The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-12 09:00:16

Devolo dLAN 1200 Triple+ CZ

Devolo dLAN 1200 Triple+ CZ

dLAN® 1200 triple +

Návod

The Network Innovation

BaSys CS
devolo dLAN® 1200 triple+

© 2017 devolo AG Aachen (Německo)
Přestože byly informace v tomto návodu sestaveny s největší pečlivostí, nelze je považovat za záruku charakteristik produktu. Společnost
devolo nese zodpovědnost pouze do té míry, jak je uvedeno v obchodních a dodacích podmínkách.
Reprodukce a distribuce dokumentace a softwaru, dodávaného s tímto produktem a používání jeho obsahu, podléhá písemnému souhlasu
společnosti devolo. Vyhrazujeme si právo provádět jakékoliv změny, které vyplývají z dalšího technického rozvoje produktů.

Ochranné známky
AndroidTM je registrovaná ochranná známka společnosti Open Handset Alliance.
Linux® je registrovaná ochranná známka společnosti Linus Torvalds.
Ubuntu® je registrovaná ochranná známka společnosti Canonical Ltd.
Mac® a Mac OS X® jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.
iPhone®, iPad® a iPod® jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.
Windows® a Microsoft® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corp.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected AccessTM, WPATM, WPA2TM a Wi-Fi Protected SetupTM jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi
Alliance®.
devolo, dLAN®, Vianect® a logo devolo jsou registrované ochranné známky společnosti devolo AG.
Veškeré ostatní zde uvedené názvy mohou být ochrannými a/nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Technické
specifikace, provedení a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si práva na technické chyby nebo opomenutí.

devolo AG

Charlottenburger Allee 67
52068 Aachen
Germany
www.devolo.com

Aachen, 09/2017

Veze: 1.1
BaSys CS

BaSys CS Obsah

Obsah

1 Předmluva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1 O tomto návodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.1.1 Použití k určenému účelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.2 Prohlášení o shodě (CE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.3 Bezpečnostní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 devolo na internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2 Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
22..21 dCLoApNřes1n2ě0j0e tdrLipAleN+?..................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1. 09
2.2.1 Tlačítko šifrování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2.2 Síťové konektory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2.3 Integrovaná elektrická zásuvka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3 Prvotní použití. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.1 Obsah balení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.2 Systémové požadavky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.3 Připojení dLAN 1200 triple+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.3.1 Starter Kit - Nastavení nové sítě dLAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.3.2 Přidání - další rozšíření sítě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.4 Odebrání dLAN 1200 triple+ ze sítě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4 Konfigurace sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1 Zabezpečení v síti dLAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.2 Šifrování sítě dLAN stisknutím tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.3 devolo Cockpit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.4 Instalace softwaru devolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.5 Aktivace šifrování pomocí devolo Cockpit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

devolo dLAN 1200 triple+

BaSys CS Obsah
5 Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

5.1 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.2 Optimalizace šířky pásma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.3 Likvidace vysloužilých elektrozařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.4 Záruční podmínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

devolo dLAN 1200 triple+

5 Předmluva 1 Předmluva Ikony
devolo dLAN 1200 triple+ Tato část popisuje ikony, uvedené v tomto
Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili návodu a/nebo na typovém štítku, konektoru
nákupem tohoto produktu devolo. zařízení a ikony uvedené na obalu:
BaSys CS
Díky adaptéru devolo dLAN 1200 triple+ doká- Ikona Popis
žete v několika jednoduchých krocích vytvořit
vaši vlastní síť a využívat ji pro přenos dat přes Velmi důležitý bezpečnostní
stávající rozvody domácí elektroinstalace, čímž symbol varující před elektric-
získáte z každé elektrické zásuvky přístupový kým napětím, které může vést
bod k síti. k vážnému zranění či úmrtí.
Důležitý bezpečnostní symbol
1.1 O tomto návodu varující před potenciálně ne-
bezpečnou situací týkající se
Před použitím a nastavením zařízení si pečlivě nebezpečí popálení, drobných
přečtěte veškeré bezpečnostní a provozní poky- zranění či škodám na majetku.
ny a návod uschovejte pro pozdější použití. Důležité upozornění/pokyn,
jehož nedodržení může vést ke
Po krátkém seznámení s problematikou dLAN® škodám na majetku.
a představení dLAN 1200 triple+ v kapitole 2, Zařízení lze používat pouze v
se v kapitole 3 dozvíte, jak začít efektivně interiéru, v suchém prostředí.
používat adaptér v síti. Kapitola 4 podrobně
popisuje možnosti konfigurace integrovaného
konfiguračního rozhraní. V kapitole 5 na konci
tohoto návodu naleznete tipy pro optimalizaci
šířky pásma, informace o bezpečnosti produktu
a slučitelností s ochranou životního prostředí, a
informace o záručních podmínkách.

