The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pioneer DMH-G220BT, DMH-G221BT, DMH-G120 CZ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2021-11-08 09:16:37

Pioneer DMH-G220BT, DMH-G221BT, DMH-G120 CZ

Pioneer DMH-G220BT, DMH-G221BT, DMH-G120 CZ

DMH-G220BT/221BT Česky
DMH-G120

RDS AV AUTORÁDIO

Návod k obsluze
a instalaci

Obsah ■Další funkce ...................... 35 Česky
■ Dodatek .......................... 37
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto pro-
duktu Pioneer. ■ Návod k instalaci............ 45
Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze,
abyste se dozvěděli, jak správně Váš nový
model ovládat.
Po přečtení pokynů tento návod uložte
na bezpečném místě pro budoucí použití.
BaSys CS
Důležité

Náhledy displeje jsou pouze ilustrační a
mohou se od skutečného zobrazení na
produktu lišit.
Vzhled či obsah může být změněn bez
předchozího upozornění.

■ Bezpečnost ......................... 3
■ Části a ovládací prvky........ 7
■ Základní obsluha .............. 8
■ Bluetooth........................ 11
■ AV zdroj ........................... 17
■ Připojení smartphonu pro

AV zdroj ........................... 18

■ Rádio................................. 19
■ Komprimované soubory. 21
■ AUX .................................. 24
■ Nastavení ........................ 25

Zobrazení obrazovky nastavení............................. 25
Nastavení systému...................................................... 26
Nastavení motivu........................................................ 31
Nastavení zvuku........................................................... 31
Nastavení obrazu......................................................... 33

■ Oblíbené položky............. 34

-2-

Bezpečnost Česky

BaSys CSNěkteré právní předpisy/nařízení mohou zakázat nebo omezit umístění či použití tohoto produktu ve
vašem vozidle. Prosím, postupujte v souladu se všemi platnými zákony a předpisy týkající se používá-
ní a instalace tohoto produktu.

V případě likvidace tohoto produktu jej nemíchejte s běžným komunálním odpadem. Využijte za-
vedený systém pro sběr použitých elektronických výrobků v souladu s legislativou, která vyžaduje
řádnou likvidaci a recyklaci.
Soukromé domácnosti v členských státech EU, ve Švýcarsku a Norsku mohou odevzdat použité
elektronické produkty zdarma na určených sběrných místech, nebo u prodejce (pokud si zakoupíte
nový, podobný produkt).
O správném způsobu likvidace se informujete u společnosti, která likvidaci použitých elektronických
výrobků zajišťuje, u svého prodejce nebo na místním úřadě.
Tříděním a správnou likvidací odpadu umožňujete recyklaci odpadů, čímž přispíváte k ochraně
životního prostředí a lidského zdraví.

VAROVÁNÍ

Sloty a další a větrací otvory na produktu jsou určeny k jeho ochlazování a odvětrávání, aby se
zajistila spolehlivá funkce produktu a nemohlo dojít k jeho přehřátí. Aby se předešlo nebezpečí
vzniku požáru, větrací otvory na produktu nesmí být nikdy blokovány nebo zakryty nějakými
předměty (jako jsou papíry, podlahové rohože, tkaniny, apod).

POZOR

Tento produkt je navržen pro provozování v mírném a tropickém podnebí, dle Bezpečnostních
požadavků IEC 60065 pro audio, video a podobné elektronické přístroje.

Důležité bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ

• Nepokoušejte se instalovat nebo opravovat tento výrobek sami. Neodborná montáž nebo opravy
výrobku bez odborné přípravy a zkušeností v oblasti elektronických zařízení a automobilového
příslušenství mohou být nebezpečné, hrozí riziko zásahu elektrickým proudem, zranění a další
nebezpečí.
• Zabraňte styku přístroje s vlhkostí a kapalinami, hrozí jeho poškození či zásah elektrickým
proudem.
• Pokud do tohoto přístroje vnikne tekutina nebo cizí předmět, zaparkujte vozidlo na bezpečném
místě, vypněte zapalování (ACC OFF) a ihned kontaktujte svého prodejce nebo na nejbližší auto-

-3-

rizovaný servis Pioneer. V tomto stavu výrobek nepoužívejte, protože v opačném případě může dojít k Česky
požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
BaSys CS• Pokud zaznamenáte kouř, zvláštní zvuky, zápach nebo neobvyklé znaky na LCD obrazovce, systém
okamžitě vypněte a obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší servisní středisko Pioneer. V tomto
stavu může dojít k trvalému poškození systému.
• Tento produkt sami nerozebírejte ani neopravujte, obsahuje vysokonapěťové komponenty, které
mohou způsobit úraz po zásahu elektrickým proudem. Pro kontrolu, úpravy a opravy se vždy obraťte
na prodejce nebo na nejbližší autorizovaný servis Pioneer.
Před použitím tohoto produktu si přečtěte následující bezpečnostní informace:
• Neprovozujte tento produkt (nebo pohled zadní kamerou, pokud jste si ji zakoupili),
pokud to bude jakkoli odvádět vaši pozornost od bezpečného provozu vašeho
vozidla. Vždy dodržujte pravidla bezpečné jízdy a dodržujte veškeré dopravní
předpisy. Pokud máte s ovládáním systému nebo se čtením displeje potíže, před
provedením nezbytných kroků zaparkujte vozidlo na bezpečném místě, a zatáhněte
ruční brzdu.
• Nikdy nenastavujte hlasitost tak vysoko, že byste nemohli slyšet zvuky z okolí nebo
záchranná vozidla.
• Pro vaši bezpečnost jsou některé funkce za jízdy vypnuté, pak je třeba vozidlo
zastavit a/nebo zatáhnout parkovací brzdu.
• Tento návod si uschovejte jako podklad pro provozní postupy a bezpečnostní
informace.
• Neinstalujte tento přístroj tam, kde to může bránit řidiči ve výhledu, narušovat chod
některého ze systémů vozidla a bezpečnostních prvků, včetně airbagů nebo tlačítka
výstražných světel, nebo snížit schopnost řidiče bezpečně ovládat vozidlo.
• Nezapomeňte se, prosím, ve vozidle před jízdou připoutat, a zůstaňte připoutaní po
celou dobu jízdy. Pokud není pás správně upevněn, v případě nehody mohou být
vaše zranění mnohem závažnější.
• Nikdy nepoužívejte při řízení sluchátka.

Pro vaši bezpečnou jízdu

VAROVÁNÍ

• Světle zelený vodič je určen k detekci stavu parkovací brzdy a musí být připojen na spínanou
svorku spínače parkovací brzdy. Nesprávným zapojením nebo použití tohoto vodiče můžete
porušovat zákony/předpisy a může to vést k vážnému zranění nebo ke vzniku škody nebo ke
vzniku dopravní nehody.
• Nečiňte žádné kroky ohledně nedovolené manipulace nebo zakázání zjišťování stavu
parkovací brzdy. Blokovací systém je tu místě pro vaši ochranu a bezpečí. Vypnutí/nezapojení
blokovacího systému na parkovací brzdu může vést k vážnému zranění nebo či úmrtí.
• Aby se předešlo riziku vzniku škody, zranění a možného porušení platných předpisů, tento
produkt není určen pro sledování videa řidičem.
• V některých zemích může být nezákonné sledování videa na displeji v autě i jinou osobou, kromě
řidiče. Tam, kde takové předpisy platí, musí být dodrženy.

-4-

Pokusíte-li se sledovat video za jízdy, objeví se na displeji upozornění: "Vewing of front Česky
seat video source while driving driving is strictly prohibited.” ("Prohlížení zdroje
BaSys CSvidea za jízdy z předního sedadla je přísně zakázáno.")
Chcete-li sledovat video na tomto displeji, zastavte vozidlo na bezpečném místě a
zatáhněte parkovací brzdu. Před uvolněním parkovací brzdy stlačte brzdový pedál.

Aby nedošlo k vybití baterie

Ujistěte se, že je při používání tohoto produktu spuštěný motor vozidla. Používání
produktu s vypnutým motorem může vést k vybití baterie.

VAROVÁNÍ

Neinstalujte tento produkt do vozidla, které nemá k dispozici ACC vodiče nebo spínaný obvod.

Parkovací kamera

Tento produkt můžete používat s volitelnou zadní parkovací kamerou, což vám umožní
dohlížet na vlek, nebo zaparkovat na stísněném parkovacím místě, apod.

VAROVÁNÍ

• Obraz na displeji může být převrácený.
• Vstup parkovací kamery používejte pouze při couvání. Jiné použití může vést ke zranění nebo
jiným škodám.

POZOR

Režim pohled zadní kamerou je určen jako pomoc při couvání nebo jako dohled na přívěs, apod.
Nepoužívejte tuto funkci pro zábavu.

Manipulace s USB konektorem

POZOR

• Abyste zabránili ztrátě dat a poškození USB paměťového zařízení, nikdy jej nevyjímejte z tohoto
produktu během přenosu dat.
• Pioneer nemůže zaručit kompatibilitu se všemi USB paměťovými zařízeními a nenese žádnou
odpovědnost za ztrátu dat z multimediálních přehrávačů, iPhone, smartphone, či jiných zařízení při
použití tohoto produktu.

V případě potíží

Pokud by tento produkt správně nefungoval, obraťte se na svého prodejce nebo na
nejbližší autorizovaný servis Pioneer.

-5-

Navštivte webové stránky Pioneer Česky

BaSys CSNavštivte webové stránky: http://www.pioneer-car.eu
• Zaregistrujte si svůj výrobek. Podrobnosti o vašem nákupu budeme uchovávat. Tyto
informace vám pomohou v případě pojistné události, jako je ztráta nebo odcizení.
• Aktuální informace o Pioneer Corporation naleznete na našich webových stránkách.
• Pioneer pravidelně zveřejňuje aktualizace softwaru pro další zlepšení produktů.
Podívejte se, prosím, do sekce Support (Podpora), na webových stránkách, v části
Software.

O tomto produktu

• Tento produkt nefunguje správně v jiné oblasti, než v Evropě. Funkci RDS (Radio
Data System) lze využívat pouze u FM stanic vysílajících signál RDS. Také službu RDS-
TMC ze využívat pouze u stanic vysílajících signál RDS-TMC.
• Pioneer CarStereo-Pass je určen pouze pro použití v Německu.

Ochrana LCD panelu / displeje

• Nevystavujte LCD displej po dlouhou dobu přímému slunečnímu záření, pokud
přístroj nepoužíváte. Dlouhodobé působení přímého slunečního světla může vlivem
vysoké teploty způsobit jeho poškození.
• Pokud používáte mobilní telefon, udržujte jeho anténu dále od LCD displeje, aby se
zabránilo rušení obrazu (v podobě skvrn, barevných pruhů, atd.).
• K ovládání funkcí dotykového panelu LCD vždy používejte prsty (žádné předměty)
a dotýkejte se jej s citem. LCD lze snadno poškrábat.

Poznámky k interní paměti

• Informace jsou vymazány odpojením žlutého vodiče od akumulátoru (nebo vyjmu-
tím akumulátoru).
• Některá nastavení a zaznamenaný obsah nelze resetovat.

O tomto návodu

Tento návod k obsluze může obsahovat pro pochopení ovládání obrázky skutečných
provozních obrazovek. Nicméně, tyto ilustrační obrazovky se u některých zařízení
nemusí shodovat se skutečností (v závislosti na modelu, aktualizaci, atd.).

-6-

Význam symbolů, používaných v tomto návodu

G000BT Indikuje názvy modelů, které jsou popsanými možnostmi ovládání podporovány.
Indikuje, že se můžete dotknout odpovídajícího softwarového tlačítka na dotykové
obrazovce. Česky
Indikuje, že se můžete dotknout a podržet odpovídající softwarové tlačítko na
dotykové obrazovce.

