The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-28 13:09:23

Pioneer DEH-P65BT CZ

Pioneer DEH-P65BT CZ

CD PŘEHRÁVAČ / RECEIVER RDS DEH-P65BT

DEH-P65BT

Instalační
a uživatelský manuál

OBSAH

INSTALAČNÍ MANUÁL................................................................................................ 2
ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ ............................................................. 2
Děkujeme vám za nákup tohoto výrobku značky Pioneer. .............................................................. 2
Připojení napájecího kabelu ............................................................................................................. 3
Připojení samostatně dodávaného výkonového zesilovače ............................................................ 4
ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ ............................................................. 5
INSTALACE ........................................................................................................................................ 6
Montáž zepředu a zezadu podle DIN............................................................................................... 6
Montáž zepředu podle DIN .............................................................................................................. 7
Montáž zezadu podle DIN ................................................................................................................ 8
Montáž čelního panelu ..................................................................................................................... 9
Instalace mikrofonu .......................................................................................................................... 9
Nastavení sklonu mikrofonu ........................................................................................................... 10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL .......................................................................................... 11
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU.................................................................................................... 11
O tomto přístroji.............................................................................................................................. 11
Rozsah provozních podmínek........................................................................................................ 12
Navštivte naše webové stránky...................................................................................................... 12
V případě problémů........................................................................................................................ 12
Ochrana proti krádeži ..................................................................................................................... 12
Resetování mikroprocesoru ........................................................................................................... 13
OVLÁDÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE .................................................................................................. 14
Popis ovládacích prvků .................................................................................................................. 14
Základní úkony ............................................................................................................................... 15
Ovládání tuneru.............................................................................................................................. 16
Ovládání vestavěného CD přehrávače .......................................................................................... 22
Používání audio přehrávače Bluetooth .......................................................................................... 27
Používání telefonu s technologií Bluetooth .................................................................................... 29
Nastavení zvukových funkcí........................................................................................................... 42
Počáteční nastavení....................................................................................................................... 47
Ostatní funkce ................................................................................................................................ 51
DOSTUPNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ ......................................................................................................... 53
Přehrávání skladeb na zařízení iPod ............................................................................................. 53
Ovládání multi-CD přehrávače....................................................................................................... 55
DVD přehrávač............................................................................................................................... 59
Ovládání televizního tuneru ........................................................................................................... 61
DOPLŇKOVÉ INFORMACE ............................................................................................................. 63
Chybová hlášení............................................................................................................................. 63
CD přehrávač a péče o kompaktní disky ....................................................................................... 63
Duální disky.................................................................................................................................... 64
Kompresní audio soubory .............................................................................................................. 64
Tabulka ruských znaků (azbuky).................................................................................................... 66
Tabulka řecké abecedy .................................................................................................................. 67
TECHNICKÉ ÚDAJE......................................................................................................................... 68

1

CD přehrávač / receiver DEH-P65BT

Instalační a uživatelský manuál

VÝSTRAHA !

Výrobek je vybaven laserem.

Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření.
Neotvírejte a nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi.

NEBEZPEČÍ !

Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření.
Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Tento výrobek vyhovuje novému barevnému značení kabelů.

Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena. Bez udělení souhlasu je kopírování
a další šíření díla zakázáno.

INSTALAČNÍ MANUÁL

ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ

Děkujeme vám za nákup tohoto výrobku značky Pioneer.

Přečtěte si, prosím, pozorně tento uživatelský manuál, abyste si osvojili správné ovládání tohoto
modelu. Po přečtení tohoto manuálu jej odložte na známé a bezpečné místo, abyste se k němu mohli
kdykoli znovu vrátit.

Prohlášení o shodě v souladu se směrnicí R&TTE 1999/5/EC

Výrobce: Zastoupení pro Evropskou unii:
Pioneer Corporation Pioneer Europe NV
4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, TOKYO Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120
153-8654, Japonsko Melsele, Belgie

"Firma Pioneer tímto prohlašuje, že model DEH-P65BT je ve shodě se základními požadavky a s
dalšími příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb."

2

Připojení napájecího kabelu

3

Připojení samostatně dodávaného výkonového zesilovače

4

ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ

Poznámky:
Pokud je tento přístroj nainstalován ve vozidle, jehož spínač zapalování není vybaveno ACC
(pomocnou) polohou, pak je nutné spojit červený vodič tohoto přístroje s tou svorkou, jejíž spínání
je svázáno s polohou spínače zapalování vozidla ON/OFF (zapnuto/vypnuto). V opačném případě
může při opuštění vozidla na několik hodin dojít k vybití jeho baterie.

Používání tohoto přístroje za jakýchkoli jiných, než dále uvedených podmínek může mít za
následek poruchu.
- Vozidla s 12V baterií a negativním zemněním.
- Reproduktory s výstupním výkonem 50W a impedancí 4 až 8 ohmů.
Z důvodů zamezení zkratu v elektrickém systému nezapomeňte před zahájením instalace odpojit
od baterie kabel záporného pólu (-).
- Kabely zajistěte pomocí kabelových úchytek nebo pomocí lepicí pásky. Kabely chraňte před

mechanickým poškozením omotáním lepicí páskou v místech, kde spočívají na kovových
částech.
- Trasy volte bezpečně tak, aby se kabely nedotýkaly pohyblivých částí, jakými jsou řadicí páka,
ruční brzda nebo kolejnice sedadel.
- Kabely neveďte místy s vysokou teplotou, například v blízkosti výstupu topení.
- Nepřipojujte žlutý přívodní kabel k baterii jeho protažením otvorem do prostoru motoru vozidla.
- Veškeré nezapojené kabelové konektory zakryjte izolační páskou.
- Nezkratujte žádné kabely.
- Nikdy nepřivádějte elektrickou energii k jiným přístrojům odstraněním izolace napájecího
kabelu tohoto přístroje a následným napojením na tento kabel; proudová zatížitelnost kabelu
je omezená.
- Používejte pouze pojistku s předepsanou jmenovitou hodnotou.
- Nikdy nepřipojujte záporné vodiče reproduktorových kabelů přímo na zem.
- Nikdy vzájemně společně nesvazujte více záporných vodičů reproduktorových kabelů.
Během zapnutí napájení tohoto přístroje je na jeho modrém/bílém vodiči přítomen řídící signál;
tento vodič propojte s vodičem systémového dálkového ovládání externího výkonového
zesilovače nebo s reléovou řídící svorkou automobilové antény (maximální zatížitelnost 300mA,
12V ss). Pokud je vozidlo vybaveno okenní anténou, propojte tento vodič s napájecí svorkou
anténního předzesilovače.
Nikdy nepřipojujte modrý/bílý vodič k napájecí svorce výkonového zesilovače. Stejně tak
nepřipojujte modrý/bílý vodič k napájecí svorce automobilové antény. Takovéto propojení by
mohlo způsobit vybíjení baterie a poruchu.
Konektory IP-BUS používají barevné značení. Dbejte na propojení konektorů / zásuvek stejné
barvy.
Černý vodič slouží k uzemnění (připojení na kostru). Tento kabel i zemní kabely jiných přístrojů
(zejména výrobků odebírajících velký proud, například výkonových zesilovačů), musejí být
zapojeny samostatně. V opačném případě může při jejich náhodném odpojení vzniknout požár
nebo porucha.

UPOZORNĚNÍ:
Barvy přívodních kabelů k tomuto přístroji a k jiným přístrojům se mohou vzájemně lišit i přesto, že
jejich funkce jsou stejné. Při propojování tohoto přístroje s jiným přístrojem si proto prostudujte
dodávané instalační manuály obou přístrojů a propojte vzájemně kabely se stejnou funkcí.

5

INSTALACE

Poznámky:
Před konečným nainstalováním přístroje proveďte předběžné kabelové propojení, přesvědčte se,
zda je vše správně propojeno a tento přístroj správně spolupracuje se systémem.
Pro zajištění správného nainstalování používejte pouze součásti dodávané k tomuto přístroji.
Použití součástí neschválených výrobcem může mít za následek chybnou funkci.
Obraťte se na vašeho dealera s žádostí o posouzení, zda instalace bude vyžadovat vrtání děr
nebo jiné úpravy vozidla.
Přístroj neinstalujte:
− Na místě, kde by mohlo dojít k narušení normální provozu vozidla.
− Na místě, kde by mohlo dojít k poranění cestujících při náhlém zastavení.
Polovodičový laser bude v případě přehřátí poškozen, proto přístroj neinstalujte na místě s
vysokou teplotou, například v blízkosti výstupu topení.
Pokud instalační úhel překročí velikost 600 od vodorovné roviny, nemusí přístroj vykazovat
optimální výkon.

Aby byl zajištěn řádný odvod tepla během provozu, dbejte při instalaci na ponechání dostatečně
velkého prostoru za zadním panelem a na svázání veškerých uvolněných kabelů, aby neblokovaly
větrací otvory.

Montáž zepředu a zezadu podle DIN

Tento přístroj lze nainstalovat buď "zpředu" (konvenční přední montáž DIN) nebo "zezadu" (zadní
montáž DIN s použitím závitových otvorů na boku šasi). Podrobnosti naleznete na následujících
obrázcích popisujících instalační metody.

6

Montáž zepředu podle DIN

Instalace s gumovou průchodkou

1. Zasuňte montážní rám do palubní desky.
V případě instalace přístroje do mělkého prostoru použijte dodávaný montážní rám. Pokud je za
přístrojem dostatek místa, použijte tovární montážní rám.

2. Zajistěte montážní rám ohnutím kovových zubů (900) do určené polohy pomocí šroubováku.
3. Nainstalujte přístroj znázorněným způsobem.
Vyjmutí přístroje
1. Vyjměte lemovací obrubu roztažením její horní a spodní strany směrem ven. (Při opětovném
nasazování lemovací obruby nasměrujte stranu s drážkou směrem dolů).

Vyjmutí lemovací obruby usnadníte uvolněním čelního panelu.

2. Zasuňte dodávané vytahovací klíče do otvorů po obou stranách přístroje tak, aby zapadly do
určené polohy.
3. Vytáhněte přístroj z palubní desky.

7

Montáž zezadu podle DIN

1. Vyjměte lemovací obrubu roztažením její horní a spodní strany směrem ven. (Při opětovném
nasazování lemovací obruby ji zasuňte do přístroje tak, aby zaklapla do určené polohy. (Je-li
lemovací obruba nasazena obráceně, nebude správně umístěna v určené poloze).

Vyjmutí lemovací obruby usnadníte uvolněním čelního panelu.

2. Nalezněte polohu, ve které se otvory v držáku a v boční straně přístroje kryjí.

3. Utáhněte dva šrouby po obou stranách.
V závislosti na tvaru děr pro šrouby v držáku použijte šrouby s půlkulatou hlavou (5 x 8mm) nebo
se zápustnou hlavou (5 x 9mm).

8

Montáž čelního panelu

1. K oběma stranám čelnímu panelu připevněte držáky.

2. Nasaďte čelní panel do určené polohy na hlavním trupu
přístroje.

3. Zdvihněte držáky do kolmé polohy.

4. Připevněte čelní panel k přístroji pomocí montážních
šroubů.

Instalace mikrofonu

Poznámka týkající se instalace:
Pro instalaci mikrofonu vyberte místo a orientaci, které umožňují snímání hlasu osoby, která
ovládá systém.
UPOZORNĚNÍ:

Omotání mikrofonního kabelu kolem sloupku řízení na řadicí páky je extrémně nebezpečné.
Dbejte na to, aby mikrofon nainstalován v poloze, která nebrání řízení.
Instalace mikrofonu na sluneční clonu
1. Nasaďte mikrofon do držáku.

9

2. Nasaďte mikrofonní držák na sluneční clonu.
Mikrofonní držák nasaďte za zdviženou sluneční clonu. (Sklopením clony dojde ke snížení schopnosti
rozpoznávání hlasových operací).

Instalace mikrofonu na sloupek řízení
1. Nasaďte mikrofon do držáku.

2. Nasaďte mikrofonní držák na sloupek řízení.

Nastavení sklonu mikrofonu

Sklon mikrofonu nastavíte pohybem kloubu držáku směrem dopředu nebo
dozadu.

10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

Tento výrobek při likvidaci nekombinujte s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci
elektronických výrobků vyžadujících řádné zpracování a recyklaci je k dispozici samostatný
sběrný systém v souladu s platnou legislativou.

Soukromé domácnosti ve 25-ti členských zemí EU, v Švýcarsku a v Norsku nabízejí bezplatné vracení
použitých elektronických výrobků do určených sběrných zařízení nebo maloobchodnímu prodejci
(v případě zakoupení jiného podobného výrobku).
Informace o správné metodě likvidace v ostatních zemích obdržíte u místních úřadů.
Touto likvidací je zaručeno, že likvidovaný výrobek bude podroben správnému zpracování a recyklaci
a budou tedy vyloučeny nežádoucí účinky na životní prostředí a lidské zdraví.

O tomto přístroji

Tuner tohoto přístroje je svými kmitočty určen pro provoz na území Západní Evropy, Asie, Středního
východu, Afriky a Oceánie. Jeho provoz v jiných oblastech může mít za následek nevyhovující příjem.
Funkci RDS lze využívat pouze v oblastech pokrytých signálem rozhlasových stanic v pásmu FM,
které vysílají data RDS.

UPOZORNĚNÍ:
Zabraňte styku tohoto přístroje s tekutinami - v opačném případě může dojít k úrazu elektrickým
proudem, k poškození, k vývinu kouře nebo k přehřátí.
Funkci Pioneer CarStereo-Pass lze používat pouze na území Spolkové republiky Německa.
Mějte tento uživatelský manuál vždy po ruce pro odkazy na ovládací postupy a upozornění.
Úroveň hlasitosti udržujte vždy na dostatečně nízké úrovni, abyste mohli vnímat okolní zvuky.
Chraňte tento přístroj před vlhkostí.
Při odpojení automobilové baterie bude obsah paměti předvoleb vymazán a předvolby bude nutné
naprogramovat znovu.

O souborech WMA
Logo Windows MediaTM vytištěné na obalu sděluje, že tento přístroj je schopen
přehrávat soubory WMA.
Zkratka WMA znamená Windows Media Audio a označuje technologii komprese
zvukového signálu vyvinutou společností Microsoft Corporation. Data formátu WMA
lze kódovat pomocí přehrávače Windows Media Player verze 7 nebo vyšší.
Microsoft, Windows Media a logo Windows jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation na území USA a
dalších zemí.

V závislosti na aplikaci použité pro kódování souborů WMA tento přístroj nemusí
vykazovat správnou funkci.

O souborech MP3
Dodávka tohoto přístroje poskytuje licenci pouze pro soukromé, nekomerční využití a neposkytuje
licenci ani předpokládaný nárok na použití tohoto výrobku pro jakékoli komerční (tedy ziskové) vysílání
v reálném čase (prostřednictvím pozemních, satelitních, kabelových nebo jiných médií),
vysílání/stahování přes internet, intranet nebo jiné sítě či jiné systémy na distribuci elektronických dat,
například aplikace poskytující placený přístup nebo přístup na požádání ke zvukových datům. Pro
takovéto účely je nutné obdržet zvláštní licenci. Podrobnosti naleznete na webových stránkách
http://www.mp3licensing.com.

11

O technologii Bluetooth
Bluetooth je technologie bezdrátového připojení na krátkou vzdálenost pomocí
elektromagnetických vln vyvinutá jako náhrada za kabely pro mobilní telefony,
ruční počítače PC a další zařízení. Technologie Bluetooth pracující na kmitočtu
2,4 GHz, přenáší hlas a data rychlostí až 1 MB za sekundu. Technologie
Bluetooth byla uvedena na trh v roce 1998 speciální zájmovou skupinou (SIG)
tvořenou firmami Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba a IBM.
V současné době ji používá již takřka 2000 firem na celém světě.

Název a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškerá užití těchto
názvů firmou Pioneer Corporation podléhají licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy
jsou majetkem příslušných společností.

Kompatibilita se zařízením iPod
Tento přístroj umožňuje poslech skladeb na samostatně dodávaném adaptéru iPod.

iPod je ochranná známka společnost Apple Computer, Inc. registrované v USA a v dalších
zemích.

Rozsah provozních podmínek

Tento přístroj je nutné provozovat v dále uvedeném rozsahu teplot.
Rozsah provozních teplot: -10 až +60 0C
Zkušební teplota podle EN300328: -20 a +55 0C

Navštivte naše webové stránky

Navštivte naše webové stránky na následující adrese:

www.pioneer.co.uk

Zaregistrujte svůj výrobek. Podrobnosti o nákupu uchováváme v databázi, abychom vám tyto
informace mohli poskytnout v případě pojistné události, například ztráty nebo krádeže.
Na našich stránkách naleznete nejnovější informace o společnosti Pioneer Corporation.

V případě problémů

Pokud tento výrobek vykazuje nevyhovující funkčnost, obraťte se na Vašeho dealera nebo na
autorizovaný servis Pioneer.

