The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-04 11:24:44

TC Helicon Perform-VE CZ

TC Helicon Perform-VE CZ

PERFORM-VE

Revoluční vokální manipulátor, se syntezátorem vokálních samplů,
MIDI-Pitch-Controlled sampling, a jedno-tlačítkový drum looper.

Návod k obsluze

Rev. 1.2
A50-XXXXX-XXXXX

2 PERFORM-VE - návod k obsluze BaSys CS

CZ Obsah

Důležité bezpečnostní pokyny .................................... 3
Odmítnutí odpovědnosti .............................................. 3
Omezená záruka ............................................................ 3
1. Úvodem ...................................................................... 4
2. Aktualizujte své zařízení! .......................................... 4
3. Schéma připojení ...................................................... 5
4. Přední panel ............................................................... 6

4.1 Tlačítko nastavení SET ...................................................... 6
4.2 Tlačítko sluchátek HEADPHONE ................................... 8
5. Efekty ......................................................................... 9

5.1 Double .................................................................................. 9
5.2 Morph .................................................................................... 9
5.3 HardTune .......................................................................... 12
5.4 XFX ....................................................................................... 13
5.5 Echo .................................................................................... 16
5.6 Filter ..................................................................................... 17
5.7 Tap (Tempo) ..................................................................... 18

6. Looper .................................................................... 19
7. Sample ................................................................... 22
8. Presety ................................................................... 23
9. Sekce I/O ................................................................ 24

9.1 Vstup AUX ............................................................................ 24
9.2 Switch3/Switch6 (Pedal) In ............................................ 24
9.3 USB Audio ............................................................................. 24
9.4 RoomSense ........................................................................... 25

Příloha A: Stručná referenční tabulka efektů ............ 26
Příloha B: Implementace MIDI ................................... 27
Příloha C: Obecné ......................................................... 28

3 PERFORM-VE - návod k obsluze

CZ Důležité bezpečnostní 9. Nepodceňujte bezpečnostní význam 20. Při likvidaci baterií pamatujte na ochranu
pokyny nulových zdířek a zemnících kolíků u životního prostředí. Baterie zlikvidujte na
síťových zástrček a zásuvek. Zemnící třetí místech k tomu určených (např. sběrné boxy,
Terminály označené tímto symbo- BaSys CS kolík slouží pro vaši bezpečnost. Pokud apod.).
lem mohou vést elektrický proud dodaná zástrčka přístroje neodpovídá vaší 21. Tento přístroj je určen pro použití v
dostatečně velký na to, aby vzniklo zásuvce, obraťte se na elektrikáře a tropickém a/nebo mírném klimatickém pásmu.
riziko úrazu. Používejte pouze požádejte o výměnu.
vysoce kvalitní profesionální reproduktorové 10. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
kabely s konektory ¼" TS nebo se zařezávacími nebo přiskřípnutím, zejména v blízkosti zá-
svorkami Twist. Všechny další instalace nebo strček, zásuvek a tam, kde vychází z přístroje. MUSIC Group nenese žádnou zodpovědnost za
modifikace smí provádět pouze kvalifikované 11. Používejte pouze doplňky / jakoukoli ztrátu, kterou může utrpět jakákoliv
osoby. příslušenství schválené výrobcem osoba, která se dovolává zcela nebo částečně na
libovolný popis, fotografie nebo prohlášení,
Tento symbol upozorňuje na pří- 12. Používejte pouze obsažené v tomto dokumentu. Technické
tomnost neizolovaného nebez- vozík, stojan či držák specifikace a provedení se může změnit bez
pečného napětí uvnitř zařízení - schválený výrobcem předchozího upozornění, a není zaručena ani
napětí, které může představovat nebo dodávaný přesná shoda. Všechny ochranné známky
riziko úrazu elektrickým proudem. spolu s přístrojem. jsou majetkem příslušných vlastníků
Při použití vozíku MIDAS, KLARK TEKNIK, LAB GRUPPEN, LAKE,
Tento symbol upozorňuje na buďte opatrní, aby TANNOY, TURBOSOUND, TC ELECTRONIC, TC
důležité provozní a servisní nedošlo k jeho HELICON, BEHRINGER a BUGERA jsou ochranné
pokyny uvedené v manuálu - převrácení a k vašemu zranění. známky nebo registrované ochranné známky
prosím, přečtěte si návod. společnosti MUSIC Group IP Ltd.
13. Přístroj odpojte během bouřky, nebo © MUSIC Group IP Ltd. 2017 Všechna práva
Pozor pokud se po delší dobu nepoužívá vyhrazena.
Pro snížení rizika úrazu elektrickým 14. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému
proudem neodstraňujte horní kryt servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud OMEZENÁ ZÁRUKA
(nebo zadní část). Žádné části nejsou opravitelné byl přístroj jakkoliv poškozen, např. je poško-
uživatelem. Servis přenechejte kvalifikovaným zen napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k Kompletní informace ohledně platných záručních
osobám. vniknutí tekutiny nebo cizího předmětu do podmínek a další informace týkající se omezené
přístroje, byl vystaven dešti či vlhkosti, ne- záruky společnosti MUSIC Group naleznete on-
Pozor pracuje normálně/došlo k jeho pádu na zem. line na www.music-group.com/warranty.
Pro snížení rizika požáru či úrazu 15. Přístroj musí být připojen do síťové
elektrickým proudem tento přístroj zásuvky s ochranným zemnícím obvodem
nevystavujte dešti a vlhkosti, kapající či stříkající 16. Pokud je síťové napájení či jiné napájecí
tekutině. Poblíž přístroje nesmí být umístěny zařízení použito jako odpojovací zařízení,
žádné nádoby s tekutinami, jako například vázy. toto zařízení musí být snadno přístupné.

Pozor 17. Správná likvidace
Servisní pokyny jsou určeny pouze tohoto produktu: Tento
pro kvalifikované osoby. symbol označuje, že tento
Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem produkt nesmí být
neprovádějte jiné servisní zásahy, než které likvidován s běžným
jsou obsaženy v návodu k obsluze. Veškeré domovním odpadem,
opravy smí provádět pouze odborný servis. podle směrnice WEEE
(2012/19/EU) a podle
1. Přečtěte si tyto pokyny. vnitrostátních právních předpisů. Tento
2. Uchovejte si tyto pokyny. produkt musí být odevzdán na sběrném místě s
3. Dbejte na všechna varování. licencí pro recyklaci vyřazených elektrických a
4. Dodržujte všechny pokyny. elektronických zařízení (EEZ). Nesprávná
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody. manipulace s tímto druhem odpadu by mohla
6. Čistěte pouze suchým hadříkem. mít negativní dopad na životní prostředí a
7. Neblokujte ventilační otvory. Instalujte v lidské zdraví v důsledku potencionálně
souladu s pokyny výrobce. nebezpečných látek, které jsou s EEZ obecně
8. Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů spojovány. Zároveň bude vaše spolupráce na
tepla, jako jsou radiátory, regulátory tepla, správné likvidaci tohoto výrobku přispívat k
topidla nebo jiné přístroje (včetně efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Více
zesilovačů), které produkují teplo. informací o správné likvidaci a recyklaci
elektroodpadu získáte na místním úřadě, nebo
u společnosti zajišťující likvidaci odpadu.
18. Neinstalujte v uzavřeném prostoru, jako je
například knihovna nebo podobný typ nábytku
či vybavení.
19. Na přístroj neumísťujte zdroje otevřeného
ohně, jako například zapálené svíčky.

4 PERFORM-VE - návod k obsluze 2. Aktualizujte své zařízení!

1. Úvodem Je VYSOCE doporučeno aktualizovat firmware na vašem
Perform-VE před prvním použitím.
Děkujeme, že jste si zakoupili Perform-VE!
Váš nový vokální procesor s možností instalace na mikrofonní Pro aktualizaci firmwaru budete potřebovat USB driver
stojan vám otevírá novou cestu ke zlepšení vašich představení. (pouze pro PC) a náš program VoiceSupport 2. Oba nalezne na:
Díky adaptivnímu tónu (automatický EQ, De-Essing, Gating a tc-helicon.com/products/ perform-ve/support/
komprese), váš hlas pronikne mixem a zvuk bude znít skvěle v Uživatelé PC
jakémkoli prostředí. 1. Stáhněte si USB driver a VoiceSupport 2
Nyní máte k dispozici impozantní řadu transformací: HardTune 2. Nainstalujte USB driver (v případě výzvy restartujte)
Pitch Correction, Doubling, Shift a Gender Morphing - tyto funkce 3. Nainstalujte VoiceSupport 2 (v případě výzvy restartujte)
pracují společně a vytvářejí jakýkoliv moderní vedoucí vokální 4. Připojte Perform-VE k počítači pomocí dodaného USB kabelu
zvuk, který si jen můžete přát. 5. Zapněte napájení Perform-VE
Perform-VE také generuje MIDI hlasy, které doprovázejí váš 6. Spusťte VoiceSupport 2
vedoucí hlas - vokální harmonie s perfektním pitchem, virtuální 7. Postupujte podle pokynů pro aktualizaci firmwaru
analogové vocoder hlasy nebo VS syntezátorové hlasy, které lze
nahrávat "za letu". Jednoduše přehrajete noty na připojeném Uživatelé Mac
MIDI controller keyboardu a můžete zpívat za doprovodu až osmi USB driver nebudete potřebovat. Stáhněte si VoiceSupport 2 a
MIDI hlasů. postupujte podle kroků 3-7 výše.
BaSys CSK dispozici máte také XFX pro efekty stutter, rhythmic, ring modu-
lation a flange, echo pro prostorový reverb + delay synchronizo-
vané s beatem, nebo funkci Filter pro výběr trans a sweep filtrů.
Se všemi těmito funkcemi budete rychle vytvářet výrazné vokální
efekty a vzrušující, fresh zvuky, které vaši hudbu pozvednou na
novou úroveň.