Ikona Popis Ikona Předmluva 6
Zařízení je klasifikováno jako
BaSys CSprodukt bezpečnostní třídy I. Popis
Veškeré elektricky vodivé Toto označení se používá, aby
části (kovové), kde se může se zabránilo vhazování vyslou-
během provozu nebo údržby žilých elektrických a elektro-
vyskytnout napětí v případě nických zařízení do běžného
poruchy, musí být trvale odpadu z důvodu recyklace a
připojeny k zemnímu vodiči. jiných způsobů ekologického
Výrobce/distributor používá využití.
označení CE k prohlášení, že Směrnice WEEE uvádí pro
je produkt ve shodě se všemi nakládání s elektroodpadem v
platnými předpisy EU a byl EU minimální standardy.
podroben předepsaným Doplňující informace,
postupům pro posuzování podklady nebo tipy pro
shody. konfiguraci zařízení.
Tato ikona označuje
dokončený postup.

devolo dLAN 1200 triple+

7 Předmluva BaSys CS1.1.1 Použití k určenému účelu 1.1.3 Bezpečnostní pokyny
devolo dLAN 1200 triple+
Aby se zabránilo poškození produktu nebo ne- Je důležité, abyste si před prvním použitím
došlo k Vašemu zranění, adaptér používejte v produktu devolo přečetli a pochopili všechny
souladu s pokyny, uvedenými v tomto návodu. bezpečnostní a provozní pokyny; tento návod
poté uschovejte pro budoucí použití.
NEBEZPEČÍ! Úraz elektrickým
proudem. NEBEZPEČÍ! Úraz elektrickým
Zařízení musí být zapojeno do proudem.
elektrické zásuvky s připojeným Nesahejte do elektrické zásuvky,
uzemňovacím vodičem. neotvírejte zařízení a nevkládejte žádné
POZOR! Poškození zařízení předměty do elektrické zásuvky ani do
způsobené okolními podmínkami. ventilačních otvorů.
Zařízení používejte pouze v interiéru, Uživatelé nesmí na zařízení devolo provádět
v suchém prostředí. žádný servis. V případě poruchy odpojte
zařízení devolo od elektrické sítě jeho
1.1.2 Prohlášení o shodě (CE) vytažením ze zásuvky. Poté se obraťte
výhradně na kvalifikovaného pracovníka
Produkt vyhovuje základním odborného servisu.
požadavkům a je ve shodě se Za poškození se považuje, například:
směrnicemi 2014/35/EU, 2014/30/EU, b je poškozena zástrčka,
2011/65/EU a 2009/125/EC. b devolo zařízení bylo polité kapalinou,
(např. bylo na dešti nebo bylo polité vodou)
Tento produkt je určen pro použití v
zemích EU, ve Švýcarsku a Norsku. b pokud je zařízení devolo nefunkční,
Tento produkt je zařízení třídy B. b pokud má zařízení devolo poškozený kryt.

Zjednodušené prohlášení CE je součástí Nezapojujte zařízení devolo přímo do sebe
produktu a je také k dispozici online na: (jedno do druhého), jinak může dojít ke
www.devolo.com. snížení přenosové rychlosti.

NEBEZPEČÍ! Úraz elektrickýmBaSys CS Předmluva 8
proudem.
Zařízení musí být zapojeno do b Nezakrývejte zařízení během provozu.
elektrické zásuvky s připojeným b Nepokládejte na zařízení žádné předměty.
uzemňovacím vodičem. pbřeNdemvěktlyá.dejte do slotů nebo otvorů žádné
Zařízení devolo mohou být provozována pouze b Zařízení devolo nesmí být umístěno přímo
na elektrické síti, jak je popsáno na typovém
štítku. u zdroje otevřeného ohně (např. svíčka).
Chcete-li zařízení devolo odpojit od elektrické b Zsaářlaízjeícnííhnoezsdmríobjeýttevpylsata(vneanpoř.puřírmadéimátuorvuli,vnua
sítě, odpojte jej z elektrické zásuvky.
Elektrická zásuvka a všechna připojená zařízení přímém slunečním světle).
musí být snadno přístupná, aby bylo možné je v POZOR! Poškození krytu čistícími
případě potřeby rychle odpojit. prostředky obsahujícími rozpouštědla.
Čistěte pouze odpojené zařízení a
POZOR! Zahřívání během provozu. suchou látkou.
Některé části krytu mohou být v
určitých situacích velmi zahřáté. 1.2 devolo na internetu
Zařízení devolo upevněte tak, abyste
se při dodržení optimálního umístění Podrobné informace o produktech devolo a
nemohli dotknout horké části krytu. dLAN naleznete na www.devolo.com. Část
Powerline obsahuje nejen popisy produktů a
Zařízení devolo musí být instalováno pouze na dokumentaci, ale také aktualizaci softwaru
místech, která zaručují jeho dostatečné větrání. devolo a firmwaru vašeho zařízení.
Sloty a otvory v krytu jsou určeny pro ventilaci:
Pokud máte nějaké další nápady nebo návrhy
týkající se produktů devolo, neváhejte použít
kontakt [email protected] !

devolo dLAN 1200 triple+

9 Úvod

2 Úvod 2.1 Co přesně je dLAN?

