The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-12-06 11:30:37

Pioneer AVG-VDP1 CZ

Pioneer AVG-VDP1 CZ

PROCESOR DYNAMIKY VOZIDLA AVG-VDP1

AVG-VDP1

Uživatelský manuál

35

OBSAH 34

Děkujeme Vám za nákup tohoto výrobku značky Pioneer .................................................................. 3
Upozornění..............................................................................................................................4

Pokyny pro bezpečnou jízdu................................................................................................................ 4
Pokyny k používání videorekordéru připojeného ke výstupu VIDEO OUT ......................................... 5
Před uvedením do provozu ...................................................................................................5
O tomto přístroji ................................................................................................................................... 5
O tomto uživatelském manuálu ........................................................................................................... 6
Resetování mikroprocesoru ................................................................................................................. 6
Základní úkony .......................................................................................................................7
Zobrazení obrazu V.D.P. procesoru .................................................................................................... 7
Demonstrační režim............................................................................................................................. 7
Základní úkony pomocí tlačítek na dotekovém zobrazovacím panelu ................................................ 8
Volba požadovaného režimu ............................................................................................................... 9
Volba měřičů ...................................................................................................................................... 13
Používání funkce přídrže špiček........................................................................................................ 13
Nastavení vlastního vzhledu ...............................................................................................14
Úvodní informace o nastavení vzhledu.............................................................................................. 14
Nastavení pozadí ............................................................................................................................... 14
Nastavení barev................................................................................................................................. 14
Zapínání/vypínání indikátorů ............................................................................................................. 15
Nastavení režimu indikátoru úrovně .................................................................................................. 16
Nastavení upozorňování na vzdálenost............................................................................................. 16
Nastavení typu vozidla....................................................................................................................... 16
Nastavení vlastního vzhledu grafu..................................................................................................... 17
Záznam parametrů jízd ........................................................................................................17
Úvodní informace o funkcích pro záznam parametrů jízd ................................................................. 17
Záznam parametrů jízd ...................................................................................................................... 18
Přehrávání uložených parametrů jízdy .............................................................................................. 18
Úpravy názvů seznamů ..................................................................................................................... 19
Odstranění jednoho záznamu parametrů jízdy z paměti ................................................................... 19
Odstranění všech záznamů parametrů jízd z paměti ........................................................................ 19
GPS lokátor...........................................................................................................................20
Úvodní informace o funkci GPS lokátoru........................................................................................... 20
Zadání cílového místa........................................................................................................................ 20
Registrace cílových míst .................................................................................................................... 21
Kontrola stavu procesoru dynamiky vozidla.....................................................................24
Informační funkce .............................................................................................................................. 24
Kontrola záznamů .............................................................................................................................. 24
Kontrola připojení kabelů a instalačních poloh .................................................................................. 25
Kontrola stavu učení čidla a jízdního stavu vozidla ........................................................................... 26

1

WGS 84 Nastavení systému...............................................................................................................27
Tato zkratka znamená World Geodetic System 1984. WGS 84 je geodetický systém vyvinutý a Úvodní informace o nastavení ........................................................................................................... 27
aktualizovaný v USA. Tato metoda se používá pro získávání orbitálních informací ze systému GPS. Nastavení úrovně hlasitosti................................................................................................................ 27
Používá se také jako standard pro zobrazení polohy u navigačních systémů GPS. Kalibrace otáček ................................................................................................................................ 27
Nastavení hmotnosti vozidla .............................................................................................................. 27
Technické údaje Nastavení jednotek a rozsahů ........................................................................................................... 28
Nastavení aktuální oblasti.................................................................................................................. 28
Všeobecné Volba jazyka....................................................................................................................................... 28
Napájecí napětí...…...……………..........................................14,4V ss (přípustný rozsah: 10,8V - 15,1V) Nastavení hodin ................................................................................................................................. 29
Systém zemnění..........................…………….............................................................................negativní Nastavení upozorňování na kritické otáčky ....................................................................................... 29
Maximální odběr proudu.....................................................................................................................1,0A Nastavení upozorňování na kritickou rychlost ................................................................................... 29
Rozměry (Š x V x H)....................................................................................................180 x 28 x 140mm Nastavení videoformátu ..................................................................................................................... 29
Hmotnost........................................................................................................................................0,73 kg
Přijímač GPS Doplňkové informace...........................................................................................................30
Systém..........................................................................................................................L1, C/Acode GPS Odstraňování problémů ..................................................................................................................... 30
Chybová hlášení ................................................................................................................................ 30
SPS (standardní polohovací služba) Technologie stanovení polohy vozidla............................................................................................... 31
Příjmový systém...............................................................................systém 8-kanálového příjmu Korekce větších chyb......................................................................................................................... 32
Přijímaný kmitočet...............................................................................................................1,575.42 MHz Slovníček pojmů................................................................................................................................. 32
Citlivost.......................................................................................................................................-130 dBm Technické údaje................................................................................................................................. 33
Interval aktualizace polohy.................................................................................................cca 1 sekunda

Anténa GPS
Typ antény.............................................mikropásková plochá anténa / pravotočivá spirálová polarizace
Anténní svod......................................................................................................................................5,0m

Ostatní
Výstupní úroveň videosignálu...................................................................................1,0Vš-š/75Ω (±0,2V)

Poznámka:
Technické údaje a konstrukce mohou být za účelem zlepšení modifikovány bez předchozího
upozornění.

33 2

Procesor dynamiky vozidla Jak spolupracuje systém GPS se systémem hrubého stanovení polohy (DR)?
AVG-VDP1 Pro dosažení maximální přesnosti navigační systém nepřetržitě porovnává data GPS s odhadovanou
Uživatelský manuál polohou vypočtenou podle dat z 3-rozměrného hybridního snímače. Pokud jsou však dlouhodobě k
dispozici pouze data z 3-rozměrného hybridního snímače, chyby odhadu polohy se postupně
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena. Bez udělení souhlasu je kopírování kumulují, až se výsledek stane nespolehlivým. Signály GPS se proto v místech, kde jsou k dispozici,
a další šíření díla zakázáno. porovnávají s daty 3-rozměrného hybridního snímače využívají se k jejich korekci tak, aby bylo
dosaženo vyšší přesnosti.
Děkujeme Vám za nákup tohoto výrobku značky Pioneer Systém hrubého stanovení polohy (DR) se pro dosažení maximální přesnosti učí z předchozích
zkušeností. Na základě porovnání odhadované polohy se skutečnou polohou získanou pomocí
Přečtěte si, prosím, pozorně tento uživatelský manuál, abyste si osvojili správné ovládání tohoto signálů GPS je schopen provádět korekce různých chyb, například opotřebení pneumatik a příčné
modelu. Po přečtení tohoto manuálu jej odložte na známé a bezpečné místo, abyste se k němu mohli kývání vozidla. Systém hrubého stanovení polohy získává s přibývajícím počtem ujetých kilometrů
kdykoli znovu vrátit. stále více dat, čímž stoupá stupeň jeho naučení a zvyšuje se přesnost odhadů. Po ujetí určité
vzdálenosti lze tedy očekávat snížení chyby zobrazení polohy na mapě.
3
Při nasazení zimních řetězů nebo rezervního kola může dojít k náhlému zvýšení chyb vzhledem k
odlišnému průměru kola. Systém změnu průměru pneumatiky zjistí a pro výpočet vzdálenosti
automaticky použije novou hodnotu.

Korekce větších chyb

Spoluprací systému GPS, hrubého stanovení polohy (DR) a přizpůsobení polohy podle mapy jsou
chyby minimalizovány. V některých situacích však tyto funkce nemusejí podávat správné výsledky a
chyby mohou narůstat.

Situace, kdy nelze stanovit polohu vozidla pomocí signálů GPS
Pokud nelze přijímat signály z více, než dvou satelitních GPS družic, stanovení polohy pomocí
systému GPS není k dispozici.
Za některých jízdních podmínek nemusejí signály ze satelitních GPS družic dospět k vašemu
vozu; v tomto případě také nelze stanovit polohu pomocí systému GPS.
− V tunelech nebo v uzavřených parkovištích.
− Pod mimoúrovňovými komunikacemi, apod.
− Při jízdě mezi výškovými budovami.
− Při jízdě hustým lesem nebo mezi vysokými stromy.

Pokud je v blízkosti GPS antény provozován automobilový telefon nebo mobilní telefon, může
dojít k dočasnému výpadku příjmu signálu GPS.
Anténu GPS nepřekrývejte sprejovým lakem nebo autovoskem, neboť by tím mohlo dojít k
zablokování příjmu GPS signálu. Příjem signálu GPS může zhoršit také vrstva sněhu, proto
dbejte na to, aby anténa GPS nebyla nikdy zakrytá.

Poznámka:
Pokud nelze z jakýchkoli důvodů přijímat signál GPS, systém se nebude schopen učit, ani provádět
korekci chyb. Pokud stanovení polohy pomocí systému GPS probíhá jen krátkodobě, může vzniknout
značný rozdíl mezi skutečnou polohou vozidla a polohou vyznačenou na mapě. Po obnovení příjmu
signálu GPS bude obnovena také přesnost stanovení polohy.

Slovníček pojmů

3-rozměrné hybridní čidlo
Vestavěné čidlo, které systému umožňuje odhadnout aktuální polohu vozidla; přesnost tohoto čidla se
dále zvyšuje díky funkci učení. Do paměti lze uložit data pro učení.

Adresář
Seznam dříve nalezených a ručně registrovaných cílových míst, zastávek a bodů.

GPS
Zkratka GPS znamená globální polohovací systém - jde o síť satelitní stanic poskytujících navigační
signály pro mnoho různých účelů.

