The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-15 09:44:46

Pioneer X-HM10, X-HM20 CZ

Pioneer X-HM10, X-HM20 CZ

CD/Receiver systém

X-HM10-K/-S
X-HM20-K/-S

Návod k použití

MO04

Využijte výhod online registrace Vašeho přístroje na http://www.pioneer.eu

VÝSTRAHA
Výrobek je vybaven laserem
Při nesprávné manipulaci s přístroje v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. Neotvírejte a
nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi.

NEBEZPEČÍ
Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Chraňte se

před přímým zásahem laserového paprsku.

POZOR!!!
Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Důležité • Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo
Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na silnému umělému osvětlení.
přítomnost "nebezpečného napětí" v přístroji, které
může způsobit úraz. • Místa vystavená vysoké vlhkosti nebo špatně
větraná místa.
Varování:
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte Upozornění k větrání:
kryty přístroje. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky Při instalaci přístroje nechejte kolem něj volný prostor,
opravitelné části. Vždy vyhledejte odbornou opravnu. aby bylo zajištěno proudění vzduchu (nejméně 10 cm
nahoře, 10 cm vzadu a 10 cm po každé straně).

10 cm 10 cm

10 cm

Varování: 10 cm

Štěrbiny a otvory v přístroji jsou určené pro jeho

Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele větrání a zajištění spolehlivé operace přístroje a
na to, že návod k použití obsahuje důležité informace,
týkající se použití a údržby přístroje. ochranu před přehřátím. Aby nedošlo k nebezpečí

požáru, větrací otvory nesmějí být ničím zakrývány

nebo blokovány (noviny, ubrus atd.).

Varování: dětí. Při
Uchovávejte malé části mimo dosah lékařskou
náhodném spolknutí ihned vyhledejte
Varování: pomoc.
Tento přístroj není vodotěsný. Aby nedošlo k požáru
nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento Tento výrobek je určený pro domácí použití. Závada
přístroj dešti nebo vlhkosti a nestavte do blízkosti v důsledku jiného než domácího použití (např.
přístroje nádoby s tekutinou jako jsou květinové vázy, dlouhodobé používání pro obchodní účely v restauraci
kosmetické a lékařské přípravky atd. nebo použití v automobilu nebo na lodi) nebude
provedeno v rámci záruky zdarma a bude
Varování: zpoplatněno.
Na přístroj nestavte žádné zdroje ohně, jako např.
svíčky. Pokud by došlo k jejich pádu na přístroj, může Upozornění:
dojít k požáru. Tlačítko STANDBY/ON je připojeno sekundárně a
neodděluje přístroj kompletně od sítě, proto instalujte
Operační prostředí přístroj na místa, kde lze v případě nutnosti odpojit
Operační teplota a vlhkost prostředí: napájecí kabel od sítě. Vidlice napájecí kabelu by
+5° C - +35° C, méně jak 85% relativní vlhkosti měla být odpojena od sítě, pokud necháváte přístroj
(chladící otvory nejsou blokované). dlouhou dobu bez použití.
Neinstalujte přístroj v následujících místech:

-2-

Upozornění k napájecímu kabelu Kondenzace vlhkosti
Napájecí kabel vždy připojujte a odpojujte za vidlici.
Nikdy netahejte za vlastní kabel a nedotýkejte se Pokud je přehrávač náhle přemístěný z chladného
kabelu máte-li mokré ruce, protože může dojít ke místa do teplé místnosti (např. v zimě) nebo pokud se
zkratu nebo k úrazu elektrickým proudem. Nestavte teplota v místnosti, kde je přehrávač umístěný, náhle
na kabel žádné předměty a nepřiskřípněte kabel. zvýší, např. v důsledku zapnutí topení atd., mohou se
Nedělejte na kabelu uzle a nespojujte ho s žádným v přístroji tvořit kapičky vody (kondenzace vlhkosti)
jiným kabelem. Kabel musí být veden tak, aby se po (na operačních dílech a čočce snímače). Když dojde
něm nešlapalo. Porušení kabelu může způsobit požár ke kondenzaci vlhkosti, přehrávač nemusí fungovat
nebo úraz elektrickým proudem. Čas od času kabel správně a přehrávání nemusí být možné. Nechejte
zkontrolujte. Naleznete-li nějaké porušení, vyhledejte zapnutý přehrávač v místnosti cca 1 až 2 hodiny (čas
odbornou opravnu nebo prodejnu a požádejte o jeho závisí na množství kondenzované vody). Kapičky
výměnu. vody se odpaří a přehrávání je opět možné. Ke
kondenzaci také dochází v létě, když je přehrávač
Informace pro uživatele o sběru a likvidaci starého vystavený chladnému vzduchu z klimatizace. Když se
zařízení a použitých baterií to stane, přemístěte přehrávač na jiné místo.

(Symbol pro zařízení) (Příklady symbolů pro baterie)

Pb

Tyto symboly na přístroji, obalu a/nebo v doprovodné
dokumentaci znamenají, že použité elektrické a
elektronické přístroje a baterie by neměly být
vyhazovány do směsného komunálního odpadu.

Pro správnou manipulaci, obnovu a recyklaci starých
produktů a použitých baterií využijte sběrná místa
v souladu s platnou legislativou.

Správnou likvidací těchto produktů a baterií pomůžete
chránit hodnotné zdroje a zabráníte potencionálním
negativním vlivům na lidské zdraví a prostředí, ke
kterým může jinak dojít z důvodu nesprávné
manipulace s odpadem.

Pro více informací o sběru a recyklaci starých
produktů a baterií se obraťte na sběrná místa nebo
prodejny, kde jste produkty zakoupili.

Tyto symboly jsou platné pouze pro evropský
region.

-3-

• CD/Receiver systém X-HM10/X-HM20 se skládá z hlavního přístroje a reproduktorového systému.

Úvod

Děkujeme, že jste si koupili tento výrobek PIONEER.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití a seznamte se s ovládáním přístroje. Po přečtení uschovejte
návod pro případné pozdější použití.

Speciální poznámka

Dodávka tohoto přístroje neuděluje licenci ani nedává žádné právo distribuovat obsah vytvořený s tímto produktem
v žádném vysílacím systému (pozemním, satelitní, kabelovém a/nebo jiném distribučním kanálu), v žádné
streamovací aplikaci (přes internet, intranet a/nebo jiné sítě), v žádném jiném systému distribuce obsahu (aplikace
placeného audia nebo audia na zakázku a podobně) nebo pomocí fyzických médií (kompaktní disky, digitální
univerzální disky, polovodičové chipy, pevné disky, paměťové karty a podobně). Pro také použití je nutná
samostatná licence. Pro detaily navštivte http://www.mp3licensing.com.
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 je v licenci společnosti Fraunhofer IS a Thomson.

Příslušenství

Zkontrolujte, že máte následující dodávané příslušenství.

Adaptér iPhone x 3 Dálkový ovladač x 1 Baterie AA x 1 AM smyčková anténa x 1
(Pouze X-HM20)

Napájecí kabel
Záruční list
Návod k použití

FM anténa x 1

Obsah

Obecné informace .................................................... 5 USB ...........................................................................16

Upozornění.............................................................. 5 Poslech z USB paměťového zařízení/MP3
Ovládací prvky a indikátory ..................................... 5 přehrávače.............................................................16
Pokročilé USB přehrávání .....................................17
Příprava k použití...................................................... 7

Propojení systému .................................................. 7 Tuner ........................................................................18
Dálkový ovladač ...................................................... 8
Poslech tuneru.......................................................18
Základní ovládání...................................................... 9
Pokročilé funkce......................................................19
Obecné ovládání ..................................................... 9
Nastavení hodin (pouze dálkový ovladač) .............. 9 Použití Radiového datového systému (RDS) ........19
Použití časovačů (Pouze dálkový ovladač) ...........21
iPod, iPhone a iPad ................................................ 10
Reference .................................................................24
Poslech přístroje iPod, iPhone nebo iPad
(Pouze X-HM20) ................................................... 10 Odstraňování závad ..............................................24
Údržba ...................................................................25
Přehrávání disků CD nebo MP3/WMA .................. 13 Specifikace ............................................................26

Poslech disků CD nebo MP3/WMA ...................... 13
Pokročilé přehrávání disku CD nebo MP3/WMA .. 14
Režim adresářů MP3/WMA (pouze pro soubory
MP3/WMA) ............................................................ 15

-4-

Obecné informace • Větrání by nemělo být blokováno zakrýváním přístroje
např. novinami, dekou apod.
Upozornění
• Na přístroj nestavte zdroje otevřeného ohně, jako jsou
Obecné informace např. svíčky.

• Používejte přístroj na rovném povrchu bez vibrací. • Při likvidaci použitých baterií dodržujte místní předpisy
• Umístěte reproduktory nejméně 30 cm od CRT TV, aby pro manipulaci s nebezpečným odpadem.

nedošlo k ovlivnění barev obrazu. Pokud dojde • Přístroj je určený pro použití ve středozemním klimatu.
k ovlivnění barev obrazu, umístěte reproduktory do
větší vzdálenosti. LCD TV tímto efektem netrpí. Varování:
• Chraňte přístroj před přímým slunečním zářením, Napětí v síti musí být stejné, jaké je vyznačené na přístroji.
silným magnetickým polem, velkou prašností, vlhkostí a Použití přístroje s vyšším než specifikovaným napětím je
před elektronickými/elektrickými přístroji (domácí nebezpečné a může vést k požáru nebo jiné škodě.
počítače, faxy atd.), které generují elektrické rušení. Společnost Pioneer není odpovědná za škody vzniklé
• Nestavte nic na přístroj. použitím přístroje s jiným než specifikovaným napětím.
• Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo teplotám nad 60° C
nebo extrémně nízkým teplotám. Ovládání hlasitosti
• Pokud systém nepracuje správně, odpojte ho na chvíli
od sítě. Pak ho znovu připojte k síti a zapněte. Úroveň zvuku při určitém nastavení hlasitosti se liší podle
• V případě bouřky přístroj odpojte od sítě. výkonu reproduktorů, umístění a dalších faktorů.
• Při odpojování napájecího kabelu ho držte za vidlici. Nevystavujte se působení vysoké hlasitosti. Nenastavujte
• Elektrická zásuvka, do které je přístroj připojený, by při zapnutí hlasitost na maximum. Poslouchejte hudbu při
měla být snadno přístupná. střední hlasitosti. Vysoká hlasitost ze sluchátek může
• Neodstraňujte kryty přístroje, může dojít k úrazu způsobit poškození sluchu.
elektrickým proudem. Opravy svěřte odbornému
servisu.

