The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2020-03-25 10:07:19

Pioneer VSX-S310, VSX-S510 CZ

Pioneer VSX-S310, VSX-S510 CZ

VSX-S510-K/-S AV Receiver
VSX-S310-K/-S

Instrukce pro ovládání

UPOZORNĚNÍ VÝSTRAHA
PRO OCHRANU PŘED NEBEZPEČÍM ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NIKDY
NEOTEVÍREJTE KRYT TOHOTO PŘÍSTROJE. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI, KTERÉ Sloty a otvory v tomto přístroji jsou určeny pro ventilaci a zajištění správné funkčnosti
BY MOHL UŽIVATEL OPRAVOVAT. SERVIS SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM. tohoto přístroje. Pro ochranu před vznikem požáru ventilační otvory nikdy nezakrývejte

VÝSTRAHA (například novinami, ubrusy, dečkami apod.) a nikdy neprovozujte tento přístroj na
Tento přístroj není voděodolný. Pro ochranu před úrazu elektrickým proudem silném koberci nebo na posteli.
neumisťujte v blízkosti tohoto přístroje na tento přístroj žádnou nádobu s vodou nebo
jinými tekutinami (například vázu nebo květináč) a nevystavujte tento přístroj kapající
nebo stříkající vodě, vysoké vlhkosti nebo dešti.

VÝSTRAHA VÝSTRAHA
Pro ochranu před vznikem požáru nestavte na tento přístroj žádné předměty
s otevřeným ohněm (například svíčku). Malé části a předměty uchovávejte z dosahu dětí. Pokud by dítě nějakou malou část
nebo předmět spolklo, ihned vyhledejte lékaře.
PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ
Tento přístroj může pracovat při teplotě okolí +5 º až +35 º a při vlhkosti okolí Nakládání s odpadem elektrických a elektronických přístrojů
maximálně 85% (při nezakrytých ventilačních otvorech). (platné v Evropské Unii)
Neinstalujte tento přístroj na místech, která jsou špatně větraná nebo na místech
s přímým slunečním svitem nebo na místech se silným umělým světlem. (symbol pro Tento symbol (přeškrtnutá popelnice na kolečkách) na výrobku,
přístroje) umístěný na každém výrobku (na štítku přístroje) a na vnitřní stěně
Tento přístroj je určen pro všeobecné použití v domácnosti. Každá závada dálkového ovladače – pod bateriemi), indikuje, že tento výrobek by
v důsledku jiného používání než používání v domácnosti (např. dlouhodobé užívání (symboly pro neměl být vyhazován do běžného domovního odpadu. Namísto toho
k podnikatelským účelům v restauraci nebo použití v autě nebo lodi), a které baterie) by měl být předán na příslušném sběrném místě pro likvidaci
následně vyžaduje opravu, bude účtována i během záruční doby. elektrických a elektronických zařízení na konci jejich živostnosti.
Tím, že je s tímto výrobkem nakládání správně, pomůžete zabránit
UPOZORNĚNÍ K VENTILACI případným negativním důsledkům na životní prostředí a na lidské
Když instalujete tento přístroj, zajistěte okolí přístroje tak, aby se vyzařované teplo zdraví, které by jinak mohly být ovlivněny nevhodnou likvidací
mohlo dostatečně rozptýlit. Nad přístrojem nechte alespoň 10 cm volného místa a tohoto výrobku. Recyklace materiálů přispívá k úsporám přírodních
po stranách přístroje a za zadním panelem přístroje alespoň 5 cm volného místa. zdrojů. Detailní informace o recyklaci tohoto výrobku získáte
ve vašem lokálním sběrném středisku starého elektroodpadu nebo
UPOZORNĚNÍ v obchodě, ve kterém jste si zakoupili tento výrobek.
Tlačítko STANDBY/ON na tomto přístroji tento přístroj zcela neodpojuje od
síťového napětí (zásuvky na zdi). Pro úplné odpojení od napájecího napětí slouží
síťový napájecí kabel. Dbejte na to, aby síťový napájecí kabel a síťová zásuvka (na
zdi), kam je tento kabel připojen, byly stále volně dostupné a aby bylo možné síťový
napájecí kabel od síťové zásuvky (na zdi) kdykoliv odpojit.
Aby se zabránilo nebezpečí požáru, tak při plánovaném delší nepoužívání tohoto
přístroje (například během dovolené) odpojte síťový napájecí kabel od síťové
zásuvky (na zdi).

2

OBSAH 3. Základní nastavení 7. Home Menu
Před nastavením ................................................ 21 Použití Home Menu ............................................ 49
Než začnete Ukončení Automatického vypnutí......................... 21 Manuální nastavení reproboxů ............................ 49
Zkontrolujte co je v krabici.................................... 4 Automatické nastavení prostorového zvuku Menu Input Assign ............................................. 52
Instalace receiver ................................................. 4 (MCACC)............................................................ 21 Menu Auto Power Down ..................................... 52
Menu Network Standby ................................. 52
Postup nastavení tohoto receiveru .................... 4 4. Základní přehrávání Menu MHL Setup .......................................... 53
Přehrávání zdroje ............................................... 23 Menu Speaker System .................................. 53
1. Ovládací prvky a displej Přehrávání z iPodu ............................................. 25 Menu OSD Setup .......................................... 53
Čelní panel .......................................................... 5 Přehrávání z USB zařízení ................................... 26 Menu HDMI Setup .............................................. 54
Displej ................................................................. 6 Přehrávání z MHL-kompatibilního přístroje ........... 28
Dálkový ovladač ................................................... 7 Bluetooth ADAPTÉR pro bezdrátovou zábavu 8. Ovládání s funkcí HDMI
Vložení baterií ...................................................... 8 hudbou.............................................................. 29 Provedení operací Control přes HDMI .................. 55
Ovládací rozsah dálkového ovladače ...................... 8 AIR JAM ............................................................ 30 Nastavení HDMI ................................................. 55
Poslech rozhlasových stanic ................................ 31 O synchronizovaných operacích........................... 56
2. Propojení vašeho přístroje Funkce RDS ....................................................... 32 Upozornění k funkci Control přes HDMI ............... 56
Určení použití reproboxů....................................... 9
Tipy pro zlepšení zvukové kvality......................... 10 5. Poslech vašeho systému 9. Doplňující informace
Připojení reproboxů ............................................ 10 Výběr poslechového režimu ................................ 33 Problémy a jejich řešení...................................... 57
Připojení zadních surroundových reproboxů .... 11 Použití funkce Sound Retriver.............................. 34 Zprávy zobrazené při použití Síťových funkcí........ 62
Připojení subwooferu .......................................... 11 Poslech s funkcí Acoustic calibration EQ............... 35 Čištění přístroje .................................................. 62
Přepnutí repro terminálu..................................... 12 Lepší zvuk pomocí funkce Phase Control .............. 35 Resetování tohoto receiveru................................ 62
Vedení kabelů .................................................... 13 Použití zpracování se zadním surroundovým Technická specifikace ......................................... 64
HDMI kabely ...................................................... 13 kanálem ....................................................... 35
O HDMI ............................................................. 13 Nastavení funkce Up Mix ............................... 36
Analogové audio kabely ...................................... 14 Nastavení Audio možností ................................... 36
Digitální audio kabely ......................................... 14
Video kabely ................................................ 14 6. Přehrávání se Síťovými funkcemi
Propojení video výstupů...................................... 14 Úvod ................................................................. 39
Připojení TV a přehrávacích přístrojů ................... 15 Přehrávání se Síťovými funkcemi......................... 40
Připojení Bluetooth ADAPTÉRU ...................... 17 Menu Network Setup .......................................... 42
Připojení k síti přes konektor LAN .................. 18 Resetování na výchozí tovární hodnoty ................ 45
Připojení k bezdrátové síti (W-LAN) ................ 18 O přehrávání Sítě ............................................... 46
Připojení antén................................................... 19 Glosář................................................................ 47
Připojení iPodu ................................................... 20 Přehrávatelné formáty souborů ........................... 47
Připojení USB zařízení ......................................... 20
Připojení HDMI-kompatibilního přístroje
ke vstupu na čelním panelu ................................ 21
Připojení receiveru do síťové zásuvky .................. 21

Tento uživatelský manuál je společný návod pro přístroje Pioneer VSX-S510 a VSX-S310. (VSX-S310).
Pokud je ovládání odlišné pro jeden z těchto modelů, je to v textu označeno jako (VSX-S510) nebo jako

3

Než začnete Postup nastavení tohoto receiveru 4 Nastavení repro systému
Menu Input Assign
Zkontrolujte, co je v krabici Tento přístroj je plnohodnotným AV receiverem (Když používáte jiné propojení, než doporučené).
(přijímačem) vybaveným množstvím funkcí a
Při vybalování tohoto přístroje z krabice zkontrolujte, připojovacích terminálů. Můžete tedy být snadno použit Nastavení HDMI
zda jste obdrželi následující příslušenství: po provedení následujících postupů propojení (Když připojený TV podporuje funkci HDMI Audio
 mikrofon pro nastavení a nastavení. Return Channel.)
 dálkový ovladač Barvy kroků jsou indikovány následně:
 2 baterie typu AAA 
 AM rámovou anténu Požadované nastavení položky
 FM drátovou anténu 5 Použití automatického procedury
 síťový napájecí kabel Nastavení, které je třeba provést MCACC pro nastavení vašeho systému
 záruční list  Automatické nastavení prostorového zvuku.
 originální návod k obsluze (CD-ROM) --------------------------------------------------------------------

Instalace receiveru 1 Připojení reproboxů
Umístění reproboxů má velký vliv na výsledný 6 Základní přehrávání
 Když instalujete tento přístroj, umístěte jej na rovnou zvuk.  Výběr vstupního audio signálu.
a stabilní plochu.  Stanovení použití reproboxů.  Přehrávání z iPodu.
 Připojení reproboxů.  Přehrávání z USB zařízení.
Přístroj neinstalujte na těchto místech:  Přepnutí repro terminálů.  Výběr poslechového režimu.
 na TV (obraz může být zkreslený)
 v blízkosti kazetového magnetofonu (nebo v blízkosti  

jiného přístroje, který vyzařuje magnetické pole) 2 Připojení přístrojů 7 Požadované nastavení zvuku
 na přímém slunečním světle Pro přehrávání prostorového zvuku byste pomocí  Použití funkce Sound Retriever
 ve vlhkých nebo mokrých prostorech digitálního propojení měli k tomuto přístroji  Lepší zvuk pomocí funkce Phase Control
 na extrémně horkých nebo chladných místech připojit Blu-ray Disc/DVD přehrávač.  Poslech s funkcí Acoustic Calibration EQ
 na místech s vibracemi nebo pohybujících se místech  Výstupní video propojení.  Přehrávání se zpracováním zadního
 na prašných místech  Připojení TV a přehrávacích přístrojů. surroundového kanálu
 na místech vystavených horkým výparům nebo  Připojení antén.  Nastavení funkce Up Mix
 Zapnutí tohoto receiveru.  Manuální nastavení reproboxů
olejům (například v kuchyni)


3 Zapnutí
Zkontrolujte, že jste vstup na TV přepnuli
na tento receiver. Přečtěte si návod k TV, abyste
věděli, jak to udělat.4

1. Ovládací prvky a displej
Čelní panel

1 STANDBY/ON 7 indikátor HDMI 11 iPod iPhone iPad DIRECT CONTROL /
Zapnutí tohoto přístroje do provozu/ Svítí, když je připojení HDMI přístroj. iPod iPhone DIRECT CONTROL
vypnutí do pohotovostního stavu. Přepnutí vstupu receiveru na iPod a zpřístupnění
8 volič vstupů INPUT SELECTOR ovládání operací iPodu na iPodu.
2 konektor PHONES Výběr vstupního zdroje.
Připojte stereo sluchátka. Jakmile do tohoto 12 terminály iPod/iPhone nebo iPad
konektoru připojíte sluchátka, zvuk do reproboxů 9 tlačítka poslechových režimů Tento konektor použijte pro připojení iPodu, iPhonu
se vypne. Když jsou připojena sluchátka, můžete nebo iPadu nebo USB paměťového zařízení
vybrat pouze poslechový režim PHONES SURR, AUTO SURROUND/STREAM DIRECT jako audio zdroje.
STEREO nebo STEREO ALC (S.R AIR režim Přepínání mezi režimy Auto surround a přehrávání
může být vybrán, když je použit vstup ADAPTER). Stream Direct. 13 HDMI vstup/konektor MHL
Tento konektor použijte pro připojení HDMI-
3 konektor MCACC SETUP ALC/STANDARD SURR kompatibilního zařízení (například video kamery).
Použijte pro připojení měřícího mikrofonu pro Stisknutím spustíte standardní dekódování a Do tohoto konektoru také můžete připojit MHL-
provedení procedury Auto MCACC. přepínáte mezi režimy Pro Logic II, Pro kompatibilní zařízení, a to pomocí MHL kabelu
Logic IIx a NEO:6 a režimem Auto level control (prodávaného samostatně).
4 senzor dálkového ovládání stereo.
Namiřte na něj dálkový ovladač. 14 regulátor MASTER VOLUME
ADVANCED SURROUND Nastavení hlasitosti reprodukce.
5 displej Přepínání mezi různými surroundovými režimy.
Zobrazení různých provozních stavů tohoto
přístroje. 10 ECO
Přepnutí mezi režimy ECO 1/ECO 2. Když je režim
6 indikátor MCACC ECO zapnutý, displej zhasne. Pokud stisknete
Svítí, když je zapnutá funkce Acouistic Calibration nějaké tlačítko poslechového režimu, režim ECO se
EQ (automaticky se zapne po provedení procedury vypne.
Auto MCACC).

5

Ovládací prvky a displej ..

Displej

15 PHASE 21 znakový displej 24 ADV.S
Svítí, když je zapnutá funkce Phase Control. Zobrazuje různé provozní informace o přístroji. Svítí, když byl vybrán jeden z režimů Advanced
Surround.
16 AUTO 22 indikátory DTS
Svítí, když je zapnutá funkce Auto Surround. DTS: Svítí, když jsou detekovány kódované signály 25 indikátory SIGNAL SELECT
DTS. DIGITAL: Svítí, když je aktivní zpracování Pro
17 indikátory Tuneru HD: Svítí, když jsou detekovány signály DTS- Logic II.
RDS: Svítí, když je přijímáno RDS vysílání. EXPRESS nebo DTS-HD. PLII(x) : Svítí, když je detekován digitální
ST: Svítí, když je ve stereo režimu přijímáno stereo audio signál. Bliká, když je detekován digitální
FM vysílání. ES : Svítí, když jsou detekovány signály DTS-ES. audio signál, ale vybraný audio vstup není
TUNE: Svítí, když je stanice správně naladěna. HD: Svítí, když jsou detekovány signály s DTS- poskytován (není k dispozici).
PRESET: Zobrazuje se, když stanici ukládáte do 96/24. HDMI – Svítí, když je detekován HDMI signál.
paměti nebo vyvoláváte z paměti (předvolby). NEO:6: Svítí, když je zapnutý jeden z režimů Bliká, když je detekován HDMI signál, ale vybraný
MEM: Bliká, když je rádio stanice registrována. NEO:6 a přístroj používá zpracování NEO:6. HDMI vstup není poskytován (není k dispozici).
kHz/MHz: Svítí vedle frekvence podle toho, jestli 23 indikátory Dolby Digital
ladíte AM stanice (kHz) nebo FM stanice (MHz). DD D: Svítí, když jsou detekovány signály Dolby 26 indikátor Up Mix
Digital. Svítí, když je zapnutá funkce Up Mix.
18 indikátory reproboxů DD D+: Svítí, když jsou detekovány signály Dolby
Zobrazují, jestli jsou reproboxy zapnuté nebo Digital Plus. 27 indikátor DIR.
vypnuté. DD HD: Svítí, když jsou detekovány signály Dolby Svítí, když je zapnutý režim DIRECT nebo PURE
TrueHD. DIRECT.
19 indikátor časovače vypnutí
Svítí, když je receiver v režimu časového vypnutí. EX : Svítí, když jsou detekovány signály Dolby
Digital EX.
20 informace o předvolbě nebo indikátor
vstupního signálu PLII(x) : Svítí, když je aktivní zpracování
Zobrazuje číslo předvolby tuneru, typ vstupního DD Pro Logic II.
signálu apod.
PLII: Svítí, když je aktivní zpracování Pro
Logic II.

6

Ovládací prvky a displej ..

Dálkový ovladač

1 SLEEP Stiskněte BD, DVD nebo DVR/BDR pro přístup:
Aktivace časovače vypnutí a nastavení času (30 TOP MENU: Zobrazení Top menu Blu-ray disku
min – 60 min – 90 min – Off), za který se tento nebo DVD disku.
přístroj automaticky vypne do pohotovostního HOME MENU: Zobrazení obrazovky Home Menu.
stavu. RETURN: Potvrzení a ukončení aktuálního menu.
MENU: Zobrazení menu TOOLS Blu-ray disku.
2 STANDBY/ON
Zapnutí tohoto přístroje do provozu/vypnutí Stiskněte TUNER pro přístup:
do pohotovostního stavu. TOOLS: Uložení stanic do paměti nebo pro změnu
názvu.
3 RECEIVER BAND: Výběr rozhlasového vysílacího pásma AM,
Přepnutí dálkového ovladače receiveru (pro použití FM ST (stereo) nebo FM MONO.
bíle označených tlačítek (například SB CH)). Toto
tlačítko také použijte pro nastavení prostorového Stiskněte iPod/USB pro přístup:
zvuku a Audio parametrů. iPod CTRL: Přepnutí mezi ovládáním z iPodu nebo
ovládáním z receiveru.
4 tlačítka volby vstupního zdroje
Výběr vstupního zdroje signálu. 7 kurzorová tlačítka , ENTER
Pohyb v menu nebo nastavení údaje, potvrzení
5 tlačítka poslechových režimů zadaného údaje.
AUTO/DIRECT
Přepínání mezi režimy Auto surround a přehrávání 8 systémová tlačítka pro ovládání přístrojů
Stream Direct. Hlavní tlačítka ( , apod.) jsou používána pro
ALC/STANDARD ovládání přístrojů, poté co vyberete použitím
Stisknutím spustíte standardní dekódování a tlačítek vstupní funkce.
přepínáte mezi režimy Pro Logic II, Pro  Ovládání BD, DVD a CD pomocí tlačítek pro
Logic IIx a NEO:6 a režimem Auto level control ovládání přístrojů je omezeno pouze na přístroje
stereo. Pioneer.
ADV SURR Tato tlačítka můžete ovládat až poté, co stisknete
Přepínání mezi různými surroundovými režimy. odpovídající tlačítko vstupní funkce (BD, DVD
nebo CD). Funkce těchto tlačítek je popsána níže.
6 ovládací tlačítka receiveru a přístrojů
Následující tlačítka můžete použít po výběru Stiskněte TUNER pro přístup:
odpovídající vstupní funkce (BD, DVD atd.). PTY: Vyhledání typů RDS programů.
BAND: Výběr rozhlasového vysílacího pásma AM,
Stiskněte RECEIVER pro přístup: FM ST (stereo) nebo FM MONO.
TOOLS: Přístup k možnostem nastavení Audio. TUNE+/–: Naladění rozhlasové stanice.
HOME MENU: Přístup k Home Menu. PRESET+/–: Výběr rozhlasového vysílacího
RETURN: Potvrzení a ukončení aktuálního menu. pásma AM, FM ST (stereo) nebo FM MONO.

7 +Favorite : Stiskněte, když se přehrává
skladba nebo když je přehrávání zastaveno.
Vybraná skladba se uloží do seznamu Oblíbených.
Spuštění přehrávání v náhodném pořadí.