32

Angle of unit exceeds permitted level. Please reinstall the unit correctly. UPOZORNĚNÍ
Instalační úhel tohoto přístroje přesáhl povolenou mez. Nainstalujte tento přístroj správně, poté se
dotkněte tlačítka OK. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
The system has detected a change in the angle of the unit. Learning status for Gyro Sensor has
been initialized. Přečtěte si, prosím, veškeré dále uvedené pokyny týkající procesoru dynamiky vozidla a uchovejte
Systém detekoval změnu instalačního úhlu tohoto přístroje. Dotkněte se tlačítka OK. je pro budoucí odkazy.
1. Před uvedením procesoru dynamiky vozidla do provozu si pozorně a v plném rozsahu
Technologie stanovení polohy vozidla
přečtěte tento manuál.
Tento navigační systém provádí přesné měření aktuální polohy vozidla pomocí signálu GPS . 2. Uchovejte tento manuál na známém místě pro budoucí odkazy.
3. Věnujte důkladnou pozornost veškerým varováním uvedeným v tomto manuálu a důsledně
Stanovení polohy pomocí signálu GPS
dodržujte veškeré pokyny.
Globální polohovací systém (GPS) používá síť družic na oběžné dráze kolem Země. Každá z těchto 4. Dovolte obsluhovat tento systém pouze osobám, které si přečetli a porozuměli pokynům k
družic obíhající na dráze ve výšce 21,000 km, nepřetržitě vysílá radiové signály poskytující informace
o čase a poloze. Tím je zaručeno, že v libovolném volném prostranství na zemském povrchu lze obsluze.
zachytit signály z nejméně tří družic. 5. Obrazovku neinstalujte (i) na místě, kde by bránila přirozenému výhledu řidiče, (ii) na místě,

Přesnost informací GPS závisí na kvalitě příjmu. Při silném signálu a kvalitních příjmových kde by narušila normální funkci jakéhokoli provozního nebo bezpečnostního systému
podmínkách je systém GPS schopen stanovit přesnou polohy pomocí tří údajů: zeměpisné délky, šířky vozidla včetně airbagů, (iii) na místě, kde by bránila řidiči v bezpečném ovládání vozidla.
a nadmořské výšky. Pokud je však signál slabý, jsou k dispozici jen dva údaje - zeměpisná délka 6. Obrazovka nesmí stejně, jako jakékoli jiné příslušenství odvádět pozornost od bezpečného
a šířka. Stanovení polohy je potom zatíženo větší chybou. řízení vozidla. Pokud nastanou problémy s ovládáním systému nebo čtením údajů na
obrazovce, zaparkujte před dalším postupem vozidlo na bezpečném místě.
zaručeno, že v libovolném volném prostranství na zemském povrchu lze zachytit signály z nejméně tří 7. Procesor dynamiky vozidla se nepokoušejte sami instalovat či opravovat. Instalace či
družic. servis procesoru dynamiky vozidla osobami bez odpovídajících zkušeností a kvalifikace v
oblasti elektronických zařízení a automobilových příslušenství má za následek riziko úrazu
Přesnost informací GPS závisí na kvalitě příjmu. Při silném signálu a kvalitních příjmových elektrickým proudem i jiná nebezpečí a může způsobit škody, na které se nevztahuje
podmínkách je systém GPS schopen stanovit přesnou polohy pomocí tří údajů: zeměpisné délky, šířky záruka.
a nadmořské výšky. Pokud je však signál slabý, jsou k dispozici jen dva údaje - zeměpisná délka 8. Během řízení vodidla pamatujte vždy na zapnutí bezpečnostního pásu. V případě nezapnutí
a šířka. Stanovení polohy je potom zatíženo větší chybou. bezpečnostního pásu může při dopravní nehodě dojít k podstatně závažnějším poraněním.
9. Z bezpečnostních důvodů jsou některé funkce blokovány, pokud není zabržděna ruční
Hrubé stanovení polohy vozidla (DR) brzda.
10. Funkce záznamu dat tohoto výrobku provádí ukládání informací o vozidle do vnitřní paměti,
3-rozměrné hybridní čidlo v hlavní jednotce provádí také výpočet polohy. Aktuální poloha se měří které jsou k dispozici později během zastavení a zaparkování vozidla na bezpečném místě.
podle detekce ujeté vzdálenosti odvozené od rychlostních impulzů a směru odbočení / náklonu Funkci záznamu dat proto používejte jen v bezpečných situacích. Tuto funkci nepoužívejte,
vozovky zjištěného gyroskopickým čidlem. pokud by tím docházelo k odvádění vaší pozornosti od bezpečného ovládání vozidla. Vždy
3-rozměrné hybridní čidlo je dokonce schopno vypočítat změny nadmořské výšky a provádět korekce dodržujte zásady bezpečné jízdy i všechna pravidla silničního provozu.
chyb ujeté vzdálenosti způsobené jízdou po klikatých silnicích nebo do kopců. Navigační systém se 11. Funkce GPS lokátoru poskytuje informace o aktuální poloze pomocí systému GPS a
také učí cestovní podmínky a ukládá je do paměti; při další jízdě je proto přesnost stanovení polohy gyroskopického čidla procesoru AVG-VDP1. Tato funkce neslouží k navigačním účelům.
vyšší.
V následujících odstavcích jsou popsány různé metody stanovení polohy podle toho, zda jsou Pokyny pro bezpečnou jízdu
detekovány rychlostní impulzy vozidla, či nikoli.
VAROVÁNÍ
3-rozměrný hybridní režim
Tento režim bude aktivován v případě detekce rychlostních impulzů. V tomto režimu lze detekovat SVĚTLE ZELENÝ VODIČ NAPÁJECÍHO KONEKTORU TOHOTO PŘÍSTROJE KE URČEN
sklon vozovky. K DETEKCI STAVU RUČNÍ BRZDY A MUSÍ BÝT PROPOJEN S ŽIVÝM KONTAKTEM SPÍNAČE
RUČNÍ BRZDY. NESPRÁVNÉ ZAPOJENÍ NEBO POUŽITÍ TOHOTO VODIČE MŮŽE MÍT ZA
Jednoduchý hybridní režim NÁSLEDEK PORUŠENÍ PLATNÝCH ZÁKONŮ NEBO RIZIKO VÁŽNÝCH ÚRAZŮ OSOB ČI ŠKOD
Pokud rychlostní impulzy vozidla nelze detekovat, stanovení polohy bude probíhat v jednoduchém NA MAJETKU.
režimu. V tomto režimu je detekován pouze vodorovný pohyb vozidla, proto je měřené méně přesné.
Také platí, že v oblastech, kde není GPS signál k dispozici, například během jízdy vozidla dlouhým Vždy dodržujte zásady bezpečné jízdy a všechny platné dopravní předpisy. Nepoužívejte funkce
tunelem, může být chyba výpočtu polohy vyšší. tohoto přístroje v nebezpečných podmínkách. Během řízení vždy dbejte na pečlivost, úsudek a
pozornost.
31
Z důvodů vyloučení rizika nehody a možného porušení dopravních předpisů je používání
některých funkcí blokováno během jízdy. Platí také, že zadní obrazovky nesmějí být instalovány na
místech, kde by odváděly pozornost řidiče.

V některých zemích je sledování programů na vnitřní obrazovce vozidla během jízdy zakázáno
zákonem i pro spolucestující. Takováto nařízení je proto nutné dodržovat tam, kde jsou v platnosti.

4

Pokyny k používání videorekordéru připojeného ke výstupu VIDEO OUT DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Výstup VIDEO OUT tohoto přístroj je určen k záznamu obrazu na videorekordér. Odstraňování problémů
V následujících případech může dojít k nesprávnému podání obrazu na
Příznak Příčina Nápravné opatření
obrazovce/videorekordéru:
- Výstupní obraz tohoto procesoru (V.D.P.) se nezobrazuje na přední obrazovce (viz článek Nelze zapnout napájení. Přívodní vodiče a konektory jsou chybně Ujistěte se znovu, zda jsou všechna
Zobrazení obrazu V.D.P. procesoru na straně 7). Přístroj je nefunkční. připojeny. připojení provedena správně.
- K tomuto přístroji je připojena obrazovka/videorekordér, jehož videoformát není kompatibilní
se signálem na výstupu VIDEO OUT tohoto přístroje. (Viz článek Nastavení videoformátu na Došlo k přepálení pojistky. Odstraňte příčinu přepálení pojistky,
straně 29). poté ji vyměňte. Velmi dbejte na
Vnitřní mikroprocesor vykazuje chybnou instalování nové pojistky se stejnými
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU parametry.
funkci vlivem šumu a jiných negativních Stiskněte tlačítko RESET (viz str.6).
O tomto přístroji
faktorů. Připojte správně kabely.
Procesor dynamiky vozidla je vybaven celou řadou atraktivních funkcí, které pomáhají maximalizovat Upravte úroveň hlasitosti.
požitky z jízdy. Neozývá se žádný zvuk. Kabely jsou chybně připojeny.

VAROVÁNÍ Hlasitost je nastavená na příliš Hlasitost je nastavena na příliš nízkou
Údaje, které sděluje tento přístroj, mohou být odlišné od skutečných hodnot. Tento přístroj nízkou úroveň.
proto nikdy nepoužívejte jako náhradu za měřiče ve vozidle. úroveň.
Z bezpečnostních důvodů jsou některé funkce tohoto přístroj blokovány během jízdy.
Chcete-li tyto funkce používat, je nutné zaparkovat vozidlo na bezpečném místě a zabrzdit Chybová hlášení
ruční brzdu.
Následující chybová hlášení si poznamenejte při kontaktování vašeho dealera nebo autorizovaného
UPOZORNĚNÍ servisu Pioneer.
Zabraňte styku tohoto přístroje s tekutinami - v opačném případě nastává riziko úrazu elektrickým
proudem. Styk s tekutinami může také způsobit poškození, vývin kouře nebo přehřátí tohoto přístroje. Direction of G sensor is incorrect. Power Off the system and check installation. After checking,
please re-boot the system and press "OK".
Popis funkcí Směr instalace tohoto přístroje je chybný. Nainstalujte tento přístroj znovu správně a dotkněte se
tlačítka OK.
Ovládání pomocí dotekového zobrazovacího panelu
Tento přístroj lze ovládat pomocí dotekového zobrazovacího panelu. Vibration of the unit has been detected. Please power off the system and check installation.
After checking, please re-boot the system and press "OK".
Různá zobrazení dynamiky vozidla Byly zjištěny vibrace tohoto přístroje. Změňte instalační polohu a dotkněte se tlačítka OK.
K dispozici je zobrazení pěti zdokonalených režimů dynamiky od analogových parametrů až po stav
vozidla. Gyro Sensor error. Please consult dealer or Pioneer Service Center.
Chyba gyroskopického čidla. Dotkněte se tlačítka OK a kontaktujte vašeho dealera nebo autorizovaný
Lokátor GPS servis Pioneer.
Na obrazovce lze zobrazit aktuální polohu vozidla a registrovat oblíbená místa.
Memory error. Please re-boot your system. If error continues, please consult your dealer or
Paměť přehrávání Pioneer Service Center.
Tento přístroj umožňuje provádět záznam parametrů jízdy a jejich přehrávání. Chyba paměti. Stiskněte tlačítko RESET. Pokud problém trvá, obraťte se na vašeho dealera nebo na
servisní centrum Pioneer.
Příčiny zobrazení chybných údajů
Hardware error. Please contact your dealer or Pioneer Service Center.
Tachometr a měřič točivého momentu tohoto přístroje vykazují správnou funkci pouze tehdy, Chyba hardwaru. Stiskněte tlačítko RESET. Pokud problém trvá, obraťte se na vašeho dealera nebo
pokud byla provedena kalibrace otáček (RPM). Tato podmínka je nutná také pro správnou funkci na servisní centrum Pioneer.
ostatních měřičů.
V následujících případech budou údaje ukazované tímto přístrojem odlišné od skutečných hodnot: GPS Antenna is not connected. Please check your connection.
- Tachometr, měřič zrychlení a měřič výkonu nevykazují správnou funkci během prokluzu kol GPS anténa není připojena. Zkontrolujte připojení a připojte ji správně.

