The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-04 08:20:48

Pioneer DJ XDJ-RR CZ

Pioneer DJ XDJ-RR CZ

All-IN-ONE DJ SYSTÉM

XDJ-RR

pioneerdj.com/support/
rekordbox.com

Na této webové stránce naleznete podporu ve formě FAQ a další informace o
tomto produktu.

Návod k obsluze

BaSys CSObsah

Jak číst v tomto návodu
• Děkujeme Vám za zakoupení tohoto DJ produktu Pioneer.
Nejprve si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze i stručný návod, který je k
dispozici na stránkách Pioneer DJ. Oba dokumenty obsahují důležité
informace, kterým je třeba před použitím tohoto produktu porozumět.
• V tomto návodu jsou názvy kanálů, nabídek, stejně jako názvy tlačítek a
terminálů, atd., uvedeny v hranatých závorkách ([ ]) (např. tlačítko [CH1],
[CUE], [Start], apod.).

Než začnete

Podporované zdroje ............................................................................................ 3
Podporovaná media ............................................................................................ 3
Podporované formáty hudebních souborů ..................................................... 3
Příprava softwaru ................................................................................................ 4
Získání audio ovladače softwaru ...................................................................... 4
Instalace audio ovladače softwaru .................................................................... 6
Nastavení softwarových nástrojů (utility) ....................................................... 7
USB (LINK Export) připojení pomocí ovladače softwaru pro rekordbox
(Mac/Windows) ................................................................................................. 7

Připojení

Připojení vstupních / výstupních terminálů ....................................................... 8

Názvy částí a funkce

Sekce napájení ........................................................................................................ 10
Sekce USB ............................................................................................................... 10
Sekce deck .............................................................................................................. 11
Sekce procházení (Browse) .................................................................................. 16
Sekce Mixer / Efekty ............................................................................................. 23

Provozování

Zapnutí napájení ................................................................................................... 26
Vypnutí napájení ................................................................................................... 26
Připojení a odpojení USB zařízení ..................................................................... 26
Přehrávání .............................................................................................................. 26
Výstup zvuku ......................................................................................................... 26
Použití funkce quantize ........................................................................................ 27
Vyvolání nastavení, uložených na USB zařízení .............................................. 27
Změna nastavení barev pro USB zařízení ......................................................... 27
Změna nastavení ................................................................................................... 27
Režim Auto-play ................................................................................................... 27
Funkce Auto standby ............................................................................................ 27
Nastavení jazyka .................................................................................................... 28
Nastavení preferencí ............................................................................................. 28

Používání DJ softwaru

Provozování DJ softwaru ...................................................................................... 29

Doplňující informace

Odstraňování problémů ...................................................................................... 30
Chybová hlášení .................................................................................................... 31
Ikony zobrazované na displeji tohoto přístroje ............................................... 32
iPhone/iPod ......................................................................................................... 32
Ochranné známky a registrované ochranné známky ..................................... 32
Upozornění na softwarovou licenci ................................................................... 32
Upozornění na autorská práva ........................................................................... 32

2 Cz

Než začnete Než začnete

Podporované zdroje Nepodporovaná USB zařízení

Tento přístroj podporuje níže uvedené zdroje. • Zařízení s optickým diskem, jako jsou externí DVD/CD mechaniky, atd.,
• USB zařízení nejsou podporovány.
• Počítače • USB rozbočovače nelze použít.
• iPod nelze použít. (Hudební data z iPod touch nebo iPhone lze na tomto
Podporovaná media přístroji pouze přehrávat, pokud jsou přidána do knihovny rekordbox (iOS /
Android).
Přístroj podporuje USB velkokapacitní paměťová zařízení (externí pevné
Upozornění na používání USB zařízení
disky, přenosné flash paměti, digitální audio přehrávače, apod.)
• Některá USB zařízení nemusí fungovat správně. Vezměte prosím na vědomí,
Max. 8 vrstev (soubory ve složkách přesahující že Pioneer nepřebírá žádnou zodpovědnost za ztrátu dat, uložených na USB
8. vrstev nelze přehrát) zařízení, nebo za jiné přímé nebo nepřímé problémy, vzniklé v důsledku
připojení USB zařízení k tomuto přístroji.
• Pokud je překročená přípustná hladina proudu aktuálně připojeného
USB zařízení do slotu této jednotky, bude indikátor USB blikat. Komunikace
může být ukončena zastavením napájení USB zařízení. Pro návrat do běžných
provozních podmínek toto připojené USB zařízení odeberte. Vyhněte se
opětovnému použití takového USB zařízení, u kterého byl zjištěn vysoký
odběr proudu. Pokud se nelze vrátit do normálního provozního stavu (chybná
komunikace) dle výše uvedeného postupu, přístroj vypněte, vypněte napájení,
a znovu jej zapněte.
• Pokud na USB zařízení existuje více oddílů, bude použit pouze první oddíl.
(Existují-li informace knihovny rekordbox, oddíl obsahující informace o
knihovně rekordbox má přednost.)
• USB zařízení se čtečkou paměťových karet nemusí fungovat.
• V závislosti na používaném USB zařízení nemusí být dosaženo optimální
výkonnosti.
BaSys CSVrstvy složek

Maximální počet složek Neomezeně (složky přesahující 10 000. složku
v rámci jedné složky nelze zobrazit)

Maximální počet souborů Neomezeně (soubory přesahující 10 000. soubor
v rámci jedné složky nelze zobrazit)

Souborové systémy FAT16, FAT32 a HFS + (NTFS není podporován)

• Stopy spravované softwarem rekordbox lze přehrávat přes USB po připojení mobilního
zařízení, na kterém je nainstalován rekordbox (pro rekordbox (iOS / Android)).
Informace o nejnovějších podporovaných zařízeních naleznete na webových stránkách
Pioneer DJ:
http://pioneerdj.com/support/
• Informace pro rekordbox (iOS / Android) naleznete online na webových stránkách
podpory rekordbox (rekordbox.com).
• Pokud existuje vysoký počet složek nebo souborů, pro jejich načítání může být zapotřebí
delší čas.
• Nelze zobrazit složky a soubory přesahující dané limity.

Podporované formáty hudebních souborů

Tento přístroj podporuje hudební soubory v níže uvedených formátech.

Typ Přípona souboru Kompatibilní formáty Bitová hloubka Přenosová rychlost Vzorkovací frekvence Metoda
MP3 .mp3 enkódování
MPEG-1 AUDIO LAYER-3 16 bit 32 kbps až 320 kbps 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
AAC .m4a, .aac a .mp4 MPEG-4 AAC LC 16 bit 16 kbps až 320 kbps 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz CBR, VBR
MPEG-2 AAC LC 16 bit 16 kbps až 320 kbps 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz CBR, VBR
WAV .wav WAV 16 bit, 24 bit — 44.1 kHz, 48 kHz CBR, VBR
AIFF .aif, .aiff AIFF 16 bit, 24 bit — 44.1 kHz, 48 kHz Nekomprimované PCM
Nekomprimované PCM

MP3 soubory ID3 tagy

MP3 soubory obsahují konstantní přenosovou rychlost (CBR) a variabilní Typy informací o tagu, které mohou být registrovány z hudebního souboru,
datový tok (VBR). Na tomto přístroji mohou být přehrávány oba typy, ale jsou ID3 tagy (v1, v1.1, v2.2.0, v2.3.0, a v2.4.0) nebo meta tagy.
rychlost vyhledávání je pomalejší pro VBR soubory, než pro CBR soubory.
Chcete-li upřednostňovat funkčnost, doporučujeme záznam souborů v CBR. Přebaly hudebních souborů (artwork)

AAC soubory Formát souboru pro snímky (přebalů), které mohou být přidány do hudebních
souborů je JPEG (přípony: ".jpg" nebo ".jpeg").
• AAC je zkratka pro "Advanced Audio Coding", základní formát technologie • Soubory větší než 800 x 800 bodů nelze zobrazit.
komprese zvuku, používané pro MPEG-2 a MPEG-4.
• Formát souboru s koncovkou AAC závisí na aplikaci použité k vytvoření Znaky na displeji
dat.
• Na tomto přístroji lze přehrávat kromě AAC souborů, kódovaných pomocí MP3/AAC
iTunes® a s příponou ".m4a", také soubory s příponami “.aac”, nebo “.mp4”.
Nicméně, AAC soubory, které jsou chráněny autorskými právy, jako jsou Při zobrazení názvů skladeb a podobně: Pro správné zobrazení znaků v jiném
soubory zakoupené v iTunes Store, nelze přehrát. V závislosti na verzi iTunes, kódování, než je Unicode, změňte nastavení v [LANGUAGE] (Jazyk).
ve které byl soubor kódovaný, nemusí být přehrávání souboru možné. Nastavení jazyka (str. 28)

Cz 3

Příprava softwaruBaSys CS Instalace (pro Windows)

Software pro správu hudby, rekordbox a ovladače softwaru nejsou součástí Nepřipojujte toto zařízení k počítači, dokud není dokončena instalace
tohoto produktu. a počáteční nastavení.
Přejděte na webové stránky rekordbox a na webové stránky podpory Pioneer • Před zahájením instalace se přihlaste do počítače jako správce.
DJ a stáhněte si software rekordbox a případně ovladače softwaru (driver • Před instalací softwaru zavřete všechny aplikace, které jsou v počítači
software). spuštěné.
• Připravte počítač, síťová zařízení, atd., která jsou pro provoz vyžadována.
1 Rozbalte stažený soubor softwaru rekordbox.
rekordbox a rekordbox dj 2 Poklepáním rozbalte soubor softwaru a potom spusťte
instalační program.
• rekordbox je kompozitní software, který umožňuje správu tracků a DJ 3 Přečtěte si licenční smlouvu, vyberte [I agree to the license
performance. Hudební soubory v počítačích a mobilních zařízeních mohou terms and conditions] (Souhlasím s licenčními podmínkami)
být spravovány (analýza, nastavení, tvorba a ukládání historie) pomocí a pokud souhlasíte, klikněte na [Next] (Další).
softwaru rekordbox pro správu hudby. Použitím hudebních souborů,
spravovaných softwarem rekordbox spolu s tímto zařízením, lze dosáhnout Po zadání místa instalace se spustí instalace.
vynikající DJ výkonnosti. • Pokud nesouhlasíte s licenční smlouvou, kliknutím na [Close] (Zavřít)
• Pro dosažení DJ výkonnostních funkcí zadejte licenční klíč, dodávaný s zrušíte instalaci.
tímto produktem a použijte "rekordbox dj".
• Informace o nejnovějších systémových požadavcích, kompatibilitě a 4 Až se zobrazí obrazovka ukončení instalace, klepněte na
podporovaných operačních systémech pro rekordbox naleznete v [System [Close] pro zavření instalačního programu rekordbox.
Requirements] (Systémové požadavky) v části [Support] (Podpora) na
webových stránkách Pioneer DJ (rekordbox.com). rekordbox (iOS/Android)
• Provoz na všech počítačích není zaručen, i když splňují požadované
provozní prostředí. Stopy spravované rekordboxem lze přehrávat připojením mobilního zařízení
• CPU a pevný disk nemusí poskytovat dostatečnou kapacitu pro zpracování přes USB, na kterém je nainstalován rekordbox (iOS/Android). Podporovaná
v závislosti na tom, jak je v počítači nastavena úspora energie, atd. zařízení naleznete na webových stránkách Pioneer DJ (rekordbox.com).
Ověřte, zda počítač splňuje podmínky pro zajištění nepřetržitého vysokého • Podrobné informace o instalaci rekordboxu (iOS/Android) naleznete na
výkonu (například připojení PC k elektrické zásuvce pro udržení stabilního webových stránkách Pioneer DJ (rekordbox.com).
napájení), zejména pokud používáte rekordbox na notebooku.
• Pro přístup na internet je vyžadována samostatná smlouva s Používání online podpory na webu
poskytovatelem internetových služeb a hrazení poplatků za jeho využití.
• Používejte nejnovější verzi operačního systému nebo verzi service pack. Předtím, než položíte dotazy týkající se provozních postupů rekordboxu nebo
technických problémů, přečtěte si návod/příručku a online příručku
Získání softwaru rekordbox rekordbox (Mac/Windows) a zkontrolujte časté dotazy (FAQ), které jsou k
dispozici na webových stránkách podpory rekordbox:
1 Otevřete v počítači webový prohlížeč, a přejděte na
stránky “rekordbox.com”. <rekordbox online support site>
2 Klepněte na [Download] v nabídce [Download] na
stránce “rekordbox.com”. rekordbox.com

Zobrazí se stránka pro stažení rekordboxu. Získání audio ovladače softwaru

3 Klikněte na banner pro stahování. Tento vyhrazený audio ovladač softwaru je určen pro vstup a výstup zvuku z
počítače. Chcete-li tento přístroj používat při připojení k počítači s operačním
Stahování softwaru rekordbox se spustí. systémem Windows, MacOS nebo OS X, nainstalujte tento audio ovladač
softwaru si na počítač předem nainstalujte.
Instalace (pro Mac)
Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru
Nepřipojujte toto zařízení k počítači, dokud není dokončena instalace
a počáteční nastavení. Tato "Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru" ("Smlouva") je
• Před instalací softwaru zavřete všechny aplikace, které jsou v počítači mezi vámi (pro individuální instalaci programu, i pro každý jednotlivý právní
spuštěné. subjekt, který je zastoupen fyzickou osobu) ("Vy" nebo "Váš") a Pioneer DJ
Corporation").
1 Rozbalte stažený soubor softwaru rekordbox. PROVEDENÍ JAKÉKOLIV KROKU INSTALACE NEBO NASTAVENÍ
2 Poklepejte na software rekordbox a spusťte instalační PROGRAMU ZNAMENÁ, ŽE SOUHLASÍTE S PŘIJETÍM VŠECH
program. PODMÍNEK TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY. OPRÁVNĚNÍ KE STAŽENÍ A/
3 Přečtěte si licenční smlouvu a pokud s podmínkami NEBO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU JE VÝSLOVNĚ PODMÍNĚNO VAŠÍM
souhlasíte, zvolte [Agree] (Souhlasím). SOUHLASEM S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY. K TOMU, ABY BYLA
TATO SMLOUVA PLATNÁ A VYMAHATELNÁ, NENÍ TŘEBA JEJÍ
• Pokud nesouhlasíte s obsahem licenční smlouvy, klepnutím na tlačítko SOUHLAS V PÍSEMNÉ NEBO ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. POKUD
[Disagree] (Nesouhlasím) instalaci zrušte. NESOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, NEJSTE
OPRÁVNĚNI PROGRAM UŽÍVAT A MUSÍTE JEJ ODINSTALOVAT.
4 Jakmile se zobrazí obrazovka informující o ukončení
instalace, klikněte na [Close] (Zavřít) pro dokončení 1 DEFINICE
instalace.
1 "Dokumentací“ se rozumí písemná dokumentace, specifikace a obsah
nápovědy zhotovený obvykle společností Pioneer DJ, určenou na pomoc
při instalaci a používání programu.
2 "Programem" se rozumí jakákoli část softwaru Pioneer DJ,
licencovaná vám společností Pioneer DJ na základě této dohody.

