The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Behringer K3000FX, K1800FX, K900FX, K450FX HU

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-05-28 10:59:02

Behringer K3000FX, K1800FX, K900FX, K450FX HU

Behringer K3000FX, K1800FX, K900FX, K450FX HU

Használati útmutató

1.1 verzió
2006. április

ULTRATONE K3000FX/K1800FX/K900FX/K450FX 9) Ne iktassa ki a polarizált vagy földelt dugaszok
biztonsági funkcióit. A polarizált dugasz két
BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ érintkezőcsapja közül az egyik szélesebb mint a
másik. A földelt dugasznak két érintkezőcsapja és
FIGYELEM: egy harmadik földelő villája van. A széles
Az elektromos áramütés kockázatának elkerülése érintkezőcsap vagy a harmadik villa a saját
érdekében soha ne vegyük le a berendezés fedőlapját biztonságunkat szolgálja. Ha a dugasz nem illik a
vagy hátlapját. A berendezés belsejében nincsenek csatlakozóaljzatba, akkor cseréltesse ki az aljzatot
felhasználó által javítható részegységek. villanyszerelővel.
FIGYELMEZTETÉS:
A tűzveszély vagy elektromos áramütés veszélyének 10) A tápkábeleket úgy kell elvezetni, hogy
elkerülése érdekében a berendezést soha ne érje eső megakadályozható legyen a rálépés vagy a
vagy nedvesség hatása. A berendezésre nem kerülhet közelében elhelyezett tárgyak általi kilyukasztás.
csepegő vagy freccsenő víz, illetve tilos a készülék
tetejére folyadékkal töltött edényeket (pl. vázát) 11) Csak a gyártó által ajánlott csatlakozó
helyezni. elemek/tartozékok használhatók.

12) Csak a mellékelt, illetve a gyártó által
engedélyezett kerekes kocsi, állvány, háromlábú
állvány, tartókar és asztal használható. Kerekes
kocsival történő szállításkor ügyelni kell arra, hogy
a készülékkel megrakott kocsi mozgatása közben
nehogy valaki megbotoljon.

Ez a szimbólum figyelmeztet a burkolaton belüli 13) Hosszabb használaton kívüli időszak, illetve
szigeteletlen veszélyes feszültség jelenlétére — ez a villámlásokkal kísért vihar esetén a berendezés
feszültség elég nagy ahhoz, hogy áramütést tápkábelét ki kell húzni a csatlakozóaljzatból.
okozhasson.
14) A készülék szervizelését csak szakember
Ez a szimbólum figyelmeztet a mellékelt útmutatókban végezheti. Javításra van szükség, ha a készülék
szereplő fontos üzemeltetési és karbantartási bármelyik komponense (például a tápkábel vagy
utasításokra. Kérjük, hogy olvassa el a használati dugasz ) megsérül, a doboz belsejébe idegen
útmutatót. tárgy vagy folyadék kerül, a berendezést eső vagy
túlzott nedvesség hatása éri, a berendezés
RÉSZLETES BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ: működése nem az elvárt vagy a berendezést
1) Olvassa el a használati útmutatóban szereplő leejtették.

utasításokat. 15) FIGYELEM - A javítási utasítások csak a
2) Őrizze meg a használati útmutatót. szakképzett szervizszemélyzet számára
3) Vegye figyelembe az útmutatóban szereplő szolgálnak. Az elektromos áramütés
kockázatának elkerülése érdekében csak a
figyelmeztetéseket. használati útmutatóban között szereplő
4) Kövesse az útmutatóban szereplő utasításokat. műveleteket szabad végrehajtani.
5) A készüléket ne használja víz közelében.
6) A készülék tisztításához csak száraz ruhát

használjon.
7) Ne fedje le a szellőzőnyílásokat. Az üzembe

helyezést a gyári utasítások szerint hajtsa végre.
8) Hagyjon mindig elegendő távolságot a készülék

és fűtőtestek, hőtároló berendezések, tűzhelyek
vagy egyéb hősugárzó berendezések (ideértve az
erősítőket is) között.

2

ULTRATONE K3000FX/K1800FX/K900FX/K450FX

TARTALOM 1.1.2. A készülék telepítése

1. BEVEZETÉS ............................................................ 3 Ellenőrizze, hogy a berendezés körül elegendő hely
áll-e rendelkezésre a hűtés biztosítására, továbbá a
1.1. Alapvető tudnivalók............................................ 3 túlmelegedés elkerülése érdekében semmiképp se
helyezze az ULTRATONE egységet nagyhőmérsékletű
1.1.1. Szállítás ...................................................... 3 berendezésekre, pl. hősugárzó testekre stb.

