The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-14 05:26:34

TC Electronic Sentry Noise Gate CZ

TC Electronic Sentry Noise Gate CZ

Sentry Noise Gate

Český manuál 2015-09-28 Poslední aktualizace: 2015-09-28
1

BaSys CS1 13 Obsah
2 14
2 14 a
2 14
2 16
3 19
20
20
4 21
5 22
5 23
6 24
7 25
7 25
8 25
9 26
9
10
11
12
12
12

Český manuál 2015-09-28

Důležité bezpečnostní pokyny

BaSys CS
Důležité bezpečnostní pokyny

Český manuál 2015-09-28 1

1. Přečtěte si tyto pokyny. BaSys CS14. Veškeré opravy/servis svěřte kvalifikovanému Důležité bezpečnostní pokyny
2. Uchovejte si tyto pokyny. servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud byl
3. Dbejte na všechna varování. přístroj jakkoliv poškozen, např. je poškozen napájecí EMC/EMI
4. Dodržujte všechny pokyny. kabel nebo zástrčka, došlo k vniknutí tekutiny nebo
5. Nepoužívejte v blízkosti vody. cizího předmětu do přístroje, byl vystaven dešti či Elektromagnetická kompatibilita /
6. Čistěte pouze suchým hadříkem. vlhkosti, nepracuje normálně, nebo došlo k jeho pádu Elektromagnetické rušení
7. Neblokujte ventilační otvory, instalujte v souladu na zem. Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím
s pokyny výrobce. limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15
8. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou Upozornění předpisů FCC.
radiátory, regulátory tepla, topidla či jiné přístroje Tyto limity jsou určeny tak, aby poskytovaly přiměře-
(včetně zesilovačů), které produkují teplo. Upozorňujeme, že jakékoli změny nebo modifikace nou ochranu proti nežádoucímu rušení instalací v
9. Nepodceňujte bezpečnostní význam nulových na zařízení, které v tomto návodu nejsou výslovně obytných oblastech. Toto zařízení generuje, používá a
zdířek a zemnících kolíků u síťových zástrček a schváleny, mohou vést ke zrušení oprávnění k užívání může vyzařovat energii na rádiových frekvencích, a
zásuvek. Zemnící třetí kolík slouží pro vaši tohoto zařízení. pokud není nainstalováno a používáno v souladu s
bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka pokyny, může způsobit nežádoucí rušení rádiové
přístroje neodpovídá vaší zásuvce, obraťte se na Servis komunikace. Nicméně, neexistuje žádná záruka, že
elektrikáře a požádejte o výměnu zastaralého typu při konkrétní instalaci k rušení nedojde.
zásuvky. Veškerý servis musí být prováděn kvalifikovaným
10. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo personálem. Pokud toto zařízení způsobuje nežádoucí rušení
přiskřípnutím, zejména v blízkosti zástrček, rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze
zásuvek, a v místě, kde vychází z přístroje. Varování jednoznačně určit zapnutím a vypnutím zařízení,
11. Používejte pouze doplňky / příslušenství, které doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit
bylo dodáno nebo schváleno výrobcem. Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým rušení pomocí jednoho nebo více z následujících
proudem tento přístroj nevystavujte dešti a vlhkosti, opatření:
12. Používejte pouze vozík, stojan nebo kapající nebo stříkající tekutině. Poblíž také nesmí být • Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
držák schválený výrobcem či dodávaný umístěny nádoby s tekutinami, jako například vázy. • Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
spolu s přístrojem. Při použití vozíku Neinstalujte tento přístroj do uzavřeného prostoru. • Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než
buďte opatrní, aby nedošlo k jeho ke kterému je připojen přijímač.
převrácení a k vašemu zranění. • Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným radio/TV
technikem.
13. Přístroj odpojte během bouřky, nebo pokud se
po delší dobu nepoužívá.

Český manuál 2015-09-28 2

Důležité bezpečnostní pokyny

Pro zákazníky v Kanadě Vysvětlení grafických symbolů

Toto digitální zařízení třídy B vyhovuje kanadským Symbol blesku uvnitř rovnostranného trojúhelníku
předpisům ICES-003. upozorňuje na přítomnost neizolovaného "nebezpeč-
ného napětí" pod krytem produktu, které může být
dostatečně velké na to, aby vzniklo riziko úrazu
elektrickým proudem.
BaSys CS
Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelní-
ku upozorňuje na důležité pokyny pro obsluhu a/nebo
údržbu (servis), uvedené v manuálu - prosím, přečtěte
si návod.