9 tlačítka nastavení přehrávání 14 tlačítka ovládání přístroje Ovládací prvky a displej ..
STATUS: Změna zobrazení na displeji.
REPEAT: Nastavení opakování přehrávání. SP-A/B: Zapnutí/vypnutí repro výstupu Pokud UPOZORNĚNÍ
Opakovaným stisknutím nastavíte opakování jedné vyberete SP OFF, z reproboxů nebude slyšet zvuk.  Nesprávné používání baterií může vést
skladby, opakování všech skladeb nebo vypnutí PHASE: Zapnutí/vypnutí funkce Phase Control.
opakování. SIGNAL SEL: Výběr vstupního audio signálu k nebezpečným stavům, jako je vytečení nebo
z přehrávaného přístroje. prasknutí baterie. Dodržujte následující podmínky:
RANDOM: Zapnutí nebo vypnutí přehrávání - V tomto ovladači používejte pouze baterie typu
skladeb v náhodném pořadí. 15 MUTE
Rychlé ztlumení zvuku. AAA/R03.
10 ovládání dalších přístrojů - Nikdy nepoužívejte starou baterii s novou baterií.
Toto jsou další tlačítka, která můžete použít po 16 VOLUME+/– - Dvě stejně velké baterie mohou mít rozdílné
Nastavení hlasitosti poslechu.
stisknutí RECEIVER . (Například SB CH). napětí. Používejte vždy dvě zcela stejné baterie.
17 DISP - Použité nebo staré a vybité baterie nevyhazujte do
SB CH : Stisknutím vyberte režim ON, AUTO Změna zobrazení na displeji při přehrávání Blu-ray
nebo OFF pro zadní surroundový kanál. nebo DVD disků. běžného odpadu, ale odevzdejte je na místě
CH SEL: Opakovaným stisknutím vyberte kanál, určené pro sběr starého elektronického odpadu a
pak tlačítky CH LEVEL+/– proveďte nastavení. 18 AUDIO baterií.
CH LEVEL+/–: Naladění úrovně kanálu. Přepnutí zvukové stopy Blu-ray nebo DVD disků. - Při vkládání baterií dbejte na správnou orientaci
BASS+/–, TREBLE+/–: Nastavení basů nebo (+) a (–) pólu a dbejte na to, aby se nepoškodily
výšek. Vložení baterií kontakty baterie.
 Pokud je vybrán poslechový režim DIRECT nebo
(1) Stiskněte pojistku zadního krytu ve směru šipky Ovládací rozsah dálkového ovladače
PURE DIRECT, jsou tyto ovládací prvky vypnuté. a kryt nadzdvihněte.
 Pokud jsou ve Speaker Settings (nebo Dálkový ovladač vysílá přímé infračervené paprsky.
(2) Vložte do ovladače dvě nové baterie podle Při ovládání přístroje ovladač nasměrujte přímo na
automaticky po dokončení procedury Auto vyznačené polarity (+) a (–). senzor dálkového ovládání na čelním panelu přístroje.
MacCC) přední reproboxy nastaveny na SMALL Maximální vzdálenost pro použití dálkového ovladače je
a X.Over je nastaveno přes 150 Hz, kanál (3) Založte zpět kryt baterií. 7 m (nové baterie).
subwooferu může být nastaven tlačítky Dálkový ovladač nemůže správně pracovat, pokud:
BASS+/–. VÝSTRAHA  jsou mezi dálkovým ovladačem a senzorem
 Baterie nikdy nepoužívejte nebo neukládejte na
11 DIMMER dálkového ovládání na přístroji nějaké překážky,
Nastavení jasu displeje tohoto přístroje ve čtyřech místech s přímým slunečním svitem nebo na jiných  na senzor dálkového ovládání dopadá přímé sluneční
krocích. velmi horkých místech, jako například uvnitř
V režimu ECO můžete jas nastavit pouze ve dvou automobilu nebo v blízkosti topení. To by mohlo světlo nebo světlo z fluorescenční lampy,
krocích. Pokud vyberete nejtmavší nastavení, způsobit vytečení, přehřátí, explodování nebo  tento přístroj je umístěn v blízkosti přístroje, který
na displeji se zobrazí DIMMER. zažehnutí požáru. Můžete tím také zvýšit životnost
a výkon baterií. vysílá infračervené paprsky,
12 SOURCE  tento přístroj je momentálně ovládán z jiného
Zapnutí přístroje Pioneer připojeného k tomuto 8
přístroji do provozu/vypnutí do pohotovostního dálkového ovladače.
stavu.
30º
13 ECO 30º
Přepnutí mezi režimy ECO 1/ECO 2. Když je režim
ECO zapnutý, displej zhasne. Pokud stisknete maximálně 7 m
nějaké tlačítko poslechového režimu, režim ECO se
vypne.

2. Propojení vašeho přístroje. [B] 3.1kanálový surroundový systém [D] 7.1kanálový surroundový systém
a připojení reproboxů B  Nastavení Speaker System: Normal
Určení použití reproboxů  Nastavení Speaker System: Speaker B
zadní surroundový reproboxy
Tento přístroj umožňuje sestavit různé surroundové hlavní zóna 7.1kanálový surroundový sytém může být realizován
(prostorové) systémy, a to podle toho, kolik reproboxů reproboxy B přidáním dvojice zadních surroundových reproboxů
máte k dispozici. Pomocí tohoto zapojení se můžete současně bavit (SBL/SBR) k 5.1kanálovému systému. Když k tomuto
 Dbejte na to, abyste správně připojili reproboxy 3.1kanálovým prostorovým zvukem v hlavní zóně a systému připojujete subwoofer, dbejte na to, abyste
stereo přehráváním stejného zdroje (zvuku) použili aktivní subwoofer.
levého (L) a pravého (R) kanálu. z reproboxů B ve vedlejší zóně (místnosti).
 Pokud máte dva subwoofery, druhý subwoofer  Pokud používáte reproboxy B, zvuk pro hlavní zónu Důležité
bude reprodukován jen z předních reproboxů,  Když připojujete zadní surroundové reproboxy
můžete připojit k terminálu SUBWOOFER 2. centrálního reproboxu a subwooferu.
Připojení dvou subwooferů zvyšuje basový zvuk  Reproboxy B neumožňují připojení subwooferu. (SBL/SBR), je zapotřebí použít externí zesilovač.
a umožňuje dosažení silnější zvukové reprodukce. Použijte prosím reproboxy s plným rozsahem.
Vyberte si jeden z plánů zapojení ([A] až [D]).
[C] 6.1kanálový surroundový systém
Důležité se zadními surroundovými reproboxy
 Pasivní subwoofer Pioneer S-SLW500 můžete použít  Nastavení Speaker System: SB Single

pouze s VSX-S510. Pokud připojujete reproboxy
podle plánu [C], dbejte na to, abyste použili
subwoofer s vestavěným zesilovačem (aktivní
subwoofer) a připojili ho k terminálu PREOUT
SUBWOOFER.

[A] 5.1kanálový surroundový systém
 Nastavení Speaker System: Normal

5.1kanálový surroundový sytém má připojený levý a zadní surroundový reprobox
pravý přední reprobox (L/R), centrální reprobox (C),
levý a pravý surroundový reprobox (SL/SR) a 6.1kanálový surroundový sytém, který zvyšuje hloubku
subwoofer (SW). zvuku, může být realizován přidáním zadního
surroundového reproboxu (SB) k 5.1kanálovému
systému. Když k tomuto systému připojujete
subwoofer, použijte aktivní subwoofer.

9

Tipy pro zlepšení zvukové kvality  Surroundové a zadní surroundové reprobox by měly Propojení vašeho přístroje ..
být umístěny 60 až 90 cm nad vašima ušima a
Umístění reproboxů v místnosti má velký vliv na naklopeny lehce dolů. Dbejte na to, aby reproboxy Připojení reproboxů
výslednou kvalitu zvuku. Následující rady by vám měly nebyly nasměrovány přímo proti sobě. Pro přehrávání
pomoci získat z vašeho systému to nejlepší. DVD-Audio disků by reproboxy měly být více za Tento receiver může fungovat pouze s dvojicí reproboxů
 Nejlepší je nasměrovat reproboxy do poslechové posluchačem, než při běžném přehrávání v “domácím (předních reproboxů). Doporučujeme však použít
kině”. alespoň tři reproboxy a provést kompletní nastavení,
pozice. Konkrétní úhel závisí na velikosti místnosti. Pro abyste si mohli začít užívat prostorového zvuku.
větší místnosti použijte menší úhel.  Zkuste umístit surroundové reproboxy trochu dále od Dbejte na to, abyste správně propojily terminály a repro
 Na následujícím obrázku naleznete doporučené poslechové pozice, než jsou přední reproboxy a kabely levého (L) a pravého (R) kanálu a také abyste
rozmístění reproboxů. centrální reprobox. Tím se může zlepšit prostorový správně propojili kladný (+) a záporný (–) pól na
efekt. receiveru a reproboxech.
- Surroundové reproboxy umístěte v úhlu 120º od Pro připojení k tomuto receiveru můžete použít
středu. Pokud používáte zadní surroundové  Pokud chcete reproboxy umístit v blízkosti CRT TV, reproboxy s impedancí 4 Ω až 16 Ω.
reproboxy, doporučujeme surroundové reproboxy použijte magneticky stíněné reproboxy nebo
umístit přímo vedle vás. reproboxy umístěte v dostatečné vzdálenosti od CRT Připojení reprokabelů
TV, aby nedocházelo ke zkreslování obrazu.
- Pokud máte jen jeden zadní surroundový reprobox, 1 Odizolované konce vodičů (drátků) smotejte
doporučujeme jej umístit přímo za poslechovou  Subwoofer by měl být umístěn na zem. V ideálním do pevného svazku.
pozici. případě by ostatní reproboxy měly být umístěny tak,
aby byly (jejich výškové reproduktory) ve výšce vašich 2 Povolte terminál a do otvoru v něm opatrně
- Pokud surroundové reproboxy nemohou být uší. Pokud máte malé reproboxy, nestavte je na zem zasuňte smotaný svazek.
umístěny po stranách poslechové pozice nebo je naopak neumisťujte na stojany zbytečně
v 7.1kanálovém systému, prostorový efekt může vysoko. 3 Terminál utáhněte.
být zvýšen vypnutím funkce Up Mix.
 Pokud nemáte připojen subwoofer, použijte přední 10 mm
 Pro nejlepší stereo efekt umístěte přední reproboxy 2 reproboxy s dostatečnými možnostmi reprodukce
až 3 m od sebe, v přibližně stejné vzdálenosti od TV. nízkých frekvencí (basů). (Nízkofrekvenční složky jsou U modelu VSX-S310 použijte pro připojení centrálního
přehrávány z předních reproboxů, takže by eventuálně reproboxu a surroundových reproboxů svorkové
 Pokud používáte centrální reprobox, umístěte přední mohlo dojít k jejich poškození.) terminály CENTER a SURROUND.
reproboxy v širším úhlu. Pokud centrální reprobox
nepoužíváte, umístěte přední reproboxy v užším úhlu.  Po připojení všech reproboxů spusťte proceduru Auto 1 Odizolované konce vodičů (drátků) smotejte
MCACC (nastavení prostředí reproboxů). do pevného svazku.
 Centrální reprobox umístěte nad nebo pod TV, aby
zvuk z centrálního kanálu byl lokalizován jako z TV. UPOZORNĚNÍ 2 Stiskněte pojistku na terminálu a do otvoru v něm
Dbejte na to, aby centrální reprobox byl ve stejné  Zkontrolujte, že jsou všechny reproboxy správně a opatrně zasuňte smotaný svazek.
úrovni (linii) s předními reproboxy.
bezpečně nainstalovány. To nejenom zajistí správnou 3 Uvolněte pojistku.
kvalitu zvuku, ale také sníží nebezpečí poškození nebo
úrazu při pádu reproboxu ze stojanu, překlopení 10 mm
nestabilně stojícího reproboxu apod.

10

Propojení vašeho přístroje .

UPOZORNĚNÍ Schéma propojení VSX-S510
 Na repro terminálech může být NEBEZPEČNÉ NAPĚTI. Pro ochranu před úrazem
pravý přední levý přední Plán [A], [B], [D]:
elektrickým proudem při připojování nebo odpojování reprokabelů nejprve odpojte pasivní subwoofer
síťový napájecí kabel od síťové zásuvky, teprve pak provádějte veškeré připojování. centrální (S-SLW500)
 Dbejte na to, aby všechny vodiče (drátky) reprokabelu byly pečlivě smotány do Plán [C]:
pevných svazků a aby se žádné jednotlivé drátky nikde nedotýkaly okolí zadní surroundové
reproterminálů. Mohlo by to způsobit zkrat tohoto přístroje, poškození reproboxů reproboxy
nebo tohoto receiveru.
Plán [A], [B], [C]: aktivní
Připojení zadních surroundových reproboxů surroundové reproboxy subwoofer 2
Plán [A], [B], [C]:
Pokud provedete vedle uvedené propojení, musíte provést nastavení Speaker System. reproboxy B levý
 Pokud používáte pouze jeden zadní surroundový reprobox, připojte jej k repro
pravý
terminálu SUBWOOFER/SURR BACK.

Připojení subwooferu

Pro připojení aktivního subwooferu použijte kabel s konektory RCA. Není možné použít
repro kabely.
 Pokud máte dva subwoofery, druhý subwoofer můžete připojit k terminálu

SUBWOOFER 2. Připojení dvou subwooferů zvyšuje basový zvuk pro dosažení silnější
zvukové reprodukce. Z obou reproboxů je reprodukován stejný zvukový signál.

zadní aktivní
surroundové subwoofer 2
reproboxy
(pouze Plán [D])

zesilovač pro zadní
surroundový kanál

11

Schéma propojení VSX-S310 Propojení vašeho přístroje .

aktivní pravý přední levý přední Přepnutí repro terminálu
subwoofer
: Pokud je Speaker System nastaveno na SPB, každým stisknutím tlačítka SP-
centrální A/B přepnete SPAB pro přehrávání: SP, SPA, SPB, SPAB.

pravý levý : Každým stisknutím tlačítka vyberete reproboxy použité pro přehrávání: SPA,
surroundový surroundový SPB.
Pokud je repro system nastaven na SP-B: Každým stisknutím tlačítka reproboxů
přepnete reproboxy použité pro přehrávání: OFF, A, B, AB.
Pokud je repro system nastaven na něco jiného než SP-B: Každým stisknutím tlačítka
reproboxů přepnete reproboxy použité pro přehrávání: OFF, A.

Opakovaným stisknutím vyberte repro terminál:
 SPA: Zvuk je reprodukován z reproboxů připojených k repro terminálům A

(je možné multi-kanálové přehrávání).
 SPB : Zvuk je reprodukován ze dvou reproboxů připojených k repro

terminálům B (je možné pouze stereo přehrávání).
 SPAB : Zvuk je reprodukován z reproboxů připojených k repro terminálům A,

dvou reproboxů připojených k repro terminálům B a ze subwooferu. Multikanálové
zdroje jsou smíchány pouze, když je pro stereo výstup z reproterminálů A vybrán
režim STEREO nebo STEREO ALC.
 SP: Z reproboxů není reprodukován žádný zvuk.

Poznámka
 : Výstup ze subwooferu závisí na nastavení Speaker Setting. Nicméně, pokud

vyberete nastavení SPB, ze subwooferu nebude slyšet žádný zvuk (LFE kanál
nebude smíchán).
 Když připojíte sluchátka, všechny repro terminály se vypnou (SP).

: Pokud máte připojena sluchátka, tak můžete vybrat SPB.

12

Vedení kabelů  Pokud je výstupní HDMI video signál 480i, 480p, 576i Propojení vašeho přístroje ..
nebo 576p, multi-kanálový PCM zvuk a HD zvuk nelze
Dbejte na to, abyste kabely nevedly přes tento přístroj přijímat. Poznámka
(jak je to uvedeno na obrázku). V takovém případě by
mohlo magnetické pole z transformátoru generovat O HDMI  Používejte kabely označené High Speed HDMI Cable.
brum do reprodukovaného zvuku. Používání jiných kabelů může vést k nesprávné
HDMI propojení přenáší nekomprimované digitální funkci.
Důležité video signály a digitální audio signály, se kterými je
 Než budete provádět jakékoli propojení, vypněte tento kompatibilní připojený přístroj, včetně DVD-Video, DVD-  Pokud použijete HDMI kabel s vestavěným
Audio, SACD, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS- ekvalizérem, nemusí správně fungovat.
přístroj a odpojte jej od síťové zásuvky. HD Master Audio (viz níže uvedená omezení), Video
CD/ Super VCD a CD.  Přenos signálů 3D, Deep Color, x.v.Color a 4K
HDMI kabely Tento receiver podporuje technologii High-Definition a funkce Audio Return Channel jsou možné pouze
Multimedia Interface (HDMI®/TM). s připojeným kompatibilním přístrojem.
Tento kabel umožňuje přenášet video (obrazové) a
audio (zvukové) signály pomocí pouze jediného kabelu. Tento receiver přes HDMI propojení podporuje  HDMI formát digitálního audio přenosu vyžaduje
Pokud připojujete k tomuto receiveru TV a přehrávač, následně popsané funkce: delší čas pro rozpoznání. Vzhledem k tomu se může
použijte v obou případech HDMI propojení (pokud je  Digitální přenos nekomprimovaného obrazu (obsah je při přepínání mezi audio formáty nebo na začátku
tom možné). přehrávání objevit přerušení (výpadek)ú zvuku.
Dávejte pozor, abyste HDMI konektor připojili chráněn HDCP (1080p/24, 1080p/60 atd.)).
do terminálu ve správném směru.  Přenos 3D signálu.  Zapnutí/vypnutí přístroje připojeného k výstupnímu
 Přenos signálu Deep Color. terminálu HDMI OUT na tomto přístroji, nebo
Poznámka  Přenos signálu x.v.Color. odpojení/připojení HDMI kabelu během přehrávání
 Pokud chcete poslouchat HDMI audio výstup z TV  Audio Return Channel. může způsobit šum nebo přerušení zvuku.
 Vstup digitálních audio signálů multi-kanálové
(na tomto receiveru nebude slyšet žádný zvuk), Označení HDMI a HDMI High-Definiton Multimedia
nastavte HDMI parametr na THRU a nastavte lineární PCM (192 kHz nebo méně) pro až 8 kanálů. Interface a logo HDMI jsou ochranné značky
vstupní signál na HDMI.  Vstup následujících digitálních audio formátů: a registrované ochranné značky HDMI Licensing, LLC
 Pokud se video signál na TV nezobrazí, zkuste ve Spojených státech Amerických a dalších zemích.
nastavit výstupní rozlišení na vašem přehrávači nebo Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, zvuku
na TV (displeji). Mějte na paměti, že některé s vysokým datovým tokem (Dolby TrueHD, DTS-HD “x.v.Color” a jsou ochranné značky Sony
přístroje (například herní konzole) používají rozlišení, Master Audio ), DVD-Audio, CD, SACD (pouze 2ch Corporation.
které nelze zobrazit. DSD), Video CD, Super VCD.
 Synchronizované operace s přístroji pomocí funkce
HDMI Control.
 Přenos signálu 4K
- To nemusí správně fungovat; záleží na připojeném

přístroji.
- Jsou podporovány signály 4K 24p, 4K 25p a 4K

30p.

13

Analogové audio kabely Digitální audio kabely Propojení vašeho přístroje ..

Pro připojení analogového audio přístroje použijte Pro připojení digitálních audio přístrojů k tomuto Propojení video výstupů
dvoukanálový kabel s konektory RCA. Tyto kabely mají receiveru můžete použít běžně dostupné digitální
většinou bílé konektory (pro propojení levých (L) koaxiální kabely nebo digitální optické kabely. Tento receiver není vybaven video převodníkem. Pokud
terminálů) a červené konektory (pro propojení pravých pro připojení vstupního přístroje použijete HDMI kabel,
(R) terminálů). optický kabel stejný typ propojení musíte použít i pro TV.
Vstupní signály analogových (kompozitních) video
bílá (levý) digitální koaxiální kabel vstupů tohoto přístroje na výstupní terminál HDMI
OUT nebudou přivedeny.
červená (pravý) Poznámka
 Optický konektor je tvar, který neumožňuje jej přehrávací přístroj

“otočit”. Při zapojován dbejte na to, abyste konektor TV
na kabelu zasunuli do konektoru na přístroji správně.
 Když připojujete optický kabel, dbejte zvýšené Video signály, které lze reprodukovat
opatrnosti, abyste při zapojování nepoškodili
ochrannou prachovou krytku optického konektoru.
 Když optický kabel odpojíte a chcete jej uložit,
nesmotávejte ho do příliš malého svazku, ale pouze
jej volně stočte. Kabel by se mohl poškodit.

Video kabely

Standardní video kabely
Tyto video kabely umožňují připojit většinu běžných
video přístrojů a jsou používány pro propojení
ke kompozitním video terminálům. Žlutá barva
konektorů jej odlišuje od audio kabelu.

