The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-12-03 10:05:52

lx01 A4

lx01 A4

LX01 Multikanálový audio receiver/subwoofer
Satelitní reproboxy
SX-LX70SW HDD/DVD rekordér
SSP-LX70ST Box s příslušenstvím
SDVR-LX70D
AS-LX70

Systém domácího kina s HDD/DVD rekordérem

LX01

Návod k použití

Děkujeme, že jste si koupili tento výrobek PIONEER.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití a seznamte se s ovládáním přístroje. Po přečtení uschovejte návod pro
případné pozdější použití.

VÝSTRAHA

Výrobek je vybaven laserem
Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. Neotvírejte a

nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi.

NEBEZPEČÍ

Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Chraňte se před
přímým zásahem laserového paprsku.

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. ze dne 24.1.1997 a
nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Při přehrávání dvouvrstvých DVD disků může dojít při zaostřování stopy snímacího zařízení z jedné do druhé vrstvy ke
krátkodobému přerušení reprodukce. Toto není závada.

Důležité
Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost "nebezpečného napětí" v přístroji, které může způsobit
úraz.

VAROVÁNÍ:
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryty přístroje. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné části.
Vždy vyhledejte odbornou opravnu.
Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace týkající se
použití a údržby přístroje.

Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace, týkající se
použití a údržby přístroje.

Varování:
Tento přístroj není vodotěsný. Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti
nebo vlhkosti a nestavte do blízkosti přístroje nádoby s tekutinou jako jsou květinové vázy, kosmetické a lékařské
přípravky atd.

-2-

Upozornění:
Tlačítko STANDBY/ON je připojeno sekundárně a proto v poloze pohotovostního stavu (STANDBY) neodděluje přístroj
kompletně od sítě, proto instalujte přístroj na místa, kde lze v případě nutnosti odpojit napájecí kabel od sítě. Vidlice
napájecí kabelu by měla být odpojena od sítě, pokud necháváte přístroj dlouhou dobu bez použití.

Varování:
Na přístroj nestavte žádné zdroje ohně, jako např. svíčky. Pokud by došlo k jejich pádu na přístroj, může dojít k požáru.

Operační prostředí
Operační teplota a vlhkost prostředí:
+5° C - +35° C, méně jak 85% relativní vlhkosti (větrací otvory nejsou blokované).
Neinstalujte přístroj v následujících místech:
• Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo silnému umělému osvětlení.
• Místa vystavená vysoké vlhkosti nebo špatně větraná místa.

Upozornění k napájecímu kabelu
Napájecí kabel vždy připojujte a odpojujte za vidlici. Nikdy netahejte za vlastní kabel a nedotýkejte se kabelu máte-li
mokré ruce, protože může dojít ke zkratu nebo k úrazu elektrickým proudem. Nestavte na kabel žádné předměty a
nepřiskřípněte kabel. Nedělejte na kabelu uzle a nespojujte ho s žádným jiným kabelem. Kabel musí být veden tak, aby
se po něm nešlapalo. Porušení kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Čas od času kabel
zkontrolujte. Naleznete-li nějaké porušení, vyhledejte odbornou opravnu nebo prodejnu a požádejte o jeho výměnu.

Větrání
Při instalaci tohoto přístroje zajistěte volný prostor kolem přístroje, aby bylo zajištěno jeho chlazení (nejméně 10 cm
nahoře, 10 cm vzadu a 10 cm po obou stranách).

Varování:
Otvory a štěrbiny na přístrojové skříni slouží pro větrání a zajištění spolehlivé funkce přístroje a chrání ho před přehřátím
a brání nebezpečí požáru, takže otvory nesmějí být nikdy blokovány nebo zakryty např. novinami, látkou atd. Také
nestavte přístroj na silný koberec, pohovku atd.

10 cm

10 cm 10 cm

10 cm

10 cm 10 cm

Receiver/subwoofer HDD/DVD rekordér

Tento přístroj je určený pro domácí použití. Každá závada v důsledku jiného než domácího použití (např. dlouhodobé
používání pro firemní účely v restauraci nebo použití v automobilu nebo na lodi), která bude vyžadovat opravu, bude
zpoplatněna, i když nastane v záruční době.

-3-

Část první

• Část první 6 Poslech Vašeho systému .........................................31
Režim Effective Soud (pro optimální zvuk) ................31
Část první........................................................................ 4 Automatický poslechový režim ...................................31
Co je v krabici............................................................... 5 Poslech surroundového zvuku ...................................31
Nastavení režimu Dolby Pro Logic II Music............32
1 Návod k sestavení reproboxů.................................... 6 Nastavení centrálního obrazu.................................32
Bezpečnostní upozornění k sestavení ......................... 6 Použití režimů Advanced Surround............................32
Sestavení pro zvuk domácího kina .............................. 6 Použití režimů Front Stage Surround Advance..........33
Standardní surroundové uspořádání........................ 6 Stereofonní poslech....................................................33
Čelní surroundové uspořádání ................................. 6 Režim Genre Sync .....................................................33
Příprava reproboxů....................................................... 6 Použití funkce SOUND RETRIEVER .........................33
Použití dodaných reproduktorových základen ......... 6 Poslech v režimu MCACC Effect................................34
Při nepoužití dodaných Použití poslechového režimu Midnight,
reproduktorových základen ...................................... 7 Loudness a Quiet .......................................................34
Připojení reproduktorového systému ........................... 7 Nastavení hloubek a výšek ........................................34
Další poznámky k umístění reproboxů......................... 7 Nastavení zvukového zpoždění .................................34