vozidla. GPS Antenna error. Please contact your dealer or Pioneer Service Center.
- Měřič náklonu nevykazuje správnou funkci, pokud vozidlo zrychluje s prokluzem kol. Chyba GPS antény. Stiskněte tlačítko RESET. Pokud problém trvá, obraťte se na vašeho dealera
- Měřič bočního zrychlení nevykazuje správnou funkci během prudkého brždění vozidla. nebo na servisní centrum Pioneer.
- Tachometr a měřič náklonu nevykazují správnou funkci během zabrždění ruční brzdy.
Speed pulse wire is not connected. Accuracy cannot be ensured without speed pulse. Please
5 be sure that the speed pulse wire is correctly connected to the system.
Vodič rychlostních impulzů není připojen. Dotkněte se tlačítka OK a zkontrolujte správnost připojení
vodiče rychlostních impulzů.

Speed pulse error. Please power off the system and check installation. After checking, please
re-boot the system and press OK.
Chyba rychlostních impulzů. Dotkněte se tlačítka OK a zkontrolujte správnost vodič rychlostních
impulzů.

Speed pulse wire is disconnected. Accuracy cannot be ensured without speed pulse. Please be
sure that the speed pulse wire is correctly connected to the system.
Vodič rychlostních impulzů není připojen. Dotkněte se tlačítka OK a zkontrolujte správnost připojení
vodiče rychlostních impulzů.

30

Nastavení hodin O tomto uživatelském manuálu

Následující postup slouží k zadání časového posunu mezi originálně nastaveným časem tohoto Tento výrobek je vybaven celou řadou dokonalých funkcí, které zaručují špičkovou provozní a
přístroje a aktuálním místem vašeho vozidla. příjmovou kvalitu. Koncepce všech těchto funkcí směřuje k maximální uživatelské jednoduchosti,
1. Dotkněte se tlačítka Menu, poté tlačítka SETUP. mnohé z nich však nehovoří samy za sebe. Proto si tento uživatelský manuál klade za cíl vám pomoci
2. Dotkněte se tlačítka Clock Adust (Nastavení hodin). k získání toho největšího možného užitku, které tyto funkce nabízejí a maximalizovat tak vaši
poslechovou pohodu.
Pokud se tlačítko Clock Adjust nezobrazuje, zobrazíte je dotekem tlačítka . Doporučujeme, abyste se před použitím tohoto přístroje seznámili se všemi funkcemi a způsobem
3. Dotekem tlačítka + nebo - nastavte časový posun. jejich ovládání prostudováním tohoto manuálu. Je obzvláště důležité, abyste si přečetli a řídili se
Časový posun lze nastavit s krokem jedna hodina. všemi VAROVÁNÍMI a UPOZORNĚNÍMI.

Nastavení upozorňování na kritické otáčky V případě problémů

Pokud nastavíte kritickou hodnotu otáček, pak tento přístroj vydá zvukový signál a zobrazí varovné Pokud tento výrobek vykazuje nevyhovující funkčnost, obraťte se na Vašeho dealera nebo na
hlášení, jakmile otáčky motoru této zadané hodnoty dosáhnou. autorizovaný servis Pioneer.

Jakmile otáčky motoru dosáhnout 80%, 90% a 100% zadané hodnoty kritických otáček, na Resetování mikroprocesoru
obrazovce se zobrazí upozornění.
Stisknutím tlačítka RESET provedete obnovení výchozích nastavení mikroprocesoru bez změny stavu
1. Dotkněte se tlačítka Menu, poté tlačítka SETUP. paměti záznamů jízd.
2. Dotkněte se tlačítka R•P•M Alert. Mikroprocesor je nutné resetovat v následujících případech:

Pokud se tlačítko R•P•M Alert nezobrazuje, zobrazíte je dotekem tlačítka . Před prvním uvedením tohoto přístroje do provozu po instalaci,
3. Dotekem tlačítka Caution podle potřeby zapněte nebo vypněte upozorňování na kritické pokud tento přístroj vykazuje chybnou funkci,
otáčky. pokud se na obrazovce zobrazují neznámé nebo chybné nápisy.
4. Dotekem tlačítka + nebo - nastavte hodnotu kritických otáček. Hrotem pera nebo jiným špičatým nástrojem stiskněte tlačítko RESET.

Nastavení upozorňování na kritickou rychlost Poznámka:
Chcete-li vymazat veškerá nastavení uložená v paměti nebo obnovit tovární nastavení přístroje,
Pokud nastavíte kritickou rychlost vozidla, pak tento přístroj vydá zvukový signál a zobrazí varovné odpojte na několik dnů žlutý a červený vodič.
hlášení, jakmile vozidlo této rychlosti dosáhne.

1. Dotkněte se tlačítka Menu, poté tlačítka SETUP.
2. Dotkněte se tlačítka Speed Alert.

Pokud se tlačítko Speed Alert nezobrazuje, zobrazíte je dotekem tlačítka .
3. Dotekem tlačítka Caution podle potřeby zapněte nebo vypněte upozorňování na kritickou
rychlost.
4. Dotekem tlačítka + nebo - nastavte hodnotu kritické rychlosti.

Nastavení videoformátu

Následující postup slouží k přepínání videoformátu na výstupu VIDEO OUT mezi NTSC a PAL.
1. Dotkněte se tlačítka Menu, poté tlačítka SETUP.
2. Dotkněte se tlačítka Format Setting.

Pokud se tlačítko Format Setting nezobrazuje, zobrazíte je dotekem tlačítka .
3. Dotekem tlačítka Format vyberte formát NTSC nebo PAL.
V případě vybrání možnosti PAL bude na výstupu tohoto přístroje k dispozici videosignál ve formátu
PAL 60. Ujistěte se, zda vaše obrazovka/videorekordér je s formátem PAL 60 kompatibilní.

Poznámka:
V případě používání výstupu VIDEO OUT tohoto přístroje dbejte na to, aby se obraz procesoru
dynamiky vozidla (V.D.P.) zobrazoval na přední obrazovce.

29 6

ZÁKLADNÍ ÚKONY Nastavení jednotek a rozsahů

Zobrazení obrazu V.D.P. procesoru Následující postup slouží k nastavení jednotek a rozsahů pro jednotlivá měřidla.

Na obrazovce lze zobrazit obraz V.D.P. procesoru (procesor dynamiky vozidla). 1. Dotkněte se tlačítka Menu, poté tlačítka SETUP.
2. Dotkněte se tlačítka Unit/Scale.
Stisknutím tlačítka V.ADJ na zobrazovacím panelu přepněte na režim zobrazení obrazu 3. Vyberte požadované jednotky pro jednotlivá měřidla.
V.D.P. procesoru.
Pokud se zobrazí okno s upozorněním (CAUTION), nezapomeňte si příslušné upozornění přečíst, Chcete-li nastavit jednotku rychlosti, dotkněte se tlačítka km/h nebo MPH.
poté jej potvrďte stisknutím tlačítka OK. Chcete-li nastavit jednotku výkonu (Power), dotkněte se tlačítka kW, ps nebo hp.
Pro zobrazování upozornění a zadávání názvů klávesnice lze nastavit jazyk. (Více informací Chcete-li nastavit jednotku točivého momentu (Torque), dotkněte se tlačítka kg•m, lb•ft nebo
naleznete v článku Volba jazyka na straně 28). N•m.
Chcete-li se navrátit k zobrazení zdrojů videosignálu, stiskněte znovu tlačítko V.ADJ. 4. Vyberte rozsahy pro jednotlivé měřiče.
V závislosti na používané zobrazovací jednotce lze tuto funkci ovládat pomocí tlačítka NAVI/AV Chcete-li vybrat jeden ze tří rozsahů tachometru, dotkněte se tlačítka Speed.
nebo tlačítka MENU namísto tlačítka V.ADJ. Chcete-li vybrat jeden ze čtyř rozsahů tachometru, dotkněte se tlačítka R•P•M.
Chcete-li vybrat jeden ze tří rozsahů měřiče výkonu, dotkněte se tlačítka Power.
Při prvním uvedením tohoto přístroje do provozu Chcete-li vybrat jeden ze tří rozsahů měřiče točivého momentu, dotkněte se tlačítka Torque.

