The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

XENYX Q 1202USB, Q502USB, Q 802USB, Q 1002USB

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-09-25 04:46:04

XENYX Q 1202USB, Q502USB, Q 802USB, Q 1002USB

XENYX Q 1202USB, Q502USB, Q 802USB, Q 1002USB

XENYX Q1202USB/Q1002USB/
Q802USB/Q502USB

XENYX Q1202USB/Q1002USB/Q802USB/Q502USB

Prémiový 12/10/8/5-vstupový, 2-zbernicový mixážny pult s mikrofónovým
predzosilňovačom a kompresorom XENYX, ekvalizérom typu British
a USB/Audio rozhraním

Používateľská príručka

Copyright © 2013 BaSys SK, s. r. o.
Kopírovanie celého manuálu alebo jeho časti možné iba s písomným súhlasom firmy BaSys SK, s. r. o.

Vážený zákazník!

Firma BaSys SK s.r.o., výhradný distribútor značky Behringer, Vám ďakuje, že ste sa rozhodli zakúpiť si výrobok značky
Behringer. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.
Výrobky Behringer sa vyznačujú použitím najnovších technológií, inovatívnym dizajnom a komfortnou obsluhou. Naším
cieľom nie je len ponúknuť Vám technológiu a dizajn, snažíme sa poskytnúť Vám maximálny zážitok zo sledovania obrazu
a zvuku. Pretože ste si zakúpili výrobok najvyššej kvality, môžete sa spoľahnúť na jeho funkčnú a vzhľadovú aktuálnosť po
dobu mnohých rokov. Pozorne si prečítajte tento užívateľský manuál a odložte si ho pre prípadné použitie v budúcnosti.
Na všetky výrobky Behringer firma BaSys v Slovenskej republike poskytuje záručnú lehotu 24 mesiacov. Podrobnosti sú
uvedené na záručnom liste priloženom k výrobku.
V prípade problémov, ktoré sa pri používaní vyskytnú, kontaktujte autorizovaný záručný servis pre SR:
Audio Uriča BaSys Servis
Jaskový rad 169
831 01 Bratislava
tel.: 0907/210 860

V prípade záujmu o ďalšie výrobky Behringer alebo o informácie kontaktujte výhradného dovozcu pre SR:
BaSys SK s.r.o.
Stará Vajnorská 37/B
831 04 Bratislava
tel.: 02/4910 6611
fax.: 02/4910 6633
internet: www.basys.sk
e-mail: [email protected]

3

OBSAH

Ďakujeme .................................................................................. 3
Dôležité bezpečnostné pokyny............................................... 4
Právne vyhlásenie.................................................................... 4
Obmedzená záruka .................................................................. 4
1. Úvod ...................................................................................... 5

1.1 Všeobecné funkcie mixážnej konzoly ............................... 5
1.2 Skôr, než začnete ............................................................. 5
2. Ovládacie prvky a konektory .............................................. 6
2.1 Monofónne kanály............................................................. 6
2.2 Stereofónne kanály ........................................................... 7
2.3 Panel s konektormi a hlavná časť..................................... 8
2.4 USB konektor.................................................................... 9
3. Inštalácia............................................................................... 9
3.1 Zapojenie napájania........................................................ 9
3.2 Audio zapojenia ............................................................ 10
4. Technické údaje ................................................................. 11

Ďakujeme

Gratulujeme! Zakúpením zariadenia XENYX Q1202USB/Q1002USB/
Q802USB/Q502USB ste získali mixážny pult, ktorého malé rozmery sú
v protiklade k neuveriteľnej všestrannosti a zvukovému výkonu.

Rad XENYX predstavuje míľnik vo vývoji technológie mixážnych konzol.
S mikrofónovými predzosilňovačmi XENYX, vrátane možnosti
fantómového napájania, symetrickými linkovými vstupmi a výkonnými
efektmi sú mixážne konzoly radu XENYX optimálne vybavené pre živé aj
štúdiové použitie. Vďaka najmodernejším obvodom produkuje vaša
konzola XENYX teplý analógový zvuk, ktorý nemá konkurenciu. Spolu
s najnovšou digitálnou technológiou spájajú tieto najlepšie konzoly vo
svojej triede analógovú aj digitálnu technológiu.

