The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-09-18 07:43:35

MVH-09UB_UBG_cz_sk

MVH-09UB_UBG_cz_sk

DIGITÁLNÍ MULTIMEDIÁLNÍ AUTORÁDIO Česky

MVH-09UB Návod k obsluze
MVH-09UBG

Obsah Než začnete

Než začnete .............................................................................. 2 Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu PIONEER.
Před prvním použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod. Je zvláště důležité, abyste
Začínáme .................................................................................. 3 dodržovali zde uvedená VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ. Prosím, uschovejte tento návod na
bezpečném místě pro budoucí použití.
Rádio .......................................................................................... 5
V případě likvidace tohoto produktu jej nemíchejte s běžným komunálním odpadem.
USB/AUX .................................................................................... 5 Využijte zavedený systém pro sběr použitých elektronických výrobků v souladu s
Nastavení ................................................................................... 7 legislativou, která vyžaduje řádnou likvidaci a recyklaci.
Domácnosti v členských státech EU, ve Švýcarsku a Norsku mohou odevzdat použitá
Nastavení funkcí (menu FUNCTION).................................. 7 elektronická zařízení bezplatně na určených sběrných místech či u prodejce (pokud si
zakoupí nový, podobný produkt).
SNastavení zvuku (menu AUDIO)......................................... 7 O správném způsobu likvidace se informujete u společnosti, která likvidaci použitých
elektronických výrobků zajišťuje, u svého prodejce, nebo na místním úřadě. Tříděním a
Nastavení systému (menu SYSTEM).................................... 8 správnou likvidací odpadu umožňujete recyklaci odpadů, čímž přispíváte k ochraně
životního prostředí a lidského zdraví.
CPřipojení / Instalace ............................................................... 9
VAROVÁNÍ
Doplňující informace ........................................................... 12
• Nepokoušejte se instalovat nebo opravovat tento výrobek sami. Neodborná montáž
sO tomto návodu k obsluze: či oprava výrobku bez odborné přípravy a zkušeností v oblasti elektronických
y• V následujících pokynech se USB paměťové zařízení nebo USB audio zařízení a automobilového příslušenství mohou být nebezpečné, hrozí riziko úrazu
BaSpřehrávač označují jako "USB zařízení". elektrickým proudem, zranění nebo další jiná nebezpečí.
•Neobsluhujte tento přístroj během jízdy. Před použitím ovládacích prvků zaparkujte
vozidlo na bezpečném místě.

POZOR

• Zabraňte styku přístroje s vlhkostí a kapalinami, hrozí jeho poškození nebo zásah
elektrickým proudem. Kapalina může také způsobit vznik kouře nebo přehřátí přístroje.

• Hlasitost nastavte na takovou úroveň, abyste vždy slyšeli vnější zvuky z okolí.

2 Cz

Pokud máte problémy Záměr Činnost

Pokud tento přístroj nepracuje správně, kontaktujte prodejce nebo autorizovaný Návrat na předchozí zobrazení/seznam Stiskněte BAND/DIMMER .
servis PIONEER.
Návrat z nabídky k běžnému Stiskněte a podržte BAND/DIMMER
zobrazen . Česky

ZačínámeZákladní ovládání * Pokud je modro/bílý vodič tohoto přístroje připojen na svorku řídicího relé auto-antény,
při zapnutí zdroje tohoto přístroje se anténa vozidla vysune. Pro zasunutí antény zdroj
vypněte.
SM.C. (MULTIFUNKČNÍ OTOČNÝ OVLADAČ)
Indikace na displeji
ys CBAND/DIMMER
MVH-09UB/09UBG Indikace Popis
(PÁSMO/STMÍVAČ) Zobrazí se, pokud existuje nižší úroveň menu nebo složky.
SRC (zdroj)/OFF (VYP.) DISP (zobrazení) Displej Zobrazí se po stisku: .
Často používané činnosti Zobrazí se, když je nastaveno lokální vyhledávání (strana 7).
Zobrazí se, je-li nastaveno náhodné přehrávání (random/shuffle).
SZáměr Zobrazí se, když je nastaveno opakované přehrávání (repeat).

Zapnutí napájení * Odejmutí předního panelu

aNastavení hlasitosti Tlačítko pro Přední panel odejměte z důvodu zamezení krádeže. Před odejmutím
odejmutí panelu panelu přístroj vypněte a odpojte veškeré připojené kabely a zařízení.
Výběr zdroje
Činnost Odejmutí Nasazení
BZměna informací na displejiStisknutím tlačítka SRC/OFF zapnete
napájení. Stiskem a podržením tlačítka Důležité
SRC/OFF napájení vypnete. • Nevystavujte přední panel nadměrným otřesům.
Otočte ovladačem M.C.
Opakovaně stiskněte tlačítko SRC/OFF.
Opakovaně stiskněte tlačítko DISP.

Cz 3

• Přední panel udržujte mimo dosah přímého slunečního záření a vysokých teplot. Vypnutí zobrazení demo režimu
• Přední panel po odejmutí vždy uložte do ochranného pouzdra nebo bagu. (DEMO OFF)

Nabídka nastavení SETUP
1Po zapnutí spínače zapalování (poloha ON) se po instalaci rádia zobrazí Stiskem M.C. zobrazte hlavní nabídku.
2na displeji [SET UP :YES] [NASTAVENÍ :ANO]. Otočením M.C. vyberte [SYSTEM], pak stiskněte pro potvrzení.
Otočením M.C. vyberte [DEMO OFF], pak stiskněte pro potvrzení.
Otočením M.C. vyberte [YES], pak stiskněte pro potvrzení.
2 1Nabídka počátečních nSastavení INITIALOtočením M.C. vyberte možnost, pak stiskněte pro potvrzení.
Chcete-li přejít na další položku menu, musíte svou volbu potvrdit.
1 3Stiskněte ovladač M.C.
Nabídka nastavení Setup zmizí po 30 sekundách nečinnosti. Pokud nyní
4nechcete nastavení měnit, otočením M.C. zvolte [NO] [NE] a pak jej pro
potvrzení stiskněte.
Položka nabídky
Stiskněte a podržte tlačítko SRC/OFF, dokud se přístroj nevypne.
32 CLANGUAGE
[ENG] (Anglicky),
4[РУС] (Rusky),
[TUR] (Turecky)

sCLOCK SET

FM STEP

3 y[100], [50]
Popis Stiskem M.C. zobrazte hlavní nabídku.
Výběr jazyka pro zobrazení textových informací z
komprimovaného audio souboru. Otočením M .C. vyberte [INITIAL], pak stiskněte pro potvrzení.

Nastavení hodin. Otočením M .C. vyberte možnost, pak stiskněte pro potvrzení.
Výběr kroku ladění FM 100 kHz nebo 50 kHz.
Pokud byla provedena všechna nastavení, zobrazí se [QUIT :YES]. POZNÁMKA ([ON] - Zapnuto, [OFF] - Vypnuto)
Pro návrat na první položku menu Setup otočením M.C. vyberte Možnosti se liší v závislosti na přístroji.

Smožnost [QUIT: NO], (Ukončit: ne), poté pro potvrzení stiskněte. Položka nabídky Popis
FM STEP Výběr kroku ladění FM 100 kHz nebo 50 kHz.
4 Pro potvrzení nastavení stiskněte M.C.
[100], [50]
aPOZNÁMKY

• Nastavení můžete zrušit stisknutím tlačítka SRC/OFF.
• Tato nastavení lze provést kdykoliv znovu z nabídky nastavení systému SYSTEM

B(strana 8) a z nabídky INITIAL (strana 4).

4 Cz

Položka nabídky Popis 3 Stiskněte číselné tlačítko (1/ až 6/ ).

SP-P/O MODE Vyberte v případě připojení širokopásmových reproduk- TIP Česky
[REAR/SUB.W] torů na výstupy zadních reproduktorů a při připojení Pokud je v nastavení FUNCTION v [SEEK] nastaveno na [PCH], pro výběr čísla předvolby
subwooferu k výstupu RCA. stanice lze také použít tlačítka / . (strana 7).

[SUB.W/SUB.W] Vyberte v případě, že je pasivní subwoofer připojen
přímo na výstupy zadních reproduktorů a při připojení
subwooferu k výstupu RCA. Uložení nejsilnějších stanic (BSM)
Vyberte v případě, že jsou širokopásmové reproduktory
připojeny na výstupy zadních reproduktorů a na výstup Funkce BSM uloží 6 nejsilnějších stanic na numerická tlačítka (1/ až 6/
RCA. Pokud jsou širokopásmové reproduktory připojeny Po výběru pásma stiskněte M.C. pro zobrazení hlavního menu.
na výstupy zadních reproduktorů a výstup RCA není Otáčením M.C. vyberte [FUNCTION], pak stiskněte pro potvrzení.
používán, můžete zvolit [REAR/SUB.W] či [REAR/REAR]. Otáčením M.C. vyberte [BSM], pak stiskněte pro potvrzení.
Změna jasu displeje.
Sekvenční manuální vyhledávání stanic
Vyberte [YES] [ANO] pro inicializaci nastavení přístroje. 1 Po zvolení pásma stiskněte / pro výběr stanice.
Přístroj se automaticky restartuje.
(Některá nastavení mohou být zachována i po resetu Stiskněte a podržte / , poté uvolněte. Skenování se zastaví,
přístroje). když přístroj dostupnou stanici nalezne. Pro zrušení vyhledávání
[REAR/REAR] stiskněte / . ).
POZNÁMKA
312 SDIM SETTING [SEEK] je nutné nastavit na [MAN] (v nastavení FUNCTION, viz strana 7).
[SYNC CLOCK],
[MANUAL] Manuální uložení stanic
1 Pokud chcete přijímanou stanici uložit, stiskněte a podržte jedno z
CSYSTEM RESET
[YES], [CANCEL] numerických tlačítek (1/ až 6/ ), dokud nepřestane blikat.
Rádio ysFunkce RDS (radio data system) funguje pouze v oblastech, kde se pro FM
Přehrávání
stanice RDS signály vysílají.
SPříjem přednastavených stanic
21 aStisknutím SRC/OFF vyberte [RADIO].
USB/AUXStiskem BAND/DIMMER

B[MW] nebo [LW].
vyberte pásmo [F1], [FM2], [FM3],

TIP Před připojením externího zařízení k přístroji odpojte sluchátka.
F1 je pro rozšířené pásmo FM.