Ovládací prvky a indikátory Pouze X-HM20

Funkce iPod/iPhone jsou dostupné pouze u modelu X-HM20. 5

12 3

6
7

4

89 10 11 12 13 14

Čelní panel

1. Sensor dálkového ovládání (strana 8) 10. Předvolba tuneru dolu, CD/USB skladba
2. Indikátor časovače (strana 22) dolu, iPod/iPhone skok dolu (strana 12, 13)
3. Nosič disku (strana 13)
4. Dokovací stanice pro iPod nebo iPhone 11. Předvolba tuneru nahoru, CD/USB skladba
nahoru, iPod/iPhone skok nahoru (strana 12,
(strana 11) 13)
5. Ovládání hlasitosti (strana 9)
6. Tlačítko STANDBY/ON (strana 11, 13, 18) 12. Tlačítko disk/USB stop (strana 12, 13)
7. Tlačítko INPUT (strana 9, 11, 13, 16, 18) 13. Tlačítko disk/USB/iPod/iPhone přehrávání
8. Zdířka pro sluchátka (strana 23)
9. Konektor USB (strana 16) nebo pauza (strana 12, 13)
14. Tlačítko vysunutí/zasunutí nosiče disku

(strana 13)

-5-

1 17 Dálkový ovladač (strana)

2 18 1. Vysílač dálkového ovladače (8)
19 2. Tlačítko STANDBY/ON (9, 11, 13, 21)
3 20 3. Numerická tlačítka (14)
21 4. Tlačítko P.Bass (9)
4 22 5. Tlačítko hloubek/výšek (9)
5 6. Tlačítko ladění dolu, přeskočení dolu, rychlé přehrávání
6 23
7 24 vzad, čas dolu (9, 12, 13, 16, 18, 19, 21)
8 25 7. Tlačítko předvolby tuneru nahoru, kurzoru iPod nahoru
9
10 26 (11, 12, 16, 18)
11* 27 8. Tlačítko hlasitost dolu (9)
12 9. Tlačítko předvolby tuneru dolu, kurzoru iPod dolu (11,
13* 28
14 29 12, 16, 18)
15 30 10. Tlačítko adresáře (16)
16 31* 32* 11. Tlačítko iPod/iPhone (11)
33 12. Tlačítko CD (13)
13. Tlačítko iPod/iPhone DISPLAY TV OUT (11, 12)
34 14. Tlačítko CD/USB DISPLAY (16)
35 15. Tlačítko Tuner (18, 19)
36 16. Tlačítko RDS ASPM (19)
17. Tlačítko vysunutí/zasunutí nosiče (13)
* Tlačítka 11, 13, 31 a 32 jsou pouze pro X-HM20. 18. Tlačítko nastavení jasu (9)
19. Tlačítko paměti (14, 18)
123 4 5 9 15 20. Tlačítko vymazání (14, 18)
6 7 8 10 11121314 16 21. Tlačítko časovače vypnutí (23)
22. Tlačítko hodin/časovače (9, 22)
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 23. Tlačítko náhodného přehrávání (12, 14)
24. Tlačítko opakovaného přehrávání (12, 14)
25. Tlačítko ladění nahoru, přeskočení nahoru, rychlé

přehrávání vpřed, čas nahoru (9, 12, 13, 16, 18, 19, 21)
26. Tlačítko hlasitost nahoru (9)
27. Tlačítko ENTER (9, 11, 12)
28. Tlačítko ztišení zvuku (9)
29. Tlačítko Line (8, 25)
30. Tlačítko USB (16)
31. Tlačítko iPod/iPhone přehrávání/pauza (12)
32. Tlačítko nabídky iPod/iPhone (12)
33. Tlačítko CD/USB přehrávání/pauza (12, 13, 14)
34. Tlačítko CD/USB zastavení (13, 14)
35. Tlačítko RDS zobrazení (19)
36. Tlačítko RDS PTY (19)

Reproduktorový systém Displej
1. Indikátor USB (16)
1. Výškový měnič 1 3 2. Indikátory iPod (10)
2. Hloubkový měnič 2 3. Indikátor CD (13)
3. Otvor Bassreflex 4. Indikátor MP3 (13)
5. Indikátor WMA (13)
Síťky reproduktorů lze sejmout (Pouze X-HM20) 6. Indikátor RDM (náhodné přehrávání) (14)
7. Indikátor MEM (paměť) (14)
Při snímání sítěk reproduktorů dejte pozor, ať se 8. Indikátor opakování (14)
nedotknete membrány měničů. 9. Indikátor přehrávání/pauza (12)
10. Indikátor FM/AM ladění (18)
11. Indikátor FM stereofonního režimu (18)
12. Indikátor stereofonní stanice (18)
13. Indikátor RDS (19)
14. Indikátor PTY (19)
15. Indikátor TP (19)
16. Indikátor TA (19)
17. Indikátor ztišení zvuku (9)
18. Indikátor titulu (16)
19. Indikátor interpreta (16)
20. Indikátor adresáře (16)
21. Indikátor alba (16)
22. Indikátor souboru (16)
23. Indikátor stopy (14)
24. Indikátor denního časovače (21)
25. Indikátor jednorázového časovače (21)
26. Indikátor disku (13)
27. Indikátor celkového času (16)
28. Indikátor časovače vypnutí (23)

-6-

Příprava k použití

Propojení systému

Před propojováním nebo změnou propojení vypněte napájení a odpojte napájecí kabel od sítě.

Pravý AM smyčková Video kabel Levý
reproduktor reproduktor
Instalace AM smyčkové antény anténa (není v příslušenství)
<sestavení> <upevnění na stěnu>

TV

stěna Do video vstupu
šrouby (nejsou dodávány) Video výstup
(Pouze X-HM20)

LAINUEX

LOOP

AC IN

FM anténa Zásuvka (AC 220 – 230 V,
50/60 Hz)
Připojení antény
• Tyto reproduktorové svorky jsou pod vysokým napětím.
Dodávaná FM anténa: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem při
Připojte FM drátovou anténu do zdířky FM 75 ohmů a připojování nebo odpojování reproduktorových kabelů,
umístěte FM anténu do směru nejlepšího příjmu. odpojte napájecí kabelo dříve než se dotknete
neizolovaných částí.
Externí FM anténa:
• Neupevňujte tyto reproduktory na stěnu nebo strop,
Použijte externí FM anténu (75 ohmů, koaxiální kabel) pro protože mohou spadnou a způsobit úraz.
lepší příjem. Když je použitá externí FM anténa, odpojte FM
drátovou anténu. • Nespleťte se pravý a levý kanál. Pravý reproduktor je
ten na pravé straně, když stojíte proti přístroji.
Dodávaná AM smyčková anténa:
• Nenechejte dotýkat se drátky reproduktorových kabelů.
Připojte AM smyčkovou anténu ke svorkám AM. Umístěte • Dbejte, aby do otvoru bassreflexu v reproduktoru
AM smyčkovou anténu do směru nejlepšího příjmu. Položte
AM smyčkovou anténu na poličku nebo jí upevněte šrouby nespadl nějaký objekt.
(nejsou dodávány) na stěnu. • Nestavte se nebo nesedejte na reproduktory. Může

Poznámka: dojít k úrazu.
Umístění antény na přístroj nebo do blízkosti napájecího
kabelu může způsobovat rušení příjmu. Pro lepší příjem Připojení přístroje iPod nebo iPhone k TV (Pouze X-
umístěte anténu dál od přístroje. HM20)

Připojení reproduktorů Nesprávně Foto a video soubory z přístroje iPod nebo iPhone lze
sledovat po připojení systému k TV/monitoru.
• Zkruťte drátky vodiče. Pokud má TV/monitor video vstup, připojte ho ke konektoru
VIDEO OUT na zadní straně přístroje a nastavte položku TV
• Připojte červený vodič do svorky Out na přístroji iPod nebo iPhone na „ON“.
(+) a druhý vodič do svorky (-).
Poznámka:
• Použijte reproduktory Ujistěte se, že přístroj iPod nebo iPhone je nastavený na
s impedancí 4 ohmy, protože signál NTSC nebo PAL podle vaší TV. Více informací viz.
nižší impedance může poškodit stránky Apple.
přístroj.

-7-

Připojení napájecího kabelu Dálkový ovladač
Po kontrole všech propojení připojte napájecí kabel do
síťové zásuvky. Instalace baterie

Poznámka: 1. Otevřete kryt bateriového prostoru.
Odpojte napájecí kabel od sítě, pokud nebudete přístroj 2. Vložte dodanou baterii podle polarity, vyznačené
dlouhou dobu používat.
v bateriovém prostoru. Při vkládání nebo vyndávání
Upozornění: baterii zatlačte proti konektoru (-).
• Napájecí kabel vždy připojujte a odpojujte za vidlici. 3. Zavřete kryt bateriového prostoru.

Nikdy netahejte za vlastní kabel a nedotýkejte se Varování:
kabelu máte-li mokré ruce, protože může dojít ke zkratu • Nepoužívejte nebo neskladujte baterie na přímém
nebo k úrazu elektrickým proudem. Nestavte na kabel
žádné předměty a nepřiskřípněte kabel. Nedělejte na slunci nebo jiném extrémně horkém místě, jako uvnitř
kabelu uzle a nespojujte ho s žádným jiným kabelem. automobilu nebo v blízkosti topení. Jinak mohou baterie
Kabel musí být veden tak, aby se po něm nešlapalo. vytéct, přehřát se, explodovat nebo způsobit požár.
Porušení kabelu může způsobit požár nebo úraz Také se zkracuje životnost a výkonnost baterií.
elektrickým proudem. Čas od času kabel zkontrolujte.
Naleznete-li nějaké porušení, vyhledejte odbornou Upozornění:
opravnu nebo prodejnu a požádejte o jeho výměnu. • Vyjměte baterie, pokud nebudete přístroj dlouhou dobu
• Nepoužívejte s tímto přístrojem jiný než dodaný
napájecí kabel. používat. Tím zabráníte potencionálnímu vytečení
• Nepoužívejte dodaný napájecí kabel pro jiné než baterií.
určené účely. • Nepoužívejte nabíjecí baterie (NiCd atd.)
• Nesprávné vložení baterie může způsobit závadu
Připojení TV atd. Do audio tohoto přístroje.
Připojte TV pomocí audio kabelu. výstupu
Poznámky k použití:
TV • Vyměňte baterie, když se operační vzdálenost sníží

Audio kabel nebo když dálkový ovladač pracuje chybně. Použijte
(prodávaný) baterii velikosti AA.
• Pravidelně čistěte okénko vysílače na dálkovém
Audio ovladači a sensor na přístroji měkkým hadříkem.
signál • Vystavení sensoru na přístroji silnému světlu může
způsobit rušení dálkového ovládání. Když se to stane,
Hlavní přístroj Do vstupu změňte směr světla nebo polohu přístroje.
LINE • Chraňte dálkový ovladač před vlhkostí, horkem, nárazy
a vibracemi.
LAINUEX • Při likvidaci použité baterie dodržujte místní předpisy
pro manipulaci s nebezpečným odpadem.
LOOP
Test dálkového ovladače

Po kontrole všech propojení zkontrolujte dálkový ovladač.
Namiřte dálkový ovladač přímo na sensor na přístroji.
Dálkový ovladač lze používat v následujícím operačním
rozsahu:

Sensor

AC IN 7m

Pro výběr funkce Line: STANDBY/ON
• Na hlavním přístroji: Stiskněte opakovaně tlačítko

INPUT, dokud se nezobrazí Line In.
• Na dálkovém ovladači: Stiskněte opakovaně tlačítko

LINE, dokud se nezobrazí Line In.

