The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-09-19 08:11:40

DEH-4800FD MVH-280FD_CZ-SK

DEH-4800FD MVH-280FD_CZ-SK

DEH-4800FD

Digitální mediální receiver

MVH-280FD

Návod k použití

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

VÝSTRAHA

Výrobek je vybaven laserem
Při nesprávné manipulaci s přístroje v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. Neotvírejte a

nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi.

NEBEZPEČÍ

Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Chraňte se
před přímým zásahem laserového paprsku.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Než začnete

Děkujeme, že jste si koupili produkt značky PIONEER.
Pro zajištění správného používání si před použitím tohoto přístroje pečlivě přečtěte návod k použití. Speciálně
důležitá jsou všechna varování a upozornění v tomto návodu. Návod k použití si uschovejte pro pozdější použití.

Když chcete vyhodit tento produkt, nemixujte ho s běžným komunálním odpadem. Existuje samostatný sběrný
systém pro použité elektronické přístroje v souladu s legislativou, která vyžaduje správnou manipulaci, obnovu a
recyklaci.

Domácí uživatelé členských států EU mohou vrátit jejich použité elektronické produkty zdarma na určených sběrných
místech nebo u prodejce (pokud si koupíte podobný přístroj).

O tomto návodu:
 V následujících instrukcích jsou USB paměti nebo USB audio přehrávače označovány jako „USB zařízení“.
 V tomto návodu jsou přístroje iPod a iPhone označovány jako „iPod“.

Varování:
 Nezkoušejte přístroj sami instalovat nebo opravovat. Instalace nebo oprava tohoto přístroje osobou bez

zkušeností s elektronickými systémy a automobilovým příslušenstvím může být nebezpečná a může
způsobit vystavení se úrazu elektrickým proudem nebo jiným rizikům.
 Nezkoušejte přístroj ovládat během řízení. Před ovládáním tohoto přístroje zaparkujte automobil na bezpečném
místě.

Upozornění:
 Dbejte, aby přístroj nepřišel do kontaktu s tekutinami. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem. Při kontaktu

s tekutinou také může dojít k poškození přístroje, vzniku kouře nebo přehřátí přístroje.
 Vždy udržujte hlasitost tak, abyste slyšeli okolní zvuky.

Pokud zaznamenáte problémy
Pokud přístroj přestane správně fungovat, obraťte se na servisní centrum Pioneer.

1

Obsah

Než začnete .................................................................................................................................................................1 
Obsah ...........................................................................................................................................................................2 
Začněte ........................................................................................................................................................................3 

Základní ovládání......................................................................................................................................................3 
Odpojení čelního panelu ...........................................................................................................................................4 
Příprava dálkového ovladače....................................................................................................................................4 
Nabídka nastavení ....................................................................................................................................................5 
Zrušení demonstračního zobrazení (DEMO OFF)....................................................................................................5 
Nastavení INITIAL.....................................................................................................................................................5 
Rádio ............................................................................................................................................................................5 
Příjem stanic z předvoleb..........................................................................................................................................5 
Paměť nejlepších stanic (BSM).................................................................................................................................6 
Použití funkcí PTY.....................................................................................................................................................6 
CD/USB/iPod/AUX.......................................................................................................................................................6 
Přehrávání.................................................................................................................................................................6 
Operace.....................................................................................................................................................................7 
Užitečné funkce pro iPod ..........................................................................................................................................7 
Režim App ...................................................................................................................................................................8 
Přehrávání aplikace přes tento přístroj .....................................................................................................................8 
Režim Car Remote ......................................................................................................................................................8 
Provedení připojení Car Remote...............................................................................................................................9 
Poslech hudby na zařízení ANdroid..........................................................................................................................9 
Nastavení .....................................................................................................................................................................9 
Nastavení FUNCTION ..............................................................................................................................................9 
Nastavení AUDIO....................................................................................................................................................10 
Nastavení SYSTEM ................................................................................................................................................11 
Nastavení ILLUMINATION......................................................................................................................................11 
Připojení/Instalace ....................................................................................................................................................12 
Připojení ..................................................................................................................................................................12 
Další informace .........................................................................................................................................................14 
Odstraňování závad ................................................................................................................................................14 
Chybová hlášení .....................................................................................................................................................14 
Rady k manipulaci...................................................................................................................................................15 
Kompatibilita s komprimovaným zvukem................................................................................................................15 
Kompatibilita s přístroji iPod....................................................................................................................................16 
Sekvence audio souborů.........................................................................................................................................16 
Ruská znaková sada...............................................................................................................................................16 
Copyright a obchodní značky..................................................................................................................................16 
Specifikace ..............................................................................................................................................................17 

2

Začněte Volitelný dálkový ovladač

Základní ovládání (Pouze pro DEH-4800FD)
DEH-4800FD Dálkový ovladač CD-R320 se prodává samostatně.

12 Dálkový ovladač

Poznámka:
Dálkový ovladač je dodáván pouze s MVH-280FD.

65 4 3 VOLUME +/–
/ MUTE
(1) Knoflík M.C. (MULTI-CONTROL)
(2) Tlačítko SRC (zdroj)/OFF (vypnutí) FUNCTION AUDIO
(3) Uvolňovací tlačítko SRC (zdroj) DISP (displej)
(4) Displej
(5) Tlačítko DISP (Displej)
(6) Tlačítko BAND (pásmo)/ (zpět)
(7) Tlačítko DISP (displej)

MVH-280FD Často používané operace

12 3 Dostupná tlačítka se liší podle přístroje.

Účel Operace

Přístroj Dálkový ovladač

Zapnutí Stiskněte tlačítko Stiskněte tlačítko

napájení* SRC/OFF pro SRC pro zapnutí

zapnutí napájení. napájení.

Stiskněte a Stiskněte a

65 4 podržte tlačítko podržte tlačítko
SRC/OFF pro SRC pro vypnutí
(1) Knoflík M.C. (MULTI-CONTROL)
(2) Tlačítko SRC (zdroj)/OFF (vypnutí) vypnutí napájení. napájení.
(3) Displej
(4) Uvolňovací tlačítko Nastavení Otočte knoflíkem Stiskněte tlačítko
(5) Tlačítko BAND (pásmo)/ (zpět)
(6) Tlačítko DISP (Displej) hlasitosti M.C. VOLUME + nebo

-. Stiskněte

tlačítko MUTE pro

ztišení přístroje.

Stiskněte znovu

pro obnovení

hlasitosti.

Výběr zdroje Stiskněte Stiskněte

opakovaně opakovaně

tlačítko SRC/OFF. tlačítko SRC.

Změna Stiskněte Stiskněte

informací na opakovaně opakovaně

displeji tlačítko DISP. tlačítko DISP.

Návrat do Stiskněte tlačítko Stiskněte tlačítko

předchozího BAND/ . / pro výběr

zobrazení/ následujícího/

seznamu předchozího

adresáře.

Návrat do Stiskněte a ---

normálního podržte tlačítko

zobrazení BAND/ .

z nabídky

* Pokud je modrý/bílý vodič přístroje připojený ke svorce relé
ovládání automatické antény, anténa se po zapnutí přístroje
vysune. Pro zasunutí antény vypněte přístroj.

3

Indikace na displeji Příprava dálkového ovladače

Indikátor Popis Před použitím odstraňte izolační fólii.

LOC Objeví se, když existuje nižší vrstva Jak vyměnit baterii
TP adresářů nebo položek nabídky.
TA Vložte baterii CR2025 -3 V) správně
Objeví se, když stisknete tlačítko . podle polarity (+) a (-).

Objeví se, když je nastavená funkce Varování:
lokálního ladění (strana 9).  Nepolykejte baterii, hrozí chemické popálení.
 Tento přístroj, dodávaný s dálkovým ovladačem,
Objeví se, když je přijímán dopravní
program. obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde k jejímu
spolknutí, hrozí během dvou hodin vnitřní popálení,
Objeví se, když je přijímáno dopravní které může vést ke smrti.
hlášení (strana 9).  Chraňte nové a použité baterie před dětmi. Pokud
dojde ke spolknutí baterie, vyhledejte okamžitě
Objeví se, když je nastavená funkce lékařskou pomoc.
Sound Retriever (strana 10).  Pokud bateriový prostor nejde pevně zavřít,
přestaňte produkt používat a chraňte ho před
Objeví se, když je nastavené náhodné dětmi.
přehrávání.  Nevystavujte baterii nebo dálkový ovladač velkému
horku, jako je přímé sluneční záření nebo oheň.
Objeví se, když je nastavené opakované
přehrávání. Upozornění:
 Při nesprávném vložené hrozí exploze baterie. Pří
Objeví se, když je nastavená funkce
ovládání iPod (strana 8). výměně baterie použijte stejný typ.
 Nemanipulujte s baterií pomocí kovových nástrojů
Odpojení čelního panelu
a neskladujte jí vedle kovových předmětů.
Odpojte čelní panel pro ochranu před krádeží. Před  Pokud baterie vyteče, vyjměte jí a kompletně
odpojení panelu odpojte všechny kabely a přístroje,
připojené k čelnímu panelu a vypněte napájení. vyčistěte bateriový prostor. Pak vložte novou
baterii.
Odpojení Připojení  Při likvidaci použité baterie dodržujte předpisy pro
manipulaci s nebezpečným odpadem, platné ve
Důležité: vaší lokalitě.

 Nevystavujte čelní panel silným nárazům. Důležité:
 Neskladujte dálkový ovladač při vysokých
 Chraňte čelní panel před přímým sluncem a
vysokými teplotami. teplotách nebo na přímém slunci.
 Dbejte, aby dálkový ovladač nespadl na podlahu,
 Vždy uložte odpojený čelní panel do ochranného
pouzdra. může se zaseknout pod brzdový nebo plynový
pedál a způsobit nehodu.

4

Nabídka nastavení Položka nabídky Popis
FM STEP Výběr kroku FM ladění ze 100 kHz
Když po instalaci zapnete napájení, objeví se na „100“, „50“ nebo 50 kHz.
displeji „SET UP: YES“. SP-P/O MODE
„REAR/SUB W.“ Vyberte, pokud je širokopásmový
1. Stiskněte knoflík M.C. reprobox připojený k vodičům
Nabídka nastavení zmizí po 30 sekundách bez „SUB. W/SUB W.“ výstupu zadních reproboxů a
použití. Pokud nyní nechcete provádět nastavení, pokud je subwoofer připojený
otočte knoflíkem M.C pro výběr „NO“ a pak ho „REAR/REAR“ k RCA výstupu.
stiskněte pro potvrzení.
AUTO AMP OFF Vyberte, pokud je pasivní
2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr položky, pak „ON“, „OFF“ subwoofer připojený přímo
ho stiskněte pro potvrzení. k vodičům výstupu zadních
Pro pokračování další položkou nabídky musíte SYSTEM RESET reproboxů a pokud je subwoofer
potvrdit svůj výběr. „YES“, „CANCEL“ připojený k RCA výstupu.

Položka nabídky Popis Vyberte, pokud je širokopásmový
reprobox připojený k vodičům
LANGUAGE Vyberte jazyk pro zobrazování výstupu zadních reproboxů a
„ENG“ (anglicky) k RCA výstupu. Pokud je
„PYC“ (rusky) textových informací širokopásmový reprobox připojený
„TUR“ (turecky) k vodičům výstupu zadních
z komprimovaného audio reproboxů a RCA výstup není
CLOCK SET použitý, vyberte raději „REAR/SUB
souboru. W.“ nebo „REAR/REAR“.
FM STEP Vyberte „OFF“, pokud je výškový
„100“, „50“ Nastavení hodin. reprobox připojený přímo
k některému kanálu, jinak vyberte
Výběr kroku FM ladění ze 100 „ON“ pro automatické zastavení
výstupu zesilovače.
kHz nebo 50 kHz. Vyberte „YES“ pro inicializaci
nastavení přístroje. Přístroj se
3. Když jsou provedena všechna nastavení, automaticky restartuje. (Některá
objeví se „QUIT: YES“. nastavení jsou i po resetu přístroje
Pro návrat k první položce nabídky nastavení zachována.)
otočte knoflíkem M.C. pro výběr „QUIT: NO“ a pak
ho stiskněte pro potvrzení.

4. Stiskněte knoflík M.C. pro potvrzení nastavení.

Poznámka: Rádio

 Nabídku nastavení můžete zrušit stisknutím Frekvence tuneru tohoto přístroje jsou pro použití ve
tlačítka SRC/OFF. vaší oblasti. V jiných oblastech může být příjem špatný.
Funkce RDS (Radiový datový systém) pracuje pouze
 Tato nastavení lze provést kdykoli z nabídky v oblastech, kde FM stanice vysílají RDS signál.
SYSTEM (strana 11) a INITIAL (strana 5).

Zrušení demonstračního zobrazení (DEMO
OFF)

1. Stiskněte knoflík M.C pro zobrazení hlavní Příjem stanic z předvoleb
nabídky.
1. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr „RADIO“.
2. Otočte knoflíkem M.C pro výběr „SYSTEM“,
pak ho stiskněte pro potvrzení. 2. Stiskněte tlačítko BAND/ pro výběr pásma z
„FM1“, „FM2“, „FM3“, „MW“ nebo „LW“.
3. Otočte knoflíkem M.C pro výběr „DEMO OFF“,
pak ho stiskněte pro potvrzení. 3. Stiskněte numerické tlačítko (1/ až 6/ ).

4. Otočte knoflíkem M.C pro výběr „YES“, pak ho Tip:
stiskněte pro potvrzení.  Tlačítka / lze také použít pro výběr předvolby

Nastavení INITIAL stanice, pokud je položka „SEEK“ nastavená na
„PCH“ v nabídce FUNCTION (strana 10).
1. Stiskněte a podržte tlačítko SRC/OFF, dokud se
přístroj nevypne.

2. Stiskněte a podržte tlačítko SRC/OFF pro
zobrazení hlavní nabídky.

3. Otočte knoflíkem M.C pro výběr „INITIAL“, pak
ho stiskněte pro potvrzení.

4. Otočte knoflíkem M.C pro výběr volby, pak ho
stiskněte pro potvrzení.

5

Paměť nejlepších stanic (BSM) CD/USB/iPod/AUX

Šest nejsilnějších stanic je uloženo pod numerická Poznámka:
tlačítka (1/ až 6/ ). CD funkce není dostupná pro MVH-280FD.

