The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-07 08:29:48

TC Electronic TC2290-DT CZ

TC Electronic TC2290-DT CZ

Návod k obsluze CZ

TC2290-DT

Legendární dynamický delay Plug-In s vyhrazeným destkopovým
rozhraním a "Signature Presets"

2018-04-25, Rev. 1.1

2 TC2290-DT Návod k obsluze

CZ Obsah

Důležité bezpečnostní pokyny .................................... 3
Odmítnutí odpovědnosti............................................... 3
Omezená záruka ............................................................ 3
1. Úvodem ...................................................................... 4
2. Instalace Plug-inu ...................................................... 4

2.1 Instalace na PC ................................................................... 4
2.2 Instalace na Mac ................................................................. 4

3. Připojení a nastavení .............................................. 5
4. Ovládání hardwaru a plug-inu................................ 8

4.1 Ovládání hardwaru............................................................ 8
4.2 Ovládání plug-inu ........................................................... 10
5. Provozování ............................................................ 12

5.1 Parametry Delay ............................................................ 12
5.2 Modulační efekty ............................................................ 13

6. Presety ................................................................... 15
7. Aktualizace softwaru hardwarové jednotky ....... 16
8. Specifikace ............................................................ 17
9. Schéma toku signálu ............................................ 18
BaSys CS

3 TC2290-DT Návod k obsluze

CZ Důležité bezpečnostní 9. Nepodceňujte bezpečnostní význam nulo- 20. Při likvidaci baterií pamatujte na ochranu
pokyny vých zdířek a zemnících kolíků u síťových životního prostředí. Baterie zlikvidujte na
zástrček a zásuvek. Zemnící třetí kolík slouží místech k tomu určených (sběrné boxy,
Svorky označené tímto symbolemBaSys CSpro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka apod.).
mohou nést elektrický proud přístroje neodpovídá vaší zásuvce, obraťte se 21. Přístroj je určen pro použití v tropickém
dostatečně velký ke vzniku rizika na elektrikáře a požádejte o výměnu. a/nebo mírném klimatickém pásmu.
úrazu. Používejte pouze vysoce kvalitní 10. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním
profesionální reproduktorové kabely s nebo přiskřípnutím, zejména v blízkosti ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
konektory ¼" TS nebo se zařezávacími zástrček, zásuvek, a v místě, kde vychází z
svorkami typu Twist. přístroje. MUSIC Group nenese žádnou zodpovědnost
11. Používejte pouze doplňky / příslušenství za jakoukoli ztrátu, kterou může utrpět
Tento symbol upozorňuje na schválené výrobcem. jakákoliv osoba, která se dovolává zcela nebo
přítomnost neizolovaného částečně na libovolný popis, ilustrace nebo
nebezpečného napětí uvnitř 12. Používejte pouze prohlášení, obsažené v tomto dokumentu.
zařízení - napětí, které může představovat vozík, stojan či držák Technické specifikace a provedení se může
riziko úrazu elektrickým proudem. schválený výrobcem změnit bez předchozího upozornění, a není
nebo dodávaný spolu zaručena ani přesná shoda. Všechny
Tento symbol upozorňuje na s přístrojem. Při ochranné známky jsou majetkem příslušných
důležité provozní a servisní použití vozíku buďte vlastníků. MIDAS, KLARK TEKNIK, LAB
pokyny uvedené v manuálu - opatrní, aby nedošlo LAKE, TANNOY, TURBOSOUND, TC
prosím, přečtěte si návod. k jeho převrácení a k vašemu zranění. ELECTRONIC, TC HELICON, GRUPPEN,
13. Přístroj odpojte během bouřky, nebo BEHRINGER, BUGERA a COOLAUDIO
Pozor! pokud se po delší dobu nepoužívá. jsou ochranné známky nebo registrované
Pro snížení rizika úrazu elektric- 14. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému ochranné známky společnosti MUSIC Group
kým proudem neodstraňujte servisnímu personálu. Servis je nutný, IP Ltd.
horní kryt (nebo zadní část). Žádné části pokud byl přístroj jakkoliv poškozen, např. © MUSIC Group IP Ltd. 2018 Všechna práva
nejsou opravitelné uživatelem. je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, vyhrazena.
došlo k vniknutí tekutiny nebo cizího
Pozor! předmětu do přístroje, byl vystaven dešti či OMEZENÁ ZÁRUKA
Pro snížení rizika požáru nebo vlhkosti, nepracuje normálně, nebo došlo k
úrazu elektrickým proudem jeho pádu na zem. Kompletní informace ohledně platných
tento přístroj nevystavujte dešti a vlhkosti, 15. Přístroj musí být připojen do síťové záručních podmínek a další informace
kapající nebo stříkající tekutině. Poblíž také zásuvky s ochranným zemnícím obvodem. týkající se omezené záruky společnosti
nesmí být umístěny nádoby s tekutinami, 16. Pokud je síťové napájení nebo jiné MUSIC Group naleznete on-line na:
jako například vázy. zařízení použito jako odpojovací zařízení, www.music-group.com/warranty.
toto zařízení musí být snadno přístupné.
Pozor! 17. Správná likvidace
Servisní pokyny jsou určeny tohoto produktu: Tento
pouze pro kvalifikované symbol označuje, že
servisní pracovníky. Pro snížení rizika tento produkt nesmí být
úrazu elektrickým proudem neprovádějte likvidován s běžným
jiné servisní zásahy, než které jsou domovním odpadem,
obsaženy v návodu k obsluze. Veškeré podle směrnice WEEE
opravy smí provádět pouze odborný servis. (2012/19/EU) a podle vnitrostátních
právních předpisů. Tento produkt musí být
1. Přečtěte si tyto pokyny. odevzdán na sběrném místě. Nesprávná
2. Uchovejte si tyto pokyny. manipulace s tímto druhem odpadu by
3. Dbejte na všechna varování. mohla mít negativní dopad na životní
4. Dodržujte všechny pokyny. prostředí a lidské zdraví. Zároveň bude vaše
5. Nepoužívejte v blízkosti vody. spolupráce na správné likvidaci tohoto
6. Čistěte pouze suchým hadříkem. výrobku přispívat k efektivnímu využívání
7. Neblokujte ventilační otvory, instalujte přírodních zdrojů. Více informací o
v souladu s pokyny výrobce. správné likvidaci a recyklaci elektroodpadu
8. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, získáte na místním úřadě, nebo u
jako jsou radiátory, regulátory tepla, společnosti zajišťující likvidaci odpadu.
topidla nebo jiné přístroje (včetně 18. Neinstalujte v uzavřeném prostoru, jako
zesilovačů), které produkují teplo. je například knihovna nebo podobný typ
nábytku či vybavení.
19. Na přístroj neumísťujte zdroje
otevřeného ohně, jako například zapálené
svíčky.