-8-

Základní ovládání Ovládání basů
Když je napájení zapnuto poprvé, přístroj přejde do režimu
Obecné ovládání zesílení basů, který zvýrazňuje basové frekvence. Pro
zrušení tohoto režimu stiskněte tlačítko P.BASS na
STANDBY/ON DIMMER dálkovém ovladači.
P.BASS BASS/TREBLE
Ovládání hloubek
MUTE 1. Stiskněte tlačítko BASS/TREBLE pro výběr „Bass“.
VOLUME 2. Během 5 sekund stiskněte tlačítko VOL (+ nebo -) pro

VOL VOL nastavení hloubek.

STANDBY/ON -5 -4 ........ +4 +5

Ovládání výšek
1. Stiskněte tlačítko BASS/TREBLE pro výběr „Treble“.
2. Během 5 sekund stiskněte tlačítko VOL (+ nebo -) pro

nastavení výšek.

INPUT

-5 -4 ........ +4 +5

Zapnutí napájení do Funkce
Stiskněte tlačítko STANDBY/ON pro zapnutí napájení. Když je stisknuto tlačítko INPUT na přístroji, aktuální funkce
Po použití: se změní. Stiskněte tlačítko INPUT opakovaně pro výběr
Stiskněte tlačítko STANDBY/ON pro vypnutí požadované funkce.
pohotovostního stavu.
CD FM STEREO FM MONO AM

Ovládání jasu displeje Line In iPod USB
Pro nastavení jasu displeje stiskněte tlačítko DIMMER na (Pouze X-HM20)
dálkovém ovladači.

Dimmer 1 Displej je tmavý Poznámka:
Dimmer 2 Displej je ztmavený Funkce zálohování chrání režim uložený v paměti několik
Dimmer off Displej je jasný hodin při výpadku napájení nebo odpojení napájecího
kabelu.
Automatické nastavení hlasitosti
Pokud systém vypnete a zapnete s hlasitostí nastavenou na Nastavení hodin (pouze dálkový ovladač)
17 nebo výše, hlasitost začne na 16.

Ovládání hlasitosti STANDBY/ON
Otočte knoflíkem VOLUME (na přístroji) nebo stiskněte
tlačítko VOL +/- (na dálkovém ovladači) pro zvýšení nebo CLOCK/TIMER
snížení hlasitosti.

Funkce automatického zapnutí napájení TUNING TUNING
Když stisknete kterékoli z následujících tlačítek, přístroj se ENTER
zapne.

• iPod/iPhone, CD, USB, LINE, TUNER na dálkovém
ovladači: Vybraná funkce je aktivována.

• Tlačítko / na přístroji: Přístroj se zapne a přehrává
naposledy vybranou funkci (CD, TUNER, USB, iPod,
LINE IN).

Funkce automatického vypnutí napájení V tomto příkladu jsou hodiny nastavené na 24-hodinové
Přístroj se vypne do pohotovostního stavu ((pokud není (00:00) zobrazení.
připojený iPod/iPhone) po 15 minutách bez aktivity během:
iPod/iPhone: Nepřipojený. 1. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON pro zapnutí napájení.
CD/USB: Ve stavu stop. 2. Stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER.
LINE IN: Není detekován žádný signál nebo je velmi slabý. 3. Během 10 sekund stiskněte tlačítko ENTER. Pro

Poznámka: nastavení dne stiskněte tlačítko nebo a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Pouze X-HM20: Avšak pokud je iPod/iPhone vložený do 4. Stiskněte tlačítko nebo pro výběr 24- nebo 12-
kolébky, začne se nabíjet. hodinového zobrazení a pak stiskněte tlačítko ENTER.
V pohotovostním stavu se zobrazí „Charge Mode“.
24-hodinové zobrazení (00:00 – 23:59)
Ztišení zvuku
Po stisknutí tlačítka MUTE na dálkovém ovladači je hlasitost 12-hodinové zobrazení (AM 12:00 – PM
dočasně ztišena. Stiskněte znovu pro obnovení hlasitosti. 11:59)

-9-

5. Pro nastavení hodin stiskněte tlačítko nebo a pak • Nabíjecí konektor pro iPod, iPhone a iPad:
stiskněte tlačítko ENTER. Stiskněte tlačítko nebo
pro změnu času o 1 hodinu. Podržte tlačítko stisknuté Stav Dokovací USB konektor
pro plynulou změnu. stanice
USB funkce ANO
6. Pro nastavení minut stiskněte tlačítko nebo a pak Ostatní funkce NE NE
stiskněte tlačítko ENTER. Stiskněte tlačítko nebo Pohotovostní stav ANO NE
pro změnu času o 1 minutu. Podržte tlačítko stisknuté ANO
pro plynulou změnu.

Pro kontrolu zobrazení času: • Chybové hlášení „This accessory is not made to work
Stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER. Čas se zobrazí na cca 5 with iPhone“ se může objevit na obrazovce iPhone
sekund. když:
- baterie je vybitá.
Poznámka: - iPhone není správně vložený v kolébce. Když se to
Když je napájení obnoveno po přerušení napájení, nastavte stane, vyjměte ho a znovu ho položte do kolébky.
hodiny znovu (strana 9).
• Tento přístroj je vyrobený pro iPhone. Aby nedošlo
Pro nové nastavení hodin: k rušení když je vybraná iPod/iPhone v kolébce,
Proveďte postup „Nastavení hodin“ od kroku 1. Pokud se výstup sluchátek je vypnut a zobrazí se „HP
v kroku 2 neobjeví „Clock“, krok 4 (pro výběr 24- nebo 12- INVALID“.
hodinového zobrazení) je přeskočen. Během příchozího hovoru také můžete zaznamenat
krátké rušení zvuku.

Pro změnu 24- nebo 12-hodinového zobrazení: (Viz. Připojení přístroje iPad (USB konektor)
1. Vymažte veškerý naprogramovaný obsah. 1. Zasuňte konektor do přístroje iPad.

„Tovární reset, vymazání paměti“ na straně 25).
2. Proveďte „Nastavení hodin“ od kroku 1.

Poznámka:
Nastavení času se vymaže, když odpojíte napájecí kabel
nebo dojde k výpadku napájení.

iPod, iPhone a iPad 2. Připojte iPad k přístroji přes USB konektor.

Poslech přístroje iPod, iPhone nebo iPad Poznámka:
(Pouze X-HM20) USB konektor nepodporuje VIDEO výstup.

Podporované modely iPod, iPhone a iPad Přehrávání z přístroje iPod, iPhone nebo iPad (USB
• iPad konektor)
• iPhone 4 1. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON pro zapnutí napájení.
• iPhone 3GS 2. Stiskněte tlačítko USB na dálkovém ovladači nebo
• iPhone 3G
• iPhone opakovaně tlačítko INPUT na přístroji pro výběr funkce
• iPod touch (4. generace) USB.
• iPod touch (3. generace) 3. Připojte iPod, iPhone nebo iPad. Zobrazí se „iPod“.
• iPod touch (2. generace) 4. Stiskněte tlačítko / (CD/USB / ) pro spuštění
• iPod touch (1. generace) přehrávání.
• iPod classic Poznámka:
• iPod nano (6. generace) Tlačítko stop ( ) není funkční při přehrávání na přístroji
• iPod nano (5. generace) iPod, iPhone nebo iPad.
• iPod nano (4. generace)
• iPod nano (3. generace)
• iPod nano (2. generace)

Poznámka:

• Tento systém byl vyvinutý a testovaný pro verze

softwaru iPod/iPhone/iPad uvedené na webových

stránkách společnosti Pioneer

(http://www.pioneer.jp/homeav/support/ios/eu).

• Instalace jiných verzí softwaru, než uvedených na

webových stránkách společnosti Pioneer do vašeho

přístroje iPod/iPhone/iPad může vést k nekompatibilitě

s tímto systémem.

- 10 -

Připojení adaptéru iPod a iPhone (Dokovací Přehrávání na přístroji iPod nebo iPhone
kolébka) (Dokovací kolébka)

Poznámka: 1. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON pro zapnutí
napájení.
• Použijte adaptér dodávaný s vaším přístrojem
iPod nebo iPhone. 2. Stiskněte tlačítko iPod/iPhone na dálkovém
ovladači nebo opakovaně tlačítko INPUT na
Číslo adaptéru Popis iPhone Kapacita přístroji pro výběr funkce iPod.
iPhone
12 iPhone 4 GB, 8 GB, 16 3. Vložte přístroj iPod nebo iPhone do kolébky na
GB přístroji.
15 iPhone 3G 8 GB, 16 GB,
iPhon 3GS 32 GB 4. Stiskněte tlačítko / (iPod/iPhone / ) pro
16 GB, 32 GB spuštění přehrávání.
19 iPhone 4
STANDBY/ON
Pro připojení adaptéru iPod nebo iPhone
(Dokovací kolébky)

1. Otevřete dokovací kolébku pro iPod a iPhone INPUT
zdvihnutím nahoru. STANDBY/ON

PRESET

iPod/iPhone ENTER

2. Vložte adaptér iPod nebo iPhone do přístroje a DISPLAY MENU PRESET
připojte přístroj iPod nebo iPhone. USB

iPhone iPod/ TV OUT
iPhone

iPhone (spodek) DISPLAY
CD/USB

Dokovací konektor Přehrávání na přístroji iPhone

Adaptér iPhone • Zvuk se přepne z přístroje iPhone do tohoto
přístroje po dokončení procesu autorizace, který
Konektor iPhone trvá cca 10 sekund.

Kolébka iPhone • Příchozí hovor zapne pauzu přehrávání.
• Jakmile je hovor přijat, konverzaci lze slyšet
i
pouze z reproduktoru přístroje iPhone. Zapněte
Upozornění: reproduktor na přístroji iPhone nebo odpojte
Před připojením přístroje iPod nebo iPhone iPhone pro započetí konverzace.
ke kolébce od něj odpojte veškeré příslušenství.
Pro odpojení přístroje iPod nebo iPhone
Pro odpojení adaptéru iPod nebo iPhone
Vložte špičku malého plochého Jednoduše vyjměte přístroj iPod nebo iPhone
šroubováku do otvoru v adaptéru z dokovací stanice nebo odpojte iPad od USB
podle obrázku a zdvihněte ho. konektoru. Můžete to bezpečně udělat i během
přehrávání.

