The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-09-26 09:54:05

MVH-S520BT_DAB_cz

MVH-S520BT_DAB_cz

DIGITÁLNÍ MULTIMEDIÁLNÍ AUTORÁDIO

Česky

MVH-S520DAB Návod k obsluze
MVH-S520BT a instalaci

Obsah Česky

BaSys CSZačínáme......................................................................................... 3
Rádio ............................................................................................... 7
USB/iPhone®/AUX.......................................................................... 8
Bluetooth ..................................................................................... 11
Spotify® ........................................................................................ 15
Používání Pioneer Smart Sync/APP............................................ 17
Používání funkce Karaoke ......................................................... 20
Nastavení zvuku ......................................................................... 21
Nastavení ..................................................................................... 22

Nastavení funkcí FUNCTION........................................................ 23
Nastavení zvuku AUDIO............................................................... 24
Nastavení systému SYSTEM ........................................................ 27
Nastavení podsvícení ILLUMINATION......................................... 30
Nastavení funkce MIXTRAX............................................................ 29
Nastavení mikrofonu MICROPHONE............................................. 32

Digitální rádio (DAB) ................................................................... 32
Doplňující informace.................................................................... 34

Připojení / Instalace...................................................................... 43

O tomto návodu k obsluze:
• V následujících pokynech se USB paměť nebo USB audio přehrávač označují jako

"USB zařízení".

-2-

Začínáme Česky

Základní provozování USB port

MVH-S520DAB / MVH-S520BT

Ovladač M.C. (multi-control)
SRC (zdroj)/OFF

DISP (displej)
BaSys CS
BAND / Okno displeje Tlačítko pro uvolnění panelu
(PÁSMO) (navigace)/LIST )seznam

Vstupní jack AUX (3.5 mm stereo jack)

Často používané ovládání

Záměr Ovládání
Zapnutí napájení *
Stiskněte SRC/OFF pro zapnutí napájení.
Nastavení hlasitosti Stiskněte a podržte SRC/OFF pro vypnutí
Výběr zdroje napájení.
Změna informací na displeji
Návrat na předchozí zobrazení / seznam Otočte voličem M.C..
Návrat na normální zobrazení z nabídky
Změna jasu displeje Opakovaně stiskněte SRC/OFF.
Přijetí hovoru
Ukončení hovoru Opakovaně stiskněte DISP.

Stiskněte BAND/ .

Stiskněte a podržte BAND/ .

Stiskněte a podržte BAND/ .

Stiskněte libovolné tlačítko.

Stiskněte .

* Pokud je modro / bílý vodič tohoto přístroje připojen k ovládacímu terminálu relé automatické
antény vozidla, anténa vozidla se vysune, když je zdroj tohoto přístroje zapnutý. Chcete-li anténu
zasunout, vypněte zdroj.

-3-

Indikace na displeji

Indikace Popis Česky
BASS Zobrazí se, pokud existuje nižší vrstva nabídky nebo složky.

APP Zobrazí se při příjmu dopravního vysílání.
Zobrazí se, když je aktivována funkce BASS.
Zobrazí se při nastavení náhodného přehrávání (random / shuffle),
kromě případů, kdy je jako zdroj zvolen BT AUDIO.
Zobrazí se, pokud je nastaveno opakované přehrávání, kromě případů,
kdy je jako zdroj zvolen BT AUDIO.
Zobrazí se při vytvoření Bluetooth připojení (strana 11).
Zobrazí se při vytvoření připojení pomocí Pioneer Smart Sync (strana 17).
BaSys CS
Odejmutí předního panelu

Přední panel přístroje odejměte, aby se zabránilo krádeži. Odpojte všechny kabely a
zařízení, připojené k přednímu panelu a před jejich odpojením zařízení vypněte.

Odejmutí Nasazení

Důležité
• Nevystavujte přední panel silným nárazům.
• Přední panel chraňte před přímým slunečním zářením a vysokými teplotami.
• Odpojený přední panel vždy ukládejte do ochranného pouzdra nebo vaku.

Resetování mikroprocesoru

Mikroprocesor musí být resetován v následujících situacích:
- Před prvním použitím tohoto přístroje po instalaci.
- Pokud tento přístroj nefunguje správně.
- Pokud se na displeji objeví podivné nebo nesprávné znaky.

1 Odejměte přední panel (strana 4).
2 Stiskněte tlačítko RESET pomocí špičatého nástroje, který je delší než 8 mm.

-4-

Tlačítko RESET Česky

BaSys CSNabídka nastavení

Po zapnutí zapalování (otočení klíčku zapalování do polohy ON) po instalaci se na
displeji zobrazí nabídka nastavení (Setup).

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte tento přístroj ve standardním režimu standard mode, pokud je k němu připojen repro-
duktorový systém, určený pro síťový režim network mode. Nepoužívejte přístroj v síťovém režimu
network mode, pokud je k němu připojen reproduktorový systém, určený pro standardní režim
standard mode. Nedodržení těchto pokynů může způsobit poškození reproduktorů.

1 Otočte M.C. pro výběr možností, pak stiskněte pro potvrzení.
Chcete-li přejít k další nabídce, musíte svůj výběr potvrdit.

Položka nabídky Popis

LANGUAGE Vyberte jazyk pro zobrazení textových informací z
[ENG] (angličtina), komprimovaného audio souboru.
[РУС] (ruština),
[TUR] (turečtina), Nastavení hodin.
[FRA] (francouzština), 1 Otáčejte M.C. pro nastavení hodiny, pak stiskněte pro potvrzení.
[DEU] (němčina) Indikátor se automaticky přepne na nastavení minut.
2 Otáčejte M.C. pro nastavení minut, pak stiskněte pro potvrzení.
CLOCK SET Vyberte krok ladění pro pásmo FM: 100 kHz nebo 50 kHz.

FM STEP

[100], [50]

-5-

Položka nabídky Popis
Přepínání mezi dvěma provozními režimy: 2-pásmový síťový
SPEAKER MODE režim (NETWORK) a standardní režim (STANDARD), v závislosti
na stanoveném připojení. Podrobné informace o provozních
[STANDARD], režimech, viz strana 21.
[NETWORK] Po výběru vhodného režimu otočte ovladačem M.C. pro výběr
[YES] [Ano], poté stiskněte pro potvrzení.
• Nabídku nastavení nelze bez nastavení položky [SPEAKER Česky
MODE] dokončit.
• Po nastavení režimu reproduktorů již toto nastavení nelze
změnit, pokud není obnoveno výchozí nastavení tohoto
produktu. Obnovení výchozího nastavení a změna nastavení
režimu reproduktorů, (viz "SYSTEM RESET" na straně 7).
• Pokud je vybrána možnost [NETWORK], funkce akustické
signalizace (pípnutí) není dostupná.
BaSys CS
2 Zobrazí se [QUIT :YES].
Chcete-li se vrátit k první položce nabídky nastavení, otočte M.C., vyberte [QUIT:
NO] a stiskněte jej pro potvrzení.

3 Stiskněte M.C. pro potvrzení nastavení.

Poznámka
Tato nastavení, jiná než [SPEAKER MODE], lze provést kdykoliv v nastavení systému SYSTEM (strana
27) a v počátečním nastavení INITIAL (strana 6).

Zrušení demo displeje (DEMO OFF)

1 Stiskněte M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.
2 Otočením M.C. vyberte [SYSTEM], pak stiskněte pro potvrzení.
3 Otočením M.C. vyberte [DEMO OFF], pak stiskněte pro potvrzení.
4 Otočením M.C. vyberte [YES], pak stiskněte pro potvrzení.

Počáteční nastavení INITIAL

1 Stiskněte a podržte SRC/OFF, dokud se přístroj nevypne.
2 Stiskněte a podržte SRC/OFF pro zobrazení hlavní nabídky.
3 Otočením M.C. vyberte [INITIAL], pak stiskněte pro potvrzení.
4 Otočením M.C. vyberte možnost, pak stiskněte pro potvrzení.

-6-

Položka nabídky Popis

FM STEP Vyberte krok ladění pro pásmo FM: 100 kHz nebo 50 kHz.

[100], [50] Vyberte, pokud je k zadním výstupním vodičům reproduktorů Česky
REAR-SP připojen širokopásmový reproduktor.
Vyberte, pokud je přímo k zadním výstupním vodičům repro-
[FUL] duktorů připojen subwoofer bez přídavného zesilovače.
[SW]

SYSTEM UPDATE Vyberte [SYSTEM INFO] pro potvrzení nejnovějších systémo-
vých informací na přístroji.
Vyberte [S/W UPDATE] pro aktualizaci přístroje na nejnovější
software a inicializaci nastavení přístroje. Podrobnosti o
BaSys CS[SYSTEM INFO], [S/
W UPDATE]

nejnovějším softwaru a aktualizaci naleznete na webu Pioneer.

SYSTEM RESET Vyberte [YES] (Ano) pro inicializaci nastavení přístroje. Přístroj se
[YES], [NO] restartuje automaticky.

Rádio

Frekvence tuneru tohoto přístroje jsou přiděleny pro použití v západní Evropě, v Asii, na
Středním východě, v Africe a Oceánii. Použití v jiných oblastech může mít za následek
špatný příjem. Funkci RDS (Radio Data System) lze využívat pouze u FM stanic vysílají-
cích signál RDS.

Příjem přednastavených stanic

1 Stisknutím SRC/OFF vyberte [RADIO].
2 Stisknutím BAND/ vyberte pásmo z [FM1], [FM2], [FM3], [MW] nebo [LW].
3 Stiskněte numerické tlačítko (1/ až 6/ ).

TIP

Také tlačítky / lze zvolit přednastavenou stanici, pokud je v nastavení FUNCTION
nastaveno [SEEK] na [PCH] (strana 24).

Uložení nejsilnějších stanic (BSM)

Funkce BSM uloží 6 nejsilnějších stanic, které pak lze vybrat stisknutím (1/ až 6/ ).

1 Po výběru pásma stiskněte M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.

-7-

2 Otočením M.C. vyberte [FUNCTION], pak stiskněte pro potvrzení. Česky
3 Otočením M.C. vyberte [BSM], pak stiskněte pro potvrzení.
BaSys CS
Manuální sekvenční ladění
1 Po výběru pásma stiskněte / pro výběr stanice.

Stiskněte a podržte / , pak uvolněte pro sekvenční ladění dostupných stanic.
Skenování se zastaví, když přístroj začne stanici přijímat. Chcete-li vyhledávání zrušit,
stiskněte / .

Poznámka
[SEEK] musí být v nastavení FUNCTION nastaveno na [MAN] (strana 24).

Manuální uložení stanic
1 Během přijímání stanice, kterou chcete uložit, stiskněte a podržte jedno z čísel

předvolby (1/ až 6/ ), dokud nepřestane blikat.

Použití funkcí PTY

Přístroj vyhledá stanici podle PTY informací (typ programu).

1 Během příjmu FM stiskněte a podržte .
2 Otočením M.C. vyberte typ programu z [NEWS/INF], [POPULAR], [CLASSICS]

nebo [OTHERS].

3 Stiskněte M.C..
Přístroj začne vyhledávat stanici. Jakmile ji nalezne, zobrazí se název programové
služby.
Poznámky
• Chcete-li vyhledávání zrušit, stiskněte tlačítko M.C..
• Program některých stanic se může lišit od programu indikovaného vysílaným PTY.
• Pokud žádná stanice nevysílá požadovaný typ programu, na přibližně dvě sekundy se zobrazí
[NOT FOUND] a poté se tuner vrátí na původní stanici.

USB/iPhone®/AUX

(Zdroj iPhone není dostupný, pokud je v nastavení systému SYSTEM nastaveno
[USB MTP] na [ON] (Zapnuto) (strana 28).)

-8-

Přehrávání Česky

BaSys CSPřed připojením vašeho zařízení k přístroji odpojte od zařízení sluchátka.

USB zařízení (včetně Android™)/iPhone
1 Otevřete kryt USB portu.
2 Pomocí odpovídajícího kabelu připojte USB zařízení/iPhone.