4 Cz

2 LICENCE PROGRAMU 6 ŠKODY A OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PŘI PORUŠENÍ Než začnete

1 Omezení licence. Předmětem omezení této dohody je, že vám Pioneer BaSys CSSouhlasíte s tím, že jakékoli porušení omezení této dohody by způsobilo
uděluje licenci omezenou, nevýhradní a nepřenosnou (bez nároku na společnosti Pioneer DJ škodu, pro níž peníze za náhradu škody by byly samy
podlicence): o sobě nedostatečné. Kromě náhrady škody a jakýchkoli dalších opravných
a) Pro instalaci jediné kopie programu ve vašem počítači nebo mobilním prostředků, na které může mít Pioneer DJ nárok, souhlasíte, že Pioneer DJ
zařízení, použití programu pouze pro vaše osobní účely v souladu s touto může usilovat o předběžné opatření, aby se zabránilo aktuální škodě, hrozící
dohodou a dokumentací ("oprávněné použití"); škodě nebo pokračování v porušování této dohody.
b) Pro použití dokumentace při oprávnění k užívání, a
c) Pro vytvoření jedné kopie programu výhradně pro účely zálohování, za 7 UKONČENÍ PLATNOSTI
předpokladu, že všechny tituly a ochranné známky, autorská práva a
upozornění na omezení práv jsou uvedeny také na kopii. Pioneer DJ může tuto dohodu vypovědět kdykoli, pokud porušíte jakéhokoli
2 Restrikce. Program nebo dokumentaci nesmíte kopírovat ani používat ustanovení. Je-li tato smlouva ukončena, přestanete používat program, trvale
vyjma případů, které tato dohoda výslovně povoluje. Program nesmíte jej odstraníte z počítače nebo z mobilního zařízení, kde je umístěn, a zničíte
přenášet, poskytovat podlicence, pronajímat nebo půjčovat, nebo jej použít všechny kopie programu a dokumentace ve vašem vlastnictví, a společnosti
pro školení třetích stran, komerčně sdílet nebo využívat v servisním Pioneer oznámíte písemně, že jste tak učinili. Oddíly 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5, 6, 7
středisku. Nebudete jej sám nebo prostřednictvím jakékoli třetí strany a 8 budou pokračovat v platnosti i po ukončení této dohody.
upravovat, zpětně analyzovat, zpětně převádět nebo dekompilovat, s
výjimkou rozsahu výslovně povoleném platnými zákony, a to teprve poté, 8 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
co jste nejprve písemně o zamýšlené činnosti společnost Pioneer DJ
upozornili. 1 Pioneer DJ nebo její dceřiné společnosti v žádném případě nepřebírají
3 Vlastnictví. Pioneer nebo poskytovatel licence si vyhrazuje veškerá odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s touto dohodou nebo jeho
práva, tituly a zájem a práva na veškeré patenty, autorská práva, ochranné předmětem, za jakékoli nepřímé, nahodilé, zvláštní, následné nebo
známky, obchodní tajemství a jiná práva na duševní vlastnictví k represivní škody či náhradu škody za ušlý zisk, příjmy, podnikání,
programu, dokumentaci a z nich odvozených děl. Nesmíte získat jiné použití, nebo náklady na náhradní zadávání veřejných zakázek, a to i v
právo, ať výslovné nebo předpokládané, kromě omezené licence stanovené případě, upozorněni na možnost takových škod nebo pokud tyto škody
v této dohodě. jsou předvídatelné. Zodpovědnost firmy Pioneer za všechny škody není v
4 Žádná podpora. Na základě této dohody společnost Pioneer nemá žádném případě vyšší než vaše částka skutečně zaplacená spol. Pioneer
povinnost poskytovat podporu, udržování, aktualizace, úpravy nebo nové nebo její dceřinné společnosti za program.
vydání programu či dokumentace. Smluvní strany uznávají, že limity odpovědnosti a rozdělení rizik v této
dohodě se odráží v ceně programu a jsou základními prvky smlouvy mezi
3 ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY stranami.
2 Omezení nebo vyloučení záruk a odpovědnosti obsažených v této
Program a dokumentace jsou poskytovány "TAK, JAK JE", bez jakékoliv dohodě nemá vliv na dotčení vašich zákonných spotřebitelských práv a
záruky, a souhlasíte s tím, že je budete používat na vaše vlastní riziko. Ze vztahuje se na vás pouze tehdy, pokud jsou taková omezení nebo výjimky
zákona Pioneer výslovně odmítá veškeré záruky v plném rozsahu a povoleny podle právních předpisů v zemi, ve které se právě nacházíte.
jakéhokoliv druhu, co se týče programu a dokumentace, ať výslovné, 3 Klauzule o oddělitelnosti a vzdání se práva. Je-li některé ustanovení
předpokládané, zákonné, nebo vyplývající z průběhu provádění, jednání této dohody považováno za nezákonné, neplatné nebo jinak
nebo použití pro obchod, včetně záruk vztahujících se na prodejnost, nevykonatelné, bude toto ustanovení vynuceno v nejvyšší možné míře,
vhodnost pro určitý účel, dostatečné kvality, přesnosti, titulu nebo nebo, nejde-li vynutit, bude považováno za oddělené a odstraněné z této
neporušení práv třetích stran. smlouvy, a zbytek bude v plné platnosti a účinnosti.Vzdáním se práva
kterékoli ze stran, nedodržením závazků nebo porušením této dohody se
4 KONTROLA EXPORTU A DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ nelze vymanit z jakékoli dalšího porušování.
4 Žádné postoupení. Nesmíte postoupit, prodat, přenášet, nebo jinak
Program nesmíte používat nebo jinak exportovat nebo re-exportovat jiným nakládat s touto dohodou nebo jakýmikoli právy nebo povinnostmi
způsobem podle práva Spojených států a právních předpisů státu, v němž byl vyplývajících z dohody, dobrovolně či nedobrovolně, ze zákona nebo
program získán. Program nesmí být zejména vyvezen nebo zpětně dovezen jinak, bez předchozího písemného souhlasu Pioneer DJ. Jakékoli vámi
(a) do jakéhokoliv státu, na který je ze strany USA uvaleno embargo, nebo (b) zamýšlené postoupení, převod nebo přenesení bude neplatné. S
osobám a státům označeným americkým Ministerstvem financí, uvedeným na výhradami výše uvedenými, je tato dohoda závazná a nabývá platnosti ve
Nationals List nebo na seznamu US Department of Commerce Denied prospěch smluvních stran a jejich nástupců a nabyvatelů.
Persons List, seznamu nedůvěryhodných osob nebo subjektů Entity List. 5 Úplnost smlouvy. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi
Použitím programu prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné dotčenými stranami a nahrazuje všechny předchozí nebo současné
takové zemi nebo na žádném takovém seznamu. Souhlasíte také s tím, že dohody nebo prohlášení, ať už písemné nebo ústní, týkající se jejího
nebudete používat program za jakýmkoliv účelem zakázaným podle práva předmětu. Tato dohoda nesmí být upravena nebo změněna bez
Spojených států, včetně a bez omezení: konstrukce, výroba, nebo výroba předchozího a výslovného písemného souhlasu společnosti Pioneer, DJ a
jaderných, raketových nebo chemických či biologických zbraní. každý jiný úkon, využití dokumentu nebo změny ve vlastnictví bude
považován za pozměnění nebo úpravu této dohody.
5 PRÁVA OMEZENÁ VLÁDOU USA 6 Souhlasíte s tím, že tato smlouva se řídí a bude vykládána podle, a v
souladu s právními předpisy Japonska.
Program a Dokumentace jsou "komerční počítačový software" a "dokumenta-
ce komerčního počítačového softwaru", jak jsou tyto pojmy definovány v 48 Kontrola nejnovějších informací o ovladači
CFR § 252.227-7014 (a) (1) (2007) a 252.227-7014 (a) (5) (2007). Práva vlády softwaru
Spojených států s ohledem na Program a Dokumentace jsou omezeny touto
licencí v souladu s 48 CFR § 12.212 (počítačového softwaru) (1995) a 48 CFR Nejnovější informace o ovladači softwaru naleznete na níže uvedených
§ 12,211 (Technická data) (1995) a / nebo 48 C.F.R. § 227.7202-3. Jako takové webových stránkách podpory Pioneer DJ.
jsou Program a Dokumentace licencovány koncovým uživatelům americké pioneerdj.com/support/
vlády: (a) pouze jako "komerční zboží", jak je tento termín definován v 48
C.F.R. § 2.101 obecně, a jak je začleněn do zaslaného DFAR 212.102, a (b)
pouze s těmi omezenými právy, jak jsou poskytovány veřejnosti podle
tohoto povolení. Za žádných okolností nemůže být vládou USA pro koncové
uživatele udělena žádná větší práva, než my přiznáváme jiným uživatelům, jak
je stanoveno v této licenci.
Výrobce: Pioneer DJ Corporation, 6F, Yokohama i-Mark Place, 4-4-5
Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 220-0012 Japan

Cz 5

Instalace audio ovladače softwaru 4 Přečtěte si informace zobrazené na obrazovce a pokračujte
kliknutím na [Continue Anyway] (Přesto pokračovat).
Poznámky k instalaci 5 Jakmile se zobrazí licenční smlouva s koncovým uživatelem,
vyberte jazyk instalace, přečtěte si smlouvu [Software end user
• Před instalací ovladače softwaru si pečlivě přečtěte licenční smlouvu s license agreement] a poté klepněte na [Continue Anyway]
koncovým uživatelem softwaru. (Přesto pokračovat).
• Instalátor ovladače obsahuje instalační programy v následujících 12-ti
jazycích: Podle systémového prostředí vašeho počítače můžete vybrat požadovaný
Angličtina, francouzština, němčina, italština, holandština, španělština, jazyk.
portugalština, ruština, čínština (zjednodušené znaky), čínština (tradiční
znaky), korejština, japonština. 6 Pokud s podmínkami licenční smlouvy souhlasíte, klikněte
• Pokud používáte operační systém v jiných jazycích, než výše uvedených, na pole [I agree] (Souhlasím).
pro postup instalace vyberte [English] (angličtina).
• Ovladač softwaru je kompatibilní s následujícími operačními systémy. Pokud s podmínkami licenční smlouvy nesouhlasíte, klikněte na [Disagree]
(Nesouhlasím) a instalaci ukončete.
BaSys CSPodporované operační systémy
7 Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
Mac: MacOS High Sierra 10.13 / Sierra 10.12 (nejnovější aktualizace), 1
OS X 10.11 (nejnovější aktualizace) • Chcete-li instalaci po jejím spuštění zrušit, klikněte na [Cancel]
1 (Zrušit).
Windows: Windows 10, Windows 8.1, 32bitová verze 1
Windows 7 (nejnovější service pack) 64bitová verze Opatření při instalaci ovladače softwaru na MacOS
High Sierra 10.13
• Vypněte tento přístroj a odpojte USB kabel propojující tento přístroj a
počítač. Do MacOS High Sierra 10.13 byla přidána nová bezpečnostní funkce.
• Před instalací ovladače softwaru ukončete všechny aplikace, které jsou Při instalaci ovladače softwaru DJ Pioneer na platformě macOS High Sierra
spuštěné v počítači. 10.13 je nutné provést níže uvedený postup pro ověření ovladače softwaru.
• Pokud připojíte tento přístroj k počítači bez toho, aby byl nejprve
nainstalován ovladač softwaru, v závislosti na prostředí systému může dojít Zde popsané postupy jsou nutné při nové instalaci ovladače softwaru na
v počítači k chybě. MacOS High Sierra 10.13.
Tyto postupy nejsou nutné provádět pro ovladač softwaru, který již byl
Získání ovladače softwaru nainstalován v systémech macOS a OS X, předtím, než byly upgradovány
na MacOS High Sierra 10.13.
1 Spusťte na počítači webový prohlížeč a otevřete stránku
Pioneer DJ, viz níže. 1 Nainstalujte ovladač softwaru DJ Pioneer na systém
MacOS High Sierra 10.13.
pioneerdj.com
Během instalace ovladače se zobrazí následující dialogové okno.
2 Klepněte na [Support] (Podpora).
3 Klepněte na [Software & firmware updates]. 2 Klepněte na [Security Setting] (Nastavení zabezpečení).
4 Klepněte na [XDJ-RR] v kategorii [ALL-IN-ONE
DJ SYSTEM]. Zobrazí se dialogové okno [Security & Privacy] (Zabezpečení & soukromí).
5 Klepněte na [Drivers] (Ovladače).
6 Klepněte na [Download link] a uložte stažený soubor. 3 Ujistěte se, že je v dolní části obrazovky zobrazeno [System
software from developer “Pioneer DJ Corporation” was
Stáhněte si ovladač pro Mac nebo Windows. blocked from loading.] (Software byl zablokován).

Instalace (pro Mac) Pokud se toto hlášení nezobrazí, ovladač softwaru přeinstalujte.

Nepřipojujte tento přístroj k počítači, dokud nedojde k dokončení
instalace.
• Chcete-li ovladač softwaru nainstalovat nebo odinstalovat, musíte být
autorizováni jako správce vašeho počítače. Mějte předem připraveno jméno a
heslo správce vašeho počítače.
• Před instalací softwaru zavřete všechny aplikace, které jsou spuštěné v
počítači.

1 Rozbalte ovladač softwaru pro Mac (XDJRRM ### dmg.zip),
stažený dle části Získání ovladače softwaru.

### označuje verzi ovladače softwaru.

2 Poklepejte na stažený soubor
(XDJ-RR_M_#.#.#.dmg).

Zobrazí se obsah [XDJ-RR_M_#.#.#.dmg].
“#.#.#” označuje verzi ovladače softwaru.

3 Poklepejte na [XDJ-RRAudioDriver.pkg].

Zobrazí se instalační obrazovka ovladače softwaru.

6 Cz

4 V pravém dolním rohu klikněte na [Allow] (Povolit). Pro Windows 8.1 Než začnete
5 Pokud je tento přístroj připojen k Mac, odpojte USB kabel
a znovu jej připojte. BaSys CSZ [Apps view] (Přehled aplikací) klikněte na [Pioneer] > [XDJ-RR Setting
Utility].
Instalace (pro Windows)
Pro Windows 7
Nepřipojujte tento přístroj k počítači, dokud nedojde k dokončení
instalace. Klikněte na [All Programs] (Všechny programy) > [Pioneer] > [XDJ-RR] >
• Chcete-li ovladač softwaru nainstalovat nebo odinstalovat, musíte být [XDJ-RR Setting Utility] z nabídky Windows [Start].
autorizováni jako správce vašeho počítače. Mějte předem připraveno jméno a
heslo správce vašeho počítače. Úprava velikosti vyrovnávací paměti (při použití
• Před instalací softwaru zavřete všechny aplikace, které jsou spuštěné v ASIO)
počítači.
Tuto funkci lze použít pouze u operačního systému Windows.
1 Rozbalte ovladač softwaru pro Windows Tento přístroj funguje jako audio zařízení, které splňuje standardy ASIO.
(XDJRR####exe.zip), stažený dle části Získání ovladače • Je-li spuštěna aplikace, kterou používá tento přístroj, jako výchozí zvukové
softwaru. zařízení (DJ software, atd.), ukončete tuto aplikaci dříve, než nastavení
velikosti vyrovnávací paměti provedete.
#### označuje verzi ovladače softwaru. • Před spuštěním zobrazte nástroj nastavení (utility).

2 Poklepejte na stažený soubor ovladače softwaru % Klikněte na kartu [ASIO].
(XDJ-RR_#.###.exe).
• Je-li velikost vyrovnávací paměti příliš velká, přerušení audio dat (výpadky
Zobrazí se instalační obrazovka ovladače softwaru. ve zvuku) se vyskytují méně často, ale zvyšuje se časový posun (v důsledku
#.### označuje verzi softwaru ovladače. zpoždění v přenosu audio dat - latence.

3 Jakmile se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka, vyberte jazyk Kontrola verze ovladače softwaru
instalace a klepněte na [OK].
• Před spuštěním zobrazte nástroj nastavení (utility).
Podle systémového prostředí vašeho počítače můžete vybrat požadovaný
jazyk. % Klikněte na kartu [About].

4 Přečtěte si licenční smlouvu a pokud s jejími podmínkami USB (LINK Export) připojení pomocí
souhlasíte, vyberte [Agree] (Souhlasím) a pak klepněte na [OK]. ovladače softwaru pro rekordbox (Mac/
Windows)
Pokud s podmínkami licenční smlouvy nesouhlasíte, klikněte na [Cancel]
pro ukončení instalace. • Pro propojení zařízení a rekordboxu (Mac/Windows) přes USB (LINK
Export) je zapotřebí vyhrazený ovladač softwaru.
5 Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce. • Pro získání ovladače softwaru přejděte na níže uvedené webové stránky
podpory Pioneer DJ a software si stáhněte:
Pokud se během instalace na obrazovce zobrazí [Windows Security]
[Zabezpečení systému Windows], pokračujte v instalaci kliknutím na pioneerdj.com/support/
tlačítko [Install this driver software anyway] (Přesto nainstalovat tento • Informace o instalaci ovladače softwaru naleznete na stránkách podpory
ovladač softwaru). Pioneer DJ.
• Po dokončení instalace se zobrazí zpráva o dokončení.
Cz 7
Propojení tohoto přístroje a počítače

1 Připojte tento přístroj k počítači pomocí USB kabelu.
2 Stiskněte tlačítko [u].

Zapne se napájení tohoto přístroje.
• Pokud je tento přístroj připojen k počítači poprvé, nebo pokud je připojen k
jinému USB portu počítače, může se zobrazit zpráva [Installing device driver
software] [Instalace ovladače software zařízení]. Chvíli počkejte, dokud se
nezobrazi zpráva [Your devices are ready for use] [Vaše zařízení jsou
připravena k použití].

Nastavení softwarových nástrojů (utility)

Tento nástroj pro nastavení lze použít k provádění kontrol a těchto
následujících nastavení:
- Úprava velikosti vyrovnávací paměti (při použití ASIO)
- Kontrola verze ovladače softwaru

Zobrazení nástroje nastavení (utility)

Pro Mac

Klikněte na ikonu [Macintosh HD] > [Applications] > [Pioneer] > [XDJ-
RR] > [XDJ-RR driver version display utility] (Nástroj pro zobrazení verze
ovladače XDJ-RR).

Pro Windows 10

Klikněte na [Pioneer] > [XDJ-RR Setting Utility] z nabídky [Start].

Připojení

• Napájecí kabel připojte až po dokončení všech propojení mezi zařízeními.
• Vždy, než vytvoříte nebo změníte propojení, vypněte napájení a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
• Přečtěte si návod k obsluze k připojovaným komponentům.
• Ujistěte se, že používáte dodaný napájecí kabel.
• Tento přístroj připojte k počítači napřímo pomocí přiloženého USB kabelu.

Připojení vstupních / výstupních terminálů

Zadní panel, přední panel K elektrické
zásuvce
Přenosné
audio
zařízení
BaSys CSSluchátkaVýkonový zesilovač, Výkonový zesilovač, Počítač DJ přehrávač Napájecí kabel
aktivní reproduktory, aktivní reproduktory, DJ
Mikrofon (dodaný)
atd. atd. software

AC adaptér
(dodaný)

RL LR RL

1 23 4 5 6 78 9

Přední panel Zadní panel 8 DC IN

1 PHONES terminály Připojte napájecí konektor dodávaného síťového adaptéru.
• Nejprve připojte všechna ostatní zařízení a teprve pak připojte
Zde připojte sluchátka. napájecí kabel.
Lze použít stereo jacky (Ø 6,3 mm) a stereo mini phone jacky (Ø 3,5 mm). • Používejte pouze přiložený napájecí kabel a síťový adaptér.

• K dispozici jsou dva výstupní konektory (jeden pro stereo phone jack 9 Kabelový háček
a jeden pro mini-phone jack), ale nepoužívejte oba terminály současně. Upevnění kabelu napájecího adaptéru do kabelového
Pokud je jeden připojen nebo odpojen, zatímco je druhý používán,
hlasitost druhého používaného terminálu se může náhle zvýšit nebo háčku
poklesnout.
Napájecí kabel napájecího adaptéru upevněte do kabelového háčku. Tím
2 Kensington security slot zabráníte náhodnému vytažení napájecího kabelu a odpojení konektoru od
terminálu.
3 MASTER1 terminály • Napájecí kabel napájecího adaptéru upevněte do kabelového háčku tak,
aby nebyl ostře ohnutý (zalomený). Pokud by byl kabel používán za těchto
Připojte aktivní reproduktory nebo výkonový zesilovač., atd. podmínek dlouhodobě, může dojít k jeho poškození, což povede k
Tyto terminály používejte jako vyvážený výstup. chybnému kontaktu.
• Nevložte omylem kabel dodávaného napájecího adaptéru nebo • Pokud dojde během přehrávání k odpojení síťového adaptéru, zvuk bude
napájecího kabelu vašeho zařízení. přerušen.
• Nepřipojujte k terminálu, který může dodávat fantomové napájení.

4 MASTER2 terminály

Připojte aktivní reproduktory nebo výkonový zesilovač., atd.

5 USB terminál

Pro připojení k počítači.
• USB rozbočovač nelze použít.
• Tento přístroj a počítač propojte napřímo pomocí dodaného USB
kabelu.
• Pro připojení k XDJ-RR se ujistěte, že pro dosažení optimální
výkonnosti použijte dodaný USB kabel.

6 AUX terminál

Připojte DJ přehrávač nebo výstup komponenty linkové úrovně.

7 MIC terminál

Připojte mikrofon.

8 Cz

Základní styl Připojení

Přehrávání na tomto přístroji se provádí převážně pomocí stop (tracků), připravených pomocí rekordboxu, který je nainstalovaný v počítači.
Ovládání rekordboxu, viz uživatelská příručka k rekordboxu (Mac/Windows) v nabídce [Help] v rekordboxu (Mac/Windows).

PRO DJ LINK (USB Export)

Na tomto přístroji můžete přehrávat hudební soubory připravené pomocí rekordboxu a také používat nastavení, jako jsou playlisty, cue body, smyčky a hot cue
body, nastavené pomocí rekordboxu. Hudební soubory a nastavení si uložte do paměťového zařízení (flash paměť, pevný disk, atd.) a připojte jej k tomuto
přístroji. Použití PRO DJ LINK eliminuje potřebu přinášet počítač do DJ stanoviště.

AC adaptér Počítač USB zařízení s uloženými
(dodaný) rekordbox daty rekordbox

K elektrické zásuvce

BaSys CS
PRO DJ LINK (LINK Export)

• Pokud je počítač, na kterém je nainstalován rekordbox, přinesen do DJ stanoviště a připojen k tomuto přístroji pomocí USB kabelu, lze vybrat a přehrát tracky
v rekordboxu. Lze také použít informace, jako jsou playlisty, cue body, smyčky a hot cue body, které byly předem nastaveny v rekordboxu pro DJ performance.
• Pokud je připojeno k tomuto přístroji pomocí USB kabelu mobilní zařízení, na kterém je nainstalován rekordbox (iOS/Android), lze vybrat a přehrát tracky v
rekordboxu. To umožňuje používat informace, jako jsou playlisty, cue body, smyčky a hot cue body, které byly předem nastaveny v rekordboxu pro DJ
performance.
• Při propojování tohoto přístroje se zařízením iPhone nebo iPod používejte vlastní kabel.
• Před připojením počítače, na kterém je nainstalován rekordbox (Mac/Windows) pomocí USB (LINK Export), musí být v PC nainstalován ovladač softwaru.
Podrobnosti o ovladači a USB připojení (LINK Export) pro rekordbox (Mac/Windows) jsou uvedeny na straně 7.