Cz 5

SRC (zdroj)/OFF (VYP.) USB port POZNÁMKA
Některá Android zařízení připojená přes rozhraní AOA 2.0 nemusí fungovat správně nebo
mohou vydávat zvuky v důsledku svého vlastního návrhu softwaru, bez ohledu na verzi
operačního systému.

Základní ovládání

Záměr Činnost
Výběr stopy
Rychlý posun vpřed nebo vzad
Pozastavení/obnovení přehrávání
M.C. (MULTIFUNKČNÍ OVLADAČ) Vstup AUX (3.5 mm stereo jack) Stiskněte či .
či
SUSB zařízení (včetně Android) Stiskněte a podržte .

1 Otevřete kryt portu USB. Stiskněte 4/PAUSE.

C2 Připojte USB. AUX

POZNÁMKA 1 Vložte stereo mini jack do vstupního konektoru AUX.
Chcete-li použít automatické přepnutí na zdroj [USB] po připojení USB zařízení k 2 Stisknutím tlačítka SRC/OFF vyberte jako zdroj [AUX].
tomuto přístroji, v nastavení SYSTEM nastavte [USB AUTO] na [ON] (strana 9).
POZNÁMKA
OvlásdáníPOZOR Pokud je [AUX] v nastavení systému SYSTEM nastaveno na [OFF], [AUX] nelze vybrat jako
zdroj (strana 8).
Pro připojení USB zařízení / jakéhokoliv jiného zařízení použijte volitelný Pioneer USB

ykabel (CD-U50E). Při přímém připojení by zařízení z panelu vyčnívalo, což je nebezpečné.

Před odpojením zařízení nejprve zastavte přehrávání.

AOA připojení

SPřes AOA je možné připojit zařízení Android OS 5.0 nebo novější (pomocí

kabelu, dodaným se zařízením).
V nastavení FUNCTION můžete provést různá nastavení (strana 7). Vezměte na
vědomí, že následující činnosti není možné použít pro zařízení AUX. Chcete-li
ovládat zařízení AUX, použijte zařízení samotné.

Poslech hudby z Android zařízenaíTato funkce je kompatibilní se zařízeními s Android OS 5.0 nebo novější, která Záměr Činnost
Bpodporují technologii AOA (Android Open Accessory) 2.0. Výběr složky/alba*
Výběr stopy/skladby (kapitoly) Stiskněte 1/ či 2 / .
Rychlý posun vpřed nebo vzad .
Stiskněte či
či
Stiskněte a podržte .

1 Stisknutím SRC/OFF vyberte [ANDROID].

6 Cz

Záměr Činnost Nastavení funkcí (FUNCTION)

Vyhledání souboru ze seznamu 1 Stisk. pro zobrazení seznamu. Položky v menu se liší v závislosti na zdroji. ([ON] - Zapnuto, [OFF] - Vypnuto)
2 Otočením M.C. vyberte požadovaný
soubor (složku) název či kategorii, a Česky
poté pro potvrzení stiskněte. Položka nabídky Popis

3 Otočením M.C. vyberte požadovaný BSM
soubor, poté stiskněte pro potvrzení.
Spustí se přehrávání.
Stiskněte M.C., když je vybrána
složka/kategorie.
Stiskněte M.C., když je vybrána
složka/kategorie.
Stiskněte 6/ .
Stiskněte 5/ .
Stiskněte 4/PAUSE.
Zobrazení seznamu souborů ve Uloží automaticky 6 nejsilnějších
vybrané složce/kategorii* stanic na tlačítka 1/ až 6/ .
Přehrávání skladby ve vybrané
složce/kategorii*

SOpakované přehrávání

Náhodné přehrávání (Random/shuffle)
Pozastavení/obnovení přehrávání
LOCAL

F1/FM: [OFF], [LV1], [LV2],
[LV3], [LV4]
MW/LW: [OFF], [LV1], [LV2]

SEEK

[MAN], [PCH]
C* Pouze komprimované audio soubory. Omezení ladění stanic v závislosti na síle
signálu.
Pomocí či vyhledávejte
stanice (manuální sekvenční ladění)
nebo vyberte stanici z předvolených
kanálů.
Nastavení Nasstavení zvuku (AUDIO)V hlavním menu můžete upravit různá nastavení.
1 yStiskem M.C. zobrazte hlavní nabídku. Položka nabídky Popis
FADER*1 Vyvážení předních a zadních reproduktorů.
2 Otáčením M.C. zvolte jednu z uvedených kategorií, pak stiskněte pro Vyvážení levých a pravých reproduktorů.
BALANCE
Spotvrzení.

• Nastavení funkcí FUNCTION (strana 7)
• Nastavení zvuku AUDIO (strana 7)
• Nastavení systému SYSTEM (strana 8)

3 BaOtočením M.C. vyberte možnost, pak pro potvrzení stiskněte.

Cz 7

Položka nabídky Popis Položka nabídky Popis

EQ SETTING SLA

[SUPER BASS], [POWERFUL], Ekvalizér můžete také přepínat [+4] až [–4] Nastavení úrovně hlasitosti pro každý zdroj
[NATURAL], [VOCAL], opakovaným stisknutím tlačítka kromě RADIO.
[CUSTOM1], [CUSTOM2], . Každá z níže uvedených kombinací je
[FLAT] [CUSTOM] umožňuje vlastní automaticky nastavena na stejné nastavení.
Vyberte pásmo a úroveň EQ nastavení.
pro vlastní přizpůsobení. • USB, APP (Android)
Equalizer band (EQ pásmo): Nastavení systému (SSVýběr míry kompenzace pro čistý zvuk při*1 Není k dispozici, pokud je vybráno [SUB.W/SUB.W] v [SP-P/O MODE] v nastavení
[80HZ], [250HZ], [800HZ],
[2.5KHZ], [8KHZ] YSTEM)nízké hlasitosti: vyp/nízká/střední/vysoká.INITIAL (strana 5).
Equalizer level (EQ úroveň): **2 Není k dispozici, pokud je vybráno [REAR/REAR] v [SP-P/O MODE] v nastavení INITIAL
[+6] až [–6] CVýběr fáze subwooferu: normální, reverzní,
(strana 5).
LOUDNESS vypnuto. *3 Není k dispozici, pokud je v [SUB.W] vybráno [OFF].

[OFF], [LOW], [MID], [HI] Výběr frekvence pro Cut-off frequencyK těmto nabídkám máte přístup, když je přístroj vypnutý. [YES] - Ano, [NO] - Ne

SUB.W*2 s(mezní kmitočet), Output level (výstupníPoložka nabídky Popis

[NOR], [REV], [OFF] úroveň) a Slope level (strmost).LANGUAGE Výběr jazyka pro zobrazení textové infor-
Ze subwooferu vystupují pouze kmitočty[ENG] (Anglicky), [РУС] mace z komprimovaného audio souboru.
SUB.W CTRL*2*3 (Rusky), [TUR] (Turecky)
ynižší, než ve zvoleném rozsahu.
Cut-off frequency: [50HZ], CLOCK SET
[63HZ], [80HZ], [100HZ], Výběr úrovně zdůraznění basů.
[125HZ], [160HZ], [200HZ] Nastavení hodin (strana 4).
Output level: [–24] až [+6] SVýběr frekvence pro Cut-off frequency
Slope level: [–12], [–24] a(mezní kmitočet) a Slope level (strmost).12H/24H Výběr formátu času.
[12H], [24H]
BASS BOOST Z reproduktorů vystupují pouze kmitočty
[0] až [+6] vyšší, než je zvoleno v high-pass filtruAUX Nastavte na [ON] (Zap), pokud používáte
[ON], [OFF] přídavné zařízení, připojené k přístroji.
HPF SETTING B(HPF).

Cut-off frequency: [OFF],
[50HZ], [63HZ], [80HZ],
[100HZ], [125HZ], [160HZ],
[200HZ]
Slope level: [–12], [–24]

8 Cz

Položka nabídky Popis Připojení / Instalace
USB AUTO
Vyberte [ON], pokud se má tento přístroj Připojení Důležité Česky
[ON], [OFF] po připojení USB/Android zařízení auto- • Při připojení přístroje ve vozidle bez

maticky přepnout na zdroj [USB]. VAROVÁNÍ ACC (příslušenství), kdy není možné
Vyberte [OFF], pokud se má připojené zjistit polohu klíče v zapalování, při-
BaSys CSUSB/Androidzařízenípouzenabíjet. • Použijte reproduktory s výstupním
výkonem nad 50 W a s impedancí 4 Ω pojte červený vodič ke svorce, která
až 8 Ω). Nepoužívejte reproduktory s funkci spínače zapalování detekuje.
impedancí 1 Ω až 3 Ω. Jinak může dojít k vybití baterie.

