The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-12 11:34:18

TC Helicon Perform-VG CZ

TC Helicon Perform-VG CZ

PERFORM-VG

Vokální a akustický kytarový procesor pro jednoho nebo dva
interprety s velmi jednoduchým ovládáním, a možností instalace
na mikrofonní stojan.

Návod k obsluze

Rev. 1.0
A50-XXXXX-XXXXX

2 PERFORM-VG - návod k obsluze BaSys CS

CZ Obsah

Důležité bezpečnostní pokyny ...................................... 3
Odmítnutí odpovědnosti ............................................... 3
Omezená záruka ............................................................ 3
1. Úvodem ....................................................................... 4
2. Pojďme na to! .............................................................. 4
3. Nastavení mikrofonního zisku .................................. 4
4. Schéma připojení ........................................................ 4
5. Ovládání ...................................................................... 5
6. Efekty ........................................................................... 5
7. Zapnutí a vypnutí efektů ........................................... 5
8. Editace efektů ............................................................. 6
9. Funkce Tone ................................................................ 9
10. Korekce pitche ........................................................ 11
11. Funkce Anti-Feedback ........................................... 11
12. Funkce BodyRez ..................................................... 11
13. 48V (Phantomové napájení) .................................. 11
14. Režim Mic Control .................................................. 12
15. Režim Talk/Tuner ................................................... 12
16. Režim Lock/Mute .................................................... 12
17. Tap (Tempo) ............................................................ 12
18. Funkce RoomSense ................................................ 12
19. Vstup AUX ............................................................... 13
20. Aux to Main Out ...................................................... 13
21. Stmívání tlačítek .................................................... 13
22. Vstup Switch3/Switch6 (Pedal) ............................. 13
23. Přiřazení stylu Harmony na nožní spínač ............. 13
24. Výchozí nastavení nejvyšší úrovně ....................... 14
25. Reset na výchozí nastavení ................................... 14
26. Podpora ................................................................... 14