Ochrana proti krádeži

Čelní panel tohoto přístroje lze odejmout z hlavní jednotky a uložit do ochranného pouzdra za účelem
odlákání zlodějů.

Pokud čelní panel neodejmete do 5-ti sekund po vypnutí zapalování vozidla, ozve se varovný tón.
Znění varovného tónu lze vypínat; více informací naleznete v článku "Zapínání / vypínání
varovného tónu" na straně 48.

Upozornění:
Při odnímání/nasazování čelního panelu nikdy nevyvíjejte sílu a dbejte na to, abyste ani displej
nebo tlačítka nesvírali silou.
Čelní panel chraňte před nadměrnými nárazy.
Čelní panel chraňte před přímým slunečním světlem a vysokými teplotami.

Odejmutí čelního panelu
1. Otevřete čelní panel stisknutím tlačítka OPEN.
2. Uchopte čelní panel za levou stranu a opatrně jej vytáhněte směrem ven.
Během vytahování čelního panelu dbejte na to, abyste jej nesvírali nadměrnou
silou nebo neupustili.

3. Sejmutý čelní panel uložte do dodávaného ochranného pouzdra, kde bude bezpečně
uchován.

12

Nasazení čelního panelu
Chcete-li čelní panel nasadit, podržte jej rovnoběžně s hlavním
trupem přístroje, poté jej pevně bezpečně uchyťte do montážních
držáků.

Resetování mikroprocesoru

Mikroprocesor je nutné resetovat v následujících případech:
Před prvním použitím tohoto přístroje po provedení instalace.
Tento přístroj nevykazuje správnou funkci.
Na displeji neznámé (chybné) nápisy.

1. Odejměte čelní panel.
Proveďte postup v článku "Odejmutí čelního panelu" na této straně.
2. Stiskněte tlačítko RESET hrotem pera nebo jiného špičatého nástroje.

3. Nasaďte čelní panel zaklapnutím do určené polohy.

13

OVLÁDÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE

Popis ovládacích prvků

Čelní panel

(1) Tlačítko PHONE (7) Tlačítko ILLUMINATION

Toto tlačítko slouží k vybrání telefonu jako zdroje Toto tlačítko slouží k volbě různých barev

signálu. Během ovládání telefonu dojde osvětlení displeje.

stisknutím tohoto tlačítka k ukončení volání, k Stisknutím a podržením se provádí aktivace

zamítnutí příchozího volání nebo ke zrušení režimu volby barvy osvětlení tlačítek.

volání.

(2) Tlačítko LIST (8) Tlačítka 1-6

V závislosti na zdroji signálu zobrazíte Tato tlačítka slouží k ladění předvolených

opakovaným stisknutím tohoto tlačítka seznam rozhlasových stanic a k volbě čísel

titulů disků, seznam názvů skladeb, seznam kompaktních CD disků.

složek, seznam souborů nebo seznam

předvolených kanálů.

(3) Vícefunkční ovladač (9) Tlačítko BAND

Pohybem tohoto ovladače se provádí ruční a Toto tlačítko slouží k přepínání tří pásem FM

automatické ladění stanic, rychlý postup a pásma MW/LW a ke zrušení režimu

vpřed/vzad na disku a vyhledávání skladeb. ovládání jednotlivých funkcí.

Tento ovladač se také používá k ovládání

různých funkcí.

Otáčením se provádí zvyšování/snižování

hlasitosti.

(4) Tlačítko OPEN (10) Tlačítko SOURCE

Toto tlačítko slouží k otevírání čelního panelu. Tento přístroj se zapíná vybráním zdroje

signálu. Opakovaným stisknutím tohoto

tlačítka vyberete postupně jednotlivé zdroje.

(5) Tlačítko DISPLAY

Toto tlačítko slouží k přepínání jednotlivých

režimů zobrazení na displeji.

(6) Tlačítko TA/NEWS

Stisknutím tohoto tlačítka provedete zapnutí

nebo vypnutí funkce dopravního hlášení.

Podržením provedete zapnutí nebo příjmu

zpravodajských relací (NEWS).

14

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač CD-R510 je dodáván samostatně. Ovládání se provádí stejným způsobem jako
pomocí odpovídajících tlačítek na hlavní jednotce.

(11) Tlačítka regulace hlasitosti (VOLUME)
Stisknutím těchto tlačítek dojde ke snížení nebo zvýšení
hlasitosti.

(12) Funkční tlačítko (FUNCTION)
Toto tlačítko slouží k přepínání jednotlivých funkcí.

(13) Joystick
Pohybem tohoto joysticku se provádí ruční / automatické ladění
stanic, rychlý postup vpřed/vzad a vyhledávání skladeb; joystick
se používá také k ovládání různých funkcí.
Způsob ovládání funkcí je stejný, jako u vícefunkčního
ovladače s výjimkou regulace hlasitosti.
V závislosti na zdroji signálu zobrazíte stisknutím seznam titulů
disků, seznam skladeb, seznam složek, seznam souborů nebo
seznam předvolených stanic.

(14) Tlačítko DIRECT
Po stisknutí tohoto tlačítka lze provádět přímou volbu skladeb.
Během ovládání telefonu jako zdroje signálu lze po stisknutí
tohoto tlačítka přímo zadávat telefonní číslo.

(15) Tlačítko CLEAR
Toto tlačítko se používá ke zrušení zadaného čísla při používání
tlačítek 0-9.

(16) Sada tlačítek 0-9
Tato tlačítka slouží k přímé volbě požadované skladby,
předvolby nebo disku. Tlačítka 1-6 se používají k ovládání
předvoleb tuneru nebo k volbě požadovaného disku v multi-CD
přehrávači.

(17) Tlačítko OFF HOOK (zvednout)
Po stisknutí tohoto tlačítka můžete začít hovořit do telefonu, je-li vybrán telefon jako zdroj signálu.

(18) Tlačítko ON HOOK (zavěsit)
Toto tlačítko slouží k ukončení volání nebo k zamítnutí příchozího hovoru, je-li vybrán telefon jako
zdroj signálu.

(19) Tlačítko ATT
Toto tlačítko slouží k rychlému snížení úrovně hlasitosti o cca 90%; dalším stisknutím bude
obnovena původní hlasitost.

(20) Tlačítko PGM
Toto tlačítko slouží k ovládání předvolených funkcí pro každý zdroj signálu. Více informací
naleznete v článku "Používání programovatelného tlačítka (PGM)" na straně 53.

(21) Tlačítko AUDIO
Toto tlačítko slouží k přepínání různých funkcí na řízení kvality zvuku.

Základní úkony

Zapnutí a vypnutí napájení přístroje
Zapnutí přístroje

Napájení přístroje zapnete stisknutím tlačítka SOURCE.

Vypnutí přístroje

Přístroj vypnete stisknutím a podržením tlačítka SOURCE.

Volba požadovaného zdroje signálu

Požadovaný zdroj signálu vyberete stisknutím tlačítka SOURCE; chcete-li používat vestavěný CD
přehrávač, vložte do tohoto přístroje kompaktní disk (viz str. 22).

15

Vyberte požadovaný zdroj signálu stisknutím tlačítka SOURCE.
Každým stisknutím tlačítka SOURCE dojde k přepnutí zdroje v následujícím pořadí:

tuner - televizní tuner - DVD přehrávač / multi-DVD přehrávač - vestavěný CD přehrávač - multi-
CD přehrávač - přehrávač iPod - externí zařízení 1- externí zařízení 2 - vstup AUX1 - vstup
AUX2 - audio přehrávač Bluetooth - telefon Bluetooth

Poznámky:
Zdroj signálu pro poslech nelze vybrat v následujících případech:
- K tomuto přístroji není připojeno zdrojové zařízení odpovídající vybranému zdroji signálu.
- V mechanice tohoto přístroje není vložen kompaktní CD disk nebo v multi-CD přehrávači není
vložen zásobník.
- Vstup pro externí zdroj signálu (AUX) je vypnutý - viz str. 48.
- Audio přehrávač Bluetooth (BT Audio) je vypnutý - viz článek "Aktivace audio zdroje
Bluetooth" na straně 50.
Vstup AUX1 je podle výchozích nastavení zapnutý; pokud vstup AUX1 nepoužíváte, vypněte jej
(více informací naleznete v článku "Zvolení externího zařízení připojeného ke vstupu AUX jako
zdroje signálu" na straně 52.
Externím zařízením se rozumí výrobek značky Pioneer (dostupný například v budoucnu), který
sice není s tímto přístrojem kompatibilní jako zdroj signálu, avšak je uzpůsoben k ovládání svých
základních funkcí pomocí tohoto přístroje. Tímto přístrojem lze ovládat až dvě externí zařízení. V
případě připojení dvou externích zařízení jim tento přístroj automaticky přiřadí označení "externí
zařízení 1" a "externí zařízení 2".
Pokud je modrý/bílý vodič tohoto přístroje připojen k reléové ovládací svorce automobilové antény,
pak při zapnutí napájení tohoto přístroje dojde k vysunutí antény. Chcete-li anténu zasunout,
vypněte napájení tohoto přístroje.

Nastavení hlasitosti

Požadovanou hlasitost nastavíte otáčením vícefunkčního ovladače.

Ovládání tuneru

Základní úkony

Funkci AF (přelaďování na alternativní kmitočty) tohoto přístroje lze zapínat a vypínat. Při normálním
způsobu ladění stanic musí tato funkce zůstat vypnutá (viz str.18).

Stanice vysílající systém RDS
Systém RDS (radiový datový systém) obsahuje neslyšitelné informace, které pomáhají při vyhledávání
požadovaných stanic.

Všechny stanice nemusejí poskytovat službu RDS.
Některé funkce RDS, například AF (přelaďování na alternativní kmitočty) a TA (dopravní hlášení)
jsou aktivní pouze tehdy, je-li tuner naladěn na stanici vysílající data RDS.

(1) Indikátor přijímaného pásma (BAND)

(2) Indikátor čísla předvolené stanice
(3) Název programové služby
(4) Indikátor dopravních hlášení - TP

Tento indikátor svítí během naladění stanice vysílající dopravní
hlášení.
(5) Indikátor dopravních hlášení - TA
Tento indikátor svítí během zapnutí pohotovosti pro dopravní
hlášení (TA).
(6) Indikátor zpráv NEWS
Tento indikátor svítí během příjmu zadaného zpravodajského
programu.
(7) Indikátor stereofonního příjmu ( )
Tento indikátor sděluje, že aktuálně přijímaná rozhlasová stanice
vysílá stereofonní signál.

16

Stanice nevysílající systém RDS nebo stanice v pásmu MW/LW

(1) Indikátor přijímaného pásma (BAND)

(2) Indikátor předvolené stanice
(3) Indikátor přijímaného kmitočtu
(4) Indikátor stereofonního příjmu ( )

Tento indikátor sděluje, že aktuálně přijímaná rozhlasová
stanice vysílá stereofonní signál.
(5) Indikátor LOC
Tento indikátor svítí během zapnutí automatického ladění
místních stanic.

1. Stisknutím tlačítka SOURCE vyberte tuner jako zdroj signálu.
2. Stisknutím tlačítka BAND vyberte požadované pásmo.
Stiskněte opakovaně tlačítko BAND, dokud se na displeji nezobrazí požadované pásmo: FM1, FM2,
FM3 (pásmo FM) nebo MW/LW.
3. Chcete-li zahájit ruční ladění, vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva nebo doprava.
4. Chcete-li spustit automatické ladění, vychylte a podržte vícefunkční ovladač směrem doleva
nebo doprava zhruba na 1 sekundu, poté jej uvolněte.
Tuner bude procházet kmitočtové pásmo, dokud nebude nalezena rozhlasová stanice s dostatečně
silným kmitočtem pro příjem.

Automatické ladění zrušíte opětovným vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo
doprava.
Vychýlením a podržením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava můžete
jednotlivé rozhlasové stanice vynechávat. Automatické ladění bude pokračovat v okamžiku
uvolnění vícefunkčního ovladače.

Ukládání kmitočtů rozhlasových stanic do paměti a jejich vyvolávání

Do paměti lze snadno uložit až šest rozhlasových stanic pro pozdější vyvoláván stisknutím
příslušného tlačítka.

Do paměti tohoto přístroje lze uložit až 18 rozhlasových stanic v pásmu FM , po 6-ti v každém ze
tří dílčích pásem FM, a 6 rozhlasových stanic v pásmech MW/LW.

1. Po nalezení kmitočtu rozhlasové stanice, který chcete uložit do paměti vyberte režim
seznamu předvoleb otáčením vícefunkčního ovladače.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače uložte kmitočet vybrané stanice do paměti.
Otáčením vyberete požadované číslo předvolby, stisknutím a podržením uložíte kmitočet do paměti.
Indikátor čísla předvolené stanice odpovídajícího stisknutému tlačítku bude blikat a poté se trvale
rozsvítí. Vybraná rozhlasová stanice tak bude uložena do paměti předvoleb.
3. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou stanici.
Otáčením změníte stanici, stisknutím potvrdíte volbu.

Jednotlivé stanice můžete přepínat také vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů.
Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund, bude automaticky
obnoveno zobrazení přijímaného kmitočtu.

Ovládání složitějších funkcí tuneru

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION nebo AUDIO.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION.
Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp. potvrdíte její výběr.
Na displeji se zobrazí název vybrané funkce.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci.
Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doprava budou postupně vybírány jednotlivé funkce v
následujícím pořadí:

BSM (paměť nejlepších stanic) - REGIONAL (příjem regionálních stanic) - LOCAL (automatické
ladění místních stanic) - PTY (volba požadovaného typu programu - PTY) - TRAFFIC (pohotovost pro
dopravní hlášení) - AF (přelaďování na alternativní kmitočty) - NEWS (přerušení vysílání příjmem
zpráv)

17

Pokud je vybráno pásmo MW/LW, jsou k dispozici pouze funkce BSM nebo LOCAL.
Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení přijímaného kmitočtu.
Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund, bude automaticky
obnoveno zobrazení přijímaného kmitočtu.

Ukládání rozhlasových stanic s nejsilnějším signálem do paměti předvoleb

Funkce BSM (paměť nejlepších stanic) provádí automatické ukládání šesti nejsilnějších rozhlasových
stanic do paměti předvoleb pod tlačítky 1 - 6. Po uložení do paměti lze tyto stanice snadno naladit
stisknutím příslušného tlačítka.

Rozhlasové stanice uložené do paměti předvoleb pomocí funkce BSM pravděpodobně nahradí
rozhlasové stanice, které byly do dříve paměti předvoleb uloženy ručně pomocí tlačítek 1- 6.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku BSM.
2. Zapněte funkci BSM stisknutím vícefunkčního ovladače.
Do paměti bude uloženo šest nejsilnějších rozhlasových stanic v pořadí podle síly jejich signálu. Po
dokončení se na displeji zobrazí seznam předvolených stanic.

Chcete-li ukládání stanic do paměti vypnout v průběhu jeho činnosti, stiskněte vícefunkční
ovladač.
3. Vyberte požadovanou stanici pomocí vícefunkčního ovladače.
Otáčením, resp. stisknutím vícefunkčního ovladače provedete změnu, resp. výběr stanice.
Jednotlivé stanice můžete také vybírat vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru
nebo dolů.

Ladění rozhlasových stanic se silným signálem

Funkce automatického ladění místních stanic umožňuje uložit do paměti pouze stanice s dostatečně
silným signálem a zaručit tak kvalitní příjem.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Local.
2. Zapněte režim automatického ladění místních stanic stisknutím tlačítka vícefunkčního
ovladače.

Chcete-li režim ladění místních stanic vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava nebo doleva vyberte požadovanou
citlivost.
V pásmu FM, resp. MW/LW jsou k dispozici čtyři, resp. dvě úrovně citlivosti:

FM: LEVEL 1 - LEVEL 2 - LEVEL 3 - LEVEL 4
MW/LW: LEVEL 1 - LEVEL 2

Nastavení LEVEL 4 umožňuje příjem pouze stanic s nejsilnějším signálem, zatímco nižší nastavení
postupně umožňují přijímat stanice se slabším signálem.

Přelaďování na alternativní kmitočty

Pokud tuner není schopen zajistit kvalitní příjem, přístroj automaticky vyhledá jiný kmitočet v dané síti,
na kterém je vysílán silnější signál.

1. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače položku Alternative FREQ.
2. Zapněte funkci AF stisknutím vícefunkčního ovladače.

Chcete-li funkci AF vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.

Poznámky:
Pokud je funkce AF zapnutá, pak automatické ladění nebo ladění pomocí funkce BSM bude
omezeno pouze na stanice RDS.
Pokud vyvoláte předvolenou rozhlasovou stanici z paměti, může tuner tuto rozhlasovou stanici
aktualizovat novým kmitočtem ze seznamu alternativních kmitočtů této stanice. V případě
odlišnosti RDS dat přijímané stanice od RDS dat původně uložené stanice se na displeji
nezobrazí žádné číslo předvolené stanice.
Během vyhledávání alternativního kmitočtu funkcí AF může dojít k dočasnému přerušení zvuku
jiným programem.
Funkci AF lze zapínat a vypínat samostatně v každém pásmu FM.

