The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-10-01 11:34:48

AVH-X8800BT

AVH-X8800BT

AVH-X8800B

Návod k použití

VÝSTRAHA
Výrobek je vybaven laserem
Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření.
Neotvírejte a nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi.

NEBEZPEČÍ
Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření.

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.
Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze
dne 24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Děkujeme, že jste si koupili tento výrobek PIONEER.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití a seznamte se s ovládáním přístroje. Po přečtení
uschovejte návod pro případné pozdější použití.
Důležité:
Obrazovky použité v příkladech se mohou lišit od skutečných obrazovek, které mohou být změny bez
předchozího upozornění za účelem vylepšení výkonnosti a funkcí.

-1-

Obsah

Upozornění .........................................................................4  Příjem zpráv...................................................................19 
Důležité bezpečnostní informace.....................................4 
Pro zajištění bezpečné jízdy ............................................4  Disk ...................................................................................19 
Při použití displeje, připojeného k výstupu V OUT ...........5 
Zabránění vybití baterie ...................................................5  Počáteční procedura......................................................21 
Kamera pro zadní pohled.................................................5  Výběr souboru ze seznamu názvů souborů ...................21 
Manipulace se slotem pro SD karty .................................5  Přepnutí typu mediálního souboru .................................21 
Manipulace s USB konektorem........................................5  Hledání části, kterou chcete přehrávat...........................21 
Navštivte naše webové stránky .......................................5  Použití nabídky DVD......................................................21 
Ochrana LCD panelu a obrazovky...................................5  Přepnutí jazyka titulků/zvuku..........................................21 
Poznámka ke vnitřní paměti.............................................5  Ovládání nabídky DVD pomocí dotykových tlačítek.......21 
O tomto návodu ...............................................................6 
Komprimované soubory..................................................22 
Základní ovládání...............................................................6 
Kontrola názvů částí a funkcí...........................................6  Počáteční procedura (pro disk) ......................................24 
Ochrana vašeho přístroje před krádeží............................6  Počáteční procedura (pro USB/SD) ...............................24 
Poznámky k použití LCD panelu......................................7  Společné operace pro všechny typy souborů ................24 
Nastavení úhlu LCD panelu .............................................7  Operace pro audio soubory ...........................................24 
Vložení/vyjmutí/připojení média .......................................7  Operace pro video soubory............................................25 
První zapnutí....................................................................8  Operace pro statické obrázky ........................................25 
Jak používat obrazovky ...................................................9 
Podporované AV zdroje .................................................10  iPod ...................................................................................25 
Zobrazení nabídky AV operací ......................................10 
Výběr zdroje...................................................................10  Připojení vašeho přístroje iPod ......................................26 
Změna pořadí zobrazených zdrojů ................................10  Počáteční postup ...........................................................27 
Použití dotykového panelu.............................................10  Výběr skladeb nebo video zdrojů ze seznamu přehrávání
.......................................................................................27 
Bluetooth® připojení .......................................................11  Použití iPod funkcí tohoto přístroje z vašeho iPodu .......27 
Zobrazení obrazovky „Bluetooth“...................................11  Výběr skladby ze seznamu spojeného s aktuálně
Registrace vašich Bluetooth zařízení.............................11  přehrávanou skladbou (propojené hledání) ...................27 
Ruční připojení zaregistrovaného Bluetooth zařízení ....12  Použití Apple Music Radio .............................................27 
Přepnutí viditelnosti .......................................................12 
Zadání PIN kódu pro Bluetooth bezdrátové připojení ....12  AppRadio Mode................................................................28 
Zobrazení informací o zařízení ......................................12 
Vymazání Bluetooth paměti ...........................................12  Kompatibilita AppRadio Mode........................................28 
Aktualizace Bluetooth softwaru......................................12  Použití AppRadio Mode .................................................28 
Zobrazení verze Bluetooth softwaru ..............................12  Počáteční postup ...........................................................28 
Použití klávesnice (pro uživatele iPhone) ......................29 
Nastavení velikosti obrazu (pro uživatele
smartphone (Android)) ...................................................29 
Použití funkce audio mixování .......................................29 

Hansd-free telefonování ..................................................13  Apple CarPlay...................................................................30 

Zobrazení nabídky telefonu ...........................................13  Použití Apple CarPlay ....................................................30 
Provedení telefonního hovoru........................................13  Počáteční postup ...........................................................30 
Použití seznamu telefonních předvoleb .........................13  Nastavení pozice řidiče..................................................30 
Příjem telefonního volání ...............................................13  Nastavení hlasitosti........................................................30 
Minimalizace obrazovky potvrzení volání.......................14  Android Auto™ ................................................................31 
Změna nastavení telefonu .............................................14  Použití Android Auto ......................................................31 
Použití funkce hlasového rozpoznávání.........................14  Počáteční postup ...........................................................31 
Poznámky k hands-free telefonování.............................14  Nastavení funkce automatického spuštění ....................31 
Nastavení pro iPod/iPhone nebo smartphone ..............15  Nastavení pozice řidiče..................................................31 
Základní tok nastavení iPod/iPhone nebo smartphonu..15  Nastavení hlasitosti........................................................31 
Nastavení metody připojení zařízení .............................15  Bluetooth audio přehrávač..............................................32 
Kompatibilita přístrojů iPod/iPhone ................................15  Počáteční postup ...........................................................32 
Kompatibilita přístrojů Android® ....................................15  Výběr souborů ze seznamu názvů souborů ...................33 
Informace o připojení a funkcích pro každé zařízení .....16  HDMI zdroj ........................................................................33 
Rádio ................................................................................. 18  Počáteční postup ...........................................................33 
Počáteční procedura......................................................18  Zdroj AUX .........................................................................33 
Uložení nejsilnějších vysílacích frekvencí ......................18  Počáteční postup ...........................................................33 
Zobrazení obrazovky nastavení rádia ............................18  Nastavení video signálu .................................................34 
Ladění silných frekvencí ................................................18  AV vstup ...........................................................................34 
Nastavení kroku FM ladění ............................................18  Počáteční postup (pro AV zdroj) ....................................34 
Přepnutí kvality zvuku pro FM tuner ..............................18  Počáteční postup (pro kameru)......................................34 
Nastavení hledání alternativní frekvence .......................19  Nastavení video signálu .................................................34 
Nastavení automatického PI hledání .............................19 
Omezení stanic na regionální programy ........................19 
Příjem dopravního hlášení (TA) .....................................19 

-2-

MIXTRAX........................................................................... 35  Ostatní funkce ..................................................................47 
Použití MIXTRAX ...........................................................35 
Počáteční postup ...........................................................35  Nastavení času a data ...................................................47 
Výběr položky ze seznamu ............................................35  Nastavení funkce „Sound Retriever“ ..............................47 
Výběr skladeb, které nebudou přehrávány ....................35  Změna režimu širokoúhlé obrazovky .............................47 
Zobrazení obrazovky „MIXTRAX Settings“ ....................36  Uložení informací o skladbě do iPod
(iTunes® tagování) ........................................................48 
Informace o vybavení vozidla .........................................36  Výběr videa pro zadní displej .........................................48 
Použití adaptéru Vehicle Bus.........................................36  Nastavení funkce ochrany před krádeží.........................48 
Zobrazení informací detekování překážek .....................37  Obnovení výchozího nastavení tohoto produktu ............49 
Zobrazení operačního stavu panelu
ovládání klimatizace.......................................................37  Příloha...............................................................................49 

Nastavení systému ..........................................................37  Odstraňování závad.......................................................49 
Zobrazení obrazovky nastavení „System“......................37  Chybová hlášení ............................................................50 
Nastavení aktivace zdroje Bluetooth audio ....................37  Manipulace s disky.........................................................52 
Nastavení rolování .........................................................37  Přehrávatelné disky .......................................................53 
Nastavení zvuku pípnutí ................................................37  Detailní informace pro přehrávatelná média ..................53 
Nastavení obrazu zadní kamery ....................................37  Bluetooth........................................................................56 
Nastavení druhé kamery................................................38  SDHC.............................................................................56 
Nastavení kamery pro režim Camera View....................38  WMA/WMV ....................................................................56 
Nastavení bezpečného režimu ......................................39  FLAC..............................................................................56 
Nastavení demonstračního režimu ................................39  DivX ...............................................................................56 
Výběr jazyka systému ....................................................39  AAC ...............................................................................56 
Výběr jazyka systému ....................................................39  Google, Google Play, Android™ ....................................56 
Nastavení jazyka klávesnice s aplikací pro iPhone........39  Android Auto ..................................................................56 
Nastavení pozice odezvy dotykového panelu MIXTRAX .......................................................................56 
(kalibrace dotykového panelu) .......................................39  Detailní informace, týkající se připojeného
Nastavení ztmavení displeje ..........................................39  zařízení iPod ..................................................................56 
Nastavení obrazu...........................................................40  Použití na aplikacích založeného připojeného obsahu ..57 
Zobrazení verze firmware ..............................................40  HDMI..............................................................................57 
Zobrazení open source licence......................................40  MHL ...............................................................................57 
Aktualizace firmware......................................................40  Poznámky, týkající se sledování videa ..........................58 
Kontrola připojení vodičů ...............................................41  Poznámky, týkající se sledování DVD-Video .................58 
Poznámky, týkající se použití MP3 souborů...................58 
Audio nastavení ...............................................................41  Poznámky, týkající se použití MP3 souborů...................58 
Zobrazení obrazovky nastavení „Audio“ ........................41  Správné používání LCD obrazovky................................58 
Použití nastavení vyvážení reproboxů ...........................41  Specifikace.....................................................................58 
Přepnutí ztišení/ztlumení zvuku .....................................41 
Nastavení úrovně zdroje ................................................41 
Nastavení výstupu zadních reproboxů...........................41 
Nastavení výstupu subwooferu......................................41 
Nastavení hodnoty mezní frekvence..............................42 
Výběr poslechového místa.............................................42 
Jemné nastavení úrovní výstupu reproboxů ..................42 
Jemné časového vyvážení.............................................42 
Použití ekvalizéru...........................................................42 
Automatické nastavení ekvalizační křivky (Auto EQ) .....43 

Nabídka Theme ................................................................44 
Zobrazení obrazovky nastavení „Theme“ ......................44 
Výběr pozadí displeje.....................................................44 
Nastavení barvy osvětlení..............................................44 
Výběr barevného tématu................................................44 
Výběr stylu hodin ...........................................................44 
Změna předinstalované „Splash“ obrazovky..................45 
Replikování nastavení....................................................45 

Video nastavení ...............................................................45 
Nastavení video přehrávače ..........................................45 
Nastavení video signálu pro zadní kameru ....................46 
Nastavení formátu video výstupu...................................46 

Nabídka Favorite ..............................................................47 
Vytvoření zkratky ...........................................................47 
Výběr zkratky .................................................................47 
Odstranění zkratky.........................................................47 

-3-

Upozornění

V některých zemích a právních systémech může být  Nikdy nenastavujte hlasitost vašeho systému tak, že
zakázáno nebo omezeno umístit a používat tento systém ve neslyšíte venkovní zvuky a záchranná vozidla.
vašem vozidle. Prosíme, dodržujte všechny zákony a
nařízení, týkající se používání, instalace a ovládání vašeho  Pro zajištění bezpečnosti jsou některé funkce zakázány,
navigačního systému. dokud není vozidlo zastaveno a/nebo není zatažená
ruční brzda.
Když chcete vyhodit tento produkt, nemixujte ho s běžným
komunálním odpadem. Existuje samostatný sběrný systém  Mějte návod k použití po ruce pro informace o ovládání
pro použité elektronické přístroje v souladu s legislativou, a bezpečností informace.
která vyžaduje správnou manipulaci, obnovu a recyklaci.
 Neinstalujte tento systém tam, kde (i) brání výhledu
Domácí uživatelé členských států EU mohou vrátit jejich řidiče, (ii) brání funkci jakéhokoli operačního nebo
použité elektronické produkty zdarma na určených sběrných bezpečnostního systému vozidla, včetně airbagů nebo
místech nebo u prodejce (pokud si koupíte podobný přístroj). tlačítka výstražných světel nebo (iii) ovlivňuje schopnost
řidiče bezpečně ovládat vozidlo.

 Při ovládání vozidla mějte vždy zapnutý bezpečnostní
pás. Když se stane nehoda, vaše poranění může být
podstatně větší, když nemáte správně zapnutý
bezpečnostní pás.

 Během řízení nikdy nepoužívejte sluchátka.

Pro zajištění bezpečné jízdy

Důležité bezpečnostní informace Některé funkce (jako sledování video obrazu a některé
operace s dotykovým panelem) nabízené tímto přístrojem
Varování: mohou být nebezpečné (mohou vést k vážnému úrazu nebo
 Nepokoušejte se produkt instalovat nebo opravovat smrti) a/nebo jsou protizákonné při jejich použití během
řízení. Aby nebylo možné takové funkce používat během,
sami. Instalace nebo opravování tohoto produktu osobou když je vozidlo v pohybu, je zde zámek, který sleduje polohu
bez školení a zkušeností s elektronickými přístroji a ruční brzdy a pohyb vozidla. Když se pokusíte použít
automobilovým příslušenstvím může být nebezpečné a uvedené funkce během jízdy, budou zakázány, dokud
může vést k riziku úrazu elektrickým proudem, zranění nezastavíte vozidlo na bezpečném místě a nezatáhnete ruční
nebo jiného hazardu. brzdu. Před uvolněním ruční brzdy nejdříve sešlápněte
 Dbejte, aby tento produkt nepřišel do kontaktu s žádnou brzdový pedál.
tekutinou. Může dojít k úrazu elektrickým proudem. Při
kontaktu s tekutinou také může dojít k poškození Varování:
produktu, vzniku kouře nebo přehřátí.  SVĚTLE ZELENÝ VODIČ NA NAPÁJECÍM
 Pokud se dovnitř tohoto systému dostane tekutina nebo
cizí předmět, zaparkujte okamžitě automobil na KONEKTORU JE URČENÝ PRO DETEKCI
bezpečném místě a vypněte zapalování (ACC OFF) a PARKOVACÍHO STAVU A MUSÍ BÝT PŘIPOJENÝ K
obraťte se na nejbližší servisní centrum Pioneer. NAPÁJENÉ STRANĚ SPÍNAČE RUČNÍ BRZDY.
Nepoužívejte tento systém za těchto podmínek, jinak NESPRÁVNÉ PŘIPOJENÍ NEBO POUŽITÍ TOHOTO
může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo VODIČE MŮŽE BÝT PORUŠENÍM ZÁKONA A MŮŽE
jiné nehodě. VÉST K VÁŽNÉ NEHODĚ NEBO ŠKODĚ.
 Pokud zaznamenáte, že ze systému vychází kouř, cizí  Neprovádějte žádné kroky k přerušení nebo vyřazení
zvuk nebo zápach nebo pokud jsou na LCD obrazovce systému kontroly ruční brzdy, který je určený pro
jiná podivná znamení, okamžitě vypněte napájení a vaši ochranu. Přerušení nebo vyřazení systému
obraťte se na nejbližší servisní centrum Pioneer. kontroly ruční brzdy může vést k vážnému úrazu
Používání systému za těchto podmínek může vést k nebo smrti.
trvalému poškození systému.  Aby nedošlo k nebezpečí škody nebo úrazu a
 Nerozebírejte nebo nemodifikujte tento systém, protože potencionálnímu porušení zákona, tento systém
uvnitř jsou komponenty pod vysokým napětím a může není pro použití s video obrazem, který je viditelný
dojít k úrazu elektrickým proudem. Pro kontrolu, pro řidiče.
nastavení nebo opravu vyhledejte servisní centrum  V některých zemích může být nelegální sledování video
Pioneer. obrazu uvnitř vozidla a jinou osobou než řidičem. Pokud
zde existuje takové omezení, musí být dodrženo.
Před použitím tohoto systému si přečtěte a plně pochopte
následující bezpečnostní informace: Pokud se pokusíte sledovat video obraz během jízdy, objeví
 Nepoužívejte tento systém, žádnou aplikaci nebo pohled se na obrazovce varovné hlášení "Viewing of front seat video
source while driving is strictly prohibited" Pro sledování video
ze zadní kamery (pokud jí koupíte), pokud to znamená obrazu na tomto displeji zastavte automobil na bezpečném
narušení vaší pozornosti jakýmkoli způsobem pro místě a zatáhněte ruční brzdu. Sešlápněte brzdový pedál
bezpečné ovládání vašeho vozidla. Vždy dodržujte před uvolněním ruční brzdy.
pravidla bezpečné jízdy a dodržujte všechny dopravní
předpisy. Pokud zaznamenáte obtíže v ovládání
systému nebo sledování displeje, zaparkujte vaše
vozidlo na bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdu
před prováděním požadovaného nastavení.

-4-

Při použití displeje, připojeného k výstupu přehrávačů, přístrojů iPhone, smartphonů nebo jiným
V OUT produktů při používání s tímto produktem.

Video výstupní konektor (V OUT) je pro připojení displeje, Navštivte naše webové stránky
umožňujícího sledovat cestujícím na zadních sedadlech
video obraz. Navštivte nás na následujících stránkách:
http://www.pioneer.eu
Varování:
NIKDY neinstalujte zadní displej na místo, kde by mohl řidič  Zaregistrujte váš produkt. Uchováme detaily o vašem
sledovat video obraz během řízení. nákupu jako pomoc pro případ pojistné události, jako je
ztráta nebo krádež.
Zabránění vybití baterie
 Na našich webových stránkách nabízíme nejnovější
Při použití tohoto produktu mějte nastartovaný motor. informace o společnosti Pioneer.
Používání produktu bez běžícího motoru může vést k vybití
baterie.  Společnost Pioneer pravidelně poskytuje aktualizace
softwaru pro další vylepšení produktů. Sledujte
Varování: pravidelně webové stránky Pioneer.
Neinstalujte tento produkt do vozidla, které nemá k dispozici
vodič nebo obvod ACC. Ochrana LCD panelu a obrazovky

Kamera pro zadní pohled  Nevystavujte LCD obrazovku přímému slunci, když není
přístroj používán. Jinak může dojít k závadě LCD
S volitelnou kamerou pro zadní pohled můžete použít tento displeje z důvodu vysoké teploty.
přístroj pro zvýšenou viditelnost během couvání nebo pro
dohled nad přívěsem, připojeným k vozidlu.  Při používání mobilního telefonu ho udržujte dál od LCD
obrazovky, aby nedocházelo k rušení obrazu v podobě
Varování: bodů, barevných pruhů atd.
 OBRAZ NA OBRAZOVCE MŮŽE BÝT PŘEVRÁCENÝ.
 POUŽIJTE VSTUP POUZE PRO PŘEVRÁCENÝ NEBO  Pro ochranu LCD obrazovky před poškozením se
dotýkejte dotykového panelu pouze prsty a jemně.
ZRCADLOVÝ OBRAZ ZE ZADNÍ KAMERY, JINÉ
POUŽITÍ MŮŽE VÉST K ÚRAZU NEBO NEHODĚ. Poznámka ke vnitřní paměti

Upozornění: Před odpojením automobilové baterie
 Z bezpečnostních důvodů není funkce zadní kamery
Pokud je baterie odpojena nebo vybita, paměť se vymaže a
dostupná, dokud není přístroj zcela spuštěný. je nutné jí znovu naprogramovat.
 Zadní kamera je určená pro dohled nad přívěsem nebo  Některá nastavení a nahraný obsah se neresetuje.

pomoc při parkování. Nepoužívejte tuto funkci pro Data vyhrazená vymazání
zábavné účely.
Informace jsou vymazány odpojením žlutého vodiče od
Manipulace se slotem pro SD karty baterie (nebo vyjmutím baterie).
 Některá nastavení a nahraný obsah se neresetuje.
Upozornění:
 Chraňte SD kartu před malými dětmi, aby nedošlo Reset mikroprocesoru

k jejímu náhodnému spolknutí. Upozornění:
 Aby nedošlo ke ztrátě dat a poškození paměťového Stisknutí tlačítka RESET resetuje nastavení a nahraný obsah
na tovární hodnoty.
zařízení, nikdy ho nevyjímejte z tohoto systému, když  Neprovádějte tuto operaci, když je k tomuto produktu
jsou přenášena data.
 Pokud z jakéhokoli důvodu dojde ke ztrátě nebo připojené nějaké zařízení.
poškození dat na paměťovém zařízení, společnost  Některá nastavení a nahraný obsah se neresetuje.
Pioneer nenese žádnou odpovědnost za škody a ztráty,
vzešlé ze ztráty nebo poškození dat. Mikroprocesor musí být resetován za následujících
 Nikdy nevkládejte nebo nevyjímejte SD paměťovou kartu podmínek:
během řízení.  Před prvním použitím tohoto produktu po instalaci.
 Když přístroj nepracuje správně.
Manipulace s USB konektorem  Když se objeví problém s používáním systému.
 Když je zobrazována poloha vozidla na mapě s velkou
Upozornění:
 Aby nedošlo ke ztrátě dat a poškození paměťového chybou.

zařízení, nikdy ho nevyjímejte z tohoto systému, když 1. Přepněte klíček zapalování do polohy OFF.
jsou přenášena data.
 Společnost Pioneer negarantuje kompatibilitu se všemi 2. Stiskněte tlačítko RESET špičatým předmětem.
USB paměťovými zařízeními a nemá žádnou Viz. „Kontrola názvů částí a funkcí“ na straně 6.
odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat z mediálních Nastavení a nahraný obsah se resetuje na tovární
nastavení.

