The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-09-17 10:15:28

NC-50DAB_cz-sk

NC-50DAB_cz-sk

Návod k obsluze

Network CD Receiver

Dříve než začnete.............................................................................................................................................................2
Obsah balení ................................................................................................................................................................2

Názvy prvků ......................................................................................................................................................................3
Přední panel .................................................................................................................................................................3
Zadní panel...................................................................................................................................................................4
Dálkový ovladač (DO)...................................................................................................................................................5
Displej ...........................................................................................................................................................................6

Instalace ...........................................................................................................................................................................7
Připojení reproduktorů.................................................................................................................................................7
Připojení antén, síťové šňůry atd. ...............................................................................................................................8

Initial setup.......................................................................................................................................................................9
Zapnutí a prvotní nastavení (Initial Setup) .................................................................................................................9

Přehrávání ..................................................................................................................................................................... 12
Přehrávání CD ........................................................................................................................................................... 12
USB paměťové zařízení / HDD ................................................................................................................................. 14
Internetové rádio....................................................................................................................................................... 16
Spotify ........................................................................................................................................................................ 17
Poslech FM rozhlasového vysílání............................................................................................................................ 18
Poslech DAB (digitální rozhlasové vysílání) ............................................................................................................. 20
BLUETOOTH® ............................................................................................................................................................. 21
AirPlay® ...................................................................................................................................................................... 22
Přehrávání audio z gramofonu ................................................................................................................................. 23
Přehrávání audio z externího zařízení...................................................................................................................... 24
Music Server.............................................................................................................................................................. 26
Zadání textu, úprava kvality zvuku, atd. .................................................................................................................. 28

Pokročilé nastavení....................................................................................................................................................... 29
Pokročilá nastavení................................................................................................................................................... 29

Aktualizace firmware .................................................................................................................................................... 33
Ostatní ........................................................................................................................................................................... 35

Vyhledávání a odstraňování problémů .................................................................................................................... 35
Všeobecné specifikace ............................................................................................................................................. 38
Informace o licencích a ochranných známkách...................................................................................................... 40

-1-

Dříve než začnete...

Obsah balení

Hlavní jednotka (1)

Dálkový ovladač (RC-946S) (1)
Baterie (AA/R03) (2)

Síťová šňůra (1)

DAB/FM drátová anténa (1)
Síťovou šňůru připojte vždy jako poslední - až po dokončení všech ostatních přípojek!
Připojte reproduktory s impedancí 4 Ω až 16 Ω.
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody vzniklé připojením zařízení vyrobených jinými
společnostmi.
Jejich funkčnost může být zahájena aktualizacemi firmware a poskytovatelé služeb mohou služby
zrušit - to znamená, že některé služby a obsahy nemusí být v budoucnosti dostupné.
Design a specifikace podléhají změnám bez ohlášení.

-2-

Názvy prvků

Přední panel

1 Zapne jednotku nebo ji přepne do pohotovostního (standby) režimu.
2 Indikátor napájení Kontrolka svítí modře, když je jednotka zapnuta.
3 Zásuvka disku Zde vložte disk. Můžete rovněž použít disky průměru 8 cm.
4 Slouží k otevření resp. zavření zásuvky disku.
5 INPUT tlačítko Přepíná na vstup, který má být přehráván.
6 Displej
7 VOLUME regulátor Nastavení hlasitosti. Rozsah nastavení 0 až 50.
8 Senzor dálkového ovládání
9 PHONES konektor Slouží k připojení sluchátek se standardním konektorem (Ø6.3 mm).
10 USB port: Pro připojení USB paměťového zařízení nebo HDD pro přehrávání
hudebních souborů. Pomocí USB kabelu můžete rovněž napájet
11 Tlačítka přehrávání připojená USB zařízení (maximálně 5V / 0,5 A). Pokud HDD požaduje
vyšší hodnoty, než 5V / 0,5A, připojte jej k USB portu na zadním
panelu jednotky (maximum 5V / 1A).

Toto tlačítko zastaví přehrávání
Toto tlačítko pozastaví přehrávání.
Návrat na začátek aktuálně přehrávané stopy.
Stiskněte a podržte pro rychloposuv zpět. (CD)
Přeskok na předchozí stopu. (USB, Music Server)
Přeskok na následující stopu.
Stiskněte a podržte pro rychloposuv vpřed. (CD).
Přeskok na následující stopu. (USB, Music Server)
V závislosti na vstupu nemusí tato operace proběhnout.

-3-

Zadní panel

1 AC IN Pro připojení dodávané síťové šňůry.

2 Svorky reproduktorů Slouží k připojení reproduktorů pomocí reproduktorových kabelů.

3 Anténa Wi-Fi + Bluetooth Používá se pro Wi-Fi připojení nebo pro Bluetooth kompatibilní

zařízení. Nastavte ji tak, abyste dosáhli nejlepší spojení.

4 DIGITAL IN OPTICAL konektor Můžete přehrávat audio z externího zdroje (například TV) připojeného

digital optical kabelem.

5 DIGITAL IN OPTICAL konektory: Můžete přehrávat audio z externího zdroje (například TV) připojeného

digital optical kabelem.

6 SIGNAL GND šroub Pokud připojujete gramofon ke konektoru PHONO (MM) IN, připojte

zemníci vodič (pokud existuje).

7 DAB/FM ANTENNA konektor: Pro připojení dodávané DAB/FM antény.

8 USB port Pro připojení USB paměťového zařízení nebo HDD pro přehrávání

hudebních souborů. Pomocí USB kabelu můžete rovněž napájet

připojená USB zařízení (maximálně 5V / 1A).

9 NETWORK konektor Připojení k síti pomocí ethernetového kabelu.

10 SUBWOOFER PRE OUT Pro připojení aktivního subwooferu

konektory:

11 LINE IN konektor: Můžete přehrávat audio z externího zdroje (například TV) připojeného

analog audio kabelem.

12 PHONO (MM) konektory Připojení gramofonu s přenoskou MM (moving magnet).

-4-

Dálkový ovladač (DO)

1 Zapne jednotku nebo ji přepne
do pohotovostního (standby)

režimu.

2 INPUT SELECTOR Přepínání na vstup, který má

tlačítka být přehráván.

3 Tlačítka přehrávání:

Návrat na začátek aktuálně

přehrávané stopy. (CD)

Přeskok na předchozí stopu.

(USB, Music Server)

Přehrávání / pozastavení

přehrávání.

Přeskok na následující stopu.

Rychloposuv zpět. (Pouze CD)

Zastavení přehrávání.

Rychloposuv vpřed. (Pouze CD)

V závislosti na vstupu nemusí

tato operace proběhnout.

PRESET +/- tlačítka Pro volbu přednastavených

stanic (předvoleb) nebo pro

jejich pojmenování.

TUNE +/- tlačítka Slouží k volbě stanic uložených

do paměti (předvoleb).

4 MEMORY tlačítko Používá se pro registraci

(uložení do paměti)

rozhlasových stanic.

5 SHUFFLE/REPEAT Nastavení opakovaného

tlačítko: přehrávání a přehrávání v

náhodném pořadí.

6 MODE tlačítko: Slouží k programovanému

přehrávání CD.

7 Kurzorová tlačítka, Pomocí kurzorových tlačítek

ENTER tlačítko zvolte položku a volbu potvrďte

stisknutím ENTER.

8 SETUP tlačítko Zobrazí menu SETUP.

9 VOLUME +/- tlačítko Nastavení hlasitosti. Rozsah

nastavení 0 až 50.

10 SOUND tlačítko Pro nastavení kvality zvuku.

11 DIMMER tlačítko Můžete vypnout displej nebo

nastavit jas displeje ve třech

stupních.

12 CLEAR tlačítko: Používá se při vkládání textu

apod.

13 i (NOW PLAYING) tlačítko Přepíná informace na displeji.

14 RETURN tlačítko Návrat zobrazení displeje do

předchozího stavu.

15 MUTE tlačítko: Dočasné utlumení zvuku.

Dalším stisknutím se umlčení

zruší.

-5-

Displej

1 Zobrazí se režim vstupu.
(USB Front / USB Rear / CD / Bluetooth / Network / Digital In 1 / Digital In / Line / Phono / Tuner DAB
/ Tuner FM)

2 Zobrazí se název souboru, interpret, album, atd.
3 Zobrazí se stav přehrávání.
4 Zobrazí se tyto informace - formát souboru, vzorkovací frekvence, kvantizační bit.
5 Zobrazí se status přehrávání souboru. Toto zobrazení nemusí být možné v závislosti na vstupu nebo

souboru.
6 Zobrazí se při aktivovaném umlčení
7 Svítí za následujících podmínek.

Pokud je nastaveno připojení této jednotky "Wired" a jednotka je připojena k domácí síti.
Pokud je nastaveno připojení této jednotky "Wired" a jednotka není připojena k domácí síti.
Pokud je nastaveno připojení této jednotky "Wi-Fi" a jednotka je připojena k domácí síti.
Pokud je nastaveno připojení této jednotky "Wi-Fi" a jednotka není připojena k domácí síti.
8 Zobrazí se obal alba, pokud je pro přehrávaný soubor zaznamenán.
9 Svítí za následujících podmínek.
Pokud je zapnuto opakované přehrávání všech stop.
Pokud je zapnuto opakované přehrávání jedné stopy.
Pokud je zapnuto přehrávání v náhodném pořadí.
Pokud na DO stisknete DIMMER pro vypnutí displeje, může jednotka vypadat stejně jako v případě, že jste ji
odpojili od sítě - nicméně je stále pod napětím! Pro úplné odpojení jednotky od sítě musíte odpojit síťovou šňůru
ze zásuvky.

-6-

Instalace

Připojení reproduktorů

a = reproduktorový kabel
Pro připojování Vašich vlastních reproduktorů postupujte podle obrázku.
Po vložení kabelu svorky pevně dotáhněte (otáčením doprava). Při připojování se
ujistěte, že neizolované drátky reproduktorových kabelů nevyčnívají ze šroubovacích
svorek. Pokud by došlo k jejich kontaktu se zadním kovovým panelem jednotky nebo
ke vzájemnému kontaktu (+) a (-) vodičů, bude aktivován ochranný obvod.
Můžete rovněž připojit aktivní subwoofer (s integrovaným zesilovačem)
pro získání ještě silnějších basů. K připojení použijte subwooferový
kabel.

-7-

Připojení antén, síťové šňůry atd.

a = DAB/FM anténa
b = síťová šňůra

Připojení antény
Při poslechu rozhlasového vysílání umístěte anténu do místa, kdy je dosaženo nejlepší kvality příjmu.
Připojen síťové šňůry
Tato jednotka má odpojitelnou síťovou šňůru. Síťovou šňůru připojte jako poslední - až po dokončení všech
ostatních přípojek! Tuto šňůru připojte ke konektoru AC IN jednotky a pak připojte vidlici síťové šňůry do síťové
zásuvky. Při odpojování jednotky nejprve vytáhněte vidlici síťové šňůry ze zásuvky a teprve pak z konektoru AC
INLET jednotky.
Připojení k síti
Pro připojení k síti použijte ethernetový kabel - konektor NETWORK. Pokud
používáte připojení Wi-Fi, proveďte nastavení v INITIAL SETUP. Po připojení
k síti můžete využívat různé funkce - jako například internetové rádio a
AirPlay.

-8-

Initial setup

Zapnutí a prvotní nastavení (Initial Setup)

Modrá, bliká

Zapnutí

Po stisknutí tlačítka indikátor na hlavní jednotce bliká pomalu modře a pak se na displeji po

dobu cca 20 sekund zobrazí uvítání "Hello". Následně displej ztmavne, a pak - po zobrazení loga Pioneer -

můžete začít ovládat jednotku.