žlutá

14

Připojení TV a přehrávacích přístrojů DVD přehrávač Blu-ray disc přehrávač Propojení vašeho přístroje ..

Připojení pomocí HDMI HDMI/DVI-kompatibilní přístroj
Pokud máte přístroj (Blu-ray Disc přehrávač apod.)
vybavený HDMI nebo DVI (s HDCP) výstupem, můžete Set-top box
jej k tomuto receiveru připojit pomocí běžně Herní konzole
dostupného HDMI kabelu. DVD rekordér,
Pokud TV a přehrávací přístroj podporují funkci HDMI Blu-ray disc rekordér
Control, můžete použít obvyklé funkce HDMI Control.
 Pro poslech zvuku z TV přes tento receiver je VSX-S510

zapotřebí následující propojení/nastavení:
- Pokud TV nepodporuje funkci HDMI Audio Return

Channel, propojte tento receiver a TV pomocí
analogových audio kabelů.
- Pokud TV podporuje funkci HDMI Audio Return
Channel, zvuk z TV může být do tohoto receiveru
přiveden na HDMI vstup, takže není zapotřebí
další propojení analogovým audio kabelem.
V takovém případě nastavte v HDMI Setup
položku ARC na ON.
- Prostudujte si návod k TV, abyste věděli, jak
správně připojit a nastavit TV.

Poznámka

 Pokud chcete poslouchat zvuk z TV, který je
k tomuto receiveru připojen pomocí analogového
audio propojení, vyberete odpovídající analogový
audio vstup.

HDMI/DVI-kompatibilní TV vyberte jeden Pokud TV nepodporuje
funkci HDMI Audio
15 Return Channel, toto
propojení je zapotřebí
pro poslech zvuku z TV
přes tento receiver

Propojení vašeho přístroje ..

DVD přehrávač Blu-ray disc přehrávač HDMI/DVI-kompatibilní přístroj

Set-top box
Herní konzole

VSX-S310

Toto propojení je HDMI/DVI-kompatibilní TV vyberte jeden Pokud TV nepodporuje
nezbytné pro zobrazení funkci HDMI Audio
OSD tohoto receiveru Return Channel, toto
na obrazovce TV propojení je zapotřebí
pro poslech zvuku z TV
přes tento receiver

16

Připojení Bluetooth ADAPTÉRU Připojení k síti přes konektor LAN Propojení vašeho přístroje ..

Pokud k tomuto přístroji připojíte Bluetooth ADAPTÉR Pokud prostřednictvím konektoru LAN připojíte tento Poznámka
(Pioneer AS-BT100 nebo AS-BT200), můžete pak receiver k domácí počítačové síti, můžete poslouchat  Prostudujte si návod k použití přístroje (routeru),
k tomuto receiveru bezdrátově připojit přístroj stanice Internetového rádia. V takovém případě musíte
vybavený bezdrátovou technologií Bluetooth (například mít smlouvu s poskytovatelem internetového připojení ke kterému se chcete připojit, protože metody
mobilní telefon, digitální hudební přehrávač apod.) (ISP – Internet Service Provider). připojení se mohou velmi lišit podle vašeho
a přehrávat z něj hudbu. Internetového prostředí.
Když se připojíte k síti tímto způsobem, můžete  Pokud používáte širokopásmové připojení
 Připojení Bluetooth ADAPTÉRU k terminálu přehrávat audio soubory uložené na přístrojích v lokální k Internetu, musíte mít smlouvu s vaším ISP. Další
ADAPTER PORT na zadním panelu síti, včetně vašeho počítače. informace získáte od vašeho ISP (poskytovatele
 Instrukce ohledně přehrávání z Bluetooth Internetového připojení).
Internet
bezdrátového přístroje naleznete v kapitole Připojení k bezdrátové síti (W-LAN)
“Spárování Bluetooth ADAPTÉRU a zařízení modem router
s bezdrátovou Bluetooth technologií”. Bezdrátové připojení k síti je možné přes bezdrátové
PC LAN propojení. Použijte samostatně prodávaný modul
Důležité K LAN portu AS-WL300.
 Nepohybujte s tímto receiverem, když je k němu Další informace získáte v návodu k použití bezdrátového
LAN převodníku.
připojen Bluetooth ADAPTÉR. Mohlo by to způsobit
poškození adaptéru nebo poškodit konektor pro Internet
připojení.
modem
LAN kabel
(prodávaný samostatně)

VSX-S510

VSX-S510 router
Bluetooth ADAPTÉR
Propojte konektor LAN na tomto receiveru s terminálem
LAN na vašem routeru (s nebo bez vestavěnou funkcí bezdrátový LAN převodník (AS-WL300)
DHCP serveru), a to pomocí LAN kabelu (CAT 5 nebo
vyšší).
Zapněte funkci DHCP serveru na vašem routeru. Pokud
váš router nemá vestavěnou funkci DHCP serveru,
musíte parametry sítě nastavit manuálně. Detaily
naleznete v kapitole “Menu Network Setup”.

17

Připojení antén Použití externích antén Propojení vašeho přístroje ..
Pro zlepšení FM příjmu Pro zlepšení AM příjmu
Pokud následujícího obrázku připojte k tomuto Použijte externí anténu a připojovacím kabelem 75 Ω Připojte 5 až 6 m dlouhý vodič (drát) s vinylovou izolací
receiveru AM rámovou anténu a FM drátovou anténu. zakončeným konektorem PAL. k anténnímu terminálu AM. AM rámovou anténu nechte
Pokud je příjem rozhlasové stanice nedostatečný a připojenou.
chcete ho zlepšit, použijte externí anténu – viz kapitola konektor PAL Pro nejlepší výsledky tento drát umístěte horizontálně
“Použití externích antén”. vně místnosti (externí AM anténa).

venkovní
anténa

75 Ω koaxiální kabel

vnitřní anténa 5 až 6 m
(drát

s vinylovou
izolací)

1 Stiskněte pojistku na konektoru a do otvoru
v něm plně zasuňte odizolovaný konec
vodičů (drátků) antény smotaný do pevného
svazku vodičů (drátků), pak pojistku na
konektoru uvolněte.

2 Připevněte AM rámovou anténu k dodanému
stojánku.

3 AM rámovou anténu umístěte na rovnou
plochu a nasměrujte ji tak, abyste měli
co nejlepší příjem.

4 Do konektoru FM připojte FM drátovou
anténu.
Pro nejlepší výsledky FM drátovou anténu úplně
napněte a přichyťte ji ke zdi nebo k rámu dveří.
Nenechávejte ji jen volně tak ležet (například
za přístrojem).

18

Připojení iPodu  Jakmile k tomuto přístroji připojíte iPod, zobrazí se Propojení vašeho přístroje ..
nabíjení baterie v iPodu. (Nabíjení je aktivní, pouze Připojení MHL-kompatibilního přístroje
Tento receiver je vybaven terminálem pro připojení když je tento receiver zapnutý). K touto receiveru můžete připojit MHL-kompatibilní
iPodu/iPhonu nebo iPadu, který umožňuje řídit přístroj a bavit se Full-HD videi, vysoce kvalitním
přehrávání audio obsahu z iPodu ovládacími prvky  Detaily o přehrávání z iPodu naleznete v kapitole multikanálovým zvukem, fotografiemi atd. a přitom
tohoto receiveru. “Přehrávání z iPodu”. nabíjet baterii MHL-přístroje přes tento receiver.
K propojení použijte MHL-kabel (prodávaný
VSX-S510 Připojení USB zařízení samostatně).

VSX-S310 K tomuto receiveru můžete připojit USB paměťové MHL kabel
zařízení a přehrávat z něj audio soubory nebo soubory (prodávaný
USB kabel s fotografiemi. samostatně)
dodaný k iPodu
 Vypněte receiver do pohotovostního stavu, MHL-kompatibilní
iPod/iPhone pak USB k terminálu na čelním panelu tohoto zařízení
nebo iPad receiveru připojte USB zařízení.
 Tento receiver nepodporuje připojení přes hub.  Vypněte receiver do pohotovostního stavu,
 Detaily o přehrávání z USB zařízení naleznete pak pomocí MHL kabelu připojte váš MHL přístroj
k MHL terminálu na čelním panelu tohoto
v kapitole “Přehrávání z USB zařízení”. receiveru.
 Baterie MHL-kompatibilního přístroje je nabíjena,
VSX-S510
když je MHL přístroj připojen k tomuto receiveru.
Poznámka USB zařízení (Nabíjení je aktivní, pouze když je tento receiver
(mass storage) zapnutý).
 K tomuto receiveru můžete připojit iPod/iPhone nebo  Detaily o přehrávání z MHL-kompatibilního přístroje
iPad . Detaily o podporovaných modelech VSX-S310 naleznete v kapitole “Přehrávání z MHL-
naleznete v kapitole “Přehrávání z iPodu”. kompatibilního přístroje”.

 Vypněte receiver do pohotovostního stavu,
pak pomocí iPod kabelu připojte váš iPod/iPhone
nebo iPad USB k terminálu na čelním panelu
tohoto receiveru.
 Prostudujte si také návod k použití vašeho iPodu.
 Pokud k tomuto přístroji připojujete iPhone, nechte

jej ve vzdálenosti alespoň 20 cm od tohoto přístroje.
Pokud by iPhone byl blíž a vy byste na něm přijali
hovor, z výstupu tohoto receiver by byl slyšet rušivý
brum.

19

Propojení vašeho přístroje ..

Připojení HDMI-kompatibilního přístroje Připojení receiveru do síťové zásuvky
ke vstupu na čelním panelu
Pokud jste dokončili veškeré připojení reproboxů
Pokud následujícího obrázku připojte k tomuto a přístrojů, můžete připojit síťový napájecí kabel
receiveru AM rámovou anténu a FM drátovou anténu. do síťové zásuvky (na zdi).
Pokud je příjem rozhlasové stanice nedostatečný a
chcete ho zlepšit, použijte externí anténu – viz kapitola UPOZORNĚNÍ
“Použití externích antén”.  Síťový napájecí kabel vždy uchopte za jeho vidlici.

video kamera apod. Nikdy netahejte za samotný kabel a nikdy se
síťového napájecího kabelu nedotýkejte mokrýma
rukama. Mohlo by to způsobit zkrat přístroje nebo
vést k úrazu elektrickým proudem.
 Na síťový napájecí kabel nikdy nestavte tento
přístroj, žádné kusy nábytku, židle apod. Tento
síťový napájecí kabel nesmotávejte do svazku
s jinými napájecími kabely, s repro kabely nebo
propojovacími kabel
od dalších přístrojů.
 Pokud dojde k nějakému poškození síťového
napájecího kabelu, ihned jej u vašeho dealera
PIONEER vyměňte na nový. Používání poškozeného
síťového napájecího kabelu by mohlo vést ke vzniku
ohně nebo k úrazu elektrickým proudem.
 Tento receiver a jeho síťový napájecí kabel by měly
být umístěny a nainstalovány tak, aby síťový
napájecí kabel byl dobře přístupný a kdykoliv bylo
možné ho odpojit od síťové zásuvky (na zdi).

Poznámka

 Poté, co připojíte tento receiver k síťové zásuvce
na zdi), trvá přibližně 2 až 10 vteřin, než se spustí
proces HDMI inicializace. Během tohoto procesu
nelze provést žádnou operaci. Během této procedury
na čelním panelu přístroje bliká indikátor HDMI.
Jakmile tento indikátor blikat přestane, můžete tento
receiver zapnout. Pokud nastavíte Control pomocí
HDMI na OFF, můžete tento proces přeskočit. Detaily
o funkci HDMI Control naleznete v kapitole
“Nastavení HDMI”.

20

3. Základní nastavení Ukončení Automatického vypnutí 1 Zapněte tento receiver a TV.
2 Na TV vyberte vstup, ke kterému je připojen
Před nastavením Pokud tento receiver není po nějakou dobu používán,
automaticky se vypne do pohotovostního stavu. Čas pro tento receiver pomocí HDMI kabelu .
Tento receiver umožňuje provést nastavení celého automatické vypnutí do pohotovostního stavu je Například, pokud jste tento receiver připojili k TV
systému pomocí zobrazení na obrazovce (OSD), které ve výchozím továrním nastavení nastaven na 15 minut ke konektorům VIDEO, zkontrolujte, že jste na TV
se zobrazuje na obrazovce připojeného TV. vybrali vstup VIDEO.
 Pro zobrazení systémového nastavení proveďte a 6 hodin . Tento přednastavený čas můžete
změnit, stejně tak jako můžete funkci Automatického 3 Připojte mikrofon do konektoru MCACC
kompozitní video propojení. vypnutí do pohotovostního stavu vypnout/zapnout. SETUP MIC na čelním panelu.
Detaily naleznete v kapitole “Menu Auto Power Down”. Zkontrolujte, že mezi měřícím mikrofonem a
Nejprve podle následujícího postupu zkontrolujte, že se poslechovou pozicí nejsou žádné překážky.
zobrazila obrazovka OSD. Automatické nastavení prostorového zvuku
(MCACC) mikrofon
1 Zapněte tento receiver a TV.
2 Na TV vyberete vstup, ke kterému je Funkce MCACC (Auto Multi-Channel Acoustic stativ
Calibration) měří akustické charakteristiky vašeho
připojen tento receiver pomocí poslechového prostoru, zahrnutím ambientního šumu, Pokud máte k dispozici stativ, mikrofn na něj
kompozitního video kabelu. velikosti reproboxů a jejich vzdálenosti od poslechové namontujte a umístěte v poslechové pozici
Například, pokud jste tento receiver připojili k TV pozice a testuje zpoždění obou kanálů a úroveň kanálů. do výšky uší sedícího posluchače.
ke konektorům VIDEO, zkontrolujte, že jste na TV Poté, co připojíte dodaný měřící mikrofon, receiver
vybrali vstup VIDEO. začne reprodukovat testovací tóny a získané informace 4 Stisknutím tlačítka BD na dálkovém ovladači
využije pro optimalizaci nastavení reproboxů přepněte na BD (Blu-ray).
3 Na dálkovém ovladači stiskněte RECEIVER, a ekvalizace vaší poslechové místnosti.
pak stiskněte tlačítko HOME MENU. 5 Na dálkovém ovladači stiskněte RECEIVER,
Na obrazovce TV se zobrazí OSD zobrazení Home UPOZORNĚNÍ pak stiskněte tlačítko HOME MENU.
Menu.  Testovací tóny procedury Auto MCACC jsou Na obrazovce TV se zobrazí Home Menu.
Tlačítky /// a ENTER se můžete
reprodukovány s vysokou hlasitostí. pohybovat po obrazovce a vybírat položky menu.
Stisknutím RETURN se vrátíte na předchozí
Důležité menu.
 Nové nastavení Auto MCACC přepíše stávající  Stisknutím HOME MENU můžete kdykoliv
ukončit Home Menu. Pokud ukončíte probíhající
nastavení reproboxů. proceduru Auto MCACC Před jejím dokončením,
 Před spuštěním procedury Auto MCACC, by jako receiver neuloží žádná nová data.
 Pokud je receiver 3 minuty bez aktivity, zobrazí
vstupní zdroj nemělo být vybráno NETRADIO, se spořič obrazovky.
M.SERVER, FAVORITE, iPod/USB nebo
ADAPTER.

21

6 V Home Menu vyberte “Auto MCACC”, pak 9 Potvrďte konfiguraci reproboxů. Základní nastavení ..
stiskněte ENTER. Konfigurace reproboxů zobrazená na obrazovce
by měla odrážet skutečný stav vašeho repro X.Over a funkce Acoustic Calibration EQ,
systému. na obrazovce se přes OSD bude zobrazovat
průběh procedury.
 Pokud do konektoru MCACC SETUP MIC není  Pokud se zobrazí chybová zpráva (například
připojen měřící mikrofon, bliká zpráva “Mic In!”. Too much ambient noise), tak po 11 Procedura Auto MCACC je nyní dokončena!
dokončení kontroly ambientního šumu vyberte Vrátíte se na Home Menu.
Buďte zcela potichu a pak stiskněte ENTER. RETRY. Nastavení procedurou Auto MCACC by mělo
Systém začne reprodukovat sérii testovacích zajistit excelentní prostorový zvuk vašeho
signálů, které stanoví ambientní úroveň šumu. Pokud zobrazená konfigurace reproboxů není systému, nicméně následně můžete v Home Menu
správná, tlačítky / vyberte reprobox a provést manuální nastavení potřebných
7 Postupujte podle instrukcí na obrazovce. tlačítky / změňte nastavení. Pokud jste parametrů.
 Zkontrolujte, že je mikrofon připojen. hotovi, přejděte na další krok. Pokud v pravém
 Zkontrolujte, že je zapnutý subwoofer a že je sloupku vidíte chybovou zprávu (ERR), může být Poznámka
nastavena hlasitost. problém s připojením nějakého reproboxu. Pokud  Podle charakteristik vašeho poslechového prostoru se
 Když používáte zadní surroundové reproboxy, vyberete RETRY, ale problém se nevyřeší,
zapněte zesilovač, ke kterému jsou tyto vypněte tento receiver a pečlivě zkontrolujte může stát, že stejné reproboxy s reproduktory o
reproboxy připojeny, a nastavte odpovídající připojení reproboxů. průměru 12 cm jsou identifikovány jako reproboxy
úroveň hlasitosti . s odlišnou velikostí. Toto nastavení můžete upravit
10 Vyberte “OK”, pak stiskněte ENTER. manuálně podle kapitoly “Nastavení reproboxů”.
8 Počkejte, až skončí reprodukce testovacích Pokud v kroku 9 necháte obrazovku 10 vteřin  Nastavení vzdálenosti subwooferu může být větší,
tónů. bez provedení nějaké akce a v kroku 10 než je skutečná vzdálenost od poslechové pozice.
Jak receiver reprodukuje testovací signály, na nestisknete ENTER, procedura Auto MCACC se Nastavení by mělo být přesné (je nutné zahrnout
obrazovce se zobrazuje průběh procedury. Během spustí automaticky, jak je zobrazeno. zpoždění a charakteristiky místnosti) a obecně není
tohoto procesu buďte v místnosti zcela potichu. zapotřebí jej měnit.

 Aby mohlo být měření a nastavení reproboxů Problémy při použití procedury Auto MCACC
provedeno správně, během probíhající procedury
Pokud prostředí vaší místnosti není pro proceduru Auto
neměňte nastavení hlasitosti. MCACC optimální (silný hluk na pozadí, odrazy od zdí,
překážky mezi měřícím mikrofonem a reproboxy),
finální nastavení nemusí být přesné. Zkontrolujte
domácí spotřebiče (klimatizaci, ledničku, ventilátor
apod.), které by mohly mít vliv na prostředí a pokud je
to nutné, před spuštěním procedury Auto MCACC je
vypněte. Pokud se na displeji zobrazí nějaké instrukce,
řiďte se podle nich.
 Některé starší TV mohou interferovat s funkcí

měřícího mikrofonu. Pokud se to stane, vypněte TV
a pak spusťte proceduru Auto MCACC.

Jak receiver začne reprodukovat testovací signály
pro určení optimálního nastavení receiveru pro
úroveň kanálu, vzdálenosti reproboxu.

