The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-12 08:23:01

Pioneer DDJ-1000 CZ

Pioneer DDJ-1000 CZ

DJ kontrolér

DDJ-1000

pioneerdj.com/support/
rekordbox.com

Často kladené otázky a další informace o podpoře tohoto produktu naleznete na
výše uvedené webové stránce.

Návod k obsluze

Upozornění na autorská práva ............................................................................ 33

ObsahBaSys CS

Jak číst v tomto návodu
• Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu Pioneer DJ. Prosím, před
použitím tohoto produktu si přečtěte tento návod k obsluze i Příručku
rychlým startem (Quick Start Guide). Oba návody obsahují důležité
informace, které vám pomohou pochopit, jak správně svůj model ovládat.
•V tomto návodu jsou názvy tlačítek a terminálů tohoto produktu uvedeny
v hranatých závorkách ([ ]). (např. tlačítko [FILE], [CUE], výstupní terminál
[PHONES]), apod.¨
• Obrazovky nabídek, vnější vzhled, provedení a specifikace softwaru a/nebo
hardwaru, popisované v tomto návodu jsou založeny na produktu, který je
neustále vyvíjen a vylepšován, a proto se mohou lišit od zde uváděných
specifikací.
• V závislosti na operačním systému, nastavení prohlížeče, atd., se postupy
popisované v tomto návodu, mohou od skutečnosti lišit.
Tento návod se skládá především z vysvětlení funkcí tohoto zařízení jako
hardwaru. Podrobné pokyny pro ovládání softwaru rekordbox naleznete v
návodu k rekordboxu.
• Návod k používání softwaru rekordbox si můžete stáhnout z následujících
stránek:

rekordbox.com/manual

Před spuštěním

Vlastnosti ............................................................................................................. 3
Příslušenství ......................................................................................................... 3
Zobrazení úvodu rekordboxu .......................................................................... 3
rekordbox ............................................................................................................. 3
Instalace softwaru rekordbox ............................................................................ 4

Názvy a funkce součástí

Horní panel .......................................................................................................... 5
Sekce Browser .................................................................................................... 5
Sekce Deck ........................................................................................................... 6
Sekce zobrazení Jogu .......................................................................................... 8
Sekce Mixer .......................................................................................................... 8
Zadní panel ........................................................................................................ 10
Přední panel ....................................................................................................... 11

Základní provozování

Příklad připojení ................................................................................................... 12
Spuštění systému .................................................................................................. 15
Vypnutí systému ................................................................................................... 16

Pokročilé provozování

Používání 4 beat loop ....................................................................................... 17
Používání manuálních smyček ....................................................................... 17
Používání performance padů .......................................................................... 17
Používání režimu slip mode ........................................................................... 20
Používání funkce Fader Start .......................................................................... 21
Používání efektů ............................................................................................... 21
Používání funkce BEAT FX ............................................................................ 21
Typy BEAT FX .................................................................................................. 22
Používání funkce SOUND COLOR FX ........................................................ 24
Používání mikrofonu ....................................................................................... 24
Používání externích vstupů ............................................................................. 25

Změna nastavení

Spuštění režimu nástroje (utilities mode) ..................................................... 26
Změna nastavení s rekordboxem ................................................................... 26
Nastavení softwarových nástrojů (Utility) .................................................... 28

Doplňující informace

Odstraňování problémů .................................................................................. 29
Displej z tekutých krystalů .............................................................................. 30
Tok signálu ........................................................................................................ 31
Použití tohoto přístroje jako kontroléru pro další DJ software ................. 31
Ochranné známky a registrované ochranné známky .................................. 33

2 Cz

Před spuštěním Před spuštěním

Vlastnosti rekordbox

Tento přístroj je DJ zařízení typu "all-in-one", navržené speciálně pro rekord- • rekordbox
box dj. Jeho rozhraní obsahuje různé ovládací prvky, jako jsou "BIG JOG", rekordbox je software pro správu hudby pro DJe - pro přípravu stop a jejich DJ
"PERFORMANCE PADY" a "4-KANÁLOVÝ MIXER", jsou umístěny intu- přehrávání.
itivně, s cílem umožnit vám maximální možnosti pro vaše individuální potře- • rekordbox dj
by DJ performancí za využití softwaru rekordbox dj. Celá řada vstupních a DJ performanční funkce rekordboxu se nazývají rekordbox dj.
výstupních terminálů také podporuje různé DJ styly, a už na pohled vysoce Pro možnost používání rekordbox dj zadejte licenční klíč, uvedený na kartě s
kvalitní DJ konstrukce tohoto přístroje vám umožní jeho používání pro růz- licenčním klíčem pro rekordbox dj, jenž je součástí tohoto produktu.
norodé scény a prostředí, jako jsou noční kluby a domácí party.
Provozní prostředí
PříslušenstvíBaSys CS
Podporované CPU a požadavky na paměť
• Napájecí adaptér operační systémy Procesor Intel® Core™ i7, i5, i3
• Napájecí kabel Mac: macOS High Sierra 10.13/ Procesor Intel® Core™ 2 Duo 2.0 GHz nebo lepší
• USB kabel 1 Sierra 10.12 (nejnovější aktualiza-
• Záruční list (pouze pro některé regiony) 2 ce), OS X 10.11/10.10 (nejnovější 4 GB RAM nebo větší
• Návod k obsluze (Stručná příručka - Quick Start Guide) aktualizace Procesor Intel® Core™ i7, i5, i3
• Karta s licenčním klíčem k softwaru rekordbox dj Procesor Intel® Core™ 2 Duo 2.0 GHz nebo lepší
1 Součástí tohoto přístroje je jeden USB kabel. Windows: verze 32-bit nebo
Chcete-li připojit dvě jednotky, připravte si samostatný kabel, který 64-bit OS Windows 10, 4 GB RAM nebo větší
odpovídá standardu USB 2.0. Windows 8.1, nebo Windows 7
2 Produkty pouze pro Evropu: Příslušné informace jsou uvedeny na (nejnovější service pack)
zadní straně "Návodu k obsluze (Stručná příručka - Quick Start Guide).
Ostatní PC je nutné propojit s tímto zařízením přes
Pozor USB port port USB 2.0
Rozlišení displeje 1 280 x 768 nebo vyšší
Licenční klíč nelze vydat opakovaně. Dávejte pozor, abyste jej neztratili. Připojení k internetu Připojení k internetu je nutné pro registraci uživatelského
účtu rekordbox a nutného stahování softwaru.
Zobrazení úvodu rekordboxu
• Další informace o nejnovější systémových požadavcích, kompatibilitě a podporovaných
1 V počítači spusťte webový prohlížeč a přejděte na tuto operačních systémech pro rekordbox, viz:
stránku: rekordbox.com/system
• Provoz není zaručen na všech počítačích a to ani v případě, že jsou splněny všechny
rekordbox.com/manual požadované provozní podmínky pro operační prostředí zde uvedené.
• V závislosti na nastavení úspory energie v počítači, atd., CPU a pevného disku nemusí
2 V úvodu rekordboxu klepněte na požadovaný jazyk. být dostatečně zajištěny možnosti zpracování. Platí zejména pro notebooky: zkontrolujte,
zda je počítač užíván za řádných podmínek tak, aby při použití rekordboxu poskytoval
konstantní vysoký výkon (například připojením k síťovému napětí).
• Používání internetu vyžaduje samostatnou smlouvu s poskytovatelem internetové
služby a úhrady poplatků.
• U podpory operačních systémů se předpokládá, že používáte nejnovější verze
operačních systémů / service pack.

Cz 3

Instalace softwaru rekordbox Instalace (Windows)

Příprava rekordboxu Nepřipojujte tento přístroj k počítači, dokud nebude instalace kompletně
dokončena.
Pokud používáte rekordbox poprvé, nebo pokud používáte rekordbox 4.x • Před zahájením instalace se přihlaste do počítače jako správce.
nebo starší verzi, software nainstalujte podle následujícího postupu. Pokud je v PC spuštěna nějaká aplikace/program, ukončete je.
Pokud jste již nainstalovali rekordbox ver. 5.x, aktualizujte jej na nejnovější
verzi pomocí správce aktualizací rekordbox Update Manager. V tomto 1 Rozbalte stažený soubor softwaru rekordbox.
případě není třeba provádět následující instalační postup. Podrobné
informace o procesu aktualizace získáte také na webových stránkách, viz 2 Poklepáním rozbalte soubor softwaru a potom spusťte
níže, kde si přečtěte část "rekordbox Introduction". instalační program.
Viz rekordbox.com/manual
• Jako uživatel jste zodpovědný za přípravu počítače, síťových zařízení a 3 Pečlivě si přečtěte podmínky licenční smlouvy, a pokud
dalších komponent provozního prostředí pro řádné připojení k Internetu. souhlasíte, zvolte [Agree] [Souhlasím] a klepněte na
tlačítko [Next][Další].

BaSys CSPostup instalace • Pokud nesouhlasíte s obsahem licenční smlouvy, klepnutím na tlačítko
[Cancel] instalaci zrušte.
Postup instalace se liší v závislosti na operačním systému (OS) vašeho Po zadání cílového umístění se spustí instalace.
počítače.

Instalace (Mac)

Nepřipojujte tento přístroj k počítači, dokud nebude instalace kompletně
dokončena.
• Pokud je v PC spuštěna nějaká aplikace/program, ukončete je.

1 Rozbalte stažený soubor softwaru rekordbox.
2 Poklepáním rozbalte soubor softwaru a potom spusťte
instalační program.
3 Pečlivě si přečtěte podmínky licenční smlouvy softwaru, a
poté klepněte na tlačítko [Agree] [Souhlasím].

Když je instalace dokončena, zobrazí se zpráva o dokončení.

4 Klepnutím na tlačítko [Finish] [Dokončit] instalaci
dokončete.

• Pokud nesouhlasíte s obsahem licenční smlouvy, klepnutím na tlačítko
[Disagree] [Nesouhlasím] instalaci zrušte.

4 Jakmile se zobrazí obrazovka pro dokončení instalace,
klikněte na [Close] [Zavřít].

Tím je instalace dokončena.

4 Cz

Názvy a funkce součástí Sekce Browser Názvy a funkce součástí

Horní panel

1

1 Sekce BrowserBaSys CS 23
2 Sekce Deck
3 Sekce Mixer 1 Otočný volič

Otočení:
Přesune kurzor výběru v softwaru rekordbox dj.
[SHIFT] + otočení:
Zvětšuje nebo zmenšuje zvětšené zobrazení průběhu křivek waveform
softwaru rekordbox dj. Otočte vpravo pro zvětšení zobrazení křivek
waveform, nebo doleva pro zmenšení zobrazení křivek waveform.
Stisknutí:
Pokud je tento volič stisknut, zatímco je kurzor nastaven na stopu, je
stopa načtena na deck. Pokud je stisknut otočný volič, když je kurzor
ve složce nebo playlistu, kurzor se přesune ze stromového zobrazení na
seznam stop.
• Pokud je zobrazena paleta playlistů, kurzor může být přesunut mezi
stromovým zobrazením, seznamem stop a seznamem videí.
• V rekordboxu dj jsou v sekci browse k dispozici stromové zobrazení,
seznam stop a paleta playlistu. Pro další informace o funkcích
jednotlivých sekcí, viz návod k rekordboxu.
Stisknutí dvakrát:
Načte stopu načtenou na deck, který není provozován, na deck, který je
provozován. Stopa se načte na pozici přehrávání beze změny.

2 BACK tlačítko

Stisknutí:
Po každém stisknutí se přesune kurzor mezi stromovým zobrazením a
seznamem stop.
• Pokud je zobrazena paleta playlistů kurzor může být přesunut mezi
stromovým zobrazením, seznamem stop a seznamem videí.
• V rekordboxu dj jsou v sekci browse k dispozici stromové zobrazení,
seznam stop a paleta playlistu. Pro další informace o jednotlivých
funkcích sekcí, viz návod k rekordboxu.
[SHIFT] + stisknutí:
Zobrazí nebo skryje paletu playlistu rekordbox dj.

3 VIEW tlačítko

Stisknutí:
Snižuje velikost zobrazení decku rekordboxu dj a rozšiřuje zobrazení
oblasti prohlížeče (browser). Opětovným stisknutím tlačítka změnu
zrušíte.
[SHIFT] + stisknutí:
Přesune kurzor na [Related Tracks] (Související stopy) v oblasti
stromového zobrazení.
Stisknutí + podržení:
Zaregistruje nebo odstraní vybranou stopu do/ze seznamu tagů [Tag
List].

Cz 5

Sekce DeckBaSys CS 4 SLIP tlačítko

Tato sekce se používá k ovládání čtyř decků. Tlačítka a ovládací prvky pro Stisknutí:
ovládání decků 1 a 3 jsou umístěny na levé straně kontroléru, prvky pro Zapne nebo vypne režim slip.
ovládání decků 2 a 4 jsou umístěny na pravé straně kontroléru. = Použití režimu slip (str. 20)
[SHIFT] + stisknutí:
4 Zapne nebo vypne režim VINYL.

1 Jog - sekce zobrazení 5 JOG FEELING ADJUST ovladač

= Sekce zobrazení kola Jog (str. 8) Upravuje zatížení, použité při otáčení otočného kolečka Jog.
Otočením ve směru hodinových ručiček zvýšíte zatížení a otáčením
2 Jog proti směru hodinových ručiček snížíte zatížení.

Otáčení horní částí, pokud je režim VINIL zapnutý: 6 BEAT SYNC tlačítko
Provádění scratchingu.
Otáčení vnější částí nebo otáčení horní částí Jogu, když je režim VINYL Stisknutí:
vypnutý: Automaticky synchronizuje s tempy (pitche) a beat gridy decku,
Provádění pitch bendingu (nastavení rychlosti přehrávání). nastaveného jako master pro synchronizaci.
[SHIFT] + otáčení horní částí:
Lze nastavit interval beat gridu pro načtenou stopu. [SHIFT] + stisknutí:
[SHIFT] + otáčení vnější částí: Nastaví deck, jehož tlačítko je stisknuto, jako master deck pro
Celý beat grid načtené stopy lze posunout doleva nebo doprava. synchronizaci.
[SEARCH] + otáčení horní částí:
Stopa je posunutá vysokou rychlostí ve směru otáčení Jogu. 7 MASTER TEMPO tlačítko

3 QUANTIZE tlačítko Stisknutí:
Zapne nebo vypne funkci Master Tempo.
Stisknutí: • Je-li funkce Master tempo zapnutá, key (klíč) se nezmění, ani když je
Zapne funkci QUANTIZE (kvantizace). rychlost přehrávání změněna pomocí slideru [TEMPO].
Pokud je funkce kvantize zapnuta při nastavení hot cue, bod se
automaticky nastaví na nejbližší pozici beatu. [SHIFT] + stisknutí:
• Rozlišení kvantizovaného beatu lze vybrat v [Preferences] v Při každém stisknutí se změní rozsah variability [TEMPO] slideru takto:
rekordboxu.
Stisknutí (v pohotovostním režimu): ±6% ±10% ±16% WIDE
Zruší pohotovostní režim.
• Tato funkce je k dispozici pouze pro tlačítko na levé straně decku. 8 TEMPO slider

6 Cz Použijte pro nastavení rychlosti přehrávání stopy.

9 HOT CUE tlačítko režimu

Stisknutí:
Nastavení režimu hot cue.
= Použití hot cue bodů (str. 17)

[SHIFT] + stisknutí:
Nastaví režim keyboard.
= Použití režimu keyboard (str. 19 )

a PAD FX1 tlačítko režimu

Stisknutí:
Nastaví režim pad FX mode 1.
= Použití pad FX (str. 18 )

[SHIFT] + stisknutí:
Nastaví režim pad FX mode 2.
= Použití pad FX (str. 18 )

b BEAT JUMP tlačítko režimu

Stisknutí:
Nastaví režim beat jump.
= Použití režimu beat jump (str. 18 )

[SHIFT] + stisknutí:
Nastaví režim beat loop.
= Použití smyček beat loop (str.19 )

c SAMPLER tlačítko režimu

Stisknutí:
Nastaví režim sampler.
= Použití funkce sampler (str. 19 )

