PO- lené, t.j. prenášajú rozličné informácie s rôznou hlasi-
WERPLAY PRO-XL HA4700 možné nahrať vokály tosťou. Tlačidlo ST./2-CH. (HA8000: tlačidlo MONO)
a pripojiť ich k už existujúcej zvukovej stope. Prehráva- umožňuje spárovať ľavý a pravý kanál do jedného
ný signál je privedený prostredníctvom vstupov MAIN monofónneho signálu bez potreby použitia Y-ového
IN a predzosilnené vokály sú privedené do konektora adaptéra alebo špeciálneho kábla.
AUX IN. Zodpovedajúci ovládací prvok BALANCE by
mal byť v takej pozícii, pri ktorej bude mať spevák do-
konale prispôsobený mix medzi hudobným podkladom
a spevom a ovládací prvok OUTPUT LEVEL slúži na
nastavenie celkovej hlasitosti.

Kanál 1

Obr. 3.1: Štúdiové použitie 3.5 Funkcia MUTE (iba HA4700)

Okrem spoločného použitia všetkých kanálov so vstu- Ak je stlačené tlačidlo ST./2-CH., jednotka pracuje
pom MAIN je možné každý zo štyroch zosilňovačov v monofónnom režime. Stlačením niektorého z tlačidiel
použiť úplne nezávisle. Za týmto účelom je možné MUTE sa vypne zodpovedajúci vstupný signál (t.j. buď
použiť aj vstupy AUX IN v spojení s ovládacími prvkami ľavý alebo pravý vstup), zatiaľ čo zostávajúci signál sa
BALANCE. Ak je ovládací prvok BALANCE otočený bude prehrávať oboma slúchadlovými výstupmi (ľavým
doľava (pozícia „AUX“), signál MAIN je stíšený aj pravým). Umožní Vám to pripojiť dva rozličné prog-
a signály AUX IN sú privedené do zodpovedajúcich ramové zdroje a prepínať sa medzi nimi podľa potreby.

8

POWERPLAY PRO-XL HA4700 / PRO-8 HA8000

3.6 Pripojenie viacerých slúchadiel Nesymetrické použitie 1/4" TS konektora

HA4700 je vybavený spolu tromi slúchadlovými konek- Fixačná Vonkajší kontakt Hrot
tormi, zatiaľ čo HA8000 má dva. K zosilňovaču je mož- úchytka Vonkajší zem/tienenie signál
né pripojiť viaceré slúchadlá za predpokladu, že mini-
málna výstupná zaťažovacia impedancia zosilňovača kontakt
nepoklesne pod 8 Ω. V prípade HA8000 je min. vý-
stupná zaťažovacia impedancia na zosilňovač 100 Ω. Hrot

Po pripojení dvoch párov slúchadiel nesmú Obr. 4.2: 1/4" TS konektor
mať jednotlivé slúchadlá impedanciu nižšiu,
ako 16 Ω; ak pripájate tri páry slúchadiel, ne- Symetrické použitie 1/4" TRS konektora
smú mať jednotlivé slúchadlá impedanciu
nižšiu, ako 24 Ω (HA4700). Ak pripájate dva Fixačná Vonkajší kontakt Hrot
páry slúchadiel k HA8000, impedancia jednot- úchytka Vonkajší zem/tienenie (+ve)
livých slúchadiel nesmie klesnúť pod 200 Ω.
kontakt Prstenec
Pri poklese pod vyššie spomínané hodnoty minimálnej (-ve)
impedancie nemusí prísť k poruche, môžete však spo- Prstenec
zorovať stratu kvality, znížený výkon a skreslenie.
Hrot

4 AUDIO PREPOJENIA Pri prepojení symetrických a nesymetrických koncoviek
by mali byť prstenec a vonkajší kontakt u stereo kon-
Symetrické XLR konektory
covky navzájom prepojené.