18

Používání funkce PI Seek (vyhledávání programu podle jeho identifikace)
Pokud se přístroji nepodaří nalézt vhodný alternativní kmitočet nebo pokud příjem během poslechu
rozhlasového programu zeslábne, tuner automaticky zahájí vyhledávání jiné stanice vysílající stejný
program. Během tohoto vyhledávání se na displeji zobrazí symbol PI Seek a zvukový výstup je
vypnut. Po dokončení vyhledávání funkcí PI Seek bude reprodukce zvuku obnovena bez ohledu na
úspěšnost.

Používání funkce Auto PI Seek pro předvolené rozhlasové stanice
Pokud předvolené stanice nelze vyvolat z paměti, například během cest na dlouhé vzdálenosti, pak
tento přístroj lze nastavit tak, aby prováděl vyhledávání funkcí PI Seek také při ladění stanic uložených
v paměti předvoleb.

Funkce Auto PI Seek je podle výchozího nastavení vypnutá (stav OFF); zapnutí této funkce
provedete podle postupu v článku "Zapínání a vypínání funkce Auto PI Seek" na straně 48.

Omezení přijímaných stanic na stanice vysílající regionální programy
Pokud k automatickému přelaďování tuneru používáte funkci AF, pak funkce regionálního příjmu
omezuje výběr pouze na stanice vysílající regionální programy.

1. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače položku Regional.
2. Zapněte funkci regionálního příjmu stisknutím vícefunkčního ovladače.
Na displeji se zobrazí nápis ON.

Funkci regionálního příjmu vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.

Poznámky:
Regionální programové vysílání a regionální sítě jsou organizovány odlišně v závislosti na dané
zemi (t.zn. mohou se měnit s časem, podle státu nebo oblasti).
Číslo předvolené rozhlasové stanice může na displeji zhasnout, pokud tuner naladí regionální
rozhlasovou stanici, která je odlišná od stanice původně zadané.
Funkci regionálního příjmu lze zapínat a vypínat samostatně v každém pásmu FM.

Příjem dopravních hlášení

Funkce TA (pohotovost pro dopravní hlášení) umožňuje automatické přeladění na poslech dopravního
hlášení bez ohledu na zdroj signálu, který právě posloucháte. Funkci TA lze aktivovat pro příjem
stanice TP (stanice vysílající dopravní informace) nebo pro příjem stanice EON TP obsahující
informace o dalších programových okruzích (odkazy na další stanice TP).

1. Nalaďte rozhlasovou stanici TP nebo EON TP.
Na displeji se rozsvítí indikátor TP.
2. Stisknutím tlačítka TA/NEWS zapněte pohotovost pro příjem dopravních hlášení.

Chcete-li pohotovost pro dopravní hlášení vypnout, stiskněte znovu tlačítko TA/NEWS.

3. Po zahájení příjmu dopravního hlášení upravte úroveň hlasitosti pomocí vícefunkčního
ovladače.
Nově nastavená hlasitost je uložena v paměti a bude použita pro následující dopravní hlášení.
4. Příjem dopravních hlášení můžete v jeho průběhu zrušit stisknutím tlačítka TA/NEWS.
Vypnutím příjmu dopravních hlášení bude obnovena reprodukce zvuku z původního zdroje signálu,
tuner však zůstane v pohotovosti pro další příjem, dokud nebude znovu stisknuto tlačítko TA/NEWS.

Poznámky:
Funkci TA můžete také zapínat a vypínat v nabídce, která je přístupná po stisknutí tlačítka
vícefunkčního ovladače.
Po ukončení příjmu dopravního hlášení se systém přepne zpět na poslech z původního zdroje
signálu.
Pokud je zapnutá funkce TA, budou během automatického ladění nebo ladění pomocí funkce
BSM do paměti uloženy pouze stanice TP nebo EON TP (informace o dalších programových
okruzích).

19

Vyhledávání požadovaného typu programu (funkce PTY)
Rozhlasovou stanici můžete naladit také pomocí informací o typu programu (PTY).
Naladění rozhlasové stanice RDS podle informací o požadovaném typu programu (PTY)
Tato funkce slouží k vyhledávání rozhlasových stanic podle požadovaného typu programu; seznam
jednotlivých typů programu naleznete na straně 21.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte funkci vyhledávání požadovaného typu programu.
2. Vyberte požadovaný typ programu vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo
doprava.
NEWS INFO (zprávy a informace) - POPULAR (populární hudba) - CLASSICS (klasická hudba) -
OTHERS (ostatní)
3. Spusťte vyhledávání stisknutím vícefunkčního ovladače.
Přístroj zahájí vyhledávání rozhlasové stanice vysílající požadovaný typ programu. Po nalezení této
stanice se na displeji zobrazí název odpovídajícího typu programu.
Seznam typů programu (ID kódy) naleznete na straně 21.

Vyhledávání zastavíte opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.
Skutečné programy některých rozhlasových stanic se mohou lišit od názvu vysílaného kódem
PTY.
Při nenalezení rozhlasové stanice vysílající zvolený typ programu se na displeji zobrazí na cca 2
sekundy symbol NOT FOUND (nenalezeno), poté bude obnoven příjem původní stanice.
Přerušení příjmem zpravodajského programu
Tento přístroj lze nastavit tak, aby v případě přijmutí zpravodajského programu stanice identifikované
příslušným kódem PTY došlo k přepnutí příjmu z libovolné aktuální stanice na zpravodajský program.
Po ukončení tohoto zpravodajského programu bude obnoven příjem původního programu.
Stisknutím a podržením tlačítka TA/NEWS zapněte pohotovost pro přerušení
zpravodajským programem.
Podržte tlačítko TA/NEWS, dokud se na displeji nezobrazí nápis NEWS: ON (zapnutí pohotovosti pro
příjem zpráv).
Chcete-li pohotovost pro přerušení zpravodajským programem vypnout, znovu stiskněte a podržte
tlačítko TA/NEWS, dokud se na displeji nezobrazí nápis NEWS: OFF (vypnutí pohotovosti pro
příjem zpráv).
Příjem zpravodajského programu můžete zrušit stisknutím tlačítka TA/NEWS.
Poznámka:
Pohotovost pro přerušení zpravodajským programem můžete zapínat a vypínat také v nabídce,
která se zobrazí po stisknutí vícefunkčního ovladače.
Příjem varovných hlášení pomocí funkce PTY Alarm
Pokud tuner přijme kód varovného hlášení, na displeji se zobrazí symbol ALARM a úroveň hlasitosti
bude nastavena na hodnotu zvolenou pro funkci TA. Jakmile stanice přestane vysílat varovné hlášení,
systém se navrátí k poslechu z předchozího zdroje signálu.
Příjem varovných hlášení můžete zrušit stisknutím tlačítka TA/NEWS.

20

Seznam názvů typu programu (PTY)

Obecná kategorie Úzká kategorie Typ programu
NEWS INFO NEWS Zprávy
AFFAIRS Aktuální události
POPULAR INFO Všeobecné rady a informace
SPORT Sportovní programy
CLASSICS WEATHER Zprávy o počasí/meteorologické informace
OTHERS FINANCE Zprávy z kapitálového trhu, ekonomiky, obchodu, apod.
POP MUS Populární hudba
ROCK MUS Současná moderní hudba
EASY MUS Hudba pro snadný poslech
OTH MUS Ostatní druhy hudby, které nelze zařadit do žádné kategorie
JAZZ Programy vysílající jazzovou hudbu
COUNTRY Programy vysílající country hudbu
NAT MUS Programy vysílající národní hudbu
OLDIES Programy vysílající staré hity a hudbu "zlaté éry"
FOLK MUS Programy vysílající folkovou hudbu
L.CLASS Lehká klasická hudba
CLASSIC Vážná klasická hudba
EDUCATE Vzdělávací programy

DRAMA Veškeré rozhlasové hry a seriály

CULTURE Program zabývající se všemi aspekty národní nebo
regionální kultury
SCIENCE
VARIED Programy z oblasti přírody, vědy a techniky
CHILDREN
SOCIAL Lehké zábavné programy
RELIGION
PHONE IN Programy pro děti
TOURING
Programy o společenských událostech
LEISURE
DOCUMENT Náboženské programy nebo služby

Programy s možností telefonování v průběhu pořadu

Cestovní programy, nejsou určeny k poskytování hlášení o
dopravních situacích

Programy o zájmových a rekreačních činnostech

Dokumentární programy

21

Ovládání vestavěného CD přehrávače

Základní úkony
Na vestavěném CD přehrávači lze přehrávat zvukové kompaktní CD disky (CD-DA) a kompresní
zvukové soubory (WMA/MP3/WAV) uložené na disku CD-ROM. (Více informací o přehrávatelných
souborech naleznete na straně 11 - 12).
Přečtěte si upozornění týkající se disků a přehrávače na straně 63-65.

(1) Indikátor čísla skladby
(2) Indikátor čísla složky

Tento indikátor sděluje číslo aktuální složky během přehrávání
kompresních souborů.
(3) Indikátor hracího času
(4) Indikátor RDM
Tento indikátor svítí během přehrávání skladeb v náhodném
pořadí.
(5) Indikátor REPEAT
Tento indikátor svítí, je-li vybráno opakované přehrávání jedné
skladby (souboru).
(6) Indikátor F-RPT
Tento indikátor svítí, je-li vybráno opakovaného přehrávání
aktuální složky.

Pokud bude složka vybrána během práce se seznamem
složek/souborů, na displeji se zobrazí písmeno F.

1. Otevřete čelní panel přístroje stisknutím tlačítka OPEN.
Tím bude zpřístupněn otvor pro vkládání kompaktního disku.

Z důvodů zamezení chybné funkce dbejte na to, aby
během otevření čelního panelu nepřišly kontakty na trupu
přístroje do styku s žádným kovovým předmětem

2. Vložte kompaktní CD (CD-ROM) disk do mechaniky přehrávače.
Čelní panel se automaticky zavře a bude zahájeno přehrávání.

Dbejte na to, aby tiketová strana disku směřovala nahoru.
Po vložení kompaktního CD (CD-ROM) disku do mechaniky vyberte vestavěný CD přehrávač
stisknutím tlačítka SOURCE.
Kompaktní CD (CD-ROM) disk vyjmete stisknutím tlačítka EJECT.
3. Zavřete čelní panel.
4. Pokud chcete přehrávat kompresní soubory, vyberte požadovanou složku vychýlením
vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů .
Tímto způsobem nelze vybrat složku, která neobsahuje žádný kompresní audio soubor.
Podržením tlačítka BAND se navrátíte do složky 01 (kořenová složka). Pokud však složka 01
(kořenová) neobsahuje žádné soubory, přehrávání bude zahájeno od složky 02.
5. Rychlý postup vpřed nebo vzad provedete vychýlením a podržením vícefunkčního ovladače
směrem doleva nebo doprava.
Pokud je vybrána metoda vyhledávání Rough Search (vyhledávání každé 10. skladby), pak
vychýlením a podržením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava lze vyhledávat
každou desátou skladbu v aktuální složce (více informací naleznete v článku "Vyhledávání každé
10. skladby na aktuálním disku nebo v aktuální složce" na straně 25).
6. Přechod na jinou skladbu směrem vzad nebo vpřed provedete vychýlením vícefunkčního
ovladače směrem doleva nebo doprava.

22

Poznámky:
V některých případech se po zahájení přehrávání může zvuk ozývat se zpožděním. Během
načítání informací z disku se na displeji zobrazuje nápis FORMAT READ.
Pokud se na displeji zobrazuje chybové hlášení, například ERROR-11, identifikujte problém podle
článku "Chybová hlášení" na straně 63.
U kompaktních CD disků nahraných v režimu CD-EXTRA nebo MIXED-MODE lze kompresní
soubory a zvukovou část (CD-DA) přepínat stisknutím tlačítka BAND.
V případě přepnutí přehrávání kompresních zvukových souborů a zvukových dat (CD-DA) bude
přehrávání zahájeno vždy od první skladby na disku.
U souborů nahraných v režimu VBR (proměnný bitový tok) se během rychlého postupu vpřed
nebo vzad nebude správně zobrazovat uplynulý hrací čas.
U kompresních zvukových souborů se během rychlého postupu vpřed nebo vzad neozývá žádný
zvuk.
Přehrávání skladeb probíhá v pořadí podle čísel souborů. Složky neobsahující žádné soubory
budou vynechány. (Pokud například kořenová složka 01 neobsahuje žádné soubory, přehrávání
bude zahájeno od složky 02).
V závislosti na znakové sadě uložené na disku se může dojít k chybnému zobrazení ruských
znaků (azbuky). Více informací o povolených znakových sadách pro ruské texty naleznete v
článku "Kompresní audio soubory" na straně 64.

Přímá volba skladby

Pomocí dálkového ovladače můžete skladby vybírat přímo zadáním odpovídajícího čísla.
Během přehrávání zvukových souborů můžete vybrat skladbu aktuální složce.

1. Stiskněte tlačítko DIRECT.
Zobrazí se okno pro zadání čísla skladby.
2. Zadejte číslo požadované skladby stisknutím tlačítka 0-9.

Zadané číslo můžete zrušit stisknutím tlačítka CLEAR.
3. Stiskněte tlačítko DIRECT.
Tím bude zahájeno přehrávání skladby se zadaným číslem.

Pokud po aktivaci režimu přímé volby skladby neprovedete žádný úkon po dobu osmi sekund,
bude tento režim automaticky zrušen.

Ovládání složitějších funkcí

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION nebo AUDIO.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION.
Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp. potvrdíte její výběr. Na displeji se
zobrazí název vybrané funkce.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci.
Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doprava budou postupně vybírány jednotlivé funkce
v následujícím pořadí:

REPEAT (opakované přehrávání) - RANDOM (přehrání skladeb v náhodném pořadí) - SCAN
(přehrávání ukázek skladeb) - PAUSE (přerušení přehrávání pauzou) - COMP/BMX (komprese zvuku
a funkce BMX) - SEARCH (volba metody vyhledávání) - TITLE INPUT (zadávání titulů disků)

Zadávání titulů disků není k dispozici během přehrávání textového kompaktního CD disku (CD
TEXT), neboť na tomto disku je titul již zaznamenán.
Zadávání titulů není k dispozici také během přehrávání disků s kompresními zvukovými soubory.
Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení přehrávání.
Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund s výjimkou zadávání titulů
disků (TITLE INPUT) , na displeji bude automaticky obnoveno normální zobrazení.

23

Volba požadovaného rozsahu opakovaného přehrávání

Tato funkce slouží k opakovanému přehrávání stejné skladby/složky ve vybraném rozsahu. Rozsah
opakovaného přehrávání také určuje rozsah přehrávání v náhodném pořadí a přehrávání ukázek.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim opakovaného přehrávání.
2. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání stisknutím vícefunkčního ovladače.

DISC - opakované přehrávání všech skladeb.
TRACK - opakované přehrávání pouze aktuální skladby.
FOLDER - opakované přehrávání aktuální složky.
Pokud během opakovaného přehrávání skladeb vyberete jinou složku, rozsah opakovaného
přehrávání se změní na opakované přehrávání celého disku.
Pokud během přehrávání kompaktního CD disku provedete přechod na jinou skladbu nebo rychlý
postup vpřed/vzad, opakované přehrávání bude automaticky zrušeno.
Pokud u kompresních zvukových souborů provedete během opakovaného přehrávání aktuální
skladby (TRACK) přechod na jinou skladbu nebo rychlý postup vpřed/vzad, rozsah opakovaného
přehrávání se změní na opakované přehrávání složky.
Pokud je zvolen režim opakovaného přehrávání celé složky (FOLDER), nelze přehrávat skladby v
podsložkách příslušné složky.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

Tato funkce slouží k přehrávání skladeb v náhodném pořadí ve vybraném rozsahu opakovaného
přehrávání. Proveďte postup v předchozím článku "Opakované přehrávání".
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce režim přehrávání skladeb v
náhodném pořadí (Random).
2. Zapněte funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí stisknutím vícefunkčního ovladače.
Skladby budou přehrávány v náhodném pořadí.

Funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního
ovladače.

Přehrávání ukázek složek a skladeb

Tato funkce slouží k vyhledávání skladeb ve vybraném rozsahu opakovaného přehrávání. Proveďte
postup v předchozím článku "Opakované přehrávání".

1. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače režim přehrávání ukázek skladeb
(Scan).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte funkci přehrávání ukázek skladeb.
Tím bude zahájeno přehrávání úseků představující prvních 10 sekund z každé skladby.
3. Jakmile naleznete požadovanou skladbu (nebo složku), vypněte přehrávání ukázek
stisknutím vícefunkčního ovladače.