3 PERFORM-VG - návod k obsluze

CZ Důležité bezpečnostní 9. Nepodceňujte bezpečnostní význam nulových 20. Při likvidaci baterií pamatujte na ochranu
pokyny zdířek a zemnících kolíků u síťových zástrček a životního prostředí. Baterie zlikvidujte na
zásuvek. Zemnící třetí kolík slouží pro vaši místech k tomu určených (sběrné boxy, apod.).
BaSys CS Svorky označené tímto symbolem bezpečnost. 21. Tento přístroj je určen pro použití v
mohou vést elektrický proud dost Pokud dodaná zástrčka přístroje neodpovídá vaší tropickém a/nebo mírném klimatickém pásmu.
velký na to, aby vzniklo riziko úrazu. zásuvce, obraťte se na elektrikáře a požádejte o
výměnu. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
Používejte pouze vysoce kvalitní profesionální 10. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo
reproduktorové kabely s konektory ¼" TS nebo přiskřípnutím, zejména v blízkosti zástrček, MUSIC Group nenese žádnou zodpovědnost za
se zařezávacími svorkami Twist. Všechny další zásuvek, a v místě, kde vychází z přístroje. jakoukoli ztrátu, kterou může utrpět jakákoliv
instalace nebo modifikace smí provádět pouze 11. Používejte pouze doplňky / příslušenství osoba, která se dovolává zcela nebo částečně na
kvalifikovaní pracovníci. schválené výrobcem. libovolný popis, fotografie nebo prohlášení,
obsažené v tomto dokumentu. Technické
Tento symbol upozorňuje na 12. Používejte pouze specifikace a provedení se mohou změnit bez
přítomnost neizolovaného vozík, stojan či držák předchozího upozornění, a není zaručena ani
nebezpečného napětí uvnitř schválený výrobcem přesná shoda. Všechny ochranné známky
nebo dodávaný spolu s jsou majetkem příslušných vlastníků.
zařízení - napětí, které může představovat riziko přístrojem. Při použití MIDAS, KLARK TEKNIK, LAB GRUPPEN, LAKE,
úrazu elektrickým proudem. vozíku buďte opatrní, TANNOY, TURBOSOUND, TC ELECTRONIC, TC
aby nedošlo k jeho HELICON, BEHRINGER, BUGERA, COOLAUDIO a
Tento symbol upozorňuje na převrácení a k vašemu EUROCOM jsou ochranné známky nebo
důležité provozní a servisní zranění. registrované ochranné
pokyny uvedené v manuálu - 13. Přístroj odpojte během bouřky, nebo pokud známky společnosti MUSIC Group IP Ltd.
se po delší dobu nepoužívá. © MUSIC Group IP Ltd. 2017 Všechna práva
prosím, přečtěte si návod. 14. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému vyhrazena.
servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud byl
Pozor! přístroj jakkoliv poškozen, např. je poškozen OMEZENÁ ZÁRUKA
Pro snížení rizika úrazu elektrickým napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k vniknutí
proudem neodstraňujte horní kryt tekutiny nebo cizího předmětu do přístroje, byl Kompletní informace ohledně platných záručních
(nebo zadní část). Žádné části vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně, podmínek a další informace týkající se omezené
nejsou opravitelné uživatelem. Servis a údržbu nebo došlo k jeho pádu na zem. záruky společnosti MUSIC Group naleznete on-line
přenechejte kvalifikovaným pracovníkům. 15. Přístroj musí být připojen do síťové zásuvky s na: www.music-group.com/warranty.
Pozor! ochranným zemnícím obvodem.
Pro snížení rizika požáru nebo 16. Pokud je síťové napájení nebo jiné zařízení
úrazu elektrickým proudem tento použito jako odpojovací zařízení, toto zařízení
přístroj nevystavujte dešti a vlhkosti, musí být snadno přístupné.
kapající nebo stříkající tekutině. Poblíž také nesmí
být umístěny žádné nádoby s tekutinami, jako 17. Správná likvidace tohoto
například vázy. produktu: Tento symbol
označuje, že tento produkt
Pozor! nesmí být likvidován spolu s
Servisní pokyny jsou určeny pouze běžným komunálním
pro kvalifikované servisní pracovníky. odpadem, podle směrnice
WEEE (2012/19/EU) a podle
Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem vnitrostátních právních
neprovádějte jiné servisní zásahy, než které předpisů.
jsou obsaženy v návodu k obsluze. Veškeré Tento produkt musí být odevzdán na sběrném
opravy smí provádět pouze odborný servis. místě s licencí pro recyklaci vyřazených
elektrických a elektronických zařízení (EEZ).
1. Přečtěte si tyto pokyny. Nesprávná manipulace s tímto druhem odpadu by
2. Uchovejte si tyto pokyny. mohla mít negativní dopad na životní prostředí a
3. Dbejte na všechna varování. lidské zdraví v důsledku potencionálně
4. Dodržujte všechny pokyny. nebezpečných látek, které jsou s EEZ obecně
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody. spojovány. Zároveň bude vaše spolupráce na
6. Čistěte pouze suchým hadříkem. správné likvidaci tohoto výrobku přispívat k
7. Neblokujte ventilační otvory. Instalujte v efektivnímu využívání přírodních zdrojů.
souladu s pokyny výrobce. Více informací o správné likvidaci a recyklaci
8. Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, elektroodpadu získáte na místním úřadě, nebo u
jako jsou radiátory, regulátory tepla, topidla společnosti zajišťující likvidaci odpadu.
nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které 18. Neinstalujte v uzavřeném prostoru, jako je
produkují teplo. například knihovna nebo podobný typ nábytku či
vybavení.
19. Na přístroj neumísťujte zdroje otevřeného
ohně, jako například zapálené svíčky.

4 PERFORM-VG - návod k obsluze 2. Pojďme na to!

1. Úvodem Součástí balení je stručný průvodce připojením a jednoduché
pokyny pro nastavení mikrofonního zisku. Pokud ještě nejsou vaše
Děkujeme, že jste si zakoupili Perform-VG! zařízení propojená a není nastavený zvuk, měli bychom to udělat
Váš nový vokální a kytarový efektový procesor vám otevírá nyní.
novou cestu ke zlepšení vašich představení.
Díky adaptivnímu tónu (automatický EQ, De-Essing, Gating a 3. Nastavení mikrofonního zisku
komprese), váš hlas pronikne mixem a zvuk bude znít skvěle v
jakémkoli prostředí. • Podle níže uvedených pokynů připojte mikrofon, kytaru a
Přidejte efekty studiové kvality, jako Reverb, Harmony nebo Echo. mixer nebo sluchátka
Vokální efekty, které jsou perfektně přizpůsobené pro soulad s
vašimi skladbami, které jsou pak příjemné na poslech, a které lze • Během běžného zpívání stiskněte a podržte asi na 2 sekundy
přidat tak snadno. tlačítko SET
Přidáním BodyRez na zvuk akustické kytary a nezávislých
efektů Echo a Chorus se vaše výkonnost zlepší jednodušeji, • Po dokončení procesu se LED dioda SET změní na ČERVENOU
než kdy dřív, a vy získáte komplexní kytarový zvuk. • Uvolněte tlačítko SET pro dokončení procesu
Funkce pro potlačení zpětné vazby Anti-Feedback zkrotí velmi • Zisk vašeho mikrofonu je nyní optimálně nastaven
nepříjemné a pronikavé pištění, které jsme na živých vystoupe- Po nastavení zisku můžete vidět LED prstenec, který svítí červeně -
ních zažili snad všichni. Tato funkce dokáže udržet váš zvuk v té zobrazuje aktuální zisk mikrofonu. Chcete-li provést manuální
nejlepší podobě. úpravu automatického nastavení, jednoduše otočte ovládacím
Globální funkce korekce pitche jemně povede váš hlas k nejbližší knobem. Po dokončení úprav se automatický limit zruší a uloží se
notě a zajistí, že váš výkon bude znít vždy dobře. vaše manuálně zvolená úroveň. Manuální nastavení mikrofonního
zisku také deaktivuje funkci "nudge", která chrání před přebuzením
4. Schéma připojení (a tedy zkreslením) signálu tím, že zisk sníží při opakovaném
přebuzení vstupu v krátkém časovém intervalu. Po manuální
úpravě mikrofonního zisku lze funkci "nudge" znovu aktivovat
stisknutím tlačítka SET.
BaSys CS
SWITCH- 6