-9-

Nastavení připojení Wi-Fi

Po prvním zapnutí napájení se zobrazí obrazovka INITIAL SETUP - zde
můžete jednoduše provést nastavení pro připojení Wi-Fi. Pro nastavení
zvolte pomocí kurzorových tlačítek na DO
požadovanou položku a potvrďte stisknutím
ENTER.
Pro návrat na předchozí obrazovku stiskněte
RETURN.

K provedení nastavení Wi-Fi zvolte "Wi-Fi".
Pokud jste připojeni k síti ethernetovým kabelem, zvolte "Wired(Exit)" a
potvrďte.
Pokud zvolíte "Wi-Fi", vyberte v další obrazovce metodu nastavení
(například "Scan Networks").
Pro návrat k prvotnímu nastavení stiskněte SETUP na DO, zvolte "Wi-Fi" v
"Network Setting" - "Connection", a pak zvolte "Wi-Fi Setup".

Scan Networks
Ze seznamu SSID přístupových bodů (například WLAN routery) zvolte požadované SSID a proveďte nastavení.

1 Zvolte SSID přístupového bodu, ke kterému se chcete připojit, a
potvrďte.

2 Zvolte buďto "Enter Password" nebo "Push Button" a potvrďte.
Pokud je přístupový bod vybaven tlačítkem pro automatické
připojení, můžete se po volbě "Push Button" připojit bez zadání
hesla.

3 Pokud zvolíte "Enter Password", zadejte heslo přístupového bodu a
stiskněte ENTER.
Podrobnosti k zadávání textu viz "Zadání textu".
Pokud zvolíte "Push Button", stiskněte a podržte tlačítko
automatického nastavení na přístupovém bodu po požadovanou
dobu, a následně stiskněte ENTER na DO.

4 (VLOŽIT) se zobrazí, jakmile je nastavení kompletní.

- 10 -

Use iOS Device
Tato jednotka bude sdílet Wi-Fi nastavení zařízení iOS.
1 Připojte zařízení iOS prostřednictvím Wi-Fi.
2 Nastavte zařízení v položce "SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER..." na obrazovce iOS zařízení a pak zvolte

"Next".
Tato jednotka je zobrazena jako "Pioneer NC-50DAB XXXXXX".
3 Jakmile je zřízeno spojení, zvolte "Done" na obrazovce iOS zařízení.
4 se zobrazí na displeji jednotky, jakmile je nastavení kompletní.
Zadání SSID přístupového bodu
Nastavení se provede zadáním SSID přístupového bodu, ke kterému se chcete připojit.

1 Zadejte SSID.
Podrobnosti k zadávání textu viz "Zadání textu".

2 Zvolte a nastavte metodu autorizace.
Pokud zvolíte "None" (žádná), pokračujte krokem 3. Pokud zvolíte
"WEP", "WPA", nebo "WPA2", zadejte heslo a potvrďte.

3 (VLOŽIT) se zobrazí, jakmile je nastavení kompletní.

- 11 -

Přehrávání

Přehrávání CD

Tato jednotka může kromě komerčních audio CD přehrávat také CD-R se zaznamenanými soubory formátu MP3
nebo WMA.
Podporované vzorkovací frekvence pro soubory MP3 jsou 8kHz až 48kHz, podporované přenosové rychlosti v
rozsahu 64kbps až 384kbps.
Podporované vzorkovací frekvence pro soubory WMA jsou 32kHz, 44,1 kHz, a 48kHz, podporované přenosové
rychlosti v rozsahu 64kbps až 384kbps.
Přehrávání CD neodpovídajících standardům CD (například CD s protikopírovací ochranou) není podporováno.

Přehrávání hudebních CD (CDDA)

1 Zapněte jednotku.

2 Stiskněte CD pro přepnutí vstupu (zdroje) na CD.

3 Stiskněte na hlavní jednotce pro otevření / zavření zásuvky disku.

4 Vložte disk do zásuvky a stiskněte pro zavření zásuvky.

5 Stiskněte (a) na DO pro zahájení přehrávání. Použijte tlačítko přehrávání (d) pro zastavení

přehrávání nebo zvolte stopu pro přehrávání. Pokud stisknete i (NOW PLAYING) (c), můžete přepínat mezi

zobrazení uplynulého a zbývajícího času přehrávání stopy.

- 12 -

Přehrávání MP3/WMA disků

1 Zapněte jednotku.

2 Stiskněte CD pro přepnutí vstupu (zdroje) na CD.

3 Stiskněte na hlavní jednotce pro otevření / zavření zásuvky disku.

4 Vložte disk do zásuvky a stiskněte pro zavření zásuvky.

5. Jakmile je načítání disku ukončeno, zobrazí se počet složek

obsahujících MP3/WMA soubory a čísla stop.

Pokud jsou MP3/WMA soubory uloženy ve dvou nebo více složkách,

každé složce bude automaticky přiděleno číslo.

5 Stiskněte (a) na DO pro zahájení přehrávání.

Pro volbu složky k přehrávání stiskněte / (f). Jakmile zvolíte složku,

přehrávání se zahájí automaticky.

Složky neobsahující hudební soubory jsou přeskočeny.

Může být načteno maximálně 255 složek. Toto zahrnuje i složky

obsahující soubory, které nelze touto jednotkou přehrát.

Opakované přehrávání / přehrávání v náhodném pořadí

1 Opakovaně stiskněte SHUFFLE/REPEAT (d) pro zobrazení , , nebo na displeji.

Opakované přehrávání všech stop.

Opakované přehrávání zvolené stopy.

Náhodné přehrávání stop.
Pro zrušení opakovaného přehrávání tiskněte opakovaně SHUFFLE/REPEAT (c), dokud ikony nezmizí.

Programované přehrávání (hudební CD)

Můžete naprogramovat maximálně 32 stop pro přehrávání.

1. Stiskněte MODE (e).

2 Na displeji bliká číslo stopy (T--).

3 Stiskněte / (b) pro volbu stopy ukládané do paměti a pak

stiskněte ENTER (g). Opakujte tento krok i pro ostatní stopy. Pro

vymazání poslední naprogramované stopy stiskněte CLEAR (d).

4 Stiskněte (a) na DO pro zahájení přehrávání. Pokud znovu

stisknete MODE (e) při zastaveném přehrávání, celý program bude

vymazán.

Při přehrávání programu nelze použít přehrávání v náhodném pořadí

ani opakované přehrávání jedné stopy.

- 13 -

USB paměťové zařízení / HDD

Základní ovládání
Můžete přehrávat hudební soubory připojením USB paměťového zařízení nebo HDD (pevný disk) k USB portu na
předním nebo zadním panelu jednotky. USB port na předním panelu
podporuje napájení po kabelu USB maximálně 5V / 0.5A. Pokud HDD
požaduje vyšší hodnoty, připojte jej k USB portu na zadním panelu jednotky
(maximum 5V / 1A).
1 Zapněte jednotku.
2 Stiskněte USB pro volbu "USB Front" nebo "USB Rear".
3 Připojte vaše USB paměťové zařízení nebo HDD do USB portu na

předním nebo zadním panelu.
4 Jakmile je načtení obsahu kompletní, na displeji se zobrazí složky a

hudební soubory. Stiskněte ENTER (d).
5 Zvolte pomocí kurzorových tlačítek (c) požadovanou složku nebo

hudební soubor a pro potvrzení stiskněte ENTER (d). Pro návrat na
předchozí obrazovku stiskněte RETURN (e).
6 Použijte tlačítka přehrávání (a) pro zastavení přehrávání nebo volbu
stopy pro přehrávání.
Zobrazení názvu alba, interpreta, a obalu alba je podporováno hudebními
soubory formátu MP3/WMA/Apple Lossless/FLAC/AAC/DSD (pouze DSF).
Formáty pro vložené obrázky jsou JPEG a PNG.
Nezobrazitelné znaky jsou nahrazeny hvězdičkou "*".
USB port této jednotky odpovídá standardu USB 2.0. Pro některé přehrávané
soubory může být přenosová rychlost nedostatečná - to může způsobit určitá výpadky při přehrávání.
Opakované přehrávání / přehrávání v náhodném pořadí
1 Opakovaně stiskněte SHUFFLE/REPEAT (d) pro zobrazení , , nebo na displeji.

Opakované přehrávání všech stop.
Opakované přehrávání zvolené stopy.
Náhodné přehrávání stop.
Pro zrušení opakovaného přehrávání tiskněte opakovaně SHUFFLE/REPEAT (c), dokud ikony nezmizí.

- 14 -

Požadavky na USB paměťové zařízení / HDD zařízení

Uvědomte si, že není garantováno přehrávání se všemi USB paměťovými zařízeními nebo HDD.
Tato jednotka může používat USB paměťová zařízení, která odpovídají standardu "USB mass storage device

class". (Nicméně existují zařízení, která nelze přehrávat touto jednotkou, ani v případě že odpovídají
standardu "USB mass storage device class").
Tato jednotka je rovněž kompatibilní s USB paměťovými zařízeními využívajícími systém souborů FAT16 nebo
FAT32. Jiné formáty - jako například exFAT, NTFS, a HFS - nelze touto jednotkou přehrávat.
Pokud je USB zařízení rozděleno na oddíly (partition), pak každý oddíl bude považován za samostatné zařízení.
Může být zobrazeno až 20 000 stop ve složce a složky mohou být vnořeny až do hloubky 16 úrovní.
USB huby a USB paměťová zařízení s funkcí hubu nejsou podporována. Nepřipojujte takováto zařízení k
jednotce!
USB paměťová zařízení s funkcí zabezpečení nejsou podporována.
Pokud používáte USB paměťové zařízení nebo HDD s externím napáječem (AC adaptér), doporučujeme použít
tento napáječ.
Paměťová média (karty) vložené do USB čtečky paměťových karet nemusí být dostupná v této funkci.. V závislosti
na USB paměťovém zařízení nemusí být možné řádné načtení obsahu.
PIONEER nepřebírá žádnou odpovědnost jakéhokoliv druhu za ztrátu nebo poškození dat uložených na USB
paměťovém zařízení, pokud je toto zařízení použito s touto jednotkou. Doporučujeme vám předem
zálohovat vaše důležité hudební soubory.

Podporované formáty audio
Při přehrávání souborů ze serveru a z paměťového zařízení USB podporuje tato jednotka následující formáty
hudebních souborů. Zvukové soubory chráněné copyrightem není možné na této jednotce přehrát.

MP3 (.mp3/.MP3): MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3
Podporované formáty: 44.1 kHz, 48 kHz
Podporované vzorkovací frekvence: Mezi 8 kbps a 320 kbps a VBR.
Podporované přenosové rychlosti:

WMA (.wma/.WMA):

Podporované vzorkovací frekvence: 44.1 kHz, 48 kHz

Podporované přenosové rychlosti: Mezi 5 kbps a 320 kbps a VBR.

Formáty souborů WMA Pro/Voice/WMA Lossless NEJSOU podporovány.

WAV (.wav/.WAV):

Soubory WAV obsahují nekomprimované PCM digitální audio.

Podporované vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz

Kvantizační bit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):

Soubory AIFF obsahují nekomprimované PCM digitální audio.

Podporované vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz

Kvantizační bit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2):

Podporované formáty: MPEG-2/MPEG-4 Audio

Podporované vzorkovací frekvence: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz

Podporované přenosové rychlosti: Mezi 8 kbps a 320 kbps a VBR.