22

4. Základní přehrávání 4 Stisknutím AUTO/DIRECT vyberte “AUTO Výběr vstupního audio signálu
SURROUND” a na zdroji spusťte přehrávání. Vstupní audio signál můžete vybrat pro každý vstupní
Přehrávání zdroje Pokud přehráváte prostorový zvuk Dolby Digital zdroj. Jakmile provedete potřebné nastavení, tak se
nebo DTS z DVD disku pomocí digitálního audio nastavený audio vstup aplikuje, kdykoliv vyberete
V této kapitole naleznete základní instrukce pro propojení, měli byste slyšet prostorový zvuk. vstupní zdroj pomocí tlačítek vstupní funkce.
přehrávání zdroje (například DVD disku) přes váš Pokud přehráváte stereo zdroj nebo pokud jste
systém domácího kina. použili analogové propojení, měli byste při  Stiskněte RECEIVER, pak stisknutím SIGNAL
výchozím poslechovém režimu slyšet zvuk pouze SEL vyberte vstupní audio signál odpovídající
1 Zapněte přístroje vašeho systému a tento z předních reproboxů. pro vstupní zdroj (přístroj).
receiver. Na displeji můžete zkontrolovat, zda je přehrávání Nastavení se provede každým stisknutím tlačítka.
Zapněte zapnutím přehrávacího přístroje prostorového zvuku prováděno správně.  H: Výběr HDMI signálu. Toto můžete nastavit pro
(například DVD přehrávače), vašeho TV a Pokud používáte zadní surroundový reprobox, vstupy BD, DVD, SAT/CBL, DVR/BDR ,
subwooferu (pokud jej používáte), pak zapněte během přehrávání 5.1kanálových signálů Dolby HDMI/MHL nebo GAME. Pro jiné vstupy
tento receiver (stisknutím STANDBY/ON). Digital se zobrazí přehrávání D+PLIIx a nelze H nastavit.
 Zkontrolujte, že je měřící mikrofon odpojený. D+PLII a během přehrávání 5.1kanálových  A: Výběr analogových vstupů.
signálů DTS se zobrazí DTS+NEO:6.  C1/O1: Výběr digitálních audio vstupů. Pro C1 se
2 Na TV vyberte vstup, ke kterému je připojen Pokud zadní surroundový reprobox nepoužíváte, vybere koaxiální vstup, pro O1 se vybere optický
tento receiver. tak se při přehrávání Dolby Digital zobrazí D. vstup.
Například, pokud jste tento receiver připojili k TV Pokud zobrazení na displeji neodpovídá vstupnímu Pokud vyberete C1/O1 (digitální vstup) a vybraný
ke konektorům VIDEO, zkontrolujte, že jste na TV signálu a poslechovému režimu, zkontrolujte audio vstup není k dispozici, automaticky se vybere
vybrali vstup VIDEO. propojení a nastavení přístrojů. A (analogový vstup).

3 Stisknutím tlačítka volby vstupního zdroje Poznámka Důležité
vyberte vstupní funkci, kterou chcete  Možná budete muset zkontrolovat nastavení na  Vstupy BD, DVD, SAT/CBL, DVR/BDR ,
přehrávat.
 Vstup tohoto receiveru se přepne a vy můžete vašem DVD Přehrávači nebo digitálním satelitním HDMI/MHL nebo GAME, jsou pevně nastaveny
ovládat externí přístroj pomocí dálkového receiveru. Výstup na těchto přístrojích by měl být na H, a toto nastavení nelze měnit.
ovladače od tohoto receiveru. Abyste mohli nastaven  Pro vstup TV můžete vybrat pouze C1/O1. Nicméně
ovládat tento receiver, nejprve stiskněte tlačítko na Dolby Digital, DTS a 88.2 kHz/96 kHz PCM pokud je v HDMI Setup položka ARC nastavena
RECEIVER, pak stiskněte požadované tlačítko (2kanálové audio) a pokud je nějaké možnost pro na ON, vstup je pevně nastaven na H, a toto
pro provedení operace. MPEG audio, nastavte převod MPEG audio na PCM. nastavení nelze měnit.
Pokud vyberete správný vstupní zdroj, ale stále  Podle vašeho DVD Přehrávače nebo použitého disku  Pro vstupy TV a CD můžete v menu Input/Assign
není slyšet zvuk, vyberte vstupní audio signál pro můžete získat jen 2kanálový stereo nebo analogový přiřadit pouze nastavení A.
přehrávání – viz kapitola “Výběr vstupního audio zvuk. V takovém případě, pokud chcete poslouchat
signálu”. prostorový zvuk, musíte tento receiver nastavit
do multikanálového poslechového režimu.

5 Tlačítky VOLUME+/– nastavte úroveň
hlasitosti.
Hlasitost na TV snižte na minimum, aby všechen
zvuk mohl být nerušeně reprodukován z reproboxů
připojených k tomuto receiveru.

23

Základní přehrávání .

 Pokud je nastaveno H (HDMI) nebo C1/O1 (digital), Tip
tak se při vstupním signálu Dolby Digital rozsvítí
a při vstupním signálu DTS rozsvítí DTS.  Abyste se mohli bavit obrazem a/nebo zvukem z přístrojů připojených k různým terminálům, vyberte
vstup podle následujícího doporučení.
 Pokud vyberete digitální vstup (koaxiální nebo Audio
optický), tento receiver může přehrávat pouze
formáty digitálních signálů Dolby Digital, PCM (32 Video/Audio (HDMI) (vstup TV)
kHz až 192 kHz) a DTS (včetně DTS 96 kHz/24bitů).
Kompatibilní signály přes HDMI jsou: Dolby Digital, VSX-S510
DTS, SACD (pouze 2kanálový DSD), PC (32 kHz až
192 kHz), Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-

EXPRESS, DTS-HD Master Audio DVD Audio
(včetně 192 kHz). Pro jiné formáty digitálního signálu
nastavte A (analog).
 Pokud přehráváte LD (Laser Disc) nebo CD přehrávač
kompatibilní s DTS jako analogový signál, můžete
získat jen silný šum. Abyste tomu zabránili, proveďte
správné digitální propojení a nastavte vstupní signál
na C1/O2 (digital).
 Některé DVD přehrávače nereprodukují DTS signály.
Prostudujte si návod k použití vašeho DVD
přehrávače.

Audio

Vstupní audio terminál ANALOG IN1
je ve výchozím továrním nastavení
přiřazen k CD. Pokud chcete nastavení
změnit na TV, proveďte změnu
nastavení v menu Input Assign.

24

Tip Základní přehrávání ..

 Abyste se mohli bavit obrazem a/nebo zvukem z přístrojů připojených k různým terminálům, vyberte Přehrávání z iPodu

vstup podle následujícího doporučení. Tento receiver je vybaven terminálem pro připojení
iPodu/iPhonu nebo iPadu , který umožňuje řídit
Video/Audio (HDMI) Audio přehrávání audio obsahu z iPodu ovládacími prvky
(vstup TV) tohoto receiveru.

Audio Důležité
 Firma Pioneer v žádném případě nezodpovídá za
Vstupní audio terminál ANALOG IN1
je ve výchozím továrním nastavení přímé nebo nepřímé ztráty způsobené z jakýchkoliv
přiřazen k CD. Pokud chcete nastavení důvodů nebo ztráty nahraných materiálů způsobené
změnit na TV, proveďte změnu chybnou funkcí iPodu připojeného k tomuto
nastavení v menu Input Assign. receiveru.
 Přibližně 1 minuta je zapotřebí od zapnutí tohoto
přístroje a kompletního spuštění komunikace
s iPodem.
 : Tento přístroj spolupracuje s iPhonem 5,
iPhonem 4S, iPhonem 4, iPhonem 3GS, iPhonem 3G,
iPhonem, iPadem (3. a 4. generace), iPadem 2,
iPadem mini, iPodem touch (1. až 5. generace) a
iPodem nano (3. až 7. generace).
 : Tento přístroj spolupracuje s iPhonem 5,
iPhonem 4S, iPhonem 4, iPhonem 3GS, iPhonem 3G,
iPodem touch (1. až 5. generace), iPodem classic a
iPodem nano (3. až 7. generace).
 Tento přístroj byl vyvinut a testován pro softwarové
verze iPodu/iPhonu nebo iPadu uvedené na
webových stránkách firmy Pioneer
(http://pioneer.jp/homeav/support/ios/eu/).
 Instalace jiných verzí softwaru, než uvedených na
výše uvedených webových stránkách, může vést
k nekompatibilitě s tímto receiverem.
 Speciální funkce, jako je například ekvalizér,
nemohou být z tohoto receiveru ovládány. Před
připojením vašeho zařízení k tomuto receiveru
doporučujeme tyto speciální funkce vypnout.
 Než odpojíte iPhone/iPod nebo iPad od tohoto
receiveru, vypněte tento receiver do pohotovostního
stavu.

25

1 Zapněte tento receiver a TV. 2 Tlačítky / prohledávejte vybranou Základní přehrávání ..
2 Na TV vyberte vstup, ke kterému je připojen kategorii (například alba).
 Tlačítky / přejdete na předchozí/následující Přepnutí ovládání mezi ovládáním z iPodu a
tento receiver pomocí HDMI kabelu. úroveň. ovládání z tohoto receiveru
Tato funkce umožňuje změnit ovládání operací buďto
3 Stisknutím tlačítka iPod/USB přepněte tento 3 Pokračujte v prohlížení, až naleznete přímo z iPodu nebo z dálkového ovladače tohoto
receiver na vstup iPod/USB. požadovaný soubor, pak stisknutím tlačítka receiveru.
Jakmile se na displeji zobrazí názvy složek a spustíte přehrávání.
souborů, jste připravení přehrávat hudbu z iPodu.  Stisknutím iPod CTRL změňte nastavení
 Pokud se po stisknutí iPod/USB zobrazí NO Tip ovládání iPodu.
DEVICE, zkuste vypnout tento receiver a  Pokud jste v kategorii skladeb, můžete přehrávání Nastavení se změní každým stisknutím tlačítka
odpojit a znovu připojit iPod k tomuto receiveru. na ovládání z iPodu nebo na ovládání z receiveru.
 Pokud je iPod připojen k tomuto receiveru, jeho spustit také stisknutím ENTER.
ovládací prvky budou neaktivní.  Pokud vyberete položku All na začátku kategorie, Tip
 Pokud stisknutím tlačítka iPod iPhone nebo
Přehrávání souborů uložených na iPodu můžete přehrávat všechny skladby ve vybrané
kategorii. Například, můžete přehrávat všechny iPad DIRECT CONTROL na čelním panelu
Pokud se chcete pohybovat po skladbách uložených skladby jednoho interpreta. přepnete vstup na iPod, tak se zároveň změní
ve vašem iPodu, můžete využít výhodu OSD Ovládání základního přehrávání ovládání iPodu na ovládání přímo z iPodu.
zobrazeného na obrazovce TV připojeného k tomuto Tlačítka na dálkovém ovladači tohoto receiveru mohou
receiveru. být použita pro základní přehrávání souborů uložených Přehrávání z USB zařízení
 Mějte na paměti, že znaky, které nelze správně na iPodu.
 Stisknutím tlačítka iPod/USB přepnete dálkový K tomuto receiveru můžete připojit USB paměťové
zobrazit, se na displeji zobrazí jako “#”. ovladač do provozního režimu iPod/USB. zařízení a přehrávat z něj audio soubory nebo soubory
 Tato funkce není dostupná pro fotografie nebo video s fotografiemi .
 Během přehrávání Audioknihy (Audiobook) tlačítky
klipy uložené na vašem iPodu. /vyberte rychlost přehrávání: Rychlejší – normální Důležité
– pomalejší.  Firma Pioneer nezaručuje kompatibilitu (ovládání
Vyhledání souboru, který chcete přehrávat
Pokud je váš iPod připojen k tomuto receiveru, můžete 26 a/nebo napájení) se všemi USB mass storage
prohledávat skladby uložené na vašem iPodu podle zařízeními a nenese žádnou zodpovědnost za ztráty
playlistů, jmen interpretů, názvů alb, názvů skladeb, nahraných dat způsobené chybnou funkcí USB
žánru nebo skladatele, podobně, jako kdyby jste iPod zařízení připojeného k tomuto receiveru.
používali přímo (samostatně).  Přibližně 1 minuta je zapotřebí od zapnutí tohoto
přístroje a kompletního spuštění komunikace s USB
1 Tlačítky / vyberte kategorii, pak ji zařízením.
stisknutím ENTER rozklikněte.
Poznámka
 : Pokud při zobrazeném seznamu stiskněte  Můžete použít kompatibilní USB zařízení včetně
nebo , přejdete na předchozí nebo
magnetických pevných disků, přenosných flash
na následující stranu seznamu. pamětí (včetně některých klíčenek), a digitálních
 Pokud se chcete vrátit na předchozí úroveň, audio přehrávačů (například MP3 přehrávačů), která
pracují ve formátu FAT16/FAT32.
stiskněte RETURN.  Na tomto receiveru nelze přehrávat soubory
chráněné protikopírovací ochranou.

 Pokud je na USB zařízení nahráno hodně dat, může Přehrávání souborů uložených na USB zařízení Základní přehrávání ..
jeho načtení trvat delší dobu.
1 Tlačítky / vyberte složku, pak ji Přehrávání souborů s fotografiemi uložených
 Pokud vybraný soubor nelze přehrávat, tento stisknutím ENTER rozklikněte. na USB zařízení
receiver automaticky skočí na další soubor.  Můžete použít (rozkliknout) maximálně 9 úrovní
složek. 1 Tlačítky / vyberte složku, pak ji
 Pokud se právě přehrává soubor, který nemá  Pokud se chcete vrátit na předchozí úroveň, stisknutím ENTER rozklikněte.
přiřazen nějaký název, namísto toho se v OSD stiskněte RETURN.  Pokud jsou zde nahrány obrázky s vysokým
zobrazí jen název souboru. Pokud není u souboru rozlišením, může jejich načtení trvat nějakou
uveden název alba nebo jméno interpreta, tak se 2 Pokračujte v prohlížení, až naleznete dobu.
zobrazí jen prázdné místo. požadovaný soubor, pak stisknutím tlačítka  Pokud se chcete vrátit na předchozí úroveň,
spustíte přehrávání. stiskněte RETURN.
 Mějte na paměti, že znaky, které nelze správně
zobrazit, se na displeji zobrazí jako “#”. Ovládání základního přehrávání 2 Pokračujte v prohlížení, až naleznete
Tlačítka na dálkovém ovladači tohoto receiveru mohou požadovaný soubor, pak stisknutím tlačítka
 Než odpojíte USB zařízení od tohoto receiveru, být použita pro základní přehrávání souborů uložených spustíte přehrávání.
vypněte tento receiver do pohotovostního stavu. na USB zařízení. Vybraný obrázek se zobrazí na celé ploše
 Stisknutím tlačítka iPod/USB přepnete dálkový obrazovky a spustí se přehrávání přehlídky snímků
1 Zapněte tento receiver a TV. (Slideshow).
2 Na TV vyberte vstup, ke kterému je připojen ovladač do provozního režimu iPod/USB.
Ovládání základního přehrávání
tento receiver pomocí HDMI kabelu.
ENTER, : Spuštění zobrazení fotografie a přehrávání
3 Stisknutím tlačítka iPod/USB přepněte tento přehlídky snímků (Slideshow)
receiver na vstup iPod/USB. : Ukončení přehrávání a návrat na předchozí menu.
Jakmile se na displeji zobrazí názvy složek a
souborů, jste připravení přehrávat hudbu z USB Tip
zařízení.  Přehlídka fotografií (Slideshow) může být přehrávána
Pokud se na displeji zobrazí USB ERROR, zkuste
prověřit následující body: za současného poslechu hudby, a to návratem na
 Vypněte tento receiver, a pak jej opět zapněte. zobrazení seznamu složek/souborů během
 Vypněte tento receiver, a pak odpojte a znovu přehrávání hudebního souboru z USB zařízení a
připojte USB zařízení k tomuto receiveru. výběrem soubor s obrázky (fotografie), od kterého se
 Vyberte jiný vstup (například BD), pak opět bude přehrávat přehlídka snímků.
přepněte na vstup iPod/USB.
 Použijte samostatný napájecí adaptér (dodaný
k USB zařízení) pro správné napájení USB
zařízení.

Pokud se tím problémy nevyřeší, vaše USB zařízení
je pravděpodobně nekompatibilní s tímto
receiverem.

27

Hudební soubory AIFF Základní přehrávání ..

Koncovka Popis .aif vzorkovací Přehrávání z MHL-kompatibilního přístroje
.aiff frekvence
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) 32 / 44.1/ 48 / 88.2 MHL (Mobile High-Definition Link) je standard rozhraní
96/ 176.4 / 192 kHz pro přenos digitálních signálů mezi mobilními
.mp3 a vzorkovací 32 / 44.1/ 48 kHz kvantizace 16 bitů, 24 bitů zařízeními. MHL může přenášet vysoce kvalitní
frekvence 16 bitů počet kanálů 2 multikanálový zvuk nebo video formáty ve Full-HD
kvantizace 2 Apple Lossless rozlišení.
počet kanálů 32 – 320 kbps 32 / 44.1/ 48 / 88.2 Video signály z MHL-kompatibilního přístroje jsou
datový tok podporováno/podporováno .m4a vzorkovací 96/ 176.4 / 192 kHz reprodukovány přes TV připojený k tomuto receiveru
VBR/CBR .mp4 frekvence 16 bitů, 24 bitů a audio signály jsou reprodukovány přes reproboxy
2 připojené k tomuto receiveru.
WAV (LPCM) kvantizace
počet kanálů 1 Zapněte tento receiver a TV.
.wav vzorkovací 32 / 44.1/ 48 / 88.2 2 Stisknutím tlačítka HDMI/MHL přepněte
frekvence 96/ 176.4 / 192 kHz a MPEG Layer-3 audio dekódovací technologie
licencovaná společností Fraunhofer ISS and tento receiver na vstup MHL.
kvantizace 16 bitů, 24 bitů Thomson multimédia.
počet kanálů 3 Na MHL-kompatibilním přístroji si vyberte
WMA (WMA2/7/8/9) 2 b Soubory kódované pomocí Windows Media Codec 9 požadovaný obsah, který chcete přehrávat.
mohou být přehrávány, ale některé části specifikace
.wma b vzorkovací 32 / 44.1/ 48 kHz nejsou podporovány; zvláště Pro, Lossless, Voice. Poznámka
frekvence  MHL-kompatibilní přístroj může být po stisknutím
c
kvantizace 16 bitů d Nekomprimované soubory FLAC nejsou tlačítka HDMI/MHL na dálkovém ovladači ovládán
z dálkového ovladače tohoto receiveru, ale podle
8 bitů, 16 bitů podporovány. Firma Pioneer nezaručuje přehrávání. MHL-kompatibilního přístroje, který používáte, se
může stát, že některá tlačítka nebudou mít žádnou
počet kanálů 2 funkci.
 Pokud chcete přehrávat z MHL-kompatibilního
datový tok 32 – 320 kbps Foto soubory přístroje přes TV připojený k tomuto receiveru, musí
být i tento receiver zapnutý.
VBR/CBR podporováno/podporováno Koncovka Popis

AAC (MPEG-4 AAC LC, MPEG-4 HE AAC JEPEG
(aacPlus v1/2))
.jpg Odpovídající následujícím podmínkám:
.m4a vzorkovací 32 / 44.1/ 48 kHz  Základní formát JPEG
.aac frekvence 16 bitů  Y:Cb:Cr – 4:2:2
.3gp c kvantizace 2
.3g2 c 16 – 320 kbps
počet kanálů podporováno/podporováno
FLAC
datový tok

VBR/CBR

.flac d vzorkovací
frekvence
32 / 44.1/ 48 / 88.2
kvantizace 96/ 176.4 / 192 kHz
počet kanálů
16 bitů, 24 bitů

