The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Energy Earphones Style 6 True Wireless CZ, HR, PL, SI, SK

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2022-05-12 10:01:13

Energy Earphones Style 6 True Wireless CZ, HR, PL, SI, SK

Energy Earphones Style 6 True Wireless CZ, HR, PL, SI, SK

Earphones Style 6 TWS CZ Bluetooth párování Záruka
1. Zapněte obě sluchátka, automaticky se spolu spárují. Energy Sistem poskytuje koncovým zákazníkům záruku na vady výrobku
LR Úvod 2. Levé sluchátko (L) začne vyhledávat Bluetooth zařízení a LED indikátor po dobu 36 měsíců. Tato záruka pokrývá vady zpracování nebo materiálu.
Děkujeme vám za projevenou důvěru a zakoupení nového produktu Energy začne blikat střídavě červeně/modře. Záruka se nevztahuje na vady způsobené fyzickou újmou, nesprávným
Earphones Style 6 TWS. Věříme, že s ním budete spokojeni. 3. Vyhledejte „Energy Earphones Style 6 TWS” v seznamu dostupných použitím nebo svévolnou úpravou výrobku třetí osobou. Ve třetím
Před prvním použitím si prosím přečtěte pokyny k použití. Nevystavujte Bluetooth zařízení a proveďte spárování. Párování nevyžaduje žádné kódy, nadstandardním roce záruky nelze žádat vrácení peněz, může vám však
výrobek extrémně vysokým či nízkým teplotám, přímému slunci, vlhkosti, po úspěšném spojení se ozve zvukové znamení. Pokud jsou již sluchátka být výměnou nabídnut stejný či novější výrobek téže modelové řady.
prachu, chraňte jej před otřesy a fyzickým poškozením. Plnou verzi se zařízením spárována, spojení se po chvíli naváže automaticky. Baterie v přístroji je spotřební materiál, výrobce uvádí životnost 24 měsíců.
uživatelské příručky naleznete na internetových stránkách výrobce.
Ovládání Uplatnění záruky
Popis přístroje Pomocí multifunkčního tlačítka (2, 3) lze ovládat následující funkce: Záruku můžete uplatnit u svého prodejce nebo v autorizovaném servisním
1. LED indikátor - Stiskněte tlačítko 2x rychle pro pozastavení a spuštění přehrávání. středisku. K výrobku vždy přiložte průvodní dopis s kompletními kontakty,
2. Multifunkční tlačítko L - Stiskněte tlačítko (3) krátce pro zvýšení hlasitosti, tlačítko (2) pro snížení kopii nákupního dokladu a originální příslušenství, pokud se k němu vada
3. Multifunkční tlačítko R hlasitosti. může vztahovat.
4. Konektor napájení - Stiskněte tlačítko (3) nebo (2) na 2 sekundy pro přechod na další nebo
předchozí skladbu. Prohlášení o shodě
Obsah balení - Při příchozím volání přijměte a ukončete hovor krátkým stiskem tlačítka. Výrobce: Energy Sistem Technology, Španělsko.
- Energy Earphones Style 6 TWS Dlouhým podržením tlačítka můžete hovor odmítnout. Prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že výrobek Energy
- Výměnné špunty Earphones Style 6 TWS (země výroby: Čína) je v souladu se všemi
12 31 - Nabíjecí pouzdro normami a standardy dle směrnice Evropského parlamentu a Rady
- MicroUSB nabíjecí kabel 2014/53/CE ze dne 16. dubna 2014.