1.1.3. Online regisztrálás ...................................... 3 A kiégett biztosítékokat mindig azonos típusú
és névleges jellemzőjű biztosítékokkal szabad
2. KEZELŐSZERVEK .................................................. 4 kicserélni! Részleteket lásd a "MŰSZAKI
JELLEMZŐK" részben.
3. KONFIGURÁCIÓS PÉLDÁK .................................... 6
Az ULTRATONE készülék a tartozék tápkábellel
4. AUDIÓ CSATLAKOZÁSOK...................................... 7 csatlakoztatható a táphálózatra (szabványos IEC aljzat).
A készülék megfelel az összes nemzetközi biztonsági
5. MŰSZAKI ADATOK ................................................. 8 előírásnak.

1. BEVEZETÉS Ellenőrizze, hogy az összes készülék
rendelkezik-e az előírt földeléssel. A saját
Gratulálunk! Az ULTRATONE típusjelű modern és biztonsága érdekében soha ne vegye le vagy
nagyteljesítményű, billentyűs hangszerekhez ne iktassa ki a készülék vagy az AC tápkábel
használható erősítő a PA rendszerek összes földelését.
tulajdonságával rendelkezik. Rengeteg funkciót
tartalmaz, hatalmas teljesítménytartalékkal és rendkívüli 1.1.3. Online regisztrálás
rugalmassággal jellemezhető. A kiterjedt csatlakoztatási
és bővítési opcióknak (pl. Stereo Link funkció a A vásárlást követően ne feledkezzen meg a
valósághű sztereó működtetéshez és kiegészítő Line BEHRINGER berendezés regisztrálásáról a
Out funkció a keverőpult közvetlen www.behringer.com (vagy www.behringer.de) honlapon.
csatlakoztathatóságához) köszönhetően a lehető Kérjük, hogy olvassa el a honlapon található garanciális
legjobb teljesítményt garantálja bármilyen helyzetben. feltételeket.

1.1. Alapvető tudnivalók Ha a BEHRINGER készülék mégis meghibásodna,
akkor a mi célunk az, hogy a terméket kijavítsuk
1.1.1. Szállítás amilyen hamar csak lehet. Garanciális javítási igény
esetén lépjen kapcsolatba a terméket értékesítő
Az ULTRATONE készüléket a biztonságos szállítás kereskedővel. Ha nincs a közelben BEHRINGER
érdekében gyárilag gondosan becsomagoltuk. Ha a képviselet, akkor közvetlenül is megkereshető a cég
kartoncsomagoláson sérülést lát, vizsgálja meg a valamelyik leányvállalata. Az elérhetőségekkel
készüléket is, hogy nem láthatók-e rajta külső sérülés kapcsolatos adatok megtalálhatók a berendezés eredeti
nyomai. csomagolásán (Global Contact Information/European
Contact Information). Ha nem található meg a listában a
Ha a berendezésen sérülés található, ne küldje keresett ország, akkor lépjen kapcsolatba a
vissza a BEHRINGER cég részére. Azonnal legközelebbi kereskedővel. A kereskedők listája
értesítse a márkakereskedőt és a szállítócéget. megtalálható az alábbi internetcímen:
Ellenkező esetben nem garantáljuk a kár www.behringer.com.
megtérítését vagy a berendezés cseréjét.
Ha a termék beszerzését regisztrálja, akkor gyorsabban
Mindig az eredeti csomagolást használja, és hatékonyabban intézhetők el a javítási igények.
nehogy a készülék megsérüljön a tárolás vagy
szállítás alatt. Köszönjük az együttműködését.

Ne engedje, hogy gyerekek felügyelet nélkül FIGYELEM!
tartózkodjanak az ULTRATONE készülék vagy
annak csomagolása közelében. A nagyon magas hangerő halláskárosodást
okozhat vagy tönkreteheti a fejhallgatót. Az
Kérjük, hogy gondoskodjon az összes erősítő bekapcsolása előtt ne feledkezzen meg
csomagolóanyag előírásszerű a hangerő nullára állításáról (a VOLUME gomb
ártalmatlanításáról. bal szélső állása). Mindig gondoskodjon a
megfelelő hangerő beállításáról.

