The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-14 05:36:05

BOSE Soundbar 700 CZ

BOSE Soundbar 700 CZ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE BaSys CS

Tyto instrukce si pečlivě pročtete a bezpečně uložte.

Důležité bezpečnostní instrukce

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Dodržujte tyto pokyny.
3. Dbejte na všechny výstrahy.
4. Respektujte veškeré instrukce.
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.
6. Čištění provádějte výhradně suchou tkaninou.
7. Nezakrývejte větrací otvory skříňky. Přístroj instalujte podle pokynů výrobce.
8. Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla (tepelné zářiče, tělesa ústředního topení, pokojová kamna) ani

v blízkosti jiných přístrojů (včetně zesilovačů), které vydávají teplo.
9. Chraňte síťovou šňůru – nešlapejte na ni, zamezte jejímu skřípnutí zejména v blízkosti vidlic, elektrických

zásuvek, a v místě kde síťová šňůra vystupuje z přístroje.
10. Používejte výhradně doplňky/příslušenství specifikované výrobcem.
11. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, konzolou nebo stolkem specifikovaným výrob-

cem nebo prodávaným s tímto přístrojem. Pokud používáte vozík, pak při přemísťování kombinace
vozík/přístroj postupujte opatrně, abyste zamezili možnému poraněné při převrácení.
12. Za bouřky nebo v případě dlouhodobého nepoužívání odpojte přístroj od elektrické sítě.
13. Veškeré servisní zásahy nechte provést kvalifikovaným servisním personálem. Provedení servisního zásahu
je nutné vždy, když došlo k jakémukoliv poškození přístroje (například poškození síťové šňůry, vniknutí ka-
paliny nebo cizích předmětů do přístroje, přístroj byl vystaven působení vlhkosti nebo deště, přístroj nefun-
guje obvyklým způsobem, přístroj spadl na zem).

Tento symbol na produktu označuje přítomnost nezaizolovaného nebezpečného napětí v krytu pro-
duktu, které může představovat nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Tento symbol na produktu poukazuje na důležité instrukce pro obsluhu a údržbu v tomto průvodci.

Obsahuje malé části – nebezpečí polknutí a udušení! Nevhodné pro děti do 3 let.

Tento výrobek obsahuje magnetické materiály. Kontaktujte svého lékaře a zeptejte se, zda by to mohlo
ovlivnit vaše implantované elektronické zařízení.

Tento výrobek obsahuje povrch z temperovaného skla. Při manipulaci buďte opatrní a předcházejte
nárazům. V případě rozbití zacházejte s rozbitým sklem se zvýšenou opatrností.

Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým napětím zabraňte tomu, aby přístroj byl vystaven působení deště
nebo vlhkosti.

Přístroj NESMÍ být vystaven kapající nebo stříkající vodě; zajistěte, aby na přístroji nebyly umísťovány jakékoliv
předměty obsahující kapalinu (vázy apod.).

Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od ohně a tepelných zdrojů. Na přístroj a do jeho blízkosti neumísťujte
zdroje otevřeného plamene
(např. zapálené svíčky).

NEPROVÁDĚJTE žádné neautorizované úpravy produktu!

NEPOUŽÍVEJTE ve vozidle ani na lodích!
Pokud je AC síťová vidlice navržena jako odpojovací zařízení, musí být neustále snadno přístupná.

Produkt používejte pouze do nadmořské výšky nižší než 2000 metrů.

Baterie dodávaná s tímto výrobkem může v případě nesprávného zacházení představovat riziko vznícení nebo
chemického popálení.
Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu tekutiny s pokožkou a očima. V případě zasažení vyhledejte lékařskou
pomoc.
Produkty obsahující baterie nevystavujte nadměrnému působení tepla (přímé sluneční záření, oheň, ...).
K montáži tohoto produktu používejte výhradně následující vybavení: Bose Soundbar Wall Bracket (nástěnná kon-
zola Bose Soundbar).
BaSys CS

LEGISLATIVNÍ INFORMACE

POZNÁMKA

Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální zařízení Class B, podle Části 15 Pravi-
del FCC. Tyto limity jsou navrženy k tomu, aby poskytly přiměřenou ochranu proti škodlivým interferencím v obyt-
ných zařízeních. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích, a pokud není
instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může vyvolávat škodlivé interference s rádiovou komunikací.
Nicméně zde neexistuje záruka toho, že ve speciálních instalacích nedojde ke vzniku interferencí.
Pokud toto zařízení vyvolává škodlivé interference ve vztahu k příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, které
mohou být zjištěny zapnutím a vypnutím zařízení, pokuste se tyto interference odstranit pomocí jednoho nebo
několika v následujícím uvedených opatření:
- změňte orientaci nebo umístění přijímací antény;
- zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem;
- připojte zařízení na jiný zásuvkový okruh, než ke kterému je připojen přijímač;
- kontaktujte prodejce zařízení nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika se žádostí o radu.
Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou být příčinou zániku oprávnění uživa-
tele k provozování tohoto zařízení.
Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC a aplikovatelných kanadských průmyslových RSS norem vyňatých
z licence.
Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
1. Toto zařízení NESMÍ způsobovat škodlivé interference, a
2. Toto zařízení MUSÍ akceptovat jakékoliv přijaté interference, včetně interferencí, které mohou způsobovat

nežádoucí operace.
Toto zařízení musí být instalováno a provozováno s dodržením minimální vzdálenosti 20 cm mezi vysílačem a
Vaším tělem.
Tento vysílač nesmí být umísťován nebo provozován společně s jakoukoliv jinou anténou nebo vysílačem,
Toto zařízení pro činnost v pásmu 5150–5250 MHz je omezeno na použití ve vnitřních prostorech,
s cílem zamezit škodlivým interferencím vůči mobilním satelitním systémům ve společném kanále.
BaSys CS
Společnost Bose Corporation tímto prohlašuje, že tento přístroj je v souladu se základními požadavky
a ostatními relevantními opatřeními Směrnice 2014/53/EC a dalších aplikovatelných směrnic EC.
Kompletní prohlášení shody najdete na webové stránce www.Bose.com/compliance

Tento produkt, v souladu s požadavky Ecodesign pro Směrnici 2009/125/EC, je ve shodě s následujícími normami
nebo dokumenty: Směrnice (EC) č. 1275/2008, novelizovaná Směrnicí (EU) č. 801/2013.

Režimy napájení

Vyžadované informace o stavu napájení Pohotovostní stav (standby) Network Standby (pohoto-
vostní síťový režim)

Spotřeba energie ve specifikovaném režimu napá- < 0,5 W Wi-Fi*, Bluetooth® < 2,0 W
jení, při vstupu 230 V / 50 Hz

Čas, po kterém se zařízení automaticky přepne do < 2,5 hodiny < 20 minut
režimu

Spotřeba energie v síťovém pohotovostním režimu,

pokud jsou zapojeny veškeré kabelové síťové porty Není k dispozici < 2,0 W
a jsou aktivovány veškeré bezdrátové porty, činí při

vstupu 230 V / 50 Hz

Wi-Fi: Deaktivujte stisknutím a podržením tlačítek Přehrá-

Deaktivační/aktivační procedury síťového portu. De- vání / Pauza a Bluetooth po dobu 5 sekund. Pro aktivaci

aktivace veškerých sítí umožní pohotovostní režim. opakujte.