-5-

O tomto návodu 6 Tlačítka TRK Stiskněte pro návrat na předchozí

Tento návod používá k popisu operací obrázky obrazovek. (/) stopu (kapitolu) nebo přechod na
Však obrazovky na přístroji se mohou lišit, podle použitého
modelu. následující stopu (kapitolu).

Význam symbolů, použitých v tomto návodu Stiskněte a podržte pro provedení

Toto indikuje stisknutí tlačítka na dotykovém rychlého hledání vzad nebo vpřed.
panelu.
HOLD Toto indikuje stisknutí a podržení tlačítka na Stiskněte pro přijmutí nebo ukončení
dotykovém panelu.
Toto indikuje, že existuje odkaz nebo podpora hovoru.
pro tlačítko nebo obrazovku.
7 Tlačítko 
Základní ovládání
8 Tlačítko Viz. „Reset mikroprocesoru“ na
Kontrola názvů částí a funkcí
RESET straně 5.

9 Slot pro Viz. „Vložení a vyjmutí disku“ na

vložení disku straně 7.

10 Slot pro SD Viz. „Vložení a vyjmutí SD paměťové

kartu karty“ na straně 8.

11 Vstupní Použijte pro připojení mikrofonu pro

zdířka pro akustické měření (prodávaný

Auto EQ samostatně).

mikrofon

 K dispozici je dálkový ovladače CD-R33
(prodávaný samostatně).
Pro detaily viz. návod k dálkovému ovladači.

Ochrana vašeho přístroje před krádeží

1 2 3 4 5 6 78 Upozornění:
b 9  Nezkoušejte odpojit čelní panel, když je DISC/SD v e
a
vysunuté poloze.
1 LCD obrazovka  Nezkoušejte odpojit čelní panel, když jsou data

2 Tlačítka VOL (+/-) zapisována na USB/SD. Jinak může dojít k poškození
dat.
3 Tlačítko MUTE  Po odpojení čelního panelu se připojovací deska
automaticky vrátí do původní polohy. Nenechejte ruce
nebo předměty za monitorem, aby nedošlo k jejich
skřípnutí.
 Když se vozidlo pohybuje, ujistěte se, že je čelní panel
v originální poloze. Je nebezpečné řídit, když je čelní
panel v jiné poloze.
 Nepokládejte pití nebo jiné předměty na čelní panel,
když je plně otevřený.

Důležité:
 Při odpojování a připojování manipulujte s čelním

panelem opatrně.
 Nevystavujte čelní panel silným nárazům.
 Chraňte čelní panel před přímým sluncem a vysokou

teplotou.
 Po odpojení připevněte čelní panel k přístroji před

nastartováním vozidla.

4 Tlačítko Stiskněte pro zobrazení nejvyšší

nabídky.

Stiskněte a podržte pro aktivaci

funkce rozpoznávání hlasu.

 Viz. „Použití funkce rozpoznávání

hlasu“ na straně 14.

5 Tlačítko Stiskněte pro přepnutí mezi

MODE aplikační obrazovkou a AV operační

obrazovkou.

Stiskněte a podržte pro přepnutí do

režimu zadní kamery.

Stiskněte pro vypnutí displeje.

 Stiskněte a podržte pro vypnutí

displeje, když je dostupná

aplikační obrazovka.

 Když je displej vypnutý,

stiskněte obrazovku pro návrat

k původní obrazovce.

-6-

Odpojení čelního panelu Poznámky k použití LCD panelu

1. Stiskněte tlačítko . Varování:
2. Stiskněte tlačítko .  Mějte ruce a prsty mimo tento produkt při otevírání,
3. Posuňte pojistku na spodku čelního panelu doprava
zavírání nebo nastavování LCD panelu. Speciálně
a zdvihněte čelní panel při stisknutí pojistky dolů. dávejte pozor na ruce a prsty dětí.
 Nepoužívejte s otevřeným LCD panelem. Může dojít
4. Uložte čelní panel do ochranného pouzdra k úrazu nebo k nehodě.
z příslušenství.
Upozornění:
Připevnění čelního panelu  Neotevírejte nebo nezavírejte LCD panel silou. Může

1. Nasuňte čelní panel do vršku přístroje a stiskněte ho dojít k závadě.
na místo.  Nepoužívejte tento produkt, dokud není LCD panel zcela
Zasuňte výstupky čelního panelu do slotů na vršku
přístroje a stiskněte ho na místo. otevřený nebo zavřený. LCD panel se může
z bezpečnostních důvodů zastavit v jakémkoli úhlu.
2. Stiskněte spodek čelního panelu, dokud nezacvakne  Nepokládejte na otevřený LCD panel brýle nebo
na místo. plechovku s nápojem.

Nastavení úhlu LCD panelu

1. Stiskněte tlačítko .

2. Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení úhlu
LCD panelu.

3. Stiskněte tlačítko .
Návrat do předchozí obrazovky.

Vložení/vyjmutí/připojení média

Upozornění:
 Do slotu pro vložení disku nevkládejte nic jiného než

disk.
 Do slotu pro SD paměťové karty nevkládejte nic jiného

než SD paměťovou kartu.
 Vysunutí SD paměťové karty během přenosu dat může

poškodit SD paměťovou kartu. Vysunujte SD paměťovou
kartu pouze způsobem, popsaným v tomto návodu.

 Netiskněte tlačítko , když není SD paměťová karta

plně zasunuta. Může dojít k poškození karty.

 Netiskněte tlačítko , když není SD paměťová karta

plně vyjmuta. Může dojít k poškození karty.

Vložení a vyjmutí disku

Vložení disku

1. Stiskněte tlačítko .

2. Stiskněte tlačítko pro otevření LCD panelu.
3. Vložte disk do slotu pro vložení disku.

Vyjmutí disku

1. Stiskněte tlačítko .

2. Stiskněte tlačítko pro otevření LCD panelu.

3. Vyjměte disk a stiskněte tlačítko .

-7-

Vložení a vyjmutí SD paměťové karty První zapnutí

 Tento systém není kompatibilní s kartami MMC (Multi 1. Nastartujte motor pro spuštění systému.
Media Card). Objeví se obrazovka „Select Program Language“.
 Při dalším spuštění se obrazovka liší podle
 Kompatibilita se všemi SD kartami není zaručena. předchozích podmínek.
 Tento produkt nemusí poskytovat optimální výkon
2. Stiskněte jazyk.
s některými SD paměťovými kartami.
3. Stiskněte .
Vložení SD paměťové karty Objeví se obrazovka „Smartphone Setup“.

1. Stiskněte tlačítko . 4. Stiskněte položku.
Viz. „Informace o připojení a funkcích pro každé
2. Stiskněte tlačítko pro otevření LCD panelu. zařízení“ na straně 16.
3. Vložte SD paměťovou kartu do slotu pro SD
5. Stiskněte .
paměťovou kartu. Objeví se obrazovka s hlášením.

4. Stiskněte tlačítko . 6. Stiskněte [OK].
Objeví se nejvyšší nabídka.
Vyjmutí SD paměťové karty

1. Stiskněte tlačítko .

2. Stiskněte tlačítko pro otevření LCD panelu.
3. Stiskněte jemně střed SD paměťové karty, až

cvakne.
4. Vytáhněte SD paměťovou kartu přímým směrem.

5. Stiskněte tlačítko .

Připojení a odpojení USB paměťového zařízení

 Tento přístroj nemusí dosahovat optimální výkonnosti
s některými USB paměťovými zařízeními.

 Připojení přes USB rozbočovač není možné.
 Pro připojení je vyžadován USB kabel.

1. Vytáhněte konektor z USB portu USB kabelu.

2. Připojte USB zařízení k USB kabelu.

1

2

(1) USB kabel zařízení
(2) USB paměťové zařízení.

Před odpojením US paměťového
zkontrolujte, že nejsou přenášena data.

-8-

Jak používat obrazovky Nastavení času a dagtumu Nabídgka nastavení

Aplikační nabídka

Nejvyšší nabídka

Aplikační operace AV operace

Nabídka telefonu

Oblíbené zdroje
Výběr AV zdroje

-9-

 Stisknutím tlačítka v kterékoli obrazovce můžete Výběr zdroje
zobrazit nejvyšší nabídku.
Zdroj v nabídce výběru AV zdroje
 Znaky „APPS“ jsou nahrazeny za „Apple Play“, když je
spuštěno Apple CarPlay. 1. Zobrazte nabídku „AV source selection“.

 Znaky „APPS“ jsou nahrazeny za „Android Auto“, když je 2. Stiskněte ikonu zdroje.
spuštěno Android Auto.  Když vyberete „Source OFF“, AV zdroj se vypne.

 Když v obrazovce výběru zdroje vyberete „Power OFF“, Zdroj v seznamu zdrojů
můžete vypnout téměř všechny funkce. Režim „Power
OFF“ se zruší v následujících případech: 1. Zobrazte seznam zdrojů.
- Při příchozím telefonním hovoru. Viz. „Zobrazení nabídky AV operací“ na straně 10.
- Když vstupuje obraz zadní kamery, když vozidlo
couvá. 2. Stiskněte tlačítko zdroje.
- Když je stisknuto tlačítko na přístroji.  Když vyberete „Source OFF“, AV zdroj se vypne.
- Klíček zapalování je vypnut (ACC OFF) a pak
zapnut (ACC ON). Změna pořadí zobrazených zdrojů

 Pro ochranu tohoto přístroje může ventilátor běžet i Změna pořadí zobrazených ikon zdrojů
v režimu „Power OFF“.
1. Zobrazte nabídku „AV source selection“.
Podporované AV zdroje
2. Stiskněte a podržte ikonu zdroje a přetáhněte jí na
S tímto přístrojem můžete přehrávat nebo používat požadované místo.
následující zdroje.
 Rádio (FM, MW/LW) Změna pořadí zobrazení tlačítek zdrojů
 CD
 ROM (komprimované audio soubory) 1. Zobrazte seznam zdrojů.
 DVD-Video Viz. „Zobrazení nabídky AV operací“ na straně 10.
 Video-CD
2. Stiskněte tlačítko .
Následující zdroje lze přehrávat nebo používat po připojení 3. Přetáhněte tlačítko zdroje na požadované místo.
pomocného zařízení:
Použití dotykového panelu
 USB
 SD Přístroj můžete ovládat tisknutím tlačítek na dotykovém
 iPod panelu svými prsty.
 Bluetooth® audio  Pro ochranu LCD obrazovky před poškozením se
 AV vstup (AV)
 AUX dotýkejte obrazovky prsty jemně.
 HDMI
Použití společných tlačítek na dotykovém panelu
Zobrazení nabídky AV operací
 : Návrat do předchozí obrazovky.
1. Stiskněte tlačítko .  : Zavření obrazovky.
2. Stiskněte tlačítko AV operací.

1

(1) Tlačítka AV operací
Objeví se nabídka AV operací.

12

(1) Zobrazení seznamu zdrojů
(2) Vyvolání křivek ekvalizéru

Viz. „Použití ekvalizéru“ na straně 42.

- 10 -

Ovládání obrazovky se seznamem Bluetooth® připojení

12 Zobrazení obrazovky „Bluetooth“

3 1. Stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko a pak tlačítko .
(1) Stisknutí položky v seznamu umožňuje zúžit volby a
pokračovat další operací. Registrace vašich Bluetooth zařízení

(2) Objeví se, když nejsou zobrazeny na displeji všechny 1. Aktivujte Bluetooth bezdrátovou technologii na
znaky. vašem zařízení.
Když tlačítko stisknete, zbytek roluje po displeji.
2. Zobrazte obrazovku „Bluetooth“.
(3) Objeví se, když položky nelze zobrazit na jedné stránce. Viz. „Zobrazení obrazovky „Bluetooth““ na straně
Posuňte táhlo nebo seznam pro zobrazení skrytých 11.
položek.
3. Stiskněte [Connection].
Ovládání časového pruhu 4. Stiskněte tlačítko .

1 Systém hledá Bluetooth zařízení, čekající na
spojení a pokud je nalezne, zobrazí je v seznamu.
(1) Posunutím tlačítka můžete změnit místo přehrávání. 5. Stiskněte název Bluetooth zařízení.
 Během posouvání tlačítka se zobrazuje čas Když je zařízení úspěšně zaregistrováno, je
přehrávání, odpovídající pozici tlačítka. sestaveno Bleutooth spojení se systémem. Jakmile
 Tato funkce není dostupná pro některá média nebo je spojení sestaveno, název zařízení se zobrazí
zdroje. v seznamu.
 Pokud jsou již spárována tři zařízení, zobrazí
Přepnutí operačního panelu
se „Memory Full“. Nejprve vymažte spárované
1. Stiskněte tlačítko . zařízení.
Objeví se tlačítka skrytých funkcí. Viz. „Vymazání zaregistrovaného zařízení“ na
 Toto tlačítko není dostupné pro všechny zdroje. straně 12.
 Pokud vaše zařízení podporuje SSP
Použití klávesnice na obrazovce (Jednoduché bezpečné párování), objeví se na
displeji tohoto produktu 6 číslic. Stiskněte [Yes]
12 pro spárování zařízení.
 Pokud je požadován PIN kód, zadejte ho.
3 (Výchozí PIN kód je „0000“).
 Bluetooth spojení lze také provést
84 detekováním tohoto přístroje z Bluetooth
75 zařízení. Před registrací se ujistěte, že položka
„Visibility“ nabídky „Bluetooth“ je nastavena na
6 „On“. Pro detaily o ovládání Bluetooth zařízení
viz. jeho návod k použití.
(1) Zobrazení znaků, které lze zadat. Viz. „Přepnutí viditelnosti“ na straně 12.
(2) Posun kurzoru doprava nebo doleva o počet znaků rovný

počtu stisknutí.
(3) Zadání znaků do textového pole.
(4) Vymazání zadaného textu vlevo od kurzoru po

jednotlivých znacích. Stisknutí a podržení tlačítka
vymaže znaky vlevo od kurzoru rychlým způsobem.
(5) Potvrzení zadání a pokračování dalším krokem.
(6) Zadání mezery.
(7) Přepnutí mezi písmeny a čísly/symboly.
(8) Přepnutí mezi velkými a malými písmeny.

- 11 -

Nastavení automatického připojení Bluetooth 1. Zobrazte obrazovku „Bluetooth“.
zařízení Viz. „Zobrazení obrazovky „Bluetooth““ na straně 11.

Tato funkce připojuje naposledy připojené Bluetooth zařízení 2. Stiskněte [PIN Code Input].
k tomuto přístroji s profilem Hands-Free automaticky jakmile 3. Stiskněte [0] až [9] pro zadání PIN kódu (až 8 cifer).
jsou oba přístroje od sebe méně než několik metrů. 4. Stiskněte tlačítko .
Výchozí nastavení je „On“.
Zobrazení informací o zařízení
1. Zobrazte obrazovku „Bluetooth“.
Viz. „Zobrazení obrazovky „Bluetooth““ na straně 11. 1. Zobrazte obrazovku „Bluetooth“.
Viz. „Zobrazení obrazovky „Bluetooth““ na straně 11.
2. Stiskněte [Auto Connect] pro přepnutí na „On“ nebo
na „Off“. 2. Stiskněte [Device Information].
Zobrazí se název a adresa Bluetooth zařízení a tohoto
Vymazání zaregistrovaného zařízení přístroje.

Upozornění: Vymazání Bluetooth paměti
Nikdy nevypínejte tento přístroj, když probíhá mazání
spárovaného Bluetooth zařízení.  Toto nastavení je dostupné, pouze když zastavíte
automobil na bezpečném místě a zatáhnete ruční brzdu.
1. Zobrazte obrazovku „Bluetooth“.
Viz. „Zobrazení obrazovky „Bluetooth““ na straně 11. Upozornění:
Nikdy nevypínejte tento přístroj, když probíhá mazání
2. Stiskněte [Connection]. Bluetooth paměti.
3. Stiskněte tlačítko .
4. Stiskněte [Yes]. 1. Zobrazte obrazovku „Bluetooth“.
Viz. „Zobrazení obrazovky „Bluetooth““ na straně 11.
Ruční připojení zaregistrovaného
Bluetooth zařízení 2. Stiskněte [Bluetooth Memory Clear].
3. Stiskněte [Clear].
Připojte Bluetooth zařízení ručně v následujících případech:
 Jsou zaregistrována dvě nebo více Bluetooth zařízení a Aktualizace Bluetooth softwaru

chcete ručně vybrat zařízení k používání. Tato funkce je použitá pro aktualizaci tohoto produktu
 Chcete znovu připojit odpojené Bluetooth zařízení. posledním Bluetooth softwarem. Pro detaily o Bluetooth
 Z nějakého důvodu nelze spojení sestavit automaticky. softwaru a aktualizaci viz. naše webové stránky.
 Před procesem aktualizace je zdroj vypnut a Bluetooth
1. Aktivujte Bluetooth bezdrátovou technologii na
vašem zařízení. spojení je odpojeno.
 Toto nastavení je dostupné, pouze když zastavíte
2. Zobrazte obrazovku „Bluetooth“.
Viz. „Zobrazení obrazovky „Bluetooth““ na straně 11. automobil na bezpečném místě a zatáhnete ruční brzdu.
 Předem musíte uložit aktualizační soubor na USB
3. Stiskněte [Connection].
4. Stiskněte název Bluetooth zařízení. paměťové zařízení.

 Pro odpojení zařízení stiskněte název připojeného Upozornění:
zařízení v seznamu.  Nikdy nevypínejte přístroj a nikdy neodpojujte telefon,

Přepnutí viditelnosti když je software aktualizován.

Tato funkce nastavuje, zda je nebo není tento přístroj vidět 1. Připojte USB paměťové zařízení s aktualizačním
pro ostatní zařízení. souborem k tomuto přístroji.
Výchozí nastavení je „On“. Viz. „Připojení a odpojení USB paměťového zařízení“ na
straně 8.
1. Zobrazte obrazovku „Bluetooth“.
Viz. „Zobrazení obrazovky „Bluetooth““ na straně 11. 2. Zobrazte obrazovku „Bluetooth“.
Viz. „Zobrazení obrazovky „Bluetooth““ na straně 11.
2. Stiskněte [Visibility] pro přepnutí na „On“ (výchozí)
nebo na „Off“. 3. Stiskněte [BT Software Update].
4. Stiskněte [Start].
Zadání PIN kódu pro Bluetooth bezdrátové
připojení Postupujte podle instrukcí pro dokončení aktualizace
Bluetooth softwaru.
Pro spojení Bluetooth zařízení s tímto produktem musíte
zadat PIN kód. Zobrazení verze Bluetooth softwaru
S touto funkcí můžete PIN kód změnit.
 Výchozí PIN kód je „0000“. Pokud tento přístroj nepracuje správně, můžete konzultovat
se servisem jeho opravu.
V tomto případě proveďte následující postup pro kontrolu
verze softwaru tohoto přístroje.

1. Zobrazte obrazovku „Bluetooth“.
Viz. „Zobrazení obrazovky „Bluetooth““ na straně 11.

2. Stiskněte [BT Version Information].
Objeví se verze Bluetooth modulu tohoto produktu.

- 12 -

Hansd-free telefonování

*1 Vytočení čísla z telefonního adresáře

*2  Kontakty z vašeho telefonu jsou automaticky přeneseny
do tohoto přístroje.
*3
1. Zobrazte nabídku telefonu.
*4 Viz. „Zobrazení nabídky telefonu“ na straně 13.

*5 2. Stiskněte tlačítko .
3. Stiskněte požadované jméno v seznamu.
*6 4. Stiskněte telefonní číslo, které chcete volat.

*1: Zobrazí obrazovku telefonních předvoleb. Objeví se obrazovka vytáčení a vytáčení začne.
Viz. „Použití seznamu telefonních předvoleb“ na straně 13.
*2: Přepne na seznam telefonního adresáře. Vytočení čísla z historie
Viz. „Vytočení čísla z telefonního adresáře“ na straně 13.
*3: Přepne na seznam zmeškaných, příchozích a odchozích 1. Zobrazte nabídku telefonu.
hovorů. Viz. „Zobrazení nabídky telefonu“ na straně 13.
Viz. „Vytočení čísla z historie“ na straně 13.
*4: Přepnutí režimu na přímé zadání telefonního čísla. 2. Stiskněte tlačítko .
Viz. „Přímé vytáčení“ na straně 13. 3. Stiskněte položku pro přepnutí seznamu historie.
*5: Přepne na hlasové rozpoznávání.
Viz. „Použití funkce hlasového rozpoznávání“ na straně 14. K dispozici jsou následující položky
*6: Zobrazí se následující položky.  : Seznam příchozích hovorů.
 Název aktuálního mobilního telefonu.  : Seznam odchozích hovorů.
 Seznam čísel aktuálního mobilního telefonu.  : Seznam zmeškaných hovorů.
4. Stiskněte položku seznamu, kterou chcete volat.
Indikuje, že je připojený Bluetooth telefon. Objeví se obrazovka vytáčení a vytáčení začne.
 Stav příjmu aktuálního mobilního telefonu.
 Stav baterie aktuálního mobilního telefonu. Použití seznamu telefonních předvoleb

Pro použití této funkce potřebujete předem připojit váš Registrace telefonního čísla
mobilní telefon k tomuto přístroji přes Bluetooth.
Viz. „Bluetooth® připojení“ na straně 11. Můžete snadno uložit do předvoleb až šest telefonních čísel
 Pokud je systém nastavený na ruštinu, objeví se .ABC pro každé zařízení.

