The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-12-05 07:38:38

Bose RoomMate CZ

Bose RoomMate CZ

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM LIFESTYLE® RoomMate®

LIFESTYLE® RoomMate®

Návod k použití

Bezpečnostní informace

POZOR!!!
Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Přečtěte si tento návod k použití
Věnujte prosím čas pečlivému přečtení tohoto návodu. Pomůže Vám správně sestavit a ovládat Váš nový systém a
plně využít všech jeho pokročilých funkcí. Uschovejte tento návod pro pozdější použití.

Varování:
Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.

Varování:
Tento přístroj by neměl být vystavován kapající nebo stříkající vodě a neměly by na něj být stavěny nádoby
s tekutinou, jako jsou květinové vázy. Jako u jiných elektronických přístrojů dávejte pozor, aby do žádné z částí
systému nenatekla nějaká kapalina. Kapalina může způsobit závadu a/nebo požár.

CAUTION

RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICABLE PARTS INSIDE.

REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost "nebezpečného napětí" v přístroji,
které může způsobit úraz.

Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité
informace, týkající se použití a údržby přístroje.

Varování:
Na přístroj nestavte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou například hořící svíčky.

Poznámka:
• Produktový štítek je umístěný na spodní straně výrobku.
• Tento přístroj je určený pouze pro použití s napájecím zdrojem z příslušenství.
• Tento přístroj je určený pro použití v interiéru. Není určený ani testovaný pro použití venku, v rekreačních

automobilech nebo na lodích.
• Neautorizovaná modifikace radiového dálkového ovladače může vést ke ztrátě záruky.

Aktivní reproduktorový systém RoomMate® vyhovuje EMC směrnici 89/336/EEC a směrnici pro přístroje s nízkým
napětím 73/23/EEC. Systém PERSONAL® music center II vyhovuje RTTE směrnici 99/5/EC (R+TTED). Kompletní
prohlášení o shodě najdete na www.bose.com.

Upozornění:
Použité baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem.

-2-

Obsah

Bezpečnostní informace ............................................................................................................................................2
Obsah ...........................................................................................................................................................................3
Úvod k aktivnímu reproduktoru ROOMMATE® .......................................................................................................5

Než začnete ..............................................................................................................................................................5
Vybalení z krabice.....................................................................................................................................................5
Zadní panel ...............................................................................................................................................................6
Přepínač ztišení zvuku na čelním panelu .................................................................................................................6
Sestavení .....................................................................................................................................................................7
Připojení reproduktoru k systému LIFESTYLE® ......................................................................................................7
Připojení napájení .....................................................................................................................................................8
Vložení baterií do dálkového ovladače PERSONAL® music center II .....................................................................9
Přidání externího audio zdroje ................................................................................................................................10
Změna kódu místnosti pro Váš reproduktorový systém RoomMate® ....................................................................11
Použití dálkového ovladače PERSONAL® music center II...................................................................................12
Možnosti ovládání ...................................................................................................................................................12
Kontrola, že aktuální nastavení je správné .............................................................................................................12
Základní ovládání....................................................................................................................................................13

Dělejte to, co chcete ............................................................................................................................................13
Co se objevuje na displeji....................................................................................................................................14
Co můžete dělat při zobrazení zdroje..................................................................................................................14
Symboly na displeji..............................................................................................................................................15
Tlačítka, která lze použít během poslechu..........................................................................................................16
Nastavitelné funkce dálkového ovladače PERSONAL® music center II................................................................17
Pro změnu nastavení funkcí................................................................................................................................17
Důležitost kódů místností ....................................................................................................................................18
Proč mám změnit kód domu?..............................................................................................................................19
Audio proudy znásobují Vaše možnosti ..............................................................................................................20

-3-

Poslech Vašeho systému LIFESTYLE® .................................................................................................................21
Provedení Vašich příkazů .......................................................................................................................................21
Přehrávání uložené hudby ......................................................................................................................................21
Prohledávání knihovny uložené hudby ...................................................................................................................23
Použití tuneru ..........................................................................................................................................................24
Přehrávání CD ........................................................................................................................................................26
Přehrávání DVD nebo VCD ....................................................................................................................................27
Poslech ostatních zdrojů .........................................................................................................................................29
Poslech Vašeho lokálního zdroje............................................................................................................................29

Údržba ........................................................................................................................................................................30
Odstraňování závad ................................................................................................................................................30
Čištění .....................................................................................................................................................................31
Omezená záruka.....................................................................................................................................................31
Technické informace ...............................................................................................................................................31

-4-

Úvod k aktivnímu reproduktoru ROOMMATE®

Než začnete

Děkujeme, že jste si koupili aktivní reproduktorový systém LIFESTYLE® RoomMate®, malý reproduktorový
systém, který poskytuje překvapivě velký zvuk. Tento reproduktorový systém je jednoduchým a elegantním
řešením pro poslech zvuku ze systému domácí zábavy v obývacím pokoji, kuchyni, koupelně nebo jiné místnosti
Vašeho domu.
Tento systém spolupracuje s DVD systémy domácí zábavy LIFESTYLE® 48, 38, 28 Series II a 18 Series II.
Zdířka AUX IN na zadním panelu umožňuje poslech externího audio zdroje přes tento reproduktor, i když je
odpojený od systému domácí zábavy.

Vybalení z krabice

Opatrně vybalte systém z krabice a uschovejte obalový materiál pro možné použití v budoucnosti. Zajistí Vám
bezpečný transport přístroje v případě potřeby.
Zkontrolujte, že Váš systém obsahuje všechny části (viz. obrázek). Pokud je nějaká část poškozená, nezkoušejte jí
použít. Obraťte se okamžitě na svého dodavatele.
Obsah krabice

PERSONAL® music center II
Reproduktor RoomMate

Baterie (4)

15 m kabel Bose® link B

Napájecí kabel* Napájecí zdroj
* Je dodáván napájecí kabel, vhodný pro danou oblast.

Poznámka:
Nyní je vhodné poznamenat si sériové číslo ze spodní strany reproduktoru RoomMate. Napište je na registrační
kartu výrobku.

-5-

Zadní panel

Na zadním panelu je napájecí konektor, konektory audio vstupu a přepínače kódu místnosti.
Zadní panel reproduktoru RoomMate®

Room Code DC Power AUX IN Bose® link
Čtyři miniaturní přepínače pro Zdířka vstupu napájení 3.5 mm stereofonní
nastavení kódu místnosti. pro připojení vstupní konektor pro Několika pinový konektor pro připojení
Viz. „Změna kódu místnosti napájecího zdroje. externí audio zdroj
pro Váš reproduktorový (lokální zdroj). reproduktoru k systému Bose
systém RoomMate®“ na
straně 11. LIFESTYLE® link.

