The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-10-11 11:15:31

SBX-B70

SBX-B70

SÍŤOVÁ REPRODUKTOROVÁ ZÁKLAD

SBX-B70

Návod k použití

Využijte výhod online registrace Vašeho přístroje na http://www.pioneer.eu

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Upozornění:
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryty přístroje. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné
části. Opravy svěřte odbornému servisu.

Varování:
Tento přístroj není vodotěsný. Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj
dešti nebo vlhkosti a nestavte do blízkosti přístroje nádoby s tekutinou jako jsou květinové vázy, kosmetické a
lékařské přípravky atd.

Varování:
Na přístroj nestavte žádné zdroje ohně, jako např. svíčky. Pokud by došlo k jejich pádu na přístroj, může dojít
k požáru.

Upozornění k větrání
Při instalaci přístroje zajistěte kolem přístroje volný prostor pro jeho chlazení (nejméně 10 cm vzadu a po stranách).
Navíc pro umožněné správného chlazení nechejte malou vzdálenost mezi ostatními zařízeními. Při instalaci přístroje
do skříně nechejte volný prostor 10 cm vzadu, nahoře a po stranách. Vnitřní přehřátí může způsobit požár.

Varování:
Štěrbiny a otvory v přístroji jsou určené pro jeho větrání a zajištění spolehlivé operace přístroje a ochranu před
přehřátím. Aby nedošlo k nebezpečí požáru, větrací otvory nesmějí být ničím zakrývány nebo blokovány (noviny,
ubrus atd.).

Varování:
Skladujte malé části z dosahu dětí. Při náhodném spolknutí ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Operační prostředí
Operační teplota a vlhkost prostředí:
+5° C - +35° C, méně jak 85% relativní vlhkosti (chladící otvory nejsou blokované).
Neinstalujte přístroj v následujících místech:
 Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo silnému umělému osvětlení.
 Místa vystavená vysoké vlhkosti nebo špatně větraná místa.

Upozornění:
Tlačítko /I je připojeno sekundárně a neodděluje přístroj kompletně od sítě, proto instalujte přístroj na místa, kde
lze v případě nutnosti odpojit napájecí kabel od sítě. Vidlice napájecí kabelu by měla být odpojena od sítě, pokud
necháváte přístroj dlouhou dobu bez použití.

Tento výrobek je určený pro domácí použití. Závada v důsledku jiného než domácího použití (např. dlouhodobé
používání pro obchodní účely v restauraci nebo použití v automobilu nebo na lodi) nebude provedeno v rámci záruky
zdarma a bude zpoplatněno.

Upozornění k napájecímu kabelu
Napájecí kabel vždy připojujte a odpojujte za vidlici. Nikdy netahejte za vlastní kabel a nedotýkejte se kabelu máte-
li mokré ruce, protože může dojít ke zkratu nebo k úrazu elektrickým proudem. Nestavte na kabel žádné předměty a
nepřiskřípněte kabel. Nedělejte na kabelu uzle a nespojujte ho s žádným jiným kabelem. Kabel musí být veden tak,
aby se po něm nešlapalo. Porušení kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Čas od času kabel
zkontrolujte. Naleznete-li nějaké porušení, vyhledejte odbornou opravnu nebo prodejnu a požádejte o jeho výměnu.

-2-

Informace pro uživatele o sběru a likvidaci starého zařízení a použitých baterií
(Symbol pro zařízení) (Příklady symbolů pro baterie)

Pb

Tyto symboly na přístroji, obalu a/nebo v doprovodné dokumentaci znamenají, že použité elektrické a elektronické
přístroje a baterie by neměly být vyhazovány do směsného komunálního odpadu.
Pro správnou manipulaci, obnovu a recyklaci starých produktů a použitých baterií využijte sběrná místa v souladu
s platnou legislativou.
Správnou likvidací těchto produktů a baterií pomůžete chránit hodnotné zdroje a zabráníte potencionálním
negativním vlivům na lidské zdraví a prostředí, ke kterým může jinak dojít z důvodu nesprávné manipulace
s odpadem.
Pro více informací o sběru a recyklaci starých produktů a baterií se obraťte na sběrná místa nebo prodejny, kde jste
produkty zakoupili.
Tyto symboly jsou platné pouze pro evropský region.
Upozornění k radiovým vlnám
Tento přístroj používá radiové vlny frekvence 2.4 GHz, což je pásmo obecně používané dalšími bezdrátovými
systémy (mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony atd.). Pokud se v TV obrazu objeví rušení, je možné, že tento
přístroj (včetně produktů, podporovaných tímto přístrojem), způsobuje rušení signálu. V tomto případě zvětšete
vzdálenost mezi anténním konektorem rušeného zařízení a tímto přístrojem (včetně produktů, podporovaných tímto
přístrojem).
 Společnost Pioneer není odpovědná za žádné závady kompatibilních produktů Pioneer způsobené chybami

komunikace souvisejícími s připojením do vaší sítě a/nebo s připojením vašich zařízení. Kontaktujte svého
poskytovatele internetového připojení nebo výrobce síťového zařízení.
 Pro použití internetu může být nutná uzavřená smlouva s poskytovatelem internetového připojení.

-3-

01 Než začnete Varování:
 Nepoužívejte a neskladujte baterie na přímém
Úvod
slunci nebo na extrémně horkých místech,
Dodávané příslušenství jako uvnitř automobilu nebo blízko topení.
Jinak může dojít k vytečení baterií, jejich
 Dálkový ovladač x1 přehřátí, explozi nebo způsobení požáru.
 Baterie AAA IEC R03 x 2 Rovněž se tím snižuje výkonnost baterií.
 Optický digitální audio kabel x1 (1.5 m)
 Napájecí kabel Operační dosah dálkového ovladače
 FM drátová anténa
 Záruční list Dálkový ovladač nemusí pracovat správně, pokud:
 Návod k použití (CD-ROM)  Je zde překážka mezi dálkovým ovladačem a

Vložení baterií do dálkového ovladače sensorem na přístroji.
 Na sensor svítí sluneční nebo fluorescenční světlo.
Baterie dodávané s přístroje jsou pouze pro počáteční  Přístroje je umístěný v blízkosti zařízení, které
kontrolu jeho funkcí a nemusejí dlouho vydržet.
Doporučujeme použít alkalické baterie pro dlouhou vyzařuje infračervené paprsky.
životnost.  Přístroj je ovládán současně s jiným infračerveným

dálkovým ovladačem.

Sensor
dálkového
ovládání

30° 30°

Upozornění: 7m

 Nepoužívejte jiné než specifikované baterie. Dálkový
Také nepoužívejte nové baterie společně se ovladač
starými.

 Při vkládání baterií do dálkového ovladače je
vložte ve správném směru, podle vyznačené
polarity (+ a -).

 Baterie nezahřívejte, nerozebírejte nebo je
nevhazujte do ohně nebo do vody.

 Baterie mohou mít různé napětí, i když mají
stejnou velikost a tvar. Nepoužívejte současně
různé typy baterií.

 Aby nedošlo k vytečení baterií, vyjměte je,
pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu
používat (1 měsíc nebo déle). Pokud baterie
vytečou, pečlivě vyčistěte bateriový prostor a
vložte nové baterie. Pokud se Vám dostane
elektrolyt na kůži, odstraňte ho velkým
množstvím vody.

 Při likvidaci vybitých baterií se řiďte místními
předpisy pro manipulaci s nebezpečným
odpadem.

-6-

02 Názvy a funkce částí 6

Zadní panel

7
1 23 4 5

Rozsah pohybu bezdrátové LAN antény

105° 105° Upozornění:
Nenastavujte anténu
mimo tento rozsah.
Může dojít k jejímu
poškození.

1. Zdířka FM antény 7. Bezdrátová LAN anténa
Zde připojte FM anténu z příslušenství (strana 11). Přijímá signál z bezdrátových zařízení.

2. Zdířka analogového audio vstupu (3.5 mm Poznámka:
stereo mini jack)  Toto není FM anténa.
Připojte TV, přenosný audio přehrávač nebo jiné
zařízení s analogovým audio výstupem (strana 11). Nezdvihejte toto zařízení za bezdrátovou LAN anténu,
jinak může dojít k jeho poškození nebo k úrazu.
3. Zdířka koaxiálního digitálního audio vstupu
Připojte BD nebo DVD přehrávač nebo jiné
zařízení s koaxiálním digitálním audio výstupem
(strana 11).

4. Zdířka optického digitálního audio vstupu
Připojte TV nebo jiné zařízení s optickým digitálním
audio výstupem (strana 11).

5. Konektor LAN (10/100)
Připojte tento přístroj k routeru pomocí kabelu LAN
(strana 12).

6. Konektor AC IN
Připojte jako poslední.

-7-

Připojení k síti přes konektor LAN nebo WLAN Připojení s použitím bezdrátové LAN
anténu
Internet
Po připojení tohoto přístroje k síti přes rozhraní LAN
můžete přehrávat audio soubory uložené na Modem
komponentech v síti, včetně vašeho počítače, a
poslouchat internetové radiové stanice. Router WAN
LAN
Připojte konektor LAN tohoto přístroje ke konektoru 321
LAN na Vašem routeru (s nebo bez funkce vnitřního
DHCP serveru) pomocí přímého kabelu LAN (verze
CAT5 nebo vyšší). Také je možné bezdrátové připojení
k síti.
Zapněte funkci DHCP serveru na Vašem routeru.
V případě, že router nemá funkci DHCP serveru, je
nutné provést nastavení sítě ručně. Pro detaily viz.
strana 21.

Připojení kabelem LAN

Internet

Modem

Router Počítač Tento přístroj
LAN
321 WAN

Kabel LAN 3. Postavte na přístroj TV a pak TV zapojte.
(prodávaný) Pro poslech TV zvuku přes tento přístroj připojte
dodaný optický digitální audio kabel.
Pokud má TV pouze analogový audio výstupní
konektor, připojte audio výstup TV k analogové
zdířce tohoto přístroje pomocí komerčně
dostupného audio kabelu.

Počítač 1 Počítač 2

- 12 -

4. Umístěte TV do konečné pozice.
Upozornění:
 Společnost Pioneer není odpovědná za nehody

nebo škody, vzešlé z nesprávné
instalace/montáže, nesprávného použití,
modifikace atd.
 Umístěte TV na střed přístroje.

 Umístěte TV tak, aby její podstavec nepřesahoval
přes přístroj.

 Viz. návod k vaší TV ohledně metody, jak zabránit
jejímu převržení nebo pádu. Nepřipevňujte žádné
díly, bránící převrácení nebo pádu TV (jako pásek
atd.) k tomuto přístroji. Jinak může dojít
k poškození přístroje nebo k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem. Také může dojít k převrácení
nebo pádu TV a škodě nebo úrazu.

5. Připojte napájecí kabel.
Poznámka:
 Některé TV mají nastavení pro digitální audio

výstup. Pro detaily viz. návod k použití TV.
 Vypněte audio výstup z vnitřních reproboxů TV.

Pokud to nelze udělat, snižte hlasitost TV na
minimum.

- 13 -

Ovládání zvuku Ovládání hloubek/výšek

Surroundový režim Stiskněte tlačítko TOOLS na dálkovém ovladači a pak
použijte tlačítka /// pro provedení nastavení.
Když je stisknuto tlačítko SURROUND na dálkovém
ovladači, zobrazí se aktuální nastavený režim. Pro Poznámka:
změnu na jiný režim stiskněte tlačítko SURROUND  Nastavení lze provést v rozsahu -5 a +5.
opakovaně, dokud se neobjeví požadovaný zvukový  BASS/TREBLE lze ovládat současně s funkcí
režim.
P.BASS.
TV, BD, Analog In
Nastavení časovače zapnutí
STANDARD Všechny režimy jsou vypnuté.
Použijte pro změnu existujícího nastavení časovače
AUTO Přístroj automaticky detekuje audio signál nebo pro nové nastavení časovače.
a vybere nejlepší metodu přehrávání,
SURROUND multikanálové nebo stereo. 1. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON pro zapnutí
napájení.
DIALOGUE Umožňuje snadný poslech rádia a vokálů.
2. Stiskněte a podržte tlačítko CLK/TIMER.
Zvuk, který lze poslouchat v noci při nízké
NIGHT hlasitosti. 3. Stiskněte tlačítka / pro výběr „ONCE“ nebo
„DAILY“, pak stiskněte tlačítko ENTER.
AirPlay ONCE – Časovač se aktivuje pouze jednou
v nastavený čas.
Přehrávání zdroje bez modifikace DAILY – Časovač se aktivuje ve stejný čas každý
DIRECT vstupního signálu. den.

DIALOGUE Umožňuje snadný poslech rádia a vokálů. 4. Stiskněte tlačítka / pro výběr „TIMER SET“,
pak stiskněte tlačítko ENTER.
NIGHT Zvuk, který lze poslouchat v noci při nízké
hlasitosti. 5. Stiskněte tlačítka / pro výběr zdroje
přehrávání, pak stiskněte tlačítko ENTER.
MUSIC Umožňuje optimální přehrávání hudby.  Jako zdroj přehrávání lze vybrat FM, USB/iPod
a Spotify.
USB/iPod, BT AUDIO, Music Server, DMR,
Favorites, Spotify, TUNER (FM) 6. Stiskněte tlačítka / pro nastavení dne, pak
stiskněte tlačítko ENTER.
MUSIC Umožňuje optimální přehrávání hudby.
7. Stiskněte tlačítka / pro nastavení hodin, pak
DIALOGUE Umožňuje snadný poslech rádia a vokálů. stiskněte tlačítko ENTER.

