The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Eurolive B208D_B208D-WH_B210D_B210D-WH_B212D_B212D-WH_B215D_B215D-WH

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-09-25 09:51:03

Eurolive B208D_B208D-WH_B210D_B210D-WH_B212D_B212D-WH_B215D_B215D-WH

Eurolive B208D_B208D-WH_B210D_B210D-WH_B212D_B212D-WH_B215D_B215D-WH

SK

Krátky návod (Úplný návod si môžete prevziať zo stránky www.behringer.com)

Aktívny 550/200 W dvojpásmový ozvučovací reproduktorový systém s 15", 12", 10"
alebo 8" basovým a 1,35" kompresným meničom

EUROLIVE B215D/B215D-WH/B212D/B212D-WH/B210D/B210D-WH/B208D/B208D-WH

SK Dôležité bezpečnostné 8. Zariadenie neinštalujte v blízkosti zdrojov NÁVODU NIE JE MOŽNÉ REPRODUKOVAŤ ALEBO
pokyny tepla, ako sú napr. radiátory, ohrievače, kachle PRENÁŠAŤ V AKEJKOĽVEK FORME ALEBO AKÝMKOĽ-
alebo iné zariadenia, ktoré generujú teplo (vrátane VEK INÝM SPÔSOBOM, ELEKTRONICKY ALEBO
Koncovky označené týmto symbolom zosilňovačov). MECHANICKY, VRÁTANE FOTOKOPÍROVANIA ALEBO
môžu prenášať prúd s intenzitou, 9. Chráňte napájací kábel pred zaťažovaním ZÁZNAMU AKÉHOKOĽVEK DRUHU A NA AKÝKOĽVEK
ktorá môže spôsobiť úraz elektrickým chôdzou alebo pricviknutím, hlavne v oblasti ÚČEL, BEZ VÝSLOVNÉHO PÍSOMNÉHO POVOLENIA
prúdom. Používajte výhradne profesionálne repro- koncoviek, zástrčiek a na mieste, kde vychádza zo ORGANIZÁCIE MUSIC GROUP IP LTD.
duktorové káble najvyššej kvality so ¼“ TS alebo zariadenia.
otočnými konektormi s uzamykaním. Všetky 10. Používajte iba príslušenstvo a doplnky VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
ostatné zapojenia alebo úpravy by mala vykonať odporúčané výrobcom. © 2013 MUSIC Group IP Ltd.
výhradne kvalifikovaná osoba. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
11. Používajte iba vozíky, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy
Všade, kde sa objaví tento symbol, stojany, podstavce, zásuvky alebo
upozorňuje na prítomnosť neizolova- stolíky odporúčané výrobcom OBMEDZENÁ ZÁRUKA
ného nebezpečného napätia vo vnútri alebo predávané spolu s týmto § 1 Záruka
zariadenia – napätia, ktoré môže byť dostatočné na zariadením. Pri preprave vozíkom (1) Táto obmedzená záruka platí iba v prípade, ak
to, aby hrozilo riziko úrazu elektrickým prúdom. buďte mimoriadne opatrní, aby ste predišli zrane- ste výrobok zakúpili od autorizovaného predajcu
niu spôsobenému jeho prevrhnutím. MUSIC Group v krajine zakúpenia. Zoznam autorizo-
Všade, kde sa objaví tento symbol, 12. Počas búrky, alebo ak nebudete zariadenie vaných predajcov môžete nájsť na webovej lokalite
upozorňuje na dôležité prevádzkové dlhší čas používať, ho vytiahnite z elektrickej spoločnosti BEHRINGER www.behringer.com v časti
pokyny a pokyny k údržbe v sprievod- zásuvky. „Where to Buy“, alebo kontaktujte najbližšie
nej literatúre. Prečítajte si návod na obsluhu. 13. Všetky opravy prenechajte kvalifikovaným zastúpenie organizácie MUSIC Group.
technikom zo servisu. Ak je jednotka akokoľvek (2) MUSIC Group* zaručuje, že mechanické a
Varovanie poškodená (poškodená napájacia šnúra, do jednot- elektronické komponenty použité v tomto zariadení
Ak chcete znížiť riziko úrazu elektric- ky vnikli kvapaliny alebo cudzie predmety, nefun- sú bez chýb a defektov v materiáli alebo spracovaní
kým prúdom, neodstraňujte horný guje normálne, poškodenie následkom pádu), je po dobu jedného (1) roka od dátumu prvého
kryt (alebo zadnú časť). Vo vnútri sa nenachádzajú nevyhnutná jej oprava. zakúpenia, ak ich používate za normálnych pre-