[SHIFT] + stisknutí:
Nastaví režim key shift.
= Použití funkce key shift (str.19 )

d PAGE c, d tlačítko

Stisknutí:
Přepne stranu padu v režimu padu.
= Použití performance padů (str. 17 )

[SHIFT] + stisknutí: p LOOP OUT, LOOP 2X (OUT•2X) tlačítko Názvy a funkce součástí
Přepne banku sampleru.
BaSys CS Stisknutí:
e KEY SYNC tlačítko Během normálního přehrávání nastaví bod smyčky (loop-out) a spustí
přehrávání smyčky. Během přehrávání smyčky zdvojnásobí její délku.
Posune klíč (shift key) přehrávané stopy na vybraném decku na stejný [SHIFT] + stisknutí:
klíč, jako zdrojová stopa, na dominantní klíč (5 stupňů vyšší) nebo na Během přehrávání smyčky stiskněte toto tlačítko a zároveň stiskněte
subdominantní klíč (4 stupně vyšší). tlačítko [SHIFT] pro jemné vyladění bodu smyčky (loop-out) pomocí
Jogu. Pokud stisknete toto tlačítko při současném stisku tlačítka
f KEY RESET tlačítko [SHIFT], když je přehrávání smyčky zrušeno, vrátíte se do předchozí-
ho nastaveného bodu smyčky a spustí se přehrávání smyčky.
Resetuje klíč přehrávané stopy na vybraném decku na původní klíč.
q 4 BEAT LOOP/EXIT tlačítko
g Performance pady
Stisknutí:
Pady se dosáhne různých performančních výkonů při vystoupení. Během normálního přehrávání nastaví smyčku auto beat loop (4 beat)
= Použití performance padů (str. 17) a spustí přehrávání smyčky. Během přehrávání smyčky zruší její
přehrávání.
h PLAY/PAUSE f tlačítko [SHIFT] + stisknutí:
Přepíná status smyčky uložené ve stopě mezi aktivním a neaktivním.
Pro přehrávání / pozastavení stop. (Active Loop)
• Pokud stisknete toto tlačítko při stisknutí tlačítka [SHIFT] v režimu
i CUE tlačítko přehrávání, u smyček uložených v této stopě se aktivuje smyčka, která
je nejblíže pozici přehrávání.
Nastavuje, přehrává a vyvolává out cue body. • Když je vyvolána smyčka, která je uložena v stopě a stiskne se toto
• Když je stisknuto tlačítko [CUE] během pauzy, cue bod je nastaven. tlačítko při stisknutí tlačítka [SHIFT], vyvolaná smyčka se stává aktivní
• Když je stisknuto tlačítko [CUE] během přehrávání, stopa se vrací na nebo neaktivní.
cue bod a pozastaví se. (Back Cue)
• Při stisknutí a podržení tlačítka [CUE] po návratu přehrávání do cue Cz
bodu, přehrávání pokračuje tak dlouho, dokud je tlačítko stisknuto.
(Cue Sampler)

j SEARCH m, n tlačítka

Stisknutí:
Použijte pro vyhledání začátků tracků.

Stisknutí + podržení:
Rychle vpřed nebo vzad během stisknutí tlačítka.

[SHIFT] + stisknutí:
Vyvolá uložené cue a loop body.

k MEMORY tlačítko

Stisknutí:
Slouží k ukládání cue a loop bodů do paměti.
[SHIFT] + stisknutí:
Vymaže uložené cue a loop body.

l SHIFT tlačítko

Pokud stisknete tlačítko SHIFT během stisknutí jiného tlačítka, vyvolá
další funkci.

m DECK volicí tlačítko

Přepíná deck, který chcete ovládat.

n SLIP REVERSE tlačítko

Stisknutí:
Při stisknutí tlačítka [SLIP REVERSE] bude přehrávání probíhat
opačným směrem a při uvolnění tohoto tlačítka se obnoví normální
přehrávání.
• Během reverzního přehrávání pokračuje normální přehrávání na pozadí.
Pokud je tlačítko uvolněno, normální přehrávání pokračuje od aktuálního
přehrávání v pozadí.
• Přehrávání "Slip reverse" se po 8-mi beatech automaticky zruší a
normální přehrávání se obnoví i v případě, že je tlačítko [SLIP REVERSE]
stlačeno.
[SHIFT] + stisknutí:
Přehrává stopu v opačném směru. Reverzní přehrávání se zruší a
normální přehrávání se obnoví po opětovném stisknutí tlačítek [SHIFT]
a [SLIP REVERSE].

o LOOP IN, LOOP 1/2X (IN•1/2X) tlačítko

Stisknutí:
Během normálního přehrávání nastaví bod smyčky (loop-in point).
Během přehrávání smyčky zkrátí délku přehrávání smyčky na polovinu.

[SHIFT] + stisknutí:
Během přehrávání smyčky stiskněte toto tlačítko a zároveň stiskněte
tlačítko [SHIFT] pro jemné vyladění bodu smyčky (loop-in point)
pomocí Jogu.

7

Sekce zobrazení Jogu v [Preferences]. Podrobnosti o postupu pro změnu nastavení
naleznete v návodu k rekordboxu.
Při načtení stopy ze softwaru rekordbox se v sekci zobrazení Jogu zobrazí
následující informace. c Zobrazení bodů cue/loop/hot cue point v paměti

1 Zobrazení s indikací označující cue body, body smyček a hot cue body
nastavené v načtené stopě.
2
8 d Zobrazení pozice přehrávání
9
Zobrazení aktuální pozice přehrávání.
3a
4b e Zobrazení času (minuty, sekundy)

c Zobrazuje zbývající nebo uplynulý čas.
5d Zobrazené informace můžete změnit v rekordboxu v
6e [Preferences].
7f = Změna nastavení pomocí rekordboxu (str. 26)
• Beat smyčky (loop beat) se zobrazuje v zobrazení času během
g přehrávání smyčky.
h
f Zobrazení MASTER
1 Zobrazení čísla decku
Rozsvítí se, když je provozovaný deck nastaven jako master.
Zobrazení čísla aktuálně provozovaného decku.
g Zobrazení činnosti
2 Zobrazení přebalu
Zobrazí aktuální pozici přehrávání.
Zobrazení přebalu pro načtenou stopu. V rekordboxu v [Preferences] Otáčí se během přehrávání, a zastaví se při pozastavení.
můžete změnit, zda chcete přebal zobrazit nebo skrýt.
= Změna nastavení pomocí rekordboxu (str. 26) h Zobrazení SYNC

3 Zobrazení klíče Rozsvítí se, když je zapnuto [BEAT SYNC].
BaSys CS
Zobrazení aktuálního klíče. Sekce Mixer

4 Zobrazení variace klíče 44

Zobrazení variace mezi původním klíčem stopy a aktuálním klíčem. r
s
5 Zobrazení CUE SCOPE t

Zobrazení s indikátorem označující cue body, body smyček a hot cue vu
body nastavené v intervalu od 4 barů před a 16 barů po aktuální pozice 1 Indikátor mikrofonu
přehrávání. Zobrazuje značky ve 4-bar intervalech 4 bary s pozicí
nastavení a vyvolání cue nebo loop jako referenční bod. V rekordboxu = Používání mikrofonu (str. 24)
v [Preferences] můžete změnit, zda chcete CUE SCOPE zobrazit nebo
skrýt. 2 OFF, ON, TALK OVER volící spínač
= Změna nastavení pomocí rekordboxu (str. 26)
Zapíná a vypíná mikrofon.
6 Zobrazení statusu decku = Používání mikrofonu (str. 24)

Aktuální status decku je indikován barvou pozadí. 3 USB A, PHONO/LINE, USB B volící spínač
Bílá (jasná): On-air s vybraným deckem 1 nebo deckem 2
Bílá (tmavá): Off-air s vybraným deckem 1 nebo deckem 2 Volí vstupní zdroj pro jednotlivé kanály z komponent připojených
Modrá (jasná): On-air s vybraným deckem 3 nebo deckem 4 k tomuto přístroji.
Modrá (tmavá): Off-air s vybraným deckem 3 nebo deckem 4 • [USB A]: Používá stopu načtenou v decku rekordboxu dj.
Červená (jasná): Slip přehrávání
• Zobrazení pro slip přehrávání má prioritu bez ohledu na status
vybraného decku.

7 Zobrazení cue bodu

Zobrazení pozice nastavení a vyvolání cue bodu.

8 Zobrazení BPM

Zobrazení aktuální hodnoty BPM.

9 Zobrazení rychlosti přehrávání

Hodnota se mění v závislosti na poloze [TEMPO] slideru.

a Zobrazení rozsahu úpravy rychlosti přehrávání

Zobrazuje rozsah, ve kterém lze nastavit rychlost přehrávání.

b Zobrazení křivek (Waveform)

Zobrazuje průběh křivek zvuku (Waveform).
Můžete přepínat barvu a formát křivky ([Full Waveform]/[Half
Waveform]) ve spojení s nastavením [Waveform] v rekordboxu

8 Cz

• [PHONO/LINE]: Používá phono úroveň (pro MM vložky) výstupního k SOUND COLOR FX SELECT tlačítka Názvy a funkce součástí
zařízení (analogový přehrávač, atd.), připojeného na vstupní terminály
BaSys CS[PHONO/LINE]. Zapíná a vypíná SOUND COLOR FX.
= Používání externích vstupů (str. 25) = Použití funkce SOUND COLOR FX (str. 24)
• [USB B]: Používá stopu načtenou v decku rekordboxu dj.
l MIC EQ (HI, LOW) ovladač
4 USB A, LINE, USB B volící spínač
Upraví kvalitu tónů kanálů [MIC1] a [MIC2].
Volí vstupní zdroj pro jednotlivé kanály z komponent připojených k
tomuto přístroji. m MIC2 LEVEL ovladač
• [USB A]: Používá stopu načtenou v decku rekordboxu dj.
• [LINE]: Používá linkovou úroveň (DJ přehrávač, atd.) výstupního Slouží k nastavení úrovně zvukového výstupu z kanálu [MIC2].
zařízení, připojeného na vstupní terminály [LINE].
= Používání externích vstupů (str. 25) n MIC1 LEVEL ovladač
• [USB B]: Používá stopu načtenou v decku rekordboxu dj.
Slouží k nastavení úrovně zvukového výstupu z kanálu [MIC1].
5 MASTER LEVEL ovladač
o Indikátor úrovně kanálu
Upravuje úroveň zvukového výstupu na master kanálu.
Zobrazuje úroveň zvuku každého kanálu předtím, než projde
6 CLIP indikátor kanálovými fadery.

[CLIP] bliká, když je výstupní úroveň příliš vysoká. p TRIM ovladač
- Bliká pomalu: indikuje, že zvuk bude zkreslený.
- Bliká rychle: indikuje, že je zvuk zkreslený. Upravuje úroveň zvukového výstupu z každého kanálu.

7 Master level indikátor q EQ (HI, MID, LOW) ovladač

Zobrazuje úroveň zvukového výstupu master kanálu. Posiluje nebo potlačuje frekvence pro různé kanály.

8 BOOTH MONITOR LEVEL ovladač r COLOR ovladač

Upravuje úroveň zvukového výstupu booth kanálu. Změní parametry SOUND COLOR FX různých kanálů.

9 MASTER CUE tlačítko s Headphones CUE tlačítko

Výstup zvuku z master kanálu do sluchátek. Stisknutí:
Výstup zvuku kanálu, pro který je toto tlačítko stisknuto, odesílá na
a Zobrazení efektové sekce sluchátka.
[SHIFT] + stisknutí:
Zobrazí název efektu, BPM, parametr efektu atd. Tempo každého decku lze nastavit klepnutím na toto tlačítko.
(Funkce Tap)
b BEAT c, d tlačítka
t Kanálový fader
Stisknutí:
Nastavení frakce beatu pro synchronizaci zvuku efektů. Upravuje úroveň zvukového výstupu každého kanálu.

Stisknutí [SHIFT] + [BEAT c]: u Volicí spínač přiřazení crossfaderu
Nastaví režim automatického měření BPM ze vstupního zvukového
signálu. Přiřadí výstup kanálu na crossfader.
[A]: Výstupy na [A] (vlevo) crossfaderu.
Stisknutí [SHIFT] + [BEAT d]: [B]: Výstupy na [B] (vpravo) crossfaderu.
Nastaví režim ručního zadávání BPM. [THRU]: Vyberte, pokud nepoužíváte crossfader. Signály
crossfaderem neprocházejí.
c BEAT FX SELECT ovladač
v Crossfader
Nastaví typ BEAT FX.
Výstupy zvuku přiřazený volicím spínačem přiřazení crossfaderu.
d BEAT FX CH SELECT ovladač
Za knoby kanálového faderu a crossfaderu netahejte nadměrnou silou.
Přepíná kanál, na který má být aplikován BEAT FX. Knoby nejsou odnímatelné. Vynaložením nadměrné síly na knoby se může
přístroj poškodit!
e BEAT FX LEVEL/DEPTH ovladač

Upraví kvantitativní parametr BEAT FX.

f BEAT FX ON/OFF tlačítko

Stisknutí:
Zapnutí/vypnutí BEAT FX.

[SHIFT] + stisknutí:
Zapnutí release FX pro rekordbox.
= Použití funkce BEAT FX (str. 21)

g HEADPHONES LEVEL ovladač

Nastavuje úroveň zvukového výstupu pro sluchátka.

h HEADPHONES MIXING ovladač

Nastavení vyvážení hlasitosti monitoru mezi zvukem
kanálů, pro které je stisknuto tlačítko headphones
[CUE] (sluchátek) a zvukem master kanálu.

i SAMPLER VOL ovladač

Upravuje úroveň zvuku sampleru.

j SAMPLER CUE tlačítko

Výstup zvuku sampleru do sluchátek.

Cz 9

Zadní panel

1 2 3 4 567 8 76 9 a b c d e
c MIC1 vstupní terminály
1 Kensington security slot
2 MASTER 1 výstupní terminál Zde připojte mikrofon.
• Lze použít XLR konektor nebo jack Ø 6,3 mm.
Připojte k výkonovému zesilovači, aktivním reproduktorům, atd.
• Kompatibilní s vyváženými výstupy typu XLR. Ujistěte se, že je d u spínač
používáte jako vyvážené výstupy.
• Dávejte pozor, abyste omylem nepřipojili napájecí kabel od jiného Zapne tento přístroj nebo jej přepne do pohotovostního režimu.
přístroje.
• Nepřipojujte na terminál, který může dodávat fantómové napájení. e DC IN terminál

3 MASTER 2 Pro připojení k elektrické zásuvce pomocí dodávaného síťového
adaptéru (pomocí napájecího kabelu).
Připojte k výkonovému zesilovači, aktivním reproduktorům, atd. • Napájecí adaptér připojte až po dokončení všech připojení mezi
• Kompatibilní s nevyvážemi výstupy typu RCA. zařízeními.
• Používejte pouze dodaný napájecí adaptér.
4 BOOTH výstupní terminál
f Kabelový háček
Výstupní terminály pro booth monitor.
• Kompatibilní s vyváženými výstupy typu TRS. Ujistěte se, že je Slouží k přichycení kabelu napájecího adaptéru.
používáte jako vyvážené výstupy. • Pokud je adaptér nebo USB kabel odpojen během přehrávání, zvuk
• Zvuk master kanálu lze vyvést z výstupních terminálů [BOOTH] bez se přeruší.
ohledu na úroveň zvuku nastavenou pro master kanál.
Úroveň zvuku lze nastavit pomocí ovladače [BOOTH MONITOR
LEVEL].
BaSys CS
5 SIGNAL GND terminál

Slouží pro připojení zemnícího vodiče analogového přehrávače. To
pomáhá snížit šum, když je připojen analogový přehrávač.

6 LINE/PHONO spínač

Vybírá vstupní zdroj jednotlivých kanálů ze zařízení připojených k
tomuto přístroji.
- [PHONO]: Vyberte při použití výstupního zařízení phono úrovně (MM
vložky) (analogový přehrávač, atd.), připojeného na vstupní terminály
[LINE/PHONO].
- [LINE]: Tuto volbu vyberte při použití výstupního zařízení linkové
úrovně (DJ přehrávač, atd.), připojeného na vstup [LINE/PHONO].