Český manuál 2015-09-28 3

BaSys CS Než začnete

Český manuál 2015-09-28 Než začnete

4

O tomto návodu Technická podpora Než začnete
5
Z tohoto návodu se dozvíte, jak váš nový produkt TC Pokud máte i po přečtení návodu dotazy týkající se
správně nastavit a ovládat. vašeho produktu TC Electronic, prosím, obraťte se
Chcete-li z tohoto návodu získat co nejvíce, prosím, na technickou podporu TC:
přečtěte si jej od začátku do konce, jinak vám mohou tcelectronic.com/support/
uniknout důležité informace.
Návod je k dispozici také ve formátu PDF z webové Užijte si produkt TC!
stránky TC Electronic (nikoliv v češtině). BaSys CS
Samozřejmě si můžete tento návod také vytisknout,
ale doporučujeme použít verzi PDF, která obsahuje
jak interní, tak i externí hypertextové odkazy, které
vám pomohou v navigaci a umožní vám rychle získat
další potřebné informace z externích zdrojů.

Nejnovější verze tohoto dokumentu je k dispozici ke
stažení na stránkách podpory:
tcelectronic.com/support/manuals/

Český manuál 2015-09-28

O tomto pedálu

BaSys CS
O tomto pedálu
Český manuál 2015-09-28
6

Děkujeme, že jste své těžce vydělané peníze utratili Sentry Noise Gate O tomto pedálu
právě za tento produkt TC Electronic! Udělali jsme
vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že vám Přestože je Sentry Noise Gate velmi jednoduchý na True Bypass
bude sloužit po mnoho dlouhých let k vaší nejvyšší ovládání, obsahuje špičkovou multi-pásmovou tech-
spokojenosti a doufáme, že si jej užijete! nologii, založenou na stejných algoritmech, jako obsa- V TC Electronic ctí jednoduchou filozofii: Když po-
huje produkt TC System 6000: Ultimátní hi-end užíváte jeden z produktů TC, měli byste slyšet něco
powerhouse platforma zpracování zvuku. Pedál je také skvělého - a pokud ne, neměli byste to slyšet vůbec. To
vybaven klasickým hard-gate režimem a umožňuje za- je důvod, proč má tento pedál True Bypass. Když je
pojení do smyčky Send/Return s cílem utlumitboxy, bypass aktivní, je skutečně vypnutý a na váš tón má
jež produkují znatelný šum (pedály/zesilovače) - ale nulový vliv, čímž se dosáhne optimální čistoty a nulové
bez ztráty dynamiky nebo feelingu. Lze jej dokonce ztráty high-end signálu.
použít pro kreativní sidechain, takže brána může být v Někdy je vhodné přepnout efektový pedál z režimu
přesné synchronizaci s dalšími signály. True Bypass na režim Buffered Bypass. Další infor-
Díky nekonečným možnostem gatingu a dostupnosti mace naleznete v části "Přepnutí pedálu z režimu True
prostřednictvím TonePrint, včetně neomezeného Bypass na Buffered Bypass".
přizpůsobení pomocí editoru TonePrint, má Sentry
Noise Gate nejvyšší a nejflexibilnější engine redukce
šumu, ve srovnání s jakýmkoli jiným pedálem na trhu.
BaSys CS

