The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-12-04 05:02:05

Pioneer XW-PSS01 CZ

Pioneer XW-PSS01 CZ

PLC MULTIROOM SYSTEM PLC Multiroom System

XW-PSS01
XW-PSS01-L
XW-PSS02-S

Návod k použití

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. Ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Důležité
Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost "nebezpečného napětí" v přístroji, které může
způsobit úraz.

VAROVÁNÍ:
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryty přístroje. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné
části. Vždy vyhledejte odbornou opravnu.
Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace
týkající se použití a údržby přístroje.

Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace,
týkající se použití a údržby přístroje.

Výměnu vidlice napájecího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

2

XW PSS01 – Návod k použití

Funkce systému C/HSSeenl.sor Standby/On

S použitím tohoto systému můžete poslouchat zvukové Volitelný Input Selector CH Select
zdroje z přístroje Power Line Sound Station reproduktor
jednoduchým připojením napájecího kabelu do síťové XW-PSS02-S Dual Sound
zásuvky kdekoli v domě. Například můžete umístit Timer
přístroj Power Line Sound Station do obývacího pokoje Enter
v domě a pak použít samostatné reproduktory Cancel
v kuchyni, hale a ložnici pro poslech hudby tam, kde
zrovna chcete. RDM Play

Také díky sensoru dálkového ovládání na reproduktoru USB Control
XW-PSS01-L (velký), dodávaném s tímto systémem,
můžete ovládat přístroj Power Line Sound Station i
když posloucháte hudbu v jiné místnosti.

Volitelně můžete doplnit tento systém dalším
reproduktorem XW-PSS01-L (velký) nebo
reproduktorem XW-PSS01-S (malý), čímž můžete
poslouchat hudbu v celém domě (až 6 reproduktorů).

Doporučené použití

S použitím USB paměťového zařízení, připojeného k tomuto přístroji, můžete použít tento systém pro poskytování
celodenní hudby nastavením časovače zapnutí pro spuštění přehrávání ráno a vypnutí systému večer. Rovněž
s použitím volitelného reproduktoru XW-PSS02-S můžete využít výhod vestavěného detektoru pohybu pro
spuštění USB přehrávání, když někdo projde kolem.

Díky funkci výběru kanálu tohoto systému můžete poslouchat různou hudbu v různých místnostech. Například
můžete nechat přehrávat připojené USB paměťové zařízení v kuchyni, zatímco připojený CD přehrávač přehrává
jiný druh hudby v dětském pokoji.

Kontrola příslušenství

• Dálkový ovladač x1
• Lithiová baterie (CD2025) x1
• Napájecí kabel x1
• Tento návod k použití x1

3

Než začnete

Propojení

Před propojováním nebo změnou propojení vypněte napájení a odpojte napájecí kabely všech komponentů
systému od sítě. Připojení k síti by měl být poslední krok.

Přenosný CD přehrávač Stereo Out - Použijte pro stereofonní
výstup kanálu A (CH-A) pro linkový zdroj,
jako je vstup rekordéru nebo subwooferu.

Line 1 Audio In Line 2 Control Out Stereo Out PC AC In

F.Audio USB

RL R L

AUDIO OUT

USB zařízení Do zásuvky

R

L
AUDIO OUT

R AUDIO L Music > CONTROL
Extras >

STANDBY/ON MD DVD/CD MD FM/AM/INPUT VOLUME
+
TIMER DVD/CD –

PUSH OPEN Control Dock pro iPod atd. PC přes USB

Mini komponent atd.

iPod je obchodní značka společnosti Apple Computer, Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.

Control Out – Použijte pro propojení s přístrojem „IDK-01“ Pioneer Control Dock pro iPod (není v příslušenství).
Po připojení:

• Namiřte dálkový ovladač přístroje Pioneer Control Dock pro iPod na sensor dálkového ovládání (nacházející
se na reproduktoru XW-PSS01-L) tohoto systému (seznam dostupných funkcí viz. návod k použití přístroje
Pioneer Control Dock pro iPod).

• Použijte tlačítko Standby/On tohoto systému pro zapnutí/vypnutí přístroje Pioneer Control Dock pro iPod.

• V některých případech, podle nabídky přehrávače iPod nebudete moci použít dálkový ovladač. Při ovládání
nabídek přehrávače iPod pomocí dálkového ovladače sledujte zobrazení na displeji přehrávače iPod.

Použití časovače

Nastavení hodin

1. Stiskněte tlačítko Timer, použijte tlačítka / pro výběr nastavení času (na displeji bliká indikátor ),
pak stiskněte tlačítko Enter.

2. Použijte tlačítka / pro nastavení hodin, pak stiskněte tlačítko Enter.

3. Použijte tlačítka / pro nastavení minut, pak stiskněte tlačítko Enter.

4

Nastavení časovače zapnutí

Použijte časovač zapnutí pro nastavení zapnutí/vypnutí systému ve stejný čas každý den.

1. Stiskněte tlačítko Timer, použijte tlačítka / pro výběr nastavení časovače zapnutí (na displeji bliká
indikátor ), pak stiskněte tlačítko Enter.

2. Použijte tlačítka / pro výběr Edit, pak stiskněte tlačítko Enter.

3. Nastavte čas zapnutí.
Použijte tlačítka / pro nastavení hodin, pak stiskněte tlačítko Enter. Stejně nastavte minuty a stiskněte
tlačítko Enter.

4. Nastavte čas vypnutí. svítí na displeji
Nastavte ho stejným způsobem jako čas zapnutí, nakonec stiskněte tlačítko Enter. Indikátor
pro potvrzení nastavení.

5. Vypněte systém do pohotovostního stavu.
Časovač zapnutí nefunguje, pokud je systém ponechán zapnutý.

Poznámka:

• Přístroj Control Dock pro iPod (není v příslušenství) se časovačem zapnutí zapne a spustí přehrávání. Avšak
aby tato funkce správně pracovala, musíte vypnout OSD (viz. návod, dodávaný s přístrojem Control Dock).

Aktivace/deaktivace časovače zapnutí

Pokud jste již nastavili časovač zapnutí, můžete ho aktivovat (On) nebo deaktivovat (Off) (nebo editovat (Edit))
v kroku 2 předchozího postupu (stiskněte tlačítko Enter pro potvrzení).

Nastavení časovače vypnutí

1. Stiskněte tlačítko Timer, použijte tlačítka / pro výběr nastavení časovače vypnutí (na displeji je
indikátor SLEEP), pak stiskněte tlačítko Enter.

2. Použijte tlačítka / pro výběr času vypnutí, pak stiskněte tlačítko Enter.
Vyberte z 30, 60, 90 nebo 120 minut (nebo OFF pro deaktivaci časovače vypnutí). Indikátor svítí.

