The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-12 08:54:44

Pioneer DEH-S510BT CZ

Pioneer DEH-S510BT CZ

DEH-S510BT

Návod k použití

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne 24.1.1997 a nařízení
vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

VÝSTRAHA

Výrobek je vybaven laserem
Při nesprávné manipulaci s přístroje v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. Neotvírejte a nesnímejte žádné

kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi.

NEBEZPEČÍ

Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Chraňte se před přímým
zásahem laserového paprsku.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Obsah

Začněte ........................................................................................................................................................................3 
Rádio ............................................................................................................................................................................7 
CD/USB/iPhone®/AUX ................................................................................................................................................9 
Bluetooth ...................................................................................................................................................................11 
Bluetooth audio.........................................................................................................................................................14 
Spotify® .....................................................................................................................................................................15 
Použití Pioneer Smart Sync/APP.............................................................................................................................17 
Audio nastavení ........................................................................................................................................................21 
Nastavení ...................................................................................................................................................................23 

Nastavení FUNCTION ............................................................................................................................................23 
Nastavení AUDIO....................................................................................................................................................24 
Nastavení SYSTEM ................................................................................................................................................27 
Nastavení ILLUMINATION......................................................................................................................................30 
Nastavení MIXTRAX ...............................................................................................................................................31 
Nastavení MICROPHONE ......................................................................................................................................32 
Další informace .........................................................................................................................................................33 
Připojení/Instalace ....................................................................................................................................................42 
Než začnete ...............................................................................................................................................................42 

O tomto návodu:
 V následujících instrukcích jsou USB paměti nebo USB audio přehrávače označovány jako „USB zařízení“.

2

Začněte

Základní ovládání

DEH-S510BT 2 3 4 56

1

12 11 10 98 7

(1) Tlačítko SRC (zdroj)/OFF (vypnutí)

(2) Knoflík M.C. (MULTI-CONTROL)

(3) Tlačítko DISP (Displej)

(4) Slot pro vložení disku
(5) Tlačítko EJECT ()
(6) USB port

(7) Uvolňovací tlačítko čelního panelu
(8) Vstupní zdířka AUX (3.5 mm stereo jack)

(9) Displej
(10)Tlačítko  (navigace)/LIST
(11)Tlačítko BAND (pásmo)/ (zpět)
(12)Tlačítko (Telefon)

Často používané operace

Účel Operace
Zapnutí napájení* Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro zapnutí napájení.
Stiskněte a podržte tlačítko SRC/OFF pro vypnutí napájení.
Nastavení hlasitosti Otočte knoflíkem M.C.
Výběr zdroje Stiskněte opakovaně tlačítko SRC/OFF.
Změna informací na displeji Stiskněte opakovaně tlačítko DISP.
Návrat do předchozího Stiskněte tlačítko BAND/ .
zobrazení/ seznamu
Návrat do normálního Stiskněte a podržte tlačítko BAND/ .
zobrazení z nabídky
Změna jasu displeje Stiskněte a podržte tlačítko BAND/ .
Přijmutí hovoru Stiskněte jakékoli tlačítko.
Ukončení hovoru Stiskněte tlačítko .

* Pokud je modrý/bílý vodič přístroje připojený ke svorce relé ovládání automatické antény, anténa se po
zapnutí přístroje vysune. Pro zasunutí antény vypněte přístroj.

3

Indikace na displeji

Indikátor Popis
TP Objeví se, když existuje nižší vrstva adresářů nebo položek nabídky.
BASS Objeví se, když je přijímán dopravní program.
Objeví se, když je aktivní funkce zvýraznění basů.
APP Objeví se, když je nastavené náhodné přehrávání (vyjma když je jako zdroj vybráno BT
AUDIO).
Objeví se, když je nastavené opakované přehrávání (vyjma když je jako zdroj vybráno
BT AUDIO).
Objeví se, když je provedeno připojení Bluetooth (strana 11).
Objeví se, když je provedeno připojení Pioneer Smart Sync (strana 17).

Odpojení čelního panelu

Odpojte čelní panel pro ochranu před krádeží. Před odpojení panelu odpojte všechny kabely a přístroje,
připojené k čelnímu panelu a vypněte napájení.

Odpojení Připojení

Důležité:
 Nevystavujte čelní panel silným nárazům.
 Chraňte čelní panel před přímým sluncem a vysokými teplotami.
 Vždy uložte odpojený čelní panel do ochranného pouzdra.

Reset mikroprocesoru

Mikroprocesor musí být resetován za následujících podmínek:
 Před prvním použitím tohoto produktu po instalaci.
 Když přístroj nepracuje správně.
 Když se na displeji objeví cizí nebo nesprávné hlášení.

1. Odpojte čelní panel (strana 4).

2. Stiskněte tlačítko RESET špičatým předmětem delším než 8 mm.

Tlačítko RESET
4

Nabídka nastavení

Když po instalaci zapnete napájení, objeví se na displeji nabídka nastavení.

Varování:
Nepoužívejte přístroj ve standardním režimu, když je k němu připojený reproduktorový systém pro síťový
režim. Nepoužívejte přístroj v síťovém režimu, když je k němu připojený reproduktorový systém pro běžný
režim. Jinak může dojít k poškození reproboxů.

1. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr položky, pak ho stiskněte pro potvrzení.
Pro pokračování další položkou nabídky musíte potvrdit svůj výběr.

Položka nabídky Popis textových informací
LANGUAGE
„ENG“ (anglicky) Vyberte jazyk pro zobrazování
„PYC“ (rusky) z komprimovaného audio souboru.
„TUR“ (turecky)
„FRA“ (francouzsky) Nastavení hodin.
„DEU“ (německy) 1. Otočte knoflíkem M.C. pro nastavení hodiny, pak ho stiskněte pro
CLOCK SET
potvrzení.
FM STEP Indikátor se automaticky posune na nastavení minut.
„100“, „50“ 2. Otočte knoflíkem M.C. pro nastavení minut, pak ho stiskněte pro
potvrzení.

Výběr kroku FM ladění ze 100 kHz nebo 50 kHz.

5

Položka nabídky Popis

SPEAKER MODE Přepněte mezi dvěma operačními režimy: 2-pásmový síťový režim
„STANDARD“ (NETWORK) a standardní režim (STANDARD) podle provedeného
„NETWORK“ připojení. Pro detaily o operačním režimu viz. strana 21.
Po výběru odpovídajícího režimu otočte knoflíkem M.C. pro výběr
„YES“ a stiskněte ho pro potvrzení.

 Nabídku nastavení nemůžete dokončit bez nastavení „SPEAKER
MODE“.

 Jakmile je režim reproboxů nastavený, nemůžete ho změnit,
dokud neobnovíte výchozí nastavení produktu. Obnovte výchozí
nastavení produktu pro změnu nastavení režimu reproboxů (viz.
„Reset systému“ na straně 7).

 Když je vybráno „NETWORK“, funkce BEEP TONE není
k dispozici.

2. Když jsou provedena všechna nastavení, objeví se „USB CONN.SET“.
Stiskněte knoflík M.C. pro vymazání hlášení.

 Po připojení vašeho zařízení k tomuto přístroji přes USB se objeví na vašem přístroji
iPhone/Android výzva k instalaci aplikace Pioneer Smart Sync.

3. Objeví se „QUIT: YES“.
Pro návrat k první položce nabídky nastavení otočte knoflíkem M.C. pro výběr „QUIT: NO“ a pak ho
stiskněte pro potvrzení.

4. Stiskněte knoflík M.C. pro potvrzení nastavení.

Poznámka:

 Tato nastavení kromě „SPEAKER MODE“ lze provést kdykoli z nabídky SYSTEM (strana 27) a INITIAL
(strana 6).

Zrušení demonstračního zobrazení (DEMO OFF)

1. Stiskněte knoflík M.C pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte knoflíkem M.C pro výběr „SYSTEM“, pak ho stiskněte pro potvrzení.
3. Otočte knoflíkem M.C pro výběr „DEMO OFF“, pak ho stiskněte pro potvrzení.
4. Otočte knoflíkem M.C pro výběr „YES“, pak ho stiskněte pro potvrzení.

Nastavení INITIAL

1. Stiskněte a podržte tlačítko SRC/OFF, dokud se přístroj nevypne.

6

2. Stiskněte a podržte tlačítko SRC/OFF pro zobrazení hlavní nabídky.

3. Otočte knoflíkem M.C pro výběr „INITIAL“, pak ho stiskněte pro potvrzení.

4. Otočte knoflíkem M.C pro výběr volby, pak ho stiskněte pro potvrzení.

Položka nabídky Popis
FM STEP Výběr kroku FM ladění ze 100 kHz nebo 50 kHz.
„100“, „50“

REAR-SP

„FUL“ Vyberte, pokud je širokopásmový reprobox připojený k vodičům výstupu
zadních reproboxů.

„SW“ Vyberte, pokud je subwoofer připojený přímo k vodičům výstupu zadních
S/W UPDATE reproboxů bez pomocného zesilovače.

„SYSTEM INFO“ Vyberte „SYSTEM INFO“ pro kontrolu informace o posledním systému
„S/W UPDATE“ v přístroji.

SYSTEM RESET Vyberte „S/W UPDATE“ pro aktualizaci přístroje posledním softwarem a
„YES“, „NO“ inicializaci nastavení přístroje. Pro detaily o posledním softwaru a
aktualizaci navštivte naše webové stránky.
Vyberte „YES“ pro inicializaci nastavení přístroje. Přístroj se automaticky
restartuje.

Rádio

Frekvence tuneru tohoto přístroje jsou pro použití ve vaší oblasti. V jiných oblastech může být příjem
špatný. Funkce RDS (Radiový datový systém) pracuje pouze v oblastech, kde FM stanice vysílají RDS
signál.

Příjem stanic z předvoleb

1. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr „RADIO“.

2. Stiskněte tlačítko BAND/ pro výběr pásma z „FM1“, „FM2“, „FM3“, „MW“ nebo „LW“.

3. Stiskněte numerické tlačítko (1/ až 6/ ).

Tip:
 Tlačítka / lze také použít pro výběr předvolby stanice, pokud je položka „SEEK“ nastavená na

„PCH“ v nabídce FUNCTION (strana 24).

7

Paměť nejlepších stanic (BSM)

Šest nejsilnějších stanic je uloženo pod numerická tlačítka (1/ až 6/ ).
1. Po výběru pásma stiskněte knoflík M.C pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte knoflíkem M.C pro výběr „FUNCTION“, pak ho stiskněte pro potvrzení.
3. Otočte knoflíkem M.C pro výběr „BSM“, pak ho stiskněte pro potvrzení.

Pro ruční naladění stanice

1. Po výběru pásma stiskněte tlačítko / pro výběr stanice.
Stiskněte a podržte tlačítko / a pak je uvolněte pro hledání dostupné stanice. Hledání se zastaví,
když přístroj najde stanici. Pro zrušení hledání stiskněte tlačítko /.

Poznámka:
 Položka „SEEK“ musí být nastavená na „MAN“ v nabídce FUNCTION (strana 24).

Pro ruční uložení stanic

1. Během příjmu stanice, kterou chcete uložit, stiskněte a podržte jedno z numerických tlačítek
(1/ až 6/ ), dokud nepřestane blikat.

Použití funkcí PTY

Přístroj hledá stanice podle informace PTY (typ programu).
1. Během FM příjmu stiskněte a podržte tlačítko .
2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr typu programu z „NEWS/INFO“, „POPULAR“, „ CLASSICS“

nebo „OTHERS“.
3. Stiskněte knoflík M.C.