NIGHT Zvuk, který lze poslouchat v noci při nízké 8. Stiskněte tlačítka / pro nastavení minut, pak
hlasitosti. stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení.
 Nastavte čas konce jako v předchozích krocích
Režim ALC (Automatické řízení úrovně) 7 a 8.

Přístroj automaticky vyrovnává rozdíly hlasitosti mezi 9. Nastavte hlasitost stisknutím tlačítek VOLUME
přehrávanými zdroji z přenosného digitálního audio +/-, pak stiskněte tlačítko ENTER.
přehrávače atd. a přehrává je ve stereu. Když je
napájení poprvé zapnuto, režim ALC se vypne. Pro 10. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON pro vypnutí
zapnutí tohoto režimu stiskněte tlačítko TOOLS na napájení do pohotovostního stavu,
dálkovém ovladači a pak použijte tlačítka /// pro  Indikátor TIMER svítí.
jeho zapnutí.

Zvýraznění hloubek (P.BASS)

Když je napájení poprvé zapnuto, režim P.BASS se
vypne. Pro zapnutí tohoto režimu stiskněte tlačítko
TOOLS na dálkovém ovladači a pak použijte tlačítka
/// pro jeho zapnutí.

- 15 -

08 Připojení sítě

Nastavení se speciální aplikací (Start-up Navi)

Pokud máte smartphone nebo tablet, jakmile si stáhnete a spustíte speciální aplikaci, nastavení můžete provést
pomocí instrukcí v aplikaci.
 Pokud máte iPhone nebo iPod touch

Hledejte v App Store aplikaci „Start-up Navi“.
 Pokud máte zařízení Android

Hledejte v Google Play aplikaci „Start-up Navi“.

- 20 -

A: Připojení kabelem LAN (drátová LAN) Primary DNS Server/Secondary DNS Server
V případě že máte od poskytovatele internetového
Jednoduše připojte kabel LAN. Nastavení sítě není připojení pouze jednu adresu DNS serveru, zadejte jí
nutné. do pole „Primary DNS Server“. V případě, že máte více
 Pokud již byla nastavena bezdrátová LAN, musí jak jednu adresu DNS serveru, zadejte druhou adresu
do pole „Secondary DNS Server“.
být proveden následující postup 1 až 3.
Proxy Hostname/ Proxy Port
1. Z nabídky HOME MENU vyberte „Network Type Toto nastavení je vyžadováno při připojení tohoto
Set. přístroje k internetu přes proxy server. Zadejte IP
adresu proxy serveru do pole „Proxy Hostname“. Také
2. Použijte tlačítka / pro výběr „Wired“. zadejte číslo portu vašeho proxy serveru do pole
„Proxy Port“.
3. Stiskněte tlačítko ENTER.
1. Vypněte napájení tohoto přístroje.
A-1: Drátové propojení s routerem s DHCP Pokud je k přístroji připojený kabel LAN, odpojte
serverem ho.

1. Zkontrolujte, že tento přístroj vypnutý. 2. Použijte kabel LAN pro propojení tohoto
přístroje a počítače.
2. Použijte kabel LAN pro propojení tohoto
přístroje a routeru. 3. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON.
Vyčkejte cca 30 – 40 sekund.
3. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON.
Vyčkejte cca 30 – 40 sekund. 4. Vyčkejte, dokud indikátor NETWORK

4. Když je napájení plně zapnuté, indikátor nepřestane blikat a svítí červeně.
NETWORK svítí bíle. To může trvat 90 sekund i déle.

A-2: Nastavení tohoto přístroje z webového 5. Když indikátor NETWORK svítí červeně,
prohlížeče počítače, který podporuje drátové LAN spusťte na počítači webový prohlížeč a zadejte
připojení do něj následující URL pro provedení nastavení
tohoto přístroje.
 Následující nastavení je nutné pouze při připojení Objeví se nabídka Web Control.
do sítě bez funkce DHCP serveru. Předem
konzultujte nastavované hodnoty s poskytovatelem http://169.254.1.1
připojení nebo se správcem sítě. Viz. také návod
k použití síťových zařízení.

IP adresa (IP Address)
Zadaná IP adresa musí být definovaná v následujícím
rozsahu. Pokud je IP adresa definovaná mimo
následující rozsah, nebudete moci přehrávat audio
soubory, uložené na komponentech v síti nebo
poslouchat internetové radiové stanice.

Třída A: 10.0.0.1 až 10.255.255.254
Třída B: 172.16.0.1 až 172.31.255.254
Třída C: 192.168.0.1 až 192.168.255.254

Maska podsítě (Subnet Mask)
V případě xDSL modemu nebo terminálového
adaptéru přímo připojeného k tomuto přístroji zadejte
masku podsítě, přidělenou Vaším poskytovatelem
internetového připojení. Obvykle zadejte
255.255.255.0.

IP adresa výchozí brány (Default Gateway)
V případě brány (routeru) připojené k tomuto přístroji
zadejte odpovídající IP adresu.

- 22 -

6. Z nabídky vlevo vyberte „Network 10. Zadejte adresu vašeho proxy serveru nebo
Configuration“ název domény.
Pokud chcete změnit přátelský název, vyberte
„Friendly Name“ z nabídky a změňte název před 11. Zadejte číslo portu proxy serveru.
výběrem „Network Configuration“.
12. Když je nastavení kompletní, klikněte na
„Apply“.
Přístroj se automaticky vypne.

7. Proveďte následující nastavení v „Network 13. Zkontrolujte, že napájení routeru je zapnuté.
Configuration“. Pokud používáte drátovou LAN, připojte přístroj
 Network Type: Wired k routeru kabelem LAN. Pokud používáte
 DHCP: OFF bezdrátovou LAN, odpojte kabel LAN od přístroje.

8. Zadejte položky IP Address, Subnet Mask, 14. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON.
Default Gateway, Primary DNS Server a Když je napájení kompletně zapnuté, indikátor
Secondary DNS Server. NETWORK svítí bíle a indikuje, že nastavení je
kompletní.
9. Vyberte „OFF“ nebo „ON“ pro nastavení
Enable Proxy Server pro deaktivaci nebo B: Nastavení tohoto přístroje s iOS zařízením
aktivaci proxy serveru. (iOS verze 5.0 nebo novější)
V případě, že vyberete „OFF“ pokračujte krokem
12. V případě, že vyberete „ON“ pokračujte krokem Wi-Fi nastavení vašeho přístroje iPod/iPhone (s iOS
10. verze 5.0 nebo novější) lze aplikovat do tohoto
přístroje.
 iOS zařízení a router musejí být propojené přes Wi-

Fi.
 Zkontrolujte, že k tomuto přístroji není připojený

kabel LAN.
 Pokud již byla nastavena drátová LAN, musíte

provést následující kroky 1 až 3.

1. Z nabídky HOME MENU vyberte „Network Type
Set.

2. Použijte tlačítka / pro výběr „Wireless“.

3. Stiskněte tlačítko ENTER.
Domácí nabídka je cca 60 sekund nedostupná. Po
60 sekundách proveďte následující operace.

- 23 -

4. Odemkněte iPod/iPhone. 7. Ovládejte obrazovku přístroje iPhone nebo
Zkontrolujte, že ikona Wi-Fi připojení je zobrazená iPod touch.
na displeji iOS zařízení.
 Zkontrolujte, že ikona Wi-Fi připojení je
Share Wi-Fi Settings? zobrazená na displeji iPhone nebo iPod touch.
Ignore Pokud ikona není zobrazená, aktivujte Wi-Fi a
připojte iPhone nebo iPod touch
k bezdrátovému routeru.

 Vyberte nastavení.

5. Připojte iOS zařízení ke konektoru iPod/iPhone  Vyberte [Wi-Fi].
na čelním panelu.
 V [Set new AIRPLAY spekaer] vyberte Friendly
6. Stiskněte tlačítko NETWORK SET UP na čelním Name (iOS 7) nebo SSID (iOS 6 nebo starší).
panelu.

7. Stiskněte [Allow] na přístroji iPod/iPhone.
Wi-Fi nastavení vašeho přístroje iPod/iPhone se
aplikuje do tohoto přístroje.

C: Nastavení tohoto přístroje s iOS zařízením
(iOS verze 7.1 nebo novější)

Wi-Fi nastavení vašeho přístroje iPod/iPhone (s iOS
verze 7.1 nebo novější) lze aplikovat do tohoto
přístroje.
 iOS zařízení a router musejí být propojené přes Wi-

Fi.
 Zkontrolujte, že k tomuto přístroji není připojený

kabel LAN.
 Pokud již byla nastavena drátová LAN, musíte

provést následující kroky 1 až 3.

1. Z nabídky HOME MENU vyberte „Network Type
Set.

2. Použijte tlačítka / pro výběr „Wireless“.

3. Stiskněte tlačítko ENTER.
Domácí nabídka je cca 60 sekund nedostupná. Po
60 sekundách proveďte následující operace.

4. Odemkněte iPod/iPhone.
Zkontrolujte, že ikona Wi-Fi připojení je zobrazená
na displeji iOS zařízení.

5. Stiskněte současně tlačítko NETWORK SET UP
a VOLUME - na čelním panelu na 3 sekundy.

6. Přístroj se přepne do režimu WAC.
Režim WAC (Konfigurace bezdrátového
příslušenství) je režim, který umožňuje nastavit síť
ovládáním tohoto přístroje jako Wi-Fi přístupového
bodu.

- 24 -

 Vyberte [Next].  I při použití Mac OS, pokud se zobrazí „Set new
AIRPLAY speaker“ v obrazovce nastavení „Wi-Fi“,
 Vyčkejte, dokud není zpracování kompletní. může být možné provést nastavení pomocí
předchozího postupu.
 Vyberte [Complete].
D: WPS nastavení připojení
Poznámka:
 Tato obrazovka je pro iOS 7.1. Když je v přístroji WPS je zkratka pro „Wi-Fi Protected Setup“. Toto je
standard stanovený společností Wi-Fi Alliance a
iPhone nebo iPod touch nainstalovaný jiný propojení a nastavení zabezpečení WPS
software, operace na iPhone nebo iPod touch se kompatibilních zařízení lze provést jednoduchou
může lišit. operací.
Tento přístroj je kompatibilní s metodou PBC
(konfigurace stisknutím tlačítka).
 PCB (Metoda stisknutí tlačítka) – Nastavení

propojení je provedeno automaticky jednoduchým
stisknutím WPS tlačítka na bezdrátovém LAN
zařízení, které je WPS kompatibilní.
Postupujte podle instrukcí na obrazovce tohoto
přístroje. Tato metoda nastavení je dostupná,
pokud je WPS tlačítko na bezdrátovém LAN
zařízení, které je WPS kompatibilní a je to
nejjednodušší metoda pro nastavení propojení.
 Zkontrolujte, že router je kompatibilní s PBC.
 Zkontrolujte, že k tomuto přístroji není připojený
kabel LAN.
 Pokud již byla nastavena drátová LAN, musíte
provést následující kroky 1 až 3.

1. Z nabídky HOME MENU vyberte „Network Type
Set.

2. Použijte tlačítka / pro výběr „Wireless“.

3. Stiskněte tlačítko ENTER.
Domácí nabídka je cca 60 sekund nedostupná. Po
60 sekundách proveďte následující operace.

4. Stiskněte současně tlačítko NETWORK SET UP
a INPUT SELECT na čelním panelu na 3
sekundy.
Indikátor NETWORK bliká modře.

5. Během 2 minut stiskněte tlačítko WPS na
routeru.
Pro detaily o ovládání routeru viz. návod k použití
routeru.

6. Nastavení síťového propojení bude provedeno
automaticky.
Jakmile je nastavení dokončeno, indikátor
NETWORK přestane blikat modře a zůstane svítit
bíle.

- 25 -

E: Nastavení bezdrátové LAN tohoto přístroje 8. Když indikátor NETWORK svítí červeně,
z webového prohlížeče počítače, který spusťte na počítači webový prohlížeč a zadejte
podporuje drátové LAN připojení do něj následující URL pro provedení nastavení
tohoto přístroje.
 Pokud již byla nastavena bezdrátová LAN, musí Objeví se nabídka Web Control.
být proveden následující postup 1 až 3.
http://169.254.1.1
1. Z nabídky HOME MENU vyberte „Network Type
Set.

2. Použijte tlačítka / pro výběr „Wired“.

3. Stiskněte tlačítko ENTER.

4. Vypněte napájení tohoto přístroje.
Pokud je k přístroji připojený kabel LAN, odpojte
ho.

5. Použijte kabel LAN pro propojení tohoto
přístroje a počítače.

9. Z nabídky vlevo vyberte „Network
Configuration“
Pokud chcete změnit přátelský název, vyberte
„Friendly Name“ z nabídky a změňte název před
výběrem „Network Configuration“.

6. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON.
Vyčkejte cca 30 – 40 sekund.

7. Vyčkejte, dokud indikátor NETWORK
nepřestane blikat a svítí červeně.
To může trvat 90 sekund i déle.

- 26 -

10. V „Network Configuration“ zadejte SSID 16. Když je nastavení kompletní, klikněte na
routeru, pak vyberte položku „Security“ „Apply“.
nastavenou na routeru. Přístroj se automaticky vypne.