Přepínač ztišení zvuku na čelním panelu

Střední spodní část čelního panelu reproduktoru obsahuje dotykový sensor pro ztišení zvuku.
Pro ztišení nebo obnovení zvuku se pouze dotkněte loga Bose.
Umístění přepínače ztišení zvuku na reproduktor RoomMate

Přepínač ztišení/obnovení zvuku

Poznámka:

Tento symbol se objeví na displeji dálkového ovladače PERSONAL® music center II, když je
reproduktor ztišený. Viz. „Symboly na displeji“ na straně 15. Reproduktor můžete rovněž ztišit
stisknutím tlačítka Mute na dálkovém ovladači PERSONAL® music center II.

-6-

Sestavení

Připojení reproduktoru k systému LIFESTYLE®

S použitím kabelu Bose® link „B“ připojte reproduktor RoomMate® k mediálnímu centru podle následujícího
obrázku.
Váš reproduktor LIFESTYLE® RoomMate je dodáván z výroby nastavený pro použití v síti Bose link s kódem
místnosti I. Pokud je kód místnosti I již přiřazený jinému produktu Bose link ve Vašem domě, musíte kód místnosti
změnit. Pro více informací viz. „Změna kódu místnosti pro Váš reproduktorový systém RoomMate®“ na straně 11.
Připojení reproduktoru RoomMate k mediálnímu centru

Zadní panel reproduktoru RoomMate
Kabel Bose link „B“

Zadní panel mediálního centra*

* Pouze DVD systém domácí zábavy LIFESTYLE® 48, 38, 28
Series II a 18 Series II

Pokud již vlastníte jeden produkt Bose® link
Pokud již máte kabel Bose® link, připojený do reproduktorové zdířky Bose link, potřebujete získat
prodlužovací/rozšiřující kabel Bose link. Ten Vám umožní připojit jak existující kabel Bose link, tak nový kabel Bose
link B k mediálnímu centru.
Dalším řešením je koupit domácí bezdrátové audio propojení AL8. Tento přístroj může zajistit bezdrátovou
komunikaci mezi existujícím produktem Bose link a Vaším novým reproduktorovým systémem LIFESTYLE®
RoomMate.
Pro více informací o těchto řešeních se obraťte na svého dodavatele Bose.

-7-

Připojení napájení

1. Vložte stejnosměrný napájecí kabel z napájecího zdroje do zdířky DC Power na zadním panelu reproduktoru
RoomMate®. Ujistěte se, že štítek DC Power směřuje nahoru (viz. obrázek).

2. Vložte malý konektor síťového napájecího kabelu do napájecího zdroje. Připojte druhý konec s vidlicí do síťové
zásuvky.
Reproduktor je nyní v pohotovostním stavu, připravený k použití. Pokračujte postupem „Vložení baterií do
dálkového ovladače PERSONAL® music center II“ na straně 9.

Připojení napájení reproduktoru RoomMate

Zdířka DC Power

Síťový napájecí kabel

Stejnosměrný napájecí kabel*

Napájecí zdroj Malý konektor na síťovém napájecím kabelu
* Ujistěte se, že štítek DC Power směřuje nahoru.

-8-

Vložení baterií do dálkového ovladače PERSONAL® music center II

Váš dálkový ovladač PERSONAL® music center II je dodáván z výroby nastavený pro ovládání Vašeho systému
s použitím kódu místnosti I. Pokud je kód místnosti I již přiřazený jinému produktu Bose® link ve Vašem domě,
musíte kód místnosti změnit. Pro více informací viz. „Kdy potřebujete změnit kód místnosti“ na straně 19.
Poznámka:
Ujistěte se, že kód místnosti, přiřazený dálkovému ovladači PERSONAL® music center II je stejný, jako kód
místnosti, přiřazený reproduktorovému systému RoomMate®. Viz. „Změna kódu místnosti pro Váš reproduktorový
systém RoomMate®“ na straně 11.
Než začnete používat dálkový ovladač PERSONAL® music center II, vložte do něj dodané baterie.
1. Na zadní straně dálkového ovladače PERSONAL® music center II posuňte kryt bateriového prostoru (viz.

obrázek).
2. Vložte čtyři baterie AA (IEC LR6) správně podle polarity (+) a (-).
3. Zavřete kryt bateriového prostoru.
Vložení baterií

Baterie AA (IEC LR6) (4)

Kryt bateriového prostoru
Váš dálkový ovladač PERSONAL® music center II je nyní připravený pro ovládání systému LIFESTYLE®. Pro
instrukce o ovládání viz. „Použití dálkovéh ovladače PERSONAL® music center II“ na straně 12.
Poznámka:
Pokud zjistíte, že se operační vzdálenost dálkového ovladače PERSONAL® music center II zmenšila nebo že
nepracuje spolehlivě, nebo že se objevil indikátor baterie (viz. „Symboly na displeji“ na straně 15), vyměňte baterie
za nové.

-9-

Přidání externího audio zdroje

Reproduktor RoomMate® můžete použít pro poslech externího audio zdroje, jako je TV nebo přenosný CD nebo
MP3 přehrávač. Pouze připojte výstupní kabel ze zdroje do zdířky AUX IN na zadním panelu reproduktoru. Kabel
musí být zakončený 3.5 mm stereofonním konektorem jack.

Pro instrukce o poslechu externího audio zdroje viz. „Poslech Vašeho lokálního zdroje“ na straně 29.

Poznámka:
Dálkový ovladač PERSONAL® music center II nemůže ovládat externí audio zdroj, připojený ke konektoru AUX IN.

Použití externího zdroje bez připojení Bose® link

Pokud je reproduktor RoomMate odpojený od sítě Bose link, je automaticky vybrán zdroj AUX IN. To znamená, že
můžete poslouchat externí audio zdroj bez použití dálkového ovladače PERSONAL® music center II. Pro
nastavení hlasitosti reproduktoru použijte ovládání hlasitosti na externí audio zdroji. Stále můžete kdykoli použít
přepínač ztišení zvuku na čelním panelu reproduktoru.

Připojení pomocného audio zdroje

3.5 mm stereofonní jack

Zadní panel reproduktoru RoomMate

Přenosný CD přehrávač

- 10 -

Změna kódu místnosti pro Váš reproduktorový systém RoomMate®

Každý produkt Bose® link, připojený k Vašemu systému domácí zábavy LIFESTYLE)r) musí míz jedinečný kód
místnosti. Tento kód umožňuje dálkovému ovladači PERSONAL® music center II ovládat systém LIFESTYLE®
z místnosti Bose® link (místnost, ve které je použitý produkt Bose® link).

Váš reproduktor LIFESTYLE® RoomMate® je dodáván z výroby nastavený pro použití v síti Bose link s kódem
místnosti I. Pokud je kód místnosti I již přiřazený jinému produktu Bose link ve Vašem domě, musíte kód místnosti
změnit. Viz. obrázek a nastavte přepínače kódu místnosti pro výběr jiného kódu místnosti, který chcete použít.

Poznámka:
Ujistěte se, že kód místnosti, přiřazený reproduktorovému systému RoomMate je stejný, jako kód místnosti,
přiřazený dálkovému ovladači PERSONAL® music center II. Viz. „Kdy potřebujete změnit kód místnosti“ na straně
19.