Český manuál 2015-09-28 7

BaSys CS TonePrint

Český manuál 2015-09-28 TonePrint

8

Tento produkt TC Electronic podporuje TonePrint. BaSys CSNebylo by skvělé, mít po ruce světově proslulé kytaris- TonePrint
Další informace o TonePrint naleznete na adrese: ty - chlapíky jako jsou Paul Gilbert, Guthrie Govan,
tcelectronic.com/toneprint/ John Petrucci nebo Steve Vai – jenž opravdu chtějí, aby Přenos TonePrint do pedálu pomocí
se vám podařilo "přezbrojit" reverb pedál a definovat aplikace TonePrint
Co jsou TonePrint? to, co by se mělo stát "v zákulisí"?
A co takhle, abyste to dokázali vy sami? Váš efektový pedál TC Electronic by vám nebyl k niče-
Když se podíváte na váš efektový pedál TC Electronic, To je přesně to, co vám TonePrint umožňuje. mu, pokud by jej nebylo možné prakticky přepojit, a
uvidíte jen pár knobů. Ve skutečnosti, u některých TC Electronic spolupracuje se špičkovými kytaristy, pokud byste potřebovali spousty dalšího příplatkového
pedálů je to jen jeden knob. Takže - jeden knob, jedna kteří prozkoumají skrytý tonální potenciál pedálu, vybavení. Proto v TC vytvořili aplikaci TonePrint app.
funkce, správně? redefinují ovladače a vytvářejí osobní TonePrint. A vy Aplikace TonePrint je bezplatný software pro oblíbené
Ve skutečnosti je toho zde mnohem víc, než se zdá na nyní máte k dispozici vlastní TonePrint. Nahrávání do smartphony, díky níž můžete "přenášet" nové efekty
první pohled. pedálu je velmi snadné (viz "Přenos TonePrint do TonePrint přímo do efektového pedálu - kdykoliv a
pedálu pomocí aplikace TonePrint") – a díky úžasné- kdekoli budete chtít.
Hvězdně vyladěné signature zvuky mu editoru TonePrint Editor si můžete dokonce
vytvořit svůj vlastní signature pedál, vyladěný speci- Získání aplikace TonePrint
Když se v TC Electronic vyvíjí efektový pedál, vztah ficky podle vašich představ.
mezi jeho ovládacími prvky a mnoha parametry "pod Pokud vlastníte iPhone, aplikaci TonePrint si můžete
kapotou" definují vývojáři, hudebníci a produktoví TonePrint v pedálu můžete měnit tak často, jak chcete, stáhnout z Apple App Store.
specialisté, kteří pro zvuk žijí a dýchají. To vám dává a to nejlepší: Pokud vlastníte smartphon s Androidem, aplikaci
vynikající výchozí bod: Skvěle znějící pedál s dobře Je to zcela zdarma. TonePrint si můžete stáhnout z Google Play.
vyváženým ovládáním. Jakmile máte aplikaci, žádné další stahování nebo
nákupy se už v aplikaci nevyžadují. Všechny dostupné
TonePrint můžete zpřístupnit z aplikace a všechny
TonePrint jsou zdarma.

Český manuál 2015-09-28 9

Přenos TonePrint do pedálu - krok za BaSys CSÚprava TonePrint pomocí TonePrint TonePrint
krokem Editor
Získání TonePrint Editor
• Spusťte aplikaci TonePrint na smartphonu. Aplikace TonePrint umožňuje používat TonePrint
• Vyhledejte TonePrint, který chcete použít. Zvuky vytvořené vašimi oblíbenými kytarovými a basovými Chcete-li TonePrint Editor použít pro počítač se
TonePrint můžete hledat podle interpreta (Artist) hráči. Ale je to jen začátek. Pomocí editoru TonePrint systémem Windows nebo OS X, stáhněte si jej z:
nebo podle produktu (Product), kdy zadáte např. typ Editor můžete vytvořit vlastní signature zvuky vaše- tcelectronic.com/toneprint-editor/
pedálu. Najdete zde také doporučené TonePrint ho pedálu. Chcete-li TonePrint Editor použít pro zařízení Apple
(Featured). iPad, stáhněte si jej z App Store.
• Připojte kytaru nebo baskytaru k pedálu Vlastnosti TonePrint Editor Vezměte prosím na vědomí, že pro práci s pedály TC
TonePrint. Electronic Mini je vyžadována verze 2.0 nebo vyšší
• Zapněte pedál TonePrint. • Použijte editor TonePrint pro vytvoření vlastních TonePrint Editoru. Verze 2.0 má funkci Library
• Zvyšte hlasitost na nástroji a volič snímačů zvuků. (Knihovna), která umožňuje přístup a používání
nastavte na jeden snímač. • Vychutnejte si úplnou kontrolu nad všemi TonePrint i bez připojení k Internetu.
• Držte reproduktor vašeho smartphonu vedle parametry efektů a chováním efektu - to je vaše vize,
zvoleného snímače a dotkněte se tlačítka "Beam to váš zvuk. Získání manuálu k TonePrint Editor
pedal". • Přizpůsobte si funkci a rozsah knobů tak, aby to
vyhovovalo vašim potřebám a zvukům. Manuál k TonePrint Editor si stáhněte z:
• Prověřte své zvukové kreace v reálném, živém čase - tcelectronic.com/toneprint-editor/support/
proveďte změny za chodu a okamžitě poslouchejte Pokud manuál k TonePrint Editor otevřete v aplikaci
výsledky. Adobe Reader, klepnutím na části rozhraní můžete
• Pracuje s PC i Mac. přeskočit přímo do části manuálu, která vás zajímá.