Přístroj začne hledat stanic. Když je stanice nalezena, její název se zobrazí.
Poznámka:
 Pro zrušení hledání stiskněte knoflík M.C.
 Program pro některé stanice se může lišit od programu, indikovaného vysílaným kódem PTY.
 Pokud není nalezena žádná stanice, vysílající požadovaný typ programu, zobrazí se „NOT FOUND“

na dvě sekundy a pak se tuner vrátí k původní stanici.

8

CD/USB/iPhone®/AUX

(Zdroj iPhone není dostupný, když je „USB MTP“ nastaveno na „ON“ v nastavení „SYSTEM“ (strana 28).

Přehrávání

Před připojením přístroje k tomuto zařízení odpojte sluchátka.

CD

1. Vložte disk do štěrbiny stranou s potiskem nahoru.
Pro vysunutí disku nejprve zastavte přehrávání a pak stiskněte tlačítko .

USB zařízení (včetně Android™)/iPhone

1. Otevřete kryt USB portu.
2. Připojte USB zařízení/iPhone pomocí vhodného kabelu.
Poznámka:
 Pro automatické přepnutí na „USB“ zdroj, když je USB zařízení/iPhone připojený k tomuto přístroji,

nastavte „USB AUTO“ v nabídce „SYSTEM“ na „ON“ (strana 29).
Upozornění:
Použijte USB kabel (prodávaný samostatně) pro připojení USB paměťového zařízení, protože jakékoli
zařízení připojené přímo k přístroji přesahuje z přístroje, což může být nebezpečné.
Před odpojením zařízení zastavte přehrávání.

AOA připojení
Zařízení s operačním systémem Android OS 4.1 nebo novějším a také podporující AOA (Android Open
Accessory) 2.0 lze připojit k přístroji přes AOA pomocí kabelu, dodávaného s přístrojem.
Poznámka:
 Pokud použijete AOA připojení, „APP CONTROL“ musí být nastaveno na „WIRED“ (strana 28) a „USB

MTP“ musí být nastaveno na „OFF“ (strana 28) v nabídce nastavení „SYSTEM“.

MTP připojení
Zařízení s operačním systémem Android OS 4.0 nebo vyšším lze připojit k tomuto přístroji přes MTP
s použitím kabelu, dodávaného se zařízením. Avšak podle připojeného zařízení a počtu souborů
v zařízení audio soubory/skladby nemusí být možné přehrávat přes MTP. Pamatujte, že MTP připojení
není kompatibilní se soubory formátu WAV a FLAC a nelze ho použít s funkcí MIXTRAX.
Poznámka:
 Pro použití MTP připojení, musí být „USB MTP“ v nabídce „SYSTEM“ nastaveno na „ON“ (strana 28).

9

AUX

1. Připojte stereo mini konektor do vstupní zdířky AUX.

2. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr „AUX IN“ jako zdroje.

Poznámka:
 Pokud je v nastavení SYSTEM položka „AUX“ nastavená na „OFF“, „AUX IN“ nelze vybrat jako zdroj

(strana 28).

Operace

Můžete provést různá nastavení v nabídce FUNCTION (strana 23) (kromě zdroje AUX IN/CD/USB).
Pamatujte, že následující operace nefungují pro zařízení AUX. Pro ovládání zařízení AUX použijte
ovládání na samotném zařízení.

Účel Operace
Výběr adresáře* Stiskněte tlačítko 1/ nebo 2/.
Výběr stopy/skladby (kapitoly) Stiskněte tlačítko  nebo .
Rychlé přehrávání vpřed nebo Stiskněte a podržte tlačítko  nebo .
vzad**
Hledání souboru v seznamu 1. Stiskněte a podržte tlačítko  pro zobrazení seznamu.
(pouze CD/USB) 2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr požadovaného souboru

Prohlížení seznamu souborů (adresáře) nebo kategorie, pak ho stiskněte pro potvrzení.
vybraného adresáře/kategorie* 3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr požadovaného souboru, pak ho
Přehrávání skladby z vybraného
adresáře/kategorie* stiskněte pro potvrzení.
Opakované přehrávání Přehrávání začne.
Náhodné přehrávání Stiskněte knoflík M.C., když je vybrán adresář/kategorie.
Pauza/pokračování přehrávání
Návrat do kořenového adresáře Stiskněte a podržte knoflík M.C., když je vybrán adresář/kategorie.
(pouze CD/USB)*
Přepnutí mezi komprimovaným Stiskněte tlačítko 6/ .
audio signálem a CD-DA (pouze Stiskněte tlačítko 5/ .
CD). Stiskněte tlačítko 4/PAUSE.
Stiskněte a podržte tlačítko 1/.

Stiskněte tlačítko BAND/ .

* Pouze komprimované audio soubory.
** Když použijete funkci rychlého přehrávání vpřed nebo vzad během přehrávání VBR souboru, čas
přehrávání nemusí být správný.

10

O funkci MIXTRAX (Pouze USB/iPhone)

Funkce MIXTRAX vytváří nonstop mix z vaší hudební knihovny, doprovázený světelnými efekty. Pro
detaily o nastavení MIXTRAX viz. strana 31.
Poznámka:
 Pro použití této funkce musí být iPhone připojený s Pioneer Smart Sync přes USB (strana 17).
 Podle souboru/skladby nemusejí být zvukové efekty dostupné.
 Vypněte funkci MIXTRAX, pokud světelné efekty, které produkuje, narušují řízení vozidla.
1. Stiskněte tlačítko 3/MIX pro zapnutí/vypnutí funkce MIXTRAX.

Bluetooth

Bluetooth připojení

Důležité:
 Pokud je připojeno deset a více Bluetooth zařízení (např. telefon a samostatný audio přehrávač),

funkce nemusí pracovat správně.
Tip:
 Následující připojení je provedeno automaticky, pokud bylo Bluetooth zařízení dříve připojeno pomocí

následujících kroků.
1. Zapněte Bluetooth funkci zařízení.

Pokud provádíte Bluetooth připojení ze zařízení, pokračujte krokem 4.
2. Stiskněte tlačítko pro zobrazení nastavení „ADD DEVICE“.

Přístroj začne hledat dostupná zařízení a zobrazí je v seznamu zařízení.
 Pro zrušení hledání stiskněte knoflík M.C.
 Pokud není požadované zařízení v seznamu, vyberte „RE-SEARCH“.
 Když není dostupné žádné zařízení, zobrazí se na displeji „NOT FOUND“.
 Pokud je zde již připojené zařízení, zobrazí se po stisknutí tlačítka nabídka telefonu.
3. Otočte knoflíkem M.C pro výběr zařízení ze seznamu a pak ho stiskněte pro potvrzení.
Stiskněte a podržte knoflík M.C. pro přepnutí zobrazené informace o zařízení mezi adresou Bluetooth
zařízení a názvem zařízení.
Pokud provádíte Bluetooth připojení z tohoto přístroje, pokračujte krokem 5.
4. Vyberte název přístroje, zobrazený na displeji.
5. Ujistěte se, že se na tomto přístroji a zařízení objevilo stejné 6-ciferné číslo, pak vyberte „YES“,
pokud je 6-ciferné číslo na tomto přístroji a zařízení stejné.

11

Bluetooth telefon

Nejprve proveďte Bluetooth připojení s Bluetooth telefonem (strana 11). Současně lze připojit až dva
Bluetooth telefony.

Důležité:
 Ponechání přístroje v pohotovostním režimu, když je připojený k vašemu telefonu přes Bluetooth a

když neběží motor, může vybít baterii vozidla.
 Před použitím zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdu.

Pro provedení telefonního hovoru

1. Stiskněte tlačítko pro zobrazení nabídky telefonu.
Když jsou připojené dva telefony, objeví se nejprve název telefonu a pak nabídka telefonu. Pro přepnutí
na druhý telefon stiskněte znovu tlačítko .

2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „RECENTS“ nebo „PHONE BOOK“ a pak ho stiskněte pro
potvrzení.
Když vyberete „PHONE BOOK“, pokračujte krokem 4.

3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „MISSED“, „DIALLED“ nebo „RECEIVED“ a pak ho stiskněte
pro potvrzení.

4. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr jména nebo telefonního čísla a pak ho stiskněte pro potvrzení.
Hovor začne.

Pro přijmutí příchozího hovoru

1. Při příchozím hovoru stiskněte jakékoli tlačítko.

Tip:
 Když jsou k přístroji připojeny dva telefony přes Bluetooth a je zde příchozí hovor na jednom telefonu,

zatímco na druhém probíhá hovor, objeví se na displeji hlášení. Pro přijmutí příchozího hovoru musíte
ukončit probíhající hovor.

Základní operace

Účel Operace
Ukončení hovoru Stiskněte tlačítko .
Odmítnutí příchozího hovoru Stiskněte a podržte tlačítko během příchozího
hovoru.
Přepnutí mezi aktuálním a přidrženým hovorem Stiskněte knoflík M.C.
Zrušení přidrženého hovoru Stiskněte a podržte tlačítko .
Nastavení hlasitosti hlasu volajícího (když je Otočte knoflíkem M.C. během hovoru.
zapnutý privátní režim, není tato funkce dostupná).
Zapnutí a vypnutí privátního režimu Stiskněte tlačítko BAND/ během hovoru.

12

Pro uložení telefonních čísel do předvoleb

1. Vyberte telefonní číslo z telefonního seznamu nebo z historie hovorů.

2. Stiskněte a podržte jedno z numerických tlačítek (1/ až 6/ ).
Kontakt se uloží pod vybrané číslo předvolby.

Pro provedení hovoru pomocí čísla předvolby stiskněte jedno z numerických tlačítek (1/ až 6/ ), pak
stiskněte knoflík M.C., když je zobrazena nabídka telefonu.

Hlasové rozpoznávání

Tato funkce je dostupná pouze, pokud je k přístroji přes Bluetooth připojeno zařízení iPhone/Android,
vybavené hlasovým rozpoznáváním.

1. Stiskněte a podržte tlačítko a pak mluvte do mikrofonu pro zadání hlasového příkazu.
Pro opuštění režimu hlasového rozpoznávání stiskněte tlačítko BAND/ .

Poznámka:
 Pro detaily o funkci hlasového rozpoznávání viz. návod dodávaný s vaším zařízením.

Tip:
 Když je provedeno připojení Pioneer Smart Sync (strana 17), můžete také použít funkci hlasového

rozpoznávání z aplikace Pioneer Smart Sync, nainstalované na vašem iPhone/Android zařízení
stisknutím a podržením tlačítka . Pro detaily o funkci hlasového rozpoznávání viz. sekce nápovědy
v aplikaci.

Nabídka telefonu

1. Stiskněte tlačítko pro zobrazení nabídky telefonu.

Položka nabídky Popis

RECENTS Zobrazí historii zmeškaných hovorů.
„MISSED“ Zobrazí historii odchozích hovorů.
„DIALLED“ Zobrazí historii příchozích hovorů.
Zobrazí kontakty z vašeho telefonu.
„RECEIVED“

PHONE BOOK

13

Položka nabídky Popis
PRESET 1 - 6 Vyvolání telefonních čísel z předvoleb. Telefonní číslo z předvolby také
můžete vyvolat stisknutím jednoho z numerických tlačítek (1/ až 6/ ).
A.ANSR* Vyberte „ON“ pro automatické přijmutí příchozího hovoru.
„ON“, „OFF“
PB INVT Obrácení pořadí kontaktů v telefonním seznamu (přehled jmen).
DEVICELIST Zobrazí seznam spárovaných Bluetooth zařízení. „*“ se objeví u názvu
zařízení, když je sestaveno Bluetooth připojení. Když není v seznamu
DEL DEVICE vybráno žádné zařízení, tato funkce není dostupná.
„DELETE YES“ Vymazání informací o zařízení.
„DELETE NO“

ADD DEVICE Zaregistrování nového zařízení.
DEV.INFO
Přepne zobrazené informace o zařízení mezi názvem zařízení a adresou
Bluetooth zařízení.