BaSys CSČásti a ovládací prvky

Hlavní jednotka

VOL (+/-) (Hlasitost)

(HOME) Stiskněte pro zobrazení hlavní obrazovky nabídek. Stiskněte a podržte pro
(MUTE) vypnutí. Pro opětovné zapnutí stiskněte libovolné tlačítko.
Dočasné ztlumení zvuku. Stisknutím a podržením vypnete displej.

USB port

RESET Resetování mikroprocesoru (strana 8).

Mikrofon Bluetooth mikrofon je zabudován do mřížky produktu. Během telefonování
(DMH-G220BT) mluvte směrem k mikrofonu.

Pozn.
V závislosti na podmínkách používání vozidla, jako je proudění vzduchu z
klimatizační jednotky při použití funkce hands-free, může být váš hlas pro
druhého účastníka obtížně slyšitelný.

LCD displej

-7-

Základní obsluha

Resetování mikroprocesoru

POZOR Česky

Stisknutím tlačítka RESET se obnoví výchozí nastavení a obsah se vynuluje na tovární nastavení.
- Neprovádějte tento postup, pokud je k tomuto produktu připojeno další zařízení.
- Některá nastavení a uložený obsah již nebude možné obnovit.
Mikroprocesor je třeba resetovat, pokud nastane následující situace:
• Před použitím tohoto produktu, poprvé po jeho instalaci.
• Pokud tento produkt nepracuje správně.
• Pokud máte pocit, že jsou problémy s funkčností systému.

1 Vypněte zapalování (poloha OFF).

2 Stiskněte tlačítko RESET (hrotem pera nebo jiným špičatým předmětem).
Nastavení a uložený obsah se obnoví na výchozí tovární nastavení.
BaSys CS
Dálkové ovládání

Dálkové ovládání se prodává samostatně. Podrobnosti o jeho obsluze naleznete v
návodu k dálkovému ovládání.

První spuštění systému

1 Spuštěním motoru/napájení začne bootování systému.
Zobrazí se obrazovka pro výběr jazyka [Select Program Language].

Pozn.
Od dalšího spuštění: Obrazovka se bude lišit v závislosti na předchozím stavu.

2 Dotkněte se jazyka.

3 Dotkněte se .

Zobrazí se hlavní menu.

Používání dotykového panelu

Tento produkt můžete ovládat prsty dotykem na tlačítka přímo na obrazovce
dotykového panelu.
Pozn.
Pro ochranu displeje před poškozením je nutné se dotýkat jeho povrchu pouze prstem (s citem).

-8-

Společná tlačítka dotykového panelu

Přepínání mezi přehráváním a pozastavením.

Přeskočení souboru / stopy / kapitoly vpřed nebo vzad. Česky

TextovéBaSys CSPosun rychle vpřed nebo vzad.
informace Opětovným dotykem změníte rychlost přehrávání.

Zastavení přehrávání.

Pokud se na displeji nezobrazí všechny znaky, zbytek automaticky roluje.
Znaky se zobrazují dotykem na textové informace.
Pozn.
Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když vozidlo zastavíte na bezpečném
místě a použijete ruční brzdu.
Návrat na předchozí obrazovku.

Zavření obrazovky.

Seznam provozních obrazovek

Dotykem na položku v seznamu můžete zúžit možnosti a přejít k dalšímu
možnému kroku.

Objeví se, když na ploše displeje nejsou zobrazeny všechny znaky.
Pokud se dotknete tlačítka, zbytek textu po displeji roluje.

Pozn.
Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když vozidlo zastavíte na bezpečném
místě a použijete ruční brzdu.
Objeví se, pokud položky nelze zobrazit na jedné stránce.
Dotykem na či zobrazíte skryté položky.

-9-

Ovládání pomocí časové osy Česky

Tažením bodu po časové ose můžete změnit bod přehrávání.
Pozn.
Funkce časové osy se může lišit v závislosti na aktivním zdroji.

Obrazovka hlavní nabídky

6/10 21 48
BaSys CS
Radio USB BluetoothAudio AUX Camera

Ikony zdroje
Nastavení času a data (strana 35)

Nabídka Nastavení (strana 25) a Oblíbené (strana 34)

Hands-free telefonování (strana 13) (DMH-G220BT)

AV zdroj vypnutý

Pokud zvolíte , můžete vypnout téměř všechny funkce.

Přístroj se zapne při provozování následující funkce / činnosti:
• Pokud je přijat příchozí hovor (pouze pro hands-free telefonování přes Bluetooth).

(DMH-G220BT)
• Pokud vozidlo couvá, kdy je na vstupu obraz couvací kamery.
• Pokud stisknete tlačítko na tomto přístroji.
• Pokud je spínač zapalování vypnut (ACC OFF) a zapnut (ACC ON).

- 10 -

Bluetooth

G220BT Česky

Bluetooth připojení

1 Zapněte funkci Bluetooth na vašem Bluetooth zařízení.
BaSys CS
2 Stiskněte .

3 Dotkněte se , pak .

Zobrazí se obrazovka Bluetooth.

4 Dotkněte se [Connection] (připojení).

5 Dotkněte se .

Přístroj začne vyhledávat dostupná zařízení a poté je zobrazí v seznamu zařízení.

6 Dotkněte se názvu Bluetooth zařízení.
Po úspěšném zaregistrování zařízení s tímto přístrojem se vytvoří Bluetooth připojení.
Po vytvoření připojení se na seznamu zobrazí název zařízení.

Pozn.
• Jsou-li již spárovány tři zařízení, zobrazí se [Memory Full] (Plná paměť). Smažte první spárované
zařízení (strana 12).
• Pokud vaše zařízení podporuje SSP (Secure Simple Pairing), na displeji tohoto produktu se zobrazí
šestimístné číslo. Chcete-li zařízení spárovat, dotkněte se tlačítka [Yes] (Ano).
• je neplatné, když je již zařízení připojeno, během připojování nebo odpojování.

• Před připojením Bluetooth zařízení se ujistěte, že k tomuto produktu není připojeno jiné Bluetooth
zařízení, že bylo řádně odpojeno.

TIP
Bluetooth připojení je také možné provést pomocí detekce tohoto produktu z Bluetooth zařízení.
Před registrací se ujistěte, že je [Visibility] (Viditelnost) v nabídce [Bluetooth] nastaveno na [On]
(Zapnuto) (strana 12). Podrobné informace o vládání Bluetooth zařízení najdete v návodu k obsluze,
dodaném s vaším Bluetooth zařízením.

Nastavení Bluetooth

1 Stiskněte . .
2 Dotkněte se , pak

- 11 -

POZOR

Nikdy tento přístroj nevypínejte a neodpojujte Bluetooth zařízení, pokud probíhá zpracování
nastavení Bluetooth.

Položka nabídky Popis

[Connection] Připojit, odpojit, nebo vymazat registrované Bluetooth
zařízení ručně.
Dotykem na vymažete registrované zařízení. Česky
Chcete-li připojit registrované Bluetooth zařízení ručně,
dotkněte se názvu zařízení.
Chcete-li Bluetooth zařízení odpojit, dotkněte se názvu
připojeného Bluetooth zařízení v seznamu.
BaSys CS
Pozn.
Ručně připojte Bluetooth zařízení v následujících případech:
• Jsou-li zaregistrována dvě nebo více Bluetooth zařízení a
chcete ručně vybrat zařízení, které chcete použít.
• Chcete-li znovu připojit odpojené Bluetooth zařízení.
• Nelze-li z nějakého důvodu provést připojení automaticky.

[Auto Connect] Zvolte [On], má-li se připojit posledně připojené
[On] [Off] Bluetooth zařízení automaticky.

[Visibility] Pozn.
[On] [Off] Pokud byla naposledy připojena dvě Bluetooth zařízení, k
tomuto produktu se připojí automaticky obě zařízení, a to v
[PIN Code Input] pořadí, v jakém jsou registrována v seznamu zařízení.

[Device Information] Zvolte [On], chcete-li, aby byl tento produkt pro druhé
[Bluetooth Memory Clear] zařízení viditelný.

Změna PIN kódu pro Bluetooth připojení.
Výchozí PIN kód je "0000".
1 Dotykem na [0] až [9] zadejte PIN kód (až 8 číslic).
2 Dotkněte se .

Zobrazení názvu a adresy tohoto produktu.

Dotkněte se [Clear], pak [OK] pro vymazání Bluetooth paměti.

[On] = Zapnuto, [Off] = Vypnuto

Přepnutí připojení Bluetooth zařízení

Mezi připojenými Bluetooth zařízeními můžete přepínat pomocí tlačítka přepínání
v nabídce Bluetooth.
• Na tomto produktu můžete zaregistrovat až tři Bluetooth zařízení (strana 11).
• Bluetooth audio přehrávač můžete přepnout na další Bluetooth zařízení na obrazovce
Bluetooth audio přehrávání.
• Pro hands-free telefonování lze připojit pouze jedno zařízení.

- 12 -

• Hands-free telefonování se přepíná také pokud dojde k přepnutí připojeného
Bluetooth zařízení.

Hands-free telefonování Česky

Chcete-li tuto funkci používat, předem si vytvořte připojení mobilního telefonu k
tomuto produktu pomocí Bluetooth (strana 11).

POZOR

Pro vaši bezpečnost se pokud možno telefonování za jízdy vyhněte.
BaSys CS
Vyvolání hovoru

1 Stiskněte a pak se dotkněte .

Zobrazí se obrazovka nabídky telefonování.

2 Dotkněte se jedné z ikon pro telefonování na obrazovce nabídky telefonování.

Zobrazí se následující položky.
• Název aktuálního mobilního telefonu
• Seznam čísel aktuálního mobilního telefonu
• Stav příjmu aktuálního mobilního telefonu
• Stav baterie aktuálního mobilního telefonu

Počáteční vyhledávání telefonního seznamu.
Dotykem v oblasti seznamu se počáteční vyhledávání zastaví.

Použití seznamu předvoleb (strana 14).

Použití telefonního seznamu.
Vyberte kontakt z telefonního seznamu. Dotkněte se požadovaného jména v
seznamu a vyberte telefonní číslo.

TIPY

• Kontakty z vašeho telefonu budou na tento produkt přenášeny automaticky.
• Aktualizace telefonního seznamu lze provést ručně.

Použití historie hovorů. , odchozích , či zmeškaných
Hovor lze uskutečnit z přijatých hovorů
hovorů.

Přímé zadání telefonního čísla
Pro uskutečnění hovoru zadejte pomocí numerických tlačítek telefonní číslo, a
poté se dotkněte .

▶ Ukončení hovoru

1 Dotkněte se .

- 13 -

Použití seznamu předvoleb

▶ Registrace telefonního čísla

Do seznamu předvoleb můžete pro každé zařízení uložit až šest telefonních čísel.

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se či . Česky

Na obrazovce [Phone Book] (Telefonní seznam) se dotkněte požadovaného jména

pro zobrazení telefonního číslo kontaktu.

BaSys CS3 Dotkněte se .

▶ Vyvolání hovoru ze seznamu předvoleb

1 Dotkněte se .

2 Dotkněte se v seznamu požadovaného vstupu.

Zobrazí se obrazovka vytáčení a zahájí se vytáčení.

▶ Vymazání telefonního čísla

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se , pak .