V neposlední řadě…
• TonePrint Editor je naprosto zdarma!

Český manuál 2015-09-28 10

BaSys CS Nastavení

Český manuál 2015-09-28 Nastavení

11

Nastavení

Připravte ... Nastavte ... Hrajte!

Balení vašeho efektového pedálu TC Electronic by BaSys CS• Do zdířky stejnosměrného napájení vašeho pedálu
mělo obsahovat následující položky: připojte napájecí zdroj 9 V, který obsahuje následující
• Váš efektový pedál TC Electronic symbol.
• 1 USB kabel (Typ A na Mini-B)
• 1 nálepka TC Electronic Tento produkt není dodáván s napájecím zdrojem.
• 1 leták o řadě kytarových FX produktů TC Doporučujeme použít napájecí zdroj TC Electronic
Zkontrolujte, zda některá z položek nejeví známky PowerPlug 9 (prodává se samostatně).
poškození, způsobené přepravou. V nepravděpodob- Není-li vhodný napájecí zdroj k dispozici, produkt
ném případě poškození přepravou o tom informujte můžete spustit pomocí baterie. Další informace o
dopravce a prodejce. výměně baterií naleznete v části "Výměna baterie".
Pokud došlo k poškození produktu, uchovejte si • Připojte napájecí zdroj do elektrické zásuvky.
veškeré obaly, protože je lze použít jako důkaz o • Pomocí ¼" kabelu připojte váš nástroj ke vstupnímu
nevhodném zacházení s produktem během přepravy. jacku INPUT na pravé straně pedálu.
• Pomocí ¼" kabelu připojte výstupní jack OUTPUT
na levé straně pedálu k zesilovači.
• Možná byste chtěli umístit pedály, jež produkují
znatelný šum (jako jsou pedály typu "distortion") do
smyčky Send/Return na Sentry Noise Gate. Další
informace o smyčce naleznete v části “Konektory
Send a Return”.

Český manuál 2015-09-28 12

Vstupy, výstupy a ovládací prvky

BaSys CS
Vstupy, výstupy a ovládací prvky

Český manuál 2015-09-28 13

BaSys CSZapnutí napájení / Zapnutí a vypnutí Vstupy, výstupy a ovládací prvky
efektu
Zapnutí napájení Audio vstup a výstup
Audio vstup (mono)
Pro zapnutí pedálu připojte napájecí zdroj k jeho
zdířce. Audio vstup na pravé straně tohoto pedálu je
Napájecí zdířka vašeho efektového pedálu TC standardní konektor ¼" (mono/TS).
Electronic je standardní zdířka 5.5 / 2.1 mm DC • Kytaru k audio vstupu na pravé straně pedálu
(střed = záporný pól). připojte pomocí běžného ¼" mono kabelu.
Váš efektový pedál TC Electronic vyžaduje 9 V
napájecí zdroj poskytující 100 mA nebo více (zdroj Audio výstup (mono)
není součástí dodávky). TC Electronic doporučuje
používat napájecí zdroj PowerPlug 9. Audio výstup na levé straně pedálu je standardní ¼"
Pro minimalizaci brumu použijte napájecí zdroj s konektor (mono/TS).
izolovanými výstupy. • Audio výstup pedálu připojte k dalšímu zařízení v
Není-li vhodný napájecí zdroj k dispozici, produkt signálovém řetězci pomocí běžného ¼" mono kabelu.
můžete spustit pomocí baterie. Další informace o
výměně baterií naleznete v části "Výměna baterie".