* Bluetooth: Deaktivujte vymazáním seznamu spárovaných

zařízení stisknutím a podržením tlačítka Bluetooth po

* Před deaktivací sítí nebo přepnutí do pohotovost- dobu 10 sekund. Aktivujte spárováním s Bluetooth zdro-

ního režimu použijte tlačítko vypnutí/zapnutí mikro- jem.

fonu pro ověření, zda je mikrofon zapnut (červený Ethernet:

světlo indikátoru nebude svítit). Deaktivujte vyjmutím ethernetového kabelu. Aktivujte vlo-

žením ethernetového kabelu.

Pro Evropu:

Frekvenční pásmo operace 2400 - 2483,5 MHz:
- Bluetooth/Wi-Fi: Maximální přenosový výkon nižší než 20 dBm EIRP.
- Bluetooth Low Energy: Maximální výkonová spektrální hustota nižší než 10 dBm/MHz EIRP.

Frekvenční pásma operace 5150–5350 MHz a 5470–5725 MHz:
- Wi-Fi: Maximální přenosový výkon nižší než 20 dBm EIRP.
- Použití tohoto zařízení ve všech členských státech EU (uvedeny v následující tabulce) je omezeno na vnitřní

prostory, pokud je provozováno ve frekvenčním rozsahu 5150–5350 MHz.
BaSys CS
Tento symbol stanoví, že výrobek nesmí být likvidován jako komunální odpad a musí být předán pří-
slušnému sběrnému místu pro recyklaci. Řádná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje,
lidské zdraví, a životní prostředí. Pro podrobnější informace k likvidaci a recyklaci tohoto výrobku
kontaktujte Vaše lokální úřady nebo Vašeho prodejce.

SPRÁVNÍ PŘEDPISY PRO RÁDIOVÁ ZAŘÍZENÍ S NÍZKÝM VÝKONEM

Článek XII
Podle "Správních předpisů pro rádiová zařízení s nízkým výkonem" (Management Regulation for Low-power Radio-
frequency Devices) nesmí bez povolení uděleného NCC žádná společnost, podnik, ani uživatel měnit frekvenci,
zvyšovat vysílací výkon, nebo měnit původní charakteristiky ani výkon schváleného rádiového zařízení s nízkým
výkonem.

Článek XIV
Rádiové zařízení s nízkým výkonem nesmí ovlivňovat bezpečnost letadel a interferovat s legální komunikací; v
případě zjištění tohoto musí uživatel okamžitě ukončit provoz až od doby, kdy je dosaženo nulové interference.
Zmíněná legální komunikace znamená rozhlasovou komunikaci provozovanou v souladu se Zákonem o telekomu-
nikacích (Telecommunication Act). Rádiová zařízení s nízkým výkonem musí být vnímavá na interference z legální
komunikace nebo rádiových zařízení ISM.

Při likvidaci použitých baterií postupujte řádným způsobem a respektujte veškeré platné lokální před-
pisy. Baterie nespalujte.

Zde si zaznamenejte a uchovejte důležité údaje

Sériové číslo a číslo modelu jsou umístěny na spodní straně reproduktoru.

Sériové číslo: ____________________________________________________________________

Číslo modelu: ____________________________________________________________________

Doporučujeme Vám uložit si doklad o koupi (účtenku) společně s tímto Návodem.

Nyní je ta správná doba pro registraci Vašeho výrobku Bose.
Registraci lze jednoduše provést na www.global.Bose.com/register

Datum výroby: BaSys CS
Osmá číslice v sériovém čísle udává rok výroby: "8" je 2008 nebo 2018.

Importér – EU:
Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nizozemsko

Napájecí napětí, příkon:
100–240 VAC; 50/60 Hz; 25 W

OBCHODNÍ / OCHRANNÉ ZNÁMKY

Amazon, Alexa, Amazon Music a veškerá související loga jsou obchodní značky společnosti Amazon, Inc. nebo
jejích přidružených společností.

Android, Google Play, a logo Google Play jsou obchodní značky společnosti Google LLC.

Název Bluetooth®, značka a loga jsou registrované obchodní značky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.;
jakékoli používání těchto značek společností Bose Corporation je na základě udělené licence.

Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou obchodní značky Dolby Laboratories.

Patenty DTS viz http://patents.dts.com.
Vyrobeno v licenci společnosti DTS, Inc.
DTS, symbol DTS, DTS v kombinaci se symbolem DTS a DTS Digital Surround jsou registrované ochranné značky
nebo ochranné značky DTS, Inc. v USA a/nebo jiných zemích. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Termíny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface, a logo HDMI Logo jsou ochranné značky nebo regis-
trované ochranné značky HDMI Licensing Administration, Inc.

Tento produkt zahrnuje službu iHeartRadio. iHeartRadio je registrovaná obchodní značka společnosti iHeartMedia,
Inc.

Apple a logo Apple jsou obchodní značky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích. App Store je
servisní značka společnosti Apple Inc.

Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví Microsoft. Používání a distribuce takovéto technolo-
gie mimo tento produkt bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Tento produkt obsahuje software Spotify, který je předmětem licenčních práv třetí strany – viz:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Spotify je registrovaná obchodní značka společnosti Spotify AB.

Navrženo s UEI Technology™. Pod licencí Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2018

Wi-Fi je registrovaná značka Wi-Fi Alliance.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, logo Bose Music, Bose Soundbar, Bose Soundbar
Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers, a Virtually Invisible jsou obchodní
značky společnosti Bose Corporation.

OBSAH BaSys CS

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE ............................................................................................................................................ 2
LEGISLATIVNÍ INFORMACE ................................................................................................................................................................ 4
OBSAH ................................................................................................................................................................................................ 7
OBSAH BALENÍ ................................................................................................................................................................................... 8

OBSAH ............................................................................................................................................................................................ 8
UMÍSTĚNÍ SOUNDBARU ..................................................................................................................................................................... 9

DOPORUČENÍ ................................................................................................................................................................................. 9
MONTÁŽ SOUNDBARU NA STĚNU ................................................................................................................................................. 9
NAPÁJENÍ ..........................................................................................................................................................................................10
PŘIPOJENÍ SOUNDBARU K NAPÁJENÍ .........................................................................................................................................10
NETWORK STANDBY (SÍŤOVÝ POHOTOVOSTNÍ REŽIM)..............................................................................................................10
NASTAVENÍ APLIKACE BOSE MUSIC ...............................................................................................................................................11
STAŽENÍ APLIKACE BOSE MUSIC ................................................................................................................................................11
EXISTUJÍCÍ UŽIVATELÉ APLIKACE BOSE MUSIC ..............................................................................................................................12
PŘIŘAĎTE SOUNDBAR K EXISTUJÍCÍMU ÚČTU............................................................................................................................12
PŘIPOJENÍ K POČÍTAČOVÉ WI-FI SÍTI ...........................................................................................................................................12