Poznámka
Chcete-li použít automatické přepnutí na [USB] zdroj po připojení USB zařízení/iPhone, nastavte
[USB AUTO] na [ON] v nastavení systému SYSTEM (strana 29).

POZOR

Pro připojení USB zařízení použijte USB kabel (prodává se samostatně), protože jakékoli USB zařízení
připojené přímo k autorádiu by z panelu vyčnívalo, což by mohlo být nebezpečné.

Před odpojením zařízení nejprve zastavte přehrávání.
AOA připojení
K tomuto přístroji je možné připojit přes AOA připojení (pomocí kabelu dodaného s
přístrojem) zařízení se systémem Android OS 4.1 nebo novějším, které podporuje AOA
(Android Open Accessory) 2.0.
Poznámka
Pokud používáte AOA připojení, v nastavení systému SYSTEM se musí nastavit [APP CONTROL] na
[WIRED] (strana 28) a [USB MTP] se musí nastavit na [OFF] (strana 28).
MTP připojení
Pomocí přiloženého kabelu lze k tomuto přístroji připojit přes MTP většinu zařízení, na kterých
je nainstalován Android OS 4.0 nebo novější verze. Nicméně, v závislosti na připojeném zařízení,
verzi operačního systému nebo počtu souborů v zařízení, nemusí být možné audio soubory /
skladby přes MTP přehrávat. Upozorňujeme, že MTP připojení není kompatibilní s formáty souborů
WAV a FLAC a nelze jej použít s funkcí MIXTRAX.
Poznámka
Pro použití MTP připojení se v nastavení systému SYSTEM musí nastavit [USB MTP] na [ON] (str. 28).

AUX
1 Vložte stereo mini jack do vstupního konektoru AUX.
2 Stisknutím tlačítka SRC/OFF vyberte jako zdroj [AUX IN].

Poznámka
Je-li v nastavení SYSTEM nastaveno [AUX] na [OFF], [AUX IN] jako zdroj nelze vybrat (str. 28).

-9-

Ovládání

V nastavení funkcí FUNCTION můžete provádět různé úpravy (strana 23) (kromě pro
zdroje AUX IN/USB).
Pamatujte, že následující funkce nefungují pro AUX zařízení. Chcete-li AUX zařízení
ovládat, použijte ovladače na samotném AUX zařízení.

Záměr Ovládání Česky

Výběr složky *1 Stiskněte 1/ či 2/ .

Výběr stopy / skladby (kapitoly) Stiskněte či .
Rychlý posun vpřed nebo vzad *2 Stiskněte a podržte či .
Vyhledání souboru ze seznamu (pouze USB) 1 Stiskem a podržením zobrazte seznam.
2 Otáčením M.C. vyberte požadovaný
název nebo kategorii souborů (složek), pak
stiskněte pro potvrzení.
3 Otáčením M.C. vyberte požadovaný
soubor a poté stiskněte pro potvrzení.
Spustí se přehrávání.
BaSys CS
Zobrazení seznamu souborů ve vybrané Stiskněte M.C., když je vybrána složka /
složce / kategorii *1 kategorie.

Přehrávání skladby ve vybrané složce / Stiskněte a podržte M.C., když je vybrána
kategorii *1 složka / kategorie.

Opakované přehrávání Stiskněte 6/ .

Náhodné přehrávání (Random/shuffle) Stiskněte 5/ .

Pozastavení / obnovení přehrávání Stiskněte 4/PAUSE

Návrat do kořenové složky (pouze USB )*1 Stiskněte a podržte1/ .

*1 Pouze komprimované audio soubory.
*2 Při použití funkce rychlého posunu vpřed nebo vzad nemusí být při přehrávání VBR souboru

zobrazen správně čas přehrávání.

O MIXTRAX (pouze USB/iPhone)

Funkce MIXTRAX vytváří nepřetržitý hudební mix z vaší hudební knihovny, doplněný
o iluminační efekty. Podrobnosti o nastaveních MIXTRAX, viz strana 31.
Poznámky
• Aby bylo možné tuto funkci používat, iPhone musí být připojen pomocí Pioneer Smart Sync přes USB
(strana 17).
• V závislosti na souboru / skladbě nemusí být zvukové efekty dostupné.
• Pokud vás iluminační efekty za jízdy ruší, funkci MIXTRAX vypněte.

1 Stiskněte 3/MIX pro zapnutí / vypnutí MIXTRAX (on/off).

- 10 -

Bluetooth

Bluetooth připojení

Důležité Česky
Pokud je připojeno deset nebo více Bluetooth zařízení (např. telefon a samostatný audio přehrávač),
funkce nemusí fungovat správně.

TIP
Pokud bylo Bluetooth zařízení již dříve připojeno podle níže uvedených kroků, jeho příští připojení k
přístroji se provede automaticky.

1 Zapněte funkci Bluetooth na vašem zařízení.
Pokud chcete provést Bluetooth připojení ze zařízení, přejděte ke kroku 4.
BaSys CS
2 Stiskněte pro zobrazení nastavení [ADD DEVICE] (přidat zařízení).

Přístroj začne vyhledávat dostupná zařízení a poté je zobrazí v seznamu zařízení.
• Chcete-li vyhledávání zrušit, stiskněte M.C..
• Pokud není požadované zařízení v seznamu, zvolte [RE-SEARCH].
• Pokud není k dispozici žádné zařízení, na displeji se zobrazí [NOT FOUND].
• Pokud je již zařízení připojené, stisknutím tlačítka se zobrazí nabídka telefonu.

3 Otočením M.C. vyberte zařízení ze seznamu, poté stiskněte pro potvrzení.
Stisknutím a podržením M.C. můžete přepnout zobrazení informací mezi adresou

Bluetooth zařízení a názvem zařízení.

Pokud chcete provést Bluetooth připojení z přístroje, přejděte ke kroku 5.

4 Vyberte název přístroje, zobrazený na displeji zařízení.

5 Ujistěte se, že je na tomto přístroji a na zařízení zobrazeno stejné 6místné číslo
a pokud jsou 6místná čísla zobrazená na tomto přístroji a na zařízení stejná,
vyberte [YES].

Bluetooth telefonování

Nejprve vytvořte Bluetooth spojení s Bluetooth telefonem (strana 11). Připojit lze až
dva Bluetooth telefony současně.

Důležité
• Ponecháte-li přístroj v pohotovostním režimu pro připojení k telefonu přes Bluetooth, když
neběží motor, může dojít k vybití baterie.
• Ujistěte se, že jste vozidlo zaparkovali na bezpečném místě a před provozováním zatáhněte
parkovací brzdu.

- 11 -

Vyvolání hovoru

1 Stisknutím zobrazte nabídku telefonu.

Když jsou připojeny dva telefony, zobrazí se nejprve název telefonu, a poté se

zobrazí nabídka telefonu. Chcete-li přepnout na jiný telefon, stiskněte znovu .

2 Otočením M.C. vyberte [RECENTS] (nedávné) nebo [PHONE BOOK] (telefonní Česky

seznam), pak stiskněte pro potvrzení.

Pokud vyberete [PHONE BOOK], přejděte ke kroku 4.

3 Otočením M.C. vyberte [MISSED] (ztracené), [DIALLED] (odchozí) či [RECEIVED]

(přijaté), pak stiskněte pro potvrzení.
BaSys CS
4 Otočením M.C. vyberte název nebo telefonní číslo, pak stiskněte pro potvrzení.

Telefonování se zahájí.

Přijmutí příchozího hovoru
1 Pro přijmutí hovoru stiskněte libovolné tlačítko.

TIP
Jsou-li k přístroji připojeny dva telefony přes Bluetooth a při příchozím hovoru je jeden z telefonů
používán pro volání, zobrazí se na displeji zpráva. Chcete-li na tento příchozí hovor odpovědět, je
třeba nejprve ukončit probíhající hovor.

Základní provozování

Záměr Ovládání
Ukončení hovoru
Odmítnutí příchozího hovoru Stiskněte .
Přepínání mezi aktuálním a
podrženým hovorem Stiskněte a podržte během příchozího hovoru.
Zrušení podrženého hovoru
Úprava hlasitosti hlasu volajícího Stiskněte M.C.
(Je-li zapnutý soukromý režim,
tato funkce není k dispozici.) Stiskněte a podržte .
Zapnutí/vypnutí soukromého režimu
Otáčejte M.C. během hovoru.

Stiskněte BAND/ během hovoru.

Uložení telefonního čísla do předvolby

1 Vyberte telefonní číslo z telefonního seznamu nebo z historie hovorů.
2 Stiskněte a podržte jedno z tlačítek (1/ až 6/ ).

Kontakt se uloží pod vybrané číslo předvolby.

- 12 -

Chcete-li uskutečnit hovor pomocí čísla předvolby, stiskněte jedno z číselných tlačítek
(1/ až 6/ ) a poté stiskněte M.C., zatímco je zobrazena nabídka telefonu.

Rozpoznávání hlasu

Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je iPhone / Android zařízení vybavené
rozpoznáním hlasu a připojeno přes Bluetooth.

1 Stiskněte a podržte a poté promluvte pro zadání hlasových příkazů. Česky

Chcete-li ukončit režim rozpoznávání hlasu, stiskněte BAND/ .

Poznámka
BaSys CS
Podrobnosti o funkcích rozpoznávání hlasu naleznete v návodu k vašemu zařízení.

TIP

Když je provedeno připojení pomocí Pioneer Smart Sync (strana 16), funkci rozpoznávání hlasu

můžete používat také z aplikace Pioneer Smart Sync, nainstalovanou v iPhone / Android zařízení,

stisknutím a přidržením . Podrobnosti o funkcích rozpoznávání hlasu naleznete v části

nápovědy aplikace.

Nabídka telefonování (Phone)

1 Stisknutím zobrazte nabídku telefonu.

Položka nabídky Popis
RECENTS Zobrazení historie zmeškaných hovorů.

[MISSED] Zobrazení historie odchozích hovorů.
[DIALLED] Zobrazení historie přijatých hovorů.
[RECEIVED] Zobrazení kontaktů v telefonu.
PHONE BOOK

PRESET 1-6 Vyvolání předvoleb telefonních čísel. Telefonní čísla z předvoleb
můžete také vyvolat stisknutím jednoho z číselných tlačítek
A.ANSR* (1/ až 6/ ).
[ON], [OFF] Zvolte [ON], chcete-li přijímat příchozí hovory automaticky.

PB INVT Obrácení pořadí jmen v telefonním seznamu (zobrazení názvu).
DEVICELIST Zobrazení seznamu spárovaných Bluetooth zařízení. Pokud je
navázáno spojení přes Bluetooth, na displeji přístroje se objeví
DEL DEVICE "*". Není-li v seznamu zařízení vybráno žádné zařízení, tato
[DELETE YES], funkce není k dispozici.
[DELETE NO] Odstranění informace o zařízení.
([YES] = ano, [NO] = ne).

- 13 -

Položka nabídky Popis
ADD DEVICE Registrace nového zařízení.
DEV. INFO Přepnutí informace o zařízení na displeji přístroje mezi názvem
zařízení a adresou Bluetooth zařízení.

* Pokud jsou připojeny dva telefony, tato funkce nefunguje u příchozích hovorů, které jsou právě Česky
přijímány, zatímco se jeden z telefonů používá pro volání.

Bluetooth audio

Důležité
• V závislosti na Bluetooth audio přehrávači připojeném k tomuto přístroji budou dostupné možnosti
ovládání omezeny na následující dvě úrovně:
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) - lze přehrávat pouze skladby z audio přehrávače.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) - lze provádět funkce jako přehrávání, pozastavení,
výběr skladby, atd.
• Zvuk z Bluetooth audio přehrávače se při používání telefonu ztlumí.
• Používá-li se Bluetooth audio přehrávač, k Bluetooth telefonu se nelze připojit automaticky.
• V závislosti na typu Bluetooth audio přehrávače, který jste připojili k tomuto přístroji, mohou být
zobrazené možnosti ovládání a informace závislé či omezeny na dostupnosti a funkcionalitě.
BaSys CS
1 Vytvořte Bluetooth spojení s Bluetooth audio přehrávačem.
2 Stisknutím SRC/OFF vyberte [BT AUDIO] jako zdroj.
3 Stisknutím BAND/ spusťte přehrávání.

