The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2020-11-02 10:23:19

Pioneer VREC-DH200 HU

Pioneer VREC-DH200 HU

VREC-DH200 Magyar

Autós menetrögzítő kamera
Használati útmutató

Tartalom Magyar

Köszönjük, hogy Pioneer terméket vásárolt!
Kérjük, gondosan olvassa át ezt a használati útmutatót, hogy megfeleloe̋ n hasz-
nálhassa a terméket. Miután elolvasta, or̋ izze meg egy biztonságos és hozzáfér-
hető helyen, mert később is szüksége lehet rá!

Figyelmeztetések ..............................................................................................5

Biztonsági óvintézkedések................................................................................................................... 5

Jogi nyilatkozat ................................................................................................. 9
Hogy olvassuk ezt a Használati útmutatót....................................................10
Használattal kapcsolatos óvintézkedések ...................................................11
A doboz tartalma ......................................................................................... 13
A termék telepítése előtt.............................................................................. 14

Beszereléssel kapcsolatos figyelmeztetések.................................................................................... 14
Tanácsok a beszereléshez.................................................................................................................. 14

Beszerelés .......................................................................................................15

Meghatározott beépítési helyzet az első szélvédőn ...................................................................15
Ajánlott beépítési helyzet a hátsó üvegen................................................................................... 16
Termék eltávolítása .............................................................................................................................19

Alkatrészek ........................................................................................................20
A microSD-kártya behelyezése és kiadása ............................................... 21

A microSD-kártya behelyezése..........................................................................................................21
A microSD-kártya kiadása ................................................................................................................ 21

A rögzített fájlok biztonsági mentése ......................................................... 22

Mappa és fájlszerkezet ...................................................................................................................... 22

A termék használata .......................................................................................23

Tápellátás..............................................................................................................................................23
Rendszervisszajelző ...........................................................................................................................23
Videófelvétel ......................................................................................................................................24
Esemény rögzítése .............................................................................................................................24
Parkoló mód ......................................................................................................................................... 25
Rögzített fájlok lejátszása ..................................................................................................................25

A termék beállítása ..................................................................................... 26
Útmutató a felvételi időhöz ............................................................................27
Applikáció a termékhez ...................................................................................28
Védjegyek és szerzői jogok............................................................................29
GPS ..................................................................................................................... 30
Hibakeresés ...................................................................................................... 31
Műszaki adatok................................................................................................ 32
Látószög-ellenőrzési segítség......................................................................33

−2−

Megfelelőségi nyilatkozat: Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Manufacturer: EU Representative's &Importer:
Pioneer Corporation Pioneer Europe NV
28-8,Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Haven 1087,Keetberglaan 1,9120Melsele,Belgium
Tokyo 113-0021,JAPAN https://www.pioneer-car.eu/eur/

[*] VREC-DH200 Magyar

English:
Hereby, Pioneer declares that the radio equipment type [*] is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full textof the EU declaration of conformityis available at the following internet address:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Suomi:
Pioneer vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [*] on direktiivin 2014/53/EUmukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksentäysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Nederlands:
Hierbij verklaar ik, Pioneer, dat het type radioapparatuur [*] conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaringkan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Français:
Le soussigné, Pioneer, déclare que lʼéquipement radioélectrique du type [*] est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à lʼadresse internet suivante:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Svenska:
Härmed försäkrar Pioneer att denna typ av radioutrustning [*] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkranom överensstämmelse finns på följande webbadress:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Dansk:
Hermed erklærer Pioneer, at radioudstyrstypen [*] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Deutsch:
Hiermit erklärt Pioneer, dass der Funkanlagentyp [Bezeichnung] der Richtlinie 2014/53/EUentspricht.
Der vollständige Textder EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Ελληνικά:
Με την παρούσα ο/ηPioneer, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός[*] πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεταιστην ακόλουθη ιστοσελίδαστο διαδίκτυο:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Italiano:
Il fabbricante, Pioneer, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [*] è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzoInternet:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Español:
Por la presente, Pioneer declara que el tipo de equipo radioeléctrico [*] es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidadestá disponible en la dirección Internet siguiente:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Português:
O(a) abaixo assinado(a) Pioneer declara que o presente tipo de equipamento de rádio [*] está em conformidadecom
a Diretiva 2014/53/UE.
O textointegral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Čeština:
Tímto Pioneer prohlašuje, že typ rádiového zařízení [*] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozicina této internetovéadrese:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Eesti:
Käesolevaga deklareerib Pioneer, et käesolev raadioseadme tüüp [*] vastab direktiivi 2014/53/ELnõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst onkättesaadav järgmisel internetiaadressil:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

−3−

Magyar: Magyar
A Pioneer igazolja, hogy a [*] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EUirányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Latviešu valoda:
Ar šo Pioneer deklarē, ka radioiekārta [*] atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Lietuvių kalba:
Aš, Pioneer, patvirtinu, kad radijo įrenginiųtipas [*] atitinka Direktyvą 2014/53/ES.
Visas ES atitiktiesdeklaracijos tekstas prieinamas šiuo internetoadresu:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Malti:
Bʼdan, Pioneer, niddikjara li dan it-tiptaʼ tagħmir tar-radju[*] huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjonitaʼ konformità tal-UE huwa disponibbli fʼdan l-indirizztal-Internet li ġej:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Slovenčina
Pioneer týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [*] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhodeje k dispozícii na tejtointernetovej adrese:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Slovenščina:
Pioneer potrjuje, da je tip radijske opreme [*] skladen zDirektivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Română:
Prin prezenta, Pioneer declară că tipul de echipamente radio [*] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textulintegral al declarației UE de conformitateeste disponibil la următoarea adresă internet:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Български:
С настоящото Pioneer декларира, че този тип радиосъоръжение [*] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернетадрес:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Polski:
Pioneer niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [*] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Norsk:
Herved Pioneer erklærer at radioutstyr type [*] er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse :
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Íslenska:
Hér með Pioneer lýsir yfir að tegund þráðlausan búnað [*] er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB.
The fullur textiaf ESB-samræmisyfirlýsingu er í boði á eftirfarandi veffangi:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Hrvatski:
Pioneer ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa [*] u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskojadresi:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Türk:
Burada. Pioneer radyo ekipmani turunun [*] 2014/53/EUdirektiflerineuyumlu oldugunu beyan eder.
Avrupa uyumluluk beyaninin tam metni belirtilen internet sitesinde mevcuttur :
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

−4−

Figyelmeztetések Magyar

Egyes országok és államok törvényei megtilthatják vagy korlátozhatják a termék
elhelyezését és használatát a járművében. Kérjük, tartsa be a termék használatára,
telepítésére és működésére vonatkozó minden vonatkozó törvényt és rendeletet. A
felhasználó felelőssége a törvények és rendeletek betartása.

Tájékoztatás a felhasználók számára a régi elektromos eszközök és a használt elemek
gyűjtéséről és ártalmatlanításáról

(Elemek szimbóluma)
(Az eszköz szimbóluma)

Pb

Ezek a szimbólumok a terméken, a csomagoláson és / vagy a kísérő dokumentumokon azt jelentik, hogy a használt
elektromos és elektronikus termékeket és elemeket nem szabad keverni az általános háztartási hulladékkal.