7 LINE/PHONO vstupní terminály

Připojte výstupní zařízení phono úrovně (MM kazety) (analogový
přehrávač, atd.) nebo výstupní zařízení linkové úrovně (DJ přehrávač,
atd.) Vstupní zdroj přepněte podle připojeného zařízení pomocí spínače
[LINE/PHONO] na zadním panelu tohoto přístroje.
• Nejprve nastavte spínač [USB A, PHONO/LINE, USB B] na horní
straně tohoto přístroje na [PHONO/LINE].

8 LINE vstupní terminály

Připojte k DJ přehrávači nebo jinému zařízení linkové úrovně.
• Nejprve nastavte spínač [USB A, LINE, USB B] na horní straně tohoto
přístroje na [LINE].

9 USB terminály (USB B)

Připojení k počítači.
• Připojte toto zařízení k počítači nebo produktu, který odpovídá
rozhraní USB 2.0 napřímo pomocí přiloženého USB kabelu.
• USB rozbočovač nelze použít.

a USB terminály (USB A)

Připojení k počítači.
• Připojte toto zařízení k počítači nebo produktu, který odpovídá
rozhraní USB 2.0 napřímo pomocí přiloženého USB kabelu.
• USB rozbočovač nelze použít.

b MIC2 vstupní terminály

Zde připojte mikrofon.
• Lze použít pouze jack Ø 6,3 mm.

10 Cz

Přední panel Názvy a funkce součástí

BaSys CS 1
1 PHONES výstupní terminály

Zde připojte sluchátka.
Kompatibilní se stereo jackem Ø 6,3 mm a stereo mini jackem
Ø 3,5 mm.

Cz 11

Základní provozování

• Napájecí adaptér připojte až po dokončení všech propojení mezi zařízeními.
• Ujistěte se, že před provedením nebo změnou připojení mezi zařízeními je napájecí adaptér odpojen od elektrické zásuvky.
Viz návod k obsluze pro připojování dalších komponent.
• Používejte pouze síťový adaptér, dodávaný s tímto přístrojem.
• Používejte pouze USB kabel, dodávaný s tímto přístrojem nebo kabel kompatibilní s rozhraním USB 2.0.
• USB rozbočovač nelze použít.

Příklad připojení

Připojení vstupních terminálů

Zadní panel

*Analogový přehrávač
BaSys CS *2 DJ přehrávač DJ přehrávač Přenosné audio Do elektrické
zařízení zásuvky
Napájecí kabel
AUDIO OUT CONTR (dodávaný)
RL
Síťový
adaptér
(dodávaný)

RL RL

RL RL

Přenosné audio DJ přehrávač *1 Analogový přehrávač *2 DJ přehrávač Počítač Mikrofon
zařízení

*1 Při připojení analogového přehrávače přepněte přepínač [LINE/PHONO] vedle terminálů na [PHONO].
*2 Při připojení DJ přehrávače přepněte přepínač [LINE/PHONO] vedle terminálů na [LINE].

Kabelový háček

• Upevněte napájecí kabel z adaptéru do háčku na kabely.

Napájecí kabel z adaptéru upevněte do háčku na kabely. Tím se zabrání
náhodnému vytažení kabelu a rozpojení kontaktů.
• Neupevňujte napájecí kabel od adaptéru nepřirozeně zahnutý / zalomený.
Je-li trvale nesprávně uchycený, může dojít k jeho poškození, což bude mít
za následek vadný kontakt a/nebo přerušované napájení.
• Pokud je kabel od napájecího adaptéru během přehrávání odpojen, zvuk
bude přerušen.

12 Cz

Připojení výstupních terminálů Základní provozování

Zadní panel

Komponenta, zesilovač,
aktivní reproduktor, atd.

RL

BaSys CS Výkonový zesilovač, Výkonový zesilovač
aktivní reproduktory, atd. (pro booth monitor),
aktivní reproduktory, atd.
Přední panel

Sluchátka
1 Ujistěte se, že pro vyvážený výstup používáte výstupní terminály
[MASTER 1]. Pokud jsou připojeny k nevyváženému vstupu (jako je
RCA) pomocí redukčního kabelu XLR na RCA (nebo redukčního
adaptéru), apod., může se snížit kvalita zvuku nebo může dojít k šumu.
Pro připojení k nevyváženému vstupu (jako je RCA) použijte výstupní
terminály [MASTER 2].
2 Dávejte pozor, abyste omylem nevložili napájecí kabel jiné jednotky do
výstupních terminálů [MASTER 1].
Nepřipojujte terminály, které by mohly dodávat phantomové napájení do
výstupních terminálů [MASTER 1].
3 Ujistěte se, že pro vyvážený výstup používáte výstupní terminály
[BOOTH]. Pokud jsou připojeny k nevyváženému vstupu (jako je RCA
nebo TS konektor) pomocí redukčního kabelu TRS na RCA (nebo
redukčního adaptéru), TS kabelu, atd., může se snížit kvalita zvuku nebo
může dojít k šumu.

Cz 13

Připojení 6 Stiskněte tlačítko [u] na zadním panelu tohoto přístroje
pro zapnutí napájení.
1 Připojte sluchátka na výstupní terminály [PHONES].

Tento přístroj se zapne.
• Pro uživatele Windows
Pokud je tento přístroj poprvé připojen k počítači nebo je připojen k
jinému USB portu na počítači, může objevit zpráva [Installing device
driver software] (Instalace ovladače softwaru). Chvíli počkejte, dokud
se nezobrazí zpráva [Your devices are ready for use] (Vaše zařízení
jsou připravena k použití).

7 Zapněte napájení zařízení, připojených k výstupním
terminálům (aktivních reproduktorů, výkonového zesilovače,
komponent, atd.).

• Když jsou mikrofon, DJ přehrávač nebo jiné externí zařízení připojeny
na vstupní terminály, napájení tohoto zařízení se také zapne.
BaSys CS2 Připojte zařízení, jako jsou aktivní reproduktory,
výkonový zesilovač, a komponenty na výstupní terminály
[MASTER 1] nebo [MASTER 2].

Aktivní reproduktory, atd.

• Pro výstup zvuku z výstupních terminálů [BOOTH] připojte zařízení,
jako jsou reproduktory na výstupní terminály [BOOTH].

3 Připojte toto zařízení k počítači pomocí USB kabelu.

USB kabel
(součástí dodávky)

4 Zapněte napájení počítače.
5 Připojte síťový adaptér.

Do elektrické
zásuvky

Napájecí kabel
(součástí balení)

Síťový adaptér
(součástí balení)

14 Cz

Spuštění systému Načtení audio stop do decku Základní provozování

Spuštění softwaru rekordbox Tato část vysvětluje, jak načíst audio stopu na deck 1 (levý). Tento popis je
uveden jako příklad.
Při prvním spuštění jsou vyžadovány registrace účtu a aktivace softwaru
rekordbox dj. Podrobné informace o všech pracovních postupech získáte v 1
návodu k softwaru rekordbox dj a na stránce:
rekordbox.com/manual 1 Otočný volič
• Otáčením otočného voliče vyberte audio stopu z [Collection]
Pro Mac a potom jej stiskněte.

V aplikaci Finder vyhledejte a otevřete složku [Applications] a pak Stopa je načtena na deck.
poklepejte na ikonu [rekordbox].

Pro Windows 10

V nabídce [Start] klepněte na ikonu [Pioneer] > [rekordbox].

Pro Windows 8.1

V [Přehledu aplikací] klepněte na ikonu [rekordbox].

Pro Windows 7

V nabídce [Start] klepněte na ikony > [All Programs] > [Pioneer] >
[rekordbox X.X.X X.X.X] > [rekordbox X.X.X].
BaSys CS
Kontrola nastavení zvuku

Zkontrolujte, zda jsou nastavení [Audio] v [Preferences] v rekordboxu
nastavena následovně:

Pro Mac

[Audio]: [DDJ-1000]
[Output channels]:
[Master Output]: [DDJ-1000: MASTER]
[Headphones Output]: [DDJ-1000: HEADPHONES]

Pro Windows

[Audio]: [DDJ-1000 ASIO]
[Output channels]:
[Master Output]: [DDJ-1000 ASIO: MASTER]
[Headphones Output]: [DDJ-1000 ASIO:HEADPHONES]

Pokud je PC MASTER OUT povoleno ("enabled"), informace “+ Name of
audio device in computer” ("+ Název zvukového zařízení v počítači") se také
zobrazí po [MASTER] v položce [Master Output] v nastavení [Audio].

Přidávání hudebních souborů do [Collection]

Seznam souborů stop, spravovaných rekordboxem, se zobrazují na obrazovce
kolekcí [Collection].
Zaregistrujte skladby v počítači jako kolekci hudby pro rekordbox a analyzujte
je, aby bylo možné tyto stopy používat s rekordboxem.

1 Ve stromovém zobrazení klepněte na tlačítko [Collection].

Zobrazí se seznam stop registrovaných v [Collection].

2 Otevřete Finder (Vyhledávač v Macu) nebo Průzkumník
Windows (Windows Explorer) a přetáhněte soubory stop či
složky obsahující soubory stop do seznamu stop.

Soubory stop jsou přidány do [Collection] a spustí se analýza průběhu
křivek "waveform" souborů stop. Počkejte, dokud nebude dokončena
analýza všech souborů stop.

Cz 15

Přehrávání hudebního souboru 2 Stiskněte tlačítko [PLAY/PAUSE f] pro přehrání stopy.

Následující část popisuje postup pro výstup zvuku z decku 1 jako příklad.

3 Otočte ovladačem [TRIM].

Nastavte ovladač [TRIM] tak, aby indikátor úrovně kanálu svítil
v nejvyšší úrovni oranžově.

4 Posuňte fader kanálu směrem vpřed.

5 Otáčením ovladače [MASTER LEVEL] upravte nastavení
hlasitosti reproduktorů.

Nastavte úroveň výstupu zvuku z výstupních terminálů [MASTER 1] a
[MASTER 2] na vhodnou úroveň.

• Pro výstup zvuku z reproduktoru počítače upravte hlasitost na
reproduktoru počítače namísto použití ovladače [MASTER LEVEL].
BaSys CS4

Monitorování zvuku se sluchátky

Nastavte ovladače, jak je uvedeno níže.

1 USB A, LINE, USB B volicí přepínač Ovladač Pozice, nastavení
HEADPHONES MIXING ovladač Středová pozice
Otočte ve směru hodinových
HEADPHONES LEVEL ovladač ručiček zcela na maximum

2 TRIM ovladač 1 Stiskněte tlačítko sluchátek headphones [CUE] pro kanál 1.
3 EQ (HI, MID, LOW) ovladač 2 Otočte ovladačem [HEADPHONES LEVEL].
4 Headphones CUE tlačítko
Upravte výstupní úroveň zvuku ze sluchátek na vhodnou úroveň.
5 Kanálový fader

6 HEADPHONES MIXING ovladač Poznámka
7 HEADPHONES LEVEL ovladač Tento přístroj a rekordbox dj obsahují mnoho funkcí, které umožňují
8 Volicí přepínač přiřazení crossfaderu mnohem více individualistických DJ vystoupení. Podrobné informace o
jednotlivých funkcích naleznete na webu níže a v návodu k rekordboxu.
9 Crossfader rekordbox.com/manual

a MASTER LEVEL ovladač Vypnutí systému

b BOOTH MONITOR LEVEL ovladač 1 Ukončete rekordbox.
c MASTER CUE tlačítko 2 Stiskněte tlačítko [u] na zadním panelu tohoto
přístroje pro přepnutí do pohotovostního režimu.
1 Nastavte ovladače, jak je uvedeno níže. 3 Odpojte USB kabel od počítače.

Ovladač Pozice, nastavení
USB A, LINE, USB B volicí přepínač
USB A
TRIM ovladač Otočte ve směru hodinových
ručiček zcela na maximum
EQ (HI, MID, LOW) ovladač Středová pozice
COLOR ovladač Středová pozice
Kanálový fader Přesuňte jej dopředu
Otočte ve směru hodinových
MASTER LEVEL ovladač ručiček zcela na maximum
Středová pozice
Crossfader [THRU] pozice
Volicí přepínač přiřazení crossfaderu

16 Cz

Pokročilé provozování

Používání 4 beat loopBaSys CS Změna bodu, kde skončí přehrávání smyčky Pokročilé provozování

• Během přehrávání smyčky stiskněte tlačítko [4 BEAT LOOP/ • Stiskněte tlačítko [OUT•2X] při současném stisknutí tlačítka
EXIT]. [SHIFT] a otáčení Jogu.

4 beat loop se spustí automaticky od místa, kde bylo tlačítko stisknuto, a Pozice loop-out point se přesune.
spustí se přehrávání smyčky.
• Je-li zapnutá funkce kvantizace, může dojít k mírnému zpoždění této funkce Používání performance padů
s cílem synchronizovat beat.
Používání bodů hot cue
Zrušení přehrávání smyčky
Přehrávání můžete spustit z pozice, kde je bod hot cue nastaven. Kromě
• Opět stiskněte tlačítko [4 BEAT LOOP/EXIT]. bodů hot cue lze smyčky nastavit pro vyvolání bodu přehrávání.
• Do jedné stopy lze nastavit a uložit až 16 bodů.
Přehrávání pokračuje za bodem loop out point, bez návratu do bodu loop
in point. Nastavení a vyvolání hot cue bodů
1 Stiskněte tlačítko režimu [HOT CUE].
Používání manuálních smyček
Tento přístroj se přepne do režimu hot cue.
Tuto funkci použijte k opakovanému přehrávání určitých sekcí. • Pro registrovaných 16 hot cue bodů můžete stisknutím tlačítka [PAGE c]
• Je-li zapnutá funkce kvantizace, může dojít k mírnému zpoždění této funkce přepnout na hot cue A až H, a stisknutím tlačítka [PAGE d] můžete
s cílem synchronizovat beat. přepnout na hot cue I až P. Obsah zobrazené oblasti hot cue decku z
obrazovky rekordbox dj lze také přepínat stejným způsobem odtud.
1 Během přehrávání stiskněte tlačítko [IN•1/2X] v místě, kde
chcete spustit přehrávání smyčky (loop-in point). 2 V režimu přehrávání nebo pauzy stiskněte performance pad
pro nastavení hot cue bodu.
Bod loop-out point je nastaven.
Hot cue body jsou přiřazeny na odpovídající performance pady tak, jak je
2 Stiskněte tlačítko [OUT•2X] v místě, kde chcete ukončit uvedeno níže.
přehrávání smyčky (loop out point).
[PAGE ]
Zkrácení smyčky
Hot cue A Hot cue B Hot cue C Hot cue D
• Během přehrávání smyčky stiskněte tlačítko [IN•1/2X].
Hot cue E Hot cue F Hot cue G Hot cue H
Při každém stisknutí tlačítka se délka přehrávání smyčky zkrátí na polovinu.
• Délka smyčky může být zkrácena na polovinu dokonce i během přehrávání [PAGE ]
smyčky 4 beat loop.
Hot cue I Hot cue J Hot cue K Hot cue L
Prodloužení smyčky

• Během přehrávání smyčky stiskněte tlačítko [OUT•2X].

Čas přehrávání smyčky se každým dotykem tlačítka zdvojnásobí.
• Délka smyčky může být prodloužena dokonce i během přehrávání
smyčky 4 beat loop.

Zrušení přehrávání smyčky Hot cue M Hot cue N Hot cue O Hot cue P

• Stiskněte tlačítko [4 BEAT LOOP/EXIT]. 3 Stiskněte performance pad, u kterého byl nastaven hot cue
bod.
Přehrávání pokračuje za bodem loop out point, bez návratu do bodu loop
in point. Přehrávání začne od hot cue bodu.
• Nastavené hot cue body lze vymazat stisknutím performance padu při
Změna bodu, kde se spustí přehrávání smyčky stisknutí tlačítka [SHIFT].

• Stiskněte tlačítko [IN•1/2X] při současném stisknutí tlačítka Nastavení a vyvolání 4 beat loop
[SHIFT] a otáčení Jogu. 1 Stiskněte tlačítko režimu [HOT CUE].

Pozice bodu loop-in point se přesune. Tento přístroj se přepne do režimu hot cue.