11. Pokud je vyžadováno heslo, zadejte je zde. 17. Odpojte kabel LAN od tohoto přístroje a
zkontrolujte, že je napájení routeru zapnuté.
12. Vyberte „OFF“ nebo „ON“ pro nastavení Pokud chcete používat přístroj v drátové
Enable Proxy Server pro deaktivaci nebo konfiguraci, použijte kabel LAN pro připojení
aktivaci proxy serveru. přístroje k routeru.
V případě, že vyberete „OFF“ pokračujte krokem
15. V případě, že vyberete „ON“ pokračujte krokem 18. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON.
13. Když je napájení kompletně zapnuté, indikátor
NETWORK svítí bíle a indikuje, že nastavení je
13. Zadejte adresu vašeho proxy serveru nebo kompletní.
název domény.
F: Nastavení bezdrátové LAN tohoto přístroje
14. Zadejte číslo portu proxy serveru. z webového prohlížeče počítače, který
15. Vyberte požadované nastavení DHCP. podporuje bezdrátové LAN připojení

Pokud jste dotázáni na zadání pevné IP adresy, Pro nastavení touto metodou musí být váš počítač
proveďte nastavení po nastavení DHCP na OFF. kompatibilní s funkcí bezdrátové LAN.
Pro detaily viz. „A: Připojení kabelem LAN (drátová Nastavení sítě se provádí ve webovém prohlížeči
LAN)“ na straně 22. vašeho počítače.
 Zkontrolujte, že kabel LAN není připojený k tomuto

přístroji.
 Pokud již byla nastavena drátová LAN, musí být

proveden následující postup 1 až 3.

1. Z nabídky HOME MENU vyberte „Network Type
Set.

2. Použijte tlačítka / pro výběr „Wireless“.

3. Stiskněte tlačítko ENTER.
Domácí nabídka je cca 60 sekund nedostupná. Po
60 sekundách proveďte následující operace.

- 27 -

4. Stiskněte současně tlačítko NETWORK SET UP G: Přímé propojení tohoto přístroje se
a VOLUME - na čelním panelu na 3 sekundy. smartphonem bezdrátově (Přímé bezdrátové
spojení)
5. Přístroj se přepne do režimu WAC.
 Pokud již byla nastavena drátová LAN, musí být
6. Z nabídky bezdrátových LAN připojení na proveden následující postup 1 až 3.
vašem počítači vyberte [Pioneer Setup].
[Pioneer Setup: xxxxxxxx] se zobrazí v poli SSID. 1. Z nabídky HOME MENU vyberte „Network Type
„xxxxxxxx“ představuje jedinečné číslo každého Set.
produktu.
2. Použijte tlačítka / pro výběr „Wireless“.
XX.XX
:xxxxxx 3. Stiskněte tlačítko ENTER.
Domácí nabídka je cca 60 sekund nedostupná. Po
000001 60 sekundách proveďte následující operace.
000002
000003 4. Stiskněte tlačítko NETWORK SET UP na čelním
panelu na 3 sekundy.
 Pro váš počítač, iPhone, tablet, počítač nebo Indikátor NETWORK se rozsvítí modře a na displeji
bezdrátové zařízení viz. odpovídající návod se zobrazí „W DIRECT ON“. Vyčkejte cca 10 – 20
k použití. sekund.

 Protože toto spojení není zabezpečené, je zde 5. Jakmile indikátor NETWORK svítí modře,
menší bezpečnostní riziko. vyberte „Wireless Direct N: xxxxxx“ pod „Wi-Fi
Network Setting“ na vašem počítači, iPhone,
 Verifikace operace bude provedena pro toto tabletu nebo bezdrátovém zařízení.
nastavení s OS X v 10.7, Safari 5.1.  N: Hodnota od 0 do 9.
Výchozí hodnota je 0. Zvyšuje se v pořadí 1, 2,
7. Spusťte webový prohlížeč. 3 … pokaždé, když je vykonána funkce
Zadejte následující URL a spusťte nastavení Wireless Direct.
tohoto přístroje. Zobrazí se nabídka Web Control.  „xxxxxx“ představuje identifikační číslo
přístroje. Podle použitého zařízení zde nemusí
být místo pro zobrazení celého textu. Pro váš
počítač, iPhone, tablet, počítač nebo
bezdrátové zařízení viz. odpovídající návod
k použití.
Spojení je nyní kompletní. (Indikátor NETWORK
zůstane svítit modře.)

http://192.168.1.1

8. Klikněte na IP, Proxy Setting.

9. Nastavte síť ručně a pak stiskněte Apply.
Položka SSID se obecně zobrazí automaticky, ale
pokud se nezobrazí, proveďte postup znovu a
opakujte nastavení. Tento přístroj se restartuje a
nastavení je aplikováno.

- 28 -

Kontrola síťových informací

Stav nastavení následujících síťových položek lze
zkontrolovat.
 Signal Strength – Kontrola síly bezdrátového

signálu.
 IP Address – Kontrola IP adresy tohoto přístroje.
 MAC Address - Kontrola MAC adresy tohoto

přístroje.
 Network Type – Kontrola stavu síťového připojení

(Wired/Wireless).
 SSID – Kontrola SSID během bezdrátového

připojení.
 DHCP – Kontrola, zda je DHCP používáno (ON)

nebo ne (OFF).
 Default Gateway – Pokud je brána (router)

připojená k tomuto přehrávači, zadejte odpovídající
IP adresu.
Stav těchto položek lze zkontrolovat z nabídky
HOME MENU pod „Network INFO“.
1. Zobrazte „Network INFO“ pod HOME MENU a
stiskněte tlačítko ENTER.
2. Použijte tlačítka / pro zobrazení položky,
kterou chcete zkontrolovat, pak stiskněte
tlačítko ENTER.
Poznámka:
 Použijte následující kroky pro kontrolu vaší IPv6
adresy.
- Zadejte „http://(IP adresa tohoto přístroje)“ do

adresního řádku webového prohlížeče.
- Ve webovém prohlížeči vyberte „Network

Setup“.
- Zobrazí se IPv6 adresa.

- 29 -

09 Poslech audio streamovací služby Spotify

O funkci přehrávání audio streamovací Jak použít funkci přehrávání audio streamu Spotify
služby Spotify z aplikace Spotify

Spotify je služba distribuce streamované hudby Pro použití funkce přehrávání audio streamu Spotify
spravovaná společností Spotify Ltd. a distribuující vyberte v aplikaci Spotify tento přístroj. Když audio
hudbu přes internet. stream Spotify začne, vstup tohoto přístroje se
Audio stream Spotify lze poslouchat s použitím tohoto automaticky přepne na Spotify.
přístroje a vašeho smartphonu nebo jiného mobilního
digitálního zařízení. Upozornění:
I když jste pryč z domu, když spustíte audio stream
Příprava (1) Instalace aplikace Spotify na mobilní Spotify pro přehrávání hudby na vašem mobilním
digitální zařízení a registrace prémiového účtu digitálním zařízení a je vybrán tento přístroj, zvuk bude
Spotify hrát z tohoto přístroje. Podle úrovně hlasitosti může být
výstup hlasitý, takže před spuštěním audio streamu
Důležité: pečlivě zkontrolujte vybraný audio výstup. Navíc pokud
 Aplikace Spotify musí být nainstalována na mobilní nechtěně vyberete tento přístroj a přehráváte na něm
zvuk, přepne se výběr audio výstupu na mobilním
digitální zařízení a musíte mít zaregistrovaný digitálním zařízení.
prémiový účet Spotify (za poplatek), aby bylo
možné používat funkci přehrávání audio streamu Poznámka:
Spotify na tomto přístroji. Pro registraci a další  Pro použití funkce přehrávání audio streamu
služby Spotify viz. webové stránky Spotify.
http://www.spotify.com Spotify je nutná samostatná smlouva
http://www.spotify.com/connect/ s poskytovatelem internetového připojení.
 Pro informace o zemích a regionech, kde lze  Název tohoto přístroje se zobrazuje jako
používat služby Spotify viz. následující webové přehrávací zařízení v aplikaci Spotify. Název
stránky. tohoto přístroje lze změnit v položce Friendly Name
http://www.spotify.com v nastavení sítě.
 Když je tento přístroj vybrán v aplikaci Spotify,
Funkce Spotify mohou být změněny bez upozornění. rovněž se v tomto přístroji zaregistruje informace o
Pro použití aplikace Spotify je nutné mít na mobilním účtu. Při prodeji přístroje proveďte reset nastavení
digitálním zařízení internetové připojení. Použití za účelem vymazání informací o účtu,
mobilní telefonní linky pro internetové připojení může zaregistrovaných v tomto přístroji. Pro reset
vést k vysokým poplatků, takže doporučujeme fixní postupujte podle návodu k tomuto přístroji.
datový plán. Pro detaily kontaktujte svého mobilního
telefonního operátora. Použití tohoto zařízení s funkcí Spotify Connect

Příprava (2) Připojení tohoto přístroje k síti Spotify umožňuje poslouchat miliony skladeb –
umělců, které máte rádi, posledních hitů a objevů
 Připojte tento přístroj k síti a také k internetu (strana přesně pro vás.
12). Pokud jste uživatel Spotify, můžete ovládat toto
zařízení pomocí aplikace Spotify.
 Připojte mobilní digitální zařízení přes WiFi Krok 1. Připojte vaše zařízení do stejné Wi-Fi sítě, jako
k bezdrátovému LAN routeru stejné sítě, do které je váš telefon, tablet nebo PC se spuštěnou aplikací
je připojený tento přístroj. Pro instrukce o připojení Spotify.
viz. návod k použití mobilního digitálního zařízení Krok 2. Otevřete aplikaci Spotify a přehrávejte skladbu.
a bezdrátového LAN routeru. Krok 3. Klikněte na obrázek skladby v levém dolním
rohu obrazovky.
Krok 4. Klikněte na ikonu Connect .
Krok 5. Vyberte vaše zařízení ze seznamu.

Pro informace jak nastavit Spotify Connect navštivte:
www.spotify.com/connect

Licence
Software Spotif je vyhrazený licencování třetí stranou,
kterou najdete zde:
www.spotify.com/connect/third-party-licences.

- 30 -

Instalace ovládací aplikace

Aplikace Pioneer ControlApp musí být nainstalována
do vašeho mobilního zařízení. Pro více informací o
vašem operačním prostředí navštivte webové stránky,
jak je uvedeno dole.
Pokud používáte iPhone nebo iPod touch
Získáte jí z „App Store“.
Pokud používáte zařízení Anroid
Získáte jí z „Google Play“.

Použití ControlApp

Pokud používáte ControlApp poprvé, proveďte
následující postup pro start aplikace.
1. Připojte tento přístroj o sítě, kterou normálně

používáte.
2. Připojte mobilní zařízení do stejné sítě.

Zkontrolujte, že ControlApp je nainstalovaná do
vašeho mobilního zařízení.
3. Zapněte napájení tohoto přístroje.
4. Spusťte ControlApp na mobilním zařízení.

Drátové/Bezdrátové

Bezdrátové
5. Stiskněte „Download“.

Když je stahování kompletní, zobrazí se nabídka
CONTROL.

Download

- 31 -

10 Hudební server O DLNA síťových zařízení, které lze přehrávat

Pro použití všech funkcí hudebního serveru je Tento přístroj umožňuje přehrávat hudbu z mediálního
vyžadována instalace řídící aplikace Pioneer serveru, připojeného do stejné lokální počítačové sítě (LAN)
(ControlApp). jako přístroj. Přístroj umožňuje přehrávat soubory uložené na
následujícím:
Viz. následující webové stránky.  PC s Microsoft Windows Vista s instalovaným softwarem

Pokud používáte iPhone nebo iPod touch Windows Media Player 11.
http://pioneer.jp/support/soft/iapp_controlapp/en.html  PC s Microsoft Windows 7 s instalovaným softwarem

Pokud používáte zařízení Anroid Windows Media Player 12.
http://pioneer.jp/support/soft/aapp_controlapp/en.html  DLNA kompatibilní digitální mediální servery (na PC

Tento přístroj může přehrávat audio soubory, uložené nebo jiných komponentech).
na počítači nebo jiných komponentech v lokální
počítačové síti (LAN). Soubory uložené na počítači nebo DMS (digitální mediální
server) jak je popsáno nahoře lze přehrávat přes příkazy
Úvod z externího digitálního mediálního kontroléru (DMC). Zařízení
ovládané tímto DMC pro přehrávání souborů se nazývá
Tento přístroj může přehrávat audio soubory z počítače digitální mediální renderer (DMR). Tento přístroj podporuje
nebo jiných komponentů připojených k tomuto přístroj funkci DMR.
přes rozhraní LAN. Když je tento přístroj vybrán jako DMR a DMS přehrávání
Tato kapitola popisuje postup nastavení a přehrávání, začne, vstup přístroje se automaticky přepne na DMR.
vyžadovaný pro využití těchto funkcí. Také sledujte V režimu DMR lze operace jako přehrávání a zastavení
návod k použití k vašim síťovým komponentům. provádět z externího kontroléru. Nastavení hlasitosti a ztišení
zvuku je také možné.
Poznámka:
 Foto a video soubory nelze přehrávat. Důležité:
 Nemáte přístup k počítači v sítí, pokud jste
Přehrávání hudby z hudebního serveru
přihlášeni do domény, která je nakonfigurována
1. Připojte tento přístroj a mobilní zařízení do sítě. jako síťové prostředí Windows. Místo přihlášení do
Funkci hudebního serveru nelze použít, pokud domény se přihlaste k lokálnímu stroji.
používáte bezdrátové přímé propojení.  Mohou nastat případy, kdy odehraný čas není
zobrazený správně.
2. Spusťte ControlApp.
Poznámka:
3. Klikněte na Music Server.  Podle použitého externího kontroléru může být
Zobrazí se servery v síti.
přehrávání přerušeno, když je kontrolér použitý pro
4. Klikněte na server, který chcete přehrávat a nastavení hlasitosti zvuku. V tomto případě
vyberte z tohoto serveru skladbu pro proveďte nastavení hlasitosti zvuku na přístroji
přehrávání. nebo dálkovým ovladačem.
Začne audio přehrávání.
Přehrávání oblíbených skladeb
Poznámka:
Až 64 skladeb z mediálního serveru lze zaregistrovat
 Pokud neprobíhá přehrávání a není provedena pod funkci Favorites. Pamatujte, že lze zaregistrovat
pouze audio soubory, uložené na komponentech v síti.
déle jak 20 minut žádná operace, přístroj se
Zaregistrování a vymazání audio souborů do a
automaticky vypne. z Favorites

 Automatické vypínání napájení lze 1. Použijte ControlApp pro výběr vstupu Music
Server.
aktivovat/deaktivovat (strana 41).
2. Použijte ControlApp pro výběr stopy, kterou
chcete zaregistrovat a stiskněte značku zelené
hvězdičky .
Vybraná skladba je zaregistrována do Favorites.