Pokud není soundbar připojen k síti ......................................................................................................................................12
Pokud je soundbar připojen k síti...........................................................................................................................................12
AUDIO KALIBRACE ADAPTIQ ............................................................................................................................................................13
PROVEDENÍ AUDIO KALIBRACE ADAPTIQ PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE BOSE MUSIC .....................................................13
OVLÁDACÍ PRVKY SOUNDBARU.......................................................................................................................................................14
OVLÁDACÍ PRVKY AMAZON ALEXA ..............................................................................................................................................14
FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE (DO) .......................................................................................................................................15
NASTAVENÍ HLOUBEK..................................................................................................................................................................19
PROGRAMOVÁNÍ DO TŘETÍ STRANY............................................................................................................................................19
AMAZON ALEXA ................................................................................................................................................................................20
NASTAVENÍ ALEXA PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE BOSE MUSIC ...............................................................................................20
PŘÍSTUP K ALEXA .........................................................................................................................................................................20
PŘIZPŮSOBENÍ PŘEDVOLBY............................................................................................................................................................22
NASTAVENÍ PŘEDVOLBY..............................................................................................................................................................22
PŘEHRÁVÁNÍ PŘEDVOLBY ...........................................................................................................................................................23
PŘIPOJENÍ BLUETOOTH ...................................................................................................................................................................24
PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ ...............................................................................................................................................24
ODPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ ................................................................................................................................................25
NOVÉ PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ .....................................................................................................................................25
VYMAZÁNÍ SEZNAMU ZAŘÍZENÍ SPÁROVANÝCH S REPRODUKTOREM .....................................................................................25
STAV SOUNDBARU ...........................................................................................................................................................................26
STAV WI-FI ....................................................................................................................................................................................26
STAV PŘIPOJENÍ BLUETOOTH......................................................................................................................................................26
STAV ALEXA ..................................................................................................................................................................................27
INDIKÁTOR VYPNUTÍ MIKROFONU.........................................................................................................................................................27
AKTUALIZACE A CHYBY ................................................................................................................................................................28
POKROČILÉ FUNKCE........................................................................................................................................................................29
AKTIVACE/DEAKTIVACE WI-FI......................................................................................................................................................29
PŘIPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VOLITELNÉ) ...................................................................................................................................29
OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA ..................................................................................................................................................................30
INSTALACE BATERIÍ DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE .......................................................................................................................30
ČIŠTĚNÍ SOUNDBARU ..................................................................................................................................................................30
VÝMĚNNÉ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ..............................................................................................................................................31
OMEZENÁ ZÁRUKA.......................................................................................................................................................................31
VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRAŃOVÁNÍ PROBLÉMŮ................................................................................................................................32
NEJPRVE VYZKOUŠEJTE NÁSLEDUJÍCÍ ŘEŠENÍ ..........................................................................................................................32
DALŠÍ ŘEŠENÍ...............................................................................................................................................................................32
RESETOVÁNÍ SOUNDBARU ..........................................................................................................................................................35
PŘÍLOHA: REFERENCE NASTAVENÍ .................................................................................................................................................36
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ .................................................................................................................................................................36
PŘIPOJENÍ SOUNDBAR K VAŠEMU TV .........................................................................................................................................37
KONTROLA ZVUKU .......................................................................................................................................................................38

OBSAH BALENÍ

OBSAH

Ověřte si, že balení obsahuje následující položky:

Bose Soundbar 700
BaSys CS
Bose Soundbar univerzální dálkové ovládání AA baterie (4x)
Optický kabel Čistící hadřík

Náhlavní systém ADAPTIQ

POZNÁMKA
Pokud je některá část produktu poškozená, nepoužívejte ji. Kontaktujte Vašeho autorizovaného prodejce Bose
nebo zákaznický servis Bose.
Navštivte: worldwide.Bose.com/Support/HS500

UMÍSTĚNÍ SOUNDBARU BaSys CS

DOPORUČENÍ

Pro získání nejlepšího výkonu doporučujeme během umístění soundbaru dodržovat následující doporučení:
Na horní plochu soundbaru nepokládejte žádné předměty.
Abyste zamezili bezdrátovým interferencím, umístěte další bezdrátové zařízení ve vzdálenosti 1–3 stopy (0,3
- 0,9 m) od soundbaru. Umístěte soundbar mimo kovové skříně a dostatečně daleko od ostatních AV kom-
ponentů a zdrojů přímého tepla.
Umístěte soundbar přímo pod (doporučeno) nebo nad Váš TV, a to tak, aby mřížka směřovala do místnosti.
Umístěte soundbar pogumovanou základnou na stabilní rovnou plochu. Aby bylo docíleno řádné podpory,
obě nožky se musí nacházet na ploše. V důsledku vibrací může dojít k pohybu soundbaru – zejména na
hladkém povrchu (mramor, sklo, leštěné dřevo, …).
Udržujte zadní část soundbaru ve vzdálenosti minimálně 0,4 palce (1 cm) od jakéhokoliv dalšího povrchu.
Blokování portů na této straně bude mít vliv na akustický výkon.
Ujistěte se, že v blízkosti je AC zásuvka.
Pro zajištění nejlepší kvality zvuku neumisťujte soundbar v uzavřené skříni nebo šikmo do rohu.
Pokud umisťujete soundbar na polici nebo stojan TV, umístěte přední část soundbaru tak blízko přední hraně
police nebo TV stojanu, jak jen to bude možné – tím docílíte optimálního akustického výkonu.

VAROVÁNÍ
Pokud soundbar používáte, nepokládejte jej na přední, zadní, boční nebo horní stranu!

MONTÁŽ SOUNDBARU NA STĚNU

Soundbar můžete namontovat na stěnu. Pro zakoupení nástěnné konzoly Bose Soundbar (Bose Soundbar Wall
Bracket) kontaktujte svého autorizovaného prodejce Bose.
Navštivte: www.worldwide.Bose.com/Support/SB700
VAROVÁNÍ
Pro montáž soundbaru použijte výhradně výše zmíněnou montážní sadu!

NAPÁJENÍ

PŘIPOJENÍ SOUNDBARU K NAPÁJENÍ

1. Připojte šňůru k konektoru napájení na zadní straně soundbaru.

BaSys CS2. Opačný konec síťové šňůry připojte do nástěnné AC zásuvky.

Soundbar se začne napájet a světelný indikátor se rozsvítí jantarově.

NETWORK STANDBY (SÍŤOVÝ POHOTOVOSTNÍ REŽIM)

Soundbar přechází do síťového pohotovostního režimu tehdy, kdy přestal zvuk a nedošlo ke stisknutí žádného
tlačítka po dobu 20 a více minut. Pro "probuzení" soundbaru ze síťového pohotovostního režimu:

Přehrávejte nebo znovu přehrávejte audio prostřednictvím Vašeho mobilního zařízení nebo aplikace Bose
Music.

Mluvte s Amazon Alexa.

Na dálkovém ovladači (DO) stiskněte tlačítko Zapnutí/vypnutí , SOURCE tlačítko nebo tlačítko Bose Music
a poté PRESET tlačítko.

POZNÁMKA
V síťovém pohotovostním režimu je stále možný přístup k Alexa, pokud je Alexa nastavena prostřednictvím aplikace
Bose Music a je zapnutý mikrofon.
Časovač pohotovostního režimu lze ovládat také prostřednictvím aplikace Bose Music.

NASTAVENÍ APLIKACE BOSE MUSIC

Aplikace Bose® Music Vám umožňuje nastavit a ovládat soundbar z jakéhokoliv mobilního zařízení, jako např.
smartphone nebo tabletu. Pomocí této aplikace bude Vaše zařízení fungovat jako dálkový ovladač pro soundbar.
Prostřednictvím aplikace můžete streamovat hudbu, nastavit a změnit předvolby, přidat hudební služby, prozkou-
mat internetová rádia, konfigurovat Alexa a spravovat nastavení soundbaru.
POZNÁMKA
Pokud již máte v aplikaci vytvořený účet Bose pro jiný produkt Bose – viz "Existující uživatelé aplikace Bose Music."

STAŽENÍ APLIKACE BOSE MUSIC

1. Stáhněte aplikaci Bose Music na Vašem mobilním zařízení.

2. Postupujte podle instrukcí.
POZNÁMKA
Pro získání doplňkových informací týkajících se aplikace Bose Music navštivte:

www.worldwide.Bose.com/Support/SB700
BaSys CS

EXISTUJÍCÍ UŽIVATELÉ APLIKACE BOSE MUSIC

PŘIŘAĎTE SOUNDBAR K EXISTUJÍCÍMU ÚČTU

1. V aplikaci Bose® Music z obrazovky My Bose klepněte na (+).

POZNÁMKA
Pro návrat na obrazovku My Bose klepněte na
BaSys CS v horním levém rohu.