Vložení baterie do dálkového ovladače

Tento dálkový ovladač používá lithiovou baterii (CR2025) z příslušenství. Před použitím odstraňte ochrannou fólii.
Když zjistíte, že se operační rozsah dálkového ovladače zkrátil, vyměňte baterii za novou podle následujícího
postupu.

Upozornění:
Při použití lithiových baterií mějte na paměti následující:
• Je zde nebezpečí exploze baterie při chybném vložení. Baterii měňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ,

doporučený výrobcem.
• Použité baterie po výměně ihned zlikvidujte. Chraňte je před dětmi.
• Při spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
• Lithiové baterie mohou způsobit požár nebo chemický výbuch, pokud jsou chybně použité. Nerozebírejte je,

nezahřívejte je nad 100 °C nebo je nespalujte.
• Ujistěte se, že je baterie vložená správně kladným a záporným pólem podle symbolů v bateriovém prostoru.
• Vyjměte baterii, pokud nebudete dálkový ovladač používat déle jak jeden měsíc.
• Při likvidaci vybitých baterií se řiďte místními předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem.

5

1. Stiskněte pojistku doprava pro uvolnění bateriového pouzdra. 1 2
4
2. Vytáhněte bateriové pouzdro.
Na pomoc můžete použít nehet. 3

3. Vyjměte starou baterii z pouzdra a vložte novou baterii.
Při vkládání baterie se ujistěte, že strana + směřuje nahoru.

4. Zasuňte bateriové pouzdro na místo.
Ujistěte se, že bateriové pouzdro je správně vložené.

Ovládací prvky a displej

1 3 4 11

CH Select

(a)

CH Select

Standby/On Sound Mute
Input Sel.

12 8 9 XW-PSS01-L
Dálkový ovladač
Standby / On Input Selector Dual Sound Timer Enter Cancel
XW-PSS02-S (volitelný)

RDM Play

USBControl Power Line Sound Station

76 10

(b) Standby/On C/HSSeenl.sor Standby/On

Input Selector 1 5
6
Dual Sound Input Sel. Sound Mute
Timer
Enter 2
Cancel
9
USB Control RDM Play
USB Control
(c)

4

CH
Sel.
/Sensor

(d) 1 3 4

(e)

(a) Sensor dálkového ovládání
Pro ovládání systému namiřte dálkový ovladač na tento sensor (ne na přístroj Power Line Sound Station).

(b) Indikátor Standby
Svítí, když je systém v pohotovostním stavu.

(c) Znakový displej
Ukazuje systémové informace, jako čas, kanál (např. CH-A/CH-B) nebo jaký zvukový zdroj je právě vybrán
(např. USB/F.AUDIO/PC/LINE1/LINE2).

Také ukazuje sílu příjmu měřenou třemi sloupcovými indikátory na displeji:
Indikátor bliká, když systém kontroluje příjem a svítí, když je příjem potvrzen.

(d) Čelní vstupy
Použijte tyto vstupy pro připojení přenosného audio zařízení (jako je CD přehrávač nebo USB paměťové
zařízení).

(e) Pohybový sensor
Když je reproduktor v pohotovostním stavu, automaticky zapne přehrávání, když detekuje pohyb.

6

Ovládání systému

1. Tlačítko Standby/On
Zapíná systém nebo ho vypíná do pohotovostního stavu (v pohotovostním stavu svítí indikátory
pohotovostního stavu na reproduktoru(ech) červeně).

• Pouze na dálkovém ovladači/reproduktoru(ech) – reproduktory a přístroj Power Line Sound Station se
zapnou/vypnout do pohotovostního stavu.

2. Tlačítko výběru vstupu
Vybírá vstupní zdroj, který chcete poslouchat.

3. Tlačítko výběru kanálu
Viz. „Výběr různých zvukových zdrojů pro různé místnosti“.

• Střed tlačítka na volitelném reproduktoru XW-PSS02-S také svítí (více viz. „Nastavení pohybového
sensoru“).

4. Tlačítka ovládání hlasitosti
Nastavení hlasitosti na reproduktoru.

5. Tlačítko ztišení zvuku
Ztiší hlasitost zvuku z reproduktoru.

6. Tlačítko Sound
Viz. „Použití zvukové nabídky“.

7. Tlačítko Dual
Viz. „Výběr různých zvukových zdrojů pro různé místnosti“.

8. Tlačítko Timer
Viz. „Použití časovače“.

9. Tlačítka ovládání USB
Použijte tato tlačítka pro ovládání přístroje, připojeného k USB vstupu na čelním panelu.

10. Nastavovací tlačítka
Použijte tlačítko Enter pro potvrzení volby a tlačítko Cancel pro opuštění nastavení.

11. Displej
Zobrazuje ve zkratce vstupní zdroj a úroveň hlasitosti.

Ovládání USB

: Přehrávání/pauza
: Skok na začátek aktuální skladby, pak předchozích skladeb.
: Skok na následující skladby.
RDM: Spuštění náhodného přehrávání.

Použití zvukové nabídky

Stiskněte tlačítko Sound pro přístup k následujícím funkcím:

S.E. On – Poskytuje virtuální surroundový zvuk a extra basy při poslechu stereofonních zdrojů (na displeji svítí
indikátor ).
ALC On – Při poslechu zvuku tato funkce brání velkým změnám hlasitosti mezi skladbami, nahranými s různou
záznamovou úrovní.
ALL On – To vybere obě předchozí funkce současně (na displeji svítí indikátor ).
OFF – Vypne zvukové funkce (vybere se automaticky, když je umožněn poslech v režimu Dual).

7

Poslech systému

1. Zapněte přístroj Power Line Sound Station a reproduktory.
Umístění tlačítka Standby/On na každém přístroji viz. „Ovládací prvky a displej“.

Standby/On

2. Použijte tlačítko Input Selector pro výběr zdroje, který chcete poslouchat.
Stiskněte tlačítko opakovaně pro přepnutí vstupních zdrojů.

Input Selector

3. Zapněte napájení komponentu, připojeného k vybranému vstupu.
Při výběru USB připojení na čelním nebo zadním panelu viz. „Použití USB vstupů“.

4. Použijte ovládání hlasitosti pro nastavení úrovně každého reproduktoru.
Umístění tlačítek ovládání hlasitosti viz. „Ovládací prvky a displej“.

Další nastavení

Následující funkce jsou dostupné pouze, pokud jste rovněž zakoupili volitelný reproduktor XW-PSS02-S.
Výběr různých zvukových zdrojů pro různé místnosti
S použitím funkce výběru kanálu můžete poslouchat různé zdroje v různých místnostech.
1. Zapněte přístroj Power Line Sound Station a reproduktory.
2. Použijte tlačítko Input Selector pro výběr zdroje, který chcete poslouchat v prvním kanálu (CH-A).