Když chcete změnit znak, stiskněte tlačítko opakovaně, 1. Zobrazte nabídku telefonu.
dokud se neobjeví požadovaný znak. Viz. „Zobrazení nabídky telefonu“ na straně 13.

Upozornění: 2. Stiskněte tlačítko nebo .
Pro vaši bezpečnost netelefonujte během řízení, pokud to V obrazovce „Phone Book“ stiskněte požadované jméno
není nutné. pro zobrazení telefonního čísla kontaktu.

Zobrazení nabídky telefonu 3. Stiskněte tlačítko .

1. Stiskněte tlačítko . Vytočení čísla ze seznamu předvoleb
2. Stiskněte tlačítko .
1. Zobrazte nabídku telefonu.
Objeví se nabídka telefonu. Viz. „Zobrazení nabídky telefonu“ na straně 13.

Provedení telefonního hovoru 2. Stiskněte tlačítko .
3. Stiskněte položku seznamu, kterou chcete volat.
Telefonní hovor můžete uskutečnit různými způsoby.
 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko . Objeví se obrazovka vytáčení a vytáčení začne.

Přímé vytáčení Vymazání telefonního čísla

1. Zobrazte nabídku telefonu. 1. Zobrazte nabídku telefonu.
Viz. „Zobrazení nabídky telefonu“ na straně 13. Viz. „Zobrazení nabídky telefonu“ na straně 13.

2. Stiskněte tlačítko . 2. Stiskněte tlačítko .
3. Stiskněte numerická tlačítka pro zadání telefonního 3. Stiskněte tlačítko .
4. Stiskněte [Yes].
čísla.
4. Stiskněte tlačítko pro provedení volání. Příjem telefonního volání

Objeví se obrazovka vytáčení a vytáčení začne.  Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .

1. Stiskněte tlačítko pro přijmutí volání.
 Když stisknete tlačítko , když máte čekající
volání, můžete přepnout mluvící osobu.
 Stiskněte tlačítko pro odmítnutí volání.

- 13 -

Minimalizace obrazovky potvrzení volání Nastavení hlasitosti volající strany

 Obrazovku potvrzení volání nelze minimalizovat v AV Tento produkt umí nastavit hlasitost zvuku volající strany.
operační nabídce.  Nastavení lze uložit pro každé zařízení.

 AV zdroje nelze vybrat, i když je obrazovka potvrzení 1. Stiskněte tlačítko pro přepnutí mezi třemi
volání minimalizována, během hovoru na telefonu nebo úrovněmi hlasitosti.
při příjmu příchozího hovoru.

1. Stiskněte tlačítko . pro nové zobrazení obrazovky Použití funkce hlasového rozpoznávání

 Stiskněte tlačítko Můžete použít funkci hlasového rozpoznávání pro iPhone
potvrzení volání. nebo smartphone.
 Pokud je použití iPhone s iOS 6.1 nebo vyšším, je Siri
Změna nastavení telefonu
Eyes Free Mode dostupný na tomto produktu.
Nastavení automatického příjmu volání  Pro použití této funkce se smarphonem musí být zařízení

Můžete vybrat, zda bude nebo nebude příchozí hovor přijat kompatibilní s funkcí Android Auto. Pro použití funkce
automaticky. hlasového rozpoznávání se smartphonem nejprve
Výchozí nastavení je „Off“. spusťte funkci Android Auto.
Viz. „Android Auto“ na straně 31.
1. Zobrazte obrazovku „Bluetooth“.
Viz. „Zobrazení obrazovky „Bluetooth““ na straně 11. 1. Zobrazte nabídku telefonu.
Viz. „Zobrazení nabídky telefonu“ na straně 13.
2. Stiskněte [Auto Answer] pro přepnutí na „On“ nebo
na „Off“. 2. Stiskněte tlačítko .
Funkce hlasového rozpoznávání se spustí a objeví se
Přepnutí vyzváněcího tónu nabídka hlasového ovládání.
 Také můžete spustit funkci hlasového rozpoznávání
Můžete vybrat, zda budete nebo nebudete používat stisknutím a podržením tlačítka .
vyzváněcí tón tohoto produktu.
Výchozí nastavení je „On“. Poznámky k hands-free telefonování

1. Zobrazte obrazovku „Bluetooth“. Obecné poznámky
Viz. „Zobrazení obrazovky „Bluetooth““ na straně 11.  Spojení se všemi mobilním telefony s bezdrátovou

2. Stiskněte [Ring Tone] pro přepnutí na „On“ nebo na technologií Bluetooth není garantováno.
„Off“.  Při vysílání a příjmu hlasu a dat přes technologii

Obrácení pořadí jmen v telefonním seznamu Bluetooth musí být vzdálenost při přímé viditelnosti mezi
tímto produktem a mobilním telefonem menší než 10m.
Můžete použít tuto funkci pro změnu pořadí prvního a  S některými mobilními telefony nemusí být zvuk
posledního jména v telefonním seznamu. vyzvánění slyšet z reproboxů.
 Pokud je mobilním telefonu nastavený privátní režim,
1. Zobrazte obrazovku „Bluetooth“. hands-free telefonování může být zakázáno.
Viz. „Zobrazení obrazovky „Bluetooth““ na straně 11.

2. Stiskněte [Invert Name].

3. Stiskněte [Yes].

Nastavení privátního režimu

Během konverzace můžete přepnout do privátního režimu
(mluvení přímo do telefonu).

1. Stiskněte tlačítko nebo pro zapnutí nebo

vypnutí privátního režimu.

- 14 -

Nastavení pro iPod/iPhone nebo smartphone

Při použití přístroje iPod/iPhone nebo smartphonu s tímto Kompatibilita přístrojů iPod/iPhone
produktem nakonfigurujte nastavení tohoto produktu podle
připojeného zařízení. Tento přístroj podporuje pouze následující modely iPod a
Následující sekce popisuje požadované nastavení pro každé verze softwaru iPod. Ostatní nemusejí fungovat správně.
zařízení.
 iPhone 4, 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus: iOS 7.0 nebo novější
Základní tok nastavení iPod/iPhone nebo  iPhone 3GS: iOS 6.0.1
smartphonu  iPod touch (4., 5. generace): iOS 6.0.1
 iPod touch (3. generace): iOS 5.1.1
(1) Vyberte metodu pro připojení vašeho zařízení.  iPod touch (2. generace): iOS 4.2.1
Viz. „Nastavení metody připojení zařízení“ na straně 15.  iPod classic 160 GB (2009): Ver. 2.0.4
 iPod classic 160 GB (2008): Ver. 2.0.1
(2) Připojte vaše zařízení k tomuto produktu.  iPod classic 80 GB: Ver. 1.1.2
Připojení viz. Návod k instalaci.  iPod nano (7. generace)
 iPod nano (6. generace): ver. 1.2
(3) Pokud je to nutné, připojte vaše zařízení k tomuto  iPod nano (5. generace): ver. 1.0.2
produktu přes Bluetooth připojení.  iPod nano (4. generace): ver. 1.0.4
Viz. „Registrace a připojení Bluetooth® zařízení“ na  iPod nano (3. generace): ver. 1.1.3
straně 11.
 Můžete připojit a ovládat iPod kompatibilní s tímto
Nastavení metody připojení zařízení produktem pomocí samostatně prodávaného
propojovacího kabelu.
Pro použití aplikace pro iPhone nebo smartphone na tomto
produktu vyberte metodu pro připojení vašeho zařízení.  Operační metoda se liší podle modelu a verze softwaru
Nastavení je vyžadováno podle připojeného zařízení. přístroje iPod.

1. Zobrazte nabídku nastavení „System“.  Podle verze softwaru přístroje iPod nemusí být
kompatibilní s tímto produktem.
2. Stiskněte [Input/Output settings].
Pro detaily o kompatibilitě přístroje iPod s tímto produktem
3. Stiskněte [Smartphone setup]. viz. informace na našich webových stránkách.
Tento návod je aplikován pro následující modely iPod.
4. Stiskněte následující nastavení.
 Device: Vyberte zařízení pro připojení. iPod s 30-pinovým konektorem
 Connection: Vyberte metodu připojení.  iPhone 3GS, 4, 4s
Viz. „Informace o připojení a funkcích pro každé  iPod touch 2., 3., 4. generace
zařízení“ na straně 16.  iPod classic 80 GB, 160 GB
 Nastavení se změní po automatické provedení  iPod nano 3., 4., 5., 6. generace
následujících procesů.
- Vypnutí zdroje. iPod s konektorem Lightning
- Opuštění AppRadioMode.  iPhone 6, 6 PLus
- Připojení smartphone (USB a Bluetooth) je  iPhone 5, 5c, 5s
odpojeno.  iPod touch 5. generace
 Nastavení nemusí být funkční ihned po  iPod nano 7. generace
provedení změny.
Kompatibilita přístrojů Android®

 Operační metoda se liší podle Android® zařízení a verze
softwaru Android.

 Podle verze softwaru Android nemusí být zařízení
kompatibilní s tímto produktem.

 Kompatibilita pro všechna Android zařízení není
garantována.

Pro detaily o kompatibilitě Android zařízení s tímto produktem
viz. informace na našich webových stránkách.

- 15 -

Informace o připojení a funkcích pro každé zařízení

Nastavení a kabely vyžadované pro připojení každého zařízení a dostupné zdroje jsou následující:

iPod/iPhone s 30-pinovým konektorem Při připojení Při připojení přes CD-IU201V Při připojení přes CD-IU201S
Metoda připojení zařízení přes Bluetooth (prodávaný samostatně) (prodávaný samostatně)
iPhone/iPod iPhone/iPod iPhone/iPod
Smartphone Setup Device Bluetooth USB1 USB1
Bluetooth připojení Connection Je vyžadováno - -
připojení
Požadavek na připojení Bluetooth - Připojte k USB portu 1 pro
- použití AppRadio Mode.
Dostupné zdroje iPod (audio)  
iPod (video -  
AppRadio Mode - - 
-

iPod/iPhone s konektorem Lightning Při připojení přes Při připojení přes CD-IU52 Při připojení přes
Metoda připojení zařízení Bluetooth (prodávaný samostatně)

iPhone/iPod iPhone/iPod následující kabely:
Bluetooth USB1
- On (*2)/Off CD-IH202 (prodávaný
Je vyžadováno -
připojení Bluetooth samostatně)
- Připojte k USB portu 1 pro
použití Apple CarPlay. CD-IU52 (prodávaný
- 
- - samostatně)
- -
-  (*3) Lightning Digital AV

Adapter (prodávaný

samostatně)

Smartphone Setup Device iPhone/iPod
Bluetooth připojení Connection
Apple CarPlay Digital AV adapter

-

Je vyžadováno připojení

Bluetooth

Požadavek na připojení -

Dostupné zdroje iPod (audio) - (*1)
iPod (video - (*1)
AppRadio Mode 
Apple CarPlay
-

(*1)
Použijte AppRadio Mode pro přehrávání hudby nebo videa z iPod/iPhone. Pro použití AppRadio Mode nainstalujte aplikace
CarMediaPlayer na váš iPod/iPhone.
Pro detaily o CarMediaPlayer viz. informace na našich webových stránkách.
Pro informace viz. návod k aplikaci CarMediaPlayer.

(*2)
Pro použití Apple CarPlay vyberte „On“ pro nastavení „Apple CarPlay“.

(*3)
Dostupné pouze pokud je připojené Apple CarPlay kompatibilní zařízení.

- 16 -

Zařízení Android Při připojení přes Při připojení přes CD- Při připojení přes CD-
Metoda připojení zařízení Bluetooth

Others MU200 (prodávaný AH200 (prodávaný
Bluetooth
samostatně) samostatně)
Je vyžadováno
Smartphone Setup Device připojení Bluetooth Others Others
Bluetooth připojení Connection -
Android Auto USB2 HDMI
-
- On (*1)/Off -

Je vyžadováno připojení Je vyžadováno připojení

Bluetooth Bluetooth

Požadavek na připojení Připojte k USB portu 2 pro -

použití Android Auto

Dostupné zdroje AppRadio Mode - 
Android Auto -
 (*2)

(*1)
Pro použití Android Auto vyberte „On“ pro nastavení „Android Auto“.

(*2)
Dostupné pouze pokud je připojené Android Auto kompatibilní zařízení.

- 17 -

Rádio 2. Stiskněte tlačítko pro spuštění hledání.
Šest nejsilnějších frekvencí je uloženo pod tlačítka
Zobrazení seznamu předvoleb předvoleb podle síly jejich signálu.
Vyberte položku seznamu („1“ až „6“) pro přepnutí na  Když stisknete [Cancel], proces ukládání je
předvolbu. přerušen.

Vyberte pásmo FM1, FM2, FM3, MW nebo Zobrazení obrazovky nastavení rádia
LW
1. Zobrazte nabídku „System“.

Proveďte ruční ladění 2. Stiskněte [AV Source Settings].
Proveďte automatické ladění nebo 3. Stiskněte [Radio Settings].
HOLDNepřerušené automatické ladění
Uvolnění tlačítka během pár sekund Ladění silných frekvencí
najde následující stanici.
Když tlačítko budete stále držet, Lokální ladění umožňuje naladit pouze stanice, jejichž signál
ladění bude probíhat nepřetržitě. je dostatečně silný.
Výchozí nastavení je „Off“.
Vyvolání předvolby z paměti.  Tuto funkci můžete použít, když je jako zdroj vybráno

HOLD Uložení aktuální frekvence „Radio“.
do předvolby.
1. Zobrazte obrazovku nastavení rádia.
Indikátor iTunes® tagování a indikátor stavu iTunes® Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení rádia“ na straně 18.
tagování skladby
2. Stiskněte [Local].
Uloží informace o skladbě do iPod. 3. Stiskněte položku, kterou chcete nastavit.
Viz. „Uložení informací o skladbě do iPod (iTunes®
tagování)“ na straně 48.  Off:
Vypne nastavení lokálního ladění.
 Stisknutím tlačítka  nebo  můžete také přepnout
předvolbu.  Level1 až Level4:
Nastaví úroveň citlivosti pro FM na Level1 až Level4
 Stisknutím a podržením tlačítka  nebo  a jeho (pro MW a LW na Level1 nebo Level2).
následným uvolnění můžete také provést automatické
ladění.  Nastavení FM „Level4“ (MW a LW „Level2“) umožňuje
příjem pouze stanic s nejsilnějším signálem.
Počáteční procedura
Nastavení kroku FM ladění
1. Zobrazte nabídku „AV source selection“.
Můžete přepnout krok ladění pro FM pásmo.
2. Stiskněte [Radio]. Výchozí nastavení je „100kHz“.
 Toto nastavení je dostupné pouze, pokud je vypnutý
Uložení nejsilnějších vysílacích frekvencí
zdroj.
Funkce BSM (paměť nejlepších stanic) automaticky uloží  Během ručního ladění zůstává krok „50kHz“.
šest nejsilnějších frekvencí pod tlačítka předvoleb „1“ až „6“.
 Uložení frekvencí s funkcí BSM může nahradit dříve 1. Zobrazte nabídku „Radio settings“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení rádia“ na straně 18.
uložené frekvence.
 Předchozí uložené frekvence mohou zůstat zachovány, 2. Stiskněte [FM Step] pro přepnutí na krok „50kHz“
nebo „100kHz“.
pokud počet ukládaných frekvencí nedosáhne limitu.
Přepnutí kvality zvuku pro FM tuner
1. Stiskněte tlačítko zobrazení seznamu předvoleb.
Výchozí nastavení je „Music“.
 Tato funkce je dostupná při příjmu v FM pásmu.

1. Zobrazte nabídku „Radio settings“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení rádia“ na straně 18.

2. Stiskněte [Tuner Sound] a vyberte položku.
 Music:
Upřednostňuje kvalitu zvuku.
 Talk:
Upřednostňuje potlačení šumu.
 Standard:
Nepřidává žádný efekt.

- 18 -

Nastavení hledání alternativní frekvence Disk

Když tuner nemá dobrý příjem, naladí jinou stanici, která Audio zdroj obrazovka 1
přenáší stejný program v aktuální síti.
Výchozí nastavení je „On“. *1
 Tato funkce je dostupná při příjmu v FM pásmu.
Přeskočení souborů vpřed
1. Zobrazte nabídku „Radio settings“. nebo vzad.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení rádia“ na straně 18.
*2
2. Stiskněte [Alternative FREQ] pro přepnutí na „On“
nebo na „Off“. Přepnutí mezi přehráváním a pauzou.

Nastavení automatického PI hledání

Když přepnete na stanici, obsahující RDS data, automaticky
je provedeno hledání stanice, vysílající stejný kód PI
(identifikace programu), v celém frekvenčním pásmu.
Výchozí nastavení je „Off“.
 Toto nastavení je dostupné pouze, pokud je vypnutý

zdroj.

1. Zobrazte nabídku „Radio settings“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení rádia“ na straně 18.

2. Stiskněte [Auto PI] pro přepnutí na „On“ nebo na
„Off“.

Omezení stanic na regionální programy

Můžete přepnout, zda bude kontrolován kód oblasti během
automatického PI hledání.
Výchozí nastavení je „On“.
 Tato funkce je dostupná při příjmu v FM pásmu.

1. Zobrazte nabídku „Radio settings“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení rádia“ na straně 18.

2. Stiskněte [Regional] pro přepnutí na „On“ nebo na
„Off“.

Příjem dopravního hlášení (TA)

Dopravní hlášení lze přijímat z naposledy vybrané frekvence
s přerušením jiného zdroje.
Výchozí nastavení je „Off“.
 Tato funkce je dostupná při příjmu v FM pásmu.

1. Zobrazte nabídku „Radio settings“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení rádia“ na straně 18.

2. Stiskněte [TA Interrupt] pro přepnutí na „On“ nebo
na „Off“.

Příjem zpráv

Zprávy lze přijímat z naposledy vybrané frekvence
s přerušením jiného zdroje.
Výchozí nastavení je „Off“.
 Tato funkce je dostupná při příjmu v FM pásmu.

1. Zobrazte nabídku „Radio settings“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení rádia“ na straně 18.

2. Stiskněte [News Interrupt] pro přepnutí na „On“
nebo na „Off“.

- 19 -

Přehrávání souborů v náhodném pořadí. Video zdroj obrazovka 2
Tato funkce je dostupná pro hudební CD.

: Normální přehrávání.
: Přehrávání všech stop v náhodném

pořadí.
Audio zdroj obrazovka 2

Nastavení rozsahu opakování Nastavení rozsahu opakování.
: Opakování aktuálního disku. : Opakování všech souborů.
: Opakování aktuální kapitoly.
: Opakování aktuální stopy. : Opakování aktuálního titulu.

Skrytí tlačítek dotykového panelu. Změna úhlu sledování (multi-úhel).
Pro zobrazení tlačítek se dotkněte kdekoli Tato funkce je dostupná pro DVD s multi-úhlovým
obrazovky. záznamem.

Krokování přehrávání. Výběr audio výstupu z [L+R], [Left], [Right],
[Mix].
Pomalé přehrávání. Tato funkce je dostupná pro Video-CD a DVD
s nahraným LPCM zvukem.

Video zdroj obrazovka 2

HOLD Každé stisknutí změní

rychlost ve čtyřech krocích:

1/16  1/8  1/4  1/2

Video zdroj obrazovka 1

*3*3 *6

*4 Pokračující přehrávání
*5 (záložka)*

*5 Návrat a spuštění přehrávání od
specifikovaného místa.
Rychlé přehrávání vzad nebo vpřed Tato funkce je dostupná pro DVD-Video a Video-CD
Stiskněte znovu pro změnu rychlosti s PCB (řízení přehrávání).
přehrávání.
* Tato funkce je dostupná pro DVD-Video. Můžete uložit
Zastavení přehrávání. jedno místo jako záložku pro disk (až pro pět disků).
Pro vymazání záložky stiskněte a podržte toto tlačítko.

*1: Výběr stopy ze seznamu.
Viz. „Výběr souboru ze seznamu názvů souborů“ na straně
21.
*2: Přepnutí typu mediálního souboru.
Viz. „Přepnutí typu mediálního souboru“ na straně 21.
*3: Hledání části, kterou chcete přehrávat.
Viz. „Hledání části, kterou chcete přehrávat“ na straně 21.
*4: Zobrazení nabídky DVD.
Viz. „Použití nabídky DVD“ na straně 21.
*5: Přepnutí jazyka titulků/zvuku.
Viz. „Přepnutí jazyka titulků/zvuku“ na straně 21.
*6: Zobrazení klávesnice nabídky DVD.
Viz. „Ovládání nabídky DVD pomocí dotykových tlačítek“ na
straně 21.

- 20 -

 Stisknutím tlačítka  nebo  můžete také přeskočit Hledání části, kterou chcete přehrávat

soubory/kapitoly vpřed nebo vzad.

 Stisknutím a podržením tlačítka  nebo  můžete také  Pro DVD-Video můžete vybrat [Title], [Chapter] nebo
[10Key].
provést rychlé přehrávání vzad nebo vpřed.
 Pro Video-CD můžete vybrat [Track] nebo [10Key]
 Pokud je přehráváno Video-CD s PBC, objeví se . (pouze PBC).