1. Po výběru pásma stiskněte knoflík M.C pro Přehrávání
zobrazení hlavní nabídky.
Před připojením přístroje k tomuto zařízení odpojte
2. Otočte knoflíkem M.C pro výběr „FUNCTION“, sluchátka.
pak ho stiskněte pro potvrzení.
12 3 4
3. Otočte knoflíkem M.C pro výběr „BSM“, pak ho
stiskněte pro potvrzení. 65

Pro ruční naladění stanice (1) Tlačítko  (vysunutí disku) (není u modelu MVH-280FD)
(2) Tlačítko SRC/OFF
1. Po výběru pásma stiskněte tlačítko / pro výběr (3) Štěrbina pro vložení disku
stanice. (4) USB port
Stiskněte a podržte tlačítko / a pak je uvolněte pro (5) Vstupní zdířka AUX (3.5 mm stereo jack)
hledání dostupné stanice. Hledání se zastaví, když (6) Knoflík M.C.
přístroj najde stanici. Pro zrušení hledání stiskněte
tlačítko /. CD

Poznámka: 1. Vložte disk do štěrbiny stranou s potiskem nahoru.
 Položka „SEEK“ musí být nastavená na „MAN“
Pro vysunutí disku nejprve zastavte přehrávání a pak
v nabídce FUNCTION (strana 10). stiskněte tlačítko .

Pro ruční uložení stanic USB zařízení (včetně Android)/iPod

1. Během příjmu stanice, kterou chcete uložit, 1. Otevřete kryt USB portu.
stiskněte a podržte jedno z numerických tlačítek (1/
až 6/ ), dokud nepřestane blikat. 2. Připojte USB zařízení/iPod pomocí vhodného kabelu.

Použití funkcí PTY Poznámka:
 Pro automatické přepnutí na „USB“ zdroj, když je USB
Přístroj hledá stanice podle informace PTY (typ programu).
zařízení/iPod připojený k tomuto přístroji, nastavte „USB
1. Během FM příjmu stiskněte tlačítko . AUTO“ v nabídce „SYSTEM“ na „ON“ (strana 11).

2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr typu programu z Upozornění:
„NEWS/INFO“, „POPULAR“, „ CLASSICS“ nebo Použijte volitelný Pioneer USB kabel (CD-U50E) pro připojení
„OTHERS“. USB paměťového zařízení, protože jakékoli zařízení
připojené přímo k přístroji přesahuje z přístroje, což může být
3. Stiskněte knoflík M.C. nebezpečné.
Přístroj začne hledat stanic. Když je stanice nalezena,
její název se zobrazí. Před odpojením zařízení zastavte přehrávání.

Poznámka: AOA připojení
 Pro zrušení hledání stiskněte knoflík M.C.
 Program pro některé stanice se může lišit od programu, Pro detaily o AOA připojení viz. strana 8.

indikovaného vysílaným kódem PTY.
 Pokud není nalezena žádná stanice, vysílající

požadovaný typ programu, zobrazí se NOT FOUND na
dvě sekundy a pak se tuner vrátí k původní stanici.

Seznam PTY
Pro detaily o seznamu kódů PTY navštivte následující
stránky:
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/121/tech/caraudio/pty
.html

6

MTP připojení Účel Operace

Zařízení s operačním systémem Android OS 4.0 nebo Abecední hledání (pouze 1. Stiskněte tlačítko pro
vyšším lze připojit k tomuto přístroji přes MTP iPod)
s použitím kabelu, dodávaného se zařízením. Avšak zobrazení seznamu.
podle připojeného zařízení a počtu souborů v zařízení 2. Otočte knoflíkem M.C.

audio soubory/skladby nemusí být možné přehrávat přes pro výběr požadovaného
MTP. Pamatujte, že MTP připojení není kompatibilní se seznamu kategorie, pak
soubory formátu WAV a FLAC.
stiskněte tlačítko pro
Poznámka:
 Pokud použijete MTP připojení, musí být „ANDROID vstup do režimu

WIRED“ v nabídce „SYSTEM“ nastaveno na „MEMORY“ abecedního hledání.
(strana 11).
(Dvojité otočení

knoflíkem M.C. také

přepne do režimu

abecedního hledání.)

3. Otočte knoflíkem M.C.

pro výběr písmene, pak

ho stiskněte pro

AUX zobrazení abecedního

1. Připojte stereo mini konektor do vstupní zdířky AUX. seznamu.
2. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr „AUX“ jako
Pro zrušení abecedního
zdroje.
hledání stiskněte tlačítko
Poznámka:
 Pokud je v nastavení SYSTEM položka „AUX“ BAND/ .

nastavená na „OFF“, „AUX“ nelze vybrat jako zdroj Opakované přehrávání Stiskněte tlačítko 6/ .
(strana 11).
Náhodné přehrávání Stiskněte tlačítko 5/ .

Celkové náhodné Stiskněte a podržte tlačítko 5/

přehrávání (pouze iPod) .

Pauza/pokračování Stiskněte tlačítko 4/PAUSE.

přehrávání

Sound Retriever* Stiskněte tlačítko 3/S.Rtrv.
„1“: Efektivní pro nízké
Operace kompresní poměry.
„2“: Efektivní pro vysoké
Můžete provést různá nastavení v nabídce FUNCTION Návrat do kořenového kompresní poměry.
(strana 9).
Pamatujte, že následující operace nefungují pro zařízení adresáře (pouze Stiskněte a podržte tlačítko
AUX. Pro ovládání zařízení AUX použijte ovládání na
samotném zařízení. CD/USB)* .

Přepnutí mezi Stiskněte tlačítko BAND/ .

komprimovaným audio a

Účel Operace CD-DA (pouze CD)
Výběr adresáře/alba*
Stiskněte tlačítko 1/ nebo Změna jednotky v USB Stiskněte tlačítko BAND/ .

2/. zařízení

Výběr stopy/skladby Stiskněte tlačítko  nebo (Pouze zařízení, které

(kapitoly) . podporuje protokol USB

Rychlé přehrávání Stiskněte a podržte tlačítko mass storage device

class.)

vpřed nebo vzad  nebo . * Pouze komprimované audio soubory.

Hledání souboru 1. Stiskněte tlačítko pro

v seznamu zobrazení seznamu.

2. Otočte knoflíkem M.C. Užitečné funkce pro iPod

pro výběr Režim propojeného přehrávání

požadovaného souboru Můžete přistupovat ke skladbám na základě aktuálně
přehrávaného umělce, alba nebo žánru.
(adresáře) nebo
1. Během poslechu skladby stiskněte a podržte tlačítko
kategorie, pak ho pro vstup do režimu propojeného přehrávání.

stiskněte pro potvrzení. 2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr režimu „ARTIST“,
„ALBUM“ nebo „GENRE“, pak ho stiskněte pro
3. Otočte knoflíkem M.C. potvrzení.
Vybraná skladba/album bude přehrávána po aktuálně
pro výběr přehrávané skladbě.

požadovaného Poznámka:
 Vybraná skladba/album může být zrušena, pokud
souboru, pak ho
použijete jiné funkce, např. rychlé přehrávání vpřed a
stiskněte pro potvrzení. vzad.

Přehrávání začne.

Prohlížení seznamu Stiskněte knoflík M.C., když
souborů vybraného
adresáře/kategorie* je vybrán adresář/kategorie.

Přehrávání skladby Stiskněte a podržte knoflík
z vybraného M.C., když je vybrán
adresáře/kategorie* adresář/kategorie.

7

Ovládání iPod Přehrávání aplikace přes tento přístroj

Můžete ovládat přístroj přes připojený iPod. 1. Propojte tento přístroj s mobilním zařízením.
Následující modely iPod nejsou kompatibilní s touto funkcí:  iPhone přes USB (strana 6).
- iPod nano 1. generace, iPod s videem
2. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr "APP".
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko BAND/ , pak
vyberte režim ovládání. 3. Ovládejte mobilní zařízení pro spuštění
„CTRL iPod“: iPod funkce tohoto přístroje lze ovládat aplikace.
z připojeného zařízení iPod.
„CTRL AUDIO“: iPod funkce tohoto přístroje lze ovládat Základní ovládání
pouze tlačítky na přístroji. V tomto režimu připojený iPod
nelze zapnout nebo vypnout. Můžete provést různá nastavení v nabídce FUNCTION
(strana 9).
Poznámka:
 Přepnutí režimu ovládání na „CTRL iPod“ zapne pauzu Účel Operace
Výběr stopy
přehrávání. Použijte připojený iPod pro pokračování Stiskněte tlačítko  nebo
přehrávání. Rychlé přehrávání .
 Následující operace jsou stále dostupné z přístroje, i vpřed nebo vzad.
když je režim ovládání nastavený na „CTRL iPod“: Pauza/Pokračování Stiskněte a podržte tlačítko
- Pauza, rychlé přehrávání vpřed/vzad, výběr přehrávání  nebo .

skladby/kapitoly. Stiskněte tlačítko BAND/ .
 Hlasitost lze nastavit pouze z tohoto přístroje.
Režim Car Remote
Režim App
Můžete ovládat přístroj z aplikace Car Remote
Můžete použít poslech aplikace na zařízení instalované na zařízení iPhone/Android. V některých
iPhone/Android přes tento přístroj. V některých případech můžete ovládat funkce aplikace, jako výběr
případech můžete ovládat aplikaci z tohoto přístroje. zdroje, pauzu atd. pomocí tohoto přístroje.
Pro detaily o kompatibilních zařízeních viz. naše Pro detaily o dostupných operacích v aplikaci viz.
webové stránky. návod k aplikaci.

Důležité: Varování:
Použití aplikací třetích stran může vyžadovat  Nepokoušejte se ovládat aplikaci během řízení.
poskytnutí osobních identifikačních informací, ať
vytvořením uživatelského účtu nebo jinak, a pro Před ovládáním aplikace sjeďte ze silnice a
některé aplikace poskytnutí geolokačních údajů. zaparkujte na bezpečném místě.

Pro uživatele iPhone Pro uživatele iPhone
Tato funkce je kompatibilní s přístroji iPhone a iPod Tato funkce je kompatibilní s přístroji iPhone (iPhone 5
touch s iOS 5.0 nebo vyšším. nebo novější) a iPod touch s iOS 8.0 nebo vyšším.

Poznámka: Pro uživatele zařízení Android
 Společnost Pioneer není odpovědná za aplikace a Tato funkce je kompatibilní s přístroji, majícími
instalovaný Android OS 4.1 nebo vyšší a také
obsah třetích stran. Obsah a funkčnost takových podporujícími a AOA (Android Open Accessory) 2.0.
aplikací je zcela na odpovědnosti poskytovatele
těchto aplikací. Poznámka:
Některá Android zařízení, připojená přes AOA 2.0
nemusejí pracovat správně nebo mohou vydávat zvuky
podle provedení jejich softwaru, bez ohledu na verzi
OS.

8

Provedení připojení Car Remote Nastavení

1. Propojte tento přístroj s mobilním zařízením. V hlavní nabídce můžete provést různá nastavení.
 Zařízení iPhone/Android přes USB (strana 6).
Pokračujte krokem 6, pokud vyberete USB 1. Stiskněte knoflík M.C. pro zobrazení hlavní
připojení pro iPhone. nabídky.

2. Stiskněte knoflík M.C. pro zobrazení hlavní 2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr jedné z
nabídky. následujících kategorií, pak ho stiskněte pro
potvrzení.
3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr "SYSTEM",  Nastavení FUNCTION (strana 9)
pak ho stiskněte pro potvrzení.  Nastavení AUDIO (strana 10)
 Nastavení SYSTEM (strana 11)
4. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „ANDROID  Nastavení ILLUMINATION (strana 11)
WIRED“, pak ho stiskněte pro potvrzení.
3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr volby, pak ho
5. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „APP stiskněte pro potvrzení.
CONTROL“ pro Android zařízení připojené přes
USB. Nastavení FUNCTION
Pokud je vybráno „ON“ v „P.APP AUTO ON“
(strana 11), aplikace Car Remote na Android Položky nabídky se liší podle zdroje.
zařízení se spustí automaticky a všechny kroky
jsou dokončeny. Položka Popis
nabídky
Poznámka: FM SETTING Přizpůsobuje úroveň kvality
Pokud aplikace Car Remote není ještě na vašem
Android zařízení nainstalovaná, objeví se na "TALK", zvuku podmínkám vysílaného
Android zařízení hlášení s výzvou k instalaci "STANDARD",
aplikace. Vyberte „OFF“ v „P.APP AUTO ON“ pro "MUSIC" signálu FM pásma. (Dostupné
vymazání hlášení (strana 11). BSM
pouze, když je vybráno pásmo
6. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr REGIONAL
libovolného zdroje. FM.)
"ON", "OFF"
7. Spusťte aplikaci Car Remote na mobilním Automaticky uloží šest
zařízení. LOCAL
nejsilnějších stanic pod
Poznámka: numerická tlačítka (1/ až 6/ ).
Aplikaci pro iPhone také můžete spustit stisknutím a
podržením knoflíku M.C. Omezí příjem na specifické

regionální programy, když je

vybráno AF (hledání alternativní

frekvence). (Dostupné pouze,

když je vybráno pásmo FM.)

Omezí ladění stanic podle síly

signálu.

Poslech hudby na zařízení ANdroid FM: "OFF",
"LV1", "LV2",
1. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr "LV3", "LV4"
„ANDROID“. MW/LW: "OFF",
"LV1", "LV2"
Účel Operace
Výběr stopy TA

Stiskněte tlačítko  Příjem aktuální dopravní
informace, pokud je dostupná.
nebo . "ON", „OFF“ (Dostupné pouze, pokud je
vybráno pásmo FM.)
Rychlé přehrávání Stiskněte a podržte

vpřed nebo vzad. tlačítko  nebo .

Pauza/Pokračování Stiskněte tlačítko

přehrávání 4/PAUSE.

Sound Retriever Stiskněte tlačítko

3/S.Rtv.

„1“: Efektivní pro nízké

kompresní poměry.

„2“: Efektivní pro vysoké

kompresní poměry.