Pokud dojde k automatickému obnovení zobrazení normálního přehrávání na displeji, vyberte
funkci přehrávání ukázek skladeb (SCAN) znovu stisknutím vícefunkčního ovladače.
Přehrávání aktuální skladby (složky) bude pokračovat normálním způsobem.

Přerušení přehrávání disku pauzou

1. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače položku Pause.
2. Zařaďte pauzu stisknutím vícefunkčního ovladače.
Přehrávání aktuální skladby bude přerušeno.

Pauzu vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.

Používání komprese zvuku a funkce BMX

Funkce COMP (komprese) a BMX umožňují nastavit kvalitu reprodukovaného zvuku tohoto
přístroje.

1. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače režim komprese zvuku/funkci
BMX (Compression).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte požadované nastavení.

OFF (vypnuto) - COMP 1 - COMP 2 - OFF (vypnuto) - BMX 1 - BMX 2

24

Vyhledávání každé desáté skladby na aktuálním disku nebo v aktuální složce

K dispozici je metoda vyhledávání rychlým postupem vpřed/vzad a vyhledávání každé 10. skladby.
Metoda Rough search umožňuje vyhledávat každou 10. skladbu.
1. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače režim vyhledávání každé desáté
skladby (položka Search).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte položku Rough (každá 10. skladba).

− FF/REV - rychlý postup vpřed/vzad
− ROUGH - vyhledávání každé 10. skladby

Chcete-li vybrat položku FF/REV, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.

3. Normální zobrazení obnovíte stisknutím tlačítka BAND.
4. Vychýlením a podržením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava spusťte
vyhledávání každé 10. skladby na disku (nebo v aktuální složce).

Pokud na disku (ve složce) zbývá méně, než 10 skladeb, pak stisknutím a podržením
vícefunkčního ovladače bude proveden přechod na první (poslední) skladbu.

Práce s tituly kompaktních disků

Podle následujícího postupu lze do paměti tohoto přístroje zadávat tituly kompaktních CD disků a
zobrazovat je; při příštím vložení kompaktního CD disku do mechaniky, pro který byl dříve zadán titul,
se tento titul zobrazí na displeji.

Zadávání titulů kompaktních disků
Pomocí této funkce můžete do paměti tohoto přístroje zadat tituly o délce pro 48 kompaktních disků;
každý titul může být dlouhý maximálně 10 znaků.

1. Zahajte přehrávání kompaktního disku, pro který chcete zadat titul.
2. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače režim zadávání titulů disků
(položka TITLE INPUT).
3. Stisknutím tlačítka DISPLAY vyberte požadovanou znakovou sadu.
Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte postupně následující znakové sady:

abeceda - číslice a symboly

4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovaný znak
abecedy.
5. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava přesuňte kurzor na
předchozí nebo následující znakovou pozici.
6. Po zadání celého titulu přesuňte kurzor na poslední pozici vychýlením vícefunkčního
ovladače směrem doprava.
Dalším vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava bude zadaný titul uložen do paměti.

7. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení přehrávání.

Poznámky:
Zadané tituly disků zůstávají uloženy v paměti i po vyjmutí disku z vestavěného CD přehrávače a
při jeho opětovném vložení budou znovu vyvolány.
Po uložení dat 48 kompaktních disků do paměti budou data nejstaršího disku vždy přepsána daty
nového disku.
Pokud je k tomuto přístroji připojen multi-CD přehrávač, lze zadat tituly až pro 100 kompaktních
disků.

Zobrazení textových informací na disku

Vyberte požadované textové informace stisknutím tlačítka DISPLAY.

Zobrazení u kompaktního CD disku, pro který byl zadán titul
zobrazení hracího času - DISC TITLE (zobrazení titulu disku)

Zobrazení u textových kompaktních CD disků (CD TEXT)
zobrazení hracího času - DISC TITLE (zobrazení titulu disku) - DISC ARTIST (zobrazení jména
umělce disku) - TRACK TITLE (zobrazení názvu sklady) - TRACK ARTIST (zobrazení jména umělce
skladby)

25

Zobrazení u disků se soubory WMA/MP3
zobrazení hracího času - FOLDER NAME (zobrazení názvu složky) - FILE NAME (zobrazení názvu
souboru) - TRACK TITLE (zobrazení názvu skladby) - ARTIST NAME (zobrazení jména umělce) -
ALBUM TITLE (zobrazení názvu alba) - COMMENT (zobrazení komentáře) - zobrazení bitové
rychlosti

Zobrazení u disků se soubory WAV
zobrazení hracího času - FOLDER NAME (zobrazení názvu složky) - FILE NAME (zobrazení názvu
souboru) - zobrazení vzorkovacího kmitočtu

Poznámky:
Stisknutím a podržením tlačítka DISPLAY spustíte rolování titulu směrem doleva.
Textové kompaktní CD disky (CD TEXT) jsou zvukové disky obsahující určité informace, například
text nebo čísla.
Pokud na kompaktním disku není určitá informace zaznamenána, titul ani název se na displeji
nezobrazí.
V závislosti na verzi programu iTunes® použitého ke kódování souborů MP3 se nemusejí správně
zobrazit komentáře.
- iTunes je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc., registrovaná v USA a v dalších
zemích.
V závislosti na verzi programu Windows media Player použitého ke kódování souborů WMA se
nemusejí správně zobrazit názvy alb a další textové informace.
Během přehrávání souborů WMA nahraných s proměnnou bitovou rychlostí (VBR) se na displeji
zobrazí průměrná hodnota bitového toku.
Během přehrávání souborů MP3 nahraných s proměnnou bitovou rychlostí (VBR) se na displeji
namísto hodnoty bitového toku zobrazí symbol VBR.
Vzorkovací kmitočet zobrazující se na displeji může být zkrácen.

Výběr skladeb ze seznamu titulů

Funkce seznamu titulů skladeb slouží k zobrazení titulů skladeb na textovém kompaktním CD disku
(CD TEXT) a k výběru požadované skladby pro přehrávání.
1. Aktivujte režim seznamu titulů skladeb stisknutím tlačítka LIST.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovaný titul skladby.
Otáčením, resp. stisknutím provedete přechod na jiný titul skladby, resp. zahájení přehrávání.

Jednotlivé tituly skladeb můžete přepínat také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem
nahoru nebo dolů.
Pokud neprovedete žádnou změnu v seznamu do cca 30 sekund, bude automaticky obnoveno
normální zobrazení.

Výběr skladeb ze seznamu souborů

Funkce seznamu souborů slouží k zobrazení názvů souborů (nebo složek) a k výběru požadované
skladby pro přehrávání.
1. Stisknutím tlačítka LIST zapněte režim seznamu názvů souborů.
Na displeji se zobrazí názvy souborů a složek.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovaný název souboru (nebo složky).
Otáčením provedete přechod na jiný název souboru nebo složky; stisknutím zahájíte přehrávání;
vychýlením doprava zobrazíte seznam souborů (nebo složek) ve vybrané složce.

Název souboru nebo složky můžete změnit vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo
dolů.
Návrat k předchozímu seznamu (ve složce o úroveň výše) provedete vychýlením vícefunkčního
ovladače doleva.
Pokud neprovedete žádnou změnu do cca 30 sekund, bude automaticky obnoveno normální
zobrazení.

26

Používání audio přehrávače Bluetooth

Základní úkony

Pomocí tohoto přístroje lze ovládat samostatně dodávaný přenosný audio přehrávač vybavený
bezdrátovou technologií Bluetooth.

Upozornění:
V závislosti na typu audio přehrávače Bluetooth připojeného k tomuto přístroji je ovládání pomocí
tohoto přístroje omezeno na dvě úrovně:
- Profil A2DP: (Advanced Audio Distribution Profile): Skladby uložené v audio přehrávači lze
pouze přehrávat.
- Profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Skladby lze přehrávat, přerušovat
pauzou, vybírat skladby, atd.
Vzhledem k tomu, že na trhu je k dispozici mnoho audio přehrávačů Bluetooth, může se způsob
ovládání audio přehrávače Bluetooth pomocí tohoto přístroje značně měnit. Potřebné informace
vyhledejte v uživatelském manuálu audio přehrávače Bluetooth i v uživatelském manuálu tohoto
přístroje.
Na displeji tohoto přístoje nelze zobrazit informace o skladbách (např. uplynulý hrací čas, názvy
skladeb, indexy skladeb, apod.).
Během poslechu skladeb na audio přehrávači Bluetooth nepoužívejte mobilní telefon, pokud je to
možné; v případě ovládání mobilního telefonu může jeho signál rušit přehrávání skladeb šumem.
Během hovoru na mobilním telefonu připojenému k tomuto přístroji pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth bude zvukový výstup přehrávání skladeb na audio přehrávači Bluetooth
připojenému k tomuto přístroji vypnut.
Pokud během poslechu skladby na audio přehrávači Bluetooth přepnete na jiný zdroj signálu,
přehrávání této skladby bude pokračovat do jejího konce.

(1) Název zařízení
V této pozici se zobrazuje název zařízení připojeného audio
přehrávače (nebo adaptéru) Bluetooth.

(2) Indikátor spojení
V této pozici se zobrazuje stav spojení pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth.

1. Stisknutím tlačítka SOURCE vyberte audio přehrávač Bluetooth.
Pokud se na displeji nezobrazuje nápis BT AUDIO, je nutné nejprve aktivovat audio zdroj
Bluetooth v nabídce počátečních nastavení. Podrobnosti naleznete v článku "Aktivace audio
zdroje Bluetooth" na straně 50.
Aby bylo možné ovládat audio přehrávač Bluetooth pomocí tohoto přístroje, je nutné zřídit
bezdrátové připojení Bluetooth. (Viz následující článek "Připojení audio přehrávače Bluetooth").

2. Rychlý postup vpřed nebo vzad provedete vychýlením a podržením vícefunkčního ovladače
směrem doleva nebo doprava.
3. Přechod na jinou skladbu směrem vpřed nebo vzad provedete vychýlením vícefunkčního
ovladače směrem doleva nebo doprava.

Konfigurace na připojení audio přehrávače Bluetooth

Před použitím audio přehrávače Bluetooth je nutné tento přístroj nejprve nakonfigurovat.

1. Aktivace
Zapnutí zdrojového audio zařízení Bluetooth (BT AUDIO) provedete podle postupu v článku "Aktivace
zdrojového audio zařízení Bluetooth" na straně 50.

Zdrojové audio zařízení Bluetooth (BT AUDIO) je podle výchozích nastavení zapnuto.
2. Připojení
Audio přehrávač Bluetooth k tomuto přístroji připojíte podle postupu v článku "Vyhledání audio
přehrávače Bluetooth" na straně 28 a "Připojení audio přehrávače Bluetooth" na straně 28.

Po připojení pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze na audio přehrávači Bluetooth během
vybrání zdroje BT AUDIO ovládat funkce "Přehrát", "Stop" a "Pauza".
Před použitím audio přehrávačů Bluetooth bude patrně nutné zadat do tohoto přístroje PIN kód.
Pokud vytvoření spojení s vašim přehrávačem vyžaduje zadání PIN kódu, vyhledejte odpovídající
kód na přehrávači nebo v jeho průvodní dokumentaci. Zadání PIN kódu provedete podle postupu
v článku "Zadání PIN kódu pro bezdrátové připojení pomocí technologie Bluetooth" na straně 50.

27

Ovládání složitějších funkcí

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION nebo AUDIO.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION.
Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp. potvrdíte její výběr.
Názvy jednotlivých funkcí se budou zobrazovat na displeji.

3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci.
Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doprava nebo doleva přepínejte jednotlivé funkce v
následujícím pořadí:

CONNECTION OPEN (otevřené připojení) - DISCONNECT AUDIO (odpojit přehrávač) - CONNECT
AUDIO (připojit přehrávač) - PLAY (přehrát) - STOP (zastavit) - PAUSE (přerušit pauzou) - AUTO
CONNECT (automatické připojení) - DEVICE INFO (informace o zařízení)

Je-li audio přehrávač Bluetooth připojen s použitím profilu A2DP, ve funkční nabídce se zobrazí
pouze položky DISCONNECT AUDIO (odpojit přehrávač), AUTO CONNECT (automatické
připojení) a DEVICE INFO (informace o zařízení).
Pokud audio přehrávač Bluetooth nebyl k tomuto přístroji dosud připojen, ve funkční nabídce se
zobrazí pouze položky CONNECTION OPEN (otevřené připojení), CONNECT AUDIO (připojit
audio zařízení), AUTO CONNECT (automatické připojení) a DEVICE INFO (informace o zařízení).
Zobrazení přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka BAND.
Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce s výjimkou CONNECTION OPEN a
DISCONNECT AUDIO a CONNECT AUDIO do cca 30 sekund, bude automaticky obnoveno
normální zobrazení.

Poznámka:
V závislosti na připojených audio přehrávačích Bluetooth nemusí být ovládání některých funkcí k
dispozici.

Vyhledání audio přehrávače Bluetooth

Tento přístroj vyhledá audio přehrávač Bluetooth v okolí ležícím v dosahu. Poté automaticky připojí
naposledy používaný audio přehrávač Bluetooth.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku CONNECT AUDIO
(Připojit audio zařízení).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače připojte audio přehrávač Bluetooth.
Na displeji se zobrazí nápis CONNECTING (Probíhá připojení). Po dokončení se na displeji zobrazí
nápis CONNECTED (Připojeno).

Připojení audio přehrávače Bluetooth

1. Ve funkční nabídce vyberte otáčením vícefunkčního ovladače položku CONNECTION OPEN
(otevřené připojení).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače otevřete připojení.
Na displeji se zobrazí nápis CONNECT WAITING (probíhá čekání) a tento přístroj je nyní v režimu
pohotovosti pro připojení audio přehrávače Bluetooth.
Je-li audio přehrávač Bluetooth připraven na bezdrátové připojení Bluetooth, bude spojení s tímto
přístrojem zřízeno automaticky.

Automatické připojení audio přehrávače Bluetooth

Tento přístroj automaticky připojí naposledy použitý audio přehrávač Bluetooth. Pamatujte na to, že
automatické připojení nelze provést, pokud chcete používat jiná zařízení.

Tato funkce není k dispozici, pokud již bylo zřízeno automatické propojení tohoto přístroje s
mobilním telefonem.
Pokud tuto funkci ovládáte ve funkční nabídce zdrojového zařízení TELEPHONE nebo BT
AUDIO, automatické spojení s audio přehrávačem Bluetooth nebude zřízeno.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku AUTO CONNECT
(Automatické připojení).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače aktivujte automatické připojení.
Chcete-li automatické připojení zrušit, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.

28

Přehrávání skladeb na audio přehrávači Bluetooth
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku PLAY (Přehrát).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače spusťte přehrávání.
Přerušení přehrávání skladby pauzou
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku PAUSE (Pauza).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zařaďte pauzu.
Přehrávání aktuální skladby bude přerušeno pauzou.

Chcete-li pauzu zrušit, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.
Zastavení přehrávání
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku STOP (Zastavit).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zastavte přehrávání.
Přehrávání aktuální skladby se zastaví.
Odpojení audio přehrávače Bluetooth
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku DISCONNECT AUDIO
(Odpojit audio zařízení).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače odpojte audio přehrávač Bluetooth.
Na displeji se zobrazí nápis Disconnected (Odpojeno). Audio přehrávač Bluetooth je nyní odpojen od
tohoto přístroje.
Zobrazení BD adresy tohoto přístroje
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku DEVICE INFO (informace
o zařízení).
Na displeji se zobrazí název zařízení tohoto přístroje (PIONEER BT UNIT).

Název zařízení lze upravit. Více informací naleznete v článku "Úprava názvu zařízení" na straně
50.
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva vyberte aktivujte zobrazení BD adresy.
Na displeji se zobrazí 12-místný hexadecimální řetězec.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava obnovíte zobrazení názvu zařízení.

Používání telefonu s technologií Bluetooth

Základní úkony
Pokud je váš telefon vybaven bezdrátovou technologií Bluetooth, můžete jej k tomuto přístroji připojit
a provádět telefonování s volnýma rukama bezdrátově i za jízdy.
Upozornění:

Vzhledem k tomu, že je tento přístroj v pohotovosti pro komunikaci s telefony pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth, může používání tohoto přístroje při vypnutém motoru způsobit vybíjení
baterie.
Pokročilé ovládání vyžadující pozornost řidiče, například vytáčení čísel na obrazovce nebo
používání telefonního seznamu, apod., je během jízdy zakázáno. Pokud potřebujete provádět tato
pokročilá ovládání, zastavte vozidlo na bezpečném místě.
Je-li telefon vybrán jako zdroj signálu, nelze provádět žádná nastavení zvukových funkcí s
výjimkou symetrie. Výchozí nastavení předo-zadního poměru pro telefon jako zdroj signálu je F15.
V následujícím textu jsou popsány základní úkony týkající se telefonování pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth. Popis složitějších funkcí začíná v článku "Ovládání složitějších funkcí
telefonování s volnýma rukama" na straně 32.