12 3 4 5 6

HIT PLAY/REC STOP/CLR LOOP INC

MP-75

* Všimněte si, že použitím THRU se u kytary ztlumí všechny zvuky kytary v Perform-VG. Akordy budou dále detekovány
pro harmonii NaturalPlay, ale záměrem je připojení k jiným pedálům / zesilovačům namísto poslechu kytary z VG.
Pokud změníte úroveň kytary pomocí tlačítka MIX během THRU připojení, kytarový signál bude opět k dispozici přes
THRU a MIC OUT, pokud byste chtěli mít kromě smíšeného vokálního / kytarového výstupu také suchý "dry" signál pro
kytaru.
Chcete-li zrušit ztlumení zvuku (mute) kytary v MIC OUT, opakovaně zapojte THRU nebo GUITAR IN.

BaSys CS5 PERFORM-VG - návod k obsluze Reverb
Reverb vytváří pro váš hlas a kytaru simulovaný fyzický prostor.
5. Ovládání Může to být malý prostor, jako je sprchový kout (kde každý zpívá
nejlépe) nebo něco tak velkého, jako je koncertní síň. Je vhodné
Veškeré editace a ovládání Perform-VG lze dosáhnout používat menší (kratší) Reverb pro rychlejší skladby, a větší (delší)
třemi způsoby. Zde je několik příkladů: Reverb pro pomalejší skladby.
Vokál a kytara styl reverbu sdílejí, ale ovládání úrovní je nezávislé.
• Stisknutí tlačítka
• Zapnutí/vypnutí efektů Echo
• Zapnutí/vypnutí funkcí Tone , Anti-Feedback, BodyRez Echo, známé jako "Delay" = zpoždění je efekt ozvěny opakující váš
• Vstup do úrovně Headphone Level hlas nebo kytaru zpět k vám různými způsoby a v množství, které
• Vstup do ovládání Mix simulují efekt výkřiku do hor nebo do velkého prostoru.
• Vstup do ovládání Dimming Vokál a kytara mohou mít nezávislé styly a úrovně echa.
• Tap tempo
Chorus
• Podržení tlačítka Chorus přidává na kytaru efekty modulace pitch/čas , což vám
• Vstup do režimu editování efektů nabízí další možnosti rozšíření vašeho zvuku.
• Spuštění automatické kalibrace zisku
• Režim Talk/Tuner 7. Zapnutí a vypnutí efektů
• Režim Lockout
• Zapnutí/vypnutí 48V Chcete-li efekt aktivovat nebo deaktivovat, stačí jednoduše
• Přepnutí Aux to main out klepnout na Reverb, Harmony, Echo nebo Chorus. Tlačítko
bude svítit BÍLE, pokud je aktivní, a pokud je neaktivní, zhasne.
• Otáčení knobu
• Hlavní výstupní úroveň (výchozí ovládání nejvyšší úrovně)
• Úroveň / styl efektů
• Sluchátková úroveň
• Kytarová úroveň
• Úroveň stmívače
• Manuální úroveň mikrofonního zisku

6. Efekty

Harmony
Další přidané hlasy, vytvořené z vašeho vlastního hlasu, znějící
v harmonii jako osobní vokální zpěváci. Informace o akordu
jsou zachyceny přes kytarový vstup a pro skladbu je auto-
maticky vybrán správný klíč a stupnice.

Pokud nemáte připojenou kytaru, můžeme také použít hudbu,
která je přivedena na vstup AUX, a pro hlasy v Harmony bude také
automaticky vybrán správný klíč / stupnice. Pokud není na vstup
pro kytaru nebo na vstup Aux přiveden žádný signál, pro "poslech"
klíč / stupnice můžete použít vestavěný mikrofon RoomSense. Aby
to ale správně fungovalo, mikrofon RoomSense bude muset být
blízko nástroje.