Podpora zařízení iPhone a iPod

• Made for: iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPod touch (5. a 6. generace).

• Nejnovější podporovaná zařízení naleznete na následujících webových stránkách Pioneer DJ:
pioneerdj.com/support/

AC adaptér rekordbox Mobilní zařízení s
(dodaný) Počítač nainstalovaným
K elektrické zásuvce
softwarem rekordbox

Part names and functions

Cz 9

Názvy částí a funkce 4

15 2

BaSys CS 3 53

1 Sekce napájení (strana 10) • MASTER REC: Záznam zvuku z přístroje na USB zařízení, připojeného
2 Sekce USB (strana 10) ke slotu USB2.
3 Sekce deck (strana 11) Záznam DJ výkonu (str. 10)
4 Sekce procházení (Browse) (strana 16) • WAKE UP: Zruší režim automatického pohotovostního režimu.
5 Sekce mixer/efekty (strana 23) Funkce automatického pohotovostního režimu (str. 27)

Sekce napájení 3 TRACK MARK tlačítko

1 Rozdělí stopu během nahrávání skladby na USB zařízení.
Rozdělení stopy během nahrávání (str. 11)
1 u spínač
4 USB1,2 STOP tlačítka
Stisknutím tlačítka se přístroj zapíná a vypíná.
Zapnutí napájení (str. 26) Před odpojením USB zařízení od tohoto přístroje stiskněte na více
než 2 sekundy.
Sekce USB Připojení a odpojení USB zařízení (str. 26)

1 5 USB1,2 indikátory

2 Rozsvítí se nebo blikají, když tento přístroj komunikuje s USB
5 zařízením.
43 Připojení a odpojení USB zařízení (str. 26)

1 USB1,2 sloty pro vložení Záznam DJ výkonu

Zde vložte USB zařízení. Stejný zvuk, jako je výstup zvuku z terminálu [MASTER] lze zaznamenat na
= Připojování a odpojování USB zařízení (str. 26) USB zařízení jako soubor WAV.
• Název souborů, vytvořených při nahrávání zvuku, je ve formátu
2 MASTER REC (WAKE UP) tlačítko [REC***.WAV] (*** je třímístné číslo).

10 Cz 1 Připojte USB zařízení do slotu USB2.
2 Stiskněte tlačítko [MASTER REC (WAKE UP)].

Záznam se spustí.
Tlačítko [MASTER REC (WAKE UP)] bliká.
• Po opětovném stisknutí tlačítka [MASTER REC (WAKE UP)] tlačítko
zhasne a nahrávání se ukončí.
• S USB pamětí o velikosti 1 GB je možné pořídit přibližně až 90 minut
záznamu.

Rozdělení stopy během nahrávání Nastavení rychlosti přehrávání bez změny pitche
Během nahrávání stiskněte tlačítko [TRACK MARK]. (Master Tempo) (str. 12)

Stopa, kterou právě nahráváte, je rozdělena a uložena na USB zařízení. Soubor 9 TEMPO slider
je rozdělen v místě, kde je stisknuto tlačítko [TRACK MARK]. Od tohoto
okamžiku může být zvuk i nadále zaznamenáván jako nový soubor. Upravuje rychlost přehrávání stop.
Nastavení rychlosti přehrávání (Tempo Control) (str. 12)
Sekce deck 12 3 Názvy částí a funkce
a HOT CUE (CALL) tlačítko
n BaSys CSbcd4
m 5 Přepne na režim hot cue.
l 6 Používání hot cue (str. 14)

k 7 b BEAT LOOP tlačítko
j 8
i Přepne na režim beat loop.
h 9 Používání beat loop (str. 15)

ga c SLIP LOOP tlačítko

f Přepne na režim slip loop.
Používání slip loop (str. 15)
e
d BEAT JUMP tlačítko
1 CUE/LOOP CALL, c (LOOP 1/2X), d (LOOP 2X) tlačítka
Přepne na režim beat jump.
Vyvolá uložené cue a loop body. Používání beat jump (str. 15)
Vyvolání uložených cue a loop bodů (str. 14)
Při stisknutí během přehrávání smyčky se smyčka ořízne nebo prodlouží. e Performance tlačítka
Ořez smyčky (Loop Cut) (str. 14)
Prodloužení smyčky (Loop Doubling) (str. 14) V režimu hot cue
Používání hot cue (str. 14)
2 DELETE tlačítko
V režimu beat loop
Odstraní cue a loop body. Používání beat loop (str. 15)
Odstranění uložených cue a loop bodů (str. 14)
V režimu slip loop
3 MEMORY tlačítko Používání slip loop (str. 15)

Uloží cue a loop body do paměti. V režimu beat jump
Uložení cue nebo loop bodů (str. 14) Používání beat jump (str. 15)

4 JOG MODE (VINYL) tlačítko f f (PLAY/PAUSE) tlačítko

Přepíná mezi režimem [VINYL] a normálním režimem. Přehrávání nebo pozastavení stopy.
Přepnutí režimu jog dial (str. 12) Přehrávání (str. 12)

5 SYNC/INST.DOUBLES tlačítko g CUE tlačítko

Synchronizuje na master deck tempo. Nastaví cue bod nebo přesune cue bod.
Použití funkce synchronizace (str. 16) Nastavení cue bodu (str. 13)

6 MASTER tlačítko h SHIFT tlačítko
i Otočné kolo Jog dial
Nastaví stopu vloženou v tomto přístroji jako master pro funkci
synchronizace beatů (beat sync). • Scratch
Použití funkce synchronizace (str. 16) Když je nastaven režim [VINYL] a kolo Jog dial se otáčí při dotyku na
kovovou část na horní straně kola Jog dial, zvuk se přehrává podle
7 TEMPO RANGE tlačítko směru a rychlosti otáčení kola Jog dial.
Ovládání kola Jog dial (str. 12)
Změní rozsah variace [TEMPO] slideru pokaždé, když je tlačítko
stisknuto. • Pitch bend
Výběr rozsahu nastavení rychlosti přehrávání (str. 12) Rychlost přehrávání lze nastavit otáčením vnější části kola Jog dial
během přehrávání.
8 MASTER TEMPO tlačítko Ovládání kola Jog dial (str. 12)

Zapíná a vypíná funkci master tempo. j SEARCH m, n tlačítka

Když je stisknuto tlačítko, přehrává stopu vpřed/vzad.
Skenování vpřed/vzad (str. 12)

k TRACK SEARCH o, p tlačítka

Vyhledává začátek stop.

l RELOOP/EXIT tlačítko

Spustí přehrávání smyčky (reloop) nebo zruší přehrávání smyčky (loop exit).
Návrat k přehrávání smyčky (Reloop) (str. 13)
Zrušení přehrávání smyčky (Loop Exit) (str. 13)

m LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST) tlačítko

Nastavuje a jemně upravuje loop in point.
Nastavení smyček (str. 13)

n LOOP OUT (OUT ADJUST) tlačítko

Nastavuje a jemně upravuje loop out point.
Nastavení smyček (str. 13)

Cz 11

Přehrávání BaSys CS Výběr rozsahu nastavení rychlosti přehrávání

Stiskněte tlačítko [f (PLAY/PAUSE)]. Stiskněte tlačítko [TEMPO RANGE].

Pokud je režim auto-play na obrazovce [UTILITY] vypnutý (Off), stopa se Rozsah nastavení rychlosti přehrávání se přepne při každém stisknutí
přehraje do konce a přehrávání se zastaví. Příští stopa se nepřehrává. tlačítka.
Na hlavním displeji se zobrazí [WIDE, ±16, ±10, ±6].
Pozastavení • Nastavení je možné změnit v 0,02%, když je vybráno [±6] %,
Během přehrávání stiskněte tlačítko [f (PLAY/PAUSE)]. 0,04%, když je vybráno [±10] %, nebo [±16] % a 0,5%, když je vybráno
[WIDE].
• Přehrávání se obnoví po opětovném stisku tlačítka [f (PLAY/PAUSE)]. • Rozsah nastavení při [WIDE] je ±100 %. Při nastavení na -100 % se
přehrávání zastaví.
Skenování vpřed a vzad
Úprava rychlosti přehrávání beze změny pitche
Stiskněte jedno z tlačítek [SEARCH m, n]. (Master Tempo)

Při stisknutí jednoho z tlačítek je stopa je skenována vpřed nebo vzad. Stiskněte tlačítko [MASTER TEMPO].
• V případě, že je režim auto-play na obrazovce [UTILITY] vypnutý (Off),
nelze přetočit na předchozí stopu nebo přeskočit na další stopu. Tlačítko [MASTER TEMPO] se rozsvítí a pitch se nemění, i když je
• Během skenování vpřed nebo vzad se není možné přesunout do jiné rychlost přehrávání změněna pomocí slideru [TEMPO].
kategorie nebo složky. • Zvuk je digitálně zpracován tak, aby nedošlo ke změně jeho kvality.

Vyhledávání začátků stop Ovládání s jog dial
(Track Search)
• V horní části ovladače jog dial je vestavěný spínač. Nepokládejte na něj
Stiskněte jedno z tlačítek [TRACK SEARCH o, p]. žádné předměty nebo jej nevystavujte hrubým silám.
• Vniknutí vody nebo jiné tekutiny do ovladače jog dial povede k jeho selhání.
Stiskněte tlačítko [p] pro přesun na začátek další stopy. Po stisknutí
tlačítka [o] se vrátí přehrávání na začátek aktuálně přehrávané stopy. Přepínání režimů jog dial
Pokud tlačítko stisknete dvakrát za sebou, přehrávání se vrátí na začátek
předchozí stopy. Jog dial má dva režimy.
• Během vyhledávání stopy se není možné přesunout do jiné kategorie • Režim [VINYL]: Při dotyku na kovovou horní část kola jog dial
nebo složky. během přehrávání se přehrávání zastaví, a pokud je jím otočeno,
přehrávaný zvuk se od tohoto bodu změní, v závislosti na otáčení
Super rychlé vyhledávání kolečkem jog dial.
• Normální režim: přehrávání se nezastaví, i když se dotknete horní části
Otáčejte ovládacím kolem jog dial při stisknutí jednoho kola jog dial. A také nelze provádět ani operace, jako je scratching.
z tlačítek [SEARCH m, n].
Stiskněte tlačítko [JOG MODE (VINYL)].
Stopa je rychle vyhledávána vpřed/vzad, ve směru, ve kterém je otočeno
kolem jog dial. Režim jogu se přepne do režimu [VINYL] a tlačítko [JOG MODE (VINYL)]
• Po uvolnění tlačítka [SEARCH m, n] bude tato funkce zrušena. se rozsvítí.
• Při zastavení ovladače jog dial ze spinningu se obnoví běžné přehrávání.
• Rychlost rychle vpřed/rychle vzad je závislá na rychlosti, s jakou je Scratch
kolečkem jog dial točeno.
Když je kolečko jog dial nastaveno na režim [VINYL] a když se dotknete
Super rychlé vyhledávání stop jeho kovové horní části, zvuk je možné přehrávat v závislosti na směru a
rychlosti, s jakou je kolečkem jog dial otáčeno.
Otáčejte ovládacím kolečkem při stisknutí jednoho z tlačítek
[TRACK SEARCH o, p]. 1 Stiskněte tlačítko [JOG MODE (VINYL)].

Stopa se posouvá vysokou rychlostí ve směru, ve kterém je kolečkem jog dial Dojde k nastavení režimu jogu do režimu [VINYL].
točeno.
2 Během přehrávání se dotkněte kovové horní části kolečka
Úprava rychlosti přehrávání jog dial.
(Tempo control)
Přehrávání se zastaví.
Pohybujte sliderem [TEMPO] vpřed nebo vzad.
3 Zatímco se dotýkáte kovové horní části kolečka jog dial,
Rychlost přehrávání se zvyšuje posunutím slideru směrem k [+] (směrem k otáčejte jím v požadovaném směru a rychlostí, s jakou chcete
sobě), a snižuje se, pokud je slider posunut směrem k [-] (směrem od sebe). přehrát zvuk.
Míra, s jakou je rychlost přehrávání změněna, je zobrazena na hlavním
displeji. Zvuk bude přehráván v závislosti na směru a rychlosti otáčení kolečkem jog
dial.
12 Cz
4 Sejměte prst z kovové horní části kolečka jog dial.

Obnoví se běžné přehrávání.

Pitch bend

Během přehrávání otáčejte vnější částí kolečka jog dial.

Rychlost přehrávání se zvyšuje, pokud se jím otáčí ve směru hodinových
ručiček, a snižuje se, pokud se jím otáčí proti směru hodinových ručiček.
Když je otáčení ukončeno, přehrávání pokračuje normální rychlostí.
• Je-li režim jogu nastaven do normálního režimu, stejná operace je možná
otáčením horní částí kolečka.

Vyhledávání v jednotkách frame • Pokud chcete nastavit aktuálně nastavený cue bod jako loop in point, Názvy částí a funkce
V režimu pauzy otáčejte kolečkem jog dial. tato operace není nutná.
BaSys CS
Pozice, ve které je stopa zastavena, se může posunout v jednotkách 0,5 2 Stiskněte tlačítko [LOOP OUT (OUT ADJUST)] v bodě,
frame. ve kterém chcete ukončit přehrávání smyčky
• Přibližný čas 0,5 frame je o 6,7 ms. (loop out point).
• Spinováním ve směru vpravo je možný posun ve směru přehrávání, nebo
je možný pohyb v opačném směru. Posun pozice je 1,8 sekundy na jednu Loop out point je nastaven, a spustí se přehrávání smyčky.
plnou rotaci kolečka jog dial.
Jemná úprava loop-in point (loop in adjust)
Nastavení Cue bodu
1 Během přehrávání smyčky, stiskněte tlačítko [LOOP
1 Během přehrávání stiskněte tlačítko [f (PLAY/PAUSE)]. IN/4BEAT (IN ADJUST)].

Přehrávání se pozastaví. Tlačítko [LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)] začne rychle blikat, a tlačítko
[LOOP OUT (OUT ADJUST)] zhasne.
2 Stiskněte tlačítko [CUE]. Čas loop in point se zobrazí na hlavním displeji.

Bod, ve kterém je stopa pozastavena, je nastaven jako cue bod. 2 Stiskněte jedno z tlačítek [SEARCH m, n].
Tlačítko [f (PLAY/PAUSE)] začne blikat a tlačítko [CUE] se rozsvítí.
V tomto okamžiku není slyšet žádný zvuk. Loop in point lze upravit v jednotkách 0.5 frame.
• Pokud je nastaven nový bod cue, dříve nastavený bod cue je zrušen. • Stejný postup je možné udělat pomocí otočného kola jog dial.
• Rozsah úpravy loop in point je ± 30 frame.
Úprava pozice cue bodu • Loop in point nelze nastavit v bodě za loop out point.
1 Stiskněte tlačítko [SEARCHm, n] během pauzy v cue
bodu. 3 Stiskněte tlačítko [LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)].

Tlačítka [f (PLAY/PAUSE)] a [CUE] začnou blikat. Přehrávání smyčky pokračuje.
Cue bod lze jemně nastavit v krocích po 0.5 frame. • Normální přehrávání smyčky také pokračuje, jestliže není provedena
žádná operace po dobu delší, než 10 sekund.
2 Stiskněte tlačítko [CUE].
Jemná úprava loop-out point (loop out adjust)
Pozice, ve které bylo stisknuto tlačítko, je nastaven jako nový cue bod.
• Pokud je nastaven nový, dříve nastavený bod cue je zrušen. 1 Během přehrávání smyčky stiskněte tlačítko [LOOP OUT
(OUT ADJUST)].
Návrat ke cue bodu (Back Cue)
Během přehrávání stiskněte tlačítko [CUE]. Tlačítko [LOOP OUT (OUT ADJUST)] začne rychle blikat, a tlačítko
[LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)] zhasne.
Po nastavení se okamžitě vrátí do aktuálně nastaveného cue bodu a pauzy.
• Po stisknutí tlačítka [f (PLAY/PAUSE)] začne přehrávání z cue bodu. 2 Stiskněte jedno z tlačítek [SEARCH m, n].

Kontrola cue bodu (Cue Point Sampler) Loop out point lze upravit v jednotkách 0.5 frame.
Po návratu ke cue bodu podržte stisknuté tlačítko [CUE]. • Stejný postup je možné udělat pomocí otočného kola jog dial.
• Loop out point nelze nastavit v bodě před loop in point.
Přehrávání se spustí od nastaveného cue bodu. Přehrávání pokračuje po
dobu stisknutí tlačítka. 3 Stiskněte tlačítko [LOOP OUT (OUT ADJUST)].
• Pokud stisknete tlačítko [f (PLAY/PAUSE)] při samplingu cue,
přehrávání pokračuje i v případě uvolnění tlačítka [CUE]. Přehrávání smyčky pokračuje.
• Normální přehrávání smyčky také pokračuje, jestliže není provedena
Nastavení cue bodu během přehrávání (Real Time Cue) žádná operace po dobu delší, než 10 sekund.

Během přehrávání stiskněte tlačítko [LOOP IN/4BEAT (IN Zrušení přehrávání smyčky (Loop Exit)
ADJUST)] v bodě, ve kterém chcete nastavit cue bod.
Během přehrávání smyčky stiskněte tlačítko [RELOOP/EXIT].
Bod, ve kterém je tlačítko stisknuto, je nastaven jako cue bod.
Přehrávání pokračuje za bod loop out point, bez návratu do bodu loop in
Nastavení smyček point.

Tato funkce může být použita pro opakované přehrávání určité části. Návrat k přehrávání smyčky (Reloop)
Interval přehrávání smyčky nelze nastavit na předchozí či následující stopu.
• Je-li funkce Quantize zapnutá, může dojít k mírnému zpoždění této funkce, Po zrušení přehrávání smyčky stiskněte během přehrávání
s cílem synchronizovat beat. tlačítko [RELOOP/EXIT].

1 Během přehrávání stiskněte tlačítko [LOOP IN/4BEAT (IN Přehrávání se vrátí na předem nastavený bod loop in point a přehrávání
ADJUST)] v bodě, ve kterém chcete spustit přehrávání smyčky smyčky se obnoví.
(loop in point).
Automatické nastavení smyček (4-beat Loop)
Loop in point je nastaven.
Během přehrávání stiskněte [LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)]
na dobu delší, než 1 sekunda.

Od okamžiku, kdy došlo ke stisknutí tlačítka, se smyčka 4-beat Loop nastaví
automaticky podle BPM aktuálně přehrávané stopy a spustí se přehrávání
smyčky.
• Pokud nelze detekovat BPM stopy, BPM je nastaveno na hodnotu 120.