Při prvním uvedení tohoto přístroje do provozu nebo po jeho resetování se na pravděpodobně zobrazí Nastavení aktuální oblasti
následující režimy:
1 Režim nastavení způsobu ovládání Tato funkce zlepšuje polohovací přesnost systému GPS vybráním aktuální oblasti; dbejte na správné
2 Režim nastavení oblasti nastavení této oblasti.
3 Režim nastavení jazyka
4 Okno s upozorněním (CAUTION) Pokud nebude aktuální oblast správně nastavena, tento přístroj nemusí vykazovat správnou
funkci.
1. Chcete-li tento přístroj ovládat normálním způsobem, dotkněte se tlačítka Normal. Tento přístroj zobrazuje polohu pomocí metody WGS 84 (světový geodetický systém) - viz str.
Více informací naleznete v následujícím článku Demonstrační režim.
Demonstrační režim zapnete dotekem tlačítka Demo. Mapa oblastí
2. Vyberte požadovanou oblast.
Více informací naleznete v článku Nastavení aktuální oblasti na straně 28. Oblast 1 - 30 0 západní délky až 400 východní délky, 310 severní šířky až 710 severní šířky
3. Vyberte požadovaný jazyk. Oblast 2 - 25 0 západní délky až 1650 západní délky, 400 severní šířky až 800 severní šířky
Více informací naleznete v článku Volba jazyka na straně 28.
4. Po potvrzení upozornění se dotkněte tlačítka OK. 1. Dotkněte se tlačítka Menu, poté tlačítka SETUP.
Na obrazovce se zobrazí nápis Sensor Learning... (Probíhá učení čidla...), který sděluje, že 2. Dotkněte se tlačítka Area.
inicializace čidla nebyla dosud ukončena. Veškeré záznamové lze používat až po úplném dokončení
inicializace čidla. Po nastavení oblasti dojde k resetování hodin na původně nastavený čas.
3. Dotekem tlačítka Area vyberte aktuální oblast vašeho vozidla.
Okno upozornění (CAUTION) obsahuje důležité informace týkající se správného používání tohoto Každým dotekem tlačítka Area dojde k vybrání oblasti v následujícím pořadí:
přístroje. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si nezapomeňte tyto informace přečíst. Oblast 1 (Západní Evropa) - Oblast 2 (Východní Evropa)
Před prvním použitím tohoto přístroje proveďte kalibraci otáček (Více informací naleznete v článku
Kalibrace otáček na straně 27). Volba jazyka

Demonstrační režim Následujícím postup slouží k nastavení jazyka pro zobrazování upozornění (CAUTION) a pro
zadávání názvů z klávesnice.
Pokud neprovedete žádný úkon do cca pěti minut, bude automaticky spuštěna animace. 1. Dotkněte se tlačítka Menu, poté tlačítka SETUP.
Vzhledem k tomu, že demonstrační režim je funkcí určenou pro vystavování v obchodech, 2. Dotkněte se tlačítka Caution/Keyboard.
nepoužívejte jej během jízdy. 3. Dotkněte se názvu požadovaného jazyka.
Chcete-li demonstrační režim vypnout, nastavte klíč zapalování do polohy OFF, poté do
polohy ON a poté se dotkněte tlačítka Normal v režimu nastavení způsobu ovládání. 28

7

NASTAVENÍ SYSTÉMU Základní úkony pomocí tlačítek na dotekovém zobrazovacím panelu
Aktivace tlačítek na dotekovém zobrazovacím panelu
Úvodní informace o nastavení
(1) Tlačítko Mode
Podle následujícího postupu můžete provádět různá nastavení tohoto přístroje. Dotekem tohoto tlačítka vyberete požadovaný režim. (Více informací naleznete v článku Volba
požadovaného režimu na straně 9).
(1) Funkční zobrazení (2) Tlačítko Select Gauge
V této pozici se zobrazují názvy funkcí nastavení. Toto tlačítko slouží k volbě požadovaných měřičů. (Více informací naleznete v článku Volba měřičů na
straně 12).
• Dotkněte se tlačítka Menu, poté tlačítka SETUP. (3) Tlačítko Peak Hold
Na obrazovce se zobrazí názvy funkcí. Toto tlačítko slouží k ovládání funkce přídrže špiček.
(Více informací naleznete v článku Používání funkce přídrže špiček na straně 13).
Pokud se tlačítko Menu nezobrazuje, zobrazíte je dotekem obrazovky. (4) Tlačítko Save Loc.
Dotekem tlačítka Back se navrátíte k předchozímu zobrazení. Toto tlačítko slouží k registraci aktuálního místa vozidla. (Více informací naleznete v článku Registrace
Dotekem tlačítka ESC obnovíte normální zobrazení jednotlivých režimů. aktuálního místa na straně 21).
(5) Tlačítko REC
Nastavení úrovně hlasitosti Dotekem tohoto tlačítka spustíte záznam parametrů jízdy. (Více informací naleznete v kapitole
Záznam parametrů jízd na straně 17).
Následující postup slouží k nastavení hlasitosti zvukových signálů. (6) Tlačítko Replay
1. Dotkněte se tlačítka Menu, poté tlačítka SETUP. Toto tlačítko slouží k přehrávání uložených parametrů jízd. (Více informací naleznete v článku
2. Dotkněte se tlačítka Volume. Přehrávání uložených parametrů jízdy na straně 18).
3. Dotekem tlačítka + nebo - nastavte požadovanou úroveň hlasitosti. (7) Tlačítko Display
Dotekem tohoto tlačítka se provádí výběr funkcí pro jednotlivé režimy.
Kalibrace otáček (8) Tlačítko Menu
Toto tlačítko slouží k volbě různých funkcí nastavení.
Následující postup popisuje měření a zaznamenání otáček motoru vozidla. Po jeho dokončení bude (9) Tlačítko ESC
otáčkoměr tohoto přístroje ukazovat správné údaje. Toto tlačítko slouží ke skrytí panelu s dotekovými tlačítky.
1. Dotekem obrazovky aktivujte panel s dotekovými tlačítky, která odpovídají jednotlivým
V případě neprovedení kalibrace nebudou správně fungovat otáčkoměr, měřič točivého momentu, režimům.
ani ostatní měřidla tohoto přístroje. Na obrazovce se zobrazí panely s dotekovými tlačítky.
1. Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a zabrzděte ruční brzdu. 2. Panel s dotekovými tlačítky skryjete dotekem tlačítka ESC.
2. Dotkněte se tlačítka Menu, poté tlačítka SETUP.
3. Dotkněte se tlačítka Tachometer Setting. 8
Jakmile se zobrazí hlášení, dotkněte se tlačítka OK.
4. Nastavte motor na otáčky 4000 ot/min, poté se dotkněte se tlačítka 4000 rpm.
Pro správné změření otáček udržujte motor v chodu na otáčkách 4000 ot/min několik sekund.
Některá vozidla jsou vybavena omezovačem otáček, který během parkování zapůsobí při
dosažení určité hodnoty (např. 3000 ot/min). V takovémto případě proveďte měření při otáčkách
2000 ot/min.

Nastavení hmotnosti vozidla

Pro správný výpočet výkonu vozidla v koňských silách je nutné zadat správně jeho hmotnost.
1. Dotkněte se tlačítka Menu, poté tlačítka SETUP.
2. Dotkněte se tlačítka Vehicle Weight Setting (Nastavení hmotnosti vozidla).
3. Dotekem tlačítka S nebo T zadejte hmotnost vozidla.

Dotekem tlačítka kg nebo lb můžete přepínat kilogramy (kg) a libry (lb) jako jednotky hmotnosti.
V případě přepnutí na jinou jednotku hmotnosti bude zadaná hmotnost vynulována.

27

Ovládání nabídky Back Signal (Signál couvání)
V této pozici se zobrazuje signál zpětného převodového stupně. Je-li řadicí páka nastavena v poloze
(1) Tlačítko LOC couvání (R), stav signálu se změní na High (vysoká úroveň) nebo Low (nízká úroveň). (Který z těchto
Toto tlačítko slouží k rychlému zobrazení funkcí GPS lokátoru. dvou stavů se zobrazí závisí na konkrétním vozidle).
(2) Tlačítko INFO
Toto tlačítko slouží k rychlému zobrazení informačních funkcí. Kontrola stavu učení čidla a jízdního stavu vozidla
(3) Tlačítko SETUP
Toto tlačítko slouží k rychlému zobrazení funkcí nastavení. Podle následujícího postupu můžete zkontrolovat stav naučení trojrozměrného čidla a jízdní stav
(4) Tlačítka vozidla.
Tato tlačítka slouží k cyklickému procházení všech funkcí.
(5) Tlačítko Back Zobrazte stav naučení trojrozměrného čidla dotekem tlačítka Menu, poté tlačítka Sensor
Dotekem tohoto tlačítka se navrátíte k předchozímu zobrazení. Learning Status.
(6) Tlačítko ESC
Toto tlačítko slouží ke zrušení režimu ovládání jednotlivých funkcí. (1) Vzdálenost
V této pozici se zobrazuje ujetá vzdálenost.
1. Dotekem tlačítka Menu zobrazte nabídku. (2) Rychlostní impulzy
Na obrazovce se zobrazí nabídka. V této pozici se zobrazuje celková hodnota rychlostních impulzů detekovaná tímto přístrojem.
(3) Stav učení
Pokud se nabídka nezobrazuje, zobrazíte ji dotekem obrazovky. V této pozici se zobrazuje aktuální režim jízdy.
2. Dotekem požadovaného tlačítka zobrazte názvy funkcí, které chcete ovládat. (4) Rychlost
V této pozici se zobrazuje rychlost detekovaná tímto přístrojem. (Tento údaj může být odlišný od
Dotekem tlačítka nebo přepínejte jednotlivé seznamy názvů. skutečné rychlosti vozidla, proto jej nikdy nepoužívejte namísto tachometru).
3. Dotekem tlačítka ESC obnovíte normální zobrazení v jednotlivých režimech. (5) Zrychlení/zpomalení ve směru vpřed / otáčivá rychlost
V této pozici se zobrazuje zrychlení a zpomalení (brždění) vozidla během jízdy vpřed. Dále se zde
Volba požadovaného režimu zobrazuje otáčivá rychlost, pokud vozidlo odbočuje doleva nebo doprava.
(6) Náklon
Podle následujícího postupu můžete vybrat požadovaný režim, který chcete zobrazit. V této pozici se zobrazuje stupeň náklonu vozidla.
Dotkněte se tlačítka Mode, poté se dotkněte názvu požadovaného režimu. (7) Stupeň naučení
V této pozici se zobrazuje stav naučení vzdálenosti (Distance), odbočování vpravo (Right Turn),
K dispozici je následujících pět režimů: odbočování vlevo (Left Turn) a pohybu v prostoru (3D). Stupeň naučení je znázorněn délkou sloupců.
Analog - analogový režim
Digital - digitální režim Resetování naučených výsledků
Cyber - režim Cyber
Virtual - virtuální režim Podle následujícího postupu můžete resetovat stav naučené výsledky uložené pod položkami
V.Status - režim stavu vozidla Distance (vzdálenost), Speed Pulse (rychlostních impulzy) a Learning Status (učení).
1. Zobrazte stav naučení čidla dotekem tlačítka Menu, poté tlačítka Sensor Learning Status.
Analogový režim 2. Dotkněte se libovolného z tlačítek Distance (Vzálenost), Speed Pulse (Rychlostní impulzy)
nebo Learning Status (Stav naučení).
Zobrazované měřiče a pozadí lze upravit podle vlastních požadavků. Na obrazovce se zobrazí nápis Clear.
Zobrazení různých měřičů vyberete podle postupu v článku Volba měřičů na straně 12. 3. Dotekem tlačítka Clear resetujte stav naučení vybrané položky.
Přídrž signálových špiček můžete ovládat podle postupu v článku Používání funkce přídrže špiček
na straně 13. Chcete-li vynulování výsledku zrušit, dotkněte se tlačítka Cancel.
Vlastní barvy měřiče nastavíte podle postupu v článku Nastavení barev na straně 14.
Požadované pozadí vyberete podle postupu v článku Nastavení pozadí na straně 14. 26