4

Dôležité bezpečnostné pokyny 9. Nenarúšajte bezpečnostný účel ÚDAJ V TOMTO MANUÁLI. FARBY A
TECHNICKÉ ÚDAJE SA MÔŽU OD
V konektoroch označených polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. SKUTOČNÉHO VÝROBKU LÍŠIŤ. VÝROBKY
týmto symbolom je napätie, Polarizovaná zástrčka má jeden kolík širší ako SPOLOČNOSTI MUSIC GROUP
ktoré je dostatočne vysoké, aby druhý. Uzemnená zástrčka má dva kolíky PREDÁVAJÚ VÝHRADNE OPRÁVNENÍ
predstavovalo nebezpečenstvo úrazu a tretí uzemňovací kontakt. Široký kolík a tretí PREDAJCOVIA. DISTRIBÚTORI A
elektrickým prúdom. Používajte iba vysoko kontakt sú použité pre vašu bezpečnosť. Ak PREDAJCOVIA NIE SÚ ZÁSTUPCAMI
kvalitné, profesionálne reproduktorové káble do vašej zásuvky nie je možné zapojiť dodanú SPOLOČNOSTI MUSIC GROUP A NEMAJÚ
s namontovanými konektormi typu ¼" TS zástrčku, obráťte sa na elektrikára, aby vám ABSOLÚTNE ŽIADNE PRÁVO ZAVÄZOVAŤ
alebo „twist-lock“. Iné zapojenia alebo úpravy vymenil zastaranú zásuvku. SPOLOČNOSŤ MUSIC GROUP
smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba. 10. Elektrický kábel umiestnite tak, aby sa po AKÝMIKOĽVEK PRIAMYMI ALEBO
ňom nestúpalo a aby nedošlo k jeho VYPLÝVAJÚCIMI SĽUBMI ALEBO
Tento symbol upozorňuje na pricviknutiu, obzvlášť v oblasti zástrčiek, TVRDENIAMI. TÁTO PRÍRUČKA JE
prítomnosť nebezpečných zásuviek a miesta, kde kábel vychádza CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM. TÁTO
neizolovaných elektrických častí POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA ANI ŽIADNA
pod krytom prístroja, ktorých napätie môže byť z prístroja. JEJ ČASŤ NESMÚ BYŤ BEZ PÍSOMNÉHO
dostatočne veľké na vznik nebezpečenstva 11. Používajte iba doplnky/príslušenstvo SÚHLASU SPOLOČNOSTI MUSIC GROUP
úrazu osôb elektrickým prúdom. schválené výrobcom. IP LTD ROZMNOŽOVANÉ ANI ŠÍRENÉ
AKÝMKOĽVEK ELEKTRONICKÝM ALEBO
Tento symbol upozorňuje 12. Používajte iba vozík, MECHANICKÝM SPÔSOBOM VRÁTANE
používateľa na obzvlášť dôležité stojan, statív, konzolu FOTOKOPÍROVANIA ALEBO ZÁZNAMU
informácie o ovládacích prvkoch V AKEJKOĽVEK FORME A NA ŽIADNY
alebo ohľadom údržby prístroja. Prečítajte si, alebo stôl odporúčané ÚČEL.
prosím, užívateľský manuál. výrobcom alebo
predávané s prístrojom. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
Upozornenie Pri použití vozíka buďte © 2013 MUSIC Group IP Ltd.
Neodnímajte vrchný kryt (alebo pri premiestňovaní Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box
zadnú časť). Znížite tak riziko kombinácie vozík/prístroj opatrní tak, aby ste 146, Road Town, Tortola, Britské Panenské
úrazu elektrickým prúdom. Vo sa vyhli riziku zranenia pri prevrátení. ostrovy
vnútri sa nenachádzajú žiadne súčasti, ktoré 13. Prístroj odpojte od elektrickej zásuvky
by mohol opraviť používateľ. Servis zariadenia počas búrok alebo ak ho nebudete dlhú dobu __________________________________________
zverte kvalifikovanej osobe. používať.
14. Všetky servisné zásahy zverte OBMEDZENÁ ZÁRUKA
Upozornenie kvalifikovanému opravárovi v servise. Servisný
Zariadenie nevystavujte vplyvu Úplné a podrobné informácie týkajúce sa
dažďa a vlhkosti. Znížite tak zásah je potrebný, ak sa prístroj akýmkoľvek príslušných záručných podmienok
riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým spôsobom poškodil, napríklad sa poškodil a doplňujúce informácie ohľadne obmedzenej
prúdom. Zariadenie nevystavujte kvapkajúcej elektrický napájací kábel alebo jeho zástrčka, záruky spoločnosti MUSIC Group nájdete
alebo striekajúcej kvapaline. Na zariadenie na prístroj sa vyliala kvapalina alebo do online na adrese:
neumiestňujte žiadne predmety naplnené prístroja spadli predmety, prístroj bol www.music-group.com/warranty.
kvapalinou, ako napr. vázy.
vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje
Upozornenie správne alebo spadol.
Tieto servisné pokyny slúžia len 15. Prístroj zapájajte do elektrickej zásuvky
pre kvalifikované osoby v servise. s ochranným uzemňovacím vodičom.
Nevykonávajte žiadnu inú údržbu než tú, ktorá 16. Ak je ako spôsob odpojenia prístroja
je opísaná v pokynoch pre používateľa. Znížite použitá elektrická zástrčka alebo elektrické
tak riziko úrazu elektrickým prúdom. Opravy prepojenie prístrojov, tento spôsob odpojenia
musí vykonať kvalifikovaná osoba v servise. musí ostať jednoducho prístupný
a vykonateľný.
1. Prečítajte si tento užívateľský manuál.
2. Uschovajte si tento užívateľský manuál. PRÁVNE VYHLÁSENIE
3. Rešpektujte všetky upozornenia.
4. Dodržiavajte všetky pokyny. TECHNICKÉ PARAMETRE A VZHĽAD
5. Prístroj nepoužívajte v blízkosti vody. PRÍSTROJA SA MÔŽU MENIŤ BEZ
6. Prístroj čistite iba suchou handričkou. PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA
7. Nezakrývajte vetracie otvory. Prístroj A PRESNOSŤ NIE JE ZARUČENÁ.
umiestnite podľa pokynov výrobcu. BEHRINGER, KLARK TEKNIK, MIDAS,
8. Prístroj neumiestňujte do blízkosti zdrojov
tepla, ako sú napríklad radiátory, výduchy BUGERA A TURBOSOUND SÚ SÚČASŤOU
kúrenia, sporáky a ďalšie zariadenia, ktoré SPOLOČNOSTI MUSIC GROUP (MUSIC-
produkujú teplo (vrátane zosilňovačov). GROUP.COM). VŠETKY OCHRANNÉ
ZNÁMKY SÚ MAJETKOM PRÍSLUŠNÝCH
VLASTNÍKOV. SPOLOČNOSŤ MUSIC
GROUP NEPREBERÁ ŽIADNU
ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY,
KTORÉ UTRPÍ OSOBA, KTORÁ SA
SPOĽAHNE ÚPLNE ALEBO ČIASTOČNE NA