 Změna režimu širokoúhlé obrazovky.

Viz. „Společné operace“ na straně 47.

Upozornění: 1. Stiskněte tlačítko .
Z bezpečnostních důvodů nelze video obraz sledovat, pokud
se vozidlo pohybuje. Pro sledování video obrazu zastavte na 2. Stiskněte [Title], [Chapter], [10Key] nebo [Track].
bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdu.
3. Stiskněte tlačítko [0] až [9] pro zadání požadovaného
čísla.

Počáteční procedura 4. Stiskněte tlačítko pro spuštění přehrávání od
zadaného čísla.
S použitím vnitřní mechaniky tohoto přístroje můžete
přehrávat hudební CD, Video-CD nebo DVD-Video. Použití nabídky DVD

1. Vložte disk. Můžete ovládat nabídku DVD přímým stisknutím položky
Viz. „Vložení a vyjmutí disku“ na straně 7. nabídky na obrazovce.
Zdroj se změní a pak začne přehrávání.  Tato funkce nemusí správně pracovat s obsahem
 Pokud je disk již vložený, vyberte [Disc] jako zdroj
přehrávání. některých disků. V tomto případě použijte pro ovládání
nabídky DVDV tlačítka na dotykovém panelu.
Výběr souboru ze seznamu názvů souborů
1. Stiskněte tlačítko nebo .
1. Stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte stopu v seznamu, kterou chcete přehrávat. 2. Stiskněte požadovanou položku nabídky.

Přepnutí typu mediálního souboru Přepnutí jazyka titulků/zvuku

Při přehrávání digitálního média, obsahujícího různé typy 1. Stiskněte tlačítko nebo pro změnu jazyka.
mediálních soubor, můžete přepnout mezi typy mediálních  : Změna jazyka titulků.
souborů pro přehrávání.  : Změna jazyka zvuku.

1. Stiskněte tlačítko .  Také můžete specifikovat požadovaný jazyk jako
výchozí jazyk titulků/zvuku.
2. Stiskněte položku, kterou chcete nastavit. Viz. :“Nastavení prioritních jazyků“ na straně 45.
 Music:
Přepne typ mediálního souboru na hudbu Ovládání nabídky DVD pomocí dotykových
(komprimované audio). tlačítek
 Video:
Přepne typ mediálního souboru na video. Pokud se objeví položky DVD nabídky, mohou je překrýt
 CD-DA: tlačítka na dotykovém panelu, takže vyberte položku použitím
Přepne typ mediálního souboru na CD (audio data těchto dotykových tlačítek.
(CD-DA)).

1. Stiskněte .

2. Stiskněte , , nebo pro výběr požadované
položky nabídky.

3. Stiskněte .
 Způsob zobrazení nabídky se liší podle disku.

 Pokud stisknete , tlačítka na dotykovém panelu
zmizí a objeví se ikona .

- 21 -

Komprimované soubory Přehrávání souborů v
náhodném pořadí.
Audio zdroj obrazovka 1 (Příklad: USB)
p : Normální přehrávání.
: Přehrávání všech souborů aktuálního rozsahu
*1
*2 opakování v náhodném pořadí.
*3 Audio zdroj obrazovka 2 (Př.: USB)

*4 Přeskočení souborů Nastavení rozsahu opakování.
vpřed nebo vzad. nebo : Opakování všech souborů.
: Opakování aktuálního adresáře.
Přepnutí mezi přehráváním nebo : Opakování aktuálního souboru.
a pauzou.
Vyberte předchozí nebo následující
Přepnutí informací o aktuální hudbě. adresář.

- 22 -

Skrytí tlačítek dotykového panelu. Skrytí tlačítek dotykového panelu.
Pro zobrazení tlačítek se dotkněte kdekoli Pro zobrazení tlačítek se dotkněte kdekoli
obrazovky. obrazovky.
Video zdroj (Příklad: Disk) Otočení o 90° vpravo.
Předchozí/
*3 následující adresář
Statický obrázek
*5
*3
Nastavení rozsahu opakování.
nebo : Opakování všech souborů. Nastavení rozsahu opakování.
: Opakování aktuálního adresáře. : Opakování všech souborů.
: Opakování aktuálního souboru. : Opakování aktuálního
Krokování přehrávání.
adresáře.
HOLD Pomalé přehrávání.
Zastavení přehrávání. Přehrávání v náhodném pořadí

Video zdroj (Příklad: Dispk) : Normální přehrávání.
: Přehrávání všech souborů aktuálního

rozsahu opakování v náhodném pořadí.

Statický obrázek

*4 Rychlé přehrávání vzad nebo vpřed *4 Rychlé přehrávání vzad nebo vpřed
Stiskněte znovu pro změnu rychlosti Stiskněte znovu pro změnu rychlosti
přehrávání. přehrávání.

Přepnutí mezi přehráváním a pauzou. Přepnutí mezi přehráváním a pauzou.

*1: Zobrazení nabídky MIXTRAX.
Viz. „MIXTRAX“ na straně 35.
*2: Zobrazení nabídky propojeného hledání.
Tato funkce je dostupná pouze pro externí paměťové
zařízení (USB, SD).
Viz. „Výběr skladby ze seznamu spojeného s aktuálně
přehrávanou skladbou (propojené hledání)“ na straně 25.
*3: Výběr souboru ze seznamu.
Viz. „Výběr souborů ze seznamu názvů souborů“ na straně
24.
 Pokud přehráváte komprimované soubory uložené na

externím paměťovém zařízení (USB, SD), můžete hledat
soubor pomocí funkce Music Browse.
Viz. „Výběr souboru pomocí funkce Music Browse“ na
straně 24.
*4: Přepnutí typu mediálního souboru.
Viz. „Přepnutí typu mediálního souboru“ na straně 24.
*5: Přepnutí jazyka titulků/zvuku.
Tato funkce je dostupná pouze pro komprimované video
soubory, uložené na disku.
Viz. „Přepnutí jazyka titulků/zvuku“ na straně 25.

- 23 -

Můžete přehrávat komprimované audio soubory, Společné operace pro všechny typy
komprimované video nebo statické obrázky, uložené na disku souborů
nebo externím paměťovém zařízení (USB, SD).
Viz. „Tabulka kompatibility médií“ na straně 54. Výběr souborů ze seznamu názvů souborů

 Stisknutím tlačítka  nebo  můžete také přeskočit Můžete nalézt soubory nebo adresáře pro přehrávání pomocí
soubory vpřed nebo vzad. seznamu názvů souborů nebo názvů adresářů.

 Stisknutím a podržením tlačítka  nebo  můžete také 1. Stiskněte tlačítko .
provést rychlé přehrávání vzad nebo vpřed.
2. Stiskněte soubor v seznamu pro přehrávání.
 Stisknutím a podržením tlačítka  nebo  při statickém  Stisknutí adresáře v seznamu zobrazí jeho obsah.
obrázku můžete přeskočit najednou o 10 JPEG souborů. Můžete přehrávat soubory ze seznamu jejich
Pokud je aktuálně přehrávaný soubor první nebo stisknutím.
poslední soubor v adresáři, hledání není provedeno.
Přepnutí typu mediálního souboru
 JPEG obrázky nelze zobrazit na zadním displeji.
 Pro video a JPEG obrázky můžete nastavit velikost Při přehrávání digitálního média, obsahujícího různé typy
mediálních soubor, můžete přepnout mezi typy mediálních
obrazu. souborů pro přehrávání.
Viz. „Změna režimu širokoúhlé obrazovky“ na straně 47.
1. Stiskněte tlačítko .
Upozornění:
Z bezpečnostních důvodů nelze video obraz sledovat, pokud 2. Stiskněte položku.
se vozidlo pohybuje. Pro sledování video obrazu zastavte na  Music:
bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdu. Přepne typ mediálního souboru na hudbu
(komprimované audio).
Počáteční procedura (pro disk)  Video:
Přepne typ mediálního souboru na video.
1. Vložte disk.  CD-DA:
Zdroj se změní a pak začne přehrávání. Přepne typ mediálního souboru na CD (audio data
Viz. „Vložení a vyjmutí disku“ na straně 7. (CD-DA)).
 Pokud je disk již vložený, vyberte [Disc] jako zdroj  Photo:
přehrávání. Přepne typ mediálního souboru na obrázky (data
JPEG).
Počáteční procedura (pro USB/SD)
Operace pro audio soubory
1. Vložte SD paměťovou kartu do slotu pro SD
paměťovou kartu nebo připojte USB paměťové Výběr souboru s použitím funkce Music Browse
zařízení do USB konektoru.
Viz. „Vložení a vyjmutí SD paměťové karty“ na straně 8. Můžete vybrat soubory pro přehrávání pomocí seznamu
Viz. „Připojení a odpojení USB paměťového zařízení“ na kategorií, pokud soubory obsahují popisné informace.
straně 8.  Tato funkce je dostupná pouze pro externí paměťové

2. Zobrazte nabídku „AV source selection“. zařízení (USB, SD).

3. Stiskněte [USB] nebo [SD]. 1. Stiskněte .
 Přehrávání je provedeno v pořadí čísel adresářů.
Adresáře jsou přeskočeny, pokud neobsahují žádné 2. Stiskněte záložku „Tag“.
přehratelné soubory.
3. Stiskněte položku.
Upřesňujte položku, dokud se v seznamu nezobrazí
název požadované skladby nebo název souboru.

4. Stiskněte název požadované skladby nebo název
souboru pro přehrávání.

- 24 -

Výběr skladby ze seznamu spojeného s aktuálně iPod
přehrávanou skladbou (propojené hledání)
Audio zdroj obrazovka 1
 Tato funkce je dostupná pouze pro externí paměťové
zařízení (USB, SD). *1
*2
 Pokud stisknete obrázek alba, zobrazí se seznam *3
skladeb alba.
Přeskočení souborů vpřed nebo vzad.
1. Stiskněte informaci o skladbě pro otevření seznamu Přepnutí mezi přehráváním a pauzou.
skladeb.

2. Stiskněte skladbu pro přehrávání.

Operace pro video soubory

Přepnutí jazyka titulků/zvuku

1. Stiskněte tlačítko nebo pro změnu jazyka.
 : Změna jazyka titulků.
 : Změna jazyka zvuku.

 Také můžete specifikovat požadovaný jazyk jako
výchozí jazyk titulků/zvuku.
Viz. :“Nastavení prioritních jazyků“ na straně 45.

Operace pro statické obrázky

Nastavení intervalu slideshow

JPEG soubory lze na tomto produktu sledovat jako slideshow
(promítání). V tomto nastavení můžete specifikovat interval
mezi obrázky.
Výchozí nastavení je „10sec“.
 Toto nastavení je dostupné během přehrávání souborů

JPEG.

1. Zobrazte obrazovku „Video Setup“.

2. Stiskněte [Time Per Photo Slide].

3. Stiskněte položku.
Dostupné jsou následující položky:
5sec, 10sec, 15sec, Manual.

- 25 -

Změna rychlosti audio knihy. *1: Zobrazení nabídky propojeného hledání.
Viz. „Výběr skladby ze seznamu spojeného s aktuálně
1 : Normální přehrávání. přehrávanou skladbou (propojené hledání)“ na straně 25.
2 : Rychlé přehrávání. *2: Výběr skladby nebo videa ze seznamu.
1/2 : Pomalé přehrávání Viz. „Výběr skladeb nebo video zdrojů ze seznamu
přehrávání“ na straně 27.
Přehrávání souborů náhodného přehrávání. *3: Přepnutí ovládacího režimu na „App Mode“.
Viz. „Použití iPod funkcí tohoto přístroje z vašeho iPodu“ na
: Náhodné přehrávání skladeb nebo videí straně 27.
z vybraného seznamu.
 Stisknutím tlačítka  nebo  můžete také přeskočit
: Náhodné přehrávání alb. soubory vpřed nebo vzad.
- Přeskočení vzad není dostupné během přehrávání
Audio zdroj obrazovka 2 Apple Music Radio.

Nastavení rozsahu opakování.  Stisknutím a podržením tlačítka  nebo  můžete také
provést rychlé přehrávání vzad nebo vpřed.
: Opakování všeho z vybraného seznamu. - Tato funkce není dostupná během přehrávání Apple
: Opakování aktuální skladby nebo videa. Music Radio.

Skrytí tlačítek dotykového panelu.  Můžete nastavit velikost obrazovky pro video obraz.
Pro zobrazení tlačítek se dotkněte Viz. „Změna režimu širokoúhlé obrazovky“ na straně 47.
kdekoli obrazovky.
 Ikona rychlosti audioknihy se nezmění při použité této
Video zdroj funkce s iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5 nebo iPod touch (5. generace).
*2 Nastavení se změní při stisknutí ikony následovně, i když
*3 se vzhled ikony nezmění:
Rychle – Pomalu – Normálně – Rychle …
Rychlé hledání vpřed nebo vzad.
Apple Music Radio Upozornění:
Z bezpečnostních důvodů nelze video obraz sledovat, pokud
*2 se vozidlo pohybuje. Pro sledování video obrazu zastavte na
bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdu.

Připojení vašeho přístroje iPod

Při připojování iPod k tomuto přístroji vyberte metodu pro
připojení vašeho zařízení. Nastavení je vyžadováno podle
připojeného zařízení.
Viz. „Nastavení pro iPod/iPhone nebo smartphone“ na straně
15.
 Dostupné zdroje se liší podle vybrané metody pro

připojení vašeho zařízení.
Viz. „Informace o připojení a funkcích pro každé
zařízení“ na straně 16.
 Podle generace nebo verze iPod nemusejí být některé
funkce dostupné.
 Video obraz z iPod může být rušený, pokud na zadní
displej vystupuje video obraz. Pokud je video obraz iPod
rušený, vypněte nastavení výstupu zadního displeje.
Viz. „Výběr video signálu pro zadní displej“ na straně 48.

Přeskočení stop vpřed.

Zobrazení výsuvné nabídky pro
Apple Music Radio.

Přepnutí mezi přehráváním a pauzou.

- 26 -

Počáteční postup Výběr skladby ze seznamu spojeného
s aktuálně přehrávanou skladbou
 Pokud připojujete iPhone nebo iPod touch, opusťte před (propojené hledání)
připojením nejdříve aplikace.
 Pokud stisknete obrázek alba, zobrazí se seznam
 Připojte váš iPod. skladeb alba.
Viz. „Připojení vašeho přístroje iPod“ na straně 26.
 Tato funkce není dostupná při přehrávání Apple Music
 Zobrazte nabídku „AV source selection“. Radio.

 Stiskněte [iPod]. 1. Stiskněte informaci o skladbě pro otevření seznamu
skladeb.
Výběr skladeb nebo video zdrojů ze
seznamu přehrávání 2. Stiskněte skladbu pro přehrávání.

Můžete vybrat skladby nebo video pro přehrávání pomocí Použití Apple Music Radio
seznamu přehrávání.
Důležité:
1. Stiskněte tlačítko . Apple Music Radio nemusí být dostupné ve vaší zemi nebo
regionu.
2. Stiskněte tlačítko nebo pro přepnutí na Pro detaily o Apple Music navštivte následující stránky:
http://www.apple.com/music/
seznam kategorií hudby nebo videa.  Tato funkce není dostupná při použití iPod funkce

 Ikona seznamu kategorie video není dostupná při s iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone
5 nebo iPod touch (5. generace)
použití iPod funkce s iPhone 6 Plus, iPhone 6,
1. Stiskněte tlačítko .
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 nebo iPod touch (5. 2. Stiskněte tlačítko .
3. Stiskněte [Radio].
generace)
Přehrávání skladeb, podobných aktuální skladbě
3. Stiskněte kategorii, ve které chcete hledat.
Můžete poslouchat skladby, podobné aktuálně přehrávané
 Pokud používáte angličtinu jako jazyk systému, je skladbě.

dostupná funkce abecedního hledání. Stiskněte 1. Stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte [Play More Like This].
pruh výchozího hledání pro použití této funkce.
 Když položka nabídky není aktivní, funkce není
4. Stiskněte titul seznamu. dostupná pro aktuální skladbu.

5. Spusťte přehrávání vybraného seznamu.  Když stisknete [Play More Like This] když je položka
nabídky zvýrazněná, funkce se vypne.
 Můžete přehrávat seznamy přehrávání, vytvořené v
Nastavení skladby, aby nebyla znovu přehrávána
aplikaci MusicSphere. Tato aplikace je dostupná na
Můžete nastavit aktuální skladbu, aby nebyla znovu
našich webových stránkách. přehrávána.

Použití iPod funkcí tohoto přístroje 1. Stiskněte tlačítko .
z vašeho iPodu 2. Stiskněte [Never Play This Song].

Můžete ovládat iPod funkce tohoto přístroje z iPodu pomocí  Když položka nabídky není aktivní, funkce není
„App Mode“. Aplikační obrazovku iPodu lze zobrazit na tomto dostupná pro aktuální skladbu.
produktu a hudební a video soubory přehrávat pomocí tohoto
produktu.  Když stisknete [Never Play This Song] když je
 Tato funkce není dostupná při použití iPod funkce položka nabídky zvýrazněná, funkce se vypne.

s iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone Přidání aktuální skladby do seznamu přání
5 nebo iPod touch (5. generace).
 Když je tato funkce použitá, IPod se nevypne i když Můžete přidat aktuální skladbu do seznamu přání pro
vypnete klíček zapalování. Použijte iPod pro vypnutí pozdější snadný přístup ke skladbě.
napájení.
1. Stiskněte tlačítko .
1. Stiskněte . 2. Stiskněte [Add to iTunes Wish List].
2. Ovládejte připojený iPod pro výběr videa nebo
 Pokud je skladba již v seznamu přání, zobrazí se
skladby pro přehrávání. [Remove from iTunes Wish List]. Když stisknete toto
 Některé funkce jsou stále dostupné z tohoto tlačítko, skladba se odstraní ze seznamu přání.

produktu, i když je režim ovládání nastavený na
„App Mode“. Avšak operace závisí na vašich
aplikacích.

 Stiskněte pro přepnutí režimu ovládání.

- 27 -

AppRadio Mode  AppRadio Mode poskytuje přístup i k jiným aplikacím
než zde uvedeným (s výhradou omezení během jízdy).
Zobrazení obrazovky spouštění aplikací.
Zobrazení předchozí obrazovky.  Společnost Pioneer není odpovědná za žádné problémy,
které mohou vzniknout z nesprávného obsahu aplikace.

 V této kapitole jsou iPhone a iPod touch společně
označovány jako „iPhone“.

 Kompatibilní gesta prstem se mohou lišit podle aplikace
pro iPhone nebo smartphone.

 I když není aplikace kompatibilní s AppRadio Mode,
podle aplikace se může zobrazit obraz. Ale nebudete
moci aplikaci ovládat.

Počáteční postup

Zobrazení aktuálního zdroje. Při připojení iPhone nebo smartphone k tomuto produktu
musíte vybrat metodu pro připojení vašeho zařízení.
Zobrazení nabídky. Nastavení je vyžadováno podle připojeného zařízení.
Viz. „Nastavení pro iPod/iPhone nebo smartphone“ na straně
 Stiskněte dvakrát tlačítko pro skrytí bočního pruhu 15.
ovládání App. Stiskněte tlačítko znovu pro jeho  Po spuštění aplikace AppRadio stiskněte ikonu
opětovné zobrazení.
požadované aplikace.
 Tlačítka a nejsou dostupná podle typu zařízení. Po spuštění požadované aplikace se objeví operační
obrazovka aplikace.
Varování:  Když připojíte vaše zařízení, když již AppRadio Mode
Určité používání iPhone nebo smartphonu během řízení kompatibilní aplikace běží, operační obrazovka aplikace
nemusí být podle vašich zákonů legální a musíte toto se objeví na tomto produktu.
omezení dodržovat.  Stiskněte tlačítko pro návrat do nejvyšší nabídky.
V případě pochyb u určité funkce jí použijte pouze, pokud je
automobil zaparkovaný. Pro uživatele iPhone
Žádná funkce by neměla být používána, pokud není
bezpečná během jízdy.  Když používáte iPhone s konektorem Lightning, připojte
předem iPhone k tomuto produktu přes bezdrátovou
Kompatibilita AppRadio Mode technologii Bluetooth a odemkněte iPhone.
Viz. „Registrace vašich Bluetooth zařízení“ na straně 11.
Modely iPhone
 iPhone 4, 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus 1. Připojte váš iPhone.
 iPod touch (4. a 5. generace) Pro detaily, jak připojit iPhone, viz. návod k instalaci.