2 Propojení ..................................................................... 8 7 Poslech tuneru ..........................................................35
Receiver/subwoofer ..................................................... 8 Poslech tuneru............................................................35
Zadní panel............................................................... 8 Zlepšení špatného FM příjmu .................................35
Boční panel............................................................... 8 Zlepšení špatného AM příjmu .................................35
Zadní strana jednotky displeje ..................................... 9 Změna režimu omezení šumu ................................35
HDD/DVD rekordér ...................................................... 9 Uložení stanic do předvoleb ...................................35
Zadní panel............................................................... 9 Poslech stanic z předvoleb .....................................35
Čelní panel................................................................ 9 Úvod do RDS..............................................................36
Základní propojení...................................................... 10 Zobrazení RDS informací .......................................36
Hledání RDS programu...........................................36
3 Ovládací prvky a displej ........................................... 14
Jednotka displeje........................................................ 14 8 Nastavení surroundového zvuku.............................37
Displej ..................................................................... 15 Použití nabídky nastavení zvuku Sound Setup..........37
HDD/DVD rekordér .................................................... 16 Nastavení úrovní kanálů*........................................37
Displej ..................................................................... 16 Nastavení vzdáleností reproboxů*..........................37
Společné rozhraní ...................................................... 17 Řízení dynamického rozsahu .................................38
Vložení CA modulu ................................................. 17 Nastavení dvojitého monofonního přehrávání........38
Dálkový ovladač ......................................................... 18 Použití režimu virtuálního surroundového
Ovládání receiveru/subwooferu.............................. 18 zadního kanálu........................................................39
Ovládání vnitřního FM/AM tuneru........................... 19 LFE utlumovač ........................................................39
Ovládání dodaného HDD/DVD rekordéru .............. 20 Nastavení úrovní kanálů s použitím testovacího tónu39
Ovládání plazmových televizorů a TV Pioneer....... 22
Ovládání přehrávače disků Blu-ray Pioneer........... 24 9 Další propojení ..........................................................40
Ovládání DVD přehrávače Pioneer ........................ 25 Připojení pomocných komponentů .............................40
Vložení baterií do dálkového ovladače ...................... 26 Připojení pro digitální zvuk......................................40
Použití dálkového ovladače ....................................... 26 Připojení analogového audio komponentu .............40
Připojení přehrávače iPod ......................................41
4 Než začnete ............................................................... 27 Poslech externího audio zdroje ..................................41
Zapnutí ....................................................................... 27 Připojení externích antén............................................42
Nastavení ................................................................... 27 O připojení zdířky CONTROL OUT ............................42
Základní ovládání ....................................................... 28 Připojení s použitím HDMI..........................................42
Použití dálkového ovladače.................................... 28 Nastavení režimu HDMI..........................................43
Použití LCD dotykové obrazovky ........................... 28 O HDMI ...................................................................43
Sledování DVD ....................................................... 28
Poslech CD............................................................. 29
Sledování titulu, nahraného na HDD...................... 29
Poslech tuneru........................................................ 29

5 Začněte ...................................................................... 30
Použití nastavení Auto MCACC pro optimální
surroundový zvuk ....................................................... 30

-4-

10 HDMI ovládání ......................................................... 44 11 Další informace .......................................................47
Provedení propojení pro HDMI ovládání.................... 44 Ztmavení displeje .......................................................47
Nastavení možností HDMI ......................................... 45 Nastavení časovače vypnutí ......................................47
Nastavení režimu HDMI ovládání........................... 45 Nastavení dálkového ovladače
Nastavení automatického zpoždění (Auto Delay) .. 46 pro ovládání Vaší TV ..................................................47
Nastavení audio vstupu pro plazmové Seznam přednastavených TV kódů ...........................48
televizory (TV Input) ............................................... 46 Reset systému............................................................48
Před použití synchronizace ........................................ 46 Instalace a údržba ......................................................48
Režim synchronizovaného zesilovače ....................... 46 Rady k instalaci.......................................................48
Použití režimu synchronizovaného zesilovače....... 46 Formáty surroundového zvuku...................................49
Zrušení režimu synchronizovaného zesilovače ..... 46 Dolby .......................................................................49
DTS .........................................................................49
Co je v krabici Odstraňování závad ...................................................50
Obecné....................................................................50
Zkontrolujte, že máte následující položky. Tuner ....................................................................... 51
HDMI .......................................................................51
Krabice s příslušenstvím (AS-LX70): Zobrazovaná zhlášení ............................................52
Technická specifikace ................................................53
• Dálkový ovladač (strana 18)
• Alkalické baterie AA/R6 x 4 (strana 26) • Část druhá
• Napájecí kabel x 2 (strana 13)
• Jednotka displeje (strana 16) Návod pro HDD/DVD rekordér (SDVR-LX70D) ..........54
• AM smyčková anténa (strana 11)
• FM drátová anténa (strana 11)
• Mikrofon (pro nastavení Auto MCACC) (strana 30)
• HDMI kabel x 2 (strana 13, 42, 44)
• Řídící kabel (strana 13)
• Kabel k displeji (strana 11)
• Optický digitální kabel (strana 13)
• Kabel pro iPod (strana 41)
• Kabel G-LINK™ (strana 63)
• RF anténní kabel x 2 (strana 13)
• Návod k použití
• Záruční list

Krabice s receiverem/subwooferem (SX-LX70SW):

• Čistící hadřík

Krabice s reproboxy (SSP-LX70ST):

• Reproboxy (čelní/centrální x 2, surroundový x 2,)
(strana 6, 11)

• Reproduktorové kabely x 6 (strana 11)
• Reproduktorové základny x 4 (strana 6)
• Protiskluzové nožičky x 16 (strana 6, 7)
• Šrouby x 4 (strana 7)

-5-

1 Návod k sestavení reproboxů

Bezpečnostní upozornění k sestavení Čelní surroundové uspořádání

Při sestavování reproboxů je postavte na rovný podklad, Toto uspořádání je ideální, když umístění zadních
aby nedošlo k nehodě. Při sestavování, zapojování a surroundových reproboxů není možné nebo když
umisťování reproboxů použijte stabilní podklad. nechcete vést dlouhé reproduktorové kabely po
poslechové místnosti. Použijte toto uspořádání společně
Sestavení pro zvuk domácího kina s režimy Front Stage Surround Advance na straně 33.