Poznámka
Pokud je zdroj přepnut nebo je přístroj vypnut, je nutné opět navázat Bluetooth spojení.

TIP
Pokud je k přístroji přes Bluetooth registrováno více než dvě a maximálně pět zařízení, Bluetooth
zařízení můžete přepínat přehráváním skladeb v zařízení. Tímto způsobem můžete snadno přehrávat
skladbu z Bluetooth zařízení každého z cestujících. Nicméně, v závislosti na podmínkách používání,
nemusí být vícenásobné připojení k dispozici, a audio soubory / skladby nemusí být možné přehrávat
správně.

Základní provozování

V nastavení funkcí FUNCTION můžete provést různé úpravy (strana 23).

Záměr Ovládání
Rychlý posun vpřed nebo vzad
Výběr stopy Stiskněte a podržte či .
Opakované přehrávání * .
Náhodné přehrávání * Stiskněte či

Stiskněte 6/ .

Stiskněte 5/ .

- 14 -

Záměr Ovládání

Pozastavení / obnovení přehrávání Stiskněte 4/PAUSE.
Vyhledání souboru ze seznamu 1 Stisknutím a podržením zobrazte
seznam.
2 Otáčením M.C. vyberte požadovaný Česky
název složky, pak stiskněte pro potvrzení.
3 Otáčením M.C. vyberte požadovaný
soubor, pak stiskněte pro potvrzení.
Spustí se přehrávání.

* V závislosti na připojeném zařízení nemusí být tyto možnosti k dispozici.
BaSys CS
Spotify®

(Není k dispozici, pokud je v nastavení SYSTEM nastaveno [USB MTP] na [ON] (strana 28)).
Spotify je hudební, distribuční streamingová služba, která není součástí společnosti
Pioneer. Další informace naleznete na adrese http://www.spotify.com.
Aplikace Spotify je k dispozici pro kompatibilní smartphony. Nejnovější informace o
kompatibilitě naleznete na stránce https://support.spotify.com/.
Chcete-li využívat službu Spotify za jízdy, nejprve si stáhněte aplikaci Spotify do iPhonu
nebo Android smartphonu. Můžete si ji stáhnout z App Store iTunes nebo Google Play.
Vyberte si bezplatný účet nebo placený účet Premium v aplikaci nebo na spotify.com.
Účet Premium vám poskytne další funkce, jako je poslech offline.

Důležité
• Tento produkt obsahuje software Spotify, který je součástí licencí třetích stran, viz:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
• Informace o zemích a oblastech, kde lze Spotify využívat, naleznete na:
https: //www.spotify.com/us/select-your-country/.

Poslech Spotify

Před použitím aktualizujte aplikaci Spotify na nejnovější verzi.

1 Připojte tento přístroj k mobilnímu zařízení.
• iPhone přes USB (strana 9)
• iPhone / Android zařízení přes Bluetooth (strana 11)

2 Stisknutím SRC/OFF vyberte [SPOTIFY].
3 Stiskněte a podržte 1/ pro zobrazení [APP CONTROL].
4 Otočením M.C. vyberte některou z následujících možností.

• Pro USB připojení vyberte [WIRED].
• Pro Bluetooth připojení vyberte [BLUETOOTH].

- 15 -

5 Stisknutím SRC/OFF vyberte [SPOTIFY].

6 Spusťte aplikaci Spotify na mobilním zařízení a pak spusťte přehrávání.

Poznámka
Pokud připojíte jiné mobilní zařízení, než iPhone/Android zařízení, funkce nemusí fungovat
správně, v závislosti na vašem mobilním zařízení.

Základní provozování Česky

V nastavení funkcí FUNCTION můžete provést různé úpravy (strana 23).

BaSys CS
Poznámka
Dostupné možnosti ovládání se mohou lišit podle typu obsahu (skladba / album / interpret / playlist /
rádio), které chcete přehrát.

Záměr Ovládání

Přeskočení stopy Stiskněte či .
Vyhledání stopy ze seznamu 1 Stiskem a podržením zobrazte seznam.
2 Otáčením M.C. vyberte požadovanou
kategorii a pak stiskněte pro potvrzení.
3 Otáčením M.C. vyberte požadovaný
soubor a pak stiskněte pro potvrzení.
Spustí se přehrávání.

Pozastavení / obnovení přehrávání Stiskněte 4/PAUSE.
Palec nahoru (pouze pro rádio) Stiskněte 1/ .
Palec dolů (pouze pro rádio) Stiskněte 2/ .
Náhodné přehrávání (pouze pro skladby / Stiskněte 5/ .
alba / interpreta / playlist)

Opakované přehrávání (pouze pro Stiskněte 6/ .
skladby / alba / interpreta / playlist)

Spuštění rádio kanálu na základě právě 1 Stiskněte a podržte 5/ pro spuštění rádia.
přehrávané skladby. 2 Stiskněte M.C..
• Tato funkce nemusí být k dispozici

v závislosti na vybrané skladbě.

Poznámka
Některé funkce Spotify nemusí být možné z přístroje provozovat.

- 16 -

Používání Pioneer Smart Sync/APP Česky

BaSys CSPioneer Smart Sync je aplikace, která ve vozidle inteligentně přenáší na jedno místo
vaše mapy, zprávy a hudbu.
Přístroj můžete ovládat z aplikace Pioneer Smart Sync, která je nainstalována na zařízení
iPhone / Android. V některých případech můžete pomocí tohoto přístroje ovládat
aspekty aplikace, jako je výběr zdroje, pauza, atd.
Podrobnosti o tom, jaké možnosti ovládání jsou v aplikaci k dispozici, naleznete v části
nápovědy aplikace.
Poznámka
Zdroj APP není dostupný, pokud není provedeno připojení Pioneer Smart Sync nebo je v nabídce
[SYSTEM] nastaveno [USB MTP] na [ON] (strana 28).

VAROVÁNÍ

• Funkce ovládané pomocí smartphonu jsou pouze nástroje, které má řidič k dispozici. Řidič musí za
všech okolností dodržovat bezpečné řízení vozidla a funkce za jízdy ovládat s rozumem.
• Nepokoušejte se ovládat aplikaci za jízdy. Než začnete používat ovládací prvky aplikace, opusťte
vozovku a zaparkujte vozidlo na bezpečném místě.
Pro uživatele iPhone
Tato funkce je kompatibilní s iOS 10.3 nebo novějším.
Pioneer Smart Sync si můžete stáhnout z iTunes App Store.

Pro uživatele Android zařízení
Pro Bluetooth připojení je tato funkce kompatibilní se zařízeními s nainstalovaným
Android OS 5.0 nebo novějším.
Pro USB připojení je tato funkce kompatibilní se smartphony s nainstalovaným
Android OS 5.0 nebo novějším, až do verze 7.1.2, které zároveň podporují AOA
(Android Open Accessory) 2.0. Nicméně, kompatibilita je závislá na smartphonu.
Pioneer Smart Sync si můžete stáhnout z Google Play.

- 17 -

Poznámka Česky
Některá Android zařízení připojená přes AOA 2.0 nemusí pracovat správně nebo vydávat různé zvuky v
důsledku jejich vlastního návrhu softwaru, bez ohledu na verzi operačního systému.

Jaké funkce aplikace nabízí?

Podpora používání přístroje
Rozhraní přístroje může být rozvíjeno pomocí iPhone / Android zařízení.
Obrázek (příklad):

BaSys CS
Příklady:
- Výběr zdroje přístroje
- Poslech hudby v iPhone / Android zařízení
- Intuitivní ovládání zvukového pole
- Nastavení barvy podsvícení (iluminace)
- Ovládání připojeného Bluetooth zařízení

Rozšíření funkcí přístroje pomocí aplikace
Následující funkce, které na samotném přístroji nejsou k dispozici, jsou k dispozici přes
Pioneer Smart Sync připojení.

Položka nabídky (příklad) Popis
Použití navigační aplikace Můžete specifikovat a spustit navigační
Čtení zpráv aplikaci nainstalovanou v zařízení.
Nastavení 31pásmového EQ Můžete nechat přečíst zprávy přijaté z
aplikací nainstalovaných v zařízení.
Super "Todoroki" Sound Z 31-pásmového grafického EQ můžete
zvolit pásmo ekvalizéru (při Pioneer Smart
Sync připojení nelze použít 13-pásmem).
Můžete dynamičtěji zvýšit úroveň basů, než
při nepoužívání připojení Pioneer Smart
Sync.

- 18 -

Položka nabídky (příklad) Popis
Snadné nastavení zvuku "Easy Sound Fit" Výběrem typu vozidla můžete snadno
provést nastavení časového zarovnání.
Nastavení motivu (Theme) Najednou můžete nastavit tapetu a barvu
motivu (displej/tlačítka/znaky).

Poznámky Česky
• Některé funkce mohou být omezeny, v závislosti na podmínkách připojení k aplikaci.
• Nastavení 31pásmového EQ je převedeno na 13 pásem, je-li použit zdroj hudby z tohoto produktu.

BaSys CSTIP
Do vyhledávacího pole pro hledání aplikace se doporučuje zadat výraz "Pioneer Smart Sync".

Vytvoření Pioneer Smart Sync připojení

1 Stiskněte M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.
2 Otočením M.C. vyberte [SYSTEM], pak stiskněte pro potvrzení.
3 Otočením M.C. vyberte [APP CONTROL], pak stiskněte pro potvrzení.
4 Otočením M.C. vyberte jednu z níže uvedených možností.

• Pro USB připojení vyberte [WIRED].
• Pro Bluetooth připojení vyberte [BLUETOOTH].

5 Otočením M.C. vyberte [AUTO APP CONN], pak stiskněte pro potvrzení.
6 Otočením M.C. vyberte [ON], pak stiskněte pro potvrzení.
7 Propojte tento přístroj s mobilním zařízením

• iPhone / Android zařízení přes USB (strana 9)
• iPhone / Android zařízení přes Bluetooth (strana 11)
Pioneer Smart Sync se na iPhone/Android zařízení spustí automaticky.
Poznámka
Pioneer Smart Sync můžete spustit bez ohledu na to, zda je [AUTO APP CONN]
nastaveno na [ON] nebo [OFF].
• U jiných zařízení, než je Android zařízení připojené přes USB rozhraní, stiskněte
tlačítko SRC/OFF pro výběr zdroje a pak stiskněte a podržte tlačítko M.C..
• Pro iPhone: Spusťte aplikaci Pioneer Smart Sync na mobilním zařízení.

- 19 -

Poznámky Česky
• Pokud připojíte jiné mobilní zařízení než iPhone / Android zařízení, funkce nemusí pracovat
BaSys CSsprávně, v závislosti na vašem mobilním zařízení.
• Pokud aplikace Pioneer Smart Sync dosud není na vašem iPhone / Android zařízení nainstalována,
na iPhone / Android zařízení se zobrazí zpráva, která vás vyzve k instalaci aplikace (kromě Android
zařízení připojeném přes Bluetooth). Pro vymazání zprávy vyberte v [AUTO APP CONN] možnost
[OFF] (strana 29).

Poslech hudby na vašem zařízení

1 Stisknutím SRC/OFF vyberte [APP].

Používání funkce Karaoke

VAROVÁNÍ

• Řidič by nikdy neměl zpívat s mikrofonem za jízdy. Mohlo by dojít k nehodě.
• Nenechávejte ledabyle ležet mikrofon. Mohlo by dojít k nehodě.

POZOR

Je extrémně nebezpečné vést mikrofonní kabel obtočený kolem sloupku řízení, brzdového či plynového
pedálu, nebo kolem řadicí páky. Ujistěte se, že je mikrofon nainstalován tak, aby nijak nebránil
bezpečnému řízení vozidla.
Poznámky
• Použijte běžně dostupný dynamický mikrofon a nikoli dodávaný mikrofon.
• Tato funkce není k dispozici, pokud je zvolený následující zdroj:
– RADIO
– AUX IN

1 Vložte stereo mini jack od mikrofonu do vstupního konektoru AUX.
2 Stiskněte M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.
3 Otočením M.C. vyberte [MICROPHONE].
4 Stiskem M.C. vyberte [ON] (Zapnuto).