Například vyberte vstupní zdroj USB.
3. Stiskněte tlačítko Dual na přístroji Power Line Sound Station, pak použijte tlačítko Input Selector pro

výběr zdroje, který chcete poslouchat ve druhém kanálu (CH-B).
Například vyberte vstupní zdroj Line. Svítí indikátor DUAL a výběr pro každý kanál se zobrazí na displeji.
4. Ujistěte se, že zdroje, vybrané v kroku 2 a 3 jsou zapnuté a přehrávají.
5. Použijte tlačítko CH Select na každém reproduktoru pro výběr zdroje, který chcete poslouchat.
Podle předchozího příkladu můžete vybrat CH-A pro výběr vstupního zdroje USB a CH-B pro výběr vstupu
Line.
6. Použijte tlačítka S/T na každém reproduktoru pro nastavení hlasitosti.
7. Pro zrušení stiskněte znovu tlačítko Dual na přístroji Power Line Sound Station.
Zdroj CH-A se stane vstupním zdrojem. Na displeji se indikátor DUAL změní zpět na STEREO.
Poznámka:
• Při použití této funkce je zvuk z reproduktoru XW-PSS01-L slyšet monofonně.

8

Použití pohybového sensoru

Při použití volitelného reproduktoru XW-PSS02-S (malý) se přehrávání hudby spustí automaticky, když je
pohybovým sensorem detekován pohyb osoby.

Pohybový sensor

C/HSSeenl.sor

30º

30º

XW-PSS02-S 2.5 m

(malý) reproduktor

Poznámka:

• Pohybový sensor detekuje pohyb vpravo/vlevo a nahoru/dolu v dosahu 2.5 m a 30°. Pohyb vpřed/vzad nemusí
být detekován.

• Naposledy vybraný vstup se stane vstupním zdrojem.
• Pokud j vstupním zdrojem USB vstup na čelním panelu, přehrávání začne automaticky.

Nastavení pohybového sensoru

Podržte stisknuté tlačítko (Standby/On) a stiskněte tlačítko T (snížení hlasitosti) pro změnu nastavení
pohybového sensoru:

LONG – Zvuk z reproduktoru se vypne, když není po dobu 30 minut detekován pohyb.
SHORT – Zvuk z reproduktoru se vypne, když není po dobu 1 minuty detekován pohyb.
OFF – Vypne pohybový sensor.

• Pohybový sensor svítí žlutě když je vybráno nastavení LONG, zeleně při nastavení SHORT a červeně při
nastavení OFF (pohybový sensor je neaktivní, když na začátku bliká).

Použití USB vstupů

Připojení PC na zadním panelu

Je možné poslouchat audio zdroje z Vašeho počítače připojením PC rozhraní k zadnímu panelu přístroje Power
Line Sound Station.
Podle nainstalovaného softwaru můžete poslouchat jakýkoli zdroj, kompatibilní s Vaším operačním systémem,
přes tento systém.
• Operační systémy Windows® XP, Windows® 2000, Windows® Millenium Edition a Windows® 98 Second

Edition byly testované z hlediska kompatibility, ale podle nastavení počítače může být Váš systém
nekompatibilní.

1. Propojte zdířku PC na zadním panelu s USB konektorem PC nebo notebooku.

2. Zapněte počítač a tento přístroj.
Pokud provádíte připojení poprvé, vyčkejte, než se nainstaluje USB ovladač.
• Instalace může trvat minutu až dvě. Ujistěte se, že USB kabel je připojený dokud se nezobrazí dialogové
okno s informací, že USB nastavení je dokončeno. Pamatujte, že starší operační systémy mohou pro
instalaci vyžadovat disk s ovladačem.

3. Stiskněte opakovaně tlačítko Input Selector, dokud se na displeji na čelním panelu nezobrazí PC.
Proveďte nutné nastavení, aby byl na PC vybrán USB konektor jako audio výstup (asi budete muset použít
nastavení reproduktorů v ovládacích panelech počítače).
Také se musíte ujistit, že v použitém audio softwaru je správné nastavení reproduktorů. Viz. návod
k použitému softwaru.

9

4. Nastavte hlasitost na počítači a tomto přístroji.
Začněte s nastavením nízké hlasitosti na tomto přístroji a pak jí nastavte na požadovanou úroveň.

5. Zapněte přehrávání zdroje na počítači.

Poznámka:
• Nevypínejte počítač nebo neodpojujte USB kabel během přehrávání.
• Společnost Pioneer nenese žádnou odpovědnost za jakékoli poškození počítače, pády nebo selhání softwaru

nebo jiné počítačové problémy, způsobené tímto propojením.
• USB kabel musí propojovat konektor typu A (z PC) s 4-pinovým konektorem typu B (na tomto přístroji).
• I když je tento přístroj vypnut, zůstane vybraný v nastavení Vašich reproduktorů.
• Pamatujte, že použití USB rozbočovače nebo USB prodlužovacích kabelů může způsobit propojovací

problémy.

Microsoft Windows® XP, Windows® 2000, Windows® Millenium Edition, Windows® NT a Windows® 98 Second
Edition jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft, Inc.

USB připojení na čelním panelu

Připojte USB zařízení podle kapitoly „Propojení“.

1. Stiskněte opakovaně tlačítko Input Selector, dokud se na displeji na čelním panelu nezobrazí USB.

2. Připojte USB zařízení k USB konektoru na čelním panelu.

3. Stiskněte tlačítko USB ovládání / pro spuštění přehrávání.
Začne náhodné přehrávání souborů z USB zařízení. Pokud zrušíte náhodné přehrávání, soubory/adresáře
jsou přehrávány v sekvenčním pořadí na základě názvů souborů (dle standardu Unicode). V daném adresáři
jsou nejprve přehrány všechny soubory, než pokračuje přehrávání podadresářů.
• Při odpojování USB zařízení se ujistěte, že je přístroj Power Line Sound Station vypnutý do
pohotovostního stavu.

Důležité:
Pokud na displeji svítí chybové hlášení USB ERR, zkontrolujte následující body.

Err1 – Napájecí požadavek USB zařízení je pro tento přístroj moc vysoký.
Err2 – USB zařízení není kompatibilní.
Err3 – Pokud se toto hlášení objevuje po provedení všech následujících kontrol, odneste přístroj do servisu
Pioneer.
• Vypněte a znovu zapněte přístroj Power Line Sound Station.
• Znovu připojte USB zařízení, když je přístroj Power Line Sound Station vypnutý.
• Použijte předurčený síťový adaptér pro USB zařízení (dodávaný se zařízením).