4 Tento symbol na produktu nebo v návodu k použití znamená, že toto
www.energysistem.com Zapnutí / vypnutí / nabíjení zařízení je elektroodpad a nepatří do domovního odpadu. Takto
Pro zapnutí stačí sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra. Můžete také označené nefunkční zařízení můžete odevzdat k recyklaci u vašeho
podržet multifunkční tlačítko (2, 3) obou sluchátek po dobu 2 sekund, až se prodejce nebo ve specializované sběrně.
indikátor (1) rozbliká a sluchátka se spolu za několik sekund automaticky
synchronizují. Během provozu bliká LED indikátor (1) modře. Sluchátka Dovozce pro ČR: BaSys CS, s.r.o. , Sodomkova 1478/8, 102 00 Praha 10
vypnete vložením zpět do nabíjecího pouzdra. Můžete také podržet www.basys.cz
multifunkční tlačítko (2, 3) obou sluchátek po dobu 4 sekund. Vypnutí
potvrdí zvukové znamení.
Pokud zbývající kapacita baterie klesne pod 10%, ozve se zvukový signál a
LED indikátor (1) začne blikat červeně. Během nabíjení LED indikátor (1)
svítí červeně a po dokončení zhasne.

HU Ha a fennmaradó akkumulátorkapacitás 10% alá süllyed, a jelzés hallható. Jótállás HR
Az akkumulátor feltöltéséhez húzza ki a rugalmas horgokat, és Az Energy Sistem a termékekre 36 hónapos jótállást biztosít. Ez a jótállás
Bevezetés csatlakoztassa a két fülhallgatót a számítógép USB portjához vagy magába foglalja a szerelési, valamint a hibás anyag miatt keletkezett Uvod
Köszönjük Önnek kinyilvánította irányunkban a bizalmát és megvásárolta töltőjéhez a mellékelt kábellel. meghibásodásokat. A jótállás nem vonatkozik a készülékre történő fizikai Hvala Vam na ukazanom povjerenju i kupnji novog proizvoda Energy
az Energy Earphones Style 6 TWS új terméket. Bízunk benne, hogy a termék behatások, helytelen használat vagy egy harmadik személy által végzett, Earphones Style 6 TWS. Vjerujemo da ćete s njime biti zadovoljni.
működésével elégedett lesz. Bluetooth párosítás nem megengedett szerelés következtében keletkezett meghibásodásokra. Prije prve uporabe molimo pročitati upute za uporabu. Proizvod nemojte
Kérjük, hogy a készülék első használata előtt olvassa el a készülék használati 1. Kapcsolja be mindkét fejhallgatót, és automatikusan egymás után A jótállás harmadik, a jótállás biztosítása idejének átlagon felüli évében, nem izlagati ekstremno visokim ili niskim temperaturama, izravnoj sunčevoj
utasítását. A terméket ne tegye ki extrém magas vagy alacsony hőmérséklet, párosít. lehet kérni az termék vételárának visszatérítését, viszont a meghibásodott svjetlosti, vlazi, prašini, štitite ih od udara i fizičkih oštećenja. Punu verziju
közvetlen napsugárzás, nagy páratartalom, por hatásának és védje a nagy 2. A bal oldali kézibeszélő (L) elkezdi keresni a Bluetooth eszközt, és a LED készüléket ki lehet cserélni egy ugyanolyan típusú új, vagy újabb modellhez korisničkog priručnika možete naći na internetskim stranicama
rezgések és fizikai hatások ellen. A készülék használati utasításának teljes jelző villog piros / kék felváltva. tartozó termékre. A készülékben lévő elem fogyóeszköznek minősül, a proizvođača.
szövege megtalálható a termék gyártójának elektronikus honlapján. 3. Keresse meg az "Energy Earphones Style 6 TWS" elemet az elérhető gyártó élettartamát 24 hónapban határozta meg.