Podle velikosti a charakteristik Vaší místnosti můžete Surroundový (L) Surroundový (P)
umístit reproboxy jedním z následujících dvou způsobů. Čelní (L) Čelní (P)

Standardní surroundové uspořádání

Toto je standardní uspořádání reproboxů pro
multikanálový surroundový zvuk pro optimální 5.1
kanálový zvuk domácího kina.

Poslechové místo Receiver/subwoofer
Listening position

Čelní/centrální (levý) Čelní/centrální (pravý)

Poslechové místo Receiver/subwoofer Příprava reproboxů
Listening position Surroundový (pravý)
Tento přístroj je dodáván s reproduktorovými základnami,
Surroundový (levý) které lze použít pro přizpůsobení reproboxů designu
místnosti, ve které jsou použité.

Použití dodaných reproduktorových základen

1. Připevněte protiskluzové nožičky na
reproduktorové základny podle následujícího
obrázku.
Použijte samolepící stranu nožiček pro jejich
přilepení na spodek každé reproduktorové základny.

Protiskluzové nožičky x 16

Každá reproduktorová
základna

-6-

2. Připevněte reproduktorové základny. Připojení reproduktorového systému
Umístěte reprobox na dodanou reproduktorovou
základnu a základnu přišroubujte na místo jedním Pro správné připojení reproboxů viz. kapitola „Propojení“.
dodaným šroubem. Po úplném zapojení umístěte reproduktory podle
• Dodané reproduktorové základny mají dva předchozího obrázku pro optimální surroundový zvuk. Po
odlišné tvary. Správnou základnu pro reproduktor umístění reproduktorů proveďte nastavení Auto MCACC
poznáte porovnáním, zda otvor pro šroub (strana 30) pro dokončení nastavení surroundového
odpovídá otvoru v reproduktoru po umístění zvuku.
reproduktoru na základnu. (Jsou zde specifické
základny pro čelní/centrální (L) a surroundový (P) Další poznámky k umístění reproboxů
reproduktor a pro čelní/centrální (P) a
surroundový (L) reproduktor a vždy jsou zde dva • Umístěte hlavní čelní levý a pravý reprobox ve stejné
typy.) vzdálenosti od TV.

Reproduktor • Při použití standardního surroundového uspořádání
umístěte surroundové reproboxy mírně nad úroveň
Šroub uší pro optimální efekt.

Reproduktorová základna • Při použití čelního surroundového uspořádání
umístěte levé a pravé reproboxy od sebe o cca 1.5 m
Při nepoužití dodaných reproduktorových pro optimální efekt.
základen
Upozornění:
• Připevněte protiskluzové nožičky na spodek
každého čelního/centrálního a surroundového • Neumisťujte reproboxy na nestabilní povrch, protože
reproboxu (podle následujícího obrázku). můžou spadnou a způsobit škodu nebo úraz.
Použijte samolepící stranu nožiček pro jejich
přilepení na spodek každého reproboxu. • Všechny reproboxy, dodávané s tímto systémem
systému jsou magneticky stíněné. Avšak podle
Protiskluzové nožičky x 16 umístění může dojít k ovlivnění barev TV obrazu,
pokud je reprobox umístěný extrémně blízko TV
Čelní/centrální a obrazovky. Pokud se to stane, vypněte TV a před
surroundový reprobox dalším zapnutím vyčkejte 15 až 30 minut. Pokud
problém trvá, umístěte reproboxy dál od TV.

• Z bezpečnostních důvodů se ujistěte, že
z reproduktorových svorek nevykukují odizolované
vodiče reproduktorových kabelů.

• Nepřipojujte jiné reproboxy než dodávané s tímto
systémem.

• Síťku reproboxů nelze sejmout. Nezkoušejte to silou,
může dojít k jejímu poškození.

• Pro čištění reproduktorů použijte dodaný čistící
hadřík.
Dbejte, aby se do kontaktu s povrchem nedostal
alkohol, ředidlo nebo benzín, protože může dojít
k odbarvení povrchové úpravy.
Také dávejte při použití chemicky napuštěných
čistících utěrek.

-7-

2 Propojení

Receiver/subwoofer

HDMI

OUT IN 3 IN 2 IN 1

SYSTEM Boční panel

Zadní panel

HDMI

OUT IN 3 IN 2 IN 1

OUT 1 OUT 2 IN 1 IN 2 ANTENNA L RR L LRL SUBWOOFER AC IN
CONTROL OPTICAL AM LOOP FRONT CENTER FRONT SURROUND
DIGITAL R
FM SPEAKERS (8 Ω)
UNBAL 75 Ω ANALOG
AUDIO IN

SYSTEM

12 3 4 56 78 9 10

Zadní panel 4. Zdířky CONTROL OUT (x 2)
Připojte dodaný HDD/DVD rekordér ke zdířce
1. Konektor HDMI OUT CONTROL OUT 1 pomocí dodaného řídícího kabelu.
K tomuto HDMI konektoru připojte televizor. Ke druhé zdířce CONTROL OUT 2 můžete připojit
další komponent.
2. Konektory HDMI IN (x 3)
Použijte vysoce kvalitní audio/video propojení 5. Zdířky DIGITAL OPTICAL IN (x 2)
s kompatibilními HDMI zařízeními. HDD/DVD Pro poslech digitálního zvuku změňte vstup na
rekordér z příslušenství připojte ke konektoru HDMI Digital 1 nebo Digital 2.
IN 1. Pokud jsou k těmto zdířkám připojené zdířky
Pro výběr vstupu vyberte HDMI 1 až HDMI 3. digitálního výstupu TV, nastavte „TV Input“ (strana
46).
3. Konektor SYSTEM
Připojte k jednotce displej. 6. Anténní konektory AM LOOP

Boční panel 7. Konektor FM antény

• Na konektorech na bočním panelu je kryt. 8. Zdířky ANALOG AUDIO IN
A. Při propojování zdvihněte dva háčky a Zpracovávají zvuk z externího komponentu pomocí
sejměte kryt. stereofonního audio kódu. Pro poslech analogového
B. Po dokončení propojení srovnejte tři místa a zvuku změňte vstup na Analog.
umístěte kryt na své místo. Pokud jsou k těmto zdířkám připojené zdířky
analogového výstupu TV, nastavte „TV Input“ (strana
B 46).