2. Postupujte podle instrukcí.

PŘIPOJENÍ K POČÍTAČOVÉ WI-FI SÍTI

Pokud není soundbar připojen k síti

Pokud Váš soundbar není připojený k síti v důsledku změny jména Wi-Fi, hesla nebo routeru, přidejte soundbar do
Vaší existující sítě.

1. V aplikaci Bose Music zvolte Váš soundbar.

2. Na DO stiskněte a podržte tlačítko TV a tlačítko Přeskok vzad , dokud světelný indikátor dvakrát bíle
nezapulzuje a poté zčerná.
Když je soundbar připraven k připojení k Wi-Fi, světelný indikátor se rozsvítí jantarově.

3. Postupujte podle instrukcí.

Pokud je soundbar připojen k síti

Pokud je Váš soundbar připojen k počítačové síti a chcete jej připojit k nové síti, přidejte soundbar do nové počíta-
čové sítě.

1. V aplikaci Bose Music z obrazovky My Bose zvolte Váš soundbar.

2. Klepněte na obrázek soundbaru v pravém rohu dole na obrazovce.

3. Klepněte na Settings > Wi-Fi > Select a Different Network.

4. Postupujte podle instrukcí.

AUDIO KALIBRACE ADAPTIQ

Po nastavení soundbaru prostřednictvím aplikace Bose Music Vás aplikace vyzve k provedení audio kalibrace
ADAPTiQ pro zajištění nejlepšího akustického výkonu. Audio kalibrace ADAPTiQ provádí zákaznické úpravy zvuku
systému podle Vaší poslechové místnosti – převzetím pěti audio měření.

K provedení kalibrace audio budete potřebovat 10 minut – pokud je místnost tichá.

Během audio kalibrace ADAPTiQ mikrofon umístěný na horní části ADAPTiQ náhlavní sady (dodávané se soundba-
rem) měří zvukové charakteristiky Vaší poslechové místnosti pro stanovení optimální kvality zvuku.

PROVEDENÍ AUDIO KALIBRACE ADAPTIQ PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE BOSE MUSIC

Pokud později připojíte volitelný modul pro hloubky (bass module) nebo reproduktory surround (surround spea-
kers), přesuňte soundbar nebo nábytek a znovu proveďte audio kalibraci ADAPTiQ pro zajištění optimální kvality
zvuku.

1. V aplikaci Bose Music z obrazovky My Bose zvolte Váš soundbar.

2. Klepněte na obrázek soundbaru zapnuto pravém rohu dole na obrazovce.

3. Klepněte na Settings > ADAPTiQ > Run again.

4. Postupujte podle instrukcí.
BaSys CS

OVLÁDACÍ PRVKY SOUNDBARU

Ovládací prvky soundbaru jsou umístěny na horní části soundbaru a na dálkovém ovladači.

POZNÁMKA
Soundbar lze ovládat také prostřednictvím aplikace Bose Music.

BaSys CSTlačítko vypnutí mikrofonuACTION tlačítko

Indikátor vypnutí mikrofonu Světelný indikátor

OVLÁDACÍ PRVKY AMAZON ALEXA

Pro ovládání Alexa slouží ACTION tlačítko a tlačítko vypnutí mikrofonu .
Více informací týkajících se přístupu k Alexa s použitím ovládacích prvků reproduktoru viz strana 19.

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE (DO)

DO používejte k ovládání soundbaru, zdrojů připojených k soundbaru, připojení Bluetooth a předvoleb.

Zapnutí/vypnutí
soundbaru

Zapnutí/vypnutí
zvoleného zdroje
BaSys CS Volba zdroje při-
pojeného k Va-

šemu TV

SOURCE tlačítka

Tlačítka kabe-
lové/satelitní

funkce

Navigační tlačítka

Zobrazení domov- Ovládání hlasi-
ské stránky Inter- tosti
net TV nebo aktu-
Ovládání kanálů
ální domovské
stránky zdroje Předchozí ka-
nál/kapi-
Seznam nahra- tola/stopa
ných DVR pro-
Přehrávání médií
gramů
Numerické klá-
Ztlumit / zrušit vesy; čísla 1–6
ztlumení přehrávají hudbu
z přednastave-
ných streamova-

cích zdrojů

POZNÁMKA:
Vaše dálkové ovládání programujete prostřednictvím aplikace Bose Music.

Napájení na DO. Když je napájen, tlačítka

Pro zapnutí/vypnutí napájení soundbaru stiskněte tlačítko Zapnutí/vypnutí
DO se rozsvítí v závislosti na posledním aktivním zdroji.

Zapnutí/vypnutí
soundbaru

POZNÁMKY BaSys CS
Když zapojíte soundbar k nástěnné AC zásuvce, soundbar se automaticky začne napájet.
Když je soundbar napájen poprvé, implicitně se přepne na zdroj TV.
I tehdy, když se soundbar nenapájí, je stále možný přístup k Alexa, pokud je Alexa nastavena prostřednictvím
aplikace Bose Music a je zapnutý mikrofon.

Zdroje

Dálkové ovládání má k dispozici čtyři tlačítka programovatelných zdrojů ( , , ,a ).

Tato tlačítka můžete naprogramovat pro ovládání vašeho TV, kabelového/satelitního přijímače, herního systému,

DVD nebo Blu-ray Disc™ přehrávače, nebo jiného zdroje. Prostřednictvím DO lze zvolením různých vstupů na Va-

šem TV přepnout mezi zdroji.

Zapnutí/vypnutí Volba zdroje při-
zvoleného zdroje pojeného k Va-

šemu TV

SOURCE tlačítka

1. Na DO stiskněte příslušná tlačítka programovatelných zdrojů ( , , ,a ).
Tlačítka DO se rozsvítí v závislosti na zvoleném zdroji.

2. Stiskněte .

Zdroj se zapne.

3. Stiskněte .

4. Zvolte správný vstup na Vašem TV.

POZNÁMKY
Pokud je na Vašem TV aktivováno CEC, TV může automaticky přepnout zdroj, když je tento napájen.
Stisknutím tlačítka SOURCE na DO nezměníte vstup TV. Spouští se na soundbaru a změní režim DO tak, že DO
může ovládat funkce zdroje.
DO je naprogramováno k Vašemu TV během nastavení prostřednictvím aplikace Bose Music.
Pokud změníte Váš TV, pro naprogramování DO Vašeho nového TV použijte aplikaci Bose Music.

Předvolby
Soundbar poskytuje šest předvoleb, na které můžete nastavit a přehrávat audio z Vašich oblíbených hudebních
služeb. Jakmile jsou nastaveny, přístup k Vaší hudbě je možný kdykoliv, a to pouhým stiskem tlačítka nebo pro-
střednictvím aplikace Bose Music.

PRESET tlačítka
(1–6)

Více informací ohledně předvoleb viz "Přizpůsobení předvolby"
BaSys CS

Přehrávání médií, kanály a nastavení hlasitosti Ovládání hlasi-
tosti
Ztlumit / zrušit
ztlumení Ovládání kanálů

Předchozí ka-
nál/kapi-
tola/stopa

Přehrávání médií
BaSys CS
FUNKCE CO UDĚLAT?

Přehrávání/Pauza Klepněte na .
Když je audio pozastaveno, strany světelného indikátoru svítí bíle, dokud není
audio obnoveno.