* Pokud jsou připojeny dva telefony, tato funkce nepracuje pro příchozí hovory, pokud je jeden z telefonů
použitý pro volání.

Bluetooth audio

Důležité:
 Podle Bluetooth audio přehrávače, připojeného k tomuto produktu, mohou být dostupné operace

s tímto produktem omezené do následujících dvou úrovní:
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Je možné pouze přehrávání skladeb na vašem audio

přehrávači.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Je možné přehrávání, pauza, výběr skladby atd.
 Zvuk z Bluetooth audio zařízení bude ztišen během použití telefonu.
 Když je používán Bluetooth audio přehrávač, nemůžete automaticky připojit Bluetooth telefon.
 Podle Bluetooth zařízení, připojeného k tomuto produktu mohou být dostupné operace s tímto
přístrojem omezené nebo se mohou lišit od popisu v tomto návodu.

1. Proveďte Bluetooth připojení s Bluetooth audio přehrávačem.

2. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr „BT AUDIO“ jako zdroje.

3. Stiskněte tlačítko BAND/ pro spuštění přehrávání.

Poznámka:
 Když přepnete zdroj nebo vypnete přístroj, musíte obnovit Bluetooth připojení.

14

Tip:

 Když jsou zaregistrována dvě a až pět zařízení do přístroje přes Bluetooth, můžete přepnout Bluetooth
zařízení přehráváním skladby na zařízení. Tak můžete snadno přehrávat skladby ze zařízení každého
spolujezdce. Avšak podle podmínek použití násobné připojení nemusí být dostupné a audio
soubory/skladby nemusí být možné správně přehrávat.

Základní operace

V nabídce FUNCTION můžete provést různá nastavení (strana 23).

Účel Operace
Rychlé přehrávání vpřed nebo Stiskněte a podržte tlačítko  nebo .
vzad.
Výběr stopy Stiskněte tlačítko  nebo .
Opakované přehrávání* Stiskněte tlačítko 6/ .
Náhodné přehrávání* Stiskněte tlačítko 5/ .
Pauza/pokračování přehrávání Stiskněte tlačítko 4/PAUSE.
Hledání souboru v seznamu 1. Stiskněte a podržte tlačítko  pro zobrazení seznamu.
2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr názvu požadovaného adresáře a

pak ho stiskněte pro potvrzení.
3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr požadovaného souboru a pak ho

stiskněte pro potvrzení.
Přehrávání začne.

* Podle připojeného zařízení nemusí být operace dostupná.

Spotify®

(Není dostupné, když je „USB MTP“ nastaveno na „ON“ v nabídce nastavení „SYSTEM“ (strana 28).

Spotify je služba distribuce streamované hudby, nesouvisející se společností Pioneer. Více informací
najdete na http://www.spotify.com/.
Aplikace Spotify je dostupná pro většinu smartphonů, pro poslední informace o kompatibilitě navštivte
stránky https://support.spotify.com/.
Pro poslech Spotify během jízdy si nejprve stáhněte aplikaci Spotify do vašeho iPhone nebo Android
zařízení. Můžete si jí stáhnout z iTunes® App Store® nebo z Google Play™. Zvolte si bezplatný účet nebo
prémiový (placený) účet, buď v aplikaci, nebo na spotify.com. Prémiový účet vám poskytuje více možností,
jako je offline poslech.

Důležité:
 Tento produkt obsahuje software Spotify, který je pod licencemi třetích stran, jež lze nalézt zde:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
 Pro informace o zemích a regionech, kde lze Spotify používat se podívejte na

https://www.spotify.com/us/select-your-country/.

15

Poslech Spotify

Před použitím aktualizujte firmware aplikace Spotify na poslední verzi.

1. Propojte tento přístroj s mobilním zařízením.
 iPhone přes USB (strana 9).
 iPhone/Android zařízení přes Bluetooth (strana 11).

2. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr „SPOTIFY“.

3. Stiskněte a podržte tlačítko 1/ pro zobrazení „APP CONTROL“.

4. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr jedné z následujících možností.
 Vyberte „WIRED“ pro USB připojení.
 Vyberte „BLUETOOTH“ pro Bluetooth připojení.

5. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr „SPOTIFY“.

6. Spusťte aplikaci Spotify na mobilní zařízení a začněte s přehráváním.

Poznámka:
 Když připojíte jiné mobilní zařízení než iPhone/Android, nemusí pracovat správně podle vašeho

mobilního zařízení.

Základní operace

Můžete provést různá nastavení v nabídce FUNCTION (strana 23).

Poznámka:
Dostupné operace se mohou lišit podle typu obsahu (stopa/ album/ interpret/ seznam přehrávání/ rádio),
který chcete přehrávat.

Účel Operace
Přeskočení stopy. Stiskněte tlačítko  nebo .
Hledání stopy v seznamu 1. Stiskněte a podržte tlačítko  pro zobrazení seznamu.
2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr požadované kategorie, pak ho
Pauza/Pokračování
přehrávání stiskněte pro potvrzení.
Palec nahoru (pouze rádio) 3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr požadovaného souboru, pak ho
Palec dolu (pouze rádio)
Náhodné přehrávání (pouze stiskněte pro potvrzení.
pro stopy/alba/ interprety/ Přehrávání začne.
seznam přehrávání) Stiskněte tlačítko 4/PAUSE.

Stiskněte tlačítko 1/
Stiskněte tlačítko 2/
Stiskněte tlačítko 5/ .

16

Účel Operace
Stiskněte tlačítko 6/ .
Opakované přehrávání
1. Stiskněte a podržte tlačítko 5/ pro spuštění rádia.
(pouze pro stopy/alba/ 2. Stiskněte knoflík M.C.
 Tato funkce nemusí být dostupná podle vybrané skladby.
interprety/seznam

přehrávání)

Spuštění radiové předvolby

na základě aktuálně

přehrávané skladby.

Poznámka:
Některé funkce Spotify nemusejí podle přístroj fungovat.

Použití Pioneer Smart Sync/APP

Pioneer Smart Sync je aplikace, která inteligentně přenese vaše mapy, zprávy a hudbu do vozidla.
Přístroj můžete ovládat z aplikace Pioneer Smart Sync, nainstalované na iPhone/Android zařízení.
V některých případech můžete ovládat funkce aplikace, jako výběr zdroje, pauzu atd. pomocí tohoto
přístroje.
Pro detaily o dostupných operacích v aplikaci sekce nápovědy v aplikaci.

Poznámka:
 APP zdroj není dostupný, když není provedeno připojení Pioneer Smart Sync nebo když je „USB MTP“

nastaveno na „ON“ v nastavení „SYSTEM“ (strana 28).

Varování:
 Nepokoušejte se ovládat aplikaci během řízení. Před ovládáním aplikace sjeďte ze silnice a zaparkujte

na bezpečném místě.

Pro uživatele iPhone
Tato funkce je kompatibilní s iOS 10.3 nebo vyšším.
Aplikaci Pioneer Smart Sync si můžete stáhnout z iTunes App Store.

Pro uživatele zařízení Android
Tato funkce je kompatibilní s přístroji, majícími instalovaný Android OS 5.0 nebo vyšší.
Aplikaci Pioneer Smart Sync si můžete stáhnout z Google Play.

Poznámka:
Některá Android zařízení, připojená přes AOA 2.0 nemusejí pracovat správně nebo mohou vydávat zvuky
podle provedení jejich softwaru, bez ohledu na verzi OS.

17

Jaké typy funkcí aplikace má?

Používání přístroje
Rozhraní přístroje lze vyvinout použitím zařízení iPhone/Android.

Obrázek (příklad):

Příklady:
- Výběr zdroje přístroje
- Poslech hudby na vašem iPhone/Android zařízení
- Intuitivní ovládání zvukového pole
- Nastavení barvy osvětlení
- Ovládání vašeho připojeného Bluetooth zařízení

Rozšíření funkcí přístroje použitím aplikace
Následující funkce, které jsou na samotném přístroji nedostupné, jsou k dispozici po provedení připojení
Pioneer Smart Sync.

Položka nabídky (příklad) Popis
Použití navigační aplikace
Můžete specifikovat a spustit navigační aplikaci, instalovanou
Čtení zpráv na vašem zařízení.

Můžete číst zprávy, přijímané z aplikace, instalované na vašem
zařízení.

18

Položka nabídky (příklad) Popis
Nastavení 31-pásmového ekvalizéru
Můžete vybrat ekvalizační pásma z 31-pásmového grafického
Zvuk Super „Todoroki“ ekvalizéru (13-pásmového když nepoužijete připojení Pioneer
Snadné přizpůsobení zvuku Smart Sync).
Nastavení tématu
Můžete zvýraznit úroveň basů ještě více dynamičtěji, než když
nepoužijete připojení Pioneer Smart Sync.

Můžete snadno provést nastavení časového vyrovnání výběrem
typu vašeho vozidla.

Můžete nastavit tapetu pozadí a barvu tématu (displej/ tlačítka/
znaky).

Poznámka:
 Některé funkce mohou být omezené podle podmínek propojení s aplikací.
 Nastavení 31-pásmového EQ je převedeno na 13-pásmový, když je aktivován zdroj z tohoto produktu.

Tip:
 Je doporučeno zadat termín „Pioneer Smart Sync“ do pole hledání pro nalezení aplikace.

Provedení připojení s Pioneer Smart Sync

1. Stiskněte knoflík M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.

2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr "SYSTEM", pak ho stiskněte pro potvrzení.

3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „APP CONTROL“ , pak ho stiskněte pro potvrzení.

4. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr jedné z následujících možností.
 Vyberte „WIRED“ pro USB připojení.
 Vyberte „BLUETOOTH“ pro Bluetooth připojení.

5. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „AUTO APP CONN“, pak ho stiskněte pro potvrzení.

6. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „ON“ , pak ho stiskněte pro potvrzení.

7. Připojte tento přístroj k mobilnímu zařízení.
 iPhone/Android zařízení přes USB (strana 9).
 iPhone/Android zařízení přes Bluetooth (strana 11).
Aplikace Pioneer Smart Sync na zařízení se spustí automaticky.

19

Poznámka:
Bez ohledu, zda je „AUTO APP CONN“ nastaveno na „ON“ nebo „OFF“ můžete také provést následující
pro spuštění Pioneer Smart Sync.
 Pro zařízení jiná než je USB připojené Android zařízení stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr

libovolného zdroje a pak stiskněte a podržte knoflík M.C.
 Pro iPhone spusťte Pioneer Smart Sync na mobilním zařízení.

Poznámka:
 Když připojíte jiné mobilní zařízení než iPhone/Android, nemusí pracovat správně podle vašeho

mobilního zařízení.
 Pokud není aplikace Pioneer Smart Sync ještě nainstalovaná na vašem iPhone/Android zařízení,

objeví se na vašem iPhone/Android zařízení zpráva s výzvou k instalaci aplikace (kromě Android
zařízení, připojeného přes USB). Vyberte „OFF“ v „AUTO APP CONN“ pro vymazání tohoto hlášení
(strana 28).

Poslech hudby na vašem zařízení

1. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr „APP“.

Použití funkce Karaoke

Varování:
 Řidič by nikdy neměl zpívat do mikrofonu během řízení. Jinak může dojít k nehodě.
 Nenechávejte mikrofon bez dozoru, aby nedošlo k nehodě.