9

Položka nabídky Popis Položka nabídky Popis
AF EQ SETTING
Umožní přístroji přeladit Vyberte nebo přizpůsobte
"ON", "OFF"
na jinou frekvenci, ekvalizační křivku.
NEWS
poskytující stejnou "SUPER BASS", "CUSTOM1" lze nastavit
"ON", "OFF" "POWERFUL",
stanici. (Dostupné "NATURAL", samostatně pro každý zdroj.
SEEK "VOCAL",
pouze, když je vybráno "CUSTOM1", Avšak každá následující
"MAN", "PCH" "CUSTOM2",
pásmo FM.) "FLAT" kombinace je automaticky
S.RTRV
Přerušení aktuálního nastavena na stejné
USB iPod
zdroje programem nastavení.
"1" (efektivní pro nízké
kompresní poměry) zpráv. (Dostupné pouze,  USB, iPod, ANDROID a
"2" (efektivní pro vysoké
kompresní poměry) když je vybráno pásmo Vyberte ekvalizační APP (iPhone)
"OFF"
FM.) pásmo a úroveň pro
AUDIO BOOK
Přiřadí tlačítka / pro další přizpůsobení. "CUSTOM2" je sdílené
iPod nastavení, použité pro
ladění stanic (ruční Pásmo ekvalizéru: všechny zdroje.
"FASTER", "NORMAL",
"SLOWER" ladění) nebo pro výběr "80HZ", "250HZ",

PAUSE stanice z předvolby. "800HZ", "2.5KHZ", Ekvalizér také můžete

Vylepšení "8KHZ" přepnout tlačítkem .

komprimovaného zvuku Ekvalizační úroveň:

a obnovení bohatého "+6" až "-6"

zvuku. LOUDNESS Kompenzace pro čistý zvuk
při nízké hlasitosti.
Není dostupné když: "OFF", "LOW",
Vyberte fázi subwooferu.
 Je přehráván disk "MID", "HI"

CD-DA/CD-TEXT. SUB.W**

 Je přehráván soubor "NOR", "REV",

FLAC. "OFF"

Změna rychlosti SUB.W CTRL**,*** Pouze frekvence nižší než
nastavená vystupují ze
přehrávání. (Není Mezní frekvence: subwooferu.

dostupné, pokud je v "50HZ", "63HZ",

režimu ovládání vybráno "80HZ", "100HZ",

"CONTROL iPod/CTRL "125HZ", "160HZ",

iPod"). "200HZ"

Pauza nebo pokračování Výstupní úroveň:

přehrávání. "-24" až "+6"

Strmost:

Nastavení AUDIO "-12", "-24"

BASS BOOST Vyberte úroveň zesílení basů.

Položka nabídky Popis "0" až "+6" Pouze frekvence vyšší než
FADER* mezní frekvence horní
Nastavení vyvážení předních a HPF SETTING pásmové propusti (HPF)
BALANCE zadních reproboxů. vystupují z reproboxů.
Mezní frekvence:
Nastavení vyvážení levých a Nastavte úroveň hlasitosti pro
pravých reproboxů. "OFF", "50HZ", každý zdroj kromě FM.
Avšak každá následující
"63HZ", "80HZ", kombinace je automaticky
nastavena na stejné
"100HZ", "125HZ", nastavení.
 USB, iPod, ANDROID a
"160HZ", "200HZ"
APP (iPhone)
Strmost:

"-12", "-24"

SLA

"+4" až "-4"

* Není dostupné, když je "SUB.W/SUB.W" vybráno v "SP-P/O
MODE" nabídky INITIAL (strana 5).
** Není dostupné, když je "REAR/REAR" vybráno v "SP-P/O
MODE" nabídky INITIAL (strana 5).
*** Není dostupné, když je "OFF" vybráno v "SUB.W".

10

Nastavení SYSTEM Nastavení ILLUMINATION

Tato nabídka je také přístupná, když je vypnuté Položka nabídky Popis
napájení. Změna jasu displeje.
DIM SETTING
Položka nabídky Popis „SYNC CLOCK“, Změna jasu displeje. Rozsah
LANGUAGE „MANUAL“ nastavení závisí na nastavení
„ENG“ (Anglicky) Vyberte jazyk pro zobrazování „DIM SETTING“.
„PYC“ (Rusky) BRIGHTNESS
„TUR“ (Turecky) textových informací „1“ až „10“
CLOCK SET
12H/24H z komprimovaných audio
„12H“, „24H“
AUTO PI souborů.
„ON“, „OFF“
Nastavení hodin (strana 5).
AUX
„ON“, „OFF“ Vyberte formát času.

MUTE MODE Hledání jiných stanic se
„MUTE“,
„20dB ATT“, stejným programem, i při
„10dB ATT“
PW SAVE* použití stanice z předvolby.
„ON“, „OFF“
Nastavte na „ON“ při použití
ANDROID
WIRED pomocného zařízení,
„MEMORY“,
„APP CONTROL“ připojeného k přístroji.
P.APP AUTO ON
„ON“, „OFF“ Automatické ztišení nebo

USB AUTO ztlumení zvuku, když je přijat
„ON“, „OFF“
signál ze zařízení s funkcí

„MUTE“.

Snížení spotřeby z baterie.

Zapnutí zdroje je jediná

přípustná operace, když je

tato funkce zapnutá.

Vyberte odpovídající metodu

připojení podle vašeho

Android zařízení.

Vyberte „ON“ pro automatické

spuštění aplikace Car

Remote, když je Android

zařízení připojeno k tomuto

přístroji přes AOA. (Není

dostupné, když je v

„ANDROID WIRED“

nastaveno „MEMORY“.

Vyberte „ON“ pro automatické

přepnutí na „USB“ zdroj, když

je USB zařízení/iPod

připojený k tomuto přístroji.

Vyberte „OFF“ když je USB

zařízení/iPod připojený

k tomuto přístroj pouze pro

nabíjení.

* „PW SAVE“ je zrušeno, pokud je automobilová
baterie odpojena a je nutné ho znovu zapnout po
novém připojení baterie. Když je „PW SAVE“
nastaveno na „OFF“, tak podle metody připojení přístroj
může odebírat energii z baterie, pokud klíček
zapalování nemá polohu ACC (příslušenství).

11

Připojení/Instalace Napájecí vodič

Připojení

Důležité:

 Při instalaci tohoto přístroje do vozidla bez polohy ACC
(příslušenství) na klíčku zapalování nepřipojení červeného vodiče ke
svorce, detekující použití klíčku zapalování, může vést k vybití
baterie.

F ACC O FO
OF
OF
N STAR
N STAR
TT

ACC poloha Bez ACC polohy

 Použití tohoto přístroje za jiných než dále uvedených podmínek může (1) Do vstupu napájecího vodiče
vést k požáru nebo k závadě. (2) Podle typu vozidla se funkce (3) a (5) může lišit. V tomto případě
- Automobily s 12 V baterií a zápornou zemí.
- Reproboxy s 100 W (maximální vstupní výkon) a 4 Ω až 8 Ω připojte (4) k (5) a (6) k (3).
(hodnota impedance). Nepoužívejte s tímto přístrojem (3) Žlutá
reproboxy s impedancí 1 Ω až 3 Ω.
Zálohování (nebo příslušenství)
 Aby nedošlo ke zkratu, přehřátí nebo závadě, dodržujte následující
body. (4) Žlutá
- Před instalací odpojte záporný pól baterie. Připojte ke svorce trvalého napájení 12 V.
- Zajistěte připojovací vodiče spojkami a izolační páskou.
Omotejte izolační pásku kolem vodičů, které jsou v kontaktu s (5) Červená
kovovými částmi pro jejich ochranu. Příslušenství (nebo zálohování)
- Umístěte všechny vodiče dál od pohyblivých částí, jako je řadicí
páka nebo posuny sedadel. (6) Červená
- Umístěte všechny vodiče dál od horkých míst, jako je výstup Připojte ke svorce ovládané klíčkem zapalování (12 V ss).
topení.
- Nepřipojujte žlutý vodič k baterii jeho protažením otvorem do (7) Propojte vodiče stejné barvy.
prostoru motoru. (8) Černá (zemnící kostra)
- Zaizolujte konektory nepřipojených vodičů izolační páskou. (9) Modrá/bílá
- Nezkracujte žádné vodiče.
- Nikdy neodstraňujte izolaci napájecího vodiče tohoto přístroje Pozice pinu ISO konektoru se liší podle typu vozidla. Propojte (9) a
za účelem napájení jiného zařízení. Proudová kapacita vodiče (11), pokud je pin 5 ovládání antény. U jiného typu vozidla nikdy
je omezená. nepropojujte (9) a (11).
- Používejte pouze pojistky specifikovaných hodnot. (10) Modrá/bílá
- Nikdy nepřipojujte záporné vodiče reproboxů přímo k zemi. Připojte ke svorce systémového ovládání výkonového zesilovače
- Nikdy vzájemně nespojujte záporné vodiče několika reproboxů. (max. 300 mA, 12 V ss).
(11) Modrá/bílá
 Když je tento přístroj zapnutý, je přes modrobílý vodič posílán řídící Připojte ke svorce ovládacího relé automatické antény (max. 300 mA,
signál. Připojte tento vodič k systému dálkového ovládání externího
zesilovače nebo k řídící svorce relé automatické antény (max. 300 12 V ss).
mA, 12 V ss). Pokud je automobil vybavený okenní anténou, připojte (12) Žlutá/černá
jí ke svorce napájení anténního zesilovače.
Pokud používáte zařízení s funkcí MUTE, propojte tento vodič
 Nikdy nepřipojujte modrobílý vodič ke svorce napájení externího s vodičem Audio Mute daného zařízení. Pokud ne, vodič Audio Mute
výkonového zesilovače. Také ho nikdy nepřipojujte ke svorce nikam nepřipojujte.
napájení automatické antény. Jinak může dojít k vybití baterie nebo (13) Reproduktorové vodiče*
k závadě. Bílá: Čelní levý (+)
Bílá/černá: Čelní levý (-)
 Černý vodič je zemnící. Zemnící vodiče tohoto přístroje a dalších
produktů (speciálně vysoko proudových produktů, jako jsou Šedá: Čelní pravý (+)
výkonové zesilovače), musejí být připojené samostatně. Jinak, při Šedá/černá: Čelní pravý (-)
náhodném odpojení, může dojít k požáru nebo k závadě. Zelená: Zadní levý (+)
Zelená/černá: Zadní levý (-)
Tento přístroj Fialová: Zadní pravý (+) nebo subwoofer (+)
Fialová/černá: Zadní pravý (-) nebo subwoofer (-)
(14) ISO konektor
V některých vozidlech může být ISO konektor rozdělený do dvou
částí. V tomto případě připojte oba konektory.

(1) Vstup napájecího vodiče * Použijte reproboxy se vstupní kapacitou 100 W nebo více (doporučeno).
(2) Zadní výstup nebo výstup subwooferu
Poznámky:
(3) Čelní výstup  Změňte výchozí nabídku tohoto přístroje. Viz. "SP-P/O MODE"
(4) Pojistka (15 A)
(5) Vstup drátového dálkového ovládání (strana 5). Výstup subwooferu tohoto přístroje je monofonní.
 Při použití subwooferu připojte subwoofer k fialovému a
Lze připojit adaptér drátového dálkového ovládání (prodávaný
samostatně). fialovočernému vodiči tohoto přístroje. Nepřipojujte nic k zelenému a
(6) Anténní vstup zelenočernému vodiči.

12

 Připojte k baterii přímo i přes připojení k napájecímu vodiči DIN montáž
automobilu v případě, že přístroj nepracuje správně v důsledku
nedostatečného napájení. 1. Vložte dodaný montážní držák do palubní desky.
2. Zajistěte montážní držák na místo tak, že
 Pro připojení ke svorkám +12 V a GND použijte vodiče s minimálním
průřezem 2 mm2, protože při plném výkonu jimi protéká proud více šroubovákem ohnete kovové výstupky (90°).
jak 15 A.
1
 Všechny napájecí vodiče, připojení ke kladné svorce baterie, by měly
být jištěny pojistkou umístěnou nejdále 450 mm od baterie, dříve než (1) Palubní deska 2
projdou skrz jakoukoli kovovou část, pokud jsou připojen přímo
k svorkám baterie. (2) Montážní držák

 Ujistěte se, že vodiče automobilové baterie, připojené k automobilu  Ujistěte se, že je přístroj bezpečně nainstalovaný na
(ke kostře)* mají průřez minimálně stejný, jako napájecí vodič,
připojený od baterie k tomuto přístroji.

Méně než 450 mm

místě. Nestabilní instalace může způsobit

přeskakování zvuku nebo jinou závadu.

Pojistka (15 A) Pokud nepoužijete dodaný montážní držák

+12 V baterie automobilu

Pro detaily se obraťte na prodejce, pokud budete mít jakékoli otázky nebo 1. Srovnejte otvory na montážním držáku s otvory na
problémy, týkající se připojení. stranách přístroje pro připevnění držáku.

Výkonový zesilovač (prodávaný

samostatně)

Proveďte toto připojení při použití volitelného zesilovače. 2. Utáhněte dva šrouby na každé straně.
13

(1) Systémové dálkové ovládání 2
Připojte k modrému/bílému vodiči. (1) Samořezný šroub (5 x 9 mm) (není v příslušenství)
(2) Montážní držák
(2) Výkonový zesilovač (prodávaný samostatně) (3) Palubní deska nebo konzole
(3) Připojte RCA kabelem (prodávaný samostatně)
(4) Do čelního výstupu Vyjmutí přístroje (instalace s dodaným montážním
(5) Čelní reproboxy držákem)
(6) Do zadního výstupu nebo výstupu subwooferu
(7) Zadní reprobox nebo subwoofer 1. Sejměte rámeček.

Instalace (1) Rámeček
(2) Západka
Důležité:  Sejmutí čelního panelu umožňuje lepší přístup k
 Před konečnou instalací zkontrolujte všechna propojení a systémy.
 Nepoužívejte neautorizované díly, protože může dojít k závadě. rámečku.
 Konzultujte s technikem, pokud instalace vyžaduje vrtání otvorů nebo  Při připojování rámečku nasměrujte stranu se

jinou modifikaci vozidla. západkou dolu.
 Neinstalujte přístroj tam, kde:
2. Vložte dodané vytahovací klíče po stranách
- může vadit ovládání vozidla. přístroje, aby zapadly na místo.
- může způsobit úraz při náhlém zastavení vozidla.
 Polovodičový laser se může poškodit, pokud se přehřeje. Instalujte 3. Vytáhněte přístroj z palubní desky.
přístroj dál od horkých míst, jako je výstup topení.
 Optimální výkonnost je zajištěna při instalaci přístroje v úhlu menším
než 60°.