Nastavení přepínačů kódu místnosti

Místnost Místnost

Přepínače kódu místnosti

- 11 -

Použití dálkového ovladače PERSONAL® music center II

Možnosti ovládání

Dálkový ovladač PERSONAL® music center II otevírá dveře mnoha novým možnostem pro přehrávání Vašeho
DVD systému domácí zábavy LIFESTYLE® téměř kdekoli ve Vašem domě.
Tento dálkový ovladač PERSONAL® music center II Vám umožňuje:
• Ovládat Váš systém LIFESTYLE® (18 nebo 28 Series II nebo 38 nebo 48) z jiné místnosti nebo podlaží domu.
• Zobrazovat informace o uložené hudbě a volbách inteligentního systému přehrávání uMusic™ (pouze pro

systém LIFESTYLE® 38 nebo 48).
• Možnost viditelně přepínat mezi dvě audio toky ze systému a znásobit tak možnosti výběru programu.
• Ovládat nastavení reproduktorů ve stejné oblasti, jako je dálkový ovladač.
• Snadný přístup k možnostem systému, které se objevují na obrazovce dálkového ovladače.
• Okamžité potvrzení výběru, protože nejenže slyšíte, ale rovněž vidíte provedený výběr na displeji.

Kontrola, že aktuální nastavení je správné

Váš dálkový ovladač PERSONAL® music center II je z výroby nastavený následovně:
• Pro ovládání zvuku z reproduktoru LIFESTYLE® RoomMate®, připojeného k výstupu Bose® link mediálního

centra systému LIFESTYLE®.
• Kód domu je identický s tím, který je nastavený na novém systému LIFESTYLE®. Detaily viz. „Proč mám

změnit kód domu?“ na straně 19.
• Pro příjem audio toku 2, který je jiný, než audio tok, dodávající zvuk do hlavní místnosti, kde je umístěné

mediální centrum LIFESTYLE®. Detaily viz. „Audio toky znásobují Vaše možnosti“ na straně 20.
• Pro zobrazování textu na displeji je použitá angličtina.
Se systémem LIFESTYLE®, který byl dříve nastavený a používaný s jiným jazykem dálkový ovladač PERSONAL®
music center II detekuje rozdíly (pouze při prvním zapnutí) a zapne pauzu pro umožnění přepnutí na tento jazyk.
Poznámka:
Jak vybrat jiný jazyk pro zobrazování informací viz. „Možnosti Media center“ v návodu k použití Vašeho systému.
Pokud je předchozí nastavení správné, můžete začít používat dálkový ovladač PERSONAL® music center II.
Poznámka:
Pro změnu jakéhokoli nastavení viz. „Nastavitelné funkce dálkového ovladače PERSONAL® music center II“ na
straně 17.

- 12 -

Základní ovládání

Pomocí několika tlačítek výběru a displeje můžete vidět, vybrat a využít široké možnosti systému LIFESTYLE® ve
Vaší rozšiřující místnosti.
Pamatujte, že můžete používat dálkový ovladač PERSONAL® music center II bez nutnosti mířit jím na systém, a to
po celém domě a dokonce i mimo dům. Jeho radiový signál má dosah až do vzdálenosti 24.4 m od systému.

Dělejte to, co chcete
Několik dále vysvětlených tlačítek Vám umožní začít, pohybovat se v nabídkách na displeji a provést výběr
z nabídek na displeji.

• Zapne reproduktor RoomMate® v místnosti Bose link.
• Aktivuje mediální centrum systému LIFESTYLE® v hlavní místnosti.
• Aktivuje naposledy použitý zdroj, který je nastavený na dříve použitou

hlasitost a předvolbu.
• Vypne aktuální zdroj, dálkový ovladač PERSONAL® music center II a

reproduktor RoomMate® v místnosti Bose link.
Pohyb po displeji.
• Stisknutí středového tlačítka nahoru nebo dolu způsobí pohyb nahoru

nebo dolu.
• Stisknutí levého nebo pravého tlačítka se šipkou způsobí pohyb vlevo

nebo vpravo.
Zvýšení nebo snížení vybrané hodnoty.
• Stisknutí středového tlačítka nahoru nebo dolu přidá nebo ubere

vybranou hodnotu (například frekvenci FM stanice).
Ve spodní části displeje (viz. obrázek na následující stránce) je nápověda,
ukazující, která tlačítka lze použít pro další akci.
Potvrzení výběru.
Stisknutí středového tlačítka uprostřed dokončí prováděnou akci a způsobí
přechod na další volbu.
Ukáže zdroje, které můžete poslouchat.
Stisknutí a podržení tohoto tlačítka vypne a zapne podsvícení displeje.

- 13 -

Co se objevuje na displeji

Stiskněte tlačítko pro zobrazení seznamu dostupných zdrojů (viz. obrázek).

Váš seznam může vypadat odlišně, podle komponentů, připojených k systému, který máte. (Například „Stored“ se
objeví pouze pokud máte systém LIFESTYLE® 38 nebo 48.)

Zobrazení zdroje

Bedroom

Označení místnosti Stored On Audio 2
FM Radio On Audio 1
AM Radio
CD/DVD Audio proud a zdroj, použitý
AUX zde.
Local

Indikace dalších možností Cancel [Ok] Audio proud a zdroj, použitý
někde jinde.

Další možnosti jsou dostupné pomocí
těchto tlačítek.

V řádce pro označení místnosti se také krátce objeví Audio 2, proud, vybraný pro dodávku zvuku do reproboxů
v místnosti Bose® link, když je dálkový ovladač PERSONAL® music center II použitý pro jejich ovládání.

Poznámka:
Pro pochopení, co znamená Audio 1 a Audio 2 viz. „Audio toky znásobují Vaše možnosti“ na straně 20.

Co můžete dělat při zobrazení zdroje

• Pohyb nahoru nebo dolu pro zvýraznění preferovaného zdroje.
• Potvrzení nové volby [OK].
• Pohyb vlevo pro návrat k předchozímu zobrazení.

Když potvrdíte nebo zrušíte volbu, zobrazení se změní na informaci o přehrávaném zdroji (viz. obrázek).

Zobrazení pro FM tuner

Vybraný zdroj FM Radio
Vybraná předvolba Station

Co zde můžete změnit Aktuální stanice

2 FM 103.3

Jump to preset

Back Tune

Další možnosti jsou dostupné
pomocí těchto tlačítek.

Když vidíte předchozí zobrazení, můžete:

• Změnit vybranou stanici pomocí kurzorových tlačítek nahoru a dolu, která krokují předvolby vpřed a vzad.
• Potvrdit nový výběr stisknutím středu tlačítka.

- 14 -

Kam se můžete odsud dostat:

• Posunout se nahoru nebo dolu na jinou předvolbu.
• Stisknout tlačítko vlevo pro návrat do nabídky výběru zdroje.
• Stisknout tlačítko vpravo pro vyvolání nabídky ladění stanice (viz. obrázek).

Příklad nabídky ladění stanice

FM Tune Indikátor baterie se objeví pouze podle následujícího vysvětlení.
Station

FM 103.3

Tune station

Back

Nebo stiskněte tlačítko pro návrat do seznamu zdrojů.