Cz 17

2 Během přehrávání smyčky stiskněte tlačítko [4 BEAT rekordbox dj lze také provádět stejným způsobem odtud.
LOOP/EXIT].
[PAGE ]
Nastaví se smyčka 4 beat loop v bodě stisknutí tlačítka a spustí se
přehrávání smyčky. Effect Q Effect R Effect S Effect T

3 Během přehrávání smyčky stiskněte performance pad Effect U Effect V Effect W Effect X
pro nastavení smyčky během jejího přehrávání.
4 Stiskněte performance pad, u kterého je smyčka nastavena. [PAGE ]

Přehrávání smyčky začne od nastaveného bodu smyčky. Effect Y Effect Z Effect AA Effect AB
• Nastavené smyčky lze vymazat stisknutím performance padu při stisknutí
tlačítka [SHIFT].

Nastavení a vyvolání manuální smyčky

1 Stiskněte tlačítko režimu [HOT CUE].

Tento přístroj se přepne do režimu hot cue.

2 Během přehrávání stiskněte tlačítko [IN•1/2X] a poté
stiskněte tlačítko [OUT•2X].

Spustí se přehrávání smyčky.

3 Během přehrávání smyčky stiskněte performance pad pro
nastavení smyčky během jejího přehrávání.
4 Stiskněte performance pad, pro který je smyčka nastavena.

Přehrávání smyčky začne od nastaveného bodu smyčky.
• Nastavené smyčky lze vymazat stisknutím performance padu při stisknutí
tlačítka [SHIFT].
BaSys CS Effect AC Effect AD Effect AE Effect AF

Používání FX padu 2 Stiskněte a podržte performance pad.

Jednoduchým stisknutím a uvolněním performance padů lze dosáhnout Efekt se zapne podle nastavení efektů a beatů, přiřazených k padu,
různých performancí. který byl stisknutý.

1 Stiskněte tlačítko režimu [PAD FX 1]. 3 Uvolněte performance pad.

Přepne do režimu pad FX 1. Efekt se vypne.
Efekty jsou přiřazeny na performance pady, jak je uvedeno níže.
Pro vyvolání efektů, přiřazených na pady, můžete přepnout: Na efekty A až ¨ Používání funkce Release FX padu FX
H stisknutím tlačítka [PAGE c], a na efekty I až P stisknutím tlačítka
[PAGE d]. Obsah zobrazené oblasti pad FX decku z obrazovky rekordbox Release FX musí být na performance pad přiřazen předem.
dj lze také přepínat stejným způsobem odtud.
1 Stiskněte a podržte performance pad, na který je
[PAGE ] přiřazen jiný efekt, než Release FX.

Effect A Effect B Effect C Effect D Efekt se zapne podle efektu a počtu beatů, přiřazených na performance
pad.
Effect E Effect F Effect G Effect H
2 Stiskněte performance pad, na který je přiřazen
Release FX.

Efekt, který byl zapnutý se vypne a přidá se efekt Release FX.

Používání funkce beat jump

Pozici přehrávání lze okamžitě přesunout bez porušení rytmu
přehrávané stopy.

1 Stiskněte tlačítko režimu [BEAT JUMP].

Tento přístroj se přepne do režimu beat jump.
Počet přeskočených beatů nebo barů je přiřazen na příslušné
performance pady, jak je uvedeno níže. (Výchozí hodnota)

• Stisknutím tlačítka [PAGE c] nebo tlačítka [PAGE d] přepnete
počet beatů nebo barů, přiřazených na příslušné performance pady.

[PAGE ]

Effect I Effect J Effect K Effect L 1 beat 1 beat 2 beaty 2 beaty
(dopředný (reverzní
(reverzní (dopředný
směr) směr) směr) směr)

Effect M Effect N Effect O Effect P 4 beaty 4 beaty 8 beatů 8 beatů

(reverzní (dopředný (reverzní (dopředný
směr) směr) směr) směr)

• Je-li stisknuto tlačítko režimu [PAD FX 1] při stisknutí tlačítka [SHIFT], 2 Stiskněte pad 1, pad 3, pad 5, nebo pad 7.
režim se přepne do režimu pad FX 2.
Efekty jsou přiřazeny na performance pady, jak je uvedeno níže. Pozice přehrávání posune doleva o počet beatů nebo počet barů,
přiřazených ke stisknutému padu.
Pro vyvolání efektů, přiřazených na pady, můžete přepnout: Na efekty
Q až X stisknutím tlačítka [PAGE c], a na efekty Y až AF stisknutím 3 Stiskněte pad 2, pad 4, pad 6, nebo pad 8.
tlačítka [PAGE d]. Obsah zobrazené oblasti pad FX decku z obrazovky
Pozice přehrávání posune doprava o počet beatů nebo počet barů,
přiřazených ke stisknutému padu.

18 Cz

Používání funkce sampler 1 Stiskněte tlačítko režimu [HOT CUE] při současném Pokročilé provozování
stisknutí tlačítka [SHIFT].
Tento postup lze použít pro přehrávání stop, načtených v sampleru do slotu
sampleru za použití performance padů. Tento přístroj se přepne do režimu keyboard.
• Stiskněte tlačítko [PAGE c] nebo tlačítko [PAGE d] pro přepnutí pitche
Příprava použití sampleru zvuku přiřazeného na performance pad.

Zaškrtněte políčko [SAMPLER] v horní části obrazovky 2 Stiskněte performance pad.
rekordboxu dj.
Na obrazovce rekordbox dj se zobrazí panel sampleru. Vyberte hot cue pro použití v režimu keyboard.
• Pokud nejsou nastaveny žádné body hot cue, je nastavena aktuální pozice
Načtení stopy ve slotu sampleru přehrávání jako hot cue a je použita v režimu keyboard.
• Chcete-li znovu vybrat hot cue pro použití v režimu keyboard, stiskněte
1 Stiskněte tlačítko režimu [SAMPLER]. tlačítko [HOT CUE] při současném stisknutí tlačítka [SHIFT].

Tento přístroj se přepne do režimu sampler. 3 Stiskněte performance pad.

2 Stiskněte tlačítko[PAGEc] nebo tlačítko[PAGEd] při Hot cue se přehraje s pitchem přiřazeném stisknutému padu.
stisknutém tlačítku [SHIFT].
Používání beat loop
Banka sampleru je přepnuta. Sampler má čtyři banky a každá banka
má šestnáct slotů. Když je stisknut performance pad, nastaví se smyčka s počtem beatů nebo
počtem barů přiřazených na tento pad, a přehrávání smyčky pokračuje i v
3 Stisknutím otočného voliče přesuňte kurzor na seznam případě uvolnění padu.
stop.
4 Otočte otočným voličem. 1 Stiskněte tlačítko režimu [JUMP BEAT] při současném
stisknutí tlačítka [SHIFT].
Vyberte stopu, kterou chcete vložit do slotu sampleru.
Tento přístroj se přepne do režimu beat loop.
5 Stiskněte performance pad při současném stisknutí Počet beatů nebo počet barů pro režim beat loop je přiřazen na příslušné
tlačítka [SHIFT]. performance pady, jak je uvedeno níže.

Vybraná stopa je načtena do slotu sampleru. • Stiskněte tlačítko [PAGE c] nebo tlačítko [PAGE d] pro přepnutí
• Načítání přepisem již načteného sampler slotu nemusí být možné, počtu beatů nebo počtu barů přiřazených na performance pad.
v závislosti na nastavení [Preferences] v rekordboxu.BaSys CS
Beat Loop Beat Loop Beat Loop Beat Loop
Používání performance padů pro přehrávání sampleru 1/64 beat 1/32 beat 1/16 beat 1/8 beat

1 Stiskněte tlačítko režimu [SAMPLER]. Beat Loop Beat Loop Beat Loop Beat Loop
1/4 beat 1/2 beat 1 beat 2 beaty
Tento přístroj se přepne do režimu sampler.
2 Stiskněte performance pad.
2 Stiskněte tlačítko[PAGEc] nebo tlačítko [PAGE d] při
stisknutém tlačítku [SHIFT]. Přehrávání smyčky se provádí pro smyčku s počtem beatů nebo počtem barů
přiřazených k stlačenému padu.
Přepne sampler banku.
3 Znovu stiskněte stejný performance pad.
3 Nastavte zisk sampleru na obrazovce softwaru
rekordbox dj. Přehrávání smyčky se zruší.
4 Stiskněte performance pad.
Používání funkce key shift
Přehrává se zvuk pro slot, přiřazený na pad.
• Sloty sampleru jsou přiřazené na příslušné performance pady, jak je Když je stisknut performance pad, klíč přehrávané stopy se změní na pitch
uvedeno níže. přiřazený na tento pad.

Slot 1 Slot 2 Slot 3 Slot 4 1 Stiskněte tlačítko režimu [SAMPLER] při současném
stisknutí tlačítka [SHIFT].
Slot 5 Slot 6 Slot 7 Slot 8
Tento přístroj se přepne do režimu key shift.
5 Během přehrávání sampleru stiskněte performance pad. • Stiskněte tlačítko [PAGE c] nebo tlačítko [PAGE d] pro přepnutí
pitche zvuku přiřazeného na performance pad.
Přehrávání pokračuje návratem na začátek.
2 Stiskněte performance pad.
6 Během přehrávání sampleru stiskněte performance pad
při stisknutém tlačítku [SHIFT]. Klíč přehrávané stopy se změní na pitch přiřazený na pad, který je
stisknutý.
Zvuk slotu, který aktuálně přehráváte, se zastaví.
3 Stiskněte tlačítko [KEY RESET].
Používání keyboardu
Klíč přehrávané stopy se změní na pitch přiřazený na pad, který je
Performance pady můžete používat jako keyboard a hudební stupnici stisknutý.
přiřadit k bodům hot cue.
Nastavení cue bodů

Cue nebo loop body lze v načtené stopě nastavit.

1 Přesuňte pozici přehrávání do bodu, kde chcete nastavit
cue bod.

Cz 19

1 Během pozastavení stiskněte tlačítko [CUE]. BaSys CSSlip hot cue
3 Stiskněte [MEMORY].
1 Stiskněte tlačítko režimu [HOT CUE].
Cue bod nastavený v kroku 2 je uložen.
Pro uložení bodu smyčky stiskněte během loopingu tlačítko [MEMORY] . Tento přístroj se přepne do režimu hot cue.

Vyvolání cue bodů 2 Nastavte hot cue.

Nastavené cue body nebo loop body lze vyvolat. Pro nastavení hot cue stiskněte performance pad.

• Při stisknutí tlačítka [SHIFT] stiskněte tlačítko 3 Stiskněte tlačítko [SLIP].
[SEARCH m] nebo tlačítko [SEARCH n].
Tento přístroj se přepne do režimu slip mode.
Vyvolají se nastavené cue body nebo loop body.
4 Během přehrávání stiskněte a podržte performance pad.
Vymazání cue bodů
Přehrávání se spustí od pozice, na které byl nastaven hot cue. Přehrávání
Nastavené cue body nebo loop body lze vymazat. bude pokračovat tak dlouho, dokud je stisknutý performance pad.
Normální přehrávání pokračuje na pozadí, i když je hot cue přehráván.
1 Při stisknutí tlačítka [SHIFT] stiskněte tlačítko
[SEARCH m] nebo tlačítko [SEARCH n]. 5 Uvolněte performance pad.

Vyvolejte bod, který chcete smazat. Přehrávání se spustí od pozice dosažené na pozadí.
• Pro zrušení režimu slip opět stiskněte tlačítko [SLIP].
2 Stiskněte tlačítko [MEMORY] při současném stisknutí
tlačítka [SHIFT]. Slip braking

Vyvolaný bod se vymaže. 1 Upravte [Vinyl Speed Adjust] – nastavení [Touch/Brake] na
kartě [Deck] softwaru rekordbox v menu [Preferences] >
Používání režimu slip mode [Controller].

Když je režim režimu slip mode zapnutý, na pozadí pokračuje normální Nastavením [Vinyl Speed Adjust] se upravuje rychlost, atd., s jakou se v
přehrávání s původním rytmem při scratchingu, loopingu a přehrávání hot režimu přehrávání stopa zastaví.
cue. Když se looping, scratching, nebo přehrávání hot cue zruší, obnoví se Při použití slip braking nastavte hodnotu ovladačem [Touch/Brake] z [Vinyl
normální běžné přehrávání z dosažené pozice až do bodu, kdy byla operace Speed Adjust] na obrazovce počítače a nastavte pozvolné zastavení zvuku.
zrušena. Je tak možné dosáhnout nejrůznějších performancí bez porušení
rytmu. 2 Stiskněte tlačítko [SLIP].
• Ve výchozím nastavení [SLIP] svítí při přepnutí do režimu slip mode, a
bliká, když přehrávání pokračuje na pozadí. Tento přístroj se přepne do režimu slip mode.

Slip scratching 3 Během přehrávání stiskněte tlačítko [PLAY/PAUSE f].

1 Zapněte režim VINYL. Přehrávání se pomalu zastaví. Normální přehrávání pokračuje na pozadí i při
pomalém zastavení přehrávání.
Při stisknutém tlačítku [SHIFT] zkontrolujte, zda se rozsvítí tlačítko [SLIP].
4 Znovu stiskněte tlačítko [PLAY/PAUSEf].
2 Stiskněte tlačítko [SLIP].
Přehrávání se spustí od pozice dosažené v pozadí.
Tento přístroj se přepne do režimu slip mode. • Pro zrušení režimu slip mode opět stiskněte tlačítko [SLIP].

3 Během přehrávání provozujte scratching horní částí kola Slip auto beat loop
Jog.
1 Stiskněte tlačítko [SLIP].
Při scratchingu pokračuje normální přehrávání na pozadí.
Tento přístroj se přepne do režimu slip mode.
4 Uvolněte ruku z horní části kola Jog.
2 Stiskněte tlačítko [4 BEAT LOOP/EXIT].
Přehrávání se spustí od pozice dosažené na pozadí.
• Pro zrušení režimu slip opět stiskněte tlačítko [SLIP]. Smyčka se zadaným počtem beatů je nastavena a spustí se přehrávání
smyčky. Normální přehrávání pokračuje na pozadí i během přehrávání
Jak zkontrolovat zapnutí/vypnutí režimu VINYL smyčky.

Ve výchozím nastavení je režim VINYL zapnutý a scratching je k dispozici. 3 Znovu stiskněte [4 BEAT LOOP/EXIT].
Aktuální stav zapnutí/vypnutí režimu můžete zjistit podle statutu osvětlení
tlačítka [SLIP] při stisknutí tlačítka [SHIFT]. Přehrávání smyčky se zruší a přehrávání se spustí od aktuální přehrávané
• Pokud je režim VINYL zapnutý, při stisknutí tlačítka [SHIFT] se rozsvítí pozice dosažené při přehrávání na pozadí.
tlačítko [SLIP]. • Pro zrušení režimu slip opět stiskněte tlačítko [SLIP].
• Pokud je režim VINYL vypnutý, při stisknutí tlačítka [SHIFT] tlačítko
[SLIP] zhasne. Manuální slip looping
Chcete-li režim VINYL zapnout / vypnout, stiskněte tlačítko [SLIP] při
stisknutí tlačítka [SHIFT]. 1 Stiskněte tlačítko [SLIP].

20 Cz Tento přístroj se přepne do režimu slip mode.

3 Stiskněte tlačítko [IN•1/2X] a pak stiskněte tlačítko
[OUT•2X]

Spustí se přehrávání smyčky.
Normální přehrávání pokračuje na pozadí i během přehrávání
smyčky.