Bluetooth-eszközök listáján és párosítsa. A párosításhoz nincs szükség Opis aparata
A készülék leírása kódra, a sikeres kapcsolat után hangjelzés hallható. A jótállás érvényesítése 1. LED Indikator
1. LED Indikátor A jótállás érvényesíthető a termék vásárlásának helyén vagy a szerződött, 2. Višenamjenski gumb L
2. Multifunkciós nyomógomb L Funkcióvezérlés jogosultsággal rendelkező márkaszerviznél. A meghibásodott termékhez 3. Višenamjenski gumb R
3. Multifunkciós nyomógomb R A többfunkciós gomb (2, 3) segítségével a következő funkciók mindig csatolja az összes elérhetőségét tartalmazó kísérőlevelét, a vásárlási 4. Port za punjenje
4. Töltő port működtethetők: bizonylat másolatát és az eredeti tartozékokat, amennyiben a meghibásodás
- A lejátszás szüneteltetéséhez és elindításához nyomja meg kétszer a ezekre is vonatkozhat. Sadržaj pakovanja
A csomagolás tartalma többfunkciós gombot. - Energy Earphones Style 6 TWS
- Energy Earphones Style 6 TWS - Nyomja meg röviden a (3) gombot a hangerő növeléséhez, a (2) gombot a Megfelelőségi nyilatkozat - MicroUSB kabel punjenja
- MicroUSB töltőkábel hangerő csökkentéséhez. Gyártó: Energy Sistem Technology, Spanyolország. - Zamjenjivi umeci za uši
- Cserélhető füldugasz - Nyomja meg a (3) gombot 2 másodpercig a következő műsorszámra A saját kizárólagos felelősségünk tudatában nyilatkozzuk, hogy - Kućište za punjenje za slušalice
- Töltő tok fülhallgatóhoz lépéshez. Nyomja meg a (2) gombot 2 másodpercig a előző műsorszámra az Energy Earphones Style 6 TWS (gyártás országa: Kína) álatal
lépéshez. készített termék, teljesíti az Európai Parlament és Tanács 2014.
Bekapcsolás / kikapcsolás / feltöltés - Ha bejövő hívást fogad, fogadja és befejezze a hívást a gomb rövid április 16-án kiadott 2014/53/CE irányelve alapján kiadott összes
A bekapcsoláshoz távolítsa el a fejhallgatót a töltőállványról. A két megnyomásával. Tartsa lenyomva a gombot a hívás elutasításához. szabvány és szabályzat követelményéit.
fejhallgató többfunkciós gombját (2, 3) 2 másodpercig tarthatja, amíg a Ez a terméken vagy a használati utasításban található szimbólum
jelző (1) villog és a fejhallgató néhány másodperc alatt automatikusan azt jelzi, hogy ez a berendezés elektromos hulladék és ezért nem
szinkronizálódik. Működés közben a LED jelzőfény (1) kék színnel villog. tartozik a háztartási hulladékok közé. Az ilyen jelöléssel ellátott
Kapcsolja ki a fejhallgatót úgy, hogy visszahelyezi őket a töltőházba. A két működésképtelen készülék, újrahasznosításra, leadható a
fejhallgató többfunkciós gombját (2, 3) 4 másodpercig tarthatja a készülék árusításának helyén vagy a specializált hulladékgyűjtőben.
kikapcsoláshoz. A leállítás megerősíti a hangjelzést.
HU importőre:
BaSys Magyarországi Kft., 2045 Törökbálint, Tópark utca 9
West Gate Business Park. www.basys.hu

Uključivanje / isključivanje / punjenje Jamstvo PL Włączenie / wyłączenie / ładowanie
Za uključivanje izvadite slušalice iz postolja za punjenje. Također možete Energy Sistem pruža jamstvo na nedostatke proizvoda u roku od 36 Aby włączyć, wyjmij słuchawki z ładowarki. Możesz również przytrzymać
držati višenamjensku tipku (2, 3) na obje slušalice 2 sekunde dok indikator mjeseci. Ovo jamstvo pokriva nedostatke proizvodnje ili materijala. Wprowadzenie przycisk wielofunkcyjny (2, 3) obu słuchawek przez 2 sekundy, aż wskaźnik
(1) ne zatreperi i slušalice se automatski sinkroniziraju u nekoliko Jamstvo se ne odnosi na nedostatke uzrokovane uslijed fizičke štete, Dziękujemy za zaufanie i kupno nowego produktu Energy Earphones Style (1) zacznie migać, a słuchawki zostaną automatycznie zsynchronizowane w
sekundi. Tijekom rada, LED indikator (1) treperi plavo. Isključite slušalice nepravilne uporabe ili samovoljne prilagodbe proizvoda od strane treće 6 TWS. Wierzymy, że będziesz z nich zadowolony. ciągu kilku sekund. Podczas pracy wskaźnik LED (1) miga na niebiesko.