A 9. Zdířky SPEAKERS
Připojte do barevných zdířek odpovídající barevné
konektory reproduktorových kabelů.

10. Síťová zásuvka AC IN

Důležité:
• Dodaný HDD/DVD rekordér musíte připojit pomocí

dodaného řídícího kabelu. Jinak nebude HDD/DVD
rekordér pracovat správně.

-8-

Zadní strana jednotky displeje 2. Vstup F.AUDIO
Pro poslech zvuku z externího komponentu ho
DISPLAY UNIT připojte pomocí stereofonního kabelu s mini
konektory. Po připojení se vstup automaticky změní
SYSTEM iPod MCACC na Front Audio In.
F.AUDIO SETUP MIC
3. Vstupní konektor iPod
1 234 Použijte pro připojení přehrávače Apple iPod jako
audio zdroje. Po připojení přehrávače iPod se vstup
1. Konektor SYSTEM automaticky změní na iPod.
Připojte k receiveru/subwooferu.
4. Zdířky MCACC SETUP MIC
Použijte pro připojení dodaného mikrofonu pro
nastavení Auto MCACC (viz. strana 30).

HDD/DVD rekordér Čelní panel
Zadní ppanel

ANTENNA DIGITAL
IN AUDIO OUT

OUT AV 2 (INPUT 1/DECODER) ANTENNA(DIGITAL) HDMI OUT COAXIAL AC IN DV IN USB
AV 1 (RGB) – TV OUT IN
G-LINK CONTROL 9
IN 5 V 30 mA

10 11 12

1 23 45 6 78

Zadní panel 6. ANTENNA (DIGITAL) IN/OUT
Připojte DTV anténu do zdířky ANTENNA (DIGITAL)
1. ANTENNA IN (RF IN)/OUT IN. Signál prochází skrz zdířku ANTENNA (DIGITAL)
Připojte TV anténu do zdířky ANTENNA IN (RF IN). OUT do Vaší TV.
Signál prochází skrz zdířku ANTENNA OUT do Vaší
TV. 7. Konektor HDMI OUT
Připojte ke zdířce HDMI IN 1 na receiveru/
2. AV konektor AV2 (INPUT 1/DECODER) subwooferu.
Audio/video vstup/výstup na konektoru typu SCART
pro připojení VCR nebo jiného přístroje s konektorem 8. DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
SCART. Vstup akceptuje běžné video, S-Video a Koaxiální digitální audio zdířka pro připojení Dolby
RGB. Jak provést nastavení viz. „AV2/L1 In“ na Digital/DTS/MPEG dekodéru nebo jiného přístroje s
straně 155. digitálním vstupem.

3. AV konektor AV1 (RGB)-TV 9. AC IN – napájecí konektor
Audio/video výstup na konektoru typu SCART pro
připojení TV nebo jiného přístroje s konektorem Čelní panel
SCART. Video výstup je přepínatelný mezi běžným
videem, S-Videem a RGB. Jak provést nastavení viz. Na čelním panelu je výklopný kryt, skrývající další
„AV1 Out“ na straně 154. konektory.

4. Konektor G-LINK™ 10. Konektor DV IN
Použijte dodaný G-LINK™ kabel pro umožnění DV vstupní konektor i.Link, vhodný pro připojení DV
funkce GUIDE Plus+® pro ovládání externího kamery.
satelitního receiveru atd.
11. Konektor USB (Typ B)
5. CONTROL IN CONTROL OUT na USB konektor pro připojení tiskárny kompatibilní se
Připojte ke zdířce systémem PictBridge nebo PC.
receiveru/subwooferu.
12. Konektor USB (Typ A)
USB konektor pro připojení digitální kamery,
klávesnice nebo jiného USB zařízení.

-9-

Základní propojení

Receiver/subwoofer

Jednotka displeje

HDMI

OUT IN 3 IN 2 IN 1

DISPLAY UNIT

SYSTEM iPod MCACC
F.AUDIO SETUP MIC

INPUT SYSTEM

Zadní panel Boční panel

1 SYSTEM ANTENNA L R RL LR L
AM LOOP FRONT CENTER
Kabel displeje R FRONT SURROUND SUB
FM SPEAKERS (8 Ω)
UNBAL 75 Ω ANALOG
AUDIO IN 4

2

3 CL FL FR CR

AM smyčková anténa

Poslechové místo

FM anténa Čelní/centrální (L) Čelní/centrální (P)
reprobox reprobox

SL SR

Surroundový (L) Surroundový (P)
reprobox reprobox

Důležité: Upozornění:

• Před propojováním systému nebo změnou propojení • Společnost Pioneer nenese žádnou odpovědnost za
vypněte napájení a odpojte napájecí kabely od sítě. nehody, způsobené chybnou montáží.
Po provedení všech propojení připojte napájecí
kabely do sítě.

- 10 -

1. Připojte jednotku displeje k receiveru/ • Pro zajištění optimálního příjmu FM anténu plně
subwooferu. roztáhněte, aby nebyla stočená nebo volně visící na
Připojte kabel displeje do konektoru na zadní straně zadní straně přístroje.
jednotky displeje a pak připojte druhý konec kabelu
displeje ke konektoru SYSTEM na receiveru/ 4. Připojte každý reprobox.
subwooferu. • Každý reproduktorový kabel má barevný
konektor na jednom konci a na druhém dva
Upozornění: vodiče.
• Nepokoušejte se přidělat jednotku displeje na stěnu.
Barevně označený
2. Sestavte AM smyčkovou anténu. vodič (připojte
k reproboxu)
ab c
Barevný konektor (připojte
a. Ohněte podstavec ve směru šipky. k receivberu/subwooferu)
b. Zacvakněte smyčku do podstavce.
c. Pokud chcete anténu upevnit na stěnu, • Připojte vodiče k reproboxům. Každý reprobox
v obrázku lze identifikovat barevným indikátorem
proveďte krok b po upevnění postavce na na nálepce na zadním panelu. Použijte stejně
stěnu. barevně označený vodič, pak připojte barevně
Je doporučeno před upevněním podstavce označený vodič k červené svorce (+) a druhý
šrouby ověřit kvalitu příjmu v daném místě. vodič k černé svorce (-).