Poznámka:
 V obrazovce seznamu Favorites v ControlApp

dlouze stiskněte skladbu, kterou chcete vymazat a
pak stiskněte značku bílé hvězdičky , když se
objeví.

- 32 -

14 Technologie řízení fáze

V tomto přístroji je použitá technologie řízení fáze. Poznámka:
Během multi-kanálového přehrávání v typickém  Technologie řízení fáze je vždy aktivní.
domácím kině jsou LFE (nízkofrekvenční efekty)
signály a nízkofrekvenční komponenty obsažené Technologie PHASE CONTROL je obchodní známka,
v různých kanálech směrovány do subwooferu nebo přiřazená produktu, který poskytuje fázové
jiných optimálních reproboxů. Avšak z principu vytváří charakteristiky od záznamu po přehrávání na základě
proces směrování frekvence s posunutou fází konceptu technologie řízení fáze, vyvinutého
(skupinové zpoždění), což vede k problémům, kdy je společností PIONEER.
nízkofrekvenční zvuk zpožděný nebo jsou
nízkofrekvenční zvuky vzájemně potlačené z důvodu
rušení jinými kanály. Technologie řízení fáze tohoto
přístroje je použitá pro obnovení silného
nízkofrekvenčního zvuku, který je věrný originálnímu
zvuku.

Fáze indikuje časový vztah mezi dvěma zvukovými
vlnami. Dvě zvukové vlny jsou „ve fázi“, když si jejich
špičky vzájemně odpovídají a jsou „mimo fázi“, když si
jejich špičky neodpovídají.

Když je použitá technologie řízení fáze, poskytuje při
přehrávání zvuku následující efekty.

Bez technologie řízení fáze:

Čelní reprobox Poslechové místo

Zvukový
zdroj Subwoofer

Časování je zpožděné
a zvuky se vzájemně
ruší

 Rytmus je mimo fázi a nečistý
 Špatná kvalita nízkofrekvenčních zvuků
 Hudební nástroje mají nepřirozený zvuk

S technologií řízení fáze: Poslechové místo
Čelní reprobox

Zvukový
zdroj Subwoofer

Je slyšet originální tón
zvuku

 Čistý rytmus
 Nízkofrekvenční zvuky mají svojí kvalitu
 Hudební nástroje mají realistický zvuk

- 40 -

15 Nabídka HOME MENU Kontrola verze softwaru

Tlačítko HOME MENU na dálkovém ovladači lze použít Zkontrolujte aktuální verzi softwaru.
pro provedení různých nastavení přístroje.
1. Stiskněte tlačítko HOME MENU.
Automatické vypínání napájení do
pohotovostního režimu (Auto Power Off) 2. Stiskněte tlačítka / pro výběr „Software
Version“, pak stiskněte tlačítko ENTER.
Přístroj lze nastavit na automatické vypnutí fo Pro návrat zpět stiskněte tlačítko HOME MENU
pohotovostního režimu, když nepřijímá signál nebo nebo RETURN.
ovládání déle jak 20 minut.
Tovární nastavení je ON. Aktualizace softwaru

1. Stiskněte tlačítko HOME MENU. Použijte tento postup pro aktualizaci softwaru přístroje
a pro kontrolu verze softwaru. Jsou dva způsoby
2. Stiskněte tlačítka / pro výběr „Auto Power aktualizace: přes internet a přes USB paměťové
Down“, pak stiskněte tlačítko ENTER. zařízení.
Aktualizace přes internet je provedeno přístupem
3. Stiskněte tlačítka / pro výběr „ON“ nebo k serveru z přístroje a stažením aktualizačního
„OFF“, pak stiskněte tlačítko ENTER. souboru. Tento postup je možný pouze pokud je
přístroj připojený k internetu.
Nastavení síťového pohotovostního
režimu Aktualizace z USB paměťového zařízení je provedena
stažením aktualizačního souboru na počítači, jeho
Když je síťový pohotovostní režim zapnutý (ON), uložením na USB paměťové zařízení a pak připojením
spuštění přístroje je rychlejší. Navíc, pokud je spuštěno USB paměťového zařízení k USB konektoru na čelním
přehrávání AirPlay, DLNA nebo BT AUDIO když je panelu přístroje.
přístroj v tomto režimu, napájení přístroje se zapne Při tomto postupu musí být nejprve USB paměťové
automaticky. zařízení, obsahující aktualizační soubor, připojeno
V síťovém pohotovostním režimu je spotřeba přístroje k USB konektoru na čelním panelu přístroje.
vyšší, než v normální pohotovostním režimu.
 Pokud je na webových stránkách Pioneer
Tovární nastavení je ON. k dispozici aktualizační soubor, stáhněte ho do
počítače. Při stažení aktualizačního souboru
1. Stiskněte tlačítko HOME MENU. z webových stránek Pioneer do počítače je tento
ve formátu ZIP. Před uložením na USB paměťové
2. Stiskněte tlačítka / pro výběr „Network zařízení nejprve soubor ZIP rozbalte. Pokud jsou
Standby“, pak stiskněte tlačítko ENTER. na USB paměťovém zařízení starší stažené
soubory nebo stažené soubory pro jiné modely,
3. Stiskněte tlačítka / pro výběr „ON“ nebo vymažte je.
„OFF“, pak stiskněte tlačítko ENTER. http://www.pioneerelectronics.com

Kontrola síťového nastavení  Pokud na webových stránkách Pioneer neexistuje
aktualizační soubor, aktualizace softwaru přístroje
Zkontrolujte stav aktuálního síťového nastavení. není nutná.

1. Stiskněte tlačítko HOME MENU. Důležité:
 Během aktualizace neodpojujte napájení.
2. Stiskněte tlačítka / pro výběr „Network  Při aktualizaci přes internet neodpojujte kabel LAN.
INFO“, pak stiskněte tlačítko ENTER.
Při aktualizaci z USB paměťového zařízení
3. Stiskněte tlačítka / pro výběr položky, neodpojujte USB paměťové zařízení.
kterou chcete zkontrolovat, pak stiskněte  Když je aktualizace přerušena v průběhu, začněte
tlačítko ENTER. s ní znovu od začátku.
 Aktualizace může resetovat všechna nastavení
přístroje na výchozí tovární hodnoty. Zda se to týká
vašeho přístroje lze ověřit na webových stránkách
Pioneer. Podívejte se na stránky před aktualizací.

- 41 -

1. Stiskněte tlačítko HOME MENU. Aktualizace firmware pomocí webového
prohlížeče
2. Stiskněte tlačítka / pro výběr „Software
Update“, pak stiskněte tlačítko ENTER. Můžete aktualizovat firmware tohoto přístroje přes
webový prohlížeč.
3. Stiskněte tlačítka / pro výběr metody Stáhněte si poslední firmware z webových stránek
aktualizace, pak stiskněte tlačítko ENTER. Pioneer.
 Update via Internet – Přístroj zkontroluje, zda
je na internetu k dispozici nová aktualizace. 1. Ujistěte se, že tento přístroj a počítač jsou
 Update via USB Memory – Přístroj připojení do stejné drátové nebo bezdrátové
zkontroluje, zda USB paměťové zařízení, sítě.
připojené k USB konektoru na čelním panelu
přístroje, obsahuje novou aktualizaci. 2. Spusťte webový prohlížeč na vašem počítači.
Zobrazí se „Accessing“ a aktualizační soubor
je kontrolován. Chvíli počkejte. 3. Zobrazte nabídku Network Setup.

4. Zkontrolujte na obrazovce, zda byl nebo nebyl Pro Safari
nalezen aktualizační soubor.
Pokud se zobrazí „New version found“, Stiskněte ikonu záložky ( ). Klikněte na seznam
aktualizační soubor byl nalezen. Zobrazí se číslo Bonjour (a) a pak vyberte název tohoto přístroje
verze a čas aktualizace. („Friendly Name“) (b) v záložkách.
Pokud se zobrazí „This is the latest version. There Pokud se seznam Bonjour nezobrazí, přejděte na IP
is no need to update“, nebyl aktualizační soubor adresu http://(IP adresa tohoto přístroje) ze Safari.
nalezen.
Poznámka:
5. Pro aktualizaci stiskněte tlačítka / pro výběr  Zobrazený název se mění podle použitého
„OK“ a pak stiskněte tlačítko ENTER.
Objeví se aktualizační obrazovka a proběhne produktu.
aktualizace. Bude zobrazeno SBX-70***** („*****“ jsou dolní tři
 Po dokončení aktualizace se automaticky byty MAC adresy).
vypne napájení.

a SBX-B70 *****
b
SBX-B70 *****

Jiný prohlížeč než Safari

Zadejte http://(IP adresa tohoto přístroje) do adresního
řádku webového prohlížeče.

Poznámka:
 Zkontrolujte IP adresu přístroje následovně:

1. Stiskněte tlačítko HOME MENU.
2. Vyberte Network INFO.
3. Zkontrolujte pole IP.

- 42 -

17 Odstraňování závad a další informace

Odstraňování závad

Nesprávná operace často vede k problémům a závadám. Pokud se Vám zdá, že s tímto přístrojem není
něco v pořádku, zkontrolujte následující body. Někdy jsou problémy způsobené druhým komponentem.
Zkontrolujte všechna zařízení použitá v systému. Pokud se Vám nepodaří problém vyřešit, obraťte se na
servis Pioneer.

Zvuk

Problém Kontrola Náprava
Nebyl odpojen napájecí kabel? Pokud byl odpojen napájecí kabel, provedená
Provedená nastavení se vymazala. Nastavte znovu hodiny.
nastavení se Pokud nechcete vymazat nastavení, neodpojujte
vymazala. napájecí kabel.
Hlasitost zvuku se může lišit podle vstupního zdroje a
Rozdíl v hlasitosti To není problém tohoto přístroje. záznamového formátu.

mezi vstupními Používejte dálkový ovladač do vzdálenosti 7 m a
v úhlu do 30° od sensoru na čelním panelu (strana 6).
zařízeními. Sensor dálkového ovládání nemusí správně přijímat
signály z dálkového ovladače, pokud je vystavený
Přístroj nelze Nepoužíváte dálkový ovladač příliš přímému slunci nebo silnému umělému světlu
z fluorescenční lampy apod.
ovládat dálkovým daleko od přístroje? Vyměňte baterii (strana 6).
Na jedno disku lze rozpoznat až 255 adresářů.
ovladačem. Není sensor dálkového ovládání V jednom adresáři lze rozpoznat až 999 souborů.
Podle struktury adresářů však tento přístroj nemusí
vystavený přímému slunci nebo být schopný rozpoznat některé adresáře nebo
soubory.
silnému umělému světlu Pokud neprobíhá přehrávání a není provedena žádná
operace déle jak 20minut, přístroj se automaticky
z fluorescenční lampy apod.? vypne. Automatické vypínání lze aktivovat nebo
deaktivovat (strana 41).
Není baterie vybitá?

Názvy adresářů Není přesažený maximální počet
nebo souborů
nejsou adresářů nebo souborů, který může
rozpoznány.
tento přístroj rozpoznat?
Přístroj se vypíná
automaticky.

- 46 -

Když je připojené USB zařízení

Problém není Kontrola Náprava
Připojte USB zařízení pevně.
USB zařízení Je USB zařízení správně
rozpoznáno. připojené? Tento přístroj nepodporuje USB rozbočovače.
Připojte USB zařízení přímo.
Není USB zařízení připojené
přes USB rozbočovač?

Soubor nelze přehrávat. Je USB paměťové zařízení Tento přístroj podporuje pouze zařízení USB Mass
podporované tímto přístrojem? Storage Class.
Název adresáře nebo Tento přístroj podporuje flash paměti a digitální
souboru se nezobrazuje Toto není problém s tímto audio přehrávače.
nebo se nezobrazuje přístrojem. Je podporován pouze souborový systém FAT16 a
správně. FAT32. Jiné souborové systémy (exFAT, NTFS,
Názvy adresářů nebo Není soubor chráněný HFS atd.) nejsou podporovány.
souborů se nezobrazují autorským zákonem (DRM)? Lze použít USB paměťové zařízení, které
v abecedním pořadí. Toto není problém s tímto podporuje USB 2.0.
Rozpoznání USB zařízení přístrojem. Toto zařízení nepodporuje použití externích
trvá dlouho. Neobsahuje název adresáře pevných disků.
USB zařízení není nebo souboru více jak 30 Vypněte a znovu zapněte napájení.
napájené. znaků? Některá USB zařízení nemusejí být správně
rozpoznána.
Toto není problém s tímto Soubory chráněné autorským zákonem nelze
přístrojem. přehrávat.
Soubory uložené na počítači nelze přehrávat.
Jaká je kapacita USB Nemusí být možné přehrávat některé soubory.
zařízení? Maximální počet znaků zobrazitelných pro název
Není na displeji na čelním adresáře nebo souboru je 30.
panelu zobrazeno „AUTH
ERR“? Napájení není Pořadí zobrazení názvů adresářů a souborů závisí
dodáváno, pokud je příkon na pořadí, v jaké byly adresáře nebo soubory
příliš velký. nahrávány na USB zařízení.
U USB zařízení s velkou kapacitou trvá načtení dat
dlouho (až několik minut).
Vypněte a znovu zapněte napájení.
Vypněte napájení a odpojte a znovu připojte USB
zařízení.
Stiskněte tlačítko INPUT pro přepnutí do jiného
režimu, pak přepněte znovu do režimu USB.