Ale počkejte, je toho mnohem víc!
Perform-VE obsahuje také Drum a Audio Looper. S několika
různými zvuky bicích typu kick, snare a hi-hat můžete snadno
vytvořit beat a pak nahrávat synchronizovanou zvukovou
smyčku z interní signální cesty Perform-VE. Stačí klepnout a
vokalizovat.

Přečetli jste si stručnou příručku?
Možná jste si přečetli stručnou příručku, připojili jste mikrofon a z
výstupů už jste slyšeli hudbu a zpěv. Možná vám základní funkce
stačí, ale pokud chcete poznat Perform-VE víc a seznámit se s jeho
funkcemi podrobněji, přečtěte si tento referenční návod. Budete
muset udělat trochu více nastavení, ale nebojte se - nebude to
trvat dlouho!

5 PERFORM-VE - návod k obsluze

3. Schéma připojení

Perform-VE nabízí spoustu možností připojení:
• MIDI data jsou přijímána přes mini-USB port nebo 5-pinový MIDI konektor.
• MIDI data jsou přenášena přes mini-USB port.
• Vstup PEDAL umožňuje připojení Switch-3 nebo Switch-6 (prodává se samostatně) pro změnu presetů, přepínání efektů a ovládání
funkcí LOOPER a SAMPLE.
• Vstup AUX umožňuje stereo mix zvukových stop s výstupem Perform-VE.
• Vyvážené stereo výstupy umožňují připojení na libovolný ¼" vstup mixeru nebo na aktivní reproduktorový systém.
• Vstup XLR je vybavený mikrofonním předzesilovačem MIDAS, který poskytuje velmi oblíbený zvuk, s charakteristicky měkkým ořezem,
pokud je na něj příliš tvrdě zatlačeno.
Pro účely naučení se lépe pracovat s vaším Perform-VE, doporučujeme mít během čtení tohoto návodu k Perform-VE připojený MIDI
keyboard. Ideální bude, pokud váš MIDI keyboard připojíte přímo k 5-pinovému MIDI portu na Perform-VE, jak je uvedeno výše.
Alternativně můžete MIDI keyboard připojit pomocí USB kabelu k notebooku, na kterém je spuštěný hudební software s funkcí MIDI
soft THRU. Potom byste připojili Perform-VE pomocí druhého USB kabelu a nakonfigurovali DAW tak, aby přijímal příchozí MIDI z USB
MIDI keyboardu a přenášel jej na USB port Perform-VE. Podrobné informace o nastavení konkrétního systému najdete v příslušném
návodu k používanému softwaru.
BaSys CS

BaSys CS6 PERFORM-VE - návod k obsluze (zdvojnásobení). Alternativně, pokud podržíte označení "Style" v
pravém dolním rohu tlačítka Double, jakmile toto tlačítko pulzuje,
4. Přední panel otočením ovládacího knobu můžete změnit Style doublingu.
Když probíhá editace parametru ...
Nyní, když je váš Perform-VE v setupu, a když je připojen k vámi
vybraným zařízením, provedeme rychlou prohlídku předního • LED prstenec zobrazí aktuálně vybranou hodnotu parametru,
panelu a vysvětlíme si, k čemu slouží každé z tlačítek, aniž • ovládací knob tento parametr edituje v rozsahu (ve směru
bychom se pouštěli do přílišných podrobností. Ale, nebojte se, hodinových ručiček) od min do max, a
již brzy se dostaneme do hloubky! • světlo stisknutého tlačítka FX pulzuje. V tomto okamžiku jej
Jeden knob vládne všemu nemusíte držet pro pokračování v editacích.
Stisknutím libovolného tlačítka (včetně tlačítka, které pulzuje) se
Ovládací knob Perform-VE ve výchozím nastavení upravuje mix editační režim ukončí.
mezi MIDI Voices (MIDI hlasy) a Lead Voice (vaším vedoucím
hlasem). To platí pro všechny tři presety, a pokud je Perform-VE Parametry Style a Mode
vypnutý, neukládá se. Kromě parametrů, jako jsou Level, Shift, Gender, Mode, Key, Div,
Delay a Reverb, uvidíte, že čtyři efekty mají parametr Style. Style
LEAD Voice: Váš vedoucí jsou v podstatě mini-presety pro daný efekt. Změna libovolného
hlas. Vylepšený a extrémně Style okamžitě aktualizuje několik hlubších parametrů efektů,
pozměněný, jak si budete které nejsou k dispozici pro přímou editaci ovládacím knobem.
přát! Výběry Style se na LED prstenci zobrazují jako jednobarevné LED.
MIDI Voices: Až 8 "MIDI Mode se vztahují k aktuálně vybranému Style. Na LED prstenci se
Note", řízené hlasy zobrazují jako úrovně, barevně přizpůsobené danému Style. O
generované Perform-VE každém Mode můžete uvažovat jako o vlastním parametru ‘Tweak’,
doprovázející váš vedoucí který odpovídá danému Style.
hlas.
MIDI Voices jsou hlasy 4.1 Tlačítko nastavení SET
Harmony, Vocoder nebo VS
Synthesis Voices. Konfiguruje: vstupní úroveň
Výše uvedená ilustrace zobrazuje stejné MIDI a LEAD úrovně hlasů, mikrofonu, výběr MIDI kanálu,
jak jsou zobrazeny na LED prstenci. Odtud můžete vyvolat modrou výběr MIDI split-bodu,
MIDI úroveň - otáčením knobu proti směru hodinových ručiček, & další…
nebo zelenou LEAD úroveň - otáčením knobu po směru hodino- Jakmile jsou k vašemu Perform-VE připojeny mikrofon a MIDI
vých ručiček. Bez ohledu na to, jakou úroveň nastavíte, zůstane ta keyboard, je na čase zajistit, aby bylo audio a MIDI nastavení
druhá na maximální hlasitosti. správné. Toho dosáhnete pomocí tlačítka SET.
Efekty Tlačítko SET na vašem Perform-VE slouží pro mnoho funkcí.
Perform-VE nabízí některé z nejdivočejších a nejkomplexnějších Samotné tlačítko SET nakonfiguruje úroveň vstupního mikrofo-
zvuků, které TC-Helicon kdy vůbec umožnil vytvořit. Pouhým nu, nastaví MIDI kanál a split-bod, který slouží k ovládání not,
stisknutím tlačítek můžete objevovat spousty věcí a kombinací vokoderu a vlastností sampleru vašeho zařízení.
zvuků, ale zde vám zatím nabízíme přehled základních možností.
Začněme šesti efektovými tlačítky:

Přepínání efektů Mic Gain - nastavení zisku mikrofonu
Příslušný efekt se zapíná a zapíná rychlým stisknutím a uvolněním Skutečná úroveň signálu přicházející z mikrofonu se může lišit v
některého z FX tlačítek. Když je tlačítko stlačeno dole, LED prstenec závislosti na typu připojeného mikrofonu a na síle vokálu (mlu-
se přepne do alternativního režimu zobrazení. Pro tento okamžitý vení/zpěv/křik/výkřik). Nejjednodušší způsob, jak zajistit, aby
záblesk LED existuje důvod a my jej teď vysvětlíme. byla úroveň předzesilovače mikrofonu nastavená pro Perform-
VE a byla kalibrována tak, aby odpovídala vaší mikrofonní a
Ovládání parametrů efektu v reálném čase vokální technice, je použít funkci Auto-Gain, ale chcete-li, zisk
Perform-VE byl navržen tak, aby umožnil okamžitý přístup k 21 mikrofonu (Mic Gain) můžete upravit ručně.
různým parametrům efektu bez procházení v menu. Auto-Gain
Každé tlačítko efektu je označeno světle šedým textem v jednom Stiskněte a podržte tlačítko SET pro aktivaci procedury auto-
nebo více rozích. Například, pokud stisknete označení “Level” matického nastavení zisku a vokalizujte do mikrofonu váš typicky
(Úroveň) v levém horním rohu tlačítka Double, a během stisknutí nejhlasitější projev. Po několika vteřinách bude tlačítko SET blikat
tlačítka otočíte ovládacím knobem, upravíte množství "doubling" červeně, což indikuje dokončení procedury.
Když budete vokalizovat do mikrofonu, uvidíte, že LED vpravo
od tlačítka SET změní barvu.