9

3. Stisknutím tlačítka S nebo T procházejte seznamem záznamů. (1) Měřič zrychlení (ACC.G)
V seznamu se zobrazují následující záznamy: Tento měřič ukazuje zrychlení v směru vpřed. Znaménko +, resp. - sděluje zrychlení, resp. zpomalení
(brždění).
Speed - Rychlost (2) Tachometr (SPEED)
R•P•M - Otáčky za minutu V této pozici se zobrazuje rychlost vozidla.
Power - Výkon v koňských silách (3) Otáčkoměr (TACH)
Torque - Točivý moment V této pozici se zobrazuje rychlost motoru v otáčkách za minutu (rpm).
ACC.G (F) - Zrychlení
ACC.G (G) - Zpomalení (brždění) Digitální režim
LAT.G (L) - Boční zrychlení (levé)
LAT.G (R) - Boční zrychlení (pravé) Zobrazení měřičů a pozadí lze upravit podle vlastních požadavků.
E.LON. - Zeměpisná délka nejvzdálenějšího východního místa, které jste navštívili Přídrž signálových špiček můžete ovládat podle postupu v článku Používání funkce přídrže špiček
W.LON. - Zeměpisná délka nejvzdálenějšího západního místa, které jste navštívili na straně 13.
N.LAT. - Zeměpisná šířka nejvzdálenějšího severního místa, které jste navštívili Vlastní barvy měřiče nastavíte podle postupu v článku Nastavení barev na straně 14.
S.LAT. - Zeměpisná šířka nejvzdálenějšího jižního místa, které jste navštívili Požadované pozadí vyberete podle postupu v článku Nastavení pozadí na straně 14.
Slope (U) - Náklon (stoupání) Zapínání a vypínání různých indikátorů provedete podle postupu v článku Zapínání/vypínání
Slope (D) - Náklon (klesání) indikátorů na straně 15.
ANG.V (L) - Úhlová rychlost (levá)
ANG.V (R) - Úhlová rychlost (pravá) (1) Výkon v koňských silách (POWER)
Odometer - Měřič ujeté vzdálenosti cesty V této pozici se zobrazuje vypočtený výkon po odečtení různých ztrát, například ztrát v hnacím ústrojí,
Záznamy resetujete dotekem tlačítka Reset. valivého odporu a aerodynamického odporu. Tato hodnota výkonu je tedy nižší, než výkon v místě
motoru nebo kol.
Poznámka: (2) Náklon (SLOPE)
Systém lze nastavit tak, aby se v okamžiku překročení nejlepších dosažených záznamů na obrazovce V této pozici se zobrazuje náklon vozidla.
zobrazila ikona . Zobrazení ikony můžete zapínat a vypínat dotekem tlačítka On/Off. Tato ikona (3) Otáčkoměr (TACH)
bude po zapnutí jeho zobrazení zvýrazněna v tlačítku On/Off. V této pozici se zobrazuje rychlost motoru v otáčkách za minutu (rpm).
(4) Tachometr (SPEED)
Kontrola připojení kabelů a instalačních poloh V této pozici se zobrazuje rychlost vozidla.
(5) Zrychlení (ACC.G)
Pomocí následujícího postupu můžete zkontrolovat správnost kabelového propojení mezi tímto V této pozici se zobrazuje zrychlení ve směru vpřed. Znaménko +, resp. - sděluje zrychlení, resp.
přístrojem a vozidlem. zpomalení (brždění).
(6) Točivý moment (TORQUE)
• Zobrazte stav propojení dotekem tlačítka Menu a poté dotekem tlačítka Connection Status. V této pozici se zobrazuje točivý moment v nitru motoru.
(7) Napětí (BATT.)
Speed Pulse (Rychlostní impulzy) V této pozici se zobrazuje napětí baterie.
V této pozici se zobrazuje hodnota rychlostních impulzů detekovaná tímto přístrojem. Pokud vozidlo (8) Úhlová rychlost (ANG.V)
stojí, zobrazuje se zde nulová hodnota (0). V této pozici se zobrazuje úhlová rychlost vozidla.
(9) Zeměpisná délka/šířka (LON./LAT.)
GPS Antenna (Anténa GPS) V této pozici se zobrazuje zeměpisná délka a šířka aktuální polohy vozidla.
V této pozici se zobrazuje stav připojení GPS antény, její příjmová citlivost a počet satelitních družic, (10) Kompas
ze kterých se signál přijímán. V této pozici se zobrazuje směr jízdy vozidla.
Příjmová citlivost se zobrazuje v rozsahu 0 až 3; anténu GPS instalujte na místě s příjmovou citlivostí (11) Boční zrychlení (LAT.G)
2 nebo 3. V této pozici se zobrazuje zrychlení vozidla v bočním směru.
(12) Čas (TIME)
Installation position (Instalační poloha) V této pozici se zobrazuje aktuální čas.
V této pozici se zobrazuje instalační stav přístroje.
10
Power Voltage (Napájecí napětí)
V této pozici se zobrazuje napájecí napětí (referenční hodnota) přiváděné z baterie vozidla do tohoto
přístroje. Pokud napětí neleží v rozsahu 11 až 15V, zkontrolujte, zda je připojen napájecí kabel.

Parking Brake (Parkovací brzda)
V této pozici se zobrazuje stav připojení parkovací brzdy; v případě zabrždění, resp. odbrždění se
zobrazuje nápis On, resp. Off.

25

Režim Cyber Odstranění všech registrovaných míst

Zobrazení různých indikátorů můžete podle potřeby zapínat a vypínat (Více informací naleznete v 1. Dotkněte se tlačítka Menu, tlačítka Location Menu a poté tlačítka Address Book.
článku Zapínání/vypínání indikátorů na straně 15). 2. Dotkněte se tlačítka Delete All (Odstranit vše), poté tlačítka Yes.
(1) Vzdálenost k cílovému místu Na obrazovce se krátce zobrazí nápis Deleting... (Probíhá odstranění) a všechna registrovaná místa
V této pozici se zobrazuje přímá vzdálenost mezi cílovým a aktuálním místem. budou odstraněna z adresáře.
(2) Náklon (SLOPE)
V této pozici se zobrazuje náklon vozidla. Chcete-li odstraňování zrušit v jeho průběhu, dotkněte se tlačítka No (Ne).
(3) Směrová přímka
Tato přímka ukazuje směr k cílovému místu. KONTROLA STAVU PROCESORU DYNAMIKY VOZIDLA
(4) Název cílového místa
V této pozici se zobrazuje název cílového místa uloženého v paměti. Informační funkce

Pokud název cílového místa není v paměti uložen, nezobrazí se jeho zeměpisná šířka ani délka. Informační funkce slouží ke kontrole stavu naučení čidla, jízdního stavu vozidla a stavu kabelových
(5) Kompas připojení.
V této pozici se zobrazuje směr jízdy vozidla. (1) Funkční zobrazení
(6) Čas (TIME) V této pozici se zobrazují názvy funkcí GPS lokátoru.
V této pozici se zobrazuje aktuální čas.
(7) Napětí (BATT.) Dotkněte se tlačítka Menu.
V této pozici se zobrazuje napětí baterie. Na displeji se zobrazí názvy funkcí.
(8) Otáčkoměr (TACH)
V této pozici se zobrazuje rychlost motoru v otáčkách za minutu (rpm). Pokud se tlačítko Menu nezobrazuje, zobrazíte je dotekem obrazovky.
(9) Boční zrychlení (LAT.G) Dotekem tlačítka Back se navrátíte k předchozímu zobrazení.
V této pozici se zobrazuje zrychlení vozidla v bočním směru. Dotekem tlačítka ESC obnovíte normální zobrazení jednotlivých režimů.
(10) Zeměpisná délka/šířka (LON./LAT.)
V této pozici se zobrazuje zeměpisná délka a šířka aktuální polohy vozidla. Kontrola záznamů
(11) Zrychlení (ACC.G)
V této pozici se zobrazuje zrychlení ve směru vpřed. Znaménko +, resp. - sděluje zrychlení, resp. Tento přístroj uchovává nejlepší záznamy jízd dvěma způsoby: historie (celkový) a session (dočasný).
zpomalení (brždění). Oba druhy záznamů můžete přepínat pomocí položek History (historie) a Session (session).
(12) Tachometr (SPEED)
V této pozici se zobrazuje rychlost vozidla. Tuto funkci nelze používat, pokud se na obrazovce zobrazuje nápis Sensor Learning... (Probíhá
učení čidla...). Po krátké jízdě tento nápis zmizí.
Virtuální režim 1. Dotkněte se tlačítka Menu, poté zobrazte vaše nejlepší záznamy jízd dotekem tlačítka My
Record.
Ve virtuálním režimu jsou k dispozici tři typy zobrazení: virtuální krajina, virtuální poušť a virtuálně Na obrazovce se zobrazí nejlepší záznamy jízd.
město.
Zobrazení různých indikátorů můžete podle potřeby zapínat a vypínat (Více informací naleznete v 2. Dotekem tlačítka Session aktivujte zobrazení záznamů za session.
článku Zapínání/vypínání indikátorů na straně 15). Na obrazovce se zobrazí záznamy za session a v pravém horním rohu se namísto tlačítka Session
zobrazí tlačítko History.
11
History (Historie) - Zobrazení celkového počtu jednotlivých záznamů provedených vozidlem
od nainstalování tohoto přístroje.
Session (Session) - Zobrazení celkového počtu jednotlivých záznamů provedených vozidlem
od posledního nulování záznamového session.
• Chcete-li obnovit zobrazení historie záznamů, dotkněte se tlačítka History.

24

Změna názvu (1) Vzdálenost k cílovému místu
V této pozici se zobrazuje přímá vzdálenost mezi cílovým a aktuálním místem.
1. Dotkněte se tlačítka Menu, tlačítka Location Menu a poté tlačítka Address Book. (2) Směrová šipka
2. Dotkněte se názvu požadovaného místa, poté se dotkněte tlačítka Name. V této pozici se zobrazuje směr k cílovému místu.
3. Zadejte nový název. (3) Název cílového místa
Dotkněte se písmene, které chcete zadat. V této pozici se zobrazuje název cílového místa uložený v paměti tohoto přístroje.