Footswitch (nožní spínač)

• Chcete-li efekt zapnout, klepněte na nožní spínač.
• Chcete-li efekt vypnout, znovu klepněte na nožní
spínač.

Sentry Noise Gate 14

Český manuál 2015-09-28

Jacky Send a Return BaSys CSPokud při daisy-řetězení pedálů nezískáte požadované Vstupy, výstupy a ovládací prvky
výsledky, zvažte použití konektorů Send a Return, jak
Typicky byste zařadili šumovou bránu v signálové je znázorněno zde: Kreativní používání řetězení (sidechaining)
cestě až po pedálu (nebo pedálech) typu "distortion". U dvou dosud popsaných scénářů (daisy-řetězení či
Vstup zařazení efektových, kytarových šumových pedálů v
Distortion Distortion cestě Send/Return) bude signál z vaší kytary určovat,
pedál(y) pedál(y) kdy se brána otevře a zavře. Ale existuje i třetí mož-
Výstup nost, která vám otevírá nové tvůrčí možnosti: Pro
Daisy-řetězení pedálů, jež produkují znatelný šum, ovládání brány můžete použít jiný signál. Můžete,
a Sentry Noise Gate Řazení pedálů, jež produkují znatelný šum (např. například, na vstup Sentry Noise Gate přivést signál
Nicméně, šum z pedálů, jež produkují znatelný šum Distortion), za použití cesty Send/Return na Sentry ze šlapáku "kick drum" a tento perkusivní signál pak
(např. typu "distortion"), může být tak hlasitý, že to Noise Gate bude otevírat a zavírat bránu, čímž utlumí signály z
brání tomu, aby byl zvuk kytary přirozeně zvonivý Tímto nastavením se bude brána otevírat a zavírat kytary (připojené ke konektoru Return) nezávisle na
předtím, než se brána zavře, což "zabíjí" dynamiku přímým kytarovým signálem, a bude pracovat bez jeho vlastní úrovni. I když tento druh gatingu velmi
hry. Díky smyčce Send/Return na Sentry Gate můžete ohledu na výstup pedálů, jež produkují znatelný šum populární v elektronické taneční hudbě, může být
připojit kytaru přímo do vstupu pedálu, zatímco (např. Distortion) - což zajistí nejpřirozenější a použit k vytvoření úžasného efektu také v jiných
efekty ze značným šumem budou současně zapojeny nejméně nápadné fungování brány. žánrech.
do smyčky.
Externí
audio signál

(např. ze
šlapáku
"kick drum")

Použití samostatného audio signálu
pro ovládání brány

Český manuál 2015-09-28 15

USB port Ovládání efektů Vstupy, výstupy a ovládací prvky

K propojení pedálu s počítačem použijte standardní Vezměte, prosím, na vědomí, že přiřazení knobů na Knob Threshold – práh šumové brány
Mini-B USB port na vašem efektovém pedálu TC vašem efektovém pedálu TC Electronic jsou výchozí
Electronic. To vám umožní načíst TonePrint do pedálu přiřazení. Pomocí editoru TonePrint Editor můžete Knob Threshold použijte pro určení úrovně signálu,
nebo vytvořit vlastní TonePrint pomocí editoru TC všechny knoby přepnout tak, aby ovládaly jeden nebo při které brána začne utlumovat signál.
TonePrint Editor. Další informace naleznete v části více parametrů, podle vašeho vlastního výběru. Další Jedná se o "citlivost" šumové brány: Pokud vstupní
"TonePrint". informace naleznete v manuálu TonePrint Editor. signál klesne pod úroveň nastavenou tímto knobem,
Pokud by měl být pro tento pedál aktualizován firm- Tři knoby na Sentry Noise Gate ovládají eliminaci brána se uzavře a úroveň signálu na výstupu bude
ware, aktualizace lze nainstalovat pomocí USB portu. šumu ve smyslu "Kdy?", "Jak moc?" a "Jak rychle?". snížena (nebo zcela utlumena). To znamená, že čím je
– viz “Aktualizace firmwaru”. práh Threshold vyšší, tím víc bude brána agresivnější
BaSys CS a více znatelná. Pro jemnější / smířlivější, "odpouště-
jící" šum použijte nastavení nižší prahové hodnoty.
• Otáčením knobu Threshold doleva nastavíte vysoký
práh (eliminuje se větší šum).
• Otáčením knobu Threshold doprava nastavíte nízký
práh (bude procházet více signálů a případně bude
procházet i šum).
! Pokud otočíte knobem Threshold do jeho maximál-
ní pozice a používáte vysoce šumové pedály (např.
drive, distortion, apod.), pak se brána vůbec nemusí
zavřít. Dokud svítí zelená stavová LED brány, brána je
otevřená.
Další informace, viz část “Stavová LED brány”.