4 TC2290-DT Návod k obsluze

1. Úvodem

Přečtěte si tento návod k obsluze, abyste zjistili, jak vaše zařízení TC
Electronic TC2290 správně nainstalovat a používat. Tento manuál
je k dispozici také ve formátu PDF z webové stránky TC Electronic
(nikoliv v češtině). Chcete-li se z tohoto manuálu dozvědět co
nejvíce, přečtěte si jej pečlivě od začátku až do konce.
Nejnovější verze tohoto dokumentu je k dispozici ke stažení na:
www.tcelectronic.com/Categories/c/Tcelectronic/Downloads
Pokud máte i po přečtení tohoto manuálu dotazy týkající se vašeho
produktu TC Electronic, obraťte se na technickou podporu TC:
www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/support

2. Instalace Plug-inu

Navštivte stránku www.tcelectronic.com/tc2290-dt/support/ a
stáhněte si instalační soubor. Plug-in je zdarma a lze jej instalovat
na neomezené množství počítačů, ale aby bylo možné ovládat
hlavní parametry, jako je čas delay, vyžaduje použití hardwarové
jednotky TC2290.
Vyberte verzi pro Mac nebo PC a uložte soubor na pevný disk.
Použijte správnou 32 nebo 64 bitovou verzi, která odpovídá
vašemu operačnímu systému. Součástí softwaru pro jednotku
TC2290 bude také nejnovější firmware.

2.1 Instalace na PC

Otevřete zip soubor a poklepejte na spustitelný soubor.
Pokud se zobrazí bezpečnostní upozornění vašeho OS,
klepněte na ‚Spustit‘.
BaSys CS Kliknutím na ‘Next’ spusťte instalaci. Po dokončení instalace

klikněte na ‘Finish’.

2.2 Instalace na Mac

Otevřete zip složku a poklepejte na ikonu instalačního
programu.

Pokračujte podle pokynů k zahájení instalace.

Přijměte licenční smlouvu a klikněte na ‘Next’.

Klikněte na ‘Continue’ a přijměte licenční smlouvu.

Vyberte, které součásti VST a/nebo AAX chcete nainstalovat. Instalační program vám nabídne výchozí umístění pro
Pro Tools používá AAX a většina dalších DAW programů uložení souboru, ale můžete ručně zvolit jiné umístění.
používá VST. Instalační program vám nabídne výchozí Pokud máte oprávnění správce, před zahájením instalace
umístění pro uložení souboru, ale můžete zvolit jiné umístění musíte zadat heslo.
klepnutím na tlačítko ‘Procházet‘.

5 TC2290-DT User Návod k obsluze

3. Připojení a nastavení

Uvedení TC2290 do provozu už nemůže být jednodušší. Připojte
dodaný USB kabel USB do zadního micro-USB portu TC2290 a
druhý konec připojte k volnému USB portu na vašem počítači.
TC2290 je napájen ze sběrnic, takže nejsou nutné žádné další
napájecí kabely, ani není třeba nainstalovat žádné další ovladače.
TC2290 je navržen tak, aby fungoval s USB rozbočovačem, ale ne
všechny rozbočovače jsou podporovány. Pokud se TC2290
nepodaří zapnout nebo se nepřipojí na plug-in, zkuste jej připojit
namísto k USB rozbočovači přímo k USB portu.

BaSys CSTC2290

Laptop • Plug-in bude pravděpodobně možné nalézt ve vyhrazené
složce TC Electronic. Vyberte TC2290 a nyní se přidá do
Po úspěšném připojení by se měl TC2290 rozsvítit. Nyní můžete signálového řetězce.
použít plug-in na kanál vašeho DAWu, abyste mohli začít
používat efekty. Tento proces se může v závislosti na softwaru Insert vs Aux Effect
mírně lišit, ale obecně by měl vyžadovat tyto kroky: TC2290 lze vložit přímo do efektového slotu na jednom kanálu,
• Vyberte kanál nebo sběrnici ve vašem DAWu, ke které(mu) viz výše, jenž prochází celým signálem prostřednictvím tohoto
efektu. V tomto případě ale vezměte na vědomí, že se přímý
chcete přidat efekt. vstupní signál stává mono před tím, než je na něj použit
• Přejděte na stránku mixeru, kde byste měli vidět část panning, buď staticky nebo modulovaně. K tomu dojde při
zapnutí tlačítka PAN/DYN v sekci DIRECT.
vyhrazenou efektovým slotům. Nicméně, TC2290 může být také přidán do pomocné sběrnice a
jeden nebo více kanálů může odeslat část svého signálu na tuto
• Otevřete nabídku, kde si můžete vybrat ze seznamu typů sběrnici, která má být zpracována efektem. Výstup tohoto efektu
efektů, který pravděpodobně obsahuje mnoho pluginů, se pak promíchá s ostatními stopami. Od insert efektu se to liší
jenž jsou součástí DAWu. Měla by existovat podnabídka tím, že TC2290 neovlivňuje celý signál stopy, takže přímý signál
pro zobrazení obecných možností VST/AU/AAX. nemůže být modulován pomocí tlačítek MOD v sekci PAN/DYN.
V tomto setupu by měl být parametr Mix vždy nastaven na 100%.

Ovládání Mono/Stereo
TC2290 lze použít buď jako mono instance na mono stopách, tak
i jako stereo instance na stereo stopách.
V závislosti na konkrétním DAWu může být také k dispozici
mono in/stereo out.
V případě instance mono out tvoří výstupní signál pouze výstup
levého plug-in kanálu. V tomto případě by panning neměl být
použit.
Demo režim
Pokud je plug-in nainstalován bez připojené hardwarové
jednotky, jeho výchozí režim bude demo režim. V tomto stavu je
sice zvuk zpracován, ale nejsou dostupné žádné ovládací prvky.
Jakmile je připojena hardwarová jednotka, všechny ovládací
prvky jsou k dispozici.
Pokud bude hardwarová jednotka odpojena, automatika a
vyvolání presetů budou dostupné ještě po dobu 2 týdnů.
Poté se plug-in přepne do demo režimu.

6 TC2290-DT Návod k obsluze

Stažení a instalace Připojení modulu Odpojení modulu → 14 dní Opětovné
pluginu Plná funkčnost připojení modulu
Pouze zpracování Zpracování, ovládání Pouze zpracování Plná funkčnost
možné po dobu 14 dní

Odkaz na stránku produktuBaSys CS 14-denní odpočítávání
s vyhledáním obchodu

Režimy připojení Všechny tyto parametry budou podrobněji popsány dále.
Po instalaci plug-inu a připojení TC2290 přes USB můžete začít Podporované DAWy
přidávat efekty na vaše stopy. Úpravy efektu se provádějí Plug-in je k dispozici v těchto formátech:
pomocí 2 sad parametrů: • VST2.4 (Ableton, Cubase, Nuendo, Reaper, Audition, a další

Primární - parametry, které se upravují na fyzické jednotce. Patří
sem běžné položky, jako je čas delay a feedback.

• VST3 (Ableton, Cubase, Nuendo, Studio One)

• AU (Logic, Ableton)

• AAX (Pro Tools)

Následující DAWy byly testovány speciálně pro práci s
plug-inem TC2290:

• Pro Tools • Nuendo
• Logic Pro • Reaper
• Cubase • Reason
• Ableton Live • Garage Band
• Studio One

Nicméně, plug-in nemusí být nutně omezen na hostitele pouze
z tohoto seznamu. Většina moderních DAWů může umět využít
alespoň jeden ze čtyř poskytovaných formátů.
Navštivte produktovou stránku na tcelectronic.com, kde
naleznete nejnovější podporované DAWy.

Sekundární - parametry nastavené v UI okně plug-inu.
Sekundární parametry jsou ty, které byly na původním 2290
známy jako "SPEC keys" (Special Keys). Tyto parametry lze z
hardwarové jednotky vyvolat pomocí SPEC KEYS.

7 TC2290-DT Návod k obsluze Shrnutí možností stavu připojení:

Stav připojení
Stav připojení je uveden v levé spodní části okna plug-inu.
Úspěšné připojení je označeno ikonou zeleného řetězce.

