The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-14 07:54:27

Bose T4S, T8S Tonematch Mixer CZ

Bose T4S, T8S Tonematch Mixer CZ

T4S/T8S ToneMatch®

Mixer

Příručka rychlým startem

ůle it bezpečnostn pokyny

ros p ečt te si a o r te v echny bezpečnostn pokyny NN N

Přečtěte si tyto pokyny ento produkt o sahu e magnetický materiál Pora te se s lékařem da y to mohlo mít
scho e te si tyto pokyny li na aše implanto ané dra otnické aří ení

D e te na šechna aro ání ento produkt není určen k instalaci ne o pou ití e nitřních prostorech kde se yskytu e oda
Dodr u te šechny pokyny ne o lhkost četně ale e ome ení na prostředí krytých a én krytých odních park prostor s
íři kou ne o prostor ako sou sauny parní ka iny sklu a ky apod
epou í e te tento přístro lí kosti ody y se sní ilo ne e pečí niku po áru ne o ra u elektrickým proudem ne ysta u te produkt li u
istěte pou e suchým hadříkem deště kapalinám ne o lhkosti e tahu e se na produkty o načené P
e akrý e te ětrací ot ory nstalu te souladu s pokyny ýro ce přístro kapa ící ne o stříka ící odě a nepokláde te na ně ne o do eho lí kosti
hra te napá ecí ka el před pošlapáním ne o přiskřípnutím e ména u ástrček ásu ek a místě kde předměty naplněné tekutinami ako sou například á y e tahu e se na produkty o načené P
ychá í přístro e
Pou í e te pou e sch álené dopl ky příslušenst í dr u te mimo dro e ohně a tepla li u ote řeného plamene ako sou např
apálené s íčky nepokláde te e na ýro ek ne o eho lí kosti
P s tímto produktem měnič napětí
Pou í e te pou e s o íkem sto anem stati em kon olou ne o podsta cem apod P produkt e o idlech ne o na lodích
speci iko aným ýro cem ne o prodá aným s přístro em Při pou ití o íku u te P D neoprá něné pra y tohoto produktu
opatrní ěhem transportu a y nedošlo k poranění při pře rácení o íku ne o Pou í e te pou e s dodaným napá ecím dro em
spadnutí přístro e

dpo te přístro ěhem ouřky ne o pokud se nepou í á po delší do u
eškeré opra y s ěřte k ali iko anému ser isnímu personálu er is e nutný pokud yl přístro
akýmkoli p so em poško en e ména napá ecí ka el ne o ástrčka došlo k niknutí tekutiny ne o
ci ích předmět do přístro e přístro yl ysta en dešti či lhkosti nepracu e normálně ne o spadl na
em
BaSys CS M a neinstalu te dr ák ne o produkt lí kosti dro tepla ako sou např kr y
radiátory tepelné dro e ne o iné přístro e četně esilo ač které produku í teplo
P s podsta cem sto anem který e nesta ilní
Mixer oneMatch e určen pou e pro šrou o é spo ení o pr měru mm a
podsta ec sto an musí ýt schopen udr et aří ení o hmotnosti min kg s celko ou elikostí x
x mm Pou í ání podsta ce sto anu který není na r en pro podporu elikosti a hmotnosti
mixeru m e ést k nesta ilnímu a ne e pečnému sta u který y mohl p so it ranění
sahu e malé části hro í ne e pečí udušení e hodné pro děti do let