dLAN je inteligentní a bezpečná technologie, dLAN (direct Local Area Network) využívá
která umožňuje nastavení domácí sítě snadno, stávající domovní elektroinstalační rozvody
rychle a hospodárně, a to pomocí vaší stávající pro přenos dat mezi počítači, vybavenými
elektroinstalace, navíc bez nutnosti používat vhodnými adaptéry a dalšími síťovými prvky.
složitou a nákladnou, specializovanou kabeláž. Výsledkem je, že lze tuto elektrickou síť použít
BaSys CS přímo jako síťový přístupový bod. Data jsou
před přenosem modulována a jako signál jsou
poté pomocí domovních elektroinstalačních
rozvodů odesílána. Nejmodernější technologie
zaručuje, že se silové a datové sítě mezi sebou
neruší. Propojení zařízení přes dLAN je rychlé
a bezpečné, a navíc, přenos dat je pomocí klíče
šifrován, aby se zabránilo zachycení třetími
stranami.

Obr. 1 devolo dLAN v celém domě

devolo dLAN 1200 triple+

2.2 dLAN 1200 triple+ Úvod 10

dLAN 1200 triple+ obsahuje: 2.2.1 Tlačítko šifrování

b tři gigabitové síťové konektory, Toto tlačítko ovládá následující funkce:
b jeden dLAN indikátor,
Šifrování sítě dLAN
LED zobrazení statusu lze deaktivovat ibndCivhicdeutáe-lnliěz,asštiifsrkonvěattesjveodunosítťlidvLáAtlNačítka
pomocí softwaru devolo Cockpit šifrování na připojených zařízeních během 2
(viz 4.3 devolo Cockpit). minut, po dobu přibližně jedné sekundy.
bstisCkhncěetetet-llaičdíLtkAoNšizfarořívzáenníí nzeasoítděpoodveídbarjaítc,ím
b tlačítko šifrování s funkcí resetování zařízení po dobu nejméně 10 sekund.
(vedle síťových konektorů),
Výklad dLAN indikátoru
b jedna integrovaná elektrická zásuvka. Integrovaný indikátor (LED) zobrazuje status
BaSys CS dLAN pro dLAN 1200 triple+ svícením a/nebo
blikáním:

Zkontrolujte, zda je adaptér připojen ke
zdroji napájení správně a zda byl proces
šifrování proveden úspěšně.
Další informace naleznete v části
3.3 Připojení dLAN 1200 triple+.

Obr. 2 dLAN 1200 triple+ s konektorem pro
konkrétní zemi a odpovídající elektrickou
zásuvkou

devolo dLAN 1200 triple+

11 Úvod

Blikání LED indikace dLAN

LED Blikání Význam
Adaptér je
LED Blikání Význam Bílá LED Blikání v úsporném
BaSys CS Neexistuje v intervalu režimu
Červená Blikání žádné dLAN 0.5/50-60 (PowerSave)
LED v intervalu připojení sekundy
0.5 sekundy

Červená Blikání v Rychlost * Informace o zlepšení přenosové rychlosti,
LED intervalu přenosu dat viz kapitola 5.2 Optimalizace šířky pásma.
2 sekund není v optimál-
ním rozsahu * 2.2.2 Síťové konektory
Bílá LED Trvale se Šifrované
rozsvítí dLAN připojení Pomocí tří síťových konektorů na dLAN 1200
existuje a triple+ můžete připojit počítač, herní konzoli a
adaptér je televizor za použití komerčně dostupného
připraven síťového kabelu.
dLAN
Bílá LED Blikání šifrování bylo 2.2.3 Integrovaná elektrická zásuvka
v intervalu stanoveno
0.5 sekundy Chcete-li připojit další síťová zařízení k
napájení, použijte elektrickou zásuvku na
dLAN 1200 triple+. Síťový filtr, integrovaný do
dLAN 1200 triple+, eliminuje šum připojených
zařízení a významně zlepšuje přenos dat v síti.

devolo dLAN 1200 triple+

BaSys CS3 Prvotní použití Prvotní použití 12

Tato kapitola přináší veškeré informace o tom, ć Návod
co potřebujete vědět pro nastavení a používání ć Prohlášení CE
vašeho dLAN 1200 triple+. Popisuje připojení devolo AG si vyhrazuje právo změnit obsah
adaptéru a krátce popisuje software devolo. balení bez předchozího upozornění.
Další podrobné informace jsou k dispozici na
adrese www.devolo.com. 3.2 Systémové požadavky