3

ULTRATONE K3000FX/K1800FX/K900FX/K450FX

2. KEZELŐSZERVEK (12) A PHONES aljzat használható a fejhallgató
csatlakoztatására.
(1) A LEVEL vezérlésekkel állítható be az 1-4.
csatornák jelszintje (K900FX és K450FX: (13] A PHONES LEVEL vezérléssel szabályozható a
1 - 3. csatornák). fejhallgató kimeneti szintje (csak K3000FX és
K1800FX).
(2) A FX vezérlés szolgál az 1-4. csatornák
jelszintjének beállítására az integrált (14) A POWER gombbal kapcsolható be vagy ki az
effektprocesszor bemeneténél (K900FX és ULTRATONE berendezés. A berendezés
K450FX: három vezérlés az 1 - 3. csatornákra). táphálózatra csatlakoztatásakor a POWER
kapcsoló mindig az "Off' pozícióban legyen.
(3) A 4-es csatorna jele (csak K3000FX és K1800FX)
normál esetben csak a PHONES kimenetről A berendezés táphálózatról történő lekötéséhez
vehető le, effektek nélkül. Ezzel a megoldással húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. A készülék
ugyanis lehetőség nyílik a hangzás kipróbálására telepítésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel
anélkül, hogy mások hallanák, vagy ütemmérő dugasza könnyen hozzáférhető helyen legyen.
csatlakoztatható, amelyre csak a fejhallgatón van
szükség, a hangsugárzókon nem. A TO MAIN Megjegyzés: A készülék kikapcsolása nem
gomb megnyomásával a jel a hangsugárzókra is jelenti a teljes leválasztást a táphálózatról. Ha
továbbítható, effektek nélkül. nem használja hosszabb ideig a berendezést,
akkor feltétlenül húzza ki a tápkábelt a fali
(4) A TO LINE OUT gomb megnyomásakor a 4-es aljzatból.
csatorna jele továbbításra kerül – effektek nélkül –
a LINE OUT kimenetre (csak K3000FX és (15) Tápaljzat. Használja a tartozék tápkábelt a
K1800FX). készülék táphálózatra csatlakoztatásához.

A TO MAIN és TO LINE gombok (16) Biztosítéktartó/feszültségválasztó: A készülék
mindegyikének megnyomása esetén a 4-es táphálózatra csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
csatorna azonos lesz az 1-3. csatornával. hogy a feszültség beállítása megfelel-e a helyi
A jeleket a készülék a hangsugárzókra és a tápfeszültségnek. A kiégett biztosítékot mindig
LINE OUT kimenetre irányítja az effektekkel azonos típusú és névleges jellemzőjű
együtt. biztosítékkal szabad kicserélni! Egyes
készülékeknél a biztosítéktartón két pozíció között
(5) Az ULTRATONE berendezés 7-sávos grafikus lehet választani (230 V és 120 V). Ha a
hangszínszabályzóval van felszerelve (K900FX és készüléket nem Európában, 120 V-on
K450FX: 5-sávos grafikus hangszínszabályzó). működtetjük, akkor nagyobb névleges
Az EQ funkció használható a hangzás teljesítményű biztosítékot kell használni.
teremakusztikához történő hozzáillesztéséhez.
(17) A GROUND LIFT kapcsolóval leválasztható
(6) Nyomja meg az FBQ gombot az FBQ (benyomott állapot) a LINE OUT kimenetnél a
visszacsatolás-érzékelő rendszer földelés annak érdekében, hogy hatékonyan
bekapcsolásához. A visszacsatolást okozó kiküszöbölhető legyen a földelési hurkok miatt
frekvenciákat az erős fénnyel világító fader létrejövő búgó hang (csak K3000FX és K1800FX).
LED-ek jelzik. Ilyenkor csökkentse addig az
érintett frekvenciatartomány szintjét, amíg meg (18) Használja a szimmetrikus LINE OUT XLR
nem szűnik a visszacsatolás és ki nem alszik a csatlakozókat az audiojelek betáplálásához az
LED. ULTRATONE berendezésről a keverőpultra (csak
K3000FX és K1800FX). A LINE OUT kimeneten
(7) Az FX kijelzőn látható az aktuálisan kiválasztott post-EQ jel vehető le.
program. A SIG LED világítással jelzi, amikor az
effektprocesszor bemeneti jelet fogad. Ha a CLIP (19) 1/4" TS típusú LINE OUT kimenetek (K900FX és
LED elkezd világítani, akkor csökkentse az K450FX: egy 1/4" TS aljzat).
effektek bemeneti jelszintjét a megfelelő FX
vezérlés(ek) (2) használatával. Az XLR és 1/4" TS LINE OUT aljzatok
egyszerre is használhatók.
(8) Forgassa el az FX vezérlést az effektprogramok
kiválasztásához (a program száma ekkor elkezd (20) A sztereó üzemmódhoz az ULTRATONE
villogni). Nyomja meg a gombot a választás berendezés STEREO LINK funkcióval van ellátva.
jóváhagyásához. Az ULTRATONE berendezés OUT kimenete
csatlakoztatható egy másik
(9) A master szekció LEVEL vezérlése használható billentyűshangszer-erősítő LINK IN bemenetére.
az általános kimeneti hangerő beállításához. A másik berendezés ilyenkor szolga (slave)
üzemmódban működik a valósághű sztereó
(10) Forgassa el az FX RET vezérlést az effektjel hangzás létrehozásához. Az ULTRATONE
hozzáadásához a fő mixhez. berendezés szolga (slave) üzemmódban történő
használatához csatlakoztassa a mester (master)
(11) A SHAPE gomb megnyomásával Shape effekt módban működő erősítő LINKOUT kimenetét az
adható hozzá a fő jelhez. Az ULTRATONE IN bemenetre (csak K3000FX és K1800FX).
berendezés Shape funkciója egy forradalmian új
szűrőtípus, amely a billentyűzet hangjának
módosítására használható (csak K3000FX és
K1800FX).