Modely smartphone (Android) 2. Stiskněte tlačítko .
Pro detaily o kompatibilitě přístrojů Android s tímto 3. Stiskněte [APPS].
produktem viz. informace na našich webových stránkách.
 Když používáte iPhone s 30-ti pinovým konektorem,
Použití AppRadio Mode objeví se hlášení na obrazovce tohoto produktu a
iPhone. Pokračujte následujícím krokem.
Můžete ovládat aplikace pro iPhone nebo smartphone přímo
z obrazovky (AppRadio Mode).  Když používáte iPhone s konektorem Lightning,
V AppRadio Mode můžete ovládat aplikace prstem pomocí aplikace AppRadio se spustí a obrazovka AppRadio
gest, jako je stisknutí, přetažení nebo rolování na obrazovce Mode (obrazovka nabídky aplikací) se objeví po
tohoto produktu. tomto kroku. V tomto případě nejsou následující
kroky vyžadované.
Důležité:
 Pro použití AppRadio Mode nainstalujte předem aplikaci 4. Použijte váš iPhone pro spuštění aplikace.
Aplikace AppRadio se spustí.
AppRadio na iPhone nebo smartphone. Pro detaily o
aplikaci AppRadio viz. webové stránky: 5. Stiskněte [OK] na obrazovce tohoto produktu.
http://www.pioneer.eu/AppRadioMode Objeví se obrazovka AppRadio Mode (obrazovka
 Před provedením této operace si přečtěte Použití na nabídky aplikací).
aplikaci založeném připojeném obsahu.
Viz. „Použití na aplikaci založeném připojeném obsahu“ Pro uživatele smartphone (Android)
na straně 57.
1. Zaregistrujte váš smartphone a připojte ho k tomuto
 Obsah a funkčnost podporované aplikace je na produktu přes bezdrátovou technologii Bluetooth.
odpovědnosti poskytovatele aplikace. Viz. „Registrace vašich Bluetooth zařízení“ na straně 11.

 V AppRadio Mode je funkčnost produktu během jízdy 2. Odemkněte váš smartphone a připojte ho k tomuto
omezena, s dostupnými funkcemi určenými produktu.
poskytovatelem aplikace. Viz. návod k instalaci.

3. Stiskněte tlačítko .
4. Stiskněte [APPS].

Aplikace AppRadio se spustí a objeví se obrazovka
AppRadio Mode (obrazovka nabídky aplikací).

- 28 -

Použití klávesnice (pro uživatele iPhone) Použití funkce audio mixování

Když stisknete oblast zadávání textu aplikace pro iPhone, Můžete použít výstup audio mixování AV zdroje a aplikace
zobrazí se na obrazovce klávesnice. Můžete zadat pro iPhone nebo smartphone, když je použito AppRadio
požadovaný text přímo z tohoto produktu. Mode.
 Tato funkce nemusí být dostupná podle vašeho modelu  Podle aplikace nebo AV zdroje nemusí být tato funkce

iPhone. dostupná.
 Tato funkce je dostupná pouze pro AppRadio Mode na
1. Spusťte AppRadio Mode.
iPhone. Viz. „Počáteční postup“ na straně 28.

Upozornění: 2. Stiskněte tlačítka VOL (+/-).
Z důvodu bezpečnosti je funkce klávesnice dostupná pouze, Na obrazovce se objeví nabídka audio mixování.
když je vozidlo zastavené a je zatažená ruční brzda.  Nabídka audio mixování se zobrazí na čtyři
sekundy. Pokud obrazovka zmizí, stiskněte znovu
1. Nastavte jazyk klávesnice. tlačítko VOL (+/-). Obrazovka se znovu objeví.
Viz. „Nastavení jazyka klávesnice s aplikacemi pro  Obrazovku AV operací a obrazovku aplikací lze
iPhone“ na straně 39. přepnout stisknutím tlačítka MODE.

2. Spusťte AppRadio Mode. 1 23
Viz. „Počáteční postup“ na straně 28.
(1) Stiskněte pro ztišení. Stiskněte znovu pro obnovení
3. Stiskněte oblast zadávání textu na obrazovce hlasitosti.
ovládání aplikace.
Objeví se klávesnice pro zadávání textu. (2) Nastavte pro zapnutí nebo vypnutí mixování zvuku.
 Levá záložka:
Nastavení velikosti obrazu (pro uživatele Funkce audio mixování je povolena a zobrazí
smartphone (Android)) se hlasitost aplikace.
 Pravá záložka:
Při použití AppRadio Mode se zařízením Android, připojeným Funkce audio mixování je zakázána.
k tomuto produktu, se mohou objevit na obrazovce černé - Pravá záložka se nezobrazí v obrazovce
body. AV operací.
 Toto nastavení je dostupné pouze, když zastavíte
(3) Nastavte hlasitost aplikace.
automobil na bezpečném místě a zatáhnete ruční brzdu.  Hlasitost aplikace se nezobrazí, když je
 Tuto funkci lze nastavit, když je vaše Android zařízení vybraná pravá záložka.
 Nemůžete nastavit hlasitost hlavního zvuku na
schopné přejít do režimu AppRadio Mode. obrazovce. Stiskněte tlačítka VOL (+/-) pro
 Obrazovka nastavení se objeví automaticky nastavení hlasitosti hlavního zvuku.

v následujících případech:
- Po vstupu do AppRadio Mode po sestavení

Bluetooth spojení s použitím SPP (Serial Port
Profile).
- Když je v režimu AppRadio Mode sestaveno
Bluetooth spojení s použitím SPP (Serial Port
Profile).

1. Zobrazte nabídku nastavení „System“.

2. Stiskněte [Input/Output settings].
3. Stiskněte [AppRadio Video Adjustment].
4. Stiskněte [OK].
5. Stiskněte tlačítka , , nebo pro nastavení

řádky, aby se vešla na obrazovku smartphone.
6. Stiskněte [Peview].
7. Stiskněte [OK].

 Když chcete provést nastavení znovu od začátku,
stiskněte [RESET].

- 29 -

Apple CarPlay  Bluetooth spojení s Apple CarPlay kompatibilní
zařízením bude automaticky ukončeno, když
Můžete ovládat aplikace pro iPhone přímo z obrazovky zapnete Apple CarPlay. Když je Apple CarPlay
(Apple CarPlay). zapnuto, Bluetooth audio spojení je možné pouze se
V Apple CarPlay můžete ovládat aplikace prstem pomocí zařízeními jinými, než připojenými přes Apple
gest, jako je stisknutí, přetažení nebo rolování na obrazovce CarPlay.
tohoto produktu.
 Tato funkce je dostupná pouze s použitím iPod funkce  Hands-free telefonování přes bezdrátovou
technologii Bluetooth není dostupné, když je
s iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c nebo zapnuto Apple CarPlay. Pokud je Apple CarPlay
iPhone 5. zapnuto během hovoru na mobilní telefonu jiném
než je Apple CarPlay kompatibilní zařízení,
Varování: Bluetooth spojení se ukončí po skončení hovoru.
Určité používání iPhone během řízení nemusí být podle
vašich zákonů legální a musíte toto omezení dodržovat. Nastavení pozice řidiče
V případě pochyb u určité funkce jí použijte pouze, pokud je
automobil zaparkovaný. Pro zajištění optimální použitelnosti Apple CarPlay nastavte
Žádná funkce by neměla být používána, pokud není pozici řidiče správně podle vozidla.
bezpečná během jízdy. Výchozí nastavení je „Left“.

Použití Apple CarPlay 1. Zobrazte nabídku nastavení „System“.

Důležité: 2. Stiskněte [Driving Position].
Apple CarPlay nemusí být dostupné ve vaší zemi nebo 3. Stiskněte položku.
regionu.
Pro detaily o Apple CarPlay navštivte následující webové  Left:
stránky: Vyberte pro levou pozici řidiče.
http://www.apple.com/ios/carplay
 Right:
 Obsah a funkčnost podporované aplikace je na Vyberte pro pravou pozici řidiče.
odpovědnosti poskytovatele aplikace.
Místo sezení bude aplikováno při následujícím připojení
 V Apple CarPlay je funkčnost produktu během jízdy Apple CarPlay kompatibilního zařízení k tomuto
omezena, s dostupnými funkcemi určenými produktu.
poskytovatelem aplikace.
Nastavení hlasitosti
 Apple CarPlay poskytuje přístup i k jiným aplikacím než
zde uvedeným (s výhradou omezení během jízdy). Můžete nastavit hlasitost navádění a varovných zvuků
samostatně vedle hlavní hlasitosti, když je použito Apple
 Společnost Pioneer není odpovědná za žádné problémy, CarPlay.
které mohou vzniknout z nesprávného obsahu aplikace.
1. Spusťte Apple CarPlay.
 Kompatibilní gesta prstem se mohou lišit podle aplikace Viz. „Počáteční postup“ na straně 30.
pro iPhone.
2. Stiskněte tlačítko VOL (+/-).
Počáteční postup Nabídka hlasitosti se objeví na obrazovce.
 Nabídka hlasitosti se zobrazí na čtyři sekundy.
Při připojení Apple CarPlay kompatibilního zařízení k tomuto Pokud obrazovka zmizí, stiskněte znovu tlačítko
produktu musíte vybrat metodu pro připojení vašeho zařízení. VOL (+/-). Obrazovka se znovu objeví.
Nastavení je vyžadováno podle připojeného zařízení.
Viz. „Nastavení pro iPod/iPhone nebo smartphone“ na straně 3
15.
 Pro zajištění optimální použitelnosti Apple CarPlay 12

nastavte pozici řidiče správně podle vozidla. (1) Stiskněte pro ztišení. Stiskněte znovu pro obnovení
Viz. „Nastavení pozice řidiče“ na straně 30. hlasitosti.
 Můžete nastavit hlasitost navádění a varovných zvuků
samostatně vedle hlavní hlasitosti, když je použito Apple (2) Zobrazuje hlasitost hlavního zvuku.
CarPlay.  Nemůžete nastavit hlasitost hlavního zvuku.
Viz. „Nastavení hlasitosti“ na straně 30. Stiskněte tlačítka VOL (+/-) pro nastavení hlasitosti
hlavního zvuku.
1. Připojte Apple CarPlay kompatibilní zařízení
k tomuto přístroji přes USB. (3) Nastavte hlasitost navádění a varovných zvuků.
Viz. návod k instalaci.  Každé stisknutí tlačítka [+] nebo [-] zvýší nebo sníží
Objeví se nabídka aplikací. úroveň hlasitosti.
 Když je Apple CarPlay kompatibilní zařízení
připojeno a je zobrazená jiná obrazovka, stiskněte
[Apple CarPlay] v horní nabídce obrazovky pro
zobrazení nabídky aplikací.

- 30 -

Android Auto™ 3. Stiskněte [Android Auto].
Bluetooth spojení s Android Auto kompatibilním
Můžete ovládat aplikace pro smartphone přímo z obrazovky zařízením je automaticky sestaveno a Bluetooth spojení
(Android Auto). s jiným zařízením je ukončeno.
V Android Auto můžete ovládat aplikace prstem pomocí gest,  Pokud jsou již spárována tři zařízení, objeví se
jako je stisknutí, přetažení nebo rolování na obrazovce tohoto hlášení pro potvrzení smazání registrovaného
produktu. zařízení. Když chcete zařízení vymazat, stiskněte
 Android zařízení se systémem Android 5.0 a vyšším jsou [Agree]. Když chcete vymazat jiné zařízení,
stiskněte [BT Settings] a vymažte zařízení ručně.
kompatibilní s Android Auto. Viz. „Registrace vašich Bluetooth zařízení“ na
straně 11.
Varování:  Pokud je Android Auto zapnuto během hovoru na
Určité používání smartphonu během řízení nemusí být podle mobilní telefonu jiném než je Android Auto
vašich zákonů legální a musíte toto omezení dodržovat. kompatibilní zařízení, Bluetooth spojení se přepne
V případě pochyb u určité funkce jí použijte pouze, pokud je na Android Auto kompatibilní zařízení po skončení
automobil zaparkovaný. hovoru.
Žádná funkce by neměla být používána, pokud není
bezpečná během jízdy. Nastavení funkce automatického spuštění

Použití Android Auto Když je tato funkce zapnutá, Android Auto se spustí
automaticky, když je Android Auto kompatibilní zařízení
Důležité: připojeno k tomuto produktu.
Android Auto nemusí být dostupné ve vaší zemi nebo Výchozí nastavení je „On“.
regionu.  Android Auto se spustí automaticky pouze, pokud je
Pro detaily o Android Auto navštivte následující webové
stránky: „Smartphone Setup“ správně nastaveno pro použití
http://support.google.com/androidauto Android Auto a Android Auto kompatibilní zařízení je
správně připojeno k tomuto produktu.
 Obsah a funkčnost podporované aplikace je na
odpovědnosti poskytovatele aplikace. 1. Zobrazte nabídku nastavení „System“.

 V Android Auto je funkčnost produktu během jízdy 2. Stiskněte [Android Auto Auto-launch] pro přepnutí
omezena, s dostupnými funkcemi určenými na „On“ nebo „Off“.
poskytovatelem aplikace.
Nastavení pozice řidiče
 Android Auto poskytuje přístup i k jiným aplikacím než
zde uvedeným (s výhradou omezení během jízdy). Pro zajištění optimální použitelnosti Android Auto nastavte
pozici řidiče správně podle vozidla.
 Společnost Pioneer není odpovědná za žádné problémy, Výchozí nastavení je „Left“.
které mohou vzniknout z nesprávného obsahu aplikace.
1. Zobrazte nabídku nastavení „System“.
 Kompatibilní gesta prstem se mohou lišit podle aplikace
pro smartphone. 2. Stiskněte [Driving Position].
3. Stiskněte položku.
Počáteční postup
 Left:
Při připojení Android Auto kompatibilního zařízení k tomuto Vyberte pro levou pozici řidiče.
produktu musíte vybrat metodu pro připojení vašeho zařízení.
Nastavení je vyžadováno podle připojeného zařízení.  Right:
Viz. „Nastavení pro iPod/iPhone nebo smartphone“ na straně Vyberte pro pravou pozici řidiče.
15.
 Pro zajištění optimální použitelnosti Android Auto Místo sezení bude aplikováno při následujícím připojení
Android Auto kompatibilního zařízení k tomuto
nastavte pozici řidiče správně podle vozidla. produktu.
Viz. „Nastavení pozice řidiče“ na straně 31.
 Můžete nastavit hlasitost navádění a varovných zvuků Nastavení hlasitosti
samostatně vedle hlavní hlasitosti, když je použito
Android Auto. Můžete nastavit hlasitost navádění a varovných zvuků
Viz. „Nastavení hlasitosti“ na straně 31. samostatně vedle hlavní hlasitosti, když je použito Android
 Když je nastavená funkce automatické spuštění, Android Auto.
Auto se spustí automaticky po připojení Android Auto
kompatibilního zařízení. 1. Spusťte Android Auto.
Viz. „Nastavení funkce automatického spouštění“ na Viz. „Počáteční postup“ na straně 31.
straně 31.
2. Stiskněte tlačítko VOL (+/-).
1. Připojte Android Auto kompatibilní zařízení k tomuto Nabídka hlasitosti se objeví na obrazovce.
přístroji přes USB.
Viz. návod k instalaci.

2. Stiskněte tlačítko .

- 31 -

 Nabídka hlasitosti se zobrazí na čtyři sekundy.  Podle Bluetooth audio přehrávače, připojeného k tomuto
Pokud obrazovka zmizí, stiskněte znovu tlačítko produktu, mohou být dostupné operace s tímto
VOL (+/-). Obrazovka se znovu objeví. produktem omezené do následujících dvou úrovní:
- A2DP (Advanced Audio Distributin Profile): Je
3 možné pouze přehrávání skladeb na vašem audio
přehrávači.
12 - A2DP a AVRCP (Audio/Video Remote Control
Profile): Je možné přehrávání, pauza, výběr skladby
(1) Stiskněte pro ztišení. Stiskněte znovu pro obnovení atd.
hlasitosti.
 Podle Bluetooth zařízení, připojeného k tomuto produktu
(2) Zobrazuje hlasitost hlavního zvuku. mohou být dostupné operace s tímto přístrojem
 Nemůžete nastavit hlasitost hlavního zvuku. omezené.
Stiskněte tlačítka VOL (+/-) pro nastavení hlasitosti
hlavního zvuku.  Když přehráváte skladby z vašeho Bluetooth zařízení,
používejte funkce telefonu co nejméně. Když budete
(3) Nastavte hlasitost navádění a varovných zvuků. telefon používat, signál může způsobovat rušení
 Každé stisknutí tlačítka [+] nebo [-] zvýší nebo sníží přehrávání skladeb.
úroveň hlasitosti.
 Když mluvíte do Bluetooth zařízení, připojeného
Bluetooth audio přehrávač k tomuto přístroji přes Bluetooth, může se zapnout
pauza přehrávání.
Přehrávání obrazovka 1
 Stisknutím tlačítka  nebo  můžete také přeskočit
Přeskočení souborů vpřed nebo vzad. soubory vpřed nebo vzad.
Přehrávání souborů v náhodném pořadí
 Stisknutím a podržením tlačítka  nebo  můžete také
Přehrávání obrazovka 2 provést rychlé přehrávání vzad nebo vpřed.

Počáteční postup

Před použitím Bluetooth audio přehrávače zaregistrujte a
připojte zařízení k tomuto produktu.
Viz. „Zaregistrování vašich Bluetooth zařízení“ na straně 11.

1. Vytáhněte propojovací kabel pro použití AppRadio
Mode.
 Nemůžete použít Bluetooth zařízení, pokud je
připojený propojovací kabel pro použití AppRadio
Mode.

2. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.

Nastavení rozsahu opakování. 3. Stiskněte [AV Source Settings].
4. Zkontrolujte, že „Bluetooth Audio“ je zapnuto.
Přepnutí mezi přehráváním a pauzou. 5. Zobrazte nabídku „AV source selection“.

Výběr souboru ze seznamu. 6. Stiskněte [Bluetooth Audio].
Viz. „Výběr souborů ze seznamu názvů souborů“ na straně
33.

- 32 -

Výběr souborů ze seznamu názvů souborů Zdroj AUX

 Tato funkce je dostupná pouze pokud je AVRCP verze Skrytí tlačítek dotykového panelu.
Bluetooth zařízení 1.4 nebo vyšší. Pro nové zobrazení tlačítek se dotkněte
kdekoli obrazovky.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte soubor nebo adresář v seznamu pro Přepnutí mezi video vstupem a zvukovým
vstupem.
přehrávání.  Pro připojení je vyžadován AV kabel mini jack (CD-
RM10) (prodávaný samostatně).
HDMI zdroj Viz. návod k instalaci.
 Můžete změnit velikost obrazovky pro video obraz.
Skrytí tlačítek dotykového panelu. Viz. „Změna režimu širokoúhlé obrazovky“ na straně 47.
Pro nové zobrazení tlačítek se dotkněte Upozornění:
kdekoli obrazovky. Z bezpečnostních důvodů nelze video obraz sledovat, pokud
se vozidlo pohybuje. Pro sledování video obrazu zastavte na
 Pro připojení je vyžadován High Speed HDMI® kabel bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdu.
(prodávaný samostatně).
Viz. návod k instalaci. Počáteční postup

 Můžete změnit velikost obrazovky pro video obraz. Můžete zobrazit video výstup obrazu ze zařízení, připojeného
Viz. „Změna režimu širokoúhlé obrazovky“ na straně 47. k video vstupu.
1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.
Upozornění:
Z bezpečnostních důvodů nelze video obraz sledovat, pokud 2. Stiskněte [Input/Output settings].
se vozidlo pohybuje. Pro sledování video obrazu zastavte na 3. Zkontrolujte, že „AUX Input“ je zapnuto.
bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdu. 4. Zobrazte nabídku „AV source selection“.

Počáteční postup

1. Zobrazte nabídku „AV source selection“.

2. Stiskněte [HDMI]. 5. Stiskněte [AUX].

- 33 -

Nastavení video signálu Počáteční postup (pro kameru)

Když připojíte tento produkt k přístroji AUX, vyberte vhodné Můžete zobrazit video výstup obrazu z kamery, připojené
nastavení video signálu. k video vstupu.
Výchozí nastavení je „Auto“. Viz. návod k instalaci.
 Tuto funkci můžete použít pouze pro video signál,
1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.
vstupující do vstupu AUX.
2. Stiskněte [Input/Output settings].
1. Zobrazte obrazovku „Video Setup“. 3. Stiskněte opakovaně [AV Input], nastavte „Camera“.
4. Zobrazte nabídku „AV source selection“.
2. Stiskněte [Video Signal Setting].
3. Stiskněte [AUX]. 5. Stiskněte [Camera View].
4. Stiskněte položku.  Pokud je k dispozici obraz ze zadní kamery i druhé
kamery, objeví se tlačítko pro přepnutí obrazu.
Dostupné jsou následující položky: Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí obrazu ze zadní
Auto, PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SCAM. kamery a obrazu z druhé kamery.

AV vstup Nastavení video signálu

Skrytí tlačítek dotykového panelu. Když připojíte tento produkt k AV zařízení, vyberte vhodné
Pro nové zobrazení tlačítek se dotkněte nastavení video signálu.
kdekoli obrazovky. Výchozí nastavení je „Auto“.
 Tuto funkci můžete použít pouze pro video signál,

vstupující do AV vstupu.

1. Zobrazte obrazovku „Video Setup“.

Upozornění: 2. Stiskněte [Video Signal Setting].
Z bezpečnostních důvodů nelze video obraz sledovat, pokud 3. Stiskněte [AV].
se vozidlo pohybuje. Pro sledování video obrazu zastavte na 4. Stiskněte položku.
bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdu.
Dostupné jsou následující položky:
Počáteční postup (pro AV zdroj) Auto, PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SCAM.

Můžete zobrazit video výstup obrazu ze zařízení, připojeného
k video vstupu.

1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.

2. Stiskněte [Input/Output settings].
3. Stiskněte opakovaně [AV Input], nastavte „Source“.

 Když je vybráno „Source“, „2nd Camera Input“ se
automaticky nastaví na „Off“.
Viz. „Nastavení aktivace zadní kamery“ na straně
38.