Když je aktivován režim karaoke, je hlasitost na přístroji ztlumena. Hlasitost
mikrofonu upravte pomocí nastavení [MIC VOL].

Nastavení hlasitosti mikrofonu
1 Stiskněte M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.
2 Otočením M.C. vyberte [MICROPHONE], pak stiskněte pro potvrzení.

- 20 -

3 Otočením M.C. vyberte [MIC VOL]. Česky
4 Otočením M.C. upravte úroveň hlasitosti.
BaSys CS
Poznámka
Pokud dojde při používání mikrofonu k pískání (vnikne zpětná vazba), umístěte mikrofon dále od
reproduktoru nebo snižte úroveň hlasitosti mikrofonu.

Snížení úrovně vokálů v písni
1 Stiskněte M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.
2 Otočením M.C. vyberte [MICROPHONE], pak stiskněte pro potvrzení.
3 Otočením M.C. vyberte [VOCAL].
4 Stiskem M.C. vyberte [OFF] (Vypnuto).

Poznámka
V závislosti na stavu záznamu písní, nemusí být možné úroveň vokálů účinně snížit.

Nastavení zvuku

Zvuk můžete různě upravovat v nabídce nastavení AUDIO (strana 24).

Provozní režimy

Tento přístroj nabízí dva provozní režimy: síťový režim network mode a standardní
režim standard mode. Režimy můžete podle potřeby přepnout (strana 6).
Network Mode (síťový režim)
Můžete vytvořit 2-pásmový + SW systém se zesilovačem a reproduktorový systém s
výškovým a středovým reproduktorem a subwooferem (systém reprodukce vysokých,
středních a nízkých frekvencí (pásem).
Standard Mode (standardní režim)
Můžete vytvořit systém se čtyřmi reproduktory: přední a zadní reproduktory, nebo
systém se šesti reproduktory: přední a zadní reproduktory a subwoofery.

Nastavení hodnoty mezní frekvence (cut-off
frequency) a hodnoty strmosti (slope)

Můžete nastavit hodnotu mezní frekvence (cut-off requency) a hodnotu strmosti (slope)
každého reproduktoru. Upraveny mohou být hodnoty pro následující reproduktory:

- 21 -

Network mode: Česky
[HIGH] (výškový reproduktor HPF), [MID HPF] (středový reproduktor HPF), [MID
BaSys CSLPF] (středový reproduktor LPF), [SUBWOOFER]

Standard mode:
[FRONT] (přední), [REAR] (zadní), [SUBWOOFER]
Poznámka
[SUBWOOFER] lze vybrat pouze tehdy, je-li v položce [SUBWOOFER] vybráno [ON] (strana 25).

1 Stiskněte M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.
2 Otočením M.C. vyberte [AUDIO], pak stiskněte pro potvrzení.
3 Otočením M.C. vyberte [CROSSOVER], pak stiskněte pro potvrzení.
4 Otočením M.C. vyberte reproduktor (filtr), který má být nastaven,

pak stiskněte pro potvrzení.

5 Otočením M.C. vyberte [HPF] či [LPF] podle reproduktoru (filtru),
pak stiskněte pro potvrzení.

6 Otočením M.C. vyberte odpovídající mezní frekvence pro reproduktor
(filtr), vybraný v kroku 4, pak stiskněte pro potvrzení.
Network mode:
[1.25K] až [12.5K] (pokud zvolíte [HIGH] nebo [MID LPF])
[25] až [250] (pokud zvolíte [MID HPF] nebo [SUBWOOFER])
Standard mode:
[25HZ] až [250HZ]

7 Otočením M.C. vyberte odpovídající strmost pro reproduktor (filtr),
vybraný v kroku 4.
Network mode:
[–6] až [–24] (pokud zvolíte [HIGH], [MID HPF] nebo [MID LPF])
[–12] až [–36] (pokud zvolíte [SUBWOOFER])
Standard mode:
[–6] až [–24] (pokud zvolíte [FRONT] nebo [REAR])
[–6] až [–36] (pokud zvolíte [SUBWOOFER])

Nastavení

Některá nastavení můžete upravit z hlavní nabídky.

1 Stiskněte M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.

- 22 -

2 Otočením M.C. vyberte jednu z kategorií, pak stiskněte pro potvrzení: Česky
• Nastavení funkcí FUNCTION (strana 23)
• Nastavení zvuku AUDIO (strana 24)
• Nastavení systému SYSTEM (strana 27)
• Nastavení podsvícení ILLUMINATION (strana 30)
• Nastavení funkce MIXTRAX (strana 31)
• Nastavení mikrofonu MICROPHONE (strana 32)

3 Otočením M.C. vyberte možnost, pak stiskněte pro potvrzení.

Nastavení funkcí FUNCTION
BaSys CS
Položky menu se liší v závislosti na zdroji.

Položka nabídky Popis

FM SETTING Přizpůsobení kvality zvuku podle signálu v pásmu
[TALK], [STANDARD], [MUSIC] FM ([ŘEČ], [STANDARDNÍ], [HUDBA]).
(K dispozici pouze pro pásmo FM.)

BSM Automaticky uloží šest nejsilnějších vysílacích
frekvencí stanic na tlačítka (1/ až 6/ .

REGIONAL Omezuje příjem na specifické regionální
[ON], [OFF] programy, pokud je zvoleno automatické
vyhledávání AF (alternativní frekvence).
(K dispozici pouze v případě, že je vybráno
pásmo FM.) (Off = vypnuto, On = zapnuto).

LOCAL Lokální vyhledávání vám umožní naladit pouze

FM: [OFF], [LV1], [LV2], [LV3], [LV4] stanice s dostatečně silným signálem.
MW/LW: [OFF], [LV1], [LV2] ([OFF] = vypnuto, [LV] = úroveň).

TA Příjem aktuálních dopravních informací, pokud
[ON], [OFF] jsou k dispozici. (K dispozici pouze je-li vybráno
pásmo FM.) (Off = vypnuto, On = zapnuto).

AF Umožňuje nechat přístroj přeladit na jinou frekvenci
[ON], [OFF] poskytující stejnou stanici. (K dispozici pouze v
případě, že je vybráno pásmo FM.)
(Off = vypnuto, On = zapnuto).

- 23 -

Položka nabídky Popis
NEWS Přeruší aktuálně vybraný zdroj zpravodajským
programem. (K dispozici pouze v případě, že je
[ON], [OFF] vybráno pásmo FM.)
(Off = vypnuto, On = zapnuto).
SEEK
[MAN], [PCH] Přiřazení tlačítka či pro vyhledání Česky
stanic po jedné ([MAN] = manuální ladění)
SAVE T nebo [PCH] = výběr stanic z předvolených
kanálů.
UNSAVEBaSys CS
SEL DEVICE iPhone T Uložení informace o právě přehrávané skladbě
do vašeho seznamu skladeb na Spotify.
PLAY Odstranění informace o skladbě uložené v
[SAVE].
STOP T
T

Připojení Bluetooth zařízení v seznamu.

Spuštění přehrávání.

Zastavení přehrávání.

Nastavení zvuku AUDIO

Poznámka
Pokud je nastavení provedeno pomocí aplikace Pioneer Smart Sync, může se zobrazit nabídku
[CHK APP SETTG.].

- 24 -

Položka nabídky Popis

EQ SETTING

[SUPER BASS], [POWERFUL], Vyberte nebo upravte křivku ekvalizéru.
[DYNAMIC], [NATURAL], [VOCAL], • Pokud zvolíte jiné nastavení, než [CUSTOM1],
[CUSTOM2] a [SET BY APP], můžete křivku
[VIVID], [SET BY APP]*,

[CUSTOM1], [CUSTOM2], [FLAT] ekvalizéru také upravit stisknutím a
* [SET BY APP] se zobrazí, pokud podržením M.C. a poté přizpůsobenou křivku
byla zvolena EQ křivka, která byla ekvalizéru uložit v [CUSTOM1]. Česky
nastavena v Pioneer Smart Sync a
v přístroji není k dispozici.
BaSys CS
Zvolte pásmo a úroveň ekvalizéru
pro další přizpůsobení.
Equalizer band: [50HZ] až [12.5kHZ]
Equalizer level: [–6] až [+6]

FADER* (Pouze pro režim standard mode)
Vyvážení předních a zadních reproduktorů.

BALANCE

Vyvážení levého a pravého reproduktoru.

SUBWOOFER Při použití subwooferu nastavte [ON].
[ON], [OFF]

SUBWOOFER Vyberte fázi subwooferu.
[NOR], [REV] ([NOR] = normální, [REV] = reverzní)

SPEAKER LEVEL

Network mode: [HIGH L], [HIGH Vyberte typ reproduktoru (filtr) a upravte
R], [MID L], [MID R], [SUBWOOFER] výstupní úroveň.
• Každou hodnotu, kterou jste upravili, se změní
Standard mode: [FRONT L], při změně nastavení [POSITION] (strana 26).

[FRONT R], [REAR L], [REAR R],

[SUBWOOFER]
Output level: [–24] až [10]

CROSSOVER

Vyberte reproduktor (filtr), pro který se má
upravit mezní frekvence HPF nebo LPF a
strmost každého reproduktoru.
Podrobné informace o nastavení [CROSSOVER]
naleznete na straně 21.

- 25 -

Položka nabídky Popis

POSITION - nastavení pro sedadlo
[OFF], [FRONT LEFT] (přední levé), Vyberte poslechovou pozici pro automatickou
[FRONT RIGHT] (přední pravé), úpravu výstupních úrovní reproduktorů a
[FRONT] (přední), [ALL]* (všechna) přidání doby zpoždění, která odpovídá počtu a
* Pouze pro režim standard mode místům obsazených sedadel.

TIME ALGNMNT Česky

[INITIAL], [OFF], [CUSTOM] Vyberte nebo přizpůsobte nastavení časového
zarovnání tak, aby to odpovídalo vzdálenostem
Vyberte typ reproduktoru a mezi posluchači a každým reproduktorem.
BaSys CSupravte jejich vzdálenost pro• Zvolte [INITIAL] pro inicializaci hodnoty.
další přizpůsobení v [CUSTOM]. • Zvolte [OFF] pro vynulování všech hodnot.
Network mode: [HIGH L], [HIGH • Nastavení [CUSTOM] je k dispozici, pokud je v
R], [MID L], [MID R], [SUBWOOFER] [POSITION] vybrána pozice [FRONT LEFT] nebo
[FRONT RIGHT] (strana 26).
Standard mode: [FRONT L], • Nastavení [CUSTOM] není dostupné, pokud je

[FRONT R], [REAR L], [REAR R], v položce [SUBWOOFER] vybráno [OFF]

[SUBWOOFER]
Speaker distance (vzdálenost (strana 25).
reproduktorů (cm): [350] až [0.0]

SAVE SETTINGS Uložení aktuálních následujících hodnot zvuku
[YES], [NO] pro pozdější vyvolání: [CROSSOVER], [SPEAKER
LEVEL], [EQ SETTING], [POSITION], [TIME
ALGNMNT], [D.BASS], [SUBWOOFER].
• Nastavení, která lze uložit, se liší při

vytvořeném připojení Pioneer Smart Sync.

LOAD SETTINGS

Načtení nastavení zvuku ze [SAVE SETTINGS],
které jste provedli.

D.BASS Dynamické zvýšení úrovně basů poskytuje efekt,
[OFF], [LOW], [HI] jako byl do systému přidán subwoofer. ([OFF] =
vypnuto, [LOW] nízká a [HI] vysoká úroveň).

LOUDNESS Kompenzuje čistý zvuk při nízké hlasitosti. ([OFF]
[OFF], [LOW], [MID], [HI] = vypnuto, [LOW], [MID], [HI] = výše úrovně).