Pokud se problém nevyřeší, je USB zařízení pravděpodobně nekompatibilní.

Poznámka:
• Kompatibilní audio soubory jsou WMA (.wma),/MP3 (.mp3)/MPEG-4 AAC (.m4a) (kromě souborů s ochranou

proti kopírování nebo s omezeným přehráváním).
• Kompatibilními USB velkokapacitními paměťovými zařízeními jsou externí magnetické pevné disky, přenosné

flash paměti (především „klíčenky“) a digitální audio přehrávače (MP3 přehrávače atd.) s formátem souborů
FAT16/32.
• Společnost Pioneer negarantuje kompatibilitu (operace a/nebo napájení po sběrnici) se všemi USB
velkokapacitními paměťovými zařízeními a nemá žádnou odpovědnost za případné ztráty dat, k kterým může
dojít po propojení s tímto přístrojem.
• Při velkém množství dat trvá dlouho, než systém načte obsah USB zařízení.
• USB rozbočovače nejsou podporovány.

10

Připojení přístroje Power Line Sound Station

Pro zajištění nejlepšího výkonu Vašeho systému viz. následující informace.

Přístroj Power Line Sound Station používá vysokofrekvenční signály pro přenos zvuku přes síťový rozvod elektrické energie ve
Vašem domě. Mohou nastat případy, kdy stav elektrických rozvodů v domě nebo jiné používané elektrické přístroje ovlivňují
integritu signálu, posílaného do reproduktoru(ů). Po kontrole následujících informací připojte síťové kabely nejlepším možným
způsobem.

Doporučené připojení Dobré připojení

Připojte přístroj Power Line Sound Station a reproduktor(y) Připojte tento systém způsobem, který blokuje negativní vlivy

přímo s použitím samostatných síťových zásuvek. jiných elektrických přístrojů.

CH Select

Síťový filtr

CH Select

Nabíječka

Standby/On

Input Selector

Dual Sound
Timer
Enter
Cancel

RDM Play

USB Control

Přístroje jako nabíječka mobilního telefonu,
vysavač nebo světelný stmívač.

Špatné připojení

Těmto připojením se pokud možno vyhněte, protože negativní vlivy jiných elektrických přístrojů mohou ovlivňovat integritu
signálu.

CH Select

CH Select

CH Select

Nabíječka Nabíječka Síťový filtr

Nesprávné připojení

Při provedení následujících nesprávných připojení bude systém nefunkční. Použijte předchozí doporučená připojení.

• Není možné používat dva přístroje Power Line Sound • Systém nebude funkční, pokud je mezi zásuvkami, ke

Station na jedné fázi elektrického rozvodu. kterým je připojený, umístěný rozvaděč (nebo jistič).

CH Select

\

CH Select

Standby/On

Input Selector

Dual Sound
Timer
Enter
Cancel

RDM Play

USB Control

Standby/On

Standby/On Input Selector

Input Selector Dual Sound
Timer
Dual Sound Enter
Timer Cancel
Enter
Cancel RDM Play

USB Control

RDM Play

USB Control

\ \

11

Odstraňování závad

Nesprávné ovládání je často zaměňováno za problém nebo závadu. Pokud zaznamenáte, že přístrojem se děje
něco divného, zkontrolujte nejprve následující body. Někdy problémy způsobuje jiný komponent. Zkontrolujte
ostatní použité komponenty a elektrické přístroje. Pokud nelze problém vyřešit, vyhledejte servis Pioneer.

Symptom Příčina
Chybí zvuk
• Ujistěte se, že přístroj Power Line Sound Station i reproduktor jsou připojené k síti
Přerušovaný nebo a mají zapnuté napájení.
zašuměný signál
• Zkontrolujte, že je vybrán zdroj, který chcete poslouchat (použijte tlačítko Input
Přístroj Power Line Selector).
Sound Station se
neočekávaně zapíná • Při použití funkce Dual zkontrolujte, že kanál, nastavený na reproduktoru, odpovídá
nebo vypíná. kanálu zdroje, který chcete poslouchat (viz. „Výběr různých zvukových zdrojů pro
Napájení se náhle různé místnosti“).
vypne a indikátor
pohotovostního stavu • Pokud na displeji nesvítí indikátor , je zde problém s příjmem. Přečtěte si
bliká následující informace a najděte a odstraňte příčinu.
Nelze použít dálkový
ovladač • Pokud používáte druhý přístroje, který používá elektrický rozvod pro vysílání a
příjem signálu, při použití tohoto systému ho dočasně odpojte. Také pamatujte, že
není možné používat s tímto systémem dva přístroje Power Line Sound Station.

• Pokud máte připojený přídavný reproduktor XW-PSS01-L nebo XW-PSS02-S,
reproduktory musejí mít nastavené jedinečné ID. Viz. návod k použití reproduktorů.

Mohou nastat případy, kdy stav elektrických rozvodů ve Vašem domě nebo jiné
používané elektrické přístroje ovlivňují integritu signálu, posílaného do reproduktoru(ů).
Použijte následující body pro nalezení a odstranění problému.
• Pokud elektrický systém ve Vašem domě používá rozvaděč, nemusí tento systém

správně fungovat, pokud se rozvaděč (nebo jistič) nachází mezi síťovými
zásuvkami, ke kterým je systém připojený.
• Z důvodu podmínek zapojení nemusí tento systém správně fungovat, pokud je
připojený do zásuvky v koupelně (nebo jiné zásuvky, která je z bezpečnostních
důvodů konvertovaná). V tomto případě připojte systém do jiné vhodné síťové
zásuvky.
• Různé prodlužovaní a rozbočovací přívody mohou generovat šumrušení.
Nepoužívejte je proto pro napájení přístroje Power Line Sound Station nebo
reproduktorů. Rovněž přepěťové ochrany mohou negativně ovlivňovat výkon
systému. Pro nejlepší výsledky doporučujeme připojovat systém přímo do síťových
zásuvek.
• Při připojování reproduktorů nebo přístroje Power Line Sound Station nepoužívejte
izolační transformátor nebo síťový filtr.
• Pokud zjistíte, že indikátory síly příjmu ukazují slabý příjem (např. se zobrazuje
pouze jeden sloupec indikátoru), elektrické zapojení nebo použité elektrické
přístroje mohou ovlivňovat výkonnost systému (viz. dole). Pro získání silnějšího
signálu (dva a více sloupců na indikátoru) zkuste provést připojení přímo do
síťových zásuvek, použít jiné síťové zásuvky nebo odpojit a znovu připojit přístroj
Power Line Sound Station do stejné zásuvky.
• Ujistěte se, že ostatní používané elektrické přístroje neovlivňují výkonnost tohoto
systému. Např. pokud máte mobilní telefon (nebo podobný nabíječ), vysavač, fén
nebo světelný stmívač připojený do zásuvky, zkuste ho odpojit. Světlený stmívač
můžete rovněž otestovat tak, že zcela zapnete nebo vypnete.