3.1 Obsah balení b Podporované operační systémy devolo
Cockpit: Windows 7 (32 bit/64 bit),
Před zahájením instalace vašeho dLAN 1200 Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 8 Pro
triple+ zkontrolujte, zda je dodávka kompletní. (32 bit/64 bit), Windows 10 (32 bit/64 bit),
Windows 10 Pro (32 bit/64 bit), Ubuntu
b Startovací balíček Starter Kit: Linux (32 bit/64 bit), Mac (from OS X 10.6)
ć dLAN 1200 triple+
ć dLAN 1200+ b Síťové připojení
ć Dva síťové kabely Vezměte prosím na vědomí, že počítač
ć Návod nebo jiné zařízení musí mít síťový adaptér
ć Prohlášení CE se síťovým portem.
Pro zřízení dLAN sítě potřebujete alespoň
nebo dvě dLAN zařízení (200 Mbps, 500 Mbps,
600 Mbps nebo 1200 Mbps).
b Rozšíření Extension:
ć dLAN 1200 triple+
ć Síťový kabel

devolo dLAN 1200 triple+

13 Prvotní použití 3.3 Připojení dLAN 1200 triple+ ባ Připojte dLAN 1200 triple+ do elektrické
devolo dLAN 1200 triple+ zásuvky ve stěně. Jakmile začne LED indikátor
POZOR! Poškození zařízení blikat červeně v pravidelných intervalech 0.5
způsobené okolními podmínkami. sekundy, adaptér je připraven k provozu, ale
Zařízení používejte pouze v interiéru, do sítě dLAN ještě není integrován.
v suchém prostředí
Připojení dLAN 1200+ a dLAN 1200 triple+
V následujících částech je popsáno, jak dLAN do sítě dLAN
1200 triple+ připojit a integrovat jej do sítě. Než budete moci adaptér v síti dLAN používat,
Vysvětleny jsou zde přesné postupy založené na nejprve jej musíte připojit jako síť. Toho se
scénářích potenciálních sítí. dosáhne sdíleným heslem dLAN a tím vznikne
vymezená síť dLAN. Používání sdíleného hesla
Povolený rozsah napětí pro provozování dLAN slouží jednak pro řízení přístupu k síti
zařízení a spotřebu energie naleznete na dLAN, tak i pro šifrování a tím také k ochraně
štítku na jeho zadní straně. Další technické zachycení (odposlechu) přenášených dat.
informace o produktech, viz Service Centre Heslo dLAN lze nastavit různými způsoby:
na adrese www.devolo.com.
BaSys CS
3.3.1 Starter Kit - Nastavení nové sítě ቤ
dLAN
Šifrování sítě dLAN:
ቢ Připojte dLAN 1200+ k síťovému konektoru b Šifrování sítě dLAN: stisknutím tlačítka
na zařízení pro přístup k internetu (např. WiFi
router). Nejprve stiskněte tlačítko šifrování na
dLAN 1200+ na cca. 1 sekundu a poté do 2
POZOR! Nebezpečí úrazu. minut stiskněte tlačítko šifrování na dLAN
Síťový kabel položte a zajistěte tak, aby 1200 triple+ na cca. 1 sekundu.
po něm nebylo šlapáno a aby byly
elektrické zásuvky a připojená síťová nebo
zařízení snadno přístupná.

sbofŠtwifraoruvádneívsoítlěodCLoAckNpzita:dDáanlíšmí inhfeosrlamdaLcAe,NvizvBaSys CS Prvotní použití 14
kapitola 4.3 devolo Cockpit.

Jakmile se na obou zařízeních rozsvítí
bílá LED, vaše síť dLAN je nastavena a Šifrování sítě dLAN:
chráněna před neoprávněným
přístupem. NbeŠjpifrrvoevsátnisíksnítěětedLtlAačNít:ksotišsikfnrouvtíámnítnlaačzítakřaíz: ení
ve stávající síti na cca 1 sekundu a potom
3.3.2 Přidání - rozšíření další sítě během 2 minut stiskněte tlačítko šifrování
nového zařízení dLAN 1200 triple+ na cca. 1
ቢ Připojte dLAN 1200 triple+ do elektrické sekundu.
zásuvky ve stěně. Jakmile začne LED indikátor nebo
blikat červeně v pravidelných intervalech 0.5 s, b Šifrování sítě dLAN zadáním hesla dLAN v
je adaptér připraven k provozování, ale do sítě softwaru devolo Cockpit: Další informace, viz
dLAN ještě není integrován. kapitola 4.3 devolo Cockpit.
Integrace dLAN 1200 triple+ do stávající sítě
dLAN Jakmile se rozsvítí bílá LED, nový
Než budete moci dLAN 1200 triple+ v síti dLAN 1200 triple+ je integrován do
dLAN používat, nejprve jej musíte připojit k vaší stávající šifrované sítě dLAN.
vašim stávajícím dLAN zařízením jako síť.
Toho se dosáhne sdíleným heslem dLAN.
Heslo dLAN lze nastavit různými způsoby:

devolo dLAN 1200 triple+

15 Prvotní použití

3.4 Odebrání dLAN 1200 triple+
ze sítě

Chcete-li dLAN 1200 triple+ odebrat ze stávající
sítě, stiskněte tlačítko šifrování na příslušném
adaptéru po dobu nejméně 10 sekund.
Adaptéru bude automaticky přiřazeno nové,
náhodně vygenerované heslo, a tedy již nebude
moci získat přístup k síti. Chcete-li poté zařízení
integrovat do jiné sítě, postupujte podle kroků
popsaných v kapitole 3.3 Připojení dLAN 1200
triple+, a postupujte v závislosti na tom, zda
nastavujete novou síť nebo zařízení přidáváte ke
stávající síti.
BaSys CS