- 11 -

Sledování videí na TV připojené k přístroji iPod Různé funkce iPod, iPhone a iPad
nebo iPhone
Funkce Přístroj Dálkový ovladač Operace
1. Stiskněte tlačítko DISPLAY TV OUT na déle jak 2 Přehrávání
sekundy. Kolébka USB Stiskněte v režimu
Na displeji se zobrazí „TV Display“. pauzy.
iPod/ CD/USB
2. Stiskněte tlačítko ENTER pro spuštění iPhone
přehrávání.
Pauza iPod/ CD/USB Stiskněte v režimu
Poznámka:
• Pokud je položka TV Out v nabídce video již iPhone přehrávání.

zapnutá, video se automaticky zobrazí na TV Skladba Stiskněte v režimu
obrazovce po stisknutí tlačítka ENTER. nahoru/dolu
• Zobrazování videa na TV není podporováno přes TUNING TUNING TUNING TUNING přehrávání nebo
USB konektor (iPad).
• Pro návrat ke sledování videa na obrazovce TUNING TUNING TUNING TUNING pauzy.
přístroje iPod nebo iPhone stiskněte tlačítko
MENU pro vstup do nabídka video. Pak stiskněte iPod/ -- Když stisknete
tlačítko DISPLAY TV OUT na více jak 2 sekundy, iPhone
dokud se nezobrazí „iPod Display“. REPEAT tlačítko v režimu
• Během přehrávání video z přístroje iPod nebo REPEAT RANDOM
iPhone stisknutí tlačítka DISPLAY TV OUT RANDOM pauzy, stiskněte
nepřepne zobrazování mezi přístrojem iPod a TV. iPod/
iPod/ iPhone tlačítko / pro
Upozornění: iPhone
• Před vložením přístroje iPod nebo iPhone do PRESET spuštění
PRESET PRESET
dokovacího konektoru od něj odpojte veškeré PRESET požadované
příslušenství.
• Tlačítko stop ( ) na hlavním přístroji není funkční skladby.
během použití funkce iPod.
Rychle Stiskněte a držte
Navigace v nabídkách přístroje iPod, iPhone nebo vpřed/vzad
iPad v režimu

1. Stiskněte tlačítko iPod/iPhone MENU pro přehrávání.
zobrazení nabídky na přístroji iPod, iPhone nebo
iPad. Stiskněte tlačítko znovu pro návrat do Uvolněte pro
předchozí nabídky.
pokračování
2. Použijte tlačítka PRESET (© nebo ª) pro výběr
položky v nabídce a pak stiskněte tlačítko přehrávání.
ENTER.
Zobrazení -- Stiskněte na více
Poznámka:
Při navigaci v nabídce iPod, iPhone nebo iPad pomocí jak 2 sekundy pro
dálkového ovladače nepoužívejte žádná jiná tlačítka
na přístroji iPod, iPhone nebo iPad. Hlasitost přepnutí video
se nastavuje tlačítky VOL (+ nebo -) na přístroji nebo
na dálkovém ovladači. Nastavení hlasitosti na přístroji výstupu mezi iPod
iPod, iPhone nebo iPad nemá žádný efekt.
nebo TV.

Opakování -- Stiskněte pro
--
Náhodné přepnutí režimu
přehrávání --
opakování.
Nabídka --
iPod -- Stiskněte a podržte

iPod pro přepnutí režimu
ENTER
iPod kurzor náhodného
nahoru/dolu
přehrávání.

Stiskněte pro

zobrazení nabídky

iPod během funkce

iPod.

Stiskněte pro

potvrzení výběru.

Stiskněte pro výběr
v nabídce iPod.

Ovládání přístroje iPod nebo iPhone:
Následující operace jsou závislé na generaci
použitého přístroje iPod nebo iPhone.

Operace zapnutí:
Když je tento přístroj zapnut, přístroj iPod, iPhone
nebo iPad se zapne automaticky, pokud je
v dokovacím konektoru.

Operace vypnutí (pohotovostní stav):
Když je tento přístroj vypnut do pohotovostního stavu,
přístroj iPod, iPhone nebo iPad v dokovacím
konektoru se automaticky vypne do pohotovostního
stavu.

- 12 -

Přehrávání disků CD nebo Přehrávání disku
MP3/WMA
1. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON pro zapnutí napájení.
Poslech disků CD nebo MP3/WMA 2. Stiskněte tlačítko CD na dálkovém ovladači nebo

STANDBY/ON opakovaně tlačítko INPUT na přístroji pro výběr funkce
CD.
3. Stiskněte tlačítko pro vysunutí nosiče disku.
4. Umístěte disk na nosič, potiskem nahoru.

yp

INPUT USB
STANDBY/ON
OPEN/CLOSE PHONES
TUNING TUNING
CD 5. Stiskněte tlačítko pro zasunutí nosiče disku.
6. Stiskněte tlačítko / (CD/USB / ) pro spuštění
Tento systém může přehrávat disky CD, CD-R/RW ve
standardním formátu CD a disky CD-R/RW se přehrávání. Po přehrání poslední skladby se přístroj
soubory MP3 nebo WMA, ale nemůže je nahrávat. automaticky zastaví.
Některé disky audio CD-R nebo CD-RW nemusí být
možné přehrávat z důvodu stavu disku nebo zařízení Upozornění:
použitého pro jejich vytvoření. • Nevkládejte na nosič současně dva disky.
• Nepřehrávejte disky zvláštních tvarů (srdce, osmihran
MP3:
MP3 je formát komprese. Je to zkratka, znamenající atd.). Může dojít k závadě.
MPEG Audio Layer 3. MP3 je typ kódování zvuku, • Nedotýkejte se disku, když se pohybuje.
který je zpracován významnou kompresí • Pokud dojde k výpadku napájení když je nosič
z originálního audio zdroje s velmi malou ztrátou
kvality zvuku. vysunutý, počkejte, až se napájení obnoví.
• Tento systém podporuje soubory MPEG 1 Layer 3 • Pokud během použití CD dojde k rušení rádia nebo TV,

a VBR. umístěte přístroj dál od rádia nebo TV.
• Během přehrávání souboru VBR se zobrazení • Disky 8 cm položte do středu nosiče.
• Z důvodu struktury informací na disku trvá načtení
času může lišit od aktuálního času přehrávání.
• Bitová rychlost podporovaná pro MP3 je 32 kbit/s disku MP3/WMA déle než normálního CD disku (cca 20
až 90 sekund).
až 320 kbit/s.
Různé funkce disku
WMA:
Soubory WMA jsou soubory Advanced System Funkce Přístroj Dálkový Operace
Format, které obsahují audio soubory komprimované ovladač
kodekem Windows Media Audio. WMA je vyvinuto Přehrávání
společností Microsoft jako formát audio souborů pro CD/USB Stiskněte ve stavu stop.
Windows Media Player.
• „MP3“ a „WMA“ indikátor svítí, když přístroj načte Zastavení CD/USB Stiskněte v režimu
Pauza CD/USB přehrávání.
informace z disku MP3 nebo WMA.
• Bitová rychlost podporovaná pro WMA je 64 kbit/s Skladba TUNING TUNING Stiskněte v režimu
nahoru/dolu přehrávání. Stiskněte
až 160 kbit/s. TUNING TUNING tlačítko / pro
Rychlé pokračování přehrávání
hledání od místa pauzy.
vpřed/vzad
Stiskněte v režimu
přehrávání nebo ve
stavu stop.
Když stisknete tlačítko
ve stavu stop, stiskněte
tlačítko / pro
spuštění požadované
skladby.

Stiskněte a podržte
v režimu přehrávání.
Uvolněte tlačítko pro
pokračování
přehrávání.

- 13 -

Pokročilé přehrávání disku CD nebo Pro zrušení opakovaného přehrávání:
MP3/WMA Stiskněte opakovaně tlačítko REPEAT, dokud se neobjeví
„Normal“ a indikátor „ “ zhasne.
DIMMER
Poznámka:
MEMORY Během opakovaného přehrávání není možné použít
náhodné přehrávání.
REPEAT RANDOM
Náhodné přehrávání
Přímé hledání skladby Skladby na disku lze automaticky přehrávat v náhodném
Pomocí numerických tlačítek lze přehrávat požadovanou pořadí.
skladbu z aktuálního disku.
Použijte numerická tlačítka na dálkovém ovladači pro výběr Pro náhodné přehrávání všech skladeb:
požadované skladby během přehrávání vybraného disku. Stiskněte a podržte tlačítko RANDOM na dálkovém
• Numerická tlačítka přímého hledání umožňují vybrat až ovladači, dokud se neobjeví „Random“. Stiskněte tlačítko
/ (CD/USB / ).
číslo 9.
• Pro výběr čísla 10 a vyššího použijte tlačítko „>10“. Pro zrušení náhodného přehrávání:
Stiskněte tlačítko RANDOM, dokud indikátor „RDM“
A. Příklad, pro výběr skladby 13 nezhasne.

1. Stiskněte jednou tlačítko „>10“. Poznámka:
2. Stiskněte tlačítko „1“. • Když stisknete tlačítko během náhodného
3. Stiskněte tlačítko „3“.
přehrávání, můžete přejít na další náhodně
Vybrané číslo skladby vybranou skladbu. Na druhé straně tlačítko
B. Příklad, pro výběr skladby 130 neumožňuje návrat na předchozí skladbu. Je
pouze nalezen začátek přehrávané skladby.
1. Stiskněte dvakrát tlačítko „>10“. • V režimu náhodného přehrávání přístroj vybírá a
2. Stiskněte tlačítko „1“. přehrává skladby automaticky. (Nemůžete vybrat
3. Stiskněte tlačítko „3“. pořadí skladeb.)
4. Stiskněte tlačítko „0“. • Během náhodného přehrávání není možné použít
opakované přehrávání.
Poznámka:
• Číslo skladby vyšší než je počet skladeb na disku nelze Upozornění:
Po provedení opakovaného přehrávání stiskněte tlačítko
vybrat. (CD/USB ). Jinak bude disk přehráván trvale.
• Během náhodného přehrávání není přímé hledání
Naprogramované přehrávání (CD)
možné. Můžete naprogramovat až 32 skladeb v požadovaném
pořadí.
Pro zastavení přehrávání:
Stiskněte tlačítko (CD/USB ). 1. Ve stavu stop stiskněte tlačítko MEMORY na
dálkovém ovladači pro vstup do režimu
Opakované přehrávání programování.
Můžete opakovaně přehrávat jednu skladbu, všechny
skladby nebo naprogramovanou sekvenci. 2. Stiskněte tlačítko nebo na dálkovém
ovladači pro výběr požadované skladby.
Pro opakování jedné skladby:
Stiskněte opakovaně tlačítko REPEAT, dokud se neobjeví Číslo vybrané skladby
„Repeat One“. Stiskněte tlačítko / (CD/USB / ).
3. Stiskněte tlačítko MEMORY pro uložení čísla
Pro opakování všech skladeb: skladby.
Stiskněte opakovaně tlačítko REPEAT, dokud se neobjeví
„Repeat All“. Stiskněte tlačítko / (CD/USB / ).