• Pokud zapnete/vypnete reproduktory (tlačítkem tandy/On nebo pomocí čelního
panelu/pohybového sensoru), přístroj Power Line Sound Station se rovněž
automaticky zapne/vypne. Pokud byl nastavený časovač zapnutý, má přednost
(přístroj Power Line Sound Station zůstane v pohotovostním stavu). Pamatujte, že
zapnutí přístroje Power Line Sound Station nezapne reproduktory.

• Systém může být porouchaný. Kontaktujte prodejce nebo servis.

• Sensor dálkového ovládání se nachází na reproduktoru XW-PSS01-L (velký).
Proto musíte mířit dálkovým ovladačem na reproduktor a ten musí být
nasměrovaný tak, aby nebyl sensor blokovaný. Musíte být max. 7 m a 30° od
sensoru.

12

Symptom Příčina
Pohybový sensor
nefunguje • Pohybový sensor se nachází na přední části reproduktoru XW-PSS02-S (malý).
Ujistěte se, že jste max. 2.5 m a 30° od sensoru.
Nelze přehrávat audio
soubory přes USB • Protože pohybový sensor používá infračervené paprsky, nemusí správně fungovat
propojení při umístění reproduktoru na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla.

Krátkovlnné radiové • Pokud je nastavený časovač zapnutí, má přednost před pohybovým sensorem
rušení (přístroj Power Line Sound Station zůstane v pohotovostním stavu).

Pamatujte, že přestože je systém kompatibilní s většinou kombinací standardních
bitových/vzorkovacích rychlostí komprimovaného zvuku, některé chybně kódované
soubory nemusí být možné přehrávat. Následující seznam ukazuje kompatibilní formíty
komprimovaných audio souborů:
MP3 (MPEG-1/2/2.5 Audio Layer 3) – Vzorkovací rychlosti: 8 kHz až 48 kHz, bitové
rychlosti: 8 kbit/s až 320 kbit/s (doporučeno 128 kbit/s nebo více). Přípona souborů:
.mp3.
WMA (Windows Media Audio) – Vzorkovací rychlosti: 32 kHz/44.1 kHz, bitové rychlosti:
32 kbit/s až 192 kbit/s (doporučeno 128 kbit/s nebo více). Přípona souborů: .wma,
WMA9 Pro a WMA bezeztrátové kódování: ne
AAC (MPEG-4 Advanced Audio Coding) – Vzorkovací rychlosti: 11.025 kHz až 48 kHz,
bitové rychlosti: 16 kbit/s až 320 kbit/s (doporučeno 128 kbit/s nebo více). Přípona
souborů: .m4a, Apple bezeztrátové kódování: ne

• Soubory WMA nebo MPEG-4 AAC nelze přehrávat, pokud byly nahrány s použitím
DRM (správa digitálních práv) nebo pokud je bitová/vzorkovací rychlost
nekompatibilní. To není závada.

• Pokud používáte v blízkosti systému krátkovlnné rádio, je zde možnost, že bude
docházet ke krátkovlnnému radiovému rušení. Pro odstranění problému umístěte
krátkovlnné rádio dál od tohoto systému.

13

XW PSS01-L – Návod k použití

Reproduktor pro elektrický síťový rozvod

Děkujeme, že jste si koupili tento výrobek PIONEER.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití a seznamte se s ovládáním přístroje. Po přečtení uschovejte
návod pro případné pozdější použití.

Pamatujte, že tento reproduktor je komponent kompletního reproduktorového systému (včetně přístroje XW-PSS01
Power Line Sound Station) a nefunguje jako samostatný komponent.

Využijte výhod online registrace Vašeho produktu na www.pioneer.co.uk (www.pioneer-eur.com).

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. Ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Důležité
Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost "nebezpečného napětí" v přístroji, které může
způsobit úraz.

VAROVÁNÍ:
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryty přístroje. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné
části. Vždy vyhledejte odbornou opravnu.
Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace
týkající se použití a údržby přístroje.

Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace,
týkající se použití a údržby přístroje.

Výměnu vidlice napájecího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Varování:
Tento přístroj není vodotěsný. Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj
dešti nebo vlhkosti a nestavte do blízkosti přístroje nádoby s tekutinou jako jsou květinové vázy, kosmetické a
lékařské přípravky atd.

Varování:
Na přístroj nestavte žádné zdroje ohně, jako např. svíčky. Pokud by došlo k jejich pádu na přístroj, může dojít
k požáru.

Větrání:
Při instalaci tohoto přístroje zajistěte volný prostor kolem přístroje, aby bylo zajištěno jeho chlazení (nejméně 60
cm nahoře, 10 cm vzadu a 30 cm po obou stranách).

14

Varování:
Otvory a štěrbiny na přístrojové skříni slouží pro větrání a zajištění spolehlivé funkce přístroje a chrání ho před
přehřátím a brání nebezpečí požáru, takže otvory nesmějí být nikdy blokovány nebo zakryty např. novinami, látkou
atd. Také nestavte přístroj na silný koberec, pohovku atd.

Při likvidaci vybitých baterií se řiďte místními předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem.

Operační prostředí
Operační teplota a vlhkost prostředí:
+5° C - +35° C, méně jak 85% relativní vlhkosti (chladící otvory nejsou blokované).
Neinstalujte přístroj v následujících místech:
• Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo silnému umělému osvětlení.
• Místa vystavená vysoké vlhkosti nebo špatně větraná místa.

Upozornění:
Tlačítko napájení Standby/On v poloze vypnuto neodděluje přístroj kompletně od sítě, proto instalujte přístroj na
místa, kde lze v případě nutnosti odpojit napájecí kabel od sítě. Vidlice napájecí kabelu by měla být odpojena od
sítě, pokud necháváte přístroj dlouhou dobu bez použití.

Varování:
Nepoužívejte nebo neskladujte baterie na přímém slunci nebo na jiných příliš horkých místech, jako uvnitř
automobilu nebo blízko topení. Můžete dojít k vytečení baterií, přehřátí, explozi nebo požáru. Výsledkem může být
také snížení životnosti nebo výkonnosti baterií.

Než začnete

Upozornění: Instalace

• Neumisťujte reproduktor na nestabilní místo. Může spadnout a poškodit jiné zařízení.
• Nestavte TV nebo jiné AV zařízení na tento reproduktor. Může dojít k pádu a poškození jiného zařízení.