Existují 3 podmínky, které povedou k stavu “Not connected” (Ne-
připojeno). Pokud již existuje jiná instance plug-inu na jiné stopě,
ikona řetězce se zobrazí žlutě se žlutým rámečkem a textové pole
vás upozorní, kde je plug-in aktuálně aktivní. Klepnutím na ikonu
řetězce připojíte hardwarovou jednotku k novému umístění plug-
inu. Zatímco se provádí spojení mezi TC2290 a plug-inem, může
se zobrazit žlutá ikona za doprovodu textu “Connecting...” (Připo-
jování ...).
BaSys CS
Pokud je hardwarová jednotka odpojena od počítače, ale doba Většina DAWů nabízí možnost přesunout nebo přetáhnout
odpočítávání ještě neuplynula, objeví se žlutá ikona řetězce bez plug-iny z jedné stopy / sběrnice do jiné, a TC2290 toto také
žlutého rámečku. Podrobné informace najdete v části "Demo podporuje.
režim". Většina DAWů je také vybavena on/off switchem pro plug-in,
Všechny ostatní stavy “Not connected” (Nepřipojeno) jsou který je přístupný uvnitř okna plug-inu a/nebo samotné stopy.
označeny ikonou červeného řetězce. Mohlo dojít k odpojení Ztlumení zvuku (Muting) plug-inu způsobí, že efekt nebude
USB kabelu, přerušení připojení TC2290 či k jiným problémům. slyšet, ale připojení k hardwarové jednotce se neukončí.

8 TC2290-DT Návod k obsluze DEPTH - jedním stisknutím tlačítka UP nebo DOWN se zaměříte na
parametr DEPTH, dalším stisknutím se hodnota posune o jeden
4. Ovládání hardwaru a plug-inu krok. Hodnota DEPTH je zobrazena v procentech max. modulace.
Stiskem tlačítka se šipkami SPEED nebo DEPTH se nejprve zaměřte
Ovládání TC2290 je rozděleno mezi hardwarovou jednotku a okno na tento parametr, což také umožňuje zadat určitou hodnotu na
plug-inu. Všechny běžně používané parametry TC2290 jsou KEYBOARD, následně potvrzenou tlačítkem ENTER. Pokud je
přístupné prostřednictvím hardwarového zařízení. Jedná se o některý z parametrů aktivní, bude blikat zelená LED dioda a na
parametry, které ovládají hlavní části efektu, jako je čas delay, displeji se zobrazí aktuální hodnota.
modulace, změny presetů, mix (pomocí ovladače 'Special') a další. Žlutá OSC/THRESHOLD LED v levém horním rohu této sekce
Sekundární parametry, které jsou potřebné méně často, se ovládají zobrazuje rychlost modulace při použití periodických modulací
v okně plug-inu. Jedná se o parametry, jako prahové hodnoty (SINE, RANDOM) a indikuje, kdy vstupní úroveň překročí prahovou
modulace, subdivize (subdivision), uložení presetů a další. hodnotu pro efekty ENV nebo TRIG.
PAN/DYN
4.1 Ovládání hardwaru

Měřiče
BaSys CS
Sekce měření poskytuje zpětnou vazbu o příchozích a Stisknutím jednoho z tlačítek MOD pod štítky PAN a DYN tyto
odchozích audio signálech. Vstupní úroveň input zobrazuje příslušné funkce povolíte. Červené LED nad každým z tlačítek
zvuk jako vstup do plug-inu a není ovlivněn úpravou vstupní indikují stav zapnutí / vypnutí. Parametry pro každý efekt jsou
úrovně nebo úpravou jiného parametru. Výstupní měřič upravovány v sekci MODULATION.
output je ovlivněn použitím efektu i parametrem ovládání Tlačítko DELAY/DIRECT určuje, zda je efekt PAN aplikován pouze
výstupní úrovně. na delay signál, pouze přímý direct signál, na obojí či na žádný.
MODULATION Toto platí také pro static pan, jak je nastaveno v plug-inu, takže
pokud nesvítí ani DELAY, ani DIRECT, žádný panning není.
Tato sekce ovládá parametry modulačních efektů. Všimněte
si, že modulace je ve skutečnosti zapnutá tlačítky MOD, Pokud nesvítí ani DELAY, ani DIRECT, delay signál je v pravém
umístěnými v sekcích PAN, DYN a DELAY. kanálu fázově převrácen. To je sice dobré pro vytváření širokých
Stisknutím tlačítka SELECT procházíte sady parametrů DELAY, chorus / flanger efektů, ale nemusí to být žádoucí pro delay
PAN a DYNAMICS, v podstatě výběrem zaměření na ostatní efekty. Chcete-li to obejít, nastavte PAN v plug-in na 50, odpojte
tlačítka v této sekci. Typy modulačních efektů zahrnují: PAN MOD a povolte PAN DELAY (ne DIRECT). Tím bude
dosaženo stejného výsledku - mínus fáze inverzního signálu
• Delay time modulace – chorus, flanger, pitch, auto-doubling. správného delay signálu.
• Pan position modulace – auto-panning přímého signálu, delay Vezměte na vědomí, že kdykoli svítí DIRECT, přímý signál bude
nejprve sečten na mono a následně na něj bude použit panning.
signálu, nebo obou. Pokud DIRECT nesvítí, přímý signál bude stereo (je-li instance
plug-inu stereo).
• Dynamic modulace – tremolo, delay compressor/expander, Tlačítko REVERSE způsobí, že zvolený efekt Dynamic bude
fungovat opačně. Při nastavení tvaru vlny Waveform na SINE
ducking a gating. nebo RAND se dosáhne efektu tremolo, který produkuje
Každá z těchto sad parametrů se skládá z následujících hodnot: modulovaný nárůst / pokles objemu. Když je aktivováno tlačítko
WAVEFORM – určuje modulaci křivek waveform, mezi sinusovou REVERSE, vytvoří se modulace, která zvyšuje hlasitost delay při
(SINE), náhodnou (RAND), řízenou obálkou vstupního signálu potlačení přímé hlasitosti a naopak.
(ENV) nebo spouštěnou vstupní úrovní (TRIG). Modulační cíl Pokud je tvar vlny Waveform nastaven na ENV nebo TRIG,
určuje funkce ENV a TRIG. tlačítko REVERSE změní obvyklé efekty Compression/Ducking
SPEED - jedním stisknutím tlačítka UP nebo DOWN (NAHORU na efekty Expansion/Gating.
nebo DOLŮ) se zaměříte na parametr SPEED, dalším stisknutím
se hodnota posune o jeden krok. Parametr SPEED je zobrazen v
Hz (cykly za sekundu). V závislosti na modulačním cíli, pokud je
vybrána křivka waveform ENV nebo TRIG, parametr ovládá
rychlost SPEED bez vlivu na maximální efekt. Nastavením "1" se
rozumí Ramp Time (dobu náběhu) 1 sekunda, zatímco nastavení
"5" znamená Ramp Time 1/5 sekundy.

9 TC2290-DT Návod k obsluze

DELAY Stisknutím šipek UP nebo DOWN aktivujete nastavení pro vybraný
parametr, což způsobí blikání zelené LED. Další stisknutí změní
hodnotu o jeden krok, podržení tlačítka umožní rychlý posun. Když
bliká zelená LED, na KEYBOARD můžete zadat přesnou hodnotu,
pak stiskněte ENTER. Možné hodnoty pro 3 parametry jsou:

• Feedback – 0-99%
• High cut – 2, 4, 8, 33 kHz (33 kHz = off)
• Low cut – 0, 0.1, 0.2, 0.4 kHz (0 = off, 0.1 = 100 Hz, atd.)
Stisknutí tlačítka INV invertuje feedback signál, který nemusí být
znatelný s echo efekty, ale je výraznější, když je aplikován na
modulaci, jako je flanger.