Pro opakování požadovaných skladeb:
Proveďte kroky 1 – 5 v „Naprogramované přehrávání“ na
této stránce a pak stiskněte opakovaně tlačítko REPEAT,
dokud se neobjeví „Repeat All“.

- 14 -

4. Opakujte kroky 2 – 3 pro další skladby. Lze Režim adresářů MP3/WMA (pouze pro
naprogramovat až 32 skladeb. Když chcete soubory MP3/WMA)
zkontrolovat naprogramované skladby, stiskněte
tlačítko MEMORY opakovaně. Když se spletete, Pro přehrávání souborů MP3/WMA (Windows
lze naprogramované skladby vymazat stisknutím Media Audio)
tlačítka CLEAR.
Na internetu je mnoho stránek, ze kterých si můžete
5. Stiskněte tlačítko / (CD/USB / ) pro stáhnout hudební soubory MP3/WMA (Windows
spuštění přehrávání. Media Audio). Postupujte podle instrukcí
poskytovatele hudebních souborů. Tyto stažené
Naprogramované přehrávání (MP3/WMA) hudební soubory můžete přehrávat po jejich vypálení
na disk CD-R/RW.
1. Ve stavu stop stiskněte tlačítko MEMORY na • Skladby si můžete stáhnout pouze pro osobní
dálkovém ovladači pro vstup do režimu
programování. použití. Jakékoli jiné použití bez souhlasu majitele
autorských práv je trestné.
2. Stiskněte tlačítko PRESET (© nebo ª) na
dálkovém ovladači pro výběr požadovaného O pořadí přehrávání adresářů
adresáře.
Pokud jsou soubory MP3/WMA nahrány v několika
Stiskněte tlačítko nebo na dálkovém adresářích, je automaticky každému adresáři
ovladači pro výběr požadované skladby. přiřazeno číslo.
Tyto adresáře lze vybrat tlačítkem FOLDER na
3. Stiskněte tlačítko MEMORY pro uložení čísla dálkovém ovladači. Pokud jsou v adresáři
adresáře a skladby. nepodporované soubory, adresář je přeskočen a je
vybrán následující adresář.
4. Opakujte kroky 2 – 3 pro další adresáře/skladby.
Lze naprogramovat až 32 skladeb. Příklad: Jak nastavit číslo adresáře pokud jsou
soubory MP3/WMA nahrány podle následujícího
5. Stiskněte tlačítko / (CD/USB / ) pro obrázku.
spuštění přehrávání.
1. Kořenový adresář je nastavený jako adresář 1.
Pro zrušení režimu naprogramovaného 2. Pro adresáře uvnitř kořenového adresáře (adresář
přehrávání:
Ve stavu stop naprogramovaného přehrávání A a B) je adresář nahraný na disk dříve nastavený
stiskněte tlačítko (CD/USB ). Na displeji se jako adresář 2, další jako adresář 3.
zobrazí „Memory Clear“ a všechny naprogramované 3. Pro adresáře uvnitř adresáře A (adresář C a D) je
skladby se vymažou. adresář nahraný na disk dříve nastavený jako
adresář 4, další jako adresář 5.
Přidání skladeb do programu: 4. Adresář E uvnitř adresáře D je nastavený jako
Pokud je předchozí program uložený, svítí indikátor adresář 6.
„MEM“. Stiskněte tlačítko MEMORY. Pak proveďte
kroky 2 – 3 pro přidání skladeb. • Pořadí nahrání adresářů a souborů na disk závisí
na použitém softwaru. Tak je možné, že tento
Poznámka: přístroj nebude přehrávat soubory podle
• Když je disk vyjmut, program se automaticky očekávaného pořadí.

zruší. • Pro MP3/WMA CD lze načíst 99 adresářů a 999
• Když stisknete tlačítko STANDBY/ON pro vypnutí souborů včetně adresářů, které neobsahují
přehratelné soubory.
do pohotovostního stavu nebo změníte funkci
z CD na jinou, program se vymaže. Zapnutí/vypnutí režimu adresářů lze ovládat tlačítkem
• Během použití programu není možné náhodné FOLDR na dálkovém ovladači. Soubory, které lze
přehrávání. přehrávat když je režim adresářů zapnutý, se mohou
lišit od přehrávání když je režim adresářů vypnutý.

ROOT FOLDER A FOLDER C FILE 3
FILE 4
(FOLDER 1) (FOLDER 2) (FOLDER 4) FILE 5

FOLDER D FILE 6
(FOLDER 5) FILE 7
FILE 8
FOLDER E FILE 9
(FOLDER 6) FILE 10

FOLDER B FILE 1
(FOLDER 3) FILE 2

- 15 -

TUNING TUNING USB
PRESET CD
Poslech z USB paměťového zařízení/MP3
FOLDER DISPLAY přehrávače
CD/USB
PRESET INPUT

USB

Postup pro přehrávání disku MP3/WMA se TUNING TUNING
zapnutým režimem adresářů PRESET USB
Pro přehrávání CD-R/RW.
FOLDER
1. Stiskněte tlačítko CD a vložte disk MP3/WMA.
Stiskněte tlačítko FOLDER a disk se zobrazí. PRESET DISPLAY
CD/USB
Indikátor MP3
Indikátor WMA Indikátor TOTAL

Celkový počet Celkový počet souborů Poznámka:
adresářů • Tento produkt není kompatibilní s MTP a AAC

2. Stiskněte tlačítko PRESET (© nebo ª) pro výběr souborovým systémem z USB paměťového
požadovaného adresáře pro přehrávání. (Režim zařízení nebo MP3 přehrávače.
adresářů je zapnutý.) • Některá externí paměťová zařízení nemusejí
pracovat s tímto systémem.
Indikátor • Operace externího paměťového zařízení (USB
FOLDER paměťové zařízení, externí pevný disk atd.) není
garantována.
Číslo adresáře Číslo první skladby v adresáři
Pro přehrávání z USB/MP3 přehrávače s vypnutým
3. Vyberte požadovaný soubor pro přehrávání režimem adresářů

stisknutím tlačítka nebo . 1. Stiskněte tlačítko USB na dálkovém ovladači nebo
opakovaně tlačítko INPUT na přístroji pro výběr
4. Stiskněte tlačítko / (CD/USB / ). funkce USB. Připojte USB paměťové zařízení se
soubory MP3/WMA k tomuto přístroji. Když je
Přehrávání začne a zobrazí se název souboru. USB zařízení připojené k tomuto přístroji, zobrazí
se informace o zařízení.
• Pokud je nahraný na disku, zobrazí se titul,

interpret a název alba.

• V případě přehrávání se zapnutým režimem
adresářů stiskněte tlačítko PRESET (© nebo

ª) a adresář lze vybrat i v režimu

přehrávání/pauzy. Pokračuje režim

přehrávání/pauzy s první skladbou vybraného

adresáře.

• Zobrazený obsah lze změnit stisknutím

tlačítka CD/USB DISPLAY.

Název souboru Adresář 2. Vyberte požadovaný soubor pro přehrávání
stisknutím tlačítka nebo .
Počítadlo Titul
Album 3. Stiskněte tlačítko / (CD/USB / ).
Interpret Přehrávání začne a zobrazí se název souboru.
• Pokud je nahraný na USB zařízení, zobrazí se
Poznámka: titul, interpret a název alba.
Pokud se zobrazí „Not Support“, znamená to, že je • Zobrazený obsah lze změnit stisknutím
vybrán soubor WMA chráněný autorským právem tlačítka CD/USB DISPLAY.
nebo nepodporovaný soubor.
Poznámka:
Pro pauzu přehrávání:
Stiskněte tlačítko / (CD/USB / ).

- 16 -

Pro přehrávání z USB/MP3 přehrávače • Tento přístroj podporuje soubory WMA a MP3.
se zapnutým režimem adresářů Automaticky detekuje typ přehrávaných souborů.
Pokud se pokusíte přehrávat nepodporovaný
1. Stiskněte tlačítko USB na dálkovém ovladači nebo soubor, zobrazí se „Not Support“ a soubor je
opakovaně tlačítko INPUT na přístroji pro výběr automaticky přeskočen. Pokud se na displeji
funkce USB. Připojte USB paměťové zařízení se objeví nenormální zobrazení v důsledku
soubory MP3/WMA k tomuto přístroji. Když je nespecifikovaného souboru, vypněte přístroj a
USB zařízení připojené k tomuto přístroji, zobrazí znovu ho zapněte.
se informace o zařízení.
• Tento produkt podporuje USB paměťová zařízení
2. Stiskněte tlačítko FOLDER a stiskněte tlačítko a MP3 přehrávače. Některá zařízení však mohou
PRESET (© nebo ª) pro výběr požadovaného způsobit nespecifikované problémy. V tomto
adresáře pro přehrávání. Pro spuštění přehrávání případě systém vypněte a znovu zapněte.

se zapnutým režimem adresářů pokračujte • USB konektor je určený pouze pro přímé připojení
USB paměti bez použití USB kabelu.
krokem 4. Pro změnu přehrávaného adresáře
stiskněte tlačítko (© nebo ª) pro výběr jiného • Během funkce CD se MP3 přehrávač nenabíjí.
• Pokud připojíte iPod k USB konektoru když je
adresáře.
vybraná funkce USB, zobrazí se „Not Support“.
3. Vyberte požadovaný soubor pro přehrávání
stisknutím tlačítka nebo . Pokročilé USB přehrávání

4. Stiskněte tlačítko / (CD/USB / ). Následující funkce jsou stejné jako pro CD operace:
Přehrávání začne a zobrazí se název souboru. Přímé hledání skladby … strana 14
Opakované přehrávání … strana 14
• Pokud je nahraný na USB zařízení, zobrazí se Náhodné přehrávání … strana 14
titul, interpret a název alba. Naprogramované přehrávání (MP3/WMA) … strana 15

• Zobrazený obsah lze změnit stisknutím Poznámka:
tlačítka CD/USB DISPLAY. • Pokud není USB paměťové zařízení připojené,