Přeskok vpřed Stiskněte .

Přeskok vzad Stiskněte .

Předchozí kanál/kapitola/stopa Stiskněte .

Klepněte na (+).

Hlasitost (+) POZNÁMKA

Pro rychlé zvýšení hlasitosti klepněte a podržte (+).

Klepněte na (–).

Hlasitost (-) POZNÁMKA

Pro rychlé snížení hlasitosti klepněte a podržte (–).

Ztlumit / zrušit ztlumení Stiskněte .
Když je audio ztlumeno, strany světelného indikátoru svítí bíle, dokud není au-
Přepínání kanálů o 1 nahoru dio obnoveno.
Přepínání kanálů o 1 dolů POZNÁMKA
Pro obnovení audia můžete také stisknout (+).

Stiskněte .

Stiskněte .

Kabelové/satelitní funkce

Tlačítka (červené, zelené, žluté, modré) na DO odpovídají barevným funkčním tlačítkům Vašeho kabelového/sate-
litního přijímače. Viz Návod k obsluze Vašeho kabelového/satelitního přijímače.

NASTAVENÍ HLOUBEK

1. V aplikaci Bose Music z obrazovky My Bose zvolte Váš soundbar.

2. Klepněte na obrázek soundbaru v pravém rohu dole na obrazovce.

3. Pro nastavení hloubek klepněte na Adjustments.

PROGRAMOVÁNÍ DO TŘETÍ STRANY

Můžete naprogramovat DO třetí strany – například DO Vašeho kabelového/satelitního přijímače – pro ovládání
soundbaru. Instrukce viz Návod k příslušnému DO, případně webová stránka.

Po naprogramování umožňuje DO jiné značky strany provádět základní ovládání soundbaru (zapnutí/vypnutí, hla-
sitost).

POZNÁMKA
Ne všechny DO třetích stran jsou kompatibilní se soundbarem. Aby bylo možné ovládat soundbar, DO musí podpo-
rovat infračervené (IR) signály.
BaSys CS

AMAZON ALEXA

Soundbar umožňuje použití Amazon Alexa. Prostřednictvím Alexa můžete požádat o přehrávání hudby, poslech
zpravodajství, zjištění předpovědi počasí, ovládání domácích smart zařízení atd. Použití Alexa na Vašem soundbaru
je stejně jednoduché jako položení otázky.

Pouze položte otázku nebo použijte tlačítko ACTION a Alexa Vám ihned odpoví.

POZNÁMKA
Alexa není k dispozici ve všech jazycích a zemích.

NASTAVENÍ ALEXA PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE BOSE MUSIC
BaSys CS
1. V aplikaci Bose Music z obrazovky My Bose zvolte Váš soundbar.

2. Klepněte na obrázek soundbaru v pravém rohu dole na obrazovce.

3. Klepněte na Settings > Voice Assistant.

4. Postupujte podle instrukcí.

POZNÁMKA
Pokud se ve Vaší domácnosti nachází více produktů Bose Music, Bose pro bezproblémový zážitek s Voice Assistant
doporučuje, aby nastavení Alexa pro veškeré produkty Bose Music provedla jedna osoba ze svého účtu Bose Music.

PŘÍSTUP K ALEXA

Přístup k Alexa je možný použitím Vašeho hlasu nebo ACTION tlačítka .

POZNÁMKA
Více informací ohledně funkcí Alexa viz: www.worldwide.Bose.com/Support/SB700

Použijte svůj hlas

Pro přístup k Alexa vyslovte spouštěcí slovo - "Alexa" - a poté Váš požadavek.

Pro přístup k Alexa vyslovte spouštěcí slovo - "Alexa" - a poté Váš požadavek.

K VYZKOUŠENÍ PŘÍKLADY TOHO, CO ŘÍCI
Mluvte s Alexa
Přehrávejte audio "Alexa, what's the weather?" (Alexo, jaké je počasí?)

Ovládejte hlasitost "Alexa, play Niall Horan." (Alexo, přehraj Nialla Horana.)
Přehrávání ze specifické audio služby Jako implicitní hudební služba je nastavena Amazon Music. Pro
změnu implicitné hudební služby použijte aplikaci Alexa.
Přeskok na následující skladbu
Přehrávání na specifickém reproduktoru "Alexa, turn the volume up." (Alexo, zvyš hlasitost.)

Nastavení časovače "Alexa, play NPR on iHeartRadio." (Alexo, přehrávej NPR z
iHeartRadio.)
Objevování dalších schopností
"Alexa, next song." (Alexo, další skladbu.)
Zastavení Alexa
"Alexa, play funk in the living room." (Alexo, přehrávej funk v
obývacím pokoji.)

"Alexa, set a timer for 5 minutes." (Alexo, nastav časovač na 5
minut.)

"Alexa, what new skills do you have?" (Alexo, jaké máš nové
schopnosti?)

"Alexa, stop." (Alexo, zastav.)

Použití ovládacích prvků soundbaru

Pro ovládání Alexa slouží ACTION tlačítko a tlačítko vypnutí mikrofonu . Ovládací prvky reproduktoru jsou
umístěny na horní části soundbaru. ACTION tlačítko

Tlačítko vypnutí mikrofonu

Indikátor vypnutí mikrofonuBaSys CSSvětelný indikátor

K VYZKOUŠENÍ CO ŘÍCI?
Přístup k Alexa Klepněte na a poté vyslovte požadavek.
Seznam věcí k vyzkoušení viz
Časovač vypnutí www.worldwide.Bose.com/Support/HS500
Zastavení Alexa Klepněte na .
Vypnutí/zapnutí mikrofonu Klepněte na .
Klepněte na .
POZNÁMKA
Když je mikrofon vypnutý, indikátor svítí červeně a přístup k
Alexa není možný.

PŘIZPŮSOBENÍ PŘEDVOLBY BaSys CS

Prostřednictvím aplikace Bose Music nebo DO můžete ovládat předvolby.
POZNÁMKA
Předvolby nelze nastavit v režimu Bluetooth.

NASTAVENÍ PŘEDVOLBY

1. Streamujte hudbu prostřednictvím aplikace Bose Music.
2. Na DO stiskněte tlačítko Bose Music .

Tlačítko Bose
Music

3. Stiskněte a přidržte PRESET tlačítko, dokud neuslyšíte tón.

PRESET tlačítko

PŘEHRÁVÁNÍ PŘEDVOLBY

1. Na DO stiskněte tlačítko Bose Music .
2. Pro přehrávání hudby stiskněte PRESET tlačítko.

PRESET tlačítko
BaSys CS

PŘIPOJENÍ BLUETOOTH BaSys CS

Bezdrátová technologie Bluetooth Vám umožňuje streamovat hudbu z mobilních zařízení, jako např. smartphone
nebo tabletu, a přenosných počítačů. Před zahájení streamování ze zařízení musíte toto zařízení nejprve připojit k
soundbaru.
Při používání Bluetooth na soundbaru mějte na paměti následující:

V seznamu zařízení spárovaných se soundbarem lze uložit až osm mobilních zařízení.
V jednom okamžiku lze přehrávat audio pouze z jednoho zařízení.
Připojení Bluetooth lze ovládat také prostřednictvím aplikace Bose Music.

PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ

1. Klepněte a přidržte tlačítko Bluetooth na DO, dokud indikátor nebude pulzovat modře.

BLUETOOTH tla-
čítko

2. Aktivujte funkci Bluetooth na Vašem mobilním zařízení.
TIP
Menu Bluetooth obvykle najdete v menu Nastavení (Settings).
3. Ze seznamu zařízení zvolte Váš soundbar.
TIP
Vyhledejte jméno, které jste zadali pro Váš soundbar v aplikaci Bose Music. Pokud jste soundbar nepojmenovali,
objeví se implicitní jméno.