Symboly na displeji

Někdy můžete na displeji vidět zobrazené symboly. Tyto symboly indikují speciální podmínky, popsané dále:

Indikátor baterie: Baterie dálkového ovladače PERSONAL® music
center II je vybitá o 75% nebo více.

Ztišení reproboxů: Tlačítko Mute (na reproduktoru RoomMate®
nebo na dálkovém ovladači PERSONAL® music center II ) bylo
stisknuto a reproboxy v místnosti s dálkovým ovladačem
PERSONAL® music center II jsou ztišeny.

Vypnutí všech reproboxů: Tlačítko Mute – na dálkovém ovladači
PERSONAL® music center II nebo v jiné místnosti - bylo stisknuto
a podrženo, a reproboxy ve všech místnostech Bose® link jsou
ztišeny.

Další stisknutí tlačítka Mute obnoví zvuk pouze z reproboxů ve
Vaší místnosti.

Informace: Stisknutí středu tlačítka poskytne další
informace o skladbě.

Tlačítko nastavení: použijte je podle potřeby

Stisknutí tlačítka Setup zobrazí seznam nastavitelných funkcí
dálkového ovladače PERSONAL® music center II.
V nich jsou i charakteristiky displeje.

- 15 -

Tlačítka, která lze použít během poslechu

Jsou zde dvě sady kruhových tlačítek pro použití během poslechu zdroje. Detaily, jak které tlačítko pracuje
se specifickým zdrojem viz. „Poslech Vašeho systému LIFESTYLE®“ na straně 21.

Použijte horní sadu tlačítek pro: 2 1
1 Zvýšení nebo snížení hlasitosti reproboxů.
2 Vytvoření a výběr předvoleb. 4
6
3 Přeskočení a skenování vpřed nebo vzad. 3

4 Zapnutí nebo pauzu přehrávání.

Použijte spodní sadu tlačítek během poslechu hudebního disku nebo uložené hudby
(pokud je na Vašem systému k dispozici),

Každé stisknutí tlačítka Shuffle y Repeat změní normální přehrávání na následující 5
režim přehrávání v následujícím pořadí:
5

• Náhodné přehrávání CD 10 7
• Opakované přehrávání CD 8
• Náhodné a opakované přehrávání CD
• Opakování skladby
• Normální přehrávání

9

Tyto režimy jsou pro přehrávání CD na systému LIFESTYLE® a nemusejí být dostupné
pro jiné systémy Bose®, použité jako lokálního zdroje v místnosti Bose® link.

Zbývající tlačítka v této kruhové sadě použijte pouze pro uloženou hudbu, která je
k dispozici u systémů LIFESTYLE® 38 a 48.

Použijte tato tlačítka s uloženou hudbou pro:

6 Výběr systému přehrávání uMusic™ a zapnutí systému LIFESTYLE®, pokud je vypnutý.

7 Poslech všech ostatních skladeb z CD disku, ze kterého je aktuální skladba.
8 Ohodnocení přehrávané skladby nebo několika skladeb nebo CD disků, vybraných v hudební knihovně.
9 Poslech skladeb, obsažených v seznamu přehrávání nebo přidání výběru do seznamu přehrávání.
10 Poslech hudby, která je ve stejné náladě nebo stylu, jako má přehrávaná skladba.

Ztiší nebo obnoví zvuk z reproboxů v místnosti, kde je použitý dálkový ovladač PERSONAL® music center
II.

Když je stisknuto a podrženo, ztiší všechny reproboxy, připojené k systému LIFESTYLE®.

Když je stisknuto a podrženo znovu, obnoví zvuk z reproboxů.

- 16 -

Nastavitelné funkce dálkového ovladače PERSONAL® music center II

Můžete změnit některá tovární nastavení dálkového ovladače PERSONAL® music center II pro jeho přizpůsobení
svým požadavkům.

Stiskněte tlačítko Setup ve spodní části dálkového ovladače PERSONAL® music center II pro zobrazení
seznamu funkcí, které můžete změnit.

Poznámka:
Pro více informací o kódech domu, kódech místnosti a audio tocích si přečtěte příslušené části tohoto návodu.

Pro změnu nastavení funkcí

1. Stiskněte tlačítko dolu pro posun v seznamu na nabídku nastavení a zvýrazněte funkci, kterou chcete

nastavit (viz. obrázek).

2. Stiskněte tlačítko vpravo pro posun vpravo na možnosti nastavení vybrané funkce.

3. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolu pro pohyb v seznamu a zvýrazněte požadované nastavení.

4. Stiskněte střed tlačítka pro potvrzení Vašeho výběru.

5. Nebo, pokud se rozhodnete neprovést žádnou změnu, stiskněte místo toho tlačítko vlevo.
Provedením kroku 4 nebo 5 opustíte seznam možností a vrátíte se do seznamu funkcí.
Funkce dálkového ovladače PERSONAL® music center II, které lze nastavit

Setup

Name: Bedroom
Room Code: I
Audio Stream: 2
Contrast: Default
Backlight Bright: 100%
Backlight: On

Back [Open]

Funkce Možné nastavení
Name (Název) Výchozí nastavení: Bedroom

Room Code (Kód místnosti) Určete, kde budete používat tento dálkový ovladač PERSONAL® musí center II.

Vyberte ze seznamu různých místností pro označení Vašeho hudebního centra a
jeho odlišení od případných ostatních.
Výchozí nastavení: I

Rozlište každou místnost (až 15), připojenou k systému.

Výběr nastavení „A“ přizpůsobí nastavení dálkovému ovladači LIFESTYLE®
v hlavní místnosti.

Výběr nastavení „O“ umožňuje dálkovému ovladači PERSONAL® music center II
pracovat se staršími produkty, jako jsou aktivní reproboxy Bose® Acoustimass®
5, rádio Wave® nebo jiné zesilovače, ovšem s omezenou funkčností.

Další informace o kódech místnosti viz. „Důležitost kódů místností“ na straně 18.

- 17 -

Funkce Možné nastavení

Audio Stream (Audio proud) Výchozí nastavení: 2

Dodává zvuk do místnosti, kde je použitý dálkový ovladač PERSONAL® music
center II a případně do dalších místností.

Contrast (Kontrast) Pro další informace o audio proudech viz. „Audio proudy znásobují Vaše
možnosti“ na straně 20.

Výchozí nastavení: Default

Backlight Bright Nastavujte kontrast mezi textem a pozadím displeje.
(Jas prosvětlení) Zvyšte nebo snižte kontrast displeje podle požadavku.
Výchozí nastavení: 100%

Mění velikost prosvětlení displeje.