- 26 -

Položka nabídky Popis

SLA Nastavení úrovně hlasitosti pro každý zdroj,
[+4] až [–4] kromě FM.
Každá z níže uvedených kombinací je
nastavena na stejné nastavení automaticky. Česky
• Při USB připojení nastavte USB, iPhone, APP a
SPOTIFY.
• Při Bluetooth připojení nastavte BT AUDIO,
iPhone, APP A SPOTIFY.
BaSys CS
S.RTRV Vylepšení komprimovaného zvuku a
[1] (efektivní pro nízkou úroveň obnovení bohatého zvuku.
komprese), • Toto nastavení není k dispozici, pokud je v
[2] (efektivní pro vysokou úroveň
komprese), nastavení MICROPHONE nastaveno [VOCAL]
[OFF] = vypnuto na [OFF] (strana 32).

* Není k dispozici, pokud je v INITIAL v menu [REAR-SP] vybráno [SW] (strana 7).

Nastavení systému SYSTEM

K těmto nabídkám můžete přistupovat také, když je přístroj vypnutý.

Položka nabídky Popis

LANGUAGE Vyberte jazyk pro zobrazení textových
[ENG] (angličtina), [РУС] (ruština), informací z komprimovaného audio
[TUR] (turečtina), [FRA] souboru.
(francouzština), [DEU] (němčina)

CLOCK SET Nastavení hodin (strana 5).
[12H], [24H] • Toto nastavení není dostupné při připojení

Pioneer Smart Sync.

SCROLL SET

[ONCE], [LOOP], [OFF] Vyberte způsob posouvání textu v okně
displeje [Jednou], [Smyčka], [Vypnuto]

BEEP TONE (Pouze pro standard mode) Po stisknutí libovolného tlačítka může zaznít
pípnutí.
[ON], [OFF] Zvolte [OFF], chcete-li tuto funkci zakázat.

- 27 -

Položka nabídky Popis

INFO DISPLAY Zobrazí položku na dílčím informačním displeji. Česky
• Je-li vybrána položka [SOURCE/SPEANA] nebo •
[SOURCE/SPEANA], [CLOCK/
SPEANA], [SRC/LIVE FX], [CLOCK/ [CLOCK/SPEANA], zobrazí se na zdroji rádio
LIVE FX], [SOURCE], [SPEANA], namísto antény speana.
[OFF] Vyhledá jinou stanici vysílající stejný program, i
když používáte přednastavenou stanici.
AUTO PI ([ON] = zapnuto, [OFF] = vypnuto).

[ON], [OFF]

BaSys CSAUX Při použití přídavného zařízení připojeného
[ON], [OFF] k přístroji nastavte [ON].
• Toto nastavení není k dispozici, pokud je v
[MICROPHONE] v nabídce MICROPHONE
vybráno [ON]. Nastavení mikrofonu (strana 32).
([ON] = zapnuto, [OFF] = vypnuto).

BT AUDIO Nastavení Bluetooth signálu na zapnuto /
[ON], [OFF] vypnuto. ([ON] = zapnuto, [OFF] = vypnuto).
Nastavení funkce Spotify na zapnuto / vypnuto.
SPOTIFY ([ON] = zapnuto, [OFF] = vypnuto).
[ON], [OFF] Sníží spotřebu energie z baterie. Když je tato
funkce zapnutá, jedinou povolenou operací je
PW SAVE* zapnutí zdroje.
[ON], [OFF] ([ON] = zapnuto, [OFF] = vypnuto).

BT MEM CLEAR Vymaže data Bluetooth zařízení (seznam
[YES], [NO] zařízení, PIN kód, historie hovorů, telefonní
seznam, přednastavená telefonní čísla)
uložená v přístroji. Po odstranění všech dat se
zobrazí [CLEARED].
([YES] = ano, [NO] = ne).

APP CONTROL Zvolte vhodnou metodu připojení podle
[WIRED], [BLUETOOTH] vašeho zařízení.
Podrobné informace o připojení jednotlivých
zařízení najdete na straně 29.
([BT] = Bluetooth, [WIRED] = kabelové).

USB MTP Při použití MTP připojení nastavte hodnotu
[ON], [OFF] [ON]. Následující zdroje nejsou k dispozici,
pokud je nastavení nastaveno na [ON]:
• APP, SPOTIFY, iPhone, a USB (AOA)

- 28 -

Položka nabídky Popis

AUTO APP CONN Zvolte [ON], chcete-li, aby se automaticky
[ON], [OFF] spustila aplikace Pioneer Smart Sync vždy,
když je připojeno zařízení iPhone / Android.
([ON] = zapnuto, [OFF] = vypnuto).

USB AUTO Zvolte [ON] pro automatické přepnutí na USB Česky
[ON], [OFF] zdroj, pokud je k přístroji připojeno USB
zařízení / iPhone.
Zvolte [OFF], pokud má být USB zařízení /
iPhone připojeno pouze pro nabíjení.
BaSys CS
* [PW SAVE] se zruší, pokud je odpojen akumulátor vozidla. Po jeho opětovném připojení bude
nutné tuto funkci znovu zapnout. Pokud je funkce [PW SAVE] vypnutá, v závislosti na způsobu
připojení může přístroj neustále spotřebovávat energii z akumulátoru, pokud zapalování vašeho
vozidla nemá polohu klíčku ACC (příslušenství).

Informace o připojení jednotlivých zařízení

Dostupné zdroje se liší v závislosti na nastavené hodnotě.
Prosím, nastavte [APP CONTROL] podle tabulky pro zdroj, který chcete použít.
Podrobné informace o připojení Pioneer Smart Sync naleznete na straně 17.

Pokud NENÍ provedeno připojení Pioneer Smart Sync

Nastavení hodnoty Zařízení Dostupný zdroj (zdroje)

[WIRED] iPhone iPhone, SPOTIFY

Android USB (AOA)

[BLUETOOTH] iPhone iPhone, SPOTIFY

Android SPOTIFY

Pokud JE provedeno připojení Pioneer Smart Sync

Nastavení hodnoty Zařízení Dostupný zdroj (zdroje)
APP, SPOTIFY
[WIRED] iPhone APP
APP, SPOTIFY
Android APP, SPOTIFY

[BLUETOOTH] iPhone

Android

- 29 -

Nastavení podsvícení ILLUMINATION

Položka nabídky Popis Česky
COLOUR
BaSys CS Vyberte barvu pro tlačítka / displej z 12-ti před-
[KEY COLOUR], [DISP COLOUR], nastavených barev, [SCAN] nebo [CUSTOM]*.
[BOTH COLOUR] • [SCAN]: Automaticky prochází různými barvami.
(Barva tlačítek, displeje, obojího) • [CUSTOM]*:
1 Stiskněte a podržte M.C., dokud se nezobrazí
DIM SETTING nabídka nastavení barev.
[SYNC ILLUMI], [SYNC CLOCK], 2 Nastavte primární barvu (R (červená) / G
[MANUAL] (zelená) / B (modrá)) a úroveň jasu ([0] až [60]).
Nelze vybrat úroveň pod 10 pro všechny tři barvy
BRIGHTNESS R (červená), G (zelená), B (modrá) současně.
[KEY], [DISP] Můžete také upravit přednastavené barvy.
Vyberte jednu z přednastavených barev a poté
stiskněte a podržte M.C., dokud se nezobrazí
nabídka nastavení barev.
* Nastavení CUSTOM (vlastní) je k dispozici pouze pro

[KEY COLOUR] a [DISP COLOUR].

Vyberte způsob změny jasu displeje.
([MANUAL] = ručně)

Vyberte jas tlačítek / displeje od [1] do [10].
Dostupné rozsahy nastavení se liší v závislosti na
nastavení [DIM SETTING].

PHONE COLOUR Vyberte barvu tlačítka při příchozím hovoru.
Použije barvu nastavenou pomocí [KEY COLOUR].
[FLASHING] • Efekt iluminace se liší v závislosti na výběru
(Blikání)
[FLASH FX1] až [FLASH FX6] [ON] (zapnuto) [OFF] (vypnuto) v [ILLUMI FX].
[OFF] Automaticky prochází různými barvami.
Žádná změna barvy tlačítek.

- 30 -

Položka nabídky Popis
ILLUMI FX
Efekt iluminace je vidět, když:
[ON], [OFF] - existuje příchozí hovor, když je v [PHONE
COLOUR] vybrána možnost [FLASHING]
- telefonujete Česky
- je čtená přijatá zpráva na zařízení při použitém
připojení Pioneer Smart Sync
- je připojen přední panel.
Efekt iluminace se aktivuje při zapnutí /
vypnutí ACC napájení bez ohledu na toto
nastavení. ([ON] = zapnuto, [OFF] = vypnuto).
BaSys CS
Nastavení funkce MIXTRAX

Položka nabídky Popis
SHORT PLAYBCK
Vyberte délku doby přehrávání od 1 do 3 min,
[1.0 MIN], [1.5 MIN], [2.0 MIN], nebo [OFF] = vypnuto.
[2.5 MIN], [3.0 MIN], [OFF]
FLASH AREA Vyberte oblast pro efekt iluminace. Pokud je
[KEY/DISPLAY], [KEY], [OFF] vybráno [OFF], jako barva displeje se použije
(Tlačítka/displej, Tlačítka, barva nastavená v nastavení ILLUMINATION
Vypnuto) (strana 30).

FLASH PATTERN Změňte efekt iluminace podle úrovně zvuku a
[SOUND LEVEL 1] až [SOUND basů.
LEVEL 6] Úroveň zvuku - vzor blikání se mění podle
úrovně zvuku.
[LOW PASS 1] až [LOW PASS 6] Dolní propust - vzor blikání se mění podle
úrovně basů.
[RANDOM1] Vlastní 1 - vzor blikání se mění náhodně podle
režimu SOUND LEVEL a režimu LOW PASS.
[RANDOM2] Vlastní 2 - vzor blikání se mění náhodně podle
režimu úrovně zvuku SOUND LEVEL.
[RANDOM3] Vlastní 3 - vzor blikání se mění náhodně podle
režimu dolní propusti LOW PASS.
DISPLAY FX Zapnutí / vypnutí speciálních efektů MIXTRAX.
[ON], [OFF] ([ON] = zapnuto, [OFF] = vypnuto).

- 31 -

Položka nabídky Popis
CUT IN FX Zapnutí / vypnutí speciálních efektů MIXTRAX
při ruční změně skladeb.
[ON], [OFF] ([ON] = zapnuto, [OFF] = vypnuto).

Nastavení mikrofonu MICROPHONE Česky

Položka nabídky Popis
MICROPHONE Při použití funkce karaoke nastavte na [ON].
([ON] = zapnuto, [OFF] = vypnuto).
[ON], [OFF] Nastavení hlasitosti mikrofonu.
MIC VOL
VOCAL Nastavení snížení úrovně vokálu ve skladbě.
([ON] = zapnuto, [OFF] = vypnuto).
[ON], [OFF]
BaSys CS
Digitální rádio (DAB)

Pro příjem DAB signálů připojte k přístroji DAB anténu (AN-DAB1) (prodává se
samostatně).

Vyhledávání servisních komponent / stanic

1 Stisknutím SRC/OFF vyberte [DIGITAL RADIO].

2 Stisknutím BAND/ vyberte pásmo [D1], [D2] nebo [D3].

3 Stisknutím / vyberte servisní komponentu / stanici.

Poznámka
Stisknutím a podržením / a následným uvolněním vyhledáte dostupnou službu.
Když přístroj službu přijímá, skenování se ukončí.

Výběr servisní komponenty / stanice ze seznamu

1 Během příjmu DAB stiskněte a podržte .

Zobrazí se seznam všech servisních komponent / stanic. Dalším stisknutím a
podržením vyhledáte servisní komponenty / stanice v abecedním pořadí.

- 32 -

2 Vyberte servisní komponentu / stanici ze zvoleného seznamu, pak stiskněte M.C. Česky

pro potvrzení.
Poznámka
Seznam služeb můžete aktualizovat stisknutím tlačítka DAB. Chcete-li aktualizaci zrušit, stiskněte znovu
tlačítko DAB.

Uložení servisních komponent/stanic do předvoleb

Uložení servisních komponent/stanic
1 Během příjmu servisní komponenty / stanice, kterou chcete uložit, stiskněte a

podržte jedno z číselných tlačítek (1/ až 6 / ), dokud nepřestane blikat.