• Černý kabel je uzemnění. Při instalaci ACC poloha Bez ACC polohy
tohoto zařízení nebo zesilovače (pro-
dává se samostatně) nejdříve připojte • Použití přístroje za jiných, než
zemnící vodič. Ujistěte se, že je zem- daných podmínek, může způsobit
nící vodič řádně připojen k kovové požár nebo poruchu:
části karoserie vozidla. Zemnící vodič – Vozidlo s baterií 12 V, ukostřený
výkonového zesilovače a tohoto pří- záporný pól (uzemněný mínus).
stroje (nebo jiného zařízení) musí být – Je-li používán 4-kanálový reproduk-
k vozidlu připojen samostatně, tedy torový výstup, použijte reproduktory
pod různými šrouby. Pokud by se nad 50 W (maximální příkon) a mezi
šroub zemnícího vodiče uvolnil nebo 4 Ω až 8 Ω (impedance). Pro přístroj
odpojil, mohlo by dojít k požáru, nepoužívejte reproduktory s impe-
vzniku kouře nebo poruše. dancí 1 Ω až 3 Ω.
– Pokud je na výstupu zadních repro-
Zemnící vodič Výkonový zesilovač duktorů používán subwoofer 2 Ω,
použijte reproduktory nad 70 W.
Další zařízení, Kovová část * Viz připojení a způsoby připojení v
připojené k karoserie další části tohoto návodu.
vozidlu vozidla
• Aby nedošlo ke zkratu, přehřátí nebo
*1 Není součástí dodávky k poruše přístroje, postupujte podle
níže uvedených pokynů:
- Před instalací přístroje odpojte
záporný pól (-) baterie.
- Kabeláž zajistěte kabelovými svor-
kami / izolačními páskami. Izolační

Cz 9

páskou obalte vodiče všude tam, jujte k napájecímu konektoru auto- Zeleno/černý
kde dochází ke styku s kovovými antény. Mohlo by dojít k vybití Fialový
díly. baterie nebo k poruše.
– Kabeláž umístěte mimo pohyblivé Fialovo/černý
části vozidla (např. řadicí páka, • Černý vodič je uzemnění. Uzemňova- Černý (ukostření))
vodicí lišty sedadel). cí vodiče pro tento přístroj a ostatní Připojte k čisté, nenabarvené,
– Kabeláž umístěte mimo horké zařízení (zejména vysoce proudově kovové části šasi vozidla.
části, např. blízké okolí topení. zatížená zařízení, jako zesilovače) Žlutý
– Nepřipojujte napájecí vodič k musí být připojeny odděleně. Pokud Připojte na svorku trvalého
baterii tak, že bude procházet tomu tak není, náhodné uvolnění (nepřerušovaného) napájení 12V
otvorem do motorového může způsobit požár nebo poruchu. Červený
prostoru. Připojte na svorku spínaného
– Odpojené konektory vodičů STento přístroj napájení (zapalování) 12V ss
řádně zaizolujte izolační páskou. CZadní výstup/výstup pro subwoofer Tato připojení proveďte při použití Modro-bílý
– Žádné vodiče nezkracujte. subwooferu bez volitelného výkono- Připojte na svorku ovládání
– Neořezávejte izolaci napájecího Vstup pro anténu vého zesilovače. systému výkonového zesilovače
kabelu a nenapojujte na něj další Napájecí vodič nebo automatické antény
spotřebič. Kapacita napájecího Na vstup napájecího vodiče (max. 300 mA, 12 V ss).
kabelu má svoje limity. sPojistka (10 A) Levý Subwoofer (4 Ω)
– Používejte správné pojistky. Pravý Při použití subwooferu 2 Ω
– Záporné vodiče reproduktorů Zapojení vodičů Přední reproduktor nezapomeňte subwoofer připojit na
nepřipojujte přímo na zem (na Zadní reproduktor fialové a fialovo/černé vodiče toho-
kostru). yTato připojení proveďte, pokud není Bílý to přístroje. Na zelené a zeleno/
– Nespojujte více záporných (-) Bílo/černý černé vodiče nepřipojujte nic.
vodičů od reproduktorů použito připojení výstupu zadních Šedý Nepoužívá se.
dohromady. Subwoofer (4 Ω) × 2
• Při zapnutém přístroji jsou zasílány BaSreproduktorů na subwoofer.
ovládací signály modro-bílým Šedo/černý POZNÁMKA
vodičem. Připojte tento vodič k Změna počáteční nabídky tohoto
systému dálkového ovládání přístroje, viz [SP-P/O MODE] (strana 5).
externího zesilovače nebo ke svorce Výstup pro subwoofer tohoto přístroje
relé vysouvací auto-antény (max. je monofonní.
300 mA 12 V ss). Pokud je vozidlo
vybaveno anténou ve skle, připojte Výkonový zesilovač
jej k patřičné svorce napájení auto- (prodává se samostatně)
antény.
• Nikdy nepřipojujte modro/bílý vodič Při použití volitelného výkonového
k napájecímu konektoru externího zesilovače použijte následující
zesilovače. Také jej nikdy nepřipo- zapojení:

Zelený

10 Cz

kabely veďte (zabalte) tak, aby
neblokovaly větrací otvory.

Ponechejte 2 Utáhněte upevňovací šrouby po Česky
dostatek
prostoru obou stranách.
Systém dálkového ovládání5 cm
Připojte na modro/bílý vodič.
Zesilovač (prodává se samostatně)5 cm
Propojení RCA kabely (prodávají se
samostatně)DIN montáž Samořezný šroub 5 mm x 9 mm Šroub
Na zadní výstup/výstup subwooferu1 Vložte montážní pouzdro do(není součástí dodávky)Držák
Zadní reproduktor nebo subwoofer Montážní držák Vyjmutí přístroje (nainstalován
palubní desky. Palubní deska nebo konzole pomocí montážního pouzdra)
SInstalace
Důležité2 Zajistěte montážní pouzdro pomocíPoužití přiloženého držáku 1 Demontujte vymezovací
• Před finální montáží zkontrolujte Zkontrolujte, zda přiložený držák
šroubováku, kterým ohněte kovo- odpovídá vašemu konkrétní modelu prstenec.
Cvšechny spoje a systémy.vé jazýčky (o 90°).vozidla a poté jej připevněte k
přístroji, jak je uvedeno níže. Vymezovací prstenec
• Nepoužívejte neoriginálních díly, Výložka se zkosením
protože to může způsobit poruchu. • Uvolněním předního panelu
• Pokud instalace vyžaduje vrtání získáte snazší přístup k prstenci.
otvorů nebo jiné úpravy na vozidle, • Při upevňování prstence jej
natočte zkosenou stranou dolů.
spostup konzultujte s prodejcem.
2 Zasuňte dodané extrakční klíče na
• Neinstalujte přístroj v případě, kdy:
– to může zasahovat do provozu obou stranách přístroje, dokud
nezapadnou na své místo.
yvozidla.
3 Vytáhněte přístroj z palubní desky.
– může dojít ke zranění cestujících v
důsledku náhlého zastavení.

S• Optimálního provozu

dosáhnete při instalaci
pod úhlem menším,
než 60°.

a• Při instalaci zajistěte řádný odvod

tepla. Před používáním přístroje se
ujistěte, že je za zadním panelem

Bponechán dostatek prostoru. Volné
Přístrojová deska
Montážní pouzdro
• Ujistěte se, že je přístroj řádně
upevněn. Nestabilní instalace
může způsobit přeskakování
zvuku, vibrace či jiné poruchy.
Pokud dodané montážní pouzdro
nepoužijete

1 Určete vhodnou polohu tak, aby

otvory na držáku odpovídaly
otvorům pro upevnění po
stranách přístroje.

Cz 11

Doplňující informace

Odstraňování problémů Chybová hlášení

Displej se automaticky vrátí do Společná
normálního zobrazení.
→ Po dobu asi 30 sekund nebyly AMP ERROR
provedeny žádné operace/činnost. → Tento přístroj nepracuje nebo není
– Proveďte nějakou operaci. správně připojen reproduktor.
→ Aktivoval se ochranný obvod.
Rozsah opakovaného přehrávání se – Zkontrolujte připojení reproduktorů.
– Pokud tato zpráva nezmizí ani po
Sneočekávaně změní. opakovaném zapnutí/vypnutí
přístroje, obraťte se na svého prodejce
→ Rozsah opakovaného přehrávání nebo na autorizovaný servis Pioneer.
se může změnit, pokud je zvolena jináNO XXXX (NO TITLE, například)
složka nebo skladba nebo při rychlém → Neexistují žádné textové
informace.
Cposuvu vpřed/vzad. – Přepněte na jiný způsob zobrazení
nebo přehrávejte jiné skladby/jiné
– Rozsah přehrávání vyberte znovu. soubory.

Podsložka není přehrávána. USB zařízení
→ Podsložku nelze přehrávat, pokud
FORMAT READ
sje vybráno FLD (opakování složky). → Někdy dojde mezi spuštěním a
začátkem přehrávání ke zpoždění a
– Zvolte jiný rozsah opakovaného po spuštění není slyšet žádný zvuk.
přehrávání. – Počkejte, až zpráva zmizí, zvuk se
po chvíli ozve.
yZvuk je přerušovaný/rušený. NO AUDIO
→ Používáte zařízení (například → Žádné skladby.
– Přeneste zvukové soubory na
S mobilní telefon), které může paměťové USB zařízení a připojte jej.
slyšitelné rušení způsobit.
– Přesuňte zařízení, která mohou
rušení způsobovat, dále od tohoto

Ba přístroje.
→ Připojené paměťové USB zařízení
má povolené zabezpečení.