A régi termékek és a használt akkumulátorok megfelelő kezelése és újrahasznosítása érdekében, kérjük, vigye
azokat a megfelelő gyűjtőhelyekre a nemzeti jogszabályoknak megfelelően.

E termékek és elemek megfelelő hulladékkezelésével hozzájárul az értékes erőforrások megtakarításához, és
megakadályozza az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, amelyeket egyébként a
nem megfelelő hulladékkezelés okozhat.

A régi termékek és akkumulátorok gyűjtésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi
önkormányzathoz, a hulladékkezelő szolgálathoz vagy az értékesítési ponthoz, ahol az elemeket vásárolta.

Ezek a szimbólumok csak az Európai Unióban érvényesek.

Az Európai Unión kívüli országok esetében: Ha ezeket az elemeket el akarja dobni, kérjük, forduljon a helyi
hatóságokhoz vagy a kereskedőhöz, és ismerje meg a megfelelő hulladékkezelési módszert.

Vigyázat egyenáramot jelöl.
• Ez a grafikai jelölés:

Biztonsági óvintézkedések

Mindig tartsa be az itt ismertetett óvintézkedéseket, hogy elkerülje önmaga vagy mások sérüléseit, az
anyagi károk bekövetkezését.

Újratölthető belső lítiumion akkumulátor

Ez az eszköz újratölthető, belső lítiumion akkumulátort használ, melynek a készülék
élettartamának a végéig működnie kell. Amennyiben úgy gondolja, hogy az akkumulátor
elhasználódott, próbálja meg többször tölteni. Nem töltődő akkumulátor esetén forduljon a
Pioneer ügyfélszolgálatához.

Fontos óvintézkedések

FIGYELEM
• Ne telepítse ezt a terméket a járművébe, ha annak helyzete vagy használata akadályozná a

járművezetőt a kilátásban vagy a jármű légzsákjának működésében. A vezetõ felelőssége, hogy
megismerje és betartsa a vezetési helyre vonatkozó törvényeket, szabályokat és rendeleteket,
ideértve az utasok adatvédelmi jogait, és ne használja a készüléket olyan helyen, ahol a
telepítése vagy használata tilos.

• A tartózkodási helyére vonatkozó törvények előírhatják, hogy figyelmeztesse az utasokat arról, hogy
a felvevő készüléket használják. Ha igen, akkor helyezze el a figyelmeztető matricát az utasok
számára jól látható helyre.

−5−

• Kerülni kell a légzsák nyílásának akadályozását. Szintén kerülendő a vezető számára belátható útszakasz Magyar
takarása az eszközzel. Mindezt a megfelelő helyre történő szakszerű felszereléssel lehet elérni.

• Javasoljuk, hogy ezt a terméket szakember telepítse és állítsa be, aki megfelelő képzettséggel
rendelkezik a mobilelektronika területén.

Fontos biztonsági információk

FIGYELEM
• Ne engedje, hogy ez a termék folyadékokkal érintkezzen, mert az áramütést okozhat. A folya-
dékkal érintkezve a termék károsodhat, füst képződhet és az eszköz túlmelegedhet.
• Amennyiben folyadék vagy idegen anyag kerül a készülék belsejébe, álljon meg az autóval biztonságos
helyen, azonnal kapcsolja le a gyújtást (ACC OFF), és keresse fel a legközelebbi hivatalos Pioneer-szervizt!
Ilyen állapotban ne használja a készüléket, mert tüzet, áramütést vagy tartós meghibásodást okozhat!
• Amennyiben a készülék füstöl, furcsa zajokat, szagot tapasztal, vagy bármi megszokottól eltérot̋ a
képernyőn, kapcsolja ki a készüléket, és keressen fel egy Pioneer-szervizt! Ilyen állapotban tovább használva
a készülék akár súlyos károsodást is szenvedhet.
• Ne szedje szét vagy módosítsa a terméket, mivel nagyfeszültségű alkatrészeket tartalmaz, amelyek
áramütést okozhatnak! Ha szét kell szerelni a készüléket, keressen fel egy Pioneer-szervizt vagy a vásárlás
helyét.

Mielot̋ t használatba venné a készüléket, gondosan olvassa át és tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat:
• Vezetés közben ne használja a terméket, még a tolatókamera opciót sem, mert ha eltereli a figyelmét a
vezetéstől, balesetet okozhat. Mindig a biztonságos vezetés és a forgalmi korlátozások szabályai szerint
közlekedjen! Ha nehezen olvasható a kijelzo,̋ vagy bonyolultnak tun̋ ik a beállítás, akkor biztonságosan
parkoljon le, húzza be a kéziféket, mielot̋ t összetett beállításokat végezne az eszközön.
• Soha ne hallgassa olyan hangosan a zenét, hogy attól ne tudjon figyelni a forgalomra, különösen a
megkülönböztető jelzéseket használó jármuv̋ ekre!
• Őrizze meg ezt a füzetet, mert a késob̋ biekben is szükséges lehet az üzemeltetéssel vagy a biztonsági
szabályokkal kapcsolatban.
• A termék által kínált bizonyos funkciók (például a képernyő megtekintése és bizonyos,
gombnyomással végezhető műveletek) veszélyesek lehetnek (akár súlyos sérüléseket vagy halált
okozhatnak) és / vagy jogellenesek vezetés közben. Ezért a termék képernyője mozgás közben le van
tiltva.

A biztonságos vezetés biztosítása érdekében

FIGYELEM
• Egyes országokban illegális lehet a videó képének a járműn belüli kijelzőn történő megtekintése,

akár a járművezető mellett utazó más személyek által is. A vezető felelőssége ezeknek a
szabályoknak a betartása.

Óvintézkedések a rendszer csatlakoztatása előtt

Vigyázat

• A terméket úgy rögzítse, hogy az ne essen le a szélvédő belső oldaláról! Rossz rögzítés esetén a
leeső eszköz balesetet okozhat. Rendszeresen ellenőrizze a rögzítés megfelelőségét.
• Rögzítse az összes vezetéket kábelbilincsekkel vagy szigetelőszalaggal. Ne hagyja, hogy a csupasz
vezetékek szabadon maradjanak.
• Rendkívül veszélyes, ha a kábelek tekerednek a kormányoszlopra vagy a sebességváltó köré. A terméket,

a kábeleket és a huzalozást úgy telepítse, hogy ne akadályozzák a vezetést.

−6−

• Ügyeljen arra, hogy a kábelek és vezetékek ne okozzanak zavart, ne érintkezhessenek a jármű Magyar
mozgatható kezelőszerveivel, mint a kormánykerék, a sebességváltó, a kézifék, az ülésállító, az
ajtókba vagy a jármű egyéb kezelőszerveibe.
• Ne vezesse a vezetékeket olyan helyre, ahol magas hőmérsékletnek vannak kitéve. Ha a hőszigetelés
felmelegszik, a vezetékek megsérülhetnek, ami rövidzárlatot vagy hibás működést és a termék tartós
károsodását eredményezheti.
• Ne rövidítse le a kábeleket. Ha igen, akkor a védőáramkör (biztosítéktartó, biztosíték vagy szűrő stb.)
nem működik megfelelően.
• Ne használja más készülék tápellátására az ehhez az eszközhöz adott tápkábeleket úgy, hogy azokat
megszakítja és más fogyasztót is csatlakoztat rá. Ez a kábel vezetőképességének túlterhelődését
okozhatja, ami erős melegedéssel jár.