AKÝKOĽVEK OPIS, FOTOGRAFIU ALEBO

5

1. Úvod 1.2 Skôr než začnete

Mikrofónové predzosilňovače XENYX 1.2.1 Dodávka

Mikrofónové kanály sú vybavené špičkovými mikrofónovými Vaša mixážna konzola bola v továrni starostlivo zabalená, aby sa
predzosilňovačmi XENYX, ktoré sa v kvalite zvuku zaručila bezpečná preprava. Bez ohľadu na to vám však odporúčame
a dynamike vyrovnajú drahým externým zosilňovačom, pozorne skontrolovať balenie a jeho obsah, či nenájdete známky
a môžu sa pochváliť nasledujúcimi vlastnosťami: fyzického poškodenia, ktoré by mohlo vzniknúť počas prepravy.

 130 dB dynamický rozsah umožňujúci neuveriteľnú schopnosť ◊ Ak je zariadenie poškodené, NEPOSIELAJTE ho, prosím, nám,
reprodukovať hlasité zvuky bez skreslenia. ale okamžite upovedomte svojho predajcu a prepravnú
spoločnosť, v opačnom prípade nie je možné zaručiť nároky na
 Šírka pásma od menej než 10 Hz po viac než 200 kHz umožňujúca reklamáciu alebo výmenu.
krištáľovo čistú reprodukciu aj najjemnejších detailov.
1.2.2 Úkony na začiatku
 Systém obvodov s extrémne nízkou úrovňou šumu a bez skreslenia
zaručuje absolútne prirodzenú a zreteľnú reprodukciu signálu. Zabezpečte, aby okolo zariadenia bolo dostatok priestoru kvôli chladeniu
a aby nedošlo k prehriatiu. Mixážnu konzolu neumiestňujte na zariadenia
 Dokonale sa hodia ku každému mysliteľnému mikrofónu s vysokou teplotou, ako sú napríklad chladiče, radiátory alebo výkonové
s maximálne 60 dB ziskom a +48 voltovým fantómovým napájaním. zosilňovače. Konzola sa do elektrickej siete pripája prostredníctvom
dodaného napájacieho kábla. Konzola vyhovuje požadovaným
 Umožňujú vám využívať výrazne rozšírený dynamický rozsah vášho bezpečnostným štandardom. Vypálené poistky sa musia vymeniť za
24-bitového/192 kHz HD rekordéra na plný potenciál, čím sa poistky rovnakého typu a rovnakých parametrov.
zachová optimálna kvalita zvuku.
◊ Zariadenie XENYX nikdy nepripájajte k napájaciemu zdroju, keď
Ekvalizér typu „British“ je napájací zdroj pripojený do elektrickej siete! Najskôr zapojte
Ekvalizéry použité pre rad XENYX sú založené na legendárnom systéme napájací zdroj do konzoly, a potom zapojte napájací zdroj do
obvodov prvotriednych konzol vyrobených v Británii, ktoré sú svetoznáme elektrickej siete.
vďaka svojmu neuveriteľne teplému a hudobnému zvuku. Tieto
ekvalizéry aj pri extrémnych nastaveniach zisku zaručujú vynikajúce ◊ Majte, prosím, na pamäti, že všetky zariadenia musia byť riadne
vlastnosti zvuku. uzemnené. Pre vlastnú bezpečnosť nikdy neodstraňujte
uzemňovacie konektory z elektrických zariadení alebo
Pozor! napájacích káblov, ani ich neznefunkčňujte.

◊ Chceme vás upozorniť na skutočnosť, že veľmi vysokou ◊ Zabezpečte, aby mixážnu konzolu inštalovali a používali len
hlasitosťou si môžete poškodiť sluch a/alebo slúchadlá či kvalifikované osoby. Počas inštalácie a používania musí mať
reproduktory. Pred zapnutím zariadenia úplne znížte posuvné používateľ dostatočný elektrický kontakt so zemou, v opačnom
ovládače MAIN MIX a ovládač PHONES v hlavnej časti. Vždy prípade by fungovanie zariadenia mohli ovplyvniť elektrostatické
opatrne nastavte vhodnú hlasitosť. výboje.