Upozornění:
 Je extrémně nebezpečné nechat vodič mikrofonu ovinutý kolem volantu, brzdového pedálu nebo řadicí

páky, protože to může způsobit nehodu. Instalujte mikrofon tak, aby nebránil řízení.

Poznámka:
 Použijte komerčně prodávaný dynamický mikrofon a ne dodávaný mikrofon.
 Tato funkce není dostupná, když je vybraný zdroj následující.

- RADIO
- AUX IN

1. Připojte stereo mini konektor mikrofonu do vstupní zdířky AUX IN.

2. Stiskněte knoflík M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.

3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „MICROPHONE“.

4. Stiskněte knoflík M.C. pro výběr „ON“.
Když je aktivován režim karaoke, hlasitost na přístroji je ztlumena. Nastavte hlasitost mikrofonu
v nastavení „MIC VOL“.

20

Pro nastavení hlasitosti mikrofonu

1. Stiskněte knoflík M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „MICROPHONE“, pak ho stiskněte pro potvrzení.
3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „MIC VOL“.
4. Otočte knoflíkem M.C. pro nastavení úrovně hlasitosti.
Poznámka:
 Pokud při použití mikrofonu dochází ke zpětné vazbě, umístěte mikrofon dál od reproboxů nebo snižte

hlasitost mikrofonu.

Pro snížení úrovně vokálů ve skladbě

1. Stiskněte knoflík M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „MICROPHONE“, pak ho stiskněte pro potvrzení.
3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „VOCAL“.
4. Stiskněte knoflík M.C. pro výběr „OFF“
Poznámka:
 Podle podmínek nahrávky skladby nemusí být možné vokály efektivně potlačit.

Audio nastavení

Můžete provést různá nastavení v nastavení AUDIO (strana 24).

Operační režimy

Tento přístroj má dva operační režimy: síťový režim a standardní režim. Můžete je přepnout podle
požadavku (strana 6).
Síťový režim
Můžete vytvořit 2-pásmový + SW multi zesilovačový a multi reproduktorový systém s výškovými
reproboxy, středovými reproboxy a subwooferem pro reprodukci vysokých, středních a nízkých frekvencí
(pásem).
Standardní režim
Můžete vytvořit 4-reproduktorový systém s čelními a zadními reproboxy nebo čelními reproboxy a
subwoofery nebo 6-reproduktorový systém s čelními a zadními reproboxy a subwoofery.

21

Nastavení hodnoty mezní frekvence a hodnoty strmosti

Můžete nastavit hodnotu mezní frekvence a hodnotu strmosti pro každý reprobox.
Lze nastavit následující reproboxy.
Síťový režim:
„HIGH“ (HPF výškových reproboxů), „MID HPF“ (HPF středových reproboxů), „MID LPF“ (LPF středových
reproboxů), „SUBWOOFER“
Standardní režim:
„FRNT“, „REAR“, „SUBWOOFER“
Poznámka:
 „SUBWOOFER“ lze vybrat pouze, pokud je v „SUBWOOFER“ nastaveno „ON“ (strana 25).
1. Stiskněte knoflík M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „AUDIO“, pak ho stiskněte pro potvrzení.
3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „CROSSOVER“, pak ho stiskněte pro potvrzení.
4. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr reproboxu (filtru) pro nastavení, pak ho stiskněte pro

potvrzení.
5. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „HPF“ nebo „LPF“ podle reproboxu (filtru), pak ho stiskněte

pro potvrzení.
6. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr odpovídající mezní frekvence pro reprobox (filtr) vybraný

v kroku 4, pak ho stiskněte pro potvrzení.
Síťový režim:
„1.25K“ až „12.5K“ (když vyberete „HIGH“ nebo „MID LFP“)
„25“ až „250“ (když vyberete „MID HPF“ nebo „SUBWOOFER“)
Standardní režim:
„25HZ“ až „250HZ“
7. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr odpovídající strmosti pro reprobox (filtr) vybraný v kroku 4.
Síťový režim:
„-6“ až „-24“ (když vyberete „HIGH“, „MID HPF nebo „MID LFP“)
„-12“ až „-36“ (když vyberete „SUBWOOFER“)
Standardní režim:
„-6“ až „-24“ (když vyberete „FRONT“ nebo „REAR“)
„-6“ až „-36“ (když vyberete „SUBWOOFER“)

22

Nastavení

V hlavní nabídce můžete provést různá nastavení.

1. Stiskněte knoflík M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.

2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr jedné z následujících kategorií, pak ho stiskněte pro potvrzení.
 Nastavení FUNCTION (strana 23)
 Nastavení AUDIO (strana 24)
 Nastavení SYSTEM (strana 27)
 Nastavení ILLUMINATION (strana 30)
 MIXTRAX (strana 31)
 MICROPHONE (strana 32)

3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr volby, pak ho stiskněte pro potvrzení.

Nastavení FUNCTION

Položky nabídky se liší podle zdroje.

Položka nabídky Popis
FM SETTING Přizpůsobuje úroveň kvality zvuku podmínkám vysílaného signálu
"TALK", "STANDARD", "MUSIC" FM pásma. (Dostupné pouze, když je vybráno pásmo FM.)
BSM Automaticky uloží šest nejsilnějších stanic pod numerická tlačítka
(1/ až 6/ ).
REGIONAL Omezí příjem na specifické regionální programy, když je vybráno
"ON", "OFF" AF (hledání alternativní frekvence). (Dostupné pouze, když je
vybráno pásmo FM.)
LOCAL Omezí ladění stanic podle síly signálu.
FM: "OFF", "LV1", "LV2", "LV3",
"LV4" Příjem aktuální dopravní informace, pokud je dostupná.
MW/LW: "OFF", "LV1", "LV2" (Dostupné pouze, když je vybráno pásmo FM.)
TA
"ON", "OFF"

23

Položka nabídky Popis
Umožní přístroji přeladit na jinou frekvenci, poskytující stejnou
AF stanici. (Dostupné pouze, když je vybráno pásmo FM.)
"ON", "OFF" Přerušení aktuálního zdroje programem zpráv. (Dostupné pouze,
když je vybráno pásmo FM.)
NEWS Přiřadí tlačítka / pro ladění stanic (ruční ladění) nebo pro
"ON", "OFF" výběr stanice z předvolby.
Uložení informací o aktuálně přehrávané skladbě do vašeho
SEEK hudebního seznamu ve službě Spotify.
"MAN", "PCH" Odstranění informací o skladbě, uložených v SAVE.
Připojení Bluetooth zařízení ze seznamu.
SAVE
Spuštění přehrávání.
UNSAVE iPhone
SEL DEVICE Zastavení přehrávání.
PLAY
STOP

Nastavení AUDIO

Poznámka:
 Když je nastavení prováděno z Pioneer Smart Sync, může se zobrazit „CHK APP SETTG.“.

24

Položka nabídky Popis
EQ SETTING
Vyberte nebo přizpůsobte ekvalizační křivku.
"SUPER BASS", "POWERFUL",
„DYNAMIC“, "NATURAL",  Když vyberete jiné nastavení než "CUSTOM1", „CUSTOM2“
"VOCAL", „VIVID“, „SET BY APP“*, a „SET BY APP“, můžete ekvalizační křivku také přizpůsobit
"CUSTOM1", "CUSTOM2", "FLAT" stisknutím a podržením knoflíku M.C. a pak jí uložit do
* „SET BY APP“ se zobrazí, když „CUSTOM1“.
byla ekvalizační křivka, která je
v přístroji nedostupná, nastavena
z Pioneer Smart Sync.

Vyberte ekvalizační pásmo a Nastavení vyvážení předních a zadních reproboxů.
úroveň pro další přizpůsobení.
Pásmo ekvalizéru: "50HZ" až Nastavení vyvážení levých a pravých reproboxů.
"12.5kHZ" Nastavte „ON“ při použití subwooferu.
Ekvalizační úroveň: "-6" až "+6"
FADER* (Pouze pro standardní Vyberte fázi subwooferu.
režim)
BALANCE Vyberte reprobox (filtr) pro nastavení výstupní úrovně.
SUBWOOFER  Každá nastavená hodnota se změní, když změníte natavení
„ON“, "OFF"
SUBWOOFER** „POSITION“ (strana 26).
"NOR", "REV"
SPEAKER LEVEL

Síťový režim:
„HIGH L“, „HIGH R“, „MID L“, „MID
R“, „SUBWOOFER“

Standardní režim:
„FRONT L“, „FRONT R“, „REAR L“,
„REAR R“, „SUBWOOFER“

Výstupní úroveň: Vyberte reprobox (filtr) pro nastavení mezní frekvence a strmosti
„-24“ až „10“ HPF nebo LPF pro každý reprobox.
Pro detaily o nastavení „CROSSOVER“ viz. strana 22.
CROSSOVER

25

Položka nabídky Popis
POSITION Vyberte poslechové místo pro automatické nastavení výstupní
„OFF“, „FRONT LEFT“ (levé čelní úrovně reproboxů a přidání časového zpoždění, které odpovídá
sedadlo), „FRONT RIGHT“ (pravé počtu a umístění obsazených sedadel.
čelní sedadlo), „FRONT“ (čelní
sedadla), „ALL“* Vyberte nebo přizpůsobte nastavení časového vyrovnání podle
* Pouze pro standardní režim vzdálenosti mezi pozicí posluchače a každým reproboxem.
TIME ALGNMNT  Vyberte „INITIAL“ pro inicializaci nastavených hodnot.
„INITIAL“, „OFF“, „CUSTOM“  Vyberte „OFF“ pro reset nastavených hodnot na 0.
 Nastavení „CUSTOM“ je dostupné, když je v „POSITION“
Vyberte typ reproboxu a nastavte
vzdálenost reproboxu pro další vybráno „FRONT LEFT“ nebo „FRONT RIGHT“ (strana 26).
přizpůsobení v „CUSTOM“.  Nastavení „CUSTOM“ není dostupné, když je v

Síťový režim: „SUBWOOFER“ vybráno „OFF“ (strana 25).
„HIGH L“, „HIGH R“, „MID L“, „MID
R“, „SUBWOOFER“

Standardní režim:
„FRONT L“, „FRONT R“, „REAR L“,
„REAR R“, „SUBWOOFER“

Vzdálenost reproboxů (cm): Uložte pro pozdější vyvolání následující nastavení zvuku a jeho
„350“ až „0.0“ aktuální hodnoty: „CROSSOVER“, „SPEAKER LEVEL“, „EQ
SAVE SETTINGS SETTING“, „POSITION“, „TIME ALGNMNT“, „D.BASS“,
„YES“, „NO“ „SUBWOOFER“.

LOAD SETTINGS  Nastavení, která lze uložit, se liší, když je provedeno připojení
Pioneer Smart Sync.
D.BASS
„OFF“, „LOW“, „HI“ Nahrání nastavení zvuku, které bylo uloženo v „SAVE
LOUDNESS SETTINGS“.
„OFF“, „LOW“, „MID“, „HI“
Dynamické zvýraznění úrovně basů nabízí efekt, jako když je
v systému připojený subwoofer.

Kompenzace pro čistý zvuk při nízké hlasitosti.

26

Položka nabídky Popis
SLA Nastavte úroveň hlasitosti pro každý zdroj kromě FM.
"+4" až "-4" Každá následující kombinace je automaticky nastavena na stejné
nastavení.
S.RTRV
 Při USB připojení nastavte USB, iPhone, APP a SPOTIFY.
„1“ (efektivní pro nízké kompresní
poměry)  Při Bluetooth připojení nastavte BT AUDIO, iPhone, APP a
„2“ (efektivní pro vysoké kompresní SPOTIFY.
poměry)
„OFF“ Vylepšuje komprimovaný zvuk a obnovuje bohatý zvuk.