devolo dLAN 1200 triple+

4 Konfigurace sítě Konfigurace sítě 16
být heslo zadáno pomocí softwaru
4.1 Zabezpečení v síti dLAN devolo.

BaSys CSNež budete moci dLAN 1200 triple+ v síti 4.2 Šifrování sítě dLAN
dLAN používat, musíte jej nejprve připojit k stisknutím tlačítka
jiným dLAN zařízením jako síť. Pro toto jsou
zvláště důležité dvě konkrétní informace: Chcete-li zašifrovat síť dLAN, ve které jsou
všechna přidružená dLAN zařízení vybavena
b Společné použití hesla dLAN je pro účely tlačítkem šifrování, jednoduše stiskněte
kontroly nad přístupem. šifrovací tlačítko umístěné na zařízení.
Výsledkem je vymezená síť dLAN. Stisknutím tohoto tlačítka bude síť dLAN
šifrována náhodně vygenerovaným heslem.
šbifrSopvoálnečí nsíétěp.oužití hesla dLAN je pro účely
To chrání před zachycením přenášených dat. Obr. 3 Šifrování dLAN pomocí tlačítka šifrování
Heslo dLAN lze zadat automaticky pomocí
tlačítka šifrování nebo ručně pomocí programu
devolo Cockpit. Při výběru metody šifrování
vezměte prosím na vědomí následující základní
princip:

tbplřaiUčdírtskuíetžímednLšáAifdrNLo,AvváNenkíztalezřreíýzhceehnsíljosvoydubLvaAšvNeecnhana
vygenerovat jednoduše stisknutím tlačítka.

b U sítí dLAN, kbteezrétloačbístaehkušjiífkroovmábniín, macui sí
zařízení s nebo

devolo dLAN 1200 triple+

BaSys CS17 Konfigurace sítě

Obr. 4 Nastavení šifrování dLAN pomocí tlačítka šifrování
devolo dLAN 1200 triple+

Konfigurace sítě 18

4.3 devolo Cockpit

devolo Cockpit je monitorovací program, který
detekuje všechna dostupná dLAN zařízení ve vaší
domácí síti a kombinuje je do jedné zabezpečené sítě.
BaSys CS
Obr. 5 devolo Cockpit v činnosti

devolo dLAN 1200 triple+

19 Konfigurace sítě

4.4 Instalace softwaru devolo Stažení aplikace my devolo
my devolo App je bezplatná aplikace devolo,
Instalace softwaru devolo Cockpit sloužící pro kontrolu a konfiguraci připojení
Počítačový program devolo Cockpit prohledá WiFi, dLAN a LAN pro dLAN 1200 triple+
všechny dostupné dLAN adaptéry ve vaší síti (přes smartphon nebo tablet). Smartphon nebo
dLAN, zobrazí informace o těchto zařízeních a tablet se připojí k zařízení dLAN 1200 triple+
individuálně dLAN síť zašifruje. Software vás prostřednictvím domácí WiFi sítě.
také zavede do konfiguračního rozhraní pro ቢ Na váš smartphon nebo tabletový počítač si
konfiguraci vaší WiFi sítě v počítači. z příslušného obchodu stáhněte aplikaci my
devolo App.
Software devolo Cockpit je k dispozici na:
www.devolo.com/cockpit pro následující operační Nejrychlejší způsob, jak aplikaci najít, je
systémy: v obchodě kliknout na ikonu lupy a
přímo zadat vyhledávání devolo.
b Windows (Win 7, 32 bit/64 bit)
b Mac (OS X 10.6) ባ my devolo App se ve smartphonu či tabletu
b Ubuntu Linux (32 bit/64 bit) umístí v seznamu aplikací, jako obvykle.
Klepnutím na ikonu aplikace my devolo App
Další informace o softwaru devolo Cockpit přejdete do nabídky spuštění.
jsou k dispozici online na adrese:
www.devo-lo.com/cockpit. Více informací o aplikaci my devolo App
BaSys CS je k dispozici online na adrese:
www.devolo.co.uk/service/my-devolo-app/.

devolo dLAN 1200 triple+

BaSys CSSpuštění softwaru devolo Cockpit Konfigurace sítě 20
Po spuštění softwaru devolo Cockpit se
zobrazí veškerá dostupná dLAN zařízení Nastavení a funkce
ve vaší domácí síti. To může chvíli trvat. Konfigurovat můžete nastavení pro příslušné
zvýrazněné zařízení nebo pro síť pomocí:
Všechny adaptéry nalezené v síti se zobrazí
jako ikona s odpovídajícím názvem produktu. b tlačítka na dolním okraji obrazovky
Adaptér zobrazený uprostřed sítě dLAN (Network settings) (Nastavení sítě)
symbolizuje zařízení připojená k počítači. a
devolo Cockpit také nabízí možnost středového b karet, uspořádaných po stranách
zobrazení adaptéru připojeného k routeru. jednotlivých adaptérů (Adapter settings)
Pokud máte připojeno více dLAN zařízení, lze (Nastavení adaptéru).
mezi nimi přepínat. Klepnutím na ikonu
adaptéru se příslušné dLAN zařízení zvýrazní.