Dôležité poznámky ohľadne inštalácie 1.2.3 Registrácia cez internet

◊ Kvalita zvuku sa môže znížiť v dosahu výkonných vysielacích Svoje nové zariadenie BEHRINGER si po zakúpení, prosím, zaregistrujte
staníc a vysokofrekvenčných zdrojov. V takých prípadoch – navštívte stránku http://behringer.com a pozorne si prečítajte
zväčšite vzdialenosť medzi vysielačom a zariadením, a na všetky podmienky našej záruky.
zapojenia použite tienené káble.
Ak váš výrobok BEHRINGER prestane fungovať správne, naším cieľom
1.1 Všeobecné funkcie mixážnej konzoly je čo najrýchlejšie ho opraviť. Pre vybavenie servisu sa, prosím, obráťte
na predajcu značky BEHRINGER, u ktorého ste zariadenie zakúpili. Ak
Mixážna konzola plní tri hlavné funkcie: predajca značky BEHRINGER nesídli vo vašej blízkosti, môžete priamo
kontaktovať jednu z našich pobočiek. Príslušné kontaktné informácie sa
 Spracovanie signálu: predzosilnenie, nastavenie úrovne, nachádzajú v originálnom balení zariadenia (Globálne kontaktné
zmiešavanie efektov, ekvalizácia frekvencie. informácie/Európske kontaktné informácie). Ak vaša krajina nie je v
zozname, obráťte sa, prosím, na najbližšieho distribútora. Zoznam
 Distribúcia signálu: združenie signálov pre výstupy aux send pre distribútorov sa nachádza v oddelení podpory na našej webovej stránke
spracovanie efektov a monitorový mix, distribúcia na jednu alebo (http://behringer.com).
viacero záznamových stôp, výkonový zosilňovač (zosilňovače),
riadiacu miestnosť alebo dvojstopové výstupy. Zaregistrovanie vašej kúpy a zariadenia nám pomáha spracovať vaše
požiadavky na opravu rýchlejšie a efektívnejšie.
 Zmiešavanie: nastavenie úrovne hlasitosti, distribúcia frekvencií
a určenie pozície jednotlivých signálov v stereofónnom poli, ovládanie Ďakujeme za vašu spoluprácu!
úrovne celkového mixu tak, aby vyhovoval záznamovým
zariadeniam/crossoveru/výkonovým zosilňovačom. Všetky ostatné
funkcie mixu je možné zahrnúť do tejto hlavnej funkcie.

Rozhranie mixážnych konzol BEHRINGER je optimalizované na tieto
úlohy, aby ste mohli ľahko sledovať stopu cesty signálu.

6

2. Ovládacie prvky a konektory 2.1.2 Ekvalizér

V tejto kapitole sú opísané rôzne ovládacie prvky vašej mixážnej konzoly. Všetky monofónne vstupné kanály obsahujú 3-pásmový ekvalizér,
Podrobne budú rozobraté všetky ovládacie prvky, prepínače a konektory. s výnimkou modelu Q502USB, ktorý je vybavený 2-pásmovým
ekvalizérom. Všetky pásma umožňujú zvýraznenie alebo orezanie až
2.1 Monofónne kanály o 15 dB. V strednej polohe je ekvalizér neaktívny.

2.1.1 Mikrofónové a linkové vstupy Systém obvodov ekvalizérov typu „British“ je založený na technológii
používanej v najznámejších špičkových konzolách a zabezpečuje teplý
zvuk bez neželaných vedľajších účinkov. Výsledkom sú neobyčajne
muzikálne ekvalizéry, ktoré, na rozdiel od jednoduchých ekvalizérov,
nespôsobujú žiadne vedľajšie účinky ako napríklad fázový posun alebo
obmedzenie šírky pásma, a to ani pri extrémnych nastaveniach zisku
±15 dB.

Obr. 2.1: Konektory a ovládacie prvky mikrofónových/linkových vstupov Obr. 2.2: Ekvalizér monofónnych vstupných kanálov
EQ
MIC Horné (HIGH) a dolné pásmo (LO) sú tzv. „shelving“ filtre, ktoré zvyšujú
alebo znižujú všetky frekvencie nad alebo pod ich hraničnou (cut-off)
Každý monofónny vstupný kanál ponúka symetrický mikrofónový vstup frekvenciou. Hraničná frekvencia horného pásma je 12 kHz a v prípade
cez konektor XLR a je tiež vybavený prepínateľným +48 V fantómovým dolného pásma je to 80 Hz. Stredné pásmo (Q802/1002/1202USB) je
napájaním pre kondenzátorové mikrofóny. Predzosilňovače XENYX konfigurované ako filter špičiek so strednou frekvenciou 2,5 kHz.
poskytujú neskreslený zisk bez šumu, ktorý sa obvykle spája len LOW CUT
s drahými externými zosilňovačmi. Okrem toho majú monofónne kanály (Q1002USB a Q1202USB)
hornopriepustný filter s vysokou strmosťou (80 Hz) slúžiaci na
◊ Aby pri zapnutí nedošlo k vyvedeniu náporu hluku do odstránenie neželaných, nízkofrekvenčných zložiek signálu.
reproduktorov, pred aktivovaním fantómového napájania stlmte 2.1.3 Výstupy FX send, panoráma a nastavenie úrovne
prehrávací systém. Prečítajte si tiež pokyny v kapitole 2.3.5
„Fantómové napájanie a LED kontrolky“. Obr. 2.3: Ovládacie prvky pre nastavenie výstupu FX send/panorámy/úrovne

LINE IN

Každý monofónny vstup je tiež vybavený symetrickým linkovým vstupom
na ¼" konektore. Do týchto vstupov je tiež možné zapojiť nesymetrické
zariadenia (monofónne konektory typu jack).

◊ Majte, prosím, na pamäti, že naraz je možné používať buď len
mikrofón, alebo linkový vstup kanála. Nie je možné používať oba
súčasne!

GAIN

Ovládací prvok GAIN slúži na upravenie zisku vstupu. Vždy, keď zdroj
signálu pripájate k niektorému vstupu alebo ho odpájate od niektorého
vstupu, tento ovládací prvok úplne otočte proti smeru hodinových
ručičiek.

COMP

Ovládač COMP slúži na upravenie miery efektu kompresie na kanál.
Kompresia obmedzuje dynamický rozsah zvukového zdroja, vďaka čomu
môžu napríklad vokály lepšie vyniknúť v mixe. Počas rozprávania/spevu
otáčajte ovládač COMP v smere hodinových ručičiek, kým sa priľahlá
LED kontrolka občas nerozsvieti.