Backlight (Prosvětlení) Vyberte nižší nastavení % pro snížení intenzity.
Výchozí nastavení: On

Vyberte Off pro vypnutí prosvětlení.
LCD Delay (Zpoždění LCD) Výchozí nastavení: 30 seconds

House Code (Kód domu) Zvyšte nebo snižte (v kroku 10 sekund) pauzu před vypnutím nabídky nastavení.
(Změňte POUZE za určitých Výchozí nastavení: 0
podmínek.)
Pro další informace o kódech domu viz. „Proč mám změnit kód domu?“ na straně
Language (Jazyk) pokud 19.
(Změňte POUZE situace Výchozí nastavení: Update
nastane podtržená
vpravo.) Přizpůsobí jazyk textu na displeji jazyku, vybranému na systému LIFESTYLE®.
Toto přizpůsobení by mělo proběhnout automaticky*.

Version (Verze) * Pokud ne, vyberte tuto položku pro inicializaci nahrání jazyka ze systému
(Nelze nastavit.) LIFESTYLE®.

Indikuje aktuální verzi softwaru dálkového ovladače PERSONAL® music center II.

Důležitost kódů místností

Váš dálkový ovladač PERSONAL® music center II je z výroby nastavený pro použití v místnosti Bose® link,
zatímco mediální centrum systému LIFESTYLE® a primárná dálkový ovladač jsou nastaveny pro použití v hlavní
místnosti. Použití jedinečných kódů místností umožňuje rozpoznat systému LIFESTYLE® , kde vznikají příkazy,
které k něm přicházejí, takže na ně může reagovat v odpovídající místnosti.

- 18 -

Pokud máte pouze jednu místnost Bos® link, dálkový ovladač PERSONAL® music center II by měl zůstat
nastavený na kód místnosti „I“, podle následujícího obrázku.
Nastavení kódu místnosti „I“ na displeji dálkového ovladače PERSONAL® music center II

Avšak pokud používáte více jak jeden dálkový ovladač PERSONAL® music center II nebo s dalšími dálkovými
ovladači systému LIFESTYLE® pro použití v jiných místnostech musíte nastavit jiné kódy místnosti.

Kdy potřebujete změnit kód místnosti
• Když máte další místnosti Bose® link. Je zde 14 kódů místností navíc k místnosti A.
• Když chcete používat dálkový ovladač PERSONAL® music center II v hlavní místnosti, navíc k primárnímu

dálkovému ovladači, musí být nastavený pro místnost A.
• Dálkový ovladač PERSONAL® music center II a reproduktor RoomMate® musejí mít identický kód místnosti.

Jako dálkový ovladač PERSONAL® music center II je reproduktor RoomMate® z výroby nastavený na kód
místnosti I. Když změníte z nějakého důvodu toto nastavení, musíte změnit také kód místnosti na dálkovém
ovladači PERSONAL® music center II, aby odpovídal.
Jak nastavit jiný kód místnosti viz. „Pro změnu nastavení funkcí“ na straně 17.
Poznámka:
Více detailů o kódech místnosti viz. návod k použití systému LIFESTYLE®.

Proč mám změnit kód domu?
Váš dálkový ovladač PERSONAL® music center II je z výroby nastavený na kód domu, identický s továrním
nastavením jiných systémů LIFESTYLE® a dálkových ovladačů. Pokud nezměníte nastavení kódu domu systému
LIFESTYLE®, nemusíte rovněž měnit kód domu dálkového ovladače PERSONAL® music center II.
Radiová frekvence dálkového ovladače systému LIFESTYLE® má velký dosah a prochází stěnami. Proto signály
z dálkového ovladače v jednom domě mohou dosáhnout k systému LIFESTYLE® v jiném domě a ovlivnit ho.
Změňte kód domu systému a všech dálkových ovladačů, abyste zabránili takovému konfliktu.
Jak nastavit jiný domácí kód viz. „Pro změnu nastavení funkcí“ na straně 17.
Poznámka:
Více detailů o domácích kódech viz. návod k použití Vašeho systému.

- 19 -

Audio proudy znásobují Vaše možnosti
Když systém LIFESTYLE® přehrává v hlavní místnosti, můžete použít Váš dálkový ovladač PERSONAL® music
center II v jiné místnosti pro přehrávání zcela jiného zdroje ze stejného systému.
Systém poskytuje tuto možnost díky dvě nezávislým audio proudům pro dodávání zvuku. Takže když audio proud
1 zaplňuje hlavní místnost speciálními efekty z DVD, můžete jít do jiné místnosti a zapnout FM tuner z druhého
audio proudu.
Když je dálkový ovladač PERSONAL® music center II z výroby nastavený na ovládání audio proudu 2, můžete ho
snadno přepnout na ovládání audio proudu 1, který dodává zvuk do hlavní místnosti.
Například se může stát, že nechcete slyšet to, co právě hraje v jedné z Vašich místností Bose® link. Bez rušení
posluchače, který tam poslouchá audio proud 2, můžete přepnout na audio proud 1, který není zrovna použitý.Tato
volba také umožňuje lidem v odlišných místnostech použít systém uMusic™ s vybraným dvěma různými
předvolbami.
Jak vybrat jiný audio proud viz. „Pro změnu nastavení funkcí“ na straně 17.

- 20 -

Poslech Vašeho systému LIFESTYLE®

Provedení Vašich příkazů

Stisknutím tlačítka zapnete dálkový ovladač PERSONAL® music center II pro ovládání naposledy vybraného

zdroje pro vybraný audio tok. Vyberte jiný zdroj stisknutím tlačítka a pohybem nahoru nebo dolu na displeji

pro zvýraznění požadovaného zdroje. Pak stiskněte střed tlačítka pro potvrzení výběru.

Použijte následující kruhové tlačítko během poslechu. Možnosti se mění podle přehrávaného zdroje.

Tlačítka, použitá během poslechu zdroje

• Stiskněte pro výběr • Stiskněte pro hledání vpřed nebo
přehrávání následující skladby
• Stiskněte a podržte pro nastavení
předvolby • Stiskněte a podržte pro rychlé hledání
vpřed

• Stiskněte pro hledání vzad nebo • Stiskněte pro přehrávání/pauzu
přehrávání předchozí skladby
• Stiskněte a podržte pro zastavení
• Stiskněte a podržte pro rychlé hledání přehrávání
vzad

Přehrávání uložené hudby

Pro poslech uložené hudby stiskněte tlačítko uMusic™ na dálkovém ovladači PERSONAL® music center II. Tím
zapnete systém LIFESTYLE®, pokud je vypnutý, a zapnete přehrávání uložených skladeb.

Poznámka:
Použití inteligentního systému přehrávání uMusic™ je možné pouze u systémů LIFESTYLE® 38 a 48 a pouze po
uložení CD disků do systému. Detaily jak uložit CD disky viz. návod k použití systému LIFESTYLE®.

Displej na dálkovém ovladači PERSONAL® music center II poskytuje informace o přehrávané hudbě a vybrané
předvolbě uložené hudby (viz. obrázek).

Zobrazení pro uloženou hudbu

Stored Přehrávaný titul a interpret
Číslo předvolby uložené hudby a název (pokud existuje)
Album Name Režim přehrávání
Artist Name Katalog uložené hudby, který lze prohledávat

4 Roberta

Back uMusic
L Library

• Ujistěte se, že aktuálně vybraná předvolba systému uMusic je ta, kterou chcete. Předvolby, pro použití jinými
lidmi nebo přiřazení specifickým tématům, pomáhají systému vybírat hudbu s ohledem na preference, spojené
s danou předvolbou.