Obr. 4.3: 1/4" TRS konektor

1 = zem/tienenie Pripojenie slúchadiel, AUX IN a DIRECT IN
2 = +ve prostredníctvom 1/4" TRS konektora
3 = -ve
Fixačná Vonkajší kontakt Hrot
úchytka Vonkajší
zem/tienenie (ľavý signál)
kontakt
Vstup Výstup Prstenec
Prstenec (pravý signál)
Pri nesymetrickom použití Hrot

musia byť pin 1 a pin 3 prepojené

Obr. 4.1: Zapojenie XLR konektorov

Obr. 4.4: 1/4" TRS konektor pre použitie so slúchadlami

Zabezpečte, prosím, aby jednotku inštalovali
a obsluhovali iba osoby, ktoré pochopili jej
funkcie. Počas inštalácie a ovládania musí
mať používateľ dostatočný kontakt so zemou.
V opačnom prípade môže elektrostatický vý-
boj spôsobiť neočakávanú poruchu jednotky.

9

POWERPLAY PRO-XL HA4700 / PRO-8 HA8000

5 ŠPECIFIKÁCIA POWERPLAY PRO-XL HA4700 POWERPLAY PRO-8 HA8000

AUDIO VSTUPY HF filter, servosymetrické XLR a 1/4" HF filter, servosymetrické 1/4" TRS ko-
MAIN IN
TRS konektory nektory
Vstupná impedancia
Max. vstupná úroveň 40 kΩ symetricky, 30 kΩ nesymetricky 40 kΩ symetricky, 20 kΩ nesymetricky
CMRR
AUX IN 16 dBu symetricky a nesymetricky
Vstupná impedancia
Max. vstupná úroveň Typicky 40 dB, >55 dB pri 1 kHz
DIRECT IN
Vstupná impedancia 1/4" TRS konektor (stereo) –
AUDIO VÝSTUPY
MAIN OUT 5 kΩ –
PHONES OUTPUT
VÝKONOVÝ ZOSILŇOVAČ +22 dBu –
Max. výstupný výkon
1/4" TRS konektor (stereo)
Min. výstupná zaťažovacia
impedancia 15 kΩ
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU
Frekvenčný rozsah XLR a 1/4" TRS konektory, symetrické –
Šum 1/4" TRS konektor (stereo)
Dynamický rozsah
Skreslenie (THD) +24 dBm (zaťaž. impedancia 100 Ω) +24 dBm (zaťaž. impedancia 100 Ω)
OVLÁDACIE PRVKY +21 dBm (zaťažovacia impedancia 8 Ω) 100 Ω
Input Level
Balance pri kanáli 8Ω

Output Level pri kanáli 10 Hz až 150 kHz, +/- 3 dB
Treble 22 Hz až 22 kHz > 90 dB pri 0 dBu

Bass 22 Hz až 22 kHz: 110 dB
typ. 0,006% pri +4 dBu, 1 kHz, zosilnenie 1
(pokračovanie na nasledujúcej strane)
Premenlivá úroveň –

Mix medzi signálmi Aux a Main, vyváže- –
nie medzi pravým a ľavým kanálom –

Premenlivá úroveň

Hraničná frekvencia: 6 kHz,
rozsah +/- 12 dB

Hraničná frekvencia: 200 Hz,
rozsah +/- 12 dB

10

POWERPLAY PRO-XL HA4700 / PRO-8 HA8000

POWERPLAY PRO-XL HA4700 POWERPLAY PRO-8 HA8000

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ Prepínanie medzi stereo režimom a –
Stereo/2-Channel 2-kanálovým režimom
Prepínanie medzi vstupom MAIN 1
Main In 1/Main In 2 – a MAIN 2

Left Mute Umlčanie ľavého signálu daného kanála
Right Mute Umlčanie pravého signálu daného kaná- –

Mono la Prepnutie sekcie na monofónnu
DISPLEJ –

Input Level 4-číselný LED indikátor: -30/-12/0 dB/CLIP
Output Level 8-číselný LED indikátor: -30/-24/-18/-12/-6/-3/0 dB/CLIP
NAPÁJANIE
Sieťové napätie USA/Kanada 120 V ~, 60 Hz
Európa/UK/Austrália 230 V ~, 50 Hz
Príkon
Poistky Japonsko 100 V ~, 50 - 60 Hz
Univerzálny exportný model 120/230 V ~, 50 – 60 Hz
Pripojenie do siete
ROZMERY A VÁHA 34 W 30 W
100 - 120 V ~: T 630 mA H
Rozmery (v x š x h) 200 - 240 V ~, T 315 mA H
Váha Štandardná IEC zástrčka

Približne 44,5 x 482,6 x 217 mm

Približne 2,3 kg Približne 2,35 kg

Firma BEHRINGER sa trvalo usiluje o zachovanie čo najvyššej profesionálnej úrovne svojich výrobkov. Výsledkom toho-
to úsilia môžu byť občasné modifikácie existujúcich modelov bez predchádzajúceho upozornenia. Technická špecifikácia
a vzhľad sa môžu od uvedených údajov či vyobrazenia líšiť.