7

FX (len modely Q802/1002/1202USB) 2.2.2 Ekvalizér stereofónnych kanálov (Q802USB)
Model XENYX 802 je vybavený stereofónnym 3-pásmovým ekvalizérom
Výstupy FX send (alebo AUX send) vám umožňujú viesť signály cez v každom stereofónnom kanáli. Charakteristiky filtra a hraničné
rôzne ovládače z jedného alebo viacerých kanálov a združiť tieto signály frekvencie sú rovnaké ako v prípade monofónnych kanálov
do tzv. „bus“ signálu. Tento „bus“ signál sa objaví na výstupe FX send
konzoly a odtiaľ ho je možné viesť do externých efektových zariadení. Obr. 2.5: Ekvalizér stereofónnych vstupných kanálov
Vrátený signál z efektového zariadenia sa potom privádza späť do Pri práci so stereofónnym signálom je stereofónny ekvalizér oveľa
konzoly cez konektory aux return (Q802USB) alebo klasické kanálové výhodnejší, než dva monofónne ekvalizéry, pretože dva samostatné
vstupy. Každý výstup FX send je monofónny a umožňuje zisk maximálne ekvalizéry zvyčajne vytvoria neželanú nezhodu medzi ľavým a pravým
+15 dB. kanálom.
2.2.3 Výstupy FX send, vyváženie a nastavenie úrovne
Ako napovedá názov, výstupy FX send mixážnych konzol XENYX sú
určené na privádzanie signálu do efektových zariadení (odraz zvuku
(reverb), oneskorenie atď.) a preto sa konfigurujú po upravení posuvným
ovládačom. To znamená, že mix medzi nemodifikovaným (tzv. „dry“)
signálom a efektom zostane na úrovni určenej výstupom AUX send
kanála, bez ohľadu na nastavenie posuvného ovládača kanála.
V opačnom prípade by signál efektu kanála zostal počuteľný aj po
znížení ovládača úrovne na hodnotu -∞.

PAN

Ovládací prvok PAN určuje pozíciu signálu kanála v rámci stereofónneho
obrazu signálu. Tento ovládací prvok má konštantnú výkonovú
charakteristiku, čo znamená, že signál sa vždy udržiava na konštantnej
úrovni, bez ohľadu na pozíciu v stereofónnej panoráme.

LEVEL

Ovládací prvok LEVEL určuje úroveň signálu kanála v hlavnom mixe.

CLIP

LED kontrolky CLIP monofónnych kanálov sa rozsvietia, keď je vstupný
signál nastavený príliš vysoko, čo by mohlo spôsobiť skreslenie. V takom
prípade ovládacím prvkom GAIN znižujte úroveň predzosilňovača, kým
LED kontrolky neprestanú svietiť.

2.2 Stereofónne kanály Obr. 2.6: Ovládacie prvky pre nastavenie výstupu FX send/vyváženia/úrovne
2.2.1 Stereofónne linkové vstupy
FX
Obr. 2.4: Stereofónne linkové vstupy
LINE IN Výstupy FX send stereofónnych kanálov fungujú podobne ako v prípade
Každý stereofónny kanál je vybavený dvomi vstupmi s linkovou úrovňou monofónnych kanálov. No vzhľadom na to, že oba signály „bus“ výstupov
na ¼" konektoroch pre ľavý a pravý kanál. Ak použijete len konektor FX send sú monofónne, pred odoslaním do zbernice FX sa zo
označený „L“ (ľavý), kanál funguje monofónne. Stereofónne kanály sú stereofónneho vstupu sa najskôr odoberie združený monofónny signál.
určené na spracovanie typických signálov s linkovou úrovňou. Model Q502USB nie je vybavený výstupmi FX send.
Pre oba vstupy je tiež možné použiť nesymetrické konektory.
BAL

Ovládací prvok BAL(ANCE) určuje relatívny pomer medzi ľavým
a pravým vstupným signálom, než sa obidva signály vyvedú do hlavnej
zbernice stereofónneho mixu. Ak sa kanál používa monofónne cez ľavý
linkový vstup, tento ovládací prvok funguje rovnako ako ovládací prvok
PAN používaný pri monofónnych kanáloch.

LEVEL

Ovládací prvok LEVEL určuje hlasitosť signálu kanála odosielaného do
hlavného mixu.

+4/-10

Stereofónne vstupy modelov XENYX Q1002USB a Q1202USB sú
vybavené prepínačom vstupnej citlivosti, ktorý umožňuje zvoliť hodnotu
v rozmedzí +4 dBu a –10 dBV. Pri hodnote –10 dBV (úroveň pri
domácom nahrávaní) je vstup citlivejší (na privádzanie postačuje nižšia
úroveň), než pri hodnote +4 dBu (štúdiová úroveň).

8

2.3 Panel s konektormi a hlavná časť
2.3.1 Efektové cesty send/return

Obr. 2.7: Konektory FX send/return

Obr. 2.8: Ovládacie prvky FX send/return Obr. 2.10: Ovládací prvok monitora a posuvný ovládač hlavného mixu