PRESET/SPEC
Hlavním úkolem této sekce je ovládat delay time (dobu zpoždění).BaSys CS
Žlutá LED nad displejem bude blikat v rytmu aktuálního tempa a Stisknutím tlačítka DELAY ON zapnete a vypnete delay efekt,
zobrazí se přesný čas v ms. Existuje několik způsobů, jak delay time indikovaný červenou LED. Nicméně po vypnutí tohoto switche je
upravit: stále slyšitelný přímý signál spolu s jakýmikoli panning efekty.
Všimněte si, že statická pozice pan (static pan) (nastavená pomocí
• Pomocí šipek UP/DOWN (NAHORU / DOLŮ) PAN v plug-inu) se použije pouze tehdy, pokud při použití tlačítka
• Pomocí KEYBOARD (po stisknutí šipek UP/DOWN) DELAY ON nesvítí s tlačítkem Spec 26 (MUTE), nastavené na 0 (IN).
• Stisknutím tlačítka LEARN v rytmu s požadovaným tempem V opačném případě (Spec 26 ne nula) je střed přímá pozice pan
• Stisknutím tlačítka SYNC pro synchronizaci tempa s (direct pan).

tempem DAWu Jedním stisknutím šipky UP nebo DOWN se povolí volba presetů,
Jedním stisknutím šipek UP/DOWN se zaměříte na nastavení což umožňuje procházet presety krok po kroku, nebo zadat na
tempa delay. Pokud tak učiníte, začne blikat zelená LED a tempo KEYBOARD specifický preset (a následně stisknout ENTER).
lze nyní nastavit. Stisknutím šipek UP/DOWN změníte tempo Podrobnosti naleznete v kapitole 6.
krokově o jednotlivé číslice, podržením tlačítka je možný rychlý Tlačítko SPEC (Special) umožňuje ovládat některé parametry,
posun parametru. které jsou jinak dostupné pouze v okně plug-inu. Stisknutím
Nicméně, jakmile bliká zelená LED, k ručnímu zadání delay time lze tlačítka SPEC získáte přístup k speciálním číslům (Special Number
použít také KEYBOARD a pak ENTER. Pokud použijete pro zadání - SNO) a speciální hodnotě (Special Value - SVA). Special Number
delay time KEYBOARD, vezměte na vědomí, že lze zadávat hodno- lze zadat pouze na KEYBOARD, po následném stisku ENTER,
ty s desetinnými místy, včetně hodnot pod jednu milisekundu zatímco Special Value lze zadat pomocí KEYBOARD nebo šipek
(stisknutím tečky). Například, delay time 8.5 ms vyvoláte tlačítky [8] presetů. Následující tabulka zobrazuje dostupné parametry, které
[tečka] [5] [ENTER]. lze ovládat:
Pokud přesně změřené tempo pro požadované tempo neznáte,
můžete se k němu přiblížit klepnutím v rytmu na LEARN. Čas mezi Speciální číslo Parametr Možné hodnoty
prvním a druhým klepnutím bude použit jako nové tempo.
TC2290 může také následovat tempo nastavené v DAWu. 1 Input Level 0-99 (off – 0 dB)
Stisknutím tlačítka SYNC tuto možnost povolíte. Po jejím povolení
se pomocí tlačítek UP a DOWN změní subdivision beatu. 2 Delay Mix (default) 0-99%
Chcete-li povolit modulaci delay signálu, stiskněte tlačítko MOD. 3 Output Level 0-99 (off – 0 dB)
Další informace naleznete v části věnované modulování v této 4 Pan 0-99
kapitole, stejně jako v kapitole 5. 5 Invert Delay 0 (off), 1 (on)
FEEDBACK 6 DAW Sync Subdivision 0-6 (64th note – whole note)
7 DAW Sync Mode 0 (straight), 1 (dotted), 2 (triplet)
Tato sekce primárně řídí počet opakování delay, ale má také vliv 8 Delay Deep Mod 0 (off), 1 (on)
na další funkce. 9 Invert Delay Mod 0 (off), 1 (on)
Stisknutím tlačítka SELECT lze procházet třemi nastavitelnými 10 Delay Mod Threshold 1-9
parametry v této sekci - feedback LEVEL, HIGH cut, a LOW cut 11 Pan Mod Threshold 1-9
filters. Na displeji se zobrazí aktuální výběr a hodnota pro tento 12 Dynamic Delay Volume 1-9
parametr. 13 Dynamic Feedback 1-9
26 Mute Method 0 (In), 1 (Out), 2 (Both)

10 TC2290-DT Návod k obsluze

S vědomím, že nejběžnějším parametrem plug-inu, ke kterému Klepnutím a přetažením parametru MIX upravte vyvážení mezi
budete často přistupovat, bude DELAY MIX, byl naprogramován přímými a delay signály.
jako výchozí Special Number. Jakmile stisknete tlačítko SPEC, jako Klepněte na pravou stranu parametru režimu MUTE a vyberte, zda
vstup SNO se zobrazí Special #2 (DELAY MIX), a stisknutím SPEC má muting ovlivnit vstupní či výstupní signály, nebo obojí.
můžete přepnout na hodnotu DELAY MIX (SVA). Pomocí tlačítek se Ztlumení vstupu umožní, aby echo tail přirozeně dozněl poté, co
šipkami nebo KEYBOARD zadejte požadovanou hodnotu. Pro byl efekt obejit (bypass).
návrat do normálního stavu výběru presetu stiskněte znovu SPEC. OUTPUT

Pro přístup k Special Number, vyjma DELAY MIX, stiskněte tlačítko
SPEC, dokud se SNO nezvýrazní červenou LED. Vyvolejte požado-
vané Special Number na KEYBOARD a stiskněte ENTER, jenž auto-
maticky přepne zaměření SPEC na Special Value (SVA). Hodnotu
vyvolejte pomocí šipek UP / DOWN nebo tlačítka KEYBOARD.
KEYBOARD

Sekce KEYBOARD se používá pro zadávání specifických hodnot či
presetů namísto procházení tlačítky se šipkami. Obecně platí, že při
zadávání určité hodnoty musí blikat zelená LED, asociovaná k této
sekci parametrů, teprve pak může mít tlačítko KEYBOARD nějaký
účinek. Po zvolení hodnoty stiskněte pro potvrzení tlačítko ENTER.
BaSys CS Klepnutím a tažením nahoru nebo dolů nastavte výstupní úroveň
v rozmezí 0 až 99. Nastavení 0 je -∞ a nastavení 1 je -96 dB. Úroveň
se zvyšuje o 3 dB při nižších nastaveních, a o 0.5 dB při nastaveních
nad -40 dB.
Kliknutím a tažením parametru PAN upravte pozici pan signálu.
Panning se aplikuje pouze na signály zvolené tlačítkem DELAY /
DIRECT v sekci PAN hardwarové jednotky. Při nastavení 50 jsou
přímé i delay signály na středu. Nastavení 0 umisťuje přímý signál
tvrdě vpravo a delay signál vlevo. Nastavení 99 umisťuje přímý
signál tvrdě vlevo a delay signál tvrdě vpravo.
Když je aktivováno tlačítko INV DLY, výstup delay signálu je
fázově otočený.