Poznámka:
Detailní informace o inteligentním systému přehrávání uMusic, důležitosti předvoleb a o tom, jak systém pozná co
má přehrávat, viz. návod k systému LIFESTYLE® 38 a 48.

- 21 -

• Pro výběr jiné předvolby:

1. Stiskněte tlačítko Preset na dálkovém ovladači PERSONAL® music center II.

2. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolu pro zvýraznění požadované předvolby a pak stiskněte střed tlačítka
pro potvrzení nového výběru.

Tím se vrátíte k původní obrazovce.

• Pro zobrazení více informací o aktuální skladbě:

Stiskněte střed tlačítka pro výběr .

• Pro zastavení textu, pohybujícího se na displeji:

Stiskněte a podržte střed tlačítka . Stiskněte znovu pro obnovení pohybu textu.

• Pro jednoduchý poslech

Není nutná žádná speciální akce. Můžete hudbu normálně poslouchat, jak to běžně děláte. Použijte kruhové
tlačítko na dálkovém ovladači PERSONAL® music center II.

Pro… Udělejte…
Sdělit systému Vaší reakci na skladbu… Stiskněte tlačítko mínus (-) pokud skladba není podle Vaší
nálady nebo se Vám nelíbí.
Přehrát více skladeb, podobných právě Stiskněte tlačítko plus (+) pokud patří skladba mezi Vaše
přehrávané… oblíbené.
Přehrát celý CD disk , ze kterého je právě Stiskněte tlačítko Encore.
přehrávaná skladba…
Přehrát skladby ze seznamu přehrávání… Stiskněte tlačítko Whole CD.
Vymazání skladby ze seznamu přehrávání…
Stiskněte tlačítko Playlist.
Přidání této skladby do seznamu přehrávání… Během poslechu seznamu přehrávání stiskněte a podržte
tlačítko Playlist.
Nechání systému, aby pro Vás vybral skladby… Během poslechu skladby v režimu přehrávání uMusic
Encore nebo Whole CD, ale ne v režimu Playlist stiskněte
Poslech skladby znovu… a podržte tlačítko Playlist.
Poslech přehrávané hudby v jiném pořadí… Stiskněte tlačítko uMusic pro opuštění režimu přehrávání
Encore, Whole CD nebo Playlist.
Pauzu hudby… Stiskněte tlačítko Repeat.
Pokračování přehrávání z režimu pauzy… V režimu přehrávání Whole CD, Playlist nebo Encore
stiskněte tlačítko Shuffle.
Jinak nemá žádný efekt.
Stiskněte tlačítko .
Stiskněte tlačítko .

- 22 -

Pro… Udělejte…
Skenování aktuální skladby vpřed…
Skenování aktuální skladby vzad… Stiskněte a podržte tlačítko .
Přeskočení na začátek této skladby…
Návrat na začátek předchozí skladby… Stiskněte a podržte tlačítko .
Přeskočení této skladby…
Stiskněte tlačítko .
Návrat na předchozí skladby…
Nebo stiskněte tlačítko dolu.
Zobrazení seznamu dalších zdrojů…
Stiskněte dvakrát tlačítko .

Nebo stiskněte dvakrát tlačítko dolu.

Stiskněte tlačítko nahoru.

Stiskněte a podržte tlačítko nahoru pro přeskočení více

skladeb.

Stiskněte tlačítko dolu.

Stiskněte a podržte tlačítko dolu pro přeskočení více

skladeb.

Stiskněte tlačítko vlevo pro posun vlevo.

Nebo stiskněte tlačítko .

Prohledávání knihovny uložené hudby

Můžete chtít nalézt další skladby ve Vaší sbírce, což můžete snadno provést pomocí displeje na dálkovém
ovladači PERSONAL® music center II.

Během poslechu uloženého zdroje (Stored) stiskněte pravé kurzorové tlačítko pro vyvolání obrazovky
prohledávání knihovny (viz. obrázek).

Obrazovka hudební knihovny

Music Library

Genre: - All genres -
Artist: - All artists-
Album: - All albums-
Track: - All tracks-

16 albums / 221 tracks

Back [Open] Play

Pro hledání a použití výsledku hledání

1. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolu pro zvýraznění kategorie, kterou chcete použít pro prohledávání knihovny.
Kategorie jsou:

• Genre (žánr) – jeden z 19 hudebních typů, které popisují uložené skladby.
• Artist (umělec) – hlavní interpret nebo skupina.
• Album – název disku.
• Track (skladba) – název skladby

- 23 -

2. Stiskněte střed tlačítka pro zobrazení možných voleb dané kategorie (viz. obrázek).

Výsledek hledání umělce ve všech žánrech

Select Artist

Genre: - ARlolcakrt/isPtsop-

Artist: ABThBeA Beatles
Album: Be- aAtllleasl,bTuhmes -

Bee Gees, The
Track: Bi-gAAllutdriaockDsyn- am...

Cure, The
16 albums / 221 tracks

Cancel [Ok] Play

3. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolu pro provedení výběru.

4. Stiskněte střed tlačítka pro potvrzení výběru a návrat do seznamu kategorií.

• Nebo stiskněte tlačítko vpravo pro přehrávání Vašeho výběru a pokračování prohlížení možností této
kategorie.

• Nebo stiskněte tlačítko vlevo pro zrušení výběru.

5. Pohybujte se dolu v kategoriích a opakujte kroky 2 až 4 pro zúžení Vašeho výběru.

6. Stiskněte tlačítko vpravo pro přehrávání všech stop ve vybrané kategorii.
7. Když jste dokončili hledání, můžete stisknout tlačítko vlevo pro návrat ke zobrazení uložené hudby.

Použití tuneru

Pro poslech tuneru vyberte AM nebo FM ze seznamu zdrojů. Systém LIFESTYLE® se aktivuje podle potřeby a
začne přehrávání.

Co se objeví na displeji

Displej na dálkovém ovladači PERSONAL® music center II poskytuje informace o rozhlasové stanici a předvolbě
(viz. obrázek).

Zobrazení informací o stanici

FM Radio
Station

2 FM 103.3

Jump to preset

Back Tune

Během poslechu stanice máte několik možností. Udělejte…

Pro… Stiskněte tlačítko vpravo pro FM ladění, pak tlačítko
Naladění specifické stanice…
nahoru nebo dolu pro naladění požadované stanice.
Výběr následující nebo předchozí předvolby…
Stiskněte tlačítko nahoru.

Stiskněte a podržte pro rychlejší výběr.

- 24 -

Pro… Udělejte…
Naladění vyšší nebo nižší frekvence…
Stiskněte tlačítko vpravo pro ladění stanice, pak stiskněte
Výběr určité předvolby…
tlačítko nahoru nebo dolu.
Ladění vpřed pro nalezení následující silné
stanice… Stiskněte a podržte pro rychlejší ladění.
Ladění vpřed pro nalezení předchozí silné stanice…
Stiskněte tlačítko Presets.