3. Připojte AM a FM anténu. Černá (-) Červená (+)
a. Připojte jeden vodič AM smyčkové antény do Barevný vodič
každé svorky AM antény.
U každé svorky stiskněte dolu západku, vložte • Připojte druhý konec vodiče k barevně označené
vodič a západku uvolněte. svorce na zadní straně receiveru/subwooferu.
Zasuňte konektor plně do svorky.
2 Při připojování musí být konektor správně
3 orientovaný vůči svorce. Zasuňte ho správně.
1

b. Zasuňte vodič FM antény do středového kontaktu
konektoru FM antény.

Poznámka:
• Veďte anténní kabely co nejdále od ostatních kabelů,

jednotky displeje, receiveru/subwooferu a HDD/DVD
rekordéru.
• Pokud je příjem s dodanou anténou špatný, viz.
„Zlepšení špatného FM příjmu“ a „Zlepšení špatného
AM zvuku“ na straně 35 nebo „Připojení externích
antén“ na straně 42.
• Nepřipojuje jinou anténu než anténu z příslušenství
nebo externí anténu podle popisu na straně 43.
• Nenechávejte AM anténu v kontaktu s kovovými
předměty a nestavte jí do blízkosti počítačů, TV
přijímačů nebo jiných elektrických zařízení.
• Pokud je AM rozhlasový příjem špatný, může být
možné ho zlepšit obráceným připojením vodičů do
svorek AM antény.
• Pro nejlepší příjem nerozplétejte vodiče AM antény a
neotáčejte je kolem smyčkové antény.

- 11 -

Anténní zásuvka Anténní zásuvka nebo vnitřní anténa
RF anténní kabel RF anténní kabel

ANTENNA ANTENNA
IN (DIGITAL) IN

8 ANTENNA DIGITAL
IN AUDIO OUT

AV 2 (INPUT 1/DECODER) ANTENNA(DIGITAL) HDMI OUT COAXIAL AC IN
AV 1 (RGB) – TV OUT IN
OUT G-LINK CONTROL HDD/DVD rekordér
IN 5 V 30 mA
ANTENNA
OUT CONTROL HDMI
IN OUT

5

Zadní panel Receiver/subwoofer
Boční panel

HDMI

OUT IN 3 IN 2 IN 1 ANTENNA
AM LOOP
OUT 1 OUT 2 IN 1 IN 2 L
CONTROL OPTICAL FM
DIGITAL UNBAL 75 Ω R

SYSTEM ANALOG
AUDIO IN

6 Nebo

Z digitálního audio výstupu 7
(optický)
Z audio výstupu
Do HDMI vstupu

RF anténní kabel

Do anténního vstupu TV

-

- 12 -

Upozornění: 7. Připojte audio kabel z TV k receiveru/subwooferu.
• Tyto reproduktorové svorky mohou být pod • Pro poslech zvuku z TV přes tento systém
musíte připojit audio výstup TV k audio vstupní
nebezpečným napětím. Aby nedošlo k úrazu zdířce na tomto přístroji. Můžete připojit buď
elektrickým proudem při připojování nebo odpojování digitální (optický) nebo analogový audio kabel.
reproduktorových kabelů, odpojte napájecí kabel Pro digitální zvuk použijte připojení ke zdířce
dříve, než se dotknete neizolovaných částí. DIGITAL OPTICAL IN 1 na receiveru/
• Nepřipojujte jiné reproboxy než dodané s tímto subwooferu. Pro použití funkce HDMI ovládání
systémem. při připojení k podporovanému plazmovému
• Nepřipojujte tento reproduktorový systém k jinému televizoru musíte provést propojení přes HDMI.
zesilovači než dodanému s tímto systémem. Jinak • Nejprve musíte nastavit položku „TV Input“ pro
může dojít k závadě nebo k požáru. přepnutí zvuku z plazmového televizoru funkcí
• Po připojení lehce zatáhněte za kabel pro ujištění se, HDMI Control nebo pro přepnutí vstupního zdroje
že kabel je pevně připojený. Volné propojení může tohoto přístroje na zvuk z TV a ovládání Vaší TV
mít za následek šum nebo přerušování zvuku. dodaným dálkovým ovladačem. Pro více
• Pokud drátky kabelů vyčuhují ze svorek, mohou se informací viz. „Ovládání plazmového televizoru a
vzájemně dotknout, čímž dojde k přetížení TV Pioneer“ na straně 22 a „Nastavení audio
zesilovače. Může dojít k přerušení funkce zesilovače vstupu pro plazmové televizory (TV Input)“ na
nebo dokonce k jeho poškození. straně 46.