BaSys CS6 PERFORM-VG - návod k obsluze Pokud poprvé stisknete tlačítko Harmony pro vstup do režimu
editace, přivítá vás ovládání úrovně level control. Na rozdíl od
8. Editace efektů ostatních efektů jde pouze o ovládání v rozsahu minimum až
maximum a platí bez ohledu na to, jaký styl Harmony jste zvolili.
Nelíbí se vám efekt Reverb, Harmony, Echo nebo Chorus, jak jej
slyšíte? Můžete nastavit úroveň Level (hlasitost) a Style (zvuk Jakmile jste v režimu editace, klepněte znovu na tlačítko Harmony
efektu) a tím vytvořit tu správnou kombinaci pro vaši hudbu. pro přepínání mezi ovládáním úrovně Level a ovládáním Style.
Chcete-li efekt upravit, jednoduše stiskněte tlačítko efektu Každý efekt má tři různé styly, s výjimkou Harmony, kde jich
PRESS & HOLD. Že jste v režimu úprav EDIT poznáte podle toho, v nabídce 13.
že tlačítko efektu bude pulzovat. Harmony
LED kroužek slouží pro ovládání hodnot Level a Style. Při otáčení • High
knobu ve směru hodinových ručiček se LED segmenty zaplňují, • High & Higher
což znamená, že se zvyšuje úroveň aktuálního stylu. • Higher
Když se segmenty LED kroužku zcela zaplní, změní se barva, což • Octave Up
vám ukáže, že jste změnili styl efektu. • Bass & High
Dalším otáčením ovládacího knobu ve směru hodinových ruči- • Bass
ček úroveň Level tohoto Style zvýšíte. Otáčením knobu proti • Octave Up & Down
směru ručiček úroveň snížíte, dokud se styl nezmění. • Octave Down
Snažili jsme se spojit barvu LED diod s typem Style od "nejméně" • Lower & Higher
po "nejvíce". • Lower
• Lower & Low
Modrá = nejmenší / minimální, jako slap echo (velmi krátké) • Low
či room reverb (také krátké) nebo guitar chorus (extrémně • High & Low
minimální kytarové efekty). Reverb
• Room (modrá)
Fialová = střední, jako ¼ note echo, club reverb či guitar flanger. • Club (fialová)
• Hall (červená)
Červená = většina, jako ¼ note echo, hall reverb či guitar detune Echo
Harmony funguje trochu jinak než ostatní efekty, protože • Slap (modrá)
existuje více stylů, ze kterých si můžete vybrat. • 1/8 note (fialová)
• ¼ note (červená)
Chorus
• Chorus (modrá)
• Flanger (fialová)
• Detune (červená)

7 PERFORM-VG - návod k obsluze • Octave Up

Styly Harmony jsou reprezentovány relativně k nejvyšší (12 hod)
LED, která slouží jako indikátor vašeho vedoucího hlasu.
• High

BaSys CS Bass & High

• High & Higher

Bass

• Higher

8 PERFORM-VG - návod k obsluze Lower
Octave Up & Down

BaSys CSOctave Down Low & Lower

Higher & Lower Low

9 PERFORM-VG - návod k obsluze 9. Funkce Tone
High & Low
Funkce Tone přidá automaticky k celkovému vokálnímu
BaSys CS zvuku EQ (ekvalizace), Compression, De-Ess a Gate.
Pro aktivaci funkce Tone stiskněte tlačítko Tone.

EQ pomáhá tvarovat tón hlasu, aby lépe "zapadl" do hudebního
mixu. Odstraní se některé z nízkých "blátivých" frekvencí a posílí se
výšky pro lepší "jiskru" nebo "vzdušnost". Každá nahrávka, kterou
slyšíte, je na hlavním vokálu nějakým způsobem ekvalizována (a
téměř všechno ostatní také).
Compression (komprese) redukuje rozdíl hlasitosti mezi nejhlasitější-
mi a nejtiššími notami. Tím se získá zvuk, který může lépe splynout s
hudbou. Dnes je skoro neslýchané, aby se vokály dostaly do moderní
hudby v nekomprimované podobě, jak nahrané, tak živé.
De-Ess zbaví zvuku drsných "S" a způsobí, že bude příjemnější pro
lidské ucho. De-Ess jde ruku v ruce s kompresí, protože komprese
může způsobit, že zvuky "S" budou v mixu výraznější.
Gate (brána) "vypíná" audio vstup, klesne-li pod určitou hlasitost.
To funguje skvěle na věci, jako jsou bicí, kdy chcete, aby úder na
bicí bránou prošel, ale naopak nechcete, aby mikrofon snímal tiché
zvuky mezi údery. U zpěvu nechcete zajít až tak daleko, že byste
chtěli mikrofon takto vypnout, ale jistě chcete snížit hlasitost (zisk)
mikrofonu, když právě nezpíváte, takže vznik zpětné vazby je méně
pravděpodobný.
Přestože funkci Tone můžete vypnout, doporučujeme, abyste ji
nechali zapnutou.
Vzhledem k tomu, že Perform-VG nahrazuje ekvalizér a efekty,
které jsou často přidávány živým zvukovým technikem, je vhodné
se ujistit, že kanál mixeru, na který je Perform-VG připojen, má
plochou charakteristiku ("flat EQ", který nezmění žádné frekvence)
a že všechny efekty jsou na takovém kanálu vypnuté.