Když je připojený přístroj iPod/iPhone

Problém Náprava
Nelze ovládat přístroj iPod/iPhone
dálkovým ovladačem. Ujistěte se, že je přístroj iPod/iPhone správně připojený. Viz.
„Připojení přístroje iPod/iPhone“ na straně 18).
Nelze ovládat přístroj iPod/iPhone.
Ujistěte se, že je přístroj iPod/iPhone správně připojený. Viz.
„Připojení přístroje iPod/iPhone“ na straně 18).
Pokud je přístroj iPod/iPhone zaseknutý, zkuste ho resetovat a
pak ho znovu připojte k tomuto přístroji.

- 47 -

Síť

Symptom Příčina Náprava
Není přístup do sítě. Kabel LAN není pevně připojený. Připojte pevně kabel LAN (strana 12).
Router není zapnutý. Zapněte router.
Není přístup ke Je správně nastavený typ sítě? Pokud je nastaveno Auto, síťové připojení
komponentu nebo se přepne na drátové nebo bezdrátové
počítači, Na připojeném komponentu je podle toho, zda je přístroj při zapnutí
připojenému do sítě. nainstalovaný internetový bezpečnostní připojený LAN kabelem.
software. Mohou nastat případy, kdy komponent s
Přehrávání nezačne. Audio komponent v síti, který byl vypnutý, nainstalovaným internetovým
Počítač nebo byl zapnut. bezpečnostním softwarem není přístupný.
internetové rádio Komponent připojený do sítě není správně Zapněte audio komponent v síti před
nepracuje správně. nastavený. zapnutím tohoto přístroje.
Pokud je klient automaticky autorizován,
Audio soubory, Na komponentu připojením do sítě nejsou musíte zadat odpovídající informace znovu.
uložené na žádné přehrávatelné audio soubory. Zkontrolujte, že je stav připojení nastavený
komponentech v síti, Komponent je aktuálně odpojený od na „Do not authorize“.
jako je počítač, tohoto přístroje nebo od napájení. Zkontrolujte audio soubory, uložené na
nelze přehrávat. Odpovídající IP adresa není správně komponentu, připojeném do sítě.
nastavená. Zkontrolujte, zda je komponent připojený
k tomuto přístroji nebo k napájení.
IP adresa je automaticky konfigurována. Zapněte funkci DHCP serveru na routeru
nebo nastavte síť ručně podle síťového
Na PC není nainstalovaný Windows Media prostředí (strana 21).
Player 11 nebo Windows Media Player 12. Proces automatické konfigurace chvíli trvá.
Počkejte.
Audio soubory jsou nahrané v jiném Nainstalujte na PC Windows Media Player
formátu než MP3, WAV (pouze LPCM), 11 nebo Windows Media Player 12 (strana
MPEG-4 AAC, FLAC, WMA, AIFF a 32).
ALAC. Přehrávejte soubory nahrané ve formátu
MP3, WAV (pouze LPCM), MPEG-4 AAC,
Audio soubory, nahrané v MPEG-4 AAC FLAC, WMA, AIFF a ALAC. Pamatujte, že
nebo FLAC jsou přehrávány přes některé soubory, nahrané v těchto
Windows Media Player 11 nebo Windows formátech, nemusí být možné přehrávat na
Media Player 12. tomto přístroji.
Komponent, připojený do sítě, není Audio soubory, nahrané v MPEG-4 AAC
správně ovládán. nebo FLAC nelze přehrávat přes Windows
Media Player 11 nebo Windows Media
Komponent, připojený do sítě, nepovoluje Player 12. Zkuste použít jiný server.
sdílení souborů. Zkontrolujte, že komponent není ovlivněný
Adresář, uložený na komponentu, zvláštní událostí nebo není v režimu
připojeném do sítě, byl vymazán nebo spánku.
poškozen. Restartujte komponent pokud, je to nutné.
Síťové připojení může být omezené Změňte nastavení komponentu,
v důsledku nastavení sítě na počítači, připojeného do sítě.
z důvodu bezpečnostních nastavení atd. Zkontrolujte adresář na komponentu,
připojeném do sítě.

Zkontrolujte nastavení sítě a bezpečnostní
nastavení.

- 48 -

Symptom Příčina Náprava
Není možný přístup V případě Windows Media Player 11: Místo přihlášení do domény se přihlaste na
k Windows Media Aktuálně jste přihlášeni do domény přes lokální stroj.
Player 11 nebo PC se systémem Windows XP nebo
Windows Media Windows Vista. Zkontrolujte, zda jsou audio soubory
Player 12. V případě Windows Media Player 12: nahrané ve formátu, podporovaném tímto
Audio přehrávání se Aktuálně jste přihlášeni do domény přes přístrojem.
neočekávaně PC se systémem Windows 7. Zkontrolujte, zda adresář není poškozený.
zastavilo nebo Aktuálně přehrávaný audio soubor není Pamatujte, že jsou případy, kdy i když jsou
přerušilo. nahrán ve formátu, přehrávatelném na audio soubory uvedené jako přehrávatelné
tomto přístroji. na tomto přístroji, nemusí je být možné
Nelze poslouchat přehrávat nebo zobrazit (strana 54).
internetové radiové Kabel LAN je odpojený. Připojte správně kabel LAN (strana 12).
stanice. V síti je silný provoz, když je ze stejné sítě Použijte 100BASE-TX pro přístup
přistupováno k internetu. komponentů do sítě.
V režimu DMR, podle použitého externího V tomto případě nastavte hlasitost na
kontroléru, se může přehrávání přerušit, přístroji nebo dálkovým ovladačem.
když je z kontroléru provedeno nastavení
hlasitosti. Může zde být omezení šířky pásma v 2.4
Je zde připojení, vedené přes bezdrátovou GHz pásmu použitém bezdrátovou LAN.
LAN ve stejné siti. Použijte drátové LAN připojení a
nesměrujte připojení přes bezdrátovou
Pracuje nastavení firewallu pro LAN.
komponenty v síti. Umístěte přístroj dál od zařízení, která
Jste odpojeni od internetu. vyzařují elektromagnetické vlny v pásmu
2.4 GHz (mikrovlnné trouby, herní konzole
Vysílání internetové radiové stanice je atd.). Když to nepomůže, přestaňte
zastaveno nebo přerušeno. používat jiná zařízení, která vyzařují
elektromagnetické vlny.
Zkontrolujte nastavení firewallu pro
komponenty v síti.
Zkontrolujte nastavení připojení pro
komponenty v síti a obraťte se na
poskytovatele připojení, pokud je to nutné
(strana 12).
Mohou nastat případy, kdy nemůžete
poslouchat internetové radiové stanice i
když jsou uvedeny v seznamu
internetových radiových stanic na tomto
přístroji (strana 51).

- 49 -

Bezdrátová LAN

Symptom Příčina Náprava
Síť není přístupná přes Není k tomuto přístroji připojený kabel LAN?
bezdrátovou LAN. Ujistěte se, že kabel LAN není připojený
Není typ sítě nastavený na „Wired“? k tomuto přístroji a pak přístroj vypněte a znovu
Přehrávání neprobíhá Bezdrátový LAN konvertor a základní jednotka zapněte.
správně při použití (bezdrátový LAN router atd.) jsou daleko od
přímého bezdrátového sebe nebo je mezi nimi překážka. V obrazovce konfigurace sítě ve webovém
spojení (Wireless V místě bezdrátového LAN prostředí je prohlížeči nastavte typ sítě na „Auto“.
Direct). mikrovlnná trouba nebo jiné zařízení, generující
Je nastavený síťový elektromagnetické vlny. Zlepšete bezdrátové LAN prostředí přemístěním
pohotovostní stav, ale bezdrátového LAN konvertoru a základní
během pohotovostního K bezdrátovému LAN routeru je připojeno více jednotky blíž k sobě atd.
stavu nefunguje bezdrátových LAN konvertorů.
AirPlay a DMR. Bezdrátové LAN připojení nelze sestavit mezi Používejte systém dál od mikrovlnných trub
přístrojem a základní jednotkou (bezdrátový nebo jiných zařízení, generujících
Po zapnutí napájení LAN router atd.). elektromagnetické vlny.
indikátor NETWORK Nastavení IP adresy přístroje neodpovídá
bliká modře. nastavení bezdrátového LAN routeru atd. Nepoužívejte přístroje generující
elektromagnetické vlny při používání systému
SSID přístupového bodu může být skryté. s bezdrátovou sítí LAN.

Bezpečnostní nastavení přístupového bodu Při připojování více bezdrátových LAN
používá 152-bitovou délku klíče WEP nebo konvertorů musíte změnit jejich IP adresy.
sdíleného klíče.
Přístroj musí být nastavený, aby bylo možné
Nepoužíváte připojení k routeru bez funkce sestavit bezdrátové LAN spojení. Viz. „Připojení
WPS-PBC nebo Wireless Direct? s použitím bezdrátové LAN“ na straně 12.

Nebyl odpojen napájecí kabel? Zkontrolujte nastavení IP adresy přístroje (včetně
nastavení DHCP).
Pokud je nastavení DHCP na přístroji „ON“,
vypněte a znovu zapněte napájení přístroje.
Zkontrolujte, že IP adresa přístroje odpovídá
nastavení bezdrátového LAN routeru atd.
Pokud je nastavení DHCP na přístroji „OFF“,
nastavte IP adresy tak, aby odpovídaly síti
základní jednotky (bezdrátového LAN routeru
atd.).
Např. pokud je IP adresa bezdrátového LAN
routeru 192.168.1.1, nastavte IP adresu přístroje
na 192.168.1.XXX (*1), masku podsítě na
255.255.255.0, bránu a DNS na 192.168.1.1.
(*1) Nastavte XXX v 192.168.1.XXX na číslo mezi
2 až 248, které není použité jinými zařízeními.

V tomto případě se SSID nezobrazí v seznamu
přístupových bodů. Pak nastavte SSID atd. ručně
provedení ručního nastavení přístroje.

Tento přístroj nepodporuje 152-bitovou délku
klíče WEP nebo sdíleného klíče.

Funkce Wireless Direct nemusí pracovat správně
podle podmínek příjmu signálu a připojeného
bezdrátového LAN zařízení. V tomto případě
umístěte bezdrátové zařízení blíž nebo jinak
zlepšete podmínky bezdrátového příjmu.

Když vypnete napájení okamžitě po použití
připojení k routeru bez funkce WPS-PBC nebo
Wireless Direct, síťový pohotovostní stav se
dočasně vypne. Když znovu zapnete napájení,
nastavení síťového pohotovostního stavu se
obnoví.

Pokud odpojíte a znovu připojíte napájecí kabel,
síťový pohotovostní stav se dočasně vypne.
Když znovu zapnete napájení, nastavení
síťového pohotovostního stavu se obnoví.

Pokud odpojíte napájecí kabel během připojení
k routeru s funkcí WPS-PBC, nastavení může
zůstat aktivní i při dalším zapnutí napájení.
Vypněte a znovu zapněte napájení.

- 50 -

O síťovém přehrávání Zřeknutí se odpovědnosti za obsah třetích
stran
Funkce síťového přehrávání, jako internetové rádio
nebo hudební server tohoto přístroje, používají Přístup k obsahu poskytovanému třetími stranami
následující technologie. vyžaduje vysokorychlostní internetové připojení a také
může vyžadovat registraci účtu a předplatné.
Windows Media Player Služby obsahu třetích stran se mohou změnit, být
přerušeny či zrušeny bez jakéhokoli upozornění a
Viz. „Windows Media Player 11/Windows Media Player společnost Pioneer nemá žádnou odpovědnost za
12“ na straně 32. takového situace.
Společnost Pioneer nezaručuje, že obsahové služby
DLNA budou poskytovány po určitou časovou periodu a zříká
se jakýchkoli záruk.
DLNA CERTIFIED™ Audio Player
O přehrávání přes síť
Digital Living Network Alliance (DLNA) je mezi-
průmyslová organizace společností, vyrábějících  Přehrávání se může zaseknout pokud je PC
spotřební elektroniku, výpočetní techniku a mobilní vypnuto nebo některé mediální soubory na něm
přístroje. Digital Living umožňuje spotřebitelům snadné uložené jsou vymazány během přehrávání obsahu.
sdílení digitálních médií přes domácí drátové nebo
bezdrátové sítě.  Pokud nastane problém v síťovém prostředí (silný
Logo certifikace DLNA umožňuje snadno nalézt provoz atd.), obsah se nemusí zobrazit nebo
produkty, které vyhovují standardu DLNA nemusí být přehráván správně (přehrávání může
Interoperability Guidelines. Tento přístroj splňuje být přerušované nebo se může zasekávat). Pro
standard DLNA Interoperability Guidelines v1.5. nejlepší výkonnost použijte pro připojení PC a
Pokud je k tomuto přístroji připojené PC s běžícím přehrávače propojení 100BASE-TX.
softwarem DLNA server nebo jiné DLNA kompatibilní
zařízení, může být nutné provést určité změny  Pokud je současně přehráváno několik klientů,
nastavení softwaru nebo jiného zařízení. Více přehrávání může být přerušované nebo se může
informací viz. návod k softwaru nebo zařízení. zasekávat.