5. Připojte HDD/DVD rekordér k receiveru/ 8. Připojte TV anténu.
subwooferu. • Připojte TV anténu z Vaší TV do HDD/DVD
a. Připojte řídící kabel do zdířky CONTROL OUT 1 rekordéru. Pro připojení antény viz. „Připojení TV
na straně receiveru/subwooferu. antény“ na straně 62.
Připojte druhý konec kabelu do zdířky CONTROL
IN na zadním panelu HDD/DVD rekordéru. 9. Připojte napájecí kabel.
b. Připojte HDMI kabel do zdířky HDMI IN 1 na • Připojte každý napájecí kabel do zásuvky na
zadním panelu receiveru/subwooferu. HDD/DVD rekordéru a receiveru/subwooferu.
Připojte druhý konec kabelu do zdířky HDMI OUT Připojte vidlici každého napájecího kabelu do
na zadním panelu HDD/DVD rekordéru. síťové zásuvky v tomto pořadí: 1. HDD/DVD
rekordér 2. Receiver/subwoofer 3. TV.
Pamatujte, že dokud nebude řídící kabel připojený, • Protáhněte kabely, které jsou připojené
nebudete moci použít dálkový ovladač s HDD/DVD k bočnímu panelu receiveru/subwooferu přes
rekordérem. zadní stranu přístroje a vraťte kryt na boční
panel.
6. Připojte receiver/subwoofer k Vaší TV.
• Propojte zdířku HDMI OUT na receiveru/ Poznámka:
subwooferu se zdířkou HDMI vstupu na TV. • Nepoužívejte jiný napájecí kabel než dodaný s tímto
• Můžete získat audio signál z receiveru/
subwooferu stejně jako audio a video signál systémem.
z HDD/DVD rekordéru pro Vaší TV připojením • Nepoužívejte dodaný napájecí kabel pro jiné účely
jedním HDMI kabelem.
než napájení tohoto systému.
• Po připojení k síti začne 15-ti sekundový proces

inicializace. Během inicializace nelze provést žádnou
operaci. Indikátor HDMI na displeji během
inicializace bliká a jakmile přestane blikat, můžete
zapnout přístroj.

- 13 -

3 Ovládací prvky a displej

Jednotka displeje

123

Horní tlačítka

45 67

1. Tlačítko STANDBY/ON
Stiskněte pro zapnutí a vypnutí receiveru/subwooferu (z/do pohotovostního stavu).

2. INPUT SELECTOR (strana 40)
Stiskněte opakovaně pro výběr jednoho z externích audio vstupů (HDMI 1 až HDMI 3, Digital 1, Digital 2, Analog,
iPod nebo Front Audio In).

3. Tlačítka VOL +/-
Použijte je pro nastavení hlasitosti.

4. Indikátor POWER ON (Modrý)

5. Displej na čelním panelu
Detaily viz. dole.

6. IR sensor dálkového ovládání (strana 26)

7. Indikátor HDMI (Červený)
Svítí, když je receiver/subwoofer připojený k HDMI (HDCP) kompatibilnímu komponentu.
Také svítí během inicializace po připojení tohoto přístroje do sítě.

- 14 -

Displej

12 3 4 567

DIRECT STEREO F.S.SURR. LOUDNESS MIDNIGHT DNR DIALOG HDMI THROUGH

ADV.SURR. 2PRO LOGIC QUIET TONE S.RTRV MCACC
2DIGITAL

DTS 96/24

DSD PCM

89 10 11

1. DIRECT 8. Indikátory digitálního formátu

Svítí, když je vybraná funkce Direct Sound (např. když

je funkce Effective Sound vypnutá (strana 31). DIGITAL

Svítí během přehrávání zdroje Dolby Digital (strana

2. Indikátory poslechového režimu 31).

STEREO DTS

Svítí, když je vybrán režim Stereo nebo když je Svítí během přehrávání zdroje DTS (strana 31).

v poslechovém režimu Auto přehráván stereofonní

zdroj (strana 33). DTS 96/24

Svítí během přehrávání s dekódováním DTS 96/24

F.SURR. (strana 31).

Svítí, když je vybrán jeden z poslechových režimů

Front Stage Surround Advance (strana 33). DSD PCM

Svítí během konverze DSD (Direct Stream Digital) na

ADV. SURR. PCM u disků SACD.

Svítí, když je vybrán jeden z poslechových režimů

Advanced Surround (strana 32). PCM

3. PRO LOGIC II Svítí během přehrávání PCM signálu.

Svítí během dekódování Dolby Pro Logic II (strana 32). 9. Znakový displej

4. Indikátory zpracování zvuku 10. Indikátory tuneru

Svítí, pokud je vybraná některá z funkcí Loudness,

Midnight, Quiet nebo ovládání tónu (strana 34).

Svítí, když je přijímáno vysílání.

5. S.RTVR

Svítí, když je aktivní funkce Sound Retriever (strana

33). Svítí během příjmu stereofonního FM vysílání v režimu

automatického sterea.

6. HDMI THROUGH

Svítí, když je režim HDMI Mode nastavený na Through

Mode. Svítí, když je vybrán monofonní FM příjem.

7. MACC Svítí během zobrazení informací RDS nebo během
Svítí, když je zapnutá funkce MCACC Effect (strana režimu hledání.
34).
Bliká během nastavování Auto MCACC (strana 30).

11.
Svítí, když je aktivní časovač vypnutí (strana 47).

- 15 -

HDD/DVD rekordér

8 HDD DVD EPG HDMI Vršek přístroje

STANDBY/ON USB
DV IN

OPEN/ PLAY STOP REC STOP REC
CLOSE

12 3 4 5 67

• Obrázek ukazuje přístroj s otevřenými dvířky.

1. Tlačítko STANDBY/ON rekordéru do Tlačítko REC záznamu. Stiskněte
Stiskněte pro zapnutí/vypnutí Stiskněte pro spuštění času záznamu v 30
pohotovostního stavu. opakovaně pro nastavení
minutových blocích.

2. Vstupy na čelním panelu Tlačítko … STOP REC
Více informací viz. „Čelní panel“ na straně 9. Stiskněte pro zastavení záznamu.

3. Slot COMMON INTERFACE 7. Displej na čelním panelu
Slot pro CA modul a smart kartu použitý pro Viz. „Displej“ na straně 16.
dekódování kódovaných D.TV kanálů. Viz. „Společné
rozhraní“ na straně 17. 8. Indikátor HDD
Svítí, když je vybrán pevný disk (HDD).
4. Nosič disku

5. Tlačítko OPEN/CLOSE Indikátor DVD
Stiskněte pro vysunutí/zasunutí nosiče disku. Svítí, když je vybraná mechanika DVD.

6. Tlačítko PLAY Indikátor EPG
Stiskněte pro zapnutí nebo obnovení přehrávání. Svítí, když jsou nahrávána data EPG.

Tlačítko STOP Indikátor HDMI
Stiskněte pro zastavení přehrávání. Svítí, když je receiver/subwoofer připojený k HDMI
(HDCP) kompatibilnímu komponentu.