Symbol uzamčení

4.2 Ovládání Plug-inu Některé parametry mohou být před vyvoláním uzamčeny, když
je vybrán nový preset. Uzamčené parametry budou mít vždy
INPUT zachovány své hodnoty bez ohledu na to, jaké presety vyvoláte.

Klepnutím a tažením nahoru nebo dolů nastavte vstupní Skvělým příkladem je jeho použití s parametrem MIX.
úroveň v rozmezí 0 až 99. Případně na číslici poklepejte a pak Výchozí presety poskytované v plug-inu byly obvykle vytvořeny s
můžete zadat hodnotu ručně. Nastavení 0 je -∞ a nastavení 1 je úmyslem, že efekt bude vložen do stopy (jako insert efekty). Hod-
-96 dB. Úroveň se zvyšuje o 3 dB při nižších nastaveních, a o 0.5 nota MIX byla vybrána s tím, že bude fungovat pro tento preset.
dB při nastaveních nad -40 dB. Nicméně, pokud byste chtěli použít TC2290 jako send/parallel
DELAY ON efekt, parametr MIX by měl být typicky nastaven na 100%. Po
nastavení MIX na 100% použijte funkci zámku, abyste zajistili, že
zůstane 100%, i když načtete jiný preset.
DAW SYNC

11 TC2290-DT Návod k obsluze PRESET

Je-li aktivována volba DAW SYNC (stisknutím tlačítka SYNC na Sekce PRESET se používá pro vyvolání a uložení presetů a jejich
jednotce), mohou být upraveny některé parametry pro ovládání přiřazení jako oblíbených (favorites). Podrobnosti, viz kapitola 6.
vztahu mezi delay a tempem DAWu. Spodní část
Podrozdělení (subdivision) delay (SUBDIV) lze nastavit kdekoli
od 1/64 noty k celé notě. Toto lze také nastavit pomocí tlačítek
se šipkami v sekci DELAY na jednotce.
Podrozdělení (subdivision) lze také slyšet ve straight, dotted a
triplet úpravou nastavení MODE.
DELAY MOD

BaSys CSPři zapnutí tlačítka INV DLY MOD se invertuje start flangerSpodní část plug-in okna zobrazuje stav připojení a název
sweep a směr obálky pitch shift. To platí pouze pro Delay Mod instance plug-inu, a k dispozici nabízí několik možností.
Waveformy ENV a TRIG. Zelená ikona řetězu označuje úspěšné spojení mezi hardwarovou
DEEP MOD zapojíte stisknutím tlačítka. DEEP MOD deaktivuje jednotkou a plug-inem. Problémy s připojením jsou indikovány
automatické mapování hloubky modulace, známé jako "Golden žlutými nebo červenými ikonami; Podrobnosti, viz kapitola 3.
Ratio" (Zlatý poměr). To umožňuje dělat mnohem hlubší Aktuální název plug-in instance se zobrazí v prostředním poli.
modulaci s divočejšími změnami pitch shift, ale je to poněkud Pokud je DAW schopen poskytnout název stopy, do které je plug-
nekontrolovatelné. in instance vložena, plug-in instance bude pojmenována podle
názvu stopy. Instance lze přejmenovat kliknutím na ikonu tužky.
THRESHOLDS Pokud nainstalujete plug-in bez připojení hardwarové jednotky k
počítači, na ikoně nákupního košíku se objeví červená tečka. Ta vás
odkazuje na další informace ohledně koupě TC2290. Když plug-in
detekuje připojenou hardwarovou jednotku, červená tečka zmizí.
Ikona "Nastavení" otevře nabídku s několika odkazy a možnostmi.
K dispozici je odkaz na manuál, na webovou stránku TC Electronic,
relevantní novinky, další Signature presety a na licenční smlouvu.
Pokud se nad ikonou "Nastavení" objeví červená tečka, může být k
dispozici nová verze plug-inu nebo firmwaru. Klepnutím na
tlačítko “Check for Updates” (Kontrola aktualizací) si stáhněte a
nainstalujte nový soubor. Podrobnosti naleznete v kapitole 7.

Všechny čtyři položky nabízí 9 prahových nastavení pro jejich Vyberete-li volbu “Help”, umístění kurzoru myši nad určitou
příslušné parametry. Rozsah pro každý parametr je 1-9. položku v plug-in okně vám poskytne stručný popis funkce
DLY MOD – Delay ENV a TRIG waveformy. parametru a čísla Special key (je-li k dispozici).
PAN MOD – Pan ENV a TRIG waveformy. Vyberete-li volbu “Take over on focus”, aktuálně zobrazená
DYN DLY VOL – určuje prahovou hodnotu pro modulaci hlasitosti instance plug-inu převezme kontrolu nad jednotkou fyzického
delay (a přímo pro ENV REVERSE), je-li DYN modulací ENV či TRIG. hardwaru, jakmile je na ni zaměřeno.
DYN FB – určuje prahovou hodnotu pro modulaci úrovně A také, když je nová instance plug-inu vložena na stopu nebo
feedback, je-li vybrána modulace DYN křivek waveform TRIG sběrnici, tato instance ji okamžitě převezme.
(ne ENV).
Tato nastavení prahové hodnoty jsou asociována s formou
modulace Envelope (ENV) a Trigger (TRIG). Čím vyšší je hodnota,
tím vyšší vstupní signál je nutný pro dosažení stejného
modulačního efektu. Prahové hodnoty Delay, Pan a Dynamic
jsou nastavitelné v krocích po 3 dB. LED dioda OSC./THRESHOLD
indikuje aktuální provozní stav, a proto může být použita jako
pomůcka pro nastavení prahové hodnoty.

12 TC2290-DT Návod k obsluze Pokud pro požadované tempo neznáte přesně změřené tempo,
můžete se k němu přiblížit klepnutím v rytmu na LEARN. Časový
5. Provozování interval mezi prvním a druhým klepnutím bude použit jako nové
tempo. Na displeji můžete vidět, že první klepnutí způsobí, že čísla
Tato kapitola se zabývá podrobnostmi o vytváření určitých efektů začínají od 0 a velmi rychle stoupají (nakonec jsou to milisekundy).
a úpravou jednotlivých parametrů. Po připojení hardwarové Pokud to provedete několikrát, můžete si všimnout, že pokaždé
jednotky k PC a insertu plug-inu na kanál či sběrnici, můžete začít dostanete poněkud odlišný výsledek, takže tempo může být ještě
s funkcemi TC2290 experimentovat. Výchozí presety a ‘Signature nutné vylepšit ručně pomocí tlačítek se šipkami.
Presets’ mohou být pro začátek dobrým místem pro představu, TC2290 může také následovat tempo nastavené v DAWu. Tuto
co je možné. V plug-in okně klikněte na aktuální název presetu a možnost aktivujete stisknutím tlačítka SYNC. Řekněme, že je
pak přejděte na položku ‘Original 2290 Presets’ nebo ‘Signature tempo DAWu nastaveno na 120 BPM, což bývá výchozí nastavení
Presets’ . Musíte buď odeslat živý zvuk na plug-in, nebo použít nového projektu/relace.
efekt na předem nahranou stopu.
Na hardwarové jednotce se v sekci PRESET/SPEC ujistěte, že je Stiskněte tlačítko SYNC a TC2290 převede tempo na ms, což je
aktivní tlačítko DELAY ON (svítí LED). Většina z důležitých 250.
parametrů efektů je přístupná na hardwarové jednotce, takže Jakmile je funkce SYNC povolena, tlačítka UP a DOWN změní pod-
soustředíme pozornost právě tam. rozdělení (subdivision) beatu. To je aktuálně nastaveno na osmi-
nové noty v plug-in okně sekce DAW SYNC, což dává 250 ms při
5.1 Parametry Delay 120 BPM.