Jakmile je připojen, uslyšíte tón. Světelný indikátor se rozsvítí bíle, poté zčerná. Jméno soundbaru se se objeví na
seznamu mobilních zařízení.

ODPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ

Pro odpojení Vašeho zařízení použijte menu Bluetooth na Vašem mobilním zařízení.

NOVÉ PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ

Na DO stiskněte tlačítko Bluetooth .
Soundbar se pokusí spojit s nejnověji připojeným zařízením.

POZNÁMKY
Ujistěte se, že je na Vašem mobilním zařízení spuštěna funkce Bluetooth.
Toto zařízení musí být v dosahu (30 stop - 9 m) a zapnuté.

VYMAZÁNÍ SEZNAMU ZAŘÍZENÍ SPÁROVANÝCH S REPRODUKTOREM

Klepněte a přidržte dobu 10 sekund , dokud indikátor dvakrát modře zapulzuje.
Reproduktor je připraven k připojení mobilního zařízení.
BaSys CS

STAV SOUNDBARU

Světelný LED indikátor umístěný na přední straně soundbaru ukazuje stav soundbaru.

BaSys CS Světelný indikátor

STAV WI-FI

Ukazuje stav připojení Wi-Fi reproduktoru. STAV SYSTÉMU
AKTIVITA INDIKÁTORU Připojování k Wi-Fi
Pulzující bílá
Připojeno k Wi-Fi
Bílá, která zčerná
STAV SYSTÉMU
STAV PŘIPOJENÍ BLUETOOTH Připraveno k připojení mobil-
ního zařízení
Ukazuje stav připojení Bluetooth pro mobilní zařízení Připojování k mobilnímu za-
AKTIVITA INDIKÁTORU řízení
Pulzující modrá Připojeno k mobilnímu zaří-
zení
Pulzující bílá
Připojování k Wi-Fi
Bílá, která zčerná

Modře dvakrát zapulzuje

STAV ALEXA BaSys CS STAV SYSTÉMU
Alexa je nečinná
Ukazuje stav Amazon Alexa.
AKTIVITA INDIKÁTORU Alexa poslouchá
Nesvítí
Alexa přemýšlí
Bílá přejde do středu, poté Alexa hovoří
svítí Oznámení od Alexa

Bílá přechází do stran

Pulzující bílá (plná)

Pulzující (žlutá)

Indikátor vypnutí mikrofonu

AKTIVITA INDIKÁTORU Indikátor vypnutí mikrofonu
Červená (svítí) STAV SYSTÉMU
Mikrofon je vypnut

AKTUALIZACE A CHYBY STAV SYSTÉMU

Ukazuje stav aktualizací software a upozornění na chyby. Probíhá nastavení Wi-Fi
AKTIVITA INDIKÁTORU
Jantarová (svítí) Stahování aktualizací
Bílá přechází zprava doleva
Bílá přechází zleva doprava Aktualizace reproduktoru
Jantarově čtyřikrát zapulzuje
Chyba zdroje – viz aplikace
Červeně čtyřikrát zapulzuje Bose® Music
Požadavek je dočasně ne-
Červená (svítí) dostupný, zkuste to znovu
BaSys CS později
Chyba reproduktoru – kon-
taktujte zákaznický servis
Bose.

POKROČILÉ FUNKCE

AKTIVACE/DEAKTIVACE WI-FI

Na DO stiskněte a podržte tlačítko Bose Music a tlačítko Přeskok vpřed , dokud světelný indikátor
dvakrát bíle nezapulzuje a poté zčerná.

Tlačítko BoseBaSys CS
Music

Tlačítko Přeskok
vpřed

PŘIPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VOLITELNÉ)

K Vašemu soundbaru lze připojit jakékoliv z tohoto příslušenství. Více informací viz Návod pro uživatele příslušen-
ství.

Bose Bass Module 500: www.worldwide.Bose.com/Support/BASS500
Bose Bass Module 700: www.worldwide.Bose.com/Support/BASS700
Acoustimass 300 bass module: www.global.Bose.com/Support/AM300
Bose Surround Speakers: www.worldwide.Bose.com/Support/WSS
Virtually Invisible 300 wireless surround speakers: www.global.Bose.com/Support/VI300

OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA BaSys CS

INSTALACE BATERIÍ DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE

1. Otevřete bateriový prostor (vysuňte jeho kryt) na zadní straně DO.

2. Vložte čtyři baterie AA (IEC-LR3) 1,5 V. Při vložení baterií dbejte na správnou polaritu baterií – viz značky (+)
a (-) uvnitř bateriového prostoru.

3. Nasuňte zpět kryt bateriového prostoru.

ČIŠTĚNÍ SOUNDBARU

Povrch reproduktoru očistěte měkkou suchou tkaninou.
VAROVÁNÍ
Zabraňte vniknutí kapalin do otvorů na přístroji.
Do systému nevhánějte vzduch.
Pro čištění systému nepoužívejte vysavač!
V blízkosti systému nepoužívejte žádné spreje.
Nepoužívejte ředidla/rozpouštědla chemikálie, ani čistící roztoky s obsahem alkoholu, amoniaku, nebo abraziv.
Zabraňte vniknutí předmětů do otvorů na přístroji.

VÝMĚNNÉ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Výměnné díly a příslušenství si můžete objednat prostřednictvím zákaznického servisu Bose.
Navštivte: www.worldwide.Bose.com/Support/SN700

OMEZENÁ ZÁRUKA

Reproduktor je kryt omezenou zárukou. Pro detaily týkající se omezené záruky navštivte naši webovou stránku
na www.global.Bose.com/warranty.
Pro instrukce týkající se registrace Vašeho produktu navštivte www.global.Bose.com/register.
Neprovedení registrace neovlivňuje Vaši omezenou záruku.
BaSys CS

VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRAŃOVÁNÍ PROBLÉMŮ

NEJPRVE VYZKOUŠEJTE NÁSLEDUJÍCÍ ŘEŠENÍ

Pokud nastane problém se soundbarem:
Ujistěte se, že je soundbar připojen k nástěnné AC zásuvce pod napětím.
Zkontrolujte veškeré kabely
Ověřte stav světelného indikátoru.
Přesuňte soundbar z dosahu (1–3 stopy, 0,3 - 0,9 m) možných interferencí (bezdrátové routery, bezdrátové
telefony, televize, mikrovlnné trouby atd.).
Přesuňte soundbar do doporučovaného rozsahu Vašeho bezdrátového routeru nebo mobilního zařízení –
tím zajistíte správné fungování.
Umístěte soundbar v souladu s pokyny pro umístění.

DALŠÍ ŘEŠENÍ
BaSys CS
Pokud nedokážete vyřešit Váš problém, tabulka níže Vám nabízí identifikaci symptomů a řešení běžných pro-
blémů.
Pokud se Vám nepodařilo vyřešit Váš problém, kontaktujte zákaznický servis Bose.
Navštivte: www.worldwide.Bose.com/Support/SB700

PŘÍZNAKY ŘEŠENÍ

Na Vašem TV se nenachází HDMI Připojte soundbar k Vašemu TV prostřednictvím audio konvertoru a samostat-

eARC (ARC) nebo optický konek- ného audio kabelu, jako například koaxiálního 3,5 mm nebo analogového au-

tor dio kabelu (není součástí dodávky).

Typ konvertoru a kabelu, který potřebujete, závisí na výstupních audio konek-

torech na Vašem TV.