12 Cz

– Postupujte podle pokynů pro – Proveďte jednu z následujících Kompatibilita s kom- Přenosová rychlost 48 kbps až 320 kbps Česky
paměťové USB zařízení a operací, pak se vraťte ke zdroji USB. primovaným zvukem (CBR), 48 kbps až
vypněte jeho zabezpečení. • Vypněte a znovu zapněte Vzorkovací 384 kbps (VBR)
zapalování. • Jako název souboru může být frekvence
SKIPPED • Odpojte paměťové USB zařízení. zobrazeno pouze prvních 32 znaků Windows Media™ 32 kHz, 44.1 kHz, 48
→ Připojené zařízení obsahuje DRM • Zvolte jiný zdroj. kHz
chráněné soubory. Nekompatibilní
– DRM soubory budou přeskočeny.
ERROR-23 názvu souboru (včetně přípony) Audio Professional,
PROTECT → USB zařízení není naformátováno. nebo název složky. Lossless, Voice/
→ Všechny soubory na USB paměti – USB zařízení naformátujte na systém • Zařízení nemusí pracovat správně v DRM Stream/
jsou uloženy jako chráněné. FAT12, FAT16 nebo FAT32. závislosti na použité aplikaci pro Stream s videem
– Vyměňte paměťové USB zařízení. kódování souborů WMA.
SManipulační pokyny • K počátečnímu zpoždění přehrá- MP3 soubory
N/A USB CUSB paměťové zařízení vání může dojít u audio souborů s
→ Připojené USB zařízení není vloženými obrazovými daty nebo u Přípona souboru .mp3
tímto přístrojem podporováno. • Připojení přes USB rozbočovač není audio souborů uložených na USB Přenosová rychlost 8 kbps až 320 kbps
– Odpojte USB zařízení a nahraďte podporováno. paměťovém zařízení, kde je mnoho (CBR), VBR
jej kompatibilním paměťovým USB • Během jízdy USB paměťové zařízení hierarchií složek. Vzorkovací 16 kHz až 48 kHz (32
zařízením. pevně zajistěte. Zabraňte jeho • Ruský text, který má být zobrazen frekvence kHz, 44.1 kHz, 48
na tomto přístroji, by měl být kHz pro zdůraznění)
CHECK USB suvolnění a pádu na zem, kde může kódován v jedné ze znakových sad: Kompatibilní verze 2.2, 2.3, 2.4
→ USB konektor nebo USB kabel je - Unicode (UTF-8, UTF-16) ID3 tagů
zkratován. dojít k jeho uvíznutí pod plynovým - Jiná sada, než Unicode, která se M3u playlist Nekompatibilní
– Zkontrolujte, zda není USB konek- nebo brzdovým pedálem. používá v prostředí Windows a je MP3i (MP3 Nekompatibilní
tor / USB kabel v něčem zachycen nastavena na Russian. interactive), mp3
nebo zda není poškozen. y• V závislosti na USB paměťovém PRO
→ Připojené paměťové USB zařízení POZOR
má vyšší spotřebu, než maximální zařízení mohou nastat následující • Pioneer nemůže zaručit kompati- WAV soubory
povolený proud. problémy: bilitu s každým USB paměťovým
– Toto paměťové USB zařízení odpojte – Ovládání se může lišit. zařízením a nenese odpovědnost Přípona souboru .wav
a nepoužívejte jej. Otočte spínač za ztrátu dat na přehrávačích médií, Kvantizace bitů
zapalování do OFF, pak do ACC/ON, a S– USB paměťové zařízení nemusí být jako jsou chytré telefony nebo jiná 8 a 16 (LPCM), 4
připojte kompatibilní USB zařízení. zařízení. Vzorkovací (MSADPCM)
rozpoznáno. • Nenechávejte disky nebo jiná frekvence 16 kHz až 48 kHz
ERROR-19 – Soubory nemusí být přehrávány paměťová USB zařízení na místech (LPCM), 22.05 kHz
→ Chybná komunikace. vystavených vysokým teplotám. a 44.1 kHz (MS
asprávně. ADPCM)
WMA soubory
– USB paměťové zařízení může FLAC soubory
způsobit slyšitelné interference /

Brušení během poslechu rádia.
Přípona souboru .wma • Soubory FLAC nemusí být možné
přehrávat, v závislosti na enkodéru.

Cz 13

Přípona souboru .flac Příklad hierarchie Tabulka ruských vlastnictví spol. Microsoft Corporation
Vzorkovací znaků a nemůže být použit nebo distribuo-
frekvence 8/11.025/12/16/ Složky ván bez licence společnosti Microsoft
22.05/24/32/44.1/ Komprimované Licensing, Inc.
Kvantizace bitů 48 kHz
audio soubory FLAC
16 bit
Copyright © 2000-2009 Josh Coalson
Copyright © 2011-2013 Xiph.Org
Režim kanálu 1/2 ch Úroveň 1 ... až ... úroveň 4 Foundation
Redistribuce a použití ve zdrojové a
USB zařízení S01 až 05: číslo složky binární formě, s nebo bez modifikace,
BaSys Caž :pořadípřehrávání jsou přípustné za předpokladu, že
• Při spuštění přehrávání audio jsou splněny následující podmínky:
souborů z USB zařízení se složitou – Redistribuce zdrojového kódu musí
hierarchií složek může dojít k
mírnému zpoždění. zachovat výše uvedené upozornění
o autorských právech, tento seznam
Přehratelná Až 8 úrovní podmínek a následující vyloučení
hierarchie složek (praktická odpovědnosti.
hierarchie je méně – Redistribuce v binární podobě musí
než dvě úrovně). reprodukovat výše uvedené oznáme-
ní o autorských právech, tento sez-
Přehratelné složky Až 500 nam podmínek a následující vylouče-
ní odpovědnosti v dokumentaci a /
Přehratelné soubory Až 15 000 nebo jiných materiálech poskytnu-
tých s distribucí.
Přehrávání souborů Nekompatibilní – Název Xiph.org ani jména přispěvatelů
autorsky chráněných nesmí být použity k podpoře produktů
odvozených od tohoto softwaru bez
USB s rozdělenými Přehrává pouze předchozího písemného souhlasu.
diskovými oddíly první diskový oddíl
Tento software je jeho držitelem a
Pořadí audio souborů D: Zobrazení C: Znak poskytovateli poskytován "TAK, JAK
JE", bez jakékoliv záruky, a souhlasíte s
Tímto přístrojem uživatelsky nelze Copyright a ochranné tím, že jej používáte na vaše vlastní
přiřadit čísla složek a určit pořadí známky riziko a bez záruky jakéhokoliv druhu,
přehrávání. Pořadí audio souborů zejména pokud jde o záruky týkající se
závisí na připojeném zařízení. WMA software, ať už výslovné, předpokláda-
Nezapomeňte, že skryté soubory z Windows Media je registrovaná né, zákonné, nebo vyplývající z průbě-
USB zařízení nelze přehrát. ochranná známka spol. Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích.
Produkt obsahuje technologii ve

14 Cz

hu plnění smlouvy průběhu prodeje, Audio WMA dekódování: Ver. 7, 7.1, 8, 9
včetně záruk vztahujících se na prodej-
nost a vhodnost použití pro určitý Maximální výstupní výkon: (2 ch audio) (Windows Media
účel. Držitel a poskytovatelé nepřebí-
rají odpovědnost (včetně, ale bez • 50 W × 4 ch/4 Ω (ne pro Player) Česky
omezení na) za škody přímé, nepřímé, subwoofer) FLAC dekódování:
nahodilé, zvláštní, následné nebo
represivní či náhradu škody za ušlý • 50 W × 2 ch/4 Ω + 70 W × 1 v1.2.1 (Free Lossless Audio
zisk, příjmy, podnikání, použití, nebo
náklady na náhradní zadávání ch/2 Ω (pro subwoofer) Codec)
veřejných zakázek, a to i v případě, že Trvalý výstupní výkon: WAV formát: Linear PCM & MS
byli upozorněni na možnost takových ADPCM (Nekomprimovaný)
škod nebo pokud jsou tyto škody 22 W × 4 (50 Hz až 15 000 Hz,
předvídatelné, a které mohou 5 % THD, 4 Ω zatížení obou FM tuner
vzniknout jakýmkoli způsobem, který kanálů)
souvisí z používáním tohoto softwaru. Zatěžovací impedance: 4 Ω (4 Ω až 8 Ω Frekvenční rozsah (F1): 65.0 MHz až
max) 74.0 MHz
Android™ Max. výstupní úroveň (preout): 2.0 V
Android je ochranná známka spol. Využitelná citlivost (F1): 11 dBf (1.0 μV/
Google Inc. SLoudness: +10 dB (100 Hz), 75 Ω, mono, S/N: 30 dB)
+6.5 dB (10 kHz) (objem: –30 dB)
Technické údaje Ekvalizér (5-pásmový grafický EQ): Odstup signál-šum (F1): 72 dB (IEC-A
network)
Obecné Frekvence: 80 Hz/250 Hz/800 Hz/
Frekvenční rozsah (FM2/FM3): 87.5 MHz
Napájení: 14.4 V ss (10.8 V až 15.1 V) C2.5 kHz/8 kHz až108.0 MHz
Systém ukostření: záporný pól
Maximální příkon: 10.0 A Rozsah EQ: ±12 dB (krok 2 dB) Využitelná citlivost (FM2/FM3): 11 dBf
Rozměry (Š × V × H): (1.0 μV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)
Subwoofer (mono):
DIN Frekvence: 50 Hz/63 Hz/80 Hz Odstup signál-šum (FM2/FM3): 72 dB
Šasi: 178 mm × 50 mm × 97 mm (IEC-A network)
Nose: 188 mm × 58 mm × 17 mm s/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
D MW tuner
Šasi: 178 mm × 50 mm × 97 mm Strmost: –12 dB/okt, –24 dB/okt
Nose: 170 mm × 46 mm × 17 mm Zisk: +6 dB až –24 dB Frekvenční rozsah: 531 kHz až 1 602 kHz
Využitelná citlivost: 25 μV (S/N: 20 dB)
Hmotnost: 0.5 kg yFáze: Normální/Reverzní Odstup signál-šum: 62 dB (IEC-A

USB network)

Standardní specifikace: USB 2.0 LW tuner

Sfull speed Frekvenční rozsah: 153 kHz až 281 kHz
Využitelná citlivost: 28 μV (S/N: 20 dB)
Maximální odběr: 500 mA Odstup signál-šum: 62 dB (IEC-A
USB protokol:
network)
aMSC (Mass Storage Class)
POZNÁMKA
AOA (Android Open Accessory) Specifikace a vzhled se mohou změnit
2.0

BSouborový systém: FAT12, FAT16,
FAT32 bez předchozího upozornění.
MP3 formát dekódování:
MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

Cz 15

Navštivte www.pioneer-car.eu a svůj produkt si zaregistrujte. CS

BaSys <127075007251> UW

© 2016 PIONEER CORPORATION. Všechna práva vyhrazena.