3 Dotkněte se [Yes] (Ano).

Příjem hovoru

1 Dotkněte se pro přijetí hovoru.
Dotkněte se pro ukončení hovoru.

TIPY během čekajícího hovoru na něj přepnete.
• Dotykem během čekajícího hovoru jej odmítnete.
• Dotykem

Nastavení telefonování

1 Stiskněte , pak se dotkněte a .

Položka nabídky Popis
Vyberte [On] (Zapnuto), chcete-li přijímat příchozí hovory
[Auto Answer] automaticky.
[On] [Off] Vyberte [On] (Zapnuto), pokud vyzváněcí tón nevychází
z reproduktorů automobilu.
[Ring Tone]
[On] [Off]

- 14 -

Položka nabídky Popis
[Invert Name] Vyberte [On] (Zapnuto) pro převrácení pořadí jmen v
telefonním seznamu.

Nastavení soukromého režimu

Během hovoru můžete přepnout do soukromého režimu (pak budete hovořit přímo do Česky
vašeho mobilního telefonu).

1 Dotykem na či soukromý režim zapnete (On) nebo vypnete (Off).
BaSys CS
Nastavení hlasitosti volajícího
Tento produkt umožňuje nastavit hlasitost volajícího.

1 Dotkněte se pro přepnutí mezi třemi úrovněmi hlasitosti.

Poznámky k hands-free telefonování

▶Obecné poznámky
• Připojení ke všem typům mobilních telefonů pomocí Bluetooth nelze zaručit.
• Pro zachování viditelnosti mezi tímto produktem a mobilním telefonem musí být
mezi nimi vzdálenost max. 10 metrů (odesílání a přijímání hlasu a dat přes Bluetooth).
Některé mobilní telefony nemají potřebný výstup. •
• Jestliže je na mobilním telefonu vybraný soukromý režim, může to způsobit, že bude
hands-free telefonování neaktivní.
▶Registrace a připojení
• Funkce a obsluha mobilního telefonu se liší v závislosti na jeho typu. Podrobné
pokyny naleznete v návodu k obsluze vašeho mobilního telefonu.
• Pokud z mobilního telefonu nefunguje přenos telefonního seznamu, i když je s
tímto produktem spárován, telefon odpojte a spárujte jej s tímto produktem znovu.
▶Vyvolání a přijímání hovorů
• Někdy můžete zaslechnout šum či hluk, pokud:

– hovor přijmete pomocí tlačítka na telefonu,
– osoba na druhém konci linky zavěsí.
• Pokud osobě na druhém konci linky není rozumět kvůli ozvěně (efekt echa), snižte
úroveň hlasitosti pro hands-free telefonování. To může efekt echa snížit.
• U některých typů mobilních telefonů: I když stisknete tlačítko při příchozím hovoru,
mobilní telefon při příchozím hovoru nedovolí hands-free telefonování.
• Uložené jméno se zobrazí v případě, že telefonní číslo přijatého hovoru telefonním
seznamu již registrováno. Je-li jedno stejné telefonní číslo registrováno pod různými
jmény, je zobrazeno pouze telefonní číslo.

- 15 -

▶Přijaté hovory a volaná čísla z historie Česky
• Z přijatých hovorů nemůžete volat zpět na neznámé číslo (žádné telefonní číslo
uživatele).
• Pokud jsou volání uskutečňována z vašeho mobilního telefonu, v tomto produktu
nebudou zaznamenány údaje historie volání.

▶Přenos telefonního seznamu
• Pokud telefonní seznam vašeho mobilního telefonu obsahuje více než 1000 položek,
nemusí se do produktu přenést úplně všechny.
• V závislosti na mobilním telefonu se nemusí zobrazit telefonní seznam správně.
• Pokud telefonní seznam v mobilním telefonu obsahuje obrazová data, nemusí být
přenesen správně.
• V závislosti na mobilním telefonu nemusí být přenos telefonního seznamu možný.
BaSys CS
Bluetooth audio

Před použitím Bluetooth audio přehrávače jej zaregistrujte (spárujte) a připojte
k tomuto produktu (strana 11).

Pozn.
• V závislosti na Bluetooth audio přehrávači, připojenému k tomuto produktu, mohou být některé
možnosti přehrávání nedostupné nebo omezené, podle následujících dvou úrovní:
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Na audio přehrávači je možné pouze přehrávat
skladby.
- A2DP a AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Možné je přehrávání, pozastavení, výběr
skladeb, atd.
• V závislosti na Bluetooth zařízení, připojeném k tomuto produktu, mohou být některé možnosti
přehrávání omezené nebo se mohou postupy ovládání od zde uvedených informací lišit.
• Během poslechu skladeb z Bluetooth zařízení upusťte od provozování dalších funkcí telefonu, jak
je to jen možné, jinak to může způsobit při přehrávání šum.
• Když budete telefonovat přes Bluetooth zařízení, připojené k tomuto produktu prostřednictvím
technologie Bluetooth, přehrávání se může pozastavit.

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak .

Zobrazí se obrazovka nastavení systému.

3 Dotkněte se [AV Source Settings] (Nastavení AV zdroje).

4 Zkontrolujte, zda je [Bluetooth Audio] zapnuto (přepnuto na "On").

5 Stiskněte .

6 Dotkněte se [Bluetooth Audio].
Zobrazí se obrazovka přehrávání Bluetooth audio.

- 16 -

Základní obsluha Česky
Popis obrazovky přehrávání "Bluetooth audio"

Indikace čísla stopy.

Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání.
Přehrávání souborů v náhodném pořadí.
Přepínání mezi zařízeními.
BaSys CS
AV zdroj

Podporované AV zdroje

Pomocí tohoto přístroje lze přehrávat či použít následující zdroje:
• Rádio
• USB
Následující zdroje lze přehrávat či použít po připojení přídavného zařízení:
• Bluetooth® audio*
• AUX
* DMH-G220BT

Výběr zdroje

Zdroj na obrazovce výběru AV zdroje

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se ikony zdroje. , AV zdroj je vypnutý.

Pokud vyberete možnost

Zdroj na seznamu zdrojů

1 Dotkněte se na obrazovce AV Source (AV zdroj).

- 17 -

2 Dotkněte se tlačítka zdroje, který chcete vybrat.

Pokud vyberete možnost [AV OFF], AV zdroj je vypnutý.

Připojení smartphonu pro Česky
AV zdroj

BaSys CS
Při použití smartphonu s tímto produktem jsou nastavení konfigurována automaticky
podle zařízení, které chcete připojit.
Pozn.
• Metody provozování se mohou lišit v závislosti na smartphonu a jeho softwarové verzi.
• V závislosti na verzi OS vašeho smartphonu nemusí být s tímto přístrojem kompatibilní.

Smartphon (Android™ zařízení)

Toto jsou možné způsoby připojení smartphonu k tomuto produktu. Dostupné zdroje
se liší v závislosti na způsobu připojení.
• Připojení přes Bluetooth* (strana 18)
• Připojení přes USB (strana 18)
* DMH-G220BT
Kompatibilní smartphony
Kompatibilita se všemi smartphony není zaručena. Podrobnosti o kompatibilitě
smartphonů s tímto produktem naleznete na webových stránkách Pioneer.

Připojení přes Bluetooth

G220BT
Pokud je k tomuto produktu připojen smartphon pomocí technologie Bluetooth,
k dispozici jsou následující zdroje.

• Bluetooth audio

1 Propojte smartphon s tímto produktem přes Bluetooth (strana 11).

2 Stiskněte .

3 Dotkněte se kompatibilního požadovaného zdroje.

Připojení přes USB
Pokud je k tomuto produktu připojen smartphon přes USB, k dispozici jsou následující
zdroje.

- 18 -

• USB paměťové zařízení

1 Propojte smartphon s tímto produktem přes USB.

2 Stiskněte .

3 Dotkněte se kompatibilního požadovaného zdroje.

Rádio Česky

BaSys CSPostup spuštění

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se [Radio].

Zobrazí se obrazovka "Radio".

Základní obsluha

Popis obrazovky "Radio".

Vyvolání předvolby (již uložené stanice na tlačítko) z paměti.

Uložení frekvence aktuální stanice na tlačítko.

Zobrazení seznamu předvoleb.
Vyberte položku v seznamu ([1] až [6]) pro přepnutí na přednastavený kanál.

Výběr pásma FM1, FM2, FM3, MW nebo LW.

Aktivace funkce BSM (paměť nejlepších stanic) (strana 20).

Manuální ladění
Sekvenční ladění nebo nepřerušované sekvenční ladění
Uvolněním tlačítka během krátké doby přeskočí na nejbližší stanici z
aktuální frekvence. Podržením tlačítka po dobu několika sekund
se provádí nepřerušované vyhledávání.

- 19 -

Uložení nejsilnějších stanic (BSM)

Funkce BSM (paměť nejsilnějších vysílacích stanic) automaticky uloží šest nejsilnějších
vysílacích frekvencí pod tlačítka předvoleb [1] až [6].

Pozn.

• Uložením stanic funkcí BSM můžete nahradit již dříve uložené stanice. Česky
• Dříve uložené frekvence stanic mohou zůstat uložené v případě, že počet nově uložených silných
stanic nepřesáhl limit počtu stanic.

1 Dotkněte se pro zahájení vyhledávání.
BaSys CS
Šest nejsilnějších stanic bude uloženo pod tlačítky předvoleb v pořadí podle síly

signálu.

Zrušení procesu ukládání stanic

1 Dotkněte se [Cancel] (Zrušit).

Nastavení rádia

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak .

Zobrazí se obrazovka nastavení systému.

3 Dotkněte se [AV Source Settings] (Nastavení AV zdroje).

4 Dotkněte se [Radio settings] (Nastavení rádia).

Položky nabídky se liší v závislosti na zdroji.

Položka nabídky Popis

[Local] Lokální vyhledávání umožňuje naladit pouze
[Off] stanice se silným signálem (Level = Úroveň).
FM: [Level1] [Level2] [Level3] [Level4]
MW/LW: [Level1] [Level2] Pozn.
[Level4] pro FM a [Level2] pro MW/LW jsou k dispozici
[FM Step] pouze u stanic s nejsilnějšími signály.
[100kHz] [50kHz]
Vyberte krok ladění pro pásmo FM.
[Regional]*
[On] [Off] Pozn.
Při manuálním ladění stanic zůstává krok ladění
nastaven na [50kHz].

Volba, zda je během automatického vyhledávání
funkcí Auto PI kontrolován kód oblasti.

- 20 -

Položka nabídky Popis
Zapnutí [On] umožňuje přejít na jinou, silnější
[Alternative FREQ]* frekvenci, na které vysílá stejná stanice.
[On] [Off] Zapnutí [On] umožňuje automaticky vyhle-
dávat jinou RDS stanici se stejným PI kódem
[Auto PI] (Identifikace programu) v rozsahu celého
[On] [Off] kmitočtového pásma.

Pozn. Česky
I když nastavíte [Off] (vypnuto), vyhledávání
funkcí PI se provádí automaticky, pokud tuner
nezjistí dobrý příjem.

Zapnutí umožňuje příjem dopravních hlášení z
poslední zvolené frekvence, při tom se přeruší
ostatní zdroje.

Zapnutí umožňuje příjem aktuálních zpráv,
při tom se přeruší ostatní zdroje.

Přepínání kvality zvuku FM tuneru.

Hudba - upřednostňuje kvalitu zvuku.

Řeč - upřednostňuje předcházení šumu.

Na zvuk nemá žádný vliv.
[TA Interrupt]*BaSys CS
[On] [Off]

[News Interrupt]*
[On] [Off]

[Tuner Sound]*
[Music]
[Talk]
[Standard]

* Tato funkce je k dispozici pouze při příjmu v pásmu FM.

[On] = zapnuto, [Off] = vypnuto

Komprimované soubory

Připojení/odpojení USB paměťového zařízení

Přehrávat můžete komprimované audio a video soubory, nebo obrázky uložené na
externím paměťovém zařízení.