DLNA a DLNA CERTIFIED jsou obchodní značky  Podle bezpečnostního softwaru, nainstalovaného
a/nebo značky služeb společnosti Digital Living na připojeném PC a nastavení tohoto softwaru
Network Alliance. může být síťové připojení blokované.

Obsah, přehrávatelný přes síť Společnost Pioneer nemá žádnou odpovědnost za
závady přehrávače a/nebo galérie domácích médií
 I když jsou kódované v kompatibilním formátu, z důvodu komunikačních chyb/závad spojených se
některé soubory nemusí být možné přehrávat síťovým připojením a/nebo Vaším PC nebo jinými
správně. připojenými zařízeními. Kontaktujte výrobce PC nebo
poskytovatele internetového připojení.
 Filmové nebo foto soubory nelze přehrávat.
 Mohou nastat případy, kdy nemůžete poslouchat Windows Media je buď registrovaná obchodní značka
nebo obchodní značka společnosti Microsoft
internetové rádio, i když byla stanice vybrána Corporation v USA a/nebo dalších zemích.
z seznamu radiových stanic. Tento přístroj používá technologii vlastněnou
 Některé funkce nemusejí být podporované podle společností Microsoft Corporation a nelze ho používat
typu serveru nebo použité verze. nebo distribuovat bez licence od společnosti Microsoft
 Podporované formáty souborů se liší podle Licensing, Inc.
serveru. Tedy soubory nepodporované serverem Microsoft®, Windows® 7, Windows Vista®, Windows®
se nezobrazují na tomto přístroji. Pro více XP, Windows® 2000, Windows® Millenium Edition,
informací se obraťte na výrobce serveru. Windows® 98 a Windows NT® jsou buď registrované
obchodní značky nebo obchodní značky společnosti
Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Autorizace tohoto přístroje

Pro přehrávání musí být tento přístroj autorizován. To
se stane automaticky, když přístroj vytvoří připojení
k PC přes síť. Pokud ne, autorizujte přístroj na PC
ručně.
Metoda autorizace (nebo povolení) pro přístup se liší
podle aktuálně připojeného serveru. Více informací o
autorizaci tohoto přístroje viz. návod k Vašemu
serveru.

- 51 -

aacPlus

AAC dekodér používá technologii aacPlus, vyvinutou
společností Coding Technologies.
(www.codingtechnologies.com)

FLAC

Dekodér FLAC
Copyright © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Redistribuce a použití ve zdrojové nebo binární formě,
s nebo bez modifikace, je povoleno za splnění
následujících podmínek:
- Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat

předchozí copyrightovou poznámku, tento seznam
podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti.
- Redistribuce v binární formě musí reprodukovat
předchozí copyrightovou poznámku, tento seznam
podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti
v dokumentaci a/nebo jiném materiálu,
poskytovaném s distribucí.
- Ani jméno Xiph.org Foundation ani jména jejích
přispěvatelů nesmějí být použita pro podporu nebo
propagaci produktů, odvozených od jejich
softwaru, bez specifického předchozího
písemného souhlasu.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELI
AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI „JAK JE“ A
JAKÉKOLI VYJÁDŘENÁ NEBO PŘEDPOKLÁDANÁ
ZÁRUKA, VČETNĚ, ALE NEJEN, PŘEDPOKLÁDANÁ
ZÁRUKA PRODEJNOSTI A ZPŮSOBILOSTI PRO
URČITÉ ÚČELY JE VYLOUČENA. V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ NEJSOU SPOLEČNOST NEBO
PŘISPĚVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ,
NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ, PŘÍKLADNÉ
NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NEJEN,
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO
SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKU,
NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), VZEŠLÉ
JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽITÍ TOHOTO
SOFTWARU, I KDYŽ BYLA AVIZOVÁNA MOŽNOST
TAKOVÝCH ŠKOD.

- 52 -

Upozornění k radiovým vlnám Rozsah použití

Tento přístroj používá radiové vlny s frekvencí 2.4 GHz, Použití tohoto přístroje je omezeno na domácí použití.
což je pásmo, používané i jinými bezdrátovými systémy (Přenosová vzdálenost se může zkracovat podle
(viz. dole). Aby nedocházelo k rušení nebo přerušování komunikačního prostředí.)
komunikace, nepoužívejte tento přístroj v blízkosti V následujících místech, při špatných podmínkách
takových zařízení nebo během používání tohoto nebo při neschopnosti přijímat radiové vlny může být
přístroje ostatní zařízení vypněte. zvuk přerušovaný nebo se zastavuje:
 Bezdrátové telefony  V budovách se zesílenými betonovými stěnami
 Bezdrátové faxy
 Mikrovlnné trouby nebo budovách s kovovou nebo železnou
 Bezdrátová LAN zařízení (IEEE802.11b/g) konstrukcí.
 Bezdrátová AV zařízení  V blízkosti velkých kusů kovového nábytku.
 Bezdrátové ovladače pro herní systémy  V davu lidí nebo blízko budovy nebo překážky.
 Zdravotnická zařízení, založená na mikrovlnách  Na místech vystavených magnetickému poli,
 Některé dětské monitory (chůvičky) statické elektřině nebo rušení radiovými vlnami
z radiových komunikačních zařízení, používajících
Další, méně známá zařízení, která mohou pracovat na stejné frekvenční pásmo (2.4 GHz) jako tento
stejné frekvenci: přístroj, jako jsou 2.4 GHz bezdrátová LAN
 Systém proti krádeži zařízení (IEEE802.11 b/g) nebo mikrovlnné trouby.
 Amatérské radiové stanice (HAM)  Pokud žijete v hustě osídleném místě (apartmán,
 Obchodní logistické systémy věžák atd.) a pokud mikrovlnné trouby vašich
 Omezovací systémy pro vlaky nebo záchranná sousedů jsou umístěné blízko vašeho systému,
může docházet k rušení radiovými vlnami. Když
vozidla nejsou mikrovlnné trouby používané, k rušení
radiovými vlnami nedochází.
Poznámka:
 Když se objeví rušení TV, je zde možnost, že Odrazy radiových vln

zařízení s Bluetooth® bezdrátovou technologií Radiové vlny, přijímané tímto přístrojem, se skládají
nebo toto zařízení (včetně produktů, z radiových vln, přicházejících přímo ze zařízení,
podporovaných tímto zařízením) způsobuje rušení vybaveného Bluetooth bezdrátovou technologií (přímé
signálu na vstupním anténním konektoru vaší TV, vlny) a vln, přicházejících z různých směrů v důsledku
videa, satelitního tuneru atd. V tomto případě odrazů od stěn, nábytku a budov (odražené vlny).
zvětšete vzdálenost mezi vstupním anténním Odražené vlny (v důsledku překážek a odrazových
konektorem a zařízením s Bluetooth® bezdrátovou objektů) dále produkují další odražené vlny a změny
technologií nebo tímto zařízením (včetně produktů, v podmínkách příjmu podle umístění. Pokud nelze zvuk
podporovaných tímto zařízením). přijímat v důsledku tohoto jevu správně, zkuste mírně
 Pokud je zde nějaká překážka mezi tímto změnit umístění zařízení, vybaveného Bluetooth
zařízením (včetně produktů, podporovaných tímto bezdrátovou technologií. Také pamatujte, že zvuk
zařízením) a zařízením vybaveným Bluetooth® může být přerušovaný v důsledku odražených vln, když
bezdrátovou technologií (jako jsou kovové dveře, někdo projde nebo se přiblíží do prostoru mezi tímto
betonová stěna nebo izolace s aluminiovou fólií), přístrojem a zařízením, vybaveným Bluetooth
může být nutné změnit umístění vašeho systému, bezdrátovou technologií.
aby nedocházelo k rušení a přerušování signálu.

Upozornění týkající se připojení k produktům,
podporovaným tímto přístrojem

 Před připojením k tomuto přístroji proveďte
propojení pro všechna zařízení podporovaná tímto
přístrojem, včetně všech audio kabelů a
napájecích kabelů.

 Po dokončení propojení tohoto přístroje
zkontrolujte, že audio kabely a napájecí kabely
nejsou vzájemně zkroucené.

 Při odpojování tohoto přístroje se ujistěte, že máte
kolem něj dostatečný pracovní prostor.

- 53 -

Podporované audio formáty

Tento přístroj podporuje následující formáty souborů. Pamatujte, že některé formáty souborů nejsou dostupné pro
přehrávání, i když jsou uvedené jako přehrávatelné formáty souborů. Kompatibilita formátů souborů se také liší podle
typu serveru. Zkontrolujte váš server pro zjištění kompatibility formátů souborů, podporovaných vaším serverem.

 V případě pokusu o přehrávání nepodporovaných formátů může být zvuk přerušovaný nebo rušený. V tomto
případě zkontrolujte, zda je formát souboru kompatibilní s tímto přístrojem.

 Přehrávání internetových rádií může být ovlivněno internetovým komunikačním prostředím a v tomto případě
přehrávání nemusí být možné, i když jsou formáty souborů zde uvedené.

 Se soubory WAV, FLAC, AIFF a Apple Lossless, pokud jsou hudební soubory stejného formátu, stejné
vzorkovací frekvence, stejného počtu kvantizačních bitů a stejného počtu kanálů přehrávány za sebou, pak jsou
přehrávány bez mezery.
- Pokud je formát změněn serverem (překódování), přehrávání bez mezer není možné.
- Přehrávání bez mezer není možné v režimu DMR.

Hudební soubory

Kategorie Přípona Stream Vzorkovací 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
MP3* .mp3 MPEG-1 Audio frekvence
Layer-3 Kvantizační bitová 16 bitů
WAV .wav rychlost
WMA LPCM Kanál 2 kanály
.wma Bitová rychlost 8 kbit/s až 320 kbit/s
AAC WMA2/7/8/9*** VBR/CBR Podporována/ Podporována
.m4a Vzorkovací 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz,
Apple .aac MPEG-4 AAC frekvence** 176.4 kHz, 192 kHz
Lossless .3gp LC HE Kvantizační bitová 16 bitů, 24 bitů
.3g2 MPEG-4 rychlost
AAC Kanál 2 kanály
.m4a Vzorkovací 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
.mp4 Apple Lossless frekvence
Kvantizační bitová 16 bitů
rychlost
Kanál 2 kanály
Bitová rychlost 5 kbit/s až 320 kbit/s
VBR/CBR Podporována/ Podporována
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Vzorkovací
frekvence 16 bitů
Kvantizační bitová
rychlost 2 kanály
Kanál 16 kbit/s až 320 kbit/s
Bitová rychlost Podporována/ Podporována
VBR/CBR 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz,
176.4 kHz, 192 kHz
Vzorkovací 16 bitů, 24 bitů
frekvence
Kvantizační bitová 2 kanály
rychlost
Kanál

- 54 -

Kategorie Přípona Stream

FLAC**** .flac FLAC Vzorkovací 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz,
frekvence** 176.4 kHz, 192 kHz
AIFF .aiff AIFF bitová 16 bitů, 24 bitů
.aif Kvantizační bitová
rychlost 2 kanály
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz,
Kanál 176.4 kHz, 192 kHz
16 bitů, 24 bitů
Vzorkovací
frekvence 2 kanály

Kvantizační
rychlost

Kanál

* „MPEG Layer-3 audio dekódovací technologie je v licenci od Frauhofer IIS a Thomson Multimedia.“
** 32 kHz, 176.4 a 192 kHz podporuje pouze 2-kanálové audio zdroje.
*** Soubory kódované s použitím Windows Media Codec 9 mohou být přehratelné, ale některé části specifikace
nejsou podporované, speciálně Pro, Lossless, Voice.
**** Nekomprimované soubory FLAC nejsou podporovány. Společnost Pioneer negarantuje přehrávání.

- 55 -

O Wi-Fi® Dolby Digital

Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační značka Vyráběno v licenci Dolby Laboratories. „Dolby“ a
společnosti Wi-Fi Alliance. symbol dvojité-D jsou obchodní značky Dolby
Laboratories.
O přístroji iPod Pro více detailů viz. webové stránky Dolby
Laboratories.

DTS

Funkce AirPlay pracuje s přístroji iPhone, iPad a iPod Pro DTS patenty viz. http://patents.dts.com. Vyráběno
touch s iOS 4.3.3 nebo novějším a Mac a PC s aplikací v licenci DTS Licensing Limited. DTS, symbol a DTS a
iTunes 10.2.2 nebo novější. symbol společně jsou registrované obchodní značky a
DTS Digital Surround je obchodní značka společnosti
USB pracuje s přístroji iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone
3GS, iPod touch (4. až 5. generace) a iPod nano (4. až O Spotify
7. generace).
Spotify Connect
„Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamená, že Spotify je služba digitálního streamování hudby, která
elektronické příslušenství bylo vytvořeno pro připojení vám poskytuje okamžitý přístup k miliónům skladeb.
k přístroji iPod či iPhone a bylo certifikováno, že Toto zařízení je připravené pro Spotify Connect, které
vyhovuje standardům Apple. Společnost Apple není umožňuje přehrávat hudbu na vašem audio systému
odpovědná za operace tohoto zařízení nebo za při použití aplikace Spotify jako dálkového ovládání.
vyhovění bezpečnostním standardům. Pro dostupnost služby ve vaší zemi viz.
www.spotify.com.
Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod
touch, iTunes, Safari, Bonjour a Mac jsou obchodní
značky společnosti Apple, Inc., registrované v USA a
dalších zemích.

Logo Airplay je obchodní značka společnosti Apple,
Inc.

App Store je servisní značka společnosti Apple, Inc.