žiadne časti, ktoré môže opravovať používateľ. 14. Zariadenie musí byť pripojené do elektrickej vádzkových podmienok (pozrite nižšie podmienky
Všetky opravy prenechajte kvalifikovaným osobám. zásuvky s ochranným kolíkom. Obmedzenej záruky, § 4) (pokiaľ nie je minimálna
15. Ak sa na odpojenie zariadenia z elektrickej záručná doba upravená platnými miestnymi zá-
Varovanie siete používa elektrická zástrčka alebo istič, takéto konmi). Ak výrobok vykazuje v rámci určenej
Ak chcete znížiť riziko požiaru alebo zariadenie musí byť ľahko prístupné. záručnej doby vady, ktoré nie sú vylúčené zo záruky
úrazu elektrickým prúdom, nevysta- podľa § 4, organizácia MUSIC Group – na základe
vujte tento prístroj dažďu a vlhkosti. Prístroj nesmie ZRIEKNUTIE SA PRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI vlastného uváženia – buď výrobok opraví alebo
byť vystavený kvapkajúcim alebo striekajúcim TECHNICKÉ PARAMETRE A VZHĽAD PODLIEHAJÚ vymení za vhodný nový alebo opravovaný výrobok.
kvapalinám a nesmú byť na ňom umiestnené ZMENÁM BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA A V prípade, že sa organizácia MUSIC Group rozhodne
žiadne predmety naplnené kvapalinami, ako PRESNOSŤ NIE JE ZARUČENÁ. BEHRINGER JE SÚČAS- vymeniť celý výrobok, táto obmedzená záruka bude
napríklad vázy. ŤOU ORGANIZÁCIE MUSIC GROUP (MUSIC- platiť zostávajúcu dobu pôvodnej záručnej doby, t.j.
GROUP.COM). VŠETKY OCHRANNÉ ZNÁMKY SÚ jeden (1) rok (alebo inú platnú minimálnu záručnú
Varovanie MAJETKOM PRÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKOV. MUSIC dobu) od dátumu zakúpenia pôvodného výrobku.
Tieto servisné pokyny sú určené GROUP NEPRIJÍMA ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA (3) Po overení nároku na uplatnenie záruky bude
výhradne pre kvalifikovaných odbor- AKÉKOĽVEK STRATY, KTORÉ MOHLI UTRPIEŤ OSOBY, opravený alebo vymenený výrobok vrátený zákaz-
níkov. Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým KTORÉ SA ÚPLNE ALEBO ČIASTOČNE SPOLIEHALI NA níkovi. Dopravu hradí spoločnosť MUSIC Group.
prúdom, nevykonávajte žiadne opravy než tie, ktoré ĽUBOVOĽNÝ POPIS, FOTOGRAFIE ALEBO VYHLÁSE- (4) Iné, ako vyššie uvedené záručné nároky, sú
sú uvádzané v tomto návode na obsluhu. Opravy NIA OBSIAHNUTÉ V TOMTO DOKUMENTE. FARBY vyslovene vylúčené.
prenechajte na kvalifikovaných odborníkov zo ALEBO TECHNICKÉ PARAMETRE SA MÔŽU U SKU- ODLOŽTE SI DOKLAD O KÚPE. JE TO VÁŠ DÔKAZ
servisu. TOČNÉHO VÝROBKU LÍŠIŤ. VÝROBKY ORGANIZÁCIE O KÚPE, KTORÝ VÁM UMOŽNÍ UPLATNIŤ SI OBME-
MUSIC GROUP SA PREDÁVAJÚ VÝHRADNE PRO- DZENÚ ZÁRUKU. BEZ TOHTO DOKLADU O KÚPE JE
1. Prečítajte si tieto pokyny. STREDNÍCTVOM ZMLUVNÝCH PREDAJCOV. ZMLUVNÍ ZÁRUKA NEPLATNÁ.
PREDAJCOVIA NIE SÚ ZÁSTUPCAMI ORGANIZÁCIE
2. Tieto pokyny si uschovajte. MUSIC GROUP A NEMAJÚ ABSOLÚTNE ŽIADNE § 2 Online registrácia
OPRÁVNENIE ZAVÄZOVAŤ ORGANIZÁCIU MUSIC Nezabudnite si po kúpe zaregistrovať svoje zariade-
3. Dodržujte všetky varovania. GROUP DO AKÝCHKOĽVEK VYSLOVENÝCH ALEBO nie značky BEHRINGER na stránke
PREDPOKLADANÝCH ZÁVÄZKOV. TENTO NÁVOD www.behringer.com v časti „Support“. Prečítajte si
4. Postupujte podľa pokynov. CHRÁNIA AUTORSKÉ ZÁKONY. ŽIADNU ČASŤ TOHTO tiež dôkladne podmienky našej obmedzenej záruky.
Registrácia vášho nákupu a zariadenia u nás nám
5. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody. pomôže spracovať vašu požiadavku o opravu
rýchlejšie a efektívnejšie. Ďakujeme za spoluprácu!
6. Na čistenie používajte iba suchú handričku.
2
7. Neprikrývajte žiadne vetracie otvory. Pri
inštalácii postupujte podľa pokynov výrobcu.