Český manuál 2015-09-28 16

Damp – ovládání útlumu signálu Knob Decay – ovládání decay brány Vstupy, výstupy a ovládací prvky

Knob Damp použijte pro ovládání toho, jak silně má Pomocí knobu Decay nastavte, jak rychle má Sentry Volič typu brány Gate type
Sentry Noise Gate utlumit výstupní signál, když vstup- Noise Gate utlumit výstupní signál, když vstupní signál
ní signál klesne pod nastavenou prahovou hodnotu klesne pod nastavený prah knobem Threshold. Volič typu brány Gate type použijte pro výběr poža-
knobem Threshold. dovaného typu šumové brány.
• Nastavením knobu Damp do maximální pozice se • Otáčením knobu Decay doprava nastavíte delší čas Nastavení Gate
brána úplně zavře (tj ztlumí se signál na výstupu), když decay. Chcete-li provozovat Sentry Noise Gate jako tradiční
byla brána spuštěna. • Otáčením knobu Decay doleva nastavíte kratší čas jednopásmovou bránu, nastavte volič Gate type na
• Nastavením knobu Damp do dolní pozice se bude při decay. "Gate".
spuštění brány signál na výstupu pouze ztenčovat. Kratší decay bude účinněji eliminovat šum, ale bude Nastavení TonePrint
Nižší nastavení vede k více organickému, přirozeněji také více patrný. Opět byste měli experimentovat s Chcete-li použít konfiguraci šumové brány založenou
znějícímu výsledku. nalezením té správné rovnováhy. na TonePrint, nastavte volič Gate type na "TonePrint".
BaSys CS Další informace naleznete v části “TonePrint”.
Nyní byste si mohli myslet, že by měla mít šumová Nastavení Hiss
brána při jejím spuštění vždy maximální efekt. Konec- Chcete-li provozovat Sentry Noise Gate v režimu hard
konců, chcete odstranit nežádoucí šum! Přemýšlejte gate mode, nastavte volič Gate type na "Hiss". Jedná se
však také v této souvislosti: Přechod mezi "otevřenou" o režim multipásmové brány, jenž je obzvláště vhodný
fází a fází "aktivní brána/utlumený signál" by měl být (ano, uhodli jste) pro eliminaci syčení.
obvykle nepostřehnutelný. Čím silnější je útlum, tím Proč používat režim multipásmové brány multiband
zřetelnější bude účinek šumové brány. Experimentujte gating?
s nastavením a pokuste se dosáhnout správné rovno- Rozdělení audio signálu do několika kmitočtových
váhy mezi pojetím "efektivní" a "jemné". pásem ještě před tím, než je spuštěna přes šumovou
bránu, umožňuje bráně pracovat efektivněji.
Přemýšlejte o multipásmové šumové bráně jako o
několika jednotkách, která se zaměřuje a zpracovává
nízké, střední a vysoké frekvence nezávisle a velice
efektivně.

Český manuál 2015-09-28 17

Stavová LED brány BaSys CS Vstupy, výstupy a ovládací prvky
18
Během hraní na váš nástroj a během úprav nastavení
brány můžete sledovat LED signalizaci Sentry Noise
Gate. Když je na vstupu detekován signál, brána se
otevře a LED dioda se rozsvítí zeleně. Když je brána
zavřená (tzn. pokud je utlumený signál tak, jak je to
definováno knobem Damp), se LED dioda rozsvítí
červeně.