A károsodások elkerülése érdekében

FIGYELEM
• A biztosíték cseréjekor csak azonos értékűt vagy a termékhez engedélyezett értékűt használjon.

Óvintézkedések a telepítés előtt

FIGYELEM
Soha ne telepítse ezt a terméket olyan helyre, vagy olyan módon, hogy:
• hirtelen megállásnál sérülést okozzon a vezetőnek vagy utasoknak;
• zavarja a járművezető járművezetését, például a padlón a vezetőülés előtt, a kormánykerék vagy
sebességváltó közelében.
• A megfelelő telepítés érdekében feltétlenül használja a mellékelt alkatrészeket a megadott
módon. Amennyiben ilyenek nem elérhetők, a forgalmazó által ellenőrzött, kompatibilis
eszközöket használjon. Idegen alkatrészek használata esetén károsodhat az eszköz, vagy a
rögzítése nem lesz megfelelő.
• Ne telepítse a terméket olyan helyre, ahol:

(i) zavarja a vezető kilátását;
(ii) akadályozza a jármű kezelését vagy a biztonsági eszközöket, beleértve a légzsákokat és a

vészvillogó gombjait;
(iii) zavarja a vezetőt a jármű biztonságos kezelésében.
• Soha ne telepítse ezt a terméket a műszerfal, az ajtó- vagy ablakkeret elé vagy mellé, esetleg a
műszerfalba, ahonnan a jármű légzsákja baleset esetén felfúvódna. Kérjük, olvassa el a jármű
használati utasítását az elülső légzsák működési területére vonatkozóan.
• Forduljon a legközelebbi márkakereskedőhöz, ha a telepítéshez furatok készítése vagy a jármű egyéb
módosítása szükséges.
• A termék végső telepítése előtt átmenetileg csatlakoztassa a vezetékeket, hogy megbizonyosodjon
arról, hogy a csatlakozások jók és a rendszer megfelelően működik.
• Ne helyezze a terméket magas hőmérsékletű vagy nagy páratartalmú helyekre, például:
— Fűtés, szellőző vagy légkondicionáló közelében.
— Esőnek kitett helyek, például az ajtó közelében vagy a jármű padlóján.

Óvintézkedések a szivargyújtóval kapcsolatban

FIGYELEM
• Ha tápegységet használ a járműben, akkor használja a külön szivargyújtó csatlakozót. A mellékelt
csatlakozótól eltérő használata tüzet, áramütést vagy a termék meghibásodását okozhatja.

−7−

• Húzza ki a szivargyújtóból a töltőt a termék használata után, ha a terméket hosszú ideig nem Magyar
használja. A járműtől függően előfordulhat, hogy a cigarettacsatlakozó nem kapcsol ki, még akkor
sem, ha a motor áll, ezért fennáll a tűz vagy az akkumulátor lemerülésének a veszélye.
• Teljesen tolja be a szivargyújtó nyílásába a töltőt. Ellenkező esetben a rossz érintkezés rendkívül
veszélyes helyzetet, túlmelegedést okozhat.
• Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a szivargyújtóaljzatot. A szivartagyújtó zsebében lévő
idegen anyagok, például hamu, a rossz érintkezés miatt hőtermeléshez vezethetnek, tüzet vagy
áramütést okozva.

−8−

Jogi nyilatkozat Magyar

• Tekintettel a változók és a körülmények nagy számára, amelyek bekövetkezhetnek egy baleset
során, a Pioneer nem garantálja, hogy minden baleset vagy esemény beindítja az eszköz rögzítési
funkcióját.
• Előfordulhat, hogy a termék egyes funkciói nem működnek megfelelően a beállítások, a termék
telepítésének módja, a microSD-kártya állapota és a vezetési feltételek (beleértve az útviszonyokat)
miatt.
• Ha élénk színű tárgyakat helyeznek a műszerfalra, akkor ezek tükröződhetnek az első szélvé-
dőben és a kamera képében. Ne helyezzen élénk színű tárgyakat a műszerfalra.
• Ez a termék nem garantáltja, hogy megfelelő bizonyítékkal szolgál egy balesetben.
• Ez a termék nem garantálja a videó mentését minden helyzetben.
• Előfordulhat, hogy a felvett videóban, környezeti körülményektől függően, például rossz időben
vagy este nem látható a jármű eleje.
• Az úton lévő LED-es jelzőlámpák vagy utcai lámpák villoghatnak, ha ezzel a termékkel rögzítik.
Lehet, hogy a színük sem azonosítható helyesen. A Pioneer Corporation semmilyen felelősséget
nem vállal e jelenségekért.
• Ez a termék a balesetet megelőzően és azt követően menti a videófelvételt az ütés (gyorsulás)
jelzése után a G-érzékelővel (gyorsulásmérő). Ez a termék azonban nem garantálja a videó
mentését minden helyzetben.
• A Pioneer Corporation semmilyen felelősséget nem vállal a termékhibákért vagy károkért, amelyek
a microSD-kártya sérülése, kopása miatt merülnek fel.
• A Pioneer Corporation nem garantálja, hogy a microSD-kártya problémái a kártya formázásával
javulnak. A Pioneer Corporation nem vállal felelősséget azokért a fájlokért, amelyeket törölnek
microSD-kártyáktól, vagy a kártyák formázásakor okozott károkért. Formázza meg a microSD-kártyát
saját megítélése szerint és saját felelősségére.

−9−

Hogy olvassuk ezt a Használati útmutatót

Jel Jelentés

Ezeket a szimbólumokat arra használják, hogy felhívják a figyelmet azokra a tárgyakra,
amelyekre a termék használata soránügyelnie kell, valamint olyantárgyakra, amelyekre
figyelemmel kell lennie, hogy megőrizze annak teljesítményét.

Megjegyzés /Megjegyzések A megjegyzések hasznos tippeket és információkat tartalmaznak a termék tulajdonságairól. Magyar

[○○ ] Szögletes zárójelekkel jelöltek a képernyőn megjelenő választható
elemek.

→“○○○○ ” Az idézőjelek a hivatkozások és a beállítások jelzésére szolgálnak.

• A kézikönyvben használt illusztrációk és példaképernyők eltérhetnek a tényleges terméktől.

• A termék tényleges képernyője előzetes értesítés nélkül megváltoztatható a termék
teljesítményének és tulajdonságainak javítása céljából.

• Ebben a kézikönyvben a microSDHC / SDXC memóriakártyákat a kényelem érdekében
„microSD-kártyá”-nak nevezzük.