Připojení USB paměťového zařízení

1 Otevřete kryt USB portu.
2 Pomocí příslušného kabelu připojte USB zařízení/smartphon ( Android zařízení).

Pozn.
• Tento produkt nemusí s některými USB paměťovými zařízeními dosahovat optimálního výkonu.
• Připojení přes USB rozbočovač není možné.

- 21 -

POZOR Česky

BaSys CSUSB zařízení připojte pomocí příslušného USB kabelu (prodává se samostatně), protože jakékoli
zařízení připojené přímo, bude z přístroje vyčnívat, což může být nebezpečné.

Odpojení USB paměťového zařízení

1 Vytáhněte USB paměťové zařízení z konektoru USB kabelu.

Pozn.
• Před odpojením USB paměťového zařízení zkontrolujte, zda neprobíhá přenos dat.
• Před odpojením USB paměťového zařízení vypněte spínač zapalování (poloha klíčku ACC OFF).

Postup spuštění

1 Připojte USB paměťové zařízení k USB kabelu (strana 21). TIP

Pokud již bylo USB paměťové zařízení připojeno, jako zdroj přehrávání zvolte [USB].

Základní obsluha

TIP
Velikost obrazu pro video a obrazové soubory můžete nastavit (strana 35).

Audio zdroj

Popis obrazovky audio zdroje "Audio"

TIP
Dotknete-li se textových informací, veškeré informace se zobrazí rolováním pouze tehdy, pokud je
zatažená ruční brzda.

Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání pro všechny soubory / aktuální
složku / aktuální soubor.
Přehrávání nebo nepřehrávání souborů v náhodném pořadí.

Zobrazení skryté lišty funkcí.

Přepínání mezi následujícími typy mediálních souborů.
[Music]: Komprimované audio soubory
[Video]: Komprimované video soubory
[Photo]: Obrazové soubory

- 22 -

Výběr souboru ze seznamu. Česky
Dotkněte se souboru v seznamu pro přehrávání.
BaSys CS TIP
Dotykem na složku v seznamu se zobrazí její obsah. Soubor můžete v seznamu
přehrát dotykem na soubor.
Dotknete-li se během připojeného Android zařízení ikony pro výběr paměti,
přepne se mezi interní pamětí a externí pamětí.
Výběr předchozí složky nebo další složky.

Přepínání zobrazení aktuálních informací o hudbě.

Video zdroj
POZOR

Z bezpečnostních důvodů nelze video zobrazovat, pokud je vozidlo v pohybu. Chcete-li zobrazit
video, zastavte na bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdu.

Popis obrazovky video zdroje "Video"

TIP
Dotknete-li se kdekoliv na obrazovce, zobrazí se tlačítka dotykového panelu.

Přehrávání jednotlivých snímků (krokování videa).

Zpomalené přehrávání.

Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání všech souborů / aktuální složky /
aktuálního souboru.

Přepínání jazyka zvuku / titulků.

Přepínání mezi následujícími typy mediálních souborů:
[Music]: Komprimované audio soubory
[Video]: Komprimované video soubory
[Photo]: Obrazové soubory

- 23 -

Výběr souboru ze seznamu. Česky
Dotkněte se souboru v seznamu pro přehrávání.
BaSys CS TIP
Dotykem na složku v seznamu se zobrazí její obsah. Soubor můžete v seznamu
přehrát dotykem na soubor.

Zdroj statického obrazu

Popis obrazovky statických snímků "Still image"

TIP
Dotkněte se kdekoliv na obrazovce, zobrazí se tlačítka dotykového panelu.

Výběr předchozí složky nebo další složky.

Otočení zobrazeného snímku o 90° ve směru hodinových ručiček.

Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání pro všechny soubory / aktuální
složku.
Přehrávání všech souborů aktuálního rozsahu opakování nebo
nepřehrávání v náhodném pořadí.
Přepínání mezi následujícími typy mediálních souborů.
[Music]: Komprimované audio soubory
[Video]: Komprimované video soubory
[Photo]: Obrazové soubory
Výběr souboru ze seznamu.
Dotkněte se souboru v seznamu pro přehrávání.
TIP
Dotykem na složku v seznamu se zobrazí její obsah. Soubor můžete v seznamu
přehrát dotykem na soubor.

AUX

Video nebo zvuk lze také přehrávat prostřednictvím zařízení připojeného ke vstupu AUX.
POZOR

Z bezpečnostních důvodů nelze video zobrazovat, pokud je vozidlo v pohybu. Chcete-li zobrazit
video, zastavte na bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdu.

- 24 -

Pozn.
Pro připojení je vyžadován AV kabel s mini-jackem (prodává se samostatně). Podrobnosti naleznete
v instalačním návodu.

Postup spuštění

1 Stiskněte . Česky

2 Dotkněte se , pak .

BaSys CS3 Zkontrolujte, zda je zapnut vstup [AUX Input].

4 Stiskněte .

5 Dotkněte se [AUX].
Zobrazí se obrazovka AUX.

Základní obsluha

Popis obrazovky "AUX"

TIPY
• Dotykem na libovolné místo na obrazovce se zobrazí tlačítka dotykového panelu.
• Velikost obrazu pro video můžete nastavit (strana 35).

Přepínání mezi audio vstupem a video vstupem.

Nastavení

V hlavním menu můžete upravit různá nastavení.

Zobrazení obrazovky nastavení

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se .

3 Dotkněte se některé z následujících kategorií a vyberte možnosti.

Nastavení systému (strana 26)
Nastavení motivu (strana 31)

- 25 -

Nastavení zvuku (strana 31)
Nastavení videa (strana 33)
Nastavení Bluetooth (strana 11)

Nastavení systému (menu Settings) Česky

Položky nabídek se liší v závislosti na zdroji. [On] = zapnuto, [Off] = vypnuto

[AV Source Settings] (Nastavení AV zdroje)
BaSys CS
Položka nabídky Popis
[Radio settings] Nastavení rádia (strana 20)
[Bluetooth Audio] Nastavení aktivace zdroje Bluetooth audio.

[On] [Off]

* DMH-G220BT

[AUX Input]

Položka nabídky Popis
Nastavte na hodnotu [On] (Zapnuto) pro zdroj AUX
[AUX Input] (strana 24).
[On] [Off]

[Camera settings] (Nastavení kamery)

Pro využití funkce pohledu zadní parkovací kamerou je vyžadována samostatně

prodejná zadní kamera (např. ND-BC8). (Podrobné informace získáte u svého prodejce.)

▶ Rear view camera (Pohled zadní kamerou)
Tento produkt obsahuje funkci "Rear view camera", která obraz zadní kamery,
nainstalované ve vašem vozidle, automaticky přepne na celoobrazovkový, když je
zařazena zpáteční rychlost (R). Režim zobrazení kamery také umožňuje zkontrolovat,
co je za vámi během jízdy.

▶ Camera for Camera View mode (Zobrazení režimu zadní kamery)
Pohled couvací kamerou (režim "Camera View mode") lze zobrazit za všech okolností.
Mějte ale na paměti, že při tomto nastavení obraz kamery není změněn tak, aby se vešel
na displej, a že část toho, co vidí kamera, není viditelné. Chcete-li zobrazit obraz
kamery, dotkněte se [Camera] na obrazovce výběru AV zdroje (strana 17).

Pozn.
Chcete-li pohled zadní kamerou "Rear view camera" nastavit pro režim "Camera View mode",
nastavte položku pro vstup [Back Camera Input] na hodnotu [On] (Zapnuto) (strana 27).

- 26 -

POZOR Česky

Pioneer doporučuje používat kameru, jejíchž výstupní obraz je reverzní (zrcadlově obrácený), jinak
se obraz může jevit jako převrácený.
• Okamžitě ověřte, zda se na displeji zobrazí obraz zadní couvací kamery, když je zařazena zpáteční
rychlost (R).
• Pokud se z kamery zobrazí obráceně, přepněte na opačné nastavení v položce [Camera Polarity].
• Pokud se dotknete při zobrazení obrazu couvací kamery, obraz kamery se dočasně vypne.

Položka nabídky Popis

[Back Camera Input] Nastavení aktivace vstupu zadní kamery
[Off] [On]
Nastavení polarity zadní kamery.
[Camera Polarity] Polarita připojeného vodiče je kladná.
Polarita připojeného vodiče je záporná.
[Battery]
[Ground]
BaSys CS
Pozn.
Funkce je k dispozici, je-li [Back Camera Input] nastaveno na [On].

[On] = zapnuto, [Off] = vypnuto

[Safe Mode] (Bezpečný režim)

Položka nabídky Popis
Nastaví bezpečný režim, který reguluje ovládání některých
[Safe Mode] funkcí pouze tehdy, když je vozidlo zastaveno (na bezpeč-
[On] [Off] ném místě) a je použita ruční brzda.

[System Language] (Jazyk systému)

Položka nabídky Popis
[System Language] Vyberte požadovaný jazyk systému.

Pozn.
• Pokud vložený jazyk a zvolené nastavení jazyka nejsou stejné,
textové informace se nemusí zobrazit správně.
• Některé znaky nemusí být zobrazeny správně.

- 27 -

[Restore Settings] (Obnovení nastavení)

Položka nabídky Popis
[Restore Settings] Dotykem na [Restore] se obnoví vaše nastavení na
výchozí nastavení.
Česky
POZOR

Během obnovení nastavení nevypínejte zapalování/motor.

Pozn.
• Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, když vozidlo zastavíte
(na bezpečném místě) a použijete ruční brzdu.
• Zdroj je vypnutý a Bluetooth připojení je před spuštěním tohoto
procesu odpojeno. (DMH-G220BT).
BaSys CS
[Beep Tone] (Zvukový signál)

Položka nabídky Popis
Zvolte [Off], chcete-li vypnout zvukový signál, který zazní
[Beep Tone] při stisknutí tlačítka nebo při dotyku na obrazovku.
[On] [Off]

[Touch panel calibration] (Kalibrace dotykového panelu)
Pokud máte pocit, že se pozice tlačítek na dotykovém panelu odchylují od skutečných
pozic, které reagují na váš dotyk, upravte pozice odezvy na dotykovém panelu.

Pozn.
• Nepoužívejte ostré špičaté nástroje, jako jsou pera, tužky, apod. Mohou poškodit obrazovku.
• Při ukládání nastavených dat nevypínejte zapalování/motor.
• Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, když vozidlo zastavíte a použijete ruční brzdu.

- 28 -

Položka nabídky Popis
[Touch panel calibration]
1 Dotkněte se [Yes] (Ano).
2 Dotkněte šipek podél čtyř rohů displeje.
3 Stiskněte .

Výsledky úprav se uloží.
4 Opět stiskněte .

Pokračujte nastavením 16-ti bodů. Česky
5 Lehce se dotkněte středu (+) značky zobrazené na

displeji.
BaSys CS
Zobrazí se pořadí značek.
• Pokud stisknete , provedené nastavení se
obnoví na původní pozice.
• Pokud stisknete a podržíte , nastavení se
zavře.
6 Stiskněte a podržte .

Výsledky úprav se uloží.

[Dimmer Settings] (Nastavení stmívače)

Položka nabídky Popis
[Dimmer Trigger] (Spoušť stmívače) Nastavení jasu stmívače.
Automaticky přepíná stmívač (zapne nebo vypne) podle
[Auto] zapnutí nebo vypnutí světlometů vašeho vozidla.
Stmívač lze zapnout nebo vypnout ručně.
[Manual] Stmívač se zapne nebo vypne v čase podle vašeho nastavení.
[Time] Nastavení doby stmívače - ve dne nebo v noci.
[Day/Night] Tuto funkci můžete použít, když je položka [Manual]
nastavena na [Dimmer Trigger].
[Day] (Den): Funkce stmívače vypnuta.
[Night] (Noc): Funkce stmívače zapnuta.