www.behringer.com

EUROLIVE B215D/B215D-WH/B212D/B212D-WH/B210D/B210D-WH/B208D/B208D-WH

§ 3 Číslo návratky (5) Z tejto obmedzenej záruky sú výslovne vylúče- § 6 Nárok na náhradu škody
né bezplatné revízie a opravy, hlavne ak boli prob-
(1) Pri uplatňovaní záruky kontaktujte predajcu, lémy spôsobené nesprávnym zaobchádzaním Pokiaľ túto skutočnosť neupravujú záväzné lokálne
u ktorého ste zariadenie zakúpili. Ak vo vašom okolí s výrobkom. Platí to tiež pre poruchy spôsobené právne predpisy, organizácia MUSIC Group na
neexistuje žiadny autorizovaný predajca výrobkov normálnym opotrebovaním, hlavne posuvných základe tejto záruky nenesie voči kupujúcemu
MUSIC Group, môžete kontaktovať autorizovaného ovládačov, crossfaderov, potenciometrov, klá- zodpovednosť za žiadne následné alebo nepriame
distribútora výrobkov MUSIC Group pre vašu kraji- ves/tlačidiel, gitarových strún, osvetľovacích telies a straty alebo poškodenia akéhokoľvek druhu. Zod-
nu, ktorý je uvedený v časti „Support“ na webovej podobných častí. povednosť organizácie MUSIC Group vyplývajúca
stránke www.behringer.com. z tejto obmedzenej záruky za žiadnych okolnosti
(6) Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na neprekročí úroveň ceny faktúrovanej za výrobok.
Ak tu vaša krajina nie je spomenutá, overte si, či nie poškodenia/defekty spôsobené nasledujúcimi
je možné váš problém vyriešiť prostredníctvom príčinami: § 7 Obmedzenie zodpovednosti
podpory, ktorú nájdete v časti „Support – Online
Support“ na www.behringer.com. Alternatívne • nesprávnym zaobchádzaním, nedbanlivosťou Táto obmedzená záruka je kompletnou a jedinou
môžete PRED vrátením výrobku vyplniť online alebo inou obsluhou zariadenia, než podľa po- zárukou medzi vami a organizáciou MUSIC Group.
formulár na uplatnenie záruky na stránke kynov uvádzaných v užívateľských alebo ser- Nahrádza všetky ostatné písané alebo ústne prehlá-
www.behringer.com. Všetky požiadavky musia byť visných manuáloch poskytovaných spoločnos- senia týkajúce sa tohto výrobku. Organizácia MUSIC
doplnené o popis problému a sériové číslo výrobku. ťou BEHRINGER; Group neposkytuje na tento výrobok žiadne iné
Po overení oprávnenia na uplatnenie záruky origi- záruky.
nálnym dokladom o kúpe spoločnosť MUSIC Group • zapojením alebo obsluhou zariadenia spôso-
vystaví číslo RMA (Return Materials Authorization). bom, ktorý nie je v súlade s technickými alebo § 8 Ostatné záručné práva a národ-
bezpečnostnými smernicami platnými pre kra- né zákony
(2) Výrobok musíte následne v pôvodnom obale jinu, kde sa výrobok používa;
vrátiť spolu s prideleným číslom RMA na adresu, (1) Táto obmedzená záruka žiadnym spôsobom
ktorú poskytla spoločnosť MUSIC Group. • poškodeniami/poruchami spôsobenými vyššou nevylučuje ani neobmedzuje zákonné práva kupu-
mocou (nehoda, požiar, záplavy a pod.) alebo júceho, na ktoré má nárok ako koncový zákazník.
(3) Zásielky bez uhradeného prepravného nebudú akýmikoľvek inými príčinami, ktoré organizá- (2) Vyššie uvádzané obmedzenia záruky sú platné,
prijaté. cia MUSIC Group nedokáže ovplyvniť. pokiaľ neporušujú platné záväzné miestne právne
predpisy.
§ 4 Výnimky zo záruky (7) Akákoľvek oprava alebo otvorenie zariadenia
neoprávnenou osobou (vrátane používateľa) ruší (3) Táto záruka nezľahčuje povinnosti predávajú-
(1) Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na platnosť obmedzenej záruky. ceho pokiaľ ide o nedostatočnú zhodu výrobku so