FLAC (.flac/.FLAC): 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
Podporované vzorkovací frekvence: 8 bit, 16 bit, 24 bit
Kvantizační bit:

Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4)

Podporované vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz

Kvantizační bit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

DSD (.dsf/.dff/.DSF/.DFF) DSF/DSDIFF
Podporované formáty: 2.8 MHz, 5.6 MHz, 11.2 MHz
Podporované vzorkovací frekvence:

- 15 -

Internetové rádio

Základní ovládání
Když je tato jednotka připojena k síti, můžete využívat služby TuneIn nebo jiné předem registrované služby
internetového rádia. V závislosti na službách internetového rádia může být nutná předchozí registrace uživatele z
jeho PC.
1. Zapněte jednotku.
2. Stiskněte NETWORK.
3. Pomocí kurzorových tlačítek (a) na DO zvolte "TuneIn Radio" a potvrďte

stisknutím ENTER (b). Po přepnutí displeje na službu internetového
rádia můžete volit stanice pomocí kurzorových tlačítek (a) na DO; pak
stiskněte ENTER pro potvrzení. Pro návrat na předchozí obrazovku
stiskněte RETURN (c).

TuneIn
Přehrávané stanice můžete registrovat (=uložit do paměti) jako "oblíbené" (Favorites).
1. Během přehrávání TuneIn stiskněte ENTER (b).
2. Na displeji zvolte "Add to My Presets" a potvrďte.
3. Pro přehrávání Favorite zvolte v TOP SCREEN TuneIn registrovanou stanici v "My Presets" a potvrďte. Pro

vymazání Favorites stiskněte během přehrávání ENTER (b), zvolte "Remove from My Presets", a potvrďte.

- 16 -

Spotify

Základní operace
Přehrávání Spotify Connect je možné po připojení této jednotky ke stejné síti, ke které je připojen smartphone
nebo tablet. Pro aktivaci Spotify Connect" musíte předem nainstalovat aplikaci "Spotify" na váš smartphone nebo
tablet a vytvořit účet "Spotify Premium Account".
1. Připojte smartphone ke stejné síti, ke které je připojena tato jednotka.
2. Klikněte na ikonu "Connect" v obrazovce přehrávání stopy aplikace "Spotify".
3. Zvolte tuto jednotku.

Tato jednotka je zobrazena jako "Pioneer NC-50DAB XXXXXX".
4. Teto jednotka se automaticky zapne, volič vstupu se přepne na NETWORK, a zahájí se streamování Spotify.

Pokud je pro "Option Setting" - "Power Off Setting" - "Network Standby" nastaveno "Off" v menu SETUP,
zapněte jednotku manuálně a pak stiskněte NETWORK na DO.
Nastavení "Spotify" viz: www.spotify.com/connect/
Software Spotify je předmětem licenčních práv třetí strany - viz:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Jsou možné rovněž následující operace DO:
(a) Toto tlačítko slouží k přehrávání předchozí stopy.
(b) Stisknutím tohoto tlačítka během přehrávání se přehrávání pozastaví (PAUSE). Dalším stisknutím tohoto
tlačítka se přehrávání obnoví.
(c) Přehrávání následující stopy.
(d) Zahájí opakované přehrávání nebo přehrávání v náhodném pořadí. Opakovaným stisknutím tlačítka lze
cyklovat mezi režimy opakovaného přehrávání/přehrávání v náhodném pořadí.

- 17 -

Poslech FM rozhlasového vysílání

Automatické ladění
1. Zapněte jednotku.
2. Opakovaně stiskněte TUNER pro přepnutí vstupu na Tuner FM.
3. Stisknutím TUNE+/- (b) na DO se zahájí automatické ladění -

vyhledávání se zastaví, jakmile je nalezena rozhlasová stanice. Když
jsou přijímány FM stanice, svítí na displeji "Tuned Stereo" nebo "Tuned
Mono".

Pokud je příjem FM vysílání obtížný...
Proveďte proceduru pro manuální ladění. Pokud je pro "Tuning Mode"
nastavení "Manual", příjem FM vysílání bude nuceně monofonní - bez ohledu na kvalitu přijímaného signálu.

Manuální ladění
Budete muset změnit počáteční nastavení. Stiskněte SETUP (g) na DO, zvolte
"Option Setting" - "Tuner Setting" - "Tuning Mode" - "Manual" na displeji, a
potvrďte. Stiskněte SETUP (g) pro ukončení nastavení.
1. Zapněte jednotku.
2. Opakovaně stiskněte TUNER pro přepnutí vstupu na Tuner FM.
3. Zvolte stanici, kterou chcete poslouchat, pomocí TUNE +/- (b) na DO.

Frekvence se mění o 1 krok každým stisknutím tlačítka. Změna
frekvence probíhá plynule, pokud tlačítko držíte stisknuté a zastaví se
po uvolnění tlačítka. Změnu frekvence sledujte na displeji.

Uložení stanice do paměti (předvolby)
Můžete registrovat maximálně 40 stanic (předvoleb).
1. Nalaďte stanici, kterou chcete uložit/registrovat jako předvolbu.
2. Stiskněte MEMORY (d) na dálkovém ovladači tak, že číslo předvolby

na displeji bliká.
3. Dokud bliká číslo předvolby (po dobu asi 8 sekund), opakovaně

tiskněte PRESET +/- na DO a zvolte číslo v rozsahu 1 až 40.
4. Stiskněte znovu tlačítko MEMORY (d) na DO pro uložení/registraci

stanice.. Jakmile je ukládání/registrace ukončeno, číslo předvolby
přestane blikat.
Výběr registrovaných stanic (předvoleb).
1. Opakovaně stiskněte TUNER pro přepnutí vstupu na Tuner FM.
2. Stiskněte PRESET +/- (a) na DO pro výběr čísla předvolby.

- 18 -

Vymazání registrované stanice
1. Opakovaně stiskněte TUNER pro přepnutí vstupu na Tuner FM.
2. Stiskněte PRESET +/- na DO pro výběr čísla předvolby, kterou chcete vymazat.
3. Stiskněte CLEAR (e) na DO pro vymazání čísla předvolby.

Pojmenování registrované stanice

1. Opakovaně stiskněte TUNER pro přepnutí vstupu na Tuner FM.
2. Stiskněte PRESET +/- (a) na DO pro výběr čísla předvolby.
3. Stiskněte SETUP (g) na dálkovém ovladači.
4. Stiskněte / (f) na DO pro volbu "Option Setting" - "Tuner Setting" - "Preset Name" a stiskněte ENTER (h).
5. Zadejte název pro stanici. Podrobnosti k zadávání textu viz "Zadání textu".

Používání RDS
RDS = Radio Data System představuje způsob přenosu dat "skrytých" v RM rozhlasových signálech. V regionech
využívajících RDS se při naladění stanice vysílající programové informace zobrazí název stanice. V tomto případě
můžete stisknutím tlačítka MODE (c) na DO využívat následující funkce.

Zobrazení textových informací (Radio Text)
1. Když je na displeji zobrazen název stanice, stiskněte jedenkrát tlačítko MODE (c) na DO. Na displeji

jednotky rolují informace RT (Radio Text). Pokud není k dispozici žádná textová informace, zobrazí se
hlášení "Not RDS". Kromě toho mohou být zobrazeny některé neobvyklé znaky, pokud jednotka přijímá
nepodporované znakové sady. Toto nicméně není závada. V případě slabého signálu nemusí být tato
informace zobrazena.

Vyhledání stanic podle typu programu (PTY)

1. Když je na displeji zobrazen název stanice, stiskněte dvakrát tlačítko MODE (c) na DO.

2. Pomocí PRESET +/- (a) na dálkovém ovladači zvolte požadovaný typ programu (Program Type) pro

vyhledávání a pak stiskněte ENTER (h) pro start vyhledávání.

Typy programů a jejich zobrazení jsou následující:

None (Žádný) Other M (hudba - ostatní)

News (zpravodajství) Weather (počasí)

Affairs (aktuální zprávy) Finance (finanční zpravodajství)

Info (informace) Children (programy pro děti)

Sport (sport) Social (sociální záležitosti)

Educate (vzdělávání) Religion (církevní vysílání)

Drama (dramatické pořady) Phone In (zavolejte)

Culture (kultura) Travel (cestování)

Science (věda a technika) Leisure (vzdělávání)

Varied (různé) Jazz (hudba - jazz)

Pop M (hudba - populární) Country (hudba - country)

Rock M (hudba - rock) Nation M (hudba - lidová)

Easy M (hudba - střední proud) Oldies (hudba - oldies)

Light M (hudba - lehká klasika) Folk M (hudba - folk)

Classics (hudba - vážná) Document (dokumentární pořady)

Zobrazené informace někdy nemusí odpovídat obsahu vysílanému stanicí.

3. Když je stanice nalezena, zobrazí se "FINISH" a blikající frekvence. Pro příjem této nalezené stanice

stiskněte ENTER (h). Pokud nestisknete ENTER (h), jednotka bude pokračovat ve vyhledávání dalších

stanic.

Pokud nejsou nalezeny žádné stanice, zobrazí se na displeji hlášení "Not Found".

Kromě toho mohou být zobrazeny některé neobvyklé znaky, pokud jednotka přijímá nepodporované

znakové sady. Toto nicméně není závada. V případě slabého signálu nemusí být tato informace zobrazena.

- 19 -

Poslech DAB (digitální rozhlasové vysílání)

Ladění

1. Zapněte jednotku.
2. Opakovaně stiskněte TUNER pro přepnutí vstupu na Tuner DAB.

Po první volbě Tuner DAB zahájí funkce Auto Tuning vyhledávání
multiplexů (= stanic) v pásmu DAB Band 3, dostupných pro vaši oblast.
Jakmile je vyhledávání dokončeno, zvolí se první nalezená stanice.
Pokud je uvedena nová DAB stanice, nebo pokud se přesunete do jiné
oblasti, stiskněte SETUP na DO a pak použijte "DAB Scan" v "Option
Setting" - "Tuner Setting".
3. Zvolte požadovanou stanici pomocí kurzorových tlačítek (b) na DO.

Změna pořadí zobrazení stanic

Dostupné stanice lze seřadit podle abecedy nebo podle multiplexu.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (a) pro nastavení metody uspořádání zobrazení.

Alphabet: (Implicitní nastavení) Seřazení stanic podle abecedy.

Multiplex: Seřazení stanic podle multiplexu.

Zobrazení informací DAB Radio
1. Opakovaně stiskněte tlačítko i (NOW PLAYING) (c)pro zobrazení více

informací ke zvolené DAB stanici.

DLS (Dynamic Label Segment):Při naladění stanice vysílající DLS text bude

tento text "rolovat" na displeji.

Program Type: Zobrazení typu programu.

Bit Rate and Audio Mode: Zobrazení bitrate a audio režimu (stereo, mono)

stanice.

Quality: Zobrazení kvality signálu.

0 - 59: Špatný příjem.

60 - 79: Dobrý příjem.

80 - 100: Vynikající příjem.

Multiplex Name: Zobrazení názvu aktuálního multiplexu.

Multiplex Number and Frequency: Zobrazení čísla a frekvence aktuálního multiplexu.

- 20 -

BLUETOOTH® Přehrávání

Párování

Párování
1. Zapněte jednotku.
2. Když stisknete tlačítko na DO, zobrazí se na displeji této jednotky

hlášení "Now Pairing..." a je aktivován režim párování.
3. Aktivujte (zapněte) funkci BLUETOOTH na Bluetooth kompatibilním

zařízení a následně zvolte tuto jednotku ze zobrazených zařízení.
Pokud je požadováno heslo, zadejte "0000".
Tato jednotka je zobrazena jako "Pioneer NC-50DAB XXXXXX".
4. "Now Pairing... " na displeji se změní na název BLUETOOTH
kompatibilního zařízení.
Pro připojení jiného Bluetooth kompatibilního zařízení stiskněte a
podržte tlačítko , dokud je zobrazeno hlášení "Now Pairing..." a pak proveďte výše popsaný krok 3. Tato
jednotka může uložit do paměti maximálně 8 spárovaných zařízení.
Rozsah pokrytí je 10 metrů. Uvědomte si, že spojení není garantováno se všemi BLUETOOTH
kompatibilními zařízeními.