Cz 13

Ořez (zkrácení) smyčky (Loop Cut) • Při více uložených bodech lze vyvolat jiný bod dalším stisknutím tlačítka.
• Smyčky, nastavené jako aktivní smyčky, lze také vyvolat, jako uložené
Během přehrávání smyčky stiskněte tlačítko smyčky.
[CUE/LOOP CALL, c(LOOP 1/2X)]. • V případě, že má bod nastavený komentář pomocí softwaru rekordbox,
komentář se zobrazí v oblasti, kde je zobrazen název stopy.
Čas přehrávání smyčky se každým dotykem tlačítka zkrátí na polovinu. • Seznam komentářů lze rovněž zobrazit v seznamu stop (tracků),
procházením obrazovkou při stisku otočného voliče. Zvolený bod vyvolá
Prodloužení smyčky (loop doubling) také výběr komentáře ze zobrazeného seznamu a stisknutí tlačítka [LOAD
1,2].
Během přehrávání smyčky stiskněte tlačítko
[CUE/LOOP CALL, d(LOOP 2X)]. 4 Stiskněte tlačítko [f (PLAY/PAUSE)].

Čas přehrávání smyčky se každým dotykem tlačítka zdvojnásobí. Od bodu, který byl vyvolán se spustí normální přehrávání, nebo přehrávání
smyčky.
Používání aktivní smyčky
Vymazání uložených cue nebo loop bodů
1 Připojte USB zařízení k tomuto přístroji.
2 Načtěte stopu, pro kterou byla pomocí softwaru rekordbox 1 Připojte USB zařízení k tomuto přístroji.
nastavena aktivní smyčka. 2 Načtěte stopu, jejíž cue nebo loop body chcete vymazat.
J.ako aktivní smyčku, uloženou v rekordboxu, lze nastavit jednu smyčku.
Uložené cue nebo loop body jsou označeny [b] v horní části zobrazení
Nastavený bod aktivní smyčky je zobrazen ve tvaru křivky waveform, jak je křivek waveform.
uvedeno 1 níže.
3 Stiskněte [CUE/LOOP CALL, c(LOOP 1/2X)] nebo
1 [CUE/LOOP CALL, d(LOOP 2X)] pro vyvolání bodů, které
chcete vymazat..
Po dosažení požadované hodnoty se smyčka nastaví automaticky a začne
přehrávání smyčky. Stopa přeskočí na vyvolaný bod a pozastaví se.
• Při více uložených bodech lze vyvolat jiný bod dalším stisknutím tlačítka.
Nouzové smyčky (Emergency loops)
4 Stiskněte tlačítko [DELETE].
Na tomto zařízení se může automaticky spustit 4-beat smyčka, aby se zabránilo
přerušení zvuku, pokud stopu nelze přehrát. Na displeji přístroje se zobrazí [ DELETED], a informace o vybraném
• V případě použité nouzové smyčky je DJ přehrávání omezeno. Pro zrušení bodu budou odstraněny.
nouzové smyčky načtěte další stopu. • Pokud je uložená smyčka nastavena jako aktivní smyčka, odstraní se také
aktivní smyčka.
Uložení cue nebo loop bodůBaSys CS
Používání Hot Cue
1 Připojte USB zařízení k tomuto přístroji.
2 Nastavte bod Cue Point nebo Loop Point. Pokud je nastaven hot cue, bod lze vyvolat a okamžitě přehrát. Pro hudební
3 Stiskněte tlačítko [MEMORY]. stopu lze nastavit až 4 hot cue.

[ MEMORY] se zobrazí na hlavním displeji přístroje po dobu několika Nastavení bodů Hot Cue
sekund, pak je informace o bodu uložena na USB zařízení.
Uložené cue nebo loop body jsou označeny [b] v horní části zobrazení 1 Stiskněte tlačítko [HOT CUE (CALL)] pro přepnutí do hot
tvaru křivek waveform. cue režimu.
• Chcete-li body smyčky Loop Point uložit, dotkněte se [MEMORY] během
přehrávání smyčky. 2 V průběhu přehrávání nebo pozastavení stiskněte jedno z

Vyvolání uložených cue nebo loop bodů Performance tlačítek v místě, ve kterém chcete hot cue

1 Připojte USB zařízení k tomuto přístroji. nastavit.
2 Načtěte stopu, jejíž cue nebo loop body chcete vyvolat.
Hot Cue je nastaven v pozici, ve které bylo tlačítko stisknuto a tlačítko
Uložené cue nebo loop body jsou označeny [b] v horní části zobrazení Performance se rozsvítí. Hot Cue je současně uložen v USB zařízení.
tvaru křivek waveform. • Stisknutím tlačítka [HOT CUE (CALL)] v režimu hot cue můžete přepínat
mezi [HOT CUE] (A, B, C, D) a [HOT CUE2] (E, F, G, H).
3 Stiskněte [CUE/LOOP CALL, c(LOOP 1/2X)] nebo • Během přehrávání smyčky je smyčka registrována jako hot cue.
[CUE/LOOP CALL, d(LOOP 2X)]. • Směr přehrávání není pro hot cue zaznamenán.
• Když je hot cue nastaven během scratchingu, přehrávání se může dočasně
Stisknutím tlačítka [CUE/LOOP CALL, c(LOOP 1/2X)] vyvoláte bod před zastavit.
aktuálně přehrávanou pozicí, tlačítkem [CUE/LOOP CALL, d(LOOP 2X)] • Pokud je zapnutá funkce Quantize, může dojít k mírnému zpoždění
vyvoláte bod po aktuálně přehrávané pozici. provozu této funkce, aby se synchronizoval beat.
Stopa přeskočí na vyvolaný bod a pozastaví se. • Hot cue, který již byl zaznamenán na tlačítko Performance, nelze znovu
zaznamenat. Chcete-li uložit nový hot cue, nejprve odstraňte uložený hot
cue.
• Barvu hot cue lze nastavit na tomto přístroji nebo v softwaru rekordbox.

Pokud je [HOT CUE COLOR] na obrazovce [UTILITY] nastaveno na
[OFF] (vypnuto).

Obsah uložený v hot cue Barva
Cue bod Zelená
Smyčka (Loop) Oranžová

Pokud je [HOT CUE COLOR] na obrazovce [UTILITY] nastaveno na
[ON] (zapnuto).

14 Cz

Obsah uložený v hot cue Barva Vymazání bodů hot cue
Cue bod Fixní barva Stiskněte jedno z tlačítek Performance při držení tlačítka
Smyčka (Loop) každého tlačítka [SHIFT].

Oranžová Hot cue, uložený na příslušném tlačítku, je odstraněn, tlačítko zhasne a
nyní je uložen na toto tlačítko nový hot cue.
Přehrávání hot cue Názvy částí a funkce
Používání beat loop
Během přehrávání nebo během pauzy stiskněte jedno z
tlačítek Performance. Smyčka se zadaným počtem beatů je nastavena na základě BPM a spustí se
přehrávání smyčky.
Hot cue, zaznamenaný na toto tlačítko, je vyvolán, a spustí se přehrávání.
Informace o přehrávání smyčky, uložené na tlačítku Performance, se liší od 1 Stiskněte tlačítko [BEAT LOOP] pro přepnutí do režimu
přehrávání smyčky nastavené pomocí [LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)] beat loop.
nebo [LOOP OUT (OUT ADJUST)]. 2 Stiskněte tlačítko Performance s odpovídajícím počtem
• Po vyvolání smyčky, uložené na tlačítku Performance, můžete přehrávání beatů, který chcete nastavit.
smyčky zrušit pomocí tlačítka [RELOOP/EXIT]. Loop in point můžete také
jemně doladit pomocí tlačítka [LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)] nebo loop Z přehrávané pozice, kde bylo stisknuto tlačítko Performance, se pro smyčky
out point pomocí tlačítka [LOOP OUT (OUT ADJUST)]. automaticky nastaví odpovídající počet beatů, poté začne přehrávání smyčky.
• Informace, které jsou uloženy na tlačítku Performance, se po provedení Během přehrávání smyčky bude tlačítko Performance blikat.
úprav změní. • Stisknutím tlačítka [BEAT LOOP] v režimu beat loop můžete přepínat mezi
BaSys CS [BEAT LOOP] (2 beaty, 4 beaty, 8 beatů, nebo 16 beatů) a [BEAT LOOP2]
Vyvolání hot cue (1/8 beat, 1/4 beat, 1/2 beat nebo 1 beat).
• Pokud BPM stopy nelze zjistit, BPM je nastaveno na 120.
1 Připojte USB zařízení k tomuto přístroji.
Zrušení přehrávání smyčky
2 Načtěte stopu, jejíž bod hot cue chcete vyvolat.
Chcete-li smyčku zrušit, klepněte buď na tlačítko Performance, které bliká,
3 V režimu hot cue stiskněte tlačítko [HOT CUE (CALL)] když je přehrávání smyčky zapnuté, nebo stiskněte tlačítko [RELOOP/EXIT].
po dobu větší, než 1 sekunda.
Používání slip loop
Přístroj se přepne do režimu vyvolání hot cue a tlačítka Performance, na
nichž jsou hot cue uloženy, blikají. 1 Stiskněte tlačítko [SLIP LOOP] pro přepnutí do režimu
slip loop.
4 Stisknutím odpovídajícího tlačítka Performance vyvolejte 2 Stiskněte tlačítko Performance s odpovídajícím počtem
požadovaný hot cue. beatů, který chcete nastavit.

Hot cue je vyvolán a tlačítko Performance se rozsvítí.. Spustí se přehrávání smyčky, pro které byla smyčka automaticky nastavená.
• Pokud nechcete hot cue vyvolat, stiskněte tlačítko [HOT CUE/CALL] na Normální přehrávání pokračuje na pozadí i během přehrávání smyčky.
déle, než 1 vteřinu, aniž byste stiskli tlačítko Performance. Tlačítko Pokud je počet beatů, pro něž délka smyčky přesáhne 8 sekund, přehrávání
Performance, pro které nebyl vyvolán hot cue, se vypne. smyčky nezačne
• Stisknutím tlačítka [SLIP LOOP] v režimu slip loop můžete přepínat mezi
Automatické vyvolání bodů hot cue při načítání stop [SLIP LOOP] (1/16 beat, 1/8 beat, 1/4 beat nebo 1/2 beat) a [SLIP LOOP2]
(1 beat, 2 beaty, 1/3 beat nebo 3/4 beat).
Nastavení tohoto přístroje lze měnit tak, že se při načítání stop
automaticky vyvolají body hot cue. 3 Uvolněte prst z tlačítka Performance.

1 Stiskněte tlačítko [MENU (UTILITY)] na déle, než 1 sekundu. Obnoví se normální přehrávání zvuku, přehrávaného na pozadí.

2 Na obrazovce [UTILITY] zvolte [ON], [rekordbox Zobrazení pozice, přehrávané na pozadí.
SETTING] nebo [OFF] pro [HOT CUE AUTO LOAD].
• V režimu slip je aktuálně přehrávaná pozice na displeji přístroje
— [ON]: indikována žlutou čárou (celkový průběh waveform nebo zvětšený
se zobrazí pro všechny stopy a body hot cue jsou při načítání stop průběh waveform). Pozice přehrávání na pozadí je na displeji přístroje
indikována bílou čárou (celkový průběh waveform).
vyvolány automaticky. Při vyhledávání stopy jsou hot cue také
automaticky vyvolány.

[A. HOT CUE] svítí na displeji hlavní jednotky červeně.
— [rekordbox SETTING]:

se zobrazí pouze pro stopy nastavené v rekordboxu a hot cue jsou
automaticky vyvolány, když jsou načteny stopy se zobrazením .
Při vyhledávání stopy nejsou hot cue automaticky vyvolány.
— [OFF]:

se nezobrazí. Při načítání stopy se hot cue nevyvolávají.

Používání beat jump

Pozici přehrávání lze přesunout podle délky zvoleného beatu (1 beat, 2 beaty,
4 beaty nebo 8 beatů).

Cz 15

• Pokud je smyčka nastavena, funguje jako přesun smyčky. Používání instant double

1 Stiskněte tlačítko [BEAT JUMP] pro přepnutí do režimu Přehrávání stopy, načtené na decku, který není provozován, lze spustit ze
beat jump. stejné pozice na druhém decku, který je provozován.
2 Vyberte délku beatu a stiskněte tlačítko Performance. Podrobnosti o ovládání, viz následující:
• Stopu, načtenou na decku, který není provozován, načtěte na provozovaný
Pozice přehrávání se může posunout v závislosti na délce zvoleného beatu. deck.
• Stisknutím tlačítka [BEAT JUMP] v režimu beat jump můžete přepínat • Po dobu delší, než 1 sekundu, stiskněte tlačítko [SYNC/INST.DOUBLES]
mezi [BEAT JUMP] (1 beat nebo 2 beaty) a [BEAT JUMP2] (4 beaty nebo na provozovaném decku.
8 beatů). • Dvakrát stiskněte tlačítko [LOAD 1,2].
• Pokud BPM stopy nelze zjistit, BPM je nastaveno na 120.
• Pokud je funkce quantize zapnutá, může dojít k mírnému zpoždění v Sekce procházení (Browse)
provozu této funkce, s cílem synchronizace beatu.
12 3 45
Používání přesunutí smyčky (loop move)
BaSys CSf 6
Pozice přehrávání smyčky se může posunout v závislosti na délce zvoleného e 7
beatu (1 beat, 2 beaty, 4 beaty nebo 8 beatů).
d 8
1 Stiskněte tlačítko [BEAT JUMP] pro přepnutí do režimu c
beat jump. 9
2 Nastavte smyčku. b a
3 Vyberte délku beatu a stiskněte tlačítko Performance.
1 BROWSE(SEARCH) tlačítko
Pozice přehrávání smyčky se může posunout v závislosti na délce
zvoleného beatu. Zobrazí se obrazovka [BROWSE].
• Stisknutím tlačítka [BEAT JUMP] v režimu beat jump můžete přepínat Přepnutí na obrazovku procházení (str. 18).
mezi [BEAT JUMP] (1 beat nebo 2 beaty) a [BEAT JUMP2] (4 beaty nebo
8 beatů). 2 TAG LIST tlačítko LIST].
• Pokud BPM stopy nelze zjistit, BPM je nastaveno na 120. Zobrazí tsaegolbisrtaůz(osvtkr.a2[1T)AG
• Pokud je funkce quantize zapnutá, může dojít k mírnému zpoždění v Editace
provozu této funkce, s cílem synchronizace beatu.
3 INFO tlačítko
Používání funkce synchronizace (SYNC)
Zobrazí se obrazovka [INFO].
Tuto funkci lze použít k automatické synchronizaci tempa (BPM) a beat Zobrazení podrobností o aktuálně načtené stopě (str. 22)
pozice pravého a levého decku na základě informací beat grid, jak stopu
analyzoval rekordbox. 4 MENU (UTILITY) tlačítko
• Aby bylo možné funkci SYNC použít, hudební soubory musí být
analyzovány předem pomocí rekordboxu. Pokyny pro analýzu hudebních • Stisknutí:
souborů pomocí rekordboxu naleznete v uživatelské příručce k rekordboxu. Zobrazí obrazovku menu.
• Následující text popisuje postup pro synchronizaci stopy [DECK 2] na
stopu [DECK 1]. • Stisknutí na déle než 1 sekundu:
Zobrazí obrazovku [UTILITY].
1 Na [DECK 1] přehrávejte stopu, která byla analyzována Změna nastavení (str. 27)
pomocí rekordboxu.
5 DECK1/2 tlačítko
Deck, na které přehráváte stopu, jenž byla analyzována softwarem rekordbox,
je nastavena jako master deck. Přepíná decky, které mají být aktivní.
• Master lze také zadat stisknutím tlačítka [MASTER].
6 BACK tlačítko
2 Na [DECK 2] přehrávejte stopu, která byla analyzována
pomocí rekordboxu. • Stisknutí:
Přesune obrazovku zpět do vyšší vrstvy.
3 Stiskněte tlačítko [SYNC/INST.DOUBLES] z [DECK 2]. Přesun zpět do vyšší vrstvy (str. 19)

[DECK 2] je synchronizován s tempem (BPM) a beat pozicí stopy hrající na • Stisknutí na déle než 1 sekundu:
[DECK 1]. Stisknutí na více než 1 sekundu přesune do nejvyšší vrstvy.
• Po opětovném stisknutí tlačítka [SYNC/INST.DOUBLES] se funkce SYNC Přesun zpět do vyšší vrstvy (str. 19)
vypne.
• Pomocí níže uvedeného postupu můžete obnovit tempo (BPM) aktuálně 7 TAG TRACK/REMOVE tlačítko
přehrávané stopy, na původní tempo, po vypnutí funkce SYNC.
- Přesuňte slider tempo do polohy synchronizované [TEMPO] (BPM), a pak Přidává a odebírá stopy z tag listu.
jej nastavte zpět do středové polohy. Přidání stop do seznamu tag listu a odebrání stop ze
- Znovu načtěte stejnou stopu. seznamu tag listu (str. 21)
• V závislosti na informacích beatu stopy nemusí být zvuk po stisknutí
tlačítka [SYNC/INST.DOUBLES] synchronizovaný. Pokud k tomu dojde, 8 Otočný volič
zvuk lze znovu synchronizovat stisknutím tlačítka [SYNC/INST.DOUBLES], 9 HHllaavvnní dí idspislepjl(esjtr. 17)
vypnutím režimu synchronizace a poté opětovným zapnutím.
a LOAD 1/2 tlačítko
16 Cz
Načte stopy na určený [DECK].
Přehrávání hudebních souborů na médiích připojených k
tomuto přístroji (str. 26)

b QUANTIZE tlačítko

Zapnutí a vypnutí funkce quantize.