TC2290 je v první řadě Delay jednotka, takže můžeme začít s To lze změnit na čtvrťové noty stisknutím tlačítka UP v sekci DELAY
třemi hlavními parametry: hardwarové jednotky nebo změnou v plug-in okně sekce DAW
SYNC. Změna jednoho způsobí, že se změní i druhé. Změňte
• Delay time – určuje míru echa. subdivision na čtvrťové noty a nyní máte čas zpoždění delay time
• Feedback – určuje jak moc je echo slyšet. 500 ms.
• Mix – upravuje vyvážení hlasitosti mezi delay echo a

přímým signálem.
Delay Time
Pokud vyberete výchozí preset, který používá delay (např. # 80),
uvidíte, že žlutá LED TIME nad displejem DELAY začne blikat v
rytmu aktuálního tempa a zobrazí se přesný čas v ms.
BaSys CS
Existuje několik způsobů, jak delay time (čas zpoždění) upravit: Tlačítko LEARN může být použito k nastavení tempa dokonce i
• Pomocí šipek UP/DOWN se zapnutým DAW SYNC. Když je to dokončeno, grid TC2290
• Pomocí KEYBOARD (po jednom stisknutí šipky UP/DOWN) přejde na nejbližší subdivision a režim (Straight, Dotted,
• Stisknutím tlačítka LEARN v rytmu požadovaného tempa Tripled) v rámci tempa synchronizovaného DAWu a podle toho
• Stisknutím tlačítka SYNC pro synchronizaci tempa s nastaví čas zpoždění delay time.
aktuálním tempem DAWu
FEEDBACK
Jedním stisknutím šipek UP nebo DOWN se zaměříte na Feedback ovládá počet ech, které efekt vytváří.
nastavení delay tempa. Pokud tak učiníte, začne blikat zelená
LED, což znamená, že tempo nyní může být nastaveno ručně.

Stisknutí šipek UP nebo DOWN umožní změnit tempo v krocích Stiskněte tlačítko SELECT, dokud se nerozsvítí LED vedle LEVEL.
po jedné číslici, podržení tlačítka umožní parametr posouvat Tím se zajistí, že se upraví parametr Feedback, nikoli high nebo
rychle. Jakmile ale bliká zelená LED, tlačítko KEYBOARD lze také low cut filtry.
použít k ručnímu zadání času zpoždění, následně potvrzenému Stisknutí tlačítek se šipkami UP nebo DOWN způsobí blikání
pomocí ENTER. zelené LED v této sekci. Parametr Feedback nyní můžete nastavit
buď stisknutím či podržením tlačítek UP/DOWN nebo zadáním
hodnoty pomocí KEYBOARD, potvrzené následně pomocí ENTER.

13 TC2290-DT Návod k obsluze

MIXBaSys CS SPEED – jedním stisknutím UP nebo DOWN nastavíte zaměření
Poslední parametr pro základní nastavení delay je MIX mezi echy na parametr SPEED, dalším stisknutím posunete hodnotu o jeden
a přímým signálem. Pro přístup k tomuto parametru stiskněte krok. Parametr SPEED je zobrazen v Hz (cykly za sekundu).
dvakrát SPEC a pomocí šipek UP/DOWN nastavte MIX. V závislosti na cíli modulace, je-li vybráno Waveform ENV nebo
TRIG, parametr SPEED řídí rychlost změny bez vlivu na max.
Případně lze nastavení MIX provést pomocí UI plug-inu. efekt. Nastavením "1" znamená ramp time 1 sekunda, zatímco
nastavení "5" znamená ramp time 1/5 sekundy.
Pokud použijete plug-in jako insert na kanál, pravděpodobně DEPTH – jedním stisknutím UP nebo DOWN nastavíte zaměření
budete chtít nastavení pod 50%, abyste zabránili "blátivému" na parametr DEPTH, dalším stisknutím posunete hodnotu o
výsledku. Pokud ale použijete plug-in jako send/aux efekt, MIX jeden krok. Hodnota DEPTH se zobrazí v procentech maximální
nastavte na 100%. modulace.
Stisknutím tlačítek se šipkami SPEED nebo DEPTH se zaměříte
5.2 Modulační efekty nejdříve na tento parametr, což způsobí, že zelená LED (nad)
bude blikat a na displeji se zobrazí aktuální hodnota. To znamená,
TC2290 má k dispozici 3 druhy modulačních efektů: že tlačítky se šipkami lze měnit hodnotu jednotlivých kroků a také
• Delay Time modulace – chorus, flanger, pitch umožňují zadání určité hodnoty na KEYBOARD, následně
modulace, auto-doubling efekty. potvrzenou tlačítkem ENTER.
• Dynamic modulace – tremolo, compress/ Poznámka: parametr feedback daného delay může mít vliv také
expand, ducking/gating efekty. na modulační efekty.
• Pan position modulace – auto-panning efekty. Každý z těchto parametrů ovlivňuje zvuk jinak, v závislosti na
konkrétním efektu. Podívejme se na každý typ modulace a
Každý z těchto efektů má vlastní tlačítko MOD pro zapnutí/vypnutí. způsob její úpravy.

Parametry pro každou z těchto modulací jsou ovládány v sekci 5.2.1 Efekty Dynamic
MODULATION na hardwarové jednotce. Pomocí tlačítka SELECT v V sekci MODULATION zvýrazněte pomocí tlačítka SELECT
této sekci můžete procházet třemi typy modulace. parametry Dynamics (DYN). Ujistěte se, že je tlačítko MOD
zapojeno do středu sekce PAN/DYN.
Ducking Delay
Ducking delay používá vstupní signál k utlumení delay signálu,
což způsobuje, že echa zůstanou během přehrávání "mimo cestu",
ale přitom echo taily zůstávají slyšitelné během mezer přehrávání.
Stiskněte tlačítko WAVEFORM, dokud se nevybere TRIG. Tím se
vybírá ducking efekt.
Stisknutím tlačítek DEPTH UP nebo DOWN se zaměřte na tento
parametr. Zelená LED (nad) začne blikat a zobrazí se aktuální
hodnota. Tento parametr určuje, jak moc bude delay signál
utlumený. Pro malý útlum hodnotu zmenšete nebo obráceně tak,
aby byl efekt během přehrávání téměř neslyšitelný.
Stisknutím tlačítek SPEED UP nebo DOWN se zaměřte na tento
parametr. Tímto se ovládá rychlost uvolňování útlumu (released).
Nižší hodnoty umožňují delší časový úsek poté, co přestanete
přehrávat, než se echa zvýší na normální hlasitost. Vyšší hodnoty
umožňují, aby mohla echa přicházet rychle.
Gated Delay
Stisknutím tlačítka REVERSE v sekci PAN/DYN se ducking efekt
stává gated delay. Tímto způsobem nastavíte efekt, který bude
slyšet pouze během přehrávání a při zastavení bude utlumen.