60°

 Při instalaci zajistěte správné chlazení přístroje ponecháním volného
prostoru kolem zadního panelu a stočením volných vodičů tak, aby
neblokovaly větrací otvory.

Volný prostor 5 cm

5cm

13

Další informace SKIPPED
Vložený disk obsahuje DRM chráněné soubory.
Odstraňování závad
Chráněné soubory jsou přeskočeny.
Displej se automaticky vrací k běžnému zobrazení.
Neprovedli jste 30 sekund žádnou operaci. PROTECT
Všechny soubory na vloženém disku jsou chráněné DRM.
Proveďte operaci znovu.
Vyměňte disk.
Rozsah opakovaného přehrávání se neočekávaně mění.
Podle rozsahu opakovaného přehrávání se vybraný rozsah může změnit, USB paměťové zařízení/iPod
když vyberete jiný adresář nebo stopu nebo během rychlého přehrávání
vpřed/vzad. FORMAT READ
Někdy je zde zpoždění mezi spuštěním přehrávání a výstupem zvuku.
Vyberte rozsah opakovaného přehrávání znovu.
Vyčkejte, dokud hlášení nezmizí a neozve se zvuk.
Podadresář není přehráván.
Podadresáře nelze přehrávat, když je vybráno FLD (opakování adresáře). NO AUDIO
Nejsou zde žádné skladby.
Vyberte jiný rozsah opakovaného přehrávání.
Přeneste audio soubory na USB paměťové zařízení a připojte
Zvuk je přerušovaný. ho.
Pokud používáte zařízení jako mobilní telefon, může docházet ke Připojené USB paměťové zařízení má zapnuté zabezpečení.
slyšitelnému rušení. Proveďte instrukce k USB paměťovému zařízení pro vypnutí
zabezpečení.
Umístěte elektrické zařízení, způsobující rušení, dál od tohoto
přístroje. SKIPPED
Připojené USB paměťové zařízení obsahuje DRM chráněné soubory.

Chráněné soubory jsou přeskočené.

Chybová hlášení PROTECT
Všechny soubory na USB paměťovém zařízení jsou chráněné DRM.
Společná
Vyměňte USB paměťové zařízení.
AMP ERROR
Tento přístroj selhal nebo je chybné připojení reproboxů. N/A USB
Aktivovaly se ochranné obvody. Připojené USB paměťové zařízení není podporované tímto přístroje.

Zkontrolujte připojení reproboxů. Pokud chyba nezmizí ani po Připojte zařízení vyhovující USB Mass Storage Class.
vypnutí/zapnutí zapalování, kontaktujte servis Pioneer. Odpojte vaše zařízení a nahraďte je kompatibilním USB
paměťovým zařízením.
NO XXXX (např. NO TITLE).
Chybí textová informace. HUB ERROR
USB je připojené přes USB rozbočovač, což není podporováno tímto
Přepněte zobrazení nebo přehrávejte jinou stopu/soubor. přístrojem.

CD přehrávač (Pouze pro DEH-4800FD) Připojte USB zařízení přímo k tomuto přístroji pomocí USB
kabelu.
ERROR-07, 11, 12, 17, 30
Disk je špinavý. CHECK USB
USB konektor nebo USB kabel má zkrat.
Vyčistěte disk.
Disk je poškrábaný. Zkontrolujte USB konektor a USB kabel, zda není poškozený.
Připojené USB paměťové zařízení má větší příkon, než je přípustný.
Vyměňte disk.
Odpojte USB paměťové zařízení a nepoužívejte ho. Přepněte
ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0 klíček zapalování do polohy OFF a znovu do polohy ACC nebo
Je zde elektrická nebo mechanická závada. ON a připojte kompatibilní USB paměťové zařízení.
iPod pracuje správně, ale nenabíjí se.
Vypněte a znovu zapněte zapalování nebo přepněte na jiný Ujistěte se, že propojovací kabel pro iPod není zkratovaný
zdroj a pak zpět na CD přehrávač. (např. kovovým předmětem). Po kontrole přepněte klíček
zapalování do polohy OFF a znovu do polohy ON a odpojte a
znovu připojte iPod.

ERROR-15 ERROR-19
Vložený disk je prázdný. Komunikační chyba.

Vyměňte disk. Proveďte následující operace.
- Přepněte klíček zapalování do polohy OFF a znovu do
ERROR-23
Nepodporovaný CD formát. polohy ON.
- Odpojte USB paměťové zařízení.
Vyměňte disk.
- Změňte zdroj.
FORMAT READ Pak se vraťte ke zdroji USB.
Někdy je zde zpoždění mezi spuštěním přehrávání a než je slyšet zvuk. Chyba iPod.
Odpojte kabel od přístroje iPod. Když se objeví hlavní nabídka
Vyčkejte, dokud hlášení nezmizí a neuslyšíte zvuk. iPod, připojte iPod a resetujte ho.

NO AUDIO ERROR-23
Vložený disk neobsahuje přehratelné soubory. USB paměťové zařízení není správně naformátované.

Vyměňte disk. USB paměťové zařízení musí být naformátované v systému
FAT12, FAT16 nebo FAT32.

14

ERROR-16 iPod
Verze firmware iPod je stará.
 Nenechávejte iPod na místech s vysokou teplotou.
Aktualizujte verzi iPod.  Během jízdy iPod pevně zajistěte. Nenechejte iPod spadnout na
Chyba iPod.
podlahu, kde může být zachycen pod plynový nebo brzdový pedál.
Odpojte kabel od přístroje iPod. Když se objeví hlavní nabídka  Nastavení přístroje iPod, jako ekvalizér a opakované přehrávání, se
iPod, připojte iPod a resetujte ho.
automaticky změní, když je iPod připojený k tomuto přístroji. Jakmile
STOP je iPod odpojen, nastavení se vrátí k původním hodnotám.
V aktuálním seznamu nejsou žádné stopy.  Nekompatibilní text, uložený na přístroji iPod, se na tomto přístroji
nezobrazí.
Vyberte seznam, obsahující skladby.
Kompatibilita s komprimovaným zvukem
NOT FOUND
Žádné odpovídající skladby.  Pouze prvních 32 znaků lze zobrazit jako název souboru (včetně
přípony souboru) nebo jako název adresáře.
Přeneste skladby do přístroje iPod.
 Tento přístroj nemusí pracovat správně podle aplikace, použité pro
Aplikace kódování WMA souborů.

START UP APP  Může zde být malé prodlení na začátku přehrávání audio souborů,
Aplikace není spuštěná. obsahujících obrazová data nebo audio souborů uložených na USB
paměťovém zařízení, které obsahuje složitou strukturu adresářů.
Ovládejte mobilní zařízení pro spuštění aplikace.
 Ruský text pro zobrazení na tomto přístroji by měl být kódován v
Rady k manipulaci jedné z následujících znakových sad:
- Unicode (UTF-8, UTF-16)
Disky a přehrávač - Znaková sada jiná než Unicode, která je použitá v prostředí
Windows a je nastavená na ruštinu.
Používejte pouze disky, mající jedno z následujících dvou log.
Upozornění:
 Požívejte pouze 12 cm disky.  Společnost Pioneer negarantuje kompatibilitu se všemu USB
 Používejte pouze běžné, plně kruhové disky.
 Následující typy disků nelze používat s tímto přístrojem: paměťovými zařízeními a nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli
ztrátu dat z mediálních přehrávačů, smartphonů nebo jiných přístrojů
- Duální disky při použití s tímto zařízením.
- 8 cm disky: Použití takových disků s adaptérem může způsobit  Nenechávejte USB paměťové zařízení na místech s vysokou
teplotou.
závadu přístroje.
- Disky zvláštních tvarů. Soubory WMA
- Jiné disky než CD.
- Poškozené disky včetně disků, které jsou prasklé nebo ohnuté. Přípona souboru: .wma
- Disky CD-R/RW, které nebyly finalizované. Bitová rychlost: 48 kbit/s až 320 kbit/s (CBR), 48 kbit/s až 384 kbit/s (VBR)
 Nedotýkejte se lesklého povrchu disku. Vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 Když disky nepoužíváte, skladujte je v jejich krabičkách. Windows Media™ Audio Professional, Lossless, Voice/DRM
 Nelepte na disky žádné nálepky a nepoužívejte ne jejich povrch Stream/Stream s videem: Nekompatibilní
chemické látky.
 Pro čištění disků použijte měkký hadřík a čistěte je tahy od středu k Soubory MP3
okraji.
 Kondenzace vlhkosti může dočasně ovlivnit funkci přehrávače. Přípona souboru: .mp3
Nechejte ho cca hodinu při vyšší teplotě. Také odstraňte z disku Bitová rychlost: 8 kbit/s až 320 kbit/s (CBR), VBR
vlhkost měkkým hadříkem. Vzorkovací frekvence: 8 kHz až 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz pro
 Přehrávání disků nemusí být možné z důvodu charakteristik disku, zdůraznění)
formátu disku, nahrávací aplikaci, prostředí přehrávání, podmínek Kompatibilní verze ID3 Tag: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 Tag verze 2.x má
skladování atd. přednost před verzí 1.x)
M3u seznam přehrávání: Nekompatibilní
 Nerovnosti silnice mohou způsobovat přeskakování přehrávání disku. MP3i (MP3 interaktivní), mp3 PRO: Nekompatibilní

 Nelepte na disky žádné samolepky nebo jiný materiál. Soubory WAV
- Disky se mohou ohnout a být nepřehratelné.
- Nálepka se může odlepit během přehrávání a zabránit vysunutí  Soubory formátu WAV nelze připojit přes MTP.
disku z přístroje, který se může poškodit.
Přípona souboru: .wav
USB paměťové zařízení Kvantizační bity: 8 a 16 (LPCM), 4 (MSADPCM)
Vzorkovací frekvence: 16 kHz až 48 kHz (LPCM), 22.05 kHz a 44.1 kHz
 Připojení přes USB rozbočovač není podporováno. (MS ADPCM)
 Během jízdy pevně zajistěte USB paměťové zařízení. Nenechejte
Soubory FLAC
USB paměťové zařízení spadnout na podlahu, kde může být
zachyceno pod plynový nebo brzdový pedál.  Soubory formátu FLAC nelze připojit přes MTP.
 Podle USB paměťového zařízení mohou nastat následující problémy:  Soubory FLAC nemusí být možné přehrávat podle použitého
- Operace se mohou lišit.
- Paměťové zařízení nemusí být rozpoznáno. enkodéru.
- Soubory nemusejí být správně přehrávány.
- Zařízení může způsobovat slyšitelné rušení při poslechu

tuneru.

15

Přípona souboru: .flac Sekvence audio souborů
Vzorkovací frekvence: 8/11.025/12./16/22.05/24/32/44.1/48 kHz
Kvantizační bitová rychlost: 16 bitů Uživatel nemůže přiřadit čísla adresářů a specifikovat pořadí přehrávání
Režim kanálů: 1/2 kanály na tomto přístroji. Sekvence audio souborů závisí na připojeném zařízení.

Disk (Pouze pro DEH-4800FD) Pamatujte, že skryté soubory na USB zařízení nelze přehrávat.

 Bez ohledu na délku mezery mezi skladbami v originálním záznamu Příklad hierarchie
jsou komprimované audio disky přehrávány s krátkou pauzou mezi
skladbami. 01 Adresář
02 Komprimovaný audio soubor
Hierarchie přehrávatelných adresářů: až osm vrstev (praktická hierarchie 01 až 05: číslo adresáře
je méně jak dvě vrstvy). 03 (1) až (6): Sekvence přehrávání
Přehrávatelné adresáře: až do 99 04
Přehrávatelné soubory: až do 999
Systém souborů: ISO 9660 Level 1 a 2, Romeo, Joliet 05
Přehrávání multi-session: Kompatibilní
Data s paketovým zápisem: Nekompatibilní Úroveň 1 2 3 4

USB zařízení Ruská znaková sada

 Může zde být malé prodlení na začátku přehrávání audio souborů, D: C D: C D: C D: C D: C
uložených na USB paměťovém zařízení, které obsahuje složitou :А :Б :В
strukturu adresářů. : Е, Ё :Ж :З :Г :Д
:Л :М :Н
Hierarchie přehrávatelných adresářů: až osm vrstev (praktická hierarchie :Р :С :Т : И, Й : К
je méně jak dvě vrstvy).
Přehrávatelné adresáře: až do 500 :Ч :О :П
Přehrávatelné soubory: až do 15000
Přehrávání chráněných souborů: Nekompatibilní :Э :У :Ф
USB paměťové zařízení s více oddíly: Lze přehrávat pouze první oddíl
:Х :Ц : Ш, :Ъ
Kompatibilita s přístroji iPod Щ

Tento přístroj podporuje pouze následující modely iPod. Podporované :Ы :Ь :Ю :Я
verze softwaru iPod jsou uvedeny dole. Starší verze nemusejí být
podporovány. D: Zobrazení C: Znak

Vyrobeno pro Copyright a obchodní značky
 iPod touch (1. až 5. generace)
 iPod classic iTunes
 iPod with video
 iPod nano (1. až 7. generace) Apple a iTunes jsou obchodní značky společnosti Apple Inc., registrované
 iPhone 6 v USA a dalších zemích.
 iPhone 6 Plus
 iPhone 5s WMA
 iPhone 5c
 iPhone 5 Windows Media je buď registrovaná obchodní značka nebo obchodní
 iPhone 4s značka společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.
 iPhone 4 Tento přístroj obsahuje technologii vlastněnou společností Microsoft
 iPhone 3GS Corporation a nelze ho používat nebo distribuovat bez licence společnosti
 iPhone 3G Microsoft Licensing, Inc.
 iPhone
FLAC
 Operace se mohou lišit podle generace a/nebo verze software iPod.
Copyright © 2000 – 2009 Josh Coalson
 Uživatelé iPod s Lighting Connector by měli použít kabel Lighting  Copyright © 2011 – 2013 Xiph.Org Foundation
Redistribuce a použití ve zdrojové nebo binární formě, s nebo bez
USB (dodávaný s přístrojem iPod). modifikace, je povoleno za splnění následujících podmínek:
 Uživatelé iPod s Dock Connector by měli použít kabel CD-IU51. Pro - Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat předchozí

detaily se obraťte na prodejce. copyrightovou poznámku, tento seznam podmínek a následující
 Kompatibilita se soubory/formáty viz. návod k přístroji iPod. zřeknutí se odpovědnosti.
 Audiobook, Podcats: Kompatibilní - Redistribuce v binární formě musí reprodukovat předchozí
copyrightovou poznámku, tento seznam podmínek a následující
Upozornění: zřeknutí se odpovědnosti v dokumentaci a/nebo jiném materiálu,
Společnost Pioneer nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat z přístroje poskytovaném s distribucí.
iPod, i když k ní dojde při použití s tímto zařízením. - Ani jméno Xiph.org Foundation ani jména jejích přispěvatelů nesmějí
být použita pro podporu nebo propagaci produktů, odvozených od
jejich softwaru, bez specifického předchozího písemného souhlasu.