Barevně označené propojení adaptérů (linky)
znázorňuje aktuální kvalitu přenosu:

b Zelená: síťové připojení je vhodné pro HD
video streaming.
b Oranžová: síťové připojení je vhodné pro
SD video streaming a on-line hraní her.
b Červená: síťové připojení je vhodné pro
jednoduchý přenos dat a přístup k internetu.
Pokud skutečně probíhá přenos dat z jednoho
adaptéru do druhého, zobrazí se odchozí
rychlost přenosu dat z adaptéru, který je
zobrazen uprostřed. Pokud je zvolen jiný
adaptér, zobrazí se rychlost přenosu dat z něj.

devolo dLAN 1200 triple+

21 Konfigurace sítě BaSys CSMožnosti nastavení devolo Cockpit na Data odesílaná ze zařízení do společnosti
devolo dLAN 1200 triple+ dolním okraji obrazovky: devolo se vztahují pouze na hodnoty
výkonnosti vašich dLAN zařízení.
Můžete přidat nový dLAN adaptér do Informace jsou anonymizovány, statisticky
současné sítě pomocí Add adapter. vyhodnocovány a využívány výhradně ke
Pro přidání adaptéru postupujte podle zdokonalování produktů devolo.
pokynů na obrazovce.
devolo Cockpit pomocí funkce
Výchozí heslo můžete změnit na vlastní Updates (Aktualizace) kontroluje, zda
heslo pomocí Change password. To je pro integrovaný dLAN adaptér k
platí pro celou síť dLAN. Navíc zde dispozici nová verze firmwaru. Ty
můžete vygenerovat také bezpečné mohou být instalovány automaticky.
heslo. Newsletter vás přivede na webovou
Nově integrovaný adaptér dLAN bude stránku devolo, kde se můžete přihlásit
detekován pomocí Refresh a zobrazen k odběru bezplatného newsletteru.
v rozhraní Cockpit.
Pomocí Option můžete zvolit, zda má Možnosti konfigurace na kartách umístěných
být přenosová kapacita připojeného na straně:
adaptéru dLAN zaznamenávána a
odesílána na devolo. Zde můžete také Tlačítko FAQ display (zobrazení
zakázat všechny budoucí aktualizace nejčastějších otázek a odpovědí) vás
adaptéru a obnovit výchozí tovární přivede na webovou stránku devolo,
nastavení celé sítě dLAN. Průvodce kde naleznete užitečné informace,
odstraňováním problémů poskytuje stejně jako tipy a triky související s
řešení problémů s šířkou pásma. tímto produktem.
Možnost zobrazení na středu v devolo
Cockpit pro dLAN adaptér, který je
připojen k routeru, vede k jasnějšímu
uspořádání všech dLAN adaptérů.

BaSys CS Pomocí tlačítka Display Options Konfigurace sítě 22
(Možnosti zobrazení) můžete zjistit
informace o zařízení, jako např. verze 4.5 Aktivace šifrování pomocí
firmwaru a specifické MAC adresy. devolo Cockpit

Dále jsou k dispozici další možnosti, Pokud používáte dLAN zařízení bez tlačítek
můžete například: šifrování, šifrování přenosu může probíhat
pouze prostřednictvím devolo Cockpit.
b Vypnout LED indikaci,
b Zakázat datovou komunikaci, Před zahájením práce v síti vezměte na
b Aktivovat / deaktivovat režim vědomí bezpečností kód "security ID" všech
úspory energie, adaptérů. Tento unikátní identifikátor
b Přiřadit názvy zařízení, každého dLAN zařízení se nachází na zadní
b Resetovat zařízení na výchozí straně krytu. Tvoří jej písmena ve
tovární hodnoty skupinách 4 x 4, oddělených pomlčkami
a (např. ANJR-KMOR-KSHT-QRUV).
b Zobrazit návod k dLAN zařízení Ujistěte se, že jsou všechny dLAN adaptéry
připojeny k síťovému napájení a PC nebo k
Vybraný dLAN adaptér lze ze stávající jiným síťovým komponentům.
sítě dLAN odebrat pomocí Remove
Device. Skenování pro lokální adaptér
Po spuštění devolo Cockpit začne vyhledávání
Výše uvedené možnosti nastavení se liší v dLAN adaptéru připojeného přímo k počítači.
závislosti na funkcích a vlastnostech Přidání adaptéru
vašeho zařízení. Pomocí tlačítka Add (Přidat) vyberte všechna
dLAN zařízení, která chcete přidat do sítě
Chybové stavy adaptéru se zobrazí i dLAN. Budete potřebovat 16-místný kód
v případě, že je LED indikace vypnutá. "security ID" adaptéru, který je na štítku na
zadní straně krytu. Kód zadejte nyní do pole
Security ID a potvrďte tlačítkem OK.

devolo dLAN 1200 triple+

23 Konfigurace sítě BaSys CSPokud je kód pro zabezpečení security ID
devolo dLAN 1200 triple+ správný a zařízení je v dosahu sítě dLAN, bude
do vaší sítě přidáno a zobrazeno v programu.
Změna hesla sítě
Po přidání všech požadovaných dLAN zaříze-
ní do sítě dLAN vyberte tlačítko Change
Password pro přidělení nového společného
hesla sítě. Všechny adaptéry v síti dLAN budou
novým heslem automaticky aktualizovány.