Po výběru typu modulace lze v této sekci nastavit 3 parametry, Efekt Tremolo
které jsou: Stiskněte tlačítko WAVEFORM, dokud se nevybere SINE či RAND.
WAVEFORM – určuje modulační průběh křivek waveform mezi To vytváří efekt Tremolo, kdy je objem přímých i delay signálů
sinusovou vlnou (SINE), náhodnou vlnou (RAND), řízenou obálkou zeslabován a pak se vrátí na plný objem hlasitosti, nahoru a
vstupního signálu (ENV) nebo úrovní spouště (TRIG). Modulační cíl dolů, konstantní rychlostí (pouze SINE). Pomocí parametru
určuje funkce ENV a TRIG. SPEED nastavte konkrétní rychlost a pomocí DEPTH nastavte
míru útlumu.

14 TC2290-DT Návod k obsluze

Použitím tlačítka REVERSE jsou přímé a delay signály vzájemně Nastavení ENV produkuje ramp, jenž začíná a končí se vstupní
utlumovány, přičemž při přímém signálu v plného objemu úrovní. Nutné může být nastavit vyšší SPEED a mírně DEPTH.
hlasitosti dojde u delay signálu k maximálnímu útlumu a naopak. Volba TRIG vytvoří sinusový sweep, jenž se zastaví při každém
ukončení vstupního signálu. To umožňuje synchronizaci sweep s
Efekt Compressor/Expander hudbou.
Stiskněte tlačítko WAVEFORM, dokud se nevybere ENV. Toto Auto Doubling
vytváří komprimovaný zvuk delay, podobný ducking efektu, Tento efekt je specifickým typem chorusu, který vytváří dojem
ale je méně výrazný a feedback zůstává neovlivněný. dvou identických hráčů / zpěváků, kteří stejnou část provádějí
společně. Vyzkoušejte nízké časy DELAY - cca. 20-80 ms, nízké
Zapnutí tlačítka REVERSE vytváří efekt expanderu, který ovlivňuje nastavení FEEDBACK, mírný posun pitche, malou modulaci
přímé a delay signály. Počáteční přechody jsou utlumeny, což hlasitosti a změny v panning pozici. Tento efekt vyžaduje, aby
vytváří efekt ‘attack-kill’. Parametr SPEED řídí, jak rychle se hlasitost byla aktivní všechna 3 tlačítka MOD.
zvětší na normální úroveň, a parametr DEPTH řídí počáteční útlum. Výchozí presety 95 a 97 jsou dobré příklady tohoto efektu,
BaSys CS takže by bylo moudré toto počáteční nastavení použít.
5.2.2 Efekty Chorus/Flanger/Doubling 5.2.3 Efekty Panning
V sekci MODULATION použijte tlačítko SELECT pro zvýraznění
V sekci MODULATION použijte tlačítko SELECT pro zvýraznění parametrů PAN. Ujistěte se, že je tlačítko MOD je zapojeno ve
parametrů DELAY. Ujistěte se, že je tlačítko MOD v sekci DELAY středové části PAN/DYN.
zapnuté. Panning efekt může být aplikován na přímý signál, delay signál, na
Několika typů modulace lze dosáhnout nastavením velmi krátkých obojí nebo na žádný. Toto se volí tlačítkem DELAY/DIRECT v sekci
časů delay time, které nejsou slyšeny jako echa, ale spíše jako PAN/DYN. Opakovaným stisknutím se přepínají čtyři možná
další, synchronizovaný hlas. Zde uvádíme některé obvyklé úrovně: nastavení. Aby bylo možné slyšet všechny panning efekty, jedna
LED musí svítit.
Delay Time Efekt Tlačítko Nastavení Mix
MOD Feedback Fixní pan pozici lze nastavit v plug-in okně pomocí ovladače PAN
v sekci OUTPUT. Pokud je vybráno DELAY/DIRECT, nastavení 50 je
0-10 Flanger ON Velmi vysoko 50 střed, 0 je zcela vpravo a 99 je pro přímý signál zcela vlevo, a delay
signál bude opačně.
5-50 Chorus ON Mírně či vůbec 50
Stisknutím tlačítka PAN MOD je, v závislosti na nastavení na tlačítku
20-80 Double Track ON Mírně či vůbec 50 DELAY/DIRECT, slyšet zvuk přesunující se z jednoho reproduktoru
do druhého.
100-up Delayed Chorus ON Nastavte pro 50 V sekci MODULATION vyberte křivku SINE a pak použijte parametr
opakování SPEED pro nastavení rychlosti posunu zvuku dopředu a dozadu.
Chorus Parametr DEPTH určuje, jak široký bude panning efekt posunu
zvuku zleva doprava a zpět. Při nastavení 99 se bude posunovat
Efektu Chorus je dosaženo smícháním přímého signálu s modu- plně na obě strany, zatímco při nastavení 50 se bude posunovat jen
lovaným delay signálem. Výsledkem je vícehlasá podoba, jenž do poloviny, než se znovu mění směr.
zní jako více než jeden nástroj, který hraje v souzvuku, s malými Volba průběhu křivek waveform ENV způsobí, že se statická pan
rozdíly pitche a času. pozice přepne vždy, když signál klesne pod prahovou hodnotu.
V sekci DELAY nastavte čas na velmi nízký - kolem 20-25 ms. V Pokud jsou pro efekt vybrány oba signály DELAY a DIRECT, použijí
sekci FEEDBACK snižte kompletně úroveň na 0. se obě strany. Poměrně rychlé nastavení SPEED a vysoké nastavení
DEPTH jsou pro tento zvuk efektivnější.
Stiskněte tlačítko WAVEFORM pro výběr SINE, což je velmi časté TC2290 lze také použít jako autopanner na přímém signálu, a to
pro efekty Chorus. Další křivky budou popsány v této kapitole níže. pouhým nastavením ovládacího prvku MIX v plug-in okně na
hodnotu 0.
V sekci MODULATION zkontrolujte, zda je vybráno DELAY, a
nastavte parametr DEPTH pro ovládání intenzity efektu. Vyšší
hodnoty vytvářejí hlubší detune. Nastavte parametr SPEED pro
nastavení rychlosti modulací.
Nastavení ovladače MIX na hodnotu 99 vytváří čistý vibrato efekt,
kde je pitch modulovaný nahoru a dolů bez přímého signálu pro
vytvoření 2 hlasů.

Flanger
Flanger efekty produkují rozsáhlé, jakoby vlnové modulace, které
vytvářejí těsný, často psychedelický zvuk. Funguje to podobně
jako efekt chorus s několika úpravami.
V sekci FEEDBACK zvedněte parametr úrovně feedback na
hodnotu 50. Čím vyšší je nastavení feedback, tím efektivnější je
efekt flanger. Doporučuje se nastavení pod 90.
Pro klasický jet flanger efekt nastavte čas DELAY přibližně 2 ms.
V sekci MODULATION zkuste nastavit parametr SPEED na velmi
nízkou hodnotu, aby byl sweep pomalejší. Zvýšení parametru
DEPTH vytváří širší sweep.

Další křivky Waveform
Ačkoli vám možnost SINE dodá snadno rozeznatelné chorus a
flanger zvuky, existují i jiné efekty, dosažitelné s různými průběhy
Waveform. Nastavení RAND přinese namísto kontinuální podoby
SINE namátkové sweep.