• Když stisknete tlačítko [QUANTIZE] při stisknutí tlačítka [SHIFT], d USB1,2 tlačítka Názvy částí a funkce
přepnutí je možné pouze pro deck, pro který je stisknuto tlačítko
[SHIFT]. Stisknutím těchto tlačítek zobrazíte hudební soubory, uložené na
Použití funkce Quantize (str. 27) USB zařízení připojeném k USB1 nebo USB2 a na mobilních
zařízeních, na kterých je nainstalován rekordbox.
c •TSItMiskEnuMtí:ODE (AUTO CUE) tlačítko Přehrávání hudebních souborů na médiích připojených k tomuto
přístroji (str. 26)
Režim zobrazení času na displeji se přepne na uplynulý čas nebo
zbývající čas. e MIDI tlačítko
Když stisknete tlačítko [TIME MODE (AUTO CUE)] při stisknutí
tlačítka [SHIFT], přepnutí je možné pouze pro deck, pro který je Stisknutím tohoto tlačítka můžete použít rekordbox dj a další DJ software.
stisknuto tlačítko [SHIFT]. Používání DJ softwaru (str. 29)
• Stisknutí na déle, než 1 sekundu:
Po stisknutí tlačítka na více než 1 sekundu se zapne nebo vypne f rekordbox tlačítko
auto cue.
Nastavení auto cue (str. 18) Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte hudební soubory uložené
v rekordboxu (EXPORT MODE) připojeném přes PRO DJ LINK (Export
LINK).
Přehrávání knihovny rekordbox v PC nebo mobilním zařízení (str. 26)

Hlavní displej
BaSys CS
Běžná obrazovka přehrávání x
2 w
4
v
15 u
7 t
8 s
r
3
3
9 op q
6

a

b

c

2
d

ef g h i j k l m n

1 Informační sekce displeje 9 Název stopy

Zobrazuje zvětšený průběh waveform, analyzovaný rekordboxem, atd. Barvu pozadí můžete nastavit v rekordboxu nebo v tomto přístroji.
• Barvu zvětšeného průběhu křivek waveform můžete změnit pomocí Změna nastavení barev pro USB zařízení (str. 27)
rekordboxu nebo v [MENU (UTILITY)] tohoto přístroje.
Změna nastavení barev pro USB zařízení (str. 27) a On Air display

2 Informace DECK1 Tato zpráva se zobrazí v průběhu audio výstupu z MASTER OUT.

Zde se zobrazí informace týkající se DECK1. b Zobrazení čísla stopy

3 Informace DECK2 Indikuje číslo stopy (01-999).

Zde se zobrazí informace týkající se DECK2. c Zobrazení cue/loop/hot cue bodu v paměti

4 DECK Zobrazí pozice bodů cue, loop a hot cue, zaznamenaných na USB
zařízení pomocí značek. Barva cue a loop bodu může být nastavena
Indikuje číslo decku na informačním displeji. prostřednictvím softwaru rekordbox.
V informační sekci také ukazuje, který deck je aktivní.
d Zobrazení cue, hot cue a loop bodů
5 Zařízení
Zobrazí pozice bodů cue, loop a hot cue, pomocí značek.
Indikuje lokaci stopy.
e A. CUE
6 DECK
Rozsvítí se, je-li nastaveno auto cue.
Indikuje číslo decku na informačním displeji. Nastavení auto cue (str. 18)

7 Tónina f HOT CUE AUTO LOAD

Indikuje tóninu stopy. Zobrazuje se, když je zapnuto [HOT CUE AUTO LOAD].
Vypnutí automatického načítání hot cue při načtení stop (str. 15)
8 Odpočet beatů
g REMAIN
Indikuje počet barů nebo beatů z aktuálně přehrávané pozice na
nejbližší uložený cue bod. Rozsvítí se, je-li zobrazení času na displeji nastaveno na zbývající čas.

Cz 17

BaSys CSh Zobrazení času (minuty, sekundy, milisekundy) w Zobrazení sekce pro výběr kanálů

Zobrazuje zbývající čas nebo uplynulý čas. Zobrazen je název kanálu, na který se efekt aplikuje.

i Zobrazení adresy přehrávání / měřítka zobrazení x Název efektu
(1-minutové intervaly)
Zobrazísenázevvybranéhoefektu.
Stopa je zobrazena jako sloupcový graf. Aktuální pozice přehrávání se Použití funkce beat effect (str. 24)
zobrazí jako bílá svislá čára. Když je zobrazen uplynulý čas, levý okraj
grafu svítí. Když je zobrazen zbývající čas, displej se z levé strany vypne. Nastavení auto cue
Celý graf pomalu bliká (pokud je zbývající čas stopy kratší než 30
sekund), a poté začne blikat rychle (pokud je zbývající čas stopy kratší než Když je stopa načtena nebo je provedena operace vyhledávání stopy, tichý
15 sekund). úsek na začátku stopy se vynechá a bod cue je automaticky nastaven v místě,
které se nachází bezprostředně před spuštěním (začátkem) zvuku.
j Zobrazení průběhu křivek (Waveform)
Stiskněte tlačítko [TIME MODE (AUTO CUE)] na více než 1
Zobrazuje zvuk ve formě křivky. sekundu
Barvu zvětšeného průběhu křivek (Waveform) lze změnit pomocí
rekordboxu nebo v [MENU (UTILITY)] tohoto přístroje. Auto cue je zapnuto.
Změna nastavení barev pro USB zařízení (str. 27) [A. CUE] se zobrazí na hlavním displeji.
• Pokud stisknete tlačítko [TIME MODE (AUTO CUE)] znovu po dobu
k Zobrazení rychlosti přehrávání delší než 1 sekunda, auto cue se vypne.
• Nastavení úrovně auto cue zůstává v paměti, i když je vypnuto napájení.
Hodnota se mění podle polohy slideru [TEMPO]. • Pokud stisknete tlačítko [TIME MODE (AUTO CUE)] po dobu delší
než 1 sekunda při stisknutí tlačítka [SHIFT], přepínání zapnutí / vypnutí
l Zobrazení smyčky (Loop) auto cue je možné pouze pro deck, pro který je stisknuto tlačítko [SHIFT].

Rozsvítí se během přehrávání smyčky. Změna úrovně auto cue
Nastavení smyček (str. 13)
Cue bod, který bude nastaven jako auto cue, lze vybrat jednou z níže
m Zobrazení Loop beat uvedených metod.

Zobrazuje počet beatů, aktuálně nastavených ve smyčce. Nastavení cue bodu - hladiny akustického tlaku,
identifikované jako tichá část (8 úrovní)
n Sekce displeje BPM (pro deck)
– 36 dB, –42 dB, –48 dB, –54 dB, –60 dB, –66 dB, –72 dB a –78 dB
Zobrazuje BPM (Beats Per Minute) aktuálně přehrávané stopy.
Automatické nastavení uložených cue jako cue bodů
o QUANTIZE (pro deck)
MEMORY: Jako cue bod pro auto cueing je nastavený uložený cue bod, který
Zobrazí se, pokud je funkce Quantize pro ovládaný deck zapnutá. je nejblíže začátku stopy.
Zobrazí se červeně, když je funkce Quantize aktivována, a šedě, když • Je-li nastaveno [MEMORY], [A. CUE] svítí na displeji bíle.
je funkce Quantize deaktivována. • Nastavení úrovně Auto cue zůstává v paměti, i když je vypnuto napájení.
Používání funkce Quantize (str. 27)
1 Stiskněte tlačítko [MENU (UTILITY)] déle než 1 sekundu.
p QUANTIZE BEAT VALUE
Zobrazí se [UTILITY].
Označuje velikost beatu funkce Quantize.
2 Otočte otočným voličem a pak jej stiskněte.
q Zobrazení rozsahu úprav rychlosti přehrávání
Vyberte [AUTO CUE LEVEL].
Označuje, v jakém rozsahu lze upravit rychlost přehrávání vzhledem
k originální rychlosti přehrávání zaznamenané na médiu. 3 Otočte otočným voličem a pak jej stiskněte.

r AUTO PLAY Nastavením se změní úroveň Auto cue.

Rozsvítí se, když je na obrazovce [UTILITY] zapnut režim auto play. Procházení stop (tracků)
Režim automatického přehrávání auto play (str. 27)
Na připojeném počítači lze pro zobrazení seznamu stop procházet různá
s Zobrazení režimu ZOOM a GRID ADJUST zařízení a knihovnu rekordbox.
• Je-li procházeno USB zařízení, které neobsahuje informace knihovny
Když je otočný volič stisknut na více než 1 sekundu, přepne režim mezi rekordbox, složky a stopy (hudební soubory) jsou zobrazeny v seznamu ve
režimy [ZOOM] a [GRID ADJUST]. stromové struktuře.
• Režim [ZOOM]: Při otočení otočného voliče lze zvětšit nebo zmenšit
současně dva průběhy křivek waveform. Přepnutí na obrazovku procházení (BROWSE)
• Režim [GRID ADJUST]: Při otočení otočného voliče lze nastavit beat
grid stopy načtené v aktivním decku. Stiskněte tlačítko zařízení, které odpovídá zařízení, jehož obsah
Beat grid lze upravit pomocí tlačítka [MENU (UTILITY)]. chcete zobrazit.
- [RESET]: Resetuje upravený beat grid.
- [SNAP GRID (CUE)]: Přesune první beat na pozici aktuálně Když stisknete tlačítko, obsah příslušného zdroje se zobrazí v seznamu.
nastaveného cue bodu. • Po zobrazení obrazovky procházení (BROWSE) se rozsvítí tlačítko
- [SHIFT GRID]: Odráží výsledky úprav pomocí pitch bend během [BROWSE (SEARCH)].
SYNC na beat gridu. • Po stisknutí tlačítka [BROWSE (SEARCH)] během zobrazení obrazovky
procházení (BROWSE) se tato obrazovka zavře a zobrazení se navrátí na
t Zobrazení sekce parametrů (BEAT) obrazovku normálního přehrávání.
• Po dalším stisknutí tlačítka [BROWSE (SEARCH)] se otevře předchozí
Zobrazí parametry, stanovené pro jednotlivé efekty. obrazovka procházení (BROWSE).

u Zobrazení sekce BPM (pro efekty)

V automatickém režimu zobrazuje automaticky detekované hodnoty
BPM. Při manuálním režimu (vstupu) se barva znaků změní na zelenou,
a zobrazí se [TAP]. Zobrazí se manuálně zadaná hodnota BPM.

v QUANTIZE (pro efekty)

Tato zpráva se zobrazí, pokud je funkce Quantize beat efektů zapnutá.
Pokud je funkce Quantize aktivována, zobrazuje se červeně, a pokud je
funkce Quantize vypnutá, zobrazuje se šedě.
Používání funkce Quantize (str. 27)

18 Cz

Popis obrazovky 45 poslední změněná data v informacích knihovny.
1 23 - Rekordbox na počítači nebo mobilním zařízení:
Počet stop a playlistů v informacích knihovny.

Další možnosti procházení

Třídění stop (Sort menu) Názvy částí a funkce

Během procházení (browsing) lze pomocí nabídky třídění Sort menu změnit
pořadí stop.
• Tato funkce je k dispozici pouze v následujících případech:
- Při procházení knihovny rekordbox v počítači nebo na mobilním zařízení
- Při procházení knihovny rekordbox na USB zařízení

1 Zobrazte knihovnu rekordbox.

2 Když je zobrazen seznam stop, stiskněte tlačítko
[MENU (UTILITY)].

Na obrazovce se zobrazí nabídka třídění (Sort menu).

3 Pomocí otočného voliče vyberte a zadejte položku pro
roztřídění.

Stopy na seznamu jsou seřazeny podle vybrané položky.
• Třídění položek, zobrazených v nabídce Sort menu, lze změnit v
nastavení rekordbox. Změny v rekordbox knihovně na USB zařízení se
projeví, jakmile jsou po změně nastavení reexportovány.

Vyhledávání stop

• Tato funkce je k dispozici pouze v následujících případech:
- Při procházení knihovny rekordbox v počítači nebo na mobilním zařízení
- Při procházení knihovny rekordbox na USB zařízení
BaSys CS1 Obsah seznamuZobrazení obsahu pro vybrané médium.
2 Vyšší úroveň Zobrazení názvu vyšší složky nebo média vybrané položky.
Barvu pozadí můžete nastavit pomocí rekordboxu.

3 Přebal Zde se zobrazí kousek přebalu, registrovaného v softwaru
rekordbox. Po stisknutí tlačítka [INFO] se foto vypne a podél
levého okraje jsou zobrazeny názvy stop.
Zobrazí se seznamy, playlisty a historie přehrávání, pořadové
číslo. Pokud není knihovna rekordboxu k dispozici, podél
levého okraje jsou stále zobrazeny názvy stop.

4 Kurzor Otáčením otočného voliče přesuňte kurzor nahoru a dolů.
5 Uživatelsky Zobrazení zvolených kategorií softwaru rekordbox.
nastavitelné Po stisknutí tlačítka [INFO] se zobrazí podrobnosti o stopě
kategorie vybrané kurzorem.
Pokud není knihovna rekordboxu k dispozici, zobrazí se
podrobnosti o stopě vybrané kurzorem.

Základní operace na obrazovce procházení (browse) Vyhledávání stop pomocí kategorie [SEARCH]

Výběr položek V režimu procházení (browse) knihovny mohou být stopy vyhledány
pomocí [SEARCH] kategorie.
1 Zobrazte obrazovku procházení (browse).
1 Zobrazte knihovnu rekordbox.
Přepnutí na obrazovku procházení (str. 18) 2 Pomocí otočného voliče vyberte položku a zadejte
[SEARCH] kategorie.
2 Otočením otočného voliče vyberte položku
V dolní části displeje tohoto přístroje se zobrazí znak. Na obrazovce
Stiskem otočného voliče déle než na 1 sekundu lze použít funkci přeskočení [SEARCH] můžete spustit následující metodu.
(jump).
- Stiskněte tlačítko [BROWSE (SEARCH)] na více než 1 sekundu.
Vyhledávání pomocí funkce jump (str. 19)
3 Pomocí otočného voliče zadejte znaky.
3 Stisknutím otočného voliče položku potvrďte.
Zobrazí se pouze stopy obsahující znak, který jste zadali.
Když je zde spodní vrstva, otevře se. Při zobrazení menu, atd., se vybraná • Je-li zadáno více znaků, zobrazí se pouze stopy obsahující zadaný řetězec
položka potvrdí. znaků.
Když otočný volič stisknete, zatímco je kurzor nastaven na stopu, zobrazí • Po stisknutí tlačítka [BACK] se znovu zobrazí obrazovka pro výběr
se nabídka stopy. kategorií.
Nabídka stopy (str. 20) • Stopy lze hledat také podle interpreta, alba, komentáře nebo názvu souboru.
• Po stisknutí tlačítka [LOAD 1,2] (zatímco je kurzor nastaven na stopu) • Při hledání skladeb podle interpreta, alba nebo názvu souboru vyberte
je stopa načtena na specifikovaný deck. [ARTIST], [ALBUM] nebo [FILE NAME] pro zobrazenou kategorii v
rekordboxu.
Přechod zpět na vyšší vrstvu
Vyhledávání stop pomocí stupnice (ikony key) aktuálně
Stiskněte tlačítko [BACK], když je zobrazena obrazovka přehrávané stopy
procházení (browse).
Pokud je u kategorie zobrazena stupnice (ikona key), rozsvítí se zeleně u
Obrazovka se přesune zpět do vyšší vrstvy. stop, jejichž stupnice je v dobré shodě se stupnicí stopy, uložené v decku
• Po stisknutí tlačítka [BACK] na déle než 1 sekundu nebo po stisku tlačítka jako sync master.
pro procházení médií, se obrazovka přesune na nejvyšší úroveň.
• Chcete-li přehrávat stopy z USB zařízení nebo z knihovny softwaru Vyhledávání stop pomocí funkce jump
rekordbox (nainstalovaném na počítači nebo mobilním zařízení), stisknutím
tlačítka [BACK] lze zobrazit níže uvedené informace (v nejvyšší úrovni): Pomocí funkce jump lze okamžitě přejít na stopy, kategorie nebo složky,
- Pokud na USB zařízení neexistují informace knihovny softwaru které chcete přehrát.
rekordbox: Volný a využitý prostor media. Funkce jump obsahuje dva režimy:
- Pokud na USB zařízení existují informace knihovny softwaru
rekordbox: Volný a využitý prostor media, stejně jako počet stop, počet Cz 19
playlistů a

• Letter jumping: Použijte tuto možnost, pokud jsou stopy uspořádány Track Procházení Seznam tagů Seznam komentářů
nebo řazeny v abecední pořadí. menu memory cue/loop
• Page jumping: Použijte tuto možnost, pokud stopy nejsou uspořádány (Browse) Tag List
nebo řazeny v abecední pořadí. CUE/LOOP —
LIST Je zobrazen seznam —
Režim letter jump komentářů pro
CANCEL memory cue
1 Zobrazte seznam, seřazený v abecedním pořadí. nastavené v
rekordboxu.
Zobrazte seznam v abecedním pořadí, jako je například knihovna softwaru
rekordbox nebo seznam skladeb na USB zařízení. Výstup z Track menu.

2 Stiskněte otočný volič alespoň na 1 sekundu. Historie přehrávání (HISTORY)

Přepne do režimu letter jump. První písmeno stopy nebo kategorie Historie přehrávání stop je uložena a může být zobrazena v [HISTORY] na
vybrané kurzorem se zvětší. obrazovce procházení (browse).
• Playlisty lze vytvářet na základě historie přehrávání v [HISTORY] pomocí
3 Otočením otočného voliče vyberte znak nebo symbol. rekordboxu. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k rekordboxu
(Mac/Windows).
Kurzor se přesune na stopy nebo kategorie začínající tímto vybraným
znakem nebo symbolem. Ukládání historie přehrávání
• Pokud nejsou na seznamu k dispozici žádné stopy nebo kategorie začínající
vybraným znakem, kurzor se nepohybuje. 1 Připojte USB zařízení k tomuto přístroji.
Znaky zobrazené v režimu letter jump: písmena A až Z, čísla 0-9, a některé 2 Přehrávejte stopy.
symboly.
Stopy, které byly přehrávané po dobu přibližně 1 minuty jsou uloženy v
Režim Page jump seznamu historie přehrávání.
• Je-li USB zařízení připojeno k tomuto přístroji poprvé, nebo když je k
1 Zobrazte seznam, který není seřazený v abecedním pořadí. tomuto přístroji připojeno znovu, je automaticky vytvořena nová historie
přehrávání USB zařízení.
Zobrazte seznam bez řazení v abecedním pořadí, jako jsou složky na USB • Je-li stejná stopa přehrávána dvakrát nebo vícekrát za sebou, nemusí být
zařízení. uložena v historii.
• Maximální počet stop, který lze do historie přehrávání uložit, je 999.
2 Stiskněte otočný volič alespoň na 1 sekundu. Od 1 000 stopy jsou nejstarší záznamy z historie přehrávání odstraněny,
aby se vytvořil prostor pro nové položky. Vytvořit lze až 999 seznamů
Přepne do režimu page jump. historie přehrávání.
• Pokud jsou stopy zapsány na seznam historie přehrávání, jejich názvy,
3 Otočením otočného voliče vyberte stránku. atd., jsou zobrazeny zeleně (což označuje, že byly přehrávány).
• Názvy stop, atd. v [PLAYLIST] kategorii lze změnit na zelenou
Displej se přesune na zvolenou stránku. (přehráváno) použitím tlačítka [MENU (UTILITY)]. Při změně jsou tyto
BaSys CS stopy registrovány na seznamu historie přehrávání.
Použití informací funkce jump
Vymazání historie přehrávání
Kategorie, ke které náleží stopy, lze zobrazit výběrem položky zobrazené v
detailech. Tato funkce je vhodná pro vyhledávání stop stejného žánru jako 1 Připojte USB zařízení k tomuto přístroji.
načtené stopy, stopy s podobnými BPM, atd. 2 Zobrazte knihovnu rekordbox.
3 Pomocí otočného voliče vyberte a vstupte do kategorie
1 Načtěte stopu. [HISTORY].

2 Na normální obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko Zobrazí se seznamy historie přehrávání.
[INFO].
4 Otočte voličem a vyberte seznam historie přehrávání, jenž
Zobrazí se detaily stopy. má být odstraněn.
Zobrazení podrobností o aktuálně načtené stopě (str. 22) 5 Stiskněte tlačítko [MENU (UTILITY)].