− 10−

Használattal kapcsolatos óvintézkedések Magyar

Óvintézkedések a termék kezelésekor
• A vezető manuálisan beállíthatja az eszközt a videó mentésére, hogy elősegítse a vezető
teljesítményének figyelését.
• A termékkel rögzíthető videókészlet korlátozott (→ “Specifikációk”). A termék használata előtt
először ellenőrizze a rögzíteni kívánt videót.
• Ne használja ezt a terméket olyan helyen, ahol extrém hőmérsékletnek (60 °C vagy magasabb,

–10 ° C vagy alacsonyabb) vagy magas páratartalomnak van kitéve.
• Vigyázzon, ne sértse meg a termékkel rögzített videófelvételekkel a magánélethez, a személyi-
séghez kapcsolódó jogokat. Ön teljes mértékben felelős ezért. A termékkel rögzített videó sze-
mélyes információkat tartalmazhat, például a rendszámtáblán szereplő adatokat.
• A felvételi idő lerövidülhet, vagy a felvétel nem lehetséges, ha a termék áramellátása megszűnik,
mert a jármű motorja ki van kapcsolva, vagy a szivargyújtó USB-töltőjét eltávolítják, az akkumulátora
nem megfelelően feltöltve, például közvetlenül a vásárlás után.
• A beépített akkumulátor feltöltéséhez használja a mellékelt tápkábelt.
• A Pioneer Corporation nem kínál adat-helyreállítási szolgáltatást a sérült vagy törölt fájlokhoz.
• A microSD-kártyán lévő tárolóhely az alábbi ábra szerinti öt területre van osztva, a felvétel
típusának megfelelően.

Esemény-videófájlok tárolási területe

Gesztusvezérléssel indított esemény-videófájl tárolási területe

Videófelvétel-tároló terület

Parkoló üzemmódban rögzített fájlok tároló területe

Miniatűr (fénykép) fájl tárolási területe

• Vegye figyelembe, hogy a fájlok felülírásra kerülnek, ha a fájltároló területeken nincs elegendő
szabad hely. Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot minden fontos fájlról, amelyet meg
szeretne őrizni. → “A rögzített fájlok biztonsági mentése”
• Megtekintheti a videófájlokat a számítógépen. A PC teljesítményétől függően azonban a videó
szakadozhat vagy leállhat.
• A szivargyújtóaljzat rendkívül forró lesz a szivargyújtó használata után közvetlenül. Az ekkor
csatlakoztathatott USB-töltő megolvadhat vagy rövidzárlatot okozhat, ha forró dugaszolóaljzathoz
csatlakozik. Várja meg, amíg lehűl, mielőtt bedugja az USB-töltőt.
• Ha ezt a terméket más, GPS-t használó eszköz közelében, például egy autós navigációs
rendszerrel együtt használják, akkor az eszköz a rádióinterferencia miatt ideiglenesen nem képes
vételre a GPS-műholdakról, és a környező eszközök működésére is negatív hatással lehet.
• A belső akkumulátor cserélhető. A működési idő lassan csökken, ahogy az akkumulátort
rendszeresen töltik-merítik. Vegye fel a kapcsolatot a Pioneer ügyfélszolgálatával, ha úgy érzi,
hogy a működési idő túl rövid lett.
• Ne érintse meg a lencsét kézzel. Törölje le a lencsét puha ruhával, ha megérinti.

Óvintézkedések a microSD-kártya kezelésekor
• Tartsa a microSD-kártyát kisgyermekektől elzárva, nehogy véletlenül lenyelje azt.
• Az adatvesztés és a microSD-kártya sérülésének elkerülése érdekében soha ne távolítsa el azt a
termékből, miközben az adatok írása-olvasása folyik.
• Ha bármilyen okból adatvesztés vagy -sérülés jelentkezik a microSD-kártyán, az adatok általában
nem nyerhetők vissza. A Pioneer nem vállal semmiféle felelősséget az adatvesztés miatt felmerülő
károkért.

− 11−

• Soha ne dugja be vagy vegye ki a microSD-kártyát vezetés közben. Magyar
• Ez a termék támogatja a microSDHC / SDXC kártyákat (16 GB-128 GB, class 10). Nem garantált,
hogy minden microSD-kártya működik ezzel a termékkel.
• Használat előtt formázza meg a microSD-kártyát. Ne használjon olyan microSD-kártyát, amely
más, például PC-ről származó adatokat tartalmaz.
• Ha nem formázott microSD-kártyát helyez be a termékbe, akkor az automatikusan formázásra
kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy közben a microSD-kártyán tárolt összes adat törlődik.
• Ne vegye ki a microSD-kártyát, miközben adatok írása-olvasása zajlik, mert ez a fájl vagy a
kártya sérüléséhez vezethet.
• Normál microSD-kártya használat mellett is előfordulhat, hogy nem lehet többé írni az adatokat a
kártyára. Ilyenkor töröljön adatokat a kártyáról.
• A microSD-kártya élettartamára a jótállás nem vonatkozik.
• A microSD-kártya fogyóeszköz. Javasoljuk, hogy rendszeresen cserélje ki a microSD-kártyát egy új
kártyára. Ha hosszabb ideig használja a microSD-kártyát, akkor ez a termék a rossz szektorok miatt
már nem képes helyesen menteni az adatokat a kártyára, vagy hiba léphet fel, és a kártya már nem
használható.
• Előfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri fel a microSD-kártyát. Ebben az esetben - a
microSD-kártyával kapcsolatos problémától függően - ez a termék felismerheti a kártyát,
amennyiben formázza a készülék menüjén keresztül. Azonban a microSD-kártyára mentett összes fájlt,
beleértve a védett fájlokat is, formázáskor törli. A formázás előtt mindig készítsen biztonsági másolatot
a microSD-kártyán lévő fájlokról.
• A Pioneer Corporation nem garantálja, hogy a microSD-kártya problémái a kártya formázásával
javulnak. A Pioneer Corporation nem vállal felelősséget azokkal a fájlokkal kapcsolatban, amelyek
törlődnek a microSD-kártyákról, vagy a kártyák formázásakor okozott károkért. Formázza meg a
microSD-kártyát saját belátása szerint és saját felelősségére.

− 12−

A doboz tartalma

Központi GPS-egység×1 Tartó (egyben a Tápkábel Magyar
(kamera) GPS-egységgel)×1 (3,5 m)×1
egység×1

Szivargyújtó USB- microSD-kártya Gyors használatbavételi Jótállás×1
töltő×1 (16GB)×1 útmutató×1

Tisztító kendő×1 Kétoldalú öntapadó
szalag
(tartalék)×1

− 13−

A termék beépítése előtt Magyar

FIGYELEM
• Amikor a terméket légzsákkal felszerelt járművekre telepíti, soha ne helyezze a légzsák fedelére, vagy
olyan helyekre, amelyek akadályozhatják a légzsák felfújódását. Ellenkezõ esetben nem csak a légzsák
működését veszélyezteti, a termék is leszakadhat a helyéről és sérüléseket okozhat.

Vigyázat
• Először ellenőrizze a jármű gyártójánál, hogy vannak-e a felszereléssel kapcsolatos szabályok,
amikor a terméket légzsákkal felszerelt járműbe telepíti. Ezek be nem tartása esetén fennáll a
légzsák működésének hibája.
• A mellékelt alkatrészeket mindig a megadott módon használja. Más alkatrészek használata esetén
fennáll a termék meghibásodásának veszélye.