tako da ih umetnete natrag u kućište za punjenje. Višenamjensku tipku (2, osobe. U trećoj iznad standardnoj godini nije moguće zahtijevati povratak Przed pierwszym zastosowaniem prosimy o przeczytanie Instrukcji Wyłącz słuchawki, wkładając je z powrotem do obudowy ładowarki. Możesz
3) možete držati i na obje slušalice 4 sekunde. Zvučni signal potvrđuje da novca, ali bit će vam za zamjenu ponuđen isti ili noviji proizvod iste serije obsługi. Produkt nie może być wystawiany na działanie temperatur również przytrzymać przycisk wielofunkcyjny (2, 3) obu słuchawek przez 4
su slušalice isključene. modela. Baterija u aparatu je potrošni materijal, proizvod navodi vijek ekstremalnych, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci, sekundy. Wyłączenie jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym.
Ako preostali kapacitet baterije padne ispod 10%, signal će se oglasiti. Da trajanja od 12 mjeseci. kurzu, chronić je trzeba przed wstrząsami i uszkodzeniem fizycznym. Jeśli pozostała pojemność baterii spadnie poniżej 10%, rozlegnie się
biste napunili bateriju, odspojite fleksibilne kuke i spojite dva slušalica na Pełną wersję podręcznika użytkownika można znaleźć na stronach sygnał. Aby naładować baterię, odłącz elastyczne haczyki i podłącz dwa
USB ulaz ili punjač računala isporučenim kabelom. Primjena jamstva internetowych producenta. słuchawki do portu USB lub ładowarki komputera za pomocą
Jamstvo možete primijeniti kod svoga prodavača ili u ovlaštenom centru dostarczonego kabla.
Uparivanje Bluetooth za servisiranje. Uz proizvod uvijek priložite prateći dopis sa svim Opis urządzenia
1. Uključite obje slušalice i automatski se uparite. kontaktima, presliku računa o kupnji i izvornu dodatnu opremu, ukoliko se 1. Wskaźnik LED Połączenie Bluetooth
2. Lijevu slušalicu (L) počinje tražiti Bluetooth uređaj, a LED indikator na istu može odnositi nedostatak. 2. Przycisk wielofunkcyjny L 1. Włącz obie słuchawki i automatycznie sparuj się.
naizmjence treperi crveno / plavo. 3. Przycisk wielofunkcyjny R 2. Lewa słuchawka (L) zaczyna przeszukiwać urządzenie Bluetooth, a
3. Pronađite "Energy Earphones Style 6 TWS" na popisu dostupnih Izjava o suglasnosti 4. Port ładowania dioda LED miga kolejno na czerwono / niebiesko.
Bluetooth uređaja i parova. Uparivanje ne zahtijeva nikakve kodove, nakon Proizvođač: Energy Sistem Technology, Španija. 3. Zlokalizuj "Energy Earphones Style 6 TWS" na liście dostępnych urządzeń
uspješne veze zvučni signal. Ako su slušalice već uparene, veza će se Ovime isključivo na vlastitu odgovornost izjavljujemo da je Zawartość pakietu Bluetooth i zrób parę. Parowanie nie wymaga kody, po pomyślnym
automatski uspostaviti nakon kratkog vremena. proizvod Energy Earphones Style 6 TWS (zemlja proizvodnje: - Energy Earphones Style 6 TWS połączeniu, brzęczy dźwięk. Jeśli słuchawki są już sparowane z
Kina) u skladu sa svim normama i standardima prema Direktivi - Kabel ładowania USB urządzeniem, połączenie zostanie automatycznie nawiązane po chwili.