DIGITÁLNE MULTIMEDIÁLNE AUTORÁDIO Slovensky

MVH-09UB Návod na použitie
MVH-09UBG

Obsah Skôr, ako začnete

Skôr, ako začnete . .............................................. .................. 2 Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výroboku PIONEER.
Začíname . ............................................................... ............... 3 Pred prvým použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod. Je veľmi dôležité, aby ste
Rádio .......................................................................................... 5 dodržovali tu uvedené VAROVANIA a UPOZORNENIA. Prosím, uschovajte tento návod
USB/AUX .................................................................................... 5 na bezpečnom mieste pre budúce použitie.
Nastavenia ................................................................................. 7
V prípade likvidácie tohto výrobku ho nemiešajte s bežným komunálnym odpadom.
Nastavenie funkcií (menu FUNCTION)............................... 7 Využite zavedený systém pre zber použitých elektronických výrobkov v súlade s
Nastavenie zvuku (menu AUDIO)....................................... 7 legislatívou, ktorá vyžaduje riadnu likvidáciu a recykláciu.
Nastavenie systému (menu SYSTEM)................................. 8 Domácnosti v členských štátoch EU, vo Švajčiarsku a Nórsku môžu odovzdať použité
elektronické zariadenia bezplatne na určených zberných miestach či u predajcu
Pripojenie / Inštalácia ...... .................................................... 9 (pokiaľ si zakúpia nový, podobný výrobok).
Doplňujúce informácie . ..................................................... 12 O správnom spôsobe likvidácie sa informujte u spoločnosti, ktorá likvidáciu použitých
elektronických výrobkov zaisťuje, u svojho predajcu, alebo na mestskom úrade.
O tomto návode na použitie: Triedením a správnou likvidáciou odpadu umožňujete recykláciu odpadov, čím
• V následujúcich pokynoch sa USB pamäťové zariadenie alebo USB audio prispievate k ochrane životného prostrdia a ľudského zdravia.

prehrávač označujú ako "USB zariadenia". VAROVANIE

• Nepokúšajte sa inštalovať alebo opravovať tento výrobok sami. Neodborná montáž
či oprava výrobku bez odbornej prípravy a skúseností v oblasti elektronických
zariadení a automobilového príslušenstva môže byť nebezpečná, hrozí riziko
úrazu elektrickým prúdom, zranenie alebo ďalšie iné nebezpečenstvo.
•Neobsluhujte tento prístroj počas jazdy. Pred použitím ovládacích prvkov zaparkujte
vozidlo na bezpečnom mieste.

POZOR

• Zabráňte styku prístroja s vlhkosťou a kvapalinami, hrozí jeho poškodenie alebo zásah
elektrickým prúdom. Kvapalina tiež môže spôsobiť vznik dymu alebo prehriatie prístroja.
• Hlasitosť nastavte na takú úroveň, aby ste vždy počuli vonkajšie zvuky z okolia.

2 Sk

Pokiaľ máte problémy Zámer Činnosť
Návrat na predch. zobrazenie/zoznam
Pokiaľ tento prístroj nepracuje správne, kontaktujte predajcu alebo autorizovaný Návrat z ponuky k bežnému Stlačte BAND/DIMMER .
servis PIONEER. zobrazeniu
Stlačte a podržte BAND/DIMMER
. Slovensky

Začíname * Pokiaľ je modro/biely vodič tohto prístroja pripojený na svorku riadiaceho relé auto-
antény, pri zapnutí zdroja tohto prístroja sa anténa vozidla vysunie. Na zasunutie antény
zdroj vypnite.

Základné ovládanie Indikácie na displeji

MVH-09UB/09UBG Indikácie Popis
Zobrazí sa, pokiaľ existuje nižšia úroveň menu alebo zložky.
M.C. (MULTIFUNKČNÝ OTOČNÝ OVLÁDAČ) Zobrazí sa po stlač. : .
Zobrazí sa, keď je nastavené lokálne vyhľadávanie (strana 7).
SRC (zdroj)/OFF (VYP.) DISP (zobrazenie) Displej Zobrazí sa, ak je nastavené náhodné prehrávanie (random/shuffle).
Zobrazí sa, keď je nastavené opakované prehrávanie (repeat).

Odobratie predného panelu

BAND/DIMMER Tlačidlo na Predný panel odoberte z dôvodu zamedzenia krádeže. Pred odobratím
(PÁSMO/STMIEVAČ) odobratie panelu panela prístroj vypnite a odpojte všetky pripojené káble a zariadenia.

Často používané činnosti Odobratie Nasadenie

Zámer Činnosť Dôležité
Zapnutie napájania * Stlačením tlačidla SRC/OFF zapnete • Nevystavujte predný panel nadmerným otrasom.
napájanie. Stlačením a podržaním
Nastavenie hlasitosti tlačidla SRC/OFF napájanie vypnete.
Výber zdroja Otočte ovládačom M.C.
Zmena informácií na displeji Opakovane stlačte tlačidlo SRC/OFF.
Opakovane stlačte tlačidlo DISP.

Sk 3

• Predný panel udržujte mimo dosah priameho slnečného žiarenia a vysokých teplôt. Vypnutie zobrazenia demo režimu
• Predný panel po odobratí vždy uložte do ochranného púzdra alebo bagu. (DEMO OFF)

Ponuka nastavenia SETUP 1 Stlačením M.C. zobrazte hlavnú ponuku.
2 Otočením M.C. vyberte [SYSTEM], potom stlačte na potvrdenie.
Po zapnutí spínača zapalovania (poloha ON) sa po inštalácii rádia zobrazí 3 Otočením M.C. vyberte [DEMO OFF], potom stlačte na potvrdenie.
na displeji [SET UP :YES] [NASTAVENIE :ÁNO]. 4 Otočením M.C. vyberte [YES], potom stlačte na potvrdenie.

1 Stlačte ovládač M.C. Ponuka predvoleného nastavenia INITIAL
Ponuka nastavenia Setup zmizne po 30 sekundách nečinnosti. Pokiaľ
teraz nechcete nastavenia meniť, otočením M.C. zvoľte [NO] [NIE] a 1 Stlačte a podržte tlačidlo SRC/OFF, kým sa prístroj nevypne.
potom ho na potvrdenie stlačte.

2 Otočením M.C. vyberte možnosť, potom stlačte na potvrdenie.
Ak chcete prejsť na ďalšiu položku menu, musíte svoju voľbu potvrdiť.

Položka ponuky Popis 2 Stlačením M.C. zobrazte hlavnú ponuku.
LANGUAGE Výber jazyka na zobrazenie textových informácií
z komprimovaného audio súboru. 3 Otočením M .C. vyberte [INITIAL], potom stlačte na potvrdenie.
[ENG] (Anglicky),
[РУС] (Rusky), Nastavenie hodín. 4 Otočením M .C. vyberte možnosť, potom stlačte na potvrdenie.
[TUR] (Turecky) Výber kroku ladenia FM 100 kHz alebo 50 kHz.
CLOCK SET POZNÁMKA ([ON] - Zapnuté, [OFF] - Vypnuté)
FM STEP Možnosti sa líšia v závislosti na prístroji.
[100], [50]
Položka ponuky Popis
FM STEP Výber kroku ladenia FM 100 kHz alebo 50 kHz.

3 Pokiaľ boli urobené všetky nastavenia, zobrazí sa [QUIT :YES]. [100], [50]
Pre návrat na prvú položku menu Setup otočením M.C. vyberte
možnosť [QUIT: NO], (Ukončiť: nie), potom na potvrdenie stlačte.

4 Na potvrdenie nastavenia stlačte M.C.

POZNÁMKY
• Nastavenie môžete zrušiť stlačením tlačidla SRC/OFF.
• Tieto nastavenia je možné urobiť kedykoľvek znova z ponuky nastavenia

systému SYSTEM (strana 8) a z ponuky INITIAL (strana 4).

4 Sk

Položka ponuky Popis 3 Stlačte číselné tlačidlo (1/ až 6/ ).
SP-P/O MODE Vyberte v prípade pripojenia širokopásmových repro-
duktorov na výstupy zadných reproduktorov a pri TIP
[REAR/SUB.W] pripojení subwoofera k výstupu RCA.
[SUB.W/SUB.W] Vyberte v prípade, že je pasívny subwoofer pripojený Pokiaľ je v nastavení FUNCTION v [SEEK] nastavené na [PCH], pre výber čísla predvoľby Slovensky
priamo na výstupy zadných reproduktorov a pri
[REAR/REAR] pripojení subwoofera k výstupu RCA. stanice je tiež možné použiť tl. / . (strana 7).
Vyberte v prípade, že sú širokopásmové reproduktory
DIM SETTING pripojené na výstupy zadných reproduktorov a na výstup Uloženie najsilnejších staníc (BSM)
[SYNC CLOCK], RCA. Pokiaľ sú širokopásmové reproduktory pripojené na
[MANUAL] výstupy zadných reproduktorov a výstup RCA nie je Funkcia BSM uloží 6 najsilnejších staníc na numerické tlačidlá (1/ až 6/ ).
používaný, môžete zvoliť [REAR/SUB.W] či [REAR/REAR].
SYSTEM RESET Zmena jasu displeja. 1 Po výbere pásma stlačte M.C. na zobrazenie hlavného menu.
[YES], [CANCEL] 2 Otáčaním M.C. vyberte [FUNCTION], potom stlačte na potvrdenie.
Vyberte [YES] [ÁNO] na inicializáciu nastavenia prístroja. 3 Otáčaním M.C. vyberte [BSM], potom stlačte na potvrdenie.
Prístroj sa automaticky reštartuje.
(Niektoré nastavenia môžu byť zachované aj po resete Sekvenčné manuálne vyhľadávanie staníc
prístroja).
1 Po zvolení pásma stlačte / pre výber stanice.

Stlačte a podržte a potom uvoľnite. Skenovanie sa zastaví,

keď prístroj dostupnú stanicu vyhľadá. Na zrušenie vyhľadávania
stlačte
/.

Rádio POZNÁMKA
[SEEK] je nutné nastaviť na [MAN] (v nastavení FUNCTION, viď. strana 7).

Funkcia RDS (radio data system) funguje iba v oblastiach, kde sa pre FM Manuálne uloženie staníc
stanice RDS signály vysielajú.
1 Pokiaľ chcete prijímanú stanicu uložiť, stlačte a podržte jedno z
Príjem prednastavených staníc
numerických tlačidiel (1/ až 6/ ), kým neprestane blikať.

1 Stlačením SRC/OFF vyberte [RADIO]. USB/AUX

2 Stlačením BAND/DIMMER vyberte pásmo [F1], [FM2], [FM3], Prehrávanie
[MW] alebo [LW].
Pred pripojením externého zariadenia k prístroju odpojte slúchadlá.
TIP
F1 je pre rozšírené pásmo FM.

Sk 5

SRC (zdroj)/OFF (VYP.) USB port POZNÁMKA
Niektoré Android zariadenia pripojené cez rozhranie AOA 2.0 nemusia fungovať správne
alebo môžu vydávať zvuky v dôsledku svojho vlastného návrhu softwaru, bez ohľadu na
verzii operačného systému.