Displej

1 23 45

LR

87 6

1. Indikátor 4. (strana 98)
Svítí během přehrávání, bliká během pauzy. Svítí, když je nastavený časovač záznamu.
(Indikátor bliká když je časovač nastavený na DVD,
2. ¨ ale není vložený nahrávatelný disk nebo když je
Svítí během kopírování. časovač nastavený na HDD a na HDD nelze
nahrávat.)
3. Indikátor
Svítí během záznamu, bliká během záznamové
pauzy.

- 16 -

NTSC Společné rozhraní
Svítí během přehrávání videa ve formátu NTSC.
Pro příjem kódovaných D.TV signálů potřebujete CA
L R (strana 155) modul a smart kartu od poskytovatele kódovaného
Indikuje, který kanál dvoujazyčného vysílání je signálu.
nahráván. Různé CA moduly podporují různé kódovací systémy.
Tento rekordér podporuje CA moduly, vyrobené pro
VPS/PDC (strana 98) spolupráci se standardem DVB. Pro správný typ CA
Svítí při příjmu VPS/PDC vysílání během modulu se obraťte na poskytovatele služby.
časovaného záznamu s umožněním VPS/PDC. Pamatujte, že CA moduly ani smart karty nejsou
poskytovány firmou Pioneer.
5. Indikátory kvality záznamu (strana 95) Vložení CA modulu
Slot společného rozhraní se nachází na čelním panelu
XP rekordéru.
Svítí, když je režim záznamu nastavený na XP 1. Stiskněte místo označené PUSH OPEN pro
(nejlepší kvalita).
přístup ke společnému rozhraní.
SP
Svítí, když je režim záznamu nastavený na SP 2. Vložte CA modul do slotu jak to nejvíce jde.
(standardní přehrávání).
Slot společného rozhraní akceptuje PC karty typu I a
LP/SLP II (PCMCIA karty).
Svítí, když je režim záznamu nastavený na LP
(dlouhé přehrávání) nebo SLP (super dlouhé
přehrávání).

EP/SEP
Svítí, když je režim záznamu nastavený na EP (extra
dlouhé přehrávání) nebo SEP (super extra dlouhé
přehrávání).

MN
Svítí, když je režim záznamu nastavený na MN (ruční
nastavení úrovně záznamu).

6. Znakový displej

7. R/RW
Tyto indikátory ukazují typ vloženého disku DVD:
DVD-R nebo DVD-RW.

8. PL (strana 118)
Svítí, pokud je vložený disk s režimem VR a rekordér
je v režimu Playlist (seznamu přehrávání).

V
Svítí, pokud je vložený nefinalizovaný disk v režimu
Video.

- 17 -

Dálkový ovladač 1. RECEIVER (z/do
Zapne a vypne receiver/subwoofer
• Pro více informací o použití dálkového ovladače viz. pohotovostního stavu).
„Použití dálkového ovladače“ na straně 28.
2. TV
Ovládání receiveru/subwooferu Zapne a vypne TV (z/do pohotovostního stavu).

Tato část vysvětluje, jak použít dálkový ovladač pro TV CTRL
ovládání receiveru/subwooferu. Pamatujte, že režim Přepne dálkový ovladač do režimu ovládání TV
dálkového ovladače se změní když vyberete vstupní (nemá vliv na aktuální vstupní zdroj tohoto přístroje).
funkci pro samostatně připojené zařízení, jako je
HDD/DVD rekordér. 3. SOURCE komponent (z/do
Zapne a vypne vybraný
pohotovostního stavu).

2 4. Tlačítka výběru vstupu
Změní vstup tohoto přístroje. Také musíte stisknout
RECEIVER SOURCE jedno z těchto tlačítek pro ovládání jiného
připojeného komponentu tímto dálkovým ovladačem.
1 TV 3

CTRL

HDMI HDMI 1 až HDMI 3
Přepne vstup na HDMI 1 až HDMI 3. Pro ovládání
1 2 3 TV HDD/DVD rekordéru stiskněte tlačítko pro připojený
vstup, pak stiskněte tlačítko HDD/DVR na LCD
4 dotykové obrazovce.

FM/AM LINE

TV
Přepne na vstup vybraný v nastavení TV Input
(strana 46).

5 FM/AM (strana 35)
Přepne mezi pásmem FM a AM.

LINE (strana 41)
Stiskněte opakovaně pro výběr jednoho z audio
vstupů receiveru/subwooferu (Digital 1, Digital 2,
Analog, iPod nebo Front Audio In).

PAGE 5. LCD dotyková obrazovka
Zobrazuje tlačítka, použitá pro ovládání externích
TOP MENU MENU komponentů, jako je např. HDD/DVD rekordér,
plazmový televizor, přehrávač disků Blu-ray a DVD
DISC RETURN 6 přehrávač. Aktuální operační režim je zobrazený
NAVIGATOR v horní části obrazovky dálkového ovladače.
9 Přestože LCD dotyková obrazovka zmizí, když chvíli
7 6 neprovedete žádnou operaci, objeví se, jakmile se
12 dotknete obrazovky nebo stisknete nějaké tlačítko na
HOME dálkovém ovladači.
MENU

8 SETUP

GUIDE INFO 6. Další tlačítka komponentů
Použijte pro ovládání HDD/DVD rekordéru nebo
jiného připojeného komponentu.

10 RCV VOL MUTE 7. ©/ª/§/¨ (kurzorová tlačítka) a ENTER
Použijte pro ovládání funkcí receiveru.
11
8. SETUP
RECEIVER Použijte pro přístup do nabídky systému pro
nastavení surroundového zvuku, nastavení tuneru
atd. (strana 35, 37, 44, 47).