Přehrávání
1. Zapněte jednotku.
2. Když je tato jednotka zapnutá, připojte BLUETOOTH kompatibilní zařízení.
3. Volič vstupu této jednotky se automaticky přepne na "Bluetooth".
4. Přehrávejte hudební soubory. Zvyšte hlasitost na BLUETOOTH kompatibilním zařízení na vhodnou úroveň.

Vzhledem k charakteristice bezdrátové technologie BLUETOOTH se zvuk vystupující z této jednotky může
lehce zpožďovat oproti zvuku přehrávanému na BLUETOOTH kompatibilním zařízení.

- 21 -

AirPlay®

Základní operace

Můžete poslouchat (bezdrátovým připojením) hudební soubory uložené ve vašem iPhone®, iPod touch®, nebo
iPad® - pokud jsou připojeny ke stejné síti jako tato jednotka. Aktualizujte operační systém na vašem iOS
zařízení na nejnovější verzi.

1. Zapněte jednotku.
2. Připojte iOS zařízení ke stejné síti LAN jako tuto jednotku.

3. Klepněte na ikonu AirPlay v ovládacím centru zařízení iOS, zvolte tuto jednotku ze seznamu

zobrazených zařízení, a následně klepněte na "Done".

Tato jednotka je zobrazena jako "Pioneer NC-50DAB XXXXXX".

Pokud bylo na této jednotce nastaveno heslo "AirPlay Password", zadejte toto heslo.
4. Přehrávejte hudební soubory uložení v iOS zařízení.

V menu SETUP zobrazeném stisknutím SETUP na DO (když je pro "Option Setting" - "Power Off Setting" -
"Network Standby" nastavení "On") se při zahájení přehrávání AirPlay tato jednotka automaticky zapne a
zahájí přehrávání.

Vzhledem k charakteristikám bezdrátové technologie AirPlay se zvuk vystupující z této jednotky může lehce
zpožďovat oproti zvuku přehrávanému na AirPlay kompatibilním zařízení.
SHUFFLE/REPEAT na DO nefunguje. Ovládejte je z iOS zařízení.

Můžete rovněž přehrávat hudební soubory uložené na PC pomocí iTunes (verze 10.2.2 nebo novější).

Ujistěte se, že tato jednotka i PC jsou připojeny ke stejné síti, klikněte na ikonu v iTunes, zvolte tuto
jednotku ze zobrazeného seznamu zařízení, a začněte přehrávat hudební soubor.

- 22 -

Přehrávání audio z gramofonu

Přípojky
Můžete přehrávat audio z gramofonu osazeného
přenoskou MM (moving magnet).
Gramofon připojte ke konektoru PHONO (MM) IN
této jednotky - použijte analog audio kabel (RCA).
Pokud má gramofon vestavěný korekční
zesilovač, připojte jej ke konektoru LINE IN.
Pokud je gramofon vybaven zemnícím vodičem,
připojte jej ke svorce SIGNAL GND této jednotky.

Přehrávání
1. Zapněte jednotku.
2. Stiskněte PKONO pro přepnutí vstupu/zdroje NA PHONO IN.
3. Zahajte přehrávání na gramofonu.

- 23 -

Přehrávání audio z externího zařízení

a = Digital optical kabel
b = Digital coaxial kabel
c = Analog audio kabel

Přípojky
Prostřednictvím této jednotky můžete přehrávat audio z
externích zařízení (např. TV a herní konzole). Jednotku připojte
k výstupním konektorům externích zařízení následovně.
Pokud používáte digital optical kabel, připojte jej ke konektoru
DIGITAL IN OPTICAL této jednotky..
Pokud používáte digital coaxial kabel, připojte jej ke
konektoru DIGITAL IN COAXIAL této jednotky..
Pokud používáte analog audio kabel, připojte jej ke konektoru
LINE IN této jednotky.

- 24 -

Přehrávání
1. Zapněte jednotku.
2. Při přehrávání zařízení připojeného ke konektoru DIGITAL IN OPTICAL

opakovaně stiskněte LINE/DIGITAL pro změnu vstupu této jednotky na
"Digital In 2".
Při přehrávání zařízení připojeného ke konektoru DIGITAL IN COAXIAL
opakovaně stiskněte LINE/DIGITAL pro změnu vstupu této jednotky na
"Digital In 1".

Při přehrávání zařízení připojeného ke konektoru LINE IN opakovaně
stiskněte LINE/DIGITAL pro změnu vstupu této jednotky na "Line".

3. Zahajte přehrávání na přehrávači.
Tato jednotka podporuje signály linear PCM až do 192kHz/24bit pro
vstup. (V závislosti na připojeném zařízení a prostředí toto nemusí
fungovat).

- 25 -

Music Server

Můžete přehrávat (streamovat) hudební soubory uložené
v PC nebo NAS zařízeních připojených ke stejné síti jako
tato jednotka. Síťové servery této jednotky jsou
kompatibilní se servery PC s funkcemi Windows Media®
Player 11 nebo 12, nebo s NAS kompatibilními s
funkcemi domácí sítě. Pro možnost používat Windows
Media® Player 11 nebo 12 bude možná nutno provést
předem některá nastavení. Uvědomte si, že lze přehrávat
pouze hudební soubory registrované v knihovně (library)
Windows Media® Player.

Konfigurace Windows Media® Player

Windows Media® Player 11
1. Zapněte váš PC a spusťte přehrávač Windows Media® Player 11.
2. V menu "Library" zvolte "Media Sharing" pro otevření dialogového boxu.
3. Zvolte zaškrtávací políčko "Share my Media" a klikněte na "OK" pro zobrazení kompatibilních zařízení.
4. Zvolte tuto jednotku, klikněte na "Allow", a zaškrtněte políčko vedle ikony této jednotky.
5. Pro uzavření dialogového boxu klikněte na "OK".

v závislosti na verzi Windows Media® Player mohou existovat rozdíly v názvech položek, které můžete
vybrat.

Windows Media® Player 12
1. Zapněte váš PC a spusťte přehrávač Windows Media® Player 12.
2. V menu "Stream" zvolte "Turn on media streaming" pro otevření dialogového boxu.

Pokud je streaming médií již zapnut, zvolte "More streaming options..." v menu "Stream" pro zobrazení
přehrávačů na síti, a následně přejděte na krok 4.
3. Klikněte na "Turn on media streaming" pro zobrazení seznamu přehrávačů na síti.
4. Zvolte tuto jednotku v "Media streaming options" a zkontrolujte, že její nastavení je "Allow".
5. Pro uzavření dialogového boxu klikněte na "OK".
v závislosti na verzi Windows Media® Player mohou existovat rozdíly v názvech položek, které můžete
vybrat.

Přehrávání
1. Zapněte jednotku.
2. Spusťte server (Windows Media® Player 11, Windows Media® Player

12, nebo NAS zařízení), na kterém jsou uloženy soubory, které chcete
přehrávat.
3. Ujistěte se, že PC a/nebo NAS jsou správně připojeny ke stejné síti
jako tato jednotka.
4. Stiskněte tlačítko NETWORK pro zobrazení seznamu síťových služeb.
5. Pomocí / (a) zvolte "Music Server" a pak stiskněte ENTER (b).
6. Zvolte server a hudební soubor pomocí / (a) a stiskněte ENTER (b)
pro potvrzení. Pro návrat na předchozí obrazovku stiskněte RETURN
(c).

- 26 -

Pokud se zobrazí hlášení "No Server", zkontrolujte připojení k síti.
V závislosti na využívaném serveru a přehrávaných souborech nemusí být zobrazen uplynulý čas
přehrávání a zbývající doba přehrávání.
Co se týče hudebních souborů na serveru, může zde být až 20000 stop ve složce, a složky mohou být
vnořeny až do hloubky 16 úrovní.

Ovládání vzdáleného přehrávání z PC

Tuto jednotku můžete použít pro přehrávání hudebních souborů uložených na vašem PC, a sice ovládáním PC v
rámci vaší domácí sítě. Jednotka podporuje vzdálené přehrávání s přehrávačem Windows Media® Player 12.
1. Zapněte váš PC a spusťte přehrávač Windows Media® Player 12.
2. Otevřete menu "Stream" a zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko "Allow remote control of my Player...".

Klikněte na "Turn on media streaming" pro zobrazení seznamu přehrávačů na síti.
3. Zvolte hudební soubor, který chcete přehrávat s Windows Media® Player 12 a klikněte na něj pravým

tlačítkem myši. Pro vzdálené přehrávání hudebního souboru na jiném serveru otevřete cílový server z
"Other Libraries" a zvolte hudební soubor, který chcete přehrávat.
4. Zvolte tuto jednotku v "Play to", otevřete okno "Play to" ve Windows Media® Player 12, a zahajte
přehrávání hudebního souboru na jednotce. Pokud používáte Windows® 8,1, klikněte na "Play to" a
následně zvolte tuto jednotku. Pokud používáte Windows® 10, klikněte na "Cast to Device" a následně
zvolte tuto jednotku. Ovládání během vzdáleného přehrávání je možné z okna "Play to" na PC.
5. Nastavte hlasitost pomocí posuvníku "Volume" v okně "Play to" window.
V některých případech se hlasitost zobrazení v okně přehrávání může lišit od hlasitosti zobrazené na
jednotce. Tedy, pokud je hlasitost nastavena z jednotky, pak hodnota není zobrazena v okně "Play to".
Vzdálené ovládání není možné, pokud využíváte síťovou službu nebo přehráváte hudební soubory z USB
paměťového zařízení.
v závislosti na verzi Windows Media® Player mohou existovat rozdíly v názvech položek, které můžete
vybrat.

Podporované formáty audio

Při přehrávání souborů ze serveru a z paměťového zařízení USB podporuje tato jednotka následující formáty
hudebních souborů.
Pro přehrávání prostřednictvím WLAN nejsou podporovány vzorkovací frekvence 88.2 kHz nebo vyšší a DSD.
Vzdálené přehrávání FLAC a DSD není podporováno.
Soubory s variabilní přenosovou rychlostí (VBR) jsou podporovány. Doby přehrávání však v tomto případě nemusí

být V tomto případě nicméně nemusí být zobraceny správné doby přehrávání.
Vzdálené přehrávání NEPODPORUJE plynulé (gapless) přehrávání.

MP3 (.mp3/.MP3): MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3
Podporované formáty: 44.1 kHz, 48 kHz
Podporované vzorkovací frekvence: Mezi 8 kbps a 320 kbps a VBR.
Podporované přenosové rychlosti:

WMA (.wma/.WMA):

Podporované vzorkovací frekvence: 44.1 kHz, 48 kHz

Podporované přenosové rychlosti: Mezi 8 kbps a 320 kbps a VBR.

Formáty souborů WMA Pro/Voice/WMA Lossless NEJSOU podporovány.

WAV (.wav/.WAV):

Soubory WAV obsahují nekomprimované PCM digitální audio.

Podporované vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz

Kvantizační bit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):

Soubory AIFF obsahují nekomprimované PCM digitální audio.

Podporované vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz

Kvantizační bit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2):

Podporované formáty: MPEG-2/MPEG-4 Audio

Podporované vzorkovací frekvence: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz

Podporované přenosové rychlosti: Mezi 8 kbps a 320 kbps a VBR.

- 27 -

FLAC (.flac/.FLAC): 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
Podporované vzorkovací frekvence: 8 bit, 16 bit, 24 bit
Kvantizační bit:

LPCM (Linear PCM): 44.1 kHz, 48 kHz
Podporované vzorkovací frekvence: 16 bit
Kvantizační bit:

Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4)

Podporované vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz

Kvantizační bit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

DSD (.dsf/.dff/.DSF/.DFF) DSF/DSDIFF
Podporované formáty: 2.8 MHz, 5.6 MHz, 11.2 MHz
Podporované vzorkovací frekvence:

Zadání textu, úprava kvality zvuku, atd.