N
eproduktoro é a propo o ací ka ely dodá ané s tímto systémem ne sou sch áleny pro montá pod
omítku kontrolu te místní sta e ní předpisy a normy naři u ící sprá ný typ ka el které e nutné
pou ít pro montá pod omítku
Pokud se ako odpo o ací aří ení pou í á sí o á ástrčka ka elo á spo ka apod toto odpo o ací
aří ení musí ýt snadno přístupné a o ladatelné

hledem k po ada k m na řádnou entilaci společnost ose nedoporuču e a y yl tento produkt
umístěn u a řeném prostoru například dutině stěny ne o u a řené skří ce apod inak hro í
ne e pečí poško ení přehřátím

n or ace o p e pisech

oto aří ení e souladu s částí předpis a ndustry anada ý imky licence norem Názvy a obsah toxických nebo nebezpečných látek nebo prvků
Pro o e á án následu ícími d ěma podmínkami aří ení nesmí p so o at škodli é rušení a oxické ne o ne e pečné látky a pr ky
musí akcepto at akékoli ně ší rušení četně rušení které m e p so it eho ne ádoucí činnost

ose orporation tímto prohlašu e e tento produkt e e shodě se ákladními po ada ky a á e dílu lo o tu admium estimocný Poly romo aný Poly romo aný
dalšími ustano eními příslušných směrnic a ostatních po ada k P Pg d i enyl P di enylether
PD
ompletní prohlášení o shodě nale nete na adrese
ose co co pliance o o é díly

Plasto é díly

n or ace o pro ktech ener c ch elektrický ozná en o sho eproduktory

oto aří ení ylo testo áno a ylo shledáno e spl u e limity pro digitální aří ení třídy podle části a ely
pra idel yto limity sou na r eny tak a y poskyto aly přiměřenou ochranu proti ne ádoucímu
rušení při pro o u aří ení komerčním prostředí oto aří ení generu e pou í á a m e y ařo at
ysoko rek enční energii a pokud není instalo áno a pou í áno souladu s ná odem k o slu e m e ato ta ulka e připra ena souladu ustano eními
p so it ne ádoucímu rušení rádio é komunikace Pro o tohoto aří ení o ytné ně pra děpodo ně naču e e tato toxická ne o ne e pečná látka o sa ená e šech homogenních materiálech pou itých pro tuto část
p so í ne ádoucímu rušení a tako ém případě se u i atel ude muset ypořádat s rušením na lastní
náklady e pod limitním po ada kem
naču e e tato toxická ne o ne e pečná látka o sa ená alespo ednom homogenních materiál pou itých pro

tuto část e nad limitním po ada kem

měny ne o modi ikace na aří ení které ne sou ýslo ně sch áleny společností ose orporation ímto sym olem se ro umí e produkt nesmí ýt lik ido án ako ě ný domácí odpad
mohou p so it trátu u i atelo a oprá nění k u í ání tohoto aří ení a e tře a e doručit do příslušného s ěrného místa pro recyklaci prá ná lik idace a
recyklace pomáhá chránit přírodní dro e lidské dra í a i otní prostředí Pro íce
Pro acho ání shody s předpisy sou y ado ány stíněné ka ely in ormací o sprá né lik idaci a recyklaci tohoto ýro ku se o ra te na místní sprá ní
orgány poskyto atele slu e lik idace odpad ne o o chod kde ste tento ýro ek
ento produkt spl u e speci ikace lass M akoupili

ento produkt spl u e eškeré po ada ky na odolnost elektromagnetickému prostředí podle

Pou e pro pou ití o lastech s nadmořskou ýškou menší ne m

2 - Česky

vo

e staven pro kt

Pře e měte kontrolu nad aší hud ou pomocí mixer oneMatch a kompaktních a kanálo ých ro hraní určených pro umělce a r eno s
ýkonným D P engine a intuiti ním u i atelským o ládáním tyto mixery na í e í praco ání dynamiku a e ekty studio é k ality Díky integro anému
praco ání ose oneMatch a ní uk prostě sk ěle láště při připo ení k systému ose či umo u ící plnou kontrolu nad ýslednými t ny
těmito ro ustními mixery oneMatch máte še pod d slednou kontrolou také díky pou ití taktilních o ládacích pr k snadno čitelných D disple a
mo ností y olání scén Mixery oneMatch předsta u í pro umělce na scéně ultimátní společníky