16

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV CD přehrávač (DEH-4800FD)
A PŘISPĚVATELI „JAK JE“ A JAKÉKOLI VYJÁDŘENÁ NEBO
PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA, VČETNĚ, ALE NEJEN, Systém........................................... CD audio systém
PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA PRODEJNOSTI A ZPŮSOBILOSTI PRO Použitelné disky ............................ Kompaktní disky
URČITÉ ÚČELY JE VYLOUČENA. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU Odstup signál/šum......................... 94 dB (1 kHz) (IEC-síť A)
SPOLEČNOST NEBO PŘISPĚVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI Počet kanálů.................................. 2 (stereo)
PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO Formát MP3 dekódování ............... MPEG-1&2 Audio Layer 3
NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NEJEN, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ Formát WMA dekódování.............. Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12
NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽITÍ, DAT NEBO
ZISKU, NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), VZEŠLÉ JAKÝMKOLI (2 kanálové audio)
ZPŮSOBEM Z POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU, I KDYŽ BYLA (Windows Media Player)
AVIZOVÁNA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. Formát signálu WAV ..................... Lineární PCM & MS ADPCM
(bez komprese)
iPod a iPhone
USB
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch jsou obchodní značky
společnosti Apple, Inc., registrované v USA a dalších zemích. Specifikace USB standardu........... USB 2.0 full speed
Lighting je obchodní značka společnosti Apple, Inc. Maximální proud............................ 1 A
USB Protokol
„Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamená, že elektronické zařízení ....................................................... MSC (Mass Storage Class)
bylo navrženo pro připojení přístroje iPod nebo iPhone a bylo certifikováno ....................................................... MTP (Media Transfer Protocol)
výrobcem, že splňuje standardy Apple. Společnost Apple není odpovědná ....................................................... AOA (Android Open Accessory) 2.0
za operace tohoto přístroje a za to, že splňuje všechny bezpečností Systém souborů ............................ FAT12, FAT16, FAT32
standardy. Formát MP3 dekódování ............... MPEG-1&2 Audio Layer 3
Pamatujte, že použití tohoto příslušenství s iPod nebo iPhone může Formát WMA dekódování.............. Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12
ovlivňovat bezdrátovou výkonnost.
(2-kanálové audio)
Android™ (Windows Media Player)
Android je obchodní značka společnosti Google, Inc. Formát FLAC dekódování ............. v1.3.0 (Free Lossless Audio Codec)
Formát WMA signálu..................... Lineární PCM & MS ADPCM
Specifikace (bez komprese)

Obecná FM tuner

Zdroj napájení................................14.4 V ss (přípustné 10.8 - 15.1 V) Frekvenční rozsah......................... 87.5 - 108.0 MHz
Zemnící systém .............................Negativní Použitelná citlivost......................... 11 dBf (1.0 V/75 Ω mono, S/Š: 30 dB)
Maximální proudová spotřeba .......15.0 A Odstup signál-šum ........................ 72 dB (IEC síť A)
Rozměry (Š x V x H)
DIN MW tuner
Chassis..........................................178 x 50 x 155 mm
Panel .............................................188 x 58 x 17 mm Frekvenční rozsah......................... 531 - 1602 kHz
D Použitelná citlivost......................... 25 V (S/Š: 20 dB)
Chassis..........................................178 x 50 x 155 mm Odstup signál-šum ........................ 62 dB (IEC síť A)
Panel .............................................170 x 46 x 17 mm
Hmotnost .......................................1 kg (DEH-4800FD), 0.7 kg (MVH- LW tuner
280FD)
Frekvenční rozsah......................... 153 - 281 kHz
Audio Použitelná citlivost......................... 28 V (S/Š: 20 dB)
Odstup signál-šum ........................ 62 dB (IEC síť A)
Maximální výstupní výkon
.......................................................100 W x 4 kanály/4 Ω (bez subwooferu) Poznámka:
Trvalý výstupní výkon....................40 W x 4 (50 Hz až 15000 Hz, Změna specifikace a provedení bez upozornění vyhrazena.

5% CHZ, zátěž 4 Ω, buzeny oba kanály)
Zatěžovací impedance ..................4 Ω (přípustná 4 Ω až 8 Ω)
Maximální výstupní úroveň výstupu předzesilovače
.......................................................2.0 V
Křivka Loudness............................+10 dB (100 Hz), +6.5 dB (10 kHz)

(hlasitost: -30 dB)
Ekvalizér (5-pásmový grafický ekvalizér):
Frekvence:.....................................80 Hz/250 Hz/800 Hz/2.5 kHz/8 kHz
Ekvalizační rozsah: .......................+/- 12 dB (krok 2 dB)
Subwoofer (mono):
Frekvence:.....................................50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/

160 Hz/200 Hz
Strmost ..........................................-12 dB/oktávu, -24 dB/na oktávu
Zisk ................................................+6 dB až -24 dB
Fáze............................................... Normální/Obrácená

17

DEH-4800FD

Digitálny mediálny receiver

MVH-280FD

Návod na použitie

Uistenie:
Prístroj zodpovedá požiadavkom zákona o technických požiadavkoch pre elektrické zariadenia.
Na tento prístroj bolo vydané prehlásenie o zhode.

VÝSTRAHA

Výrobok je vybavený laserom.
Pri nesprávnej manipulácii s prístrojom v rozpore s týmto návodom môže dôjsť k nebezpečiu ožiarenia.
Neotvárajte a neodoberajte žiadne kryty a prístroj neopravujte. Opravu a servis svzverteěřte odborníkovi.

NEBEZPEČENSTVO

Pri odobratí a odistení bezpečnostných spínačov hrozí nebezpečie neviditeľného laserového
žiarenia. Chráňte sa pred priamym zásahom laserového lúča.

Upozornenie:
Všetky práva výrobcu a vlastníka práva k dielu vyhradené.
Bez udelenia súhlasu je kopírovanie a ďalšie šírenie diela zakázané.

Skôr ako začnete

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok značky PIONEER.
Na zaistenie správneho používania si pred použitím tohto prístroja starostlivo prečítajte návod na
použitie. Špeciálne dôležité sú všetky varovania a upozornenia v tomto návode. Návod na použitie si
uschovajte na neskoršie použitie.

Keď chcete vyhodiť tento výrobok, nemixujte ho s bežným komunálnym odpadom. Existuje samostatný zberný
systém pre použité elektronické prístroje v súlade s legislatívou, ktorá vyžaduje správnu manipuláciu, obnovu a
recykláciu.
Domáci užívatelia členských štátov EU môžu vrátiť ich použité elektronické výrobky zadarmo na určených
zberných miestach alebo u predajcu (pokiaľ si kúpia podobný prístroj).
O tomto návode:
 V následujúcich inštrukciách sú USB pamäte alebo USB audio prehrávače označované ako „USB zariadenie“.
 V tomto návode sú prístroje iPod a iPhone označované ako „iPod“.
Varovanie:
 Neskúšajte prístroj sami inštalovať alebo opravovať. Inštalácia alebo oprava tohto prístroja osobou bez

skúseností s elektronickými systémami a automobilovým príslušenstvom, môže byť nebezpečná a
môže spôsobiť vystavenie sa úrazu elektrickým prúdom alebo iným rizikám.
 Neskúšajte prístroj ovládať počas šoférovania. Pred ovládaním tohto prístroja zaparkujte automobil na
bezpečnom mieste.
Upozornenie:
 Dbajte, aby prístroj neprišiel do kontaktu s tekutinami. Inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Pri kontakte
s tekutinou môže tiež dôjsť k poškodeniu prístroja, vzniku dymu alebo prehriatiu prístroja.
 Vždy udržujte hlasitosť tak, aby ste počuli okolné zvuky.
Pokiaľ zaznamenáte problémy
Pokiaľ prístroj prestane správne fungovať, obráťte sa na servisné centrum Pioneer.

1

Obsah

Skôr, ako začnete ...................................................................................................................................................... 1 
Obsah ...........................................................................................................................................................................2 
Začnite ........................................................................................................................................................................ 3 

Základné ovládanie...................................................................................................................................................3 
Odpojenie predného panela .....................................................................................................................................4 
Príprava diaľkového ovládača ................................................................................................................................. 4 
Ponuka nastavenia ...................................................................................................................................................5 
Zrušenie demonštračného zobrazenia (DEMO OFF) ............................................................................................. 5 
Nastavenie INITIAL...................................................................................................................................................5 
Rádio ............................................................................................................................................................................5 
Príjem staníc z predvolieb.........................................................................................................................................5 
Pamäť najlepších staníc (BSM) ............................................................................................................................... 6 
Použitie funkcií PTY ................................................................................................................................................ 6 
CD/USB/iPod/AUX.......................................................................................................................................................6 
Prehrávanie...............................................................................................................................................................6 
Operácie....................................................................................................................................................................7 
Užitočné funkcie pre iPod ........................................................................................................................................ 7 
Režim App ...................................................................................................................................................................8 
Prehrávanie aplikácie cez tento prístroj ....................................................................................................................8 
Režim Car Remote ......................................................................................................................................................8 
Prevedenie pripojenia Car Remote...........................................................................................................................9 
Počúvanie hudby na zariadení ANdroid .................................................................................................................. 9 
Nastavenia ...................................................................................................................................................................9 
Nastavenie FUNCTION ............................................................................................................................................9 
Nastavenie AUDIO..................................................................................................................................................10 
Nastavenie SYSTEM ..............................................................................................................................................11 
Nastavenie ILLUMINATION....................................................................................................................................11 
Pripojenie/Inštalácia ............................................................................................................................................... 12 
Pripojenie ................................................................................................................................................................12 
Ďalšie informácie .................................................................................................................................................... 14 
Odstraňovanie porúch ........................................................................................................................................... 14 
Chybové hlásenia ...................................................................................................................................................14 
Rady k manipulácii..................................................................................................................................................15 
Kompatibilita s komprimovaným zvukom................................................................................................................15 
Kompatibilita s prístrojmi iPod.................................................................................................................................16 
Sekvencia audio súborov.........................................................................................................................................16 
Ruská znaková sada...............................................................................................................................................16 
Copyright a obchodné značky ............................................................................................................................... 16 
Špecifikácia ............................................................................................................................................................ 17 

2

Začnite Voliteľný diaľkový ovládač

Základné ovládanie (Iba pre DEH-4800FD)
DEH-4800FD Diaľkový ovládač CD-R320 sa predáva samostatne.

12 Diaľkový ovládač

Poznámka:
Diaľkový ovládač je dodávaný iba s MVH-280FD.

65 4 3 VOLUME +/–
/ MUTE
(1) Ovládač M.C. (MULTI-CONTROL)
(2) Tlačidlo SRC (zdroj)/OFF (vypnutie) FUNCTION AUDIO
(3) Uvoľňovacie tlačidlo SRC (zdroj) DISP (displej)
(4) Displej
(5) Tlačidlo DISP (Displej)
(6) Tlačidlo BAND (pásmo)/ ( späť)
(7) Tlačidlo DISP (displej)

MVH-280FD Často používané operácie

12 3 Dostupné tlačidlá sa líšia podľa prístroja.

Účel Operácie

Zapnutie Prístroj Diaľkový ovládač
tlačidlo Stlačte tlačidlo
napájania* Stlačte
SRC/OFF na SRC na zapnutie

zapnutie napájania. napájania. Stlačte
Stlačte a podržte a podržte tlačidlo
tlačidlo SRC/OFF SRC na vypnutie
65 4 na vypnutie napájania.

(1) Ovládač M.C. (MULTI-CONTROL) napájania.
(2) Tlačidlo SRC (zdroj)/OFF (vypnutie) Nastavenie Otočte ovládačom Stlačte tlačidlo
(3) Displej hlasitosti M.C. VOLUME + alebo -.
(4) Uvolňovacie tlačidlo
(5) Tlačidlo BAND (pásmo)/ (späť) Stlačte tlačidlo
(6) Tlačidlo DISP (Displej) MUTE na stíšenie
prístroja. Stlačte
znova na obnovenie
hlasitosti.

Výber zdroja Opakovane Opakovane
stlačte tlačidlo stlačte tlačidlo
SRC/OFF. SRC.

Zmena Opakovane Opakovane
informácií na stlačte tlačidlo stlačte tlačidlo
displeji DISP. DISP.
Stlačte tlačidlo /
Návrat do Stlačte tlačidlo  na výber

predchádzajú- BAND/ . následujúceho/
ceho zobrazenia/ predchádzajúceho
adresára
zoznamu
---
Návrat do Stlačte a podržte
tlačidlo
normálneho BAND/ .
zobrazenia
z ponuky

* Pokiaľ je modrý/biely vodič prístroja pripojený k svorke relé
ovládania automatickej antény, anténa sa po zapnutí
prístroja vysunie. Na zasunutie antény vypnite prístroj.