Upozornění: Použití

• Nepoužívejte dlouhou dobu reproduktor pro výstup rušeného zvuku. Může dojít k požáru.
• Nesedejte nebo si nestoupejte na reproduktor a nenechejte děti hrát si s ním.
• Nestavte na reproduktor velké nebo těžké předměty.
• Neinstalujte reproduktor obráceně na strop nebo na stěnu.
• Nepřipevňujte tento reproduktor na strop nebo na stěnu. Může spadnout a může dojít k úrazu.
• Chraňte reproduktor před vodou a vlhkostí. Neumisťujte reproduktor v koupelně nebo na jiná místa, kde by byl

vystavený extrémní vlhkosti.

Upozornění k použití

• Podmínky, které jsou nepříjemné pro člověka jsou rovněž nevhodné pro reproduktor. Zajištění komfortního
prostředí pro reproduktor zajistí jeho nejlepší výkonnost. Udržujte následující prostředí:
Teplota: 15 °C až 25 °C
Relativní vlhkost: 35% až 65% (zima)
40% až 70% (léto)

• V oblastech s vysokou vlhkostí použijte odvlhčovač a v místech s příliš nízkou vlhkostí použijte zvlhčovač pro
nastavení úrovně vlhkosti v místnosti.

• Vyhněte se přímému slunečnímu svitu a neinstalujte reproduktor do blízkosti zdrojů tepla.
• Při použití klimatizace nebo kamen k rychlému vychlazení nebo vyhřátí místnosti dejte pozor na přílišné

snížení vlhkosti.
• Vyhněte se místům v blízkosti oken nebo tam, kde by byl reproduktor vystavený vlivu venkovního vzduchu,

protože může dojít ke kondenzaci vlhkosti.

15

Čištění reproduktorové skříně
Při normálním používání je použití suchého hadříku dostatečné pro udržení reproduktorové skříně čisté. Pokud je
to nutné, použijte hadřík, navlhčený ve slabém roztoku neutrálního saponátu a pak přístroj dobře osušte.
Nepoužívejte vosky nebo čističe na nábytek.
Nikdy nepoužívejte ředidlo, benzín, insekticidní spreje nebo jiné chemikálie na nebo v blízkosti tohoto přístroje,
protože může dojít ke korozi jeho povrchu.
Magnetické stínění
Tento reproduktorový systém je magneticky stíněný. Avšak podle místa instalace může dojít k ovlivnění barev
obrazu, pokud je reproduktorový systém umístěný v těsné blízkosti TV obrazovky. Když se to stane, vypněte TV a
za 15 až 30 minut jí znovu zapněte. Pokud problém trvá, umístěte reproduktorový systém dál od TV.
O tomto reproduktoru
• S použitím tohoto systému můžete poslouchat zvukové zdroje z přístroje Power Line Sound Station

jednoduchým připojením napájecího kabelu do síťové zásuvky kdekoli v domě. Například můžete umístit
přístroj Power Line Sound Station do obývacího pokoje v domě a pak použít samostatné reproduktory
v kuchyni, hale a ložnici pro poslech hudby tam, kde zrovna chcete.
• Také díky sensoru dálkového ovládání na reproduktoru XW-PSS01-L, dodávaném s tímto systémem, můžete
ovládat přístroj Power Line Sound Station i když posloucháte hudbu v jiné místnosti.
Instalace
Reproduktorový systém je mírně ovlivňován podmínkami v poslechové místnosti, kde je použitý. Proto zajistěte
optimální podmínky Vašeho poslechového prostředí.
Poznámka:
Společnost Pioneer nenese žádnou odpovědnost za škody nebo nehody, způsobené nesprávnou instalací.
• Každý reproduktor váží 2.8 kg. Pro instalaci vyberte stabilní místo.

Operační rozsah dálkového ovládání
Přístroj Power Line Sound Station lze ovládat dálkovým ovladačem přes sensor na reproduktoru. Operační rozsah
dálkového ovládání je následující.
Dálkový ovladač nemusí fungovat správně pokud:
• Je mezi dálkovým ovladačem a sensorem dálkového ovládání na reproduktoru nějaká překážka.
• Na sensor dálkového ovládání svítí sluneční světlo nebo jiné fluorescenční světlo.
• Reproduktor je umístěný blízko zařízení, které vyzařuje infračervené paprsky.
• Reproduktor je používán současně s jiným infračerveným dálkovým ovladačem.

16

Důležité
Nesprávné použití baterií může způsobit jejich vytečení nebo prasknutí. Dodržujte následující upozornění:

• Nikdy nepoužívejte současně novou a starou baterii.
• Vložte baterii kladným a záporným pólem podle značek v bateriovém prostoru.
• Baterie stejného tvaru mohou mít jiné napětí. Nepoužívejte současně různé typy baterií.
• Při likvidaci vybitých baterií dodržujte místní předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem.

Ovládací prvky a displej

1 23 4 5

CH Select

CH Select

Standby/On Sound Mute
Input Sel.

Ovládací prvky na reproduktoru

1. Tlačítko Standby/On
Zapíná reproduktor nebo ho vypíná do pohotovostního stavu (v pohotovostním stavu svítí indikátor
pohotovostního stavu na reproduktoru červeně).
• Reproduktor a přístroj Power Line Sound Station se zapne/vypne do pohotovostního stavu.

2. Tlačítko výběru kanálu
Vybere kanál A nebo B na přístroji Power Line Sound Station pro přehrávání.

3. Tlačítka ovládání hlasitosti
Nastavení hlasitosti na reproduktoru.

4. Displej
Zobrazuje ve zkratce vstupní zdroj a hlasitost.

5. Sensor dálkového ovládání
Pro ovládání systému namiřte dálkový ovladač na tento reproduktor (ne na přístroj Power Line Sound Station).

17

Připojení reproduktoru

Připojte vidlici napájecího kabelu do síťové zásuvky.

Doporučené připojení viz. „Připojení přístroje Power Line Sound Station“ v návodu
k XW-PSS01.

Obrázek je pouze ilustrační. Tvar síťové vidlice a zásuvky se liší podle oblasti použití.

Upozornění k napájecímu kabelu
Napájecí kabel vždy připojujte a odpojujte za vidlici. Nikdy netahejte za vlastní kabel a nedotýkejte se kabelu máte-
li mokré ruce, protože může dojít ke zkratu nebo k úrazu elektrickým proudem. Nestavte na kabel žádné předměty
a nepřiskřípněte kabel. Nedělejte na kabelu uzle a nespojujte ho s žádným jiným kabelem. Kabel musí být veden
tak, aby se po něm nešlapalo. Porušení kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Čas od času
kabel zkontrolujte. Naleznete-li nějaké porušení, vyhledejte odbornou opravnu nebo prodejnu a požádejte o jeho
výměnu.