lastnosti pro kt ysok o nosti konektivity

ýkonn zpracován zv k • e konkurenční mo nosti konekti ity a o ládání malém digitálním
• ktuali o ané e ekty studio é k ality s pokročilým digitálním stereo mixeru

praco áním uku
• k ělé e ekty četně compressor limiter de esser noise gate chorus

anger phaser tremolo delay a re er
• praco ání uku ose oneMatch pro přiro ené okály a

nástro e
• se aměřu e na uk preset oneMatch pro e ekti ní pra y

a letu
• e á islé oneMatch dynamika a e ekty pro ka dý

kanál
• yhra ený re er pro ux sendy a glo ální sdílený re er pro

pou ití na šech kanálech
• Master ýstup pomáhá kompen o at akustiku místě konání
• Plná tonální optimali ace při pou ití se systémy ose a

ezprobl ov ovlá án iv ho zv k
• Dotyko é o ládací pr ky a indikátory určené pro i é pou ití na scéně

hude níky a D i
• ychle naučitelné u i atelské ro hraní
• esta ěné tap tempo delay chromatická ladička a y olatelné scény
• D disple a pods ícené o ládací pr ky sou snadno čitelné a e mo né

e pou í at i na spoře os ětlených scénách
BaSys CS • tyři ne o osm ysoce k alitních před esilo ač s
com o konektory pro mikro ony ne o nástro e a přepínatelné
antomo é napá ení
• D a stupy ux pro přída né dro e d a ne o čtyři ux
sendy
• a pro přehrá ání disk ne o ro hraní P Mac

• ýstupy oneMatch pro digitální audio a napá ení pou e

• y á ené stereo ýstupy a pou e

• e á islý sluchátko ý ýstup

raktick vlastnosti

• o ustní pro edení s ochranným magneticky u a íratelným krytem pro
ochranu o ládacích pr k a konektor
• oučástí alení e ka el oneMatch pro připo ení k systému ose
Model ne o Model pro digitální audio a napá ení ne o e
součástí alení uni er ální napá ecí dro
• á ito á lo ka e spodní části umo u e pou í at standardní montá ní
příslušenst í tak a y yl áš no ý mixer oneMatch dy na dosah

ybalen

alení o sahu e následu ící polo ky

Mixer oneMatch a kryt a el oneMatch

Mixer oneMatch a kryt apá ecí dro oneMatch
ee k e
Poznámka: e se kse
e ese www.Bose.com

Česky - 3

vlá ac a p ipo ovac panely

ixer one atch

vlá ac panel

rá ek ládací panel

BaSys CS q
wd

es

r
ta
yf
uo
i

q NN o ra u e sta stupního signálu ar ě
elená ndiku e přítomnost stupního signálu
er ená ndiku e oře á ání signálu stupního dro e

w pra u e citli ost stupu pro příslušný kanál

e Poskytu e na ídku unkcí a systémo é in ormace

rN yto tři otočné stačitelné o ladače umo u í y rat ne o upra it polo ky hodnoty
o ra ené na disple i y íra í kanál který chcete modi iko at

t

y ypass e ekt Mod Delay a e er na y raném kanálu

u pra u í ro e hlasitosti pro příslušný kanál

i tiší audio ýstup pro příslušný kanál

o pra u e celko ou ýstupní ro e

aN pra u e hlasitost sluchátko ého ýstupu

sN – mo u e přístup ke glo álním parametr m i parametr m sou ise ících s kanály které sou upra eny pomocí
o ladač pro pra y D

dN N pliku e napá ení stupních kanál er ená D indiku e e e phantomo é napá ení
apnuto