Základné ovládanie

Zámer Činnosť

Výber stopy Stlačte či .
či
Rýchle posunutie dopredu alebo dozadu Stlačte a podržte

M.C. (MULTIFUNKČNÝ OVLÁDAČ) Vstup AUX (3.5 mm stereo jack) Pozastavenie/obnovenie prehrávania Stlačte 4/PAUSE.

USB zariadenia (vrátane Android) AUX

1 Otvorte kryt portu USB. 1 Vložte stereo mini jack do vstupného konektora AUX.
2 Pripojte USB. 2 Stlačením tlačidla SRC/OFF vyberte ako zdroj [AUX].

POZNÁMKA POZNÁMKA
Ak chcete použiť automatické prepnutie na zdroj [USB] po pripojení USB zariadenia Pokiaľ je [AUX] v nastavení systému SYSTEM nastavené na [OFF], [AUX] nie je možné vybrať
k tomuto prístroju, v nastavení SYSTEM nastavte [USB AUTO] na [ON] (strana 9). ako zdroj (strana 8).

Ovládanie

POZOR V nastavení FUNCTION môžete urobiť rôzne nastavenia (strana 7). Vezmite na

Na pripojenie USB zariadenia/akéhokoľvek iného zariadenia použite voliteľný Pioneer USB vedomie, že následujúce činnosti nie je možné použiť pre zariadenia AUX.
kábel (CD-U50E). Pri priamom pripojení by zariadenie z panela vyčnievalo, čo je nebezpečné. Pokiaľ chcete ovládať zariadenie AUX, použite zariadenie samotné.

Pred odpojením zariadenia najprv zastavte prehrávanie. Zámer Činnosť

AOA pripojenie Výber zložky/albumy* Stlačte 1/ či 2 / .
Cez AOA je možné pripojiť zariadenie Android OS 5.0 alebo novšie (pomocou .
kábla, dodaným so zariadením). Výber stopy/skladby (kapitoly) Stlačte či
či
Rýchle posunutie dopredu alebo dozadu Stlačte a podržte

Počúvanie hudby z Android zariadení

Táto funkcia je kompatibilná so zariadeniami s Android OS 5.0 alebo novším,
ktoré podporujú technológiu AOA (Android Open Accessory) 2.0.

1 Stlačením SRC/OFF vyberte [ANDROID].

6 Sk

Zámer Činnosť Nastavenie funkcií (FUNCTION)

Vyhľadávanie súboru zo zoznamu 1 Stlač. na zobrazenie zoznamu. Položky v menu sa líšia v závislosti na zdroji. ([ON] - Zapnuté, [OFF] - Vypnuté)
2 Otočením M.C. vyberte požadovaný
súbor (zložku) názov či kategóriu, a Položka ponuky Popis Slovensky
potom na potvrdenie stlačte.
3 Otočením M.C. vyberte požadovaný BSM
súbor, potom stlačte na potvrdenie.
Zapne sa prehrávanie. Uloží automaticky 6 najsilnejších
staníc na tlačidlá 1/ až 6/ .
Zobrazenie zoznamu súborov Stlačte M.C., keď je vybraná
vo vybranej zložke/kategórii* zložka/kategória. LOCAL

Prehrávanie skladby vo Stlačte M.C., keď je vybraná F1/FM: [OFF], [LV1], [LV2], Obmedzenie ladenia staníc v závislosti
vybranej zložke/kategórii* zložka/kategória. [LV3], [LV4] na sile signálu.
MW/LW: [OFF], [LV1], [LV2]
Opakované prehrávanie Stlačte 6/ .
SEEK
Náhodné prehrávanie (Random/shuffle) Stlačte 5/ . Pomocou či vyhľadávajte
[MAN], [PCH]
Pozastavenie/obnovenie prehrávania Stlačte 4/PAUSE. stanice (manuálne sekvenčné ladenie)

* Iba komprimované audio súbory. alebo vyberte stanicu z predvolených
kanálov.

Nastavenia Nastavenie zvuku (AUDIO)

V hlavnom menu môžete upraviť rôzne nastavenia. Položka ponuky Popis
FADER*1 Vyváženie predných a zadných
1 Stlačením M.C. zobrazte hlavnú ponuku. reproduktorov.
2 Otáčaním M.C. zvoľte jednu z uvedených kategórií, potom stlačte na BALANCE
Vyváženie ľavých a pravých reproduktorov.
potvrdenie.
• Nastavenie funkcií FUNCTION (strana 7)
• Nastavenie zvuku AUDIO (strana 7)
• Nastavenie systému SYSTEM (strana 8)

3 Otočením M.C. vyberte možnosť, potom na potvrdenie stlačte.

Sk 7

Položka ponuky Popis Položka ponuky Popis

EQ SETTING Ekvalizér môžete tiež prepínať SLA Nastavenie úrovne hlasitosti pre každý zdroj
opakovaným stlačením tlačidla [+4] až [–4] okrem RADIO.
[SUPER BASS], [POWERFUL], Každá z nižšie uvedených kombinácií je auto-
[NATURAL], [VOCAL], . maticky nastavená na rovnaké nastavenie.
[CUSTOM1], [CUSTOM2], [CUSTOM] umožňuje vlastné • USB, APP (Android)
[FLAT] nastavenia.
Vyberte pásmo a úroveň EQ Výber miery kompenzácie pre čistý zvuk pri *1 Nie je k dispozícii, pokiaľ je vybrané [SUB.W/SUB.W] v [SP-P/O MODE] v nastavení
pre vlastné prispôsobenie. nízkej hlasitosti: vyp/nízka/stredná/vysoká. INITIAL (strana 5).
Equalizer band (EQ pásmo):
[80HZ], [250HZ], [800HZ], **2 Nie je k dispozícii, pokiaľ je vybrané [REAR/REAR] v [SP-P/O MODE] v nastavení
[2.5KHZ], [8KHZ] INITIAL (strana 5).
Equalizer level (EQ úroveň):
[+6] až [–6] *3 Nie je k dispozícii, pokiaľ je v [SUB.W] vybrané [OFF].

LOUDNESS Nastavenie systému (SYSTEM)

[OFF], [LOW], [MID], [HI] K týmto ponukám máte prístup, keď je prístroj vypnutý. [YES] - Áno, [NO] - Nie

SUB.W*2 Výber fáze subwoofera: normálna, rever- Položka ponuky Popis
[NOR], [REV], [OFF] zná, vypnuté.

SUB.W CTRL*2*3 Výber frekvencie pre Cut-off frequency LANGUAGE Výber jazyka na zobrazenie textovej infor-
(limitný kmitočet), Output level [ENG] (Anglicky), [РУС] mácie z komprimovaného audio súboru.
Cut-off frequency: [50HZ], (výstupná úroveň) a Slope level (strmosť). (Rusky), [TUR] (Turecky)
[63HZ], [80HZ], [100HZ], Zo subwoofera vystupujú iba kmitočty
[125HZ], [160HZ], [200HZ] nižšie, ako vo zvolenom rozsahu. CLOCK SET
Output level: [–24] až [+6]
Slope level: [–12], [–24] Nastavenie hodín (strana 4).

BASS BOOST Výber úrovne zdôrazenia basov. 12H/24H Výber formátu času.
[0] až [+6] [12H], [24H]

HPF SETTING Výber frekvencie pre Cut-off frequency AUX Nastavte na [ON] (Zap), pokiaľ používate
(limitný kmitočet) a Slope level (strmosť) . [ON], [OFF] prídavné zariadenia, pripojené k prístroju.
Cut-off frequency: [OFF], Z reproduktorov vystupujú iba kmitočty
[50HZ], [63HZ], [80HZ], vyššie, ako je zvolené v high-pass filtre
[100HZ], [125HZ], [160HZ], (HPF).
[200HZ]
Slope level: [–12], [–24]

8 Sk

Položka ponuky Popis Pripojenie / Inštalácia
USB AUTO Vyberte [ON], pokiaľ sa má tento prístroj
po pripojení USB/Android zariadenia Pripojenie Dôležité Slovensky
[ON], [OFF] automaticky prepnúť na zdroj [USB]. • Pri pripojení prístroja o vozidle bez
Vyberte [OFF], pokiaľ sa má pripojené
USB/Android zariadenia iba nabíjať. VAROVANIE ACC (príslušenstvo), keď nie je možné
• Použite reproduktory s výstupným zistiť polohu kľúča v zapalovaní, pri-
pojte červený vodič k svorke, ktorá
výkonom nad 50 W a s impedanciou funkciu spínača zapalovania deteku-
4 Ω až 8 Ω). Nepoužívajte reproduk- je. Inak môže dôjsť k vybitiu batérie.
tory s impedanciou 1 Ω až 3 Ω.
• Čierny kábel je uzemnenie. Pri inštalá-
cii tohto zariadenia alebo zosilňovača
(predáva sa samostatne) najskôr pri-
pojte zemniaci vodič. Uistite sa, že je
zemniaci vodič správne pripojený ku ACC poloha Bez ACC polohy
kovovej časti karosérie vozidla.
Zemniaci vodič výkonového zosilňo- • Použitie prístroja za iných, ako
vača a tohto prístroja (alebo iného daných podmienok, môže spôsobiť
zariadenia) musí byť k vozidlu pripo- požiar alebo poruchu:
jený samostatne, teda pod rôznymi – Vozidlo s batériou 12 V, ukostrený
skrutkami. Pokiaľ by sa skrutka záporný pól (uzemnený mínus).
– Ak je používaný 4-kanálový reproduk-
zemniaceho vodiča uvolnil alebo torový výstup, použite reproduktory
nad 50 W (maximálny príkon) a medzi
odpojil, mohlo by dôjsť k požiaru, 4 Ω až 8 Ω (impedancia). Pre prístroj
vzniku dymu alebo poruche.
nepoužívajte reproduktory s impe-
Zemniaci vodič Výkonový zosilňovač danciou 1 Ω až 3 Ω.