Chcete-li odstranit zadaný text, dotkněte se symbolu . Pokud cílové místo není v paměti uloženo, zobrazí se v této pozici zeměpisná délka a šířka.
Dotekem tlačítka Symbol, 0-9 a Other vyberte požadovanou znakovou sadu. (4) Čas (TIME)
Symbol - Dotekem tohoto tlačítka zobrazíte různé symboly, například & a +. V této pozici se zobrazuje aktuální čas.
0-9 - Dotekem tohoto tlačítka zobrazíte číslice. (5) Nadmořská výška (ALTI.)
Other - Dotekem tohoto tlačítka zobrazíte evropské znaky, například písmena s diakritikou (á, V této pozici se zobrazuje nadmořská výška aktuálního místa.
à, ä, ç).
Nadmořskou výšku lze zobrazit v rozsahu 0 až 4000 m.
Tlačítko Other se zobrazí pouze tehdy, je-li vybrán jazyk obsahují písmena s diakritikou (Více (6) Kompas
informací naleznete v článku Volba jazyka na straně 28). V této pozici se zobrazuje směr jízdy vozidla.
4. Dotekem tlačítka Enter a poté tlačítka Save uložte do paměti nové informace o místu. (7) Zeměpisná délka/šířka (LON./LAT.)
Na obrazovce se krátce zobrazí nápis Registration Complete (Registrace ukončena), poté bude V této pozici se zobrazuje zeměpisná délka a šířka aktuální polohy vozidla.
obnoveno předchozí zobrazení. (8) Tachometr (SPEED)
V této pozici se zobrazuje rychlost vozidla.
Změna zeměpisné délky a šířky
Režim stavu vozidla
Tento přístroj zobrazuje polohu pomocí metody WGS 84 (světový geodetický systém) - viz str.33
1. Dotkněte se tlačítka Menu, tlačítka Location Menu a poté tlačítka Address Book. Zobrazení grafu a pozadí lze upravit podle vlastních požadavků.
2. Dotkněte se názvu požadovaného místa, poté tlačítka LON./LAT. Vlastní graf vytvoříte podle postupu v článku Nastavení vlastního vzhledu grafu na straně 17.
3. Zadejte zeměpisnou délku a šířku. Požadované pozadí vyberete podle postupu v článku Nastavení pozadí na straně 14.

LON. - Po doteku tohoto tlačítka zadejte zeměpisnou délku registrovaného místa. (1) Graf
LAT. - Po doteku tohoto tlačítka zadejte zeměpisnou šířku registrovaného místa. V této pozici se zobrazuje grafická závislost rychlosti na čase.
E/W - Dotekem tohoto tlačítka přepínejte východní a západní délku. (2) Čas (TIME)
N/S - Dotekem tohoto tlačítka přepínejte severní a jižní šířku. V této pozici se zobrazuje aktuální čas.
• Chcete-li zadané číslo odstranit, dotkněte se tlačítka Clear. (3) Tachometr (SPEED)
V této pozici se zobrazuje rychlost vozidla.
4. Dotekem tlačítka Enter a poté tlačítka Save uložte do paměti nové informace o místu. (4) Otáčkoměr (TACH)
Na obrazovce se krátce zobrazí nápis Registration Complete (Registrace ukončena), poté bude V této pozici se zobrazuje rychlost motoru v otáčkách za minutu (rpm).
obnoveno předchozí zobrazení. (5) Zrychlení (ACC.G)
V této pozici se zobrazuje zrychlení ve směru vpřed. Znaménko +, resp. - sděluje zrychlení, resp.
Odstranění jednoho registrovaného místa zpomalení (brždění).

1. Dotkněte se tlačítka Menu, tlačítka Location Menu a poté tlačítka Address Book. 12
2. Dotkněte se názvu místa, které chcete odstranit.
3. Dotkněte se tlačítka Delete This Item, poté tlačítka Yes.
Na obrazovce se krátce zobrazí nápis Deleting... (Probíhá odstranění) a vybrané místo bude
odstraněno z adresáře.

Chcete-li odstraňování zrušit v jeho průběhu, dotkněte se tlačítka No (Ne).

23

Volba měřičů Registrace domovského místa a oblíbených míst

Podle následujícího postupu můžete změnit zobrazovanou kombinaci měřičů. Pomocí tlačítka New Location (Nové místo) můžete současně s registrací oblíbených míst zadávat
informace o novém místu.
Tuto funkci lze ovládat pouze v případě vybrání analogového režimu.
Vybrané místo můžete v adresáři nastavit také jako domovské místo.
1. Dotkněte se tlačítka Select Gauge (vybrat měřiče). 1. Dotkněte se tlačítka Menu, tlačítka Location Menu a poté tlačítka New Location.
Zobrazí se panely s dotekovými tlačítky pro volbu měřičů. 2. Upravte informace o místu, které chcete registrovat.
Více informací naleznete v následujícím článku Úpravy registrovaných míst.
Pokud se tlačítko Select Gauges nezobrazuje, zobrazíte je dotekem obrazovky.
2. Dotkněte se středu měřiče, který chcete změnit. Po stisknutí tlačítka New Location (Nové místo) nelze používat funkci Delete This Item
Na vybraný měřič se přesune kurzor. (Odstranit tuto položku).

3. Vyberte požadovaný typ měřiče dotekem tlačítka nebo . Úpravy registrovaných míst

Každým dotekem tlačítka nebo dojde k přepnutí typu měřiče v následujícím pořadí: Informace o registrovaných místech uložených v adresáři lze upravovat. Dále je možné systém
nastavit tak, aby při projetí kolem registrovaného místa ve vzdálenosti 500m vydal zvukový signál a na
TACH (otáčkoměr) - BATT. (voltmetr) - ACC.G (měřič zrychlení) - LAT.G (měřič bočního zrychlení) - osm sekund zobrazil hlášení Approaching: (Blížíte se k cíli).
POWER (měřič výkonu v koňských silách) - TORQUE (měřič točivého momentu) - měřič náklonu -
SPEED (tachometr) 1. Dotkněte se tlačítka Menu, tlačítka Location Menu a poté tlačítka Address Book.

4. Dotekem tlačítka nebo procházejte jednotlivými polohami měřičů. 2. Dotkněte se názvu místa, který chcete upravit.
5. Dotekem tlačítka ESC obnovíte normální zobrazení v jednotlivých režimech. 3. Upravte informace o registrovaném místu.

Dotekem tlačítka Back se navrátíte k předchozímu zobrazení. Name (Název) - Po doteku tohoto tlačítka upravíte název místa.
LON./LAT. (Zeměpisná délka/šířka) - Po doteku tohoto tlačítka upravíte zeměpisnou délku a šířku
Používání funkce přídrže špiček registrovaného místa.
Display On/Off (Zapínání/vypínání zobrazení názvu) - Dotekem tohoto tlačítka provedete zapnutí
Tento přístroj umí automaticky ukládat do paměti maximální hodnoty (přídrže) špiček. Dosažené nebo vypnutí názvu registrovaného cílového místa.
maximální hodnoty pro jednotlivé parametry lze z paměti vyvolávat. Beep On/Off (Zapínání/vypínání zvukových signálů) - Dotekem tohoto tlačítka provedete zapnutí
nebo vypnutí zvukových signálů.
Tuto funkci lze ovládat během vybrání analogového nebo digitálního režimu. Home On/Off (Zapínání/vypínání ikony domovského místa) - Dotekem tohoto tlačítka provedete
zapnutí nebo vypnutí ikony domovského místa.
1. Dotkněte se tlačítka Peak Hold. Delete This Item (Odstranit tuto položku) - Dotekem tohoto tlačítka odstraníte aktuální místo.
Na obrazovce se zobrazí maximální dosažená hodnota pro daný parametr.
4. Dotkněte se tlačítka Save.
Pokud se tlačítko Peak Hold nezobrazuje, zobrazíte je dotekem obrazovky. Na obrazovce se krátce zobrazí nápis Registration Complete (Registrace ukončena) a informace o
novém místu budou registrovány.
2. Dotekem obrazovky zobrazte panel s dotekovými tlačítky.
Na obrazovce se zobrazí panel s dotekovými tlačítky. Chcete-li úpravy informací o místu zrušit, dotkněte se tlačítka ESC nebo Back.

Chcete-li hodnotu přídrže špičky resetovat, dotkněte se tlačítka Reset.
Chcete-li panel s dotekovými tlačítky skrýt, dotkněte se tlačítka HideKey.
3. Dotekem tlačítka ESC obnovíte normální zobrazení jednotlivých režimů.
Dotekem tlačítka Back se navrátíte k předchozímu zobrazení.

Poznámka: .
V analogovém režimu můžete měnit kombinaci zobrazení měřičů také dotekem tlačítka

13 22

Výběr cílového místa z adresáře NASTAVENÍ VLASTNÍHO VZHLEDU

Cílové místo lze zadat rychle výběrem položky uložené v adresáři. Úvodní informace o nastavení vzhledu
Tato funkce není k dispozici, pokud v adresáři není uloženo žádné cílové místo.
Pomocí tohoto nastavení můžete vytvořit vlastní vzhled obrazovky v jednotlivých režimech.
1. Dotkněte se tlačítka Menu, tlačítka Destination a poté tlačítka Address Book.
(1) Funkční zobrazení
2. Dotkněte se názvu cílového místa, poté tlačítka Yes. V této pozici se zobrazují názvy funkcí.
Na obrazovce se krátce zobrazí nápis Destination has been registered (Cílové místo bylo zadáno). Dotekem obrazovky zobrazíte názvy jednotlivých funkcí.
Cílové místo je nyní nastaveno.
Na obrazovce se zobrazí názvy funkcí.
Chcete-li zadané cílové místo zrušit, dotkněte se tlačítka No (Ne). Pokud se tlačítko Display nezobrazuje, zobrazíte je dotekem obrazovky.
Jednotlivými funkcemi můžete procházet dotekem tlačítka nebo .
Návrat k domovskému místu Dotekem tlačítka Back se navrátíte k předchozímu zobrazení.
Dotekem tlačítka ESC obnovíte normální zobrazení jednotlivých režimů.
Pokud je vaše domovské místo registrováno v adresáři, můžete jej rychle nastavit jako cílové místo.
1. Dotkněte se tlačítka Menu, poté tlačítka Destination Menu. Nastavení pozadí
2. Dotkněte se tlačítka Return Home, poté tlačítka Yes.
Na obrazovce se krátce zobrazí nápis Destination has been registered (Cílové místo bylo zadáno). Pro každý režim můžete samostatně nastavit požadované pozadí.
Domovské místo je nastaveno jako cílové. Tuto funkci nelze ovládat, pokud je vybrán režim Cyber.