Nastavení ID reproduktoru

Pokud je reproduktor použitý jako volitelný reproduktor s přístrojem Power Line Sound Station, je nutné mu přiřadit
ID, aby systém pracoval správně. Připojte přístroj Power Line Sound Station a reproduktor do dvou síťových
zásuvek. Síťové zásuvky by měly být co nejblíže k sobě, ideální je použít jednu zásuvku.

1. Zapněte přístroj Power Line Sound Station.

2. Stiskněte a podržte tlačítko , pak stiskněte tlačítko DUAL na přístroji Power Line Sound Station.
Na displeji by se mělo zobrazit Id SEt.

3. Zapněte reproduktor.

4. Stiskněte a podržte tlačítko T, pak stiskněte tlačítko CH Select na tomto reproduktoru.
Nastavení ID reproduktoru je potvrzeno, když indikátor Id přestane blikat.

5. Stiskněte a podržte tlačítko , pak stiskněte tlačítko DUAL na přístroji Power Line Sound Station.
Nastavení ID je kompletní, když indikátor přestane blikat (za cca deset sekund).

Technická specifikace

Spotřeba .................................................................................................24 W
Výkon ......................................................................................................25 W/kanál (1 kHz, 10%)
Napájení.................................................................................................. 230 – 240 V stř., 50/60 Hz
Ozvučnice ............................................................................................... Uzavřený policový typ (magneticky stíněná)
Konfigurace
Celé pásmo............................................................................................ 7.7 cm kónický typ x 2
Nominální impedance ............................................................................. 6 Ω
Vnější rozměry........................................................................................ 452 (š) x 162 (v) x 112 (h) mm
Hmotnost.................................................................................................2.8 kg

Dodávané příslušenství
Dálkový ovladač
Lithiová baterie (CR2025) x1
Vidlicový adaptér (pouze multinapěťový model) x1
Návod k použití

Poznámka:
• Změna specifikace a provedení za účelem vylepšení vyhrazena bez upozornění.

V případě problémů s použitím tohoto přístroje viz. „Ostraňování závad“ v návodu k XW-PSS01.

18

XW PSS02-S – Návod k použití

Reproduktor pro elektrický síťový rozvod

Děkujeme, že jste si koupili tento výrobek PIONEER.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití a seznamte se s ovládáním přístroje. Po přečtení uschovejte
návod pro případné pozdější použití.

Pamatujte, že tento reproduktor je komponent kompletního reproduktorového systému (včetně přístroje XW-PSS01
Power Line Sound Station) a nefunguje jako samostatný komponent.

Využijte výhod online registrace Vašeho produktu na www.pioneer.co.uk (www.pioneer-eur.com).

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. Ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Důležité
Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost "nebezpečného napětí" v přístroji, které může
způsobit úraz.

VAROVÁNÍ:
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryty přístroje. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné
části. Vždy vyhledejte odbornou opravnu.
Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace
týkající se použití a údržby přístroje.

Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace,
týkající se použití a údržby přístroje.

Výměnu vidlice napájecího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Varování:
Tento přístroj není vodotěsný. Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj
dešti nebo vlhkosti a nestavte do blízkosti přístroje nádoby s tekutinou jako jsou květinové vázy, kosmetické a
lékařské přípravky atd.

Varování:
Na přístroj nestavte žádné zdroje ohně, jako např. svíčky. Pokud by došlo k jejich pádu na přístroj, může dojít
k požáru.

Větrání:
Při instalaci tohoto přístroje zajistěte volný prostor kolem přístroje, aby bylo zajištěno jeho chlazení (nejméně 60
cm nahoře, 10 cm vzadu a 30 cm po obou stranách).

19

Varování:
Otvory a štěrbiny na přístrojové skříni slouží pro větrání a zajištění spolehlivé funkce přístroje a chrání ho před
přehřátím a brání nebezpečí požáru, takže otvory nesmějí být nikdy blokovány nebo zakryty např. novinami, látkou
atd. Také nestavte přístroj na silný koberec, pohovku atd.

Při likvidaci vybitých baterií se řiďte místními předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem.

Operační prostředí
Operační teplota a vlhkost prostředí:
+5° C - +35° C, méně jak 85% relativní vlhkosti (chladící otvory nejsou blokované).
Neinstalujte přístroj v následujících místech:
• Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo silnému umělému osvětlení.
• Místa vystavená vysoké vlhkosti nebo špatně větraná místa.

Upozornění:
Tlačítko napájení Standby/On v poloze vypnuto neodděluje přístroj kompletně od sítě, proto instalujte přístroj na
místa, kde lze v případě nutnosti odpojit napájecí kabel od sítě. Vidlice napájecí kabelu by měla být odpojena od
sítě, pokud necháváte přístroj dlouhou dobu bez použití.

Varování:
Nepoužívejte nebo neskladujte baterie na přímém slunci nebo na jiných příliš horkých místech, jako uvnitř
automobilu nebo blízko topení. Můžete dojít k vytečení baterií, přehřátí, explozi nebo požáru. Výsledkem může být
také snížení životnosti nebo výkonnosti baterií.

Než začnete

Upozornění: Instalace

• Neumisťujte reproduktor na nestabilní místo. Může spadnout a poškodit jiné zařízení.
• Nestavte TV nebo jiné AV zařízení na tento reproduktor. Může dojít k pádu a poškození jiného zařízení.

Upozornění: Použití

• Nepoužívejte dlouhou dobu reproduktor pro výstup rušeného zvuku. Může dojít k požáru.
• Nesedejte nebo si nestoupejte na reproduktor a nenechejte děti hrát si s ním.
• Nestavte na reproduktor velké nebo těžké předměty.
• Neinstalujte reproduktor obráceně na strop nebo na stěnu.
• Nepřipevňujte tento reproduktor na strop nebo na stěnu. Může spadnout a může dojít k úrazu.
• Chraňte reproduktor před vodou a vlhkostí. Neumisťujte reproduktor v koupelně nebo na jiná místa, kde by byl

vystavený extrémní vlhkosti.

Upozornění k použití

• Podmínky, které jsou nepříjemné pro člověka jsou rovněž nevhodné pro reproduktor. Zajištění komfortního
prostředí pro reproduktor zajistí jeho nejlepší výkonnost. Udržujte následující prostředí:
Teplota: 15 °C až 25 °C
Relativní vlhkost: 35% až 65% (zima)
40% až 70% (léto)

• V oblastech s vysokou vlhkostí použijte odvlhčovač a v místech s příliš nízkou vlhkostí použijte zvlhčovač pro
nastavení úrovně vlhkosti v místnosti.