3 Stiskněte tlačítko [4 BEAT LOOP/EXIT]. Používání funkce BEAT FX

Přehrávání smyčky se zruší a přehrávání se spustí od aktuální přehrávané Pomocí funkce BEAT FX můžete nastavit různé efekty v závislosti na tempu
pozice dosažené při přehrávání na pozadí. (BPM = Beats Per Minute) aktuálně přehrávané stopy.
• Pro zrušení režimu slip mode opět stiskněte tlačítko [SLIP].
Zobrazení na displeji
Používání funkce Fader Start
1 Pokročilé provozování
Používání funkce fader start kanálu
2
1 Nastavte cue bod. 35
4
Pozastavte přehrávání v pozici, kde chcete nastavit cue bod (počáteční bod
přehrávání), a stiskněte tlačítko [CUE] pro odpovídající deck. 1 Název efektu Zobrazení názvu vybraného efektu.
• Cue body lze také nastavit tak, že posunete fader kanálu zezadu do nejbližší
pozice a zároveň v režimu pauzy stisknete tlačítko [SHIFT]. Pokud je nastaven je režim automatického měření BPM
2 AUTO (TAP) zobrazí se [AUTO]. Pokud je nastaven režim ručního
2 Při stisknutí tlačítka [SHIFT] pohybujte faderem kanálu z zadávání, zobrazí se [TAP].
nejbližší pozice směrem dozadu. Zobrazuje automaticky zjištěnou hodnotu BPM v auto
BaSys CS mode režimu. Pokud BPM nelze zjistit, bliká dříve zjištěná
Přehrávání stopy se spustí od nastaveného bodu cue. 3 Zobrazení hodnota BPM.
• Je-li fader kanálu přesunut zpět z nejbližší pozice při stisknutí tlačítka hodnoty BPM Zobrazí ručně zadanou hodnotu BPM v režimu ručního
[SHIFT] během přehrávání stopy, stopa se přesune zpět do nastaveného bodu (3-místné) zadávání.
cue a je nastaven režim pauzy. (Back Cue)
Pokud bod cue není nastaven, přehrávání se spustí od začátku stopy. Zobrazuje zvolený počet beatů.
Když fader kanálu přesunete zezadu do nejbližší pozice, zatímco stisknete Zobrazuje parametry při stisknutí tlačítek [BEAT c, d] pro
tlačítko [SHIFT], když je cue v pohotovostním režimu (standby), přehrávání 4 Zobrazení
se spustí od nastaveného bodu. Beat/parametr některé efekty.
Bliká, pokud je mimo limit parametrů.
Používání funkce crossfader start Zobrazení Zobrazuje kanál, na který má být efekt aplikován.
5 vybraného Zobrazuje SP (SAMPLER), MIC, CH 1, CH 2, CH 3, CH 4,
Chcete-li použít funkci crossfader start, nastavte volicí přepínač přiřazení nebo MST (MASTER), podle toho, co je vybráno.
crossfaderu kanálu na [A] nebo [B]. kanálu

1 Nastavte cue bod. 1 Stiskněte tlačítko [BEAT c] nebo [BEAT d] při současném
stisknutí tlačítka [SHIFT].
Pozastavte na pozici, kde chcete nastavit cue bod (počáteční bod přehrávání),
a stiskněte tlačítko [CUE] pro odpovídající deck. Vyberte režim měření BPM.
• Cue body lze také nastavit posunutím crossfaderu na zcela vlevo nebo zcela - [AUTO]: Stiskněte tlačítko [BEAT c] při současném stisknutí tlačítka
vpravo, zatímco v režimu pauzy stisknete tlačítko [SHIFT]. [SHIFT].

2 Posuňte crossfader zcela k levé nebo pravé krajní pozici. BPM se měří ze vstupního zvukového signálu automaticky.
- [TAP]: Stiskněte tlačítko [BEAT c] při současném stisknutí tlačítka
Nastavte jej na opačnou stranu, než je nastaven kanál, se kterým chcete [SHIFT]. Informace o ručním zadávání BPM naleznete na straně 21.
použít funkci fader start. • Rozsah měření BPM pro nastavení [AUTO] je 70 až 180.
BPM nelze pro některé stopy správně změřit.
3 Při stisknutí tlačítka [SHIFT] přesuňte crossfader v opačném • Pokud BPM nelze změřit, hodnota BPM na displeji bliká. V takových
směru od levé nebo pravé krajní pozice. případech použijte tlačítko [TAP] a BPM zadejte klepnutím ručně.

Přehrávání stopy se spustí od nastaveného bodu cue. 2 Otočte ovladačem [BEAT FX SELECT].
• Je-li crossfader přesunut zpět z nejbližší pozice při stisknutí tlačítka [SHIFT]
během přehrávání stopy, stopa se okamžitě přesune zpět do nastaveného Vyberte typ efektu.
bodu cue a je nastaven režim pauzy. (Back Cue) • Informace o typech efektů naleznete v části Typy BEAT FX na straně
Pokud bod cue není nastaven, přehrávání se spustí od začátku stopy. 22.
Pokud je crossfader přesunut z levé krajní pozice do pravé krajní pozice (nebo
z pravé krajní pozice do levé krajní pozice.), zatímco stisknete tlačítko 3 Otočte ovladačem [BEAT FX CH SELECT].
[SHIFT], když je cue v pohotovostním režimu (standby), přehrávání se spustí
od nastaveného bodu. Vyberte kanál, na který má být efekt aplikován.
— [SP]: Aplikuje efekt na zvuk [SAMPLER] pro rekordbox.
Používání efektů — [MIC]: Aplikuje efekt na zvuk kanálu [MIC].
— [1] – [4]: Aplikuje efekt na zvuk odpovídajícího kanálu.
Tento produkt je vybaven dvěma typy efektových funkcí, BEAT FX a — [MST]: Aplikuje efekt na zvuk kanálu [MASTER].
SOUNDCOLORFX.
Podrobnosti o ovládání těchto efektů pomocí performance padů naleznete v 4 Stiskněte tlačítko [BEAT c, d].
části Používání pad FX (str. 18).
Nastavení frakce beatu pro synchronizaci zvuku efektu.
Čas efektu (odpovídající frakci beatu) se nastaví automaticky.

5 Stiskněte tlačítko [BEAT FX ON/OFF].

Efekt se aplikuje na zvuk.
Kvantitativní parametr efektu lze nastavit otočením ovladače [BEAT FX
LEVEL/DEPTH].
Tlačítko [ON/OFF] bliká, když je efekt zapnutý.
• Opětným stisknutím tlačítka [ON/OFF] efekt vypnete.

Manuální zadání BPM

Při stisknutém tlačítku [SHIFT] klepněte na tlačítko [BEAT d]
alespoň 2 krát v rytmu beatu (ve čtvrťových notách).

Průměrná hodnota intervalu, ve kterém bylo na tlačítko [BEAT d] při
stisknutém tlačítku [SHIFT], se zobrazí v části displeje BPM (EFFECT).
• Chcete-li nastavit režim zpět na AUTO, stiskněte tlačítko [BEAT c] při
stisknutém tlačítku [SHIFT].

Cz 21

Typy BEAT FX SPIRAL1

LOW CUT ECHO1 Na vstupní zvuk je aplikován efekt dozvuku.
Při změně časového zpoždění se změní současně pitch.
Zvuk se zpožděním se sníženým nízkofrekvenčním rozsahem je několikrát a • Snížením faderů kanálu a snížením vstupní hlasitosti se efekt zanechává.
postupně zeslabený podle frakce beatu nastavené tlačítky [BEAT c, d].
• Snižování kanálového faderu a ořezání vstupní hlasitosti zanechává ve Bez vstupního zvuku
zvuku echo, což způsobí odeznívání. Odeznívání

Bez vstupního zvuku 1 beat Čas
Odeznívání BEAT c, d tlačítka Nastaví čas zpoždění mezi 1/16 a 16 beaty s ohledem na
LEVEL/DEPTH ovladač 1 beat BPM času.
Nastaví zpětnou vazbu a vyvážení mezi
původním zvukem a zvukem efektu.
BaSys CS Čas
1 beat Nastaví čas zpoždění mezi 1/16 a 16 beaty s ohledem REVERB1
BEAT c, d tlačítka na 1 beat BPM času.
LEVEL/DEPTH ovladač Nastaví vyvážení mezi původním zvukem a zvukem Na vstupní zvuk je aplikován efekt dozvuku.
echa. • Snížením faderů kanálu a snížením vstupní hlasitosti se efekt zanechává.

ECHO1 Přímý zvuk Předčasně odrážený zvuk
Úroveň Reverberace
Zvuk se zpožděním je několikrát a postupně zeslabený podle frakce beatu
nastavené tlačítky [BEAT c, d]. 1%
• Snižování kanálového faderu a ořezání vstupní hlasitosti zanechává ve
zvuku echo, což způsobí odeznívání. Čas

Bez vstupního zvuku 100%

Odeznívání

1 beat Čas BEAT c, d tlačítka Nastavuje rozsah efektu reverberace mezi 1 a 100%.
BEAT c, d tlačítka Nastaví čas zpoždění mezi 1/16 a 16 beaty s ohledem LEVEL/DEPTH ovladač Nastaví vyvážení mezi původním zvukem a zvukem
LEVEL/DEPTH ovladač na 1 beat BPM času. efektu.
Nastaví vyvážení mezi původním zvukem a zvukem
echa.

MULTI TAP DELAY1 TRANS

Zpoždění zvuku se provádí až 7krát v intervalech 1/8 beatu podle frakce beatu Zvuk je ořezán podle frakce beatu nastavené pomocí tlačítek [BEAT c, d].
nastavené tlačítky [BEAT c, d].
• Snižování kanálového faderu a ořezání vstupní hlasitosti zanechává ve zvuku Ořez Ořez
zpoždění.

1/1 beat Čas

MIN MAX BEAT c, d tlačítka Nastaví frakci beatu mezi 1/16 a 16 beaty s ohledem na 1
LEVEL/DEPTH ovladač beat BPM času.
1/1 beat Čas Nastaví pracovní poměr "duty ratio" a vyvážení mezi
původním zvukem a zvukem echa.

MIN MAX

1/4 beat ENIGMA JET

MIN MAX Flanger efekt je produkován podle frakce beatu nastavené pomocí tlačítek
[BEATc, d]. Pitch zní jako by pokračovalo stoupání nebo klesání zvuku.

LEVEL/DEPTH 1/8 beat

BEAT c, d tlačítka Nastaví čas efektu mezi 1/16 a 16 beaty s ohledem na 1 Nastaví frakci beatu mezi 1/16 a 64 beaty nebo mezi
beat BPM času. -64 a -1/16 beaty, s ohledem na 1 beat BPM času. Pitch
Nastaví hlasitost na hodnotu zpoždění "odd-number" BEAT c, d tlačítka stoupá pro frakci beatu mezi1/16 a 64 beaty, a klesá pro
od pozice [MIN] do středové pozice, a hodnotu frakci beatu mezi -64 a -1/16.
zpoždění "even-number" od středové pozice do
LEVEL/DEPTH ovladač pozice [MAX] (od liché do sudé).

LEVEL/DEPTH ovladač Čím víc je ovládací prvek otočen ve směru hodinových
ručiček, tím více efekt působí.
Když se otočí naopak úplně proti směru hodinových
ručiček, na výstupu je pouze původní zvuk.

22 Cz

FLANGER ROLL

Jeden cyklus efektu flanger se vytváří podle frakce beatu nastavené pomocí Vstupní zvuk se zaznamená do bodu, kdy je stisknuto tlačítko [ON/OFF], a
tlačítek [BEAT c, d]. tento zaznamenaný zvuk je na výstupu opakovaně podle frakce beatu
nastavené tlačítky [BEAT c, d].
Krátký delay
Originál

Čas

Cyklus Efekt zapnutý

BEAT c, d tlačítka Nastaví čas efektu mezi 1/16 a 64 beaty s ohledem na 1/1 roll Pokročilé provozování
LEVEL/DEPTH ovladač 1 beat BPM času.
Čím víc je ovládací prvek otočen ve směru hodinových Opakování
ručiček, tím více efekt působí. BEAT c, d tlačítka
Když se otočí naopak úplně proti směru hodinových LEVEL/DEPTH ovladač Nastaví čas efektu mezi 1/16 a 16 beaty s ohledem na 1
ručiček, na výstupu je pouze původní zvuk. beat BPM času.
Nastaví vyvážení mezi původním zvukem a ROLL.
BaSys CS
PHASER1 MOBIUS (SAW)

Efekt phaser se vytváří podle frakce beatu nastavené pomocí tlačítek [BEAT Zvuk pilové vlny se vytváří podle frakce beatu nastavené pomocí tlačítek
c, d]. [BEAT c, d]. Pitch zvuků jako kdyby neustále stoupal nebo klesal.
Tento zvuk je smíchán se vstupním zvukem a výsledný zvuk je na výstupu.
Posun efektu phaser Oscilace je možná i v případě, že na vstupu není zvuk.

Čas

Cyklus

Efekt phaser se mění podle frakce tlačítka beat. Nastaví frakci beatu mezi 1/16 a 64 beaty nebo mezi
-64 a -1/16 beatu, s ohledem na 1 beat BPM času.
BEAT c, d tlačítka Nastavuje cyklus pro posun efektu phaser s ohledem na 1 BEAT c, d tlačítka Pitch stoupá pro frakci beatu mezi 1/16 a 64 beaty, a
beat BPM mezi 1/16 a 64 beaty. LEVEL/DEPTH ovladač klesá pro frakci beatu mezi -64 a -1/16.
Nastavuje hlasitost zvuku pilové vlny, jenž má být
LEVEL/DEPTH ovladač Čím víc je ovládací prvek otočen ve směru hodinových smíchána.
ručiček, tím více efekt působí.
Když se otočí naopak úplně proti směru hodinových
ručiček, na výstupu je pouze původní zvuk.

PITCH MOBIUS (TRI)

Pitch zvuku zdroje lze změnit. Zvuk trojúhelníkové vlny se vytváří podle frakce beatu nastavené pomocí
tlačítek [BEAT c, d]. Pitch zvuků jako kdyby neustále stoupal nebo
BEAT c, d tlačítka Nastaví pitch zvuku efektu mezi hodnotami -50 a klesal. Tento zvuk je smíchán se vstupním zvukem a výsledný zvuk je na
LEVEL/DEPTH ovladač 100%. výstupu. Oscilace je možná i v případě, že na vstupu není zvuk.
-50 až 100 (%)
Nastavuje pitch zvuku efektu. Po otočení plně proti BEAT c, d tlačítka Nastaví frakci beatu mezi 1/16 a 64 beaty nebo mezi
směru hodinových ručiček se nastavení vrátí na pitch -64 a -1/16 beatu, s ohledem na 1 beat BPM času. Pitch
původního zvuku. stoupá pro frakci beatu mezi 1/16 a 64 beaty, a klesá
pro frakci beatu mezi -64 a -1/16.

LEVEL/DEPTH ovladač Nastavuje hlasitost zvuku vlny, jenž má být smíchána.

SLIP ROLL 1 Když je pomocí volícího přepínače efektových kanálů zvoleno [1] až [4],
zvuk efektu nelze monitorovat ani při stisknutí tlačítka [CUE] zvoleného
Vstupní zvuk se zaznamená do bodu, kdy je stisknuto tlačítko [ON/OFF], a kanálu.
tento zaznamenaný zvuk je na výstupu opakovaně podle frakce beatu
nastavené tlačítky [BEAT c, d].
Když se změní čas efektu, vstupní zvuk je opět zaznamenán.

Originál

Efekt byl zapnutý Změněno z 1/2 na 1/1
Roll

1/2 Opakovaná 1/1 Opakovaná

BEAT c, d tlačítka Nastaví čas efektu mezi 1/16 a 16 beaty s ohledem na
LEVEL/DEPTH ovladač 1 beat BPM času.
Nastaví vyvážení mezi původním zvukem a ROLL.