10 PERFORM-VG - návod k obsluze • Normal, No Gate

Tone Style
Chcete-li změnit styly tónů Tone style, stiskněte a PODRŽTE
tlačítko Tone na 3 sekundy. Otáčením ovládacího knobu vyberte
styl. K dispozici je jich na výběr 8:
• Normal

BaSys CS • Less Bright, No Gate

• Less Bright

Normal + Warmth, No Gate

• Normal + Warmth

More Compression, No Gate

• More Compression

11 PERFORM-VG - návod k obsluze 12. Funkce BodyRez

10. Korekce pitche Není nic lepšího, než skvěle znějící zvuk akustické kytary. Nicméně,
většina kytarových snímačů vytváří to, čemu se říká “quacky” čili
Auto chromatická korekce pitche vás jemně vede k nejbližšímu chvějící se zvuk, který není stejný jako při poslechu přirozené
polotónu, aniž byste zněli jako robot. Pro získání přístupu ke kytary buď v místnosti, nebo z dobré nahrávky přes mikrofon.
korekci pitche podržte stisknuté tlačítko Tone přibližně jednu BodyRez pracuje s jedinečným tónem vaší akustické kytary, který
sekundu. Ovládacím knobem nastavte korekci od 0 do 100%. redukuje blátivost a “quack”, což vám dá výrazně lepší zvuk. Proto
doporučujeme nechat funkci BodyRez zapnutou.
Pro zapnutí a vypnutí funkce jednoduše klepněte na tlačítko
BodyRez.

BaSys CSZde Craig’s Corner vysvětluje, proč byste mohli při použití Chcete-li upravit míru vlivu funkce BodyRez:
korekce pitche slyšet typ "fázového" zvuku: • Stiskněte a podržte tlačítko BodyRez přibližně jednu sekundu
https://youtu.be/KWrEIuiDXsA • Použijte ovládací knob pro úpravu míry vlivu funkce BodyRez

11. Funkce Anti-Feedback 13. 48V (Phantomové napájení)

Každý z nás miluje úžasný zvuk, který vychází z reproduktorů, že? Používáte-li kondenzátorový mikrofon, potřebuje phantomové
To ano, ale nesmí být tak moc silný. napájení. Pro jeho zapnutí stiskněte a podržte tlačítko 48V na dvě
sekundy.
Anti-Feedback se automaticky přizpůsobí vašemu prostředí a
odstraňuje frekvence, které by mohly způsobit zpětnou vazbu. Pokud si nejste jisti, jaký mikrofon máte, ale neslyšíte žádný zvuk,
Není to stříbrná kulka, každopádně musíte váš nástroj nastavit můžete zkusit zapnout 48V. Dynamický mikrofon to nepoškodí.
na rozumnou úroveň hlasitosti a vyhnout se míření mikrofonu
na reproduktory. Ale Anti-Feedback vám může pouze pomoci,
když jste "na hraně" a sem tam nějaké to kvílení hrozí.
Pro aktivaci stačí stisknout tlačítko Anti-Feedback. Bílá = zapnuto.

Pokud uvidíte LED ve světle modré barvě, funkce pracuje na
odstranění pochybných frekvencí. Pokud LED neustále bliká,
funkce dělá vše, co může udělat, a budete se muset podívat na
zbývající nastavení zvuku, abyste zpětnou vazbu eliminovali.
Pro reset filtrů jednoduše funkci Anti-Feedback vypněte a znovu
zapněte.
Funkce Anti-Feedback funguje pouze pro mikrofonní vstup.
Nicméně, tlačítko Anti-Feedback můžete stisknout a podržet pro
obrácení fáze vaší kytary, což může významně výrazně snížit
vznik zpětné vazby u akustického nástroje. Pomocí ovládacího
knobu můžete přepínat mezi zelenou "normální fází" a červenou
"obrácenou fází". Žádná správná nebo nesprávná volba zde ale
neexistuje. Použijte nastavení, které v daném případě vznik
zpětné vazby nejlépe eliminuje.