- 29 -

Položka nabídky Popis
[Dimmer Duration] Nastavte čas, kdy má být stmívač zapnutý nebo vypnutý,
přetažením kurzorů nebo dotykem či .
Tuto funkci můžete použít, když je [Dimmer Trigger]
nastaveno na [Time].

TIPY Česky

• Každý dotek na či přesune kurzor dopředu nebo
dozadu v šířce 15 minut.
• Pokud jsou kurzory umístěny ve stejném bodě, je dostupný čas
BaSys CS stmívače 0 hodin.
• Pokud je kurzor pro nastavení času vypnutí na levém konci a
kurzor pro nastavení času zapnutí je na pravém konci, doba
trvání stmívače je 0 hodin.
• Pokud je kurzor pro nastavení času zapnutí na levém konci a
kurzor pro nastavení času vypnutí je na pravém konci, doba
trvání stmívače je 24 hodin.

Pozn.
• Zobrazení času na liště nastavení trvání stmívače závisí na
nastavení zobrazení hodin (strana 35).
• Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, když vozidlo zastavíte
(na bezpečném místě) a použijete ruční brzdu.

[Picture Adjustment] (Úprava obrazu)

Obraz můžete nastavit pro každý zdroj a pro parkovací kamerou.

POZOR

Z bezpečnostních důvodů nemůžete některé z těchto funkcí používat, když je vozidlo v pohybu.
Chcete-li tyto funkce povolit, musíte zastavit (na bezpečném místě) a použít ruční brzdu.

Pro úpravu následující nabídky se dotkněte , , , .

Položka nabídky Popis
[Brightness] (Jas) Nastavuje jas displeje - intenzitu černé.

[-24] až [+24] Nastavuje kontrast.
[Contrast]
Nastavuje sytost barev.
[-24] až [+24]
[Colour]* Nastavuje odstín barev (zdůrazněná barva, červená nebo
zelená).
[-24] až [+24] Nastavuje jasnost displeje.
[Hue]*

[-24] až [+24]
[Dimmer]

[+1] až [+48]

- 30 -

* U některých obrazů položka [Hue] a [Colour] nelze upravit. Česky

Pozn.
• Nastavení [Brightness], [Contrast], a [Dimmer] jsou uložena samostatně pro situaci, kdy jsou světla
vašeho vozidla vypnutá (ve dne) a zapnutá (v noci).
• Položky [Brightness] a [Contrast] se automaticky přepnou v závislosti na nastavení [Dimmer
Settings].
• U položky [Dimmer] lze změnit nastavení nebo čas zapnutí nebo vypnutí (strana 29).
• U některých couvacích kamer nemusí být nastavení obrazu k dispozici.
• Obsah nastavení lze uložit samostatně.

Nastavení motivu (menu Theme)
BaSys CS
Položka nabídky Popis
[Background] (Pozadí) Vyberte si tapetu z přednastavených položek
tohoto produktu. Tapetu lze nastavit pro obrazovku
[Home] [AV] hlavního menu a pro AV obrazovku.
Vyberte požadované přednastavené zobrazení pozadí.
Preset Display Skryje zobrazení pozadí.
(vypnuto) Vyberte barvu motivu.

[Theme]*

* Dotykem na [Home] nebo [AV] můžete zobrazit náhled na obrazovku hlavního menu nebo na AV
obrazovku.

Nastavení zvuku (menu Audio)

Položky nabídek se liší v závislosti na zdroji. Některé položky nabídky nebudou
k dispozici, pokud je hlasitost nastavena na ztlumení zvuku (mute).

Položka nabídky Popis
[Graphic EQ] Vyberte nebo upravte křivku ekvalizéru. Zvolte křivku, kterou
chcete použít jako základ pro přizpůsobení, a poté se dotkněte
[Super Bass] [Powerful] frekvence, kterou chcete upravit. (Custom = Vlastní)
[Natural] [Vocal] [Flat]
[Custom1] [Custom2] TIPY
• Pokud provedete úpravy, kdy je vybrána křivka [S.Bass],
[Preout] [Powerful], [Natural], [Vocal] nebo [Flat], nastavení ekvalizační
[Rear] [Subwoofer] křivky bude povinně změněno na [Custom1] (Vlastní1). Pokud
provedete úpravy, kdy je např. zvolena křivka [Custom2], křivka
[Custom2] bude aktualizována. Křivky [Custom1] a [Custom2]
mohou být vytvořeny společné pro všechny zdroje.
Vyberte výstup zadních reproduktorů. (Rear = Zadní)
Tato funkce je k dispozici, pokud je zdroj vypnutý.

- 31 -

Položka nabídky Popis Česky
[Fader/Balance] Dotkněte se či pro vyvážení předních/zadních repro-
duktorů. Nastavte [Front] (Přední) a [Rear] (Zadní) na [0], pokud
[Source Level Adjuster] používáte pouze dva reproduktory. Dotkněte se či pro
[-4] až [+4] nastavení vyvážení levých/pravých reproduktorů.

TIP: Hodnotu lze také nastavit přetažením bodu na zobrazené tabulce.

Pozn.
"Fader" lze nastavit pouze tehdy, když je jako režim reproduktorů
nastaveno [Rear].
Nastavte úroveň hlasitosti každého zdroje tak, aby se
zabránilo radikálním změnám hlasitosti při přepínání mezi
jinými zdroji, než je FM tuner.
Dotkněte se či pro porovnání úrovně hlasitosti
tuneru FM s úrovní zdroje.
BaSys CS
TIP
Pokud se přímo dotknete oblasti, kam lze kurzor přesunout,
nastavení SLA (úprava úrovně zdroje) se změní na hodnotu
bodu vašeho dotyku.

[Subwoofer] Pozn.
[On] [Off] • Nastavení vychází z úrovně hlasitosti FM tuneru, která zůstává
nezměněna.
[Speaker Level] • Tato funkce není k dispozici, pokud je jako AV zdroj zvolen FM
[Front Left] [Front Right] tuner.
[Rear Left] [Rear Right] Vyberte možnost povolit nebo zakázat výstup subwooferu
[Subwoofer] [Listening z tohoto produktu.
Position] = ([Přední levý]
[Přední pravý] [Zadní levý] Nastavte výstupní úroveň reproduktorů v poslechové pozici.
[Zadní pravý] [Subwoofer] 1 Dotkněte se či nebo vyberte poslechovou
[Poslechová pozice]) pozici a poté vyberte výstup reproduktoru.
2 Dotkněte se či pro nastavení výstupní úrovně
[Subwoofer Settings] reproduktoru.

[Listening Position] Pozn.
[Off] [Front Left] [Front U zadních reproduktorů je tato funkce k dispozici pouze v případě,
Right] [Front] [All] že je v [Preout] vybráno [Rear] (Zadní).

[Bass Boost] Vyberte fázi subwooferu a mezní frekvenci (cut-off)
[0] až [+6] LPF (str. 33).

Vyberte poslechovou pozici, ze které chcete vytvořit
centrum zvukových efektů.
([Vypnuto] [Přední-L] [Přední-R] [Přední] [Vše])

Upravte úroveň zvýraznění basů.

[On] = zapnuto, [Off] = vypnuto

- 32 -

Položka nabídky Popis

[Loudness] Kompenzuje nedostatky nízkofrekvenčních a vysoko-
[Off] [Low] [Mid] [High] frekvenčních rozsahů při nízkém objemu hlasitosti.
= ([Vypnuto] [Nízká]
[Střední] [Vysoká]) Pozn.
Tato funkce není dostupná, pokud probíhá hovor pomocí funkce
pro hands-free telefonování. (DMH-G220BT)

Nastavení hodnoty mezní frekvence (LPF cutoff frequency) Česky

BaSys CSHodnotu mezní frekvence můžete nastavit pro subwoofer.

Pozn.

[Subwoofer Settings] (Nastavení subwooferu) je možné pouze, je-li [Subwoofer] - [On].

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak .

3 Dotkněte se [Subwoofer Settings] (Nastavení subwooferu).

4 Dotkněte se či pro nastavení mezní frekvence.

Lze také nastavit následující položky.

Přepíná fázi subwooferu mezi normální a reverzní.

LPF Přepíná nastavení LPF na [On] či [Off] (Zapnuto nebo vypnuto).

Nastavení obrazu (menu Video)

Položky nabídek se liší v závislosti na zdroji.

[Time Per Photo Slide] (Nastavení intervalu prezentace)

Položka nabídky Popis
Vyberte interval prezentace obrazových souborů na tomto
[Time Per Photo Slide] produktu.
[5sec] [10sec] [15sec]
[Manual]

- 33 -

[Video Signal Setting] (Nastavení video signálu)

Položka nabídky Popis Česky
Zvolte vhodné nastavení videosignálu pro propojení
[AUX] tohoto produktu se zařízením, připojeném ke vstupu
[Auto] [PAL] [NTSC] [PAL- AUX.
M] [PAL-N] [SECAM] Zvolte vhodné nastavení videosignálu při připojení
tohoto produktu k couvací kameře.
[Camera]
[Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-
M] [PAL-N] [SECAM]
BaSys CS
Oblíbené položky (Favourite)

Registrace vašich oblíbených nabídek (zástupce) vám umožní rychle přejít na
registrované menu pouhým dotykem na obrazovce [Favourites] (Oblíbené).

Pozn.
V nabídce oblíbených položek lze zaregistrovat až 12 položek menu.

Vytvoření zástupce

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se ikony hvězdičky pro požadovanou položku menu.
Zobrazí se ikona hvězdičky pro vybrané menu.

TIP
Chcete-li tuto registraci zrušit, dotkněte se znovu ikony hvězdičky ve sloupci nabídky.

Výběr/odstranění zástupce

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se .

3 Pro výběr se dotkněte položky menu.
Chcete-li položku odstranit, dotkněte se a podržte sloupec nabídky oblíbené
položky, kterou chcete odstranit.
Zvolená položka menu je z obrazovky [Favourites] odstraněna.

- 34 -

Další funkce Česky

Nastavení času a data

1 Dotkněte se aktuálního času na obrazovce.
2 Dotkněte se či pro nastavení datumu a času.

Můžete nastavit položky: Year, month, date, hour, minute (rok, měsíc, den, hodina a
minuta).
TIPY
• Formát zobrazení času můžete změnit na [12hour] (12- hodinový) nebo [24hour] (24- hodinový).
• Můžete změnit formát zobrazení data: Day-month, Month-day (den-měsíc, měsíc-den).

Změna režimu širokoúhlého zobrazení

Režim zobrazení můžete nastavit pro AV obrazovku a soubory obrázků.

1 Dotkněte se tlačítka režimu zobrazení.

Tlačítko režimu zobrazení
BaSys CS
2 Dotkněte se požadovaného režimu.

[Full] (Plný): Zobrazení 16: 9 - obraz je na celou obrazovku beze změny poměru stran.

[Zoom] Pozn.
[Normal] Obraz ze zdroje USB se zvětší a zobrazí při zachování poměru stran původního
zdrojového obrazu.
[Trimming] (Zvětšení): Obraz videa je zvětšen vertikálně.
braz se zobrazuje beze změny poměru stran 4: 3.

Pozn.
• U zdrojů USB nemusí být poměr stran 4:3 zachován.
• Zařízení připojená přes USB MTP nejsou podporována.
(Ořez): Obraz je zobrazen přes celou obrazovku, s poměrem horizontální na vertikál-
ní nalevo, jako takový. Pokud se poměr displeje od obrazu liší, obraz může být
zobrazen jako částečně oříznutý buď v horní / dolní části, nebo po stranách.

Pozn.
[Trimming] je určen pouze pro soubory obrázků.

TIPY
• Pro každý video zdroj lze uložit různá nastavení.