Příjem přednastavených servisních komponent/stanic
1 Vyberte pásmo a pak stiskněte číselné tlačítko (1/ až 6 / ).
BaSys CS
Funkce Pause/Time shift

Tento přístroj automaticky ukládá nedávné vysílání do paměti. Kapacita paměti
přístroje závisí na bitové rychlosti použité servisní komponenty. Přibližná kapacita
paměti je pět minut při 192 kbps.

Pozastavení / obnovení
1 Během příjmu servisní komponenty stiskněte a podržte tlačítko DISP.

Použití funkce časového posunu (Time shift)

1 Během příjmu servisní komponenty stiskněte a podržte tlačítko DAB.

2 Stiskněte (přeskočit o jednu minutu vzad) / (přeskočit o jednu minutu

vpřed) pro nastavení bodu přehrávání.

- 33 -

Doplňující informace

Řešení problémů přístrojem a mobilním telefonem. Česky
- Znovu vytvořte Bluetooth spojení mezi
BaSys CSDisplej se automaticky vrátí k přístrojem a mobilním telefonem.
normálnímu zobrazení.
→ Po dobu asi 30 sekund nebyl proveden Chybové zprávy
žádný úkon ovládání.
- Proveďte nějaký úkon. Obecné
Rozsah opakovaného přehrávání se
neočekávaně změní. AMP ERROR
→ Rozsah opakovaného přehrávání se → Po odpojení nebo při nesprávném
může měnit, když je vybrán jiný adresář připojení reproduktorů tento produkt
nebo skladba nebo během rychlého nepracuje; pro jeho ochranu se aktivuje
převíjení vpřed / vzad. ochranný obvod.
- Rozsah opakování vyberte znovu. - Zkontrolujte připojení reproduktorů.
Podsložka se nepřehrává. Pokud hlášení nezmizí ani po opětovném
→ Podsložky nelze přehrát, je-li vybrána zapnutí/ vypnutí napájení, obraťte se na
možnost [FLD] (opakování složky). prodejce / autorizovaný servis Pioneer.
- Vyberte jiný rozsah opakování. NO XXXX (NO TITLE, například)
Zvuk je přerušovaný. → Neexistují vložené textové informace.
→ Používáte zařízení, například mobilní - Přepněte displej nebo přehrajte jinou
telefon, apod., který může způsobit rušení skladbu / soubor.
zvuku.
- Přemístěte veškerá elektrická zařízení, USB zařízení/iPhone
která mohou způsobit rušení zvuku, co
nejdále od tohoto přístroje. FORMAT READ
Zvuk ze zdroje Bluetooth audio se → Někdy nastává zpoždění mezi začátkem
nepřehrává. přehrávání a po spuštění přehrávání není
→ Na mobilním telefonu, připojeném přes slyšet žádný zvuk.
Bluetooth, právě probíhá hovor. - Počkejte, dokud zpráva nezmizí a pak
- Zvuk se po ukončení hovoru přehraje. zvuk uslyšíte.
→ Aktuálně je provozován mobilní telefon NO AUDIO
s technologií Bluetooth. → Neexistují žádné skladby.
- Ukončete používání mobilního telefonu s - Přeneste audio soubory do USB zařízení a
technologií Bluetooth. připojte jej.
→ Po hovoru uskutečněném na mobilním → Na připojeném USB zařízení bylo
telefonu pomocí Bluetooth rozhraní není povoleno zabezpečení.
správně zřízeno Bluetooth spojení mezi - Řiďte se pokyny pro USB zařízení, abyste
jeho zabezpečení zakázali.

- 34 -

SKIPPED ERROR-23 Česky
→ Připojené USB zařízení obsahuje → USB zařízení není správně
BaSys CSsoubory s ochranou DRM. naformátováno.
Chráněné soubory jsou přeskočeny. - Naformátujte USB zařízení na FAT12,
FAT16 nebo FAT32.
PROTECT
→ Všechny soubory připojeného USB ERROR-16
zařízení obsahují ochranu DRM. → Verze firmwaru pro iPod je zastaralá.
- Vyměňte USB zařízení. - Aktualizujte verzi firmware iPodu.
→ iPhone selhal.
N/A USB - Odpojte kabel od iPhonu.
→ Připojené USB zařízení není tímto Jakmile se zobrazí hlavní nabídka iPhonu,
produktem rozeznáno / podporováno. iPhone znovu připojte a resetujte jej.
- Odpojte toto zařízení a nahraďte jej
kompatibilním USB zařízením. STOP
→ V aktuálním seznamu nejsou skladby.
HUB ERROR - Vyberte seznam obsahující skladby.
→ Připojený USB rozbočovač není tímto NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO
produktem podporován. REGISTER
- USB zařízení připojte k tomuto produktu → Nenalezeno žádné Bluetooth zařízení.
přímo pomocí USB kabelu. - Připojte zařízení a iPhone přes Bluetooth
(strana 11).
CHECK USB
→ USB konektor nebo USB kabel je CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO
zkratován. RETRY
- Zkontrolujte, zda není USB konektor nebo → Bluetooth připojení s iPhonem
USB kabel v něčem zachycen / poškozen. selhalo.
→ Připojené USB zařízení spotřebovává - Stiskněte BAND / pro opětovné
více, než maximální povolený proud. připojení.
- Odpojte takovéto USB zařízení a DISCONNECTED PRESS BAND KEY
nepoužívejte jej. TO RETRY
- Zapněte a vypněte spínač zapalování a → Bluetooth připojení ztraceno-
poté připojte kompatibilní USB zařízení. - Stiskněte BAND / pro opětovné
připojení.
ERROR-19
→ Komunikace selhala. Bluetooth zařízení
- Proveďte jednu z následujících operací a
poté se vraťte k USB zdroji. ERROR-10
• Odpojte USB zařízení. → Chyba napájení Bluetooth modulu
• Přepněte na jiný zdroj. tohoto produktu.
→ Selhání iPhonu. - Vypněte a znovu zapněte
- Odpojte kabel od iPhonu. zapalování.
Jakmile se zobrazí hlavní nabídka iPhonu,
iPhone znovu připojte a poté jej znovu
resetujte.

- 35 -

APP Manipulační pokyny Česky

CONNECT APPBaSys CS USB paměťové zařízení
→ Připojení Pioneer Smart Sync není
provedeno. • Připojení přes USB rozbočovač není
- Ujistěte se o správném připojení podporováno.
pomocí Pioneer Smart Sync (strana 17). • Při jízdě USB zařízení řádně zajistěte,
nenechte jej spadnout na zem, kde může
Spotify uvíznout pod brzdovým nebo plynovým
pedálem.
NOT FOUND • V závislosti na použitém typu USB zaříze-
→ Aplikace Spotify ještě nebyla spuštěna. ní mohou nastat následující problémy:
- Spusťte aplikaci Spotify. - Ovládání se může lišit.
- Přístroj nemusí být schopen USB zařízení
NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO rozpoznat.
REGISTER - Soubory nemusejí být přehrávány
→ Nenalezeno žádné Bluetooth zařízení. správně.
- Propojte tento přístroj a zařízení přes - Přístroj může způsobit slyšitelné rušení
Bluetooth (strana 11). při poslechu rádia.
CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO
RETRY iPhone
→ Bluetooth připojení selhalo.
- Stiskněte BAND / pro opětovné • Nenechávejte iPhone na místech s
připojení. vysokými teplotami.
CHECK APP PRESS BAND KEY TO RETRY • Během jízdy iPhone řádně zajistěte.
→ Připojení k aplikaci Spotify Nenechte iPhone spadnout na podlahu,
selhalo. kde může uvíznout pod plynovým nebo
- Stiskněte BAND / pro opětovné brzdovým pedálem.
připojení. • Nekompatibilní text uložený v iPhonu se
DISCONNECTED PRESS BAND KEY nezobrazí.
TO RETRY
→ Bluetooth připojení ztraceno. Kompatibilita s
- Stiskněte BAND / pro opětovné komprimovaným zvukem
připojení.
CHECK APP • Jako název souboru se zobrazí pouze
→ Došlo k neznámé chybě (včetně prvních 32 znaků (včetně přípony
komunikační chyby). souboru) nebo názvu složky.
- Postupujte podle pokynů na obrazovce. • Přístroj nemusí fungovat správně v
závislosti na aplikaci, použité ke kódování
souborů WMA.
• Při zahájení přehrávání audio souborů
vložených s obrazovými daty nebo audio
souborů uložených na USB zařízení se

- 36 -

složitou hierarchií složek může dojít k MP3i (MP3 Nekompatibilní
mírnému zpoždění.
• Ruský text, který má být zobrazen na interactive), mp3 PRO
tomto přístroji, by měl být kódován v
jedné z následujících znakových sad: WAV soubory
- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Jiná znaková sada, než Unicode, která • WAV soubory nemohou být připojeny
je používaná v prostředí Windows a přes MTP.
která je nastavena v multi-jazykovém
nastavení na ruštinu. Přípona souboru .wav Česky
Kvantizace bitů
POZOR Vzorkovací frekvence 8 a 16 (LPCM)
• Pioneer nemůže zaručit kompatibilitu se 16 kHz až 48 kHz
všemi USB paměťovými zařízeními a (LPCM)
neodpovídá za ztrátu dat z multimediál-
ních přehrávačů, smartphonů či jiných
zařízeních při používání tohoto produktu.
• Nenechávejte USB paměťové zařízení na
místech vystavených vysokým teplotám.
BaSys CS AAC soubory

Kompatibilní formát AAC kódovaný dle

iTunes

Přípona souboru .m4a

Vzorkovací frekvence 11.025 kHz až 48 kHz

Přenosová rychlost 16 kbps až 320 kbps,

WMA soubory VBR

Apple Lossless Nekompatibilní

Přípona souboru .wma AAC soubor zakoupený Nekompatibilní
Přenosová rychlost 48 kbps až 320 kbps z iTunes Store (přípona
(CBR), 48 kbps až 384 souboru .m4p
Vzorkovací frekvence kbps (VBR)
FLAC soubory
Windows Media™ 32 kHz, 44.1 kHz, 48
Audio Professional, kHz • Formát FLAC souborů nelze připojit
Lossless, Voice/DRM Nekompatibilní přes MTP.
Stream/Stream s
videem • FLAC soubory nemusí být možné přehrát,
v závislosti na enkodéru.

MP3 soubory Přípona souboru .flac, .fla
Vzorkovací 8/11.025/12/16/22.05/
Přípona souboru .mp3 frekvence 24/32/44.1/48/96 kHz
Přenosová rychlost 8 kbps až 320 kbps Kvantizace bitů 8/16/24 bit
Vzorkovací frekvence (CBR), VBR Režim kanálu 1/2 ch
8 kHz až 48 kHz (32
Kompatibilní ID3 tag kHz, 44.1 kHz, 48 kHz USB zařízení
verze pro zdůraznění)
• Při zahájení přehrávání audio souborů z
M3u playlist 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 USB zařízení se složitou hierarchií složek
(ID3 tag Version 2.x může dojít k mírnému zpoždění.
má přednost před
Version 1.x.) Přehrávatelná Až 8 úrovní (praktická
Nekompatibilní hierarchie složek hierarchie je méně než
dvě úrovně.)

- 37 -

Přehrávatelné složky Až 1 500 Pořadí audio souborů

Přehrávatelné soubory Až 15 000 Tímto zařízením nemůžete přiřadit čísla
složkám a určit posloupnost přehrávání.
Přehrávání souborů Nekompatibilní Pořadí audio souboru závisí na
autorsky chráněných připojeném zařízení. Skryté soubory na
USB zařízení nelze přehrávat.
USB s rozdělenými Přehrává pouze první Příklad hierarchie
diskovými oddíly oddíl.
Složky
Kompatibilita s iPhone Komprimované Česky
audio soubory
Tento přístroj podporuje pouze následující
modely iPhone. Starší verze iPhone nemusí být Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4
podporovány. Made for:
– iPhone XR 01 až 05: Číslo složky
– iPhone XS Max až : Pořadí přehrávání
BaSys CS– iPhone XS
– iPhone X
– iPhone 8
– iPhone 8 Plus
– iPhone 7
– iPhone 7 Plus
– iPhone SE
– iPhone 6s
– iPhone 6s Plus
– iPhone 6
– iPhone 6 Plus
– iPhone 5s

• Ovládání se může lišit v závislosti na
generaci a/nebo softwarové verzi iPhone.
• Uživatelé iPhone s konektorem
Lightning
by měli používat kabel Lightning na USB
kabel (dodává se s iPhone).
• Informace o kompatibilitě souborů /
formátů naleznete v návodu pro iPhone.
• Audiobook, Podcast: kompatibilní.