spotrebný materiál, vrátane, nie však výhradne, smernicami a akékoľvek skryté defekty.
poistky a batérie. Pokiaľ je možné aplikovať, spo- (8) Ak kontrola výrobku organizáciou MUSIC Group
ločnosť MUSIC Group zaručuje, že elektrónky alebo preukáže, že na príslušnú poruchu sa obmedzená § 9 Dodatok
merače integrované vo výrobku sú bez defektov záruka nevzťahuje, náklady na kontrolu znáša
v materiáli a v spracovaní po dobu deväťdesiat (90) zákazník. Záručné podmienky podliehajú zmenám bez
dní od dátumu zakúpenia. predchádzajúceho upozornenia. Úplné znenie
(9) Výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky tejto najnovších záručných podmienok a ďalšie informá-
(2) Táto obmedzená záruka sa nevťahuje na obmedzenej záruky, budú opravené výlučne na cie o obmedzenej záruke spoločnosti MUSIC Group
výrobok, ktorý bol akýmkoľvek spôsobom elektro- náklady kupujúceho. Organizácia MUSIC Group sa dozviete online na webovej lokalite
nicky alebo mechanicky upravovaný. Ak výrobok alebo jej autorizované servisné stredisko kupujúce- www.behringer.com.
vyžaduje úpravu alebo prispôsobenie, ktoré má ho o takomto prípade vopred informuje. Ak kupujú-
zaistiť jeho súlad s platnými technickými alebo ci neodošle do 6 týždňov od oznámenia písomnú * MUSIC Group Macao Commercial Offshore Limited of
bezpečnostnými normami na národnej alebo objednávku opravy, organizácia MUSIC Group vráti Rue de Pequim No. 202-A, Macau Finance Centre 9/J,
lokálnej úrovni v akejkoľvek krajine, pre ktorú zariadenie na dobierku so samostatnou faktúrou za Macau, vrátane všetkých spoločností skupiny MUSIC
výrobok nebol pôvodne vyvinutý a vyrobený, takúto prepravu a balenie. Tieto poplatky budú faktúrova- Group
úpravu alebo prispôsobenie nie je možné považovať né oddelene aj v prípade, ak kupujúci odoslal
za chybu v materiáli alebo v spracovaní. Táto písomnú objednávku opravy.
obmedzená záruka sa nevzťahuje na akúkoľvek
takúto úpravu/prispôsobenie, nezávisle od toho, či (10) Autorizovaní predajcovia organizácie MUSIC
bola vykonaná správne alebo nie. Na základe Group neponúkajú nové výrobky priamo v online
podmienok tejto obmedzenej záruky nenesie aukciách. Pri kúpe prostredníctvom online aukcie
organizácia MUSIC Group zodpovednosť za akékoľ- musí byť kupujúci „na pozore“. Potvrdenia z online
vek náklady vyplývajúce z tejto úpravy/prispôsobe- aukcií alebo príslušné doklady o kúpe nebudú pri
nia. overovaní platnosti záruky akceptované. Spoločnosť
MUSIC Group neopraví ani nevymení akékoľvek
(3) Táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na výrobky zakúpené prostredníctvom online aukcie.
hardvér výrobku. Nevzťahuje sa na technickú
pomoc k použitiu hardvéru alebo softvéru a takisto § 5 Prenos záruky
na žiadne softvérové produkty, ktoré sú alebo nie sú
integrované v tomto výrobku. Všetok takýto softvér Táto obmedzená záruka platí výhradne pre prvého
je poskytovaný „TAK AKO JE“, pokiaľ nie je v obme- kupujúceho (zákazníka autorizovaného predajcu) a
dzenej záruke k akémukoľvek priloženému softvéru nedá sa preniesť ďalšie osoby, ktoré si výrobok od
výslovne uvedené inak. neho neskôr zakúpia. Žiadna iná osoba (predajca a
pod.) nemá oprávnenie poskytovať akékoľvek
(4) Táto obmedzená záruka je neplatná, ak sériové záruky v mene organizácie MUSIC Group.
číslo od výrobcu bolo pozmenené alebo z výrobku
úplne odstránené.