 Toto nastavení není dostupné, když je vybráno „OFF“ pro
„VOCAL“ v nastavení „MICROPHONE“ (strana 32).

* Není dostupné, když je "SW" vybráno v "REAR-SP " nabídky INITIAL (strana 7).
** Není dostupné, když je "FUL" vybráno v "REAR-SP " nabídky INITIAL (strana 7).

Nastavení SYSTEM

Tato nabídka je také přístupná, když je vypnuté napájení.

Položka nabídky Popis textových informací

LANGUAGE Vyberte jazyk pro zobrazování
„ENG“ (Anglicky) z komprimovaných audio souborů.
„PYC“ (Rusky)
„TUR“ (Turecky) Nastavení hodin (strana 5).
„FRA“ (Francouzsky)  Toto nastavení není dostupné, když je provedeno připojení
„DEU“ (Německy)
Pioneer Smart Sync.
CLOCK SET Při stisknutí tlačítka se ozve písknutí.
„12H“, „24H“ Vyberte „OFF“ pro zakázání této funkce.

BEEP TONE (Pouze pro Zobrazení položen na sub informačním displeji.
standardní režim)  Když je vybrán zdroj „SOURCE/SPEANA“ nebo
„ON“, „OFF“
„CLOCK/SPEANA“, zobrazí se anténa místo spektrálního
INFO DISPLAY analyzátoru radiového zdroje.

„SOURCE/SPEANA“,
„CLOCK/SPEANA“, „SRC/LIVE
FX“, „CLOCK/LIVE FX“,
„SOURCE“, „SPEANA“, „OFF“

27

Položka nabídky Popis
AUTO PI Hledání jiných stanic se stejným programem, i při použití stanice
„ON“, „OFF“ z předvolby.
AUX Nastavte na „ON“ při použití pomocného zařízení, připojeného
„ON“, „OFF“ k přístroji.
 Toto nastavení není dostupné, když je vybráno „ON“ pro
BT AUDIO
„ON“, „OFF“ „MICROPHONE“ v nastavení MICROPHONE (strana 32).
SPOTIFY Zapnutí/vypnutí Bluetooth signálu.
„ON“, „OFF“
PW SAVE* Nastavte na „ON“ pro použití funkce Spotify.
„ON“, „OFF“
BT MEM CLEAR Snížení spotřeby z baterie. Zapnutí zdroje je jediná přípustná
„YES“, „NO“ operace, když je tato funkce zapnutá.
Vymazání dat Bluetooth zařízení (seznam zařízení, PIN kódy,
APP CONTROL historie hovorů, telefonní seznam, čísla předvoleb), uložených
„WIRED“, „BLUETOOTH“ v tomto přístroji.
USB MTP Když jsou data úspěšně vymazána, objeví se „CLEARED“.
„ON“, „OFF“ Vyberte odpovídající metodu připojení, podle vašeho zařízení.
Pro detaily o připojení každého zařízení viz. strana 29.
AUTO APP CONN Vyberte „ON“ při použití MTP připojení.
„ON“, „OFF“ Následující zdroje nejsou dostupné, když je nastaveno „ON“.
 APP, SPOTIFY, iPhone a USB (AOA)
Vyberte „ON“ pro automatické spuštění aplikace Pioneer Smart
Sync, když je iPhone/Android zařízení připojeno k tomuto přístroji.

28

Položka nabídky Popis

USB AUTO Vyberte „ON“ pro automatické přepnutí na „USB“ zdroj, když je
„ON“, „OFF“ USB zařízení/iPhone připojený k tomuto přístroji.
Vyberte „OFF“ když je USB zařízení/iPhone připojený k tomuto
přístroj pouze pro nabíjení.

* „PW SAVE“ je zrušeno, pokud je automobilová baterie odpojena a je nutné ho znovu zapnout po novém
připojení baterie. Když je „PW SAVE“ nastaveno na „OFF“, tak podle metody připojení přístroj může
odebírat energii z baterie, pokud klíček zapalování nemá polohu ACC (příslušenství).

Informace o připojení každého zařízení

Dostupné zdroje se liší podle nastavené hodnoty.
Nastavte „APP CONTROL“ podle tabulky pro zdroje, které chcete použít.
Pro detaily o připojení Pioneer Smart Sync viz. strana 17.

Když NENÍ provedeno připojení Pioneer Smart Sync

Nastavená hodnota Zařízení Dostupné zdroje
„WIRED“ iPhone iPhone, SPOTIFY
Android USB (AOA)
„BLUETOOTH“ iPhone iPhone, SPOTIFY
Android SPOTIFY

Když JE provedeno připojení Pioneer Smart Sync

Nastavená hodnota Zařízení Dostupné zdroje
„WIRED“ iPhone APP, SPOTIFY
Android APP
„BLUETOOTH“ iPhone APP, SPOTIFY
Android APP, SPOTIFY

29

Nastavení ILLUMINATION

Položka nabídky Popis
COLOUR Vyberte barvu tlačítek/displeje přístroje z 12 přednastavených barev,
„KEY COLOUR“, „DISP „SCAN“ nebo „CUSTOM“*.
COLOUR“, „BOTH COLOUR“  „SCAN“: Cykluje automaticky přes různé barvy.
 „CUSTOM“*:
DIM SETTING
1. Stiskněte a podržte knoflík M.C., dokud se nezobrazí nastavení
barvy.

2. Nastavte základní barvy (R (červená)/G (zelená)/B (modrá)) a
úroveň jasu („0“ až „60“).
Nemůžete vybrat úroveň pod 10 pro všechny tři barvy R
(červená)/G (zelená)/B (modrá) současně.

Také můžete přizpůsobit přednastavené barvy. Vyberte jednu
z přednastavených barev a pak stiskněte a podržte knoflík M.C.,
dokud se nezobrazí nastavení barvy.
* Nastavení „CUSTOM“ je dostupné pouze pro „KEY COLOUR“ a
„DISP COLOUR“.
Vyberte způsob změna jasu displeje.

„SYNC ILLUMI“, „SYNC
CLOCK“, „MANUAL“
Vyberte jas pro tlačítka/displej přístroje od „1“ do „10“.
BRIGHTNESS Dostupný rozsah nastavení se liší podle „DIM SETTING“.
„KEY“, „DISP“ Vyberte barvu tlačítek pro příchozím hovoru.

PHONE COLOUR

„FLASHING“ Aplikuje barvu, nastavenou v „KEY COLOUR“.

 Efekt osvětlení se liší podle nastavení „ON“ nebo „OFF“ v
„ILLUMI FX“.

„FLASH FX1“ až „FLASH FX6“ Automatické cyklování přes různé barvy.

„OFF“ Žádná změna barvy tlačítek není provedena.

30

Položka nabídky Popis
ILLUMI FX
Efekt osvětlení lze nastavit když:
„ON“, „OFF“ - Je zde příchozí hovor, když je vybráno „FLASHING“ v „PHONE

COLOUR“.
- Telefonujete.
- Zpráva přijatá na zařízení je čtena, když je provedeno připojení

Pioneer Smart Sync.
- Je vloženo/vysunuto CD
- Čelní panel je připojen.
Efekt osvětlení se aktivuje, když přepnete ACC napájení bez ohledu
na toto nastavení.

Nastavení MIXTRAX

Položka nabídky Popis
SHORT PLAYBACK Vyberte čas přehrávání.

„1.0 MIN“, „1.5 MIN“, „2.0 MIN“, Vyberte oblast pro efekt osvětlení.
„2.5 MIN“, „3.0 MIN“, „OFF“ Když je vybráno „OFF“, barva nastavená v
FLASH AREA „ILLUMINATION“ (strana 30) je použita jako barva
displeje.
„KEY/DISPLAY“, „KEY“, „OFF“

FLASH PATTERN

„SOUND LEVEL 1“ až „SOUND LEVEL 6“ Změna efektu osvětlení podle zvuku a úrovně basů.
Vzhled blikání se mění podle úrovně zvuku.

„LOW PASS 1“ až „LOW PASS 6“ Vzhled blikání se mění podle úrovně basů.

„RANDOM 1“ Vzhled blikání se mění náhodně podle režimu úrovně
zvuku a režimu úrovně basů.

„RANDOM 2“ Vzhled blikání se mění náhodně podle režimu úrovně
zvuku.

„RANDOM 3“ Vzhled blikání se mění náhodně podle režimu úrovně
basů.

31

Položka nabídky Popis
DISPLAY FX
Zapnutí/vypnutí speciálních efektů MIXTRAX.
„ON“, „OFF“
CUT IN FX Zapnutí/vypnutí speciálních zvukových efektů MIXTRAX
když ručně měníte stopy.
„ON“, „OFF“

Nastavení MICROPHONE

Položka nabídky Popis
MICROPHONE Nastavte „ON“ pro použití funkce karaoke.

„ON“, „OFF“ Nastavení hlasitosti mikrofonu.
MIC VOL Nastavte „OFF“ pro snížení úrovně vokálů ve skladbě.
VOCAL

„ON“, „OFF“

32

Další informace Chybová hlášení

Odstraňování závad Společná

Displej se automaticky vrací k běžnému zobrazení. AMP ERROR
Neprovedli jste 30 sekund žádnou operaci. Tento přístroj selhal nebo je chybné připojení
reproboxů.
Proveďte operaci znovu. Aktivovaly se ochranné obvody.

Rozsah opakovaného přehrávání se neočekávaně Zkontrolujte připojení reproboxů. Pokud chyba
mění. nezmizí ani po vypnutí/zapnutí zapalování,
Podle rozsahu opakovaného přehrávání se vybraný kontaktujte servis Pioneer.
rozsah může změnit, když vyberete jiný adresář nebo
stopu nebo během rychlého přehrávání vpřed/vzad. NO XXXX (např. NO TITLE).
Chybí textová informace.
Vyberte rozsah opakovaného přehrávání
znovu. Přepněte zobrazení nebo přehrávejte jinou
stopu/soubor.
Podadresář není přehráván.
Podadresáře nelze přehrávat, když je vybráno FLD CD přehrávač
(opakování adresáře).
ERROR-07, 11, 12, 17, 30
Vyberte jiný rozsah opakovaného přehrávání. Disk je špinavý.

Zvuk je přerušovaný. Vyčistěte disk.
Pokud používáte zařízení jako mobilní telefon, může Disk je poškrábaný.
docházet ke slyšitelnému rušení.
Vyměňte disk.
Umístěte elektrické zařízení, způsobující
rušení, dál od tohoto přístroje. ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0
Je zde elektrická nebo mechanická závada.
Zvuk z Bluetooth audio zdroje není přehráván.
Na Bluetooth připojením telefonu probíhá hovor. Vypněte a znovu zapněte zapalování nebo
přepněte na jiný zdroj a pak zpět na CD
Zvuk bude přehráván po ukončení hovoru. přehrávač.
Bluetooth připojený telefon je právě ovládán.
ERROR-15
Přestaňte používat Bluetooth telefon. Vložený disk je prázdný.
Připojení mezi přístrojem a telefonem není po
provedení hovoru na Bluetooth připojeném telefonu Vyměňte disk.
správné.
ERROR-23
Proveďte znovu Bluetooth připojení mezi Nepodporovaný CD formát.
přístrojem a telefonem.
Vyměňte disk.

33

FORMAT READ N/A USB
Někdy je zde zpoždění mezi spuštěním přehrávání a Připojené USB paměťové zařízení není podporované
než je slyšet zvuk. tímto přístroje.