- 35 -

• Je-li video zobrazeno v režimu celé obrazovky (v režimu širokoúhlého zobrazení), které neodpovídá Česky
jeho původní poměru stran, může vypadat nesprávně.
BaSys CS• Při zobrazení v režimu "Zoom" je obraz videa zobrazen jako hrubší.

Pozn.
Obrazové soubory lze nastavit na režim [Normal] nebo [Trimming] v režimu širokoúhlé obrazovky.

Obnovení produktu do výchozího nastavení

Nastavení nebo uložený obsah v tomto produktu je možné vrátit na výchozí nastavení z
[Restore Settings] (Obnovení nastavení) v menu [System] (strana 28).

- 36 -

Dodatek Nelze vytáčet čísla, protože tlačítka Česky
dotykového panelu nejsou aktivní.
BaSys CSOdstraňování problémů → Váš telefon je mimo dosah sítě.
Opakujte pokus po opětovném navázání
Pokud řešíte problémy s funkcí / ovládáním spojení se sítí operátora.
tohoto přístroje, podívejte na nejčastější → Není navázané spojení mezi tímto
problémy, jejich pravděpodobné příčiny a systémem a mobilním telefonem.
jejich řešení. Pokud zde odpověď na svou Zkontrolujte spojení / vytvořte je znovu.
otázku nenaleznete, obraťte se na svého → Ze dvou mobilních telefonů, které jsou
prodejce nebo na autorizovaný servis připojeny k tomuto přístroji současně,
Pioneer. nelze vytáčet čísla, pokud se na prvním
telefonu vytáčí číslo, probíhá vyzvánění
Obecné problémy nebo hovor.
Až bude operace na prvním ze dvou
Zobrazí se černá obrazovka a ovládání mobilních telefonů dokončena, použijte
pomocí tlačítek na dotykovém panelu přepínací tlačítko pro přepnutí na druhý
není možné. telefon a pak teprve vytočte číslo.
→ Je aktivní režim vypnutí napájení.
Stiskněte jakékoliv tlačítko na tomto Chybová hlášení
přístroji pro uvolnění režimu.
Pokud se u tohoto produktu vyskytnou
Problémy na AV obrazovce problémy, na displeji se zobrazí chybové
hlášení. V následujícím seznamu
Na displeji je upozornění a video nelze identifikujte problém a poté podnikněte
zobrazit. doporučené nápravné opatření. Pokud
→ Není připojen kabel od ruční brzdy nebo tato chyba přetrvává, chybovou zprávu si
není brzda zatažená. poznamenejte a obraťte se na svého
Připojte kabel od ruční brzdy a ruční brzdu prodejce nebo na nejbližší servis Pioneer.
zatáhněte.
→ Je aktivováno blokování ruční brzdou. Obecné
Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a AMP Error
zatáhněte ruční brzdu. → Tento produkt nepracuje po odpojení
Na displeji je zobrazena ikona a nebo při nesprávném připojení repro-
systém / přehrávání nelze ovládat. duktorů; aktivoval se ochranný obvod.
→ Ovládání není kompatibilní s Zkontrolujte připojení reproduktorů.
konfigurací videa. Pokud hlášení nezmizí ani po zapnutí/
vypnutí napájení, obraťte se na prodejce
Problémy na obrazovce pro nebo na autorizovaný servis Pioneer.
telefonování
G220BT

- 37 -

USB paměťové zařízení Podrobné informace o Česky
podporovaných
Error-02-9X/-DXBaSys CS médiích
→ Komunikace selhala.
- Vypněte a znovu zapněte zapalování. Kompatibilita
- Odpojte USB paměťové zařízení.
- Přepněte na jiný zdroj. Pak přepněte Obecné poznámky k USB paměťovým
zpět na USB paměťové zařízení. zařízením
Skipped • USB paměťové zařízení nevystavujte
→ (Přeskočeno) USB paměťové zařízení vysokým teplotám.
obsahuje soubory s ochranou DRM. • V závislosti na použitém typu USB zaří-
Chráněné soubory jsou přeskočeny. zení jej nemusí tento produkt rozpoznat,
anebo soubory nemusejí být přehrávány
Protect správně.
→ (Chráněný obsah) Všechny soubory na • Textové informace u některých audio a
USB paměťovém zařízení jsou uloženy s video souborů se nemusí zobrazit
ochranou DRM. správně.
Vyměňte USB paměťové zařízení. • Přípony souborů musí být správně
rozeznány.
Bluetooth • U souborů se složitou hierarchií složek,
přehrávaných z USB zařízení, může
G220BT docházet před začátkem přehrávání k
Error-10 prodlevě.
→ Chyba napájení Bluetooth modulu • Ovládání se může, v závislosti na typu
tohoto produktu. USB paměťového zařízení, mírně lišit.
- Vypněte a znovu zapněte zapalování. • Některé audio soubory uložené na USB
- Restartujte Bluetooth připojení. zařízení nemusí být možné přehrát z
- Vyzkoušejte jiné Bluetooth zařízení. důvodu charakteru/formát souboru,
Pokud tato chyba přetrvává, obraťte se na použité aplikace pro záznam, prostředí
autorizovaný servis Pioneer. přehrávání, apod.).

Kompatibilita USB zařízení
• Podrobnosti o USB kompatibilních
zařízeních, viz technické specifikace.
• Protokol: bulk
• K tomuto produktu nelze připojit USB
paměťové zařízení přes USB rozbočovač.
• Rozdělení na diskové oddíly u USB
zařízení není podporováno.
• Při jízdě USB paměťové zařízení pevně
zajistěte, nenechte jej spadnout na zem,
kde může uvíznout pod brzdovým nebo
plynovým pedálem.

- 38 -

• Při zahájení přehrávání audio souborů příponou. Řetězce znaků před příponou Česky
kódovaných s obrazovými daty může musí být naprosto shodné. Pokud je ale v
dojít k mírnému zpoždění.BaSys CS jednom adresáři pouze jeden soubor DivX
• Některá připojená USB zařízení mohou a jeden soubor titulků, budou tyto k sobě
generovat šum v rádiu. přiřazeny i tehdy, že shodné názvy
• Nepřipojujte nic jiného, než správné nemají.
USB paměťové zařízení. • Soubor titulků musí být uložen ve stejné
složce, jako soubor DivX.
Posloupnost audio souborů, uložených na • Lze použít až 255 souborů titulků. Další
USB paměťovém zařízení, se může lišit od soubory titulků nemusí být rozpoznány.
skutečně přehrávaného pořadí. • Název souboru titulků (včetně přípony)
může obsahovat max. 64 znaků. Pokud
Manipulační pokyny a doplňující obsahuje název souboru více než 64
informace znaků, nemusí být rozpoznán.
• Tento produkt není kompatibilní s Multi • Znakový kód souboru titulků musí
Media Card (MMC). odpovídat normě ISO-8859-1. Používání
• Soubory chráněné autorskými právy jiných znaků může být příčinou nespráv-
nelze přehrávat. ného zobrazování znaků.
Poznámky k souborům DivX • Titulky se nemusí zobrazovat správně,
Specifické poznámky k souborům DivX pokud znaky v souboru titulků obsahují
• Správnou funkci lze zaručit pouze u sou- řídicí/kontrolní kód.
borů DivX, pořízených od partnerských • V případě, že je použitá vysoká přenoso-
poskytovatelů. Neautorizované soubory vá rychlost, nemusí být titulky a s videem
DivX nemusí fungovat správně. zcela správně synchronizovány.
• Pronajaté soubory DRM nebudou • Pokud je nastaveno zobrazování více-
fungovat až do spuštění přehrávání. násobných titulků ve velmi krátkém
• Tento produkt podporuje zobrazení časovém intervalu, jako např. 0.1 sekundy,
souboru DivX až do délky 1 590 minut a 43 titulky se nemusí zobrazovat ve správném
sekund. Vyhledávání po tomto časovém okamžiku.
limitu je zakázáno.
• Podrobnosti o video formátech a verzích Kompatibilita medií
DivX, které lze přehrávat na tomto
produktu, viz technické specifikace. Obecné
• Více informací o DivX naleznete na webu: • Maximální doba přehrávání audio
http://www.divx.com/ souborů z USB paměťového zařízení:
Soubory titulků DivX 7,5 h (450 minut).
• Použít lze formát souboru titulů SRT
s příponou „.srt“. USB paměťové zařízení
• Pro každý soubor DivX lze použít pouze Souborový systém: FAT16/FAT32
jeden soubor titulků. "Vícenásobné" Maximální počet adresářů: 8
soubory titulků nelze připojit. Maximální počet složek: 300
• Souboru DivX jsou přiřazeny soubory Maximální počet souborů: 15 000
titulků, které jsou pojmenované stejným Podporované soubory: MP3, WMA, AAC,
řetězcem znaků, jako soubor DivX před WAV, DivX, MPEG-2, MPEG-4, JPEG, BMP

Kompatibilita MP3
• Verze 2.x ID3 Tag má prioritu, existují-li
verze 1.x a starší verze.

- 39 -

• Tento produkt není kompatibilní s Vzorkovací frekvence: 8, 11.025, 12, 16, Česky
následujícími: MP3i (MP3 interactive), mp3 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96 kHz
PRO, m3u playlistBaSys CS Kompatibilita DivX
• Informace o tagu mohou být zobrazeny v • Tento produkt není kompatibilní s násle-
jazyce nastaveným na základě nastavení dujícími: Formát DivX Ultra, soubory DivX
jazyka systému. bez video dat, soubory DivX kódované
audio kodekem LPCM (Linear PCM).
USB paměťové zařízení • Je-li soubor větší než 4 GB, přehrávání se
Přípona: .mp3 před koncem zastaví.
Přenosová rychlost: 8, 16, 24, 32, 40, 48, • Některé speciální funkce mohou být v
56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, důsledku skladby souborů DivX zakázány.
256, 320 kbps (CBR), VBR Kompatibilita video souborů (USB)
Vzorkovací frekvence: 16, 22.05, 24, 32, • Soubory nemusí být správně přehrány,
44.1, 48 kHz v závislosti na prostředí, ve kterém byl
ID3 tag: ID3 tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 soubor vytvořen, nebo na obsahu
souboru.
Kompatibilita WMA • Tento produkt není kompatibilní s
• Tento produkt není kompatibilní s paketovým zápisem dat.
následujícími: Windows Media® Audio 9 • Posloupnost zobrazení při výběru složky
Professional, Lossless, Voice se může změnit, v závislosti na použitém
kódování nebo softwaru pro zápis dat.
USB paměťové zařízení .avi
Přípona: .wma Formát: MPEG-4/DivX
Přen. rychlost: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, Kompatibilní video kodek: MPEG4
80, 96, 112, 128, 144, 160, 192 kbps (CBR) (part2)/DivX (Home Theater Profile)
Vzorkovací frekvence: 8, 11.025, 12, 16, Max. rozlišení: 720 pixelů × 576 pixelů
22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz Maximální snímková frekvence: 30 fps

Kompatibilita WAV • Soubory nemusí být možné přehrát, v
• Vzorkovací frekvence může být na závislosti na datovém toku.
displeji zaokrouhlena.
.mpg/.mpeg
USB paměťové zařízení Formát: MPEG-1 PS/MPEG-2 PS
Přípona: .wav Kompatibilní video kodek: MPEG-1/
Formát: Linear PCM (LPCM) MPEG-2
Přenosová rychlost: Cca. 1.5 Mbps Max. rozlišení: 720 pixelů × 576 pixelů
Vzorkovací frekvence: 16, 22.05, 24, 32, Maximální snímková frekvence: 30 fps
44.1, 48 kHz
.divx
Kompatibilita AAC Formát: MPEG-4/DivX
• Tento produkt přehrává pouze soubory Kompatibilní video kodek: MPEG4
LC-AAC, kódované iTunes. (part2)/DivX (Home Theater Profile)
Max. rozlišení: 720 pixelů × 576 pixelů
USB paměťové zařízení Maximální snímková frekvence: 30 fps
Přípona: .aac, .m4a
Přenosová rychlost: 8, 16, 24, 32, 40, 48,
56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192,
224, 256, 320 kbps (CBR), VBR