15 TC2290-DT Návod k obsluze Factory a Signature presets mají unikátní ikony, které se zobrazují
vedle názvů presetů.
6. Presety Při vyvolání výchozího nebo uloženého presetu se jeho název
zobrazí jako prostý text, jak je znázorněno. Nicméně, jakmile
TC2290 nabízí kolekci výchozích presetů a "Signature presets", některý z parametrů v tomto presetu změníte, změní se text na
stejně jako možnost vytvářet a ukládat vlastní nastavení. kurzívu tak, aby indikoval odchylku. To je také označeno červenou
Většina DAWů má vestavěnou funkci presetů, která se objevuje tečkou po čísle presetu na hardwarové jednotce a v okně plug-in.
na každém plug-inu (často se nachází v horní části plug-in okna). Můžete klepnout na okno PRESET a pak vybrat možnost Save
(Uložit), nebo změny zrušit při odklonění od této hodnoty.
Nedoporučuje se to používat jako primární metodu ukládání
presetů, protože má omezenou funkčnost a neumožňuje, aby
byly uložené presety snadno přenášeny na jiné DAWy. Namísto
toho doporučujeme použít sekci Preset v dolní části okna:
BaSys CS
Presety lze také vyvolat z hardwarové jednotky v sekci PRESET/SPEC.

Jedním kliknutím v okně PRESET se zobrazí nabídka s několika
možnostmi, které se týkají presetů. Vyvolání továrních presetů či
uživatelských presetů z knihoven, uložení aktuálního presetu či
vytvoření nového, lze pomocí možnosti 'Save as' (Uložit jako).

Stisknutím tlačítek preset se šipkami UP nebo DOWN se na tuto sekci
zaměříte, což způsobí blikání zelené LED. Nyní můžete stisknutím
tlačítek NAHORU a DOLŮ procházet presety jednoho slotu, nebo
použít KEYBOARD pro zadání určitého čísla presetu, následně
potvrzeného tlačítkem ENTER.
Preset Favorite

Nabídka presetů je rozdělena mezi sekce Factory Presets a User Vytvoření vlastních presetů a přístup k nim je možný z nabídky
Presets. Preset, ale pokud je nastavíte jako oblíbené, v seznamu presetů
hardwarové jednotce se zobrazí pouze 100 presetů. To se provádí
Tovární Factory Presets jsou vestavěny do plug-inu a nelze je přiřazením čísla oblíbeného slotu k presetu pomocí nabídky
přepsat, takže pokud je chcete změnit a chcete si změny Favorite (Oblíbené). Klepněte na tlačítko FAVORITE a potom
ponechat, musíte je uložit jako uživatelské User Presets. Ty lze vyberte jednu z prvních 8 bank z 10 (presety 80-100 jsou výchozí
upravovat a uspořádat podle potřeby. a nelze je uložit). Přiřaďte jeden z vlastních presetů do oblíbeného
Sekce Factory Presets obsahuje dílčí sekci s názvem Signature slotu a pak preset uložte.
Presets. Tyto presety jsou na zakázku navrženy umělci světové
úrovně a záznamovými techniky. Knihovna Signature Presets se
neustále rozšiřuje a kdykoliv si můžete zkontrolovat další, které
mohou být k dispozici ke stažení, a to otevřením nabídky Settings
(Nastavení) a výběrem položky ’Signature Presets’.

16 TC2290-DT Návod k obsluze

Když je preset přiřazen na oblíbené číslo slotu: 7. Aktualizace softwaru
- Preset je součástí 100 presetů, které lze na hardwarové hardwarové jednotky
jednotce vyvolat
- Oblíbené číslo se při vyvolání zobrazí na hardwarové jednotce Z důvodů přidání nových funkcí a zlepšení výkonnosti mohou
- Oblíbené číslo je možné uzamknout tak, aby na něj nemohl být uvolněny nové verze softwaru. Aktualizace mohou být
být přiřazen další preset. Toto se zobrazí v nabídce Favorite detekovány přímo z plug-inu, a po jejich stažení z webu mohou
tím, že příslušné číslo označíte. být nainstalovány, viz kapitola 2.
- Oblíbené číslo se při procházení nabídky presetů zobrazí v Součástí každé aktualizace plug-inu je firmware hardwarové
závorkách jednotky. Po instalaci nového plug-inu systém detekuje starý
firmware a potřebu aktualizace indikuje pomocí malé červené
tečky na ikoně ozubeného kola.
Pokud je v nabídce aktualizace zaškrtnuto ’Automatically check
for updates’ (Automaticky zkontrolovat aktualizace), na ikoně
nastavení se v případě potřeby aktualizace objeví červená tečka.
BaSys CS
Oblíbené přiřazení můžete odebrat volbou Remove Assignment
(Odebrat přiřazení) v nabídce Favorite a uložením presetů.

Seřadit pouze oblíbené Klepněte na ikonu ozubeného kola a vyberte “Check for Updates”
V nabídce presetů lze nastavit volbu 'Sort only favorites' a (Kontrola aktualizací) pro provedení kontroly.
pomocí šipek UP/DOWN na hardwarové jednotce procházet
pouze seznamem oblíbených. V opačném případě se prochází
všemi presety.
Nastavit aktuální preset jako výchozí

Volba 'Make current preset default' způsobí, že se tento preset
zobrazí vždy, když bude vytvořena nová instance plug-inu.

Odkrýt složku uživatelských presetů v Průzkumníku Klepnutím na pole “Upgrade to x.x.xx” spusťte aktualizaci.
Chcete-li změnit název presetu, vyberte 'Reveal User Preset Postup bude indikován v plug-inu a na hardwarové jednotce
Folder in Explorer' a upravte název souboru. Tím se otevře bude blikat LED.
okno Finder (Mac) nebo Průzkumník (PC), kde jsou ukládány
presety uživatele. Můžete je také přejmenovat a odstranit,
kopírovat a vkládat. To vám také umožňuje presety sdílet
online s ostatními uživateli, a to jednoduše vložením nových
do této složky.

17 TC2290-DT Návod k obsluze

8. Specifikace

Zvuk 9999 ms
44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHzPodporovaný software Mac OS X 10.10 Yosemite nebo
vyšší, Windows 7 nebo vyšší
Žádné další ovladače nevyžadovány,
používají se standardní USB HID
AAX-native, Audio Units,
VST2.4, VST3. 32/64 bit
BaSys CS
USB připojení USB 2.0, typ micro-B


Napájení USB sběrnice
Max. 2.5 WFyzikální 43 x 109 x 135 mm
0.4 kg

18 TC2290-DT Návod k obsluze

9. Schéma toku signálu

BaSys CS9 - INV DLY MOD 12 - DYN DLY VOL
10 - DLY MOD Threshold 13 - DYN FB
8 - DEEP MOD
11 - PAN MOD Threshold

19 TC2290-DT Návod k obsluze

Prohlášení o shodě se směrnicemi
Federální komise pro komunikace

TC2290-DT

MUSIC Tribe Commercial NV Inc.
5270 Procyon Street,
Las Vesgas, NV89118.
+1 702 800 8290
BaSys CS
TC2290-DT
je ve shodě s předpisy FCC, jak je uvedeno v následujícím odstavci:
Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro
digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity
jsou určeny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti
nežádoucímu rušení instalací v obytných oblastech. Toto zařízení
generuje, používá a může vyzařovat energii na rádiových
frekvencích, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s
pokyny, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace.
Nicméně, neexistuje žádná záruka, že při konkrétní instalaci k
rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje nežádoucí rušení
rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze jednoznačně určit
zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se
pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících
opatření:

• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je
připojen přijímač.
• Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným radio/TV technikem.

Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provoz zařízení je
vázán následujícími dvěma podmínkami:
(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení, včetně
rušení, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.

Důležitá informace
Změny nebo modifikace na zařízení, které nejsou výslovně
schváleny společností Music Tribe, mohou způsobit ztrátu
uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

BaSys CS


Click to View FlipBook Version