Nebo stiskněte tlačítko nahoru nebo dolu pro výběr

následující předvolby.

Stiskněte tlačítko .

Stiskněte a podržte pro rychlé ladění a uvolněte pro

zastavení ladění na následující stanici.

Stiskněte tlačítko .

Stiskněte a podržte pro rychlé ladění a uvolněte pro

zastavení ladění na následující stanici.

Použití rozhlasových předvoleb

Váš systém LIFESTYLE® může uložit až 20 AM a 20 FM stanic do paměti předvoleb. Po uložení stanice do
předvolby jí můžete kdykoli snadno a rychle vyvolat. Všechny předvolby lze použít v jakékoli místnosti Bose® link.

Pro přiřazení čísel předvoleb

Nejjednodušší je nechat systém přiřadit následující dostupné číslo předvolby naladěné stanici.

• Stiskněte a podržte tlačítko Presets, dokud se číslo předvolby neobjeví na displeji vedle stanice.

Nebo přiřaďte specifické číslo předvolby stanici pomocí následujících kroků 1 až 5:

1. Stiskněte tlačítko Presets pro zobrazení seznamu použitých předvoleb pro FM nebo AM.

2. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolu pro zvýraznění požadované předvolby.

3. Stiskněte tlačítko vpravo pro výběr tohoto čísla předvolby.

4. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolu pro naladění stanice, kterou chcete uložit do vybrané předvolby.

5. Stiskněte střed tlačítka pro potvrzení přiřazení předvolby.

- 25 -

Přehrávání CD

Ujistěte se, že je CD disk vložený na nosiči. Přehrávač pak může začít přehrávat ihned po výběru CD/DVD ze
seznamu zdrojů.

Displej na dálkovém ovladači PERSONAL® music center II poskytuje informace o disku a přehrávané skladbě. Na
displeji je informace, zda se jedná o běžný CD disk nebo disk MP3 CD (viz. obrázek).

Zobrazení pro CD a MP3 CD

CD MP3-CD
Track Song, Title, Artist Name

3 of 14 Track 9 of 127

Back [123... ] Back [123... ]

• Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolu pro změnu stop, jedné po druhé.

• Stiskněte a podržte střed tlačítka pro zobrazení numerického výběru na displeji, kde pak můžete přímo

pomocí čísla vybrat stopu (viz. obrázek).

Zobrazení pro numerický výběr

Enter number
Track

123

Erase [Add] Done

Pro výběr specifické skladby pomocí čísla

Když se objeví obrazovka pro numerický výběr:

• Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolu pro zvýšení nebo snížení zvýrazněného čísla.

• Stiskněte střed tlačítka pro potvrzení cifry a přidání další.

• Stiskněte tlačítko vlevo pro vymazání čísla.

• Stiskněte tlačítko vpravo, když jste zadali požadované číslo.

- 26 -

Nebo jednoduše poslouchejte a použijte tlačítka na dálkovém ovladači PERSONAL® music center II pro výběr
z plného rozsahu možností ovládání.

Pro… Udělejte…
Pauzu hudby…
Pokračování přehrávání z režimu pauzy… Stiskněte tlačítko .
Zastavení a spuštění přehrávání od začátku CD…
Skenování aktuální skladby vpřed… Stiskněte tlačítko .
Skenování aktuální skladby vzad…
Přeskočení na začátek následující skladby… Stiskněte a podržte tlačítko . Pak je stiskněte znovu.

Přeskočení na začátek aktuální skladby… Stiskněte a podržte tlačítko .
Návrat na začátek předchozí skladby…
Stiskněte a podržte tlačítko .
Rychlé přeskočení vpřed…
Rychlé přeskočení vzad… Stiskněte jednou tlačítko .
Výběr skladby pomocí čísla…
Nebo stiskněte tlačítko nahoru.
Zobrazení seznamu dalších zdrojů…
Stiskněte jednou tlačítko .

Stiskněte dvakrát tlačítko .

Nebo stiskněte tlačítko dolu.

Stiskněte a podržte tlačítko nahoru.

Stiskněte a podržte tlačítko dolu.

Stiskněte střed tlačítka .

Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolu pro změnu první cifry

čísla skladby.

Stiskněte střed tlačítka pro potvrzení cifry a posun

na následující cifru atd.

Stiskněte tlačítko vlevo pro posun vlevo.

Přehrávání DVD nebo VCD

Pokud je na nosiči disku systému LIFESTYLE® v hlavní místnosti vložený disk DVD nebo VCD, vyberte
v seznamu zdrojů CD/DVD. Tím zapnete přehrávač, pokud je vypnutý, a spustíte přehrávání videa.

Displej na dálkovém ovladači PERSONAL® music center II poskytuje informace o DVD a indikuje, zda je vložený
disk DVD nebo VCD (viz. obrázek na následující stránce).

- 27 -

Zobrazení pro DVD nebo VCD VCD
Track
DVD
Chapter 5 of 36

5 of 36

Back [123... ] Back [123... ]

• Můžete se pohybovat nahoru nebo dolu pro změnu kapitol (nebo stop) nebo stisknout střed tlačítka pro

vyvolání obrazovky pro výběr kapitoly (stopy) pomocí čísla.

• Nebo jednoduše poslouchejte a použijte tlačítka na dálkovém ovladači PERSONAL® music center II pro výběr

z plného rozsahu možností ovládání.

Pro… Udělejte…
Spuštění přehrávání…
Pauzu zvuku… Stiskněte tlačítko . Opakujte podle potřeby.
Pokračování zvuku v místě pokročilé akce…
Zastavení a spuštění přehrávání od začátku DVD… (Viz. následující poznámka.)
Přeskočení na následující kapitolu (stopu)…
Stiskněte tlačítko .
Přeskočení na začátek předchozí kapitoly (stopy)…
Stiskněte tlačítko .
Skenování vpřed (dočasné ztišení zvuku)…
Skenování vzad (dočasné ztišení zvuku)… Stiskněte a podržte tlačítko . Pak je stiskněte znovu.
Výběr kapitoly (stopy) pomocí čísla…
Stiskněte tlačítko nahoru.
Zobrazení seznamu dalších zdrojů…
Stiskněte a podržte pro přeskočení více jak jedné kapitoly

(stopy).

Stiskněte tlačítko dolu.

Stiskněte a podržte pro přeskočení více kapitol.

Stiskněte tlačítko .

Stiskněte opakovaně pro zvýšení rychlosti.

Stiskněte a podržte tlačítko .

Stiskněte opakovaně pro zvýšení rychlosti.

Stiskněte a podržte střed tlačítka .

Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolu pro změnu čísla a pak

stiskněte střed tlačítka pro potvrzení.

Stiskněte tlačítko vlevo pro posun vlevo.

Poznámka:
DVD disky se liší podle svého obsahu. Po prvním stisknutí tlačítka přehrávání se může objevit nabídka s několika
možnostmi. Než začne přehrávání hlavního filmu, může být nutné stisknout tlačítko přehrávání podruhé nebo i
potřetí.