- 40 -

• Soubory nemusí být možné přehrát, v AAC Česky
závislosti na datovém toku.
BaSys CSPříklad hierarchie AAC, zkratka pro Advanced Audio Coding,
Pozn. označuje standard technologie komprese
Tento produkt čísla složkám přiřazuje. zvuku, používané s MPEG-2 a MPEG-4.
Není možné čísla složkám přiřadit Některé aplikace mohou být pro kódování
uživatelsky. souborů AAC použity, ale formáty souborů
a přípon se liší v závislosti na aplikaci, která
Bluetooth se ke kódování používá. Tento přístroj
přehrává AAC soubory kódované pomocí
Slovní označení a loga Bluetooth® jsou iTunes.
registrované ochranné známky vlastněné
společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv Upozornění týkající se
použití těchto značek společností Pioneer sledování video obsahu
Corporation je na základě licence. Ostatní
ochranné známky a obchodní názvy jsou Nezapomeňte, že používání tohoto systé-
majetkem příslušných vlastníků. mu pro komerční či veřejné účely sledování
videa může představovat porušení
WMA autorských práv, chráněných autorským
zákonem.
Windows Media je buď registrovaná ochranná
známka nebo ochranná známka Microsoft Správné používání
Corporation v USA a/nebo dalších zemích. LCD displeje
Produkt obsahuje technologie ve vlastnic-
tví Microsoft Corporation, jenž nemohou Manipulace s LCD displejem
být použity či distribuovány bez licence • Ponecháte-li LCD displej vystavený delší
od společnosti Microsoft Licensing, Inc. dobu účinkům přímého slunečního záření,
dojde k jeho nadměrnému zahřátí a
DivX následně i k možnému poškození. Jestliže
tento systém nepoužíváte, nevystavujte
Certifikovaná zařízení DivX® Home Theater jej, pokud možno, přímému slunci.
jsou testována na kvalitní přehrávání videa • LCD displej by měl být vždy používán v
DivX Home Theater (včetně .avi, .divx). Když daném teplotním rozmezí, viz technické
uvidíte logo DivX, víte, že máte svobodu v údaje na konci tohoto manuálu.
přehrávání svých oblíbených videí. DivX®, • Nepoužívejte LCD displej při vyšších či
DivX Certified® a související loga jsou nižších teplotách, než je stanovené teplot-
ochranné známky DivX, LLC a jejich použití ní rozmezí, neboť displej nemusí správně
je na základě licence. fungovat a může dojít k jeho poškození.
Toto zařízení DivX Certified® dokáže přehrávat
video soubory DivX® Home Theater v rozlišení
až 576p (včetně .avi, .divx). Software k tvorbě,
přehrávání a streamování digitálního videa si
stáhněte zdarma z: www.divx.com.

- 41 -

• Pro zlepšení čitelnosti LCD ve vozidle, LED (light-emitting diode) Česky
není tento displej ničím chráněn. podsvícení
BaSys CS• Nevyvíjejte na LCD panel silný tlak,
neboť tím byste jej mohli poškodit. Uvnitř displeje se nachází svítící LED diody,
Nadměrnou silou (tlakem), vyvinutou na které jej podsvětlují.
plochu LCD můžete způsobit prasknutí • Při nižších teplotách může vlivem charak-
LCD panelu. teru LED podsvícení u LCD displeje
• K ovládání funkcí dotykového panelu docházet k prodlevě odezvy a ke snížení
LCD vždy používejte výhradně prsty. kvality obrazu. Kvalita obrazu se při zvýšení
Obrazovku LCD udržujte v čistotě, lze teploty opět vrátí do normálu.
ji snadno poškrábat. • Životnost LED podsvícení tohoto displeje
je více než 10 000 hodin. Při používání při
Displej z tekutých krystalů vysokých teplotách se ale může zkrátit.
(LCD) • Jakmile LED podsvícení dosáhne konce
• Jestliže je LCD panel umístěn příliš blízko své životnosti, obrazovka ztmavne a obraz
výdechů topení nebo klimatizace, ujistěte nebude viditelný. V takovém případě se
se, že výdechy nejsou směrovány přímo obraťte na svého prodejce nebo na
na něj. Teplota z topení může způsobit nejbližší autorizovaný servis Pioneer.
prasknutí obrazovky a chlad z klimatizace
může zapříčinit vznik / hromadění vlhkosti Specifikace
uvnitř systému s následkem možného
poškození. Obecné
• Na LCD obrazovce se mohou objevovat Jmenovitý zdroj napájení:
malé černé nebo bílé tečky. Jedná se o
typické znaky obrazovek LCD, které 14.4 V (přípustný rozsah 10.8 V až 15.1 V)
nepředstavují žádnou poruchu. Systém uzemnění:
• Obrazovka LCD je v přímém slunečním
světle špatně čitelná. Záporný
• Při používání mobilního telefonu jej Maximální odběr proudu:
udržujte (anténu autotelefonu) dále od
obrazovky LCD, aby nedocházelo k rušení 10.0 A
videa (projevuje se v podobě teček, Rozměry (š x v x h):
barevných pruhů, apod.).
DIN
Údržba LCD displeje Šasi:
• Při odstraňování prachu z LCD nebo při
čištění vždy systém nejprve vypněte a 178 mm × 100 mm × 152 mm
pak displej otřete měkkou, suchou S výstupky:
tkaninou.
• Při otírání LCD displeje dbejte na to, 188 mm × 118 mm × 12 mm
abyste jeho povrch nepoškrábali. D
Nepoužívejte abrazivní nebo chemické Šasi:
čisticí prostředky.
178 mm × 100 mm × 159 mm
S výstupky:

171 mm × 97 mm × 5 mm
Hmotnost:

1.3 kg

- 42 -

Displej MP3 dekódování: Česky
Velikost/poměr stran: MPEG-1 & 2 & 2.5 Audio Layer 3
BaSys CS
6.2", širokoúhlý/16:9 (efektivní plocha): WMA dekódování:
137.52 mm × 77.232 mm) Ver. 7, 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 ch audio)
Pixely: (Windows Media Player)
1 152 000 (2 400 × 480)
Metoda zobrazení: AAC dekódování:
TFT Active matrix MPEG-4 AAC (dekódování pouze iTunes)
Systém barev: (Ver. 10.6 a dřívější)
PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM
kompatibilní WAV formát signálu:
Teplotní rozsah: Linear PCM : wav
-10 ˚C až +60 ˚C (Vypnuto) Vzorkovací frekvence:
Linear PCM:
Audio 16 kHz/22.05 kHz/24 kHz/32 kHz/44.1
Maximální výstupní výkon: kHz/48 kHz
• 50 W × 4 ch/4 Ω
Trvalý výstupní výkon: <USB image>
JPEG dekódování:
22 W × 4 (50 Hz až 15 kHz, 5 %THD, 4 Ω
při zatížení dvou kanálů) .jpeg, .jpg, .jpe, .bmp
Zatěžovací impedance: Vzorkování pixelů: 4:2:2, 4:2:0
4 Ω (4 Ω až 8 Ω přípustné) Velikost dekódování:
Výst. úroveň předzesilovače (max): 2.0 V
Ekvalizér (13-ti pásmový grafický ekvalizér): MAX: 8 192 (H) × 7 680 (W)
Frekvence: MIN: 32 (H) × 32 (W)
BMP dekódování:
50 Hz/125 Hz/315 Hz/800 Hz/2 kHz/5 .bmp
kHz/12.5 kHz Velikost dekódování:
Zisk: ±12 dB (2 dB/krok) MAX: 1 920 (H) × 936 (W)
Subwoofer/LPF: MIN: 32 (H) × 32 (W)
Frekvence: <USB video>
80 Hz/120 Hz/160 Hz DivX dekódování:
Fáze: Normální/Reverzní Home Theater (kromět ultra a HD): avi,
Posílení basů: .divx
Zisk: +6 dB až 0 dB (1 dB/krok) MPEG video dekódování:
Úroveň reproduktorů: MPEG1 (Low Level), MPEG2 (Main Level),
+6 dB až -24 dB (1 dB/krok) MPEG4 (part2) (Main Level)

USB Bluetooth

USB 1.1, USB 2.0 full speed, USB 2.0 high (DMH-G220BT)
speed Verze:

Max. odběr proudu:: 0.5 A Bluetooth 4.1 certifikovaný
USB třída: Výstupní výkon:

MSC (Mass Storage Class), MTP (Media 3.0 dBm (-6 dB/+2 dB) (Power class 2)
Transfer Protocol) Frekvenční pásmo:
Souborový systém: FAT16, FAT32
<USB audio> 2 400 MHz až 2 483.5 MHz

FM tuner
Frekvenční rozsah

87.5 MHz až 108 MHz

- 43 -

Využitelná citlivost: Česky
12 dBf (1.1 μV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)

Poměr signálu k šumu:
72 dB (IEC-A network)

MW tuner
Frekvenční rozsah:

531 kHz až 1 602 kHz (9 kHz)
Využitelná citlivost:
28 μV (S/N: 20 dB)
Poměr signálu k šumu:

62 dB (IEC-A network)

LW tuner
Frekvenční rozsah:

153 kHz až 281 kHz
Využitelná citlivost:
30 μV (S/N: 20 dB)
Poměr signálu k šumu:

62 dB (IEC-A network)

Pozn.
Z důvodu neustálého zdokonalování produktů
se technické údaje nebo vzhled mohou změnit
bez předchozího upozornění.
BaSys CS
Prohlášení o shodě s ohledem na směrnici o rádiových zařízeních 2014/53/EU

Výrobce: Zástupce EU a dovozce:
Pioneer Corporation PIONEER EUROPE NV
28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele,
Tokyo 113-0021, Japan Belgium/Belgique
http://www.pioneer-car.eu

[*] DMH-G220BT, DMH-G120
Tímto Pioneer prohlašuje, že typ rádiového zařízení [*] je v
souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této
internetové adrese: http://www.pioneer-car.eu/compliance

- 44 -

Návod k instalaci

Připojení

Bezpečnost Opatření před Česky
připojením systému
Váš nový produkt a tento
BaSys CS
návod VAROVÁNÍ

• Nepoužívejte tento produkt, jakékoliv • Nečiňte žádné kroky ohledně manipulace
aplikace, či obraz couvací kamery (pokud
byla zakoupena), pokud by to odvádělo nebo zakázání detekce stavu parkovací
brzdy. Blokovací systém je tu pro vaši
vaši pozornost od bezpečného řízení vo- ochranu a bezpečí. Vypnutí/nezapojení
zidla. Vždy dodržujte pravidla bezpečného blokovacího systému na parkovací brzdu
provozu a dodržujte dopravní předpisy. může vést k vážnému zranění nebo úmrtí.
Pokud byste měli během jízdy problémy s
ovládáním tohoto produktu, nejprve POZOR

zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a • Zabezpečte veškerou kabeláž svorkami
zatáhněte ruční brzdu. nebo páskou. Nenechejte nezaizolované
• Neinstalujte tento produkt tam, kde by žádné části elektroinstalace.
to mohlo (i) znemožnit výhled řidiče, (ii)
• Nepřipojujte žlutý vodič tohoto produktu
znemožnit / zhoršit funkčnost některého z přímo k baterii vozidla. Pokud je vodič
bezpečnostních prvků vozidla, včetně připojen k baterii přímo, vibrace motoru
airbagů, tlačítek výstražných světel nebo
(iii) omezit možnost bezpečného ovládání by mohly způsobit poškození izolace
v místě, kde kabel prochází z prostoru pro
vozidla. cestující do motorového prostoru. Pokud