4. Zobrazte nabídku „AV source selection“.

5. Stiskněte [AV].

- 34 -

MIXTRAX Použití MIXTRAX

Opuštění obrazovky MIXTRAX. MIXTRAX je originální technologie pro vytváření
Zobrazení obrazovky LinkGate. nekonečných mixů skladeb z vaší audio knihovny,
Stiskněte požadovanou položku. Skladby doplněných DJ efekty, které vytvářejí zvuk.
odpovídající vybrané položce jsou přehrávány.  FLAC soubory jsou přeskočeny během přehrávání

Výběr stopy. MIXTRAX.
Zapnutí nebo vypnutí MIXTRAX
originálního vizuálního zobrazení. Počáteční postup
Přepnutí mezi přehráváním a pauzou.
Zobrazení položky vybrané v obrazovce 1. Vložte SD paměťovou kartu do slotu pro SD
LinkGate nebo v obrazovce výběru položky. paměťovou kartu nebo připojte USB paměťové
zařízení do USB konektoru.
Specifikuje BPM. Viz. „Vložení a vyjmutí SD paměťové karty“ na straně 8.
Viz. „Připojení a odpojení USB paměťového zařízení“ na
*1 straně 8.
*2
2. Zobrazte nabídku „AV source selection“.
Nastaví originální BPM
(dob za minutu). 3. Stiskněte [USB] nebo [SD].
Specifikuje část přehrávání. 4. Stiskněte [MIXTRAX].

: Přehrávání střední části. Výběr položky ze seznamu
: Přehrávání dlouhé části.
: Přehrávání krátké části. Můžete specifikovat položku pro přehrávání skladeb podle ní.

*1: 1. Stiskněte .
Výběr položky ze seznamu. Jsou dostupné následující seznamy:
Viz. „Výběr položky ze seznamu“ na straně 35.  : zobrazí seznam vzorků mixování.
*2:  : zobrazí seznam tagů.
Výběr skladeb, které nebudou přehrávány.  : zobrazí seznam souborů.
Viz. „Výběr skladeb, které nebudou přehrávány“ na straně 35.
2. Stiskněte položku ze seznamu.

Výběr skladeb, které nebudou přehrávány

Můžete vybrat položky nebo skladby, které nebudou
přehrávány.

1. Stiskněte .
2. Stiskněte .
3. Stiskněte kategorii.
4. Stiskněte box vlevo od položky nebo skladby, kterou

nechcete přehrávat.

- 35 -

Zobrazení obrazovky „MIXTRAX Settings“ Nastavení vyhřívání sedaček
Směr větráku
1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.
A/C ovládání

1. Stiskněte [AV Source Settings]. Rychlost větráku
2. Stiskněte [MIXTRAX Settings].
Nastavení vnitřní teploty sedaček
Nastavení vzorku blikání
Stav funkce A/C
Barva blikání se mění se změnou úrovně zvuku a basů.
Výchozí nastavení je „Sound1“. Použití adaptéru Vehicle Bus

1. Zobrazte obrazovku „MIXTRAX Settings“. Po připojení volitelného adaptéru Vehicle Bus můžete
Viz. „Zobrazení obrazovky „MIXTRAX Settings“ na zobrazit operační stav funkce parkovacích sensorů
straně 35. automobilu a ovládací panel klimatizace na obrazovce.

2. Stiskněte [Flash Pattern]. Důležité:
3. Stiskněte položku.  Pro informace o instalaci adaptéru Vehicle Bus viz.

 Sound1 až Sound6: návod k použití adaptéru Vehicle Bus.
Vzorek blikání se mění podle úrovně zvuku. Vyberte  Po instalaci adaptéru Vehicle Bus zkontrolujte funkčnost.
požadovaný režim.  Pro detaily o modelech automobilů, které jsou

 L-Pass1 až L-Pass6: kompatibilní s adaptéry Vehicle Bus viz. informace na
Vzorek blikání se mění podle úrovně basů. Vyberte našich webových stránkách.
požadovaný režim.  Funkce a zobrazení se liší podle modelu automobilu. Pro
detaily o funkcích dostupných podle modelů viz.
 Random1: informace na našich webových stránkách.
Vzorek blikání se mění náhodně podle úrovně zvuku
a úrovně basů.

 Random2:
Vzorek blikání se mění náhodně podle úrovně
zvuku.

 Random3:
Vzorek blikání se mění náhodně podle úrovně basů.

 Off:
Vzorek blikání je vypnutý.

Informace o vybavení vozidla

Přepnutí zobrazení na obraz zadní kamery.
Zobrazení se přepne pouze pokud je nastavení
obrazu zadní kamery „On“ a řadící páka je v poloze
REVERSE (R) (couvání).

Parkovací asistent

Pozice detekovaných překážek

- 36 -

Zobrazení informací detekování překážek Nastavení zvuku pípnutí

Upozornění: Výchozí nastavení je „On“.
Tato funkce je zamýšlena výhradně jako pomoc ke zraku
řidiče. Nedetekuje všechna nebezpečí a překážky a není 1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.
náhradou vašeho rozhodování během parkování vozidla. Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně
 Tato funkce je dostupná pouze pro vozidla, vybavená 37.

systémem parkovacích sensorů. 2. Stiskněte [Beep Tone] pro přepnutí na „On“ nebo na
 Obrazovka „Parking Assist“ se nezobrazí, dokud není „Off“.

přístroj kompletně spuštěný. Nastavení obrazu zadní kamery

1. Zapněte parkovací sensory vašeho vozidla. Pro použití funkce zadní kamery je vyžadována samostatně
Objeví se obrazovka „Parking Assist“. prodávaná zadní kamera (např. ND-BC8). Pro detaily se
obraťte na prodejce.
Zobrazení operačního stavu panelu
ovládání klimatizace Zadní kamera
Tento produkt má funkci, která automaticky přepne na obraz
Když ovládáte nastavení klimatizace v automobilu, zadní kamery vašeho vozidla, když zařadíte zpátečku –
obrazovka se přepne automaticky na obrazovku „A/C poloha řadicí páky REVERSE (R).
Control“. Režim Camera View také umožňuje kontrolovat, co je za
 Nastavení provedené na ovládacím panelu klimatizace vámi, během jízdy.

před spuštěním tohoto produktu se na obrazovce Kamera pro režim Camera View
neobjeví. Camera View lze zobrazit kdykoli. Pamatujte, že s tímto
 Jakékoli nastavení ovládacího panelu klimatizace nastavením není obraz kamery přizpůsoben úpravou
vozidla, které je vypnuté, se na obrazovce neobjeví. velikosti, takže část obrazu, viděného kamerou, není vidět.
 Pokud je informace zobrazená na obrazovce obrácené Pro zobrazení obrazu kamery stiskněte [Camera View]
proti levé a pravé straně vozidla, změňte nastavení v obrazovce „AV source selection“.
„Climate Reverse“ na „On“. Viz. „Zdroj v obrazovce výběru AV zdroje“ na straně 10.
Viz. „Obrácení zobrazení stavu ovládání klimatizace“ na  Pro nastavení zadní kamery jako kamery pro režim
straně 39.
Camera View nastavte „Back Camera Input“ na „On“.
Nastavení systému  Při použití druhé kamery nastavte „AV Input“ na

Zobrazení obrazovky nastavení „System“ „Camera“.

1. Stiskněte tlačítko . Upozornění:
2. Stiskněte tlačítko , pak tlačítko . Zkontrolujte, že nastavení pro obraz zadní kamery zobrazuje
zrcadlově obrácený obraz.
Nastavení aktivace zdroje Bluetooth audio  Ihned zkontrolujte, zda se zobrazení změní na obraz

Výchozí nastavení je „On“. zadní kamery, když přeřadíte na zpátečku REVERSE
(R) z jiné polohy řadicí páky.
1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.  Když se zobrazení změní na obraz zadní kamery během
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně normální jízdy, přepněte obráceně nastavení položky
37. „Reverse Gear Setting“.
 Když stisknete tlačítko , když je zobrazený obraz
2. Stiskněte [AV Source Settings]. kamery, zobrazený obraz se dočasně vypne.
3. Stiskněte [Bluetooth Audio] pro přepnutí na „On“  Pokud je k dispozici obraz ze zadní kamery i druhé
kamery, objeví se tlačítko pro přepnutí obrazu. Stiskněte
nebo na „Off“. toto tlačítko pro přepnutí obrazu ze zadní kamery a
obrazu z druhé kamery.
Nastavení rolování
Nastavení aktivace zadní kamery
Když je „Ever Scroll“ nastaveno na „On“, nahraná textová
informace roluje trvale na displeji, když je vozidlo zastavené. Výchozí nastavení je „Off“.
Výchozí nastavení je „Off“.
1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.
1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“. Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně 37.
37.
2. Stiskněte [Camera settings].
2. Stiskněte [Ever Scroll] pro přepnutí na „On“ nebo na 3. Stiskněte [Back Camera Input] pro přepnutí na „On“
„Off“.
nebo na „Off“.

Nastavení polarity zadní kamery

Výchozí nastavení je „Battery“

- 37 -

1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“. 2m 50 cm
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně
37. Značka 25 cm

2. Stiskněte [Camera settings]. Značka
3. Stiskněte [Camera Polarity].
25 cm
 Battery:
Polarita připojeného vodiče je kladná. Zadní nárazník

 Ground: 3. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.
Polarita připojeného vodiče je záporná. Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně
37.
 Pokud není připojená žádná kamera a nastavení polarity
kamery je chybné, zobrazí se černá obrazovka jako 4. Stiskněte [Camera settings].
obraz zadní kamery ihned po spuštění systému. V tomto 5. Stiskněte [Parking Assist Guide Adjust].
případě stiskněte a podržte tlačítko MUTE pro zrušení 6. Nastavte vodící čáry posunutím čtyř bodů.
obrazovky zadní kamery a pak změňte nastavení polarity
kamery na „Battery“. Nastavte vodící čáry tak, aby překrývaly značky.

Nastavení zobrazení obrácené obrazu pro obraz  Stiskněte ///// pro nastavení
zadní kamery vodících čar, pokud je to nutné. Stiskněte [Default]
pro reset nastavení.
Můžete nastavit obrácení obrazu zadní kamery pro zobrazení
na přední obrazovce. Nastavení druhé kamery
Výchozí nastavení je „Off“.
 Toto nastavení je dostupné pouze, když zaparkujete Můžete sledovat obraz druhé kamery (přední kamera atd.) na
obrazovce tohoto produktu.
automobil na bezpečném místě, a zatáhnete ruční brzdu.
 Tato funkce je dostupná, pokud je „Back Camera Input“ Nastavení aktivace druhé kamery

nastaveno na „On“. Výchozí nastavení je „Off“.
Viz. „Nastavení aktivace zadní kamery“ na straně 37.  Tato funkce je synchronizovaná s nastavením „AV

1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“. Input“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně
37. 1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně
2. Stiskněte [Camera settings]. 37.
3. Stiskněte [Back Camera: Reverse Video] pro
2. Stiskněte [Camera settings].
přepnutí na „On“ nebo „Off“. 3. Stiskněte [2nd Camera Input] pro přepnutí na „On“

Nastavení pomocných parkovacích vodících čar nebo „Off“.

Zobrazení pomocných parkovacích vodící čar Nastavení obráceného obrazu

Můžete nastavit zobrazování pomocných parkovacích vodící Výchozí nastavení je „Off“.
čar v obrazu zadní kamery, když couváte.  Toto nastavení je dostupné pouze, když zaparkujete
Výchozí nastavení je „Off“.
automobil na bezpečném místě, a zatáhnete ruční brzdu.
1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.  Tato funkce je dostupná pokud je „AV Input nastaveno
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně
37. na „Camera“ nebo „2nd Camera Input“ na „On“.

2. Stiskněte [Camera settings]. 1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.
3. Stiskněte [Parking Assist Guide] pro přepnutí na Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně
37.
„On“ nebo „Off“.
2. Stiskněte [Camera settings].
Nastavení pomocných parkovacích vodící čar 3. Stiskněte [2nd Camera: Reverse Video] pro přepnutí

Upozornění: na „On“ nebo „Off“.
 Při nastavování vodících čar zaparkujte vozidlo na
Nastavení kamery pro režim Camera View
bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdu.
 Před opuštěním automobilu pro umístění značek Pro zobrazení Camera View kdykoli musí být „Camera View“
nastaveno na „On“. (Stejný režim se zapne, když je na
vypněte zapalování (ACC OFF).
 Dosah promítaný zadní kamerou je omezený. Také šířka obrazovce obrazu kamery stisknuto tlačítko .)
Výchozí nastavení je „Off“.
vozidla a vzdálenost vodících čas zobrazených v obraze
zadní kamery se může lišit od skutečné šířky vozidla a  Pro nastavení zadní kamery jako kamery pro režim
vzdálenosti. (Vodící čáry jsou přímé linky.) Camera View nastavte „Back Camera Input“ na „On“.
 Kvalita obrazu může být zhoršená podle použitého Viz. „Nastavení aktivace zadní kamery“ na straně 37.
prostředí, např. v noci nebo na tmavém místě.
 Při použití druhé kamery nastavte „AV Input“ na
1. Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a zatáhněte „Camera“ nebo „2nd Camera Input“ na „On“ (obě
ruční brzdu. nastavení jsou synchronizována).
Viz. „Nastavení druhé kamery“ na straně 38.
2. Použijte lepicí pásku nebo podobně a umístěte
značky následovně.

- 38 -

1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“. 1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně
37. 37.

2. Stiskněte [Camera settings]. 2. Stiskněte [Keyboard].
3. Stiskněte [Camera View] pro přepnutí na „On“ nebo 3. Stiskněte jazyk.

„Off“. Nastavení pozice odezvy dotykového
 Tuto funkci také můžete zapnout stisknutím panelu (kalibrace dotykového panelu)

[Camera View] v obrazovce výběru AV zdroje nebo Pokud cítíte, že tlačítka dotykového panelu jsou na jiném
v seznamu zdrojů. místě, než kterého se dotýkáte, nastavte pozici odezvy
dotykového panelu.
Nastavení bezpečného režimu  Toto nastavení je dostupné pouze, když zastavíte

Můžete nastavit bezpečný režim, který reguluje použití automobil na bezpečném místě a zatáhnete ruční brzdu.
některých funkcí pouze, když je automobil zastavený na  Nepoužívejte špičatý nástroj, jako je kuličkové pero,
bezpečném místě a je zatažená ruční brzda.
Výchozí nastavení je „On“. který může poškodit dotykový panel.
 Nevypínejte motor během ukládání dat nastavené
1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně pozice.
37.
1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.
2. Stiskněte [Safe Mode] pro přepnutí na „On“ nebo na Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně
„Off“. 37.

Nastavení demonstračního režimu 2. Stiskněte [Touch Panel Calibration].
3. Stiskněte dva rohy obrazovky kolem šipek a pak
Výchozí nastavení je „On“.
stiskněte současně dvakrát středy dvou značek +.
1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně 4. Stiskněte tlačítko .
37. Výsledek nastavení je uložen.

2. Stiskněte [Demo Mode] pro přepnutí na „On“ nebo 5. Stiskněte znovu tlačítko .
na „Off“. Pokračujte 16-bodovým nastavením.

Výběr jazyka systému 6. Jemně stiskněte střed značky „+“, zobrazené na
obrazovce.
 Pokud použitý jazyk a nastavení jazyka není stejné, Cíle jsou postupně indikovány.
textové informace se nemusejí zobrazit správně.
 Když stisknete tlačítko , vrátí se předchozí pozice
 Některé znaky se nemusejí zobrazovat správně. nastavení.

1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.  Když stisknete a podržíte tlačítko , nastavení se
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně zruší.
37.
7. Stiskněte a podržte tlačítko .
2. Stiskněte [System Language]. Výsledek nastavení je uložen.
3. Stiskněte jazyk.
Nastavení ztmavení displeje
Výběr jazyka systému
Nastavení spouštěče ztmavení displeje
Pokud je připojený volitelný adaptér Vehicle Bus,
levou/pravou stranu zobrazení stavu ovládání klimatizace lze Výchozí nastavení je „Auto“.
otočit, pokud zobrazení neodpovídá automobilu.  Toto nastavení je dostupné pouze, když zastavíte
Výchozí nastavení je „Off“.
automobil na bezpečném místě a zatáhnete ruční brzdu.
1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně 1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.
37. Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně
37.
2. Stiskněte [Climate Reverse] pro přepnutí na „On“
nebo na „Off“. 2. Stiskněte [Dimmer Settings].
3. Stiskněte [Dimmer Trigger].
Nastavení jazyka klávesnice s aplikací pro 4. Stiskněte položku.
iPhone
 Auto:
V režimu AppRadio Mode můžete použít klávesnici Zapne nebo vypne ztmavení displeje automaticky
nastavením jazyka klávesnice pro iPhone. podle zapnutí nebo vypnutí předních světel
 Tato funkce je dostupná pouze v režimu AppRadio Mode automobilu.

na iPhone.  Manual:
Ruční zapnutí nebo vypnutí ztmavení displeje.

 Time:
Zapnutí nebo vypnutí ztmavení displeje podle
nastaveného času.

- 39 -

Nastavení ztmavení displeje ve dne nebo v noci  Dimmer Level:
Nastavení jasu displeje (+1 až +48).
Výchozí nastavení je „Day“.
 Tuto funkci můžete použít pouze, pokud je položka  Temperature:
Nastavení teploty barev, výsledkem je lepší
„Dimmer Trigger“ nastavená na „Manual“. vyvážení bílé (-1 až +3).
 Toto nastavení je dostupné pouze, když zastavíte
 U některého obrazu nelze nastavit položku Hue a colour.
automobil na bezpečném místě a zatáhnete ruční brzdu.  Když stisknete [Rear View] nebo [2nd Camera], režim se

1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“. změní na obraz vybrané kamery. Stisknutím [Source],
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně [Navi] nebo [Apps] se můžete vrátit do vybraného
37. režimu.

2. Stiskněte [Dimmer Settings]. 5. Stiskněte tlačítka , , , pro nastavení.
3. Stiskněte [Day/Night] pro přepnutí následující  Nastavení položek „Brightness“, „Contrast“ a
„Dimmer“ se ukládá samostatně, když jsou přední
položky. světla vašeho automobilu zhasnutá (den) a
 Day: rozsvícená (noc).
 Nastavení obrazu nemusí být dostupné pro některé
Ruční vypnutí ztmavení displeje. zadní kamery.
 Night:  Obsah nastavení lze uložit samostatně.

Ruční zapnutí ztmavení displeje. Zobrazení verze firmware

Nastavení ztmavení displeje volitelně 1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně
Můžete nastavit čas, kdy bude ztmavení displeje zapnuté 37.
nebo vypnuté.
Výchozí nastavení je 18:00 - 6:00. 2. Stiskněte [System Information].
 Tuto funkci můžete použít pouze, pokud je položka 3. Stiskněte [Firmware Information].

„Dimmer Trigger“ nastavená na „Time“. Zobrazení open source licence
 Toto nastavení je dostupné pouze, když zastavíte
Můžete zkontrolovat open source licence pro funkce tohoto
automobil na bezpečném místě a zatáhnete ruční brzdu. produktu, kterými je vybavený.

1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“. 1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně
37. 37.

2. Stiskněte [Dimmer Settings]. 2. Stiskněte [System Information].
3. Stiskněte [Dimmer Duration]. 3. Stiskněte [Firmware Information].
4. Přetáhněte kurzory pro nastavení času trvání 4. Stiskněte [Licence].

ztmavení. Aktualizace firmware
 Čas trvání ztmavení displeje také můžete nastavit
Upozornění:
stisknutím tlačítka nebo .  Externí paměťové zařízení pro aktualizaci musí
 Zobrazení času na pruhu nastavování trvání
obsahovat pouze správný aktualizační soubor.
ztmavení displeje závisí na nastavení zobrazování  Nikdy nevypínejte produkt, nevyjímejte SD paměťovou
hodin.
Viz. „Nastavení času a data“ na straně 47. kartu nebo neodpojujte USB paměťové zařízení, když je
firmware aktualizován.
Nastavení obrazu  Firmware můžete aktualizovat pouze, když je automobil
zastavený a je zatažená ruční brzda.
Můžete nastavit obraz pro každý zdroj a zadní kameru.
1. Stáhněte si aktualizační soubory firmware.
Upozornění: 2. Připojte prázdné (naformátované) paměťové zařízení
Z bezpečnostních důvodů nemůžete použít některé z těchto
funkcí, když se vozidlo pohybuje. Pro umožnění těchto funkcí k počítači, najděte správný aktualizační soubor a
musíte zastavit na bezpečném místě a zatáhnut ruční brzdu. zkopírujte ho na paměťové zařízení.
3. Připojte externí paměťové zařízení k tomuto
1. Zobrazte obraz, který chcete nastavit. produktu.
2. Zobrazte obrazovku nastavení „System“. 4. Vypněte zdroj.
Viz. „Výběr zdroje“ na straně 10.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně 5. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.
37. Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně
3. Stiskněte [Picture Adjustment]. 37.
4. Stiskněte položku pro výběr funkce, kterou chcete 6. Stiskněte [System Information].
nastavit. 7. Stiskněte [Firmware Update].
 Brightness: 8. Stiskněte [Continue] pro zobrazení režimu přenosu
dat.
Nastavení intenzity černé (-24 až +24).
 Contrast:

Nastavení kontrastu (-24 až +24).
 colour:

Nastavení saturace barev (-24 až +24).
 Hue:

Nastavení barevného tónu (která barva je zesílená,
červená nebo zelená (-24 až +24).