Vložení textu
Pro vložení textu - například hesla apod. - použijte
následující tlačítka DO.

SHUFFLE/REPEAT tlačítko (a)
Každým stisknutím se změní typ textu v pořadí velká
písmena → malá písmena → číslice → symboly.

/ tlačítka (b)
Každým stisknutím tlačítka se změní znak.

/ tlačítka (f)
Slouží k pohybu kurzoru na pozici, kam má být vložen
znak.

CLEAR tlačítko (d)
Vymazání znaku na pozici kurzoru.

ENTER tlačítko (e)
Potvrzení vloženého obsahu.

RETURN tlačítko (g)
Zrušení vstupu a návrat na předchozí zobrazení.

Úprava kvality zvuku

Nastavení hloubek (BASS)
1. Stiskněte SOUND tlačítko (c).
2. Stiskněte / tlačítka (f) pro nastavení basů. (-5 až +5)

Nastavení výšek (TREBLE)
1. Stiskněte dvakrát SOUND tlačítko (c).
2. Stiskněte / tlačítka (f) pro nastavení výšek. (-5 až +5)

Zdůraznění basového pásma (P.BASS)
1. Stiskněte třikrát SOUND tlačítko (c).
2. Stiskněte / tlačítka (f) pro volbu "On" a stiskněte ENTER (e).

- 28 -

Pokročilé nastavení

Pokročilá nastavení

Jednotka vám umožňuje konfigurovat pokročilá nastavení, s cílem
poskytnout vám ještě lepší zážitek.
1. Stiskněte SETUP na dálkovém ovladači.
2. Po zobrazení obrazovky SETUP zvolte pomocí kurzorových tlačítek na

DO obsah nebo nastavení a stiskněte ENTER pro potvrzení Vaší volby.
Pro návrat na předchozí obrazovku stiskněte RETURN.
3. Pro odchod z nastavování stiskněte SETUP.

Nastavení sítě

Připojení

Zvolte typ připojení k síti.

"Wi-Fi": Připojení prostřednictvím Wi-Fi.

"Wired": (Implicitní hodnota) Připojení prostřednictvím kabelu.

Pokud jste zvolili "Wi-Fi", proveďte "Wi-Fi Setup".

Wi-Fi Setup
Proveďte nastavení připojení Wi-Fi Toto lze nastavit pouze tehdy, když je v "Connection" zvoleno "Wi-Fi".
Nastavení připojení Wi-Fi můžete provést pomocí webového prohlížeče na Vašem PC. Podrobnosti viz "Web
Setup".

DHCP

"On": (Implicitní hodnota) Automatická konfigurace prostřednictvím DHCP

"Off": Manuální konfigurace bez DHCP.

Jestliže je zvoleno "Off", pak musíte provést nastavení "IP Address", "Subnet Mask", "Gateway", a "DNS Server"

manuálně.

IP Address
Zobrazení / nastavení IP adresy.

- 29 -

Subnet Mask
Zobrazení / nastavení Subnet Mask.

Gateway
Zobrazení / nastavení Gateway.

DNS Server
Zobrazení / nastavení primárního DNS serveru-

Proxy URL
Zobrazení / nastavení URL proxy serveru.

Proxy Port
Zobrazení / nastavení čísla portu proxy serveru, když je zadáno "Proxy URL".

Friendly Name
Změňte název zařízení pro tuto jednotku, které je zobrazeno na ostatních zařízeních připojených k síti na snadno
rozpoznatelný název. Můžete vložit maximálně 31 znaků. Podrobnosti k zadávání textu viz "Zadání textu". Po
ukončení vkládání stiskněte ENTER.

AirPlay Password
Můžete nastavit heslo (max. 31 znaků) umožňující používat AirPlay® pouze registrovaným uživatelům.

Podrobnosti k zadávání textu viz "Zadání textu". Po ukončení vkládání stiskněte ENTER.

Network Check
Zde můžete zkontrolovat připojení k síti.

Option Setting

Power Off Setting Tato funkce uvede jednotku automaticky do pohotovostního režimu (STANDBY) po 20
Auto Standby:
Network Standby minutách nečinnosti bez přítomnosti audio signálu na vstupu.

Bluetooth Wakeup "On": (Implicitní hodnota) Jednotka nepřejde automaticky do režimu STANDBY.

"Off": Jednotka nepřejde automaticky do režimu STANDBY.

Při nastavení "On" tato funkce umožňuje vypnutí napájení jednotky prostřednictvím

sítě - pomocí aplikace umožňující ovládání této jednotky.

Pokud je pro tuto funkci nastaveno "On", spotřeba se zvýší, i když je jednotka v režimu

standby.

Funkce "Network Standby" - která potlačuje spotřebu - může být deaktivována, pokud

dojde ke ztrátě síťového připojení.

Tato funkce automaticky "vzbudí" jednotku z režimu STANDBY po připojení

BLUETOOTH-kompatibilního zařízení.

"On": Nastavte v případě, že budete tuto funkci využívat.

"Off": (Implicitní hodnota) Funkce nebude využívána

Pokud je pro tuto funkci nastaveno "On", spotřeba se zvýší, i když je jednotka v režimu

STANDBY. Toto nastavení je fixováno na "Off", pokud je pro "Bluetooth Setting" - "Auto

Input Change" nastavení "Off".

Digital Filter Měkký a plynulý zvuk.

"Slow": (Implicitní hodnota) Zvuk s větší strukturou a pevností.
"Sharp": Zvuk s rychlým náběhem a zdánlivým pohybem vpřed.
"Short":

Language
Zvolte jazyk pro zobrazení na displeji.
English (implicitní), German, French, Spanish, Italian, Dutch, Swedish, Russian, Chinese

- 30 -

Tuner Setting Nastavení metody ladění.
Tuning Mode
"Auto": (Implicitní hodnota) Rozhlasové stanice mohou být přijímány a laděny
FM Search Level
automaticky.
DAB Scan
DAB DRC "Manual": Manuální ladění stanic Pokud je pro "Tuning Mode" nastavení "Manual",

Preset Name příjem FM vysílání bude nuceně monofonní - bez ohledu na kvalitu

přijímaného signálu.

Zde můžete zvolit, zda chcete při automatickém ladění vybrat pouze stanice se silným

signálem - v případě, že se ladění automaticky zastavuje na FM stanicích se slabým

signálem.

"Normal": (Implicitní hodnota)

"Strong": Volba stanic pouze se silným signálem.

Můžete provést automatické vyhledávání, když jsou přidána nové DAB stanice nebo

když změníte Vaši lokalitu.

S nastavením DRC (Dynamic Range Control) můžete redukovat dynamický rozsah DAB

tak, že můžete stále poslouchat tiché pasáže i při nízké hlasitosti - to je ideální pro

noční poslech nebo v případě, že nechcete rušit okolí.

"0": (Implicitní hodnota) DRC vypnuto

"1": velká redukce dynamického rozsahu

"1/2": malá redukce dynamického rozsahu

Můžete pojmenovat registrované stanice (předvolby). Podrobnosti k zadávání textu viz

"Zadání textu". Po ukončení vkládání stiskněte ENTER.

Bluetooth Setting Zvolte, zda chcete nebo nechcete využívat funkci BLUETOOTH.
Bluetooth
Auto Input Change "On": (Implicitní hodnota) Umožňuje spojení s BLUETOOTH-kompatibilním

Auto Reconnect zařízením využitím funkce BLUETOOTH. Zvolte "On" rovněž v případě, že

Pairing Information provádíte různá nastavení BLUETOOTH.

"Off": Pokud nechcete využívat funkci BLUETOOTH.

Vstup jednotky bude automaticky přepnut na BLUETOOTH, pokud je provedeno

připojení ze strany BLUETOOTH-kompatibilního zařízení k jednotce.

"On": (Implicitní hodnota) Vstup bude automaticky nastaven na "BLUETOOTH",

když je připojeno BLUETOOTH-kompatibilní zařízení.

"Off": Funkce je deaktivována.

Pokud není volič vstupu zvolen automaticky, nastavte pro tuto funkci "Off" a změňte

volič vstupu manuálně.

Tato funkce automaticky připojí BLUETOOTH kompatibilní zařízení, které bylo

připojeno, když jste změnili volič vstupu na "BLUETOOTH".

"On": (Implicitní hodnota) Nastavte v případě, že budete tuto funkci využívat.

"Off": Nastavte v případě, že nebudete tuto funkci využívat.

V závislosti na vašem BLUETOOTH-kompatibilním zařízení tato funkce nemusí

pracovat.

Můžete inicializovat informace k párování uložené v této jednotce. Stiskněte / pro

volbu "Clear" a pak stiskněte ENTER pro inicializaci párovacích informací uložených v

této jednotce.

Tato funkce neinicializuje informace o párování uložené v BLUETOOTH-kompatibilním

zařízení. Pokud provádíte nové párování jednotky se zařízením, nejprve vymažte

informace o párování uložené v tomto BLUETOOTH-kompatibilním zařízení. Informace

k vymazání informací o párování viz Manuál Vašeho BLUETOOTH-kompatibilního

zařízení.

System Info
Zobrazí se MAC adresa této jednotky a verze aktuálního firmware.

Reset na tovární nastavení

Resetování nastavení této jednotky do stavu při expedici. Před resetování na tovární nastavení Vám
doporučujeme poznamenat si Vámi změněná nastavení. Zvolte "Start" a potvrďte pro pokračování. Po ukončení
inicializace jednotka automaticky přejde do režimu standby.

- 31 -

Aktualizace
"Update" se nezobrazí, pokud není k dispozici žádná aktualizace firmware.
Via Network
Stiskněte ENTER, pokud chcete aktualizovat firmware prostřednictvím sítě.
Via USB
Stiskněte ENTER, pokud chcete aktualizovat firmware prostřednictvím USB.
Web Setup
Nastavení připojení Wi-Fi můžete provést pomocí webového prohlížeče na Vašem PC. Ujistěte se, že Váš PC je
bezdrátově připojen k routeru. Pokud je tato jednotka připojena k routeru pomocí ethernetového kabelu, NELZE
provést toto nastavení!
1. Zapněte jednotku.
2. Stiskněte SETUP na DO, zvolte "Wi-Fi" v "Network Setting" - "Connection", a pak zvolte "Wi-Fi Setup".
3. Stiskněte / pro volbu "Use iOS Device" a stiskněte ENTER.
4. V seznamu WLAN připojení na Vašem PC zvolte SSID této jednotky (softap_0009B0xxxxxx).

"xxxxxx" v SSID jsou dolní "lower bytes" MAC adresy.
5. Otevřete prohlížeč na Vašem PC a přejdete na http://192.168.200.1.
6. Zobrazí se menu "Web Setup". Proveďte nastavení sítě pro tuto jednotku.

V závislosti na používaném zařízení nebo prostředí připojení tato funkce NEMUSÍ pracovat!
Pro informace ohledně operací PC konzultujte příslušný Manuál.
Protože tento typ připojení není kódován, může zahrnovat menší bezpečnostní riziko.

- 32 -

Aktualizace firmware

Funkce aktualizace firmware této jednotky
Tato jednotka umožňuje aktualizaci firmware (=systémový software) po síti nebo prostřednictvím USB portu. To
umožňuje provádět zlepšení množství operací a také přidávat nové funkce.

Způsob aktualizace

Existují dvě metody aktualizace firmware - prostřednictvím sítě a prostřednictvím USB. Aktualizace může trvat asi
5 minut - toto platí pro obě metody (aktualizace prostřednictvím sítě nebo prostřednictvím USB). Navíc k tomu
jsou stávající nastavení uložena - bez ohledu na použitou metodu aktualizace. Poslední informace k aktualizacím
najdete na internetové stránce naší společnosti. Aktualizace firmware není nutná, dokud není k dispozici žádná
aktualizace. Při aktualizaci po síti závisí doba aktualizace na stavu/rychlosti síťového připojení. Během
aktualizace
- Neodpojujte/nepřepojujte žádné kabely, USB paměťová zařízení, neprovádějte žádné operace na

připojených komponentech (vypínání).
- Nepokoušejte se získat přístup k táto jednotce z PC nebo smartphone pomocí aplikace Android.