www.behringer.com 3

EUROLIVE B215D/B215D-WH/B212D/B212D-WH/B210D/B210D-WH/B208D/B208D-WH

Krok 1: Zapojenie

Pripojenie mikrofónu

Pripojenie zdroja stereo signálu
CD PREHRÁVAČ

www.behringer.com 4

EUROLIVE B215D/B215D-WH/B212D/B212D-WH/B210D/B210D-WH/B208D/B208D-WH

Prepojenie viacerých
reproduktorov

www.behringer.com 5

EUROLIVE B215D/B215D-WH/B212D/B212D-WH/B210D/B210D-WH/B208D/B208D-WH

Krok 2: Ovládacie prvky

POWER: Tlačidlo na zapnutie a vypnutie reproduktora.

FUSE: Priestor na poistku.

POWER SOURCE: K tomuto konektoru pripojte priložený napájací kábel typu IEC.

www.behringer.com 6

EUROLIVE B215D/B215D-WH/B212D/B212D-WH/B210D/B210D-WH/B208D/B208D-WH

¼“ TRS vstup: Pomocou kábla CLIP LED sa rozsvieti, keď začína Ovládací prvok LEVEL slúži na
s vhodnou koncovkou sem pri- dochádzať k prekročeniu maxi- nastavenie vstupnej citlivosti
veďte výstup z mixážneho pultu málnej úrovne vstupného signálu. (zosilnenia) pre ¼“ a TRS vstupy.
alebo iný signál linkovej úrovne. Ak CLIP LED začne svietiť, znížte
vstupnú úroveň.