Pro odpojení USB paměťového zařízení zobrazí na displeji se „USB No Media“.
• Tento přístroj podporuje pouze formát „MPEG-1
1. Stiskněte tlačítko (CD/USB ) pro zastavení
přehrávání. Audio Layer 3“. (Vzorkovací frekvence je 32 kHz,
44.1 kHz a 48 kHz.)
2. Odpojte USB paměťové zařízení od USB • Pořadí přehrávání MP3 souborů se liší podle
konektoru. softwaru, použitého během nahrávání souborů.
• Podporovaná bitová rychlost je 32 kbit/s až 320
Poznámka: kbit/s pro MP3 a 64 kbit/s až 160 kbit/s pro WMA.
• Pro soubory MP3/WMA použijte příponu souboru
• Společnost Pioneer není odpovědná za ztráty dat, „.MP3“ a „.WMA“. Soubory bez přípony
ke kterým může dojít při připojení USB zařízení MP3/WMA nelze přehrávat.
k audio systému. • Seznamy přehrávání tento přístroj nepodporuje.
• Tento přístroj může zobrazit název adresáře nebo
• Soubory komprimované ve formátu MP3 a/nebo souboru dlouhý až 32 znaků.
WMA lze přehrávat po připojení k USB konektoru. • Maximální celkový počet MP3/WMA souborů je
999.
• Je podporován formát FAT 16 nebo FAT 32 USB • Maximální celkový počet adresářů je 99 včetně
paměťového zařízení. adresářů s nepřebratelnými soubory. Avšak na
displeji se zobrazí pouze adresáře s MP3
• Společnost Pioneer negarantuje, že všechna USB soubory.
paměťová zařízení budou fungovat s tímto audio • Zobrazený čas přehrávání se nemusí zobrazit
systémem. správně při přehrávání souborů s proměnlivou
bitovou rychlostí.
• Pro připojení USB paměťového zařízení k tomuto • Z informací ID3TAG je podporován pouze titul,
audio zařízení není doporučován USB kabel. interpret a album. Název titulu, interpreta a název
Použití USB kabelu může ovlivnit výkonnost alba lze zobrazit stisknutím tlačítka DISPLAY
tohoto audio systému. během přehrávání nebo pauzy souboru.
• Z informací WMA meta tag je rovněž podporován
• USB paměť nelze připojit přes USB rozbočovač. titul, interpret a název alba, pokud jsou tyto
informace nahrané v souboru WMA. Soubory
• USB konektor tohoto přístroje není určený pro WMA chráněné autorským právem nelze
připojení k PC, ale je použitý pro přehrávání přehrávat.
hudby z USB paměťového zařízení.

• Externí HDD nelze přehrávat přes USB konektor.

• Pokud USB paměť obsahuje velké množství dat,
načtení dat vyžaduje delší čas.

- 17 -

Tuner Uložení stanic do paměti
Můžete uložit až 40 AM a FM stanic do paměti a
Poslech tuneru později je vyvolat stisknutím tlačítka.

STANDBY/ON 1. Proveďte kroky 1 – 3 v „Ladění“.
2. Stiskněte tlačítko MEMORY.

INPUT

MEMORY 3. Během 30 sekund stiskněte tlačítko PRESET (©
nebo ª) pro výběr čísla předvolby. Uložte stanice
TUNING TUNING v pořadí počínaje předvolbou číslo 1.
PRESET
4. Během 30 sekund stiskněte tlačítko MEMORY pro
TUNER uložení stanice do paměti. Pokud indikátor
„MEMORY“ a číslo předvolby zmizí před uložením
PRESET stanice, opakujte postup od kroku 2.

Ladění 5. Opakujte kroky 1 – 4 pro uložení dalších stanic.
Když je do paměti uložená nová stanice, dříve
1. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON pro zapnutí uložená stanice je vymazána.
napájení.
Poznámka:
2. Stiskněte opakovaně tlačítko TUNER pro výběr Funkce zálohování chrání uložené stanice několik
požadovaného frekvenčního pásma (FM nebo hodin při výpadku napájení nebo odpojení napájecího
AM). kabelu.

3. Stiskněte tlačítko TUNING + nebo - na dálkovém Pro vyvolání uložených stanic
ovladači pro naladění požadované stanice.
• Ruční ladění: 1. Stiskněte tlačítko PRESET (© nebo ª) na méně
Stiskněte tlačítko TUNING + nebo - jak 0.5 sekundy pro výběr požadované stanice.
opakovaně pro naladění požadované stanice.
• Automatické ladění: Pro skenování uložených stanic
Stiskněte tlačítko TUNING + nebo - na déle Stanice uložené v paměti lze automaticky skenovat.
jak 0.5 sekundy, začne automatické ladění a
tuner se zastaví na první nalezené stanici. 1. Stiskněte tlačítko PRESET (© nebo ª) na více
jak 0.5 sekundy. Číslo předvolby bliká a stanice
Poznámka: jsou postupně vyvolány, každá na 5 sekund.
• Pokud dochází k radiovému rušení, automatické
2. Stiskněte tlačítko PRESET (© nebo ª) znovu,
ladění se může zastavit v místě rušené frekvence. když najdete požadovanou stanici.
• Automatické ladění přeskočí stanice se slabým
Pro vymazání celé paměti předvoleb
signálem.
• Pro zastavení automatického ladění stiskněte 1. Stiskněte tlačítko TUNER na dálkovém ovladači
nebo stiskněte opakovaně tlačítko INPUT na
znovu tlačítko TUNING + nebo -. přístroji pro výběr funkce Tuner..
• Pokud je naladěná stanice se systémem RDS
2. Režimu funkce Tuner stiskněte tlačítko CLEAR,
(Radiový datový systém), nejprve se zobrazí dokud se neobjeví „Tuner Clear“.
frekvence a rozsvítí se indikátor RDS. Pak se
zobrazí název stanice. CLEAR
• Pro RDS stanice lze provést plné automatické
ladění „ASPM“, viz. strana 19.

Pro příjem FM stereofonního vysílání:
• Stiskněte tlačítko TUNER pro výběr stereofonního

režimu a zobrazí se indikátor „ST“. Pokud je FM
vysílání stereofonní, zobrazí se „ “ a „ “.
• Pokud je FM příjem slabý, stiskněte tlačítko
TUNER pro zhasnutí indikátoru „ST“. Příjem se
změní na monofonní a zvuk bude čistší.

- 18 -

Pokročilé funkce Pokud již máte v paměti nějaké stanice uložené, počet
nových stanic, které lze uložit, je nižší.
Použití Radiového datového systému
(RDS) 1. Stiskněte tlačítko TUNER na dálkovém ovladači
nebo opakovaně tlačítko INPUT na přístroji pro
RDS je vysílací služba, kterou poskytuje mnoho FM stanic. výběr funkce TUNER.
Tyto FM stanice vysílají přídavná data souběžně
s normálním radiovým signálem. Vysílají název stanice a 2. Stiskněte a podržte tlačítko RDS ASPM na
informace o typu programu, jako je sport, hudba atd. dálkovém ovladači.
Když je naladěná RDS stanice, zobrazí se „RDS“ a název a) „ASPM“ bliká 4 sekundy a pak začne
stanice. skenování (87.50 – 108.00 MHz).
„TP“ (dopravní program) se objeví na displeji když přijímaná
stanice poskytuje dopravní informace a „TA“ (dopravní b) Když je RDS stanice nalezena, zobrazí se na
hlášení) se objeví když je dopravní informace vysílána. chvíli „RDS“ a stanice je uložena do paměti.
„PTYI“ (indikátor PTY) se objeví když je přijímána PTY
stanice. c) Po skenování se počet uložených stanic
zobrazí na 4 sekundy a pak se na 4 sekundy
RDS můžete ovládat pouze pomocí tlačítek na dálkovém zobrazí „END“.
ovladači.
Pro zastavení operace ASPM před jejím
Informace poskytované přes RDS dokončením:
Při každém stisknutí tlačítka RDS DISPLAY se zobrazení Stiskněte tlačítko RDS ASPM během hledání stanic.
přepne následovně: Stanice již uložené v paměti zůstanou zachovány.

TUNING TUNING Poznámka:
TUNER • Pokud stejná stanice vysílá na jiné frekvenci, je do
RDS
ASPM PTY DISP paměti uložena silnější frekvence.
• Jakákoli stanice, která má stejnou frekvenci jako
Název stanice (PS) Typ programu (PTY)
stanice již uložená v paměti, není uložena.
Frekvence Radiový text (RT) • Pokud je v paměti uloženo již 40 stanic,

Když je naladěná jiná než RDS stanice nebo RDS stanice skenování je zrušeno. Pokud chcete opakovat
se slabým signálem, zobrazení se mění v následujícím operaci ASPM, vymažte paměť.
pořadí: • Pokud nebyla do paměti uložena žádná stanice,
zobrazí se na cca 4 sekundy „END“.
No PS No PTY • Pokud je RDS signál slabý, názvy stanic se
nemusejí uložit do paměti.
FM 98.80 MHz No RT • Stejný název stanice lze uložit v různých
kanálech.
Použití automatické paměti stanic (ASPM) • V některých oblastech nebo během určitých
V operačním režimu ASPM tuner automaticky hledá časových úseků mohou být názvy stanic dočasně
nové RDS stanice. Lze uložit až 40 stanic. jiné.

Poznámka k RDS operacím
Pokud se stane něco z následujícího, neznamená to,
že je přístroj vadný:
• „PS“, „No PS“ a název stanice se objevuje

střídavě a přístroj nepracuje správně.
• Pokud určitá stanice nevysílá správně nebo je

v testovacím vysílání, funkce RDS příjmu nemusí
fungovat správně.
• Když přijímáte RDS stanici se slabým signálem,
informace jako název stanice se nemusejí
zobrazit.
• „No PS“, „No PTY“ nebo „No RT“ bliká 5 sekund a
pak se zobrazí frekvence.