Odmítnutí odpovědnosti
PROGRAM A DOPROVODNÁ ONLINE DOKUMENTACE JSOU VÁM POSKYTNUTY K POUŽITÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
PIONEER NERUČÍ A VY NEBUDETE ODŠKODNĚNI ZA VÁM VZNIKLÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU CO SE TÝČE
POUŽITÍ PROGRAMU A DOPROVODNÉ DOKUMENTACE, BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ VÝKLAD, VZNIKLÉ ÚMYSLNÝM
PORUŠENÍM PRÁVA NEBO SMLOUVY. PIONEER NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ANI
TŘETÍ STRANĚ, ZA JAKÉKOLIV SPECIÁLNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU,
VČETNĚ AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA ODŠKODNĚNÍ, NÁHRADU ŠKOD V DŮSLEDKU AKTUÁLNÍHO NEBO BUDOUCÍHO
ZISKU, ZTRÁTY DAT, NEBO JAKÝCHKOLIV JINÝCH DŮVODŮ.

Aktualizace firmware prostřednictvím sítě

Ujistěte se, že jednotka je zapnuta a že je zajištěno připojení k internetu.
Vypněte ovládací zařízení (například PC) připojené k síti. Zastavte přehrávání
internetového rádia, z USB paměťového zařízení, nebo ze serveru.
1. Po tisknutí tlačítka SETUP na DO se na displeji zobrazí obrazovka

SETUP.

2. Stiskněte postupně / a ENTER pro volbu "Update" - "via Network".

"Update" se nezobrazí, pokud není k dispozici aktualizace firmware.
3. Pro zahájení aktualizace firmware stiskněte ENTER.

Jakmile je aktualizace dokončena, zobrazí se hlášení "COMPLETE".

4. Stiskněte na jednotce a tím ji uveďte do režimu

STANDBY. Proces je dokončen a firmware aktualizován na nejnovější

verzi.

Pokud se zobrazí poruchové hlášení...
Pokud se projeví porucha, zobrazí se na displeji jednotky hlášení "*-** Error!"
("*" představuje alfanumerický znak). Zkontrolujte následující:

*0, *-01, *-10:
Nebyl nalezen ethernetový kabel. Proveďte správné připojení
ethernetového kabelu.

0 *-02, *-03, *-04, *-05, *-06, *-11, *-13, *-14, *-16, *-17, *-18, *-20, *-21:
Chyba internetového připojení. Zkontrolujte následující:
- Je zapnutý router?
- Jsou tato jednotka a router připojeny k síti?
Vypněte a znovu zapněte napájení jednotky a routeru. To by mohlo odstranit problém. Pokud se stále
nemůžete připojit k internetu, může být server DNS nebo proxy server dočasně vypnutý. Zkontrolujte status
služby u Vašeho poskytovatele internetového připojení (ISP).

Ostatní:
Odpojte a připojte síťovou šňůru ze síťové zásuvky a pak opakujte aktualizaci od začátku.

- 33 -

Updating via USB
Připravte si USB paměťové zařízení s kapacitou 128 MB nebo větší. Formát systému souborů FAT16 nebo

FAT32.
Vymažte veškerá data uložená na USB paměťovém zařízení.
Vypněte ovládací zařízení (například PC) připojené k síti.
Zastavte přehrávání internetového rádia, z USB paměťového zařízení, nebo ze serveru.
Některá USB paměťová zařízení mohou být načítána dlouhou dobu, nemusí být načtena korektně, nebo nemusí

být korektně napájena, v závislosti na zařízení nebo jeho obsahu.
PIONEER neponese odpovědnost žádného druhu za jakoukoliv ztrátu nebo poškození dat, ani za selhání

schopnosti ukládání dat vzniklé použitím USB paměťového zařízení s AV receiverem. Děkujeme vám za
pochopení.

1. Připojte USB paměťové zařízení k Vašemu PC.

2. Stáhněte si soubor firmware z webové stránky naší společnosti a rozbalte jej.

Soubory firmware jsou pojmenovány následujícím způsobem: PIOHIM **** _ ************** _ ***

.zip

Rozbalte soubor na Vašem PC. Počet dekomprimovaných souborů a složek se liší v závislosti na modelu.

3. Všechny rozbalené soubory a složky nakopírujte do kořenového

adresáře USB paměťového zařízení.

Ujistěte se, že jste nakopírovali rozbalené soubory!

4. Připojte USB paměťové zařízení do USB portu této jednotky.

Pokud chcete k USB portu jednotky připojit USB harddisk,

doporučujeme použít model se samostatným napájením (ne napájení

po USB kabelu).

Pokud je USB zařízení rozděleno na oddíly (partition), pak každý oddíl

bude považován za samostatné zařízení.

5. Po stisknutí tlačítka SETUP na DO se na displeji zobrazí obrazovka

SETUP.

6. Stiskněte postupně / a ENTER pro volbu "Update" - "via USB".

"Update" se nezobrazí, pokud není k dispozici žádná aktualizace

firmware.

7. Pro zahájení aktualizace firmware stiskněte ENTER.

Jakmile je aktualizace dokončena, zobrazí se hlášení "COMPLETE".

8. Stiskněte na jednotce a tím ji uveďte do režimu

STANDBY. Proces je dokončen a firmware aktualizován na nejnovější

verzi.

9. Odpojte USB paměťové zařízení od jednotky.

Pokud se zobrazí poruchové hlášení...
Pokud se projeví porucha, zobrazí se na displeji jednotky hlášení "*-** Error!" Zkontrolujte následující:

*0, *-01, *-10:
USB paměťové zařízení nebylo nalezeno. Zkontrolujte připojení USB paměťového zařízení nebo USB kabelu
k USB portu jednotky. Pokud má USB paměťové zařízení vlastní síťový napáječ, připojte jej a zapojte do
sítě.

0 * -05, * -13, * -20, * -21:
Soubor firmware nebyl nalezen v kořenové složce USB paměťového zařízení, nebo je soubor firmware
určen pro jiný model. Zkuste znovu stáhnout soubor firmware. Ostatní: Odpojte a připojte síťovou šňůru ze
síťové zásuvky a pak opakujte aktualizaci od začátku.

- 34 -

Ostatní

Vyhledávání a odstraňování problémů

Před zahájením procedury
Pokud je provoz nestabilní, problém může být někdy vyřešen jednoduchým vypnutím a zapnutím napájení nebo
odpojením a novým připojením síťové šňůry - spíše než kontrolou nastavení a operací. Zkuste tuto výše zmíněnou
jednoduchou metodu na jednotce i připojeném zařízení. Pokud restart jednotky nepomůže vyřešit problém,
zkuste resetovat jednotku na stav při dodání - možná to vyřeší problém. Uvědomte si, že při resetování dojde i k
resetování všech Vašich nastavení na tovární hodnoty - proto Vám doporučujme poznamenat si Vámi provedená
nastavení.

Resetování jednotky
Resetování jednotky (na implicitní hodnoty)
1. Stiskněte tlačítko SETUP na DO, zvolte "Factory Reset" - "Start" v obrazovce SETUP, a stiskněte ENTER.
2. Stiskněte ENTER.
3. Jednotka přejde do režimu standby a nastavení jsou resetována.

Napájení
Jednotku nelze zapnout.
Odpojte síťovou šňůru ze zásuvky, vyčkejte 5+ sekund a pak šňůru opět připojte do zásuvky.

Jednotka se neočekávaně vypne.
Jednotka se automaticky přepne do režimu STANDBY, když je aktivní nastavení "Option Setting" - "Power Off

Setting" - "Auto Standby".
Zkontrolujte, zda se drátky reproduktorových kabelů nedotýkají zadního panelu a zda vodiče (+) a (-) nejsou

vzájemně zkratovány. V případě kontaktu nebo zkratu jednotka automaticky přejde do režimu standby.
Pokud se napájení vypne a indikátory na předním panelu trvale blikají, může se jednat po závadu zesilovače

nebo aktivaci ochranného obvodu.
- Pokud indikátor napájení bliká s intervalem cca 1 sekundy: Může existovat porucha v sekci zesilovače.
Okamžitě odpojte síťovou šňůru ze síťové zásuvky a kontaktujte Vašeho prodejce nebo zákaznickou
podporu naší společnosti.
- Pokud indikátor napájení bliká s intervalem cca 0,3 sekundy: Ochranný obvod mohl sepnout v důsledku
přehrávání s vysokou hlasitostí. Snižte hlasitost přehrávání. Alternativně mohlo dojít ke kontaktu drátků
reproduktorového kabelu se zadním panelem nebo s jinými drátky. Připojte reproduktorové kabely tak, aby
nevyčnívaly z reproduktorových konektorů/svorek.
Pokud se stejné symptomy (nemožnost zapnout jednotku), okamžitě odpojte síťovou šňůru ze síťové
zásuvky a kontaktujte Vašeho prodejce nebo zákaznickou podporu naší společnosti.

Žádný zvuk z externího audio zařízení
Jednotka je umlčena. Stiskněte MUTE na DO pro zrušení umlčení.
Ověřte správnost propojení mezi výstupním konektorem externího zařízení a vstupním konektorem této jednotky.
Změňte volič vstupu na této jednotce na pozici konektoru, ke kterému je připojeno externí zařízení.
Zkontrolujte nastavení výstupu digital audio na připojeném komponentu. Na některých herních konzolích –

zejména podporujících DVD – je implicitní nastavení OFF.

Displej nefunguje
Displej může být tmavý, pokud je aktivní funkce DIMMER - a může být také zcela vypnut. Stiskněte tlačítko

DIMMER a změňte nastavení jasu displeje.

Připojení Wi-Fi®
Zkuste odpojit a znovu připojit napájení WLAN routeru a jednotky, zkontrolujte stav zapnutí WLAN routeru, zkuste

restartovat WLAN router.

- 35 -

Nelze se připojit k přístupovému bodu
Nesprávné nastavení SSID a šifrování (WEP, atd.). Ujistěte se, že síťová nastavení jednotky jsou provedena

správně.
Připojení na SSID obsahující multi-byte znaky není podporováno. Pojmenujte SSID WLAN routeru pouze s

použitím single-byte alfanumerických znaků a zkuste znovu připojení k síti.
Pokud je v nastavení WLAN routeru zvolen režim "stealth" (neviditelný = režim skrytí SSID klíče) nebo pokud je

každé spojení vypnuto, SSID se nezobrazí. Změňte nastavení a zkuste to znovu.

Připojení k jiné než zvolené SSID
Některé přístupové body umožňují nastavit pro jednu jednotku několik SSID. Pokud používáte tlačítko

automatického nastavení na takovémto routeru, můžete ukončit spojení s SSID jiným než SSID, ke
kterému se chcete připojit. V takovém případě použijte metodu připojení vyžadující zadání hesla.

Přehrávání je přerušované, komunikace nefunguje
Zkraťte vzdálenost od přístupového bodu nebo odstraňte případné překážky. Umístěte jednotku dál od

mikrovlnné trouby nebo jiného přístupového bodu. Doporučuje se umístit přístupový bod a jednotku do
stejné místnosti.
Pokud jsou v blízkosti jednotky umístěny kovové předměty, WLAN připojení nemusí být možné (tyto předměty
mohou ovlivňovat rádiové vlny).
Pokud je v blízkosti jednotky používán jiný přístupový bod, může dojít ke vzniku mnoha problémů - například
přerušení přehrávání a komunikace. Tyto problémy lze eliminovat změnou kanálu vašeho přístupového
bodu. Pro instrukce ke změně kanálů viz Manuál vašeho přístupového bodu.