Český manuál 2015-09-28

BaSys CS Údržba

Český manuál 2015-09-28 Údržba

19

Aktualizace firmwaru Uplatnění aktualizace firmwaru Údržba

TC může poskytovat aktualizace pro vestavěný soft- • Ukončete v počítači všechny aplikace související s Výměna baterie
ware vašeho pedálu, firmware. Aktualizace firmwaru MIDI (např. DAW) a spusťte aktualizační firmware,
TC pedálu vyžaduje ... který jste stáhli v kroku 1. Pokud potřebujete u vašeho efektového pedálu svého
• počítač se systémem Microsoft Windows nebo OS X • V aplikaci pro aktualizaci firmwaru vyberte v TC Electronic vyměnit baterii, postupujte následovně:
se standardním USB rozhraním rozevíracím seznamu pod záhlavím “STEP 1” váš • Odšroubujte šroub na zadní straně pedálu a sejměte
• určený DC napájecí zdroj pro pedál. pedál TC. zadní kryt.
• Když tlačítko “Update” (Aktualizace) pod záhlavím • Odpojte starou baterii a připojte novou baterii ke
Příprava aktualizace firmwaru “STEP 2” zezelená, klepněte na něj. klipu. Ujistěte se, že je polarita připojované baterie
Aktualizovaný firmware bude nyní přenesen na váš správná.
• Stáhněte si nejnovější firmware ze stránky “Support” pedál TC. Vyčkejte, až ukazatel průběhu dosáhne • Namontujte zpět zadní kryt.
pro váš TC pedál. 100%. Po dokončení procesu aktualizace se pedál
K dispozici jsou následující updatery: automaticky restartuje. Poznámky k bateriím
BaSys CS
– pro Microsoft Windows (to jsou ZIP archivy • Baterie nezahřívejte, nerozebírejte, ani nevhazujte do
obsahující instalátor firmwaru) a ohně nebo do vody.
• Dobíjet lze pouze dobíjecí baterie.
– pro OS X (to jsou soubory obrazu disku • Vyjměte baterii, pokud pedál nepoužíváte delší
obsahující instalátor firmwaru). dobu, tím prodlužíte její životnost.
• Baterie vždy likvidujte v souladu s místními zákony
• Odpojte všechny kabely (včetně napájecího zdroje) a předpisy.
od pedálu TC.
• Pedál připojte k počítači pomocí USB kabelu.
• Stiskněte a podržte nožní spínač na pedálu TC.
Pokud má váš pedál TC více než jeden nožní spínač,
stiskněte a podržte levý nožní spínač.
• Zasuňte napájecí konektor DC zdroje.
• LED dioda na pedálu by měla svítit zeleně. Pokud
má váš pedál TC více než jednu LED diodu, zeleně by
měla svítit levostranná LED. To znamená, že je pedál
připraven přijímat aktualizace softwaru.
• Uvolněte nožní spínač.
• Váš pedál TC bude nyní rozpoznán jako aktualizo-
vatelné zařízení.

Český manuál 2015-09-28 20

Přepnutí pedálu z režimu True Bypass Chcete-li na pedálu nastavit požadovaný režim Bypass, Údržba
na Buffered Bypas postupujte následovně: 21
• Odpojte pedál a otočte jej na zadní stranu.
Vysvětlení režimů True Bypass a Buffered • Odšroubujte zadní kryt pedálu a podívejte se na dva
Bypass malé dip-přepínače v levém horním rohu.
• Horní DIP přepínač (ten blíže ke konektoru napájení)
Režim True Bypass je hard-wire bypass, který při pře- přepíná mezi režimem True Bypass (výchozí) a
klenutí obvodu pedálu nezpůsobuje absolutně žádné režimem Buffered Bypass.
zabarvení tónu. Toto je výchozí režim efektového • Nastavte DIP přepínač do požadované pozice.
pedálu. • Namontujte zpět zadní kryt.
BaSys CS
Použití True Bypass na všech pedálech je ideální vol-
bou v setupech s několika pedály a relativně krátkými
kabely před a po pedálech.

Pokud ...
• používáte dlouhý kabel mezi kytarou a prvním
pedálem nebo
• pokud používáte na vašem pedal boardu více pedálů
nebo
• pokud používáte dlouhý kabel z pedal boardu k
zesilovači,
... pravděpodobně nejlepším řešením bude nastavit
první a poslední pedál v signálním řetězci na režim
Buffered Bypass.
Uslyšíte rozdíl mezi pedálem v režimu True Bypass
nebo Buffered Bypass?