7 PERFORM-VE - návod k obsluze

Tato LED je VU měřičem a svou barvou indikuje následující:

Zelená Žlutá Oranžová Červená
-23 dB … -13.5 dB -13,5 dB ... -7,5 dB 0 dB
-4 dB … 0 dB Tvrdý ořez
Dobrá úroveň. Horká úroveň, ale Měkký ořez Hard-clip!
stále v pořádku. Soft-clip:
Tón Midas.

Pokud zjistíte, že procedura Auto-Gain nastavuje podle vás vstupní úroveň příliš nízkou nebo vysokou, funkci Auto-Gain můžete kdykoliv
spustit znovu nebo můžete nastavit zisk manuálně.
Manual Gain - manuální zisk

Stiskněte a uvolněte tlačítko SET pro úpravu manuálního zisku pomocí ovládacího knobu.
BaSys CS
Červené segmenty LED indikují zisk poskytovaný obvodem EQ pomáhá tvarovat tón hlasu, aby lépe "zapadl" do hudebního
analogového mikrofonního předzesilovače Perform-VE. Pokud je mixu. Odstraní se některé z nízkých "blátivých" frekvencí a posílí se
na mikrofonním předzesilovači maximální zisk, je možné další výšky pro lepší "jiskru" nebo "vzdušnost". Každá nahrávka, kterou
zesílení pomocí digitálního zesílení (zbývající 4 segmenty slyšíte, je na hlavním vokálu nějakým způsobem ekvalizována (a
purpurové LED). téměř všechno ostatní také).
Po ukončení úprav ovládacím knobem se LED prstenec po 2 sec Compression - komprese redukuje rozdíl hlasitosti mezi nejhlasi-
vrátí k zobrazení MIDI/LEAD mix. Pak můžete vokalizovat do tějšími a nejtiššími notami. Tím se získá zvuk, který může lépe
mikrofonu a potvrdit si správné nastavení zisku pro vaši aplikaci. splynout s hudbou. Dnes je skoro neslýchané, aby se vokály
DŮLEŽITÉ: Červená LED dioda na VU měřiči není dobrá věc, neboť dostaly do moderní hudby v nekomprimované podobě, jak
to znamená tvrdý ořez a digitální zkreslení! Pokud při zpěvu uvidí- nahrané, tak živé.
te na VU měřiči svítit červenou LED, snižte zisk a zkuste to znovu. De-Ess zbaví zvuku drsných "S" a způsobí, že bude příjemnější pro
lidské ucho. De-Ess jde ruku v ruce s kompresí, protože komprese
MIDI kanál může způsobit, že zvuky "S" budou v mixu výraznější.
MIDI kanál Perform-VE reaguje na nastavení, pokud je přijímána Gate - brána "vypíná" audio vstup, klesne-li pod určitou hlasitost.
MIDI událost (nota), zatímco je podrženo tlačítko SET. To funguje skvěle např. na bicí, kdy chcete, aby úder na bicí
Chcete-li nastavit MIDI kanál (bez split-bodu): bránou prošel, ale naopak nechcete, aby mikrofon snímal tiché
• Stiskněte a podržte tlačítko SET, zvuky mezi údery.
• Přehrajte jednu MIDI notu na kontroléru, U zpěvu nechcete zajít až tak daleko, že byste chtěli mikrofon
• Uvolněte tlačítko SET. takto vypnout, ale jistě chcete snížit hlasitost (zisk) mikrofonu,
Nedělejte si starosti s tím, že budete muset zopakovat procedu- když právě nezpíváte, takže vznik zpětné vazby je méně
ru Auto-Gain na mikrofonu - tyto kroky nepřepíší vaše předchozí pravděpodobný.
nastavení úrovně mikrofonu, pokud je drženo tlačítko SET (za Vzhledem k tomu, že Perform-VE nahrazuje ekvalizér a efekty,
předpokladu, že je MIDI nota přijata během podrženého tlačítka které jsou často přidávány živým zvukovým technikem, je vhodné
SET. se ujistit, že kanál mixeru, na který je Perform-VE připojen, má
Pak si můžete ověřit, že je Perform-VE nastaven tak, aby přehrá- plochou charakteristiku ("flat EQ", který nezmění žádné frekvence)
vání z keyboardu přijímal na správném MIDI kanálu monitoro- a že všechny efekty jsou na takovém kanálu vypnuté.
váním tlačítka SET; jakmile budou na nakonfigurovaném MIDI
kanálu přijaty MIDI události, tlačítko SET bude blikat červeně. SET + Preset 2: +48 V (fantomové napájení)
SET + Preset 1: Adaptive Tone Podržením tlačítka SET a stisknutím
tlačítka Preset 2 se přepíná fantomo-
Podržením tlačítka SET a stisknutím vé napájení (+48 V), přičemž LED VU
tlačítka Preset 1 se přepíná Adaptive měřiče fungují jako indikace.
Tone, přičemž LED VU měřiče ČERVENÁ: Vypnuto
fungují jako indikace. ZELENÁ: Zapnuto
ČERVENÁ: Vypnuto
ZELENÁ: Zapnuto Pokud máte kondenzátorový mikrofon, bude potřebovat
Tone na váš celkový vokální zvuk automaticky přidá EQ (ekvaliza- fantomové napájení. Povolte +48 V, abyste kondenzátorový
ce), Compression, De-Ess a Gate. Tone je ve výchozím nastavení mikrofon mohli používat s Perform-VE.
povolen a důrazně doporučujeme jej tak nechat. Pokud si nejste jisti, jaký mikrofon máte, ale neslyšíte žádný zvuk,
zkuste povolit +48 V. Dynamický mikrofon to nepoškodí.

8 PERFORM-VE - návod k obsluze

SET + Preset 3: Mic Control SET + Double: MIDI SYSEX Dump aktuální preset
Podržením tlačítka SET a opakovaným Podržením tlačítka SET a stisknutím tlačítka DOUBLE se
stisknutím tlačítka Preset 3 budete zobrazí sysex aktuálních aktivních parametrů presetů.
procházet nastavením Mic Control. LED SET + Tap
dioda VU měřiče VU indikuje, ve kterém Podržením tlačítka SET a stisknutím tlačítka Tap se zapíná a
režimu se nacházíte. vypíná kvantování bicích (drum).
SET + Kick: Vymazání komponenty Kick loop
ČERVENÁ: Funkce Mic Control vypnuta SET + Snare: Vymazání komponenty Snare loop
Toto použijte, pokud máte kondenzátorový mikrofon. Pokud máte SET + Headphone: Vymazání komponenty Hi-hat loop
nastaven jiný režim Mic Control, můžete neúmyslně aktivovat SET + Loop: Vymazání komponenty Audio loop
tlačítka na boxu během zpěvu.
ZELENÁ: Režim MP-75 4.2 Tlačítko sluchátek HEADPHONE

Na mikrofonu TC-Helicon MP-75 lze jediným Při podržení se
tlačítkem Mic Control cyklicky vybírat z upravuje hlasitost
presetů. Tlačítko Mic Control můžete HEADPHONE Level
opětovně přiřadit přidržením tlačítka a konektoru sluchátek.
stisknutím příslušného tlačítka funkce na
Perform-VE, kterou chcete ovládat. Rozsah: -60 až 0 dB
Pokud například podržíte Mic Control a pak
stisknete tlačítko Reverb, MP-75 bude nyní
zapínat a vypínat Reverb.

ŽLUTÁ: Režim MP-76
V režimu MP-76 lze také jediným tlačítkem
Mic Control cyklicky vybírat z presetů, stejně
jako v režimu MP-75. Zbývající tři tlačítka
slouží ve výchozím stavu pro přepnutí
následujících efektů na vašem Perform-VE:
BaSys CS
• Levé tlačítko přepíná ECHO. Když tlačítko looper svítí nebo pulzuje, tlačítko headphone
• Pravé tlačítko přepíná FILTER. přehrává hi-hat. Aby bylo možné nastavit úroveň sluchátek,
• Dolní tlačítko přepíná XFX. smyčka musí být smazána.
POZNÁMKA:
Pokud máte připojen TC-Helicon MP-76, ale Nyní, když zvládáte základy, podívejte se na efekty Perform-VE!
místo toho zvolíte režim MP-75, spodní tři
tlačítka nebudou fungovat.

Tlačítka MP-75 a MP-76 lze opětovně přiřadit k ovládání
následujících:

• DOUBLE
• MORPH
• HARDTUNE
• XFX
• ECHO
• FILTER
• LOOPER Record/Play/Erase
• SAMPLE záznam
• SAMPLE př ehrávání
• Preset 1
• Preset 2
• Preset 3
• Tap Tempo

9 PERFORM-VE - návod k obsluze Double Style

5. Efekty

5.1 Double

Aplikuje se na: LEAD Voice
Double simuluje klasický studiový zvuk “double tracked”
(dvojitá stopa), který je běžný u nahrávek všech žánrů.
Výběr Double Style může zahrnovat hlasy Octave Up a
Octave Down pro ještě silnější efekt. Podržte Style, jenž
chcete editovat.
BaSys CS
Double Level

Double Level změní množství
zdvojnásobení hlasu, které se
vztahuje k vašemu Lead vocal.
Podržte level pro editaci.
Na prstenci je úroveň Level
rozsvícením jedné až všech
LED v barvě aktuálního Style.