Nelze přehrávat disky
Vložte disk do zásuvky - strana s potiskem musí směřovat nahoru!
Přehrávání znečistěných nebo poškrábaných disků nemusí být možné.

Nelze přehrávat z USB paměťového zařízení / HDD
Zkontrolujte připojení USB paměťového zařízení nebo USB kabelu k USB portu jednotky.
Odpojte USB paměťové zařízení od jednotky a zkuste je znovu připojit.
Tato jednotka NEMUSÍ občas správně rozpoznat veškerá připojená USB paměťová zařízení a HDD. Zkuste

přepnout jednotku do režimu standby a pak ji znovu zapnout.
V závislosti na typu formátu nemusí přehrávání probíhat normálně. Zkontrolujte, zda je typ formátu souboru

podporován.
Viz "Požadavky na USB paměťová zařízení a HDD".

Špatný příjem FM vysílání
Zkontrolujte připojení antény.
Anténní kabel veďte odděleně od reproduktorových kabelů a síťové šňůry.
Přemístěte jednotku do větší vzdálenosti od TV a PC.
Projíždějící automobily a prolétající letadla mohou způsobit interference.
Betonové stěny zeslabují rozhlasové signály.
Příjem FM lze zlepšit, pokud použijete FM anténní konektor společné TV antény.
Příjem FM lze zlepšit nastavením Manual pro Tuning Mode. Nicméně - příjem v tomto případě bude monofonní.

Funkce sítě
Pokud nelze zvolit síťovou službu, vyčkejte - bude "přístupná" po spuštění síťové funkce.
Zkuste jednotku a router odpojit od napájení a poté je znovu zapojte.

Nelze získat přístup k internetovému rádiu.
Některé internetové služby nebo obsahy dostupné prostřednictvím tohoto zařízení nemusí být přístupné v

případě, že jejich poskytovatel ukončil své služby.
Ujistěte se, že váš modem a router jsou správně připojeny a zapnuty.
V závislosti na poskytovateli internetových služeb je nutné nastavení proxy serveru.
Ujistěte se, že použitý router a/nebo modem jsou podporovány vaším poskytovatelem internetových služeb.

- 36 -

Nelze získat přístup k síťovému serveru
Jednotka musí být připojena ke stejnému routeru jako síťový server.
Tato jednotka je kompatibilní s Windows Media® Player 11 nebo 12, nebo s NAS kompatibilními s funkcemi

domácí sítě. Pokud používáte PC, můžete přehrávat pouze hudební soubory registrované v knihovně
Windows Media® Player library.

Při poslechu hudebních souborů ze síťového serveru se přehrávání zastaví.
Pokud PC slouží jako síťový server, zkuste ukončit veškeré softwarové aplikace - ponechte běžet pouze software

serveru (Media® Player 12 apod.).
Pokud stahujete nebo kopírujete velké soubory, může dojít k přerušení přehrávání.

Pro Music Server se nezobrazují se názvy alba a interpret
Meta data - jako například název alba a interpreta - musí být rozpoznána na serveru pro distribuci do této

jednotky - takže toto závisí na specifikacích NAS nebo serveru, který používáte.
Podporované formáty souborů závisí na software NAS nebo serveru. Pro podrobnosti kontaktujte výrobce

software NAS nebo serveru.

Pro Music server se obal zobrazuje nepravidelně
Music Server závisí na specifikaci software serveru.
Podporované formáty závisí na software serveru.
Pro podrobnosti kontaktujte výrobce software serveru.

Funkce BLUETOOTH
Zkuste zapojit/odpojit napájení jednotky, zkuste zapnout/vypnout BLUETOOTH kompatibilní zařízení. Zkuste

restartovat BLUETOOTH kompatibilní zařízení.
Navíc k tomu musí BLUETOOTH-kompatibilní zařízení podporovat profil A2DP.
V blízkosti zařízení (jako jsou například mikrovlnná trouba nebo bezdrátový telefon využívající pásmo 2.4 GHz)

může docházet k interferencím rádiových vln, které znemožňují používání této jednotky.
Pokud je v blízkosti jednotky nějaký kovový předmět, může dojít k poruše nebo ke ztrátě BLUETOOTH spojení.
Aby mohlo reagovat na ovládání z DO této jednotky, BLUETOOTH kompatibilní zařízení musí podporovat profil

AVRCP.
Uvědomte si, že spojení není garantováno se všemi BLUETOOTH kompatibilními zařízeními.

Nelze se spojit s touto jednotkou
Bluetooth funkce na BLUETOOTH-kompatibilním zařízení není aktivována.
Pokud nelze připojit již spárovanou jednotku, vymažte párovací informace na BLUETOOTH kompatibilním zařízení

a pak proveďte párování znovu.

Jednotka nemůže přehrávat hudbu ani po úspěšném připojení BLUETOOTH
Pokud je na vašem BLUETOOTH kompatibilním zařízení nastavena nízká hlasitost, přehrávání zvuku může být

nedostupné. Zvyšte hlasitost na BLUETOOTH kompatibilním zařízení.
Některá BLUETOOTH kompatibilní zařízení mohou být vybavena přepínačem Send/Receive (vysílání/příjem).

Zvolte režim Send.

Zvuk je přerušovaný
Může existovat problém s BLUETOOTH kompatibilním zařízením.

- 37 -

Všeobecné specifikace

Sekce analogového audio výstupu
RMS výstupní výkon

50 W + 50 W (4 Ohm, 1 kHz THD 10%)
THD+N

0.02% (1 kHz, poloviční výkon, 4 Ohm)
Vstupní citlivost a impedance

200 mV/47 kOhm (LINE (nesymetrický))
2,5 mV/47 kOhm (LINE (PHONO MM))
Frekvenční rozsah
10 Hz - 60 kHz (+/-3 dB, 8 Ohm)
Tónová kontrola
±10 dB (100 Hz (BASS))
±10 dB (10 kHz (TREBLE))
Poměr signál/šum (S/N)
100 dB (A-vážený/LINE)
85 dB (A-vážený/PHONO)
Podporovaná impedance reproduktorů
4 - 16 Ohm

Sekce tuneru
Frekvenční rozsah ladění (FM)

87.5 MHz - 108.0 MHz, RDS
Frekvenční rozsah ladění (DAB)

174.928 MHz - 239.200 MHz
Anténní vstup (FM/DAB)

75 Ohm, nesymetrický
Počet předvoleb

40

Sekce CD
Média / formát

CD: Standardní CD (CDDA)
CD-R/RW: CD formát / soubory MP3, WMA

Digitální audio vstup
Přední a zadní USB

Typ A, USB2.0 High Speed
DC výstup

5V / 1A (zadní) / 5V / 0.5A (přední)
Optický digitální kabel

Optical konektor
Coaxial Digital konektor

RCA konektor

Sekce sítě
Ethernet LAN

10BASE-T/100BASE-TX
Bezdrátové LAN připojení (WLAN)

IEEE 802.11 a/b/g/n standard
5 GHz/2.4 GHz pásmo

- 38 -

Sekce Bluetooth
Komunikační systém

BLUETOOTH Specification version 4.1
Frekvenční pásmo

2.4 GHz (2.402 GHz - 2.480 GHz)
Metoda modulace

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilní Bluetooth profily

A2DP 1.2
AVRCP 1.3
HOGP-Host (Client)
HOGP-HID Device (Server)
HID Service (HIDS)
Podporované kodeky
SBC
AAC
Přenosový rozsah (A2DP)
20Hz - 20kHz (vzorkovací frekvence 44.1kHz)
Maximální komunikační dosah*:
Dohledová vzdálenost, asi 10 m (*)
*Aktuální dosah se mění v závislosti na faktorech jako jsou překážky mezi zařízeními, výskyt magnetických
polí kolem mikrovlnných trub, statická elektřina, bezdrátové telefony, příjmová citlivost, výkon antény,
operační systém, softwarové aplikace, apod.).

Všeobecné
Napájení

AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Příkon

50 W
0.2W (Standby)
2.1 W (In Standby, Network Standby On, Network Setting Wired)
2.5 W (In Standby, Network Standby On, Network Setting Wi-Fi)
2.2 W (In Standby, Bluetooth Wakeup On)
2.5 W (In Standby, Network Standby On, Network Setting Wi-Fi, Bluetooth Wakeup On)
Auto Standby
On (20 min)/Off
Rozměry (Š x V x H)
435mm x 103 mm x 333 mm
Hmotnost
6,4 kg

- 39 -

Informace o licencích a ochranných známkách

Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační značka Wi-Fi Alliance.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch jsou ochranné značky Apple Inc.,
registrované v USA a jiných zemích.
iPad Air a iPad mini jsou obhodní značky Apple Inc.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” a “Made for iPad” znamená, že elektronické
příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k iPod, iPhone, nebo iPad a bylo
certifikováno vývojářem pro splnění výkonových požadavků Apple. Společnost Apple
nenese odpovědnost za provozování tohoto zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními a
právními normami.
Uvědomte si prosím, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod, iPhone, nebo
iPad může ovlivnit bezdrátový provoz.
AirPlay funguje s iPhone, iPad, a iPod touch s iOS 4.3.3 nebo novějším, Mac s OS X
Mountain Lion nebo novějším, a PC s iTunes 10.2.2 nebo novějším.
Bluetooth® slovní označení a loga jsou registrované obchodní značky vlastněné Bluetooth
SIG, Inc.

Tato značka certifikuje, že produkt je kompatibilní se standardem BLACKFIRE ALLIANCE.
Další informace viz WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM.
BLACKFIRETM je registrovaná obchodní značka (No. 85,900,599) BLACKFIRERESEARCH
CORP. All rights reserved.
FireConnectTM je technologie společnosti BlackFire Research.

Produkt s tímto logem je v souladu se standardem Hi-Res Audio definovaným Japan Audio
Society. Toto logo je používáno na základě licence Japan Audio Society.
Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví Microsoft. Používání a
distribuce takovéto technologie mimo tento produkt bez licence Microsoft je zakázáno.
Windows a Windows logo jsou obchodní značky skupiny společností Microsoft.
DSD a logo Direct Stream Digital jsou ochranné značky Sony Corporation.
MPEG Layer-3 - technologie kódování audia licencovaná Fraunhofer IIS a Thomson.
"Veškeré ostatní obchodní značky/obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných
vlastníků".

- 40 -

Zaregistrujte si Váš výrobek na
http://www.pioneer.eu (Europe)

© 2016 Onkyo & Pioneer Corporation. All rights reserved.
Skupina Onkyo zavedla svoji Politiku důvěrnosti (Privacy Policy) dostupnou na http://www.pioneer-
audiovisual.com/privacy/
"Pioneer" a "PBASS" jsou ochranné značky Pioneer Corporation, a jsou používány na základě licence.
SN 29402668

Copyright © 2016 for Czech Translation

BaSys CS, s.r.o.
Sodomkova 1478/8 | 102 00 Praha 10 | www.basys.cz

All rights reserved.