f N e pou ít pou e se sluchátky s minimální impedancí

4 - Česky

ipo ovac panel r vlá ac a p ipo ovac panely
ty
rá ek Připo o ací panel

q we

() USB AUDIO MONO

CSM

BaSys oi u

q NN N apne ne o ypne mixer

w ro hraní které umo u e připo ení mixeru k počítači

e ro hraní které umo u e streamo at uk lash disku

rN la ní Main analogo ý ýstup Pro y á ené ne o ne y á ené ka ely

t D a u i atelsky de ino atelné analogo é ýstupy M e ýt kon iguro án pro pre ader post a e ekty

ne o post ader ýstup. Pro y á ené ka ely

y N nalogo ý stup kanál Pro y á ené ne o ne y á ené ka ely ne o pro stupy linko é ro ně
e pou ít pro stereo stupní signály

u nalogo ý stup kanál Pro y á ené ka ely pro mikro ony ne o ne o ne y á ené ka ely
pro ysoko impedanční stupy ako sou kytary

iN Digitální připo ení e stereu na d a systémy Model Poznámka: se e
ese e s se

o N Digitální ýstup pou í aný se systémem Model Dodá á napá ení na

mixer napá ecího podsta ce Model M e také dodá at napá ení e sí o é ásu ky prostřednict ím
napá ecího dro e oneMatch není součástí dodá ky Pro ka el oneMatch

P es e e e s k ek e PP e
ee s

Česky - 5

vlá ac a p ipo ovac panely

ixer one atch

vlá ac panel

rá ek ládací panel

BaSys CS
q
wf

ed

s
r
ta

y
uo
i

g

q NN o ra u e sta stupního signálu ar ě
elená ndiku e přítomnost stupního signálu
er ená ndiku e oře á ání signálu stupního dro e

w pra u e citli ost stupu pro příslušný kanál

e Poskytu e na ídku unkcí a systémo é in ormace

rN yto tři otočné stačitelné o ladače umo u í y rat ne o upra it polo ky hodnoty
o ra ené na disple i

t y íra í kanál který chcete modi iko at

y ypass e ekt Mod Delay a e er na y raném kanálu

u pra u í ro e hlasitosti pro příslušný kanál

i tiší audio ýstup pro příslušný kanál

o pra u e celko ou ýstupní ro e
aN pra u e hlasitost sluchátko ého ýstupu
s
mo u e i uálně měřit ýstupní ro e

dN mo u e přístup ke glo álním parametr m i parametr m sou ise ících s kanály které sou upra eny pomocí
o ladač pro pra y D

fN N pliku e napá ení stupních kanál er ená D indiku e e e phantomo é napá ení
apnuto

g N e pou ít pou e se sluchátky s minimální impedancí

6 - Česky

ipo ovac panel vlá ac a p ipo ovac panely
y
rá ek Připo o ací panel

q we r t

() USB AUDIO MONO
MAIN OUT
CS
M

oi u
BaSys
q NN N apne ne o ypne mixer

w ro hraní které umo u e připo ení mixeru k počítači

e ro hraní které umo u e streamo at uk lash disku

rN la ní Main analogo ý ýstup Pro y á ené ne o ne y á ené ka ely

t tyři u i atelsky de ino atelné analogo é ýstupy M e ýt kon iguro án pro pre ader post a e ekty
ne o post ader ýstup Pro y á ené ka ely ne o ne y á ené ka ely

y N nalogo ý stup kanál Pro y á ené ne o ne y á ené ka ely ne o pro stupy linko é ro ně
e pou ít pro stereo stupní signály

u nalogo ý stup kanál Pro y á ené ka ely pro mikro ony ne o ne o ne y á ené ka ely
pro ysoko impedanční stupy ako sou kytary

i tereo analogo ý ýstup Pro y á ené ka ely pro stereo onní ýstup

o Pro pou ití s napá ecím dro em oneMatch i Připo ení s napá ecím dro em oneMatch
na straně
Poznámka: e ek e e