Rozsah: Off, -10 až 0 dB

5.2 Morph

Aplikuje se na: LEAD Voice
(Shift & Gender),
MIDI Voice (Mode & Style)

"Morphing je speciální efekt ve filmech a animacích, který mění (nebo "morfuje") jeden obraz nebo tvar do druhého díky hladkému
přechodu. Nejčastěji se používá k zobrazení jedince a jeho proměny v jiného, prostřednictvím technologických prostředků nebo jako
součást fantazie nebo neskutečné posloupnosti." (Wikipedia)
Efekt Morph na Perform-VE toto provede přesně s vaším hlasem: svůj vedoucí hlas LEAD Voice můžete pomocí parametrů Shift a
Gender morfovat do obra, myši nebo mimozemšťana rozptýleného v prostoru (a mimo něj), a pomocí parametrů Mode a Style
současně morfovat vaše MIDI voices na sbory andělů, robotů, zombie nebo na cokoli, co vycítíte.
Morph Style

Morph Style nastavuje MIDI Voices na Notes harmony voices nebo Synth Vocoder voices. Existují dva styly Notes harmony (natural
nebo warp), a osm různých stylů Synth Vocoder, ze kterých si můžete vybrat.

Notes
Notes harmony voices jsou vytvořeny buď z vlastního hlasu, nebo z VS Synthesis sample (sample syntetické vokály), které vytvoříte
inovativní sampler technologií Perform-VE VS Synthesis (v tomto návodu popsáno dále).
Formants jsou unikátní rezonanční frekvence, které dávají vašemu hlasu svůj charakteristický zvuk. Při nastavení na provozování
Natural si hlasy Notes Harmony voices zachovávají charakteristiky vašeho vedoucího vokálu. Při nastavení na Warp budou mít hlasy
rozšiřující se nebo komprimované charakteristiky formantu, v závislosti na aktuálně přehrávaných MIDI notách, což způsobí, že v
porovnání s originálem zazní náhodné, neočekávané a případně neskutečně nereálné transformace. Vyzkoušejte to a uslyšíte sami!

Notes Natural je výchozí režim MIDI Voices na Perform-VE. Dokud budou MORPH a SAMPLE vypnuty, uslyšíte naturálně posunuté
harmonické hlasy, kdykoli budete vokalizovat a odesílat MIDI noty na Perform-VE.
Pokud je MORPH zapnuto, režim MIDI Voice se změní tak, aby odrážel MORPH Style – můžete zachovat přirozené MIDI Voices Natural,
pokřivit je, nebo je nahradit za Synth Vocoder voices, jak uznáte za vhodné.

10 PERFORM-VE - návod k obsluze
Synth Vocoder
Perform-VE obsahuje duální oscilátor synth vocoder. Když jsou vybrány Style Synth Vocoder, syntezátor vygeneruje až osm (articulated)
syntetických hlasů Synth voices pro renderování přehrávaných MIDI not, a také generuje devátý hlas Lead synth voice, který následuje
pitch vašeho hlasu.

Ve výše uvedené grafice se předpokládá, že sampl nebyl zaznamenán. V tomto případě váš Lead vocal získá specifický Synth voice a také
působí jako modulátor (tvarovací signál) pro vokodér.
Aktivace tlačítka SAMPLE změní způsob, jakým bude vokoder pracovat:

Funkce SAMPLE si podrobněji popíšeme až později. Prozatím stačí vědět, že když je tlačítko SAMPLE zelené, zaznamenaný sampl
působí jako modulátor až 8-mi syntetických hlasů a váš Lead vocal prochází ostatními efekty na Perform-VE.
Synth Vocoder
Každý ze Style Synth Vocoder je ve skutečnosti preset syntezátoru (nebo patch), který je pojmenován takto:
BaSys CS

11 PERFORM-VE - návod k obsluze Výběr zelených LED nastaví MIDI Voices na režim Poly mode a
Morph Mode upraví jejich čas uvolnění (release time), tedy jak dlouho budou
hlasy po uvolnění ovládacího tlačítka odeznívat). Mějte ale na
Morph Mode ovládá nastavení Mono/Poly pro Note, Vocoder a paměti, že po uvolnění "note" budete muset stále zpívat (hrát
Sample MIDI voices. Podržte Mode pro editaci. dostatečně dlouhý sampl), abyste odeznívání slyšeli.

Výběr červených LED nastaví MIDI Voices na režim Mono mode a
upraví čas "portamento time" z 0 na long (dlouhý). Portamento
time je to, jak dlouho to trvá, než sklouzne glide pitch not na další.

Morph Shift
Morph Shift posunuje pitch (směr) vašeho Lead voice nahoru nebo dolů nastaveným počtem půltónů (+/- 12). Podržte shift pro editaci.
BaSys CS
POZNÁMKA: Pokud ovládáte Morph Shift přes MIDI Continuous Controller (CC) zprávy, rozsah je +/- 36 půltónů pro ještě extrémnější
efekty a automatizované sweepování.

Morph Gender
Morph Gender rozšiřuje a komprimuje podpis formantu vašeho hlasu, aby zněl jako více mužský (záporné hodnoty) nebo ženský
(pozitivní hodnoty). Podržte Gender pro editaci.

12 PERFORM-VE - návod k obsluze

5.3 HardTune

Aplikuje se na: LEAD Voice

HardTune poskytuje korekci pitche, jenž se pohybuje po celou cestu od jemné, až po vyladění ve stylu T-Pain™. Obecně řečeno, korekce
pitche změní pitch vašeho Lead vocal tak, aby to odpovídala vybranému Key (klíči) a Scale (stupnici).

Pokud vše, na čem záleží, je udržování vašeho hlasu v rámci
definovaných černých a bílých not na klávesnici keyboardu,
vyberte Chromatic scale (chromatická stupnice), která je
stejná pro všechny klíče.

Na druhou stranu, pokud je vaše skladba v klíči (tónině) C,
pravděpodobně získáte více hudebně příjemných výsledků
výběrem stupnice C Pop Major scale.
Tato stupnice je C Major scale (všechny bílé klávesy) s
přidanou "flat 7" pro blues-ovlivněné variace běžné v
populární hudbě.
Při převedení na jiné klíče může stupnice Pop Major scale
vypadat dost neobvykle. Zde je v klíči (tónině) C#, jen
jeden půltón nahoru z C.

Při použití Pop Major Scale by měl být Perform-VE nastaven na správný klíč pro vaši kompozici. Můžete jej nastavit ručně, nebo můžete
nastavit klíč na NaturalPlay tak, aby funkce Perform-VE automaticky nastavila korekční klíč na základě akordů, které detekuje v příchozích
MIDI nebo ve zvuku (vstup Aux).
HardTune Key
HardTune Key vybírá NaturalPlay Pop Major Scale, Pop Major Scale ve všech 12 klíčích, nebo Chromatic scale. Podržte key pro editaci.
BaSys CS

HardTune Amount - míra HardTune

HardTune Amount (množství HardTune) mění míru
korekce pitche aplikované na váš zpěv (lead vocal).
Vyšší míra pro vás znamená více T-Pain™. Podržte
amt pro editaci.

Rozsah: Natural až Slammed!

BaSys CS13 PERFORM-VE - návod k obsluze

5.4 XFX

XFX označuje ‘EXTREME EFFECTS’… žije už podle názvu, jak si nyní vysvětlíme.
Aplikuje se na: Lead Vocal, MIDI Voices
Looper Audio (pouze Flange, SideChain
Pumping & LPF/HPF)
Looper Drums (pouze Flange & LPF/HPF)

XFX Style
Existuje sedm různých XFX Style: Stutter effect, Chopper effect, Ring Modulation, Flanging a dokonce i SideChain Pumping
Compressor. Každý XFX Style má dva vyhrazené parametry Modu, které můžete použít pro přizpůsobení daného modelu XFX tak,
aby vyhovoval vaší aktuální inspiraci. Podržte Style pro editaci.
XFX Style: Stutter

Stutter je extrémní efekt, který rozděluje příchozí zvuk do menších časových divizí
stutter division a tyto Division (divize) rychle opakuje - výsledkem je "stuttering"
zvuk. I v těch nejrozsáhlejších divizích budete slyšet zvuk jako rytmické opakování,
zatímco v nejmenších časo-vých divizích je cyklus zvuku tak rychlý, že se pro
každou divizi vytváří jiný "pitched" tón (nebo buzz).
Stutter je připraven pro sampling vašeho Lead vocal, jakmile vyberete Style. Jen
vokalizujte a stuttering se spustí!
Stutter Mod 1: Division
Stutter Mod 1 ovládá velikost stutter division v reálném čase. Divize Quarter Note je indikována bílou LED, zatímco všechny ostatní
divize jsou světle modré LED. Podržte mod1 pro editaci.