29

(1) Kalendář
V této pozici se zobrazuje aktuální datum a čas (v případě
připojení telefonu).

(2) Hodiny
V této pozici se zobrazuje aktuální čas (v případě připojení
telefonu).

(3) Indikátor stavu baterie
Tento indikátor sděluje úroveň nabití baterie mobilního telefonu.
Úroveň, kterou ukazuje tento indikátor, může být odlišná od skutečné úrovně nabití baterie.
Pokud informace o úrovni nabití baterie není k dispozici, v pozici indikátoru intenzity se
nezobrazí žádné informace.

(4) Indikátor úrovně signálu
Tento indikátor sděluje intenzitu přijímaného signálu mobilního telefonu.
Úroveň, kterou ukazuje tento indikátor, může být odlišná od skutečné úrovně signálu.
V závislosti na použitých mobilních telefonech vybavených bezdrátovou technologií
Bluetooth nemusí být intenzita radiového pole k dispozici. V takovémto případě se indikátor
úrovně signálu nezobrazí.

(5) Indikátor zmeškaných hovorů
Tento indikátor se zobrazuje v případě přijmutí, avšak nezodpovězení příchozího volání.
U hovorů přijatých v době, kdy byl mobilní telefon od tohoto přístroje odpojen, se na displeji
zobrazí indikátor Missed.

(6) Indikátor automatického odpovídání/zamítání
Je-li zapnuta funkce automatického odpovídání, v této pozici se zobrazuje indikátor AUTO (více
informací naleznete v článku "Nastavení automatického odpovídání" na straně 41).
Je-li zapnuta funkce automatického zamítání, v této pozici se zobrazuje indikátor REFUSE (více
informací naleznete v článku "Nastavení automatického zamítání volání" na straně 40).

Poznámky:
Pokud je klíč zapalování nastaven v poloze ACC nebo ON, tento přístroj je v režimu pohotovosti
pro příjem telefonických volání.
Pro zajištění správného vysílání a příjmu hlasového signálu a dat pomocí bezdrátové technologie
Bluetooth musí být mezi tímto přístrojem a mobilním telefonem přímá vzdálenost nejvýše 10 m. V
závislosti na daném prostředí však může být skutečná přenosová vzdálenost kratší, než
odhadovaná vzdálenost.
Používání technologie Bluetooth vyžaduje, aby komunikující zařízení podporovala některé profily.
Tento přístroj je kompatibilní s následujícími profily:
− GAP (Generic Access Profile)
− SDP (Service Discovery Protocol)
− OPP (Object Push Profile)
− HSP (Head Set Profile)
− HFP (Hands Free Profile)
− A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
− AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Indikátor stavu baterie a indikátor úrovně signálu se na displeji zobrazí při každém připojení
mobilního telefonu k tomuto přístroji pomocí technologie Bluetooth.

Telefon jako zdroj signálu

Pohotovostní režim

Po zřízení propojení pomocí bezdrátové technologie Bluetooth zůstane tento přístroj v režimu
pohotovosti pro telefonování na pozadí, dokud trvá spojení. Znamená to, že můžete volně používat
ostatní funkce přístroje a zároveň být v pohotovosti pro příjem hovorů.

Stisknutím tlačítka SOURCE vyberte telefon jako zdroj signálu.
Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE, dokud se na displeji nezobrazí nápis TELEPHONE.

Položku TELEPHONE vyberete také stisknutím tlačítka PHONE.

Před použitím telefonování s volnýma rukama

Před zahájením telefonování s volnýma rukama pomocí tohoto přístroje je nutné tento přístroj
nakonfigurovat na spolupráci s mobilním telefonem; znamená to zřízení bezdrátové komunikace
pomocí technologie Bluetooth mezi tímto přístrojem a mobilním telefonem, registrace telefonu do
tohoto přístroje a nastavení úrovně hlasitosti.

30

1. Připojení
Více informací o způsobu připojení mobilního telefonu vybaveného technologií Bluetooth naleznete v
článku "Připojení mobilního telefonu" na straně 33.

Nyní musí být telefon dočasně připojen; pro využití všech možností této technologie je však
doporučeno telefon do tohoto přístroje registrovat.

2. Registrace
Před použitím je nutné provést registraci mobilního telefonu vybaveného technologií Bluetooth do
tohoto přístroje. Více informací naleznete v článku "Registrace připojeného mobilního telefonu" na
straně 34.

3. Nastavení hlasitosti
Po připojení mobilního telefonu nastavte hlasitost zvuku ze sluchátka podle své chuti; tato hlasitost
bude uložena do paměti tohoto přístroje jako výchozí.

Nastavení hlasitosti zvuku volajícího a vyzvánění závisejí na typu mobilního telefonu.
V případě velkého rozdílu mezi hlasitostí vyzvánění a hlasitostí volajícího může být celková
úroveň hlasitosti nestabilní.
Před odpojením mobilního telefonu od tohoto přístroje nezapomeňte znovu nastavit jeho hlasitost
na požadovanou úroveň. Pokud byla hlasitost zvuku mobilního telefonu nastavena na nulovou
hodnotu ("mute"), zůstane na nulové úrovni i po jeho odpojení od tohoto přístroje.

Uskutečnění volání

Vytočení čísla
Nejjednodušší způsob volání spočívá v prostém vytočení čísla. Podrobné informace naleznete v
článku "Volání zadáním telefonního čísla" na straně 40.

Volání na telefonní číslo ze seznamu nebo z historie volání
Více informací naleznete v článku "Volání na telefonní číslo ze seznamu" na straně 36 a v článku
"Volání na telefonní číslo z historie" na straně 39.

Předvolby telefonních čísel
Často volaná čísla lze uložit do předvoleb pro rychlé vyvolání. Informace o způsobu uložení čísla do
předvolby naleznete v článku "Ukládání telefonních čísel do předvoleb" na straně 40.

1. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte požadované číslo
předvolby.

Předvolby můžete vyvolávat z paměti také vychýlením stisknutím tlačítek 0 až 9 na dálkovém
ovladači.
Předvolba 10 je přiřazena číslici 0.
Pokud je dané číslo již uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se také jméno.
V případě vybrání předvolby, které nebylo přiřazeno žádné číslo, se na displeji zobrazí nápis No
data (chybí data).

2. Odchozí volání uskutečníte stisknutím vícefunkčního ovladače.

Hlasové rozpoznávání
Je-li váš mobilní telefon vybaven technologií hlasového rozpoznávání, můžete uskutečnit volání
pomocí hlasových povelů.

Způsob ovládání se liší podle typu použitého mobilního telefonu. Více informací týkajících se
ovládání naleznete v uživatelském manuálu mobilního telefonu.
Tuto funkci lze ovládat pouze tehdy, pokud bylo vytvořeno spojení pomocí profilu HFP (Hands
Free Profile).

1. Stiskněte tlačítko BAND a podržte je, dokud se na displeji nezobrazí nápis Voice dial
(hlasové vytáčení).

Na displeji se zobrazí nápis VOICE; jakmile se zobrazují nápis VOICE DIAL ON (hlasové vytáčení
zapnuto), funkce hlasového rozpoznávání je připravena.

Pokud připojený mobilní telefon funkci hlasového rozpoznávání nepodporuje, na displeji se
zobrazí nápis NO VOICE DIAL (vytáčení pomocí hlasového rozpoznávání není k dispozici) a
ovládání není možné.

2. Vyslovte jméno volaného.

31

Příchozí volání

Příjem příchozího volání
Příchozí volání můžete přijímat i tehdy, je-li vybrán jiný zdroj signálu, než TELEPHONE (telefon) nebo
je-li tento přístroj vypnutý. Chcete-li, aby tento přístroj přijímal telefonní hovory automaticky, proveďte
postup v článku "Nastavení automatického odpovídání" na straně 41.
1. Během vyzvánění stiskněte vícefunkční ovladač.

Pokud byl na mobilním telefonu vybrán soukromý režim, telefonování s volnýma rukama nelze
uskutečnit.
2. Chcete-li volání ukončit, stiskněte tlačítko PHONE.
Na displeji se zobrazí předpokládaný celkový čas hovoru, který se může odlišovat od skutečné délky
volání.
Po odpojení telefonu se může ozývat šum.

Zamítnutí příchozího volání
Příchozí volání je možné zamítnout. Chcete-li tento přístroj nastavit na automatické zamítání všech
příchozích volání, proveďte postup v článku "Nastavení automatického zamítání volání" na straně 40.

Během vyzvánění stiskněte tlačítko PHONE.
Tím dojde k zamítnutí příchozího volání.

Zamítnutý hovor bude zaznamenán seznamu historie zmeškaných volání. Informace o
zmeškaných číslech naleznete v článku "Používání historie volání" na straně 39.

Příjem čekajícího hovoru
Pokud během aktuálního hovoru přichází jiný hovor, na displeji se zobrazí číslo volajícího (nebo jeho
jméno, je-li uloženo v telefonním seznamu) oznamující čekání dalšího hovoru. V takovémto případě
můžete přijmout čekající hovor a prvního volajícího přidržet, nebo čekající hovor zamítnout; ve druhém
případě bude číslo zaznamenáno jako zmeškaný hovor.

1. Přijměte čekající hovor stisknutím vícefunkčního ovladače.
Stisknutím vícefunkčního ovladače můžete přepínat jednotlivé přidržované volající.

2. Stisknutím tlačítka PHONE ukončíte veškeré hovory.
Stisknutím tlačítka PHONE dojde k ukončení veškerých hovorů včetně čekajícího.

Tento úkon můžete provést také stisknutím tlačítka ON HOOK (zavěsit) na dálkovém ovladači.
Čekající hovory nelze ukončovat jednotlivě - lze je pouze přepínat. Stisknutím tlačítka PHONE
veškeré hovory ukončíte.

Zamítnutí příchozího volání
Pokud současný hovor nechcete přerušovat čekajícím hovorem, můžete čekající hovor zamítnout a
přidat jeho číslo do seznamu zmeškaných volání.

Hovor zamítnete stisknutím tlačítka PHONE.

Ovládání složitějších funkcí telefonování s volnýma rukama

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION nebo AUDIO.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION.
Otáčením, resp. stisknutím vyberte položku nabídky, resp. potvrďte volbu.
Název funkce se zobrazí na displeji.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci.
Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doprava přepínejte jednotlivé funkce v následujícím pořadí:
Funkce zobrazující se na displeji se liší podle způsobu připojení mobilního telefonu a stavu registrace.

Telefon není dosud připojen:

SEARCH PHONE (vyhledat a připojit) - CONNECTION OPEN (otevřené připojení) - CONNECT
PHONE (připojit telefon) - DELETE PHONE (odstranit telefon) - PH.B TRANSFER (přenos telefonního
seznamu) - REFUSE CALLS (nastavení automatického zamítání) - AUTO ANSWER (nastavení
automatického odpovídání) - RING TONE (volba vyzváněcího tónu) - AUTO CONNECT (nastavení
automatického připojení) - ECHO CANCEL (potlačení ozvěny) - DEVICE INFO (informace o zařízení)

32

Telefon je připojen, ale není registrován:

DISCONNECT PHONE (odpojení telefonu) - SET PHONE (registrace telefonu) - DELETE PHONE
(odstranění telefonu) - PH BOOK TRANSFER (přenos telefonního seznamu) - NUMBER DIAL (volání
zadáním čísla) - REFUSE CALLS (nastavení automatického zamítání hovorů) - AUTO ANSWER
(nastavení automatického odpovídání) - RING TONE (nastavení vyzváněcího tónu) - R-COLOR
(nastavení barvy osvětlení) - AUTO CONNECT (nastavení automatického připojení) - ECHO
CANCEL (potlačení ozvěny) - DEVICE INFO (informace o zařízení)

Telefon je připojen a registrován:

DISCONNECT PHONE (odpojení telefonu) - DELETE PHONE (odstranění telefonu) - PH BOOK
TRANSFER (přenos telefonního seznamu) - P BOOK NAME VIEW (zobrazení jmen v telefonním
seznamu) - CLR MEMO (vymazání obsahu paměti) - NUMBER DIAL (volání zadáním čísla) -
REFUSE CALLS (nastavení automatického zamítání hovorů) - AUTO ANSWER (nastavení
automatického odpovídání) - RING TONE (nastavení vyzváněcího tónu) - R-COLOR (nastavení barvy
osvětlení) - AUTO CONNECT (nastavení automatického připojení) - ECHO CANCEL (potlačení
ozvěny) - DEVICE INFO (informace o zařízení)

Zobrazení přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka BAND.
Pokud neprovedete změnu nastavení žádné funkce do cca 30 sekund s výjimkou SEARCH
PHONE, CONNECTION OPEN, CONNECT PHONE, PH BOOK TRANSFER, DISCONNECT
PHONE, NUMBER DIAL a CLR MEMO, bude automaticky obnoveno normální zobrazení.

Připojení mobilního telefonu

Bezdrátová komunikace telefonu s tímto přístrojem vyžaduje nejprve zřízení spojení pomocí
technologie Bluetooth; toto spojení lze vytvořit několika způsoby.

Telefon může být připojen pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, avšak nemusí být dosud
registrován. V tomto případě se považuje za dočasně připojený a v důsledku toho jsou některé
funkce omezeny. Chcete-li v plné míře využívat všech funkcí, je doporučeno telefon do tohoto
přístroje registrovat. Více informací naleznete v článku "Registrace připojeného mobilního
telefonu" na straně 34.

Vyhledávání dostupných mobilních telefonů

Tento přístroj je schopen vyhledat dostupné mobilní telefony používající bezdrátovou technologii
Bluetooth. V seznamu na obrazovce pak můžete vybrat ten, který chcete připojit.
1. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače položku SEARCH PHONE
(vyhledat a připojit).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače spusťte hledání dostupných mobilních telefonů.
Během hledání se na displeji bude zobrazovat nápis SEARCHING (probíhá hledání); při nalezení
dostupných telefonů podporujících bezdrátovou technologii Bluetooth se zobrazí příslušné názvy
zařízení nebo nápis NAME NOT FOUND (název nenalezen), pokud název není k dispozici.

Pokud se tomuto přístroji nepodaří nalézt dostupné mobilní telefony, na displeji se zobrazí nápis
NOT FOUND (nenalezeno).
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte název zařízení, které
chcete připojit.
4. Stisknutím vícefunkčního ovladače připojte vybraný mobilní telefon.
Během připojování se na displeji zobrazí nápis CONNECTING (probíhá připojení); připojení dokončíte
zkontrolováním názvu zařízení (např. PIONEER BT UNIT) a zadáním linkového kódu do mobilního
telefonu. Po úspěšném zřízení připojení se na displeji zobrazí nápis CONNECTED (připojeno).
Název zařízení lze upravit. Více informací naleznete v článku "Úprava názvu zařízení" na straně 50.
Pokud se připojení nepodaří vytvořit, na displeji se zobrazí nápis ERROR; zkontrolujte mobilní
telefon a proveďte nový pokus.
Výchozí linkový kód je 0000; tento kód můžete změnit v nabídce počátečních nastavení. Více
informací naleznete v článku "Zadání PIN kódu pro bezdrátové připojení pomocí technologie
Bluetooth" na straně 50.

Poznámka:
V závislosti na typu mobilního telefonu může být registrace k dispozici pouze z mobilního telefonu.
Více informací naleznete v následujícím článku "Inicializace připojení pomocí mobilního telefonu".

33

Inicializace připojení pomocí mobilního telefonu
Po uvedení přístroje do režimu otevřeného připojení (CONNECTION OPEN) lze vytvořit bezdrátové
připojení pomocí technologie Bluetooth inicializací z mobilního telefonu. V případě pochybností o
způsobu inicializace připojení z mobilního telefonu použijte uživatelský manuál dodávaný s mobilním
telefonem.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku CONNECTION OPEN
(otevřené připojení).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače aktivujte otevřené připojení.
Na displeji se zobrazí nápis CONNECT WAITING (probíhá čekání) a přístroj je nyní v režimu
pohotovosti pro mobilní telefon.
3. Ovládáním mobilního telefonu vytvořte připojení k tomuto přístroji.

Způsob ovládání se liší podle používaného mobilního telefonu; více informací naleznete v
uživatelském manuálu mobilního telefonu.
Dokončení připojení bude pravděpodobně vyžadovat zadání linkového kódu do mobilního
telefonu.
Výchozí linkový kód je nastaven na 0000; tento kód lze změnit v nabídce počátečních nastavení.
Více informací naleznete v článku "Zadání PIN kódu pro bezdrátové připojení pomocí technologie
Bluetooth" na straně 50.