4

ULTRATONE K3000FX/K1800FX/K900FX/K450FX (24) 1/4" TS típusú LINE bemenetek az 1 - 4.
csatornára. A monó bemeneti jelekre használja az
(21) A SUB OUT aljzaton vehető le a vonalszintű L (MONO) aljzatot.
monó mélysugárzó jel a teljesítményerősítő vagy
aktív mélysugárzó bemenetére történő (25) Az 1. csatorna további XLR MIC bemenettel van
csatlakoztatáshoz. ellátva. A belső +15 V-os fantomtápnak
köszönhetően kondenzátormikrofonok is
(22) Csatlakoztassa a lábkapcsolót a FOOT SW használhatók. Az XLR és 1/4" TS aljzatok
aljzatra az effektprocesszor be-/kikapcsolásához. egyszerre is használhatók. Ilyenkor az 1. csatorna
LEVEL vezérlésével állítható be mind a LINE,
(23) Használja a CD IN (K900FX és K450FX: AUXIN) mind a MIC jel szintje.
aljzatokat a CD-lejátszó, szalagos deck, CD- vagy
MD walkman kimenetének csatlakoztatásához. (26) Gyártási szám.
Ezzel lehetőség nyílik együttes zenehallgatásra
és billentyűs hangszeres lejátszásra.

2.1. ábra: Az előlapon található kezelőszervek (K3000FX és K1800FX)

2.2. ábra: A hátlapon található kezelőszervek (K3000FX és K1800FX)

2.3. ábra: Az előlapon található kezelőszervek (K900FX és K450FX)
5

ULTRATONE K3000FX/K1800FX/K900FX/K450FX

2.4. ábra: A hátlapon található kezelőszervek (K900FX és K450FX)

3. KONFIGURÁCIÓS PÉLDÁK

3.1. ábra: ULTRATONE berendezést használó 3.2. ábra: Konfiguráció élő előadáshoz
konfiguráció
A 3.2. ábrán látható konfigurációban az ULTRATONE
A 3.1. ábrán az ULTRATONE berendezésre billentyűs berendezés hangjele tetszőleges méretű
hangszer, dobgép és mikrofon van csatlakoztatva. Ezen teremhangosító rendszer használatával erősíthető.
kívül CD-lejátszó van bekötve az AUX IN bemenetre a Ezzel az összeállítással az erősítő felhasználható élő
lejátszott műsor betáplálásához. A lábkapcsolóval előadásokhoz vagy zenekari próbákhoz.
kapcsolható be és ki a belső effektprocesszor.

6

ULTRATONE K3000FX/K1800FX/K900FX/K450FX

4. AUDIÓ CSATLAKOZÁSOK

Az ULTRATONE berendezés 1/4"-os bemenetekkel és kimenetekkel van ellátva, továbbá szimmetrikus XLR aljzatok
állnak rendelkezésre az 1. csatorna bemenetére és a Line Out kimenetekre (K3000FX és K1800FX). Részletesebb
információkat lásd az 5. "Műszaki adatok" részben.