Cz 23

Používání funkce SOUND COLOR FX Používání mikrofonu

Tyto efekty se změní v souvislosti s ovladačem [COLOR] pro jednotlivé 1 Připojte mikrofon ke vstupnímu terminálu [MIC1] nebo
kanály. [MIC2].
Pokud je přístroj připojen k rekordboxu dj, funkci SOUND COLOR FX lze 2 Nastavte volicí spínač [OFF, ON, TALK OVER] na [ON]
použít s rekordboxem dj. nebo [TALK OVER].
Funkce SOUND COLOR FX přístroje lze použít s externím vstupem.
— [ON]: Indikátor se rozsvítí.
1 Stiskněte tlačítko [SOUND COLOR FX SELECT]. — [TALK OVER]: Indikátor bliká.
• Pokud je nastaveno [TALK OVER], zvuk kanálů jiných než kanálů [MIC1]
Vybírá typ efektu. a [MIC2] je utlumen o 18 dB (výchozí nastavení), pokud je vstup do
Stisknuté tlačítko bliká. mikrofonu vyšší, než -10 dB.
• Pokud je stisknuto tlačítko [SOUND COLOR FX SELECT], když již bylo • Úroveň útlumu, která je použita při volbě [TALK OVER], lze změnit na
tlačítko [SOUND COLOR FX SELECT] vybráno, efekt je vybrán novým obrazovce utility. Informace o tom, jak změnit toto nastavení, naleznete
stlačením tlačítka. v části Nastavení úrovně mikrofonu v režimu Talkover (str. 27).
• Stejný efekt je nastaven pro všechny kanály. • Režim talkover lze přepínat mezi normal mode a advanced mode
(normální a pokročilý režim). Informace o tom, jak změnit toto
2 Otočte ovladačem [COLOR]. nastavení, naleznete v části Nastavení mikrofonu v režimu Talkover
(str. 27).
Efekt je aplikován na kanál, pro který je ovladač otočen.
BaSys CS 3 Otočte ovladačem [MIC1 LEVEL] nebo [MIC2 LEVEL].
Zrušení efektů SOUND COLOR FX
Nastavte úroveň zvukového výstupu z kanálu [MIC1] nebo [MIC2].
Stiskněte blikající tlačítko [SOUND COLOR FX SELECT]. • Věnujte pozornost správnému nastavení výstupu. Nastavení do krajní
polohy může způsobit velmi hlasitý zvuk.
Efekt je zrušen.
4 Použijte mikrofon pro vstupní zvukové signály.
Typy efektů SOUND COLOR FX
Nastavení kvality zvuku
rekordbox dj podporuje různé SOUND COLOR FX.
Při použití softwaru s přístrojem jsou ve výchozím nastavení vybrány efekty Otočte ovladači [EQ (HI a LOW)].
DUB ECHO, PITCH, NOISE a FILTER.
Změnou nastavení SOUND COLOR FX v rekordboxu dj mohou být použity — [HI]: –12 dB až +12 dB (10 kHz)
jiné efekty, než tyto. — [LOW]: –12 dB až +12 dB (100 Hz)
Pro změnu nastavení SOUND COLOR FX přepněte SOUND COLOR FX z
rekordboxu dj do režimu [USER]. Každý efekt můžete nastavit na Používání MIC FX
požadovaný efekt.
1 Zvolte zaškrtávací políčko [MIXER/MIC] na rekordboxu dj.
Název Popis Ovladač [COLOR]
efektu Aplikuje echo efekt, Otočení proti směru hodinových ručiček: Na rekordboxu dj se zobrazí grafické uživatelské rozhraní MIC FX.
přičemž zvuk je na Efekt echa pouze na středový rozsah.
DUB výstupu s mírným Otočení ve směru hodinových ručiček: 2 Na rekordboxu dj nastavte úroveň [LEVEL].
ECHO zpožděním po Efekt echa pouze na vysoký rozsah. 3 Na rekordboxu dj klepněte na tlačítko [ON] pro MIC FX.
originálním zvuku -
opakovaně a Efekt REVERB je aplikován na zvuk MIC. Efekt MIC FX je fixně nastaven na
postupně oslabený. REVERB.

PITCH Změní pitch zvuku. Otočení proti směru hodinových ručiček: klesá. Ukončení MIC FX
NOISE Bílý šum generovaný Otočení ve směru hodinových ručiček: stoupá.
FILTER v tomto přístroji se Otáčení proti směru hodinových ručiček: Na rekordboxu dj klepněte na tlačítko [ON] pro MIC FX.
mísí se zvukem mezní kmitočet filtru, přes který prochází bílý
kanálu přes filtr a šum, se postupně snižuje. MIC FX se ukončí.
výstup. Otočení ve směru hodinových ručiček: mezní Efekt MIC FX se také ukončí, pokud je rekordbox při použití efektu
kmitočet filtru, přes který prochází bílý šum, se odpojen.
Výstup zvuku, který postupně zvyšuje.
projde přes filtr. Otáčením doleva: postupně se snižuje mezní
kmitočet dolní propustí filtru.
Otáčením doprava: postupně se zvyšuje mezní
kmitočet horní propusti filtru.

24 Cz

BaSys CSPoužívání externích vstupů Pokročilé provozování

Tento přístroj je vybaven čtyřmi sadami externích vstupů pro připojení CD
přehrávačů, analogových gramofonů, atd. 4kanálový mixážní pult tohoto
přístroje lze použít k mixování vstupního zvuku bez průchodu počítačem.

Poznámky
• Podrobné informace o příslušných položkách naleznete v části Připojení
(str. 14) a Názvy a funkce součástí (str. 5).
• Funkce rekordbox dj nelze použít pro externí vstup.
• Hodnoty nastavené různými ovládacími prvky pro rekordbox dj se liší od
hodnot nastavených různými ovládacími prvky pro externí vstup.

Míchání zvuku z DJ přehrávače, atd.

1 Připojte DJ přehrávač nebo jiné zařízení s výstupní linkovou
úrovní na vstupní terminál [LINE] nebo vstupní terminál
[LINE/PHONO].
2 Nastavte spínač [LINE/PHONO] na zadním panelu tohoto
přístroje na [LINE].
3 Nastavte volící přepínač [USB A, LINE, USB B] nebo volící
přepínač [USB A, PHONO / LINE, USB B] na horním panelu
tohoto přístroje na [LINE] nebo [PHONO/LINE].
4 Použijte ovladač [TRIM] a kanálový fader pro úpravu
nastavení výstupní úrovně z každého kanálu.

Míchání zvuku z analogového gramofonu, atd.

1 Připojte analogový přehrávač nebo jiné výstupní zařízení
phono úrovně (pro MM vložky) na vstupní terminály [LINE/
PHONO] kanálů CH3 nebo CH4.

• CH1 a CH2 jsou vstupní terminály pouze pro [LINE].
• Ujistěte se, že je k tomuto přístroji připojen zemnící vodič analogového
přehrávače (ke svorce [SIGNAL GND]).

2 Nastavte spínač [LINE/PHONO] na zadním panelu tohoto
přístroje na [PHONO].
3 Nastavte spínač [USB A, PHONO / LINE, USB B] na horním
panelu tohoto přístroje na [PHONO/LINE].
4 Použijte ovladač [TRIM] a kanálový fader pro úpravu
nastavení výstupní úrovně z každého kanálu.

Použití funkce SOUND COLOR FX s externím
vstupem

Tento přístroj lze použít s externím vstupem, kdy nabízí k dispozici čtyři typy
SOUND COLOR FX SELECT.
Informace o tom, jak používat funkci SOUND COLOR FX SELECT naleznete
v části Používání funkce SOUND COLOR FX (str. 24).
Hlasitost při použití efektu NOISE závisí na ovladači [TRIM] každého kanálu.

Cz 25

BaSys CSZměna nastavení Display setting for the jog display (Nastavení zobrazení pro
jog displej)
Spuštění režimu nástroje (utilities mode)
Můžete změnit informace zobrazené v zobrazovací sekci Jog.
Pokud je režim nástroje spuštěn, když jsou přístroj a počítač propojeny
pomocí USB kabelu, stav nastavení nemusí být zobrazen správně. Display Artwork (Zobrazení přebalu alba)

V režimu nástroje (utilities mode) může být nastaveno “MIDI controller Pokud je zaškrtnuto políčko [Display Artwork], displej je aktivován a přebal
setting” (nastavení MIDI kontroléru). alba pro stopu, načtenou z rekordboxu, se zobrazí na displeji.
Přístroj automaticky změní činnost, v závislosti na tom, zda je nebo není
spuštěn rekordbox, a to následujícím způsobem: Display CUE SCOPE (Zobrazení CUE SCOPE)
• Je-li spuštěn rekordbox, provoz kontroléru závisí na funkcích rekordboxu dj.
• Není-li spuštěn rekordbox, tento přístroj pracuje jako obecný MIDI Pokud je zaškrtnuto políčko [Display CUE SCOPE], displej je aktivován
kontrolér. a CUE SCOPE se zobrazí v zobrazovací sekci Jog.
Ale i přesto, že je rekordbox spuštěn, tento přístroj lze nuceně používat jako
obecný MIDI kontrolér. Time Mode (Režim času)

1 Odpojte USB kabel od počítače. Informace pro zobrazení času mohou být přepínány v [Time Mode].
• Elapsed (Uplynulý): Od počátečního bodu stopy 0:00 se zobrazuje čas,
2 Stiskněte tlačítko [u] na zadním panelu tohoto který uplynul od počátku, do aktuální pozice přehrávání.
přístroje pro přepnutí do pohotovostního režimu. • Remaining (Zbývající): 0:00 je aktuální zbývající čas přehrávání od
aktuální pozice přehrávání do konce stopy.
Nastaví se pohotovostní režim.
Slip Mode Flashing (Blikající režim Slip)
3 Při současném stisknutí tlačítek [SHIFT] a [PLAY/PAUSE
f] na levém decku stiskněte na zadním panelu tohoto Změní nastavení blikajícího režimu Slip.
přístroje tlačítko [u]. - Enable (Povolit): Tlačítka, která lze ovládat pouze při zapnutém režimu
Slip, blikají (tlačítko [HOT CUE], tlačítko [4 BEAT LOOP/EXIT], atd.).
Režim nástroje Utilities mode je spuštěn. - Disable (Zakázat): Tlačítka, která lze ovládat pouze při zapnutém režimu
Slip, neblikají.
4 Stiskněte tlačítko [SLIP REVERSE]na levém decku.
Slip button LED while slip mode is on (Režim podsvícení
• Tlačítko [SLIP REVERSE] (nesvítí): Provoz se automaticky mění v tlačítka SLIP)
závislosti na tom, zda je rekordbox spuštěn nebo ne.
• Tlačítko [SLIP REVERSE] (svítí): Přístroj nuceně pracuje jako obecný Nastavuje režim osvětlení tlačítka [SLIP] pro režim Slip.
MIDI kontrolér bez ohledu na to, zda je rekordbox spuštěn. - Light is On (Svítit): Tlačítko [SLIP] se rozsvítí při zapnutém režimu Slip a
a bliká během jeho provozu.
5 Stiskněte tlačítko [u] na zadním panelu tohoto přístroje - Blink (Blikat): Tlačítko [SLIP] se při zapnutém režimu Slip nerozsvítí.
pro přepnutí do pohotovostního režimu.

Chcete-li uložit nastavení, nastavte [u] na zadním panelu tohoto přístroje
do pohotovostního režimu a ukončete režim utilities mode.

Změna nastavení s rekordboxem Nastavení položek karty [Mixer] v [Controller]

Na rekordboxu můžete změnit nastavení, které chcete použít pro DJ Fader Start ( Nastavení Fader Start)
přehrávání. Změnit nastavení položek můžete pod [Controller] v nabídce
[Preferences]. Změní nastavení funkce Fader Start.
• Následující nastavení lze změnit pouze tehdy, když jsou rekordbox a tento • Ve výchozím nastavení je tato volba povolena.
přístroj propojeny. Když je zaškrtnuto [Activate the fader start when moving a channel fader
or the cross fader while pressing the SHIFT button.] (Aktivace funkce
Nastavení položek karty [Deck] v Fader Start při pohybu kanálovým faderem kanálu nebo crossfaderem při
[Controller] současném stisknutí tlačítka SHIFT.], funkce je povolena.

Ring Brightness (Nastavení jasu kroužku Jogu) Cross Fader Curve (Nastavení křivky crossfaderu)

Nastaví jas podsvícení kroužku Jogu. Přepíná charakteristiky křivky crossfaderu.
Nastavení můžete přepnout z úrovně 1 až 3. Kroužek se nerozsvítí, je-li • Čím víc je ovladač otočen ve směru hodinových ručiček, tím ostřeji
nastaveno Off. křivka stoupá.
• Nastavte 1 pro nejtmavší podsvícení a 3 pro nejjasnější podsvícení. • Čím víc je ovladač otočen proti směru hodinových ručiček, tím
pozvolněji křivka klesá.
Jog > Brightness of the display (Nastavení jasu zobrazovací
sekce Jog) Cross Fader Cut Lag (Nastavení hodnoty Cut Lag na stranách
crossfaderu)
Nastavuje jas zobrazovací sekce jog.
Pro toto nastavení je k dispozici 5 úrovní 1 až 5. Nastavení hodnoty Cut Lag na stranách crossfaderu lze od 0,3 mm do 5,5 mm
• Nastavte 1 pro nejtmavší podsvícení a 5 pro nejjasnější podsvícení. po 0,1 mm.
• Výchozí nastavení je 1,0 mm.

26 Cz

Output setting of the microphone to the booth monitor Peak Limiter setting for Master Output
(Nastavení výstupu mikrofonu na booth monitor) (Nastavení limiteru špiček pro Master výstup)

Změní, zda zvuk mikrofonu má nebo nemá být na výstupu booth kanálu. Je-li Redukce nepříjemných digitálních špiček signálu z master výstupu.
zaškrtnutí políčka [Mic Output On Booth] zrušeno, zvuk mikrofonu je na — Enable: Povolí limiter špiček master výstupu.
výstupu booth kanálu. — Disable: Zakáže limiter špiček master výstupu.
Pokud je zaškrtnutí políčka vybráno, zvuk mikrofonu není na výstupu booth
kanálu. Microphone sound limiter setting added to Master Output
(Nastavení limiteru špiček mikrofonu pro master výstup)

Mixer > Brightness of the display (Nastavení jasu displeje)BaSys CS Redukce nepříjemných digitálních špiček mikrofonního signálu pro Změna nastavení
Master výstup.
Nastavuje jas displeje sekce Mixer. — Enable: Povolí limiter špiček.
Pro toto nastavení jsou k dispozici 3 úrovně - od 1 do 3. — Disable: Zakáže limiter špiček.
Nastavte 1 pro nejtmavší osvětlení a 3 pro nejjasnější osvětlení.
Microphone sound limiter setting added to Booth Output
Microphone Talkover Mode (Nastavení limiteru špiček mikrofonu pro Booth výstup)
(Nastavení mikrofonu v režimu Talkover)
Redukce nepříjemných digitálních špiček mikrofonního signálu pro Booth
Přepíná režim Talkover. výstup.
- Advanced Talkover Mode (Pokročilý režim Talkover): Zvuk z jiných — Enable: Povolí limiter špiček.
kanálů, než je mikrofonní kanál, je na výstupu pouze ve středním — Disable: Zakáže limiter špiček.
rozsahu, utlumený podle nastavení úrovně Talkover.
SHIFT Function List setting
dB (Nastavení seznamu funkcí SHIFT)

Frekvence Změní nastavení zobrazení seznamu funkcí SHIFT. Ve výchozím nastavení
je tato volba povolena. Pokud je zaškrtnuto políčko [Display SHIFT
- Normal Talkover Mode (Normální režim Talkover): Zvuk z jiných Function List while pressing the SHIFT button.] (Zobrazit seznam funkcí
kanálů, než je mikrofonní kanál, je na výstupu utlumený podle nastavení SHIFT při stisknutí tlačítka SHIFT.), seznam funkcí SHIFT se zobrazí na
úrovně Talkover. rekordboxu při stisknutí tlačítka [SHIFT].

dB Demo/Screen saver setting
(Nastavení demo/spořič obrazovky)
Frekvence
Nastaví funkci spořiče obrazovky a čas, kdy se má demo režim spustit.
Microphone Talkover Level • Ve výchozím nastavení se demo režim spustí, pokud není provedena žádná
(Nastavení úrovně hlasitosti mikrofonu v režimu Talkover) operace po dobu 10 minut.
• Demo režim se zruší, pokud je použit některý z ovládacích prvků nebo
Nastavení útlumu úrovně zvuku u funkce Talkover. tlačítek.
Hodnota: -6 dB / -12 dB / -18 dB / -24 dB • Je-li funkce spořiče obrazovky povolena, spustí se, pokud není provedena
žádná operace po dobu 30 minut.
- Demo (1 minute): Režim demo se spustí, pokud na tomto přístroji není
provedena žádná operace po dobu 1 minuty.
- Demo (5 minute): Režim demo se spustí, pokud na tomto přístroji není
provedena žádná operace po dobu 5 minut.
- Demo (10 minute): Režim demo se spustí, pokud na tomto přístroji není
provedena žádná operace po dobu 10 minut.
- Screen saver (Spořič obrazovky): Povolení funkce spořiče obrazovky.
- Disable (Zakázat): Demo režim a funkce spořiče obrazovky se nespustí.