Vyčkejte, dokud hlášení nezmizí a neuslyšíte Připojte zařízení vyhovující USB Mass Storage
zvuk. Class.
Odpojte vaše zařízení a nahraďte je
NO AUDIO kompatibilním USB paměťovým zařízením.
Vložený disk neobsahuje přehratelné soubory.
HUB ERROR
Vyměňte disk. USB je připojené přes USB rozbočovač, což není
podporováno tímto přístrojem.
SKIPPED
Vložený disk obsahuje DRM chráněné soubory. Připojte USB zařízení přímo k tomuto přístroji
pomocí USB kabelu.
Chráněné soubory jsou přeskočeny.
CHECK USB
PROTECT USB konektor nebo USB kabel má zkrat.
Všechny soubory na vloženém disku jsou chráněné
DRM. Zkontrolujte USB konektor a USB kabel, zda
není poškozený.
Vyměňte disk. Připojené USB paměťové zařízení má větší příkon, než
je přípustný.
USB paměťové zařízení/iPhone Odpojte USB paměťové zařízení a
nepoužívejte ho. Přepněte klíček zapalování
FORMAT READ do polohy OFF a znovu do polohy ACC nebo
Někdy je zde zpoždění mezi spuštěním přehrávání a ON a připojte kompatibilní USB paměťové
výstupem zvuku. zařízení.

Vyčkejte, dokud hlášení nezmizí a neozve se ERROR-19
zvuk. Komunikační chyba.

NO AUDIO Proveďte následující operace.
Nejsou zde žádné skladby. - Přepněte klíček zapalování do polohy

Přeneste audio soubory na USB paměťové OFF a znovu do polohy ON.
zařízení a připojte ho. - Odpojte USB paměťové zařízení.
Připojené USB paměťové zařízení má zapnuté - Změňte zdroj.
zabezpečení. Pak se vraťte ke zdroji USB.
Proveďte instrukce k USB paměťovému
zařízení pro vypnutí zabezpečení. ERROR-23
USB paměťové zařízení není správně naformátované.
SKIPPED
Připojené USB paměťové zařízení obsahuje DRM USB paměťové zařízení musí být
chráněné soubory. naformátované v systému FAT12, FAT16 nebo
FAT32.
Chráněné soubory jsou přeskočené.
ERROR-16
PROTECT Verze firmware iPhone je stará.
Všechny soubory na USB paměťovém zařízení jsou
chráněné DRM. Aktualizujte verzi iPhone.
Chyba iPhone.
Vyměňte USB paměťové zařízení.
Odpojte kabel od přístroje iPhone. Když se
objeví hlavní nabídka iPhone, připojte iPhone
a resetujte ho.

34

STOP Spotify
V aktuálním seznamu nejsou žádné stopy.
NOT FOUND
Vyberte seznam, obsahující skladby. Aplikace Spotify nebyla zatím spuštěna.

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO REGISTER Spusťte aplikaci Spotify.
Nebylo nalezeno Bluetooth zařízení.
NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO REGISTER
Propojte přístroj a iPhone přes Bluetooth Nebylo nalezeno Bluetooth zařízení.
(strana 11).
Propojte přístroj a zařízení přes Bluetooth
CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO RETRY (strana 11).
Chyba Bluetooth spojení s iPhone.
CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO RETRY
Stiskněte tlačítko BAND/ pro nové vytvoření Chyba Bluetooth spojení.
spojení.
Stiskněte tlačítko BAND/ pro nové vytvoření
DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO RETRY spojení.
Chyba Bluetooth spojení.
CHECK APP PRESS BAND KEY TO RETRY
Stiskněte tlačítko BAND/ pro nové vytvoření Spojení s aplikací Spotify selhalo.
spojení.
Stiskněte tlačítko BAND/ pro nové vytvoření
Bluetooth zařízení spojení.

ERROR-10 DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO RETRY
Chyba napájení Bluetooth modulu tohoto přístroje. Chyba Bluetooth spojení.

Přepněte klíček zapalování do polohy OFF a Stiskněte tlačítko BAND/ pro nové vytvoření
znovu do polohy ACC nebo ON. spojení.
Pokud se chyba po provedení předchozí akce
stále objevuje, vyhledejte servis Pioneer. CHECK APP
Nastala neznámá chyba (včetně komunikační chyby).
Aplikace
Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
CONNECT APP Sync
Připojení Pioneer Smart Sync není provedeno. Rady k manipulaci

Proveďte připojení s Pioneer Smart Disky a přehrávač
(strana 17).
Používejte pouze disky, mající jedno z následujících
dvou log.

35

 Požívejte pouze 12 cm disky. iPhone

 Používejte pouze běžné, plně kruhové disky.  Nenechávejte iPhone na místech s vysokou
teplotou.
 Následující typy disků nelze používat s tímto
přístrojem:  Během jízdy iPhone pevně zajistěte. Nenechejte
- Duální disky iPhone spadnout na podlahu, kde může být
- 8 cm disky: Použití takových disků s zachycen pod plynový nebo brzdový pedál.
adaptérem může způsobit závadu přístroje.
- Disky zvláštních tvarů.  Nekompatibilní text, uložený na přístroji iPhone, se
- Jiné disky než CD. na tomto přístroji nezobrazí.
- Poškozené disky včetně disků, které jsou
prasklé nebo ohnuté. Kompatibilita s
- Disky CD-R/RW, které nebyly finalizované. komprimovaným zvukem

 Nedotýkejte se lesklého povrchu disku.  Pouze prvních 32 znaků lze zobrazit jako název
souboru (včetně přípony souboru) nebo jako název
 Když disky nepoužíváte, skladujte je v jejich adresáře.
krabičkách.
 Tento přístroj nemusí pracovat správně podle
 Nelepte na disky žádné nálepky a nepoužívejte ne aplikace, použité pro kódování WMA souborů.
jejich povrch chemické látky.
 Může zde být malé prodlení na začátku přehrávání
 Pro čištění disků použijte měkký hadřík a čistěte je audio souborů, obsahujících obrazová data nebo
tahy od středu k okraji. audio souborů uložených na USB paměťovém
zařízení, které obsahuje složitou strukturu
 Kondenzace vlhkosti může dočasně ovlivnit funkci adresářů.
přehrávače. Nechejte ho cca hodinu při vyšší
teplotě. Také odstraňte z disku vlhkost měkkým  Ruský text pro zobrazení na tomto přístroji by měl
hadříkem. být kódován v jedné z následujících znakových
sad:
 Přehrávání disků nemusí být možné z důvodu - Unicode (UTF-8, UTF-16)
charakteristik disku, formátu disku, nahrávací - Znaková sada jiná než Unicode, která je
aplikaci, prostředí přehrávání, podmínek použitá v prostředí Windows a je nastavená na
skladování atd. ruštinu.

 Nerovnosti silnice mohou způsobovat
přeskakování přehrávání disku.

 Nelepte na disky žádné samolepky nebo jiný
materiál.
- Disky se mohou ohnout a být nepřehratelné.
- Nálepka se může odlepit během přehrávání a
zabránit vysunutí disku z přístroje, který se
může poškodit.

USB paměťové zařízení

 Připojení přes USB rozbočovač není podporováno.
 Během jízdy pevně zajistěte USB paměťové

zařízení. Nenechejte USB paměťové zařízení
spadnout na podlahu, kde může být zachyceno
pod plynový nebo brzdový pedál.
 Podle USB paměťového zařízení mohou nastat
následující problémy:
- Operace se mohou lišit.
- Paměťové zařízení nemusí být rozpoznáno.
- Soubory nemusejí být správně přehrávány.
- Zařízení může způsobovat slyšitelné rušení při

poslechu tuneru.

36

Upozornění: Soubory AAC
 Společnost Pioneer negarantuje kompatibilitu se
Kompatibilní formát: AAC kódované přes iTunes
všemu USB paměťovými zařízeními a nenese Přípona souboru: .m4a
žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat z Vzorkovací frekvence: 11.025 kHz až 48 kHz
mediálních přehrávačů, smartphonů nebo jiných Přenosová rychlost: 16kbit/s až 320 kbit/s VBR
přístrojů při použití s tímto zařízením. Apple Lossless: Nekompatibilní
 Nenechávejte USB paměťové zařízení na místech AAC soubory koupené v iTunes Store (přípona
s vysokou teplotou. souboru .m4p): Nekompatibilní

Soubory WMA Soubory FLAC

Přípona souboru: .wma  Soubory formátu FLAC nelze připojit přes MTP.
Bitová rychlost: 48 kbit/s až 320 kbit/s (CBR), 48 kbit/s  Soubory FLAC nemusí být možné přehrávat podle
až 384 kbit/s (VBR)
Vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz použitého enkodéru.
Windows Media™ Audio Professional, Lossless,
Voice/DRM Stream/Stream s videem: Nekompatibilní Přípona souboru: .flac, .fla
Vzorkovací frekvence: 8/11.025/12./16/22.05/24/32/
Soubory MP3 44.1/48 kHz/96 kHz
Kvantizační bitová rychlost: 8/16/24 bitů
Přípona souboru: .mp3 Režim kanálů: 1/2 kanály
Bitová rychlost: 8 kbit/s až 320 kbit/s (CBR), VBR
Vzorkovací frekvence: 8 kHz až 48 kHz (32 kHz, 44.1 Disk
kHz, 48 kHz pro zdůraznění)
Kompatibilní verze ID3 Tag: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3  Bez ohledu na délku mezery mezi skladbami v
Tag verze 2.x má přednost před verzí 1.x) originálním záznamu jsou komprimované audio
M3u seznam přehrávání: Nekompatibilní disky přehrávány s krátkou pauzou mezi
MP3i (MP3 interaktivní), mp3 PRO: Nekompatibilní skladbami.

Soubory WAV Hierarchie přehrávatelných adresářů: až osm vrstev
(praktická hierarchie je méně jak dvě vrstvy).
 Soubory formátu WAV nelze připojit přes MTP. Přehrávatelné adresáře: až do 99
Přehrávatelné soubory: až do 999
Přípona souboru: .wav Systém souborů: ISO 9660 Level 1 a 2, Romeo, Joliet
Kvantizační bity: 8 a 16 (LPCM) Přehrávání multi-session: Kompatibilní
Vzorkovací frekvence: 16 kHz až 48 kHz (LPCM) Data s paketovým zápisem: Nekompatibilní

37

USB zařízení Kompatibilita s přístroji iPhone

 Může zde být malé prodlení na začátku přehrávání Tento přístroj podporuje pouze následující modely
audio souborů, uložených na USB paměťovém iPhone. Podporované verze softwaru iPhone jsou
zařízení, které obsahuje složitou strukturu uvedeny dole. Starší verze nemusejí být podporovány.
adresářů.
Vyrobeno pro
Hierarchie přehrávatelných adresářů: až osm vrstev  iPhone X
(praktická hierarchie je méně jak dvě vrstvy).  iPhone 8
Přehrávatelné adresáře: až do 1500  iPhone 8 Plus
Přehrávatelné soubory: až do 15000  iPhone 7
Přehrávání chráněných souborů: Nekompatibilní  iPhone 7 Plus
USB paměťové zařízení s více oddíly: Lze přehrávat  iPhone SE
pouze první oddíl  iPhone 6s
 iPhone 6s Plus
 iPhone 6
 iPhone 6 Plus
 iPhone 5s
 iPhone 5c
 iPhone 5

 Operace se mohou lišit podle generace a/nebo
verze software iPhone.

 Uživatelé iPhone s Lighting Connector by měli
použít kabel Lighting  USB (dodávaný s
přístrojem iPhone).