Telepítési óvintézkedések

• Ez a termék csak az első szélvédő belsejébe történő felszerelésre szolgál. Ne telepítse máshová a
jármű belsejében vagy a külső felületén.
• Amikor ezt a terméket az első szélvédőre telepíti, ügyeljen arra, hogy az első szélvédőn megadott
méreteken belül meghatározott helyre szerelje be.
• A járműtől függően előfordulhat, hogy a megadott helyre történő felszerelés nem lehetséges. Ebben
az esetben forduljon a kereskedőhöz segítségért.
• Ne takarja le ezt a terméket, és ne hagyja, hogy beszennyeződjön az lencséje.
• Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat a lencse közelébe.
• A termék kezelésekor ügyeljen arra, hogy az ne essen le és ne érintse meg a lencsét.
• A felvétel minőségét befolyásolhatja a jármű első szélvédőjének bevonata vagy speciális kezelése.
• Lehetséges, hogy ez a termék nem képes GPS-jelek fogadására, ha a jármű első szélvédőjét
különleges bevonttal látták el.
• Válasszon olyan beszerelési helyet, amely mentes a levegő porától és törmelékétől.
• Ha alacsony a hőmérséklet vagy pára képződött az üvegen, kapcsolja be a fűtőberendezést, és
melegítse fel az ablakot, hogy a kétoldalas ragasztószalag megfelelően tapadjon.

A kétoldalas szalagot nem lehet újra felhasználni, miután eltávolította a helyéről, mivel ilyenkor már
nem tapad megfelelően. Ügyeljen arra, hogy ideiglenesen rögzítse ezt a terméket, és gondolja át
a kábelek elhelyezését, mielőtt kétoldalas szalagot alkalmazna.

Beszerelési tanácsok
A termék telepítése és rögzítése előtt

• Először ideiglenesen csatlakoztassa a terméket, ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e, majd
utána telepítse véglegesen. Ha a termék nem működik megfelelően, ellenőrizze újra, hogy
nincs-e hiba a csatlakozásban.

A kétoldalas ragasztószalag felragasztása előtt

• Tisztítsa meg azt a helyet, ahová a kétoldalas ragasztószalagot felhelyezi.

A látószög beállítása előtt

• A telepítési szög beállítása az iPhone vagy az Android készülékre telepített exkluzív alkalmazásban
megjelenített videókat használja. Győződjön meg arról, hogy ezt az alkalmazást telepítve van. →
“Exclusive App”

− 14−

Beszerelés Magyar

Meghatározott beépítési helyzet az első szélvédőn

Amikor ezt a terméket az első szélvédő belsejére telepíti, az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
• Olyan helyzetben, ahol az egész termék az elülső szélvédő magasságának felső széle 20%-án belül

van (a tényleges hosszúság 20%-án belül, nem számítva a belső szerelvényeket, kitakart részeket
stb.), vagy a a visszapillantó tükör takarásában, ami a vezetőülés felől nem látható.
Vegye figyelembe, hogy a fent leírt „20%” durva becslés. Kérjük, telepítse a terméket az országának
törvényeivel és rendeleteivel összhangban.
• Olyan helyzetben, ahol a szerelőkeret legalább 2 cm-rel az első szélvédő felső széle alatt van.
• Olyan helyzetben, ahol a termék lencséje az ablaktörlő törlési tartományán belül van.
• Olyan helyzetben, ahol a termék lencséje nem lóg be a napellenzőbe és a fekete foltos mintázatba.
• Olyan helyzetben, ahol a termék vízszintes irányba néz.
• Olyan helyzetben, ahol a tápkábel könnyen elvezethető.

* A jármű dőlésszöge is befolyásolhatja a Beszerelés szöge Beszerelési útmutató
beszerelésnél alkalmazott dőlésszögeket.
Kérjük, erre is figyeljen oda. A jármű Termék helye Vízszintes
menetiránya

A termék: Megengedhető dőlés- Szélvédő
szög: 15˚-70˚(vízszintes

lencsepozíció)

Talaj
Termék helye

* Úgy szerelje be, hogy ne lógjon be Szélvédő Vízszintes
a vezető látóterébe.

A magasság 20%-án Legalább 2 cm távolság
belül Telepítési terület

Termék Visszapillantó tükör A oszlop

A oszlop Ablaktörlők által tisztított terület
határa

Légzsák

FONTOS
A terméket mindig a megadott beépítési helyzetbe kell telepíteni, hogy garantált legyen a megfelelő
látómező menet közben, mert ez biztosítja a termék megfelelő működését.

− 15−

Ajánlott beszerelési helyzet a hátsó üvegen Magyar

Amikor ezt a terméket a hátsó üveg belsejére telepíti, az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
• Olyan helyzetben, ahol a termék lencséje az ablaktörlő törlési tartományán belül van.
• Olyan helyzetben, ahol a termék vízszintes irányba néz.
• Olyan helyzetben, ahol a termék lencséje és a kétoldalas ragasztószalag nem kerül rá az ablak

fűtőszálaira.
• Olyan helyzetben, ahol a tápkábel könnyen elvezethető.

Hátsó ablak Tápkábel

Termék

Fűtőszálak

Wiping range of the rear wiper

1 A mellékelt tisztítókendővel tisztítsa meg az üveget a szennyeződésektől,
olajos maradékoktól.

Szélvédő Hátsó ablak

2 Csatlakoztassa a GPS-egységet és a kamerát.

Igazítsa egymáshoz a GPS-vevő fülét és a kamerán lévő hornyot, ellenőrizze, hogy a csatlakozók
illeszkednek, majd az első kattanásig óvatosan nyomja össze a két részegységet.

Csatlakozók Fül
Horony

Vigyázat
Ne gyakoroljon indokolatlan erőt, ha a csatlakozók nem illeszkednek egymáshoz. Ellenkező
esetben kárt okozhat!

− 16−

3 Termék felszerelése. Magyar
① Húzza le a védőpapírt a szerelőkeretről, és helyezze a megadott helyzetbe az első vagy a hátsó

ablakra.
② Finoman nyomja meg a GPS-egység minden oldalát.
③ Nyomja meg erősen az egész GPS-egységet.

Szélvédő

12

3

Vigyázat
• A szalag felhelyezése előtt ellenőrizze, hogy a szélvédő felülete száraz-e.
• Rendkívül óvatosan járjon el, mivel a kétoldalas ragasztószalag rendkívül erős, és az esetleges

újra elhelyezése nehéz feladat.
• A ragasztószalag beépítési szilárdságának biztosítása érdekében hagyja ezt a terméket 24 órán

át terhelés nélkül a helyén, mielőtt használatba venné.
• Győződjön meg, hogy jól tart a felragasztott egység.

A nem megfelelően rögzített készülék menet közben leeshet, és balesetet okozhat. Rendszeresen
ellenőrizze a ragasztás erősségét.
4 A tápkábel elvezetése után csatlakoztassa a töltőbe az USB-kábelt, és azt a
szivargyújtóba.
Az utas oldalán vezesse el a tápkábelt.

Szivargyújtó
Szivargyújtóba
csatlakozó USB-töltő

− 17−

Példa a hátsó ablak kábelezésére Magyar

Tápkábel

Termék

Vigyázat
A kábelek elvezetésénél ügyeljen arra, hogy ne lógjanak be az ajtónyílásokba.
Megjegyzés
• Amennyiben a mellékelt töltő kábele rövid, vásároljon más, elég hosszú kábellel ellátott töltőt.
5 Forgassa el a gömbcsukló-beállító csavart a kameralencse szögének beállításához.