Zde Craig’s Corner představuje video o zpětné vazbě:
www.youtube.com/watch?v=VlN1RJ4gcAo

12 PERFORM-VG - návod k obsluze

14. Režim Mic ControlBaSys CS 16. Režim Lock/Mute

Chcete-li povolit režim Mic Control, aktivujte +48V. Pro vstup do režimu Lock/Mute (zámek/ztlumení) stiskněte a
Pak je třeba zvolit režim řízení mikrofonu Mic Control. To se podržte tlačítko MIX na 5 sekund. Aktivní zůstane pouze vstup
provádí podržením tlačítka +48V a následným stisknutím tlačítka Aux a odesílá se na XLR výstup. Tím zabráníte, aby se někdo mohl
Chorus, Reverb nebo Echo. probírat vaším nastavením, např. o přestávce. Aux je aktivní pro
Chorus nastaví Mic Control na OFF (vypnuto). Tuto funkci použijte případ, že chcete mezi sériemi hrát reprodukovanou hudbu.
s kondenzátorovým mikrofonem. Máte-li nastaven jiný režim Mic V režimu Lock/Mute tlačítko MIX bliká.
Control, můžete neúmyslně aktivovat tlačítka na boxu při zpěvu. Pro opětovnou aktivaci Perform-VG opět stiskněte a PODRŽTE
Guitar Reverb nastavuje režim MP-75. Tlačítko Mic Control tlačítko MIX.
aktivuje Harmony ve výchozím nastavení. Chování Mic Control
můžete změnit podržením tlačítka Mic Control a následným 17. Tap (Tempo)
stisknutím toho tlačítka na Perform-VG, které chcete ovládat.
Pokud např. podržíte Mic Control a pak stisknete tlačítko Reverb, Když stisknete tlačítko Tap, bliká v rytmu vašich echo efektů. Novým
MP-75 bude nyní ovládán jako zapnuto / vypnuto pro Reverb. klepnutím můžete tempo kdykoli synchronizovat s vaší aktuální
Máte-li připojen MP-76, ale zvolíte režim MP-75, "horní" tlačítko na skladbou. Mějte na paměti, že můžete klepnout "poloviční" nebo
MP-76 bude fungovat stejně jako tlačítko MP-75. Ostatní tlačítka "dvojnásobný" čas pro větší flexibilitu zvuků echa.
neudělají nic. Pokud jsou "guitar" a "vocal" Echo styly aktivní, ale tlačítko Tap je
Guitar Echo nastavuje režim MP-76. V tomto režimu ovládá ztmavlé, oba Echo styly jsou "slap" a tap tempo nepoužívají.
"horní" tlačítko Harmony. "Levé" tlačítko ovládá Echo. "Pravé"
tlačítko ovládá Reverb. "Dolní" tlačítko ovládá režim Talk Mode. Tap začne blikat červeně v čase s tempem, jenž jste právě "klepli", a
pak se vypne, aby vás neobtěžovalo, nerušilo a nezlobilo, protože
Režimy MP-75 a MP-76 mohou řídit následující: víme, že blikající červená otravuje, otravuje, otravuje a otravuje ...
• Harmony
18. Funkce RoomSense
• postupujte podle pokynů v části "Přiřazení stylu Harmony
na nožní spínač" a místo nožního spínače stiskněte Mic Všimli jste si, že je na přední straně malý otvor? Je to mikrofon!

• Reverb
• Echo
• Tap Tempo
• Talk

• Pokud aktivujete Talk přes Mic Control, neztlumíme (mute)
kytaru nebo neaktivujete ladičku. Předpokládáme, že Mic
Control používáte, protože nehrajete na kytaru a nechcete
si s tímto signálem dělat starost, pokud vám nepatří. Vstup
do Talk/Tuner přímo na zařízení vždy ztlumí kytaru (mute)
a povolí Tuner (ladění).

15. Režim Talk/Tuner Pokud aktivujete Harmony a nepoužíváte kytarový vstup nebo
zdroj hudby přes Aux pro určení klíče nebo stupnice, mikrofon
Během představení, např. mezi písněmi, můžete chtít promluvit "poslouchá" akordy v místnosti (jako nedaleko stojící klavír nebo
na publikum a/nebo naladit kytaru. Je nepravděpodobné, že při reproduktor) a snaží se klíč nebo stupnici zjistit. Dost dobré, že?
tom budete chtít na váš hlas použít všechny efekty. To je chvíle, Mějte na paměti, že RoomSense je z trackerů klíčů nebo stupnic
kdy přijde vhod režim Talk/Tuner. Je-li aktivní, překlene všechny nejméně předvídatelný, protože dynamika prostor a informace o
efekty v boxu (kromě Tone), takže můžete mluvit na publikum a akordu se v tomto režimu nejlépe skryjí. To znamená, že může být
být jasně slyšet. Slouží také ke ztlumení (mute) signálu kytary a docela efektivní pouze v konkrétních situacích, jako v případě
nabízí vám snadno použitelnou kytarovou ladičku na hlavním blízkého umístění přístroje ke zdroji, například na akustický klavír.
LED prstenci.
V režimu Talk/Tuner jsou AUX signály vždy přenášeny na výstup
XLR out.
Pro povolení režimu Talk/Tuner podržte tlačítko MIX na 2 sekundy.