 Kompatibilita se soubory/formáty viz. návod k
přístroji iPhone.

 Audiobook, Podcats: Kompatibilní

Upozornění:
Společnost Pioneer nenese žádnou odpovědnost za
ztrátu dat z přístroje iPhone, i když k ní dojde při použití
s tímto zařízením.

Sekvence audio souborů

Uživatel nemůže přiřadit čísla adresářů a specifikovat
pořadí přehrávání na tomto přístroji. Sekvence audio
souborů závisí na připojeném zařízení. Pamatujte, že
skryté soubory na USB zařízení nelze přehrávat.

Příklad hierarchie

01 Adresář
02 Komprimovaný audio soubor

03
04

05

Úroveň 1 2 3 4

01 až 05: Číslo adresáře
(1) až (6): Sekvence přehrávání

38

Ruská znaková sada FLAC

D: C D: C D: C D: C D: C Copyright © 2000 – 2009 Josh Coalson
:А :Б :В Copyright © 2011 – 2014 Xiph.Org Foundation
: Е, Ё :Ж :З :Г :Д Redistribuce a použití ve zdrojové nebo binární formě,
:Л :М :Н s nebo bez modifikace, je povoleno za splnění
:Р :С :Т : И, Й : К následujících podmínek:
- Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat
:Ч :О :П
předchozí copyrightovou poznámku, tento seznam
:Э :У :Ф podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti.
- Redistribuce v binární formě musí reprodukovat
:Х :Ц : Ш, :Ъ předchozí copyrightovou poznámku, tento seznam
Щ podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti
v dokumentaci a/nebo jiném materiálu,
:Ы :Ь :Ю :Я poskytovaném s distribucí.
- Ani jméno Xiph.org Foundation ani jména jejích
D: Zobrazení C: Znak přispěvatelů nesmějí být použita pro podporu nebo
propagaci produktů, odvozených od jejich
Copyright a obchodní značky softwaru, bez specifického předchozího
písemného souhlasu.
Bluetooth
Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELI
obchodní značky vlastněné společností Bluetooth SIG, AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI „JAK JE“ A
Inc a jsou takto použité společností Pioneer JAKÉKOLI VYJÁDŘENÁ NEBO PŘEDPOKLÁDANÁ
Corporation v licenci. Ostatní obchodní značky nebo ZÁRUKA, VČETNĚ, ALE NEJEN, PŘEDPOKLÁDANÁ
obchodní názvy patří jejich příslušným vlastníkům. ZÁRUKA PRODEJNOSTI A ZPŮSOBILOSTI PRO
URČITÉ ÚČELY JE VYLOUČENA. V ŽÁDNÉM
iTunes PŘÍPADĚ NEJSOU SPOLEČNOST NEBO
Apple a iTunes jsou obchodní značky společnosti PŘISPĚVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ,
Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ, PŘÍKLADNÉ
NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NEJEN,
WMA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO
SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKU,
Windows Media je buď registrovaná obchodní značka NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), VZEŠLÉ
nebo obchodní značka společnosti Microsoft JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽITÍ TOHOTO
Corporation v USA a/nebo dalších zemích. SOFTWARU, I KDYŽ BYLA AVIZOVÁNA MOŽNOST
Tento přístroj obsahuje technologii vlastněnou TAKOVÝCH ŠKOD.
společností Microsoft Corporation a nelze ho používat
nebo distribuovat bez licence společnosti Microsoft iPhone a Lightning
Licensing, Inc.
„Made for Apple“ znamená, že elektronické zařízení
bylo navrženo pro připojení přístroje Apple a bylo
certifikováno výrobcem, že splňuje standardy Apple.
Společnost Apple není odpovědná za operace tohoto
přístroje a za to, že splňuje všechny bezpečností
standardy.
Pamatujte, že použití tohoto příslušenství s iPhone
nebo iPhone může ovlivňovat bezdrátovou výkonnost.
iPhone, iPhone, iPhone classic, iPhone nano, iPhone
touch a Lightning jsou obchodní značky společnosti
Apple, Inc., registrované v USA a dalších zemích.

Siri®
Pracuje se Siri přes mikrofon.

39

Google™, Google Play, Android Specifikace
Google, Google Play a Android jsou obchodní značky
společnosti Google LLC. Obecná

MIXTRAX Zdroj napájení................................ 14.4 V ss (přípustné 10.8 - 15.1 V)
MIXTRAX je obchodní značka společnosti Pioneer Zemnící systém ............................. Negativní
Corporation. Maximální proudová spotřeba ....... 10.0 A
Rozměry (Š x V x H)
Spotify® DIN
SPOTIFY a logo Spotify patří mezi registrované Chassis.......................................... 178 x 50 x 165 mm
obchodní značky společnosti Spotify AB. Je Panel ............................................. 188 x 58 x 17 mm
vyžadováno kompatibilní mobilní digitální zařízení a D
prémiový přístup. Viz. https://www.spotify.com. Chassis.......................................... 178 x 50 x 165 mm
Panel ............................................. 170 x 46 x 17 mm
T-Kernel 2.0 Hmotnost ....................................... 1 kg
Tento produkt používá zdrojový kód T-Kernel 2.0 pod
licencí T-Kernel 2.0, udělenou T-Engine Forum Audio
(www.tron.org).
Maximální výstupní výkon
MP3 ....................................................... 50 W x 4 kanály/4 Ω (bez subwooferu)
Copyright© 1998 – 2009 PacketVideo ....................................................... 50 W x 2 kanály/4 Ω + 70 W x 1

Licencováno pod Apache License, Verze 2.0 kanál/2 Ω (pro subwoofer)
(„Licence“) Nemůžete použít tento soubor, pokud není Trvalý výstupní výkon.................... 22 W x 4 (50 Hz až 15000 Hz,
v souladu s Licencí.
Kopii Licence můžete získat na: 5% CHZ, zátěž 4 Ω, buzeny oba kanály)
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Zatěžovací impedance .................. 4 Ω (přípustná 4 Ω až 8 Ω (2 Ω pro

jeden kanál))
Maximální výstupní úroveň výstupu předzesilovače
....................................................... 2.0 V

Ekvalizér (13-pásmový grafický ekvalizér):
Frekvence:..................................... 50 Hz/80 Hz/125 Hz/ 200 Hz/315
Hz/500 Hz/800 Hz/1.25 kHz/2 kHz/3.15 kHz/5 kHz/8 kHz/12.5 kHz
Zisk: ............................................... +/- 12 dB (krok 2 dB)
Filtr HPF (Standardní režim):
Frekvence:..................................... 25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Strmost: ......................................... -6 dB/oktávu, -12 dB/oktávu, -18
dB/oktávu, -24 dB/oktávu, vypnuto
Subwoofer/Filtr LPF (Standardní režim):
Frekvence:..................................... 25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Strmost: ......................................... -6 dB/oktávu, -12 dB/oktávu, -18
dB/oktávu, -24 dB/oktávu, -30 dB/oktávu, -36 dB/oktávu, vypnuto
Fáze............................................... Normální/Obrácená
Úroveň reproboxů (Standardní režim):
....................................................... +10 dB až -24 dB (krok 1 dB)
Časové vyrovnání (Standardní režim):
....................................................... 0 cm až 350 cm (krok 2.5 cm)
Filtr HPF (HIGH) (Síťový režim):
Frekvence:..................................... 1.25 kHz/1.6 kHz/2 kHz/2.5 kHz/3.15
kHz/4 kHz/5 kHz/6.3 kHz/8 kHz/10 kHz/12.5 kHz
Strmost: ......................................... -6 dB/oktávu, -12 dB/oktávu, -18
dB/oktávu, -24 dB/oktávu
Filtr HPF (MID) (Síťový režim):
Frekvence:..................................... 25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Strmost: ......................................... -6 dB/oktávu, -12 dB/oktávu, -18
dB/oktávu, -24 dB/oktávu, vypnuto
Filtr LPF (MID) (Síťový režim):
Frekvence:..................................... 1.25 kHz/1.6 kHz/2 kHz/2.5 kHz/3.15
kHz/4 kHz/5 kHz/6.3 kHz/8 kHz/10 kHz/12.5 kHz
Strmost: ......................................... -6 dB/oktávu, -12 dB/oktávu, -18
dB/oktávu, -24 dB/oktávu, vypnuto

40

Subwoofer (Síťový režim): FM tuner
Frekvence:.....................................25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz Frekvenční rozsah......................... 87.5 - 108.0 MHz
Strmost: .........................................-6 dB/oktávu, -12 dB/oktávu, -18 Použitelná citlivost......................... 11 dBf (1.0 V/75 Ω mono, S/Š: 30 dB)
dB/oktávu, -24 dB/oktávu, -30 dB/oktávu, -36 dB/oktávu, vypnuto Odstup signál-šum ........................ 65 dB (IEC síť A)
Fáze............................................... Normální/Obrácená
Úroveň reproboxů (Síťový režim): . MW tuner
.......................................................+10 dB až -24 dB (krok 1 dB)
Časové vyrovnání (Síťový režim): Frekvenční rozsah......................... 531 - 1602 kHz
.......................................................0 cm až 350 cm (krok 2.5 cm) Použitelná citlivost......................... 25 V (S/Š: 20 dB)
Odstup signál-šum ........................ 60 dB (IEC síť A)
CD přehrávač
LW tuner
Systém...........................................CD audio systém
Použitelné disky.............................Kompaktní disky Frekvenční rozsah......................... 153 - 281 kHz
Odstup signál/šum.........................94 dB (1 kHz) (IEC-síť A) Použitelná citlivost......................... 28 V (S/Š: 20 dB)
Počet kanálů..................................2 (stereo) Odstup signál-šum ........................ 60 dB (IEC síť A)
Formát MP3 dekódování ...............MPEG-1&2 Audio Layer 3
Formát WMA dekódování..............Ver. 7, 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2 Bluetooth

(2 kanálové audio) Verze ............................................. Bluetooth 4.0 certified
Formát AAC dekódování ...............MPEG-4 AAC (pouze kódované Výstupní výkon .............................. +4 dBm maximálně (Power Class 2)
BLE (Bluetooth Low Energy) verze:
iTunes) (Ver. 10.6. a novější) ....................................................... 4.0 certified
Formát signálu WAV .....................Lineární PCM (bez komprese) BLE (Bluetooth Low Energy) výstupní výkon:
....................................................... +3 dBm maximálně
USB Frekvenční pásma......................... 2400 MHz až 2483.5 MHz
Bluetooth profily:
Specifikace USB standardu...........USB 2.0 full speed
Maximální proud............................1.5 A GAP (Generic Access Profile)
USB Protokol SDAP (Service Dicovery Application Profile)
.......................................................MSC (Mass Storage Class) HFP (Hands Free Profile) 1.6
.......................................................MTP (Media Transfer Protocol) PBAP (Phone Book Access Profile)
.......................................................AOA (Android Open Accessory) 2.0 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Systém souborů.............................FAT12, FAT16, FAT32 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.5
Formát MP3 dekódování ...............MPEG-1&2 Audio Layer 3 SPP (Serial Port Profile) 1.1
Formát WMA dekódování..............Ver. 7, 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2
Poznámka:
(2-kanálové audio) Změna specifikace a provedení bez upozornění vyhrazena.
Formát AAC dekódování ...............MPEG-4 AAC (pouze kódované

iTunes) (Ver. 10.6 a novější)
Formát FLAC dekódování .............v1.2.1 (Free Lossless Audio Codec)
Formát WAV signálu .....................Lineární PCM (bez komprese)

41

Připojení/Instalace které jsou v kontaktu s kovovými částmi pro jejich

Než začnete ochranu.