XLR vstup: Pomocou kábla HIGH EQUALIZER
so zásuvkou typu XLR sem slúži na zoslabenie
pripojte mikrofón, symetric- alebo zosilnenie
ký výstup z mixážneho pultu vysokých frekvencií
alebo výstup LINK OUTPUT o ± 15 dB.
z iného reproduktora.
VAROVANIE: ¼“ a XLR LOW EQUALIZER
vstupy nepoužívajte nikdy slúži na zoslabenie
naraz. alebo zosilnenie
nízkych frekvencií
o ± 15 dB.

LINK OUTPUT prenáša LED indikátor PWR svieti,
prostredníctvom XLR kábla ak je reproduktor zapnutý.
kópiu zdrojového signálu
do iného reproduktora.

www.behringer.com 7

EUROLIVE B215D/B215D-WH/B212D/B212D-WH/B210D/B210D-WH/B208D/B208D-WH

Krok 3: Začíname

Umiestnite reproduktory na požadované V prípade potreby môžete upraviť úroveň
miesta – buď na stojany alebo ako pódiové monito- basov a výšok podľa svojich predstáv ovládacími
ry priamo na podlahu. prvkami HIGH a LOW EQUALIZER na každom
z reproduktorov.
Vykonajte všetky potrebné zapojenia. Repro-
duktory zatiaľ NEZAPÍNAJTE.

Zapnite zdroj zvuku (mixážny pult, mikrofón).

Vypínačom POWER zapnite reproduktory.
Rozsvieti sa LED indikátor POWER.

Spustite prehrávanie zdroja zvuku alebo 8
hovorte do mikrofónu rôznou intenzitou – od
normálnej po hlasitú.

Ovládacím prvkom LEVEL nastavte želanú
hlasitosť. Ak začne CLIP LED blikať, ovládacím
prvkom LEVEL nastavte nižšiu úroveň. Ak používate
viac reproduktorov, ovládací prvok LEVEL musíte
nastaviť na každom z nich.

www.behringer.com

EUROLIVE B215D/B215D-WH/B212D/B212D-WH/B210D/B210D-WH/B208D/B208D-WH

Technické údaje

B215D B212D B210D B208D

Výkon zosilňovača 280 W pri 8 Ω 280 W pri 8 Ω 135 W pri 8 Ω 135 W pri 8 Ω
Nízkofrekvenčný rozsah 450 W pri 8 Ω 450 W pri 8 Ω 160 W pri 8 Ω 160 W pri 8 Ω

RMS výkon 65 W pri 8 Ω 65 W pri 8 Ω 38 W pri 8 Ω 38 W pri 8 Ω
Špičkový výkon 100 W pri 8 Ω 100 W pri 8 Ω 42 W pri 8 Ω 42 W pri 8 Ω
Vysokofrekvenčný rozsah
RMS výkon 15" 12" 10" 8"
Špičkový výkon
Rozmery reproduktorov -40 dBu až +4 dBu
Veľkosť 20 kΩ
Audio vstupy
XLR (servosymetrický) -40 dBu až +4 dBu
Citlivosť 20 kΩ
Vstupná impedancia
¼“ TRS jack (servosymetrický) -∞ až + 30 dB
Citlivosť +22 dBu
Vstupná impedancia
Ovládanie úrovne XLR konektor
Úprava vstupu
Maximálna vstupná úroveň 65 Hz až 20 kHz
Prepojenie
Konektor 1,9 kHz 2,4 kHz 24 kHz 24 kHz
Systémové údaje reproduktorov max. 126 dB SPL pri 1 m max. 113 dB SPL pri 1 m
Frekvenčný rozsah max. 125 dB SPL pri 1 m max. 113 dB SPL pri 1 m
Frekvencia výhybky
Úroveň zvukového tlaku Optický
Limiter
Dynamický ekvalizér Riadený procesorom
Ekvalizér
HIGH 12 kHz / ±15 dB
LOW 80 Hz / ±15 dB
Napájanie
Napätie (poistky) 230 V ~, 50 Hz 230 V ~, 50 Hz 230 V ~, 50 Hz 230 V ~, 50 Hz
(T 3,15 A H 250 V) (T 3,15 A H 250 V) (T 2,0 A H 250 V) (T 2,0 A H 250 V)
Spotreba
Pripojenie do elektrickej siete Max. 600 W Max. 600 W Max. 300 W Max. 300 W
Rozmery a váha
Rozmery (v × š × h) Štandardná zástrčka IEC
Váha
pribl. 690 × 440 × 335 mm pribl. 550 × 345 × 270 mm pribl. 466 × 292 × 244 mm pribl. 374 × 249 × 205 mm