Můžete si vybrat mezi svým vlastním heslem
nebo náhodným heslem. Chcete-li definovat
vlastní heslo, zadejte jej do textového pole
Network password (minimálně 8 znaků).
Případně můžete náhodně vybrané a vysoce
zabezpečené heslo vygenerovat pomocí tlačítka
Generate secure password. Všechny adaptéry
v síti dLAN získají nové heslo automaticky.

Zadané nebo automaticky vygenerované
heslo lze zobrazit v textovém poli v čitelné
formě aktivací možnosti "Show characters".

Pokud je devolo Cockpit vyvolán znovu později
(po úspěšné počáteční instalaci), například za
účelem integrace nového adaptéru do sítě,
dříve zadaná zařízení si aplikace pamatuje. Nové
zařízení zadejte podle pokynů v části Přidání
adaptéru.

5 Dodatek Dodatek 24

5.1 Technické údaje 5.2 Optimalizace šířky pásma

BaSys CSZabezpečení 128 Bit AES Chcete-li výrazně zlepšit přenosovou kapacitu
Max. výstupní výkon sítě, doporučujeme dodržovat následující
do integrované Zástrčka typ E: 16 A / 3500 W "pravidla připojení":
zásuvky Zástrčka typ F: 16 A / 3600 W bzásduLvAkyN. N12e0p0outržiípvleej+tezraopzodjvteojvkžyd.y přímo do
Zástrčka typ G: 13 A / 3000 W Může se tím zhoršit přenos signálů sítě dLAN.
Port zařízení Zástrčka typ J: 10 A / 2300 W vbedPloeksuebdej,ecvheosvtaějní ěsenjěakkoolirkozzdásvuovjkeyk.přímo
Spotřeba energie Optimální jsou jednotlivé zásuvky.
3x Ethernet RJ45
Napájení Maximální: 4,6 W Obr. 6 Optimalizace šířky pásma dLAN
Typická: 3,7 W
Útlum filtru Stand-by: 0,8 W
Charakteristiky filtru Interní
Teplota (skladovací / 196-250 V AC
provozní) 50 Hz
Rozměry (v mm, bez 2 – 68 MHz
zásuvky) -22 db až -45 db
Podmínky prostředí -25°C až 70°C /
0°C až 40°C
Certifikace 143x72x41 (ŠxVxH)

10-90% vlhkost,
nekondenzující
CE, třída B (EU, CH, NO)

devolo dLAN 1200 triple+

25 Dodatek

BaSys CS 5.3 Likvidace vysloužilých
elektrozařízení

Likvidace vysloužilých elektrozařízení v zemích
EU a dalších evropských zemích s odděleným
systémem sběru:

Symbol přeškrtnutého odpadkového
koše na zařízení znamená, že tento
produkt je elektrické či elektronické
zařízení, jehož způsob likvidace upra-
vuje směrnice EU WEEE. Tyto typy
zařízení nelze likvidovat společně s
běžným komunálním odpadem. Vy-
sloužilé elektrozařízení odevzdejte do
sběrných dvorů pro ekologickou
likvidaci a recyklaci.
O možnosti správné likvidace se
informujte u provozovatele sběrných
dvorů, u vašeho prodejce, případně
kontaktuje místní úřady.

devolo dLAN 1200 triple+

Dodatek 26

BaSys CS5.4 Záruční podmínky 3 Postup při uplatnění záruky

Na produkty devolo AG se, kromě běžných záručních pod- a) Objeví-li se na produktu během záruční doby vada,
mínek stanovených zákonem, navíc vztahuje pro kupující nárok vyplývající ze záruky musí být vznesen neprod-
záruka, v souladu s následujícími podmínkami: leně, nejpozději ve lhůtě 7 dnů.