* Funkce kytarové ladičky a úroveň kytary jsou zakázány, pokud
není kytara připojena.

BaSys CS13 PERFORM-VG - návod k obsluze 23. Přiřazení stylu Harmony na
nožní spínač
19. Vstup AUX
Perform-VG je první produkt od TC-Helicon, který nabízí přiřazení
Pokud je ke vstupu AUX připojen hudební přehrávač, všechny stylu Harmony přímo na nožní spínač. To znamená, že můžete
příchozí informace o akordech k určení klíče/stupnice budou např. přiřadit “High” harmony na jeden nožní spínač a “High &
použity pro Harmony. (při zjišťování klíče/stupnice mají kytarová Low” harmony na jiný, a měnit je v reálném čase.
připojení přednost před Aux.) Přiřazení stylu na nožní spínač:
Uslyšíte vstup AUX smíchaný s mikrofonním vstupem (vokály). • Vstupte do režimu editace Harmony stisknutím a podržením
Pokud je hlasitost na vstupu AUX příliš hlasitá nebo příliš tichá,
pro vytvoření vhodného smísení s vokály použijte ovladač tlačítka Harmony na 2 sekundy
hlasitosti na hudebním přehrávači.
• Vyberte požadovaný styl harmony
20. Aux na Main Out • Pokud po podržení tlačítka Harmony uvidíte level control
(úroveň ovládání), klepněte na tlačítko Harmony pro
Někdy byste mohli chtít mít signál ze vstupu Aux s určením klíče/ přepínání mezi ovládáním Level a Style (úrovně a stylu).
stupnice nebo jej použít pro příchozí monitor mix, ale nechcete,
aby se tento signál Aux míchal na vaše hlavní výstupy. Chcete-li • Ponechte menu “time out” a vraťte se do normálního provozu
odstranit zvuk z Aux na hlavní výstupy, při připojení kabelu Aux • Stiskněte a podržte požadovaný nožní spínač
(1/8 ") jednoduše stiskněte/podržte tlačítko Headphone. • Stiskněte tlačítko Harmony pro potvrzení aktuálního stylu
Tento parametr se resetuje pokaždé, když odpojíte a opět připojíte • Váš požadovaný styl harmony je nyní přiřazen na nožní spínač
kabel Aux nebo vypnete a znovu zapnete přístroj. Tento parametr Postup zapnutí/vypnutí: Představme si, že jsou dva styly harmony
se neukládá, protože není na první pohled zřejmé, jak byste měli přiřazeny na switche 1 a 2 na nožní spínač. Switch 1 má “High”
věci podle vašich potřeb "přepínat". Nechceme, aby nic netušící harmony a switch 2 má “High & Higher”.
uživatel uvízl v režimu, ze kterého by nemohl najít cestu ven.
• Pokud je harmony vypnuto (Off) a stisknete switch 1 nebo
21. Stmívání tlačítek switch 2, harmony se zapne s přiřazeným stylem

Tlačítka na vašem Perform-VG jsou navržena tak, aby svítila velmi • V tomto příkladu řekneme, že jste zapnuli "High" přes switch 1
jasně, takže je můžete vidět i ve venkovním prostředí. Pokud ale • Pokud znovu stisknete switch 1, harmony se vypne (Off)
hrajete uvnitř, pravděpodobně se od jejich jasného svitu nebudete • Pokud stisknete switch 2, harmony zůstane zapnuto (On) a
chtít opalovat.
Pro ztmavení / zesvětlení tlačítek klepněte na tlačítko SET a změní se na styl “High & Higher”
otočte ovládacím knobem. Otočením knobu doprava jas zvýšíte
a otočením doleva jej snížíte. • Pokud znovu stisknete switch 2, harmony se vypne
• Pokud místo toho stisknete switch 1, harmony zůstane
22. Vstup Switch3/Switch6 (Pedal) zapnuto a vrátí se zpět na styl “High”

Když je připojen Switch3 nebo Switch6 (pomocí TRS kabelu, Tato nová funkcionalita vám umožňuje "stohovat" harmony
který je součástí boxu S3/S6), můžete dálkově ovládat různé změnou stylu. Mohli byste např. zpívat a držet notu, zapnout
aspekty Perform-VG. “High” harmony a poté zapnout “High & Higher” pro emulaci
Výchozí chování pro Switch3 je: multi-part aditivní harmonie. Pěkné!
Switch1 = Harmony - High
Vokální / kytarový mix při použití přiřazení switchů by mohl
Switch2 = Harmony - Low vypadat takto:

Switch3 = Harmony - High & Low 1. High Harmony
2. Low Harmony
Na každé z tlačítek Perform-VG můžete přiřadit možnost aktivace 3. High & Low Harmony
nožním spínačem, s výjimkou SET, +48V, Headphone Level, a 4. Vocal Echo
Lock/Mute (TALK je přiřaditelné). 5. Guitar Echo
Guitar Boost je k dispozici také namapováním tlačítka MIX na 6. Guitar Chorus
nožní spínač. Toto působí jako zvýšení úrovně o +6 dB pro
sóla a podobně. Když je posílení zapnuto (On), tlačítko MIX
svítí bíle, a když je posílení vypnuto (Off), nesvítí.
Obrácení fáze kytary (Guitar Phase Invert) lze přiřadit na nožní
spínač namapováním tlačítka Anti-Feedback.
Chcete-li funkci namapovat, stiskněte a podržte požadovaný
nožní spínač a potom stiskněte na Perform-VG tlačítko, které jím
chcete ovládat. Pak obě tlačítka uvolněte.
Switch6 působí stejným způsobem jako Switch3, ale přidává
tlačítka 4, 5 a 6. Výchozí ovládání pro tlačítka jsou:
Switch1 = Harmony – High
Switch2 = Harmony – Low
Switch3 = Harmony – High & Low

Switch4 = Guitar Chorus
Switch5 = Guitar Echo
Switch6 = Guitar Boost

BaSys CS14 PERFORM-VG - návod k obsluze

24. Výchozí nastavení nejvyšší úrovně

Ve výchozím stavu po zakoupení přístroje umožňuje ovládací
knob řídit hlavní výstupní úroveň Main Output Level. To je
obzvláště užitečné, pokud jste připojeni přímo k aktivnímu
reproduktoru a chtěli byste mít stálou kontrolu nad vaší úrovní.
Mohou však existovat chvíle, kdybyste chtěli, aby ovládací knob
udělal něco jiného, takže pro vás máme také další možnosti.
Během zapnutí přístroje můžete změnit výchozí chování
ovládacího knobu. Jednoduše PODRŽTE indikované tlačítko
během sekvence zapínání přístroje.
Existují tři možnosti:
• Harmony Level – tlačítko Harmony
• Headphone Level – tlačítko Headphone
• Guitar Level – tlačítko MIX

• Toto ovládání bude fungovat pouze v případě, že máte
připojenou kytaru. Pokud kytara není připojena, ovládání
se vrátí zpět na Main Output Level (hlavní výstupní
úroveň), dokud nástroj znovu nepřipojíte.

Prosím, vezměte na vědomí:

Tyto možnosti ovládání jsou "volatilní" a budou v paměti pouze
během aktuálního napájecího cyklu. Po opětovném zapnutí je
nutné provést operaci znovu pro resetování ovládání. To, stejně
jako chování Aux To Main Out (Aux na hlavní výstup), má za cíl
zajistit, aby se někdo, kdo uvízl / nechtěně ztratil kontrolu nad
ovládáním nejvyšší úrovně, mohl snadno vrátit zpět na Main Out
Level (hlavní úroveň výstupu = výchozí nastavení), a to prostým
restartováním přístroje.
Navíc, pokud jste provedli nové přiřazení ovládání nejvyšší
úrovně z Main Out Level, vaše poslední známá hlavní úroveň
výstupu bude uchována na pozadí. Pokud vaši hlavní úroveň
potřebujete změnit, musíte napájení přístroje znovu vypnout a
zapnout bez držení jakéhokoli tlačítka, poté nastavte úroveň a
pak přístroj opět zapněte, abyste znovu přiřadili ovládání vaší
nejvyšší úrovně na jednu z dalších možností. Obecně platí, že
pokud budete používat jednu z možností pravidelně, nastavte
hlavní úroveň výstupu na max. (0dB) pouze jednou a ponechte
to tak natrvalo.
Je to tak proto, abyste se mohli jednoduše připojit k nějakému
jinému systému s ovládáním úrovně, jako je např. mixer, který
by se postaral o jakékoli změny, které může potřebovat.

25. Reset na výchozí nastavení

Chcete-li nastavení přístroje obnovit zpět na výchozí tovární
nastavení, v průběhu spouštění napájení současně stiskněte a
podržte tlačítka Vocal Echo a Harmony .

26. Podpora

Pokud potřebujete i po přečtení tohoto návodu trochu pomoci,
můžete nás kontaktovat přes náš portál podpory a fór:
http://support.tc-helicon.com

15 PERFORM-VG - návod k obsluze

Prostor pro vaše poznámky

BaSys CS

BaSys CS


Click to View FlipBook Version