O audio kodeku Apple Lossless

Copyright © 2011 Apple Inc. Všechna práva
vyhrazena.
Licence pod Apache Licence, vision 2.0.
Kopii licence můžete získat na:
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

- 56 -

Specifikace  Různé

 Sekce zesilovače Konektor USB .......................... 5 V, 1 A
Zdroj napájení .......................... 220 – 240 V, 50/60 Hz
RMS výstupní výkon Příkon
Čelní (stereo) ...................................40 W + 40 W Zapnuto.................................... 53 W
Pohotovostní stav .................... 0.5 W nebo méně
(1 kHz, 30% C.H.Z., 4 ) Pohotovostní stav (Probuzení z TV zapnuté)
Subwoofer (1+2) ..............................40 W + 40 W ................................................. 0.5 W
Pohotovostní stav (Síťový pohotovostní stav zapnutý)
(1 kHz, 30% C.H.Z., 4 ) ................................................. 3 W
Pohotovostní stav (Síťový pohotovostní stav zapnutý,
 Sekce tuneru připojená bezdrátová LAN)
................................................. 3 W
Frekvenční rozsah (FM)........87.5 – 108.0 MHz Pohotovostní stav (Síťový pohotovostní stav zapnutý,
Anténní vstup (FM) ...............75  nevyvážených probuzení z TV zapnuté)
................................................. 3 W
 Síť Pohotovostní stav (Síťový pohotovostní stav zapnutý,
připojená bezdrátová LAN, probuzení z TV zapnuté)
WLAN standardy...................802.11 a/b/g/n ................................................. 3 W
Frekvenční pásma ................pásmo 2.4 GHz Rozměry .................... 700 (š) x 94 (v) x 350 (h) mm

(2.412 GHz až 2.472 GHz) (bez antén)
Kanál 1 až Kanál 13 Hmotnost (bez obalu)............... 8.5 kg
pásmo 5 GHz
(5.180 GHz až 5.240 GHz)  Příslušenství
Kanál 36 až Kanál 48
Dálkový ovladač.................................................................. 1
 Bluetooth Baterie AAA (R03) .............................................................. 2
Optický digitální audio kabel (1.5 m) ................................... 1
Verze ...... Bluetooth specifikace Ver. 2.1 + EDR FM drátová anténa.............................................................. 1
Výstup..... Bluetooth specifikace Class 2 Napájecí kabel
Předpokládaná vzdálenost přenosu při přímé Záruční list
viditelnosti*............... Cca 10 m Návod k použití (CD-ROM)
Frekvenční rozsah .............. 2.4 GHz
Modulace ............................ FH-SS Poznámka:
Podporované Bluetooth profily.......... A2DP, AVRCP  Změna specifikace a designu z důvodu vylepšení
Podporovaný kodek .......................... SBC, AAC
vyhrazena bez upozornění.
* Vzdálenost přenosu při přímé viditelnosti je přibližná.  iOS je obchodní značka, na kterou vlastní společnosti
Aktuální podporovaná přenosová vzdálenost se může lišit
podle podmínek okolí. Cisco práva v USA a některých dalších zemích.

 Reprobox

Frekvenční rozsah přehrávání40 Hz až 20 kHz

Čelní
Typ......................................... Uzavřený box
Měniče ................................... 4 cm x 7 cm (kónický typ) x 4

Subwoofer
Typ......................................... Bass reflex
Měniče ................................... 10 cm (kónický typ) x 2

- 57 -

18 Seznam přednastavených kódů

Vyvolání následujících kódů výrobců do dálkového ovladače tohoto přístroje umožňuje použít dálkový ovladač tohoto
přístroje pro ovládání jiných zařízení.
Klíč: Výrobce/Kód

TV

Pioneer 0113, 0233, 0252, Asuka 0140, 0141, 0143, 0228, Casio 0221 Dixi 0142, 0149, 0152, 0154,
0275, 0291, 0295, 0296, 0305 0229 Cathay 0149, 0152, 0155 0155, 0229
A.R. Systems 0155 Atlantic 0141, 0149, 0152, CCE 0229 DTS 0142, 0154
Acme 0141 0155, 0228 Centurion 0149, 0152, 0155 Dual 0141, 0155, 0229
Acura 0142, 0154 Atori 0142, 0154 Century 0138 Dual-Tec 0141, 0142
ADC 0140 Auchan 0156 CGE 0125, 0132 Dumont 0138, 0141, 0144,
Admiral 0138, 0139, 0140, Audiosonic 0125, 0141, 0142, Cimline 0142, 0154 0229
0145, 0146 0143, 0149, 0152, 0155, 0229 City 0142, 0154 Dux 0152
Adyson 0141, 0228, 0229 AudioTon 0125, 0141, 0229 Clarivox 0152 Dynatron 0149, 0152, 0155
Agashi 0228, 0229 Ausind 0132 Clatronic 0125, 0132, 0140, Elbe 0125, 0133, 0155, 0229
Agazi 0140 Autovox 0132, 0138, 0140, 0141, 0142, 0143, 0149, 0150, Elcit 0138
Aiko 0141, 0142, 0154, 0155, 0141, 0229 0154, 0155, 0229 Electa 0151
0228, 0229 Awa 0228, 0229 CMS 0228 ELECTRO TECH 0142
Aim 0155 Baird 0229 CMS Hightec 0229 Elin 0141, 0149, 0152, 0154,
Aiwa 0199 Bang & Olufsen 0138, 0230 Concorde 0142, 0154 0155, 0228
Akai 0142, 0143, 0149, 0152, Basic Line 0142, 0143, 0149, Condor 0125, 0141, 0149, Elite 0143, 0149, 0155
0154, 0155, 0228, 0229 0154, 0155, 0229 0150, 0154, 0155, 0228 Elman 0144
Akiba 0143, 0155 Bastide 0141, 0229 Contec 0141, 0142, 0147, Elta 0142, 0154, 0228
Akura 0140, 0143, 0154, 0155 Baur 0152, 0155 0154, 0228 Emerson 0125, 0138, 0155
Alaron 0228 Bazin 0229 Continental Edison 0148 Epson 0216
Alba 0125, 0141, 0142, 0143, Beko 0125, 0150, 0155, 0175 Cosmel 0142, 0154 Erres 0149, 0152, 0155
0147, 0150, 0152, 0154, 0155, Benq 0219 Crosley 0132, 0138 ESC 0229
0190, 0193, 0203, 0228 Beon 0149, 0152, 0155 Crown 0125, 0132, 0142, Etron 0142
Alcyon 0132 Best 0125 0149, 0150, 0152, 0154, 0155 Eurofeel 0229, 0140
Allorgan 0229 Bestar 0125, 0149, 0155 CS Electronics 0141, 0143, Euroline 0152
Allstar 0149, 0155 Binatone 0141, 0229 0228 Euroman 0125, 0140, 0141,
AMOi 0224 Blue Sky 0143, 0155 CTC Clatronic 0144 0149, 0155, 0228, 0229
Amplivision 0125, 0141, Blue Star 0151 Cybertron 0143 Europhon 0141, 0144, 0149,
0156, 0229 Boots 0141, 0229 Daewoo 0128, 0141, 0142, 0155, 0228, 0229
Amstrad 0140, 0142, 0143, BPL 0151, 0155 0149, 0154, 0155, 0169, 0179, Expert 0156
0154, 0155 Brandt 0148, 0153, 0157, 0159 0206, 0228, 0229 Exquisit 0155
Anam 0142 Brinkmann 0155 Dainichi 0143, 0228 Fenner 0142, 0154
Anglo 0142, 0154 Brionvega 0138, 0149, 0152, Dansai 0140, 0149, 0152, Ferguson 0148, 0152, 0153,
Anitech 0132, 0140, 0142, 0155 0155, 0228, 0229 0157
0154, 0155 Britannia 0141, 0228, 0229 Dantax 0125, 0152 Fidelity 0141, 0145, 0155,
Ansonic 0125, 0133, 0142, Bruns 0138 Dawa 0155 0228
0144, 0154, 0155 BTC 0143 Daytron 0142, 0154 Filsai 0229
Arcam 0228, 0229 Bush 0142, 0143, 0145, 0147, De Graaf 0145 Finlandia 0145
Arcam Delta 0141 0149, 0151, 0152, 0154, 0155, Decca 0141, 0149, 0152, 0155, Finlux 0132, 0138, 0141, 0144,
Aristona 0149, 0152, 0155 0180, 0193, 0229 0229 0149, 0152, 0155, 0229
Arthur Martin 0156 Capsonic 0140 Denver 0213, 0218 Firstline 0141, 0142, 0149,
ASA 0138, 0146 Carena 0155 Desmet 0149, 0152, 0155 0154, 0155, 0228, 0229
Asberg 0132, 0149, 0155 Carrefour 0147 Diamant 0155 Fisher 0125, 0138, 0141, 0147,
Astra 0142 Cascade 0142, 0154, 0155 Diamond 0228 0150, 0229

- 58 -

Flint 0149, 0155 HiLine 0155 Kingsley 0141, 0228 Memphis 0142, 0154
Formenti 0132, 0138, 0139, Hinari 0142, 0143, 0147, 0149, Kneissel 0125, 0133, 0155 Mercury 0154, 0155
0141, 0152, 0228 0152, 0154, 0155 Kolster 0149, 0155 Metz 0138, 0299, 0300, 0301,
Formenti/Phoenix 0228 Hisawa 0143, 0151, 0156 Konka 0143 0302
Fortress 0138, 0139 Hitachi 0137, 0141, 0145, Korpel 0149, 0152, 0155 Micromaxx 0140, 0142
Fraba 0125, 0155 0146, 0147, 0155, 0191, 0226, Korting 0125, 0138 Microstar 0140, 0142
Friac 0125 0229 Kosmos 0155 Minerva 0132
Frontech 0140, 0142, 0145, Hornyphon 0149, 0155 Koyoda 0142 Minoka 0149, 0155
0146, 0154, 0229 Hoshai 0143 KTV 0141, 0229 Mitsubishi 0138, 0147, 0149,
Fujitsu 0229 Huanyu 0141, 0228 Kyoto 0228, 0229 0155, 0200
Fujitsu General 0229 Hygashi 0141, 0228, 0229 Lasat 0125 Mivar 0125, 0132, 0133, 0141,
Funai 0140 Hyper 0141, 0142, 0154, 0228, Lenco 0142, 0154 0228, 0229
Galaxi 0155, 0150 0229 Lenoir 0141, 0142, 0154 Motion 0132
Galaxis 0125, 0155 Hypson 0140, 0141, 0149, Leyco 0140, 0149, 0152, 0155 MTC 0125, 0228
GBC 0142, 0147, 0154 0151, 0152, 0155, 0156, 0229 LG 0125, 0136, 0141, 0142, Multi System 0152
Geant Casino 0156 Iberia 0155 0145, 0149, 0152, 0154, 0155, Multitech 0125, 0141, 0142,
GEC 0141, 0146, 0149, 0152, ICE 0140, 0141, 0142, 0143, 0186, 0189, 0196, 0220, 0228, 0144, 0145, 0147, 0152, 0154,
0155, 0229 0149, 0154, 0155, 0228, 0229 0229 0155, 0228, 0229
Geloso 0142, 0145, 0154 ICeS 0228 LG/GoldStar 0129 Murphy 0141, 0228
General Technic 0142, 0154 Imperial 0125, 0132, 0146, Liesenk 0152 Naonis 0145
Genexxa 0143, 0146, 0149, 0149, 0150, 0155 Liesenkotter 0155 NEC 0147, 0229
0155 Indiana 0149, 0152, 0155 Life 0140, 0142 Neckermann 0125, 0138,
Giant 0229 Ingelen 0146 Lifetec 0140, 0142, 0154, 0155 0141, 0145, 0149, 0150, 0152,
GoldHand 0228 Ingersol 0142, 0154 Lloyds 0154 0155, 0229
Goldline 0155 Inno Hit 0132, 0141, 0142, Loewe 0125, 0133, 0155, NEI 0149, 0152, 0155
Goldstar 0125, 0141, 0142, 0143, 0149, 0152, 0154, 0155, 0166, 0167 Neufunk 0154, 0155
0145, 0149, 0152, 0154, 0155, 0229 Loewe Opta 0138, 0149, 0152 New Tech 0142, 0149, 0154,
0228, 0229 Innovation 0140, 0142 Luma 0145, 0152, 0154, 0155 0155, 0229
Goodmans 0140, 0142, 0147, Interactive 0125 Lumatron 0145, 0149, 0152, New World 0143
0149, 0152, 0154, 0155, 0222, Interbuy 0142, 0154 0155, 0229 Nicamagic 0141, 0228
0229 Interfunk 0125, 0138, 0146, Lux May 0149 Nikkai 0140, 0141, 0143, 0149,
Gorenje 0125, 0150 0149, 0152, 0155 Luxor 0141, 0145, 0229 0152, 0154, 0155, 0228, 0229
GPM 0143 International 0228 M Electronic 0141, 0142, Nobliko 0132, 0141, 0144,
Graetz 0146 Intervision 0125, 0140, 0141, 0146, 0148, 0149, 0152 0228
Granada 0132, 0141, 0145, 0144, 0155, 0229 Magnadyne 0138, 0144, 0152 Nokia 0146
0147, 0149, 0152, 0155, 0156, Irradio 0132, 0142, 0143, Magnafon 0132, 0141, 0144, Nordic 0229
0229 0149, 0152, 0154, 0155 0228 Nordmende 0138, 0146,
Grandin 0142, 0143, 0151, Isukai 0143, 0155 Magnum 0140, 0142 0148, 0149
0152 ITC 0141, 0229 Mandor 0140 Nordvision 0152
Gronic 0229 ITS 0143, 0149, 0151, 0155, Manesth 0140, 0141, 0149, Novatronic 0155
Grundig 0124, 0125, 0132, 0228 0152, 0155, 0229 Oceanic 0146, 0156
0155, 0162 ITT 0142, 0146 Marantz 0149, 0152, 0155 Okano 0125, 0150, 0155
Halifax 0140, 0141, 0228, ITV 0142, 0152, 0155 Marelli 0138 ONCEAS 0141
0229 JVC 0134, 0135, 0147, 0149, Mark 0149, 0152, 0154, 0155, Opera 0155
Hampton 0141, 0228, 0229 0192 0228, 0229 Orbit 0149, 0155
Hanseatic 0125, 0133, 0141, Kaisui 0141, 0142, 0143, 0151, Masuda 0229 Orion 0142, 0149, 0152, 0154,
0142, 0147, 0149, 0152, 0154, 0154, 0155, 0228, 0229 Matsui 0141, 0142, 0145, 0155, 0194
0155, 0229 Kamosonic 0141 0147, 0149, 0152, 0154, 0155, Orline 0155
Hantarex 0142, 0154, 0155 Kamp 0141, 0228 0229 Osaki 0140, 0141, 0143, 0155,
Hantor 0155 Kapsch 0146 Mediator 0149, 0152, 0155 0229
Harwood 0154, 0155 Karcher 0125, 0141, 0142, Medion 0140, 0142, 0155 Oso 0143
HCM 0140, 0141, 0142, 0151, 0152, 0155 M-Electronic 0154, 0155, Otto Versand 0139, 0141,
0154, 0155, 0229 Kawasho 0228 0228, 0229 0147, 0149, 0151, 0152, 0155,
Hema 0154, 0229 Kendo 0125, 0144, 0145, 0155 Melvox 0156 0229
Higashi 0228 KIC 0229 Memorex 0142, 0154 Pael 0141, 0228