Soundbar není napájen Připojte síťovou šňůru do jiné nástěnné AC zásuvky.

Použijte DO pro zapnutí soundbaru.

Odpojte síťové vidlice soundbaru a volitelného modulu pro hloubky (bass mo-

dule) nebo reproduktorů surround (surround speakers), počkejte 30 sekund a

poté je pevně zapojte do nástěnné AC zásuvky.

DO nefunguje správně nebo ne- Při vložení baterií dbejte na správnou polaritu baterií – viz značky (+) a (-) uvnitř

funguje vůbec bateriového prostoru.

Vyměňte baterie.

Ujistěte se, že se DO nachází v operačním rozsahu (20 stop - 0,6 m) sound-

baru.

Ujistěte se, že mezi DO a soundbarem nejsou žádné překážky.

Stisknutím tlačítka hlasitosti na DO, pokud se rozsvítí správné tlačítko zdroje,

že se nacházíte na správném zdroji.

Na soundbaru klepněte a přidržte ACTION tlačítko po dobu 5 sekund pro

spárování DO se soundbarem. Vložte baterie do DO. DO se zapne a rozsvítí se

SOURCE tlačítka.

POZNÁMKA

Toto řešení platí pouze tehdy, pokud není nastavena Alexa.

PŘÍZNAKY ŘEŠENÍ

Přerušované nebo žádné audio Pokud strany světelného indikátoru pulzují, je soundbar umlčen. Pro zrušení

ztlumení stiskněte tlačítko Ztlumit / zrušit ztlumení .

Ujistěte se, že Vaše mobilní zařízení není umlčeno.

Zvyšte úroveň hlasitosti na soundbaru nebo mobilním zařízení.

Přepněte na jiný zdroj.

Přehrávejte audio z jiné aplikace nebo hudební služby.

Pokud audio pochází ze zdroje Wi-Fi, resetujte router.
BaSys CS
Restartujte Vaše mobilní zařízení.

Ujistěte se, že používáte Bluetooth kompatibilní mobilní zařízení.

POZNÁMKA

K soundbaru nelze připojit Bluetooth sluchátka.

Ujistěte se, že HDMI kabel soundbaru je připojen ke konektoru Vašeho TV

označeného jako eARC nebo ARC (Audio Return Channel), ne do standardního

HDMI konektoru. Pokud Váš TV není vybaven konektorem HDMI eARC nebo

ARC, připojte soundbar prostřednictvím optického kabelu.

Pokud je soundbar připojený ke konektoru HDMI eARC nebo ARC Vašeho TV,

ujistěte se, že je v systémovém menu Vašeho TV aktivováno CEC (Consumer

Electronics Control). Váš TV může na CEC odkazovat pod jiným názvem. Viz

Návod k obsluze Vašeho TV.

Odpojte HDMI kabel soundbaru z konektoru HDMI eARC nebo ARC Vašeho TV

a znovu jej připojte.

Připojte optický kabel ke konektoru Vašeho TV označenému Output nebo OUT,

nikoliv Input nebo IN.

Odpojte vidlice soundbaru a volitelného modulu pro hloubky (bass module)

nebo reproduktorů surround (surround speakers), počkejte 30 sekund a poté

je pevně zapojte do nástěnné AC zásuvky.

Soundbar nepřipojí modul pro Odhalování a odstraňování závad viz Návod pro uživatele Vašeho modulu pro

hloubky (bass module) nebo hloubky (bass module) nebo surround reproduktorů (surround speakers).

surround reproduktory (surround Ujistěte se, že modul pro hloubky (bass module) nebo surround reproduktory

speakers) (surround speakers) jsou kompatibilní se soundbarem.

Odpojte vidlice soundbaru a volitelného modulu pro hloubky (bass module)

nebo reproduktorů surround (surround speakers), počkejte 30 sekund a poté

je pevně zapojte do nástěnné AC zásuvky.

Žádný zvuk z modulu pro hloubky Ujistěte se, že modul pro hloubky (bass module) nebo surround reproduktory

(bass module) nebo surround re- (surround speakers) jsou kompatibilní se soundbarem.

produktorů (surround speakers) Ujistěte se, že software v aplikaci Bose Music je aktuální.

Upravte úroveň basů prostřednictvím aplikace Bose Music.

Přepněte na jiný zdroj.

Zvuk vychází z reproduktorů TV Ujistěte se, že HDMI kabel soundbaru je připojen ke konektoru Vašeho TV

označeného jako eARC nebo ARC (Audio Return Channel).

Pokud Váš TV není vybaven konektorem HDMI eARC nebo ARC, připojte sound-

bar prostřednictvím optického kabelu.

Vypněte reproduktory Vašeho TV. Viz Návod k obsluze Vašeho TV.

Pokud je soundbar připojený ke konektoru HDMI eARC nebo ARC Vašeho TV,

ujistěte se, že je v systémovém menu Vašeho TV aktivováno CEC (Consumer

Electronics Control). Váš TV může na CEC odkazovat pod jiným názvem. Viz

Návod k obsluze Vašeho TV.

Odpojte HDMI kabel soundbaru z konektoru HDMI eARC nebo ARC Vašeho TV

a znovu jej připojte.

Snižte hlasitost Vašeho TV na nejnižší hodnotu.

Připojte k soundbaru prostřednictvím HDMI kabelu a optického kabelu.

Špatný nebo zkreslený zvuk Pokud je to možné, vyzkoušejte různé zdroje.

Ujistěte se, že z Vašeho TV může vystupovat surround audio. Viz Návod k ob-

sluze Vašeho TV.

Pokud je audio přehráváno z jiného zařízení, na tomto zařízení snižte hlasitost.

Upravte úroveň basů prostřednictvím aplikace Bose Music.

Vypněte reproduktory Vašeho TV. Viz Návod k obsluze Vašeho TV.

Spusťte audio kalibrace ADAPTiQ.

PŘÍZNAKY ŘEŠENÍ

Soundbar nepřehrává audio ze Prostřednictvím aplikace Bose Music nastavte CEC na alternativní (Alterna-

správného zdroje nebo po zdržení tive).

zvolí nesprávný zdroj Deaktivujte CEC na Vašem zdroji (více informací viz Návod ke zdroji).

Připojte k soundbaru prostřednictvím HDMI kabelu a optického kabelu.

Soundbar a zdroj se neza- Na DO stiskněte tlačítko zdroje, u kterého došlo ke ztrátě synchronizace.

pnou/nevypnou současně Stiskněte tlačítko Zapnutí/vypnutí pro zapnutí/vypnutí zdroje.

Soundbar se nepřipojí k síti Wi-Fi V aplikaci Bose Music zvolte správné jméno sítě a zadejte síťové heslo (rozli-
BaSys CS
šují se malá a velká písmena).

Ujistěte se, že soundbar a Vaše mobilní zařízení jsou připojeny ke stejné síti

Wi-Fi.

Pokud se Vaše informace o síti změnily, podívejte se na stranu 17.

Aktivujte Wi-Fi na mobilním zařízení používaném pro nastavení.

Zavřete ostatní spuštěné aplikace na Vašem mobilním zařízení.

Restartujete Vaše mobilní zařízení a router.

Pokud Váš router podporuje pásma 2,4 GHz a 5 GHz, ujistěte se, že Vaše mo-

bilní zařízení a soundbar se připojují je stejnému pásmu.

POZNÁMKA

Ke každému pásmu přiřaďte samostatné jméno – tím se ujistíte, že se připo-

jujete je správnému pásmu.

Resetujte router.