Copyright © 2004 BaSys CS s.r.o.
Kopírovanie celého návodu alebo jeho časti možné iba s písomným súhlasom firmy BaSys CS s.r.o.

11

POWERPLAY PRO-XL HA4700 / PRO-8 HA8000

6 ZÁRUČNÉ PODMIENKY 3. Bezplatné prehliadky a údržba/opravy výrobku sú zo záruky
vylúčené najmä vtedy, ak ich potreba bola spôsobená nesprávnym
§ 1 ZÁRUČNÝ LIST / ONLINE REGISTRÁCIA zaobchádzaním. To isté platí aj pre prirodzené opotrebovanie
výrobku, predovšetkým veľmi namáhaných súčiastok, ako sú po-
V záujme poskytnutia rozšírenej záruky na zakúpený výrobok musí suvné a otočné ovládače, prepínače a podobne.
zákazník zaslať kompletne vyplnený záručný list v priebehu 14 dní
od dátumu kúpy na adresu spoločnosti BEHRINGER Spezielle 4. Záruka sa nevzťahuje na poruchy/závady spôsobené za nasle-
Studiotechnik GmbH (bližšie informácie sú uvedené v § 3). V prípa- dujúcich okolností:
de oneskoreného odoslania (rozhodujúci je dátum na pečiatke
pošty) stráca zákazník všetky práva vyplývajúce z rozšírenej záruky. • nesprávne zaobchádzanie s prístrojom, nedodržanie alebo
Na základe tu uvedených okolností, kupujúci si môže tiež vybrať nesprávne vykonanie pokynov uvedených v návode na obslu-
možnosť použitia on-line registrácie na internetových stránkach hu.
www.behringer.com alebo www.behringer.de.
• zapojenie alebo obsluha prístroja, ktorá nie je v súlade s národ-
§ 2 ZÁRUKA nými alebo miestnymi technickými alebo bezpečnostnými nor-
mami.
1. Spoločnosť BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH prebe-
rá záruku za kvalitu materiálu a spracovanie všetkých mechanic- • poruchy/závady spôsobené vyššou mocou alebo akýmikoľvek
kých a elektronických súčastí výrobku počas jedného (1) roka* od inými podmienkami, ktoré nemôže spoločnosť BEHRINGER
dátumu jeho prvej kúpy, v súlade s nižšie uvedenými úpravami zá- ovplyvniť.
ručných podmienok. Ak sa na výrobku v priebehu stanovenej záruč-
nej doby vyskytne akákoľvek závada, ktorá nie je vyňatá zo záruky, 5. Akákoľvek oprava prístroju neoprávnenou osobou (vrátane
ako je popísané v § 3 a 4, spoločnosť BEHRINGER, podľa vlastné- užívateľa) bude mať za následok stratu záruky.
ho uváženia, vykoná buď opravu alebo výmenu výrobku za nový.
6. Ak prehliadka produktu firmou BEHRINGER ukáže, že na
2. Ak sú uplatňované nároky vyplývajúce zo záruky oprávnené, reklamovanú závadu/poškodenie sa nevzťahuje záruka, náklady na
výrobok bude zákazníkovi vrátený, pričom prepravné náklady hradí prehliadku hradí zákazník.
spoločnosť BEHRINGER.
7. Náklady na opravu, ktoré nespĺňajú záručné podmienky, budú
3. Iné ako vyššie uvedené nároky vyplývajúce zo záruky sú vylú- vyúčtované zákazníkovi. Spoločnosť BEHRINGER zákazníka o
čené. týchto okolnostiach vopred informuje. Ak zákazník v priebehu 6
týždňov od oznámenia tejto skutočnosti nevyjadrí písomný súhlas s
§ 3 AUTORIZAČNÉ ČÍSLO REKLAMÁCIE opravou výrobku, spoločnosť BEHRINGER mu výrobok vráti späť
spolu so samostatnou faktúrou za balné a prepravné (náklady budú
1. Pri žiadaní o poskytnutie záručného servisu musí zákazník ešte hradené pri dodaní). Tieto náklady budú samostatne účtované aj v
PRED vrátením výrobku v normálnom pracovnom čase telefonicky prípade, že zákazník s opravou písomne súhlasil.
kontaktovať spoločnosť BEHRINGER. V žiadosti je potrebné uviesť
aj popis závady. Spoločnosť BEHRINGER INTERNATIONAL na jej § 5 PRENOSITEĽNOSŤ ZÁRUKY
základe potom žiadateľovi vydá autorizačné číslo reklamácie.
Záruku si môže uplatniť výlučne pôvodný kupujúci výrobku (zákaz-
2. Výrobok je následne potrebné spolu s autorizačným číslom ník maloobchodného predajcu). Záruka nie je prevoditeľná na tretiu
reklamácie odoslať v pôvodnom balení na adresu spoločnosti osobu. Žiadna takáto osoba takisto nie je oprávnená poskytovať
BEHRINGER. záruku menom spoločnosti BEHRINGER.