Fordítsa el a gömbcsuklót
rögzítő csavart a beállításhoz.

Megjegyzés
• Állítsa be a lencse szögét. A letölthető aplikációban látható kép segítségével állítsa be a kamera

szögét. Amennyiben ez nem lehetséges, az alábbiakban leírtakat használja segítségnek:
→“ Hibaelhárítás”
• Időnként ellenőrizze a beállítás helyességét.
• A lencsét védőfóliával látják el. Húzza le ezt a filmet, amikor felszereli a kamerát.

− 18−

Termék eltávolítása Magyar

Az egyik fület lassan nyomva feszítse le a készüléket.
A készülék bal oldalán található bekapcsoló gomb lenyomása és nyomva tartása visszaállítja az
alapértelmezett beállításokat. Ne feledkezzen meg erről a lépésről sem.

− 19−

Alkatrészek 3
5
Szemből
4
1
6 Bal oldal
Magyar

2 Hátulról

Jobb oldal

8 Szivargyújtó
9 7 USB-töltő
b
ad
Alulról

c

1 USB-bemenet(Type-C®) 5 Gömbcsuklórögzítő csavar
Tápkábel csatlakoztatásához. Ezt kilazítva állíthat a kamera dőlésszögén.

2 Bekapcsoló gomb 6 G P S - egység
Nyomja meg a be- és kikapcsoláshoz. (Csak 7 MicroSD-kártya-foglalat
akkor működik, ha nem külső áramforrásról 8 Visszajelző fények
üzemel a kamera.) Nyomja meg, és tartsa 9 Mikrofon
nyomva 8 másodpercig, hogy a Reset gomb
az alapbeállításokra álljon vissza a készülék.
Nyomja meg egy hegyes eszközzel, hogy újra
3 Tartószerkezet induljon a készülék.

4 Lencse b Hangjelzések hangszórója
A külön megvásárolható AD-PLF100 c Gesztusérzékelő
polarizáló szűrő felszerelése csökkentheti a d Bekapcsolásjelző
műszerfal visszatükröződését a szélvédőn, és
segíti a nagy kontrasztarány elérését. Bekapcsolt állapotban kéken világít.

− 20−

MicroSD-kártya behelyezése, kivétele Magyar

Kapcsolja ki a készüléket, amikor berak vagy kivesz egy microSD-kártyát →“Készülék ki- és
bekapcsolása”

MicroSD-kártya behelyezése

Fogja meg a microSD-kártya felső szélét, helyezze a microSD-kártya-foglalatba úgy, hogy a csatla-
kozók a termék teteje felé nézzenek, és lassan nyomja be, amíg nem kattan.

Vigyázat
Ne próbálja oldalról benyomni a kártyát, mert ezzel fizikai sérülést okozhat rajta.

MicroSD-kártya kivétele

Lassan nyomja be a microSD-kártya felső élét, amíg kattanást nem hall (1). A zárat feloldva húzza
ki a microSD-kártyát (2).

Vigyázat
Amennyiben a reteszelés feloldása után rögtön elveszi az ujját, a kártya kiugorhat a nyílásból. Kérjük,
erre figyeljen oda.

− 21−

Rögzítettfájlokbiztonságimentése

Amennyiben elfogy a szabad terület a kártyáról, elsőként a legrégibb fájlok kerülnek felülírásra.

Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot minden fontos fájlról, amelyet meg szeretne őrizni,
a következő eljárással.

Megjegyzések Magyar

• Gondoskodjon tartalék microSD-kártyáról.

• A megfelelő applikáció segítségével ezeket a fájlokat az okostelefon belső memóriájában tárolhatja.
1 Cserélje ki a microSD-kártyát.

Állítsa le a járművet biztonságos helyen. Ezután kapcsolja ki a készüléket, vegye ki a microSD-
kártyát, és cserélje ki egy tartalék microSD-kártyára.

2 Másolja vagy mozgassa át a fájlokat a számítógépére.

Helyezze be a microSD-kártyát a számítógépbe, szükség esetén a külön megvásárolható SD-
kártya-olvasóval. Másolja vagy mozgassa át a videókat, hogy biztonsági másolatként azokat
tárolhassa a számítógépén.

Mappa- és fájlhálózat

A mappák és fájlok hálózata a microSD-kártyán az alábbi.

Gyökér

Mappa Fájl

Event (eseményvideó fájl)
E**************.avi

E**************.avi

MANUAL (gesztusvezérléssel indított eseményvideó fájl)
M**************.avi
M**************.avi

NORMAL (videófelvételek fájl)
N**************.avi
N**************.avi

PARKING (parkoló üzemmód fájlok)
P**************.avi
P**************.avi

THUMB (miniatűrök fénykép fájlai)
E**************.jpg
M**************.jpg
N**************.jpg
P**************.jpg

Megjegyzés
Az év, a hónap, a nap, az órák, a percek és a másodpercek hozzárendelése automatikusan történik **********.

− 22−

A termék használata

A termék használata előtt először állítsa le a járművet biztonságos helyen, és aktiválja a rögzítőféket.This

A kamera bekapcsol, amikor a jármű motorja jár (ACC on), és automatikusan elindítja a rögzítést. Magyar
(Video recording)→ “A Termék használata” - “Videó felvétel”

Vigyázat
Ha a belső akkumulátor lemerült vagy elégtelen töltésű (magas energiafogyasztás stb.), akkor a jármű
motorjának indításakor előfordulhat, hogy a termék nem kapcsol be. Ha ez történik, a termék nem indul
el. Várjon kb. 3 percig a termék töltésével, majd húzza ki és helyezze vissza a szivargyújtó USB-töltő
dugóját a jármű szivargyújtó csatlakozójába a termék újraindításához.

A készülék manuális be- és kikapcsolása

Amennyiben nem kap tápellátást a kamera (a jármű motorja ki van kapcsolva: ACC OFF), akkor
manuálisan is be- és kikapcsolhatja a készüléket.

1
Tartsa nyomva legalább két másodpercig.
A készülék bekapcsol.

2 Tartsa nyomva legalább két másodpercig.
A tápellátás kikapcsol, és a rendszer jelzőfényei kialszanak

Megjegyzések

• Amikor a termék áramellátást kap, nem tudja kézzel be- és kikapcsolni a készüléket.
• Akítív parkolási mód mellett a készülék akkor is működni fog, ha azt manuális módszerrel
kikapcsolta → “This Product Setting” -“Device Setting” - “Parking sensitive”

Útmutató a töltési időhöz

Megközelítőleg három óra alatt töltődik fel a készülék lemerült akkumulátora.

Visszajelző fények

A termék működési módjáról adnak tájékoztatást a visszajelző fények.