STEREO AUX RETURN PHONES/CONTROL ROOM

Len model Q802USB: konektory STEREO AUX RETURN slúžia na Do stereofónneho konektora PHONES (vo vrchnej časti ovládacieho
privádzanie výstupu externého efektového zariadenia (ktorého vstup panela) sa zapájajú slúchadlá. Nesymetrické konektory CTRL ROOM
pochádza z výstupov aux send) späť do konzoly. Namiesto toho môžete OUT vedú združené signály efektov a hlavného mixu. Ovládací prvok
použiť tieto konektory ako dodatočné vstupy, no všetky efektové PHONES/CONTROL ROOM upravuje úroveň výstupu slúchadiel aj
zariadenia potom bude potrebné priviesť späť do konzoly cez normálny hlavného monitora. Model Q502USB nie je vybavený výstupmi
stereofónny kanál. To vám však dá v prípade potreby možnosť použiť CONTROL ROOM.
kanálový ekvalizér na efektový spätný (return) signál.
MAIN MIX
◊ Keď ako efektovú spätnú cestu použijete stereofónny kanál,
ovládací prvok FX príslušného kanála je štandardne potrebné Konektory MAIN OUT sú nesymetrické monofónne konektory typu jack.
úplne znížiť, aby nedošlo k neželanej spätnej väzbe. Signál hlavného mixu je tu prítomný na úrovni 0 dBu. Posuvný ovládač
MAIN MIX upravuje hlasitosť týchto výstupov. Mixážne konzoly XENYX
Ak použijete len ľavý konektor, konektor AUX RETURN automaticky Q802USB a Q502USB sú na tento účel vybavené otočný ovládačom.
funguje monofónne. Ak chcete zistiť, koľko efektového signálu sa
odosiela do hlavného mixu, použite ovládací prvok AUX RETURN. 2.3.3 2-stopové konektory

FX SEND 2-TRACK INPUT

Výstup FX SEND (nevzťahuje sa na model Q502USB) by sa mal zapojiť 2-stopové vstupy (2-TRACK INPUT) slúžia na privádzanie signálu
do vstupu externého efektového zariadenia. FX signál vysielaný po z externého zdroja (napr. CD prehrávač, kazetový prehrávač a podobne)
spracovaní posuvným ovládačom, ktorý ste vytvorili s použitím vstupného do konzoly. Môžu sa tiež použiť ako štandardný stereofónny linkový
kanála ovládacích prvkov FX sa odosiela do efektového zariadenia cez vstup, vďaka čomu bude možné pripojiť druhé zariadenie XENYX alebo
výstup FX SEND. Ovládací prvok FX SEND v hlavnej časti slúži na BEHRINGER ULTRALINK PRO MX882.
upravenie celkovej úrovne vysielaného signálu (len model Q1002USB
a Q1202USB).

2.3.2 Monitor a hlavný mix

Obr. 2.9: Konektory pre monitor/hlavný mix Obr. 2.11: 2-stopový vstup/výstup

Prípadne je sem tiež možné zapojiť linkový alebo kazetový výstup Hi-Fi
zosilňovača s prepínačom voľby zdroja, čo vám umožní jednoducho
počúvať dodatočné zdroje.

2-TRACK OUTPUT

Tieto konektory sú zapojené paralelne s výstupom MAIN OUT a vedú
signál hlavného mixu (nesymetrický). Konektory 2-TRACK OUTPUT
prepojte so vstupmi záznamového zariadenia. Výstupná úroveň sa
upravuje prostredníctvom veľmi presného posuvného ovládača MAIN
MIX alebo otočného ovládača (Q802USB a Q502USB).

9

2.3.4 Priradenie signálu POWER
LED kontrolka POWER indikuje, že konzola je zapnutá.
Obr. 2.12: Priraďovacie prepínače v hlavnej časti
USB/2-TR TO MAIN MIX Indikátor úrovne
Keď stlačíte prepínač USB/2-TR TO MAIN, vstup USB/2-TRACK sa Veľmi presný 4-stupňový merač úrovne presne zobrazuje úroveň
priradí do hlavného mixu, čím sa zabezpečí dodatočný vstup pre príslušného signálu.
páskové zariadenia, počítače, MIDI nástroje alebo iné zdroje signálu,
ktoré nevyžadujú žiadne spracovanie. Záznamové signály z konektorov LEVEL SETTING: Aby sa správne nastavil zisk kanálov, najprv nastavte
2-TRACK OUT/USB sa stlmia, aby nedošlo k spätnej väzbe. ovládacie prvky LEVEL vstupných kanálov do ich strednej polohy (0 dB).
USB/2-TR TO PHONES/CTRL RM Potom ovládacími prvkami GAIN zvýšte zosilnenie vstupu, až kým sa na
(Q502: USB/2-TR TO PHONES) každom merači nebude zobrazovať špička signálu 0 dB.
Ak chcete monitorovať 2-stopový alebo USB vstup cez konektory CTRL
ROOM OUT, stlačte prepínač USB/2-TR TO PHONES/CTRL RM. To Pri zázname do digitálnych rekordérov by merač špičiek rekordéra nemal
vám poskytne jednoduchý spôsob monitorovania signálov vracajúcich sa zájsť do preťaženia. Zatiaľ čo analógové rekordéry je možné do určitej
z páskového zariadenia, aby sa zabezpečilo, že sa správne miery preťažiť, pričom sa vytvorí len určitá miera skreslenia (ktorá je
zaznamenajú. bežná a často žiaduca), v prípade digitálnych rekordérov pri preťažení
FX TO CTRL ROOM rýchlo dochádza k skresleniu. Okrem toho, digitálne skreslenie nielenže
Ak chcete monitorovať len signál FX send v slúchadlách alebo je nežiaduce, ale má za následok aj to, že váš záznam bude úplne
monitorovom reproduktore/reproduktoroch, stlačte prepínač FX TO nepoužiteľný.
CTRL. Tým sa stlmí signál hlavného mixu, zatiaľ čo sa výstup FX SEND
vedie do monitora/monitorov. Modely XENYX Q802USB a Q502USB nie ◊ Merače špičiek vášho zariadenia XENYX zobrazujú úroveň
sú týmto prepínačom vybavené. prakticky nezávisle od frekvencie. Pre všetky typy signálu sa
2.3.5 Fantómové napájanie a zobrazenie LED kontroliek odporúča úroveň nahrávania 0 dB.