2

28

Bluetooth ADAPTÉR pro bezdrátovou zábavu  Je nezbytné, aby bezdrátová technologie Bluetooth Základní přehrávání ..
hudbou na přístroji podporovala A2DP profily.
 Pokud je bezpečnostní kód na zařízení s bezdrátovou
Dostupné přístroje s bezdrátovou Důležité technologií Bluetooth “0000”, nemusíte na tomto
technologií Bluetooth:  Firma Pioneer nezaručuje správné propojení a receiveru provést nastavení bezpečnostního kódu.
mobilní telefony Stisknutím ADAPTER přepněte na vstup ADAPTER,
ovládání tohoto přístroje se všemi dostupnými pak proveďte operaci párování na zařízení
Dostupné přístroje s bezdrátovou přístroji s bezdrátovou technologií Bluetooth. s bezdrátovou technologií Bluetooth. Pokud je
technologií Bluetooth:  Přibližně 1 minuta je zapotřebí od zapnutí tohoto párování provedeno správně, není zapotřebí provádět
digitální hudební přehrávače přístroje a kompletního spuštění komunikace se operaci párování popsanou dále.
zařízením s bezdrátovou technologií Bluetooth.
Dostupné přístroje s bezdrátovou  Pouze, když používáte AS-BT200: Tento přístroj je
technologií Bluetooth: digitální hudební Dálkové ovládání v souladu se specifikací Bluetooth Ver. 2.1. Pokud
přehrávače a Bluetooth audio vysílače Dálkový ovladač dodaný k tomuto receiveru umožňuje jsou tento přístroj a další zařízení s bezdrátovou
spustit a ukončit přehrávání média a provedené technologií Bluetooth v souladu se specifikací
hudební Bluetooth® některých operací. Bluetooth Ver 2.1, párování druhého může být
data ADAPTÉR  Je nezbytné, aby bezdrátová technologie Bluetooth možné i bez zadání hesla.
V takovém případě se může heslo zobrazit na displeji
tento přístroj ovládání z dálkového na přístroji podporovala A2DP profily. tohoto receiveru a na přístroji vybaveném
ovladače  Dálkové ovládání operací není zaručeno pro všechny bezdrátovou technologií Bluetooth. Pokud se to
stane, zkontrolujte, zda je zobrazeno stejné heslo,
Bezdrátové přehrávání hudby dostupné přístroje s bezdrátovou technologií pak stiskněte ENTER. Pak také proveďte operaci
Bluetooth. propojení na Bluetooth zařízení, které chcete připojit.
Pokud k tomuto přístroji připojíte Bluetooth ADAPTÉR Pokud zobrazené heslo nesouhlasí, stisknutím
(Pioneer AS-BT100 nebo AS-BT200), můžete pro Párování Bluetooth ADAPTÉRU a zařízení RETURN zrušíte párování, pak je zkuste provést
bezdrátový poslech hudby použít přístroj vybavený s bezdrátovou technologií Bluetooth znovu od začátku.
technologií Bluetooth (mobilní telefon, digitální hudební Před spuštěním přehrávání obsahu pomocí technologie Stisknutím ADAPTER přepněte na vstup ADAPTER,
přehrávač apod.). Také, pokud použijete komerčně Bluetooth musí být provedeno tzv. “Párování”. Párování pak proveďte operaci párování na zařízení
dostupný vysílač podporující bezdrátovou technologii musíte provést, pokud propojujete tento systém s bezdrátovou technologií Bluetooth. Pokud je
Bluetooth, můžete poslouchat hudbu i na přístroji, který s kompatibilním zařízením poprvé, nebo pokud jste párování provedeno správně, není zapotřebí provádět
není vybaven bezdrátovou technologií Bluetooth. na některém přístroji smazali data o párování. operaci párování popsanou dále.
Modely AS-BT100 a AS-BT200 podporují ochranu “Párování” je nezbytný krok pro registraci zařízení
obsahu SCMS-T, takže se můžete bavit hudbou na s bezdrátovou technologií Bluetooth pro umožnění  Párovat můžete vždy jen jeden přístroj.
přístrojích vybavených bezdrátovou technologií bezdrátové Bluetooth komunikace. Další informace  Pokud propojíte tento receiver a zařízení
Bluetooth typu SCMS-T. naleznete v návodu k použití vašeho zařízení s
 Pokud použijete AS-BT100, některé funkce nemusí bezdrátovou technologií Bluetooth. s bezdrátovou technologií Bluetooth pomocí
 Párování je nezbytné, pokud používáte zařízení Bluetooth propojení pro poslech hudby, nepřipojujte
být na tomto receiveru dostupné. k zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth jiný
s bezdrátovou technologií Bluetooth a Bluetooth přístroj než tento receiver. Pokud by došlo
ADAPTÉR poprvé. k propojení s jiným přístrojem, tento receiver by byl
 Aby byla Bluetooth komunikace zajištěna, musíte automaticky odpojen.
párování provést jak na vašem systému, tak i
na zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth.

29

1 Stisknutím ADAPTER přepněte na vstup Poslech hudebního obsahu ze zařízení Základní přehrávání ..
ADAPTER. s bezdrátovou technologií Bluetooth
přes váš systém AIR JAM
2 Stisknutím tlačítka TOP MENU vyberte
Bluetooth Setup. 1 Stisknutím ADAPTER přepněte na vstup Air Jam je exkluzivní aplikace firmy Pioneer a je
ADAPTER. dostupná zdarma.
3 Tlačítky / vyberte PIN, pak stiskněte Air Jam vám umožňuje připojit multi-kompatibilní
ENTER. 2 Proveďte operaci propojení k Bluetooth zařízení k tomuto receiveru pomocí bezdrátové
ADAPTÉRU ze strany zařízení s bezdrátovou technologie Bluetooth. Díky tomu můžete vytvořit
4 Tlačítky / vyberte jeden z PIN kódů technologií Bluetooth. skupinu playlistů přímo na podporovaném přístroji pro
0000, 1234 nebo 8888, pak stiskněte  Pokud Bluetooth ADAPTÉR není připojen přehrávání tohoto přístroje přes váš systém domácí
ENTER. do terminálu ADAPTER PORT na zadním panelu, kina. Vy a vaši přátelé mohou přidávat skladby ze svých
Můžete použít jakýkoliv z kódů 0000/1234/8888. tak se na displeji zobrazí NO ADP, když zařízení do playlistů. Air Jam také umožňuje odstranit
Pokud na zařízení s bezdrátovou technologií vyberete ADAPTER jako vstupní zdroj. skladby před tím, než je někdo slyšel.
Bluetooth zadáte jiný PIN kód, nebude jej možné
použít s tímto systémem. 3 Spusťte přehrávání hudebního obsahu 1 Stisknutím ADAPTER přepněte na vstup
na zařízení s bezdrátovou technologií ADAPTER.
5 Zapněte zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth.
Bluetooth, které chcete párovat, umístěte Z dálkového ovladače tohoto receiveru můžete 2 Stisknutím tlačítka TOP MENU vyberte
jej do blízkosti tohoto systému a přepněte ovládat základní přehrávání souborů uložených Bluetooth Setup.
jej do režimu párování. na zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth.
 Je nezbytné, aby bezdrátová technologie 3 Tlačítky / vyberete “Air Jam”,
6 Zkontrolujte, že zařízení s bezdrátovou Bluetooth na přístroji podporovala A2DP profily. pak stiskněte ENTER.
technologií Bluetooth detekovalo Bluetooth  Podle toho, jaké zařízení s bezdrátovou
ADAPTÉR. technologií Bluetooth používáte, ovládání funkcí 4 Tlačítky / vyberte “Air Jam On”,
Pokud je zařízení s bezdrátovou technologií se může lišit popisků tlačítek na dálkovém pak stiskněte ENTER.
Bluetooth připojeno: ovladači.
Na displeji receiveru se zobrazí název zařízení Další informace o používání Air Jam naleznete na našich
s bezdrátovou technologií Bluetooth. 4 Když posloucháte zdroj, stiskněte RECEIVER webových stránkách
 Systém může zobrazit pouze alfanumerické a pak opakovaným stisknutím ADV SURR http://pioneer.jp/support/soft/iapp_airjam/en.html
znaky. Jiné znaky mohou být zobrazeny vyberte S.R AIR.
nesprávně. Slovo a značka Bluetooth® jsou registrované ochranné
30 značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv
Pokud zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth používání podléhá licenci.
není připojeno:
Na displeji receiveru se zobrazí WAITING. Poznámka
V takovém případě proveďte operaci propojení  Technologie Bluetooth pracuje s iPhonem 5, iPhonem
ze strany zařízení s bezdrátovou technologií
Bluetooth. 4S, iPhonem 4, iPhonem 3GS, iPhonem 3G. iPhonem,
iPadem (3. a 4. generace), iPadem 2, iPadem,
7 V seznamu zařízení s bezdrátovou iPadem mini a iPodem touch (2. až 5. generace).
technologií Bluetooth vyberte Bluetooth  Funkci Air Jam nelze použít, když je iPod připojen
ADAPTÉR a zadejte PIN kód vybrané k tomuto receiveru.
v kroku 4.  Pokud iPod připojíte nebo odpojíte k tomuto
receiveru během přehrávání hudby ze zařízení
s bezdrátovou technologií Bluetooth, propojení iPodu
a zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth může
být zrušeno.

Poslech rozhlasových stanic Zlepšení FM zvuku Základní přehrávání ..
Pokud naladíte FM stanici, ale indikátory TUNE nebo ST
Následující kapitola popisuje postup naladění FM nebo nesvítí, protože je vysílací signál slabý, přepněte tuner Poznámka
AM vysílání pomocí automatického (vyhledávání) nebo receiveru do přijímacího režimu mono.  Pokud je receiver odpojen od sítě (zásuvky na zdi)
manuálního (krok-za-krokem) ladění. Jakmile nějakou  Stisknutím BAND vyberte FM MONO.
stanici naladíte, můžete ji uložit do paměti a následně na delší dobu než 1 měsíc, stanice uložené v paměti
pak rychle vyvolat z paměti pro poslech. Tím se zvýší citlivost tuneru, zlepší se kvalita příjmu se vymažou a musíte je uložit do paměti znovu.
a vy se můžete bavit poslechem rádio stanice.  Pokud vyvoláte z paměti stanici v režimu FM MONO,
1 Stisknutím TUNER přepněte na vstup Tuner. Uložení stanic do předvoleb přepne se do režimu STEREO.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka BAND Pokud často posloucháte některé rozhlasové stanice,
můžete si jejich vysílací frekvence uložit do paměti Výběr stanice z předvolby
vyberte požadované pásmo FM nebo AM. receiveru a pak je v případě potřeby rychle vyvolat. Nejprve musíte nějakou stanici do předvolby uložit – viz
Tento přístroj umožňuje uložit až 30 stanic. předchozí kapitola.
3 Nalaďte rozhlasovou stanici.
K dispozici jsou tři způsoby ladění: 1 Nalaďte stanici, kterou chcete uložit.  Tlačítky PRESET+/– vyberte číslo předvolby se
Automatické ladění 2 Stiskněte TOOLS. stanicí, kterou chcete poslouchat.
Stisknutím tlačítka TUNE+ nebo TUNE– alespoň  Pokud vyvoláte z paměti stanici v režimu FM
na jednu vteřinu spustíte vyhledávání stanice Na displeji se zobrazí PRESET, pak začne blikat MONO, přepne se do režimu STEREO.
v aktuálně vybraném pásmu. Receiver začne indikátor MEM a naladěná stanice.
vyhledávat, a jakmile nalezne stanici s dostatečně Pojmenování stanic uložených v předvolbách
silným signálem, vyhledávání se zastaví. Pokud 3 Tlačítky PRESET+/– vyberte číslo předvolby, Pro jednodušší identifikaci si můžete přejmenovat
chcete vyhledat jinou stanici, opakujte tento do které chcete stanici uložit. stanice uložené v předvolbách.
postup. Můžete použít také číselná tlačítka.
Manuální ladění 1 Vyberte si stanici uloženou v předvolbě,
Opakovaně stiskněte tlačítko TUNE+ nebo 4 Stiskněte ENTER. kterou chcete přejmenovat.
TUNE– až vyhledáte (naladíte) požadovanou Číslo předvolby přestane blikat a stanice se uloží
stanici. do vybrané paměti (předvolby). 2 Stiskněte dvakrát TOOLS.
Rychlé vyhledávání (ladění) Na displeji se zobrazí název stanice a kurzor bliká
Stiskněte a přidržte tlačítko TUNE+ nebo TUNE– . 31 nad prvním znakem.
Jakmile je naladěna požadovaná frekvence,
tlačítko uvolněte. 3 Zadejte požadovaný název.
 Tlačítky PRESET+/– vyberte pozici znaku.
 Tlačítky TUNE+/– vyberte požadovaný znak.
 Pokud jste hotovi, stisknutím ENTER uložíte
nový název do paměti.

Tip
 Pokud chcete název stanice smazat, postupujte podle

kroků 1 a 2 a jakmile je displej prázdný, stiskněte
ENTER. Když je displej prázdný a stisknete TOOLS,
zachováte předchozí název.
 Jakmile máte stanici a její název uložený
v předvolbě, stisknutím DISP můžete zobrazit její
název. Dalším stisknutím DISP zobrazíte vysílací
frekvenci stanice.

Funkce RDS Poznámka Základní přehrávání ..
 Kromě těchto typů vysílání existují ještě další tři:
Mějte na paměti, že funkce RDS pracuje pouze během 4 Stisknutím ENTER spustíte vyhledávání
příjmu FM rozhlasové stanice, která vysílá i RDS ALARM, ALARMTST a NO TYPE. ALARM a požadovaného typu programu.
ALARMTST jsou používány pro upozornění o Přístroj začne vyhledávat ve stanicích uložených
informace. nebezpečí. NO TYPE se na displeji zobrazí, pokud v předvolbách, a jakmile nalezne požadovaný typ
nelze vyhledat požadovaný typ programu. programu, vyhledávání se zastaví. Pokud chcete
RDS (pracuje pouze v pásmu FM) je vysílací služba, která vyhledat jinou stanici, postup zopakujte.
stanicím umožňuje vysílat přídavné informace kromě Vyhledávání RDS programů RDS vyhledává pouze ve stanicích uložených
Můžete vyhledat stanici s požadovaným typem vysílání - v paměti (v předvolbách). Pokud nejsou uloženy
standardního signálu rádiového programu. viz předchozí kapitola. žádné stanice nebo pokud přístroj nevyhledat
Různé vysílání může být označeno odpovídajícím typem stanici s požadovaným typem vysílání, zobrazí se
1 Stisknutím TUNER přepněte na vstup Tuner, NO PTY. Pokud je vyhledávání dokončeno,
vysílání: pak stisknutím tlačítka BAND vyberte vlnové zobrazí se FINISH.
pásmo FM.
NEWS novinky WEATHER počasí Zobrazení RDS informace
2 Stiskněte PTY.
AFFAIRS aktuální FINANCE programy o Na displeji se zobrazí SEARCH. Opakovanbým stiskntuím tlačítka DISP můžete na
displeji zobrazit různé RDS informace o stanici.
záležitosti financích 3 Tlačítky PRESET+/– vyberte typ programu,
který chcete vyhledat.  Opakovaným stisknutím tlačítka DISP
INFO obecné CHILDREN pořady pro zobrazte RDS informaci.
informace děti 32  Poslechový režim.
 Celkovou hlasitost.
SPORT sportovní zprávy SOCIAL společenská  Radio Text (RT): Textové zprávy odesílané
souběžně s vysílání rozhlasové stanice. Například:
tématika stanice může během vysílání zobrazovat své
telefonní číslo.
EDUCATE vyučování RELIGION pořady pro  Program Service Name (PS): Název rozhlasové
stanice.
věřící  Program Type (PTY): Tento údaj indikuje aktuálně
vysílaný typ programu.
DRAMA dramatické PHONE IN programy  Aktuální vysílací frekvenci (FREQ).
pořady s telefonickou
Poznámka
účastí  Pokud dojde během rolování RT (textové zprávy)

CULTURE informace TRAVEL cestování a k nějakému výpadku přijímaného signálu rozhlasové
z kultury poznávání stanice, některé znaky se mohou zobrazit nesprávně.
 Pokud se na displeji zobrazí NO TEXT, znamená to,
SCIENCE informace LEISURE volný čas a že rozhlasová stanice nevysílá žádná data. Displej se
automaticky přepne na zobrazení PS dat (pokud PS
z vědy hobby data nejsou k dispozici, zobrazí se NO NAME).
 Při zobrazení PTY dat se může zobrazit NO PTY.
VARIED lehká zábava JAZZ jazzová

hudba

POP M populární hudba COUNTRY country
hudba

ROCK M rocková NATIONAL národní

hudba hudba a
lidové

písničky

EASY M lehká hudba OLDIES starší hity

LIGHT M lehká klasická FOLK M folková

hudba hudba

CLASSICS vážná hudba DOCUMENT dokumentární
pořady

OTHER M jiné typy

hudby

5. Poslech vašeho systému  Opakovaně stiskněte AUTO/DIRECT, až se na Typy surroundových režimů Použitelné zdroje
Výběr poslechového režimu displeji krátce zobrazí AUTO SURROUND (pak se
zobrazí formát dekódování nebo přehrávání). Na Dvoukanálové zdroje
Tento receiver poskytuje široké spektrum poslechových displeji zkontrolujte indikátory digitálního formátu,
režimů pro odpovídající přehrávání různých audio jak zobrazují probíhající zpracování zdroje. STEREO ALC viz nahoře
formátů. Podle vašeho repro systému a podle DOLBY PLIIx MOVIE a, e filmové
přehrávaného zdroji si vyberte poslechový režim, který Poznámka DOLBY PLII MOVIE
vám bude nejvíce vyhovovat.  Stereo surroundové (maticové) formáty jsou DOLBY PLIIx MUSIC a, b, e hudební
 Během poslechu zdroje opakovaným DOLBY PLII MUSIC b
dekódovány odpovídajícím způsobem za pomocí DOLBY PLIIx GAME a, e video hry
stisknutím tlačítka poslechového režimu NEO:6 CINEMA nebo DOLBY PLIIx MUSIC . DOLBY PLII GAME filmové
vyberte požadovaný poslechový režim. Detaily naleznete v kapitole Poslech prostorového NEO:6 CINEMA c hudební
zvuku. NEO:6 MUSIC c staré filmy
 Poslechový režim se zobrazí na displeji na čelním  Pokud posloucháte přes vstup ADAPTER, DOLBY PRO LOGIC viz nahoře
panelu receiveru. automaticky se vybere fiunkce S.R AIR. Další STEREO d
Důležité informace naleznete v kapitole Použití vylepšeného Multikaálové zdroje
surroundového zvuku.
 Poslechové režimy a mnoho funkcí popsaných STEREO ALC viz nahoře
v tomto návodu může být podle aktuálního Poslech prostorového zvuku DOLBY PLIIx MOVIE e filmové
přehrávaného zdroje, nastavení nebo aktuálního DOLBY PLIIx MUSIC b, e hudební
stavu tohoto receiveru nedostupných. Při použití tohoto receiveru můžete poslouchat zdroj DOLBY DIGITAL EX e filmové/hudební
v prostorovém (surroundovém) zvuku. Nicméně, DTS-ES e filmové/hudební
Automatické přehrávání dostupné možnosti závisí na počtu a nastavení vašich DTS NEO:6 e filmové/hudební
reproboxů a typu zdroje, který posloucháte. STEREO d viz nahoře
Nejjednodušší a nejrychlejší možností pro poslech je  Pokud je zdroj kódován jako Dolby Digital, DTS nebo
funkce AUTO SURROUND. S touto funkcí receiver a Pokud je zpracování zadního surroundového kanálu
automaticky detekuje typ zdroje, který přehráváte a Dolby Surround, správný formát dekódování se vypnuto nebo pokud je zadní surroundový reprobox
podle potřeby vybere multikanálové nebo stereo vybere automaticky a zobrazí se na displeji. nastaven na NO, režim DOLBY PLIIx přejde na
přehrávání. DOLBY PLII (5.1kanálový zvuk).
Pokud vyberete STEREO ALC (Stereo režim Auto Level
Control), tento přístroj ekvalizuje úrovně přehrávání b Můžete nastavit také parametry C.WIDTH,
zvuku z přenosného audio přehrávače, pokud jsou DIMEN. a PNRM..
jednotlivé výstupní úrovně nahrány rozdílně.
Pokud vyberete STEREO, uslyšíte zvuk jen z levého a c Můžete nastavit také parametr C.IMG.
pravého předního reproboxu (a podle nastavení vašeho d Zvuk je slyšet s vaším nastavením prostorového
repro systému i možná ze subwooferu). Dolby Digital
a DTS multikanálové zdroje jsou smíchány do stereo zvuku a vy ještě můžete použít funkce Midnight,
signálu. Loudness, Phase Control, Sound Retriever a Tone.
Následující režimy poskytují základní prostorový zvuk
pro stereo a multikanálové zdroje. e

33 Poznámka

 V režimech, které poskytují 6.1kanálový zvuk, je ze
zadních surroundových reproboxů slyšet stejný
zvuk.

Poslech vašeho systému .