3. Zásielky bez úhrady prepravy nebudú akceptované. § 6 NÁHRADA ZA ŠKODY

§ 4 ÚPRAVA ZÁRUČNÝCH PODMIENOK Neposkytnutie správneho záručného servisu spoločnosťou BEH-
RINGER neoprávňuje zákazníka k žiadaniu náhrady za (súvisiace)
1. K zásielke je potrebné priložiť aj kópiu dokladu o zakúpení, v o- škody. Zodpovednosť spoločnosti BEHRINGER v žiadnom prípade
pačnom prípade nebude záručný servis poskytnutý. Oprava alebo nepresiahne výšku predajnej ceny výrobku.
výmena každého výrobku, ktorého nárok na opravu alebo výmenu
bude v zmysle záručných podmienok uznaný spoločnosťou BEH- § 7 OSTATNÉ PRÁVA VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁRUKY
RINGER za oprávnený, sa vykoná do 30 dní od jeho doručenia.
1. Táto záruka nevylučuje ani neobmedzuje práva zákazníka
2. Ak je pred použitím výrobku nevyhnutné vykonať úpravy alebo vyplývajúce z národných právnych noriem. Týka sa to predovšetkým
prispôsobenia národným alebo miestnym technickým alebo bez- práv zákazníka voči predajcovi, ktoré vznikli na základe kúpnej
pečnostným normám, nebude potreba týchto úprav/prispôsobení v zmluvy.
prípade krajín, pre ktoré nebol tento výrobok pôvodne navrhnutý a
vyrobený, považovaná za závadu na materiále alebo spracovaní. 2. Úpravy záručných podmienok spomínané v tomto dokumente
Na uvedené úpravy/prispôsobenia sa záruka nevzťahuje, bez sú použiteľné iba vtedy, ak nebudú porušovať národné zákony
ohľadu na to, či boli vykonané správne alebo nie. V súlade s týmito týkajúce sa záručných podmienok.
záručnými podmienkami nie je spoločnosť BEHRINGER zodpoved-
ná za vznik nákladov vyplývajúcich z potreby uvedených úp- * Zákazníci v Európskej únii získajú viac informácií kontaktovaním
rav/prispôsobení. nemeckej podpory pre výrobky BEHRINGER.

Údaje uvedené v tomto návode na obsluhu sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Tento návod na obsluhu ani žiadna jeho časť
nesmie byť bez písomného súhlasu spoločnosti BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH rozmnožovaná ani šírená akýmkoľvek elektronic-

kým alebo mechanickým spôsobom vrátane fotokopírovania alebo záznamu v akejkoľvek forme.
BEHRINGER a POWERPLAY sú registrované ochranné známky.

VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. © 2002 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH
BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Münchheide II, Nemecko

Tel. +49 (0) 21 54 / 92 06-01, F2ax +49 (0) 21 54 / 92 06-30


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MUSK Digital
Next Book
MAJLIS APRESIASI JATISS KALI KE-5 2019