P : es e e e s k ek e PP e
ee s

Česky - 7

Nastaven syst

e t nasazen kryt

Mixer oneMatch e ýro y osa en krytem na horním panelu ryt e určen k ochraně o ládacího panelu při přepra ě

ne o ulo ení mixeru

e t kryt

1. Palce rukou umístěte na áře y na přední straně krytu a posu te kryt dopředu

2. chopte kryt a eho adní stranu a pro se mutí e edněte

Nasazen kryt
1. Posu te kryt na mixeru směrem e adu dopředu
2. Magnetický systém krytu se sám přichytí a a istí se k mixeru
BaSys CS
rá ek e mutí a nasa ení krytu

8 - Česky

Nastaven syst

ontá n o nosti

Mixer o sahu e montá ní á ito ou lo ku mm která umo u e montá na celou řadu produkt které o sahu í

upe o ací šrou mm četně stati u pro otoaparát

ontá na stativ pro otoaparát

1. ysu te nohy stati u pro otoaparát a a istěte e po ado ané ýšce

2. Demontu te dr ák horní části stati u pro otoaparát a přišrou u te dr ák na spodní stranu
istěte se e sou malý ýře a ýstupek na dr áku a á emně aro nány
i o rá ek
BaSys CS
3. pe něte dr ák s pět na stati otoaparátu i o rá ek

rá ek pe nění dr áku na rá ek Montá pomocí dr áku na stati pro otoaparát

rá ek Dr ák upe něný na

P: e e P s s e s e k e e es ee
ee e
s k s ek se s es s se e e
se
eks eks s es ke e e

e s k es ee e s ke y s

Česky - 9

Nastaven syst

i itáln p ipo en

1. istěte se e sou Model a ypnuty a e e o ladač hlasitosti Master olume na nasta en na minimum

2. apo te eden konec ka elu oneMatch do napá ecího portu Po er port Digital Main utput na Druhý konec ka elu
oneMatch apo te do portu oneMatch na napá ecím podsta ci

Poznámka: e e ke e s e e se e

ke e s

3. apněte mixer a poté apněte napá ecí podsta ec Model

4. Připo te s é nástro e a upra te ro ně Další in ormace o o ládání nale nete kompletním ná odu k o slu e i
ose co
BaSy ()s CS
rá ek D a systémy model připo ené k přes digitální připo ení

USB AUDIO MONO

M

Poznámka: ee ee e e

10 - Česky

Nastaven syst

nalo ov p ipo en

1. istěte se e aří ení ke kterému se připo u ete a také sou ypnuty a e e o ladač hlasitosti Master olume
na nasta en na minimum

2. Pomocí y á ených ka el připo te edno ne o d ě aří ení ke stereo ýstup m tereo utput na ašem i
o rá ek se

Poznámka: e ek e s ke

ss ke ke ek s e ee

ke e ee kek s

3. Připo te napá ecí dro oneMatch k napá ecímu portu Po er na(BaSys) CSa apo te e do elektrické ásu ky i Připo ení
napá ecího dro e oneMatch na straně ()

4. apněte mixer a poté apněte aří ení

5. Připo te s é nástro e a upra te ro ně Další in ormace o o ládání nale nete kompletním ná odu k o slu e i
ose co

rá ek D a systémy připo ené k přes analogo é připo ení

USB AUDIO

MAIN OUT

M

USB AUDIO MONO
MAIN OUT

M

Česky - 11

Nastaven syst

ipo en napá ec ho z ro e one atch

apá ecí dro oneMatch dodá á mixeru potře né napá ení

1. apo te napá ecí ka el do portu napá ení Po er na
2. eden konec napá ecího ka elu apo te do napá ecího dro e oneMatch

3. Druhý konec napá ecího ka elu apo te do elektrické ásu ky

4. pínač napá ení na přepněte do polohy

Poznámka e e ke es ee
e ey
BaSys CS
rá ek Připo ení k napá ecímu dro i

12 - Česky

Nastaven syst

ipo en k poč tači

Mixer e y a en portem pro připo ení k počítači o ám umo ní staho at ýkonnostní scénáře do počítače ne o instalo at
aktuali ace systému
Pro podro nosti o aktuali aci systému na šti te
ose co liveso n