Odpojte vidlice soundbaru a volitelného modulu pro hloubky (bass module)

nebo reproduktorů surround (surround speakers), počkejte 30 sekund a poté

je pevně zapojte do nástěnné AC zásuvky. Odinstalujte a poté znovu nainsta-

lujte aplikaci Bose Music na Vašem mobilním zařízení restartujte nastavení.

Připojte k síti prostřednictvím ethernetového kabelu.

Soundbar se nepřipojí k mobil- Vypněte a znovu zapněte funkci Bluetooth na Vašem mobilním zařízení.

nímu zařízení Vymažte soundbar ze seznamu Bluetooth. Znovu jej připojte.

Připojte jiné mobilní zařízení.

Ujistěte se, že používáte Bluetooth kompatibilní mobilní zařízení.

POZNÁMKA

K soundbaru nelze připojit Bluetooth sluchátka.

Vymažte soundbar z Vašeho seznamu mobilních zařízení spárovaných pro-

střednictvím Bluetooth a znovu jej připojte.

Vymažte sezam zařízení spárovaných se soundbarem a znovu připojte.

Aplikace Bose Music na mobilním Ujistěte se, že je aplikace Bose Music kompatibilní s Vaším zařízením.

zařízení nereaguje Navštivte: www.worldwide.Bose.com/Support/SB700

Odinstalujte a poté znovu nainstalujte aplikaci Bose Music na Vašem mobil-

ním zařízení.

Soundbar není viditelný pro při- Prostřednictvím aplikace Bose Music se ujistěte, že je na Vašem soundbaru

dání k dalšímu účtu Bose povoleno sdílení.

Ujistěte se, že soundbar a Vaše mobilní zařízení jsou připojeny ke stejné síti

Wi-Fi.

Alexa nereaguje Ujistěte se, že je Alexa nastavena prostřednictvím aplikace Bose Music.

POZNÁMKA

Reproduktor musí být nastaven a připojen k Vaší síti Wi-Fi prostřednictvím apli-

kace Bose Music.

Ujistěte se, že je Alexa k dispozici ve Vaší zemi.

Ujistěte se, že tlačítko vypnutí mikrofonu nesvítí červeně.

Doplňková podpora viz: www.worldwide.Bose.com/Support/SB700

Alexa nereaguje Ujistěte se, že jsou nastavené předvolby.

RESETOVÁNÍ SOUNDBARU BaSys CS

Reset na tovární nastavení smaže veškeré zdroje, nastavení hlasitosti, síťová nastavení a nastavení audio kalib-
race ADAPTiQ soundbaru a vrátí je zpět na tovární nastavení.
1. Na DO stiskněte a podržte tlačítko Zapnutí/vypnutí a tlačítko Přeskok vpřed po dobu 5 sekund, dokud

světelný indikátor dvakrát bíle nezapulzuje a poté zčerná.

Tlačítko Za-
pnutí/vypnutí

Tlačítko Přeskok
vpřed

Soundbar se rebootuje. Když je reset dokončen, světelný indikátor se rozsvítí jantarově.
2. Pro obnovení síťových a audio nastavení soundbaru:

a. Spusťte aplikaci Bose Music na Vašem mobilním zařízení a přidejte soundbar do Vaší sítě (viz "Existu-
jící uživatelé aplikace Bose Music").

b. Proveďte audio kalibraci ADAPTiQ prostřednictvím aplikace Bose Music.

PŘÍLOHA: REFERENCE NASTAVENÍ

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Připojte soundbar k Vašemu TV prostřednictvím jedné z následujících možností:

Možnost 1 (upřednostňováno): HDMI eARC nebo ARC (Audio Return Channel)
BaSys CS
Možnost 2: Optický

POZNÁMKA:
Upřednostňovaná možnost je připojení soundbaru ke konektoru HDMI eARC nebo ARC Vašeho TV prostřednictvím

HDMI kabelu.

1. Na zadní straně Vašeho TV najděte konektor HDMI IN a konektory Audio OUT (digitální).

POZNÁMKA
Konektor Vašeho TV nemusí vypadat stejně jako na obrázku. Vyhledejte konektor podle tvaru nebo barvy.

Možnost 1 Možnost 2
(Upřednostňováno)

Možnost 1 (upřednostňováno): HDMI eARC nebo ARC: Pro toto připojení použijte HDMI kabel.

Možnost 2: Optický: Pokud Váš TV není vybaven konektorem HDMI eARC nebo ARC, použijte optický

kabel.

2. Zvolte audio kabel.

PŘIPOJENÍ SOUNDBAR K VAŠEMU TV BaSys CS

Po zvolení audio kabelu připojte soundbar k Vašemu TV.
Možnost 1 (upřednostňováno): HDMI eARC nebo ARC
1. Jeden konec HDMI kabelu zapojte do konektoru HDMI eARC nebo ARC Vašeho TV.
POZNÁMKA
Ujistěte se, že jste připojili HDMI kabel ke konektoru HDMI eARC nebo ARC na Vašem TV, nikoliv standardnímu
HDMI konektoru. Pokud Váš TV není vybaven konektorem HDMI eARC nebo ARC, viz strana 48.
2. Zasuňte druhý konec kabelu do konektoru HDMI (ARC) na soundbaru.

Možnost 1: Optický kabel
Pokud Váš TV není vybaven konektorem HDMI eARC nebo ARC, použijte optický kabel k připojení soundbaru k
Vašemu TV.
1. Nejprve odstraňte z obou koncovek optického kabelu plastové krytky!

VAROVÁNÍ
Zasunutím koncovky kabelu do konektoru se špatnou orientaci může dojít k poškození koncovky a/nebo konek-
toru!
2. Jeden konec optického kabelu zapojte do konektoru Optical OUT Vašeho TV.
3. Přidržte koncovku kabelu na opačném konci optického kabelu.
4. Vyrovnejte koncovku kabelu s konektorem OPTICAL IN na soundbaru a opatrně ji zasuňte do konektoru.

POZNÁMKA:BaSys CS
Konektor je vybaven sklopnou krytkou, která se při zasunutí koncovky kabelu sklopí dovnitř.
5. Pevně zasuňte koncovku kabelu do konektoru tak, až uslyšíte/ucítíte "zacvaknutí".

KONTROLA ZVUKU

POZNÁMKA
Abyste se vyhnuli poslechu zkresleného audia, vypněte reproduktory Vašeho TV! Podrobnější informace viz Návod

k obsluze Vašeho TV.
1. Zapněte Váš TV.
2. Pokud používáte kabelový/satelitní přijímač nebo jiný sekundární zdroj zvuku:

a. Zapněte tento zdroj.
b. Zvolte příslušný TV vstup.
3. Pokud soundbar není napájen, stiskněte tlačítko Zapnutí/vypnutí na DO.
Uslyšíte, zda ze soundbaru vystupuje zvuk.
4. Stiskněte tlačítko Ztlumit / zrušit ztlumení .
Z reproduktorů TV přijímače nebo soundbaru nevystupuje zvuk.
POZNÁMKA
Pokud ze soundbaru nevychází zvuk nebo pokud zvuk vychází z reproduktorů Vašeho TV, viz "Odhalování a odstra-
ňování problémů".

Ředitelství Bose Corporation:

1-877-230-5639
©2018 Bose Corporation.
Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována, modifikovány, distribuována, nebo jinak užívána bez předchozího
písemného svolení.

Copyright © 2018 for Czech Translation

BaSys CS, s.r.o.
Sodomkova 1478/8 | 102 00 Praha 10 | www.basys.cz

All rights reserved.


Click to View FlipBook Version