Kontrola funkcija Europskog parlamenta i Vijeća 2014/53/CE od 16. travnja 2014. - Wymienialne adaptery douszne
Pomoću višenamjenskog tipka (2, 3) možete upravljati sljedećim Ovaj simbol na proizvodu ili u uputama ima značenje da je ovaj - Etui do ładowania słuchawek Kontrola funkcji
funkcijama: uređaj električni i elektronički otpad i ne spada u kućanski otpad. Za pomocą klawisza wielofunkcyjnego (2, 3) można obsługiwać
- Pritisnite tipku 2x brzo za pauzu i početak reprodukcije. Tako označene ne funkcionalne uređaje možete predati na następujące funkcje:
- Pritisnite tipku (3) kratko za povećanje glasnoće, tipku (2) za smanjenje recikliranje kod vašeg prodavača ili na posebno sabirno mjesto. - Naciśnij dwukrotnie przycisk, aby wstrzymać i rozpocząć odtwarzanie.
glasnoće. - Naciśnij krótko przycisk (3), aby zwiększyć głośność, przycisk (2), aby
- Pritisnite gumb (3) ili (2) na 2 sekunde za prijelaz na sljedeću ili prethodnu zmniejszyć głośność.
pjesmu. - Naciśnij przycisk (3) lub (2) przez 2 sekundy, aby przejść do następnego
- Kad primite dolazni poziv, odgovorite i prekidajte poziv kratkim pritiskom lub poprzedniego utworu.
na tipku. Držite pritisnutu tipku da biste odbili poziv. - Po odebraniu połączenia przychodzącego odebrać i zakończyć
połączenie, naciskając krótko klawisz. Przytrzymaj przycisk, aby odrzucić
połączenie.

Gwarancja SK Bluetooth párovanie Záruka
Energy Sistem udziela gwarancji na wady produktu na okres 36 miesięcy. 1. Zapnite obe slúchadlá, automaticky sa spolu spárujú. Energy Sistem poskytuje koncovým zákazníkom záruku na vady výrobku
Niniejsza gwarancja obejmuje wady opracowania lub materiału. Úvod 2. Ľavé slúchadlo (L) začne vyhľadávať Bluetooth zariadenie a LED po dobu 36 mesiacov. Táto záruka pokrýva chyby spracovania alebo
Gwarancja nie dotyczy wad spowodowanych uszczerbkami fizycznymi, w Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a zakúpenie nového produktu Energy indikátor začne blikať striedavo červeno/modro. materiálu. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené fyzickou ujmou,
konsekwencji niewłaściwego wykorzystania lub samowolnej modyfikacji Earphones Style 6 TWS. Veríme, že s ním budete spokojní. 3. Vyhľadajte „Energy Earphones Style 6 TWS” v zozname dostupných nesprávnym použitím alebo svojvoľnou úpravou výrobku treťou osobou. V
produktu przez osobę trzecią. W trzecim ponadstandardowym roku Pred prvým použitím si prosím prečítajte pokyny na použitie. Nevystavujte Bluetooth zariadení a vykonajte spárovanie. Párovanie nevyžaduje treťom nadštandardnom roku záruky nie je možné žiadať vrátenie peňazí,
gwarancji nie można się domagać zwrotu pieniędzy, może Ci jednak výrobok extrémne vysokým či nízkym teplotám, priamemu slnku, vlhkosti, žiadne kódy, po úspešnom spojení sa ozve zvukové znamenie. Ak sú už môže vám však byť výmenou ponúknutý rovnaký alebo novší výrobok toho
zostać zaproponowana wymiana za taki sam lub nowszy produkt tej samej prachu, chráňte ho pred otrasmi a fyzickým poškodením. Plnú verziu slúchadlá so zariadením spárované, spojenie sa po chvíli nadviaže istého modelového radu. Batéria v prístroji je spotrebný materiál, výrobca
serii modelowej. Bateria w urządzeniu jest materiałem eksploatacyjnym, užívateľskej príručky nájdete na internetových stránkach výrobcu. automaticky. uvádza životnosť 24 mesiacov.
producent podaje żywotność 12 miesięcy.