3

Indikácia na displeji Príprava diaľkového ovládača

Indikátor Popis Pred použitím odstráňte izolačnú fóliu.
Objaví sa, keď existuje nižšia vrstva
LOC adresárov alebo položiek ponuky. Ako vymeniť batériu
TP Objaví sa, keď stlačíte tlačidlo .
TA Objaví sa, keď je nastavená funkcia Vložte batériu CR2025 -3 V)
lokálneho ladenia (strana 9). správne podľa polarity (+) a (-).
Objaví sa, keď je prijímaný dopravný Varovanie:
program.  Neprehĺtajte betériu, hrozí chemické popálenie.
Objaví sa, keď je prijímané dopravné  Tento prístroj, dodávaný s diaľkovým ovládačom,
hlásenie (strana 9). obsahuje guľatú batériu. Pokiaľ dôjde k jej
Objaví sa, keď je nastavená funkcia prehltnutiu, hrozí počas dvoch hodín vnútorné
Sound Retriever (strana 10). popálenie, ktoré môže viesť k smrti.
Objaví sa, keď je nastavené náhodné  Chráňte nové a použité batérie pred deťmi. Pokiaľ
prehrávanie. dôjde k prehltnutiu batérie, vyhľadajte okamžite
Objaví sa, keď je nastavené opakované lekárku pomoc.
prerhávanie.  Pokiaľ batériový priestor nejde pevne zatvoriť,
Objaví sa, keď je nastavená funkcia prestaňte výrobok používať a chráňte ho pred
ovládania iPod (strana 8). deťmi.
 Nevystavujte batériu alebo diaľkový ovládač veľkému
Odpojenie predného panela teplu, ako je priame slnečné žiarenie alebo oheň.
Upozornenie:
Odpojte predný panel na ochranu pred krádežou.  Pri nesprávnom vložení hrozí explózia batérie. Pri
Pred odpojením panela odpojte všetky káble a výmene batérie použite rovnaký typ.
prístroje, pripojené k prednému panelu a vypnite  Nemanipulujte s batériou pomocou kovových nástro-
napájanie. jov a neskladujte ich vedľa kovových predmetov.
Odpojenie  Pokiaľ batéria vytečie, vyberte ju a kompletne
Pripojenie vyčistite batériový priestor. Potom vložte novú
batériu.
Dôležité:  Pri likvidácii použitej batérie dodržujte predpisy na
 Nevystavujte predný panel silným nárazom. manipuláciu s nebezpečným odpadom, platné vo
 Chraňte predný panel pred priamym slunkom a vašej lokalite.
Dôležité:
vysokými teplotami.  Neskladujte diaľkový ovládač pri vysokých
 Vždy uložte odpojený predný panel do teplotách alebo na priamom slnku.
 Dbajte, aby diaľkový ovládač nespadol na
ochranného púzdra. podlahu, môže sa zaseknúť pod brzdový alebo
plynový pedál a spôsobiť nehodu.

4

Ponuka nastavenia Položka ponuky Popis
FM STEP Výber kroku FM ladenia zo 100
Keď po inštalácii zapnete napájanie, objaví sa na „100“, „50“ kHz alebo 50 kHz.
displeji „SET UP: YES“. SP-P/O MODE
„REAR/SUB W.“ Vyberte, pokiaľ je širokopásmový
1. Stlačte ovládač M.C. reproduktor pripojený k vodičom
Ponuka nastavenia zmizne po 30 sekundách bez „SUB. W/SUB W.“ výstupu zadných reproduktorov a
použitia. Pokiaľ teraz nechcete urobiť nastavenia, pokiaľ je subwoofer pripojený k
otočte ovládačom M.C na výber „NO“ a potom ho „REAR/REAR“ RCA výstupu.
stlačte na potvrdenie.
AUTO AMP OFF Vyberte, pokiaľ je pasívny
2. Otočte ovládačom M.C. na výber položky, „ON“, „OFF“ subwoofer pripojený priamo k
potom ho stlačte na potvrdenie. vodičom výstupu zadných
Na pokračovanie ďalšou položkou ponuky musíte SYSTEM RESET reproduktorov a pokiaľ je
potvrdiť svoj výber. „YES“, „CANCEL“ subwoofer pripojený k RCA
výstupu.
Položka ponuky Popis Vyberte, pokiaľ je širokopásmový
LANGUAGE reproduktor pripojený k vodičom
„ENG“ (anglicky) Vyberte jazyk na zobrazovanie výstupu zadných reproduktorov a k
„PYC“ (rusky) textových informácií RCA výstupu. Pokiaľ je
„TUR“ (turecky) širokopásmový reproduktor pripojený
z komprimovaného audio k vodičom výstupu zadných
CLOCK SET reproduktorov a RCA výstup nie je
súboru. použitý, vyberte radšej „REAR/SUB
FM STEP Nastavenie hodín. W.“ alebo „REAR/REAR“.
„100“, „50“ Výber kroku FM ladenia zo Vyberte „OFF“, pokiaľ je výškový
100 kHz alebo 50 kHz. reproduktor pripojený priamo k
niektorému kanálu, inak vyberte
3. Keď sú urobené všetky nastavenia, objaví sa „ON“ na automatické zastavenie
„QUIT: YES“. výstupu zosilňovača.
Na návrat k prvej položke ponuky nastavenia Vyberte „YES“ na inicializáciu
otočte ovládačom M.C. pre výber „QUIT: NO“ a nastavenia prístroja. Prístroj sa
potom ho stlačte na potvrdenie. automaticky reštartuje. (Niektoré
nastavenia sú aj po resete
4. Stlačte ovládač M.C. na potvrdenie nastavenia. prístroja zachované.)

Poznámka: Rádio
 Ponuku nastavenia môžete zrušiť stlačením
Frekvencie tuneru tohto prístroja sú na použitie vo
tlačidla SRC/OFF. vašej oblasti. V iných oblastiach môže byť príjem zlý.
 Tieto nastavenia je možné urobiť kedykoľvek z Funkcia RDS (Rádiový dátový systém) pracuje iba v
oblastiach, kde FM stanice vysielajú RDS signál.
ponuky SYSTEM (strana 11) a INITIAL (strana 5).

Zrušenie demonštračného zobrazenia
(DEMO OFF)

1. Stlačte ovládač M.C na zobrazenie hlavnej Príjem staníc z predvolieb
ponuky.
1. Stlačte tlačidlo SRC/OFF na výber „RADIO“.
2. Otočte ovládačom M.C na výber „SYSTEM“,
potom ho stlačte na potvrdenie. 2. Stlačte tlačidlo BAND / na výber pásma z
„FM1“, „FM2“, „FM3“, „MW“ alebo „LW“.
3. Otočte ovládačom M.C na výber „DEMO OFF“,
potom ho stlačte na potvrdenie. 3. Stlačte numerické tlačidlo ( 1 /  až 6/ ).
Tip:
4. Otočte ovládačom M.C na výber „YES“, potom  Tlačidlá / je tiež možné použiť na výber
ho stlačte na potvrdenie.
predvoľby stanice, pokiaľ je položka „SEEK“
Nastavenie INITIAL nastavená na „PCH“ v ponuke FUNCTION (strana
10).
1. Stlačte a podržte tlačidlo SRC/OFF, kým sa
prístroj nevypne.

2. Stlačte a podržte tlačidlo SRC/OFF na
zobrazenie hlavnej ponuky.

3. Otočte ovládačom M.C na výber „INITIAL“,
potom ho stlačte na potvrdenie.

4. Otočte ovládačom M.C na výber voľby, potom
ho stlačte na potvrdenie.

5

Pamäť najlepších staníc (BSM) CD/USB/iPod/AUX

Šesť najsilnejších staníc je uložených pod numerické Poznámka:
tlačidlá (1/ až 6/ ). CD funkcia nie je dostupná pre MVH-280FD.

1. Po výbere pásma stlačte ovládač M.C na Prehrávanie
zobrazenie hlavnej ponuky.
Pred pripojením prístroja k tomuto zariadeniu
2. Otočte ovládačom M.C na výber „FUNCTION“, odpojte slúchadlá.
potom ho stlačte na potvrdenie.
12 3 4
3. Otočte ovládačom M.C na výber „BSM“, potom
ho stlačte na potvrdenie.

Pre ručné naladenie stanice 65

1. Po výbere pásma stlačte tlačidlo / n a v ý b e r (1) TTllaaččiiddlloo SR(Cv/yOsuFnFutie disku) (nie je u modelu MVH-280FD)
stanice. (2)
Stlačte a podržte tlačidlo / a potom ich uvoľnite na
hľadanie dostupnej stanice. Hľadanie sa zastaví, keď (3) Štrbina na vloženie disku
prístroj nájde stanicu. Na zrušenie hľadania stlačte (4) USB port
tlačidlo /.
(5) Vstupná zdierka AUX (3.5 mm stereo jack)
Poznámka:
 Položka „SEEK“ musí byť nastavená na „MAN“ v

ponuke FUNCTION (strana 10).

(6) Ovládač M.C.

Pre ručné uloženie staníc CD

1. Počas príjmu stanice, ktorú chcete uložiť, stlačte 1. Vložte disk do štrbiny stranou s potlačou hore.
a podržte jedno z numerických talčidiel (1/ Na vysunutie disku najprv zastavte prehrávanie, a
až 6/ ), kým neprestane blikať. potom stlačte tlačidlo .

Použitie funkcií PTY USB zariadenie (vrátane Android)/iPod

Prístroj hľadá stanice podľa informácie PTY (typ programu). 1. Otvorte kryt USB portu.
2. Pripojte USB zariadenie/iPod pomocou vhodného kábla.
1. Počas FM príjmu stlačte tlačidlo . Poznámka:
 Pre automatické prepnutie na „USB“ zdroj, keď je USB
2. Otočte ovládačom M.C. na výber typu programu z
„NEWS/INFO“, „POPULAR“, „ CLASSICS“ alebo zariadenie/iPod pripojený k tomuto prístroju, nastavte
„OTHERS“. „USB AUTO“ v ponuke „SYSTEM“ na „ON“ (strana 11).
Upozornenie:
3. Stlačte ovládač M.C. Použite voliteľný Pioneer USB kábel (CD-U50E) a pripojenie
Prístroj začne hľadať stanicu. Keď je stanica vyhľadaná, USB pamäťového zariadenia, pretože akékoľvek zariadenie
jej názov sa zobrazí. pripojené priamo k prístroju presahuje z prístroja, čo môže
byť nebezpečné.
Poznámka: Pred odpojením zariadenia zastavte prehrávanie.
 Na zrušenie hľadania stlačte ovládač M.C.
 Program pre niektoré stanice sa môžu líšiť od programu, AOA pripojenie
Pre detaily o AOA pripojení viď. strana 8.
indikovaného vysielaným kódom PTY.
 Pokiaľ nie je vvyhľadaná žiadna stanica, vysielajúci

požadovaný typ programu, zobrazí sa NOT FOUND na
dve sekundy, a potom sa tuner vráti k pôvodnej stanici.

Zoznam PTY
Pre detaily o zozname kódov PTY navštívte následujúce
stránky:
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/121/tech/caraudio/
pty .html

6

MTP pripojenie Účel Operácie
Abecedné hľadanie (iba
Zariadenie s operačným systémom Android OS 4.0 iPod) 1. Stlačte tlačidlo na
alebo vyšším je možné pripojiť k tomuto prístroju cez zobrazenie zoznamu.
MTP s použitím kábla, dodávaného so zariadením. 2. Otočte ovládačom M.C.
Avšak podľa pripojeného zariadenia a počtu súborov v na výber požadovaného
zoznamu kategórie,
zariadení audio súbory/skladby nemusí byť možné
prehrávať cez MTP. Pamätajte, že MTP pripojenie nie je potom stlačte tl. na
kompatibilné so súbormi formátu WAV a FLAC. vstup do režimu

Poznámka: abecedného hľadania.
 Pokiaľ použijete MTP pripojenie, musí byť „ANDROID (Dvojité otočenie
ovládačom M.C. tiež
WIRED“ v ponuke „SYSTEM“ nastavené na prepne do režimu
„MEMORY“ (strana 11). abecedného hľadania.)
3. Otočte ovládačom M.C.
AUX na výber písmena,
potom ho stlačte na
1. Pripojte stereo mini konektor do vstupnej zdierky AUX. zobrazenie abecedného
2. Stlačte tlačidlo SRC/OFF na výber „AUX“ ako zdroja. zoznamu.
Na zrušenie abecedného
Poznámka: hľadania stlačte tlačidlo
 Pokiaľ je v nastavení SYSTEM položka „AUX“ BAND/ .

nastavená na „OFF“, „AUX“ nie je možné vybrať ako Opakované prehrávanie Stlačte tlačidlo 6 / .
zdroj (strana 11). Náhodné prehrávanie Stlačte tlačidlo 5 / .
Celkové náhodné Stlačte a podržte tlačidlo 5/
.
prehrávanie (iba iPod)
Pauza/pokračovanie Stlačte tlačidlo 4/PAUSE.

prehrávania
Sound Retriever* Stlačte tlačidlo 3/S.Rtrv.
„1“: Efektívne pre
Operácie nízke kompresné pomery.
„2“: Efektívne pre
Môžete urobiť rôzne nastavenia v ponuke FUNCTION Návrat do koreňového vysoké kompresné pomery.
(strana 9). adresára (iba CD/USB)*
Pamätajte, že následujúce operácie nefungujú pre Stlačte a podržte tlačidlo
zariadenia AUX. Na ovládanie zariadenia AUX použite .
ovládanie na samotnom zariadení.
Prepnutie medzi Stlačte tlačidlo BAND / .
komprimovaným audio a Stlačte tlačidlo BAND / .

Účel Operácie CD-DA (iba CD)
Stlačte tlačidlo 1/ Zmena jednotky v USB
Výber adresára alebo 2/. zariadení (Iba
/albumu* Stlačte tlačidlo  alebo . zariadenie, ktoré
Výber stopy/ podporuje protokol USB
skladby (kapitoly)
Stlačte a podržte tlačidlo  mass storage device
Rýchle prehrávanie
dopredu alebo dozadu class.)
Hľadanie súboru
v zozname alebo . * Iba komprimované audio súbory.
1. Stlačte tlačidlo
na
zobrazenie zoznamu.
2. Otočte ovládačom M.C.
na výber požadovaného Užitočné funkcie pre iPod
súboru (adresára) alebo
kategórie, potom ho Režim prepojeného prehrávania
stlačte na potvrdenie.
Môžete pristupovať k skladbám na základe aktuálne
3. Otočte ovládačom M.C. prehrávaného umelca, albumu alebo žánru.
na výber požadovaného
súboru, potom ho 1. Počas počúvania skladby stlačte a podržte tlačidlo
stlačte na potvrdenie. pre vstup do režimu prepojeného prehrávania.
Prehrávanie začne.
2. Otočte ovládačom M.C. na výber režimu „ARTIST“,
Prezeranie zoznamu Stlačte ovládač M.C., keď je „ALBUM“ alebo „GENRE“, potom ho stlačte na
súborov vybraného vybraný adresár/kategória. potvrdenie.
adresára/kategórie* Stlačte a podržte ovládač Vybraná skladba/album bude prehrávaná po aktuálne
Prehrávanie skladby M.C., keď je vybraný prehrávanej skladbe.
z vybraného adresár/kategória.
adresára/kategórie* Poznámka:
 Vybraná skladba/album môže byť zrušená, pokiaľ

použijete iné funkcie, napr. rýchle prehrávanie dopredu a
dozadu.