POZOR
Pioneer nenese žádnou odpovědnost za
případnou ztrátu dat ze zařízení iPhone či
jiného použitého zařízení.

- 38 -

Tabulka ruských znaků Tento produkt zahrnuje technologii ve Česky
vlastnictví Microsoft Corporation a
D: Displej C: ZnakBaSys CS nemůže být použit nebo distribuován bez
licence Microsoft Licensing, Inc.
Copyright a ochranné
známky FLAC
Copyright © 2000-2009 Josh Coalson
Bluetooth Copyright © 2011-2014 Xiph.Org
Slovní označení a logo Bluetooth® jsou registro- Foundation
vané ochranné známky spol. Bluetooth SIG, Inc. Redistribuce a použití ve zdrojové a binární
a jejich použití společností Pioneer Corporation formě, s úpravami nebo bez úprav, jsou
je v rámci licence. Ostatní ochranné známky povoleny za předpokladu, že jsou splněny
jsou majetkem příslušných vlastníků. následující podmínky:
iTunes • Redistribuce zdrojového kódu musí
Apple a iTunes jsou ochranné známky spol. zachovat výše uvedenou poznámku o
Apple Inc., registrované v USA a dalších autorských právech, tento seznam
zemích. podmínek a zřeknutí se odpovědnosti.
WMA • Redistribuce v binárním tvaru musí
Windows Media je registrovaná ochranná reprodukovat výše uvedené oznámení o
známka spol. Microsoft Corporation v USA autorských právech, tento seznam
a dalších zemích. podmínek a následující prohlášení v
dokumentaci a / nebo jiných materiálech
poskytovaných s distribucí.
• K podpoře nebo propagaci produktů
odvozených od tohoto softwaru bez
konkrétního předchozího písemného
svolení nesmí být používán název
Xiph.org
Foundation, ani názvy jeho přispěvatelů.
Program a dokumentace jsou poskytovány
"TAK, JAK JE", bez jakékoliv záruky, a
souhlasíte s tím, že jej používáte na vaše
vlastní riziko. Společnost PIONEER v
plném rozsahu výslovně odmítá veškeré
záruky jakéhokoliv druhu, co se týče
programu a dokumentace, ať výslovné,
předpokládané, zákonné či vyplývající
z průběhu plnění smlouvy, průběhu
prodeje, včetně záruk vztahujících se na
prodejnost, vhodnost použití pro určitý
účel, dostatečné kvality, správnosti, titulu
nebo neporušení práv. Vezměte prosím na
vědomí, že Pioneer nemůže přijmout
odpovědnost za legalitu, morálku či
provozní spolehlivost související s
používáním tohoto softwaru ze strany

- 39 -

zákazníků. Problémy při provozu softwaru můžete používat pouze v souladu s Česky
mohou vzniknout z důvodu provozního licencí.
BaSys CSprostředí zákazníka, jakož i v důsledkuKopii licence můžete získat na adrese:
kombinace s jiným softwarem.
iPhone and Lightning http://www.apache.org/licenses/LICENSE-
Označení "Made for Apple" znamená, že 2.0
toto příslušenství bylo navrženo speciálně
pro připojení k produktům Apple Není-li to vyžadováno platnými právními
indetifikovaných označením a bylo předpisy nebo písemně dohodnuto jinak,
certifikováno tak, aby splňovalo software je šířen a distribuován "TAK, JAK
výkonnostní standardy společnosti Apple. JE, BEZ ZÁRUKY NEBO PODMÍNEK" jaké-
Společnost Apple není zodpovědná za hokoli druhu, ať výslovných nebo před-
provoz tohoto zařízení nebo za pokládaných.
dodržování bezpečnostních a regulačních Viz obsah licence ohledně specifických
standardů. Upozorňujeme, že používání povoleních a omezeních na základě
tohoto příslušenství s produktem Apple "Licence".
může ovlivnit výkonnost bezdrátového
připojení. iPhone a Lightning jsou Specifikace
ochranné známky spol. Apple Inc.
registrované v USA a dalších zemích. Obecné
Siri®
Pracuje se Siri přes mikrofon. Napájení: 14.4 V DC (přípustné 10.8 V až
Google™, Google Play, Android 15.1 V)
Google, Google Play a Android jsou Systém ukostření: záporný pól
ochranné známky spol. Google LLC. Maximální příkon: 10.0 A
MIXTRAX Rozměry (Š × V × H):
MIXTRAX je ochranná známka společnosti
PIONEER CORPORATION. DIN
Spotify® Chassis: 178 mm × 50 mm × 97 mm
SPOTIFY a logo Spotify patří mezi registro- S výstupky: 188 mm × 58 mm × 17 mm
vané ochranné známky společnosti Spotify D
AB. Kompatibilní mobilní digitální zařízení Chassis: 178 mm × 50 mm × 97 mm
a předplatné Premium, jsou k dispozici na S výstupky: 170 mm × 46 mm × 17 mm
adrese https://www.spotify.com. Hmotnost: 0.5 kg
T-Kernel 2.0
Tento produkt využívá zdrojový kód T- Audio
Kernel 2.0 pod licencí T-License 2.0, pos-
kytující T-Engine Forum (www.tron.org). Maximální výstupní výkon:
MP3 • 50 W × 4 ch/4 Ω (ne pro subwoofer)
Copyright (C) 1998-2009 PacketVideo • 50 W × 2 ch/4 Ω + 70 W × 1 ch/2 Ω
(pro subwoofer)
Licencováno pod Apache License, verze
2.0 (dále jen "Licence"); tento soubor Trvalý výstupní výkon
. 22 W × 4 (50 Hz až 15 000 Hz, 5 %
THD, 4 Ω zatížení obou kanálů)

Zat. impedance: 4 Ω (4 Ω až 8 Ω (2 Ω pro 1
ch) přípustné)

Maximální výstupní úroveň pre-out: 2.0 V
Ekvalizér (13-pásmový grafický ekvalizér):

- 40 -

Frekvence: 50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Strmost: –12 dB/oct, –18 dB/oct, –24 Česky
Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/1.25 kHz/2 dB/oct, –30 dB/oct, –36 dB/oct, OFF
BaSys CS Fáze: Normální/Reverzní
kHz/3.15 kHz/5 kHz/8 kHz/12.5 kHz Úroveň reproduktoru (Network mode):
Zisk: ±12 dB (2 dB krok) +10 dB až –24 dB (1 dB krok)
Horní pásmová propust (Standard mode): Časové zarovnání (Network mode):
Frekvence: 25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50 0 cm až 350 cm (2.5 cm/krok)
Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160
USB
Hz/200 Hz/250 Hz
Strmost: –6 dB/oct, –12 dB/oct, –18 Standard USB specifikace: USB 2.0 full
dB/oct, –24 dB/oct, OFF speed
Subwoofer/Dolní pásmová propust
(Standard mode): Maximální odběr: 1,5 A
Frekvence: 25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50 USB protokol:
Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160
MSC (Mass Storage Class)
Hz/200 Hz/250 Hz MTP (Media Transfer Protocol)
Strmost: –6 dB/oct, –12 dB/oct, –18 AOA (Android Open Accessory) 2.0
dB/oct, –24 dB/oct, –30 dB/oct, –36 Souborový systém: FAT12, FAT16, FAT32
MP3 dekódování: MPEG-1 & 2 Audio
dB/oct, OFF Layer 3
Fáze: Normální/Reverzní WMA dekódování: Ver. 7, 8, 9, 9.1, 9.2
Úroveň reproduktoru (Standard mode): (2 ch audio)
+10 dB až –24 dB (1 dB krok) AAC dekódování: MPEG-4 AAC (pouze
Časové zarovnání (Standard mode): dekódování iTunes) (Ver. 10.6 a starší)
0 cm až 350 cm (2.5 cm/krok) FLAC dekódování: v1.2.1 (Free
Horní pásm. propust (HIGH) (Network mode): Lossless Audio Codec)
Frekvence: 1.25 kHz/1.6 kHz/2 kHz/ 2.5 WAV formát: Linear PCM
kHz/3.15 kHz/4 kHz/5 kHz/6.3 kHz/ 8 (nekomprimovaný)

kHz/10 kHz/12.5 kHz FM tuner
Strmost: –6 dB/oct, –12 dB/oct, –18
dB/oct, –24 dB/oct Frekvenční rozsah: 87.5 MHz až 108.0 MHz
Horní pásm. propust (MID) (Network mode): Využitelná citlivost: 11 dBf (1.0 μV/75 Ω,
Frekvence: 25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50
Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 mono, S/N: 30 dB)
Odstup signál-šum: 65 dB (IEC-A síť)
Hz/200 Hz/250 Hz
Strmost: –6 dB/oct, –12 dB/oct, –18 MW tuner
dB/oct, –24 dB/oct, OFF
Dolní pásm. propust (MID) (Network mode): Frekvenční rozsah: 531 kHz až 1 602 kHz
Frekvence: 1.25 kHz/1.6 kHz/2 kHz/ 2.5 Využitelná citlivost: 25 μV (S/N: 20 dB)
kHz/3.15 kHz/4 kHz/5 kHz/6.3 kHz/ 8 Odstup signál-šum: 60 dB (IEC-A síť)

kHz/10 kHz/12.5 kHz LW tuner
Strmost: –6 dB/oct, –12 dB/oct, –18
dB/oct, –24 dB/oct, OFF Frekvenční rozsah: 153 kHz až 281 kHz
Využitelná citlivost: 28 μV (S/N: 20 dB)
Subwoofer (Network mode): Odstup signál-šum: 60 dB (IEC-A síť)
Frekvence: 25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50
Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Bluetooth

Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz Version: Bluetooth 4.0 certifikovaná

- 41 -

Výstupní výkon: +4 dBm Max. (Power Česky
class 2)
BaSys CS
BLE (Bluetooth Low Energy) Version: 4.0
certified

BLE (Bluetooth Low Energy) Výst. výkon:
+3 dBm Max.

Frekvenční pásmo(a): 2 400 MHz až 2 483.5
MHz

Bluetooth profily:
GAP (Generic Access Profile)
SDAP (Service Discovery Application
Profile)
HFP (Hands Free Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote Control
Profile) 1.5
SPP (Serial Port Profile) 1.1

Poznámka
Specifikace a vzhled se mohou změnit
bez předchozího upozornění.

- 42 -

Připojení / Instalace Česky

BaSys CSPřed instalací

VAROVÁNÍ

• Nepokoušejte se tento produkt instalovat a opravovat sami. Instalace nebo servis
tohoto produktu osobami bez odborného vzdělání, školení a zkušeností v oblasti
elektronických zařízení a automobilového příslušenství mohou být nebezpečné a
neodborný postup by vás mohl vystavit riziku úrazu elektrickým proudem, zranění
nebo jinému nebezpečí.
• Nepokoušejte se používat přístroj během jízdy. Předtím, než začnete používat ovládací
prvky na přístroji nebo na připojeném mobilním zařízení, sjeďte ze silnice a zaparkujte
vozidlo na bezpečném místě.

POZOR

• Chraňte přístroj před vlivem vlhkosti a/nebo kapalin. Hrozí riziko úrazu elektrickým
proudem, a také poškození přístroje, vznik kouře, zápachu a přehřátí.
• Vždy udržujte hlasitost natolik nízkou, abyste slyšeli okolní vnější zvuky.
• Pioneer CarStereo-Pass je určen pouze pro použití v Německu.
• Produkt je určen pro provozování v mírných a tropických klimatických podmínkách -
bezpečnostní požadavky IEC 60065 pro audio, video a podobné elektronické zařízení.