Stutter Mod 2: Level
Stutter Mod 2 mění úroveň stutter audio ve
vztahu k vašemu hlasu Lead vocal.
Podržte mod2 pro editaci.
Na LED prstenci je úroveň indikována od
jedné, až po všechny azurově svítící LED.
Rozsah: Vypnuto (Off), -10 až 0 dB

Pausing Stutter
Stutter efekt můžete kdykoli přerušit otočením přepínače XFX (off). Váš sampl se při vypnutém efektu neztratí.

BaSys CS14 PERFORM-VE - návod k obsluze
Zaznamenání nového Stutter samplu

Pro ještě rychlejší opětovné zaznamenání stutter samplu, poklepejte na rohové tlačítko
style, to okamžitě vymaže sampl a zapne efekt Stutter pro zaznamenání nového samplu.
XFX Style: Chopper

Existují dva Chopper style: Mono Chopper a Stereo
Chopper. V plné hloubce (Depth), bude Mono brána
zvukové úrovně, zatímco při Stereo se bude střídat
(ping-pong) zvuk mezi levým a pravým stereo
výstupem Perform-VE. Oba style Chopper jsou
samozřejmě synchronizovány s beatem!
Chopper Mod 1: Division
Chopper Mod 1 řídí velikost rhythmic division modulátoru Chopper v reálném čase. Podržte mod1 pro editaci.

Chopper Mod 2: Depth
Chopper Mod 2 mění hloubku (Depth) modulace hlasitosti
(gating) vzhledem k vašemu Lead vocal. Podržte mod2 pro editaci.
Na LED prstenci je úroveň Level indikována od jedné po všechny
žlutě svítící LED. Rozsah: 0 až 100%
Rozsah: 0 až 100%

XFX Style: Ring Mod
Ring Modulator násobí váš Lead vocal s interně generovanou sinusovou vlnou a
vytvoří klasický zvuk ‘Dalek from Doctor Who’.
Při plné hloubce Ring Mod budete připraveni navštívit planetu Skaro, ale i jemné
množství může udělat zázraky s vocoder voice, a přinese zvuk old-school Electric
Cylon Orchestra pro retro sci-fi clip, nebo oba dva.
Roboty a cizinci stranou, trochu Ring Mod přinese do jakéhokoliv signálu zrnitou
elektronickou charakteristiku, která následuje pitch nebo melodii na vstupním
signálu. To je velmi užitečné!

15 PERFORM-VE - návod k obsluze Ring Mod, Mod 1 řídí frekvenci frequency (pitch) modulační
Ring Mod, Mod 1: Frequency sinusové vlny. Použijte Sweep napříč jeho rozsahem pro aplikaci
vyladění zvuku vintage radio na váš pevný pitch signál, nebo pro
Ring Mod, Mod 2: Level zachování fixní frekvence při zpěvu, a uslyšíte zvuk 50tých let
UFO/Raygun. Podržte mod1 pro editaci.

Rozsah: 30 až 1000 Hz

BaSys CS Ring Mod, Mod 2 řídí hloubku depth ring-modulovaného signálu.
Podržte mod2 pro editaci.

Rozsah: 0 až 100%

XFX Style: Flange

Flanging je zvukový efekt produkovaný smícháním dvou identic-
kých signálů dohromady, přičemž jeden signál je zpožděn malým
a postupně se měnícím množstvím.
Část flanged je přiváděna zpět na vstup, což produkuje rezonanční
efekt, který dále zvyšuje intenzitu zvuku.

Flange 1 (Mono Flange) je negativní zpětná vazba (feedback) Flange: Fáze feedback signálu je obrácená (vyrobena negativní), což
představuje výrazně nápadnou alternativu ke klasickému zvuku Flange 2 (Stereo Flange) s požitím pozitivní zpětné vazby (feedback).
Flange, Mod 1: Speed

Flange, Mod 2: Depth Flange Mod 1 řídí rychlost postupně se měnícího delay time
(časové zpoždění). Můžete použít flanging z jemné pomalé ‘Jet
Plane’ sweep variace, až po extrémní ‘wowing’ efekt. Podržte
mod1 pro editaci.

Rozsah: 0 až 100%

Flange Mod 2 hloubku (Depth) efektu, v rozsahu od jemně až po
velmi zřejmě. Podržte mod2 pro editaci.

Rozsah: 0 až 100%

16 PERFORM-VE - návod k obsluze
XFX Style: SideChain Pumping

SideChain Pumping Compressor je navržen s použitím integrovaného LOOPER
drum sekvenceru. Když hrajete beat, SideChain Compressor dočasně ubere (zkom-
primuje) hlasitost vašeho Lead, MIDI a audio loop mixu vždy, když drum dosáhnou
určité prahové hlasitosti. Tím zajistíte, že vaše drumy budou z mixu vždy vyčnívat.
Tento efekt se nazývá také ‘SideChain Pumping’.

SideChain Pumping, Mod 1: Compressor Threshold

SideChain Compressor redukuje úroveň zvukového signálu bez
drum audio signálu, pokud úroveň kick drum mixu překročí
určitou prahovou hodnotu ‘trigger’.
SideChain Pumping Mod 1 řídí práh kompresoru. Nižší prahové
hodnoty znamenají, že větší část zvukového signálu bez drum
audio signálu je komprimována. Podržte mod1 pro editaci.

Rozsah: -8 dB až -30 dB
BaSys CS
SideChain Pumping, Mod 2: Compressor Release Time

SideChain Pumping Mod 2 řídí čas uvolnění Compressor Release
Time. Umožňuje definovat, jak rychle kompresor působí na přícho-
zí audio signál. Když vstupní úroveň klesne pod prahovou hodno-
tu kompresoru, dojde ke zpoždění mezi uvolněním kompresoru
(compressor release) a návratem vstupního signálu k plné síle.
Toto zpoždění je čas Release Time, a jeho množství je indikováno
na LED prstenci. Podržte mod2 pro editaci.

Rozsah: 1 ms až 3 sekundy

5.5 Echo

Aplikuje se na: LEAD Vocal MIDI Voice

Echo je kombinovaný procesor Delay a Reverb: Echo efekty opakují váš hlas zpět k vám různými způsoby a v různém množství,
jako simulace efektu výkřiku do pohoří (delay) nebo jako simulace velmi velký prostor (reverb). Když je Echo zapnuto, dostanete
delay a reverb v kombinaci, jak se vám to bude líbit.
Echo Style

Echo Style změní nastavení Reverbu. LED indikátory jsou zabarveny podle typu: dva naturální reverby (Hall & Arena) a dva
elektromechanické reverby (Spring & Plate). Podržte Style pro editaci.

Echo Reverb

Echo Reverb je master parametr, který současně upravuje reverb
decay time (čas rozpadu reverbu) a output level (výstupní úroveň).
Větší množství rozšiřuje vnímanou velikost vašeho dozvuku, takže
můžete vytvořit i malý plate reverb jako obrovský zvuk, pokud si
budete přát. Podržte reverb pro editaci.

Rozsah: 0 až 100%

BaSys CS17 PERFORM-VE - návod k obsluze
Echo Div
Divize Echo Division řídí jak rytmickou divizi Delay rhythmic, tak i její typ. Výběrem modrých LED vzniknou zpoždění Ping-Pong, kdy
se echa ve stereo poli "odrazí" mezi levou a pravou stranou. Výběrem modrých LED vzniknou zpoždení, kdy jsou echa slyšet z obou
stran stereo pole. Výběrem jediné červené LED vznikne krátké, jednou opakované echo, nazývané Slapback delay - užitečné pro
vyvolání atmosféry retro popových skladeb 50’ let. Podržte div pro editaci.

POZNÁMKA: Stejně jako u ostatních parametrů efektů divizí, tak i zde bílá LED indikuje čtvrtinové noty.
Echo Delay

Echo Delay je master parametr, který současně upravuje delay
feedback (zpoždění zpětné vazby) a output level (výstupní
úroveň), kde větší množství zvýší objem a zvýší počet zpoždění
ozvěn, které slyšíte. Při 100% delay bude v echu zpětná vazba,
jenž se nikdy neukončí! Podržte delay pro editaci.

Rozsah: 0 až 100%

5.6 Filter

Aplikuje se na: LEAD Vocal
MIDI Voice
Cokoliv, co EQ (ekvalizuje), filtruje nebo deformuje/zkresluje váš hlas, spadá do kategorie filtrů Filter. Váš hlas může znít jako ze starého
rádia nebo může být zkreslený ve stylu "edgy attack". S efekty Megaphone buďte opatrní, pokud máte hlasitý PA. Aby bylo možné tyto
zvuky vytvořit, je nutné hodně upravit EQ, takže jsou trochu více náchylnější na vznik zpětné vazby, než jiné efekty. Podržte style pro
výběr různých stylů.
Filter Style: LPF/HPF
První Filter Style se od ostatních liší: LPF/HPF je kombinací dolní propusti / horní propusti LowPass/HighPass filter, navržené pro
tvarování (shaping) a swapování (sweeping) hudebního zvuku. Také zní skvěle na rytmických stopách a šumech.