Použití funkce Advanced surround F.S.S Umožňuje vytvořit přirozené AUTO Viz kapitola Automatické přehrávání.
ADVANCE prostorové zvukové efekty pomocí SURROUND
(přední pouze předních reproboxů
Funkce Advanced surround vytváří různé prostorové surroundové a subwoofer. DIRECT Zdroje jsou slyšet podle nastavení
efekty. Pro různé soundtracky vyzkoušejte různé pole) Použijte pro reprodukci bohatých provedeného v Manual SP Setup
režimy, abyste si našli “ten pravý” podle vašich potřeb. prostorových zvukových efektů (nastavení reproboxů, úrovně kanálů,
směrovaných do středu, ve kterém vzdálenosti reproboxů) stejně tak
ACTION Určený pro akční filmy s dynamickými se překrývají projekční prostory jako v duálním mono nastavení.
DRAMA soundtracky. levého předního a pravého předního Zdroje uslyšíte podle počtu kanálů
ADANCED Určený pro filmy s množstvím reproboxu. obsažených v signálu.
GAME dialogů. Jsou dostupné funkce Phase Control,
SPORTS Vhodný pro video hry. levý přední pravý přední Acoustic Calibration EQ, Sound Delay,
CLASSICAL reprobox reprobox
ROCK/POP Vhodný pro sportovní programy. Auto Delay, LFE Attenuate a Center
EXT.STEREO Poskytuje zvuk jako ve velké Image.
koncertní hale.
ECO MODE 1 Vytváří živý koncertní zvuk pro PURE DIRECT Analogové a PCM zdroje jsou slyšet
rockovou a/nebo populární hudbu. bez digitálního zpracování.
ECO MODE 2 Poskytuje multikanálový zvuk pro
stereo zdroj, a to za pomocí všech S.R AIR Vhodné pro poslech zvuku ze zařízení Použití funkce Sound Retriver
reproboxů.
Snižuje spotřebu přístroje. Je vhodný (Sound s bezdrátovou technologií Bluetooth.  Výchozí nastavení: OFF (vypnuto)
pro přehrávání obsahu, který má Retriever AIR) Poslechový režim S.R AIR můžete Pokud jsou během režimu komprimace odstraněna
mnoho vysokých úrovní zvuku nějaké audio data, zvuková kvalita často trpí
(zejména hudby). vybrat, pouze když jste vybrali vstup nerovnoměrným zvukovým obrazem. Funkce Sound
Snižuje spotřebu přístroje ještě více ADAPTER. Retriever používá novou DSP technologii, která pomáhá
než režim ECO MODE 1. Je vhodný obnovovat zvukovou CD kvalitu komprimovaného
pro přehrávání obsahu, který má PHONES SURR Pokud posloucháte přes sluchátka, 2kanálového audio signálu obnovováním tlaku vzduchu
široký dynamický rozsah (zejména a vyhlazením skokových artefaktů vzniklých po
filmů). stále můžete získat efekt celkového kompresi signálu.

prostorového zvuku.

Poznámka Použití funkce Stream Direct

 V režimu ECO se jas přepíná mezi dvěma úrovněmi. Režimy Stream Direct použijte, pokud chcete Poznámka
Pokud vyberete nejnižší úroveň jasu, na displeji se poslouchat nejvěrnější reprodukci zdroje. Všechna
zobrazí DIMMER. nepotřebná zpracování signálu budou překlenuta.  Funkce Sound Retriever je aplikovatelná pouze
na 2kanálové zdroje.
 ECO MODE se automaticky přepne na OFF, pokud
vyberete jiný poslechový režim (režim Advanced
surround nebo režim Auto surround).

 Účinky režimu ECO MODE se projeví jen obtížně,
pokud jsou vstupní úrovně audio signálů nízké nebo
pokud je nastavena nízká úroveň hlasitosti.

34

Poslech s funkcí Acoustic Calibration EQ  Během poslechu zdroje stisknutím tlačítka Poslech vašeho systémux
 Výchozí nastavení: ON (zapnuto) RECEIVER zapněte (ON) nebo vypněte (OFF)
funkci Phase Control (P.CTL). Použití zpracování se zadním surroundovým
Zdroje můžete poslouchat také s pomocí funkce kanálem
Acoustic Calibration Equalization (akustická kalibrační Poznámka
ekvalizace), nastavenou procedurou Auto MCACC. Můžete nechat receiver, aby automaticky použil 6.1
 Soulad fáze je velmi důležitý faktor pro dosažení nebo 7.1 dekódování pro 6.1 kódované zdroje
Další informace naleznete v kapitole Audio možnosti. správné zvukové reprodukce. Pokud jsou dvě (například Dolby Digital EX nebo DTS-ES) nebo můžete
Pokud je funkce Acoustic Calibration EQ aktivní, na zvukové vlny “ve fázi”, vedou společně, čímže se napevno vybrat použití 6.1 nebo 7.1 dekódování
čelním panelu svítí indikátor MCACC. zvyšuje amplituda, jasnost a přítomnost zvukového (například pro 5.1 kódovaný materiál). Při použití 5.1
Funkci Acoustic Calibration EQ nemůžete použít signálu. Pokud je špička vlny mimo, zvuk bude kódovaných zdrojů bude generován zadní surroundový
společně s režimem Stream Direct a také nemá žádný “z fáze” a tím bude produkován nereálný zvukový kanál, ale materiál může hrát lépe než v 5.1kanálovém
účinek při poslechu přes sluchátka. obraz. formátu, pro který byl originálně kódován (pokud
chcete, můžete prostě zpracování zadním
Lepší zvuk pomocí funkce Phase Control  Pokud je váš subwoofer vybaven přepínačem fáze, surroundovým kanálem vypnout).
 Výchozí nastavení: ON (zapnuto) nastavte jej do polohy “+” nebo “0”. Nicméně, i když  Při použití 7.1kanálového surroundového systému se
na tomto receiveru nastavíte “Phase Control”
Funkce Phase Control na tomto receiveru používá měření na “ON”, účinek můžete skutečně cítit podle ze zadních surroundových kanálů reprodukují audio
fázové korekce pro zjištění, zda váš zvukový zdroj konkrétního typu vašeho subwooferu. Nastavte váš signály, které prošly maticovým dekódovacím
přichází do poslechové pozice ve fázi, čímž se zabraňuje subwoofer na maximalizaci tohoto efektu. Je také zpracováním pomocí zpracování zadního
nechtěnému zkreslení a/nebo zabarvení zvuku. doporučeno zkusit změnit orientaci nebo umístění surroundového kanálu a byla k nim přidána funkce
Technologie Phase Control poskytuje reprodukci subwooferu. Up Mix.
s koherentním zvukem odpovídající optimálnímu
zvukovému obrazu ve vašem poslechovém prostoru.  Nastavte přepínač vestavěného nízko-pásmového  Stiskněte tlačítko RECEIVER, pak opakovaným
Výchozí nastavení je ON (zapnuto). Doporučujeme funkci filtru na vašem subwooferu na ON. Pokud to nelze stisknutím tlačítka SB CH vyberte režim
Phase Control nechat zapnutou pro všechny zvukové provést na subwooferu, nastavte dělící frekvenci zadního surroundového kanálu.
zdroje. na tomto receiveru na vyšší úroveň.
 SB ON: Zapnutí zpracování maticovým
 Pokud vzdálenost reproboxů není správně nastavena, dekódováním pro generování složek ze
nemůžete dosáhnout maximálního efektu funkce surroundového komponentu.
Phase Control.
 SB AUTO: Automatické zapínání zpracování
 V následujících případech nelze režim Phase Control maticovým dekódováním pro generování složek ze
nastavit na ON: surroundového komponentu. Zpracování
- Když je zapnut režim PURE DIRECT. maticovým dekódováním je provedeno, pouze
- Když jsou připojena sluchátka. když jsou ve vstupních signálech detekovány
signály zadního surroundového kanálu.

 SB OFF: Vypnutí zpracování maticovým
dekódováním.

35

Poslech vašeho systémux

Nastavení funkce Up Mix Důležité 1 Stiskněte tlačítko RECEIVER, pak stiskněte
 Když je funkce CEC zapnutá (nastavena na ON), tlačítko TOOLS.
V 7.1kanálovém surroundovém systému se
surroundovými reproboxy umístěnými přímo po funkci Up Mix nelze zapnout. Nejprve nastavte funkci 2 Tlačítky / vyberte nastavení, které chcete
stranách vedle poslechové pozice, je prostorový zvuk CEC na OFF, teprve pak můžete funkci Up Mix upravit.
5.1kanálových zdrojů slyšet ze strany. Funkce Up Mix zapnout. Detaily o funkci CEC naleznete v kapitole Podle aktuální stavu/režimu tohoto receiveru se
míchá zvuk ze surroundových reproboxů se zvukem ze Nastavení HDMI. může stát, že některé možnosti (položky) nelze
zadních surroundových reproboxů, takže prostorový vybrat. Prostudujte si poznámky uvedené za
zvuk je slyšet diagonálně zezadu, jak by měl být. Poznámka následující tabulkou.
 Použití funkce Up Mix je efektivní, pokud jsou  Pokud přehráváte signály DTS-HD, bez ohledu na
3 Tlačítky / proveďte nastavení podle
reproboxy 7.1kanálového repro systému nastaveny toto nastavení se vybere nastavení ON. potřeby.
podle doporučeného příkladu (strana 11).  I když vyberete nastavení ON, může se podle V následující tabulce naleznete možnosti pro
 Podle pozice reproboxů a podle zvukového zdroje nastavení.
může být v některých případech nemožné dosáhnout vstupního signálu nebo poslechového režimu
dobrých výsledků. V takovém případě použijte automaticky přepnout na OFF. 4 Stisknutím tlačítka RETURN nastavení
nastavení OFF.  Pokud je Network Standby nastaveno na ON nebo potvrdíte a ukončíte menu.
pokud je Standby Through nastaveno na OFF,
Up Mix vypnuto Up Mix zapnuto možná nebudete moci funkci Up Mix nastavit. Nastavení Možnosti
 Funkce HDMI Control by měla být nastavena
na OFF, nikoliv na ON. EQ ON
(Acoustic Calibration EQ OFF
Nastavení Audio možností ekvalizér akustické kalibrace)
Zapnutí/vypnutí efektu
Existuje mnoho dalších zvukových nastavení, které
můžete provést z menu AUDIO PARAMETER. Výchozí ekvalizéru akustické kalibrace.
nastavení je uvedeno podtrženým písmem.
S.DELAY
Důležité (Sound Delay
 Mějte na paměti, že pokud se nastavení nezobrazí zpoždění zvuku)
Některé monitory mají při
v menu AUDIO PARAMETER, je pro nedostupné
1 Vypněte tento receiver do pohotovostního pro aktuální zdroj, nastavení nebo stav tohoto zobrazování obrazu lehké 0 až 500 ms
stavu. receiveru. zpoždění, takže soundtrack je (krok 5 ms)
lehce ze synchronizace
2 Stiskněte najednou tlačítka ECO a 36
STANDBY/ON na tomto přístroji. s obrazem.
Zobrazí se UP MIX: OFF a funkce Up Mix se Nastavením mírného zpoždění
vypne. Pokud chcete funkci Up Mix opět zapnout,
opakujte tento postup. zvuku můžete obraz
 Pokud je funkce Up Mix zapnutý, na displeji svítí synchronizovat se zvukem.
indikátor .
MIDNIGHT/LOUDNESS

Funkce MIDNIGHT umožňuje
efektivně poslouchat prostorový

zvuk filmů i při nízkých úrovních M/L OFF

hlasitosti. MIDNIGHT
Funkce LOUDNESS se používá LOUDNESS

pro získání dobrých basů a
výšek z hudebních zdrojů při

nízkých úrovních hlasitosti.

Poslech vašeho systémux

Nastavení Možnosti Nastavení Možnosti Nastavení Možnosti

S. RTV LFE ATT A.DLY e

(Sound Retriver (LFE Attenuate (Auto Delay
funkce Sound Retriver) ztlumení LFE kanálu) automatické zpoždění)
Funkce Sound Retriever používá Některé Dolby Digital a DTS Tato funkce automaticky
novou DSP technologii, která audio zdroje obsahují ultra-nízké koriguje zpoždění audio-video
pomáhá obnovovat zvukovou OFF a
CD kvalitu komprimovaného ON basové tóny. Pokud je to třeba, 0 (0 dB) signálu mezi přístroji
můžete nastavit ztlumení LFE 5 (–5 dB)
pro omezení ultra-nízkých tónů 10 (–10 dB) připojenými HDMI kabelem. OFF
2kanálového audio signálu a zkreslení zvuku z reproboxů. 15 (–15 dB) Zpoždění zvuku se nastaví podle ON
Pokud nastavíte doporučenou 20 (–20 dB)
obnovováním tlaku vzduchu a hodnotu 0 dB, LFE nebude OFF (vypnuto) provozního stavu
vyhlazením skokových artefaktů omezeno. Pokud nastavíte displeje/monitoru připojeného

vzniklých po kompresi signálu. přes HDMI propojení. Zpoždění
obrazu se nastavuje
DUAL MONO b CH1 -
Nastavení, jak budou je slyšet jen kanál 1 –15 dB, LFE bude omezeno automaticky podle zpoždění

přehrávány Dolby Digital CH2 - o uvedenou úroveň. Pokud zvuku.
vyberete OFF, z LFE kanálu
soundtracky kódované jako je slyšet jen kanál 2 C.WIDTH f
nebude reprodukován žádný
duální mono. CH1 CH2 – zvuk. (Center Width
šířka centrálního pásma)
z předních reproboxů SACD G. (Aplikovatelné pouze při použití
jsou slyšet oba kanály

F.PCM (SACD Gain centrálního reproboxu.) 0 až 7
zesílení SACD) d Propojení přechodu centrálního (výchozí nastavení:
(Fixed PCM Zvýrazněte detaily v SACD 0 (0 dB)
pevné nastavení PCM) maximalizováním dynamického +6 (+6 dB) kanálu s levým a pravým 3)
předním kanálem. Pokud
Toto je užitečné, pokud zjistíte,
že je lehké zpoždění než OFF rozsahu (během digitálního vyberete vyšší nastavení, zvuk

rozpozná PCM signál například OFF zpracování). bude širší, pokud vyberete nižší
nastavení, zvuk bude užší.
na CD. ON HDMI

Pokud vyberete ON, může být (HDMI Audio DIMEN f
HDMI zvuk)
při přehrávání ne-PCM zdrojů (Dimension
reprodukován šum. Pokud se to Nastavení směrování výstupního rozměr)

stane, vyberte jiný vstupní HDMI audio signálu do výstupu AMP Nastavení vyvážení –3 až +3
signál. tohoto receiveru (AMP) nebo do THRU prostorového zvuku zepředu
dozadu. Pokud vyberete nižší (výchozí nastavení:
DRC TV (THRU). Pokud vyberete nastavení, zvuk bude posunut 0)

(Dynamic Range Control THRU, z tohoto receiveru
řízení dynamického rozsahu) AUTO c nebude reprodukován žádný dozadu, pokud vyberete vyšší

Nastavení úrovně dynamického MAX zvuk. nastavení, zvuk bude posunut
dopředu.
rozsahu pro filmové soundtracky MID

optimalizované pro Dolby OFF PNRM f

Digital, DTS, Dolby Digital Plus, (Panorama)
Dolby TruHD a DTS-HD. Rozšíření předního stereo OFF

obrazu včetně surroundových ON
reproboxů pro vytvoření

“obklopujícího” efektu.

37

Poslech vašeho systémux

Nastavení Možnosti a Výchozí nastavení pro vstupy iPod/USB,
ADAPTER, NETRADIO, M.SERVER nebo
C.IMG g FAVORITE je ON.

(Center Image b Toto nastavení pracuje pouze se soundtracky Dolby
centrální obraz) Digital nebo DTS kódovanými v duálním mono
(Aplikovatelné pouze při použití režimu.
centrálního reproboxu.)
c Výchozí nastavení AUTO je dostupné pouze pro
Nastavení centrálního obrazu 0 až 10 signály Dolby TrueHD. Pro jiné signály než Dolby
TrueHD vyberte nastavení MAX nebo MID.
pro vytvoření širšího stereo (výchozí nastavení
efektu s vokály. Nastavte efekt pro d Při používání většiny SACD disků byste neměli mít
žádný problém, ale pokud je zvuk zkreslený, je
od 0 (všechny signály NEO:6 MUSIC: 3
centrálního kanálu jsou NEO:6 CINEMA: 10) nejlepší nastavit zesílení zpět na 0 dB.
e Tato funkce je dostupná, pouze když připojený
reprodukovány z levého a
pravého předního reproboxu) do displej/monitor pro HDMI propojení podporuje
automatické nastavení audio/Video synchronizace
10 (všechny signály centrálního (funkci Lip Sync). Pokud zjistíte, že automaticky
nastavení zpoždění je nevhodné, nastavte A.DLY na
kanálu jsou reprodukovány OFF a zpoždění nastavte manuálně.
pouze centrálním reproboxem). Další informace o funkci Lip Sync naleznete
v návodu k použití vašeho displeje/monitoru.
f Toto je dostupné pouze pro 2kanálové zdroje
v režimu DOLBY PLII MUSIC.
g Pouze když posloucháte 2kanálové zdroje v režimu
NEO:6 CINEMA nebo NEO:6 MUSIC.

38

6. Přehrávání se Síťovými funkcemi O přehrávatelných síťových DLNA přístrojích V režimu AirPlay můžete používat následující operace:
 Nastavení hlasitosti tohoto receiveru z iPodu touch,
Úvod Tento receiver umožňuje přehrávat hudbu z media
serverů připojených ke stejné LAN (Local Area Network) iPhonu, iPadu nebo z iTunes.
Tento receiver je vybaven terminálem LAN (pro (lokální počítačové síti), jako je tento receiver.  Zapauzování/pokračování v přehrávání, skok na
připojení domácí počítačové sítě) a pokud tento Tento receiver umožňuje přehrávání souborů uložených
receiver připojíte k LAN, můžete se bavit různými na následujících zařízeních: předchozí/následující skladbu, přehrávání
následujícími funkcemi.  Počítačích s operačním systémem Microsoft Windows v náhodném pořadí a opakování přehrávání
z dálkového ovladače tohoto receiveru. (Stiskněte
Poslech stanic Internetového rádia Vista nebo XP a s nainstalovaným programem tlačítko NETWORK, abyste mohli ovládat operace
Pomocí databázové služby vTuner exkluzivně pouze pro Windows Media Player 11. v “síťovém” režimu.)
přístroje Pioneer si můžete vytvořit, upravit a spravovat  Počítačích s operačním systémem Microsoft Windows
seznam oblíbených stanic Internetového rádia a pak si 7 nebo 9 a s nainstalovaným programem Windows *1 Další informace naleznete na webových stránkách
prostě vybrat oblíbenou stanici pro poslech. Media Player 12. http://www.apple.com
Další informace naleznete v kapitolách Přehrávání se  DLNA-kompatibilních digitálních media serverech (na
Síťovými funkcemi a Poslech stanice Internetového počítačích nebo jiných přístrojích). *2 Tento receiver se automaticky zapne, pokud je
rádia. Network Standby nastaveno na ON.
Soubory uložené na PC (počítačích) nebo DMS
Přehrávání hudebních souborů uložených (Digitálních Media Serverech), jak bylo popsáno výše, Poznámka
v počítači mohou být přehrávány příkazem z externího DMC.  Pro použití funkce AirPlay je zapotřebí prostředí sítě.
Přes tento přístroj můžete přehrávat spoustu hudby Přístroje řízené tímto DMC pro přehrávání souborů se  Funkce AirPlay na tomto receiveru byla vyvinuta a
uložené na vašem počítači. nazývají DMR (Digital Media Renderer). Tento receiver
 Kromě počítače můžete také přehrávat audio podporuje funkci DMR. Když je v režimu DMR, ,můžete otestována na softwarových verzích iPodu, iPhonu,
z externího kontroléru provést takové operace jako iPadu softwarových verzích iTunes, které jsou
soubory uložené na jiných přístrojích s vestavěnou přehrávání (play) nebo ukončení přehrávání (stop) uvedeny na webových stránkách firmy Pioneer.
funkcí media serveru založenou na rámci a protokolu souborů. Můžete provést také nastavení hlasitosti nebo Pokud používáte iPod, iPhone, iPad nebo iTunes
DLNA 1.5 (například pevný disk nebo audio systém rychlé ztlumení zvuku. s jinou než uvedenou softwarovou verzí, funkce
s možností připojení k síti (LAN)).  Podle tohoto, jaký externí kontrolér používáte, může AirPlay nemusí být kompatibilní a nemusí správně
Další informace naleznete v kapitolách Přehrávání se pracovat.
Síťovými funkcemi a Přehrání audio souborů uložených při nastavení hlasitosti z kontroléru dojít k přerušení
na přístrojích připojených k síti (LAN). přehrávání. V takovém případě nastavujte hlasitost O serverové funkci DHCP
na tomto receiveru nebo z jeho dálkového ovladače.
Poznámka Pro přehrávání audio souborů uložených na přístrojích
 Pokud chcete poslouchat stanice Internetového Použití funkce AirPlay na iPodu touch, iPhonu, v síti nebo pro poslech stanic Internetového rádia,
iPadu a iTunes musíte na vašem routeru zapnout serverovou funkci
rádia, musíte mít nejprve smlouvu se svým ISP DHCP. V případě, že váš router nemá vestavěnou
(poskytovatelem připojení k Internetu). Funkce AirPlay pracuje s iPhonem, iPadem a iPodem serverovou funkci DHCP, je nezbytné provést nastavení
 Fotografie a video soubory nelze přehrávat. touch s OS 4.3.3 nebo vyšším, Mac s OS X Mountain manuálně. Pokud to neuděláte, nemůžete přehrávat
 Pokud používáte Windows Media Player 11 nebo Lion a Mac a PC s iTunes 10.2.2 nebo vyšším. audio soubory uložené na přístrojích v síti nebo
Windows Media Player 12, nemůžete přes tento Pokud chcete používat funkci AirPlay, vyberte tento poslouchat stanice Internetového rádia.
receiver přehrávat soubory chráněné protikopírovací receiver na vašem iPodu touch, iPhonu, iPadu nebo Další informace naleznete v kapitole Menu Network
ochranou. v iTunes. *1 Setup.
Jakmile začnete AirPlay používat, vstup tohoto
receiveru se přepne na AirPlay. *2