• Vyhněte se přímému slunečnímu svitu a neinstalujte reproduktor do blízkosti zdrojů tepla.
• Při použití klimatizace nebo kamen k rychlému vychlazení nebo vyhřátí místnosti dejte pozor na přílišné

snížení vlhkosti.
• Vyhněte se místům v blízkosti oken nebo tam, kde by byl reproduktor vystavený vlivu venkovního vzduchu,

protože může dojít ke kondenzaci vlhkosti.

20

Čištění reproduktorové skříně

Při normálním používání je použití suchého hadříku dostatečné pro udržení reproduktorové skříně čisté. Pokud je
to nutné, použijte hadřík, navlhčený ve slabém roztoku neutrálního saponátu a pak přístroj dobře osušte.
Nepoužívejte vosky nebo čističe na nábytek.
Nikdy nepoužívejte ředidlo, benzín, insekticidní spreje nebo jiné chemikálie na nebo v blízkosti tohoto přístroje,
protože může dojít ke korozi jeho povrchu.

Magnetické stínění

Tento reproduktorový systém je magneticky stíněný. Avšak podle místa instalace může dojít k ovlivnění barev
obrazu, pokud je reproduktorový systém umístěný v těsné blízkosti TV obrazovky. Když se to stane, vypněte TV a
za 15 až 30 minut jí znovu zapněte. Pokud problém trvá, umístěte reproduktorový systém dál od TV.

O tomto reproduktoru

• S použitím tohoto systému můžete poslouchat zvukové zdroje z přístroje Power Line Sound Station
jednoduchým připojením napájecího kabelu do síťové zásuvky kdekoli v domě. Například můžete umístit
přístroj Power Line Sound Station do obývacího pokoje v domě a pak použít samostatné reproduktory
v kuchyni, hale a ložnici pro poslech hudby tam, kde zrovna chcete.

• Tento volitelný reproduktor XW-PSS02-S umožňuje použití pohybového sensoru pro spuštění USB přehrávání
když někdo projde kolem.

Instalace

Reproduktorový systém je mírně ovlivňován podmínkami v poslechové místnosti, kde je použitý. Proto zajistěte
optimální podmínky Vašeho poslechového prostředí.

Poznámka:
Společnost Pioneer nenese žádnou odpovědnost za škody nebo nehody, způsobené nesprávnou instalací.

• Každý reproduktor váží 1.2 kg. Pro instalaci vyberte stabilní místo.
• Reproduktor má pohybový sensor. Umístěte ho tak, aby byl schopný registrovat pohyb osob kolem něj.

Pohybový sensor detekuje pravý/levý a horní/dolní pohyb v rozsahu 2.5 m a 30°. Přední/zadní pohyb nemusí
být detekován.

Pohybový sensor

C/HSSeenl.sor

30º

30º

XW-PSS02-S 2.5 m

Ovládací prvky a displej 123

Ovládací prvky na reproduktoru CH
Sel.
1. Tlačítko Standby/On /Sensor
Zapíná reproduktor nebo ho vypíná do pohotovostního stavu (v pohotovostním
stavu svítí indikátor pohotovostního stavu na reproduktoru červeně). 4
• Reproduktor a přístroj Power Line Sound Station se zapne/vypne do
pohotovostního stavu. C/HSSeenl.sor

2. Tlačítko výběru kanálu
Vybere kanál A nebo B na přístroji Power Line Sound Station pro přehrávání.
• Střed tlačítka také svítí (více viz. „Nastavení pohybového sensoru“).

3. Tlačítka ovládání hlasitosti
Nastavení hlasitosti na reproduktoru.

21

4. Pohybový sensor
Když je reproduktor v pohotovostním stavu, automaticky spustí přehrávání, pokud detekuje pohyb.

Připojení reproduktoru

Připojte vidlici napájecího kabelu do síťové zásuvky.

Doporučené připojení viz. „Připojení přístroje Power Line Sound Station“ v návodu
k XW-PSS01.

Obrázek je pouze ilustrační. Tvar síťové vidlice a zásuvky se liší podle oblasti použití.

Upozornění k napájecímu kabelu
Napájecí kabel vždy připojujte a odpojujte za vidlici. Nikdy netahejte za vlastní kabel a nedotýkejte se kabelu máte-
li mokré ruce, protože může dojít ke zkratu nebo k úrazu elektrickým proudem. Nestavte na kabel žádné předměty
a nepřiskřípněte kabel. Nedělejte na kabelu uzle a nespojujte ho s žádným jiným kabelem. Kabel musí být veden
tak, aby se po něm nešlapalo. Porušení kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Čas od času
kabel zkontrolujte. Naleznete-li nějaké porušení, vyhledejte odbornou opravnu nebo prodejnu a požádejte o jeho
výměnu.

Nastavení ID reproduktoru

Pokud je reproduktor použitý jako volitelný reproduktor s přístrojem Power Line Sound Station, je nutné mu přiřadit
ID, aby systém pracoval správně. Připojte přístroj Power Line Sound Station a reproduktor do dvou síťových
zásuvek. Síťové zásuvky by měly být co nejblíže k sobě, ideální je použít jednu zásuvku.

1. Zapněte přístroj Power Line Sound Station.

2. Stiskněte a podržte tlačítko , pak stiskněte tlačítko DUAL na přístroji Power Line Sound Station.
Na displeji by se mělo zobrazit Id SEt.

3. Zapněte reproduktor.

4. Stiskněte a podržte tlačítko T, pak stiskněte tlačítko CH Sel. na tomto reproduktoru.
Nastavení ID reproduktoru je potvrzeno, když pohybový sensor přestane blikat a zůstane svítit.

5. Stiskněte a podržte tlačítko , pak stiskněte tlačítko DUAL na přístroji Power Line Sound Station.
Nastavení ID je kompletní, když indikátor přestane blikat (za cca deset sekund).

Technická specifikace

Spotřeba ................................................................................................. 7 W
Výkon ...................................................................................................... 5 W (1 kHz, 10%)
Napájení.................................................................................................. 230 – 240 V stř., 50/60 Hz
Ozvučnice ............................................................................................... Uzavřený policový typ (magneticky stíněná)
Konfigurace
Celé pásmo............................................................................................ 5.2 cm kónický typ
Nominální impedance ............................................................................. 8 Ω
Vnější rozměry........................................................................................ 109 (š) x 176 (v) x 109 (h) mm
Hmotnost.................................................................................................1.2 kg

Dodávané příslušenství
Vidlicový adaptér (pouze multinapěťový model) x1
Návod k použití

Poznámka:
• Změna specifikace a provedení za účelem vylepšení vyhrazena bez upozornění.

V případě problémů s použitím tohoto přístroje viz. „Ostraňování závad“ v návodu k XW-PSS01.

22


Click to View FlipBook Version