- 40 -

Postupujte podle instrukcí na obrazovce pro dokončení 3. Stiskněte položku.
aktualizace firmware.
 Pokud se na obrazovce objeví chybové hlášení,  ATT:
Hlasitost je snížena o 20 dB pod aktuální úroveň.
stiskněte displej a proveďte předchozí kroky znovu.
 Mute:
Kontrola připojení vodičů Hlasitost je nastavena na 0.

Zkontrolujte, že vodiče jsou správně připojené mezi tento  Off:
přístroj a vozidlo. Hlasitost se nezmění.

1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“. Nastavení úrovně zdroje
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „System“ na straně
37. Funkce SLA (nastavení úrovně zdroje) umožňuje nastavit
úroveň hlasitosti každého zdroje pro zabránění radikální
2. Stiskněte [System Information]. změně hlasitosti při přepnutí zdrojů.
3. Stiskněte [Connection Status].
 Nastavení je založeno na úrovni hlasitosti FM tuneru,
 Illumination která zůstává beze změny.
Zobrazí stav předních světel nebo malých světel
automobilu.  Tato funkce není dostupná, když je FM tuner vybrán jako
AV zdroj.
 Vehicle Bus
Zobrazí stav adaptéru Vehicle Bus. 1. Porovnejte úroveň hlasitosti FM tuneru s úrovní

zdroje, který chcete nastavit.

2. Zobrazte obrazovku nastavení „Audio“.

Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „Audio“ na straně

Audio nastavení 41.

Zobrazení obrazovky nastavení „Audio“ 3. Stiskněte [Source Level Adjuster].

1. Stiskněte tlačítko . 4. Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení
2. Stiskněte tlačítko , pak tlačítko .
hlasitosti.
Objeví se nabídka nastavení „Audio“.
 Když přímo stisknete oblast, kam lze přesunout

kurzor, SLA nastavení se změní na hodnotu

stisknutého místa.

 Jak se hlasitost zdroje zesiluje nebo zeslabuje, na

displeji se zobrazuje „+4“ až „-4“.

 Výchozí nastavení je „0“.

Použití nastavení vyvážení reproboxů Nastavení výstupu zadních reproboxů

1. Zobrazte obrazovku nastavení „Audio“. Výstup zadních reproboxů tohoto přístroje lze zapnout nebo
vypnout.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „Audio“ na straně Výchozí nastavení je „On“.

41. 1. Zobrazte obrazovku nastavení „Audio“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „Audio“ na straně
2. Stiskněte [Fader/Balance]. 41.

 Pokud je pro „Rear Speaker vybráno „On“, lze 2. Stiskněte [Rear Speaker] pro přepnutí na „On“ nebo
na „Off“.
nastavit pouze vyvážení. Stiskněte [Balance] a  Když je vybráno „Off“, nastavení zadních reproboxů
není dostupné v „Speaker Level“, „Time Alignment“
pokračujte krokem 4. a „Crossover“.

3. Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení Nastavení výstupu subwooferu

vyvážení předních/zadních reproboxů. Tento produkt je vybavený výstupem pro subwoofer, který lze
zapnout nebo vypnout.
 Při použití duálního reproduktorového systému Výchozí nastavení je „On“.

nastavte „Front“ a „Rear“ na „0“. 1. Zobrazte obrazovku nastavení „Audio“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „Audio“ na straně
4. Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení 41.

vyvážení levých/pravých reproboxů. 2. Stiskněte [Subwoofer] pro přepnutí na „On“ nebo na
„Off“.
 Vyvážení reproboxů také můžete nastavit přetažením  Když je vybráno „Off“, nastavení subwooferu není
místa ve zobrazené tabulce. dostupné v „Speaker Level“, „Time Alignment“ a
„Crossover“.
Přepnutí ztišení/ztlumení zvuku

Můžete automaticky ztišit nebo ztlumit hlasitost AV zdroje a
hlasitost iPhone a smartphone aplikace, když navigace
zadává hlasové příkazy.
Výchozí nastavení je „ATT“.

1. Zobrazte obrazovku nastavení „Audio“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „Audio“ na straně
41.

2. Stiskněte [Mute Level].

- 41 -

Nastavení hodnoty mezní frekvence Jemné časového vyvážení

Můžete nastavit hodnotu mezní frekvence pro každý reprobox. Nastavením vzdálenosti od každého reproboxu k poslechovému místu je
Následující reproboxy lze nastavit: časové vyvážení schopné korigovat čas, nutný k tomu, aby zvuk dosáhl
Front, Rear, Subwoofer poslechového místa.
 Nastavení „Rear“ je dostupné pouze, pokud je položka „Rear
1. Změřte vzdálenost mezi hlavou posluchače a každým
Speaker“ nastavená na „On“. reproboxem.
Viz. „Nastavení výstupu zadních reproboxů“ na straně 41.
 Nastavení „Subwoofer“ je dostupné pouze, pokud je položka 2. Zobrazte obrazovku nastavení „Audio“.
„Subwoofer“ nastavená na „On“. Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „Audio“ na straně 41.
Viz. „Nastavení výstupu subwooferu“ na straně 41.
3. Stiskněte [Time Alignement].
1. Zobrazte obrazovku nastavení „Audio“. 4. Stiskněte tlačítko [<] nebo [>] pro výběr poslechového místa,
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „Audio“ na straně 41.
pokud je to nutné.
2. Stiskněte [Crossover] nebo [Subwoofer Settings]. Dostupná jsou následující nastavení:
3. Stiskněte tlačítko [<] nebo [>] pro přepnutí reproboxu. Off, Front-L, Front-R, Front, All
4. Přetáhněte táhlo pro nastavení mezní pozice.  Výchozí nastavení je „Off“.
5. Přetáhněte nejnižší bod grafu pro nastavení strmosti.  Když změníte nastavení poslechového místa, výstupní úroveň

 Také lze nastavit následující položky: všech reproboxů se změní v souladu s nastavením.
: 5. Stiskněte tlačítko [<] nebo [>] pro zadání vzdálenosti mezi

Přepne fázi subwooferu mezi normální a obrácenou. vybraným reproboxem a poslechovým místem.
 LPF/HPF: Dostupné jsou následující reproboxy:
Front Left, Front Right, Rear Left, Rear Right, Subwoofer
Přepne nastavení LPF/HPF na „On“ nebo „Off“.  Můžete zadat hodnoty mezi 0 a 500 cm.
Při jeho vypnutí lze filtr horní a dolní pásmové propusti každého  Vzdálenost lze nastavit ručně pouze pokud je místo poslechu
reproboxu také zapnout stisknutím čáry grafu.
nastaveno na „Front-L“ nebo „Front-R“.
Výběr poslechového místa  Pokud bylo provedeno měření Auto EQ, výsledek měření Auto

Můžete vybrat poslechové místo, které chcete nastavit jako střed EQ je aplikován stisknutím [Apply Auto EQ] (výsledek je
zvukových efektů. současně aplikován na některá nastavení).
Výchozí nastavení je „Off“.
 Když stisknete [TA On], časové vyvážení se vypne.
1. Zobrazte obrazovku nastavení „Audio“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „Audio“ na straně 41. Použití ekvalizéru

2. Stiskněte [Listening Position]. Vyvolání křivky ekvalizéru
3. Stiskněte požadovanou pozici pro změnu poslechového místa.
Je zde několik uložených křivek ekvalizéru, které můžete snadno kdykoli
Dostupná jsou následující nastavení: vyvolat. Křivek, které lze vyvolat, jsou následující:
Off, Front-L, Front-R, All S.Bass, Powerful, Natural, Vocal, Flat, Custom1 a Custom2
 Výchozí nastavení je „Powerful“.
Jemné nastavení úrovní výstupu
reproboxů 1. Zobrazte obrazovku nastavení „Audio“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „Audio“ na straně 41.
Jemné nastavení úrovně výstupu reproboxů lze provést při poslechu audio
výstupu. 2. Stiskněte [Graphic EQ].
3. Stiskněte název křivky ekvalizéru.
1. Zobrazte obrazovku nastavení „Audio“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „Audio“ na straně 41. Přizpůsobení ekvalizačních křivek

2. Stiskněte [Speaker Level].  Když je modifikována jiná křivka ekvalizéru než „Custom1“ nebo
3. Stiskněte tlačítko [<] nebo [>] pro výběr poslechového místa, „Custom2“, nastavení křivky ekvalizéru v „Custom1“ je přepsáno.

pokud je to nutné.  Když je modifikována křivka ekvalizéru v „Custom1“ nebo „Custom2“,
Dostupná jsou následující nastavení: každá uložená křivka je přepsána.
Off, Front-L, Front-R, Front, All
 Výchozí nastavení je „Off“. 1. Zobrazte obrazovku nastavení „Audio“.
 Když změníte nastavení poslechového místa, výstupní úroveň Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „Audio“ na straně 41.

všech reproboxů se změní v souladu s nastavením. 2. Stiskněte [Graphic EQ].
4. Stiskněte tlačítko [<] nebo [>] pro nastavení úrovně výstupu 3. Vyberte křivku, kterou chcete použít jako základ pro úpravu.
4. Stiskněte frekvenci, které chcete nastavit úroveň.
reproboxu.
 Jak je úroveň zvyšována nebo snižována, zobrazuje se „-24“ dB  Když stisknete „Custom1“ nebo „Custom2“, vyvoláte křivku
ekvalizéru aktuálně uloženou v „Custom1“ nebo „Custom2“.
až „10“ dB.
Dostupné jsou následující reproboxy:  Pokud sunete prst přes sloupce více ekvalizačních pásem,
Front Left, Front Right, Rear Left, Rear Right, Subwoofer křivka ekvalizéru se nastavuje na hodnoty, které jste v každém
 Pokud bylo provedeno měření Auto EQ, výsledek měření Auto sloupci stiskli.

EQ je aplikován stisknutím [Apply Auto EQ] (výsledek je
současně aplikován na některá nastavení).

- 42 -

Nastavení automatického ekvalizéru - Mikrofon pro akustické měření (prodávaný
samostatně)
Můžete nastavit automatický ekvalizér, vyhovující akustice automobilu. Pro
použití této funkce musí být předem provedeno měření Auto EQ. - Vybitou baterii
Viz. „Automatické nastavení ekvalizační křivky (Auto EQ)„ na straně 43.
 Výchozí nastavení je „Off“. Provedení Auto EQ

1. Zobrazte obrazovku nastavení „Audio“. Upozornění:
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „Audio“ na straně 41. Nezapínejte motor, když měření probíhá.

2. Stiskněte [Auto EQ&TA] pro přepnutí na „On“ nebo na „Off“.  Auto EQ změní audio nastavení následovně:
- Nastavení Fader/Balance se vrátí na středové
Automatické nastavení ekvalizační křivky nastavení.
(Auto EQ) Viz. „Použití nastavení vyvážení reproboxů“ na
straně 41
Změřením akustiky automobilu lze nastavit křivku ekvalizéru automaticky, - „Mute Level“ je nastaveno na „Off“.
aby vyhovovala interiéru automobilu. Viz. „Přepnutí ztišení/ztlumení zvuku“ na straně 41.

 Předchozí nastavení Auto EQ bude přepsáno.

Varování: 1. Zastavte automobil na tichém místě, zavřete
Při měření akustiky automobilu může z reproboxů vycházet hlasitý zvuk všechny dveře, okna a sluneční clony a pak vypněte
(šum). Nikdy neprovádějte měření Auto EQ během jízdy. motor.
Pokud motor běží, jeho zvuk může bránit správnému
Upozornění: Auto EQ.
 Před provedením měření Auto EQ pečlivě zkontrolujte podmínky,
 Pokud je během měření detekováno omezení řízení,
protože reproboxy mohou být poškozeny, pokud je toto prováděno měření se přeruší.
za následujících podmínek:
- Když jsou reproboxy nesprávně připojené. (Např. když je zadní 2. Upevněte mikrofon pro akustické měření (prodávaný
samostatně) do středu pozice hlavy na sedadle
reprobox připojený k výstupu subwooferu.) řidiče, směrem dolů.
- Když jsou reproboxy připojené k výkonovému zesilovači, který Auto EQ se může lišit podle umístění mikrofonu. Pokud
chcete, umístěte mikrofon na sedadlo předního
má větší výstup, než je maximální vstupní výkonová kapacita spolujezdce a proveďte Auto EQ.
reproboxu.
 Pokud není mikrofon pro akustické měření (prodávaný samostatně) 3. Odpojte iPhone nebo smartphone.
umístěný do správného místa, měřící tón může být silnější a měření 4. Zapněte klíček zapalování (ACC ON).
může trvat déle, což může vést k vybití baterie. Ujistěte se, že je
mikrofon umístěný do specifikovaného místa. Pokud je zapnutá klimatizace nebo topení automobilu,
vypněte je.
Před použití funkce Auto EQ 5. Vypněte zdroj.
Viz. „Výběr zdroje“ na straně 10.
 Proveďte Auto EQ na co nejtišším místě, s vypnutým 6. Zobrazte obrazovku nastavení „Audio“.
motorem a klimatizací. Také vypněte automobilový Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „Audio“ na straně
telefon nebo mobilní telefony v autě nebo je předem 41.
dejte pryč. Okolní zvuky mohou bránit správnému 7. Stiskněte [A-EQ&TA Measurement].
změření akustiky automobilu. 8. Připojte mikrofon pro akustické měření (prodávaný
samostatně) k tomuto produktu.
 Použijte mikrofon pro akustické měření (prodávaný Připojte mikrofon do zdířky pro měřící mikrofon na tomto
samostatně). Použití jiného mikrofonu může bránit přístroji.
měření nebo je výsledkem nesprávné změření akustiky Viz. „Názvy částí a funkcí“ na straně 6.
automobilu.
 Použijte prodlužovací kabel (prodávaný
 Pro provedení Auto EQ musejí být připojené čelní samostatně), pokud kabel mikrofonu (prodávaného
reproboxy. samostatně) není dost dlouhý.

 Když je tento produkt připojený k výkonovému zesilovači 9. Stiskněte [Front Left] nebo [Front Right] pro výběr
s regulací vstupní úrovně, Auto EQ nemusí být možné, aktuálního poslechového místa.
pokud je vstupní úroveň výkonového zesilovače
nastavená pod standardní úroveň. 10. Stiskněte [Start].
Začne 10-ti sekundové odpočítávání.
 Když je tento produkt připojený k výkonovému zesilovači
s LPF (filtrem dolní pásmové propusti), vypněte LPF  Než proces začne, Bluetooth spojení je odpojeno.
před provedením Auto EQ. Také nastavte mezní 11. Opusťte automobil a zavřete dveře, než odpočítávání
frekvenci pro vnitřní LPF aktivního subwooferu na
nejvyšší frekvenci. skončí.
Když odpočítávání skončí, ozve se měřící tón (šum)
 Vzdálenosti jsou počítané počítačem pro poskytnutí z reproboxů a měření Auto EQ začne.
optimálního zpoždění pro zajištění přesných výsledků. 12. Vyčkejte, dokud není měření kompletní.
Neměňte tyto hodnoty. Když je měření Auto EQ kompletní, zobrazí se hlášení.
- Odražený zvuk v automobilu je silný a nastává
zpoždění.  Čas měření se liší podle typu automobilu.
- LPF v aktivním subwooferu nebo externí zesilovače
zpožďují basový zvuk.  Pro zastavení měření stiskněte [Stop].
13. Uložte mikrofon do schránky na rukavice nebo jiné
 Pokud nastane během měření chyba, zkontrolujte před
měřením akustiky automobilu následující: bezpečné místo.
- Čelní reproboxy (levý/pravý) Pokud je mikrofon dlouhodobě vystavený slunečnímu
- Zadní reproboxy (levý/pravý) záření, vysoká teplota může způsobit změnu tvaru,
- Šum změnu barvy nebo závadu.

- 43 -

Nabídka Theme 1. Zobrazte obrazovku „Theme“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „Theme“ na straně
Zobrazení obrazovky nastavení „Theme“ 44.

1. Stiskněte tlačítko . 2. Stiskněte [Illumination].
2. Stiskněte tlačítko , pak tlačítko . 3. Stiskněte požadovanou barvu.

Výběr pozadí displeje  Barevná tlačítka: Vyberte požadovanou
předvolenou barvu.
Pozadí displeje lze vybrat z některých přednastavených
položek.  (uživatelská): Zobrazí nabídku pro přizpůsobení
Navíc můžete nastavit svůj vlastní obrázek. barvy osvětlení.
Viz. „Vytvoření uživatelsky definované barvy“ na
1. Zobrazte obrazovku „Theme“. straně 44.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „Theme“ na straně
44.  (duha): Posouvá plynule mezi pěti výchozími
barvami v sekvenci.
2. Stiskněte [Background].
3. Stiskněte [Home] nebo [AV] pro přepnutí obrazovky. Vytvoření uživatelsky definované barvy

Obsah nastavení se ukládá samostatně pro AV operační Můžete vytvořit uživatelsky definovanou barvu. Vytvořená
obrazovku a pro obrazovku nejvyšší nabídky. barva je uložena a můžete si jí vybrat při dalším nastavování
4. Stiskněte položku. barvy osvětlení.
 Zobrazení předvolby: Vyberte požadované pozadí
1. Zobrazte obrazovku „Theme“.
z předvolby. Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „Theme“ na straně
 (uživatelské): Zobrazte obrázek pozadí 44.

importovaný z externího paměťového zařízení. 2. Stiskněte [Illumination].
Viz. „Změna na pozadí uložené na externím 3. Stiskněte .
paměťovém zařízení“ na straně 44. 4. Přetáhněte barevný sloupec pro nastavení
 (vypnuto): Skrytí obrázku pozadí.
barevného tónu.
Změna na pozadí uložené na externím paměťovém  Barevný tón také můžete nastavit stisknutím
zařízení
tlačítka nebo
Upozornění: 5. Stiskněte a podržte [Memo] pro uložení uživatelské
Nevypínejte motor během importu obrázku z externího
paměťového zařízení. barvy do paměti.
 Obrázek pozadí musí mít následující formát: Přizpůsobená barva je uložena do paměti.
Nastavená barva je příště vyvolána z paměti stisknutím
- JPEG obrazový soubor (.jpg nebo .jpeg) stejného tlačítka.
- Přípustná datová velikost je 10 MB nebo menší
- Přípustná velikost obrázku je 4000 x 4000 pixelů Výběr barevného tématu

nebo menší. 1. Zobrazte obrazovku „Theme“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „Theme“ na straně
1. Připojte externí paměťové zařízení. 44.
 Viz. „Vložení a vyjmutí SD paměťové karty“ na
straně 8. 2. Stiskněte [Theme].
 Viz. „Připojení a odpojení USB paměťového 3. Stiskněte požadovanou barvu.
zařízení“ na straně 8.
 Stisknutím tlačítka [Home] nebo [AV] můžete zobrazit
2. Zobrazte obrazovku „Theme“. náhled nejvyšší nabídky nebo AV operační obrazovky.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „Theme“ na straně
44. Výběr stylu hodin

3. Stiskněte [Background]. 1. Zobrazte obrazovku „Theme“.
4. Stiskněte . Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „Theme“ na straně
5. Stiskněte požadované externí paměťové zařízení. 44.
6. Stiskněte obrázek.
2. Stiskněte [Clock].
Nastavení barvy osvětlení 3. Stiskněte položku.

Barvu osvětlení lze vybrat z některých přednastavených  Obrázek z předvolby: Vyberte požadovaný
barev. přednastavený styl hodin.
Navíc lze přepínat osvětlení mezi těmito barvami v pořadí.
 (vypnuto): Skryje zobrazení hodin.
Výběr barvy z předvolených barev

Vyberte barvu osvětlení ze seznamu barev.

- 44 -

Změna předinstalované „Splash“ 2. Zobrazte obrazovku „Theme“.
obrazovky Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „Theme“ na straně
44.
Můžete změnit „Splash“ obrazovku na jiný obrázek,
předinstalovaný v tomto přístroji. 3. Stiskněte [Export].
4. Stiskněte položku, kterou chcete exportovat.
1. Zobrazte obrazovku „Theme“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „Theme“ na straně Dostupné jsou následující položky:
44. Illumination, Theme, Splash Screen, Select All
5. Stiskněte [Export].
2. Stiskněte [Splash Screen].
3. Stiskněte položku. Import nastavení „Theme“

 Obrázek z předvolby: Vyberte požadovaný obrázek 1. Připojte externí paměťové zařízení.
„Splash“ obrazovky z předvolby.  Viz. „Vložení a vyjmutí SD paměťové karty“ na
straně 8.
 (uživatelské): Zobrazte obrázek „Splash“  Viz. „Připojení a odpojení USB paměťového
obrazovky importovaný z externího paměťového zařízení“ na straně 8.
zařízení.
Viz. „Změna na „Splash“ obrazovku, uloženou na 2. Stiskněte [Import].
externím paměťovém zařízení“ na straně 45.
Video nastavení
Změna na „Splash“ obrazovku, uloženou na
externím paměťovém zařízení Nastavení video přehrávače

Upozornění: Toto nastavení je dostupné pouze, pokud je jak zdroj vybráno
Nevypínejte motor během importu obrázku z externího „Disc“.
paměťového zařízení.
Zobrazení obrazovky nastavení „DVD/DivX Setup“
1. Připojte externí paměťové zařízení.
 Viz. „Vložení a vyjmutí SD paměťové karty“ na 1. Stiskněte tlačítko .
straně 8. 2. Stiskněte tlačítko , pak tlačítko .
 Viz. „Připojení a odpojení USB paměťového 3. Stiskněte [DVD/DivX Setup].
zařízení“ na straně 8.
Nastavení prioritních jazyků
2. Zobrazte obrazovku „Theme“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „Theme“ na straně Můžete přiřadit prioritní jazyk pro prioritní titulky, zvuk a
44. nabídku ve výchozím přehrávání. Pokud je vybraný jazyk
nahraný na disku, titulky, zvuk a nabídka se zobrazí nebo
3. Stiskněte [Splash Screen]. vystupují v tomto jazyce.