4.1. ábra: 1/4"-os TS dugasz

4.2. ábra: 1/4"-os TRS dugasz

Aszimmetrikus használat esetén az 1-es és 3-as tűt át kell hidalni
4.3. ábra: XLR aljzatok

4.4. ábra: RCA kábel (a CD IN/AUX IN bemenethez)

7

ULTRATONE K3000FX/K1800FX/K900FX/K450FX

5. MŰSZAKI ADATOK

K450FX K900FX K1800FX K3000FX

AUDIOBEMENETEK

Line In (1 - 4) bemenetek 1/4"-os TS aljzat

Bemeneti impedancia kb. 30 kΩ, szimmetrikus

Sztereó Link In bemenet 1/4"-os TS aljzat

Bemeneti impedancia kb. 20 kΩ, aszimmetrikus

CD In/Aux In bemenet RCA aljzat

Bemeneti impedancia kb. 20 kΩ, aszimmetrikus

Mic In 1 bemenet XLR aljzat

Bemeneti impedancia kb. 2 kΩ, szimmetrikus

AUDIOKIMENETEK

Fejhallgató kimenete 1/4"-os TRS aljzat

Line Out kimenet 1/4"-os TS és XLR aljzat

Kimeneti impedancia 1/4"-os TS aljzat: kb. 150 kΩ, aszimmetrikus

XLR aljzat: kb. 300 kΩ, szimmetrikus

Sztereó Link Out kimenet 1/4"-os TS aljzat

Kimeneti impedancia kb. 150 kΩ, aszimmetrikus

Sub Out kimenet 1/4"-os TS aljzat

Kimeneti impedancia kb. 150 kΩ, aszimmetrikus

HANGSZÍNSZABÁLYZÓ

Típus Grafikus hangszínszabályzó FBQ visszacsatolás-érzékelővel

Frekvenciatartomány 63 Hz / 250 Hz /1 kHz / 3.5 kHz /12kHz 63 Hz/160 Hz/400 Hz/1 kHz/2.5 kHz/6.3
kHz/12 kHz

Sávszélesség 2/3 oktáv

Szabályozási tartomány +12 és -12dB között

DIGITÁLIS EFFEKTPROCESSZOR

Konverterek 24-bites szigma-delta, 64/128-szoros túlmintavételezés

Mintavételi gyakoriság 40 kHz

RENDSZERSPECIFIKÁCIÓ

Erősítő-kimenet 45 watt 90 watt 180 watt 300 watt

HANGSUGÁRZÓ

Típus 10''-os BUGERA™ 12''-os BUGERA™ 12''-os BUGERA™ 15''-os BUGERA™
hangsugárzó mélynyomó és egyedi mélynyomó és egyedi mélynyomó és
egyedi 1''-os
1''-os meghajtó 1''-os meghajtó meghajtó

Bemeneti impedancia 4Ω

TÁPELLÁTÁS

Hálózati feszültség 230 V~, 50 Hz (Európa)

Általános export modell 120/230 V~, 50 -60 Hz
Teljesítményfelvétel
Biztosíték kb. 75 W kb. 150 W kb. 290 W kb. 350 W

Tápaljzat 100-120 V~: 100-120 V~: 100-120 V~: 100-120 V~:
MÉRET / TÖMEG 2.5 A H 250V 3,5 A H 250 V 6,3 A H 250V 6,3 A H 250V
Méretek
Tömeg 220 - 240 V~: 220 - 240 V~: 220 - 240 V~: 220 - 240 V~:
1,25 A H 250V 1,6 A H 250V 3,15 A H 250V 3,15 A H 250V

Szabványos IEC dugaszolóaljzat

kb. 419 mm x 441 mm kb. 429 mm x 492 mm kb. 429 mm x 492 mm kb. 530 mm x

x 299 mm x 299 mm x 299 mm 597 mm x 406 mm

kb. 14,6 kg kb. 18,8 kg kb. 20,1 kg kb. 29,5 kg

A BEHRINGER cég alapvető célkitűzése, hogy folyamatosan megfeleljen a legszigorúbb professzionális szabványoknak.
Ezért a már meglévő berendezéseket időnként minden előzetes értesítés nélkül módosítjuk. A műszaki jellemzők és a
kivitel különbözhetnek a kézikönyvben szereplőktől.

8


Click to View FlipBook Version