The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2020-03-03 11:36:13

Pioneer S-DJ50X, S-DJ60X, S-DJ80X CZ

Pioneer S-DJ50X, S-DJ60X, S-DJ80X CZ

S-DJ50X-W
S-DJ60X
S-DJ80X

Aktivní referenční monit

Návod k použití

http://pioneerdj.com/support/
Předchozí webové stránky podpory Pioneer DJ nabízejí otázky a odpovědi, informace o softw
informací a služeb, které vám umožní používat váš produkt s větším komfortem.

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Děkujeme, že jste si koupili produkt Pioneer.
Před jeho použitím si přečtěte návod k použití, který uschovejte pro pozdější použití.

Upozornění:
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryty přístroje. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné části. Vždy
vyhledejte odbornou opravnu.

Varování:
Tento přístroj není vodotěsný. Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo
vlhkosti a nestavte do blízkosti přístroje nádoby s tekutinou, jako jsou květinové vázy, kosmetické a lékařské přípravky atd.

Varování:
Na přístroj nestavte žádné zdroje ohně, jako např. svíčky. Pokud by došlo k jejich pádu na přístroj, může dojít k požáru.

Operační prostředí
Operační teplota a vlhkost prostředí:
+5° C - +35° C, méně jak 85% relativní vlhkosti (chladící otvory nejsou blokované).
Neinstalujte přístroj v následujících místech:
 Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo silnému umělému osvětlení.
 Místa vystavená vysoké vlhkosti nebo špatně větraná místa.

Upozornění:
Tlačítko POWER je připojeno sekundárně a neodděluje přístroj kompletně od sítě, proto instalujte přístroj na místa, kde lze
v případě nutnosti odpojit napájecí kabel od sítě. Vidlice napájecí kabelu by měla být odpojena od sítě, pokud necháváte přístroj
dlouhou dobu bez použití.

Upozornění k napájecímu kabelu
Napájecí kabel vždy připojujte a odpojujte za vidlici. Nikdy netahejte za vlastní kabel a nedotýkejte se kabelu, máte-li mokré ruce,
protože může dojít ke zkratu nebo k úrazu elektrickým proudem. Nestavte na kabel žádné předměty a nepřiskřípněte kabel.
Nedělejte na kabelu uzle a nespojujte ho s žádným jiným kabelem. Kabel musí být veden tak, aby se po něm nešlapalo. Porušení
kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Čas od času kabel zkontrolujte. Naleznete-li nějaké porušení,
vyhledejte odbornou opravnu nebo prodejnu a požádejte o jeho výměnu.

Tento výrobek je určený pro domácí použití. Závada v důsledku jiného než domácího použití (např. dlouhodobé používání pro
obchodní účely v restauraci nebo použití v automobilu nebo na lodi) nebude provedeno v rámci záruky zdarma a bude
zpoplatněno.

Upozornění k větrání:
Při instalaci přístroje nechejte kolem něj volný prostor, aby bylo zajištěno proudění vzduchu (nejméně 30 cm nahoře, 30 cm vzadu
a 30 cm po každé straně).

Varování:
Štěrbiny a otvory v přístroji jsou určené pro jeho větrání a zajištění spolehlivé operace přístroje a ochranu před přehřátím. Aby
nedošlo k nebezpečí požáru, větrací otvory nesmějí být ničím zakrývány nebo blokovány (noviny, ubrus atd.).

Důležitá poznámka pro uživatele v EU:

Při likvidaci tohoto produktu ho nevyhazujte do směsného domovního odpadu. Existuje samostatný sběrný
systém pro použitá elektronická zařízení v souladu s platnou legislativou, který vyžaduje správnou
manipulaci, obnovu a recyklaci.

Soukromí uživatelé v členských státech EU mohou vrátit použité elektronické zařízení zdarma na sběrných místech
nebo u prodejce (pokud si kupují podobné zařízení).
Tím zajistíte, že produkt bude správně zlikvidován bez negativního vlivu na životní prostředí a lidské zdraví.

2

Úvod
Hlavní vlastnosti

 Difuzér na výduchu zlepšuje směrovost zvuku a poskytuje prostorový zvuk.
 Membrána hloubkového měniče z aramidových vláken je lehká a extrémně pevná, což poskytuje nejlepší

basovou odezvu.
 Štěrbiny v bass-reflexovém otvoru zlepšují tok vzduchu a poskytují bezeztrátovou basovou výkonnost.

Kontrola příslušenství

 Napájecí kabel (1)
 Návod k použití
 Záruční list

Názvy a funkce částí
Čelní panel

(1) 1“ kopulovitý výškový měnič s vysokým
rozlišením

(2) Osvětlení (Indikátor POWER)
Svítí, pokud je zapnuté napájení. Indikátor nesvítí,
když je reprobox v pohotovostním režimu.