39

Přehrávání se Síťovými funkcemi x

Autorizace tohoto receiveru Přehrávání se Síťovými funkcemi Můžete přehrávat pouze audio soubory označené
symbolem . Pokud jsou složky označeny
Aby bylo možné provádět přehrávání, musí se tento Důležité symbolem , tlačítky / a ENTER vyberte
receiver nejprve autorizovat. Pokud provedete připojení  Pokud je doména nakonfigurována v síťovém požadovanou složku a audio soubory.
tohoto receiveru k PC přes LAN (sít), tato autorizace
proběhne automaticky. Pokud ne, proveďte autorizaci prostředí Windows, nemůžete se připojit k PC v síti,  Pokud při zobrazeném seznamu stiskněte
tohoto receiveru manuálně na PC. Metoda autorizace když jste zalogováni k doméně. Namísto zalogování
(nebo povolení) přístupu je velmi odlišná podle k doméně se zalogujte k lokálnímu přístroji. nebo , přepnete se na předchozí nebo
aktuálně používaného typu serveru. Další informace  Existují případy, kdy odehraný čas nemusí být
naleznete v návodu k použití vašeho serveru. zobrazen správně. následující stranu seznamu.
 Přibližně 1 minuta je zapotřebí od zapnutí tohoto
O funkci HTC Connect přístroje a kompletního spuštění komunikace 3 Opakujte krok 2 pro přehrávání požadované
s počítačem. skladby.
Funkce HTC Connect na tomto receiveru poskytuje
snadnou cestu, jak se bavit hudebním obsahem 1 Opakovaným stisknutím NETWORK vyberte Detailní informace naleznete v následujících
z vašeho smartphonu (chytrého telefonu) s certifikací kategorii, kterou chcete přehrávat. kapitolách:
HTC Connect. Receiveru může trvat nějaký čas, než se připojí  Poslech stanic Internetového rádia.
1. Streamování hudby pomocí HTC Connect na tomto k síti.  Přehrávání audio souborů uložených na
V seznamu si vyberte požadovanou kategorii:
přístroji bylo vyvinuto a testováno podle  NETRADIO: Internetové rádio. přístrojích v síti.
certifikačního programu HTC Connect Certified s HTC  M.SERVER: Serverové přístroje v síti (Media  Přehrávání vašich oblíbených skladeb.
na vzájemnou funkčnost s HTC Connect- Server).
kompatibilními chytrými telefony firmy HTC.  FAVORITE: Aktuálně registrované skladby Ovládání základního přehrávání
2. Funkcí HTC Connect není aktuálně podporována do seznamu Favorites.
funkce Music Navigation přes “průběhovou lištu”. Podle vybrané kategorie se zobrazí názvy složek, Z dálkového ovladače můžete provést následující
3. Aplikace třetích stran (tedy jiné než předinstalovaná souborů nebo stanic Internetového rádia. operace. Mějte na paměti, že podle aktuálně
aplikace “Music” firmy HTC) nebyly testovány pro přehrávané kategorie nejsou některá tlačítka dostupná.
kompatibilitu a nemusí správně fungovat. HTC 2 Tlačítky / vyberte pro přehrávání složku,
Connect bylo testováno s kódovacími formáty MP3, hudební soubory nebo stanici Internetového  Stisknutím tlačítka NETWORK přepněte
AAC, WMA a WAV. Jiné formátu nemusí být rádia, pak stiskněte ENTER. dálkový ovladač do režimu NETRADIO,
kompatibilní. Tlačítky / se můžete pohybovat v seznamu a M.SERVER nebo FAVORITE.
4. Silný síťový provoz může provoz funkce HTC Connect vybrat požadovanou položku. Jakmile stisknete
ovlivnit. ENTER, spustí se přehrávání se zobrazením
obrazovky přehrávání vybrané položky. Pokud se
HTC Connect-certifikované smartphony chcete vrátit na obrazovku seznamu, stiskněte
HTC Connect-kompatibilní smartphony (chytré RETURN.
telefony). Zkontrolujte si prosím na webových Pokud se zobrazí seznam z obrazovky přehrávání,
stránkách http://www.pioneerelectronics.com/htc tak když 10 vteřin po zobrazení seznamu
aktuální informace o podporovaných přístrojích a audio neprovedete žádnou operaci, automaticky se opět
formátech. zobrazí obrazovka přehrávání.
Specifikace a vzhled se může změnit bez předchozího
upozornění. 40
HTC, HTC Connect a logo HTC Connect jsou ochranné
značky HTC Corporation.

Poslech stanic Internetového rádia Registrace vysílací stanice neuvedené v seznamu Přehrávání se Síťovými funkcemi x
vTuner ze speciálních stránek Pioneer
Internetové rádio je vysílací služba vysílaná přes S tímto receiverem můžete uložit a přehrávat i stanici, 4 Přejděte na speciální stránky Internetového
Internet. Existuje velký počet vysílaných stanic která není uvedena v seznamu stanic distribuovaných rádio Pioneer z vašeho počítače a proveďte
Internetového rádia a různé služby z nejrůznějších přes vTuner, Zkontrolujte přístupový kód vyžadovaný registrační proces.
koutů světa. Některé jsou hostované, spravované a pro registraci na receiveru a použijte tento kód pro http://www.radio-pioneer.com
vysílané soukromě, zatímco jiné jsou odpovídající přístup na speciální stránky Internetového rádia Pioneer Přejděte na tyto stránky a zadejte přístupový kód
formou tradičním terestriálním rádio stanicím nebo a registrujte vysílací stanice do seznamu Favorites získaný v kroku 3, pak postupujte podle instrukcí
rozhlasovým sítím. Zatímco terestriální neboli OTA (oblíbených). Adresa speciálních stránek Internetového na obrazovce.
(over-the-air) jsou rozhlasové stanice geograficky rádio Pioneer je: http://www.radio-pioneer.com
omezené podle rozsahu vysílacích vln, stanice 5 Podle instrukcí na obrazovce počítače
Internetového rádia jsou dostupné kdekoliv na světě, 1 Opakovaným stisknutím NETWORK vyberte registrujte požadované vysílací stanice
tak, kde je dostupné připojení k Internetu. Na tomto kategorii NETRADIO. do seznamu Favorites (oblíbené).
receiveru můžete při přehrávání Internetového rádia Zobrazí se seznam stanic Internetového Můžete tedy registrovat stanice, které jsou
vybírat stanice Internetového rádia podle žánru. rádia. uvedeny v seznamu vTuner, i ty, které v něm
uvedeny nejsou. V tomto případě jsou
O seznamu stanic Internetového rádia 2 Tlačítky / vyberte “Help”, registrovány na tomto receiveru jako Favorites
Seznam stanic Internetového rádia na tomto receiveru pak stiskněte ENTER. a mohou být použity pro přehrávání.
je vytvořený, upravený a spravovaný v databázové
službě vTuner vytvořené exkluzivně pro tento receiver. 3 Tlačítky / vyberte “Get access code”, Přehrávání audio souborů uložených
Detaily naleznete v kapitole vTuner. pak stiskněte ENTER. na přístrojích v síti

Uložení a vyvolání stanic Internetového rádia Zobrazí se přístupový kód vyžadovaný pro Tento receiver umožňuje přehrávat hudební soubory
Stanice Internetového rádia můžete snadno uložit a pak registraci na speciálních stránkách Internetového uložené na media serverech připojených ke stejné síti
snadno vyvolat. Další informace naleznete v kapitole rádia Pioneer. Poznamenejte si jej. (LAN), jako je tento receiver. Tento receiver umožňuje
Přehrávání vašich oblíbených skladeb. Na obrazovce Help si můžete zkontrolovat přehrávání souborů uložených na následujících
 Pro poslech stanic Internetového rádia musíte mít následující položky: zařízeních:
 Get access code: Přístupový kód vyžadovaný  Počítačích s operačním systémem Microsoft Windows
vysokorychlostní širokopásmový přístup k Internetu.
Abyste se mohli plně bavit Internetovým rádiem, pro registraci na speciálních stránkách Vista nebo XP a s nainstalovaným programem
použijte alespoň 56K nebo ISDN modem. Internetového rádia Pioneer. Windows Media Player 11.
 Čísla portů jsou závislé na stanici Internetového  Show Your WebID/PW: Po registraci na  Počítačích s operačním systémem Microsoft Windows
rádia. Zkontrolujte nastavení firewallu. speciálních stránkách Internetového rádia 7 nebo 9 a s nainstalovaným programem Windows
 Seznam stanic Internetového rádia v databázové Pioneer se zobrazí registrační ID a heslo. Media Player 12.
službě vTuner se může z různých důvodů změnit  Reset Your WebID/PW: Resetování všech  DLNA-kompatibilních digitálních media serverech
nebo může být odstraněn. informaci zadaných na speciálních stránkách (na počítačích nebo jiných přístrojích).
 Podle konkrétní stanice Internetového rádia může Internetového rádia Pioneer. Pokud údaje
být její vysílání přerušeno nebo ukončeno. resetujete, odstraní se také všechny uložené
V takovém případě stanici vybranou v seznamu vysílací stanice. Pokud pak chcete nějaké
stanic Internetového rádia nemůžete poslouchat. stanice poslouchat, musíte je po resetování
vašich údajů opět uložit (registrovat).

41

Přehrávání vašich oblíbených skladeb Menu Network Setup Přehrávání se Síťovými funkcemi x
Do seznamu Favorites (oblíbené) můžete uložit až 64
oblíbených skladeb na media serveru a/nebo stanic Nastavení parametrů sítě pro poslech stanici Konfigurace sítě
Internetového rádia. Mějte na paměti, že můžete Internetového rádia na tomto receiveru.
registrovat pouze audio soubory uložené na zařízeních Nastavení IP adresy/Proxy
připojených k LAM (síti). 1 Stiskněte NETWORK. V případě, že router připojený ke konektoru LAN na
2 Stiskněte HOME MENU. tomto receiveru je širokopásmový router (s vestavěnou
Registrování a odstranění audio souborů a stanic serverovou funkcí DHCP), prostě zapněte serverovou
Internetového rádia do a ze složky Favorites. Na obrazovce TV se zobrazí menu Network Setup. funkci DHCP a parametry sítě nemusíte nastavovat
Tlačítky /// a ENTER se můžete manuálně. Níže uvedené síťové parametry musíte
1 Opakovaným stisknutím NETWORK vyberte pohybovat po obrazovce a vybírat položky menu. nastavit pouze v případě, že připojíte tento receiver
kategorii NETRADIO nebo M.SERVER. Stisknutím RETURN se vrátíte na předchozí k routeru, který není vybaven serverovou funkcí DHCP.
menu. Pokud si nejste zcela jisti, tak se před nastavením
2 Vyberte skladbu nebo stanici Internetového  Stisknutím HOME MENU můžete menu parametrů sítě poraďte s vaším ISP nebo počítačovým
rádia, kterou chcete registrovat, odborníkem.
pak stiskněte tlačítko +Fav. Network Setup kdykoliv ukončit.  IP Address (IP adresa): Zadaná IP adresa musí být
Vybraná skladba nebo stanice Internetového rádia
se registruje do seznamu Favorites. 3 Vyberte si nastavení, které chcete upravit. v povoleném rozsahu. Pokud je zadaná adresa mimo
 Network Configuration následující rozsahy, nemůžete přehrávat audio
Poznámka - IP Address, Proxy: Nastavení IP soubory uložené na zařízeních připojených k síti nebo
 Pokud chcete ze seznamu Oblíbených odstranit adresy/Proxy tohoto receiveru (viz díle). poslouchat stanice Internetového rádia.
- Friendly Name: Název tohoto receiveru Class A: 10.0.0.1 až 10.255.255.254
registrovanou skladbu, vyberte ji ve složce a zobrazený na počítači nebo jiném přístroji Class B: 172.16.0.1 až 172.32.255.254
stiskněte +Fav. Vybraná skladby se odstraní ze připojeném k síti. Tento název můžete Class C: 192.168.0.1 až 192.168.255.254
seznamu Favorites. změnit.  Subnet Mask (maska podsítě): Pokud je xDSL
- Parental Lock: Omezení použití funkcí sítě. Model nebo terminálový adaptér připojen přímo
 Language: Nastavení jazyku funkce NETWORK k tomuto receiveru, zadejte masku podsítě získanou
při zobrazení přes OSD. od vašeho ISP. Ve většině případů je to
 Firmware Update: Aktualizace firmwaru 255.255.255.0
tohoto receiveru a kontrola verze firmwaru.  Default Gateway (výchozí brána): Pokud je
 Factory Reset: Resetování všech nastavení k tomuto receiveru připojena brána (router), zadejte
připojení k síti na výchozí tovární hodnoty. odpovídající IP adresu.
 System Info: Kontrola nastavení sítě tohoto  Primary DNS Server/Secondary DNS Server
receiveru. (primární/sekundární DNS server): Pokud máte od
vašeho ISP pouze jednu adresu DNS serverz, zadejte
ji pro “Primary DNS Server”. Pokud máte ještě
druhou adresu, zadejte ji pro “Secondary DNS
Server”.
 Proxy Hostname/Proxy Port (název/port Proxy):
Toto nastavení je vyžadováno, pokud připojíte tento
receiver k Internetu přes proxy server. Zadejte IP
adresu vašeho proxy serveru do položky “Proxy
Hostname”. Také zadejte číslo portu vašeho proxy
serveru do položky “Proxy Port”.

42

Přehrávání se Síťovými funkcemi x

1 V menu Network Setup vyberte Friendly Name (název přístroje v síti) Jazyk (menu Language)
“Network Configuration”. Pomocí tohoto postupu můžete nastavit jazyk pro
1 V menu Network Setup vyberte zobrazení síťových funkcí přes OSD.
2 V menu Network Configuration vyberte “Network Configuration”.
“IP Address, Proxy”. 1 V menu Network Setup vyberte
2 V menu Network Configuration vyberte “Language”.
3 Vyberte požadované nastavení DHCP. “Friendly Name”.
Pokud vyberete ON, parametry sítě se nastaví 2 Vyberte si požadovaný jazyk.
automaticky a můžete přeskočit krok 4. Pokračujte 3 Vyberte “Friendly Name”, pak vyberte 3 Pokud jste hotovi, stiskněte ENTER.
od kroku 5. “Rename”.
Pokud v síti není serverová funkce DHCP a vy Pokud jste již název změnili, ale nyní jej chcete Vrátíte se do menu Network Setup.
vyberete ON, tento receiver použije jeho vlastní vrátit na výchozí tovární nastavení, vyberte
funkci Auto IP pro určení IP adresy. Default. Aktualizace firmwaru
 IP adresa určená funkcí Auto IP je 169.254.X.X.
Pokud funkce Auto IP takto nastavila IP adresu, 4 Zadejte požadovaný název. Tuto proceduru použijte pro aktualizaci firmwaru tohoto
nemůžete poslouchat stanice Internetového Tlačítky / vyberte znak, tlačítky / vyberte receiveru. Pokud na stránkách Pioneer není soubor
rádia. pozici a stisknutím ENTER potvrďte váš výběr. s aktualizací dostupný, aktualizace firmwaru tohoto
receiveru není zapotřebí.
4 Zadejte IP Address, Subnet Mask, Default Parental Lock (rodičovský zámek) Pokud je soubor s aktualizací firmwaru dostupný,
Gateway, Primary DNS Server a Secondary Nastavte omezení pro používání Internetových služeb. stáhněte si jej do počítače, nahrajte jej na USB
DNS Server. Také nastavte heslo, které se bude používat při paměťové zařízení a toto USB zařízení připojte ke
Tlačítky / vyberte číslo a tlačítky / posuňte nastavování omezení. konektoru USB na čelním panelu tohoto receiveru.
kurzor.  Výchozí tovární nastavení hesla je “0000”.  Pokud je soubor s aktualizací firmwaru dostupný,

5 Pro položku Enable Proxy Server vyberte 1 V menu Network Setup vyberte stáhněte si jej do počítače. Když soubor stahujete
“OFF”, pokud chcete proxy server vypnout “Network Configuration”. z webových stránek Pioneer, je tento soubor
nebo vyberte “ON”, pokud jej chcete zabalený ve formátu ZIP. Než jej nahrajte USB
zapnout. 2 V menu Network Configuration vyberte paměťové zařízení, nejprve jej v počítači rozbalte a
Pokud vyberete OFF, pokračujte od kroku 8. “Parental Lock”. teprve rozbalený soubor(y) nahrajte na USB zařízení.
Pokud vyberete ON, pokračujte od kroku 6. Pokud na USB zařízení máte nahrané nějaké jiné
3 Zadejte heslo. soubory (například předchozí soubory s firmwarem),
6 Zadejte adresu proxy serveru nebo název Tlačítky / vyberte znak, tlačítky / vyberte odstraňte je. Pak toto USB zařízení připojte ke
domény. pozici a stisknutím ENTER potvrďte váš výběr. konektoru USB na čelním panelu tohoto receiveru.
Tlačítky / vyberte znak, tlačítky / vyberte
pozici a stisknutím ENTER potvrďte váš výběr. 4 Zapněte nebo vypněte funkci Parental Lock. Důležité
 OFF: Vypnutí funkce Parental Lock. Internetové  Během probíhající aktualizace nevypínejte tento
7 Zadejte číslo portu vašeho proxy serveru. služby nebudou omezovány.
Tlačítky / vyberte znak, tlačítky / vyberte  ON: Zapnutí funkce Parental Lock a aktivace přístroj a neodpojujte síťový napájecí kabel.
pozici a stisknutím ENTER potvrďte váš výběr. omezení Internetových služeb.
 Během probíhající aktualizace neodpojujte USB
8 Vyberte “OK” pro potvrzení nastavení 5 Pokud chcete změnit heslo, vyberte “Change zařízení od tohoto receiveru.
položky IP Address/Proxy. Password”.
Pokud chcete změnit heslo, vraťte se na krok 3.  Před spuštěním aktualizace si v menu System Info
zkontrolujte verzi firmwaru, jestli je nová verze
43
firmwaru na USB zařízení skutečně nová.

 Aktualizace může resetovat nastavení tohoto
receiveru na výchozí tovární hodnoty.