Aplikuje se na: LEAD Vocal
MIDI Voices
LOOPER Drums & Audio

18 PERFORM-VE - návod k obsluze
Filter Mod (LPF/HPF)

Pokud je aktivní LPF/HPF Style, Filter Mod řídí mezní frekvenci (cutoff
frequency) LowPass nebo HighPass filtru (LPF a HPF).

Rozsah: 0 až 100%
Filter Style: Transducer Styles
Zbývající čtyři Filter Styles jsou transducer filtry efektů, které změní váš signál tak, že zní, jako by zvuk procházel různými zesilovači a
boxy. Zvuk LOOPER Drum nebude ovlivněn.

Vyzkoušejte si je. Jsou zábavné a může být docela užitečné označovat část vaší hudby jako "odlišné" od zbytku vaší aranže.
Filter Mod (Transducer Styles)

Je-li vybrán transducer style, pak Filter Mod řídí
mezní frekvenci transduceru.

5.7 Tap (Tempo)

Aplikuje se na: Tempo
Červená LED tlačítka Tap začne blikat v čase aktuálního tempa, přičemž pro první beat z 4/4 měření bliká jasněji, než zbývající tři beaty.
Po stisknutí tohoto tlačítka bliká současně s efekty Looper, Chopper, Stutter a Echo. Pokud jste dosud nezaznamenali smyčku, můžete
klepnout na tempo s cílem synchronizace s aktuální skladbou. Mějte na paměti, že pro flexibilnější ovládání můžete klepnout poloviční
nebo dvojnásobný čas.
POZNÁMKA: Když je aktivován LOOPER (svítí zeleně), znamená to, že byla zaznamenána zvuková smyčka. Na nové tempo Nemůžete
klepnout, dokud nebude smyčka vymazána. V části LOOPER (viz dále v tomto návodu) je vysvětleno, jak můžete zaznamenávat a
smazat drum a zvukové smyčky.
BaSys CS

19 PERFORM-VE - návod k obsluze

6. Looper Vymazání komponenty smyčky
Podržte tlačítko SET a současně stiskněte tlačítko kick, snare,
Looper působí jak drum (bicí) automat HEADPHONE nebo loop pro vymazání kick, snare, hi-hat
a audio looper. nebo audio loop. Potom můžete komponent znovu nahrávat.
Stiskněte roh loop tlačítka Looper pro
spuštění looperu. Tlačítko nyní pulsuje, Zastavení přehrávání smyčky
což znamená, že je funkce zapnuta. Stiskněte tlačítko TAP nebo dvakrát "tapněte" na loop.

Drum pattern (vzor bicích) můžete Spuštění přehrávání smyčky
stanovit okamžitě nebo znovu stiskněte Stiskněte loop.
loop pro záznam audio smyčky.
Drum Loop - bicí smyčka Vymazání smyčky včetně Drums a Audio
Stisknutím tlačítek kick, snare a HEADPHONE (funguje jako Dvakrát "tapněte" a podržte loop.
hi-hat) se začnou zaznamenávat drum loopy. Opětovným Stavy LOOPER jsou následující:
stisknutím loop nastavíte loop point (bod smyčky).
Audio loop - audio smyčka

Při počátečním přehrávání drum loop playing, nebo při stisknutí
červeně pulzujícímu tlačítku LOOPER, stiskněte loop pro záznam
audio loop (audio smyčka). Audio loop může být vícenásobná
délka drum loop, takže můžete složit jeden bar drum a pak 8
barů audio. Opětovným stisknutím loop nastavíte délku audio
smyčky.

Overdubbing
Při přehrávání smyčky znovu stiskněte lopp pro overdub bicích a
zvuku.
BaSys CS Nesvítí Looper vypnutý / smyčka vymazána
Pulzující červeně Připraveno pro záznam 1. smyčky
Svítící červeně Probíhá záznam
Pulzující zeleně Pozastavení smyčky
Svítící zeleně Přehrávání smyčky

Jakmile je smyčka zaznamenána, Perform-VE odvozuje ze smyčky
své tempo, takže jsou všechny efekty synchronizovány.
Odvozené tempo se bude pohybovat mezi 80 a 160 BPM (Beats
Per Minute).

Drum Level - úroveň bicích

Pro nastavení úrovně bicí smyčky drum loop level, podržte roh
tlačítka loop a úroveň upravte otáčením ovládacího knobu.

Rozsah: -60 dB až 0 dB

Výběr Kick Drum
Stiskněte roh tlačítka kick pro spuštění kick samplu - to se dělá, ať už nahráváte nebo ne.
Podržte roh tlačítka kick a otáčením ovládacího knobu vyberte jeden ze čtyř kick drum samplů:

Zelená LED indikuje akustický kick, zatímco červené LED indikují elektronický kick.

BaSys CS20 PERFORM-VE - návod k obsluze
Výběr Snare Drum
Stiskněte roh tlačítka snare pro spuštění snare samplu. Stejně jako to platí pro kick, tak i zde můžete stisknout
snare kdykoliv bez ohledu na to, jaká je aktivita looperu.
Podržte roh tlačítka snare a otáčením ovládacího knobu vyberte snare drum samply:

Zelená LED indikuje akustický snare, zatímco červená LED dioda indikuje elektronický zvuk.
POZNÁMKA: Když vyberete nový snare sampl, je vybrán také odpovídající hi-hat sampl.
Looper: hi-hat

Jak již bylo uvedeno výše, hi-hat sampl se spustí stisknutím tlačítka
HEADPHONE, když je LOOPER aktivní. To vám umožní záznam a
overdub hi-hat události do vaší smyčky a umožní vám hrát hi-hat
spolu se smyčkou.
Tlačítkem HEADPHONE lze spustit hi-hat sample v době, kdy svítí nebo pulzuje tlačítko Looper.
Looper Quantize - kvantizace smyčky
Looper Perform-VE může vaše drum události buď kvantizovat, jakmile jsou zaznamenány, nebo se může jejich
časování nechat beze změny. Je-li funkce Quantizing povolena, drum události budou "opravené" na nejbližší 16.
notu, jakmile jsou zaznamenány, což vede k pevnějšímu a líbivějšímu ‘machine-like’ rytmu.

Pro přepnutí mezi povolením / zakázáním (OFF a ON)
funkce Looper Quantize stiskněte SET a TAP.

Rozsah: OFF, ON

Kvantizace se aplikuje na nastavení externích a interních hodin, a to i v případě, kdy nastavíte první průchod drum loop pod interním
řízením hodin (internal clock control). Jakmile jsou drum události zaznamenány jako kvantizované, deaktivací kvantizace se původní
časování neobnoví.
Pokud zjistíte, že se drum patterny, které chcete zaznamenat, se nepřehrávají podle očekávání, zkuste je vymazat a znovu nahrát s
nastavením kvantizace na opačnou hodnotu. Synkopované drum beaty pracují lépe se zakázanou funkcí kvantizace (quantize
disabled), zatímco robotické beaty a kvantování jdou k sobě skvěle.
Externí MIDI hodiny
Alternativním nastavením looperu je, aby byly MIDI hodiny (MIDI clock) přiváděny z externího nástroje nebo z počítače, na kterém
běží software audio pracovní stanice. V této situaci je Perform-VE "slave" pro externí zařízení a všechny smyčky, které zaznamenáte,
takže budou muset být provedeny v čase s impulsy zobrazenými na tlačítku TAP.
Jedinou výhodou externího časování je, že bar patterny (3, 5, 7 a vyšší) je možné zaznamenávat a jejich přehrávání bude
v dokonalé synchronizaci s vaším externím zařízením, jako jsou bicí automaty, arpeggiátory, a podobně.

21 PERFORM-VE - návod k obsluze BaSys CS

Zálohování vašich smyček
Nejlepším způsob, jak smyčku uchovat, je zaznamenat ji pomocí
softwarového balíčku DAW, kde jej lze přidat do knihovny klipů
a použít ji k vytvoření skutečně komplexních aranží.