Visszajelző fények Videófelvétel Esemény rögzítése Hiba történt
(Hiányzó SD-kártya
Világító zöld ○ ― esetén is)
Világító piros ― ○
Villlogó piros ― ― ―

− 23−

Videófelvétel Magyar

A készülék bekapcsolásával automatikusan indul a képrögzítés. A rögzített videót egyetlen, 3 perces
fájlként menti a készülékt a microSD-kártya a „NORMAL” mappájába. Amikor a szabad kapacitás elfogy,
a fájlok felülíródnak a legrégebbi fájltól kezdve.
Megjegyzések

• A videófelvétel megáll az alábbi esetekben:
— Eseményrögzítési módban.
— Amikor a tápellátás megszakad.*1
— Amikor a parkoló üzemmód bekapcsol.
— SD-kártya hibája esetén.
— Amikor meghibásodik a termék.
— Amikor az applikációval visszanézzük a rögzített fájlokat.*2
*1 Ha a termék áramellátása megszakad, folytathatja a videófelvételt a kikapcsolási idő beállításával.
*2 Ha a megtekintés befejeződött, a videók felvétele kb. 10 másodperccel később újra indul.

Esemény rögzítése

Automatikus felvétel külső hatásokra (esemény rögzítése)

A folyamatos videofájl, amikor a termék ütést érzékel, például egy másik járművel történő ütközés esetén,
automatikusan elmentésre kerül az észlelés pillanatát megelőző 2 és követő 10 másodpercnyi anyag az
„EVENT” mappába.

Rögzítés kezdete 2 mp előtte, 10mp utána

Esemény
videófálj

Rögzített Rögzített Rögzített
videófájl 1 videófájl 2 videófájl 3

Érzékelt ütközés

Az esemény rögzítésének befejezése után a 3 perces részekre osztott videófelvétel újraindul.

− 24−

Gesztusvezérlés (Gesztussal indított eseményrögzítés) Magyar

Amennyiben a termék alján levő gesztusérzékelő alatt mozgatja a kezét, integet, a felismerési pillanatot
megelőző 2 és utána következő 10 másodpercig tartó videófájl esemény-videofájlként kerül elmentésre
a „Manual ”mappába.

Megjegyzés
Állítható a szenzor érzékenysége.→ “This Product Settings” - “Device settings”
- “Waves”

Manuálisan indított rögzítés az applikáció segítségével

Az applikáció segítségével elindíthat egy eseményt, amivel a pillanatot megelőző 2 és utána következő 10
másodpercig tartó videofájl esemény-videofájlként kerül elmentésre a „Manual ”mappába.
Megjegyzések
• Az applikáció segítségével állíthatja az ütközésérzékelés érzékenységét. → “This Product

Settings” - “Device settings” - “G sensor flexible”
• Ha ütközés észlelése vagy kézi rögzítés történt az eseményrögzítés módban, az esemény rög-

zítése az esemény kézi rögzítésének befejezése után újra elinndul.

Parkoló mód

Miután megszűnik a termék tápellátása (a jármű motorját leállítják vagy az USB-töltőt kihúzzák), a
parkolási mód a [Késleltetés leállítása/Delay shutdown] alatt megadott idő elteltével aktiválódik. A
maximális működési idő kb. 30 nap.
Amikor az eszköz észleli a jármű rezonanciáit, miközben a parkolási mód be van kapcsolva, a ter-
mék kb. 3 másodperc múlva elindul, és az érzékelés pillanatát követő 30 másodpercnyi videót elmenti a
parkolási mód fájlként a „PARKOLÁS” mappába.
Megjegyzések
• A parkolási mód maximális felhasználási ideje a leállítási idő beállításától függően eltérő lehet. A

leállítási idő legfeljebb 15 perc. Ha 15 perc van beállítva, akkor a parkolási mód nem működik.
→“This Product Settings” - “Device settings” - “Delay shutdown”
• Parkolási módban beállíthatja a rezonanciaészlelés érzékenységét, vagy ki is kapcsolhatja.
→ “This Product Settings” - “Device settings” - “Parking sensitive”

Rögzített fájlok lejátszása

A rögzített fájlokat az applikáció képernyőjén megnézheti. → “Exclusive App”

− 25−

A termék beállítása/This Product Setting

A termék használata előtt először állítsa le a járművet biztonságos helyen, és aktiválja a rögzítőféket.

A terméket a hozzá tartozó applikációval tudja beállítani. → “Exclusive App” Magyar
A lenti kategóriák állíthatók.
Különböző információkat is megerősíthet.

Beállítási Beállítás Részletek Alapbeállítás
kategória

Microphone Beállíthatja, hogy videófelvétel közben a készülék OFF
rögzítsen-e hangot. ON
Middle
Beep Figyelmeztető hangok be- és kikapcsolása.* 1 Middle
High (8 cm)
Készülék- G sensor flexible Eseményrögzítés érzékenysége.
beállítások Bitrate Middle
Waving Bitráta beállítása.* 2
Device Shutdown
settings Parking sensitive Gesztusérzékelő érzékenysége. rightaway
Van lehetőség a kikapcsolásra is.

A rezonaciaérzékelő érzékenységének beállítása,
ami megszakítja a parkolás üzemmódot. Van
lehetőség a kikapcsolásra is.

Készülék- Delay shutdown Beállíthatja azt az időtartamot, amikor az áramel-
információ SSID látás megszűnése után leáll a készülék.

Device info Password A termék SSID neve (hozzáférési pont neve) és
jelszava ellenőrizhető és megváltoztatható.
Version A jelszó megváltoztatása után, ha elfelejtette, állítsa
vissza a terméket az alapértelmezett beállításokra.

Ellenőrizheti a termék firmware verzióját.

Rendszer- Format SD card A microSD-kártyán lévő összes fájl törölhető.* 3
beállítások
Restore Alapbeállítások visszaállítása. —
System
settings

*1 Hiba esetén (beleértve a be nem helyezett microSD-kártyát) “Ki” állásban is megszólal a figyelmeztető
hang.

*2 Ennek a szintnek a növelése jobb képminőséget biztosít, azonban előfordulhat, hogy a videó
szakadozik, ha az applikáción keresztül nézi. Okostelefonra letöltve a videó nem fog akadozni. Ennek
a szintnek a csökkentése alacsonyabb képminőséget eredményez, de a videó zökkenőmentesen fog
lejátszódni, amikor az applikáción át nézi, okostelefonra történő letöltés nélkül.

*3 Ha probléma merül fel a microSD-kártyával, figyelmeztető hang hallható, és a rendszer jelzőfénye
pirosan villog.

Megjegyzés

• Az okostelefonok GMT-adatait az okostelefon-alkalmazáshoz való kapcsolódással továbbíthatják.

− 26−

Útmutató a felvételi időhöz

A táblázatban megtalálja a microSD-kártyán tárolható különféle videófájlok megközelítő felvételi
idejét.

Az alapértelmezett bitráta: [Medium].