Možná ano, možná ne - platí zde mnoho faktorů:
Aktivní / pasivní pick-up, single coil / humbucker,
kvalita kabelu, impedance zesilovače, a další. Nelze
poskytnout jedinou a konečnou odpověď na otázku,
jaký režim použít. Poslouchejte a najděte nejlepší
řešení právě pro váš setup!

Český manuál 2015-09-28

Často kladené otázky

BaSys CS
Často kladené otázky
Český manuál 2015-09-28
22

Často kladené otázky ohledně pedálů BaSys CS Často kladené otázky
TonePrint 23

"Jsou pedály TonePrint analogové nebo digitální?"
Suchý "dry" signál vaší kytary prochází přímo přes tento
efektový pedál a v žádném případě není digitalizován.
Zpracovaný “wet” signál je pouze přidán.

"Mají pedály TonePrint vyvážené nebo nevyvážené
vstupy/výstupy?"
Pedály TonePrint mají nevyvážené vstupy a výstupy.
Používejte kabely s TS konektory (tj. standardní kabely
pro nástroj).

"Je možné spustit tento pedál TonePrint v efektové
smyčce lampového zesilovače?"
Ano. Všechny pedály TonePrint mají velmi široký
rozsah zisku a jsou navrženy tak, aby fungovaly jak na
úrovni nástrojů, tak na linkové úrovni. Existuje
několik zesilovačů, které jsou schopné pracovat
mnohem tepleji, než běžné signály na linkové úrovni
+4 dBu, kvůli návrhu jejich efektivní smyčky. U těchto
zesilovačů se může stát, že se vstup dostane do klipu.
Ale u 99% všech zesilovačů budou pedály TonePrint
fungovat dobře a naprosto v pohodě.
Další informace o efektových pedálech TC Electronic
TonePrint naleznete na stránkách podpory TC
Electronic:
tcelectronic.com/support/

Český manuál 2015-09-28

BaSys CS Odkazy

Český manuál 2015-09-28 Odkazy

24

Odkazy

Zdroje TonePrint Zdroje podpory TC ELECTRONIC na...

► TonePrint: ► Podpora TC Electronic: ► Web:
tcelectronic.com/toneprint/ tcelectronic.com/support/ tcelectronic.com/

► Produkty TonePrint: ► TC Electronic - softwarový produkt: ► Facebook:
tcelectronic.com/toneprint/ tcelectronic.com/support/software/ facebook.com/tcelectronic
toneprint-products/
► TC Electronic - všechny manuály k produktům: ► Google Plus:
► Aplikace TonePrint: tcelectronic.com/support/manuals/ plus.google.com/+tcelectronic/
tcelectronic.com/toneprint-app/
► TC Electronic - uživatelské fórum: ► Twitter:
► TonePrint Editor: forum.tcelectronic.com/ twitter.com/tcelectronic
tcelectronic.com/toneprint-editor/ BaSys CS
► YouTube:
► Manuál TonePrint Editor: youtube.com/user/tcelectronic
tcelectronic.com/toneprint-editor/support/

Český manuál 2015-09-28 25

Technické specifikace

BaSys CS
Technické specifikace
Český manuál 2015-09-28
26

Technické specifikace

Technické specifikace a provedení se může změnit bez předchozího upozornění, a není zaručena ani přesná shoda.

Režim Bypass True Bypass (volitelný Buffered Bypass)
Rozměry (šířka x hloubka x výška) 48 x 48 x 93 mm
Vstupní konektor Standardní ¼” jack – mono/TS + jack Return
Výstupní konektor Standardní ¼” jack – mono/TS + jack Send
Vstup pro napájení Standardní 9 V DC, negativní střed > 100 mA (zdroj není součástí dodávky)
Volitelná baterie -
Vstupní impedance 1 MΩ
Výstupní impedance 100 Ω
USB port Mini USB konektor pro nahrávání a úpravu vlastních TonePrint a pro aktualizace softwaru
BaSys CS

Český manuál 2015-09-28 27

BaSys CS Technické specifikace
28
Český manuál 2015-09-28


Click to View FlipBook Version