- 59 -

Palladium 0125, 0141, 0150, Reflex 0155 Sonolor 0146, 0156 Thomson 0121, 0122, 0141,
0155, 0229 Revox 0125, 0149, 0152, 0155 Sontec 0125, 0149, 0152, 0155 0148, 0149, 0153, 0155, 0157,
Palsonic 0229 Rex 0140, 0145, 0146 Sony 0116, 0118, 0142, 0147, 0159, 0210
Panama 0140, 0141, 0142, RFT 0125, 0133, 0138 0161, 0168, 0172, 0185, 0188, Thorn 0152, 0155
0154, 0155, 0228, 0229 Rhapsody 0228 0197, 0201, 0211, 0225, 0227 Tokai 0149, 0155, 0229
Panasonic 0123, 0146, 0155, R-Line 0149, 0152, 0155 Sound & Vision 0143, 0144 Tokyo 0141, 0228
0158, 0164, 0214, 0217 Roadstar 0140, 0142, 0143, Soundwave 0149, 0152, 0155 Tomashi 0151
Panavision 0155 0154 Standard 0141, 0142, 0143, Toshiba 0126, 0127, 0147,
Pathe Cinema 0125, 0133, Robotron 0138 0149, 0154, 0155, 0229 0176, 0209, 0229
0141, 0156, 0228 Rowa 0228, 0229 Starlight 0152 Towada 0146, 0229
Pausa 0142, 0154 Royal Lux 0125 Starlite 0154, 0155 Trakton 0229
Perdio 0155, 0228 RTF 0138 Stenway 0151 Trans Continens 0155, 0229
Perfekt 0155 Saba 0138, 0146, 0148, 0153, Stern 0145, 0146 Transtec 0228
Philco 0125, 0132, 0138, 0155 0157, 0159 Strato 0154, 0155 Trident 0229
Philharmonic 0141, 0229 Saisho 0140, 0141, 0142, Stylandia 0229 Triumph 0155
Philips 0115, 0117, 0138, 0154, 0229 Sunkai 0142 Vestel 0145, 0146, 0149, 0150,
0141, 0149, 0152, 0155, 0160, Salora 0145, 0146 Sunstar 0154, 0155 0152, 0155, 0229
0163, 0165, 0170, 0171, 0173, Sambers 0132, 0144 Sunwood 0142, 0149, 0154, Vexa 0142, 0152, 0154, 0155
0174, 0182, 0183, 0195, 0196, Samsung 0119, 0120, 0125, 0155 Victor 0147, 0149
0202, 0205, 0212, 0215 0140, 0141, 0142, 0149, 0150, Superla 0141, 0228, 0229 VIDEOLOGIC 0228
Phoenix 0125, 0138, 0149, 0152, 0154, 0155, 0177, 0178, SuperTech 0154, 0155, 0228 Videologique 0141, 0143,
0152, 0155, 0228 0181, 0204, 0208, 0228, 0229 Supra 0142, 0154 0228, 0229
Phonola 0138, 0149, 0152, Sandra 0141, 0228, 0229 Susumu 0143 VideoSystem 0149, 0155
0155, 0228 Sansui 0149, 0155 Sutron 0142, 0154 Videotechnic 0228, 0229
Plantron 0140, 0149, 0154, Sanyo 0125, 0133, 0141, 0147, Sydney 0141, 0228, 0229 Viewsonic 0223
0155 0154, 0187, 0228, 0229 Sysline 0152 Visiola 0141, 0228
Playsonic 0229 SBR 0152, 0155 Sytong 0228 Vision 0149, 0155, 0229
Poppy 0142, 0154 SCHAUB LORENTZ 0146 Tandy 0139, 0141, 0143, 0146, Vortec 0149, 0152, 0155
Prandoni-Prince 0132, 0145 Schneider 0141, 0143, 0149, 0229 Voxson 0132, 0138, 0145,
Precision 0141, 0229 0152, 0155, 0190, 0229 Tashiko 0144, 0145, 0147, 0146, 0149, 0155
Prima 0142, 0146, 0154 SEG 0140, 0141, 0144, 0147, 0228, 0229 Waltham 0141, 0155, 0229
Profex 0142, 0154 0152, 0154, 0155, 0190, 0228, Tatung 0141, 0149, 0152, Watson 0149, 0152, 0155
Profi-Tronic 0149, 0155 0229 0155, 0229 Watt Radio 0141, 0144, 0228
Proline 0149, 0155 SEI 0155 TCM 0140, 0142 Wega 0138, 0147, 0155
Prosonic 0125, 0141, 0152, SEI-Sinudyne 0138, 0144, Teac 0155, 0229 Wegavox 0154
0155, 0228, 0229, 0232 0146 Tec 0141, 0142, 0154, 0229 Weltblick 0149, 0152, 0155,
Protech 0140, 0141, 0142, Seleco 0145, 0146, 0147 TEDELEX 0229 0229
0144, 0149, 0152, 0229 Sencora 0142, 0154 Teleavia 0148 White Westinghouse 0141,
Provision 0152, 0155 Sentra 0154 Telecor 0155, 0229 0144, 0152, 0155, 0228
Pye 0149, 0152, 0155, 0198 Serino 0228 Telefunken 0148, 0149, 0155, Xrypton 0155
Pymi 0142, 0154 Sharp 0130, 0131, 0139, 0147, 0157 Yamishi 0155, 0229
Quandra Vision 0156 0184, 0207 Telegazi 0155 Yokan 0155
Quelle 0140, 0141, 0149, Siarem 0138, 0144, 0155 Telemeister 0155 Yoko 0125, 0140, 0141, 0142,
0152, 0155, 0229 Sierra 0149, 0155 Telesonic 0155 0143, 0149, 0152, 0154, 0155,
Questa 0147 Siesta 0125 Telestar 0155 0228, 0229
Radialva 0155 Silva 0228 Teletech 0142, 0152, 0154, Yorx 0143
Radio Shack 0155 Silver 0147 0155 Zanussi 0145, 0229
Radiola 0149, 0152, 0155, Singer 0138, 0144, 0156 Teleton 0141, 0229
0229 Sinudyne 0138, 0144, 0152, Televideon 0228
Radiomarelli 0138, 0155 0155 Televiso 0156
Radiotone 0125, 0149, 0154, Skantic 0146 Tensai 0142, 0143, 0149, 0154,
0155 Solavox 0146 0155, 0229
Rank 0147 Sonitron 0125, 0229 Tesmet 0149
Recor 0155 Sonoko 0140, 0141, 0142, Tevion 0140, 0142
Redstar 0155 0149, 0152, 0154, 0155, 0229 Texet 0141, 0154, 0228, 0229

- 60 -

DVD

Pokud není ovládání možné s použitím následujících kódů, zkuste kódy pro BD.

Pioneer 2014 Eclipse 2180 Micromaxx 2097 Scott 2120, 2187
AEG 2188 Electrohome 2188 Microstar 2097 SEG 2116, 2178, 2181, 2189
Aiwa 2149 Elin 2188 Minoka 2188 Sharp 2097, 2141, 2174
Akai 2096 Elta 2142, 2188 Mizuda 2184, 2185 Sigmatek 2185
Akura 2186 Enzer 2178 Monyka 2178 Silva 2186
Alba 2122, 2133, 2143 Finlux 2180, 2188 Mustek 2101 Singer 2180, 2181
Amitech 2188 Gericom 2145 Mx Onda 2180 Skymaster 2153, 2181
AMW 2189 Global Solutions 2181 Naiko 2188 Skyworth 2186
Awa 2189 Global Sphere 2181 Neufunk 2178 Slim Art 2188
Bang & Olufsen 2191 Goodmans 2122, 2165, 2184 Nevir 2188 SM Electronic 2181
Bellagio 2189 Graetz 2178 NU-TEC 2177 Sony 2104, 2108, 2123, 2124,
Best Buy 2185 Grundig 2148 Onkyo 2167 2125, 2150, 2175
Brainwave 2188 Grunkel 2188 Optim 2179 Soundmaster 2181
Brandt 2112, 2139 H&B 2184 Optimus 2099 Soundmax 2181
Bush 2122, 2143, 2177, 2184 Haaz 2180, 2181 Orava 2184 Spectra 2189
Cambridge Audio 2180 HiMAX 2185 Orbit 2189 Standard 2181
CAT 2182, 2183 Hitachi 2110, 2178, 2185 Orion 2156 Star Cluster 2181
Centrum 2183 Innovation 2097 P&B 2184 Starmedia 2184
CGV 2180, 2188 JVC 2119, 2136, 2152 Pacific 2181 Sunkai 2188
Cinetec 2189 Kansai 2190 Panasonic 2113, 2114, 2121, Supervision 2181
Clatronic 2184 Kennex 2188 2127, 2131, 2170 Synn 2181
Coby 2190 Kenwood 2146 Philips 2100, 2106, 2117, Tatung 2130, 2188
Conia 2177 KeyPlug 2188 2118, 2126, 2134, 2157 TCM 2097
Continental Edison 2189 Kiiro 2188 Pointer 2188 Teac 2162, 2177, 2181
Crown 2188 Kingavon 2184 Portland 2188 Tec 2186
C-Tech 2181 Kiss 2178 Powerpoint 2189 Technika 2188
CyberHome 2103, 2132 Koda 2184 Prosonic 2190 Telefunken 2183
Daenyx 2189 KXD 2185 Provision 2184 Tensai 2188
Daewoo 2130, 2154, 2188, Lawson 2181 Raite 2178 Tevion 2097, 2181, 2187
2189 Lecson 2179 RedStar 2186, 2188, 2190 Thomson 2098, 2112, 2155,
Daewoo International 2189 Lenco 2184, 2188 Reoc 2181 2159
Dalton 2187 LG 2111, 2115, 2135, 2138, Roadstar 2116, 2184 Tokai 2178, 2186
Dansai 2179, 2188 2160, 2171 Ronin 2189 Toshiba 2102, 2156, 2168,
Daytek 2105, 2128, 2189 Life 2097 Rowa 2177 2169, 2172
Dayton 2189 Lifetec 2097 Rownsonic 2183 TRANScontinents 2189
DEC 2184 Limit 2181 Saba 2112, 2139 Trio 2188
Decca 2188 Loewe 2151 Sabaki 2181 TruVision 2185
Denon 2161, 2163 LogicLab 2181 Saivod 2188 Wharfedale 2180, 2181
Denver 2164, 2184, 2186, Magnavox 2184 Samsung 2110, 2137, 2158, Xbox 2098
2190 Majestic 2190 2173, 2176 Xlogic 2181, 2188
Denzel 2178 Marantz 2157 Sansui 2180, 2181, 2188 XMS 2188
Diamond 2180, 2181 Marquant 2188 Sanyo 2140, 2166 Yamada 2189
DK Digital 2129 Matsui 2139 ScanMagic 2101 Yamaha 2106
Dmtech 2095 Mecotek 2188 Schaub Lorenz 2188 Yamakawa 2178, 2189
Dual 2178 Medion 2097 Schneider 2095 Yukai 2101, 2147
DVX 2181 MiCO 2180 Scientific Labs 2181
Easy Home 2185

- 61 -

BD

Pokud není ovládání možné s použitím následujících kódů, zkuste kódy pro DVD.

Pioneer 2034, 2192, 2255, JVC 2290, 2291, 2293, 2294, Onkyo 2289 Sony 2283, 2284, 2285, 2292
2258, 2259, 2260, 2281 2295, 2296 Panasonic 2277, 2278, 2279 Toshiba 2288, 2262
Denon 2310, 2311, 2312 LG 2286, 2287 Philips 2280 Yamaha 2297, 2298, 2299
Hitachi 2307, 2308, 2309 Marantz 2302, 2303 Samsung 2282
Mitsubishi 2300, 2301 Sharp 2304, 2305, 2306

- 62 -


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ilovepdf_merged
Next Book
ged