Bitráta: Alacsony/Low Magyar

microSD-kártya Felbontás Videó- Esemény Gesztusvezérelt Parkoló
felvétel esemény üzemmód
mérete Közelítőleg
Közelítőleg 8 perc Közelítőleg Közelítőleg
16 GB 1080p 2 óra 8 perc 10 perc
40 perc
128 GB 1080p Közelítőleg Közelítőleg Közelítőleg
Közelítőleg 12 perc 12 perc 15 perc
24 óra
55 perc

Bitráta: Közepes / Medium

microSD-kártya Felbontás Videó- Esemény Gesztusvezérelt Parkoló
mérete felvétel esemény üzemmód
Közelítőleg
16 GB 1080p Közelítőleg 8 perc Közelítőleg Közelítőleg
1 óra 8 perc 10 perc
35 perc
128 GB 1080p Közelítőleg Közelítőleg Közelítőleg
Közelítőleg 12 perc 12 perc 15 perc
16 óra
20 perc

Bitráta: Magas / High

microSD-kártya Felbontás Videó- Esemény Gesztusvezérelt Parkoló
mérete felvétel esemény üzemmód
Közelítőleg
16 GB 1080p Közelítőleg 8 perc Közelítőleg Közelítőleg
1 óra 8 perc 10 perc

128 GB 1080p Közelítőleg Közelítőleg Közelítőleg Közelítőleg
12 óra 12 perc 12 perc 15 perc

Megjegyzések

• A videó rögzítési idejére vonatkozó adatok 32 GB és 64 GB kapacitású microSD-kártyákkal a
következők:

— Esemény: közelítőleg 12perc
— Gesztusvezérelt esemény: közelítőleg 12perc
— Parkoló üzemmód: közelítőleg 15perc
— Videó elvétel: a kártya megmaradó kapacitásának függvénye.
• A felvételi idő becsült. A tényleges felvételi idő a felvett kép tartalmától függ.

− 27−

Applikáció a termékhez / Magyar
Exclusive App

A „Dash Camera Remote” alkalmazás használható a készüléken rögzített videó lejátszására a termék
beállításához.
Ezenkívül a termék SSID nevét (hozzáférési pont nevét) és jelszavát is ellenőrizni lehet a segítségével.
Először wifikapcsolatot kell létrehozni a termék és egy iPhone vagy Android okostelefon között.
1 Kapcsolja be a készüléket.
2 Az iPhone vagy az Android okostelefon használatával válassza ki ezt a terméket wificsatlakozási

eszközként.
• Csak egy iPhone vagy Android okostelefon csatlakoztatható a termékhez egyszerre.

Amikor egy második eszközt csatlakoztatnak, az első készüléket leválasztódik.
• Ha Androidot használ, akkor előfordulhat, hogy az internetkapcsolat nem érhető el, ha a termékhez

más eszközhöz is csatlakozik wifin át.
• A „Dash CameraRemote” exkluzív okostelefon-alkalmazás letöltésével, telepítésével és használati

módjaival kapcsolatban olvassa el az alábbiakat.
Dash Camera Remote

− 28−

Védjegyek és szerzői jogok Magyar

• microSDHC logó a SD-3C,LLC védjegye

• microSDXC logó a SD-3C,LLC védjegye

• Android a Google Inc védjegye
• A Wi-FiCERTIFIED Logo™ a Wi-FiAlliance ® tanúsítványa
• iPhone az Apple Inc védjegye
• USB Type-C®andUSB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye

− 29−

GPS Magyar

• A GPS (Global Positioning System) egy olyan rendszer, amely a GPS-műholdaktól érkező
rádiójelek vételével méri az Ön jelenlegi helyzetét.
• A GPS műholdas jelei nem haladhatnak át szilárd anyagokon (az üveg kivételével). A GPS-

műholdakról származó jelek nem foghatók, ha az eszköz a következő helyeken található:
— alagutakban vagy parkolóházban
— kétszintű autópálya alsó szintjén
— magas házak között
— sűrű erdőben

− 30−

Hibakeresés

Mielőtt javításra küldné a terméket, ellenőrizze a következőket.

Hibajelenség Ok Tevékenység Magyar

Hiba történt a termék működése A készülékben található Nyomja meg a Reset gombot.
közben. processzor hibásan működik.
Javasoljuk, hogy készítsen
Ha nincs elegendő hely a biztonsági másolatot minden
microSD-kártyán, a legrégebbi fontos, megőrizni kívánt fájlról.
fájlok felülírásra kerülnek. → “ Backing Up Recorded
Files”
A fájl, amelyet el kellett volna Állítsa a kikapcsolási időt.
menteni, nem található. → “This Product Settings” -
“Device settings” - “Delay
A kikapcsolási idő beállítása: shutdown”
[Shutdown rightaway].
Állítson az érzékelő
A termék parkolási mód fájlokat A rezonancia túl nagy, amikor érzékenységén.
készít, amikor be- vagy kiszáll az ki- és beszállásra kerül sor. → “This Product Settings” -
“Device settings” - “Parking
autóból. sensitive”

Sok videó található, amelyekben A mozgásérzékelő Az esemény videofájljait a
semmi sem történik a rögzített beállítása nem megfelelő. „NORMAL” mappába menti, nem
fájlokban parkolás közben. pedig az „ESEMÉNY” mappába.
→ “Backing Up Recorded
Parkolás közben sérülés nem Files”
lett rögzítve. Ellenőrizze a mikrofon -
beállításokat.
Vezetés közben baleset történt, Keresse meg a „NORMAL” → “This Product Settings” -
de a videófájlt nem rögzítették. videofelvétel-tároló mappát. “Device settings” -
“Microphone”
Nincs hang a videó lejátszása A mikrofon ki van kapcsolva.
közben.

− 31−

Műszaki adatok

Tároló microSDHC/microSDXC card, Class 10( 16GB-128GB) Magyar
Képalkotó Közelítőleg 2millió pixel
Felvételi szögek
Vízszintes: 114°, függőleges: 62°, átlós: 130°
Blende
Felvételi mód F1.8
GPS
1920 × 1080P
Wifi Beépített
• Beépített (csak az okostelefonon futó alkalmazáshoz kapcsolódásra)
G-Sensor
802.11b/g/n
Felvételi módszerek • Kimeneti teljesítmény: + 13 dBm Max
• Frekvenciasáv: 2412-2472Mhz
Videófájlok hossza 3 tengelyű gyorsulásérzékelő, 3 érzékenységi szint használható
Hangfelvétel esemény rögzítése és parkoló üzemmódban
Képfrissítés Videófelvétel/esemény rögzítése/gesztusvezérelt esemény rögzítés/
Tömörítési eljárás parkoló üzemmód
Videó-visszajátszás
Tápfeszültség 3 perc
Beépített akku kapacitása
Teljesítményfelvétel Ki- és bekapcsolható
Üzemi hőmérséklet 27.5 fps
Videó: AVI (H.264,G711),fényképJPG
Méretek(Sz × M × H) “Dash Camera Remote” okostelefon applikációval
DC 12V/24V(mellékelt USB-szivargyújtótöltő)
Súly 140 mAh
Közelítőleg1,3W (közelítőleg 1,65W töltés közben)
Megengedett telepítési szög −10°C-+60°C
32mm × 32mm × 34mm (Sz × M × H)
47mm × 98mm × 34mm (beszerelve a tartókerettel, 45°-
os szögben)
70g (tartókeretet, tápkábel és szivargyújtótöltő nélkül)

15° -70°

− 32−

Látószög-ellenőrzési segítség Magyar

Ha nem tud csatlakozni okostelefonhoz, és nem tudja ellenőrizni a látószöget, akkor igazítsa a
következő ábrát az eszközhöz, és így állítsa be a helyét.
① :A “Készülék pozíciója” vízszintes beállítása határozza meg a vízszintes látómezőt.
② :A „Készülék pozíciója” függőleges beállítása határozza meg a függőleges látómezőt.

Függőleges látószög: 62˚

− 33−
Vízszintes látószög: 114˚
Készülék pozíciója


Click to View FlipBook Version