3 Vyberte a zadejte položku. Zobrazí se nabídka pro vymazání (delete).

Zobrazená obrazovka se přepne na obrazovku procházení (browse) a 6 Otáčením otočného voliče vyberte a zadejte rozsah
kategorie pro vybrané položky. vymazání.
• Stisknutím [BROWSE(SEARCH)] zavřete obrazovku procházení.
• Může se stát, že vybrat položky nebude možné, například prázdné • [DELETE]: Vymaže se aktuálně vybraný seznam historie přehrávání.
položky, které se zobrazí na obrazovce procházení, položky, u nichž jsou • [ALL DELETE]: Vymažou se všechny seznamy historie přehrávání.
zobrazeny pouze ikony v detailech, atd. • Při použití USB zařízení je historie přehrávání načtena jako playlist
• Jsou-li stopy vybrány, obrazovka procházení zobrazuje stopy, načtené softwaru rekordbox, a z USB zařízení je vymazána dříve načtená historie
přímo před zobrazením. přehrávání.
• Pokud připojené USB zařízení neobsahuje knihovnu rekordbox, lze vybrat • Pro stopy v [PLAYLIST] kategorii: Stopy se mohou změnit ze zelené
pouze stopy. (přehrávány) na bílé (nepřehrávány) použitím tlačítka [MENU
(UTILITY)].
Nabídka stop (Track menu) Je-li tato změna provedena, stopy jsou ze seznamu historie přehrávání
odstraněny.
Když stisknete otočný volič, zatímco je stopa vybrána nebo je vybrán jeden
z komentářů v seznamu komentářů pro smyčky/paměť cue (loop/memory 7 Pomocí otočného voliče vyberte a potvrďte [OK].
cue), zobrazí se Track menu. Nabídka stop může být prováděna pomocí
otočného voliče.

Track Procházení Seznam tagů Seznam komentářů
menu (Browse) Tag List memory cue/loop
Vybraný bod lze vyvolat na
LOAD TO Stopa je načtena na [DECK1] a [DECK1].
DECK1 přehrávání začíná.
Vybraný bod lze vyvolat na
LOAD TO Stopa je načtena na [DECK2] a [DECK2].
DECK2 přehrávání začíná.

20 Cz

Editace tag listů 1 Přepněte se na obrazovku procházení a vyberte kategorii
nebo složku, která obsahuje požadované stopy.
Stopy, které se budou přehrávat následně nebo stopy vybrané podle DJ situace Názvy částí a funkce
mohou být označeny a shromážděny na seznamu. Seznam shromážděných Seznam stop se zobrazí v pravé polovině obrazovky informačního displeje.
stop (tracků) je nazýván "tag list".
• Na tag list může být ze zařízení přidáno až 100 stop. 2 Nastavte kurzor na kategorii nebo složku a poté stiskněte
• Pro USB zařízení může být vytvořen jeden tag list. Není možné, aby tag list tlačítko [TAG TRACK/REMOVE].
obsahoval stopy různých USB zařízení.
• Není možné dvakrát zaregistrovat stejnou stopu ve stejné složce. Tyto kategorie nebo složky blikají a všechny skladby v této kategorii nebo
složce jsou přidány na tag list.
1 23 45 • Jsou-li složky přidány v režimu procházení složky, stopy s ID3 tagy, atd.,
které nebyly načtené v jednu chvíli, jsou registrovány pomocí názvu souboru
(jako název stopy). Jména interpretů nejsou registrována.
• Po přidání stop na tag list, kdy jsou registrované stopy zobrazené v seznamu
stop na obrazovce procházení, nebo jsou načteny do přehrávače s jejich ID3
tagy, atd., jsou načteny, názvy souborů se přepnou na názvy stop a jména
interpretů jsou také registrována.

Přidání stop z playlistů

Všechny stopy zvoleného playlistu lze přidat na tag list.

1 Přepněte na obrazovku procházení, vyberte a potvrďte
kategorii [PLAYLIST].

Zobrazí se seznam playlistů, a seznam stop se zobrazí v pravé polovině
obrazovky informačního displeje.

2 Nastavte kurzor na playlist, a pak stiskněte tlačítko
[TAG TRACK/REMOVE].

Název playlistu bliká a všechny stopy na tomto playlistu jsou přidány na tag
list.
BaSys CS1 Obsah listu Zde se zobrazuje obsah tag listu.

2 Název media Zde se zobrazuje název media, na kterém je stopa
zaznamenána.

3 Přebal Zde se zobrazuje kousek přebalu, registrovaného v softwaru
rekordbox. Po stisku tlačítka [INFO] se foto vypne a zobrazí
se pořadové číslo.

4 Kurzor Otočným voličem přesuňte kurzor nahoru a dolů. Načtení stop z tag listů

5 Uživatelsky Kategorie softwaru rekordbox lze zvolit. 1 Stiskněte tlačítko [TAG LIST].
nastavitelné kategorie Po stisku tlačítka [INFO] se zobrazí podrobnosti o stopě
vybrané kurzorem. Zobrazí se tag list.

Přidávání stop (tracků) na tag listy 2 Pomocí otočného voliče vyberte a potvrďte [USB1] nebo
[USB2].
Výběr a přidání stop
Zobrazí se tag list vybraného USB zařízení.
1 Přepněte se na obrazovku procházení (browse) a zobrazte
seznam stop. 3 Pomocí otočného voliče vyberte a potvrďte stopu, kterou
2 Nastavte kurzor na stopu a stiskněte tlačítko [TAG TRACK/ chcete načíst.
REMOVE].
• Když stisknete otočný volič, zatímco je kurzor nastaven na stopu, zobrazí se
se zobrazí na levé straně stopy a stopa se přidá na tag list daného USB nabídka stopy.
zařízení. Nabídka stopy Track menu (str. 20)
• Stopy lze zaznamenat na tag list předem, pomocí rekordboxu. • Po stisknutí tlačítka [LOAD 1, 2] (zatímco je kurzor nastaven na stopu) je
Podrobné pokyny a informace naleznete návodu k obsluze pro rekordbox stopa načtena v určeném decku.
(Mac/Windows).
Odstranění stop z tag listů
Přidání načtených stop
Stopy mohou být z tag listu odstraněny.
1 Načtěte stopu.
2 Na obrazovce normálního přehrávání stiskněte tlačítko Odstranění jedné stopy
[INFO].
3 Stiskněte tlačítko [TAG TRACK/REMOVE]. 1 Stiskněte tlačítko [TAG LIST].

Stopa načtená do tohoto přístroje je přidána na tag list. Zobrazí se tag list.
• Stopy lze také přidat na tag list stisknutím tlačítka [TAG TRACK/
REMOVE] na obrazovce normálního přehrávání. 2 Pomocí otočného voliče vyberte a potvrďte [USB1] nebo
[USB2].
Přidání celé kategorie nebo složek
Zobrazí se tag list vybraného USB zařízení.
Na tag list mohou být přidány všechny stopy vybrané kategorie nebo složky.
3 Pomocí otočného voliče vyberte a potvrďte stopu, kterou
chcete odstranit. 21

4 Stiskněte tlačítko [TAG TRACK/REMOVE] po dobu více,
než 1 sekundy.

Stopy lze odstranit z tag listu stisknutím tlačítka [TAG TRACK/REMOVE]
a v níže popsaných situacích.
• Je-li kurzor nastaven na stopu registrovanou v tag listu na obrazovce
procházení.
• Je-li zobrazena obrazovka normálního přehrávání nebo detailů stopy,
když je stopa zapsaná v tag listu načtena.

Cz

Odstranění všech stop 1 Informace decku Deck, na němž je načtena stopa, jejíž informace jsou
zobrazeny, a informace, jako je rozhraní, kde je připojeno
1 Stiskněte tlačítko [TAG LIST]. 2 Detaily stopy zařízení obsahující stopu.
3 Přebal a komentář Zobrazení detailních informací o načtených stopách.
Zobrazí se tag list. Zobrazení přebalu a komentáře o načtené stopě.

2 Pomocí otočného voliče vyberte a potvrďte [USB1] nebo 1 Načtěte stopu.
[USB2].
2 Na obrazovce normálního přehrávání stiskněte tlačítko
Zobrazí se tag list vybraného USB zařízení. [INFO].

3 Stiskněte tlačítko [MENU (UTILITY)]. Zobrazí se detaily stopy.
• Pomocí tlačítka [DECK1/2] vyberte [DECK], na kterém chcete zobrazit
Zobrazí se [LIST MENU]. informace o stopě.

4 Pomocí otočného voliče vyberte a potvrďte [TAGLIST Změna ohodnocení stopy
MENU].
Ohodnocení stopy lze změnit.
Zobrazí se [TAGLIST MENU].
1 V detailních informacích vyberte požadované hodnocení
5 Pomocí otočného voliče vyberte a potvrďte [REMOVE (např. zobrazení):
ALL TRACKS].
6 Pomocí otočného voliče vyberte a potvrďte [OK]. 2 Stiskněte otočný volič na více než 1 sekundu a pak jím
otáčejte ve směru, nebo proti směru hodinových ručiček.
Transformace tag listu na playlist
Ohodnocení načtené stopy se změní.
Stopy shromážděné v tag listech mohou být převedeny na playlisty. • Pomocí tlačítka [DECK1/2] vyberte [DECK], na kterém chcete editovat
• Převedené playlisty se zobrazí jako položky v kategorii [PLAYLIST]. stopu.
BaSys CS
1 Stiskněte tlačítko [TAG LIST].

Zobrazí se tag list.

2 Pomocí otočného voliče vyberte a potvrďte [USB1] nebo
[USB2].

Zobrazí se tag list vybraného USB zařízení.

3 Stiskněte tlačítko [MENU (UTILITY)].

Zobrazí se [LIST MENU].

4 Pomocí otočného voliče vyberte a potvrďte
[TAGLIST MENU].

Zobrazí se [TAGLIST MENU].

5 Pomocí otočného voliče vyberte a potvrďte [CREATE
PLAYLIST].
6 Pomocí otočného voliče vyberte a potvrďte [OK].

Obsah tag listu je převeden do playlistu s názvem [TAG LIST XXX].
• Pokud nejsou informace knihovny rekordbox na USB zařízení uložené,
tag list na playlist nelze převést.
• Pokud tag list, spravovaný softwarem rekordbox, obsahuje stopy, které
nejsou spravovány softwarem rekordbox, pak jsou stopy spravované
softwarem rekordbox převedeny na playlist.

Zobrazení detailů o aktuálně načtené stopě

Detaily aktuálně načtené stopy lze zkontrolovat.

1 23

22 Cz

Sekce Mixer / Efekty 6 EQ/ISO (HI, MID, LOW) ovladače

1 23 4 Ovládání lze přepínat mezi [EQUALIZER] nebo [ISOLATOR] přes Názvy částí a funkce
55 nastavení na obrazovce [UTILITY].
Tím lze upravit kvalitu zvuku příslušných kanálů.
n 676 Nastavení kvality zvuku (str. 24)
m
7 Channel level indikátor

Zobrazuje úrovně zvuku příslušných kanálů.

8 MASTER LEVEL ovladač

Nastavuje úroveň výstupu zvuku z terminálů [MASTER1]
a [MASTER2].
Výstup zvuku (str. 26)

9 Master level indikátor

Zobrazuje výstupní úroveň zvuku na hlavním (master) kanálu.

8 [CLIP] bliká, když je výstupní úroveň příliš vysoká.

- Bliká pomalu: indikuje, že zvuk bude zkreslený.
- Bliká rychle: indikuje, že zvuk je zkreslený.

a BEAT c, d tlačítka

Stisknutí:

9 Nastavení frakce beatu pro synchronizaci zvuku s efektem.

Použití funkce beat effect (str. 24)
BaSys CS
Stisknutí [SHIFT] + [BEAT c]:
- Auto mode (automatický režim): BPM se měří ze vstupního audio
signálu automaticky. Režim [AUTO] je nastaven po zapnutí napájení
l a tohoto přístroje.
b
b
k
j Stisknutí [SHIFT] + [BEAT d]:
c - TAP mode: Nastaví se režim ručního zadávání BPM.
i • Rozsah měření BPM v režimu AUTO je 70 BPM až 180 BPM. U
některých stop nemusí být správné měření možné.
d • BPM, nastavené v režimu tap mode platí pouze pro funkci beat

effect.
e Manuální zadávání BPM (str. 25)

b COLOR ovladač

Změna parametrů SOUND COLOR FX různých kanálů.

f Používání funkce sound color FX (str. 25)

gh g c BEAT EFFECTS volící spínač

Přední panel Přepíná mezi různými beat effect.
Používání funkce beat effect (str. 24)
1 MIC (OFF, ON, TALK OVER) volící spínač
d Effect channel volící spínač
Zapínáavypínámikrofon.
Použití mikrofonu (str. 24) Přepne na kanál, na kterém je aplikován beat effect.
Používání funkce beat effect (str. 24)
2 MIC (OFF, ON, TALK OVER) indikátor
o e LEVEL/DEPTH ovladač
Tento indikátor se rozsvítí, když je mikrofon zapnutý, a bliká,
když je funkce talk over aktivní. Úprava kvantitativní parametru beat effectu.
Použití mikrofonu (str. 24) Používání funkce beat effect (str. 24)

3 MIC LEVEL ovladač f ON/OFF tlačítko

Upravuje vstupní úroveň vstupu [MIC] terminálu. Zapnutí a vypnutí beat effectu.
Použití mikrofonu (str. 24) Používání funkce beat effect (str. 24)

4 MIC EQ (HI, LOW) ovladače g Kanálový fader

Upravuje kvalitu zvuku mikrofonu. Přepíná charakteristiky křivky kanálového faderu, na křivky:
Použití mikrofonu (str. 24) [ , , ] prostřednictvím nastavení na obrazovce [UTILITY].
- [ ]: Křivka prudce stoupá v zadní části.
5 TRIM ovladač - [ ]: Křivka, která se postupně narůstá v průměru.
- [] ]: Křivka, která prudce stoupá v přední části.
Nastavuje úroveň audio signálů jednotlivých kanálů.
Výstup zvuku (str. 26) h Crossfader

Zvuk z příslušných kanálů je na výstupu v závislosti na vlastnostech
křivky, vybrané volícím přepínačem [THRU , , ] .
- [THRU]: Vyberte, pokud nepoužíváte crossfader.
- [ ]: Vytvoří křivku, která se zvyšuje zvolnaa.
- [ ]: Vytvoří křivku, která se zvyšuje strmě. (Když se crossfader
posune od levého nebo pravého okraje, výstup zvuku je okamžitě na
opačné straně.)

Cz 23

i CUE (CH1, CH2) tlačítka - LINE: Toto nastavení použijte, pokud je připojeno jiné zařízení, než
přenosné zařízení.
Monitorování zvuku kanálu, který chcete monitorovat pomocí sluchátek. - PORTABLE: Toto nastavení použijte, pokud je připojeno přenosné
Monitorování zvuku se sluchátky (str. 24) zařízení.

j HEADPHONES LEVEL ovladač 2 Otočte ovladačem [TRIM].

Upravuje úroveň zvukového výstupu z terminálu pro Nastavte vstupní úroveň kanálu [AUX IN].
sluchátka. Monitorování zvuku se sluchátky (str. 24)
Použití mikrofonu
k HEADPHONES MIXING ovladač
1 Připojte mikrofon k terminálu [MIC].
Nastaví vyvážení hlasitosti mezi kanály, pro které je stisknuto 2 Nastavte volicí přepínač [OFF, ON, TALK OVER] na [ON]
tlačítko [CUE] a MASTER. nebo [TALK OVER].
Monitorování zvuku se sluchátky (str. 24)
- [ON]: Indikátor [MIC (OFF, ON, TALK OVER)] svítí.
l SOUND COLOR FX (DUB ECHO, PITCH, NOISE, FILTER) - [TALK OVER]: Indikátor [MIC (OFF, ON, TALK OVER)] bliká.
tlačítka • Při nastavení na [TALK OVER]: zvuk kanálů (jiného než [MIC]
kanálu) je autentizovám o -20dB, pokud je vstup na mikrofonu vyšší,
Zapínání a vypínání příslušných SOUND COLOR FX. než -10 dB.
Používání funkce sound color FX (str. 25)
3 Otočte ovladačem [MIC LEVEL].

Nastavte úroveň zvukového výstupu z [MIC] kanálu.
• Věnujte pozornost správnému nastavení výstupu. Nastavení do krajní
polohy může způsobit velmi hlasitý zvuk.

4 Použijte mikrofon (vstupní zvukové signály).
BaSys CSm AUX TRIM ovladač

Upravuje úroveň zvuku vstupu AUX.
Použití funkce AUX (str. 24)

n AUX volící spínač

Přepíná vstup AUX podle připojených zařízení.
Použití funkce AUX (str. 24)

o CROSS FADER CURVE (THRU, , ) (volící
přepínač křivky crossfaderu)
Nastavení kvality zvuku
Nastavuje charakteristiky křivek crossfaderu. Otočte ovladačem [MIC EQ (HI, LOW)] kanálu [MIC].

Nastavení kvality zvuku - Když se otočí ve směru hodinových ručiček, útlum basů je
maximální.
Otočte ovládací prvky [HI], [MID], [Low] pro příslušné - Když se otočí proti směru hodinových ručiček, útlum výšek
kanály. je maximální.

Přepnutí funkce ovladačem [EQ/ISO (HI, MID, LOW)] Použití funkce beat effect

Ovládání lze přepínat mezi [EQUALIZER] nebo [ISOLATOR] přes Pomocí funkce BEAT FX můžete nastavit různé efekty v závislosti na
nastavení na obrazovce [UTILITY]. tempu (BPM = Beats Per Minute) aktuálně přehrávané stopy.
- [EQUALIZER]: Upravuje nastavení pro ekvalizér.
- [ISOLATOR]: Upravuje nastavení pro isolator. 1 Otočte volícím přepínačem [BEAT EFFECTS].

Monitorování zvuku se sluchátky Vybírá typ efektu.

1 Připojte sluchátka k terminálu [PHONES]. 2 Otočte volícím přepínačem pro volbu efektu kanálu.

Připojení na vstupní / výstupní terminály (str. 8) Výběr kanálu pro aplikaci efektu.
• [1], [2]: Efekt se aplikuje na zvuk příslušného kanálu.
2 Stiskněte tlačítko [CUE] pro kanál, který chcete • [MASTER]: Aplikuje efekt na zvuk kanálu [MASTER].
monitorovat.
3 Stiskněte tlačítka [BEAT c, d].
Vyberte kanál, který chcete monitorovat.
Nastavení [MONO SPLIT, STEREO] lze změnit v nastavení na obrazovce Nastavte frakci beatu pro synchronizaci zvuku s efektem.
[UTILITY]. Čas efektu odpovídající frakci beatu se nastaví automaticky.
• [MONO SPLIT]: Výstup zvuku kanálu, zvoleného tlačítkem [CUE], na
[L] a zvuk [MASTER] na [R]. 4 Stiskněte tlačítko [ON/OFF] beat effectu.
• [STEREO]: Výstup zvuku zvoleného tlačítkem [CUE] ve stereo.
Efekt je na zvuk aplikován.
3 Otočte ovladačem [HEADPHONES MIXING]. Kvantitativní parametr efektu lze nastavit otočením ovladače [LEVEL/
DEPTH].
Nastavte vyvážení hlasitosti mezi kanálem, zvoleným tlačítkem [CUE], a Tlačítko [ON/OFF] bliká, když je efekt zapnutý.
[MASTER]. • Dalším stisknutím tlačítka [ON/OFF] efekt vypnete.