– Pokiaľ je na výstupe zadných repro-
duktorov používaný subwoofer 2 Ω,
použite reproduktory nad 70 W.
* Viď. pripojenie a spôsoby pripojenia
v ďalšej časti tohto návodu.
• Aby nedošlo k skratu, prehriatiu alebo
Ďalšie zariadenia, Kovová časť k poruche prístroja, postupujte podľa
pripojené k karosérie nižšie uvedených pokynov:
vozidlu vozidla - Pred inštaláciou prístroja, odpojte

*1 Nie je šúčasťou dodávky záporný pól (-) batérie.
- Kabeláž zaistite káblovými svorka-
mi / izolačnými páskami. Izolačnou

Sk 9

páskou obalte vodiče všade tam, jujte k napájaciemu konektoru auto- Tieto pripojenia urobte pri použití Zeleno/čierny
kde dochádza k styku s kovovými antény. Mohlo by dôjsť k vybitiu subwoofera bez voliteľného výkono- Fialový
dielmi. batérie alebo k poruche. vého zosilňovača. Fialovo/čierny
– Kabeláž umiestnite mimo pohybli- • Čierny vodič je uzemňovací. Uzemňo- Čierny (ukostrenie)
vé časti vozidla (napr. riadiaca páka, vacie vodiče pre tento prístroj a ostat- Na vstup napájacieho vodiča Pripojte k čistej, nefarebnej, kovovej
vodiace lišty sedadiel). né zariadenia (hlavne vysoko prúdovo Ľavý časti šasi vozidla.
– Kabeláž umiestnite mimo horúce zaťažené zariadenia, ako zosilňovače) Pravý Žltý
časti, napr. blízke okolie kúrenia. musia byť pripojené oddelene. Pokiaľ Predný reproduktor Pripojte na svorku trvalého
– Nepripojujte napájací vodič k tomu tak nie je, náhodné uvoľnenie Zadný reproduktor (neprerušovaného) napájania 12V
batérii tak, že bude prechádzať môže spôsobiť požiar alebo poruchu. Biely Červený
otvorom do motorového Bielo/čierny Pripojte na svorku spínaného
priestoru. Tento prístroj Šedý napájania (zapalovanie) 12V ss
– Odpojené konektory vodičov po- Šedo/čierny Modro-biely
riadne zaizolujte izolačnou páskou. Zadný výstup/výstup pre subwoofer Zelený Pripojte na svorku ovládania systé-
– Žiadne vodiče neskracujte. Vstup pre anténu mu výkonového zosilňovača alebo
– Neorezávajte izoláciu napájacieho Napájací vodič automatickej antény
kábla a nenapojujte na neho ďalší Poistka (10 A) (max. 300 mA, 12 V ss).
spotrebič. Kapacita napájacieho Subwoofer (4 Ω)
kábla má svoje limity. Zapojenie vodičov Pri použití subwoofera 2 Ω
– Používajte správne poistky. nezabudnite subwoofer pripojiť na
– Záporné vodiče reproduktorov Tieto pripojenia urobte, pokiaľ nie fialové a fialovo/čierne vodiče toh-
nepripojujte priamo na zem (na je použité pripojenie výstupu zad- to prístroja. Na zelené a zeleno/
kostru). ných reproduktorov na subwoofer. čierne vodiče nepripojujte nič.
– Nespojujte viac záporných (-) Nepoužíva sa.
vodičov od reproduktorov Subwoofer (4 Ω) × 2
dohromady.
• Pri zapnutom prístroji sú zasielané POZNÁMKA
ovládacie signály modro-bielym Zmena predvolenej ponuky tohto
vodičom. Pripojte tento vodič k prístroja, viď. [SP-P/O MODE] (strana 5).
systému diaľkového ovládania Výstup pre subwoofer tohto prístroja je
externého zosilňovača alebo k monofónny.
svorke relé vysúvacej auto-antény
(max. 300 mA 12 V ss). Pokiaľ je Výkonový zosilňovač
vozidlo vybavené anténou v skle, (predáva sa samostatne)
pripojte ho k danej svorke napája-
nia auto-antény. Pri použití voliteľného výkonového
• Nikdy nepripojujte modro/biely vodič zosilňovača použite následujúce
k napájaciemu konektoru externého zapojenie:
zosilňovača. Tiež ho nikdy nepripo-

10 Sk

Volné káble veďte (zabaľte) tak,
aby neblokovali vetracie otvory.

Systém diaľkového ovládania. Ponechajte 5 cm 2 Utiahnite upevňovacie skrutky po Slovensky
Pripojte na modro/biely vodič. dostatok
Zosilňovač (predáva sa samostatne) priestoru obidvoch stranách.
Prepojenie RCA káblami (predávajú
sa samostatne) 5 cm
Na zadný výstup/výstup subwoofera
Zadný reproduktor alebo subwoofer DIN montáž Skrutka
Držiak
Inšatalácia 1 Vložte montážne púzdro do Samorezná skrutka 5 mm x 9 mm Vybratie prístroja (nainštalovaný
palubnej dosky. (nie je súčasťou dodávky) pomocou montážneho púzdra)
Dôležité Montážny držiak
• Pred finálnou montážou skontrolujte 2 Zaistite montážne púzdro pomocou Palubná doska alebo konzola 1 Demontujte vymedzovací
všetky spoje a systémy.
• Nepoužívajte neoriginálne diely, skrutkovača, ktorým ohnete kovo- prstenec.
pretože to môže spôsobiť poruchu. vé jazýčky (o 90°). Použitie priloženého držiaku
• Pokiaľ inštalácia vyžaduje vŕtanie Vymedzovací prstenec
otvorov alebo iné úpravy na vozidle, Skontrolujte, či priložený držiak zod- Výložka so skosením
postup konzultujte s predajcom. povedá vášmu konkrétnemu modelu • Uvoľnením predného panela
• Neinštalujte prístroj v prípade, keď: vozidla a potom ho pripevnite k získate ľahší prístup k prstencu.
– to môže zasahovať do prevádzky prístroju, ako je uvedené nižšie. • Pri upevňovaní prstenca ho
vozidla. natočte skosenou stranou dole.
– môže dôjsť k zraneniu cestujúcich v Prístrojová doska
dôsledku náhleho zastavenia. Montážne púzdro 2 Zasuňte dodané extrakčné kľúče na
• Optimálnej prevádzky • Uistite sa, že je prístroj správne
dosiahnete pri inštalácii upevnený. Nestabilná inštalácia obidovoch stranách prístroja, kým
pod uhlom menším, môže spôsobiť preskakovanie nezapadnú na svoje miesto.
ako 60°. zvuku, vibrácie či iné poruchy.
• Pri inštalácii zaistite správny odvod Pokiaľ dodané montážne púzdro 3 Vytiahnite prístroj z palubnej dosky.
tepla. Pred používaním prístroja sa nepoužijete
uistite, že je za zadným panelom
ponechaný dostatok priestoru. 1 Určite vhodnú polohu tak, aby

otvory na držiaku zodpovedali
otvorom na upevnenie po
stranách prístroja.

Sk 11

Doplňujúce informácie

Odstraňovanie problémov Chybové hlásenia

Displej sa automaticky vráti do Spoločné
normálneho zobrazenia.
→ Asi počas 30 sekúnd nebola AMP ERROR
urobená žiadna operácia/činnosť. → Tento prístroj nepracuje alebo nie
– Urobte nejakú operáciu. je správne pripojený reproduktor.
→Aktivoval sa ochranný obvod.
Rozsah opakovaného prehrávania – Skontrolujte pripojenie reproduktorov.
sa neočakávane zmení. – Pokiaľ táto správa nezmizne ani po
→ Rozsah opakovaného prehrávania opakovanom zapnutí/vypnutí prístroja,
sa môže zmeniť, pokiaľ je zvolená iná obráťte sa na svojho predajcu alebo na
zložka alebo skladba alebo pri rýchlom autorizovaný servis Pioneer.
posunutí dopredu/dozadu.
– Rozsah prehrávania vyberte znova. NO XXXX (NO TITLE, napríklad)
→ Neexistujú žiadne textové
Podzložka nie je prehrávaná. informácie.
→ Podzložku nie je možné prehrávať, – Prepnite na iný spôsob zobrazenia
ak je vybrané FLD (opakovanie zložky). alebo prehrávajte iné skladby/iné
– Zvoľte iný rozsah opakovaného súbory.
prehrávania.
USB zariadenia

Zvuk je prerušovaný/rušený. FORMAT READ
→ Používate zariadenie (napr. → Niekedy dôjde medzi zapnutím a
mobilný telefón), ktoré môže začiatkom prehrávania k meškaniu a
počuteľné rušenie spôsobiť. po zapnutí nie je počuť žiadny zvuk.
– Počkajte, až správa zmizne, zvuk sa
– Presuňte zariadenie, ktoré môže po chvíli ozve.
rušenie spôsobovať, ďalej od tohto
prístroja. NO AUDIO
→ Žiadne skladby.
– Preneste zvukové súbory na pamäťo-
vé USB zariadenie a pripojte ho.
→ Pripojené pamäťové USB zariadenie
má povolené zabezpečenie.