Kuchařka smyček
Nyní víte, kde je to veškeré kuchyňské náčiní. Zde naleznete několik
jednoduchých receptů pro přípravu smyček na Perform-VE.
Jak vytvořit počáteční drum loop:

• Vytvořte smyčku "tapnutím" na roh tlačítka loop.
• Stisknutím tlačítka kick, snare nebo Headphone (pro hi hat), se

automaticky spustí záznam, jakmile klepnete drum pattern.
• Opět stiskněte roh tlačítka loop (na beat) pro nastavení bodu

smyčky loop point a ihned se spustí přehrávání.
Jak přidat drum do existující smyčky:
• Stiskněte roh tlačítka loop pro spuštění overdub záznamu,

zatímco se přehrává drum loop, a buď zpívejte do mikrofonu,
nebo stiskněte tlačítko pro spuštění drum.
• Opět stiskněte roh tlačítka loop pro nastavení bodu smyčky
loop point (audio loop může být násobek drum loop).
Jak začít se zvukovou smyčkou (bez drum smyčky):
• Stiskněte tlačítko loop pro aktivaci rekordéru (pulsuje červeně).
• Opět stiskněte loop pro spuštění záznamu (svítí červeně).
Vokalizujte zvuk, který chcete smyčkovat.
• Pro zastavení záznamu a nastavení bodu smyčky opět
stiskněte tlačítko loop, přehrávání se spustí okamžitě.
Zastavení přehrávání smyčky:
• Stiskněte tlačítko TAP nebo dvakrát "tapněte" na tlačítko loop.
Spuštění přehrávání smyčky:
• Stiskněte tlačítko loop.
Smazání smyčky:
Dvakrát "tapněte" a podržte roh tlačítka loop.

22 PERFORM-VE - návod k obsluze

7. Sample

Funkce performančních efektů SAMPLE zaznamenává sample
vstupního audio signálu a zpracovává jej pomocí technologie
VSS TC-Helicon pro vytvoření MIDI voices založených na sample.
VSS (Vocal SampleSynthesis) vám umožňuje nahrávat cokoliv od
bel canto, až po beatbox, a pak je okamžitě přehrát na keyboardu
s libovolným pitchem, přičemž tonální nuance vaší performance
zůstanou nedotčené. SAMPLE úzce spolupracuje s MORPH v tom
smyslu, že Morph Style a Mode interagují přímo se sample
přehráváním.
• Během zpěvu do připojeného mikrofonu držte rec pro záznam zvuku pro sample přehrávání.
• Přehrávejte připojený MIDI nástroj pro pitch-zploštělé sample přehrávání.
• Stiskněte tlačítko mode pro přepnutí ze sample přehrávání na provoz MIDI not.
• Stiskněte tlačítko play PLAY přehrání sample, jak byl zaznamenán.
Sample Mode
Čtyři Sample Mode řídí, jak se sample přehrává v odezvě na MIDI noty:

Čtyři Sample Mode jsou kombinací charakteristik přehrávání staccato, legato, normal a looped.
• Re-trigger: Každá nová nota spustí sample od začátku.
• Legato: Každá nová nota synchronizuje přehrávání se samply, které jsou již přehrávány.
• Looped: Když jsou MIDI noty podrženy po ukončení sample, vznikne smyčka.
Vyzkoušejte si sami na krátké větě různé režimy Sample Mode. Každý z nich dokáže vnést do vaší hudební tvorby něco vzrušujícího.
Jakmile byl sample zaznamenán, zůstane v paměti, dokud nebude nahrazen novým záznamem, nebo dokud Perform-VE nevypnete.

Správa Sample pomocí aplikace Perform-VE
Aplikace Perform-VE pro iOS umožňuje zálohovat, spravovat a obnovovat samply Perform-VE. Podrobnější informace naleznete přímo
v aplikaci.
Poznámka: Aplikace Perform-VE pro Android samply nepodporuje, vzhledem k omezením tohoto OS.
BaSys CS

23 PERFORM-VE - návod k obsluze

8. Presety

Presety jsou "kompletní zvuk" vytvořený kombinací efektů.

Všimnete si, že se aktivní efekty změní mezi Preset 1 a Preset 2, viz obrázek výše. Presety můžete nakonfigurovat, jak se vám
zlíbí. Pro jednotlivé presety můžete změnit nastavení stavu (on/off), style, úrovně a další upravitelné parametry pro každý efekt.
Uložení změn
Chcete-li uložit aktuální nastavení jako jeden ze tří presetů, stiskněte a podržte tlačítko 1, 2, či 3 po dobu jedné sekundy. Tlačítko
presetu po uložení vašeho nastavení krátce blikne. Nyní můžete Perform-VE vypnout a vaše přednastavení bude připraveno při
příštím zapnutí Perform-VE a stisknutím číselného tlačítka.
Správa presetů pomocí aplikace Perform-VE
Aplikace Perform-VE pro iOS a Android je k dispozici ke stažení zdarma z jednotlivých obchodů podle platformy OS. Tato aplikace
umožňuje zálohovat, spravovat a obnovovat všechny tři presety na Perform-VE. Podrobnější informace naleznete v aplikaci.
BaSys CS

BaSys CS24 PERFORM-VE - návod k obsluze 9.2 Switch3/Switch6 (Pedal) In

9. Sekce I/O Pokud je připojen Switch3 nebo Switch6 (pomocí TRS kabelu,
součástí boxu S3/S6), různé aspekty Perform-VE můžete ovládat
9.1 Vstup AUX na dálku.
Výchozí chování Switch3 je změna presetů v souladu s čísly na
Vstup AUX Perform-VE vám umožňuje připojit samostatný Switch3.
zdroj stereo zvuku jako zdroj backing tracků - může to být
smartphon, zařízení iPod, hudební přehrávač, druhý laptop Switch1 = Preset 1
nebo jakékoli zařízení připojené přes stereo 1/8" jack. Switch2 = Preset 2
Pokud je na vstup AUX připojen hudební přehrávač, informace Switch3 = Preset 3
o příchozích akordech nebudou použity k určení klíče/stupnice Pomocí footswitche můžete aktivovat každé tlačítko Perform-VE,
pro detekci NaturalPlay od HardTune. s výjimkou TRIM, +48V, Headphone Level, a Lock/Mute (TALK je
Vstup AUX je smíchaný s mikrofonním vstupem (pro vokály). přiřaditelný).
Pokud je zařízení AUX příliš hlasité nebo příliš tiché, použijte
ovladač hlasitosti na hudebním přehrávači a vytvořte vhodný Stiskněte a podržte požadovaný footswitch, pak stiskněte tlačítko
mix s vokály. na Perform-VE, které jím chcete ovládat. Obě tlačítka uvolněte.
Aux to Main Out - vstup Aux na hlavní výstup
Někdy byste mohli chtít mít signál ze vstupu Aux jako vodítko Switch6 působí stejným způsobem, jako Switch3, ale přidává
klíče/stupnice, ale nechcete, aby se tento signál Aux mísil do tlačítka 4, 5 a 6. Výchozí ovládací prvky pro extra tlačítka jsou:
vašich hlavních výstupů. Chcete-li odstranit zvuk Aux na hlavní
výstup, jednoduše stiskněte a podržte tlačítko Headphone a Switch4 = Harmony
připojte kabel Aux (1/8"). Switch5 = Reverb
Tento parametr se resetuje pokaždé, když odpojíte a opět Switch6 = Echo
připojujete kabel Aux a když vypnete a zapnete napájení
přístroje. Perform-VE tento parametr resetuje pokaždé, když 9.3 USB Audio
odpojíte a opět připojíte kabel Aux nebo když vypnete a znovu
zapnete přístroj. Tento parametr se neukládá, protože není na Perform-VE má 5 vstupních a 6 výstupních kanálů pro USB audio.
první pohled zřejmé, jak byste měli věci podle vašich potřeb Pro použití USB audio i MIDI je vyžadován ovladač. Tento driver
"přepínat". Nechceme, aby nic netušící uživatel uvízl v režimu, lze nalézt a stáhnout z:
ze kterého by nemohl najít cestu ven. tc-helicon.com/products/Perform-VE/support/
Pokud jde o výstupní konektor pro sluchátka na Perform-VE, USB IN
Aux in je vždy směrován, bez ohledu na nastavení Aux to CH 1 Backing Track L
Main Out. CH 2 Backing Track R
CH 3 Dry vocal in
CH 4 Sample IN
CH 5 NaturalPlay IN
Pokud není na produkt na audio kanálu USB 3 přenášen žádný
signál, pro hlasový vstup použijte Microphone IN. Kanály 1&2 tedy
můžete použít pro vkládání stereo tracků z DAW, ale do produktu
zpívejte přes mikrofon. Uvědomte si, že vstup kanálů 1&2 NENÍ
předáván na USB výstupy, ale IS je předáván na hlavní analogové
výstupy. Používáte-li pro backing tracky PC, budou odeslány ana-
logově na PA. Ovládání jejich hlasitosti probíhá v PC. Zastaví-li se
USB audio na kanálu 3, tlačítko Set začne blikat. Jeho stisknutí v
tomto okamžiku změní hlasový vstup zpět na mikrofonní vstup.
Vstup NaturalPlay IN není připojen na audio výstup - používá se
pouze pro vstup akordů NaturalPlay. To umožňuje mít "guide track"
pro NatualPlay, jenž publikum neslyší. Mohly by to být dry kytarové
akordy nebo klavírní akordy, s různými hlasy nebo umístěním, aby
se vytvořil požadovaný vokální výstup.
USB OUT
Zpracování vokálu CH 1 L, Keyboard / Aux in (stejně jako na
hlavních výstupech), méně zvuku přijímaného na USB v

Zpracování vokálu CH 2 R, Keyboard / Aux in (stejně jako na
hlavních výstupech), méně zvuku přijímaného na USB v 2

CH 3 Dry Voice vstup
CH 4 SAMPLE výstup
CH 5 Aux L
CH 6 Aux R

25 PERFORM-VE - návod k obsluze

9.4 RoomSense

Všimli jste si, že je na přední straně přístroje malý otvor? Je to mikrofon!