4 Otočte ovladačem [HEADPHONES LEVEL]. Typy BEAT EFFECT

Výstup zvuku jde ze sluchátek. Název Popis Parametr
efektu
Používání funkce AUX Zpožděný (delay) zvuk je na BEAT c, d: 1/16 beat až 16/1 beat
ECHO výstupu několikrát a postupně se Level/depth: Nastavuje vyvážení mezi
1 Přepněte volící přepínač vstupu AUX. zeslabuje podle frakce beatu, původním zvukem a echo zvukem.
nastavené tlačítky [BEAT c, d]. Quantize: Enabled (Povoleno)
- OFF: Ztlumí vstupní zvuk. Při 1/1 beatu echa jsou delay
zvuky utlumeny podle tempa
stopy i poté, co byl vstupní zvuk
oříznut (zkrácen).

24 Cz

Název Popis Parametr
efektu
Na vstupní zvuk je aplikován efekt BEAT c, d: 1% až 100%
REVERB dozvuku. Level/depth: Nastaví vyvážení mezi
původním zvukem a zvukem efektu.
Quantize: Disabled (Zakázáno)

FLANGER Jeden cyklus efektu flanger BEAT c, d: 1/16 beat až 64/1 beat Názvy částí a funkce
je produkován podle frakce Level/depth: Čím víc je ovladač
beatu nastavené pomocí otočen ve směru hodinových ručiček,
tlačítek [BEAT c, d]. tím víc efekt působí. Při otočení plně
proti směru hodinových ručiček je na
výstupu pouze originální zvuk.
Quantize: Enabled (Povoleno)

• [BEAT c, d] indikuje rozsah, který lze nastavit tlačítkem [BEAT c, d], když je efekt
použit.
• "LEVEL/DEPTH" indikuje kvantitativní parametr, který lze nastavit pomocí ovladače
[LEVEL/DEPTH].
• "QUANTIZE" indikuje, zda efekt podporuje funkci quantize, nebo ne.
BaSys CS
Manuální zadání BPM

Během přehrávání "tapněte" minimálně dvakrát na tlačítko
[SHIFT] + [BEAT d] v rytmu beatu (ve čtvrťových notách).

Průměrná hodnota intervalu, ve kterém bylo poklepáno na tlačítko
[SHIFT] + [BEAT d], se zobrazí na displeji v sekci v BPM (EFFECT).
• Pro návrat do režimu AUTO, stiskněte [SHIFT] + [BEAT c].

Použití funkce sound color FX

Tyto efekty se změní v souvislosti s ovladačem [COLOR] pro jednotlivé
kanály.

1 Stiskněte jedno z tlačítek [SOUND COLOR FX
(DUB ECHO, PITCH, NOISE, FILTER)].

Vyberete tak typ efektu.
Tlačítko, které bylo stisknuto, bliká.
• Stejný efekt je nastaven pro [CH1] a [CH2].

2 Otočte ovladačem [COLOR].

Efekt se aplikuje na kanál, pro který bylo ovladačem otočeno.

Typy efektů SOUND COLOR FX

Název efektu Popis Ovladač [COLOR]
DUB ECHO Výstupy delay zvuků se opakova- Otočení proti směru hodinových
PITCH ně po původním zvuku zpožďují ručiček: Echo efekt se použije
a postupně se zeslabují tak, aby se jen na středy. Otočení po směru
NOISE dosáhlo efektu ozvěny (echo). hodinových ručiček: Použije se
pouze na výšky.
Změní pitch zvuku. Otočení proti směru hodinových
Bílý šum, generovaný uvnitř ručiček: Pitch klesá. Otočení po
přístroje, je smíchán pomocí směru: Pitch stoupá.
filtru a výstupu. Otočení proti směru hodinových
• Otočte ovladačem [TRIM] ručiček: Mezní kmitočet filtru,
příslušného kanálu pro ovládání přes který prochází bílý šum, se
hlasitosti. Kvalitu zvuku lze řídit postupně snižuje.
použitím ovladačů [EQUALIZER/ Otočení po směru hodinových
ISO (HI, MID, LOW)]. ručiček: Mezní kmitočet filtru,
přes který prochází bílý šum, se
postupně zvyšuje.

FILTER Výstup zvuku, který projde přes Otočení proti směru hodinových
filtr. ručiček: Postupně se snižuje
mezní kmitočet dolní propusti
filtru. Otočení po směru:
Postupně se zvyšuje mezní
kmitočet horní propusti filtru.

Cz 25

BaSys CSProvozování • Stiskněte otočný volič pro přesun do nižší úrovně ve složce. Stiskem
tlačítka [BACK] se vrátíte zpět na vyšší úroveň.
Zapnutí napájení • Po stisknutí tlačítka [BACK] na déle než 1 sekundu, nebo po stisknutí
tlačítka média pro prohlížené médium, se zobrazení na displeji přesune na
1 Přesvědčte se o provedení všech propojení a pak připojte nejvyšší úroveň.
napájecí kabel do zásuvky.
4 Pomocí otočného voliče vyberte a potvrďte stopu, kterou
Připojení (str. 8) chcete načíst.

2 Stiskněte tlačítko [u]. Když stisknete otočný volič, zatímco je kurzor na stopu nastaven, zobrazí
se nabídka stopy (track menu).
Indikátory se rozsvítí a zapne se napájení.
5 Stiskněte tlačítko [LOAD 1,2].
Vypnutí napájení
Stopa (track) se načte na specifikovaný deck a začne se přehrávat. Po načtení
Stiskněte tlačítko [u]. stopy se obrazovka přepne na obrazovku normálního přehrávání.
• Při načítání stopy během pozastavení stiskněte tlačítko [f (PLAY/
Napájení přístroje se vypne. PAUSE)] pro spuštění přehrávání.
• Pokud indikátor USB svítí nebo bliká, nepoužívejte USB zařízení nebo • Když je zapnuta funkce auto cue, disk se v audio startovní pozici pozastaví.
nevypínejte napájení přístroje. Data správy tohoto přístroje mohou být V tomto případě spustíte přehrávání stisknutím tlačítka [f (PLAY/
vymazána / data z USB zařízení mohou být nečitelná / může se poškodit PAUSE)].
USB zařízení. Nastavení auto cue (str. 18)

Připojení a odpojení USB zařízení V případě, že médium obsahuje knihovnu rekordbox

Připojení USB zařízení Pokud USB zařízení, které je připojeno k tomuto přístroji, obsahuje
informace o rekordbox knihovně, tato knihovna se zobrazí.
Otevřete krytku USB slotu a připojte USB zařízení. • Hudební soubory jsou zobrazeny v kategoriích (album, umělec, atd.), dle
nastavení v rekordboxu.
Odpojení USB zařízení
Přehrávání knihovny rekordbox na počítači
1 Stiskněte tlačítko [USB STOP] na déle než 2 sekundy. nebo mobilním zařízení

• Pokud indikátor USB svítí nebo bliká, nepoužívejte USB zařízení nebo Hudební soubory jsou zobrazeny v kategoriích (album, umělec, atd.), dle
nevypínejte napájení přístroje. Data správy tohoto přístroje mohou být nastavení v rekordboxu.
vymazána / data z USB zařízení mohou být nečitelná / může se poškodit
USB zařízení. 1 Stiskněte tlačítko [rekordbox].

2 Odpojte USB zařízení. Knihovna rekordbox se zobrazí na hlavním displeji tohoto přístroje.
3 Zavřete krytku USB slotu. • Chcete-li vybrat mobilní zařízení připojené přes USB, stiskněte tlačítko
[USB].
Přehrávání
2 Otočte otočným voličem.
Tato část popisuje základní výběr stopy a přepnutí obrazovky.
Přesuňte kurzor a vyberte položku.
Přehrávání hudebních souborů z média,
připojeného k tomuto přístroji 3 Pomocí otočného voliče vyberte a potvrďte stopu, kterou
chcete načíst.
1 Otevřete krytku USB slotu a připojte USB zařízení.
2 Stiskněte tlačítko [USB1] nebo [USB2]. Když stisknete otočný volič, zatímco je kurzor nastaven na stopu, zobrazí
se nabídka stopy.
Stopy nebo složky se zobrazí v seznamu.
Médium, jehož obsah se zobrazí na hlavním displeji přístroje lze přepínat. 4 Stiskněte tlačítko [LOAD 1,2].
• [USB1]: Zobrazuje hudební soubory uložené na USB zařízení, připojeném
k USB1 a mobilních zařízeních, na kterých je nainstalován rekordbox. Stopa (track) se načte na specifikovaný deck a začne se přehrávat. Po načtení
• [USB2]: Zobrazuje hudební soubory uložené na USB zařízení, připojeném stopy se obrazovka přepne na obrazovku normálního přehrávání.
k USB2 a mobilních zařízeních, na kterých je nainstalován rekordbox.
Výstup zvuku
3 Otočte otočným voličem.
Před použití zvukového výstupu zkontrolujte, zda jsou přístroj a okolní
Přesuňte kurzor a vyberte položku. zařízení správně propojeny.
Připojení na vstupní / výstupní terminály (str. 8)
Nastavte hlasitost zesilovače nebo aktivních reproduktorů připojených na
terminály [MASTER1] a [MASTER2] na odpovídající úroveň. Uvědomte si,
že pokud je hlasitost nastavena příliš vysoko, na výstupu může být velmi
hlasitý zvuk.

Výstup zvuku z kanálu 1 [CH1]

Chcete-li použít výstup zvuku [CH2] (kanál 2), zaměňte [CH1] za [CH2]
podle níže uvedeného postupu.

26 Cz

1 Otočte ovladačem [TRIM] v sekci [CH1] směrem vpravo. Změna nastavení barev pro USB zařízení

Upravte hlasitost vstupu do terminálu [CH1]. Barvy částí obrazovky lze změnit.
Pro kanál [CH1] svítí indikátor úrovně kanálů (pokud jdou zvukové signály
řádně na vstup [CH1]). 1 Načtěte USB zařízení.
Nastavte ovladač [TRIM] tak, aby oranžové kontrolky svítily v okamžiku, 2 Stiskněte tlačítko [USB].
kdy je objem hlasitosti stopy nejvyšší (ve špičkách, atd). 3 Stiskněte tlačítko [MENU (UTILITY)].
Dávejte pozor, aby se nerozsvítila červená kontrolka, zvuk by mohl být 4 Pomocí otočného voliče vyberte a potvrďte [BACKGROUND
zkreslený. COLOUR] v [MY SETTINGS] nebo [WAVEFORM COLOR].

2 Posuňte fader kanálu [CH1] směrem dozadu. - [BACKGROUND COLOUR]: Vyberte, chcete-li změnit části barev obrazovky. Provozování
- [WAVEFORM COLOR]: Vyberte, chcete-li změnit barvu celkového tvaru
Úroveň zvukového výstupu z terminálu [CH1] se tímto upraví. křivek waveform nebo zvětšeného tvaru křivek waveform.
• Barvy lze měnit pro USB zařízení, která obsahují hudební soubory nebo data
3 Přepněte [CROSS FADER CURVE(THRU, , ] správy exportovaná z rekordboxu.
(volicí přepínač křivek crossfaderu).
5 Pomocí otočného voliče vyberte a potvrďte požadovanou
Nastavuje charakteristiky křivek crossfaderu. barvu.

4 Nastavte crossfader. Změna nastavení

Přepínání kanálů, jejichž zvuk jde z reproduktorů: 1 Stiskněte tlačítko [MENU (UTILITY)] na déle než 1 sekundu.
BaSys CS
- Vlevo: Zvuk [CH1] je na výstupu. ] Zobrazí se obrazovka [UTILITY].
- Středová poloha: Zvuk [CH1] a [CH2] je smíšený a je na výstupu.
- Vpravo: Zvuk [CH2] je na výstupu. 2 Otáčením otočného voliče změňte nastavení.
• Tato operace není nutná, je-li [CROSS FADER CURVE(THRU, 3 Stisknutím otočného voliče nastavení potvrďte.
(volicí přepínač křivek crossfaderu) nastaven na [THRU].
Změněné nastavení se uloží.
5 Otočte ovladačem [MASTER LEVEL] směrem vpravo. • Chcete-li obrazovku [UTILITY] zavřít, opět stiskněte [MENU (UTILITY)].

Zvuk je na výstupu reproduktorů. Režim Auto-play
Kontrolky úrovně master level svítí.
Upravte ovladačem [MASTER LEVEL] hodnotu tak, aby oranžové kontrolky • Když je režim automatického přehrávání auto-play zapnutý, ikona režimu
svítily, když je objem hlasitosti stopy nejvyšší (ve špičkách, atd). auto-play v levém horním rohu obrazovky normálního přehrávání se rozsvítí a
• Nastavte úrovně master level tak, aby indikace nesvítila červeně, zvuk by [A. CUE] se vypne, a stopy v kategorii nebo složce obsahující aktuálně uloženou
mohl být zkreslený. stopu se postupně přehrají až do konce poslední stopy.
• Stopy jsou přehrávány v pořadí, ve kterém byly načteny.
Použití funkce quantize
Funkce Auto standby
Tato funkce může být použita k přehrávání beat loop a k použití beat effect
v tempu s aktuálně přehrávanou stopou, založenou na informacích beat Když je funkce automatického pohotovostního režimu zapnutá, napájení se
grid, jak byly stopy analyzovány pomocí rekordboxu. automaticky přepne do pohotovostního režimu po čtyřech hodinách, pokud
• Aby bylo možné použít funkci quantize, hudební soubory musí být jsou splněny všechny dané podmínky.
předem analyzovány pomocí rekordboxu. Pokyny pro analýzu hudebních - Žádné z tlačítek nebo ovládacích prvků přístroje nebude provozováno.
souborů pomocí rekordboxu naleznete v uživatelské příručce k rekordboxu. - Indikátor úrovně kanálů tohoto přístroje nebude svítit.
- Žádná funkce přehrávání nebude provozována.
Stiskněte tlačítko [QUANTIZE]. - Žádné vytvořené propojení PRO DJ LINK.
- Žádný vstup pro AUX a MIC.
Zapne funkci quantize. - Žádné USB zařízení není připojeno k USB slotu (terminál typ A) na
Je-li funkce quantize zapnutá, je nejbližší bod automaticky nastaven jako horním panelu.
pozice beatu, když je nastaveno beat loop, cue, nebo hot cue. - Žádné USB zařízení není připojeno k [USB ] slotu (terminál typ B) na
Beat loop, hot cue, a beat effect lze použít bez narušení beatu. zadním panelu.
• Po opětovném stisknutí tlačítka [QUANTIZE] se funkce quantize vypne. • Po stisknutí tlačítka [MASTER REC (WAKE UP)] se pohotovostní režim
• Když stisknete tlačítko [QUANTIZE] při stisknutí tlačítka [SHIFT], pak je zruší.
zapnutí / vypnutí funkce quantize možné pouze u decku, pro který je • Tento přístroj se z výroby dodává s aktivní funkcí automatického
stisknuto tlačítko [SHIFT]. pohotovostního režimu Auto standby. Pokud tuto funkci nechcete používat,
• Funkce quantize není k dispozici pro [REVERB] beat effect. nastavte [AUTO STANDBY] na [OFF].

Vyvolání nastavení, uložených na USB
zařízení

Nastavení [UTILITY] a další nastavení, uložená na USB zařízení, lze vyvolat.

1 Nastavte USB zařízení pro vyvolání detailních nastavení.
2 Stiskněte tlačítko [USB].
3 Stiskněte tlačítko [MENU (UTILITY)].
4 Pomocí otočného voliče vyberte a potvrďte [LOAD] v
položce [MY SETTINGS].

Nastavení jsou vyvolána.

Cz 27

Nastavení jazyka • Když se jazyk změní, zprávy na hlavním displeji přístroje se zobrazí ve
zvoleném jazyce.
Vyberte jazyk, který bude použit pro zobrazení názvů stop a zpráv na • Při nekorektním zobrazení názvů stop, atd. (jiné kódování, než
obrazovce. Unicode), změňte nastavení [LANGUAGE].

Nastavení preferencí

Možnosti nastavení Nastavení rozsahů Popis
LOAD LOCK LOCK/UNLOCK* Nastavuje, zda se má povolit nebo zakázat načítání nových stop během přehrávání.

QUANTIZE BEAT VALUE 1/8, 1/4, 1/2, 1* Změní velikost beatu QUANTIZE.
(DECK)
Podrobnosti naleznete v části týkající se automatického vyvolání bodů hot cue
HOT CUE AUTO LOAD ON/rekordbox SETTING*/OFF při načítání stop na straně 15.
Nastavuje barvu hot cue.
HOT CUE COLOR ON/OFF* Podrobnosti naleznete v části nastavení hot cue na straně 14.
Nastavuje úroveň auto cue.
Podrobnosti naleznete v části změna úrovně auto cue na straně 18.
Nastavuje, zda se má zobrazit nebo skrýt [ON AIR DISPLAY].
Podrobnosti naleznete v části režim Auto play na straně 27 .

Nastavuje funkci EQ/ISO (HI, MID, LOW) na [EQUALIZER] nebo [ISOLATOR].
Nastavuje křivku kanálového faderu.
Podrobnosti naleznete v části Mixer / Efekty na straně 23.
Nastavuje útlum master výstupu.
Přepíná výstup sluchátek mezi MONO SPLIT a STEREO.
Podrobnosti naleznete v části monitorování zvuku se sluchátky na straně 24.
Podrobnosti naleznete v části změna [MIXER MODE] na straně 29.

Nastavuje jazyk displeje.
Nastavuje jas displeje.
Pokud je nastaveno [ON], spořič obrazovky se spustí v následujících případech:
• Pokud v tomto přístroji není načtena žádná stopa po dobu delší, než 5 minut.
• Pokud není po dobu delší, než 100 minut, provedena žádná operace ve stavu
pozastavení nebo v režimu cue standby mode, nebo když je na displeji zobrazeno [END].
Podrobnosti naleznete v části funkce Auto standby na straně 27.