POZOR

Sloty a otvory v krytu tohoto přístroje jsou určeny k jeho větrání a odvodu tepla, tím je
zajištěna jeho spolehlivá funkce a ochrana před přehřátím. Aby se předešlo nebezpečí
vzniku požáru, tyto otvory nesmí být nikdy blokovány nebo zakryty předměty (jako
jsou papíry, podlahové rohože, utěrky, apod.).

Pokud se vyskytnou problémy

Pokud tento přístroj nepracuje správně, kontaktujte vašeho prodejce nebo nejbližší
autorizovaný servis PIONEER.

- 43 -

Připojení - Kabely veďte mimo pohyblivých částí,
jako jsou řadicí páka a vodicí lišty sedadel.
V následujícím textu představuje „NW“ síťo- - Kabely veďte mimo horkých míst, např.
vý režim reproduktorů network mode a v blízkosti výstupu topení.
„STD“ představuje standardní režim repro- - Nepřipojujte žlutý kabel k akumulátoru
duktorů standard mode. Podle připojení tak, že bude procházet otvorem do
vašich reproduktorů změňte režim na motorového prostoru.
standard mode (STD) nebo na network - Všechny odpojené konektory kabelů
mode (NW). obalte izolační páskou. Česky
Důležité - Nezkracujte žádné kabely.
• Při instalaci tohoto přístroje do vozidla, - Neořezávejte izolaci napájecího kabelu
které není vybaveno spínačem zapalování
s ACC (příslušenství), může dojít v případě
selhání připojení červeného vodiče ke
svorce detekující pozici klíčku, k vybití
akumulátoru.
BaSys CS tohoto přístroje, abyste jej mohli použít k
napájení jiných zařízení. Kapacita kabelu
má své limity.
- Používejte předepsanou pojistku.
- Nepřipojujte záporný vodič
reproduktoru přímo na zem.
- Nespojujte k sobě navzájem více
záporných vodičů reproduktorů.

• Pokud je přístroj zapnutý, řídicí signály
jsou odesílány přes modro / bílý vodič.
Tento vodič připojte k systému dálkového
ACC pozice Bez ACC pozice ovládání externího výkonového zesilovače

• Použití tohoto přístroje za jiných podmí- nebo řídicí svorce relé automatické antény
nek, než v níže uvedených případech, vozidla (max. 300 mA 12 V DC). Pokud
může způsobit požár nebo poruchu. vozidlo je vybaveno anténou ve skle,
- Vozidla s 12voltovou baterií a záporným připojte ji ke svorce napájení anténního
uzemněním (mínus pól). zesilovače.
- Pokud je reproduktorový výstup použí- • Nikdy nepřipojujte modro / bílý vodič k
ván pro 4 kanály, použijte reproduktory napájecímu konektoru externího
nad 50 W (maximální vstupní výkon) a výkonového zesilovače nebo k napájecímu
mezi 4 Ω až 8 Ω (hodnota impedance). konektoru antény, jinak může dojít k vybití
Nepoužívejte reproduktory 1 Ω až 3 Ω. akumulátoru nebo k poruše.
- Pokud je výstup zadního reproduktoru • Černý kabel je určen pro uzemnění.
používán pro 2 Ω subwoofer, použijte Zemnicí kabely pro tento přístroj a další
reproduktory nad 70 W (max. vstupní zařízení (zejména se jedná o vysokoproudé
výkon). produkty, jako jsou výkonové zesilovače,
* Viz také metoda připojení. apod.), musí být zapojeny odděleně. V
• Abyste zabránili zkratu, přehřátí nebo opačném případě může náhodné odpojení
poruše, postupujte podle pokynů níže. zemnícího vodiče způsobit požár nebo
- Před instalací odpojte záporný konektor poruchu.
akumulátoru. • Grafický symbol umístěný na
- Zajistěte kabeláž pomocí kabelových produktu značí stejnosměrný proud.
svorek nebo izolační pásky. Obalte jí
kolem kabelů/vodičů, které přicházejí do
kontaktu s kovovými součástmi.

- 44 -

Tento přístroj Na vstup napájecího kabelu
V závislosti na typu vozidla se může
funkce a lišit. V takovém případě
se ujistěte, že jste se připojili na
a na .
Žlutý
Záloha (nebo příslušenství)
Žlutý Česky
Připojte k terminálu trvalého napájení
Mikrofon (3 m) 12 V.
DAB anténní vstup (jen DAB modely). Pro Červený
BaSys CSpříjem DAB signálu připojte DAB anténu
(AN-DAB1) (prodává se samostatně). Příslušenství (nebo záloha)
Červený
Vstup napájecího kabelu Připojte k terminálu spínaného klíčkem
Mikrofonní vstup
Zadní výstup (STD) nebo výstup pro zapalování (12 V DC).
Připojte vodiče stejné barvy k sobě
středový reproduktor (NW) navzájem.
Přední výstup (STD) nebo výstup pro
výškový reproduktor (NW) Černý (ukostření - kostra podvozku)
Modro/bílý
Anténní vstup Pozice pinů ISO konektoru se může lišit
Pojistka (10 A) v závislosti na typu vozidla. Připojte
Vstup pro kabelové dálkové ovládání. Zde
lze připojit kabelový adaptér pro dálkové a , pokud je Pin 5 určen pro typ
ovládání antény. V jiném typu vozidla
ovládání (prodává se samostatně). vodiče a nikdy nespojujte.
Výstup pro subwoofer Modro/bílý
Připojte k ovládacímu terminálu
Zapojení vodičů výkonového zesilovače (max. 300 mA 12 V
DC).
Modro/bílý
Připojte k relé automatické antény
(max. 300 mA 12 V DC).
Reproduktorové vodiče
Bílý: Přední levý (STD) či levý výškový
(NW)
Bílo/černý: Přední levý (STD) či levý
výškový (NW)
Šedý: Přední pravý (STD) nebo pravý
výškový (NW)
Šedo/černý: Přední pravý (STD) či pravý
výškový (NW)
Zelený: Zadní levý (STD) či levý středový
(NW)
Zeleno/černý: Zadní levý (STD) či levý
středový (NW)
Fialový: Zadní pravý (STD) či pravý
středový (NW)
Fialovo/černý: Zadní pravý (STD) či pravý
středový (NW)
- 45 -

Oranžovo/bílý Přední reproduktor (STD) nebo výškový Česky
Připojte k signálu osvětlení vozidla. reproduktor (NW)
ISO konektorBaSys CS Na výstup subwooferu
U některých vozidel může být ISO Subwoofer
konektor rozdělen na dvě části. V tomto
případě se ujistěte o připojení k oběma Instalace
konektorům.
Poznámky Montáž do vozidla
• Změňte výchozí nabídku (initial menu)
tohoto přístroje. Viz [REAR-SP]. Výstup Důležité
pro subwoofer je monofonní. • Před finální instalací zkontrolujte
• Při použití subwooferu o impedanci 2 Ω všechna připojení a systémy.
jej nezapomeňte připojit k fialovým a • Nepoužívejte nepovolené díly, protože
fialovo/černým vodičům tohoto přístroje. to může způsobit poruchy.
Na zelené a zeleno/černé vodiče • Pokud instalace vyžaduje vrtání otvorů
nepřipojujte nic. do vozidla nebo jiné úpravy, obraťte se na
vašeho prodejce vozidla.
Výkonový zesilovač • Neinstalujte tento přístroj tam, kde to:
(prodává se samostatně) - Může rušit provoz vozidla.
- Může způsobit zranění cestujících v
Připojení volitelného výkonového zesilovače: důsledku náhlého zastavení vozidla.
• Přístroj nainstalujte mimo horké
Systém dálkového ovládání prostory, jako například blízko výdechu
Připojte na modro/bílý vodič. topení.
Výkonový zesilovač • Optimální výkonnosti je
Propojte pomocí RCA kabelů dosaženo při instalaci
(prodávají se samostatně) přístroje pod úhlem
Na zadní výstup (STD) nebo výstup menším, než 60°.
středového reproduktoru (NW) • Při instalaci zajistěte řádný odvod tepla
Zadní reproduktor (STD) nebo při používání tohoto přístroje. Ujistěte se,
středový reproduktor (NW) že je za zadním panelem ponechán
Na zadní výstup (STD) nebo výstup dostatek místa a volné kabely zabalte tak,
výškového reproduktoru (NW) aby neblokovaly ventilační otvory.

Ponechte 5 cm
dostatek 5 cm
prostoru

- 46 -

DIN montáž 1 Odejměte redukční rámeček.

1 Přiložené montážní pouzdro vložte do Redukční rámeček
Výstupek se zářezem
palubní desky. • Uvolnění předního panelu umožňuje
snadnější přístup k redukčnímu rámečku.
2 Upevněte montážní pouzdro pomocí • Při opětovném nasazování redukčního
rámečku jej nasměrujte tak, aby
šroubováku tím, že kovové jazýčky výstupek se zářezem směřoval dolů.
ohnete (90°) na místo.

Česky

BaSys CSPalubní deska 2 Vložte přiložené extrakční klíče na obě
Montážní pouzdro
Ujistěte se, že je přístroj bezpečně strany přístroje, dokud nezaklapnou.
nainstalován na svém místě. Nestabilní
instalace může způsobovat výpadky či 3 Vytáhněte přístroj z palubní desky.
jiné poruchy.

Pokud nepoužijete dodávané Instalace mikrofonu
montážní pouzdro
1 Určete vhodnou pozici, ve které Mikrofon by měl být umístěn přímo před
řidičem ve vhodné vzdálenosti tak, aby
otvory na držáku odpovídají mohl jasně a zřetelně snímat hlas.
otvorům po stranách přístroje.

2 Utáhněte dva šrouby na každé straně. POZOR
Je extrémně nebezpečné vést mikrofonní
Závitořezný šroub (5 mm × 9 mm, kabel obtočený kolem sloupku řízení
není součástí dodávky) nebo kolem řadicí páky. Ujistěte se, že
Montážní konzole mikrofon nainstalujete tak, aby nijak
Palubní deska nebo konzole nebránil bezpečnému řízení vozidla.
Vyjmutí přístroje (instalován Doporučuje se používat kabelové svorky
pomocí přiloženého montážního (prodávají se samostatně), které slouží k
pouzdra) zajištění kabelu.
Poznámka
V závislosti na modelu vozidla může být
délka mikrofonního kabelu příliš krátká na
to, aby mohl být mikrofon připevněn na
sluneční clonu. V takových případech
nainstalujte mikrofon na sloupek řízení.

- 47 -

Instalace na sluneční clonu 2 Naistalujte mikrofon na zadní stranu
1 Vložte mikrofonní kabel do drážky.
sloupku řízení.

Česky

Mikrofonní
kabel
Drážka

2 Nainstalujte mikrofonní svorku na

sluneční clonu.
Stažení sluneční clony snižuje míru
rozpoznávání hlasu.
BaSys CS Oboustranná lepící páska

Mikrofonní svorka

Instalace na sloupek řízení
1 Posunutím základny mikrofonu ji

odpojte od mikrofonní svorky.

Mikrofon
Mikrofonní svorka
Základna mikrofonu

- 48 -

Navštivte www.pioneer-car.eu a svůj produkt si
zaregistrujte.

BaSys CSProsím, nechte potvrdit od prodejceRazítko prodejce:
Výrobní číslo: Pioneer CarStereo-Pass je určen
pro použití pouze v Německu.
Datum prodeje:

Prohlášení o shodě s ohledem na směrnici o rádiových zařízeních 2014/53/EU

Výrobce: Zástupce EU a dovozce:
Pioneer Corporation PIONEER EUROPE NV
28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele,
Tokyo 113-0021, Japan Belgium/Belgique
http://www.pioneer-car.eu

[*] MVH-S520DAB / MVH-S520BT
Tímto Pioneer prohlašuje, že typ rádiového zařízení [*] je v
souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této
internetové adrese: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Specifikace a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění.
© 2019 PIONEER CORPORATION. Všechna práva vyhrazena.

<OPM_MVHS520DABEW5_6L_A>
EW QRD3771-A


Click to View FlipBook Version
Previous Book
StillAy-2019Web
Next Book
BCBSMA 2020 HMO SalesKit Book 10/01/2019 Rev 2 Approved by Angela Gagnon 09/26/2019 1110 AM