Odpojení mobilního telefonu
Pokud telefon připojený k tomuto přístroji již nechcete používat, můžete bezdrátové připojení pomocí
technologie Bluetooth ukončit.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku DISCONNECT PHONE
(odpojit telefon).
Na displeji se zobrazí název zařízení připojeného telefonu.
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače odpojte mobilní telefon od tohoto přístroje.
Po dokončení odpojení se na displeji zobrazí nápis DISCONNECTED (odpojeno).

Registrace připojeného mobilního telefonu
Dočasně připojený telefon můžete do tohoto přístroje zaregistrovat, aby bylo možné využívat všech
výhod funkcí poskytovaných bezdrátovou technologií Bluetooth. Celkem lze zaregistrovat tři telefony.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku SET PHONE (nastavit
telefon).
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte registrační přiřazení.
P1 (uživatelský telefon 1) - P2 (uživatelský telefon 2) - P3 (uživatelský telefon 3)

Během výběru jednotlivých přiřazení můžete kontrolovat, zda je telefon v příslušné pozici již
registrován. Je-li přiřazení prázdné, na displeji se zobrazí nápis NO DATA (chybí data); pokud
bylo přiřazení provedeno, zobrazí se název zařízení. Chcete-li přiřazení nahradit novým
telefonem, je nejprve nutné aktuální přiřazení odstranit. Více informací naleznete v následujícím
článku "Odstranění registrovaného telefonu".
Chcete-li zobrazit BD adresu (zařízení Bluetooth) telefonu, vychylte vícefunkční ovladač směrem
doleva.

3. Stisknutím vícefunkčního ovladače registrujte mobilní telefon do tohoto přístroje.
Po dokončení registrace se na displeji zobrazí nápis REG COMPLETED (registrace hotova).

Pokud se registrace nepodařila, na displeji se zobrazí nápis REG ERROR (chyba registrace); v
takovémto případě se navraťte k bodu 1 a proveďte nový pokus.

34

Odstranění registrovaného telefonu

Pokud telefon registrovaný do tohoto přístroje již nechcete používat, můžete jej s registračního
přiřazení odstranit a nahradit jiným telefonem.

V případě odstranění registrovaného telefonu z tohoto přístroje bude současně odstraněn také
telefonní seznam a další nastavení.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku DELETE PHONE
(odstranit telefon).
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte požadované
registrační přiřazení.

P1 (uživatelský telefon 1) - P2 (uživatelský telefon 2) - P3 (uživatelský telefon 3)

Je-li přiřazení prázdné, na displeji se zobrazí nápis NO DATA (chybí data) a ovládání nelze
provádět.
Chcete-li zobrazit BD adresu (zařízení Bluetooth) telefonu, vychylte vícefunkční ovladač směrem
doleva.

3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava vyberte možnost Delete YES (ano,
odstranit).
Na displeji se zobrazí nápis DELETE YES (Ano, odstranit); přístroj je nyní v pohotovosti pro
odstranění mobilního telefonu.

Pokud registrovaný telefon nechcete odstranit, vychylte vícefunkční ovladač doleva, čímž bude
obnoveno původní zobrazení.

4. Odstraňte telefon stisknutím vícefunkčního ovladače.
Po odstranění mobilního telefonu se na displeji zobrazí nápis DELETED (Odstraněno).

Připojení registrovaného mobilního telefonu

Po zaregistrování telefonu do tohoto přístroje je vytvoření bezdrátového připojení pomocí technologie
Bluetooth jednoduché - připojení lze vytvořit ručně vybráním registračního přiřazení nebo automaticky,
je-li registrovaný telefon v dosahu.

Ruční připojení registrovaného telefonu

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku CONNECT PHONE
(připojit telefon).
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte požadované
registrační přiřazení.

P1 (uživatelský telefon 1) - P2 (uživatelský telefon 2) - P3 (uživatelský telefon 3)

Je-li přiřazení prázdné, na displeji se zobrazí nápis NO DATA (chybí data) a ovládání nelze
provádět.
Chcete-li zobrazit BD adresu (zařízení Bluetooth) telefonu, vychylte vícefunkční ovladač směrem
doleva.

3. Stisknutím vícefunkčního ovladače připojte k tomuto přístroji vybraný mobilní telefon.
Během připojování se na displeji zobrazí nápis CONNECTING (probíhá připojení). Po vytvoření
připojení se zobrazí nápis CONNECTED (připojeno).

Je-li zapnutá funkce automatického připojení (AUTO CONNECT), bude automaticky připojen
naposledy používaný registrovaný mobilní telefon. Více informací naleznete v následujícím článku
"Automatické připojení k registrovanému telefonu".
Pokud se připojení nepodaří vytvořit, na displeji se zobrazí nápis ERROR. Zkontrolujte stav
mobilního telefonu, poté proveďte nový pokus.

Automatické připojení k registrovanému telefonu

Je-li aktivováno automatické připojení, přístroj automaticky vytvoří spojení s mobilním telefonem,
jakmile se bude nacházet ve vysílacím dosahu. Jakmile se do vysílacího dosahu přiblíží naposledy
používaný mobilní telefon, bude zřízeno automatické připojení.

Tato funkce nemusí být k dispozici pro všechny telefony; pokud se registrovanému telefonu
nepodaří vytvořit automatické připojení, použijte ruční připojení popsané v předchozím odstavci.
Tato funkce není k dispozici, pokud probíhá přehrávání skladeb na audio přehrávači pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth. V takovémto případě přehrávání zastavte a vyberte jiný zdroj
signálu, aby se mobilní telefon mohl pomocí této funkce připojit.

35

Pokud pracujete z funkční nabídkou zdroje TELEPHONE nebo BT AUDIO, tento přístroj nebude
inicializovat automatické připojení k registrovanému telefonu.
Tuto funkci nelze nastavit pro samostatně pro jednotlivé uživatelské telefony.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku AUTO CONNECT
(automatické připojení).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte automatické připojení.
Pokud je používaný mobilní telefon připraven pro bezdrátové připojení pomocí technologie Bluetooth,
spojení s hlavní jednotkou bude vytvořeno automaticky.

Chcete-li automatické spojení odpojit, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.

Používání telefonního seznamu

Do telefonního seznamu lze uložit až 650 jmen a čísel. Čísla z telefonního seznamu lze postupně
zobrazovat na displeji přístroje a vybírat požadovaná čísla pro volání. Jména a telefonní čísla uložená
v adresáři registrovaného uživatelského telefonu lze snadno přenést do telefonního seznamu tohoto
přístroje a rychle jej zaplnit vlastními kontaktními údaji.

Přenesení záznamů do telefonního seznamu

Telefonní seznam tohoto přístroje můžete zaplnit přenesením čísel z adresáře registrovaného
uživatelského telefonu.
Do telefonního seznamu lze uložit celkem 650 položek: 400 položek od uživatele 1, 200 položek od
uživatele 2 a 50 položek od uživatele 3.

Některé telefony nemusejí umožňovat přenesení celého telefonního seznamu současně. V
takovémto případě přeneste hesla telefonního seznamu postupně provedením odpovídajících
úkonů na mobilním telefonu.
V závislosti na typu mobilního telefonu připojeného pomocí technologie Bluetooth nemusí tento
přístroj správně zobrazovat telefonní seznam (některé znaky mohou být zkresleny).
Pokud telefonní seznam v mobilním telefonu obsahuje obrázková data, nemusí být správně
přenesen.

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku PH BOOK
TRANSFER (přenos telefonního seznamu).
2. Stisknutím VÍCEFUNKČNÍHO OVLADAČE aktivujte režim pohotovosti pro přenos telefonního
seznamu.

Je-li vybrán telefon (TELEPHONE) jako zdroj signálu, můžete režim pohotovosti pro přenos
telefonního seznamu aktivovat také stisknutím a podržením tlačítka PHONE.
3. Spusťte přenos telefonního seznamu ovládáním mobilního telefonu.
Více informací týkajících se ovládání mobilního telefonu naleznete v jeho uživatelském manuálu.
Na displeji se zobrazují informace o tom, kolik položek již bylo přeneseno a celkový počet, který
má být přenesen.
4. Po ukončení přenosu se na displeji zobrazí nápis DATA TRANSFERRED (přenos dat
dokončen).

Nastavení řazení jmen v telefonním seznamu

Jména v telefonním seznamu lze řadit abecedně podle jména nebo příjmení.
Tato funkce nemusí být u některých mobilních telefonů k dispozici.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku P BOOK NAME VIEW
(zobrazení jmen v telefonním seznamu).
Na displeji se zobrazí nápis INVERT NAMES YES (obrátit pořadí jmen).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače změňte pořadí řazení jmen.
Na displeji se zobrazí nápis INVERTED (obrácené pořadí); jména se nyní budou zobrazovat v
obráceném pořadí.
Opakovaným stisknutím vícefunkčního ovladače přepínejte řazení jmen od prvního nebo od
posledního.

Volání na telefonní číslo ze seznamu

Upozornění
Před provedením následujícího postupu nezapomeňte zaparkovat vozidlo a zabrzdit ruční brzdu.
Po nalezení požadovaného čísla v telefonním seznamu jen můžete vybrat a zavolat na něj.

36

1. Stisknutím tlačítka LIST zobrazte telefonní seznam.
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte první písmeno
hledaného jména.
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazujte postupně jednotlivé položky.
Na displeji se zobrazí položka telefonního seznamu začínající vybraným písmenem, například jména
začínající na "B" při vybrání písmene "B".
4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte jméno telefonního
seznamu, na které chcete volat.

Stisknutím a podržením tlačítka DISPLAY spustíte rolování názvu.
5. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava zobrazte podrobné údaje vybrané
položky.

Stisknutím a podržením tlačítka DISPLAY spustíte rolování názvu.
Pokud bylo do jedné položky zadáno více telefonních čísel, vyberte požadované otáčením
vícefunkčního ovladače.
Chcete-li se navrátit zpět a vybrat jinou položku, vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva.
6. Zahajte volání stisknutím vícefunkčního ovladače.
7.Volání ukončíte stisknutím tlačítka PHONE.

Rozdělení telefonních čísel do kategorií

Upozornění
Před provedením následujícího postupu nezapomeňte zaparkovat vozidlo a zabrzdit ruční brzdu.
Pokud telefonní seznam obsahuje mnoho položek, je výhodné je rozdělit do konkrétních kategorií
pro snadnější vyhledávání. K dispozici jsou čtyři předvolené kategorie, do kterých lze jednotlivé
položky rozdělit: HOME (domov), MOBILE (mobilní telefon), OFFICE (kancelář) a OTHER
(ostatní).

1. Zobrazte seznam žánrů a telefonních čísel příslušející požadované položce telefonního
seznamu.
Proveďte postup popsaný v bodech 1 až 5 předchozího článku "Volání na telefonní číslo ze seznamu".
2. Stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače zobrazte okno pro volbu kategorie.
Na displeji se zobrazí nápis EDIT GENRE.
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovanou
kategorii.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů budou kategorie přepínání v
následujícím pořadí:

HOME (domov) - MOBILE (mobilní telefon) - OFFICE (kancelář) - OTHER (ostatní)

4. Stisknutím vícefunkčního ovladače přiřaďte kategorii vybranému číslu.
Vybraná kategorie bude přiřazena telefonnímu číslu a na displeji bude obnoveno zobrazení seznamu
podrobností.

Úprava jmen osob telefonního seznamu

Upozornění
Před provedením následujícího postupu nezapomeňte zaparkovat vozidlo a zabrzdit ruční brzdu.
Jména osob uložených v telefonním seznamu lze upravovat. Každé jméno může být dlouhé až 40
znaků.

1. Zobrazte seznam žánrů a telefonních čísel příslušející požadované položce telefonního
seznamu.
Proveďte postup popsaný v bodech 1 až 5 předchozího článku "Volání na telefonní číslo ze seznamu".
2. Stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače zobrazte okno pro volbu kategorie.
Na displeji se zobrazí nápis EDIT GENRE.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava zapněte okno pro zadávání
názvu.
Otáčením vícefunkčního ovladače přepínejte okna v následujícím pořadí:

EDIT GENRE (okno pro zadání kategorie) - EDIT NAME (okno pro zadání názvu) - EDIT NUMBER
(okno pro zadání čísla) - CLEAR MEMORY (okno pro vymazání paměti)

4. Stisknutím tlačítka DISPLAY vyberte požadovanou znakovou sadu.
Každým stisknutím tlačítka DISPLAY dojde k přepnutí znakové sady v následujícím pořadí:

abeceda - číslice a symboly - ruské nebo řecké znaky

37

Stisknutím a podržením tlačítka DISPLAY můžete přepínat sadu ISO8859-1 (evropská latinka) a
ISO8859-5 (ruská azbuka) a ISO8859-7 (řecká abeceda)
Evropské, ruské a řecké znaky nelze kombinovat.

5. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovaný znak.
Chcete-li znak odstranit a ponechat mezeru, vyberte znak "_" (podtržítko).

6. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava přesuňte kurzor na následující
znakovou pozici.
Po zobrazení požadovaného znaku přesuňte vychýlením vícefunkčního ovladače doprava kurzor na
následující pozici, poté vyberte další znak. Vychýlením vícefunkčního ovladače doleva se přesunete
vždy o jednu pozici zpět.

7. Nový název uložíte stisknutím vícefunkčního ovladače.

Úpravy telefonních čísel

Upozornění

Před provedením následujícího postupu nezapomeňte zaparkovat vozidlo a zabrzdit ruční brzdu.
Položky uložené v telefonním seznamu lze upravovat.

1. Zobrazte seznam žánrů a telefonních čísel příslušející požadované položce telefonního
seznamu.
Proveďte postup popsaný v bodech 1 až 5 předchozího článku "Volání na telefonní číslo ze seznamu".

2. Stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače zobrazte okno pro volbu kategorie.
Na displeji se zobrazí nápis Edit genre.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače zapněte okno pro zadávání čísla.
Otáčením vícefunkčního ovladače přepínejte okna v následujícím pořadí:

EDIT GENRE (okno pro úpravy žánru) - EDIT NAME (okno pro úpravy názvu) - EDIT NUMBER (okno
pro úpravy čísla) - CLEAR MEMORY (okno pro vymazání paměti)

4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava přesuňte kurzor na číslo,
které chcete změnit.
5. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů upravte číslo.
Zopakováním uvedených kroků dokončete úpravy.
6. Stisknutím vícefunkčního ovladače uložte nové číslo do paměti.
Po uložení nového čísla bude na displeji obnoveno zobrazení seznamu podrobností.

Odstranění položky z telefonního seznamu

Upozornění
Před provedením následujícího postupu nezapomeňte zaparkovat vozidlo a zabrzdit ruční brzdu.
Jednotlivé položky lze z telefonního seznamu postupně odstraňovat. Chcete-li odstranit všechny
položky z telefonního seznamu, proveďte postup v článku "Vymazání obsahu paměti" na straně
40.

1. Zobrazte seznam žánrů a telefonních čísel příslušející požadované položce telefonního
seznamu.
Proveďte postup popsaný v bodech 1 až 5 předchozího článku "Volání na telefonní číslo ze seznamu".

2. Stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače zobrazte okno pro volbu kategorie.
Na displeji se zobrazí nápis EDIT GENRE.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače zapněte okno pro vymazání paměti.
Otáčením vícefunkčního ovladače přepínejte okna v následujícím pořadí:

EDIT GENRE (okno pro zadání kategorie) - EDIT NAME (okno pro zadání názvu) - EDIT NUMBER
(okno pro zadání čísla) - CLEAR MEMORY (okno pro vymazání paměti)

4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava zobrazte potvrzující dialog.
Na displeji se zobrazí nápis CLEAR MEMORY YES (ano, vymazat obsah paměti).

Pokud obsah paměti nechcete vymazat, vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva; zobrazení
na displeji bude obnoveno.
5. Stisknutím vícefunkčního ovladače uložte nové číslo do paměti.

Na displeji se zobrazí nápis CLEARED; telefonní číslo bylo odstraněno a na displeji bude obnoveno
zobrazení položek telefonního seznamu.

38

Používání historie volání

Upozornění
Před provedením následujícího postupu nezapomeňte zaparkovat vozidlo a zabrzdit ruční brzdu.
V paměti historie volání je uloženo 12 posledních uskutečněných hovorů, přijatých hovorů a
zmeškaných hovorů společně s příslušnými časy a daty. Seznamem historie volání lze procházet
a vybírat z něj požadovaná čísla.

Zobrazení historie volání
Paměť historie volání je rozdělena do tří skupin: zmeškané hovory, poslední volaná čísla a přijaté
hovory. U každé položky lze zobrazit datum a čas volání a číslo (případně jméno, pokud existuje v
telefonním seznamu).