Zobrazuje verzi softwaru tohoto přístroje.
BaSys CSAUTO CUE LEVEL –36 dB/–42 dB/–48 dB/–54 dB/–60 dB/–66 dB/–72 d
B/–78 dB/MEMORY*
ON AIR DISPLAY
AUTO PLAY MODE ON*/OFF
EQUALIZER CURVE
CHANNEL FADER ON/OFF*
CURVE
MASTER ATTENUATOR. EQUALIZER*/ISOLATOR
HEADPHONES MONO
SPLIT/STEREO [ ]CURVE1/[ ]CURVE2*/[ ]CURVE3
MIXER MODE +12 dB, –6 dB, 0 dB*
LANGUAGE
LCD BRIGHTNESS MONO SPLIT/STEREO*

XDJ-RR/MIDI CONTROL*

1, 2, 3*, 4, 5

SCREEN SAVER ON*/OFF

AUTO STANDBY ON*/OFF
VERSION No. —

*: Nastavení z výroby

28 Cz

Používání DJ softwaru

Provozování DJ softwaru • Po současném stisknutí tlačítka [SHIFT] a tlačítka [DECK1/2] lze Používání DJ softwaru
přepnout pouze decky, pro které bylo tlačítko [SHIFT] stisknuto.
Tento přístroj odesílá informace o ovládání tlačítek a ovládacích prvků ve
formátu MIDI. Pokud je tento přístroj připojen pomocí USB kabelu k MIDI zprávy
počítači, na kterém je nainstalován softwarový program kompatibilní s MIDI,
z tohoto přístroje lze ovládat DJ software. Zvuk hudebního souboru, který se Podrobné informace o MIDI zprávách tohoto přístroje, viz "Seznam MIDI
přehrává v počítači, může být na výstupu z tohoto přístroje. zpráv".
Chcete-li tento přístroj používat jako audio zařízení, nainstalujte do počítače • "Seznam MIDI zpráv" lze získat z [MIDI-compatible software] pod
nejprve ovladač softwaru. Tento přístroj musí být také vybrán v nastavení [Software Info] v [XDJ-RR] na webových stránkách podpory Pioneer DJ:
výstupního zvukového zařízení DJ softwaru. Podrobné informace naleznete v pioneerdj.com/support/
návodu k obsluze DJ softwaru.
Změna režimu [MIXER MODE]
1 Připojte [ USB] port tohoto přístroje k počítači.
K dispozici jsou dva typy režimů míchání. Jeden pro míchání pomocí
Připojení na vstupní / výstupní terminály (str. 8) externího mixeru a druhý pro míchání v DJ software. U tohoto přístroje je
možné režim míchání nastavit změnou [MIXER MODE] v nastavení na
2 Stiskněte tlačítko [BROWSE] a poté stiskněte tlačítko obrazovce [UTILITY].
[MIDI].
1 Stiskněte tlačítko [MENU (UTILITY)] déle než 1 sekundu.
Zobrazí se obrazovka připojení.
Zobrazí se obrazovka [UTILITY].
3 Stiskněte tlačítko [LOAD 1,2].
2 Otočte otočným voličem, vyberte položku [MIXER MODE]
Deck nebo sekce mixeru, pro které je stisknuto tlačítko [LOAD 1,2], a poté otočný volič stiskněte.
se přepne do režimu ovládání. 2 Otočte otočným voličem, vyberte režim, který chcete
nastavit a poté otočný volič stiskněte.

- [XDJ-RR]: Zvuk se mísí v rámci sekce mixer tohoto přístroje.
- [MIDI CONTROL]: Zvuk se mísí v rámci DJ softwaru.
• Pro zavření obrazovky [UTILITY] stiskněte tlačítko [MENU (UTILITY)].
• Při připojení k rekordboxu dj lze změnit pouze konfiguraci pro rekordbox
dj. [MIXER MODE] z obrazovky [UTILITY] nelze změnit.
BaSys CS
4 Spusťte DJ software.

Spustí se komunikace s DJ softwarem.
• DJ software na počítači lze ovládat pomocí tlačítek a otočného voliče na
tomto přístroji.
• Možná nebudete moci používat některé z tlačítek pro ovládání DJ
softwaru, v závislosti na tlačítku. Podrobnosti najdete v části [Software
Info] na stránkách podpory Pioneer DJ. (pioneerdj.com/support/)
• Pokud existuje spojení s rekordboxem dj, stopy a složky jsou zobrazeny
v seznamu na obrazovce [BROWSE].
• Pokud je [MIXER MODE] nastaveno na [XDJ-RR], DJ software
nefunguje v sekci mixer.
• Pokud je do přístroje načtena stopa, režim ovládání (control mode) pro
načtený deck nebo sekci mixer se zruší.

5 Změňte ovládání decků.

• Použijte [DECK1/2] pro přepnutí ovládání decku z 1, 2 na 3, 4.

Cz 29

Doplňující informace

Odstraňování problémů

• Často jsou problémy nebo poruchy pouze domnělé, zaviněné nesprávnou obsluhou. Pokud si myslíte, že je s touto komponentou něco v nepořádku,
zkontrolujte níže uvedené body. Někdy může problém spočívat v jiném zařízení. Zkontrolujte ostatní komponenty, níže uvedené body a [FAQ] pro [XDJ-RR]
na stránkách podpory Pioneer DJ:
http://pioneerdj.com/support/
V případě, že problém nelze odstranit, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko Pioneer nebo svého prodejce a požádejte o provedení opravy.
• Tento přístroj nemusí správně fungovat např. kvůli vnějším vlivům, jako je statická elektřina. Pokud k tomu dojde, normální provoz může někdy obnovit restart.
Vypněte napájení, počkejte, cca 1 minutu, a pak napájení znovu zapněte.

Napájení Zkontrolujte Řešení
Je napájecí kabel správně připojen? Zapojte napájecí kabel do napájené zásuvky. (strana 8)
Problém
Napájení nelze zapnout. Je spínač [u] zapnutý? Zapněte spínač napájení [u] .
Žádný z indikátorů nesvítí. Je aktivována funkce režimu Auto standby? (Je-li Tento přístroj je z výroby dodáván s aktivní funkcí Auto standby. Pokud tuto
režim Auto standby aktivní, tlačítko [MASTER REC funkci nechcete používat, na obrazovce [MENU (UTILITY)] nastavte [AUTO
Napájení se náhle vypne. (WAKE UP)] svítí červeně.) STANDBY] na [OFF].
BaSys CS
Audio výstup Zkontrolujte Řešení
Jsou ovladače [TRIM], kanálové fadery, crossfader a Nastavte ovladače [TRIM], kanálové fadery, crossfader a [MASTER LEVEL] na
Problém [MASTER LEVEL] nastaveny na správné pozice? správné pozice. (strana 26)
Žádný nebo slabý zvuk na výstupu.
Zvuk je zkreslený. Je ovladač [MASTER LEVEL] nastaven na správné Nastavte ovladač [MASTER LEVEL] tak, aby se indikátor úrovně master kanálu
pozici? rozsvítil ve špičkách signálu kolem [0 dB].
Žádný zvuk, nebo je zvuk zkreslený, Nastavte [MASTER ATTENUATOR.] na [-6 dB] či [+12 dB] (v [UTILITY]).
nebo je slyšet šum. Je ovladač [TRIM] nastaven na správné pozici? Ovladač [TRIM] nastavte tak, aby indikátory úrovně signálu kanálu ve špičkách
Zvuk mikrofonu není na výstupu Je vstup terminálu [MIC] nastaven na odpovídající svítily oranžově. (strana 26)
nebo je nízká hlasitost. úrovni? Pro vstup terminálu [MIC] nastavte odpovídající úroveň.
Je přístroj umístěn v blízkosti televizoru?
Vypněte napájení televizoru nebo instalujte přístroj do větší vzdálenosti.

Je ovladač [MIC LEVEL] nastaven na správné Nastavte ovladač [MIC LEVEL] na správnou pozici.
pozici? Zapněte jej.
Není spínač na tomto přístroji nebo na mikrofonu
vypnutý?

Displej Zkontrolujte Řešení
— Při přehrávání souborů, zaznamenaných ve formátu VBR se může stát, že nebude
Problém možné délku stopy detekovat okamžitě, a že zobrazení přehrávané adresy bude nějaký
Při režimu přehrávání adresy není Jsou informace rekordbox knihovny uložené na čas trvat.
zobrazen zbývající čas. USB zařízení? Použijte USB zařízení, na které byly informace knihovny rekordbox
Není USB zařízení chráněné proti zápisu? exportovány.
Nezobrazí se kategorie. Je stopa dlouhá více jak 15 minut? Vypněte ochranu proti zápisu a pak můžete data ukládat.
Je stopa dlouhá více jak 60 minut? Měřítko se nezobrazuje u stop, jejichž doba přehrávání přesahuje 15 minut.
Nezobrazí se měřítko. Zvětšený průběh křivek waveform se nezobrazuje u stop, jejichž doba přehrávání
Nezobrazí se zvětšený průběh přesahuje 60 minut.
křivek waveform.

Funkce a provozování Zkontrolujte Řešení
Je [CROSS FADER CURVE (THRU, , )] Nastavte [CROSS FADER CURVE (THRU, , )], přepněte jej do
Problém (přepínač křivky crossfaderu) nastaven na [THRU]? jiné polohy než [THRU]. (strana 26)
Funkce crossfaderu nefunguje. Je nastaven cue bod? Nastavte cue bod.
Funkce back cue nefunguje. Je ovladač [LEVEL/DEPTH] nastaven na Otočte ovladačem [LEVEL/DEPTH] vpravo nebo vlevo.
Funkce Beat effect nefunguje. středovou pozici?
Je ovladač [TRIM] nastaven do správné pozice? Nastavte ovladač [TRIM] do správné pozice.
Funkce Color effect nefunguje. Jsou tlačítka [SOUND COLOR FX Stiskněte tlačítka [SOUND COLOR FX (DUB ECHO, PITCH, NOISE, FILTER)].
(DUB ECHO, PITCH, NOISE, FILTER)]
Funkce SYNC nefunguje. stisknutá? Ovladač [COLOR] nastavte do správné pozice.
Je ovladač [COLOR] nastaven do správné pozice? Analyzujte soubor v rekordboxu.
Hudební soubory již byly analyzovány?

30 Cz

Problém Zkontrolujte Řešení
Funkce SYNC nefunguje, i když jsou Je beat grid neregulérní? Nastavte správně beat grid
soubory analyzovány. Je beat grid správně použitý ("tapnutý")?
Liší se BPM tracků dvou decků příliš? Funkce SYNC nebude fungovat správně, pokud je BPM tracku na decku, pro který je
stisknuto tlačítko [SYNC/INST.DOUBLES], mimo nastavitelný rozsah tempa na
Nastavení není uloženo v paměti. Používáte scratching? decku, pro který není stisknuto tlačítko [SYNC/INST.DOUBLES].
PRO DJ LINK nefunguje správně. Nebylo vypnuto napájení bezprostředně
po změně nastavení? Při scratchingu je funkce SYNC zakázána.
Je nainstalován ovladač softwaru pro připojení Po změně nastavení počkejte před vypnutím alespoň 10 sekund.
USB (LINK Export)? Přístroj vždy vypínejte stisknutím tlačítka [u].
Pro USB připojení: Nainstalujte ovladač softwaru pro připojení
USB (LINK Export). (strana 7)

USB zařízení Zkontrolujte Řešení Doplňující informace
Je USB zařízení řádně připojeno? Připojte USB zařízení řádně (konektor dotlačte až na doraz).
Problém Není USB zařízení připojeno přes USB rozbočovač? USB rozbočovače nelze použít.
USB zařízení není rozpoznáno. Je USB zařízení podporované tímto přístrojem? Tento přístroj podporuje pouze USB zařízení typu Mass Storage Class jako externí
pevné disky a přenosné flash paměti.
Dlouhý čas načtení USB zařízení Je formát souboru podporovaný tímto přístrojem? Zkontrolujte formát souboru připojeného USB zařízení.
(paměťové flash disky a pevné disky). (str. 3)
— Vypněte přístroj, počkejte 1 minutu, a znovu jej zapněte.
Přehrávání se nespustí, pokud je stopa Existuje velké množství složek nebo souborů, Pokud na připojeném USB zařízení existuje mnoho složek nebo souborů,
načtena z USB zařízení. uložených na USB zařízení? načítání může trvat déle.
Soubor nelze přehrát. Jsou na USB zařízení uložené jiné, než hudební Pokud jsou v adresářích na USB zařízení uložené také jiné, než hudební soubory,
Hudební soubory nelze přehrát. soubory? načítání může trvat déle. Do složky USB zařízení neukládejte jiné, než hudební
soubory.
Jsou soubory přehratelné? Zkontrolujte, zda je formát souboru podporován tímto přístrojem.
Je aktivní funkce auto cue? Stiskněte a podržte tlačítko [TIME MODE(AUTO CUE)] minimálně na jednu
sekundu, tím funkci auto cue zakážete.
Je soubor chráněný autorskými právy (DRM)? Soubory chráněné autorskými právy nelze přehrávat.
Nejsou hudební soubory poškozené? Přehrávejte pouze hudební soubory, které nejsou poškozené.
BaSys CS
DJ software Zkontrolujte Řešení
Je USB kabel správně připojen? Připojte přístroj k počítači pomocí USB kabelu napřímo. USB rozbočovač nelze
Problém Jsou nastavení výstupu DJ softwaru a režim [MIXER použít. (strana 8)
DJ software na počítači nelze ovládat. MODE] tohoto přístroje nastavena správně? Zkontrolujte nastavení DJ softwaru, poté zkontrolujte nastavení tohoto přístroje na
Zvuk DJ softwaru není na výstupu Je ovladač softwaru správně nastaven? obrazovce [UTILITY] a nastavte správnou signálovou cestu.
správný. — Ovladač softwaru nastavte správně
Je správně provedeno nastavení zvuku v počítači? Pokud má počítač více než jeden USB konektor, zkontrolujte, zda by bylo možné
Při použití DJ softwaru je použít jiný USB konektor.
přehrávaný zvuk přerušovaný. Je hodnota latence ovladače softwaru vhodně Mac: Po odpojení USB kabelu, připojeného k tomuto přístroji, spusťte softwarovou
nastavená? utilitu [Audio MIDI Setting] pro MacOS nebo OS X a zobrazte [MIDI Window]
nebo [MIDI Studio]. Vyberte ikonu [XDJ-RR] a klepněte na [Delete Unit]. (Místo
ikony [XDJ-RR] se může zobrazit ikona [USB MIDI Unit]. Pokud se tak stane,
vyberte možnost [USB MIDI Unit].) Pokud bude tento přístroj připojen opět pomocí
USB kabelu, zobrazí se ikona [XDJ-RR].
Latenci ovladače softwaru nastavte správně.
Latenci DJ softwaru nastavte na vhodnou hodnotu.

Chybová hlášení

Pokud toto zařízení nelze normálně provozovat, na displeji se zobrazí kód chyby. Podívejte se na níže uvedenou tabulku a přijměte uvedené opatření. Pokud se

zobrazí chybový kód, který zde není uveden nebo se zobrazí stejný kód opakovaně, obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší servis Pioneer.

Chybový kód Typ chyby Popis chyby Příčina a akce

E-8302 CANNOT PLAY TRACK Data stopy (souboru) na paměťovém zařízení Data stopy (souboru) mohla být poškozena.
nelze správně načíst. d Zkontrolujte, zda lze stopu (soubor) přehrávat na jiném přehrávači,
atd., který je schopen přehrát stejné formáty, jako tento přístroj.

E-8304 UNSUPPORTED FILE FORMAT Jsou načteny hudební soubory, které nelze Formát není podporován tímto přístrojem.
E-8305 přehrávat. d Načtěte hudební soubory v podporovaných formátech.

Cz 31

Ikony zobrazované na displeji tohoto přístroje

Žánr Číslo decku (1 až 2) Počítač Zavřená složka Přehrávání
Interpret Editace hodnocení Rok Remixer Přenosová rychlost
Album Registrováno v tag listu Štítek Původní interpret ČEKEJTE
Název stopy / souboru Tempo (BPM) Stupnice Vyhledávání
Playlist Barva rekordbox DJ play count
HISTORIE USB MEMORY CUE Datum přidání knihovny
Hodnocení Hot cue komentáře Komentář
Čas Otevřená složka

iPhone/iPodBaSys CS Používání souborů MP3
Tento produkt byl licencován pro neziskové účely. Tento produkt nebyl
• Produkt byl vyvinut a testován pro verze softwaru iPod/iPhone, jak jsou licencován pro komerční účely (za účelem získání zisku), jako jsou
uvedeny na stránkách podpory Pioneer DJ (http://pioneerdj.com/support/). rozhlasové a televizní vysílání (pozemní, satelitní, kabelové nebo jiné typy
• Kompatibilita s tímto produktem není zaručena, pokud je použita jiná verze vysílání), streaming na internetu, intranetu (firemní sítě) nebo jiné typy sítí
softwaru iPod/iPhone, než jaké jsou uvedené na stránkách Pioneer DJ. nebo distribuce elektronických informací (distribuce on-line digitální
• Pioneer nenabízí žádnou záruku, pokud jde o fungování zařízení iPod/ hudební službou). Pro takovéto použití musíte získat odpovídající licenci.
iPhone. Podrobnosti naleznete na http://www.mp3licensing.com.
• Pioneer odmítá jakoukoli zodpovědnost za jakoukoli ztrátu dat ze zařízení
iPod/iPhone, která vznikla jeho používáním. Upozornění na autorská práva
• Používání kopírovaného hudebního materiálu na zařízení iPod/iPhone,
který není chráněn autorským právem, nebo přehrávání takového materiálu rekordbox omezuje přehrávání a duplikování hudebního obsahu chráněného
je legální, pokud je kopírování či přehrávání použito soukromou osobou a autorskými právy.
pro vlastní potřebu. Porušení autorských práv zákon zakazuje. • Program nemusí být možné provozovat normálně, pokud hudební obsah
chrání vložená kódovaná, atd., pro ochranu autorských práv.
Ochranné známky • Pokud rekordbox detekuje, že hudební obsah chrání vložená kódovaná, atd.,
a registrované ochranné známky pro ochranu autorských práv, může se zastavit zpracování takového obsahu
(přehrávání, načtení, apod.).
• Pioneer DJ je ochranná známka společnosti Pioneer DJ Corporation a její • Materiál, který jste pořídili pro svoji vlastní potřebu, nemůže být použit k
použití je na základě licence. jiným účelům bez souhlasu držitele autorských práv.
• Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft • Hudba zaznamenaná z CD disků, atd., je chráněna zákony o autorských
Corporation v USA a dalších zemích. právech jednotlivými zeměmi a mezinárodními smlouvami. Je plně na
• Adobe a Reader jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné zodpovědnosti osoby, která takovouto hudbu nahrála/použila, aby zajistila, že
známky Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích. je tato hudba používána legálně.
• Použití značky "Made for Apple" znamená, že elektronické příslušenství • Při manipulaci s hudbou, která byla stažená z internetu, je plně na
bylo navrženo speciálně pro připojení k identifikovaným produktům Apple, zodpovědnosti osoby, která takovouto hudbu stáhla, aby zajistila, že
respektive, bylo vývojářem certifikováno pro splnění jakostních standardů manipuluje s hudbou v souladu s podmínkami stránky, ze které byla
Apple. Společnost Apple není zodpovědná za provoz tohoto zařízení nebo stažena.
jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Vezměte prosím na Specifikace a vzhled tohoto produktu se mohou změnit bez předchozího
vědomí, že použití tohoto příslušenství s produktem Apple může ovlivnit upozornění.
výkonnost bezdrátového přenosu. © 2018 Pioneer DJ Corporation. Všechna práva vyhrazena.
<DRI1568-A>

• iPhone, iPod, iPod touch, macOS, OS X, a Mac jsou ochranné známky
Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
• Android je ochranná známka společnosti Google Inc.
• iOS je ochranná známka Cisco, držitel ochranné známky v USA a některých
dalších zemích.
• ASIO je ochranná známka společnosti Steinberg Media Technologies
GmbH.
• Názvy společností a produktů uvedených v tomto dokumentu jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

Upozornění na softwarovou licenci

Tento software je částečně založen na práci skupiny Independent JPEG Group.

32 Cz


Click to View FlipBook Version