Popis prístroja Ovládanie Uplatnenie záruky
Wykorzystanie gwarancji 1. LED indikátor Pomocou multifunkčného tlačidla (2, 3) je možné ovládať nasledujúce Záruku môžete uplatniť u svojho predajcu alebo v autorizovanom
Gwarancję można wykorzystać u swojego sprzedawcy lub w 2. Multifunkčné tlačidlo L funkcie: servisnom stredisku. K výrobku vždy priložte sprievodný list s
autoryzowanym ośrodku serwisowym. Do produktu zawsze trzeba dodać 3. Multifunkčné tlačidlo R - Stlačte tlačidlo 2x rýchlo pre pozastavenie a spustenie prehrávania. kompletnými kontaktmi, kópiu nákupného dokladu a originálne
list polecony z kompletnymi kontaktami, kopią dokumentu zakupu i 4. Konektor napájania - Stlačte tlačidlo (3) krátko na zvýšenie hlasitosti, tlačidlo (2) na príslušenstvo, pokiaľ sa k nemu vada môže vzťahovať.
wyposażeniem oryginalnym, jeśli wada może go dotyczyć. zníženie hlasitosti.
Obsah balenia - Stlačte tlačidlo (3) alebo (2) na 2 sekundy pre prechod na ďalšiu alebo Vyhlásenie o zhode
Deklarację zgodności - Energy Earphones Style 6 TWS predchádzajúcu skladbu. Výrobca: Energy Sistem Technology, Španielsko.
Producent: Energy Sistem Technology, Hiszpania. - Výmenné štuple - Pri prichádzajúcom volaní prijmite a ukončite hovor krátkym stlačením Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že výrobok Energy
Oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt - Nabíjacie puzdro tlačidla. Dlhým podržaním tlačidla môžete hovor odmietnuť. Earphones Style 6 TWS (krajina výroby: Čína) je v súlade so
Energy Earphones Style 6 TWS (kraj produkcji: Chiny) jest w - MicroUSB nabíjací kábel všetkými normami a štandardmi podľa smernice Európskeho
zgodzie z wszystkimi normami i standardami wg rozporządzenia parlamentu a Rady 2014/53/CE zo 16. apríla 2014.
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/CE z dnia 16 kwietnia Zapnutie / vypnutie / nabíjanie Tento symbol na produkte alebo v návode na použitie znamená, že
2014 r. Na zapnutie stačí slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra. Môžete tiež toto zariadenie je elektroodpad a nepatrí do domového odpadu.
Ten symbol na produkcie lub w Instrukcji obsługi oznacza, że podržať multifunkčné tlačidlo (2, 3) oboch slúchadiel po dobu 2 sekúnd, až Takto označené nefunkčné zariadenie môžete odovzdať na
urządzenie to jest odpadem elektronicznym i nie należy do sa indikátor (1) rozbliká a slúchadlá sa spolu za niekoľko sekúnd recykláciu u vášho predajcu alebo v špecializovanej zberni.
odpadu z gospodarstwa domowego. Tak oznaczone automaticky synchronizujú. Počas prevádzky bliká LED indikátor (1)
niedziałające urządzenie można oddać do recyklingu u swojego modro. Slúchadlá vypnete vložením späť do nabíjacieho puzdra. Môžete
sprzedawcy lub w specjalistycznym punkcie zbiorczym. tiež podržať multifunkčné tlačidlo (2, 3) oboch slúchadiel po dobu 4
sekúnd. Vypnutie potvrdí zvukové znamenie.
Ak zostávajúca kapacita batérie klesne pod 10%, ozve sa zvukový signál a
LED indikátor (1) začne blikať na červeno. Počas nabíjania LED indikátor
(1) svieti na červeno a po dokončení zhasne.


Click to View FlipBook Version