7

Ovládanie iPod Prehrávanie aplikácie cez tento prístroj

Môžete ovládať prístroj cez pripojený iPod. 1. Prepojte tento prístroj s mobilným zariadením.
Následujúce modely iPod nie sú kompatibilné s touto funkciou:  iPhone cez USB (strana 6).
- iPod nano 1. generácie, iPod s videom
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo BAND / , 2. Stlačte tlačidlo SRC/OFF na výber "APP".
3. Ovládajte mobilné zariadenie na
potom vyberte režim ovládania.
„CTRL iPod“: iPod funkcie tohto prístroja je možné zapnutie aplikácie.
ovládať z pripojeného zariadenia iPod.
„CTRL AUDIO“: iPod funkcie tohto prístroja je možné Základné ovládanie
ovládať iba tlačidlami na prístroji. V tomto režime
pripojený iPod nie je možné zapnúť alebo vypnúť. Môžete urobiť rôzne nastavenia v ponuke FUNCTION
Poznámka: (strana 9).
 Prepnutie režimu ovládania na „CTRL iPod“ zapne pauzu
prehrávania. Použite pripojený iPod na pokračovanie Účel Operácie
prehrávania. Výber stopy Stlačte tlačidlo  alebo .
 Následujúce operácie sú stále dostupné z prístroja, aj
keď je režim ovládania nastavený na „CTRL iPod“: Rýchle prehrávanie Stlačte a podržte tlačidlo 
- Pauza, rýchle prehrávanie dopredu/dozadu, dopredu alebo dozadu. alebo .
Pauza/Pokračovanie Stlačte tlačidlo BAND/ .
výber skladby/kapitoly. prehrávania
 Hlasitosť je možné nastaviť iba z tohto prístroja.
Režim Car Remote
Režim App
Môžete ovládať prístroj z aplikácie Car Remote
Môžete použiť počúvanie aplikácie na zariadení inštalovanej na zariadení iPhone/Android. V
iPhone/Android cez tento prístroj. V niektorých niektorých prípadoch môžete ovládať funkcie
prípadoch môžete ovládať aplikáciu z tohto prístroja. aplikácie, ako výber zdroja, pauzu atď. pomocou tohto
Pre detaily o kompatibilných zariadeniach viď. naše prístroja.
webové stránky. Pre detaily o dostupných operáciách v aplikácii viď.
návod k aplikácii.
Dôležité: Varovanie:
Použitie aplikácií tretích strán môže vyžadovať  Neskúšajte ovládať aplikáciu počas šoférovania.
poskytnutie osobných identifikačných informácií, či
vytvorením užívateľského účtu alebo inak, a pre Pred ovládaním aplikácie odbočte z cesty a
niektoré aplikácie poskytnutie geolokačných údajov. zaparkujte na bezpečnom mieste.
Pre užívateľov iPhone
Táto funkcia je kompatibilná s prístrojmi iPhone a Pre užívateľov iPhone
iPod touch s iOS 5.0 alebo vyšším. Táto funkcia je kompatibilná s prístrojmi iPhone
Poznámka: (iPhone 5 alebo novšie) a iPod touch s iOS 8.0 alebo
 Spoločnosť Pioneer nie je zodpovedná za aplikácie vyšším.
Pre užívateľov zariadenia Android
a obsah tretích strán. Obsah a funkčnosť takýchto Táto funkcia je kompatibilná s prístrojmi, majúcimi
aplikácií je úplne na zodpovednosti poskytovateľa inštalovaný Android OS 4.1 alebo vyšší a tiež
týchto aplikácií. podporujúcimi a AOA (Android Open Accessory) 2.0.

Poznámka:
Niektoré Android zariadenia, pripojené cez AOA 2.0
nemusia pracovať správne alebo môžu vydávať
zvuky podľa prevedenia ich softwaru, bez ohľadu na
verziu OS.

8

Prevedenie pripojenia Car Remote Nastavenia

1. Prepojte tento prístroj s mobilným zariadením. V hlavnej ponuke môžete urobiť rôzne nastavenia.
 Zariadenie iPhone/Android cez USB (strana 6).
Pokračujte krokom 6, pokiaľ vyberiete USB 1. Stlačte ovládač M.C. na zobrazenie hlavnej
pripojenie pre iPhone. ponuky.

2. Stlačte ovládač M.C. na zobrazenie hlavnej 2. Otočte ovládačom M.C. na výber jednej z
ponuky. následujúcich kategórií, potom ho stlačte na
potvrdenie.
3. Otočte ovládačom M.C. na výber "SYSTEM",  Nastavenie FUNCTION (strana 9)
potom ho stlačte na potvrdenie.  Nastavenie AUDIO (strana 10)
 Nastavenie SYSTEM (strana 11)
4. Otočte ovládačom M.C. na výber „ANDROID  Nastavenie ILLUMINATION (strana 11)
WIRED“, potom ho stlačte na potvrdenie.
3. Otočte ovládačom M.C. na výber voľby, potom
5. Otočte ovládačom M.C. na výber „APP ho stlačte na potvrdenie.
CONTROL“ pre Android zariadenie pripojené
cez USB. Nastavenie FUNCTION
Pokiaľ je vybrané „ON“ v „P.APP AUTO
ON“ (strana 11), aplikácia Car Remote na Android Položky ponuky sa líšia podľa zdroja.
zariadení sa spustí automaticky a všetky kroky sú
dokončené. Položka Popis
ponuky
Poznámka: FM SETTING Prispôsobuje úroveň kvality
Pokiaľ aplikácia Car Remote nie je ešte na vašom zvuku podmienkam vysielaného
Android zariadení nainštalovaná, objaví sa na "TALK", signálu FM pásma. (Dostupné
Android zariadení hlásenie s výzvou k inštalácii "STANDARD", iba, keď je vybrané pásmo FM.)
aplikácie. Vyberte „OFF“ v „P.APP AUTO ON“ na "MUSIC"
vymazanie hlásenia (strana 11). BSM Automaticky uloží šesť

6. Stlačte tlačidlo SRC/OFF na výber lubovolného REGIONAL najsilnejších staníc pod
zdroja.
"ON", "OFF" numerické tlačidlá (1/ až 6/ ).
7. Spustite aplikáciu Car Remote na Obmedzí príjem na špecifické
mobilnom zariadení. LOCAL regionálne programy, keď je
vybrané AF (hľadanie alternatívnej
Poznámka: frekvencie). (Dostupné iba, keď je
Aplikáciu pre iPhone môžete tiež spustiť stlačením vybrané pásmo FM.)
a podržaním ovládača M.C.
Obmedzí ladenie staníc podľa
sily signálu.

Počúvanie hudby na zariadení ANdroid FM: "OFF",
"LV1", "LV2",
1. Stlačte tlačidlo SRC/OFF na výber „ANDROID“. "LV3", "LV4"
MW/LW: "OFF",
Účel Operácie "LV1", "LV2"
Výber stopy
TA
Rýchle prehrávanie
dozadu alebo dopredu. Stlačte tlačidlo  alebo "ON", „OFF“ Príjem aktuálnej dopravnej
Pauza/Pokračovanie . informácie, pokiaľ je dostupná.
prehrávania (Dostupné iba, pokiaľ je vybrané
Sound Retriever Stlačte a podržte pásmo FM.)
tlačidlo  alebo .
tlačidlo
Stlačte
4/PAUSE.

Stlačte tlačidlo 3/S.Rtv.
„1“: Efektívne pre nízke
kompresné pomery.
„2“: Efektívne pre
vysoké kompresné
pomery.

9

Položka ponuky Popis Položka ponuky Popis
EQ SETTING
AF Umožní prístroju preladiť Vyberte alebo prispôsobte
na inú frekvenciu, "SUPER BASS", ekvalizačnú krivku.
"ON", "OFF" poskytujúcu rovnakú "POWERFUL", "CUSTOM1" je možné
"NATURAL",
stanicu. (Dostupné nastaviť samostatne pre

iba, keď je vybrané každý zdroj. Avšak každá

pásmo FM.) "VOCAL", následujúca kombinácia je

NEWS Prerušenie aktuálneho "CUSTOM1", automaticky nastavená na

zdroja programom "CUSTOM2", rovnaké nastavenie.

"ON", "OFF" správ. (Dostupné iba, "FLAT"  USB, iPod, ANDROID a

keď je vybrané pásmo Vyberte ekvalizačné APP (iPhone)

FM.) pásmo a úroveň pre "CUSTOM2" je zdieľané

SEEK Priradí tlačidlá / na ďalšie prispôsobenie. nastavenie, použité pre

"MAN", "PCH" ladenie staníc (ručné Pásmo ekvalizéra: všetky zdroje.
ladenie) alebo na výber
stanice z predvoľby. "80HZ", "250HZ",

S.RTRV Vylepšenie "800HZ", "2.5KHZ", Ekvalizér tiež môžete .
"8KHZ" prepnúť tlačidlom
USB iPod komprimovaného Ekvalizačná úroveň:
"+6" až "-6"
"1" (efektívne pre nízke zvuku a obnovenie
kompresné pomery) bohatého zvuku.
LOUDNESS
"2" (efektívne pre vysoké Nie je dostupné keď: Kompenzácia pre čistý zvuk
"OFF", "LOW", pri nízkej hlasitosti.
kompresné pomery)  Je prehrávaný disk
"OFF" CD-DA/CD-TEXT. "MID", "HI"

 Je prehrávaný súbor SUB.W** Vyberte fázu subwoofera.

FLAC. "NOR", "REV",

AUDIO BOOK Zmena rýchlosti "OFF"

iPod prerhávania. (Nie je SUB.W CTRL**,*** Iba frekvencie nižšie ako
"FASTER", "NORMAL", dostupné, pokiaľ je v Limitné frekvencie: nastavené vystupujú zo
"50HZ", "63HZ", subwoofera.
"SLOWER" režime ovládania "80HZ", "100HZ",
vybrané "CONTROL
iPod/CTRL iPod"). "125HZ", "160HZ",

PAUSE Pauza alebo pokračovanie "200HZ"

prehrávania. Výstupná úroveň:
"-24" až "+6"

Nastavenie AUDIO Strmosť:
"-12", "-24"

Položka ponuky Popis BASS BOOST Vyberte úroveň zosílenia
FADER* Nastavenie vyváženia predných "0" až "+6" basov.
BALANCE a zadných reproduktorov. Iba frekvencie vyššie ako
Nastavenie vyváženia ľavých a HPF SETTING limitné frekvencie hornej
pravých reproduktorov. pásmovej priepusti (HPF)
Limitné frekvencie: vystupujú z reproduktorov.
"OFF", "50HZ",
"63HZ", "80HZ",
"100HZ", "125HZ",

"160HZ", "200HZ"

Strmosť:
"-12", "-24"

SLA Nastavte úroveň hlasitosti

"+4" až "-4" pre každý zdroj okrem FM.
Avšak každá následujúca
kombinácia je
automaticky nastavená
na rovnaké nastavenia.
 USB, iPod, ANDROID a

APP (iPhone)

*Nie je dostupné, keď je "SUB.W/SUB.W" vybrané v "SP-P/O
MODE" ponuky INITIAL (strana 5).
** Nie je dostupné, keď je "REAR/REAR" vybrané v "SP-P/O
MODE" ponuky INITIAL (strana 5).
*** Nie je dostupné, keď je "OFF" vybrané v "SUB.W".

10

Nastavenie SYSTEM Nastavenie ILLUMINATION

Táto ponuka je tiež prístupná, keď je vypnuté Položka ponuky Popis
napájanie. DIM SETTING Zmena jasu displeja.
„SYNC CLOCK“,
Položka ponuky Popis „MANUAL“ Zmena jasu displeja. Rozsah
LANGUAGE nastavenia závisí na nastavení
„ENG“ (Anglický) Vyberte jazyk na zobrazovanie BRIGHTNESS „DIM SETTING“.
„PYC“ (Rusky) textových informácií „1“ až „10“
„TUR“ (Turecky)
CLOCK SET z komprimovaných audio
12H/24H
„12H“, „24H“ súborov.
AUTO PI Nastavenie hodín (strana 5).
„ON“, „OFF“ Vyberte formát času.

AUX Hľadanie iných staníc s
„ON“, „OFF“ rovnakým programom, aj pri
použití stanice z predvoľby.
MUTE MODE Nastavte na „ON“ pri použití
„MUTE“, pomocného zariadenia,
„20dB ATT“,
„10dB ATT“ pripojeného k prístroju.
PW SAVE* Automatické stíšenie alebo
„ON“, „OFF“ stlmenie zvuku, keď je prijatý
signál zo zariadenia s
ANDROID funkciou „MUTE“.
WIRED Zníženie spotreby z batérie.
„MEMORY“, Zapnutie zdroja je jediná
„APP CONTROL“ prípustná operácia, keď je
P.APP AUTO ON táto funkcia zapnutá.
„ON“, „OFF“ Vyberte zodpovedajúcu

USB AUTO metódu pripojenia podľa
„ON“, „OFF“ vášho Android zariadenia.

Vyberte „ON“ pre

automatické spustenie

aplikácie Car Remote, keď je
Android zariadenie pripojené
k tomuto prístroju cez AOA.
(Nie je dostupné, keď je v
„ANDROID WIRED“

nastavené „MEMORY“.

Vyberte „ON“ pre automatické

prepnutie na „USB“ zdroj, keď

je USB zariadenie/iPod

pripojený k tomuto prístroju.