1. Stisknutím tlačítka LIST zobrazte telefonní seznam.
Opakovaným stisknutím tlačítka LIST přepínejte následující seznamy:

telefonní seznam - zmeškané hovory - volaná čísla - přijaté hovory

Více informací naleznete v článku "Používání telefonního seznamu" na straně 36.
Pokud v telefonním seznamu nejsou žádná čísla uložena, na displeji se zobrazí nápis NO DATA.
Pokud v telefonním seznamu není uložen žádný název, na displeji se namísto názvu zobrazí
nápis NO NAME.

2. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadované číslo.
Telefonní číslo změníte také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů.
Je-li přijatý hovor anonymní, na displeji se zobrazí datum a čas přijetí.

Přepínání údajů na displeji
1. Zobrazte seznam a vyberte telefonní číslo.
Více informací naleznete v předchozím článku "Zobrazení historie volání".
2. Stisknutím tlačítka DISPLAY vyberte požadované zobrazení.
Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte následující zobrazení:

jméno volajícího - telefonní číslo - čas a datum volání

Jméno a telefonní číslo můžete na displeji posouvat stisknutím a podržením tlačítka DISPLAY.
Pokud jméno a telefonní číslo nejsou uloženy v historii volaných čísel, jméno a telefonní číslo
nelze na displeji zobrazit.

Volání na telefonní číslo z historie
1. Zobrazte seznam a vyberte telefonní číslo.
Zobrazte telefonní číslo, na které chcete volat.
Více informací naleznete v předchozím článku "Zobrazení historie volání".
2. Uskutečněte volání stisknutím vícefunkčního ovladače.
Během volání se na displeji zobrazuje telefonní číslo.

Pokud je číslo v telefonním seznamu již uloženo, zobrazí se také jméno.
3. Volání ukončíte stisknutím tlačítka PHONE.
Na displeji se zobrazí předpokládaný celkový čas hovoru, který se může odlišovat od skutečné délky
volání.

Volání na mezinárodní číslo ze seznamu historie volání
Chcete-li vytočit mezinárodní telefonní číslo uložené v paměti historie volání, zařaďte před volací znak
země znak +.
1. Zobrazte telefonní číslo mezinárodního volání, které chcete uskutečnit.
Více informací naleznete v předchozím článku "Přepínání údajů na displeji".
2. Vložte znak + stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače.

Znak + odstraníte opětovným stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače.
3. Uskutečněte volání stisknutím vícefunkčního ovladače.
Během volání na displeji bliká nápis DIALLING (probíhá vytáčení).
4. Volání ukončíte stisknutím tlačítka PHONE.
Na displeji se zobrazí předpokládaná délka volání (tento čas se může mírně lišit od skutečné délky
hovoru).

39

Ukládání telefonních čísel do předvoleb

Upozornění
Před provedením následujícího postupu nezapomeňte zaparkovat vozidlo a zabrzdit ruční brzdu.
Často používaná telefonní čísla lze uložit do předvoleb pro rychlé následné vyvolávání.

1. Vyberte požadované telefonní číslo z telefonního seznamu nebo z historie volání.
Požadované telefonní číslo vyberete z telefonního seznamu nebo z historie volání podle postupu v
předchozích odstavcích.
2. Stiskněte jedno z tlačítek 1 až 6 a podržte je, dokud se neozve zvukový signál.
Vybrané telefonní číslo bylo uloženo do paměti. Dalším stisknutím stejného tlačítka bude telefonní
číslo vyvoláno z paměti.

Volání zadáním telefonního čísla

Upozornění
Před provedením následujícího postupu nezapomeňte zaparkovat vozidlo a zabrzdit ruční brzdu.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku NUMBER DIAL (přímá
volba čísla).

Tuto nabídku aktivujete také v pohotovostním režimu stisknutím tlačítka DIRECT na dálkovém
ovladači.
2. Vyberte číslo vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů.
Jednotlivá čísla můžete zadávat také stisknutím tlačítek 0 až 9 na dálkovém ovladači.

3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava přesuňte kurzor na
následující pozici.

Celkem lze zadat až 24 čísel.
4. Po dokončení zadání čísla stiskněte vícefunkční ovladač.
5. Uskutečněte hovor stisknutím vícefunkčního ovladače.
6. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka PHONE.

Vymazání obsahu paměti

V paměti tohoto přístroje je uložen telefonní seznam, čísla příchozích/odchozích volání a předvolená
čísla. Pomocí této funkce lze uvedené údaje odstranit.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku CLEAR MEMORY (vymazat paměť).
Na displeji se zobrazí nápis Clear memory (vymazat paměť).
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovanou
položku.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů budou vybrány položky v
následujícím pořadí:

PH BOOK (telefonní seznam) - MISSED (zmeškané hovory) - DIALLED (poslední volaná čísla) -
RECEIVE (příchozí volání) - PRESET (předvolená čísla) - ALL (vymazat vše)

V případě vybrání položky ALL (vymazat vše) bude vymazán veškerý obsah paměti.

3. Vychýlením vícefunkčního ovladače doprava vyberte položku, kterou chcete odstranit z
paměti.
Na displeji se zobrazí nápis CLEAR MEMORY YES (ano, vymazat obsah paměti); přístroj je nyní v
pohotovosti pro vymazání obsahu paměti.

Pokud obsah paměti nechcete vymazat, vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva; na displeji
bude obnoveno původní zobrazení.

4. Vymažte obsah paměti stisknutím vícefunkčního ovladače.
Na displeji se zobrazí nápis CLEARED a data vybrané položky budou z paměti tohoto přístroje
odstraněna.

Nastavení automatického zamítání volání

Pokud je tato funkce zapnutá, přístroj bude automaticky zamítat všechna příchozí volání.
Telefonní číslo bude uloženo do seznamu zmeškaných hovorů i tehdy, pokud příchozí volání
zamítnete.
Tuto funkci nelze nastavit samostatně pro jednotlivé uživatelské telefony.

40

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku REFUSE CALLS
(zamítnout příchozí volání).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte funkci automatického zamítnutí volání.

Chcete-li automatické zamítnutí volání vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.

Nastavení automatického odpovídání

Je-li tato funkce zapnutá, přístroj bude automaticky odpovídat na všechna příchozí volání.
Tuto funkci nelze nastavit samostatně pro jednotlivé uživatelské telefony.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku AUTO ANSWER.
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte funkci automatického odpovídání.

Chcete-li funkci automatického odpovídání vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.

Poznámka:
Je-li současně zapnutá funkce automatického zamítání i automatického odpovídání, má prioritu
funkce automatického zamítání a všechna příchozí volání budou automaticky zamítnuta.

Nastavení vyzvánění

Pomocí této funkce můžete změnit vyzváněcí tón.
Vyzváněcí tón vybraný pro tento přístroj nemá žádný vliv na vyzváněcí tón používaný telefonem.
Pokud nechcete, aby tento přístroj a mobilní telefon vyzváněly současně, doporučuje se
vyzváněcí tón jednoho z těchto zařízení vypnout.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku RING TONE (vyzváněcí
tón).
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte požadovaný
vyzváněcí tón.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava dojde k vybrání jednoho
vyzváněcího tónu v následujícím pořadí:

OFF (vypnuto) - 1 (tón 1) - 2 (tón 2) - 3 (tón 3)

Nastavení barvy osvětlení pro příchozí volání

Příchozím voláním můžete přiřadit jednu z barev osvětlení; každému uživatelskému telefonu lze
přiřadit jinou barvu osvětlení.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku R-COLOR (barva
osvětlení).
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte požadovanou
barvu osvětlení.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava dojde k vybrání některé
barvy osvětlení v následujícím pořadí:

OFF (vypnuto) - WHITE (bílá) - SKYBLUE (blankytná) - O-BLUE (oceánová) - DEEPBLUE (tmavě
modrá) - PINK (růžová) - RED (červená) - AMBER (jantarová) - ORANGE (oranžová) - GREEN
(zelená) - P-GREEN (čistá zelená) - RAINBOW1 (duha1) - RAINBOW (duha2) - CUSTOM (vlastní)

Poznámky:
U položek RAINBOW1 a RAINBOW2 se barva osvětlení mění souvisle. Vzhledem k tomu, že
barevné vzorce jsou pro položky RAINBOW1 a RAINBOW2 různé, vyberte nastavení, které
nejlépe odpovídá vaší náladě.
Pod položkou CUSTOM (vlastní) je uložena upravená barva, kterou jste vytvořili (Více informací
naleznete v článku "Nastavení barvy osvětlení" na straně 52).

Potlačení ozvěny a redukce šumu

Během telefonování s volnýma rukama ve vozidle můžete potlačit nežádoucí ozvěnu. Tato funkce
snižuje nežádoucí ozvěny a šum během telefonování s volnýma rukama a zachovává tak
požadovanou kvalitu zvuku.

Tuto funkci nelze nastavit samostatně pro jednotlivé zdroje signálu.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku ECHO CANCEL
(Potlačení ozvěny).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte funkci potlačení ozvěny.

Potlačení ozvěny vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.

41

Zobrazení BD adresy (zařízení Bluetooth)

Každému zařízení vybavenému bezdrátovou technologií Bluetooth je přiřazena jedinečná, 48-bitová
adresa zařízení skládající se z 12-místného šestnáctkového řetězce. Tento přístroj je schopen
zobrazovat BD adresu registrovaného mobilního telefonu i vlastní BD adresu.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku DEVICE INFO (informace
o zařízení).
Na displeji se zobrazí název zařízení tohoto přístroje (PIONEER BT UNIT).
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva vyberte aktivujte zobrazení BD adresy.
Na displeji se zobrazí 12-místný hexadecimální řetězec.

Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava obnovte zobrazení názvu zařízení.

Nastavení zvukových funkcí

Úvodní informace o zvukových funkcích

(1) Indikátor zvukových funkcí
Tento indikátor sděluje aktuální stav zvukových funkcí.

(2) Indikátor SW
Tento indikátor se zobrazuje během zapnutí subwooferového
výstupu.

(3) Indikátor zvýraznění úrovně hlubokých kmitočtů (BASS)
Tento indikátor svítí během zapnutí zvýraznění hlubokých
kmitočtů.

(4) Indikátor fyziologické regulace hlasitosti
Tento indikátor svítí, pokud je zapnutá funkce fyziologické
regulace hlasitosti.

(5) Indikátor FIE
Tento indikátor svítí během zapnutí funkce zvýraznění
předního zvukového obrazu.

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.

Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION nebo AUDIO.

2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku AUDIO.
Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp. potvrdíte její výběr.
Na displeji se zobrazí název vybrané funkce.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou zvukovou funkci.
Otáčením vícefunkčního ovladače budou postupně vybírány jednotlivé funkce v následujícím pořadí:

FADER (nastavení symetrií) - P.EQ (nastavení ekvalizéru) - EQ (nastavení ekvalizační křivky) - EQ-
LOW 80HZ Q1W (jemné nastavení ekvalizační křivky) - LOUDNESS (nastavení fyziologické regulace
hlasitosti) - SUB W1 (zapínání / vypínání a nastavení fáze subwooferového výstupu) - SUB W2
(nastavení dělicího kmitočtu / úrovně subwooferového výstupu) - HPF (filtr s horní propustí) - BASS
BOOST (zesílení úrovně basů) - FIE (zvýraznění předního zvukového obrazu) - SLA (přizpůsobení
úrovně hlasitosti zdroje signálu)

Položka SUB W1 není k dispozici, pokud je v nabídce počátečních nastavení vybrána položka
PRE OUT: FULL (viz str. 49).
Pokud je k zadnímu výstupu tohoto přístroje připojen subwoofer (položka REAR SP: SUB W),
funkce FIE (zvýraznění předního zvukového obrazu) není k dispozici.
Položka HPF (filtr s horní propustí) není k dispozici, je-li zapnutá funkce zvýraznění předního
zvukového obrazu (FIE).
Je-li zapnutý filtr s horní propustí (HPF), funkce zvýraznění předního zvukového obrazu (FIE) není
k dispozici.
Položka SUB W2 je k dispozici pouze tehdy, pokud byl výstup pro subwoofer dříve zapnutý
pomocí položky SUB W1.
Funkci SLA (přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje) nelze aktivovat, pokud je jako zdroj signálu
vybrán FM tuner.
Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení jednotlivých zdrojů signálu.
Pokud neprovedete změnu nastavení některé zvukové funkce do 30-ti sekund, na displeji bude
automaticky obnoveno zobrazení zdroje signálu.

42

Nastavení symetrií

Pomocí této funkce můžete nastavit předo-zadní poměr a stereováhu pro dosažení ideálních
poslechových podmínek ve všech obsazených místech vozidla.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim symetrií (položka FADER).
Pokud bylo nastavení symetrií upravováno již dříve, na displeji se zobrazí nápis BALANCE.

2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů upravte podle potřeby
předo-zadní poměr hlasitostí.
Každým stisknutím vícefunkčního ovladače dojde k posunu středu hlasitosti směrem k předním nebo
k zadním reproduktorům.
Během posunu středu hlasitostí od předních reproduktorů směrem k zadním reproduktorům se na
displeji zobrazuje symbol F 15 až R 15.

Správné nastavení při použití pouze dvou reproduktorů je F/R 0.
Nastavení předo-zadního poměru hlasitostí není k dispozici, pokud je výstup pro zadní
reproduktory tohoto přístroje nastaven na subwoofer (je vybrána položka Rear SP:SUB W). Další
informace naleznete v článku "Nastavení výstupu pro zadní reproduktory a ovladače subwooferu"
na straně 49.

3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava upravte podle potřeby
stereováhu (stereofonní střed mezi levými a pravými reproduktory).
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava dojde k posunutí středu
stereofonní symetrie směrem k levým nebo k pravým reproduktorům.

Během pohybu středu stereofonní symetrie zleva doprava se na displeji zobrazuje symbol
L 15 - R 15.

Používání ekvalizéru

Funkce ekvalizéru umožňuje dosáhnout požadovaného přizpůsobení reprodukovaného zvuku
akustickým charakteristikám interiéru vozidla nastavením jeho tónových korekcí.

Vyvolávání ekvalizačních křivek

Tento přístroj je vybaven sedmi předvolenými ekvalizačními křivkami, které lze podle potřeby kdykoli
snadno vyvolat; předvolené křivky jsou popsány v následující tabulce:

Zobrazení na displeji Popis ekvalizační křivky
POWERFUL Silná křivka
NATURAL Přirozená křivka
VOCAL Zpěvová křivka
CUSTOM Vlastní křivka1
FLAT Rovná křivka
SUPER BASS Super bass - zvýraznění basů

Položka CUSTOM představuje vlastní ekvalizační křivku vytvořenou uživatelem.
V případě vybrání položky FLAT (rovná křivka) nebudou na zvuk aplikovány žádné úpravy ani
korekce. Toto nastavení je tedy výhodné pro posouzení účinku ostatních křivek přepínáním
"rovné" křivky (FLAT) a vybrané nastavené křivky.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku P.EQ.
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte ekvalizační
křivku.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava dojde k přepnutí
ekvalizační křivky v následujícím pořadí:

POWERFUL (silná)- NATURAL (přirozená) - VOCAL (zpěvy) - CUSTOM (vlastní) - FLAT (rovná) -
SUPER BASS (Super bass)

43

Vytvoření vlastní ekvalizační křivky
Aktuálně vybranou ekvalizační křivku můžete upravit podle potřeby; takto upravená křivka bude
uložena do paměti pod položkou CUSTOM.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku EQ.
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte požadované
pásmo, které chcete upravit.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava dojde k přepnutí pásma
v následujícím pořadí:

LOW (nízké kmitočty) - MID (středové kmitočty) - HI (vysoké kmitočty)

3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů upravte úroveň vybraného
pásma.
Během zvyšování/snižování úrovně se na displeji zobrazuje symbol +6 - -6.

Po dokončení vyberte další pásmo a proveďte jeho nastavení zopakováním uvedeného postupu.

Poznámka:
V případě provedení úprav bude vlastní ekvalizační křivka (CUSTOM) aktualizována.

Jemné nastavení ekvalizační křivky
Pro každé pásmo ekvalizační křivky (LOW/MID/HIGH) můžete nastavit středový kmitočet a činitel
jakosti Q (charakteristiku křivky).

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte zobrazení kmitočtu a činitele jakosti Q.
Na displeji se zobrazí kmitočet a činitel jakosti Q (např. EQ-LOW 80Hz Q1W).

2. Vychýlením vícefunkčního ovladače doleva nebo doprava vyberte požadovaný kmitočet.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače doleva nebo doprava dojde k vybrání kmitočtu v
následujícím pořadí:
Nízké kmitočty (Low): 40 - 80 - 100 - 160 (Hz)
Středové kmitočty (Mid): 200 - 500 - 1k - 2k (Hz)
Nízké kmitočty (High): 3.15k - 8k - 10k - 12.5k (Hz)

3. Vychýlením vícefunkčního ovladače dolů vyberte požadovaný činitel jakosti Q.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů dojde k vybrání činitele jakosti v
následujícím pořadí:

2N - 1N - 1W - 2W

Poznámka:
V případě provedení úprav bude vlastní ekvalizační křivka (CUSTOM) aktualizována.