Obr. 2.13: Fantómové napájanie a LED kontrolky 2.4 USB konektor
+48 V
Červené LED kontrolky +48 V svietia, keď je aktívne fantómové Obr. 2.14: USB konektor
napájanie. Prepínač PHANTOM aktivuje fantómové napájanie v XLR
konektoroch všetkých monofónnych kanálov. USB CONNECTOR
◊ Kým je fantómové napájanie aktivované, nezapájajte mikrofóny
Mixážny pult pripojte k počítaču prostredníctvom štandardného USB
do mixážneho pultu (alebo do rozvodov stagebox/wallbox). kábla. Budete tak môcť odosielať stereofónny signál do a z mixážneho
Mikrofóny zapojte ešte pred zapnutím napájania. Okrem toho je pultu a počítača. Signál odoslaný z mixážneho pultu do počítača je
pred aktivovaním fantómového napájania potrebné stlmiť rovnaký ako hlavný signál „bus“. Zvukový signál vracajúci sa z počítača
monitor/reproduktory PA systému. Po zapnutí počkajte približne do mixážneho pultu sa objaví priamo v signáli „bus“ v hlavnej a/alebo
jednu minútu, aby sa systém mohol stabilizovať. riadiacej miestnosti (v závislosti od tlačidiel USB/2TR to MAIN
a PHONES/CTRL RM).

POZNÁMKA: Mixážny pult nie je možné napájať zo zbernice
prostredníctvom USB rozhrania! Na napájanie mixážneho pultu vždy
použite dodaný sieťový adaptér.

3. Inštalácia

3.1 Zapojenie napájania

AC POWER IN

Napájanie zapojte do 3-pólového konektora napájania na zadnej strane
konzoly. Na pripojenie konzoly k elektrickej sieti použite dodaný sieťový
adaptér. Adaptér vyhovuje všetkým zodpovedajúcim bezpečnostným
štandardom.

◊ Používajte len napájací zdroj dodaný s konzolou.
◊ Zariadenie XENYX nikdy nepripájajte k napájaciemu zdroju, kým

je napájací zdroj pripojený do elektrickej siete! Najskôr prepojte
konzolu s napájacím zdrojom, a potom zapojte napájací zdroj do
elektrickej siete.
◊ Majte na pamäti, že napájací zdroj aj mixážna konzola sa počas
prevádzky značne zahrievajú. Je to úplne normálne.

10

3.2 Audio zapojenia Symetrický ¼" TRS konektor
Budete potrebovať veľké množstvo káblov pre rôzne použitie. Na
obrázkoch nižšie je znázornené, ako majú byť zapojené vodiče svorka proti namáhaniu
konektorov. Používajte len vysoko kvalitné káble. ťahom
Na zapojenie 2-stopových vstupov a výstupov použite bežne dostupné manžeta
RCA káble. prstenec
Do symetrických vstupov/výstupov tiež, samozrejme, môžete zapojiť špička
nesymetrické zariadenia. Použite na to buď monofónne koncovky, alebo
zabezpečte premostenie prstenca a manžety vnútri stereofónnych manžeta
koncoviek (kolíky 1 a 3 v prípade XLR konektorov). zem/tienenie
◊ Pozor! Ak chcete použiť fantómové napájanie, nesmiete pre
prstenec
vstupy MIC použiť nesymetrické XLR konektory (kolíky 1 a 3 záporná polarita („cold“)
prepojené). špička
kladná polarita („hot“)
Symetrické použitie s XLR konektormi Na pripojenie symetrických a nesymetrických koncoviek je potrebné na
stereofónnej koncovke premostiť prstenec a manžetu.
vstup
1 = zem/tienenie Obr. 3.3: 1/4" stereofónna koncovka
2 = kladná polarita („hot“)
3 = záporná polarita („cold“) ¼" TRS konektor slúchadiel

výstup svorka proti
pre nesymetrické použitie musia byť namáhaniu ťahom
kolíky 1 a 3 premostené.
manžeta

prstenec

špička

Obr. 3.1: XLR zapojenia

Nesymetrický ¼" TS konektor svorka proti manžeta
namáhaniu ťahom zem/tienenie
manžeta
prstenec
špička „pravý“ signál
špička
„ľavý“ signál

Obr. 3.4: Stereofónna koncovka na pripojenie slúchadiel

manžeta
(zem/tienenie)

špička
(signál)

Obr. 3.2: 1/4" monofónna koncovka

11

4. Technické údaje

Q1202USB Q1002USB Q802USB Q502USB Q1202USB Q1002USB Q802USB Q502USB

Mono vstupy Hlavné výstupy ¼" TRS konektor, symetrický
Typ 120 kΩ symetrické
Mikrofónové vstupy Impedancia +22 dBu
Max. výstupná úroveň
Typ XLR konektor, symetrický, diskrétny vstup

Ekvivalent vstupného šumu mikrofónu (E.I.N.) (20 Hz – 20 kHz)

Pri 0 Ω –134 dB / 136 dB aritm. vážené Výstupy riad. miest.
odpore zdroja Typ
Impedancia ¼" TRS konektor, symetrický
Pri 50 Ω –131 dB / 133 dB aritm. vážené Max. výstupná úroveň pribl. 120 Ω
odpore zdroja +22 dBu

Pri 150 Ω –129 dB / 131 dB aritm. vážené Výstup slúchadiel ¼" TRS konektor, nesymetrický
odpore zdroja Typ +21 dBu / 150 Ω (+25 dBm)
<10 Hz – 150 kHz (–1 dB), Max. výstupná úroveň
Frekvenčná <10 Hz – 200 kHz (–3 dB)
charakteristika