(3) Difuzér
Zlepšuje směrovost a rozptyl vysokých frekvencí
zvuku.

(4) Výškový měnič z aramidových vláken
Lehká a extrémně odolná kónická membrána
poskytuje nejlepší basovou odezvu.

(5) Bass-reflexový otvor
(6) Štěrbiny

Regulují tok vzduchu z bass-reflexového otvoru pro
umožnění silného nízkofrekvenčního zvuku s malou
ztrátou.

3

Zadní panel

Obrázek ukazuje model S-DJ50X

(1) Knoflík LEVEL
Použijte pro nastavení úrovně zvuku (hlasitosti).

(2) Knoflík HF LEVEL ADJ
Použijte pro nastavení vysokofrekvenčního zvuku.
Můžete vybrat mezi -2 dB, -1 dB, 0 dB a 1 dB.

(3) Přepínač AUTO STANDBY
Použijte pro zapnutí nebo vypnutí funkce automatického
pohotovostního režimu.
Když je tato funkce zapnutá, reproboxy automaticky
přejdou do pohotovostního režimu, když není určitou
dobu (cca 25 minut) přijímán vstupní signál a příkon
energie se tak sníží. Když se objeví v pohotovostním
režimu vstupní signál, reproboxy se automaticky zapnou.
 Osvětlení (indikátor POWER) na čelním panelu
zhasne, když jsou reproboxy v pohotovostním
režimu.
 Když je vstupní signál slabší než určitá úroveň,
reproboxy se nemusejí z pohotovostního režimu
zapnout. V tomto případě pro použití reproboxů
vypněte přepínač AUTO STANDBY.
 Pro nucené zapnutí reproboxů z pohotovostního
režimu vypněte přepínač POWER na zadním panelu
a za chvíli ho znovu zapněte.

(4) Konektor XLR INPUT
Vyvážený vstupní konektor XLR typu. Uspořádání kontaktů konektoru je následující: č. 1 Zem, č. 2 + a č.3 -.

(5) Zdířka TRS INPUT
Vyvážená vstupní zdířka.

Upozornění:
Nepřipojujte současně oba konektory XLR INPUT a TRS INPUT.

(6) Zdířka RCA INPUT
Nevyvážená vstupní zdířka RCA typu.

(7) Přepínač POWER
Použijte pro zapnutí a vypnutí napájení.

Upozornění:
Před zapnutím napájení zkontrolujte nastavení přepínače VOLTAGE SELECTOR, zda je nastavený správně
podle napětí, používaného ve vaší oblasti. Pokud tomu tak není, obraťte se na servis a požadujte správné
nastavení a výměnu pojistky. Při změně napětí musí být také vyměněna pojistka.

(8) Přepínač VOLTAGE SELECTOR
Tento přepínač je použitý pro nastavení napájecího napětí podle vaší oblasti. Neměl by být používán přímo
uživatelem.

(9) AC IN
Zde připojte napájecí kabel z příslušenství a vidlici zastrčte do síťové zásuvky. Nepřipojujte napájecí kabel,
dokud nejsou provedena všechna ostatní propojení. Použijte pouze napájecí kabel z příslušenství.

(10)Pojistkové pouzdro

4

Instalace a připojení
Instalace

Zvuk přehrávaný reproboxy je delikátně ovlivněný podmínkami v poslechové místnosti. Pro vytvoření optimálních
poslechových podmínek vezměte v úvahu následující doporučení, než přejdete k vlastní instalaci.
 Umístěte reproboxy do úrovně uší.

 Pro přirozený stereofonní efekt by pravý a levý reprobox měl být umístěný symetricky a ve stejné vzdálenosti od
poslechového místa.

 Reproboxy by ideálně měly být umístěné v úhlu 30° od poslechového místa (celkem tedy vytvářejíce úhel 60°) a
nasměrovány do poslechového místa.

50°až 60°

Upozornění:
Pro zajištění správného chlazení zajistěte dostatečná prostor mezi reproboxy a stěnou nebo jinými komponenty
(minimálně 30 cm nad, za a po stranách každého reproboxu). Ponechání nedostatečného prostoru mezi reproboxy
a stěnou nebo jinými komponenty může vést ke zvýšení vnitřní teploty a závadě nebo poškození reproboxů.