12 Sk

– Postupujte podľa pokynov pre – Urobte jednu z následujúcich Kompatibilita s kom- Prenosová rýchlosť 48 kbps až 320 kbps Slovensky
pamäťové USB zariadenie a operácií, potom sa vráťte k zdroju USB. primovaným zvukom (CBR), 48 kbps až
vypnite jeho zabezpečenie. • Vypnite a znova zapnite Vzorkovacie 384 kbps (VBR)
zapalovanie. • Ako názov súboru môže byť frekvencie
SKIPPED •Odpojte pamäťové USB zariadenie. zobrazených iba prvých 32 znakov Windows Media™ 32 kHz, 44.1 kHz, 48
→ Pripojené zariadenie obsahuje • Zvoľte iný zdroj. názvu súbora (vrátane prípony) Audio Professional, kHz
DRM chránené súbory. alebo názov zložky. Lossless, Voice/ Nekompatibilné
– DRM súbory budú preskočené ERROR-23 • Zariadenie nemusí pracovať správne DRM Stream/
→ USB zariadenie nie je naformátované. v závislosti na použitej aplikácii Stream s videom
PROTECT – USB zariadenie naformátujte na systém na kódovanie súborov WMA.
→ Všetky súbory na USB pamäti sú FAT12, FAT16 alebo FAT32. • K predvolenému meškaniu prehrá- MP3 súbory
uložené ako chránené. vania môže dôjsť u audio súborov s
– Vymeňte pamäťové USB zariadenie. vloženými obrazovými dátami
alebo u audio súborov uložených
N/A USB Manipulačné pokyny na USB pamäťovom zariadení, kde Prípona súboru .mp3
→ Pripojené USB zariadenie nie je je veľa hierarchií zložiek.
• Ruský text, ktorý má byť zobrazený Prenosová rýchlosť 8 kbps až 320 kbps
na tomto prístroji, by mal byť kódo-
týmto prístrojom podporované. vaný v jednej zo znakových sád: (CBR), VBR
- Unicode (UTF-8, UTF-16)
– Odpojte USB zariadenie a nahraďte USB pamäťové zariadenia - Iná sada, ako Unicode, ktorá sa Vzorkovacie 16 kHz až 48 kHz (32
ho kompatibilným pamäťovým USB používa v prostredí Windows a je frekvencie kHz, 44.1 kHz, 48
zariadením. • Pripojenie cez USB rozbočovač nie je nastavená na Russian. kHz na zdôraznenie)
podporované.
• Počas jazdy USB pamäťové zariadenie POZOR Kompatibilné verzie 2.2, 2.3, 2.4
CHECK USB • Pioneer nemôže zaručiť kompati- ID3 tagů
bilitu s každým USB pamäťovým
→ USB konektor alebo USB kábel je správne zaistite. Zabráňte jeho uvoľ- zariadením a nenesie zodpovednosť M3u playlist Nekompatibilné
skratovaný. za stratu dát na prehrávačoch médií,
– Skontrolujte, či nie je USB konek- neniu a pádu na zem, kde môže dôjsť ako sú chytré telefóny alebo iné MP3i (MP3 Nekompatibilné
tor / USB kábel v niečom zachytený k jeho zachyteniu pod plynovým zariadenia.
alebo či nie je poškodený. alebo brzdovým pedálom. • Nenechávajte disky alebo iné pamä- interactive), mp3
• V závislosti na USB pamäťovom ťové USB zariadenia na miestach
vystavených vysokým teplotám. PRO

→ Pripojené pamäťové USB zariade- zariadení môžu vzniknúť následujúce WMA súbory WAV súbory
nie má vyššiu spotrebu, ako maximál- problémy:
ny povolený prúd. – Ovládanie sa môže líšiť. Prípona súboru
Kvantizácia bitov .wav
– Toto pamäťové USB zariadenie odpojte – USB pamäťové zariadenie nemusí byť
a nepoužívajte ho. Otočte spínač zapa- rozpoznané. Vzorkovacie 8 a 16 (LPCM), 4
lovania do OFF, potom do ACC/ON, a – Súbory nemusia byť prehrávané frekvencei (MSADPCM)
pripojte kompatibilné USB zariadenie. správne. 16 kHz až 48 kHz
– USB pamäťové zariadenie môže (LPCM), 22.05 kHz
spôsobiť počuteľné interferencie / a 44.1 kHz (MS
rušenie počas počúvania rádia. ADPCM)

ERROR-19 FLAC súbory
→ Chybná komunikácia
• Súbory FLAC nemusí byť možné
Prípona súboru .wma prehrávať, v závislosti na enkodére.

Sk 13

Prípona súboru .flac Príklad hierarchie Tabuľka ruských vlastníctve spol. Microsoft Corporation
Vzorkovacie znakov a nemôže byť použitý alebo distribuo-
frekvencie 8/11.025/12/16/ Zložky vaný bez licencie spoločnosti
22.05/24/32/44.1/ Komprimované D: Zobrazenie C: Znak Microsoft Licensing, Inc.
Kvantizácie bitov 48 kHz audio súbory
Copyright a ochranné FLAC
16 bit Úroveň 1 ... až ... úroveň 4 známky Copyright © 2000-2009 Josh Coalson
Copyright © 2011-2013 Xiph.Org
Režim kanálu 1/2 ch 01 až 05: číslo zložky WMA Foundation
až : poradie prehrávania Windows Media je registrovaná Redistribúcia a použitie v zdrojovej a
USB zariadenia ochranná známka spol. Microsoft binárnej forme, s alebo bez modifikácie,
Corporation v USA a ďalších krajinách. sú prípustné za predpokladu, že sú
• Pri zapnutí prehrávania audio Výrobok obsahuje technológiu vo splnené následujúce podmienky:
súborov z USB zariadenia so – Redistribúcia zdrojového kódu musí
zložitou hierarchiou zložiek môže
dôjsť k miernemu meškaniu. zachovať vyššie uvedené upozornenia
o autorských právach, tento zoznam
Prehrateľná Až 8 úrovní podmienok a následujúce vylúčenie
hierarchia zložiek (praktická zodpovednosti.
hierarchia je menej – Redistribúcia v binárnej podobe musí
ako dve úrovne). reprodukovať vyššie uvedené ozná-
menie o autorských právach, tento
Prehrateľné zložky Až 500 zoznam podmienok a následujúce
vylúčenie zodpovednosti v dokumen-
Prehrateľné súbory Až 15 000 tácii a / alebo iných materiáloch
poskytnutých s distribúciou.
Prehrávanie súborov Nekompatibilné
autorsky chránených – Názov Xiph.org ani mená prispievateľov
nesmú byť použité k podpore výrobkov
USB s rozdelenými Prehráva iba prvý odvodených od tohto softwaru bez
diskovými oddielmi diskový oddiel predchádzajúceho písomného súhlasu.

Poradie audio súborov Tento software je jeho držiteľom a
poskytovateľovi poskytovaný "TAK, AKO
Týmto prístrojom užívateľsky nie je JE", bez akejkoľvek záruky, a súhlasíte s
možné priradiť čísla zložiek a určiť tým, že ho používate na vaše vlastné
poradie prehrávania. Poradie audio riziko a bez záruky akéhokoľvek druhu,
súborov závisí na pripojenom hlavne pokiaľ ide o záruky týkajúce sa
zariadení. Nezabudnite, že skryté softwaru, či už výslovné, predpoklada-
súbory z USB zariadenia nie je né, zákonné, alebo vyplývajúce z priebe-
možné prehrať.

14 Sk

hu plnenia zmluvy priebehu predaja, Audio WMA dekódovanie: Ver. 7, 7.1, 8, 9
vrátane záruk vzťahujúcich sa na pre-
dajnosť a vhodnosť použitia na určitý Maximálny výstupný výkon: (2 ch audio) (Windows Media
účel. Držiteľ a poskytovatelia neprebe-
rajú zodpovednosť (vrátane, ale bez • 50 W × 4 ch/4 Ω (nie pre Player) Slovensky
obmedzenia) za škody priame, nepria- subwoofer) FLAC dekódovanie:
me, náhodné, zvláštne, následné alebo
represívne či náhradu škody za ušlý • 50 W × 2 ch/4 Ω + 70 W × v1.2.1 (Free Lossless Audio
zisk, príjmy, podnikanie, použitie,
alebo náklady na náhradné zadávanie 1 ch/2 Ω (pre subwoofer) Codec)
verejných zakáziek, a to aj v prípade, Trvalý výstupný výkon: WAV formát: Linear PCM & MS
že boli upozornený na možnosť ADPCM (Nekomprimovaný)
takýchto škôd alebo ak sú tieto škody 22 W × 4 (50 Hz až 15 000 Hz,
predvídateľné, a ktoré môžu vzniknúť 5 % THD, 4 Ω zaťaženie obidvoch
akýmkoľvek spôsobom, ktorý súvisí s kanálov) FM tuner
používaním tohto softwaru.
Zaťažovacia impedancia: 4 Ω (4 Ω až 8 Ω Frekvenčný rozsah (F1): 65.0 MHz až
Android™ max) 74.0 MHz
Android je ochranná známka spol. Max. výstupná úroveň (preout): 2.0 V Využiteľná citlivosť (F1): 11 dBf (1.0 μV/
Google Inc.
Loudness: +10 dB (100 Hz), 75 Ω, mono, S/N: 30 dB)
Technické údaje +6.5 dB (10 kHz) (objem: –30 dB) Odstup signál-šum (F1): 72 dB (IEC-A

Všeobecné Ekvalizér (5-pásmový grafický EQ): network)
Frekvencie: 80 Hz/250 Hz/800 Hz/ Frekvenčný rozsah (FM2/FM3): 87.5 MHz
Napájanie: 14.4 V ss (10.8 V až 15.1 V) 2.5 kHz/8 kHz
Systém ukostrenia: záporný pól Rozsah EQ: ±12 dB (krok 2 dB) až108.0 MHz
Maximálny príkon: 10.0 A Využiteľná citlivosť (FM2/FM3): 11 dBf
Rozmery (Š × V × H):
(1.0 μV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)
DIN Odstup signál-šum (FM2/FM3): 72 dB
Šasi: 178 mm × 50 mm × 97 mm Subwoofer (mono):
Nose: 188 mm × 58 mm × 17 mm Frekvencie: 50 Hz/63 Hz/80 (IEC-A network)
D
Šasi: 178 mm × 50 mm × 97 mm Hz /100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz MW tuner
Nose: 170 mm × 46 mm × 17 mm Strmosť: –12 dB/okt, –24 dB/okt
Zisk: +6 dB až –24 dB Frekvenčný rozsah: 531 kHz až 1 602 kHz
Hmotnosť: 0.5 kg Fáze: Normálna/Reverzná Využiteľná citlivosť: 25 μV (S/N: 20 dB)
Odstup signál-šum: 62 dB (IEC-A

USB network)

Štandardná špecifikácia: USB 2.0 LW tuner

full speed Frekvenčný rozsah: 153 kHz až 281 kHz
Maximálny odber: 500 mA Využiteľná citlivosť: 28 μV (S/N: 20 dB)
USB protokol: Odstup signál-šum: 62 dB (IEC-A

MSC (Mass Storage Class) network)
AOA (Android Open Accessory)

2.0 POZNÁMKA
Súborový systém: FAT12, FAT16, Špecifikácia a vzhľad sa môže zmeniť
FAT32 bez predchádzajúceho upozornenia.
MP3 formát dekódovania:
MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

Sk 15

Navštívte www.pioneer-car.eu a zaregistrujte si svoj výrobok.

© 2016 PIONEER CORPORATION. Všetky práva vyhradené.

<127075007251> UW


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Cook Vegetarian - January 2014 UK
Next Book
catálogo contemporáneo