- 19 -

Poznámky pro radiový text: Popis kódů PTY (typy programů) a TA (dopravní
• Prvních 14 znaků radiového textu se objeví na 4 hlášení)
Můžete hledat a přijímat následující PTY, TP a TA
sekundy a pak text roluje na displeji. signály.
• Když naladíte RDS stanici, která nevysílá radiový
NEWS (Zprávy) - Krátké přehledy událostí, aktualit a
text, zobrazí se „No RT“ když přepnete na reportáží.
zobrazení radiového textu. AFFAIRS (Běžné zprávy) - Místní program s
• Když jsou data radiového textu přijímána nebo komentářem událostí, včetně rozhovorů, analýz, zpráv
když se obsah textu změní, zobrazí se „RT“. ze společnosti.
INFO (Informace) - Všeobecné informace včetně
Pro vyvolání stanice z paměti předpovědi počasí, lékařské pomoci, informací pro
Pro specifikování typu programu a výběr stanice spotřebitele.
(hledání PTY): SPORT (Sport) - Program, týkající se sportovních
Můžete hledat stanici specifikováním typu programu událostí.
(zprávy, sport, dopravní vysílání atd. … viz. strana 20) EDUCATE (Vzdělávání) - Program určený pro
ze stanic v paměti: vzdělávací činnost.
DRAMA (Drama) - Uvádí hry a seriály.
1. Stiskněte tlačítko TUNER na dálkovém ovladači CULTURE (Kultura) - Uvádí kulturní pořady.
nebo opakovaně tlačítko INPUT na přístroji pro SCIENCE (Věda) - Uvádí pořady o přírodních vědách
výběr funkce TUNER. a technice.
VARIED (Různorodý program) - Uvádí kvízi,
2. Stiskněte tlačítko RDS PTY na dálkovém soutěže, rozhovory se zajímavými lidmi, komedie,
ovladači. satiry.
POP M (Pop) - Uvádí populární hudbu, včetně nových
„SELECT“ a „PTY TI“ se objevuje střídavě na cca nahrávek.
6 sekund. ROCK M (Rock) - Uvádí rockovou hudbu, včetně
nahrávek začínajících skladatelů.
3. Během 6 sekund stiskněte tlačítko nebo pro M.O.R. M (Střední proud) - Uvádí hudbu středního
výběr typu programu. proudu.
LIGHT M (Lehká klasická hudba) - Klasická hudba
Při každém stisknutí tlačítka se objeví typ pro nenáročné posluchače, jako jsou instrumentální
programu. Pokud je tlačítko stisknuto na déle jak skladby a pod.
0.5 sekundy, typ programu se mění spojitě. CLASSICS (Vážná hudba) - Uvádí symfonickou
hudbu, komorní koncerty, operní hry.
4. Když vybraný typ programu bliká (během 6 OTHER M (Ostatní hudba) - Hudba jiného stylu než
sekund), stiskněte znovu tlačítko RDS PTY. byly předchozí kategorie, např. jazz, country, folk,
reggae a pod.
Vybraný typ programu svítí 2 sekundy, objeví se WEATHER (Počasí) - Informace o počasí.
„SEARCH“ a operace hledání začne. FINANCE (Finance) - Zprávy z burzy, obchodu atd.
CHILDREN (Dětské programy) - Programy určené
Poznámka: pro děti a mládež.
• Pokud zobrazení přestane blikat, začněte znovu SOCIAL A (Sociální události) - Programy o lidech a
vlivech na ně působících – sociologie, historie,
od kroku 2. Když přístroj najde odpovídající typ psychologie atd.
programu, číslo předvolby svítí cca 8 sekund a RELIGION (Náboženství) - Náboženská témata.
pak zůstane svítit název stanice. PHONE IN (Telefonování) - Pořady založené na
• Když chcete poslouchat stejný typ programu na telefonátech posluchačů.
jiné stanici, stiskněte tlačítko RDS PTY když číslo TRAVEL (Cestování) - Pořady o cestování.
předvolby nebo název stanice bliká. Přístroj najde LEISURE (Rekreace) - Pořady o volném čase a
další stanici. rekreačních aktivitách, např. zahradničení, rybaření
• Když není žádná stanice nalezena, zobrazí se na atd.
4 sekundy „NOT FOUND“. JAZZ (Jazz) - Jazzová hudba.
COUNTRY (Country) - Country hudba.
Když vyberete dopravní program: NATION M (Národní hudba) - Národní hudba
Když v kroku 3 vyberete dopravní program, objeví se určitého národa v jeho jazyku.
„TP“. OLDIES (Oldies) - Hudba ze „zlatého věku“ populární
(To neznamená, že můžete v tomto okamžiku hudby.
poslouchat dopravní vysílání.) FOLK M (Folková hudba) - Folková hudba.
Když je dopravní vysílání vysíláno, objeví se „TA“. DOCUMENT (Dokumenty) - Dokumentární pořady.

- 20 -

TEST – Vysílání při testování přístrojů nebo receiverů Použití časovačů (Pouze dálkový ovladač)
pro nouzová vysílání.
ALARM – Nouzové vysílání za výjimečných okolností STANDBY/ON
pro varování před nebezpečím.
TP – Vysílání, které přenáší dopravní hlášení. CLOCK/TIMER
TA – Dopravní hlášení je vysíláno.

TUNING TUNING
ENTER

Časovač přehrávání:
Přístroj se zapne a přehrává požadovaný zdroj (CD,
TUNER, USB, iPod, LINE IN) v nastaveném čase.

Tento přístroj má 2 typy časovačů: jednorázový
časovač a denní časovač.

Jednorázový časovač:
Jednorázový časovač přehrává pouze jednou
v nastaveném čase (indikátor „ “).

Denní časovač:
Denní časovač pracuje ve stejném nastaveném čase
každý nastavený den. Např. nastavte časovač na
buzení každý den (indikátor „DAILY“).

Použití kombinace jednorázového a denního
časovače:
Např. použijte jednorázový časovač pro poslech
rozhlasového programu a použijte denní časovač pro
buzení.

1. Nastavte denní časovač (strana 21).
2. Nastavte jednorázový časovač (strana 21).

1 minuta nebo více

Denní časovač Jednorázový č.

Start Stop Start Stop

- 21 -

Časované přehrávání Jednorázový časovač:
Nastavení časovače je zrušeno.
Před nastavením časovače:
• Zkontrolujte, že hodiny jsou správně nastavené Denní časovač:
Časovač pracuje ve stejný čas každý den. Pokračuje,
(viz. strana 9). Pokud ne, nemůžete použít funkci dokud nastavení denního časovače není zrušeno.
časovače. Zrušte denní časovač, když ho nechcete používat.
• Pro časované přehrávání: Připojte USB nebo
vložte disk nebo iPod pro přehrávání. Poznámka:
• Když provedete časované přehrávání s použitím
ª
jiného přístroje, připojeného ke konektoru USB,
1. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON pro zapnutí vyberte v kroku 5 „USB“ nebo „LINE IN“.
napájení. • Tento přístroj se může automaticky zapnout nebo
vypnout do pohotovostního stavu. Avšak připojený
2. Stiskněte a podržte tlačítko CLOCK/TIMER. přístroj se nezapne nebo nevypne. Pro zastavení
3. Během 30 sekund stiskněte tlačítko nebo časovaného přehrávání viz. „Zrušení nastavení
časovače“ na této stránce.
pro výběr „Once“ nebo „Daily“ a stiskněte tlačítko
ENTER. Kontrola nastavení časovače:
4. Během 30 sekund stiskněte tlačítko nebo
pro výběr „Timer Set“ a stiskněte tlačítko ENTER. 1. Zapněte napájení a stiskněte a podržte tlačítko
5. Pro výběr zdroje časovaného přehrávání (CD, CLOCK/TIMER.
TUNER, USB, iPod, LINE IN) stiskněte tlačítko
nebo . Stiskněte tlačítko ENTER. 2. Během 30 sekund stiskněte tlačítko nebo
Když vyberete tuner, vyberte stanici stisknutím pro výběr „Once“ nebo „Daily“ a stiskněte tlačítko
tlačítka nebo a pak stiskněte tlačítko ENTER.
ENTER. Pokud není stanice uložená v předvolbě,
zobrazí se „No Preset“ a nastavení časovače se 3. Během 30 sekund stiskněte tlačítko nebo
zruší. pro výběr „Timer Call“ a stiskněte tlačítko ENTER.
6. Pro nastavení dne stiskněte tlačítko nebo a
pak stiskněte tlačítko ENTER. Zrušení nastavení časovače:
7. Stiskněte tlačítko ENTER pro nastavení hodiny.
Stiskněte tlačítko nebo a pak stiskněte 1. Zapněte napájení a stiskněte a podržte tlačítko
tlačítko ENTER. CLOCK/TIMER.
8. Pro nastavení minut stiskněte tlačítko nebo
a pak stiskněte tlačítko ENTER. 2. Během 30 sekund stiskněte tlačítko nebo
9. Nastavte čas konce jako v kroku 7 a 8 nahoře. pro výběr „Once“ nebo „Daily“ a stiskněte tlačítko
10. Nastavte hlasitost tlačítky VOL (+ nebo -) a pak ENTER.
stiskněte tlačítko ENTER. Nenastavujte hlasitost
příliš vysoko. 3. Během 30 sekund stiskněte tlačítko nebo
11. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON pro vypnutí do pro výběr „Timer Off“ a stiskněte tlačítko ENTER.
pohotovostního stavu. Indikátor „TIMER“ svítí a Časovač je zrušen (nastavení není vymazáno).
přístroj je připravený na časované přehrávání.
Obnovení nastavení časovače, uloženého v
12. Když je dosaženo nastaveného času, přehrávání paměti:
začne. Hlasitost se plynule zvýší na nastavenou
úroveň. Během časovaného přehrávání indikátor 1. Zapněte napájení a stiskněte a podržte tlačítko
časovače bliká. CLOCK/TIMER.

13. Když je dosaženo konce nastaveného času, 2. Během 30 sekund stiskněte tlačítko nebo
systém se automaticky vypne do pohotovostního pro výběr „Once“ nebo „Daily“ a stiskněte tlačítko
stavu. ENTER.

3. Během 30 sekund stiskněte tlačítko nebo
pro výběr „Timer On“ a stiskněte tlačítko ENTER.

4. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON pro vypnutí do
pohotovostního stavu.

Poznámka:
Nastavení hodin se vymaže, pokud je odpojený
napájecí kabel nebo když dojde k výpadku napájení.

- 22 -

Použití časovače vypnutí Sluchátka

Tuner, kompaktní disk, iPod, USB a Line In lze • Nenastavujte hlasitost při zapnutí naplno a
vypnout automaticky. poslouchejte hudbu při střední hlasitosti. Silný tlak
zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
1. Přehrávejte požadovaný zvukový zdroj.
2. Stiskněte tlačítko SLEEP. • Před připojením nebo odpojením sluchátek snižte
3. Během 5 sekund stiskněte numerická tlačítka pro hlasitost.

nastavení času v minutách (1 minuta – 99 minut). • Použijte sluchátka s 3.5 mm konektorem a
4. Objeví se „SLEEP“. impedancí v rozsahu 16 a 50 ohmů. Doporučená
5. Přístroj se automaticky vypne do pohotovostního impedance je 32 ohmů.

stavu po uplynutí nastaveného času. Hlasitost je • Připojení sluchátek automaticky odpojí
snížena 1 minutu před dokončením operace. reproduktory. Nastavte hlasitost knoflíkem
VOLUME.
Pro kontrolu zbývajícího času do vypnutí:
• Pouze X-HM20: Zvuk z přístroje iPod/iPhone
1. Když je zobrazeno „SLEEP“, stiskněte tlačítko nelze poslouchat přes sluchátka připojená
SLEEP. k tomuto přístroji. Když připojíte sluchátka a je
vybraná funkce iPod/iPhone, zobrazí se „HP
Pro zrušení časovače vypnutí: INVALID“.
Když je zobrazeno „SLEEP“, stiskněte tlačítko
STANDBY/ON. Pro zrušení časovače vypnutí bez
vypnutí do pohotovostního stavu proveďte následující.