- 28 -

Poslech ostatních zdrojů

Váš systém LIFESTYLE® má připojovací zdířky pro další komponenty, jako je TV, VCR, kabelový nebo satelitní
box a můžete vybrat a ovládat přídavné zdroje, připojené pomocí těchto zdířek.

Každý z těchto komponentů se také objeví v seznamu zdrojů na displeji dálkového ovladače PERSONAL® music
center II. Takže jakmile je komponent v seznamu zapnutý, můžete ho vybrat a poslouchat.

Poznámka:
Kromě TV dálkový ovladač PERSONAL® music center II nezapíná nebo nevypíná komponenty, připojené
k systému LIFESTYLE®.

• Pro video komponenty použijte tlačítka nahoru a dolu na dálkovém ovladači PERSONAL® music center

II pro změnu kanálu.

Nebo použijte numerické zadání, popsané na straně 26. Můžete zadat až 5 cifer.

• Pro ostatní komponenty může být možné použít funkce hledání, pauzy a pokračování přehrávání jako při
přehrávání CD nebo DVD na systému. Avšak to závisí na typu a značce připojeného komponentu.

Poslech Vašeho lokálního zdroje

Zařízení, připojené ke zdířkám AUX IN na reproduktoru RoomMate® je identifikováno v seznamu zdrojů na displeji
dálkového ovladače PERSONAL® music center II jako „Local“.

Poznámka:
Zdroj „Local“ není dostupný ve výběru, pokud je dálkový ovladač PERSONAL® music center II nastavený pro
použití v místnosti „A“.

Pro poslech Vašeho lokálního zdroje:

1. Stiskněte tlačítko pro zobrazení seznamu zdrojů.

2. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolu pro zvýraznění „Local“ a pak stiskněte střed tlačítka pro potvrzení
výběru.

Tím zapnete reproduktor RoomMate® s naposledy použitým nastavením hlasitosti, přehrávaného média (tuner,
CD, atd.) a předvolby (pokud jí lze použít).

Displej dálkového ovladače PERSONAL® music center II (viz. obrázek) nabízí obecnou nápovědu pro akce, které
můžete provést.

Obecné zobrazení pro akce, které můžete provést

Local
— See Local Device —

Station/Folder/Disc

Back [123... ] Input

• Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolu pro rolování lokálními zdroji.
• Stiskněte tlačítko vpravo pro změnu vstupu (pro zvuk na Vašem lokáním zdroji).

- 29 -

Údržba

Odstraňování závad

Problém Co dělat
Váš dálkový ovladač
PERSONAL® music center II • Může být čas vyměnit baterie.
nereaguje tak, jak očekáváte. • V některých budovách existují tzv. „mrtvá místa“, kde dálkový ovladač

Chybí zvuk. PERSONAL® music center II nepracuje efektivně. Jednoduše se o kousek
přemístěte a zkuste to znovu.
Přerušovaná odezva ze • Ujistěte se, že kabel, který propojuje zdroj napájení mediálního centra
systému LIFESTYLE® na LIFESTYLE® (který obsahuje anténu přijímače dálkového ovládání) je
příkazy z dálkového ovladače vertikálně orientovaný, plně natažený a umístěný co nejdále od jiných
PERSONAL® music center II. napájecích kabelů.
• Zkuste o kousek přemístit mediální centrum LIFESTYLE®, zda se situace
Váš systém se neočekávaně nezlepší.
• Možná budete potřebovat použít anténní prodlužovač, který je popsaný
zapíná nebo vypíná nebo v návodu k instalaci systému LIFESTYLE®.

dochází k dalším změnám, i • Ujistěte se, že je reproduktor RoomMate® připojený a že je připojený kabel
Bose® link.
když jste nepoužili tlačítka na
• Ujistěte se, že je na dálkovém ovladači PERSONAL® music center II
dálkovém ovladači vybrán zdroj.

PERSONAL® music center II. • Stiskněte tlačítko Mute na dálkovém ovladači PERSONAL® music center II.
• Stiskněte sensor Mute na reproduktoru RoomMate®.
Audio proud 1 nepracuje. • Ujistěte se, že nastavení kódu domu dálkového ovladače PERSONAL®

Nelze poslouchat externí zdroj music center II odpovídá kódu domu primárního dálkového ovladače.
Pokud jste jej neměnili, domácí kódy by měly být nastaveny na „0“.
• Ujistěte se, že nastavení kódu místnosti dálkového ovladače PERSONAL®
music center II odpovídá nastavení kódu místnosti reproduktoru
RoomMate®.

• Může být čas vyměnit baterie.
• Zkuste o kousek přemístit mediální centrum LIFESTYLE®, zda se není v

„mrtvém místě“ budovy.
• Možná budete potřebovat použít anténní prodlužovač, který je popsaný

v návodu k instalaci systému LIFESTYLE®.

• Zkontrolujte, zda někdo v hlavní místnosti nepoužívá primární dálkový
ovladač a zda nemá stejný problém. Pokud ne, je zde pravděpodobně
problém s jiným blízkým systémem LIFESTYLE®. Změňte kód domu pro
vyřešení problému.

• Detaily jak změnit kód domu viz. návod k systému LIFESTYLE®.

• Pokud používáte starší produkt Bose, který není kompatibilní s propojením
Bose®, můžete být omezeni pouze na audio proud 2.

• Ujistěte se, že je kabel z externího přístroje připojený do zdířky AUX IN.
• Ujistěte se, že je externí přístroj zapnutý.
• Zvyšte hlasitost na externím zdroji.

- 30 -

Čištění

Pro čištění aktivního reproduktoru RoomMate® nebo dálkového ovladače PERSONAL® music center II použijte
suchý a měkký hadřík. Na mřížku reproduktoru také můžete použít vysavač.

• Nepoužívejte rozpouštědla, chemikálie nebo spreje.
• Dbejte, aby do přístroje nevnikla nějaká tekutina nebo předmět.

Omezená záruka

Na aktivního reproduktor RoomMate® a dálkový ovladač PERSONAL® music center II je poskytována omezená
přenositelná záruka.

Detaily o omezené záruce jsou uvedeny na registrační produktové kartě, dodávané se systémem. Vyplňte
informační část na kartě a odešlete jí do Bose. I když to neuděláte, nebudou ovlivněna Vaše záruční práva.

Technické informace

Aktivní reproduktor RoomMate®

Velikost 16.89 x 30.26 x 11.88 cm (V x Š x H)
Hmotnost 2.02 kg
Napájení 100 – 240 V stř., 50 – 60 Hz, 1.5 A – 0.8 A, 64 – 77 VA

Dálkový ovladač PERSONAL® music center II

Rozsah dálkového ovladače 24.4 m
Velikost 21 x 3 x 6 cm (V x Š x H)
Hmotnost s bateriemi 0.3 kg
Typ baterií 1.5 V AA (IEC LR6) (4)
Frekvence 40.685 MHz
Síla RF pole Špičková úroveň: 88 dBµV/m @ 3 m

- 31 -


Click to View FlipBook Version