Chcete-li zadané cílové místo zrušit, dotkněte se tlačítka No (Ne). 1. Dotkněte se tlačítka Display, poté tlačítka Background.
2. Dotekem tlačítka Background vyberte požadované pozadí.
Zrušení nastavení cílového místa Každým dotekem tlačítka Background dojde k vybrání obrázku pozadí v následujícím pořadí:
Analogový, digitální režim a režim stavu vozidla:
Pokud do cílového místa již nepotřebujete cestovat nebo pokud chcete toto místo změnit, můžete Movie1 (film1) - Movie2 (film2) - Picture1 (obrázek1) - Picture2 (obrázek2) - Picture3 (obrázek3)
nastavení cílového místa zrušit. Virtuální režim:
1. Dotkněte se tlačítka Menu, poté tlačítka Destination Menu. Desert (poušť) - Country (krajina) - City (město)
2. Dotkněte se tlačítka Cancel Destination, poté tlačítka Yes.
Aktuální cílové místo je odstraněno. Nastavení barev

Chcete-li tuto činnost ukončit v jejím průběhu, dotkněte se tlačítka No (Ne). Podle následující postupu lze nastavit barvu měřidel - barvu obroučky a plochy.
Tyto funkce jsou k dispozici pouze tehdy, je-li vybrán analogový a digitální režim.
Registrace cílových míst
Nastavení barvy obroučky měřiče
Do adresáře lze uložit až 30 registrovaných cílových míst. Z těchto míst uložených v adresáři lze
vybrat jedno požadované místo a zadat jej do tohoto přístroje jako cílové. Informace o registrovaných 1. Dotkněte se tlačítka Display, poté tlačítka Gauge Ring.
cílových místech lze také upravovat. 2. Dotekem tlačítka Gauge Ring vyberte požadovanou barvu.
Každým dotekem tlačítka Gauge Ring dojde k přepnutí barev v následujícím pořadí:
Registrace aktuálního místa Red (červená) - Blue (modrá) -Yellow (žlutá) - While (bílá) - Orange (oranžová)

Aktuální polohu vozidla lze rychle zadat do adresáře. Informace o registrovaných místech lze také Nastavení barvy plochy měřiče
upravovat. (Více informací naleznete v článku Úpravy registrovaných míst na straně 22).
1. Dotkněte se tlačítka Display, poté tlačítka Gauge Face.
Dotkněte se tlačítka Save Loc (Uložit cílové místo). 2. Vyberte požadovanou barvu dotekem tlačítka Gauge Face.
Na obrazovce se krátce zobrazí nápis Registration Complete (Registrace ukončena). Aktuální místo Každým dotekem tlačítka Gauge Face dojde k vybrání barvy v následujícím pořadí:
je nyní registrováno v adresáři. Black (černá) - White (bílá) - Blue (modrá) - Carbon (uhel) - Titanium (titan) - Twilight (úsvit)

Poznámka: 14
Aktuální místo lze registrovat také pomocí tlačítka New Location (Nové místo). Chcete-li zobrazit
tlačítko New Location, dotkněte se tlačítka Menu, poté tlačítka Location Menu.

21

Nastavení barvy textu měřiče GPS LOKÁTOR

1. Dotkněte se tlačítka Display, poté tlačítka Gauge Text. Úvodní informace o funkci GPS lokátoru
2. Dotekem tlačítka Gauge Text vyberte požadovanou barvu.
Každým dotekem tlačítka Gauge Text dojde k vybrání barvy v následujícím pořadí: VAROVÁNÍ
GPS lokátor poskytuje s využitím systému GSP a gyroskopického čidla procesoru AVG-VDP1
Red (červená) - Black (černá) - Blue (modrá) - Orange (oranžová) - Yellow (žlutá) - White (bílá) informace o aktuální poloze. Není určen k navádění vozidla.
GPS lokátor sděluje informace o aktuální poloze vozidla na základě kombinace systému GPS a
Nastavení barvy ukazatele měřiče gyroskopického čidla. Aktuální poloha se zobrazuje jako zeměpisná délka a šířka. GPS lokátor je dále
schopen ukázat přímou vzdálenost a vzdálenost mezi cílovým a aktuálním místem.
Tuto funkci lze ovládat pouze v analogovém režimu. (1) Funkční zobrazení
V této pozici se zobrazují názvy funkcí GPS lokátoru.
1. Dotkněte se tlačítka Display, poté tlačítka Gauge Needle.
2. Dotekem tlačítka Gauge Needle vyberte požadovanou barvu. Dotkněte se tlačítka Menu.
Každým dotekem tlačítka Gauge Needle dojde k vybrání barvy v následujícím pořadí: Na displeji se zobrazí názvy funkcí.

Red (červená) - White (bílá) - Black (černá) - Blue (modrá) - Orange (oranžová) - Yellow (žlutá) Pokud se tlačítko Menu nezobrazuje, zobrazíte je dotekem obrazovky.
Dotekem tlačítka Back se navrátíte k předchozímu zobrazení.
Nastavení vlastností grafu Dotekem tlačítka ESC obnovíte normální zobrazení jednotlivých režimů.

Podle následujícího postupu lze nastavit způsob podání vizuálních efektů sloupců grafu. Zadání cílového místa
Tuto funkci lze ovládat pouze tehdy, je-li vybrán digitální režim.
Cílové místo můžete zadat uvedením zeměpisné délky/šířky nebo vybráním uloženého místa z
1. Dotkněte se tlačítka Display, poté tlačítka Graph Properties. adresáře.
2. Dotekem tlačítka Graph Properties vyberte požadovanou vlastnost grafu.
Každým dotekem tlačítka Graph Properties dojde k vybrání vlastnosti Indicator (Indikátor) a Colorful Zadání cílového místa podle zeměpisné délky a šířky
(Barva).
Tento přístroj zobrazuje polohu pomocí metody WGS 84 (světový geodetický systém) - viz str.33
Indicator (indikátor) - Sloupce grafu se budou zobrazovat ve stejné barvě, jako text měřičů. 1. Dotkněte se tlačítka Menu, tlačítka Destination a poté tlačítka LON./LAT.
Colorful (barva) - Sloupce grafu se budou zobrazovat ve více barvách. 2. Zadejte zeměpisnou délku a šířku cílového místa.

Zapínání/vypínání indikátorů LON. - Po doteku tohoto tlačítka zadejte zeměpisnou délku cílového místa.
LAT. - Po doteku tohoto tlačítka zadejte zeměpisnou šířku cílového místa.
Zobrazení různých indikátorů na obrazovce, například zeměpisné délky/šířky, kompasu, apod., lze E/W - Dotekem tohoto tlačítka přepínejte východní a západní délku.
zapínat a vypínat. N/S - Dotekem tohoto tlačítka přepínejte severní a jižní šířku.
• Chcete-li zadané číslo odstranit, dotkněte se tlačítka Clear.
Zapínání a vypínání indikátoru zeměpisné délky a šířky 3. Dotkněte se tlačítka Enter, poté tlačítka Yes.
Na obrazovce se krátce zobrazí nápis Destination has been registered (Cílové místo bylo zadáno).
Tento přístroj zobrazuje zeměpisnou délku a šířku aktuální polohy vozidla pomocí GPS lokátoru. Cílové místo je nyní nastaveno.
Indikátor zeměpisné délky/šířky lze podle potřeby zapínat/vypínat. Chcete-li zadané cílové místo zrušit, dotkněte se tlačítka No (Ne).

Tuto funkci lze ovládat tehdy, je-li vybrán digitální režim, režim Cyber a virtuální režim. 20
Tento přístroj zobrazuje polohu pomocí metody WGS 84 (světový geodetický systém) - viz str.33.
1. Dotkněte se tlačítka Display.
2. Dotekem tlačítka LON./LAT. podle potřeby zapněte nebo vypněte indikátor zeměpisné délky
a šířky.

Zapínání a vypínání zobrazení indikátoru kompasu

Tento přístroj zobrazuje kompas ukazující směr jízdy vozidla. Zobrazení indikátoru kompasu lze podle
potřeby zapínat a vypínat.

Tuto funkci lze ovládat tehdy, je-li vybrán digitální režim, režim Cyber a virtuální režim.
1. Dotkněte se tlačítka Display.
2. Dotekem tlačítka Compass podle potřeby zapněte nebo vypněte zobrazení indikátoru
kompasu.

Pokud se indikátor Compass nezobrazuje, zobrazíte jej dotekem tlačítka nebo .

Zapínání a vypínání zobrazení hodin

Tento přístroj zobrazuje aktuální čas na základě časového posunu mezi časem původně zadaným v
tomto přístroji a aktuální polohou vozidla.

Tuto funkci lze ovládat tehdy, je-li vybrán digitální režim, režim Cyber a virtuální režim.
Časový posun nastavíte podle postupu v článku Nastavení hodin na straně 29.
1. Dotkněte se tlačítka Display.
2. Dotekem tlačítka Clock podle potřeby zapněte nebo vypněte zobrazení hodin.

15

Úpravy názvů seznamů Zapínání a vypínání indikátorů cílových míst

Názvy seznamů lze upravovat. Pomocí této funkce můžete zadávat názvy seznamů o délce až 20 Následující indikátory lze zapínat a vypínat: vzdálenost k cílovému místu, název cílového místa a
znaků. směrová přímka. Tyto indikátory se zobrazují pouze v případě zadání cílového místa.
1. Dotkněte se tlačítka Replay, poté se dotkněte názvu seznamu, který chcete upravit.
2. Dotkněte se tlačítka Edit Information. Tuto funkci lze ovládat tehdy, je-li vybrán režim Cyber a virtuální režim.
3. Zadejte nový název. 1. Dotkněte se tlačítka Display.
Dotkněte se písmene, které chcete zadat. 2. Dotekem tlačítka Destination podle potřeby zapněte nebo vypněte zobrazení indikátorů
cílových míst.
Chcete-li odstranit zadaný text, dotkněte se symbolu .
Dotekem tlačítka Symbol, 0-9 a Other vyberte požadovanou znakovou sadu. Zapínání a vypínání indikátoru nadmořské výšky
Symbol - Dotekem tohoto tlačítka zobrazíte různé symboly, například & a +.
0-9 - Dotekem tohoto tlačítka zobrazíte číslice. Tento přístroj zobrazuje nadmořskou výšku aktuální polohy vozidla pomocí GSP lokátoru; zobrazení
Other - Dotekem tohoto tlačítka zobrazíte evropské znaky, například písmena s diakritikou (á, tohoto indikátoru lze podle potřeby zapínat a vypínat.
à, ä, ç). Tuto funkci lze ovládat pouze tehdy, je-li vybrán virtuální režim.
1. Dotkněte se tlačítka Display, poté se dvakrát dotkněte tlačítka .
Tlačítko Other se zobrazí pouze tehdy, je-li vybrán jazyk obsahují písmena s diakritikou (Více 2. Dotekem tlačítka Altitude podle potřeby zapněte nebo vypněte zobrazení indikátoru
informací naleznete v článku Volba jazyka na straně 28). nadmořské výšky.
4. Dotekem tlačítka Save uložte zadaný název do paměti.
Na obrazovce se krátce zobrazí nápis Registration Complete (Registrace ukončena), poté bude Nastavení režimu indikátoru úrovně
obnoveno předchozí zobrazení.
Indikátor úrovně je grafickým prvkem pohybově svázaným s úrovní hudebního signálu. Zobrazení
Odstranění jednoho záznamu parametrů jízdy z paměti tohoto indikátoru lze zapínat a vypínat. Kromě toho lze vybrat také barvu indikátoru úrovně.