1. Když je zobrazeno „SLEEP“, stiskněte tlačítko
SLEEP.

2. Během 5 sekund stiskněte dvakrát tlačítko „0“, až
se zobrazí „SLEEP 00“.

Pro současní použití časovače a časovače vypnutí

Časovač vypnutí a časovač přehrávání:
Např. můžete jít spát při poslechu tuneru a druhý den
se vzbudit s CD.

1. Nastavte časovač vypnutí (viz. kroky 1 – 5).
2. Když je nastavený časovač vypnutí, nastavte

časovač přehrávání (viz. kroky 2 – 9, strana 22).

Nastavení časovače Nastavení časovače Konec
Vypnutí přehrávání

1-99 minut Požadovaný čas

Časovač vypnutí se Začátek časovače
automaticky zastaví přehrávání

- 23 -

Reference USB

Odstraňování závad Symptom Možná příčina
• Zařízení nebylo
Mnoho potencionálních problémů lze vyřešit bez vyhledání • Jsou na zařízení MP3/WMA soubory?
servisu. detekováno. • Je zařízení správně připojené?
Pokud je s tímto produktem něco v nepořádku, zkontrolujte • Nejedná se o MTP zařízení?
následující body dříve než vyhledáte servis. • Přehrávání nejde • Neobsahuje zařízení pouze soubory
spustit.
Obecné problémy AAC?
• Špatné zobrazení
Symptom Možná příčina času. • Nejedná se o WMA soubor chráněný
• Hodiny neukazují autorským právem?
• Nedošlo k přerušení • Špatné zobrazení
správný čas. napájení? Nastavte názvu souboru. • Nejedná se o falešný soubor MP3?
• Když je stisknuto hodiny (strana 9).
• Není přehráván soubor s variabilní
tlačítko, přístroj • Vypněte přístroj do bitovou rychlostí?
nereaguje. pohotovostního stavu a
znovu ho zapněte. • Není název napsán cizími znaky?
• Není slyšet zvuk.
• Pokud přístroj stále iPod a iPhone (Pouze X-HM20)
CD přehrávač nefunguje, proveďte
reset (strana 25). Symptom Možná příčina
• Není reprodukován
• Není hlasitost • iPod nebo iPhone nepřehrává.
nastavena na minimu? zvuk. Na • iPod nebo iPhone není správně
TV/monitoru se
• Nejsou připojená neobjevuje obraz. připojený k tomuto přístroji.
sluchátka? • Je napájecí kabel připojený?
• iPod nebo iPhone • Video kabel není správně připojený.
• Nejsou reproduktorové se nenabíjí. • Vstup TV/monitoru není správně
vodiče odpojené?
• Na obrazovce nastavený.
Symptom Možná příčina iPhone se objevilo • Funkce TV Out iPod není nastavená
• Přehrávání nelze hlášení „This
• Není disk vložený accessory not made na výstup obrazu.
spustit. obráceně? to work with iPhone“ • Zvuk z přístroje iPod/iPhone nelze
• Přehrávání se nebo „This
• Splňuje disk accessory is not poslouchat přes sluchátka připojená
zastavuje nebo požadované standardy? supported by k tomuto přístroji.
neprobíhá správně. iPhone.
• Zvuk přeskakuje nebo • Není disk poškrábaný? • iPod není iPhone nemá dobrý kontakt
se skladba zastavuje. s konektorem.
• Není přístroj vystavený
Dálkový ovladač silným vibracím? • Hlavní přístroj používá k napájení
baterie.
• Nedošlo v přístroji ke
kondenzaci vlhkosti? • Používáte iPod (3. generace).
• iPod nebo iPhone není podporován.

Kompatibilní modely viz. strana 10.
• iPod nebo iPhone nelze nabíjet,

pokud je hlavní přístroj v režimu USB.

• Baterie iPhone je vybitá. Nabijte
iPhone.

• iPhone není správně připojený do
dokovacího konektoru.

Symptom Možná příčina
• Dálkový ovladač • Je napájecí kabel

nefunguje. přístroje připojený do
sítě?
Tuner • Jsou baterie správně
vložené?
Symptom • Nejsou baterie vybité?
• Rádio šumí. • Je správná vzdálenost a
úhel?
• Nesvítí na sensor silné
světlo?

Možná příčina
• Není přístroj v blízkosti

TV nebo počítače?
• Je FM nebo AM

smyčková anténa
správně umístěná?
Umístěte antény dál do
napájecího kabelu.

- 24 -

Kondenzace vlhkosti Údržba kompaktních disků
Náhlá změna teploty, skladování nebo používání Kompaktní disky jsou poměrně odolné proti poškození,
v extrémně vlhkém prostředí může způsobit kondenzaci avšak pokud jsou špinavé nebo poškrábané, může
uvnitř přístroje (CD snímač atd.) nebo na vysílači dálkového docházet k přeskakování skladeb. Dodržujte proto
ovladače. Kondenzace může způsobit závadu přístroje. následující rady.
Když se to stane, nechejte zapnuté napájení bez vloženého • Nepište nic na žádnou stranu disku, především ne na
disku cca 1 hodinu, dokud nebude zase možné přehrávání
disku. Před použitím přístroje vysušte vlhkost na vysílači signálovou stranu.
dálkového ovladače. • Chraňte disky před přímým sluncem, horkem a vysokou

Pokud nastane problém vlhkostí.
Pokud je přístroj vystavený silnému externímu rušení • Vždy držte disk za okraj. Otisky prstů, nečistoty nebo
(mechanický náraz, silná statická elektřina, abnormální
napětí v síti v důsledku bouřky atd.) nebo pokud nepracuje voda na disku může způsobit šum nebo přeskakování
správně, jedná se o závadu. skladeb. Pokud se disk nepřehrává správně, vyčistěte
ho měkkým a suchým hadříkem přímými tahy od středu
Když nastane problém, proveďte následující: k okraji.
1. Vypněte napájení do pohotovostního stavu a znovu ho
NE ANO
zapněte. Správně
2. Pokud není správná funkce obnovena, odpojte přístroj
Údržba
od sítě, znovu ho připojte a zapněte.
Čištění přístrojové skříně
Poznámka: Pravidelně čistěte přístroj měkkým hadříkem, navlhčeným
Pokud předchozí operace nepomohou, vymažte paměť ve slabém roztoku neutrálního saponátu.
přístroje provedením resetu.
Upozornění:
Tovární reset, vymazání paměti • Nepoužívejte pro čištění chemikálie (benzín, malířské

1. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON pro zapnutí napájení. ředidlo atd.). Může dojít k poškození přístrojové skříně.
2. Stiskněte tlačítko LINE na dálkovém ovladači nebo • Neaplikujte do přístroje olej. Může dojít k závadě.

stiskněte opakovaně tlačítko INPUT na přístroji pro
výběr funkce LINE.
3. V režimu funkce LINE stiskněte a podržte tlačítko
a stiskněte na přístroji, dokud se neobjeví „RESET“.

Upozornění:
Tato operace vymaže všechna data uložená v paměti
včetně hodin, nastavení časovače, předvoleb tuneru a CD
programu.

Před transportem přístroje
Odpojte iPod, USB paměťové zařízení a vyjměte disk
z přístroje. Pak vypněte přístroj do pohotovostního stavu.
Přenášení přístroje s připojeným přístrojem iPod, USB
paměťovým zařízením nebo vloženým diskem může
způsobit jeho poškození.

- 25 -

Specifikace USB

Společnost Pioneer své přístroje stále vylepšuje a USB rozhraní • Vyhovuje USB 1.1 (Full
proto si vyhrazuje právo změny specifikace produktu Speed)/2.0 Mass Storage Class
bez předchozího upozornění. Dále uvedené hodnoty
jsou nominální. U jednotlivých přístrojů může • Podporuje pouze Bulk a CBI
docházet k jejich odchylkám. protokol

Obecná specifikace Podporované • MPEG 1 Layer 3
soubory • WMA (ne DRM)

Podpora • MP3 (32 až 320 kbit/s)
bitové • WMA (64 až 160 kbit/s
rychlosti

Napájení 220 – 230 V stř., 50/60 Hz Ostatní • Maximální počet souborů
Příkon MP3/WMA je 999.
Zapnuté napájení:
Rozměry 45 W (X-HM20) • Maximální počet adresářů je 99
Hmotnost 30 W (X-HM10) včetně kořenového adresáře.
Pohotovostní stav: 0.4 W
Zesilovač • Informace ID3TAG: podpora
Šířka: 215 mm pouze pro titul, interpreta a
Výška: 99 mm
Hloubka: 300 mm album.

3.8 kg (X-HM20) • Podpora ID3RAG verze 1 a
3.7 kg (X-HM10) verze 2.

Podpora • Podpora USB zařízení
souborového s Microsoft Windows/DOS/FAT
systému 12/FAT 16/ FAT 32

• 2 kB délka sektoru

Výstupní RMS: 15 W + 15 W Reproduktory
výkon (1 kHz, 10% celkové harm. zkreslení,
Výstupní 4 ohmy) X-HM20 2-pásmový reproduktorový systém
konektory 5 cm výškový měnič
Reproduktory: 4 ohmy Typ 10 cm hloubkový měnič
Vstupní 20 Hz až 20 kHz 15 W
konektory Video výstup (Pouze X-HM20): Maximální
1 Vš-š vstupní výkon 4 ohmy
Sluchátka: 16 ohmů Impedance Šířka: 132 mm
(Doporučená: 32 ohmů) Rozměry Výška: 260 mm
Hloubka: 173 mm
Line In (analogový vstup): Hmotnost 2.0 kg/každý
500 mV/47 kohmů

CD přehrávač

Typ Přehrávač kompaktních disků

Snímání Bezkontaktní, 3-paprskový X-HM10
signálu
polovodičový laserový snímač Typ 2-pásmový reproduktorový systém
D/A převodník Piezoelektrický výškový měnič
Multi bitový D/A převodník Maximální 10 cm hloubkový měnič
Frekvenční vstupní výkon 15 W
odezva 20 Hz až 20 kHz Impedance
Rozměry 4 ohmy
Dynamický 90 dB (1 kHz) Šířka: 132 mm
rozsah Hmotnost Výška: 260 mm
Hloubka: 158 mm
Tuner 1.6 kg/každý

Frekvenční FM: 87.5 MHz až 108 MHz O iPod/iPhone/iPad
rozsah AM: 522 kHz až 1620 kHz

Předvolby 40 (FM a AM stanice)

„Made for iPod“, „Made for iPhone“ a „Made for iPad“

znamená, že elektronické zařízení bylo navrženo pro
připojení přístroje iPod, iPhone nebo iPad a bylo
certifikováno výrobcem, že splňuje standardy Apple.
Společnost Apple není odpovědná za operace tohoto
přístroje a za to, že splňuje všechny bezpečností standardy.

iPod, iPhone a iPad jsou obchodní značky společnosti
Apple, Inc., registrované v USA a dalších zemích.

- 26 -


Click to View FlipBook Version