Nastavení položek karty [DDJ-1000] v [Controller] Auto Standby setting
(Nastavení automatického pohotovostního režimu)
Master Attenuator Level (Nastavení master úrovně atenuátoru)
Změní nastavení funkce automatického pohotovostního režimu.
Nastaví master výstupní úrovně atenuátoru. Pokud je toto nastavení povoleno, přístroj se po 4 hodinách automaticky
Hodnoty nastavení: 0 dB / -6 dB / -12 dB přepne do úsporného režimu, pokud je splněna některá z následujících
podmínek:
Monaural/Stereo Selection for Master Output - Žádné z tlačítek nebo ovládacích prvků tohoto přístroje není použito.
(Výběr mono/stereo pro Master výstup) - Žádný zvukový signál -18 dB nebo více není na vstupu.
• Stav pohotovostního režimu se zruší po stisknutí tlačítka [QUANTIZE]
Přepíná nastavení zvukového výstupu z master výstupních konektorů mezi na levém decku.
mono a stereo.
- Monaural: Výstupní master zvuk je monofonní.
- Stereo: Výstupní master zvuk je stereo.

Booth Attenuator Level (Nastavení úrovně atenuátoru)

Nastaví booth výstupní úrovně atenuátoru.
Hodnoty nastavení: 0 dB / -6 dB / -12 dB

Monaural/Stereo Selection for Booth Output Cz 27
(Výběr mono/stereo pro Booth výstup)

Přepíná nastavení zvukového výstupu z Boot výstupních konektorů
mezi mono a stereo.
- Monaural: Výstupní Booth zvuk je monofonní.
- Stereo: Výstupní Booth zvuk je stereo.

Nastavení softwarových nástrojů (Utility) • Klikněte na kartu [About].

Tento nástroj pro nastavení lze použít k provádění kontrol a nastavení • Verzi firmwaru tohoto přístroje můžete zkontrolovat na obrazovce.
popsaných níže. • Verze firmwaru se nezobrazí, pokud tento přístroj není připojen k počítači
- Úprava velikosti vyrovnávací paměti (při použití ASIO) nebo pokud tento přístroj a počítač spolu správně nekomunikují.
- Kontrola verze ovladače softwaru

Zobrazení nástroje pro nastavení

Pro Mac

Klepněte na ikonu [Macintosh HD] > [Aplikace] > [Pioneer] >
[DDJ-1000] > [DDJ-1000 driver version display utility].

Pro Windows 10

V menu [Start] klepněte na [Pioneer] > [DDJ-1000 Settings Utility].

Pro Windows 8.1

V [Přehled aplikací] klepněte na [Pioneer] > [DDJ-1000 Settings Utility].

Pro Windows 7

V menu [Start] klepněte na [Všechny programy] > [Pioneer] > [DDJ-1000]
> [DDJ-1000 Settings Utility].

Úprava velikosti vyrovnávací paměti (při použití
ASIO)

Tato funkce je určena pouze pro OS Windows.

Pokud je spuštěna aplikace používající tento přístroj jako výchozí zvukové
zařízení (DJ software, atd), před nastavením velikosti vyrovnávací paměti
aplikaci ukončete. Před spuštěním zobrazte nástroj Utility pro nastavení.

• Klikněte na kartu [ASIO].
BaSys CS
• Je-li velikost vyrovnávací paměti příliš velká, přerušení audio dat
(výpadky ve zvuku) se vyskytují méně často, ale zvyšuje se prodleva
v důsledku zpoždění v přenosu audio dat - latence.

Kontrola verze ovladače softwaru

Nejprve zobrazte nástroj Utility pro nastavení.

28 Cz

Doplňující informace

Odstraňování problémů

• Často jsou problémy nebo poruchy pouze domnělé, zaviněné nesprávnou obsluhou. Pokud si myslíte, že je s tímto přístrojem něco v nepořádku, zkontrolujte níže
uvedené body. Někdy může problém spočívat v jiném zařízení. Zkontrolujte ostatní komponenty, níže uvedené body a [FAQ] na stránkách podpory Pioneer DJ:
http://pioneerdj.com/support/
V případě, že problém nelze odstranit, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko Pioneer nebo svého prodejce a požádejte o provedení opravy.
• Tento přístroj nemusí správně fungovat např. kvůli vnějším vlivům, jako je statická elektřina. Pokud k tomu dojde, normální provoz může někdy obnovit restart.
Vypněte napájení, počkejte, cca 1 minutu, a pak napájení znovu zapněte.

ProblémBaSys CS Zkontrolujte Řešení Doplňující informace
Přístroj nelze zapnout. Je spínač [u] na zadním panelu tohoto přístroje Přepněte [u] do polohy zapnuto.
Tento přístroj není rozpoznán. zapnutý?
Je dodaný napájecí adaptér správně připojen? Připojte správně dodávaný síťový adaptér.
Není slyšet žádný zvuk či příliš Je dodaný USB kabel správně připojen? Připojte správně dodávaný USB kabel.
slabý zvuk. Používáte USB rozbočovač? USB rozbočovač nelze použít. Propojte počítač a tento přístroj napřímo pomocí
Je ovladač softwaru správně nastaven? přiloženého USB kabelu.
Váš počítač tento přístroj rozpozná? Ovladač softwaru nastavte správně. (Strana 31)
Windows: Zkontrolujte, zda je zobrazena verze firmware tohoto zařízení na kartě
Jsou spuštěny další aplikace? [About] v [DDJ-1000 Settings Utility]. (Strana 28)
Mac: Zkontrolujte, zda je zobrazena verze firmware tohoto zařízení na kartě [About]
Jsou připojena i jiná USB zařízení, než tento přístroj? v [DDJ-1000 driver version display utility]. (Strana 28)
— Ukončete ostatní aplikace, včetně spořičů obrazovky a rezidentního software. (Při
Je nainstalováno v počítači více ovladačů ASIO pro ukončení antivirového bezpečnostního softwaru nejprve zakažte připojení k Internetu
jiné účely, než jen pro tento přístroj? pro zajištění bezpečnosti vašeho počítače.)
Je na počítači správně nastaven zvu?k Odeberte externí pevné disky a klávesnice (u některých modelů), atd. a zkontrolujte
stav jen s vestavěným pevným diskem.
Jsou ovladače [TRIM], fadery kanálů, crossfader, Pokud má počítač více než jeden USB konektor, zkuste použít také jiný USB
volicí přepínač [USB A, PHONO/LINE, USB B] konektor.
(nebo [USB A, LINE, USB B]), přepínač [LINE/ Odinstalujte nepotřebné AISO ovladače.
PHONO] a ovladač [MASTER LEVEL] nastaveny Pro podrobnosti o tom, jak odinstalovat AISO ovladače, se obraťte se na výrobce
na správné pozice? příslušného ovladače.
Mac: Odpojte USB kabel spojující přístroj a počítač, spusťte [Audio MIDI Setup]
(software utility pro MacOS nebo OS X), a zobrazte [MIDI Window] nebo [MIDI
studio]. Vyberte ikonu [DDJ-1000] a klepněte na [Remove Device] [Odebrat
zařízení]. ((Namísto ikony [USB MIDI Device] může být zobrazena ikona
[DDJ-1000]. Případně vyberte [USB MIDI Device].)
Pokud je tento přístroj připojen k počítači pomocí USB kabelu, zobrazí se ikona
[DDJ-1000].
Nastavte ovladač [TRIM] fadery kanálů, crossfader, volicí přepínač [USB A,
PHONO/LINE, USB B] (nebo [USB A, LINE, USB B]), přepínač [LINE/PHONO] a
ovladač [MASTER LEVEL] na správné pozice.

Zkreslený zvuk. Jsou připojené aktivní reproduktory, atd., správně Správně nastavte a vyberte externí vstup, hlasitost, atd., pro aktivní reproduktory, atd.
nastaveny?
Jsou kabely správně připojeny? Připojte správně příslušné propojovací kabely.
Nejsou terminály a konektory špinavé? Vyčistěte kontakty a konektory.
Je ovladač softwaru správně nastaven? Nastavte správně ovladač software (str. 31)
Je [MASTER LEVEL] nastaven do správné pozice? Nastavte ovládací prvek [MASTER LEVEL] tak, aby se oranžový indikátor rozsvítil
při max. úrovni.
Je [TRIM] nastaven do správné pozice? Nastavte ovládací prvek [TRIM] tak, aby se oranžový indikátor rozsvítil
při max. úrovni.
Je [LINE/PHONO] nastaven do správné pozice? Nastavte [LINE/PHONO] do správné pozice.

Přehrávaný zvuk se přerušuje při Je hodnota velikosti vyrovnávací paměti (latence) V systému Windows: použijte utility pro nastavení vhodné hodnoty velikosti
použití DJ softwaru. přiměřená? vyrovnávací paměti. (Strana 28)
Na PC Macintosh: nastavte odpovídající velikost vyrovnávací paměti
Zvuk z mikrofonu není na výstupu. Je [OFF, ON, TALK OVER] nastaven do správné (latence) pro DJ software.
Zvuk z externího zařízení polohy? Nastavte [OFF, ON, TALK OVER] do správné pozice.
není na výstupu. Jsou voliče [USB A, PHONO/LINE, USB B]
Při nastavení ovladače ASIO se přeruší nebo [USB A, LINE, USB B] nastaveny do Nastavte volicí přepínače [USB A, PHONO/LINE, USB B] nebo [USB A, LINE,
zvuk. správné pozice? USB B]) do správné pozice.
Byl ASIO ovladač nastaven se spuštěným
rekordboxem? ASIO ovladač nastavte ještě před spuštěním rekordboxu. (Strana 28)

Cz 29

Problém Zkontrolujte Řešení
Indikátor bliká a provoz je divný. — Normální činnost může být obnovena odpojením síťového adaptéru.
Provoz rekordboxu dj je nestabilní. Počkejte alespoň 1 minutu a pak síťový adaptér připojte znovu.
Pokud příznak přetrvává, odpojte napájecí adaptér a požádejte o opravu.
Podsvícení Jogu se během přehrávání
nezmění. (Otáčí se při scratchingu.) Používáte nejnovější verzi softwaru? Bezplatné aktualizace rekordboxu lze stáhnout z webových stránek Pioneer.
Slider [TEMPO] nefunguje, pokud je Používáte současně i jiný software, než rekordbox? Používejte nejnovější verzi. (Strana 4)
deck přepnut během BEAT SYNC. Ukončete ostatní aplikace, zkuste snížit zátěž počítače.
Existují další USB zařízení, připojená k počítači? Pokud je provoz i nadále nestabilní, zkuste zakázat bezdrátovou síť nebo jiné
bezdrátové připojení, antivirový program, spořič obrazovky, režim snížené spotřeby,
Používáte USB rozbočovač? atd. (Strana 3)
Je problém s USB portem, ke kterému je toto zařízení Odpojte ostatní USB zařízení od počítače.
připojeno? Je-li připojeno k počítači současně další audio USB zařízení, systém nemusí fungovat
Je tento přístroj připojen k notebooku běžícím na nebo přístroj nemusí být rozpoznán, jako za normálních okolností.
baterie? USB rozbočovač nelze použít. Propojte počítač a toto zařízení napřímo pomocí
přiloženého USB kabelu.
Pokud je váš počítač vybaven více USB porty, zkuste připojit toto zařízení k jinému
USB portu.
Zajistěte napájení notebooku ze zásuvky (ze silného napájecího zdroje, než je baterie).
(V závislosti na nastavení notebooku může být nastaven režim snížené spotřeby,
kdy počítač díky baterii automaticky snižuje svůj výkon.)
BaSys CS
Je velikost vyrovnávací paměti USB je příliš malá? Zvyšte velikost vyrovnávací paměti USB. (Strana 28)
Je nastavení režimu nástrojů správné? V režimu nástrojů utility mode zkontrolujte, zda není přístroj nastaven tak, aby byl
nuceně provozován jako obecný MIDI kontrolér. (Strana 26)

Funkce fader start nefunguje. Byl nastaven bod cue? Nastavte bod cue. (Strana 21)
Je funkce fader start nastavena korektně? Chcete-li povolit nastavení funkce fader start, vyberte kartu [Mixer] v [Preferences]
> [Controller] v rekordboxu a poté zaškrtněte políčko [Fader Start]. (Strana 26)
Na obrazovce se zobrazuje pouze jedna Je rekordbox nastaven do režimu [EXPORT]?
stopa decku. Talíř (platter) na decku Byl rekordbox dj aktivován? Klepněte na oblast označenou [EXPORT] v levém horním rohu obrazovky a
není zobrazen. vyberte [PERFORMANCE].
Zadejte licenční klíč softwaru rekordbox dj dodaný s tímto přístrojem do
Zvuk sampleru decku nelze monitorovat Je vybrán [SAMPLER CUE]? [Preferences] > [License] obrazovky softwaru rekordbox. Podrobné informace o
pomocí sluchátek. Je pozice ovladače [SAMPLER VOL] nastavena aktivaci naleznete v návodu k rekordboxu.
plně proti směru hodinových ručiček? Stiskněte tlačítko [SAMPLER CUE] pro zapnutí monitoru sampler deck.
Nastavte [SAMPLER VOL] na vhodnou pozici.

Displej z tekutých krystalů

• Na displeji z tekutých krystalů se mohou objevit malé černé nebo lesklé body. To je jev, inherentní k displejům z tekutých krystalů; toto není závada.
• Pokud je tento přístroj používán v chladných místech, displej z tekutých krystalů může být chvíli po zapnutí tohoto přístroje tmavý. Po určité době dosáhne
normálního jasu.
• Pokud je displej z tekutých krystalů vystaven přímému slunečnímu záření, světlo se od něj odráží, takže může být obtížněji čitelný. Nenechávejte přímé sluneční
světlo dopadat přímo na displej - zastiňte jej.

30 Cz

Tok signálu

CH1-4 Common

PHONO USB CHx Control Tone LEVEL METER CHx CROSS USB FX SEND CHx
LINE Detect CHx BPM FADER BEAT FX
USB A
USB B CHx TRIM CH FADER Thru CHx
Input A
Select SOUND BEAT FX EQ SOUND BEAT FX CUE B SOUND
COLOR FX CHx CHx COLOR FX CHx Monitor COLOR FX

CHx CHx CHx CHx

USB SEND/RETURN USB SEND/RETURN CUE CHx USB FX RETURN CHx
USB : CUE CHx USB SEND/RETURN
CROSS FADER
CURVE switch

CROSS FADER
ASSIGN switch

MIC to BOOTH LEVEL
BOOTH
ON/OFF
BaSys CS MIC BOOTH BOOTH Doplňující informace
MIC to BOOTH PEAK MONO/ ATT. BOOTH OUT
LIMITER STEREO LEVEL METER MASTER

Detect TALK OVER ON/OFF USB MIX (REC OUT) CLIP MASTER
MASTER BPM
MASTER
USB FX SEND MASTER LEVEL

BEAT FX TALK OVER CUE MASTER MATER MASTER OUT
MASTER Monitor MONO/ PEAK
MASTER STEREO LIMITER
USB FX RETURN MASTER
USB SEND/RETURN Talk Over Talk Over CUE MASTER
Mode Level

Advanced
/Normal

USB : MASTER OUT MIC
PEAK
Detect LIMITER
MIC BPM

USB FX SEND MIC

MIC ON/OFF

MIC LOWCUT MIC EQ BEAT FX MIC MIC to BOOTH
FILTER MIC REVERB TALK OVER ON/OFF

USB FX RETURN MIC MIC
Level Detect

USB SEND/RETURN

HEADPHONE CUE On/Off HEADPHONE HEADPHONE LEVEL
MIXING
CUE CHx
CUE MASTER HEADPHONE OUT

Použití tohoto přístroje jako kontroléru pro • Viz softwarová licence na straně 32.
další DJ software
Provozní prostředí verze 32-bit 1
Tento přístroj také z výstupu odesílá provozní data tlačítek a ovládacích prvků verze 64-bit
ve formátu MIDI. Pokud pomocí USB kabelu připojíte počítač s vestavěným Podporované operační systémy 1
kompatibilním MIDI DJ softwarem, můžete ovládat DJ software na tomto Mac: macOS High Sierra 10.13/Sierra 10.12 (nejnovější 1
přístroji. Zvuk hudebních souborů, které se přehrávají na počítači, může být aktualizace), OS X 10.11/10.10 (nejnovější aktualizace)
také na výstupu tohoto přístroje. Windows: Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7
Chcete-li tento přístroj použít jako kontrolér pro operace s jiným DJ (nejnovější service pack)
softwarem, než je software rekordbox, musíte nakonfigurovat také DJ
software audio a související MIDI nastavení. Kontrola nejnovější verze ovladače softwaru
• Podrobnosti najdete v návodu k obsluze vašeho DJ softwaru.