1 Pokrytí zárukou b) V případě jakéhokoliv vnějšího viditelného poškození
vyplývající z dopravy (např. poškození krytu) musí být
a) Záruka se vztahuje na dodané zařízení a všechny jeho neprodleně informován přepravce a odesílatel. Při zjiš-
součásti. Součásti mohou být, dle uvážení devolo, buď tění poškození, které není viditelné z vnějšku, musí být
vyměněny nebo bezplatně opraveny, jestliže byl pro- neprodleně a písemně informován přepravce a odesíla-
dukt používán v souladu s návodem k obsluze a pokud tel, a to nejpozději do 3 dnů od doručení.
se tyto součásti staly vadnými v důsledku zhotovení a/
nebo vady materiálu. Společnost devolo si vyhrazuje c) Přeprava z, a do místa, kde je reklamace přijímána a/
právo nahradit vadný produkt za srovnatelný produkt nebo kde je zařízení opravováno či vyměňováno, je na
se stejnými vlastnostmi a funkcemi. Příručky a návody, vlastní riziko a náklady kupujícího.
případně dodávaný software jsou ze záruky vyloučeny.
d) Nároky vyplývající ze záruky jsou platné pouze tehdy,
b) Materiál a servisní práce hradí devolo, ale ne náklady pokud je k zařízení přiložena kopie originálního dok-
na poštovné a balné, spojené s přepravou od kupující- ladu o koupi. Společnost devolo si vyhrazuje právo po-
ho do servisu a/nebo do společnosti devolo. žadovat předložení originálního dokladu o koupi.

c) Vyměněné díly se stávají majetkem devolo. 4 Přerušení záruky
d) Společnost devolo je oprávněna provádět, kromě oprav Veškeré nároky na záruku budou považovány za neplatné,

a výměny vadných částí, technické změny (např. aktu- a) pokud byl ze zařízení odstraněn štítek se sériovým/
alizace firmwaru), s cílem uvést zařízení do aktuálního výrobním číslem,
technického stavu. Tyto kroky však zákazník nehradí.
Právní nárok na tuto službu neexistuje. b) pokud je zařízení poškozeno nebo zničeno v důsledku
působení přírodních sil nebo vlivů prostředí (vlhkost,
2 Záruční doba zásah bleskem/elektrickým proudem, prach, atd.),
Záruční doba na tento produkt devolo je 3 roky. Tato doba
začíná ode dne převzetí od prodejce devolo. Záruční služby c) pokud bylo zařízení skladováno/provozováno za pod-
prováděné společností devolo nemají za následek prodlou- mínek v nesouladu s technickými specifikacemi,
žení záruční doby, ani nevyvolají novou záruční lhůtu. Zá-
ruční doba pro instalované náhradní díly končí záruční do- d) pokud došlo k poškození v důsledku nesprávné mani-
bou zařízení jako celku. pulace a obsluhy, zejména při nedodržení provozování
systému a pokynů podle návodu k obsluze,

e) kpoovkáundoboysloobzaamříizbeenzí somtelvuřvenníoh,oovpzrtaavhouvsándoevčoilom, odifi-
f) pokud zařízení vykazuje mechanické poškození, nebo
g) pokud reklamace nebyla nahlášena v souladu s body

3a) nebo 3b).

devolo dLAN 1200 triple+

27 Dodatek BaSys CS5 Provozní chyby
devolo dLAN 1200 triple+ Pokud se zjistí, že ohlášená závada zařízení byla způsobena
nesprávným použitím hardwaru, softwaru, instalací nebo
provozováním, devolo si vyhrazuje právo kupujícímu na-
účtovat náklady za zjišťování závady a testování.

6 Doplňující předpisy
oNdížpeovuěvdendeonstéi pdoevdomloín. ky definují kompletní rozsah právní

a) Ze záruky nevyplývají žádné další nároky, jako např.
vrácení částky v plné výši či částečně. Nároky na ná-
hradu škody jsou vyloučeny bez ohledu na právní zá-
klad. To neplatí, pokud jde např. o zranění osob nebo
o škody na soukromém majetku, na které se specificky
vztahuje zákon o odpovědnosti nebo při úmyslu, nebo
nedbalosti.

b) Nároky na náhradu ušlého zisku, nepřímé či následné
újmy jsou vyloučeny.

c) devolo neodpovídá za ztráty dat nebo získávání ztrace-
ných dat v případech mírné a běžné nedbalosti.

d) Pokud ztrátu dat způsobil úmyslně či z nedbalosti za-
městnanec devolo, devolo zodpovídá za typické nákla-
dy pro obnovu dat, kdy bylo prováděno periodické
bezpečnostní zálohování dat.

e) Záruka je platná pouze pro prvního kupujícího a je ne-
přenosná.

f) Právní příslušnost je k německému Aachenu (v přípa-
dě, že je kupující obchodník). Pokud kupující nemá
právní příslušnost v Německu, nebo pokud se po uza-
vření smlouvy přestěhuje z Německa, použije se právní
příslušnost dle devolo. To platí také v případě, pokud v
době zahájení řízení sídlo kupujícího není známo.

g) Použitelný je zákon Spolkové republiky Německo. Ob-
chodní právo OSN se na jednání a vztahy mezi devolo
a kupujícím nevztahuje.

BaSys CSIndex

B
Bezpečnostní ID (Security ID) 22
Bezpečnostní pokyny 7
C
CE 7
D
dLAN 9
dLAN heslo 16
dLAN síť 16
G
Generování bezpečného hesla 23
I
Integrace nového adaptéru do sítě 23
L
LAN (síťové připojení) 11
LED indikace stavu 10
O
Obsah balení 12
S
Síťové heslo 23
Systémové požadavky 12

devolo dLAN 1200 triple+


Click to View FlipBook Version