Bezpečnostní informace dojde k poškození izolace žlutého vodiče v
důsledku kontaktu s kovovými součástmi,
může dojít ke zkratu, což může způsobit
VAROVÁNÍ značné nebezpečí či požár.
Společnost Pioneer nedoporučuje, abyste • Je velmi nebezpečné vést kabely kolem
si tento produkt instalovali sami. Tento sloupku řízení nebo řadící páky. Ujistěte se,
produkt je určen pouze pro odbornou
instalaci. Doporučujeme, aby produkt že je tento produkt nainstalován tak, aby
se jeho kabely nemohly dotýkat
nainstaloval a nastavil autorizovaný pohyblivých částí vozidla a aby neohrozily
servisní technik Pioneer, který má v této
oblasti zkušenosti a speciální školení. nebo nebránily řízení.
• Ujistěte se, že kabely a vodiče nebudou
TENTO PRODUKT SAMI NEOPRAVUJTE. Při zasahovat do žádné z pohyblivých částí
neodborné instalaci nebo servisu a jeho vozidla, zejména se to týká převodovky,
připojovacích kabelů hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem nebo jiné volantu, ruční brzdy, posuvných lišt
sedadel, dveří nebo jakýchkoli ovládacích
nebezpečí a poškození tohoto produktu, prvků vozidla.
na které se pak nevztahuje záruka.
- 45 -

• Neveďte vodiče tam, kde by mohly být Spojení uzemňovacích konektorů dohro- Česky
vystaveny vysokým teplotám. V případě, mady by mohlo způsobit požár a/nebo
že se izolace vodičů zahřeje, může dojít k poškození produktů, pokud by se jejich
poškození vodiče, což povede ke zkratu uzemňovací konektory uvolnily.
nebo poruše a/nebo k trvalému poškození • Při výměně pojistky se ujistěte, že nová
tohoto produktu. pojistka je stejné hodnoty a typu, jaká je
• Nezkracujte žádné vodiče. Pokud tak pro tento produkt předepsaná.
učiníte, ochranný obvod (pojistkový držák, • Produkt nelze instalovat ve vozidle,
pojistkový odpor nebo filtr, apod.) nemusí které nemá na spínači zapalování polohu
správně fungovat. ACC (příslušenství).
• Nepoužívejte napájecí vodič tohoto pro-BaSys CS
duktu k napájení dalších elektronických Poloha ACC Bez polohy ACC
spotřebičů nebo vybavení, zejména ne
tím, že odříznete izolaci napájecího kabelu • Aby nedošlo ke zkratu, nezapojené vodi-
tohoto produktu a připojíte k němu další če / kabely obalte izolační páskou. Zvláště
vodič. Tím by se překročila kapacita vodi- důležitá je izolace všech nepoužívaných
če, což způsobí jeho přehřívání. vodičů reproduktorů, které by mohly
způsobit zkrat.
Před instalací tohoto • Pokyny pro připojení zesilovače či jiných
produktu zařízení k tomuto produktu naleznete v
jejich návodech.
• Produkt používejte pouze s 12voltovou • Grafický symbol umístěný na
baterií a záporným uzemněním. Jinak produktu označuje stejnosměrný proud.
může dojít k požáru nebo poruše.
• Aby se předešlo zkratu v elektrickém Upozornění ohledně
systému, před instalací odpojte kabel (-) modro / bílého vodiče
od baterie.
• Když je spínač zapalování zapnutý (ACC
Aby nedošlo k poškození ON), na modro/bílém vodiči je řídicí signál.
Ten můžete připojit na terminál systému
VAROVÁNÍ dálkového ovládání výkonového zesilova-
• Pokud používáte čtyřkanálový výstup re- če, řídicí terminál relé automatické antény
produktorů, používejte reproduktory nad nebo na terminál napájení zesilovače
50 W (max. vstupní výkon) a mezi 4 Ω až 8 antény (max. 300 mA 12 V DC). Řídicí signál
Ω (hodnota impedance). Nepoužívejte je odesílán přes modro/bílý vodič, i když je
reproduktory s impedancí 1 Ω až 3 Ω. zdroj zvuku vypnutý.
• Černý vodič je uzemnění. Uzemněte
tento vodič odděleně od uzemnění vyso-
ce proudově náročných produktů, jako
jsou výkonové zesilovače. Neuzemňujte
více produktů společně. Např., výkonový
zesilovač musíte uzemnit samostatně od
uzemnění tohoto produktu.

- 46 -

Zadní panel Napájecí kabel

Česky

BaSys CSTento produkt
Anténní konektor
Vstup pro kabelové DO
Připojte k řídicímu rozhraní na
volantu vozidla. Další informace
získáte u svého prodejce.
Zdroj napájení
Pojistka (10 A)
Přední výstup
Výstup zadní / pro subwoofer

K napájení
V závislosti na typu vozidla se funkce 2*
a 4* mohou lišit. V takovém případě
nezapomeňte připojit 1* na 4*, a 3* na
2*.
Žlutý (2*)
Záloha (nebo příslušenství)
Žlutý (1*)
Tento vodič připojte na trvale napájený
terminál 12 V.
Červený (4*)
Příslušenství (nebo záloha)

- 47 -

Červený (3*) Šedo/černý: Přední pravý – nebo pravý Česky
Ke spínanému terminálu spínačem výškový –
BaSys CSzapalování (12 V DC). Zelený: Zadní levý + či středový levý +
Připojte vodiče stejné barvy k sobě Zeleno/černý: Zadní levý – nebo
navzájem středový levý –
Oranžovo/bílý Fialový: Zadní pravý + nebo středový
Ke spínanému terminálu osvětlení pravý +
Černý (zem) Fialovo/černý: Zadní pravý – nebo
K vozidlu (karoserie) středový pravý –
Modro/bílý (5*) ISO konektor
Pozice pinů ISO konektoru se může lišit v U některých vozidel může být ISO ko-
závislosti na typu vozidla. Připojte 5* a nektor rozdělen. V takovém případě
6*, pokud je pin 5 typ ovládání antény. U zapojte oba konektory.
jiného typu vozidla piny 5* a 6* nikdy Pozn.
nepřipojujte. • Pozice spínače ruční brzdy závisí na typu
Modro/bílý (6*) vozidla. Podrobné informace získáte v
K řídícímu terminálu relé automatické návodu k vozidlu, u prodejce vozidel nebo
antény (max. 300 mA 12 V DC) u odborníka na instalaci elektro systémů.
Modro/bílý
K řídicímu terminálu systému výkono- Výkonový zesilovač
vého zesilovače (max. 300 mA 12 V DC) (prodává se samostatně)
Fialovo/bílý
Ze dvou vodičů připojených k Bez použití interního zesilovače
couvacímu světlu vyberte a připojte na Důležité
ten vodič, ve kterém se mění napětí,
když je převodovka v poloze zpátečky Pokud se použije následující připojení,
(R). Toto připojení umožňuje přístroji, reproduktorové kabely se nepoužívají.
zjistit, zda se vozidlo pohybuje dopředu
nebo dozadu.
Světle zelený
Používá se k detekci stavu zapnutí /
vypnutí ruční brzdy. Tento vodič musí
být připojen ke spínané straně svorky
ruční brzdy.
Způsob připojení
Upevněte vodič (1) do svorky a poté jej
pevně zajistěte jehlovými kleštičkami (2).
Strana napájení
Spínač ruční brzdy
Strana uzemnění
Reproduktorové vodiče
Bílý: Přední levý + nebo levý výškový +
Bílo/černý: Přední levý – nebo levý
výškový –
Šedý: Přední pravý + či pravý výškový +

- 48 -

S použitím interního zesilovače USB port
Důležité USB - micro USB kabel (Typ USB A -
micro USB B) (dodávaný s CD-MU200
Pokud se použije následující zapojení, (prodává se samostatně) )
připojení výstupu pro přední a zadní USB Typ-C kabel (Typ USB A - USB C)
reproduktory se používá. (dodávaný s CD-CU50 (prodává se
samostatně))
Smartphon Česky

Systém dálkového ovládáníBaSys CS Pozn.
Připojte na modro/bílý vodič. Délka kabelu typ USB A - micro USB B
Zesilovač (prodává se samostatně) nesmí překročit 2 m, a typ USB A - USB C
Připojte RCA kabel (prodává se nesmí překročit 4 m podle standardů pro
samostatně) USB kabely. Pokud použijete jiné kabely,
Na zadní výstup nebo subwoofer než výše uvedené, funkce hlavní jednotky
Zadní reproduktor či subwoofer nemusí fungovat správně.
Na přední výstup
Přední reproduktor Kamera
Subwoofer
Pozn. O pohledu zadní parkovací kamerou
• V závislosti na systému subwooferu Při použití zadní parkovací kamery se její
můžete změnit RCA výstup subwooferu. obraz automaticky zobrazí na displeji po
• Výstup subwooferu tohoto produktu zařazení zpětné rychlosti (R). Režim Rear
je monofonní. View (pohled vzad parkovací kamerou)
také umožňuje zkontrolovat, co je za vámi
Smartphon (Android™ během jízdy.
zařízení)
VAROVÁNÍ
Kompatibilní smartphony VSTUP POUŽÍVEJTE POUZE PRO OBRAZ
Kompatibilita se všemi smartphony není PARKOVACÍ KAMERY BĚHEM COUVÁNÍ
zaručena. NEBO PRO ZOBRAZENÍ PROSTORU ZA
VOZIDLEM. JINÉ POUŽÍVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA
Připojení přes USB port NÁSLEDEK ZRANĚNÍ NEBO ŠKODU.

POZOR
• Obraz na displeji se může zobrazit jako
zrcadlově obrácený.
• Pohled vzad parkovací kamerou je
určen jako pomoc při couvání nebo jako
dohled na přívěs, pro parkování ve
stísněném prostoru, apod. Nepoužívejte
tuto funkci pro zábavu.
• Objekty na displeji se mohou jevit bližší
nebo vzdálenější, než ve skutečnosti.

- 49 -

• Zobrazená plocha v celoobrazovkovém Externí video komponent
režimu se během couvání může oproti a displej
skutečné ploše za vozidlem mírně lišit.

Česky

BaSys CSZadní parkovací kamera (ND-BC8)
(prodává se samostatně) Tento produkt
K video výstupu Vstup AUX
RCA kabel (dodávaný s ND-BC8) Mini-jack AV kabel (běžně prodejný)
Tento produkt Žlutý
Vstup zadní parkovací kamery (R.C IN) Červený, bílý
Zdroj napájení Na žlutý
Napájecí kabel Na červený, bílý
Fialovo/bílý (REVERSE-GEAR SIGNAL RCA kabely (běžně prodejné)
INPUT) Na video výstup
Viz část Napájecí kabel výše Na audio výstupy
Externí video komponent (prodává se
Pozn. samostatně)
• Při montáži kamery postupujte podle Pozn.
pokynů pro montáž kamery. Použijte Pro použití externího video komponentu je
kameru, jejíchž napájecí kabel se při- vyžadováno odpovídající nastavení.
pojuje ke spínači zapalování ACC. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze.
• Na R.C IN. připojte pouze zadní
parkovací kameru a žádné jiné zařízení.
• Pro používání zadní parkovací
kamery může být nutné provést
vhodná nastavení. Podrobnosti
naleznete v návodu k obsluze.

- 50 -


Click to View FlipBook Version