1 V menu Network Setup vyberte Nastavení sítě pomocí prohlížeče Safari Přehrávání se Síťovými funkcemi x
“Firmware Update”. Nastavení Friendly Name
Receiver zkontroluje, zda USB zařízení připojené 1 Spusťte na vašem počítači prohlížeč Safari. pomocí prohlížeče Safari
k USB portu na čelním panelu tohoto receiveru 2 Klikněte na ikonu Bookmark (záložka).
skutečně obsahuje použitelný firmware. 1 Spusťte na vašem počítači prohlížeč Safari.
Klikněte na Bonjour list(a) a pak vyberte 2 Klikněte na ikonu Bookmark (záložka).
2 Pokud chcete provést aktualizaci, vyberte název tohoto receiveru (Friendly Name) (b)
“Start”. v seznamu Bookmark. Klikněte na Bonjour list(a) a pak vyberte
Pokud se seznam Bonjour nezobrazí, zadejte název tohoto receiveru (Friendly Name) (b)
3 Jakmile se zobrazí “Updating in progress, z prohlížeče Safari IP adresu tohoto receiveru. v seznamu Bookmark.
don’t unplug!”, vyberte “Start”.
 Pokud se zobrazí “File Not Found”, zkuste 3 Klikněte na IP, Proxy Setting 3 Klikněte na Friendly Name.
následující: (IP adresa, nastavení Proxy). 4 Zadejte Friendly Name a pak klikněte
- Na USB zařízení nebyl nalezen žádný soubor
s aktualizací. Zkontrolujte USB v počítači a 4 Proveďte manuální nastavení sítě, pak na Apply (použít).
soubor s aktualizací nahrajte do kořenového klikněte na Apply (použít).
adresáře. Poznámka
- Zkuste odpojit a pak znovu připojit USB Poznámka  Toto nastavení pro síť bylo ověřeno pro Mac OS X
zařízení nebo nahrát soubor s aktualizací na  Toto nastavení pro síť bylo ověřeno pro Mac OS X
USB zařízení znovu. Pokud chyba přetrvává, 10.7 a prohlížeč Safari 5.1.
zkuste použít jiné USB zařízení. 10.7 a prohlížeč Safari 5.1.

4 Aktualizace firmwaru začne. Počkejte
prosím.
OSD zobrazení se během aktualizace vypne a
na displeji bliká “UPDATE”.

5 Pokud se zobrazí “COMPLETE”,
aktualizace je hotová.
 Pokud se zobrazí “FAIL”, došlo během
aktualizace k nějaké chybě. Zkuste následující:
- Vypněte tento receiver a pak jej znovu
zapněte. Pak zkuste provést aktualizaci
znovu.
- Zkuste odpojit a pak znovu připojit USB
zařízení nebo nahrát soubor s aktualizací na
USB zařízení znovu. Pokud chyba přetrvává,
zkuste použít jiné USB zařízení.

44

Nastavení aktualizace pomocí prohlížeče Safari 5 Na vašem počítači (a) vyhledejte nejnovější Přehrávání se Síťovými funkcemi x
firmware a pak klikněte na Upload (b).
1 Spusťte na vašem počítači prohlížeč Safari. Koncovka firmwaru je “.fw”. Vyberte si tedy Resetování na výchozí tovární hodnoty
2 Klikněte na ikonu Bookmark (záložka). soubor, který má koncovku “.fw”.
Zobrazí se potvrzovací obrazovka. Pokud chcete Pomocí této procedury můžete resetovat všechna
Klikněte na Bonjour list(a) a pak vyberte pokračovat v aktualizaci, stiskněte OK. Jakmile se nastavení tohoto receiveru na výchozí tovární hodnoty.
název tohoto receiveru (Friendly Name) (b) proces aktualizace spustí, nemůžete jej zastavit.
v seznamu Bookmark. Počkejte, až se soubor stáhne (podle rychlosti ve 1 V menu Network Setup vyberte
vaší síti (LAN) to může trvat přibližně jednu “Factory Reset”.
3 Klikněte na Firmware Update minutu).
(aktualizace firmwaru). 2 Vyberte “Start”.
6 Zobrazí se obrazovka průběhu stahování. 3 Pokud chcete provést resetování,
4 Klikněte na Start. Jakmile je stahování dokončeno, zobrazí se “The
upload process finished successfully”. vyberte “OK”.
Jakmile je aktualizace dokončena, vypněte tento Obrazovka se automaticky vrátí na obrazovku
přístroj a pak odpojte síťový napájecí kabel ze přehrávání.
zásuvky (na zdi).
Systémové informace
Pomocí této procedury můžete zkontrolovat následující
položky nastavení sítě na tomto přístroji.
 IP Address: IP adresa tohoto receiveru.
 MAC Address: MAC adresa tohoto receiveru.
 Release ID: Verze firmwaru tohoto receiveru.

1 V menu Network Setup vyberte
“System Info”.
Zobrazí se stav položek vztažených k nastavení
sítě tohoto receiveru.

2 Pokud jste hotovi, stiskněte RETURN.
Vrátíte se do menu Network Setup.

45

O přehrávání Sítě Obsah přehrávatelný přes síť Přehrávání se Síťovými funkcemi x

Funkce Network Playback (přehrávání sítě) tohoto  I když jsou kódovány v kompatibilním formátu, může O Přehrávání přes Síť
přístroje používá následující technologie: se stát, že některé soubory nelze správně přehrávat.
 Přehrávání se může zastavit, pokud vypnete počítač
Windows Media Player (přehrávač médií)  Fotografie nebo filmové soubory nelze přes tento nebo pokud během přehrávání obsahu odstraníte
Detailní informace naleznete v kapitole Windows Media přístroje přehrávat. nějaký media soubor.
Player 11/Windows Media Player 12
 Mohou nastat případy, že stanici Internetového rádia  Pokud jsou nějaké problémy se sítovým prostředím
DLNA sice můžete vybrat v seznamu, ale nemůžete ji (například silný provoz v síti), může se stát, že obsah
poslouchat. nebude správně zobrazen nebo správně přehráván
DLNA CERTIFIEDTM Audio přehrávač (přehrávání může mít výpadky nebo se může úplně
Digital Living Network Alliance (DLNA) je organizace,  Podle typu serveru se může stát, že některé funkce přerušit). Pro nejlepší výkon doporučujeme mezi
která sdružuje firmy napříč různými obory spotřební nejsou podporovány. přehrávačem a počítačem propojení 100BASE-TX.
elektroniky, počítačového průmyslu a automobilového
průmyslu. Digital Living poskytuje spotřebitelům  Podporované formáty se liší podle severu. Díky tomu,  Pokud simultánně přehrává několik klientů v síti, jak
jednoduché sdílení digitálních médií přes drátové nebo pokud nejsou některé soubory podporovány je to běžné, přehrávání může být přerušované nebo
bezdrátové sítě v domácnostech. serverem, nezobrazí se na tomto přístroji. Další se může zastavit úplně.
Certifikační logo DLNA umožňuje snadné vyhledání informace naleznete v návodu k použití vašeho
přístrojů, které jsou v souladu s nařízeními ver 1.5 serveru.  Podle bezpečnostního softwaru nainstalovaného na
DLNA Interoperability. vašem PC a nastavení tohoto softwaru se může stát,
Pokud je na PC spuštěn DLNA serverový software nebo Zřeknutí se zodpovědnosti za obsah třetích stran že připojení k síti bude blokováno.
je k tomuto přístroji připojeno jiné DLNA kompatibilní Přístup k obsahu poskytovanému třetími stranami
zařízení, mohou být vyžadovány některé změny vyžaduje vysokorychlostní připojení k Internetu a může Firma Pioneer nenese žádnou zodpovědnost
v nastavení softwaru nebo v nastavení zařízení. Další také vyžadovat registraci nebo placený přístup. za jakékoliv poruchy přehrávače a/nebo Síťových funkcí
informace naleznete v nápovědě k softwaru nebo v Služby třetích stran se mohou kdykoliv změnit, přerušit kvůli chybě komunikace nebo poruchám spojeným se
návodu k použití přístroje. nebo ukončit, a to bez předchozího upozornění. Firma síťovým připojením a/nebo poruchám vašeho počítače.
DLNATM, logo DLNA a DLNA CERTIFIED jsou ochranné Pioneer se zříká jakékoliv zodpovědnosti ohledně Kontaktujte prosím vašeho ISP nebo dodavatele vašeho
značky, servisní značky nebo certifikační značky funkčnosti připojení k takovýmto službám. počítače.
společnosti Digital Living Network Alliance. Firma Pioneer nereprezentuje nebo nezaručuje, že Tento přístroj obsahuje technologii vlastněnou
služby obsahu budou pokračovat nebo že nudou společností Microsoft Corporation, jež nemůže být
dostupné po nějakou dobu, a jakékoli takové záruky, používána nebo distribuována bez licence Microsoft
výslovné nebo implicitní, jsou vyloučeny. Licensing, Inc.
Microsoft, Windows, Windows Media a Windows Vista
jsou registrované ochranné značky nebo ochranné
značky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených
státech Amerických a/nebo jiný zemích.

46

Přehrávání se Síťovými funkcemi x

Glosář Tento software si můžete volně stáhnout z webových Hudební soubory
stránek společnosti Microsoft.
aacPlus  Windows Media Player 11 (pro Windows XP nebo Koncovka Popis
AAC dekodér používá technologii aacPlus vyvinutou
společností Coding Technologies. Windows Vista) MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
(www.codingtechnologies.com)  Windows Media Player 12 (pro Windows 7 nebo
.mp3 a vzorkovací
FLAC Windows 8) frekvence
FLAC (Free Lossless Audio Codec) je bezeztrátový volně Další informace naleznete na webových stránkách kvantizace 32 / 44.1/ 48 kHz
dostupný formát audio souborů. Bezeztrátový znamená, Microsoft. 16 bitů
že je zvuk zkomprimován bez ztráty kvality. počet kanálů 2
Přehrávatelné formáty souborů 8 – 320 kbps
vTuner datový tok podporováno/
To je volně dostupný online obsahový server pro Funkce NETWORK tohoto receiveru podporuje podporováno
Internetové rádio. Mějte na paměti, že poplatky za následující formáty souborů. Mějte na paměti, že VBR/CBR
použití jsou obsaženy v poplatcích za upgrade. některé formáty souborů nejsou pro přehrávání
dostupné, i když jsou uvedeny v seznamu WAV (LPCM)
Windows Media přehrávatelných typů souborů. Kromě toho je
To je ochranná protikopírovací technologie vyvinutá kompatibilita formátu souborů velmi závislá na typu .wav vzorkovací 32 / 44.1/ 48 / 88.2
firmou Microsoft. serveru. Zkontrolujte si na vašem serveru, zda jsou frekvence 96/ 176.4 / 192 kHz
Poskytovatelé obsahu používají technologii správy formáty souborů kompatibilní s tímto receiverem
digitálních práv pro Windows Media obsaženou v tomto podporovány vaším serverem. kvantizace 16 bitů, 24 bitů
přístroji (WM-DRM) k ochraně integrity jejich obsahu  Přehrávání Internetového rádia může být ovlivněno počet kanálů
(Bezpečný obsah), tak, aby nedošlo k zneužití jejich WMA (WMA2/7/8/9) 2
intelektuálního vlastnictví, včetně autorských práv, prostředím Internetové komunikace a může se stát,
v takovém obsahu. že přehrávání nebude možné, i když chcete .wma b vzorkovací
přehrávat soubor ve formátu, který je zde uveden. frekvence
Windows Media Player 11/  Pokud jsou hudební soubory (WAV, FLAC, AIFF kvantizace 32 / 44.1/ 48 kHz
Windows Media Player 12 a Apple Lossless) správně přehrávány a mají stejný 16 bitů
To je software, který umožňuje doručovat hudbu, formát, vzorkovací frekvenci, počat kvantizačních počet kanálů 2
fotografie nebo filmy ze počítače s operačním systémem bitů a počet kanálů, budou přehrávány bez pauz 5 – 320 kbps
Microsoft Windows do domácího stereo systému a do (mezer). datový tok podporováno/
vašeho TV. - Přehrávání bez mezer (Gapless playback) není podporováno
Pomocí tohoto softwaru můžete přehrávat soubory VBR/CBR
uložené na PC z různých přístrojů, jako by byly u vás možné, pokud je formát změněn (transkódován)
doma. na serveru. FLAC
- Přehrávání bez mezer není možné v režimu DMR.
.flac c vzorkovací 32 / 44.1/ 48 / 88.2
frekvence 96/ 176.4 / 192 kHz

kvantizace 16 bitů, 24 bitů
počet kanálů
2

47

Přehrávání se Síťovými funkcemi x

Koncovka Popis 32 / 44.1/ 48 / 88.2 a MPEG Layer-3 audio dekódovací technologie
FLAC 96/ 176.4 / 192 kHz licencovaná společností Fraunhofer ISS and
16 bitů, 24 bitů Thomson multimédia.
.flac d vzorkovací 2
frekvence b Soubory kódované pomocí Windows Media Codec
32 / 44.1/ 48 / 88.2 9 mohou být přehrávány, ale některé části
AIFF kvantizace 96/ 176.4 / 192 kHz specifikace nejsou podporovány; zvláště Pro,
počet kanálů 16 bitů, 24 bitů Lossless, Voice.
.aif 2
.aiff vzorkovací c Nekomprimované soubory FLAC nejsou
frekvence 32 / 44.1/ 48 / 88.2 podporovány. Firma Pioneer nezaručuje
96/ 176.4 / 192 kHz přehrávání.
16 bitů, 24 bitů
kvantizace 2
počet kanálů
Apple Lossless

.m4a vzorkovací
.mp4 frekvence

kvantizace
počet kanálů

48

7. Home Menu 4 Vyberte položku, kterou chcete nastavit. Manualní nastavení reproboxů

Použití Home Menu  Auto MCACC: Rychlé a efektivní automatické (menu Manual SP Setup)
nastavení surroundového systému.
Následující kapitola popisuje, jak provést detailní Detaily naleznete v kapitole Automatické Tento receiver umožňuje provést detailní nastavení pro
nastavení tohoto přístroje a také jak provést individuální nastavení prostorového zvuku (MCACC). optimalizaci výkonu prostorového zvuku. Toto nastavení
detailní doladění nastavení repro systému podle vašich však musíte provést pouze v případě, že jste změnili
potřeb.  Manual SP Setup rozmístění vašeho repro systému nebo přidali/ubrali
- Speaker Setting: Zadání velikosti a počtu reprobox.
Důležité připojených reproboxů (viz dále).
 Pokud jsou připojena sluchátka, odpojte je. - X.Over: Nastavení frekvencí, které se budou Tato nastavení jsou určena pro jemné doladění vašeho
 : Pokud vyberete vstup NETRADIO, M.SERVER, odesílat do subwooferu. systému, a pokud jste spokojeni s nastavením pomocí
- Channel Level: Nastavení kanálů procedury Auto MCACC, není nezbytné je provádět.
FAVORITE, iPod/USB nebo ADAPTER, Home jednotlivých reproboxů a tedy i celkového
Menu nelze spustit. vyvážení vašeho repro systému. Důležité
 : Pokud vyberete vstup iPod/USB, Home Menu - Speaker Distance: Nastavení vzdálenosti  : Podle nastavení Speaker Setting mohou být
nelze spustit. jednotlivých reproboxů od poslechové pozice.
rozdíly v položkách reproboxů, které lze nastavit.
1 Zapněte tento receiver a TV.  Input Assign Uvedené zobrazení OSD pro tyto instrukce k použití
2 Na TV vyberete vstup, ke kterému je - Analog Input: Určení, co je připojeno je příklad, kdy je Speaker System nastaveno
k audio vstupu ANALOG IN1. na Surr. Back.
připojen tento receiver.
 Auto Power Down: Automatické vypnutí Nastavení reproboxů
3 Na dálkovém ovladači stiskněte RECEIVER, (menu Speaker Setting)
pak stiskněte tlačítko HOME MENU. receiveru do pohotovostního stavu, když Použijte toto nastavení pro určení konfigurace vašeho
Na TV obrazovce se zobrazí Home Menu. receiver není po zadanou dobu nijak ovládán. repro systému (velikost a počet reproboxů). Pomocí
Tlačítky /// a ENTER se můžete tohoto nastavení můžete také zkontrolovat, že
pohybovat po obrazovce a vybírat položky menu.  HDMI Setup: Nastavení funkce Audio Return procedura Auto MCACC byla provedena správně.
Stisknutím RETURN se vrátíte na předchozí
menu. Channel nebo vstupního HDMI signálu pro 1 V Home Menu vyberte
 Stisknutím HOME MENU můžete Home Menu výstup Standby Through nebo ne pro “Manual SP Setup”.
kdykoliv ukončit. pohotovostní stav.
2 V menu Manual SP Setup vyberte
 Network Standby : Umožňuje použití “Speaker Setting”.

funkce AirPlay, i když je tento receiver
v pohotovostním stavu.

 MHL Setup : úprava nastavení vztaženého

k MHL.

 Speaker System : Nastavení, jak se budou

používat repro terminály.

 OSD Setup System : Zapnutí/vypnutí

zobrazování OSD přes sledovaný obraz.

49

3 Vyberte si reproboxy, které chcete nastavit,  Subwoofer (subwoofer): Pokud vyberete YES, Home Menu .
pak vyberte jejich velikost. tak LFE signály a basové frekvence všech X.Over
Tlačítky / vyberte velikost a počet každého kanálů nastavených na SMALL budou (menu X.Over)
z následujících reproboxů: reprodukovány ze subwooferu.  Výchozí nastavení: 100 Hz
 Front (přední): Pokud vaše reproboxy Pokud chcete, aby subwoofer nepřetržitě Toto nastavení je vlastně dělící frekvence, která
dostatečně reprodukují basové frekvence, reprodukoval basový výstup nebo pokud chcete rozhoduje o tom, které basové zvuky budou přehrávány
vyberte LARGE. Pokud jsou to malé reproboxy, dosáhnout hlubších basů (basové frekvence, reproboxy nastavenými na LARGE nebo subwooferem
vyberte SMALL a basové frekvence budou které by normálně byly přehrávány předními a které budou přehrávány reproboxy nastavenými na
odesílány do subwooferu. reproboxy, budou rovněž odesílány do SMALL. Toto nastavení také určuje, kde budou
 Center (centrální): Pokud váš reprobox subwooferu), tak vyberte PLUS. reprodukovány basové zvuky z LFE kanálu.
dostatečně reprodukuje basové frekvence, Pokud nemáte připojený subwoofer, vyberte
NO a basové frekvence budou reprodukovány 1 V Home Menu vyberte
vyberte LARGE. Pokud je to malý reprobox, z ostatních reproboxů. “Manual SP Setup”.
vyberte SMALL a basové frekvence budou
odesílány do ostatních reproboxů nebo do 4 Pokud jste hotovi, stiskněte ENTER. 2 V menu Manual SP Setup vyberte
subwooferu. Vrátíte se do menu Manual SP Setup. “X.Over”.
Pokud centrální reprobox nemáte, vyberte NO
(centrální kanál bude odesílán do ostatních Poznámka 3 Vyberte dělící frekvenci.
reproboxů). Frekvence pod dělící frekvencí budou odesílány
 Surr (surroundové): Pokud vaše reproboxy  Pokud pro přední reproboxy vyberete nastavení do subwooferu nebo do reproboxů nastavených
dostatečně reprodukují basové frekvence, SMALL, tak se subwoofer automaticky nastaví na na LARGE.
vyberte LARGE. Pokud jsou to malé reproboxy, YES. Kromě toho, centrální, surroundové a zadní
vyberte SMALL a basové frekvence budou surroundové reproboxy nelze nastavit na 4 Pokud jste hotovi, stiskněte ENTER.
odesílány do ostatních reproboxů nebo do LARGE, pokud jste pro přední reproboxy vybrali Vrátíte se do menu Manual SP Setup.
subwooferu. nastavení SMALL. V takovém případě budou basové
Pokud surroundové reproboxy nemáte, vyberte frekvence odesílány do subwooferu.
NO (surroundové kanály budou odesílány do
ostatních reproboxů).  Pokud nastavíte surroundové reproboxy na NO,
 Surr. Back (zadní surroundové) : Pokud zadní surroundové reproboxy se automaticky
vaše reproboxy dostatečně reprodukují basové nastaví na NO.
frekvence, vyberte LARGE. Pokud jsou to malé
reproboxy, vyberte SMALL a basové frekvence  Pokud máte subwoofer a máte rádi spoustu basů,
budou odesílány do ostatních reproboxů nebo může se zdát logické nastavit přední reproboxy na
LARGE a subwoofer na PLUS. To však nezajistí
do subwooferu. nejlepší výsledek reprodukce basů. Podle umístění
Pokud zadní surroundové reproboxy nemáte, reproboxů ve vaší místnosti můžete zpozorovat
vyberte NO. snížení množství basů díky vzájemnému rušení
- Pokud používáte jen jeden zadní surroundový nízkých frekvencí. V takovém případě zkuste změnit
umístění nebo nasměrování reproboxů. Pokud
reprobox, připojte jej k terminálu nemůžete dostat dobré výsledky, poslouchejte
SURROUND BACK L (Single). basovou reprodukci s nastavením PLUS nebo YES
nebo zkuste střídavě přední reproboxy nastavit na
LARGE nebo SMALL a posuďte podle sluchu, co je
nejlepší.

50


Click to View FlipBook Version