Nastavení fyziologické regulace hlasitosti (Loudness)
Funkce Loudness (fyziologická regulace hlasitosti) provádí kompenzaci poklesů úrovní v oblasti
nízkých a vysokých kmitočtů při nízkých hlasitostech.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku LOUDNESS.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače zapněte fyzilogickou regulaci hlasitosti.
Na displeji se zobrazí symbol aktuální úrovně fyziologické hlasitosti (např. MID).

Chcete-li fyziologickou regulaci hlasitosti vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.

3. Vychýlením vícefunkčního ovladače doleva nebo doprava nastavte požadovanou úroveň
fyziologické regulace hlasitosti.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače doleva nebo doprava dojde k vybrání činitele jakosti v
následujícím pořadí:
LOW (nízká) - MID (střední) - HIGH (vysoká)

44

Používání subwooferového výstupu

Tento přístroj je vybaven výstupem pro subwoofer, který lze podle potřeby zapínat a vypínat.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku SUB W1.
2. Zapněte subwooferový výstup stisknutím vícefunkčního ovladače.
Na displeji se zobrazí nápis NORMAL. Subwooferový výstup je nyní zapnutý.

Subwooferový výstup vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava nastavte požadovanou
fázi subwooferového výstupu.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva, resp. doprava vyberete obrácenou (na displeji
se zobrazí nápis REVERSE), resp. normální fázi (na displeji se zobrazí nápis NORMAL).

Nastavení dělicího kmitočtu a výstupní úrovně subwooferového výstupu

Pokud je výstup pro subwoofer zapnutý, můžete nastavit dělicí kmitočet a výstupní úroveň jeho
signálu.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku SUB W2.
Položka SUB W2 je k dispozici pouze tehdy, pokud je subwooferový výstup zapnutý.

2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte požadovaný
dělicí kmitočet.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte dělicí kmitočet
v následujícím pořadí:

50Hz - 63Hz - 80Hz - 100Hz - 125Hz (Hz)

Ze subwooferu budou reprodukovány pouze signály s kmitočet nižším, než je horní hranice pásma
určená zadaným kmitočtem.

3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů upravte výstupní úroveň
signálu subwooferu.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů dojde ke zvýšení nebo ke
snížení úrovně signálu subwooferu. Během zvyšování nebo snižování úrovně se na displeji zobrazuje
symbol +6 až -24.

Používání filtru s horní propustí

Chcete-li zamezit reprodukci zvuků s nízkými kmitočty obsažených ve výstupním signálu pro
subwoofer z předních nebo ze zadních reproduktorů, zapněte filtr s horní propustí (HPF). Z předních a
ze zadních reproduktorů pak budou vystupovat pouze signály s kmitočty vyššími, než odpovídá spodní
hranici pásma určené vybraným kmitočtem.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim nastavení filtru s horní propustí (položka
HPF).
2. Zapněte filtr s horní propustí stisknutím vícefunkčního ovladače.
Na displeji se zobrazí symbol 80 Hz a filtr s horní propustí je nyní zapnutý.

Pokud byl filtr s horní propustí již dříve upravován, na displeji se namísto kmitočtu 80Hz zobrazí
naposledy vybraný kmitočet.
Filtr s horní propustí vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.

3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava nastavte požadovaný
dělicí kmitočet filtru s horní propustí.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava bude vybrán dělicí
kmitočet v následujícím pořadí:

50Hz - 63Hz - 80Hz - 100Hz - 125Hz

Z předních a ze zadních reproduktorů budou vystupovat pouze signály s kmitočty vyššími, než
odpovídá spodní hranici pásma určené vybraným kmitočtem.

Zesílení úrovně basů

Funkce zesílení úrovně basů zesiluje úroveň hlubokých kmitočtů v pásmu pod 100Hz; čím je úroveň
basů vyšší, tím je basový zvuk výraznější a celkový zvuk silnější. Pokud tuto funkci používáte ve
spojení se subwooferem, dochází k zesílení zvuku pod dělicím kmitočtem.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku BASS BOOST.
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů nastavte požadovanou úroveň.
Během zvyšování/snižování úrovně se na displeji zobrazuje nápis 0 až +6.

45

Zvýraznění předního zvukového obrazu (F.I.E.)
Funkce F.I.E. (zvýraznění předního zvukového obrazu) využívá jednoduchou metodu na zlepšení
předního zvukového obrazu spočívající v potlačení úrovně středových a vysokých kmitočtů, které
vycházejí ze zadních reproduktorů. Výstup ze zadních reproduktorů je pak omezen pouze na nízké
kmitočty; u této funkce můžete zvolit kmitočet, jehož úroveň má být potlačena.
Upozornění:

Pokud funkci F.I.E. vypnete, ze zadních reproduktorů budou navíc k hlubokým kmitočtům
vycházet všechny ostatní kmitočty. Proto dbejte na to, abyste před vypnutím funkce F.I.E snížili
úroveň hlasitosti a zabránili tak jejímu náhlému skokovému zvýšení.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim zvýraznění předního zvukového obrazu
(položka FIE).
2. Zapněte funkci F.I.E. stisknutím vícefunkčního ovladače.
Funkci F.I.E. vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.
3. Vyberte požadovaný kmitočet vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo
doprava.
100 - 160 - 250 (Hz)
Poznámky:
Po zapnutí funkce F.I.E. proveďte vyvážení poměru hlasitostí zvuku z předních a ze zadních
reproduktorů pomocí nastavení symetrií (viz str. 43).
Funkci F.I.E. vypněte, pokud používáte systém pouze 2 reproduktorů.
Funkce F.I.E. je účinná pouze pro vestavěný zesilovač.
Funkce přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje (SLA)
Funkce SLA (Source Level Adjustment) zamezuje vzniku radikálních skoků v hlasitosti během
přepínání jednotlivých zdrojů signálu.
Nastavení jsou odvozena z hlasitosti rozhlasového příjmu v pásmu FM, která zůstává konstantní.
1. Porovnejte si poslechem hlasitost příjmu v pásmu FM s hlasitostí jiného zdroje signálu, který
chcete nastavit.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim (funkci) přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje
(položka SLA).
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů podle potřeby zvyšte nebo
snižte úroveň hlasitosti zdroje signálu.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů dojde ke zvýšení nebo ke
snížení úrovně hlasitosti vybraného zdroje.
Během zvyšování nebo snižování úrovně hlasitosti zdroje se na displeji se zobrazuje symbol
SLA +4 - SLA -4.
Poznámky:
Hlasitost zvuku MW/LW tuneru lze pomocí funkce SLA upravovat stejně, jako u jiných zdrojů
signálu, než tuner.
Hlasitosti zvuku z vestavěného CD přehrávače a z multi-CD přehrávače budou pomocí funkce
SLA automaticky nastaveny na společnou úroveň.
Podobně budou automaticky nastaveny na společnou úroveň také hlasitosti zvuku z externího
zařízení 1 a z externího zařízení 2.

46

Počáteční nastavení

Změna počátečních nastavení

Nabídka počátečních nastavení slouží k provedení různých výchozích nastavení tohoto přístroje.
(1) Funkční zobrazení

V této pozici se zobrazují stavy jednotlivých funkcí.

1. Stiskněte tlačítko SOURCE a podržte je, dokud nedojde k vypnutí přístroje.
2. Stiskněte vícefunkční ovladač a podržte jej, dokud se na displeji nezobrazí časový údaj.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte jednu z dostupných funkcí počátečních nastavení.
Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doprava budou postupně vybírány jednotlivé funkce
počátečních nastavení v následujícím pořadí:

Calendar (kalendář) - Clock (nastavení časového údaje) - OFF CLOCK (vypnutí hodin) - FM STEP
(nastavení kroku ladění FM tuneru) - AUTO PI (zapínání/vypínání funkce Auto PI Seek) - WARNING
(zapínání/vypínání znění varovného tónu) - AUX1 (vstup pro externí zařízení 1) - AUX2 (vstup pro
externí zařízení 2) - REAR SP (nastavení výstupu pro zadní reproduktory a ovladače subwooferu) -
TEL (vypínání zvuku/snížení hlasitosti během telefonování) - TITLE (volba jazyka) - COLOR (barva
osvětlení) - BT AUDIO (audio přehrávač Bluetooth) - PIN CODE INPUT (zadání PIN kódu) - EDIT
DEVICE NAME (Úprava názvu zařízení) - BT INFO (informace o verzi Bluetooth) - BT RESET
(resetování zařízení Bluetooth)

Způsob ovládání jednotlivých funkcí je popsán v následujících odstavcích.

Nabídku počátečních nastavení zrušíte stisknutím tlačítka BAND.
Položka BT AUDIO (audio přehrávač Bluetooth) a je k dispozici pouze tehdy, je-li k tomuto
přístroji připojeno audio zařízení Bluetooth.

Nastavení data

Kalendář nastavený pomocí této funkce se zobrazí při vybrání telefonu jako zdroje nebo při vypnutí
napájení a funkčního demonstračního režimu.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku Calendar (kalendář).
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte údaj kalendáře,
který chcete nastavit.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberete jednotlivé údaje
kalendáře v následujícím pořadí:

Den - Měsíc - Rok

Vybraný údaj kalendáře bude na displeji blikat.
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů nastavte datum
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru, resp. dolů dojde ke zvýšení, resp. snížení
údaje vybraného dne, měsíce nebo roku.

Nastavení časového údaje

Tato funkce slouží k nastavení hodin na displeji přístroje.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim nastavení hodin (Clock).
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte údaj, který chcete
nastavit v následujícím pořadí:

Hodiny - Minuty

Vybraný údaj určený k nastavení (hodiny nebo minuty) bude na displeji blikat.
Nastavte správný časový údaj vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů.

Poznámky:
Stisknutím vícefunkčního ovladače můžete hodiny synchronizovat s časovým znamením
rozhlasu:

- V rozsahu 00 až 29 minut bude minutový údaj zaokrouhlen směrem dolů (např. údaj 10:18 se
změní na 10:00).
- V rozsahu 30 až 59 minut bude minutový údaj zaokrouhlen směrem nahoru (např. údaj 10:36 se
změní na 11:00).

47

Zapínání a vypínání displeje bez hodin

Pokud je aktivován displej bez hodin, pak při vypnutí napájení a funkčního demonstračního režimu se
na displeji zobrazí kalendář a hodiny.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku OFF CLOCK.
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte displej bez hodin.

Chcete-li displej bez hodin znovu vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.

Změna kroku ladění FM tuneru

Za normálních okolností je krok automatického ladění v pásmu FM nastaven na 50kHz; v případě
zapnutí funkce AF (přelaďování na alternativní kmitočty) nebo TA (dopravní hlášení) se krok ladění
změní na 100kHz. Během zapnutí funkce přelaďování na alternativní kmitočty však může být žádoucí
změnit krok ladění na 50kHz.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim (funkci) nastavení kroku ladění FM tuneru
(položka FM STEP).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače nastavte požadovaný krok ladění v pásmu FM.
Opakovaným stisknutím vícefunkčního ovladače dojde k přepnutí kroku ladění FM tuneru na
hodnotu 50kHz nebo 100kHz, která bude použita během aktivace funkce AF nebo TA. Nastavený krok
ladění FM tuneru se zobrazí na displeji.

Poznámka:
Pro ruční ladění stanic bude vždy použit krok 50kHz.

Zapínání a vypínání funkce Auto PI Seek

Tento přístroj je schopen automaticky vyhledávat jiné rozhlasové stanice vysílající stejný program
i během vyvolávání předvolených stanic.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim (funkci) automatického vyhledávání stejného
typu programu.
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte funkci Auto PI seek.

Funkci Auto PI Seek vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.

Zapínání/vypínání varovného tónu

Pokud do 5-ti sekund neodejmete čelní panel z hlavního trupu přístroje nebo nevypnete zapalování
vozidla, ozve se varovný tón. Znění varovného tónu můžete podle potřeby zapínat a vypínat.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim zapínání / vypínání varovného tónu.
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte znění varovného tónu.
Na displeji se zobrazí nápis ON (zapnuto).

Znění varovného tónu vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.

Nastavení automatického otevírání čelního panelu

Čelní panel se z důvodů ochrany proti krádeži automaticky otevírá a lze jej snadno odnímat;
automaticky otevírání je podle výchozích nastavení zapnuto.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte funkci automatického otevírání čelního panelu (Face
auto open).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte automatické otevírání čelního panelu.
Na displeji se zobrazí nápis ON (zapnuto).
Chcete-li automatické otevírání čelního panelu vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.

Zapínání/vypínání vstupu pro externí zařízení

K tomuto přístroji lze připojit externí zařízení; pokud jej chcete používat, je nejprve nutné aktivovat
vstup AUX. Informace o připojení a používá externích zařízení naleznete v článku "Používání
externího zařízení připojeného ke vstupu AUX" na straně 51.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim nastavení vstupu pro externí komponentu
(položka AUX1/AUX2).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte vstup AUX1/AUX2.

Vstup pro externí zařízení vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.

48

Nastavení výstupu pro zadní reproduktory a ovladače subwooferu

K zadnímu výstupu tohoto přístroje (výstupy pro zadní reproduktory a zásuvky RCA-CINCH) lze
připojit širokopásmové reproduktory (položka REAR SP:FULL) nebo subwoofer (položka REAR
SP:SUB W). Pokud pro zadní výstup tohoto přístroje vyberete nastavení REAR SP:SUB:W, pak
k přívodům pro zadní reproduktory můžete připojit přímo subwoofer bez nutnosti použití samostatného
zesilovače.
Tento přístroj je implicitně (od výrobce) nastaven pro připojení širokopásmových reproduktorů jakožto
zadních (položka REAR SP:FULL). Pokud k výstupům pro zadní reproduktory připojíte
širokopásmové reproduktory (při zvolení položky REAR SP:FULL), můžete ke konektorům RCA-
CINCH subwooferového výstupu připojit další širokopásmové reproduktory (PREOUT: FULL) nebo
subwoofer (PREOUT: SUB W).

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte nastavení výstupu pro zadní reproduktory (položka
REAR SP).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte požadované nastavení výstupu pro zadní
reproduktory.
Každým stisknutím vícefunkčního ovladače bude vybráno nastavení Rear SP:FULL (širokopásmový
reproduktor) nebo REAR SP: SUB W (subwoofer) a odpovídající stav se zobrazí na displeji.

Pokud není k zadnímu výstupu připojen subwoofer, vyberte nastavení REAR SP:FULL
(širokopásmové reproduktory).
Pokud je k zadnímu výstupu připojen subwoofer, vyberte nastavení REAR SP :SUB W.
Pokud je výstup pro zadní reproduktory nastaven na REAR SP: SUB W (subwoofer), nelze
provést následující krok..

3. Vyberte požadované nastavení ovladače subwooferu stisknutím tlačítka W nebo X.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberete možnost PREOUT:SUB
W (subwoofer) nebo PREOUT:FULL (širokopásmový výstup) a odpovídající stav se zobrazí na
displeji.

Poznámky:
Po provedení požadovaného nastavení bude zvukový signál na výstupu k dispozici teprve po
zapnutí subwooferového výstupu (viz článek "Používání subwooferového výstupu" na str. 45)
v nabídce zvukových funkcí.
V případě změny tohoto nastavení bude obnoveno výchozí (tovární) nastavení subwooferového
výstupu v nabídce zvukových funkcí.

Vypínání zvuku/snížení hlasitosti během telefonování

Pomocí této funkce můžete vybrat úplné vypnutí nebo jen snížení hlasitosti zvuku systému během
volání nebo přijímání hovorů na mobilním telefonu připojeném k tomuto přístroji.

Během telefonování dojde k vypnutí zvuku systému, na displeji se zobrazuje nápis MUTE nebo
ATT a nelze provádět žádná nastavení zvukových funkcí.
Po ukončení telefonování bude obnoven normální provoz.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku TEL.
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače podle potřeby vyberte vypnutí nebo snížení hlasitosti
zvuku systému během telefonování.
Každým stisknutím vícefunkčního ovladače bude střídavě vybráno snížení hlasitosti (ATT) nebo
vypnutí (MUTE) zvuku systému během telefonování a odpovídající stav se zobrazí na displeji.

Volba jazyka

Do kompresních souborů uložených na disku lze zaznamena různé textové informace, například titul,
jméno umělce nebo komentář. Tento přístroj je schopen tyto informace zobrazit na displeji i tehdy,
jsou-li uloženy v evropském nebo v ruském jazyce.

Pokud se uložený jazyk neshoduje s vybraným jazykem, textové informace se pravděpodobě
nezobrazí spávně.
Některé znaky se nemusejí zobrazovat správně.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku TITLE.
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte požadovaný jazyk.

EURO (evropské jazyky) - RUSSIA (ruština)

49


Click to View FlipBook Version