Je to tam ze dvou důvodů:
1. Pokud nepřipojíte mikrofon a máte připojená sluchátka,

můžete zpívat do tohoto onboard mikrofonu. Je to skvělý
způsob, jak cvičit bez prakticky žádného dalšího vybavení.
Pokud zpíváte do mikrofonu RoomSense, hlavní výstupy
Main Outputs budou ztlumeny, aby se předešlo vzniku
zpětné vazby.
2. Pokud aktivujete efekty HardTune pomocí sady klíčů NP
(Natural Play) a nepoužíváte MIDI, zdroj keyboard audio nebo
hudební zdroj Aux pro průvodce klíčem/stupnicí (guide key/
scale), mikrofon bude "poslouchat" akordy v prostoru (jako
nedaleká kytara) a pokusí se z toho zjistit klíč a stupnici! Dost
dobré, že? Mějte ale na paměti, že RoomSense je z trackerů
klíčů nebo stupnic nejméně předvídatelný, protože dynamika
prostor a informace o akordu se v tomto režimu nejlépe skryjí.
BaSys CS

26 PERFORM-VE - návod k obsluze

Příloha A: Stručná referenční tabulka efektů

Double Style 1. Unison
Morph
XFX 2. Octave Down

Filter 3. Octave Up
Sample
4. Octave Up/Down
Style 1. Natural Shift

2. Warp Shift

3. na 11. Analog Synth Modeled Vocoder

Mode Zelená: Poly + release time
Červená: Mono + Portamento time
BaSys CS
Style 1.Stutter Mod1: Rate
2.Mono Chopper Mod2: Level
3.Stereo Chopper Mod1: Rate
4.Ring Mod Mod2: Depth
5.Stereo Flanger Mod1: Rate
6.Mono Flanger Mod2: Depth
7.Side Chain Pumping Mod1: Rate
Mod2: Depth
Mod1: Rate
Mod2: Depth
Mod1: Rate
Mod2: Depth
Mod1: Threshold
Mod 2: Release Time

Style 1. LPF/HPF
2. Radio
3. Megaphone
4. Guitar Amp
5. Distortion

Mode 1. Re-Trigger
2. Legato
3. Looped Re-Trigger
4. Looped Legato

27 PERFORM-VE - návod k obsluze

Příloha B: Implementace MIDI

Perform-VE reaguje na informace Control Change (CC), Program Change (PC) a MIDI Tempo
(ne MIDI Clock).

PC MIDI zprávy

3 presety tohoto produktu reagují na Program Change: 0, 1, 2

Seznam MIDI CC
Implementované Continuous Controller (CC) zprávy:

CC Parametr Perform-VEBaSys CS Rozsah
1 Vibrato (Mod Wheel)
16 XFX Style 0-127
17 DOUBLE Style 0-6 (viz, seznam Style)
18 FILTER Style 0-3 (viz, seznam Style)
19 HardTune Key 0-4 (viz, seznam Style)
20 HardTune Amount 0-13 (viz, seznam HardTune Key)
21 XFX Mod 1 0-127
22 XFX Mod 2 0-127
23 MORPH Mode 0-127
24 MORPH Style 0-25 (0-12: Poly Release), (13-25: Mono Portamento)
25 SAMPLE Mode 0-10 (viz, seznam Style)
26 Notes Voice Smoothing 0-3 (viz, seznam Style)
27 ECHO (Delay) Div 0-127
28 ECHO (Reverb) Style 0-12 (viz, seznam Echo Div)
41 Top Mix: LEAD Level 0-3 (viz, seznam Style)
42 Top Mix: MIDI Level 0-127 (Lead je nastaveno nezávisle na MIDI přes CC)
43 MORPH Shift 0-127 (MIDI je nastaveno nezávisle na LEAD přes CC)
44 Morph Gender 0-36-72 (mapy na -36,0, + 36 půltónů)
45 DOUBLE Level 0-127
46 Delay 0-127
47 Reverb 0-127
48 Filter Mod 0-127
51 DOUBLE Enable 0-127
52 MORPH Enable 0-63: OFF, 64-127: ON
53 HARDTUNE Enable 0-63: OFF, 64-127: ON
54 XFX Enable 0-63: OFF, 64-127: ON
55 ECHO Enable 0-63: OFF, 64-127: ON
56 FILTER Enable 0-63: OFF, 64-127: ON
58 SAMPLE Record Switch 0-63: OFF, 64-127: ON
59 SAMPLE Play Switch 0-63: OFF, 64-127: ON
64 Sustain Pedal 0-63: OFF, 64-127: ON
72 Envelope Release 0-63: OFF, 64-127: ON
73 Envelope Attack 0-127
80 SAMPLE Enable 0-127
81 LOOPER Kick Trigger 0-63: OFF, 64-127: ON
82 LOOPER Snare Trigger 0: OFF, 1-127: ON - Všechny pozitivní hodnoty spuštěny.
83 LOOPER Hi-Hat Trigger 0: OFF, 1-127: ON - Všechny pozitivní hodnoty spuštěny.
0: OFF, 1-127: ON - Všechny pozitivní hodnoty spuštěny.

28 PERFORM-VE - návod k obsluze

Implementace RPN/NRPN Příloha C: Obecné
RPN 0: Citlivost na Pitch Bend. Toto je standardní způsob, jak
změnit rozsah pitch bend. Reset na výchozí tovární nastavení
Chcete-li u tohoto zařízení provést reset na výchozí tovární
MIDI Tempo nastavení, při zapnutí podržte stisknutá tlačítka DOUBLE a
Perform-VE reaguje na příchozí MIDI tempo a podle toho upraví HARDTUNE.
systém Tap Tempo.
Podpora
Sekce bodu rozdělení (Split point) a transpozice Pokud potřebujete trochu pomoci nebo poradit i po přečtení
Při ovládání hlasů Morph Voices přes MIDI noty je někdy žádoucí tohoto návodu, můžete kontaktovat společnost tc helicon přes
mít jednu sekci keyboardu určenou k odesílání řídicích informací. portál podpory a fór:
Může to být oblast u levé ruky pro přehrávání akordů harmonií. http://support.tc-helicon.com
Pro určení oblasti keyboardu, která bude reagovat, se nastavuje
bod rozdělení split point. Všechny noty, které jsou nad nebo pod
tímto bodem, se systémem považují za použitelné. Noty mimo
daný rozsah jsou odmítnuty.
Pro nastavení bodu rozdělení podržte tlačítko SET a na keyboardu
stiskněte notu, kterou chcete určit jako split note. Pak, když
zvolíte rozdělení NAD touto notou, uvolněte split note a stiskněte
notu JEDEN PŮLTÓN NAD vaší split note. Pro výběr rozdělení POD,
uvolněte split note a stiskněte notu JEDEN PŮLTÓN POD vaší split
note.
Toto vytváří rozdělení, nad nebo pod, bez transpozice. Chcete-li
nastavit split point A transponovat příchozí MIDI noty, zvolte jinou
notu místo výše uvedených not NAD / POD.
BaSys CS
To se může zdát trochu matoucí, ale dovoluje vám to udělat obojí
- rozdělení nad/pod A transponovat buď nahoru nebo dolů. Zde
je tabulka a vysvětlení:

Druhá nota Rozdělení Transpozice X na
X+6 Nad X5
... Nad ...
X+2 Nad X1
X+1 Nad X (bez transpozice)
X+0 --- --
X-1 Pod X (bez transpozice)
X-2 Pod X6
... Pod ...
X-6 Pod X2

Ve výše uvedené tabulce představuje "X" bod, ve kterém chcete
keyboard rozdělit, jak bylo vysvětleno výše.
Chcete-li si usnadnit věci, jako "rozdělení nad, ale transpozice
dolů", musíme mít nastavené rozdělení nad a pod bodem split
note. Právě zde vám tabulka dokáže pomoci.

Například, pokud chcete rozdělit NAD střední C, běžně známé
jako C4, ale transponovat DOLŮ tak, aby C4 bylo vlastně C2, měli
byste udělat následující:
1. Podržte SET

2. Stiskněte střední C (C4)

3. Stiskněte notu 6 PŮLTÓNŮ DOLŮ od středního C (F#)

Pokud chcete rozdělit POD středním C (C4) a transpondovat tak,
že C4 je C6, měli byste:
1. Podržte SET
2. Stiskněte střední C (C4)
3. Stiskněte notu 2 PŮLTÓNY DOLŮ od středního C (A#)
Možná budete muset trochu experimentovat, než na to
přijdete, ale pak zjistíte, že vám to dává možnost velmi
rychle nastavit bod rozdělení, směr rozdělení a transpozici.

29 PERFORM-VE - návod k obsluze

Prostor pro vaše poznámky

BaSys CS

BaSys CS


Click to View FlipBook Version