4. Stiskněte . 1. Zobrazte obrazovku „DVD/DivX Setup“.
5. Stiskněte požadované externí paměťové zařízení. Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „DVD/DivX Setup“
6. Stiskněte obrázek. na straně 44.

Replikování nastavení 2. Stiskněte [Subtitle Language], [Audio Language]
nebo [Menu Language].
Můžete exportovat nastavení provedené v nabídce „Theme“ Objeví se výsuvná nabídka.
na externí paměťové zařízení. Také ho můžete importovat
z externího paměťového zařízení. 3. Stiskněte požadovaný jazyk.
Když vyberete „Others“, objeví se obrazovka pro zadání
Upozornění: kódu jazyka. Zadejte čtyřciferný kód požadovaného
Nevypínejte motor během importu obrázku z externího jazyka a pak stiskněte tlačítko .
paměťového zařízení.  Jazyk také můžete přepnout stisknutím tlačítka
přepnutí jazyka během přehrávání.
 Pokud je k tomuto produktu připojeno více externích  Zde provedené nastavení není ovlivněno, i když
paměťových zařízení, která obsahují dostupná data, přepnete jazyk titulků během přehrávání pomocí
pořadí priority pro cíle, do kterých bude nastavení tlačítka přepnutí jazyka titulků.
„Theme“ exportováno nebo ze kterých bude importováno
je následující: Nastavení zobrazování ikony úhlu
(1) SD paměťová karta
(2) USB paměťové zařízení (USB port 1) Ikonu úhlu lze nastavit, aby se objevovala ve scénách, kde
(3) USB paměťové zařízení (USB port 2) lze přepnout úhel záběru.
 Výchozí nastavení je „On“.
 Toto nastavení je dostupné pouze, když zaparkujete
vozidlo na bezpečném místě a zatáhnete ruční brzdu. 1. Zobrazte obrazovku „DVD/DivX Setup“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „DVD/DivX Setup“
Export nastavení „Theme“ na straně 44.

1. Připojte externí paměťové zařízení. 2. Stiskněte [Multi Angle] pro přepnutí na „On“ nebo na
 Viz. „Vložení a vyjmutí SD paměťové karty“ na „Off“.
straně 8.
 Viz. „Připojení a odpojení USB paměťového
zařízení“ na straně 8.

- 45 -

Nastavení vzhledu obrazu Zobrazení vašeho DivX VOD registračního kódu

Existují dva druhy obrazovek. Širokoúhlé obrazovky Když chcete přehrávat DivX® VOD (video na zakázku) obsah na tomto
zobrazují poměr šířky/výšky (vzhled obrazu) jako 16:9, přístroji, musíte nejprve zaregistrovat tento produkt u vašeho
zatímco běžné obrazovky mají poměr 4:3. Pokud použijete poskytovatele obsahu DivX VOD. Uděláte to vygenerováním DivX VOD
běžný zadní displej s poměrem 4:3, můžete nastavit vzhled registračního kódu, který pošlete poskytovateli.
obrazu vhodný pro zadní displej. (Doporučujeme použít tuto  Poznamenejte si kód, protože ho budete potřebovat při registraci
funkci pouze, pokud chcete přizpůsobit obraz zadnímu
displeji.) tohoto produktu u poskytovatele DivX VOD.
Výchozí nastavení je „16:9“.
1. Zobrazte obrazovku „DVD/DivX Setup“.
1. Zobrazte obrazovku „DVD/DivX Setup“. Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „DVD/DivX Setup"“ na straně
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „DVD/DivX Setup““ 44.
na straně 44.
2. Stiskněte [DivX® VOD].
2. Stiskněte [TV Aspect].  Pokud již byl registrační kód aktivován, nelze ho zobrazit.
3. Stiskněte položku.
3. Stiskněte [Registration Code].
 16:9 (výchozí): Zobrazí širokoúhlý obraz (16:9) tak Váš 10-ciferný registrační kód se zobrazí.
jak je (výchozí nastavení).  Poznamenejte si kód, protože ho budete potřebovat při
deregistraci tohoto produktu od poskytovatele DivX VOD.
 Letter Box: Zobrazí obraz s černým pruhem v horní
a dolní části obrazovky. Zobrazení vašeho DivX VOD deregistračního kódu

 Pan Scan: Ořízne pravou a levou stranu obrazu. Registrační kód registrovaný s deregistračním kódem lze vymazat.

 Při přehrávání disků, které nemají obraz Pan Scan je 1. Zobrazte obrazovku „DVD/DivX Setup“.
disk přehráván s nastavením „Letter Box“, i když Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „DVD/DivX Setup“ na straně 44.

vyberete nastavení “Pan Scan“. Zkontrolujte, zda je na 2. Stiskněte [DivX® VOD].
3. Stiskněte [Deregistration Code].
obalu disku značka .
Váš 8-ciferný deregistrační kód se zobrazí.
 Pro některé disky nelze vzhled obrazu změnit. Pro  Poznamenejte si kód, protože ho budete potřebovat při

detaily viz. instrukce k disku. deregistraci tohoto produktu od poskytovatele DivX VOD.

Nastavení rodičovského zámku Automatické přehrávání DVD

Některé disky DVD-Video umožňují použít rodičovský zámek Když je vložený DVD disk s DVD nabídkou, tento produkt automaticky
pro omezení sledování násilných nebo sexuálních scén zruší nabídku a spustí přehrávání od první kapitoly prvního titulu.
dětem. Můžete nastavit úroveň rodičovského zámku podle Výchozí nastavení je „Off“.
požadavku.  Některé DVD nemusejí fungovat správně. Pokud tato funkce

 Když nastavíte úroveň rodičovského zámku a přehráváte nepracuje správně, vypněte jí a spusťte přehrávání.
disk obsahující rodičovský zámek, může se zobrazit
požadavek na zadání kódu. V tomto případě přehrávání 1. Zobrazte obrazovku „DVD/DivX Setup“.
začne po zadání správného kódu. Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „DVD/DivX Setup“ na straně 44.

1. Zobrazte obrazovku „DVD/DivX Setup“. 2. Stiskněte [DVD Auto Play] pro přepnutí na „On“ nebo na „Off“.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „DVD/DivX Setup““
na straně 44. Nastavení video signálu pro zadní kameru

2. Stiskněte [Parental]. Když k tomuto produktu připojíte zadní kameru, vyberte
3. Stiskněte [0] až [9] pro zadání čtyřciferného čísla. vhodné nastavení video signálu.
Výchozí nastavení je „Auto“.
4. Stiskněte .  Tuto funkci můžete ovládat pouze pro vstup video
5. Stiskněte číslo mezi [1] až [8] pro výběr požadované
signálu do AV vstupu.
úrovně.
1. Zobrazte obrazovku „Video Setup“.
 Čím nižší úroveň je nastavena, tím přísnější
omezení je aplikováno. 2. Stiskněte [Video Signal Setting].
3. Stiskněte [Camera].
 Výchozí nastavení j „8“. 4. Stiskněte položku.

6. Stiskněte . Dostupné jsou následující položky:
Auto, PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM.
 Doporučujeme poznamenat si někam kód pro případ
jeho zapomenutí. Nastavení formátu video výstupu

 Úroveň rodičovského zámku je nahraná na disku.
Můžete jí zkontrolovat na obalu disku. Nemůžete použít
rodičovský zámek s disky, na kterých není úroveň
rodičovského zámku nahraná.

 U některých disků rodičovský zámek způsobuje
přeskočení pouze některých scén, poté pokračuje
normální přehrávání. Pro detaily viz. instrukce k disku.

Můžete přepnout formát video výstupu zadního displeje mezi
PAL a NTSC.
Výchozí nastavení je „PAL“.
 Nastavení formátu video výstupu nemá vliv na zdroje

„AUX“, „AV“ a „iPod“ (když je režim ovládání nastavený
na iPod).

- 46 -

 Tato funkce je dostupná, když je pro AV zdroj vybráno Ostatní funkce
„Source OFF“ a zdroj pro zadní displej je vybraný jiný
než „Disc“, „USB1“, „USB2“ a „SD“. Nastavení času a data

1. Zobrazte obrazovku „DVD/DivX Setup“. 1. Stiskněte aktuální čas na obrazovce.
Viz. „Zobrazení obrazovky nastavení „DVD/DivX Setup““ 2. Stiskněte jednu z položek pro nastavení.
na straně 44.
3. Stiskněte tlačítko nebo pro opravu času a
2. Stiskněte [Video Output Format] pro přepnutí na data.
„PAL“ nebo na „NTSC“.
 Můžete změnit formát zobrazení času na „12hour“
Nabídka Favorite (výchozí) nebo na „24hour“.

Zaregistrování vašich oblíbených položek nabídky do zkratek  Můžete změnit pořadí formátu zobrazení data: den-
umožňuje rychle přejít na zaregistrovanou nabídku měsíc-rok, měsíc-den-rok rok-měsíc-den.
jednoduchým stisknutím v obrazovce „Favorites“.
 Do nabídky oblíbených lze zaregistrovat až 12 položek Nastavení funkce „Sound Retriever“

nabídky. Funkce „Sound Retriever“ automaticky vylepšuje
komprimované audio a obnovuje bohatý zvuk.
Vytvoření zkratky Výchozí nastavení je „Mode1“.

1. Zobrazte obrazovku „Favorites“. 1. Stiskněte pro přepnutí nastavení.

2. Stiskněte ikonu hvězdičky položky nabídky, kterou  (Režim 1), (Režim 2): Aktivace funkce
chcete přidat do nabídky oblíbených.
Ikona hvězdičky vybrané nabídky se vyplní. „Sound Retriever“.

 Pro zrušení registrace stiskněte ikonu hvězdičky ve - Režim 2 má silnější efekt než Režim 1.
sloupci nabídky znovu.
 (Vypnuto): Deaktivace funkce „Sound
Výběr zkratky Retriever“.

1. Zobrazte obrazovku „Favorites“. Změna režimu širokoúhlé obrazovky

2. Stiskněte položku nabídky. Výchozí nastavení je „Full“ a pro JPEG obrázky je „Normal“.

Odstranění zkratky  JPEG lze nastavit na „Normal“ nebo „Trimming“ v režimu
širokoúhlé obrazovky.
1. Zobrazte obrazovku „Favorites“.
 Toto nastavení je dostupné pouze, když zaparkujete
vozidlo na bezpečném místě a zatáhnete ruční brzdu.

1. Stiskněte následující tlačítko.

2. Stiskněte a podržte sloupec oblíbené nabídky,
kterou chcete odstranit.
Vybraná položka nabídky je odstraněna z obrazovky
„Favorites“.

 Zkratku také můžete odstranit stisknutím ikony
hvězdičky ve sloupci zaregistrované nabídky.

- 47 -

2. Stiskněte požadovaný režim.  Video soubory na externím paměťovém zařízení nejsou dostupné
 Full jako zdroj pro zadní displej, když je [Android Auto] aktivováno v
Obraz 4:3 je zvětšen pouze v horizontálním směru, [Smartphone Setup].
takže ho vidíte celý.
 Zoom 1. Zobrazte obrazovku výběru AV zdroje.
Obraz 4:3 je zvětšený stejným poměrem
horizontálně i vertikálně. 2. Stiskněte [Rear].
 Normal 3. Stiskněte zdroj, který chcete zobrazovat na zadním displeji.
Obraz 4:3 je zobrazený normálně, bez změny
proporcí.  Mirror
 Trimming Video na čelní obrazovce bude vystupovat na zadním displeji.
Obraz je zobrazený přes celou obrazovku - Ne všechna videa nebo zvuky mohou vystupovat na
s poměrem horizontální/vertikální tak jak je. Pokud zadním displeji.
se poměr obrazovky liší od obrazu, je obraz
zobrazený částečně oříznutý, buď v horní/spodní  DVD/CD
části nebo po stranách. Video a zvuk disku bude vystupovat na zadním displeji.
- Kompatibilní video typy jsou pouze DVD-V, Video-CD,
 Pro každý video zdroj lze uložit odlišné nastavení. DivX, MPEG-1, MPEG-2 a MPEG-4.
 Pokud je video sledováno v režimu širokoúhlé
 USB/iPod1
obrazovky, který neodpovídá originálnímu poměru, Video a zvuk USB paměťového zařízení nebo iPod bude
může vypadat odlišně. vystupovat na zadním displeji.
 Video obraz vypadá hrubě při sledování v režimu - Port, který podporuje zadní displej, je pouze USB port 1.
„Zoom“. - Kompatibilní video typy jsou pouze MPEG-4, H.264,
WMV, MKV a FLV.
Uložení informací o skladbě do iPod
(iTunes® tagování)  SD
Video a zvuk SD paměťové karty bude vystupovat na zadním
Můžete uložit informace o skladbě do iPod, když tento přístroj displeji.
přijímá informace o skladbě. Skladba se objeví v seznamu - Kompatibilní video typy jsou pouze MPEG-4, H.264,
přehrávání, nazvaném „Tagged playlist“ v iTunes, když příště WMV, MKV a FLV.
provedete synchronizaci s iPod. Můžete si přímo kupovat
skladby z tohoto přístroje přes iTunes.  AV
 Funkce iTunes® tagování je dostupná, když jsou Video a/nebo zvuk AV zdroje bude vystupovat na zadním
displeji.
dostupné informace o skladbě. - Video obraz a zvuk vystupují pouze pokud je „AV Input“
 Tato funkce je dostupná s následujícími modely iPod: nastaveno pro „Source“.
Viz. „Počáteční postup (pro AV zdroj)“ na straně 34.
iPhone 3G, 3GS, 4, 4s
iPod touch 1., 2., 3., 4. generace  Source OFF
iPod classic 1., 2. generace Nic vystupuje na zadním displeji.
 Verze iTunes musí být 7.4 nebo vyšší.
Nastavení funkce ochrany před krádeží
1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.
Viz. “Zobrazení obrazovky nastavení „System““ na Můžete nastavit heslo pro tento produkt. Když je po nastavení hesla
straně 37. odpojený zálohovací vodič, produkt se při dalším spuštění dotazuje na
heslo.
2. Stiskněte [AV Source Settings].
3. Stiskněte [Tag Forwarding] pro výběr USB portu Důležité:
Pokud zapomenete vaše heslo, kontaktujte autorizovaný servis Pioneer.
k použití.
4. Nalaďte radiovou stanici. Nastavení hesla

Viz. „Rádio“ na straně 18. 1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.
5. Stiskněte titul skladby nebo jméno interpreta. Viz. “Zobrazení obrazovky nastavení „System““ na straně 37.

Informace o vysílané skladbě je uložena do tohoto 2. Stiskněte 1, následované stisknutím 2 a pak stiskněte a
produktu. podržte 3.

Když je informace přijata, zhasne a zobrazí se . 123
 Do tohoto produktu lze uložit informace až o 50

skladbách.
6. Připojte váš iPod.

Informace o skladbě se přenesou do iPod.
 Pokud je již iPod připojený, informace o skladbě se

přenese do vašeho iPod pokaždé, když stisknete
informaci o skladbě.

Výběr videa pro zadní displej

Můžete vybrat, zda budete zobrazovat stejný obraz jako pro 3. Stiskněte [Set Password].
čelní displej nebo zda budete na zadním displeji zobrazovat 4. Zadejte heslo.
vybraný zdroj.
 Jako heslo lze zadat 5 až 16 znaků.
 Video soubory na externím paměťovém zařízení nejsou
dostupné jako zdroj pro zadní displej, když je [Apple
CarPlay] aktivováno v [Smartphone Setup].

- 48 -

5. Stiskněte [Go]. Příloha
6. Zadejte radu pro heslo.
Odstraňování závad
 Jako radu heslo lze zadat až 40 znaků.
7. Stiskněte [Go]. Pokud budete mít problémy s ovládáním navigačního systému, přečtěte si
tuto část. Dále jsou uvedeny nejčastější problémy společně s jejich
 Když chcete změnit již nastavené heslo, zadejte aktuální heslo příčinami a řešením. Pokud nelze řešení problému nalézt, obraťte se na
a pak zadejte nové heslo. servisní centrum Pioneer.

8. Zkontrolujte heslo a pak stiskněte [OK]. Společné problémy

Vymazání hesla Zobrazí se černá obrazovka a není možné ovládání dotykovými
tlačítky.
Aktuální heslo a radu pro heslo lze vymazat.  Je zapnutý režim „Power OFF“.

1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“.  Stiskněte nějaké tlačítko na produktu pro zrušení tohoto režimu.
Viz. “Zobrazení obrazovky nastavení „System““ na straně 37.  Obraz zadní kamery se zobrazuje bez připojené kamery a se

2. Stiskněte 1, následované stisknutím 2 a pak stiskněte a špatným nastavením polarity kamery.
podržte 3.  Stiskněte a podržte tlačítko MUTE pro zrušení obrazovky zadní
Viz. „Nastavení hesla“ na straně 48.
kamery a pak změňte nastavení polarity kamery na „Battery“.
3. Stiskněte [Clear Password].
4. Stiskněte [Yes]. Problémy s AV obrazovkou
5. Stiskněte [OK].
6. Zadejte aktuální heslo. CD nebo DVD přehrávání není možné.
7. Stiskněte [Go].  Disk je vložený obráceně.

Objeví se hlášení indikující, že nastavení zabezpečení bylo zrušeno.  Vložte disk potiskem nahoru.
 Disk je špinavý.
Obnovení výchozího nastavení tohoto
produktu  Vyčistěte disk.
 Disku je prasklý nebo jinak poškozený.
Můžete obnovit nastavení nebo nahraný obsah na výchozí hodnoty. Pro
vymazání uživatelských dat existují různé způsoby.  Vložte normální kruhový disk.
 Soubory na disku jsou v nesprávném formátu.
Metoda 1: Odpojení automobilové baterie
 Některá nastavení a nahraný obsah se neresetuje.  Zkontrolujte formát souborů.
 Formát disku nelze přehrávat.
Metoda 2: Obnovení výchozího nastavení z nabídky „System“
Viz. „Obnovení výchozího nastavení“ na straně 49.  Vyměňte disk.
 Vložený disk je typu, který tento systém neumí přehrávat.
Metoda 3: Stisknutí tlačítka RESET
Viz. „Reset mikroprocesoru“ na straně 5.  Zkontrolujte typ disku.
 Některá nastavení a nahraný obsah se neresetuje.
Na obrazovce je hlášení a video nelze zobrazit.
Obnovení výchozího nastavení  Vodič ruční brzdy není připojený nebo není ruční brzda zatažená.

Upozornění:  Připojte správně vodič ruční brzdy a zatáhněte jí.
Nevypínejte motor během obnovování nastavení.  Je aktivní zámek ruční brzdy.

 Toto nastavení je dostupné pouze, když zastavíte automobil na  Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a zatáhněte ruční
bezpečném místě a zatáhnete ruční brzdu. brzdu.

1. Zobrazte obrazovku nastavení „System“. Žádný video výstup z připojeného zařízení.
Viz. “Zobrazení obrazovky nastavení „System““ na straně 37.  Nastavení „AV Input“ nebo „AUX Input“ není správné.

2. Stiskněte [AV Source Settings].  Proveďte správné nastavení.
3. Stiskněte [Restore Settings].
Audio nebo video přeskakuje.
Objeví se hlášení o potvrzení provedení inicializace.  Tento systém není dobře připevněný.
4. Stiskněte položku, kterou chcete inicializovat.
 Tento systém pevně zajistěte.
 All Settings
Téměř všechna nastavení a nahraný obsah se vrátí do Není produkován zvuk. Hlasitost se nezvyšuje.
výchozího nastavení.  Kabely nejsou správně připojené.

 Audio Settings  Připojte správně kabely.
 Toto nastavení je dostupné, když je vypnutý zdroj.  Systém provádí zastavený obraz, pomalé přehrávání nebo krokování

 Theme Settings obrazu s diskem DVD-Video.
 Bluetooth Settings  Během zastaveného obrazu, pomalého přehrávání nebo
5. Stiskněte [Restore].
krokování obrazu s diskem DVD-Video není slyšet zvuk.
 Systém je v pauze nebo provádí rychlého přehrávání vzad nebo

vpřed během přehrávání disku.
 Pro jiná média než hudební CD (CD-DA) není během rychlého

přehrávání vzad nebo vpřed slyšet zvuk.

- 49 -


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Blackpool Wyre Fylde
Next Book
Feliz Navidad 2019