1. Dotkněte se tlačítka Replay, poté se dotkněte názvu seznamu, jehož záznam chcete Tyto funkce lze ovládat pouze tehdy, je-li vybrán režim Cyber.
odstranit.
2. Dotkněte se tlačítka Delete This Item. Nastavení barvy indikátoru úrovně
3. Dotekem tlačítka Yes odstraníte záznam z paměti.
Na obrazovce se krátce zobrazí nápis Deleting... (Probíhá odstranění) a vybraný záznam bude z 1. Dotkněte se tlačítka Display, poté tlačítka Indicator.
paměti odstraněn. 2. Dotekem tlačítka Indicator vyberte požadovanou barvu.
Každým dotekem tlačítka Indicator dojde k přepnutí barvy v následujícím pořadí:
Chcete-li tuto operaci zrušit v jejím průběhu, dotkněte se tlačítka No (Ne).
Blue (modrá) - Colorful (více barev) - Off (vypnuto)
Odstranění všech záznamů parametrů jízd z paměti
Zapínání a vypínání zobrazení pohybového indikátoru úrovně
1. Dotkněte se tlačítka Replay, poté tlačítka Delete All.
2. Dotekem tlačítka Yes odstraňte z paměti všechny záznamy. 1. Dotkněte se tlačítka Display.
Na obrazovce se krátce zobrazí nápis Deleting... (Probíhá odstranění) a všechny záznamy budou 2. Dotekem tlačítka Sound Motion zapněte nebo vypněte zobrazení pohybového indikátoru
z paměti odstraněny. úrovně.

Chcete-li tuto operaci zrušit v jejím průběhu, dotkněte se tlačítka No (Ne). Nastavení upozorňování na vzdálenost

19 Po ujetí nastavených intervalů vzdálenosti tento přístroj vždy vydá zvukový signál a zobrazí ujetou
vzdálenost na obrazovce.

Tuto funkci lze ovládat pouze ve virtuálním režimu.

1. Dotkněte se tlačítka Display.
2. Vyberte požadovaný interval dotekem tlačítka Distance Alert.
Při každém doteku tlačítka Distance Alert dojde k přepnutí intervalu v následujícím pořadí:

Off (vypnuto) - 2km - 5km - 10km - 50km - 100km

Poznámka:
Jednotky vzdálenosti lze nastavit na míle nebo kilometry (Viz článek Nastavení jednotek a rozsahů na
straně 28).

Nastavení typu vozidla

Podle následujícího postupu lze nastavit typ vozidla, který se zobrazuje ve virtuálním režimu.
Tuto funkci lze ovládat pouze tehdy, je-li vybrán virtuální režim.

1. Dotkněte se tlačítka Display, tlačítka a poté tlačítka Vehicle Type.
2. Dotekem tlačítka Vehicle Type vyberte požadovaný typ vozidla.
Každým dotekem tlačítka Vehicle Type dojde k vybrání typu vozidla v následujícím pořadí:

Vehicle A (vozidlo A) - Vehicle B (Vozidlo B) - Vehicle C (Vozidlo C) - Vehicle D (vozidlo D) -
Vehicle E (vozidlo E) - Vehicle F (vozidlo F) - Vehicle G (vozidlo G)

16

Nastavení vlastního vzhledu grafu Dotkněte se tlačítka Replay, poté se dotkněte názvu oblíbeného seznamu.
Na obrazovce se zobrazí názvy funkcí.
Podle následujícího postupu nastavíte vlastní vzhled grafu.
Tyto funkce lze ovládat pouze tehdy, je-li vybrán režim stavu vozidla. Pokud se tlačítko Replay nezobrazuje, zobrazíte je dotekem obrazovky.
Chcete-li se navrátit k předchozímu zobrazení, dotkněte se tlačítka Back.
Nastavení vzhledu grafu Chcete-li obnovit normální zobrazení v jednotlivých režimech, dotkněte se tlačítka ESC.

K dispozici je volba čárového nebo plošného grafu. Záznam parametrů jízd
1. Dotkněte se tlačítka Display.
2. Dotekem tlačítka Pattern vyberte požadovaný vzhled grafu. Do paměti tohoto přístroje lze ukládat parametry jízd o délce až 5-ti minut na jeden záznam, celkem až
Každým dotekem tlačítka Pattern dojde k přepnutí vzhledu grafu v následujícím pořadí: 12 záznamů.
Line (čárový graf) - Area (plošný graf)
Tuto funkci nelze používat, pokud se na obrazovce zobrazuje nápis Sensor Learning... (Probíhá
Volba veličiny pro zobrazení v grafu učení čidla...). Po krátké jízdě tento nápis zmizí.

1. Dotkněte se tlačítka Display. 1. Dotkněte se tlačítka REC, poté spusťte záznam parametrů jízdy dotekem tlačítka Yes (Ano).
2. Dotekem tlačítka Data vyberte požadovanou veličinu pro zobrazení v grafu: Na obrazovce se zobrazí čas záznamu a bude zahájeno nahrávání.
Každým dotekem tlačítka Data dojde k přepnutí veličiny v následujícím pořadí:
Speed (rychlost) - R•P•M (otáčky za minutu) - ACC.G (zrychlení) - LAT.G (boční zrychlení) - Power Pokud se tlačítko REC nezobrazuje, zobrazíte se dotekem obrazovky.
(výkon) - Torque (točivý moment) Po uložení 12-ti záznamů do paměti se na obrazovce zobrazí nápis MEMORY FULL (paměť
zaplněna).
Nastavení měřítka grafu Chcete-li nahrávání zrušit, dotkněte se tlačítka No (Ne).
2. Dotkněte se obrazovky, poté zastavte nahrávání dotekem tlačítka Stop.
1. Dotkněte se tlačítka Display. Na obrazovce se krátce zobrazí nápis Recording Complete (Nahrávání ukončeno) a záznam
2. Dotekem tlačítka Scale vyberte požadované měřítko. parametrů jízdy bude uložen do paměti.
Každým dotekem tlačítka Scale vyberte požadované měřítko. Pokud čas nahrávání překročí pět minut, zobrazí se hlášení; v takovémto případě se dotkněte
30sec (30 sek) - 60sec (60 sek) - 2,5 min (2,5 min) - 5,0 min (5,0 min) tlačítka OK a nahrávání ukončete.
Nahrávání zrušíte dotekem tlačítka Cancel.
ZÁZNAM PARAMETRŮ JÍZD
Přehrávání uložených parametrů jízdy
Úvodní informace o funkcích pro záznam parametrů jízd
Uložené parametry jízdy lze přehrávat; přehrávání lze podle potřeby zastavit, obnovit, zařadit pauzu,
VAROVÁNÍ apod.
Funkce záznamu dat tohoto výrobku provádí ukládání informací o vozidle do vnitřní paměti,
které jsou k dispozici později během zastavení a zaparkování vozidla na bezpečném místě. 1. Dotkněte se tlačítka Replay a názvu oblíbeného seznamu, poté se dotkněte tlačítka Replay.
Funkci záznamu dat proto používejte jen v bezpečných situacích. Tuto funkci nepoužívejte, Tím bude zahájeno přehrávání vybraných záznamů.
pokud by tím docházelo k odvádění vaší pozornosti od bezpečného ovládání vozidla. Vždy
dodržujte zásady bezpečné jízdy i všechna pravidla silničního provozu. Pokud v paměti nejsou uloženy žádné záznamy, zobrazí se nápis MEMORY EMPTY (paměť je
prázdná).
Parametry (chování vozidla) lze zaznanemávat nepřetržitě (pro všechny jízdy). Zaznamenané 2. Dotekem obrazovky zobrazte panely s dotekovými tlačítky.
parametry vybrané jízdy lze přehrávat. Zobrazí se panely s dotekovými tlačítky pro řízení přehrávání.
(1) Čas
V této pozici se zobrazuje čas záznamu vybrané jízdy. - Dotekem tohoto tlačítka zastavíte přehrávání a provedete přechod na začátek záznamu.
(2) Název - Souvislým dotekem tohoto tlačítka provedete převinutí směrem vzad.
V této pozici se zobrazuje název vybrané zaznamenané jízdy. - Každým dotekem tohoto tlačítka provedete postup o jeden snímek zpět.
(3) Číslo záznamu - Každým dotekem tohoto tlačítka dojde k přepnutí mezi přehráváním a zařazením
V této pozici se zobrazuje číslo vybraného záznamu.
(4) Funkční zobrazení pauzy.
V této pozici se zobrazují názvy funkcí. - Každým dotekem tohoto tlačítka provedete postup o jeden snímek vpřed.
- Souvislým dotekem tohoto tlačítka provedete převinutí směrem vpřed.
17
Chcete-li panel s dotekovými tlačítky skrýt, dotkněte se tlačítka ESC.
3. Dotekem tlačítka Exit ukončete režim přehrávání.

Poznámka:
V režimu stavu vozidla je na obrazovce znázorněn grafický průběh změny dat. Z těchto důvodů během
přehrávání záznamu jízdy v režimu stavu vozidla neprovádějte přepínání zobrazení, například
přepínání režimů nebo měřítka grafu. Pokud provedete tato přepnutí a znovu obnovíte režim stavu
vozidla, může dojít k chybnému zobrazení grafu.

18


Click to View FlipBook Version