- 41 -

Návod na použitie

Network CD Receiver

Skôr, ako začnete.............................................................................................................................................................2
Obsah balenia ..............................................................................................................................................................2

Názvy prvkov ....................................................................................................................................................................3
Predný panel ................................................................................................................................................................3
Zadný panel..................................................................................................................................................................4
Diaľkový ovládač (DO).................................................................................................................................................5
Displej ...........................................................................................................................................................................6

Inštalácia .......................................................................................................................................................................... 7
Pripojenie reproduktorov.............................................................................................................................................7
Pripojenie antén, sieťovej šnúry atď. ........................................................................................................................ 8

Initial setup.......................................................................................................................................................................9
Zapnutie a prvotné nastavenie (Initial Setup) ...........................................................................................................9

Prehrávanie ................................................................................................................................................................... 12
Prehrávanie CD ......................................................................................................................................................... 12
USB pamäťové zariadenie / HDD ............................................................................................................................ 14
Internetové rádio....................................................................................................................................................... 16
Spotify ........................................................................................................................................................................ 17
Počúvanie FM rozhlasového vysielania................................................................................................................... 18
Počúvanie DAB (digitálne rozhlasové vysielanie) ................................................................................................... 20
BLUETOOTH® ............................................................................................................................................................. 21
AirPlay® ...................................................................................................................................................................... 22
Prehrávanie audio z gramofónu ............................................................................................................................... 23
Prehrávanie audio z externého zariadenia.............................................................................................................. 24
Music Server.............................................................................................................................................................. 26
Zadanie textu, úprava kvality zvuku, atď. ............................................................................................................... 28

Pokročilé nastavenia..................................................................................................................................................... 29
Pokročilé nastavenia................................................................................................................................................. 29

Aktualizácia firmware ................................................................................................................................................... 33
Ostatné .......................................................................................................................................................................... 35

Vyhľadávanie a odstraňovanie problémov ..............................................................................................................35
Všeobecné špecifikácie ............................................................................................................................................ 38
Informácie o licenciách a ochranných známkach................................................................................................... 40

-1-

Skôr, ako začnete...

Obsah balenia

Hlavná jednotka (1)
Diaľkový ovládač (RC-946S) (1)
Batérie (AA/R03) (2)
Sieťová šnúra (1)
DAB/FM drôtová anténa (1)
Sieťovú šnúru pripojte vždy ako poslednú - až po dokončení všetkých ostatných pripojení!
Pripojte reproduktory s impedanciou 4 Ω až 16 Ω.
Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté pripojením zariadenia vyrobených inými
spoločnosťami.
Ich funkčnosť môže byť zahájaná aktualizáciami firmware a poskytovatelia služieb môžu služby
zrušiť - to znamená, že niektoré služby a obsahy nemusia byť v budúcnosti dostupné.
Design a špecifikácie podliehajú zmenám bez ohlásenia.

-2-

Názvy prvkov

Predný panel

1 Zapne jednotku alebo ju prepne do pohotovostného (standby) režimu.
2 Indikátor napájania Kontrolka svieti modro, keď je jednotka zapnutá.
3 Zásuvka disku Sem vložte disk. Môžete tiež použiť disky o priemere 8 cm.
4 Slúži k otvoreniu resp. zatvoreniu zásuvky disku.
5 INPUT tlačidlo Prepína na vstup, ktorý má byť prehrávaný.
6 Displej Nastavenie hlasitosti. Rozsah nastavenia 0 až 50.
7 VOLUME regulátor Slúži k pripojeniu slúchadiel so štandardným konektorom (Ø6.3 mm).
8 Senzor diaľkového ovládania Na pripojenie USB pamäťového zariadenia alebo HDD na prehrávanie
9 PHONES konektor hudobných súborov. Pomocou USB kábla môžete tiež napájať
10 USB port: pripojené USB zariadenia (maximálne 5V / 0,5 A). Pokiaľ HDD
požaduje vyššie hodnoty, ako 5V / 0,5A, pripojte ho k USB portu na
11 Tlačidlá prehrávania zadnom panely jednotky (maximum 5V / 1A).
Toto tlačidlo zastaví prehrávanie.
Toto tlačidlo pozastaví prehrávanie.
Návrat na začiatok aktuálne prehrávanej stopy.
Stlačte a podržte pre rýchle posunutie späť. (CD)
Preskok na predchádzajúcu stopu. (USB, Music Server)
Preskok na následujúcu stopu.
Stlačte a podržte pre rýchle posunutie dopredu. (CD).
Preskok na následujúcu stopu. (USB, Music Server)
V závislosti na vstupe nemusí táto operácia prebehnúť.

-3-

Zadný panel

1 AC IN Na pripojenie dodávanej sieťovej šnúry.

2 Svorky reproduktorov Slúži k pripojeniu reproduktorov pomocou reproduktorových káblov.
3 Anténa Wi-Fi + Bluetooth Používa sa na Wi-Fi pripojenie alebo pre Bluetooth kompatibilné
zariadenie. Nastavte ju tak, aby ste dosiahli najlepšie spojenie.
4 DIGITAL IN OPTICAL konektor Môžete prehrávať audio z externého zdroja (napríklad TV)
pripojeného digital optical káblom.
5 DIGITAL IN OPTICAL konektory: Môžete prehrávať audio z externého zdroja (napríklad TV) pripojeného
digital optical káblom.
6 SIGNAL GND skrutka Pokiaľ pripojujete gramofón ku konektoru PHONO (MM) IN,
pripojte uzemňovací vodič (pokiaľ existuje).
7 DAB/FM ANTENNA konektor: Na pripojenie dodávanej DAB/FM antény.
8 USB port Na pripojenie USB pamäťového zariadenia alebo HDD na
prehrávanie hudobných súborov. Pomocou USB kábla môžete
tiež napájať pripojené USB zariadenie (maximálne 5V / 1A).
9 NETWORK konektor Pripojenie k sieti pomocou ethernetového kábla.

10 SUBWOOFER PRE OUT Na pripojenie aktívneho subwoofera

konektory:

11 LINE IN konektor: Môžete prehrávať audio z externého zdroja (napríklad TV)
pripojeného analóg audio káblom.
12 PHONO (MM) konektory Pripojenie gramofónu s prenoskou MM (moving magnet).

-4-

Diaľkový ovládač (DO)

1 Zapne jednotku alebo ju
prepne do pohotovostného
(standby) režimu.

2 INPUT SELECTOR Prepínanie na vstup, ktorý
tlačidlá má byť prehrávaný.
3 Tlačidlá prehrávania:
Návrat na začiatok aktuálne
prehrávanej stopy. (CD) Preskok
na predchádzajúcu stopu. (USB,
Music Server) Prehrávanie /
pozastavenie prehrávania.
Preskok na následujúcu
stopu. Rýchle posunutie späť.
(Iba CD)
Zastavenie prehrávania.
Rýchle posunutie vpred. (Iba CD)
V závislosti na vstupe nemusí
táto operácia prebehnúť.
PRESET +/- tlačidlá Na voľbu prednastavených
staníc (predvolieb) alebo
na ich pomenovanie.
TUNE +/- tlačidlá Slúži k voľbe staníc uložených
do pamäte (predvolieb).
4 MEMORY tlačidlo Používa sa na registráciu
(uloženie do pamäte)
rozhlasových staníc.
5 SHUFFLE/REPEAT Nastavenie opakovaného
tlačidlo: prehrávania a prehrávania
v náhodnom poradí.
6 MODE tlačidlo: Slúži k programovanému
prehrávaniu CD.
7 Kurzorové tlačidlá, Pomocou kurzorových tlačidiel
ENTER tlačidlo zvoľte položku a voľbu
potvrďte stlačením ENTER.
8 SETUP tlačidlo Zobrazí menu SETUP.

9 VOLUME +/- tlačidlo Nastavenie hlasitosti.
Rozsah nastavenia 0 až 50.
10 SOUND tlačidlo Na nastavenie kvality zvuku.
11 DIMMER tlačidlo Môžete vypnúť displej alebo
nastaviť jas displeja v troch
stupňoch.
12 CLEAR tlačidlo: Používa sa pri vkladaní
textu apod.

13 i (NOW PLAYING) tlačidlo Prepína informácie na displeji.
14 RETURN tlačidlo Návrat zobrazenia displeja
do predchádzajúceho stavu.
15 MUTE tlačidlo: Dočasné utlumenie zvuku.
Ďalším stlačením sa
umlčanie zruší.

-5-

Displej

1 Zobrazí sa režim vstupu.
(USB Front / USB Rear / CD / Bluetooth / Network / Digital In 1 / Digital In / Line / Phono / Tuner DAB
/ Tuner FM)

2 Zobrazí sa názov súboru, interpréta, albumu, atď.
3 Zobrazí sa stav prehrávania.
4 Zobrazia sa tieto informácie - formát súboru, vzorkovacie frekvencie, kvantizačný bit.
5 Zobrazí sa status prehrávania súboru. Toto zobrazenie nemusí byť možné v závislosti na vstupe

alebo súbore.
6 Zobrazí sa pri aktivovanom umlčaní.
7 Svieti za následujúcich podmienok.

Pokiaľ je nastavené pripojenie tejto jednotky "Wired" a jednotka je pripojená k domácej sieti.
Pokiaľ je nastavené pripojenie tejto jednotky "Wired" a jednotka nie je pripojená k domácej sieti.
Pokiaľ je nastavené pripojenie tejto jednotky "Wi-Fi" a jednotka je pripojená k domácej sieti.
Pokiaľ je nastavené pripojenie tejto jednotky "Wi-Fi" a jednotka nie je pripojená k domácej sieti.
8 Zobrazí sa obal albumu, pokiaľ je pre prehrávaný súbor zaznamenaný.
9 Svieti za následujúcich podmienok.
Pokiaľ je zapnuté opakované prehrávanie všetkých stôp.
Pokiaľ je zapnuté opakované prehrávanie jednej stopy.
Pokiaľ je zapnuté prehrávanie v náhodnom poradí.
Pokiaľ na DO stlačíte DIMMER na vypnutie displeja, môže jednotka vyzerať rovnako ako v prípade, že ste ju
odpojili od siete - avšak je stále pod napätím! Na úplné odpojenie jednotky od siete musíte odpojiť sieťovú šnúru
zo zásuvky.

-6-

Inštalácia

Pripojenie reproduktorov

a = reproduktorový kábel
Na pripojovanie Vašich vlastných reproduktorov postupujte podľa obrázku.
Po vložení kábla svorky pevne dotiahnite (otáčaním doprava). Pri pripojovaní sa
uistite, že neizolované drôtiky reproduktorových káblov nevystupujú zo skrutkovacích
svoriek. Pokiaľ by došlo k ich kontaktu so zadným kovovým panelom jednotky alebo k
vzájomnému kontaktu (+) a (-) vodičov, bude aktivovaný ochranný obvod.
Môžete tiež pripojiť aktívny subwoofer (s integrovaným zosilňovačom) na
získanie ešte silnejších basov. K pripojeniu použite subwooferový kábel.

-7-

Pripojenie antén, sieťovej šnúru atď.

a = DAB/FM anténa
b = sieťová šnúra
Pripojenie antény
Pri počúvaní rozhlasového vysielania umiestnite anténu do miesta, kde je dosiahnutá najlepšia kvality príjmu.
Pripojenie sieťovej šnúry
Táto jednotka má odpojiteľnú sieťovú šnúru. Sieťovú šnúru pripojte ako poslednú - až po dokončení všetkých
ostatných pripojení! Túto šnúru pripojte ku konektoru AC IN jednotky, a potom pripojte vidlicu sieťovej šnúry do
sieťovej zásuvky. Pri odpojovaní jednotky najprv vytiahnite vidlicu sieťovej šnúry zo zásuvky, a až potom z
konektora AC INLET jednotky.
Pripojenie k sieti
Na pripojenie k sieti použite ethernetový kábel - konektor NETWORK. Pokiaľ
používate pripojenie Wi-Fi, vykonajte nastavenie v INITIAL SETUP. Po
pripojení k sieti môžete využívať rôzne funkcie - ako napríklad internetové
rádio a AirPlay.

-8-

Initial setup

Zapnutie a prvotné nastavenia (Initial Setup)

Modrá, bliká

Zapnutie

Po stlačení tlačidla indikátor na hlavnej jednotke bliká pomaly modro, a potom sa na displeji
počas cca 20 sekúnd zobrazí uvítanie "Hello". Následne displej stmavne, a potom - po zobrazení loga Pioneer -
môžete začať ovládať jednotku.

-9-


Click to View FlipBook Version
Previous Book
6,22,30
Next Book
รถจักรยานยนต์