Varování: - Umístěte všechny vodiče dál od pohyblivých částí,
 Nepokoušejte se instalovat nebo opravovat přístroj
jako je řadicí páka nebo posuny sedadel.
sami. Instalace nebo oprava tohoto přístroje osobou
bez zkušeností s elektronickými zařízeními nebo - Umístěte všechny vodiče dál od horkých míst, jako
automobilovým příslušenstvím může být
nebezpečná a je zde riziko úrazu elektrickým je výstup topení.
proudem zranění nebo dalších nebezpečí.
 Nepokoušejte se přístroj ovládat během jízdy. Před - Nepřipojujte žlutý vodič k baterii jeho protažením
ovládáním tohoto přístroje zaparkujte vozidlo na
bezpečném místě. otvorem do prostoru motoru.

Upozornění: - Zaizolujte konektory nepřipojených vodičů izolační
 Nenechejte přístroj přijít do kontaktu s vlhkostí a/nebo
páskou.
tekutinami. Může dojít k úrazu elektrickým proudem. Při
kontaktu s tekutinami také může dojít k poškození - Nezkracujte žádné vodiče.
přístroje, vzniku kouře a přehřátí.
 Vždy udržujte hlasitost tak, aby byly slyšet okolní zvuky. - Nikdy neodstraňujte izolaci napájecího vodiče
 Pioneer CarStereo-Pass je pouze pro použití
v Německu. tohoto přístroje za účelem napájení jiného zařízení.
 Tento produkt je určený pro podmínky středního a
tropického klimatu podle bezpečnostní směrnice IEC Proudová kapacita vodiče je omezená.
60065.
- Používejte pouze pojistky specifikovaných hodnot.
Pokud zaznamenáte problémy
Když tento přístroj nepracuje správně, vyhledejte prodejce - Nikdy nepřipojujte záporné vodiče reproboxů přímo
nebo servis Pioneer.
k zemi.

- Nikdy vzájemně nespojujte záporné vodiče několika

reproboxů.

 Když je tento přístroj zapnutý, je přes modrobílý vodič

posílán řídící signál. Připojte tento vodič k systému

dálkového ovládání externího zesilovače nebo k řídící

svorce relé automatické antény (max. 300 mA, 12 V ss).

Pokud je automobil vybavený okenní anténou, připojte jí

ke svorce napájení anténního zesilovače.

 Nikdy nepřipojujte modrobílý vodič ke svorce napájení

externího výkonového zesilovače. Také ho nikdy

nepřipojujte ke svorce napájení automatické antény.

Jinak může dojít k vybití baterie nebo k závadě.

 Černý vodič je zemnící. Zemnící vodiče tohoto přístroje

a dalších produktů (speciálně vysoko proudových

Připojení produktů, jako jsou výkonové zesilovače), musejí být

připojené samostatně. Jinak, při náhodném odpojení,

může dojít k požáru nebo k závadě.

V následujícím „NW“ znamená síťový režim a „STD“  Grafický symbol na přístroji znamená přímý proud.
standardní režim. Podle provedeného připojení změňte
reproduktorový režim na standardní (STD) nebo síťový (NW). Tento přístroj

Důležité:

 Při instalaci tohoto přístroje do vozidla bez polohy ACC
(příslušenství) na klíčku zapalování nepřipojení
červeného vodiče ke svorce, detekující použití klíčku
zapalování, může vést k vybití baterie.

F ACC O FO
OF
OF
N STAR
N STAR
TT

ACC poloha Bez ACC polohy (1) Mikrofon (3 m)
(2) Vstup napájecího vodiče
 Použití tohoto přístroje za jiných než dále uvedených (3) Mikrofonní vstup
podmínek může vést k požáru nebo k závadě. (4) Zadní výstup (STD) nebo středo pásmový výstup (NW)
- Automobily s 12 V baterií a zápornou zemí. (5) Čelní výstup (STD) nebo vysoko pásmový výstup (NW)
- Když je reproduktorový výstup použitý pro 4 (6) Anténní vstup
reproboxy, použijte reproboxy přes 50 W (maximální (7) Pojistka (10 A)
vstupní výkon) a mezi 4 Ω až 8 Ω (hodnota (8) Vstup drátového dálkového ovládání
impedance). Nepoužívejte s tímto přístrojem
reproboxy s impedancí 1 Ω až 3 Ω. Lze připojit adaptér drátového dálkového ovládání
- Když je výstup zadních reproboxů použitý pro 2 Ω (prodávaný samostatně).
subwoofer, použijte reproboxy přes 70 W (9) Výstup subwooferu
(maximální vstupní výkon).
* Pro metodu připojení viz. „Připojení“.

 Aby nedošlo ke zkratu, přehřátí nebo závadě, dodržujte
následující body.
- Před instalací odpojte záporný pól baterie.
- Zajistěte připojovací vodiče spojkami a izolační
páskou. Omotejte izolační pásku kolem vodičů,

42

Napájecí vodič Poznámky:
 Změňte výchozí nabídku tohoto přístroje. Viz. "REAR-SP

". Výstup subwooferu tohoto přístroje je monofonní.
 Při použití 2 Ω subwooferu připojte subwoofer k

fialovému a fialovočernému vodiči tohoto přístroje.
Nepřipojujte nic k zelenému a zelenočernému vodiči.

Výkonový zesilovač (prodávaný
samostatně)

Proveďte toto připojení při použití volitelného zesilovače.

(1) Do vstupu napájecího vodiče (1) Systémové dálkové ovládání
(2) Podle typu vozidla se funkce (3) a (5) může lišit. V tomto Připojte k modrému/bílému vodiči.

případě připojte (4) k (5) a (6) k (3). (2) Výkonový zesilovač (prodávaný samostatně)
(3) Žlutá (3) Připojte RCA kabelem (prodávaný samostatně)
(4) Do zadního výstupu (STD) nebo středo pásmového
Zálohování (nebo příslušenství)
(4) Žlutá výstupu (NW)
(5) Zadní reproboxy (STD) nebo středové reproboxy (NW)
Připojte ke svorce trvalého napájení 12 V. (6) Do čelního výstupu (STD) nebo výškového výstupu
(5) Červená
(NW)
Příslušenství (nebo zálohování) (7) Čelní reproboxy (STD) nebo výškové reproboxy (NW)
(6) Červená (8) Do výstupu subwooferu
(9) Subwoofer
Připojte ke svorce ovládané klíčkem zapalování (12 V
ss). Instalace
(7) Propojte vodiče stejné barvy.
(8) Černá (zemnící kostra) Důležité:
(9) Modrá/bílá  Před konečnou instalací zkontrolujte všechna propojení
Pozice pinu ISO konektoru se liší podle typu vozidla.
Propojte (9) a (11), pokud je pin 5 ovládání antény. U a systémy.
jiného typu vozidla nikdy nepropojujte (9) a (11).  Nepoužívejte neautorizované díly, protože může dojít k
(10) Modrá/bílá
Připojte ke svorce systémového ovládání výkonového závadě.
zesilovače (max. 300 mA, 12 V ss).  Konzultujte s technikem, pokud instalace vyžaduje vrtání
(11) Modrá/bílá
Připojte ke svorce ovládacího relé automatické antény otvorů nebo jinou modifikaci vozidla.
(max. 300 mA, 12 V ss).  Neinstalujte přístroj tam, kde:
(12) Reproduktorové vodiče
Bílá: Čelní levý (+) (STD) nebo výškový levý (+) (NW) - může vadit ovládání vozidla.
Bílá/černá: Čelní levý (-) (STD) nebo výškový levý (-) - může způsobit úraz při náhlém zastavení vozidla.
(NW)  Polovodičový laser se může poškodit, pokud se přehřeje.
Šedá: Čelní pravý (+) (STD) nebo výškový pravý (+) Instalujte přístroj dál od horkých míst, jako je výstup
(NW) topení.
Šedá/černá: Čelní pravý (-) (STD) nebo  Optimální výkonnost je zajištěna při instalaci přístroje v
výškový pravý (-) (NW) úhlu menším než 60°.
Zelená: Zadní levý (+) (STD) nebo středový levý (+)
(NW) 60°
Zelená/černá: Zadní levý (-) (STD) nebo středový levý
(-) (NW)  Při instalaci zajistěte správné chlazení přístroje
Fialová: Zadní pravý (+) (STD) nebo středový pravý (+) ponecháním volného prostoru kolem zadního panelu a
(NW) stočením volných vodičů tak, aby neblokovaly větrací
Fialová/černá: Zadní pravý (-) (STD) nebo středový otvory.
pravý (-) (NW)
(13) Oranžová/bílá Volný prostor 5 cm
Připojte k signálu světel automobilu.
(14) ISO konektor 5cm
V některých vozidlech může být ISO konektor rozdělený
do dvou částí. V tomto případě připojte oba konektory.

43

DIN montáž Instalace mikrofonu

1. Vložte dodaný montážní držák do palubní desky. Mikrofon by měl být umístěný přímo před řidičem ve vhodné
2. Zajistěte montážní držák na místo tak, že vzdálenosti, aby čistě snímal jeho hlas.

šroubovákem ohnete kovové výstupky (90°). Upozornění:
 Je extrémně nebezpečné omotávat mikrofonní kabel
1
kolem sloupku volantu nebo kolem řadicí páky. Instalujte
(1) Palubní deska 2 přístroj tak, aby nijak nebránil řízení. Je doporučeno
použít příchytky (prodávané samostatně) pro
(2) Montážní držák uspořádání kabelu.

 Ujistěte se, že je přístroj bezpečně nainstalovaný na Poznámka:
Podle modelu vozidla nemusí být mikrofonní kabel dost
místě. Nestabilní instalace může způsobit dlouhý pro montáž mikrofonu na sluneční clonu. V tomto
případě instalujte mikrofon na sloupek volantu.
přeskakování zvuku nebo jinou závadu.
Při instalaci mikrofonu na sluneční clonu
Pokud nepoužijete dodaný montážní držák
1. Upevněte vodič mikrofonu od žlábku.
1. Srovnejte otvory na montážním držáku s otvory na
stranách přístroje pro připevnění držáku.

1

(1) Vodič mikrofonu
(2) Žlábek

2. Utáhněte dva šrouby na každé straně. 2

13 2. Nainstalujte mikrofonní klip na sluneční clonu.
Když je clona zvednutá, nainstalujte mikrofonní klip.
2 (Sklopení sluneční clony snižuje schopnost
(1) Samořezný šroub (5 x 9 mm) (není v příslušenství) rozpoznávání hlasu.)
(2) Montážní držák
(3) Palubní deska nebo konzole (1) Mikrofonní klip

Vyjmutí přístroje (instalace s dodaným montážním 1
držákem)
1. Sejměte rámeček.

(1) Rámeček Při instalaci mikrofonu na sloupek volantu
(2) Západka
 Sejmutí čelního panelu umožňuje lepší přístup k 1. Odpojte základnu mikrofonu od mikrofonního klipu.
Pro odpojení základny mikrofonu od mikrofonního klipu
rámečku. posuňte základnu mikrofonu. 1
 Při připojování rámečku nasměrujte stranu se (1) Mikrofon
(2) Mikrofonní klip
západkou dolu. (3) Základna mikrofonu

2. Vložte dodané vytahovací klíče po stranách 2
přístroje, aby zapadly na místo. 3

3. Vytáhněte přístroj z palubní desky. 2. Nainstalujte mikrofon na zadní stranu sloupku
volantu.

(1) Oboustranná lepicí páska

44


Click to View FlipBook Version