Připojení

 Při propojováním nebo změnou propojení vždy vypněte napájení a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
 Také si přečtěte návod k použití pro ostatní komponenty, které připojujete k reproboxům.
 Nepřipojujte napájecí kabel, dokud nejsou hotová všechna ostatní připojení.
 Použijte pouze napájecí kabel z příslušenství.
 Nepřipojujte současně konektor XLR INPUT a TRS INPUT.
 Ujistěte se, že úroveň zvuku je nastavená na odpovídající hodnotu, protože vstupní signál konektoru XLR INPUT

(nebo TRS INPUT) a konektoru RCA INPUT je společně mixován a ovlivňuje zvukovou úroveň.

5

Další informace

Odstraňování závad

 Pokud zaznamenáte závadu tohoto přístroje, zkontrolujte následující položky. Také zkontrolujte všechna ostatní
připojená zařízení. Pokud problém trvá, vyhledejte servis.

 Někdy může být problém způsobený statickou elektřinou nebo jiným vnějším vlivem. V tomto případě odpojte
napájecí kabel. Chvíli počkejte (5 minut nebo déle) a znovu připojte napájecí kabel a zkontrolujte stav.

Symptom Co zkontrolovat Náprava
Chybí napájení Je napájecí kabel správně Připojte napájecí kabel do zásuvky.
Chybí zvuk z připojeného zařízení připojený?
nebo je zvuk velmi tichý. Je připojené audio zařízení správně Nastavte správně vstup externího
nastavené? zařízení a hlasitost zvuku.
Osvětlení (indikátor POWER) je Je správně připojený propojovací Připojte správně kabely.
stále zhasnutý. kabel?
Nejsou konektory nebo zdířky Před připojením vyčistěte zdířky a
Reproboxy se nezapínají špinavé? konektory.
z pohotovostního režimu. Je správně nastavená hlasitost Otočte knoflíkem LEVEL na zadním
Zvuk je zkreslený. zvuku? panelu doprava a zvyšte hlasitost.
Je zapnuté napájení? Přepněte přepínač POWER na
Zpětná vazba (trvale pískající zvuk). zadním panelu.
Je zapnutá funkce automatického Vypněte přepínač POWER na
pohotovostního režimu? zadním panelu, počkejte několik
sekund a znovu ho zapněte.
Je zapnuté napájení? Přepněte přepínač POWER na
zadním panelu.
Je zapnutá funkce automatického Vypněte přepínač POWER na
pohotovostního režimu? zadním panelu, počkejte několik
sekund a znovu ho zapněte.
Není úroveň vstupního signálu příliš Zvyšte úroveň vstupního signálu.
malá? Vypněte funkci automatického
pohotovostního režimu přepínačem
Je správně nastavená úroveň AUTO STANDBY.
zvuku? Pomalu otočte knoflíkem LEVEL na
zadním panelu doleva a snižte
Je správně nastavená výstupní hlasitost.
úroveň připojeného audio zařízení? Nastavte správně výstupní úroveň
Je správně nastavená úroveň připojeného audio zařízení.
zvuku? Pomalu otočte knoflíkem LEVEL na
zadním panelu doleva a snižte
hlasitost.

Obchodní značky

 Pioneer je registrovaná obchodní značka společnosti Pioneer Corporation.
 Ostatní uvedené názvy společností a názvy produktů jsou registrované obchodní značky společností nebo

obchodní značky.

6

Specifikace

S-DJ50X/S-DJ50X-W S-DJ60X S-DJ80X

Typ Dvou-zesilovačový dvoupásmový aktivní reprobox

Zesilovač 30 W 50 W 70 W
LF zesilovač 15 W 20 W 20 W
HF zesilovač XLR x 1, TRS (1/4“) x 1
Vstupní konektory
(vyvážený vstup) RCA x 1
Vstupní konektory
(nevyvážený vstup) 10 kΩ
Impedance
Bass-reflex 15 cm kónický 20 cm kónický
Reprobox MDF 45 Hz až 20 kHz 40 Hz až 20 kHz
Ozvučnice 13 cm kónický
Materiál ozvučnice 2.5 cm kopulovitý
Hloubkový měnič (LF) 50 Hz až 20 kHz
Výškový měnič (HF)
Odezva přehrávání 100 V až 120 V (50 Hz až 60 Hz)/220 V až 240 V (50 Hz až 60 Hz)

Napájení/Ostatní 100 W 140 W 160 W
Podporované napětí
Příkon 0.5 W nebo méně
Příkon v pohotovostním
režimu 197 x 301 x 262 mm 228 x 342 x 295 mm 276 x 401 x 315 mm
Vnější rozměry
(Š x V x H) 6.5 kg 8.5 kg 11.8 kg
Hmotnost

Změna provedení a specifikace za účelem vylepšení vyhrazena bez upozornění.

7


Click to View FlipBook Version