9. RETURN
Použijte pro zrušení nastavení.

- 18 -

10. RCV 19. SOUND
Použijte pro přepnutí operačního režimu Stiskněte pro přístup do nabídky zvuku, ze které
receiveru/subwooferu když je tento přístroj v jiném můžete nastavit hloubky a výšky atd.
operačním režimu. Stiskněte znovu pro návrat do
předchozího operačního režimu. 20. SLEEP
Stiskněte pro nastavení časovače vypnutí (strana
11. VOL +/- nastavení hlasitosti receiveru/ 47).
Použijte pro
subwooferu. 21. EXIT
Zruší nastavení a opustí obrazovku RECEIVER.
12. MUTE
Ztiší zvuk nebo obnoví ztišený zvuk (nastavení Ovládání vnitřního FM/AM tuneru
hlasitosti rovněž obnoví zvuk).

TOP MENU MENU

LCD dotyková obrazovka DISC
NAVIGATOR
RECEIVER RETURN
1
ADV. F.S. 3
SURR SURR HOME
MENU

2 SETUP

13 SURR

14 GENRE SOUND DIRECT 16 1. ©/ª/§/¨ (kurzorová tlačítka) a ENTER
RTRV Použijte pro ovládání funkcí FM/AM tuneru.

15 2. SETUP
Použijte pro přístup do nabídky systému nebo
18 nastavení tuneru.

17 MCACC TEST SOUND 19
TONE

20 SLEEP EXIT 21 3. RETURN
Použijte pro zrušení nastavení.
13. SURR
Použijte pro výběr režimu Surround (strana 31). LCD dotyková obrazovka

ADV.SURR FM/AM
Použijte pro změnu audio nastavení originálních
režimů Advanced Surround společnosti Pioneer 123
(strana 32).

F.S.SURR 4 456
Použijte pro výběr režimu Front Stage Surround 789
Advance (strana 33).
05 DISP CLEAR
14. GENRE
Použijte pro poslech zvuku v režimu Genre Sync 6 - TUNE +
(strana 33).
(Toto tlačítko se zobrazuje pouze když je během 7 - ST +
použití HDD/DVD rekordéru zobrazená obrazovka
RECEIVER.) 4. Numerická tlačítka
Použijte pro výběr předvolby rozhlasové stanice.
15. SOUND RTVR
Stiskněte pro obnovení kvality CD zvuku u CLEAR
komprimovaných audio zdrojů (strana 33). Stiskněte pro vymazání zadání.

16. DIRECT 5. DISP
Použijte pro zapnutí/vypnutí režimu Effective Sound Použijte pro zobrazení RDS informací (strana 36).
(strana 33).
6. TUNE +/-
17. MCACC Použijte pro nalezení radiových frekvencí.
Spustí nastavení Auto MCACC (strana 30).
7. ST +/-
18. TEST TONE Použijte pro výběr předvolby stanice.
Použijte pro výstup testovacího tónu (pro nastavení
reproboxů) (strana 39).

- 19 -

Ovládání dodaného HDD/DVD rekordéru 4. MENU (strana 104)
Stiskněte pro zobrazení nabídky disku, pokud je
RECEIVER SOURCE vložený disk DVD-Video, finalizovaný disk DVD-R/-
RW (Video) nebo finalizovaný disk DVD+R/+RW.
TV 1 V systému GUIDE Plus+™ použijte pro přímý skok
CTRL na lištu nabídky.

2 5. ©/ª/§/¨ (kurzorová tlačítka) a ENTER
Použijte pro navigaci v nabídkách na obrazovce.
PAGE Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení aktuálně
zvýrazněné volby.
TOP MENU MENU Během sledování D.TV stiskněte tlačítko ENTER pro
zobrazení obrazovky seznamu kanálů.
3 4
6. HOME MENU
DISC 7 Stiskněte pro zobrazení domácí nabídky, ze které
NAVIGATOR 10 můžete ovládat mnoho funkcí systému.

5 7. RETURN
Stiskněte pro návrat o jednu úroveň zpět v nabídkách
HOME RETURN na obrazovce nebo na displeji.
MENU Také stiskněte pro opuštění aplikace MHEG.

6 SETUP 8. Akční tlačítka GUIDE Plus+™
Použijte je, když je zobrazená obrazovka EPG nebo
8 když je naladěný datový kanál digitálního vysílání.
Funkce každého tlačítka je popsána na obrazovce a
9 GUIDE INFO mění se podle toho, co je zrovna zobrazeno.

1. SOURCE 9. GUIDE
Zapne a vypne napájení HDD/DVD rekordéru (z/do Stiskněte pro zobrazení obrazovky EPG, stiskněte
pohotovostního stavu). znovu pro její opuštění.

2. PAGE </> 10. INFO
Přepíná mezi stránkami LCD dotykové obrazovky, Během sledování D.TV stiskněte pro zobrazení
pokud existuje více stránek. informačního pruhu.

3. TOP MENU (strana 104)/DISC NAVIGATOR (106,
118)
Stiskněte pro zobrazení nejvyšší nabídky, pokud je
vložený disk DVD-Video nebo finalizovaný disk DVD-
R/-RW (Video) nebo obrazovky diskového
navigátoru.

LCD dotyková obrazovka

HDD/DVR 1/3 HDD/DVR 2/3 HDD/DVR 3/3

12 123 27

11 HDD/ JUKE P.LIVE 13
DVD BOX TV

/ / 21 4 5 6
14

789 28 DISP

CM CM A.TV/
BACK SKIP D.TV
15 022 CLEAR

16 ìREC STOP REC 17 23 TV/ INPUT + 29 O.T.
REC MODE DVD COPY

18 24 CH 26

HELP TIMER TIMER 20 18 HELP TEXT -
REC ON/OFF

19 25

11. HDD/DVD 12. JUKEBOX (strana 134)
Stiskněte pro výběr pevného disku (HDD) nebo DVD Stiskněte pro zobrazení obrazovky Jukeboxu
pro záznam a přehrávání. HDD/DVD rekordéru, ve které můžete kopírovat
hudbu na HDD pro přehrávání.

- 20 -
Click to View FlipBook Version