MIDI zprávy Nejnovější informace o vyhrazeném ovladači softwaru pro toto zařízení
naleznete na stránkách podpory společnosti Pioneer DJ.
Podrobné informace o MIDI zprávách tohoto přístroje, viz “List of MIDI • pioneerdj.com/
Messages” (Seznam MIDI zpráv).
• "Seznam MIDI zpráv" lze získat z následující adresy: Získání ovladače softwaru
http://pioneerdj.com/
1 Spusťte v počítači webový prohlížeč a přejděte na následující
Ovladač softwaru stránky Pioneer DJ.

Tento ovladač je výhradní ovladač pro výstupní audio signály z počítače. pioneerdj.com/

2 Klepněte na [Support].
3 Klepněte na [Software & firmware updates].

Cz 31

4 V kategorii [DJ CONTROLLER] klepněte na [DDJ-1000].BaSys CS jednotlivý právní subjekt a jednotlivce, se kterým je sjednána) a společností
5 Po klepnutí na [Drivers] si stáhněte nejnovější ovladač PIONEER DJ CORPORATION ("Pioneer DJ").
softwaru. Pokud začnete program v jakémkoliv kroku používat (instalace, nastavení,
použití), znamená to, že SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO LICENČNÍ
Stáhněte si ovladač, který je určený pro Mac nebo Windows. SMLOUVY. Oprávnění ke stažení nebo použití programu je výslovně
podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Tuto dohodu není nutné
Instalace (Mac) uzavírat elektronicky ani písemně, přesto je platná a vymahatelná. Pokud se
všemi podmínkami této dohody nesouhlasíte, nejste oprávněni tento program
Nepropojujte toto zařízení a počítač, dokud nebude instalace dokončena. používat a musíte ukončit jeho instalaci, nebo pokud jej používáte, musíte jej
odinstalovat.
• Před instalací ukončete a zavřete všechny aplikace, které jsou v počítači
spuštěné. 1. DEFINICE

1 Rozbalte stažený soubor ovladače softwaru pro Mac 1 "Dokumentací" se rozumí: písemná dokumentace, specifikace a obsah
(DDJ1000MXXXdmg.zip), stažený dle informací, viz výše. nápovědy, zhotovený a dostupný obvykle u společnosti Pioneer DJ,
určenou pro pomoc při instalaci a používání programu.
2 Poklepejte na [DDJ-1000_M_X.X.X.dmg]. 2 "Programem" se rozumí jakákoli část softwaru Pioneer DJ, licencovaná
3 Poklepejte na [DDJ-1000AudioDriver.pkg]. vám společností Pioneer DJ na základě této dohody.

Zobrazí se obrazovka instalace ovladače softwaru. 2. LICENCE PROGRAMU

4 Přečtěte si údaje na obrazovce a klepněte na tlačítko 1 Omezení licence. Předmětem omezení této dohody je, že vám Pioneer
[Continue Anyway] [Pokračovat]. DJ uděluje licenci omezenou, nevýhradní a nepřenosnou (bez nároku na
5 Když se zobrazí licenční smlouva s koncovým uživatelem, podlicence):
[Software end user license agreement], přečtěte si ji a pak
klepněte na [Continue Anyway] [Pokračovat]. a) Pro instalaci jediné kopie programu ve vašem počítači či mobilním
6 Pokud s podmínkami licenční smlouvy souhlasíte, klikněte zařízení, použití programu pouze pro vaše osobní účely v souladu s
na [I agree] [Souhlasím]. touto dohodou a dokumentací ("oprávněné použití");
b) Pro použití dokumentace s ohledem na oprávnění k užívání, a
Pokud s ustanoveními pro koncového uživatele softwaru nesouhlasíte, c) Pro vytvoření jedné kopie programu výhradně pro účely zálohová-
klepněte na tlačítko [Disagree] [Nesouhlasím] a instalaci ukončete. ní, za předpokladu, že všechny názvy a ochranné známky, autorská
práva a upozornění na omezení práv jsou uvedeny také na kopii.
7 Dokončete instalaci podle pokynů uvedených na
obrazovce. 2 Omezení. Program nebo dokumentaci nesmíte kopírovat ani používat
vyjma případů, které tato dohoda výslovně povoluje. Program nesmíte
Instalace (Windows) přenášet, poskytovat podlicence, pronajímat nebo půjčovat, nebo jej
použít pro školení třetích stran, komerčně sdílet nebo využívat v
Nepropojujte toto zařízení a počítač, dokud nebude instalace dokončena. servisním středisku. Nebudete jej sám nebo prostřednictvím jakékoli třetí
strany upravovat, zpětně analyzovat, zpětně převádět nebo dekompilovat,
• Před zahájením instalace se přihlaste jako správce počítače. s výjimkou rozsahu výslovně povoleném platnými zákony, a to teprve
• Před instalací softwaru zavřete všechny aplikace, které jsou spuštěné v poté, co jste nejprve písemně o zamýšlené činnosti společnost Pioneer DJ
počítači. upozornili.
3 Vlastnictví. Pioneer DJ nebo poskytovatel licence si vyhrazuje veškerá
1 Rozbalte stažený soubor ovladače softwaru pro Windows práva, názvy, zájmy a práva na veškeré patenty, autorská práva,
(DDJ1000XXXexe.zip), stažený dle informací, viz výše. ochranné známky, obchodní tajemství a jiná práva na duševní vlastnictví
2 Poklepejte na [DDJ-1000_X.XXX.exe]. k programu, dokumentaci a z nich odvozených děl. Nesmíte získat jiné
právo, ať výslovné nebo předpokládané, kromě omezené licence
Zobrazí se obrazovka instalace ovladače softwaru. stanovené v této dohodě.
4 Žádná podpora. Na základě této dohody společnost Pioneer DJ nemá
3 Přečtěte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem povinnost poskytovat podporu, udržování, aktualizace, úpravy nebo
[Software end user license agreement] a pokud souhlasíte s nové vydání programu či dokumentace.
podmínkami, vyberte [Agree] [Souhlasím], pak klikněte na
[OK]. 3. OMEZENÍ ZÁRUKY

Pokud nesouhlasíte s licenční smlouvou, kliknutím na tlačítko [Cancel] Program a dokumentace jsou poskytovány "TAK, JAK JE", bez jakékoliv
instalaci zrušíte. záruky, a souhlasíte s tím, že je používáte na vaše vlastní riziko. Společnost
PIONEER DJ v plném rozsahu výslovně odmítá veškeré záruky jakéhokoliv
4 Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce. druhu, co se týče programu a dokumentace, ať výslovné, předpokládané,
zákonné, nebo vyplývající z průběhu plnění smlouvy, průběhu prodeje,
Pokud se na obrazovce objeví během instalace [Windows Security] včetně záruk vztahujících se na prodejnost, vhodnost použití pro určitý
(Zabezpečení systému Windows), klepněte na tlačítko [Install this driver účel, dostatečnou kvalitu, správnost, titulu nebo neporušení práv.
software anyway](Přesto nainstalovat tento ovladač software] a pokračujte
v instalaci. 4. KONTROLA EXPORTU A DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ
• Jakmile je instalace programu dokončena, zobrazí se zpráva o dokončení. A PŘEDPISŮ

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru Program nesmíte používat nebo jinak exportovat nebo re-exportovat jiným
způsobem podle práv USA a právních předpisů státu, v němž byl program
Tato licenční smlouva pro koncového uživatele software (dále jen "dohoda"), získán. Program nesmí být zejména vyvezen nebo zpětně dovezen (a) do
je uzavřena mezi vámi (pro individuální instalaci programu a každý jakéhokoliv státu, na který je ze strany USA uvaleno embargo nebo (b)
osobám a státům označeným americkým Ministerstvem financí, uvedeným na
Nationals List nebo na seznamu US Department of Commerce Denied
Persons List, seznamu nedůvěryhodných osob nebo subjektů Entity List.
Použitím programu prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné
takové zemi nebo na žádném takovém seznamu. Souhlasíte také s tím, že
nebudete používat program za jakýmkoliv účelem zakázaným podle práva

32 Cz

BaSys CSUSA, včetně a bez omezení: konstrukce, výroba, nebo výroba jaderných, předchozího a výslovného písemného souhlasu společnosti Pioneer DJ, a Doplňující informace
raketových nebo chemických či biologických zbraní. každý jiný úkon, využití dokumentu nebo změny ve vlastnictví bude
považován za pozměnění nebo úpravu této dohody.
5. PRÁVA OMEZENÁ VLÁDOU USA 6 Souhlasíte s tím, že se tato smlouva řídí a vykládá podle / a v souladu s
právními předpisy Japonska.
Program a Dokumentace jsou "komerční počítačový software" a
"dokumentace Ochranné známky a registrované ochranné
komerčního počítačového softwaru", jak jsou tyto pojmy definovány v 48 CFR známky
§ 252.227-7014 (a) (1) (2007) a 252.227-7014 (a) (5) (2007). Práva vlády
Spojených států s ohledem na Program a Dokumentace jsou omezeny touto • Pioneer DJ je ochranná známka společnosti Pioneer DJ Corporation a její
licencí v souladu s 48 CFR § 12.212 (počítačového softwaru) (1995) a 48 CFR použití je na základě licence.
§ 12,211 (Technická data) (1995) a / nebo 48 C.F.R. § 227.7202-3. Jako takové • rekordbox je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka
jsou Program a Dokumentace licencovány koncovým uživatelům americké společnosti Pioneer DJ Corporation.
vlády: (a) pouze jako "komerční zboží", jak je tento termín definován v 48 • Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft
C.F.R. § 2.101 obecně, a jak je začleněn do zaslaného DFAR 212.102, a (b) Corporation v USA a dalších zemích.
pouze s těmi omezenými právy, jak jsou poskytovány veřejnosti podle tohoto • Mac, macOS, OS X a Finder jsou ochranné známky společnosti Apple
povolení. Za žádných okolností nemůže být vládou USA pro koncové Inc., registrované v USA a dalších zemích.
uživatele udělena žádná větší práva, než my přiznáváme jiným uživatelům, jak • Intel a Intel Core jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v
je stanoveno v této licenci. Výrobcem je společnost: Pioneer DJ Corporation, USA a/nebo dalších zemích.
1-1 Shin-Ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 212-0031 Japan • ASIO je ochranná známka spol. Steinberg Media Technologies GmbH.
• Názvy společnosti a produktů zde uvedené jsou ochrannými známkami
6. ŠKODY A OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PŘI PORUŠENÍ nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Tento produkt byl licencován pro neziskové účely a nebyl licencován pro
Souhlasíte s tím, že jakékoli porušení omezení této dohody by způsobilo komerční účely (za účelem získání zisku), jako jsou rozhlasové a televizní
společnosti Pioneer DJ škodu, pro níž peníze za náhradu škody by byly samy vysílání (pozemní, satelitní, kabelové nebo jiné typy vysílání), streaming na
o sobě nedostatečné. Kromě náhrady škody a jakýchkoli dalších opravných internetu, intranetu (firemní sítě) nebo jiné typy sítí nebo distribuce elektro-
prostředků, na které může mít Pioneer DJ nárok, souhlasíte, že Pioneer DJ nických informací (distribuce on-line digitální hudební službou).
může usilovat o předběžné opatření, aby se zabránilo aktuální škodě, hrozící Pro takovéto použití musíte získat odpovídající licenci.
škodě nebo pokračování v porušování této dohody. Podrobnosti naleznete na http://www.mp3licensing.com.

7. UKONČENÍ PLATNOSTI Upozornění na autorská práva

Pioneer DJ může tuto dohodu vypovědět kdykoli, pokud porušíte jakéhokoli rekordbox omezuje přehrávání a duplikování hudebního obsahu, který je
ustanovení. Je-li tato smlouva ukončena, přestanete používat program, trvale chráněný autorskými právy.
jej odstraníte z počítače nebo z mobilního zařízení, kde je umístěn, a zničíte • Program nemusí správně pracovat, pokud kopie nahraných nosičů chrání
všechny kopie programu a dokumentace ve vašem vlastnictví, a společnosti vložená šifrovaná data.
Pioneer DJ oznámíte písemně, že jste tak učinili. Oddíly 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5, • Přehrávání, analýza a další operace se mohou zastavit, pokud je zjištěno
6, 7 a 8 budou pokračovat v platnosti i po ukončení této dohody. kopírování obsahu nosičů s ochranou šifrováním dat.
• Materiál, který jste pořídili pro svoji vlastní potřebu, nemůže být použit k
8. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY jiným účelům bez souhlasu vlastníka autorských práv.
• Hudba pořizovaná z CD a jiných médií může být chráněna autorskými
1 Pioneer DJ nebo její dceřiné společnosti v žádném případě nepřebírají právy jednotlivých zemí, stejně jako mezinárodní úmluvou.
odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s touto dohodou nebo • Za zákonné použití nahrávek jste výhradně zodpovědní vy, jakožto
předmětem dohody, za jakékoli nepřímé, nahodilé, zvláštní, následné uživatel.
nebo represivní škody či náhradu škody za ušlý zisk, příjmy, podnikání, • Při manipulaci s hudbou, která byla stažená z internetu, je za použití
použití, nebo náklady na náhradní zadávání veřejných zakázek, a to i v hudby plně odpovědná osoba, která tuto hudbu stáhla.
případě, došlo k upozornění na možnost takových škod nebo pokud tyto • Ujistěte se, že manipulujete s hudbou v souladu s podmínkami stránky, ze
škody jsou předvídatelné. Zodpovědnost firmy Pioneer DJ za všechny které byla stažena.
škody není v žádném případě vyšší, než vaše částka skutečně zaplacená
spol. Pioneer DJ nebo její dceřinné společnosti za program. Smluvní strany — Technické parametry a vzhled tohoto produktu se mohou změnit bez
uznávají, že limity odpovědnosti a rozdělení rizik v této dohodě se odráží předchozího upozornění.
v ceně programu a jsou základními prvky smlouvy mezi stranami, bez
nichž by společnost Pioneer DJ tuto dohodu o programu neuzavřela. © 2017 Pioneer DJ Corporation. Všechna práva vyhrazena.
2 Omezení nebo vyloučení záruk a odpovědnosti obsažených v této <DRI1516-A>
dohodě nemá vliv na dotčení vašich zákonných spotřebitelských práv a
vztahuje se na vás pouze tehdy, pokud jsou taková omezení nebo výjimky
povoleny podle právních předpisů v zemi, ve které se právě nacházíte.
3 Klauzule o oddělitelnosti a vzdání se práva. Je-li některé ustanovení
této dohody považováno za nezákonné, neplatné či jinak nevykonatelné,
bude toto ustanovení vynuceno v nejvyšší možné míře, nebo nejde-li
vynutit, bude považováno za oddělené a odstraněné z této smlouvy, a
zbytek bude plně v platnosti a účinnosti. Vzdáním se práva kterékoli ze
stran, nedodržením závazků nebo porušením této dohody, se nelze
vymanit z jakékoli postihu za další porušování této dohody.
4 Žádné postoupení. Nesmíte postoupit, prodat, přenášet, nebo jinak
nakládat s touto dohodou nebo jakýmikoli právy nebo povinnostmi
vyplývajících z této dohody, a to dobrovolně či nedobrovolně, ze zákona
nebo jinak, bez předchozího písemného souhlasu Pioneer DJ. Jakékoli
vámi zamýšlené postoupení, převod nebo přenesení bude neplatné.
S výhradami výše uvedenými, je tato dohoda závazná a nabývá platnosti
ve prospěch smluvních stran a jejich nástupců a nabyvatelů.
5 Úplnost smlouvy. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi
dotčenými stranami a nahrazuje všechny předchozí nebo současné
dohody nebo prohlášení, ať už písemné nebo ústní, týkající se jejího
předmětu. Tato dohoda nesmí být upravena nebo změněna bez

Cz 33


Click to View FlipBook Version