20,54 kg 14,5 kg 8,7 kg 6,8 kg

www.behringer.com 9

EUROLIVE B215D/B215D-WH/B212D/B212D-WH/B210D/B210D-WH/B208D/B208D-WH

Ďalšie dôležité informácie

1. Zaregistrujte sa online. Navštívte webovú stránku www.behringer.com a zaregistrujte si nové zariadenie MUSIC Group čo najskôr po kúpe. Registráciou vášho nákupu
prostredníctvom nášho jednoduchého online formulára nám pomôžete spracovať vaše požiadavky rýchlejšie a efektívnejšie. Prečítajte si tiež podmienky našej záruky.
2. Porucha. Ak vo vašom okolí neexistuje žiadny autorizovaný predajca výrobkov MUSIC Group, môžete kontaktovať autorizovaného distribútora výrobkov MUSIC Group pre
vašu krajinu, ktorý je uvedený v časti „Support“ na webovej stránke www.behringer.com. Ak tu vaša krajina nie je spomenutá, overte si, či nie je možné váš problém vyriešiť
prostredníctvom podpory, ktorú nájdete v časti „Support – Online Support“ na stránke www.behringer.com. Alternatívne môžete PRED vrátením výrobku vyplniť online formu-
lár na uplatnenie záruky na stránke www.behringer.com.
3. Pripojenie do elektrickej siete. Pred pripojením zariadenia do elektrickej zásuvky skontrolujte, či používate správne napájacie napätie pre príslušný model. Chybné
poistky je nutné bez výnimky nahradiť poistkami rovnakého typu s rovnakými parametrami.

Vyhlásenie FCC o zhode

Názov zodpovednej strany: MUSIC Group Services US Inc.
Adresa: 18912 North Creek Parkway, Suite 200 Bothell, WA 98011, USA
Č. telefónu/faxu: Telefón: +1 425 672 0816
Fax: +1 425 673 7647

EUROLIVE B215D/B215D-WH/B212D/B212D-WH/B210D/B210D-WH/B208D/B208D-WH
vyhovuje pravidlám FCC spomínaným v nasledujúcom odseku:
Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B, podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú
ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a použí-
vané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Napriek tomu nie je možné zaručiť, že v niektorých prípadoch k rušeniu nedôjde. Pokiaľ zariade-
nie ruší príjem rozhlasu alebo televízie, čo je možné zistiť tak, že zariadenie vypnete a zapnete, pokúste sa dosiahnuť nápravu vykonaním jedného alebo viacerých nasledujúcich
opatrení:

• Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
• Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
• Pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky v inom napájacom okruhu, než do akého je zapojený prijímač.

• Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC. Prevádzka musí spĺňať nasledujúce dve podmienky:
(1) zariadenie nesmie spôsobovať rušenie
(2) zariadenie musí odolať akémukoľvek rušeniu vrátane takého, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

Dôležité informácie:
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené organizáciou MUSIC Group, by mohli spôsobiť stratu oprávnenia používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Copyright © 2013 BaSys SK, s.r.o. 10
Kwowpírwov.baneihercienlgéheor.mcoamnuálu alebo jeho časti možné iba s písomným súhlasom firmy BaSys SK, s.r.o.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Solat Hajat PT3 dan SPM
Next Book
Газета НАВИГАТОР №38 (2019)