Max. vstup. +12 dBu pri +10 dB zisku
úroveň
Výstupy CD/páska
Impedancia 1,9 kΩ; 1,9 kΩ; 1,9 kΩ; 1,4 kΩ; Typ RCA konektor, nesymetrický
symetr. symetr. symetr. symetr. Impedancia 1 kΩ
Max. výstupná úroveň +22 dBu
Odstup 110 dB aritm. vážené
signál/šum (0 dBu pri +22 dB zisku)

Skreslenie (CHS 0,005 % / 0,004 % aritm. vážené Systémové údaje hlavného mixu (šum)
+ šum)

Linkové vstupy Hlavný mix pri -∞, –106 dB / –109 dB aritm. vážené
Typ posuv. ovládač kanála -∞

Impedancia ¼" TRS konektor, symetrický Hlavný mix pri 0 dB, –93 dB / –93 dB –92 dB –95 dB /
20 kΩ symetrické posuv. ovládač kanála -∞ –96 dB /–96 dB –95 dB –98 dB
Rozsah zisku 10 kΩ nesymetrické arim. váž. arim. arim. arim. váž.
Max. vstupná –10 až +40 dB váž. váž.
úroveň
+22 dBu pri 0 dB zisku Hlavný mix pri 0 dB,
posuv. ovládač kanála pri –84 dB / –87 dB aritm. vážené
0 dB

Stereo vstupy 2 x ¼" TRS konektory, Napájanie 20 W 13 W 13 W 13 W
Typ symetrické Spotreba MXEU5 230 V~, 50 Hz MXEU3

Impedancia 20 kΩ symetrické, 10 kΩ Adaptér MXEU3 MXEU3
Rozsah zisku nesymetrické
Max. vstupná úroveň USB Typ B
–20 dB až +20 dB Konektor 48 kHz
Vzorkovacia frekvencia
+22 dBu

Rozmery/hmotnosť

Vstupy CD/páska Rozmery 250 x 248 x 195 x 248 195 x 248 x 138 x 184 x
Typ 50 mm x 50 mm 50 mm 46 mm
Impedancia RCA konektor (š x h x v) 1,1 kg 1,1 kg 0,6 kg
Max. vstupná úroveň 18 kΩ
+22 dBu Hmotnosť 1,5 kg
Ekvalizér (netto)
Hĺbky 80 Hz / ±15 dB
Stredy 2,5 kHz / ±15 dB
Basy 12 kHz / ±15 dB

Výstupy „aux send“ ¼" TRS konektor, symetrický
Typ 120 Ω
Impedancia +22 dBu
Max. výstupná úroveň
¼" TRS konektor, symetrický
Vstupy „aux return“ 20 kΩ symetrické/10 kΩ nesymetrické
Typ +22 dBu
Impedancia
Max. vstupná úroveň

12

INFORMÁCIE O ZHODE S PODMIENKAMI FEDERÁLNEHO
KOMUNIKAČNÉHO ÚRADU

Zodpovedná spoločnosť: MUSIC Group Services US Inc.

Adresa: 18912 North Creek Parkway,
Suite 200 Bothell, WA 98011,
USA

Telefón/Fax: Telefón: +1 425 672 0816
Fax: +1 425 673 7647

týmto prehlasuje, že výrobok

XENYX Q1202USB/Q1002USB/Q802USB/Q502USB

vyhovuje podmienkam úradu FCC v rozsahu uvedenom v nasledujúcom
odseku:

Tento prístroj bol testovaný a vyhovuje podmienkam pre digitálne
zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú
stanovené s cieľom poskytovať potrebnú ochranu proti nežiaducemu
rušeniu pri montáži v obytných priestoroch. Tento prístroj generuje,
využíva a môže vyžarovať rádiové vlny a ak nie je namontované
a používané v súlade s príslušnými pokynmi, môže spôsobovať škodlivé
rušenie rádiovej komunikácie. V prípade niektorých spôsobov montáže
nie je zaručené, že k takémuto rušeniu nedôjde. Ak prístroj spôsobuje
škodlivé rušenie príjmu rozhlasových alebo televíznych prijímačov, čo
možno zistiť jeho zapnutím a vypnutím, mali by ste sa pokúsiť dosiahnuť
nápravu niektorým z nasledujúcich opatrení:

 Zmeňte smerovanie alebo umiestnenie prijímacej antény.

 Zväčšite odstup prístroja od rušeného prijímača.

 Prístroj zapojte do elektrickej zásuvky napojenej na iný okruh ako je

zásuvka, do ktorej je pripojený rušený prijímač.

 Obráťte sa na predajcu alebo kvalifikovaného odborníka v oblasti

rozhlasovej/televíznej techniky.

Tento prístroj vyhovuje podmienkam uvedeným v časti 15 pravidiel FCC.
Činnosť prístroja spĺňa tieto dve podmienky:

(1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a
(2) tento prístroj musí prijímať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého,
ktoré by mohlo nežiaducim spôsobom ovplyvniť jeho činnosť.

Dôležitá informácia:

Zmeny alebo úpravy zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené
spoločnosťou MUSIC Group, môžu viesť k strate oprávnenia na
používanie zariadenia.

Copyright © 2013 BaSys SK s. r. o.
Kopírovanie celého manuálu alebo jeho časti možné iba s písomným súhlasom firmy BaSys SK s. r. o.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Frampton & Lyttelton Newsletter - Volume 1 Issue 4 - sept 19 (1)
Next Book
งานคอมล่าสุด38