Po připo ení k počítači m ete mixer pou ít také ako o ecné audio aří ení pro á nam přehrá ání

Poznámka: e e s ek e k k e se se ee
se k s es k

Poznámka: ee ke k e ye ye e s s ky
BaSys CS
1. Připo te mixer k napá ecímu dro i napá ecí dro oneMatch pro ne o Model pou e pro

2. eden konec ka elu apo te do portu ype i o rá ek

3. Druhý konec ka elu apo te do portu na počítači

4. apněte mixer

rá ek Připo ení k portu

Port oneMatch k systému Model
ne o k napá ecímu dro i oneMatch

pínač napá ení
ka el
ype na ype

portu
na počítači

ipo en lash isk k lash disk se sou ory MP k portu ype

Pro přehrá ání uko ých stop přes mixer připo te

rá ek Připo ení lash disku k

Česky - 13

opl c in or ace

ontaktn in or ace

a šti te e o é stránky ose co

Americas Hong Kong port i

(USA, Canada, Mexico, Central America, South Bose Limited European Union
America) Suites 2101-2105, Tower One, Times Square Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG
Bose Corporation 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong Purmerend, The Netherlands
Framingham, MA 01701 USA 852 2123 9000 China
Corporate Center: 508-879-7330 Bose Electronics (Shanghai) Company
Americas Professional Systems, India Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying
Technical Support: 800-994-2673 Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Bose Corporation India Private Limited Taiwan
Australia Salcon Aurum, 3rd Floor Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3,
Plot No. 4, Jasola District Centre Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Bose Pty Limited New Delhi – 110025, India Tel: +886-2-2514 7676
Unit 3/2 Holker Street 91 11 43080200 Mexico
Newington NSW Australia Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de
61 2 8737 9999 Italy las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F.
Belgium Bose SpA Tel: +5255 (5202) 3545
Centro Leoni A – Via G. Spadolini
Bose N.V. / S.A 5 20122 Milano, Italy i e o é stránky dalších emí
Limesweg 2, 03700BaSys CS 39-02-36704500
Tongeren, Belgium
012-390800 Japan

China Bose Kabushiki Kaisha
Sumitomo Fudosan Shibuya Garden Tower 5F
Bose Electronics (Shanghai) Co Ltd 16-17, Nanpeidai-cho
25F, L’Avenue Shibuya-Ku, Tokyo, 150-0036, Japan
99 Xianxia Road TEL 81-3-5489-0955
Shanghai, P.R.C. 200051 China www.bose.co.jp
86 21 6010 3800
The Netherlands
France
Bose BV
Bose S.A.S Nijverheidstraat 8 1135 GE
26-28 avenue de Winchester Edam, Nederland
78100 St. Germain en Laye, France 0299-390139
01-30-61-63-63
United Kingdom
Germany
Bose Ltd
Bose GmbH 1 Ambley Green, Gillingham Business Park
Max-Planck Strasse 36D 61381 KENT ME8 0NJ
Friedrichsdorf, Deutschland Gillingham, England
06172-7104-0 0870-741-4500

al in or ace ose co

Další in ormace o pro o o ání nasta eních a péči a dr ě na dete kompletním ná odu k o slu e online na adrese
hcete li po ádat o tištěnou kopii této příručky pou i te kontakt na ástupce pro aši emi

ezená zár ka pro ose co
a tento produkt se tahu e ome ená áruka Podro nosti o ome ené áruce nale nete na e o ých stránkách
n ormace o áruce dodá ané s tímto produktem neplatí ustrálii a na o ém élandu

at výroby e ne o
ok ýro y o naču e osmá číslice sério ém čísle

ose orporation šechna prá a yhra ena
ramingham M
ose com

šechny ochranné námky sou ma etkem příslušných lastník
Me
istopad


Click to View FlipBook Version