Vyberte „OFF“ keď je USB

zariadenie/iPod pripojené k

tomuto prístroju iba na

nabíjanie.

* „PW SAVE“ je zrušené, pokiaľ je automobilová
batéria odpojená a je nutné ho znova zapnúť po
novom pripojení batérie. Keď je „PW SAVE“
nastavené na „OFF“, tak podľa metódy pripojenia
prístroj môže odoberať energiu z batérie, pokiaľ kľúč
zapalovania nemá polohu ACC (príslušenstvo).

11

Pripojenie/Inštalácia Napájací vodič

Pripojenie

Dôležité:

 Pri inštalácii tohto prístroja do vozidla bez polohy ACC
(príslušenstvo) na kľúči zapalovania nepripojeného červeného
vodiča k svorke, detekujúce použitie kľúča zapalovania, môže viesť
k vybitiu batérie.

F ACC O FO
OF
OF
N STAR
N STAR
TT

ACC poloha Bez ACC polohy

 Použitie tohto prístroja za iných ako ďalej uvedených podmienok (1) Do vstupu napájacieho vodiča
môže viesť k požiaru alebo k poruche. (2) Podľa typu vozidla sa funkcia (3) a (5) môže líšiť. V tomto prípade
- Automobily s 12 V betériou a zápornou krajinou.
- Reproduktory s 100 W (maximálny vstupný výkon) a 4 Ω až 8 Ω pripojte (4) k (5) a (6) k (3).
(hodnota impedancie). Nepoužívajte s týmto prístrojom (3) Žltá
reproduktory s impedanciou 1 Ω až 3 Ω.
Zálohovanie (alebo príslušenstvo)
 Aby nedošlo k skratu, prehriatiu alebo poruche, dodržujte následujúce
body. (4) Žltá
- Pred inštaláciou odpojte záporný pól batérie. Pripojte k svorke trvalého napájania 12 V.
- Zaistite pripojovacie vodiče spojkami a izolačnou páskou.
Omotajte izolačnú pásku okolo vodičov, ktoré sú v kontakte s (5) Červená
kovovými časťami na ich ochranu.
- Umiestnite všetky vodiče ďalej od pohyblivých častí, ako je Príslušenstvo (alebo zálohovanie)
riadiaca páka alebo posuny sedadiel. (6) Červená
- Umiestnite všetky vodiče ďalej od teplých miest, ako je výstup
kúrenia. Pripojte k svorke ovládanej kľúčom zapalovania (12 V ss).
- Nepripojujte žltý vodič k batérii jeho pretiahnutím otvorom do (7) Prepojte vodiče rovnakej farby.
priestoru motora. (8) Čierna (zemniaca kostra)
- Zaizolujte konektory nepripojených vodičov izolačnou páskou. (9) Modrá/biela
- Neskracujte žiadne vodiče.
- Nikdy neodstraňujte izoláciu napájacieho vodiča tohto prístroja Pozícia pinu ISO konektora sa líši podľa typu vozidla. Prepojte (9) a
za účelom napájania iného zariadenia. Prúdová kapacita vodiča (11), pokiaľ je pin 5 ovládania antény. U iného typu vozidla nikdy
je obmedzená. neprepojujte (9) a (11).
- Používajte iba poistky špecifikovaných hodnôt. (10) Modrá/biela
- Nikdy nepripojujte záporné vodiče reproduktorov priamo k zemi. Pripojte k svorke systémového ovládania výkonového zosilňovača
- Nikdy vzájomne nespojujte záporné vodiče niekoľkých reproduktorov. (max. 300 mA, 12 V ss).
(11) Modrá/biela
 Keď je tento prístroj zapnutý, je cez modrobiely vodič posielaný Pripojte k svorke ovládacieho relé automatickej antény (max. 300
riadiaci signál. Pripojte tento vodič k systému diaľkového ovládania
externého zosilňovača alebo k riadiacej svorke relé automatickej mA, 12 V ss).
antény (max. 300 mA, 12 V ss). Ak je automobil vybavený okennou (12) Žltá/čierna
anténou, pripojte ju k svorke napájania anténneho zosilňovača.
Pokiaľ používate zariadenie s funkciou MUTE, prepojte tento vodič s
 Nikdy nepripojujte modrobiely vodič k svorke napájania externého vodičom Audio Mute daného zariadenia. Pokiaľ nie, vodič Audio
výkonového zosilňovača. Tiež ho nikdy nepripojujte k svorke Mute nikam nepripojujte.
napájania automatickej antény. Inak môže dôjsť k vybitiu batérie (13) Reproduktorové vodiče*
alebo k poruche. Biela: Predný ľavý (+)
Biela/čierna: Predný ľavý (-)
 Čierny vodič je zemniaci. Zemniace vodiče tohto prístroja a ďalších Šedá: Predný pravý (+)
výrobkov (špeciálne vysoko prúdových výrobokov, ako sú výkonové Šedá/čierna: Predný pravý (-)
zosilňovače), musia byť pripojené samostatne. Inak, pri náhodnom Zelená: Zadný ľavý (+)
odpojení, môže dpjsť k požiaru alebo k poruche. Zelená/čierna: Zadný ľavý (-)
Fialová: Zadný pravý (+) alebo subwoofer (+)
Tento prístroj Fialová/čierna: Zadný pravý (-) alebo subwoofer (-)

(14) ISO konektor
V niektorých vozidlách môže byť ISO konektor rozdelený do dvoch
častí. V tomto prípade pripojte obidva konektory.

(1) Vstup napájacieho vodiča * Použite reproduktory so vstupnou kapacitou 100 W alebo viac (doporučené).
(2) Zadný výstup alebo výstup subwoofera
(3) Predný výstup Poznámky:
(4) Poistka (15 A)  Zmeňte predvolenú ponuku tohto prístroja. Viď. "SP-P/O MODE"
(5) Vstup drôtového diaľkového ovládania
(strana 5). Výstup subwoofera tohto prístroja je monofónne.
Je možné pripojiť adaptér drôtového diaľkového ovládania (predávaný  Pri použití subwoofera pripojte subwoofer k fialovému a
samostatne).
(6) Anténny vstup fialovočiernemu vodiču tohto prístroja. Nepripojujte nič k zelenému a
zelenočiernemu vodiču.

12

 Pripojte k batérii priamo aj cez pripojenie k napájaciemu vodiču DIN montáž
automobilu v prípade, že prístroj nepracuje správne v dôsledku
nedostatočného napájania. 1. Vložte dodaný montážny držiak do palubnej dosky.
2. Zaistite montážny držiak na miesto tak, že
 Na pripojenie k svorkám +12 V a GND použite vodiče s minimálnym
prierezom 2 mm2, pretože pri plnom výkone nimi preteká prúd viac skturtkovačom ohnite kovové výstupky (90°).
ako 15 A.
1
 Všetky napájacie vodiče, pripojenie ku kladnej svorke batérie, by
mali byť istené poistkou umiestnenou najďalej 450 mm od batérie, (1) Palubná doska 2
skôr ako prejdú cez akúkoľvek kovovú časť, pokiaľ sú pripojené
priamo k svorkám batérie. (2) Montážny držiak
 Uistite sa, že je prístroj bezpečne nainštalovaný na
 Uistite sa, že vodiče automobilovej batérie, pripojenej k automobilu
(ku kostre)* majú prierez minimálne rovnaký, ako napájací vodič,
pripojený od batérie k tomuto prístroju.

Menej ako 450 mm

mieste. Nestabilná inštalácia môže spôsobiť
preskakovanie zvuku alebo inú poruchu.

Poistka (15 A) Pokiaľ nepoužijete dodaný montážny držiak

+12 V batérie automobilu

Pre detaily sa obráťte na predajcu, pokiaľ budete mať akékoľvek otázky 1. Vyrovnajte otvory na montážnom držiaku s otvormi
alebo problémy, týkajúce sa pripojenia. na stranách prístroja na pripevnenie držiaku.

Výkonový zosilňovač (predávaný 2. Utiahnite dve skrutky na každej strane.
samostatne) 13

Urobte toto pripojenie pri použití voliteľného zosilňovača.

(1) Systémové diaľkové ovládanie 2
Pripojte k modrému/bielemu vodiču. (1) Samorezná skrutka (5 x 9 mm) (nie je v príslušenstve)
(2) Montážny držiak
(2) Výkonový zosilňovač (predávaný samostatne) (3) Palubná doska alebo konzola
(3) Pripojte RCA káblom (predávaný samostatne) Vybratie prístroja (inštalácia s dodaným montážnym
(4) Do predného výstupu držiakom)
(5) Predné reproduktory 1. Odoberte rámček.
(6) Do zadného výstupu alebo výstupu subwoofera
(7) Zadný reproduktor alebo subwoofer (1) Rámček
(2) Západka
Inštalácia  Odobratie predného panela umožňuje lepší prístup

Dôležité: k rámčeku.
 Pred konečnou inštaláciou skontrolujte všetky prepojenia a systémy.  Pri pripojovaní rámčeka nasmerujte stranu so
 Nepoužívajte neautorizované diely, pretože môže dôjsť k poruche.
 Konzultujte s technikom, pokiaľ inštalácia vyžaduje vŕtanie otvorov západkou dole.
2. Vložte dodané vyťahovacie kľúče po stranách
alebo inú modifikáciu vozidla.
 Neinštalujte prístroj tam, kde: prístroja, aby zapadli na miesto.
3. Vytiahnite prístroj z palubnej dosky.
- môže vadiť ovládaniu vozidla.
- môže spôsobiť úraz pri náhlom zastavení vozidla.
 Polovodičový laser sa môže poškodiť, pokiaľ sa prehreje. Inštalujte
prístroj ďalej od teplých miest, ako je výstup kúrenia.
 Optimálna výkonnosť je zaistená pri inštalácii prístroja v uhle
menšom ako 60°.

60°

 Pri inštalácii zaistite správne chladenie prístroja ponechaním
voľného priestoru okolo zadného panela a stočením voľných vodičov
tak, aby neblokovali vetracie otvory.

Voľný priestor 5 cm

5cm

13

Ďalšie informácie SKIPPED
Vložený disk obsahuje DRM chránené súbory.
Odstraňovanie porúch
Chránené súbory sú preskočené.
Displej sa automaticky vráti k bežnému zobrazeniu.
Neurobili ste 30 sekúnd žiadnu operáciu. PROTECT
Všetky súbory na vloženom disku sú chránené DRM.
Urobte operáciu znova.
Vymeňte disk.
Rozsah opakovaného prehrávania sa neočekávane mení.
Podľa rozsahu opakovaného prehrávania sa vybraný rozsah môže USB pamäťové zariadenie/iPod
zmeniť, keď vyberiete iný adresár alebo stopu alebo počas rýchleho
prehrávania dozadu/dopredu. FORMAT READ
Niekedy je tu meškanie medzi zapnutím prehrávania a výstupom zvuku.
Vyberte rozsah opakovaného prehrávania znova.
Počkajte, kým hlásenie nezmizne a neozve sa zvuk.
Podadresár nie je prehrávaný.
Podadresáre nie je možné prehrávať, keď je vybrané FLD (opakovanie adresára). NO AUDIO
Tu nie sú žiadne skladby.
Vyberte iný rozsah opakovaného prehrávania.
Preneste audio súbory na USB pamäťové zariadenie a pripojte
Zvuk je prerušovaný. ho.
Pokiaľ používate zariadenie ako mobilný telefón, môže dochádzať k Pripojené USB pamäťové zariadenie má zapnuté zabezpečenie.
počúteľnému rušeniu. Vykonajte inštrukcie k USB pamäťovému zariadeniu na
vypnutie zabezpečenia.
Umiestnite elektrické zariadenie, spôsobujúce rušenie, ďalej
od tohto prístroja. SKIPPED
Pripojené USB pamäťové zariadenie obsahuje DRM chránené súbory.

Chránené súbory sú preskočené.

Chybové hlásenia PROTECT
Všetky súbory na USB pamäťovom zariadení sú chránené DRM.
Spoločné
Vymeňte USB pamäťové zariadenie.
AMP ERROR
Tento prístroj zlyhal alebo je chybné pripojenie reproduktorov. N/A USB
Aktivovali sa ochranné obvody. Pripojené USB pamäťové zariadenie nie je podporované týmto prístrojom.

Skontrolujte pripojenie reproduktorov. Pokiaľ chyba nezmizne Pripojte zariadenie vyhovujúce USB Mass Storage Class.
ani po vypnutí/zapnutí zapalovania, kontaktujte servis Pioneer. Odpojte vaše zariadenie a nahraďte ho kompatibilným USB
pamäťovým zariadením.
NO XXXX (napr. NO TITLE).
Chýba textová informácia. HUB ERROR
USB je pripojené cez USB rozbočovač, čo nie je podporované týmto
Prepnite zobrazenie alebo prehrávajte inú stopu/súbor. prístrojom.

CD prehrávač (Iba pre DEH-4800FD) Pripojte USB zariadenie priamo k tomuto prístroju
pomocou USB kábla.
ERROR-07, 11, 12, 17, 30
Disk je špinavý. CHECK USB
USB konektor alebo USB kábel má skrat.
Vyčistite disk.
Disk je poškrábaný. Skontrolujte USB konektor a USB kábel, či nie je poškodený.
Pripojené USB pamäťové zariadenie má väčší príkon, ako je prípustný.
Vymeňte disk.
Odpojte USB pamäťové zariadenie a nepoužívajte ho. Prepnite
ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0 kľúč zapalovania do polohy OFF a znova do polohy ACC alebo
Je tu elektrická alebo mechanická porucha. ON a pripojte kompatibilné USB pamäťové zariadenie.
iPod pracuje správne, ale nenabíja sa.
Vypnite a znova zapnite zapalovanie alebo prepnite na iný Uistite sa, že prepojovací kábel pre iPod nie je skratovaný
zdroj, a potom späť na CD prehrávač. (napr. kovovým predmetom). Po kontrole prepnite kľúč
zapalovania do polohy OFF a znova do polohy ON a odpojte
a znova pripojte iPod.

ERROR-15 ERROR-19
Vložený disk je prázdny. Komunikačná chyba.

Vymeňte disk. Urobte následujúce operácie.
- Prepnite kľúč zapalovania do polohy OFF a znova do
ERROR-23
Nepodporovaný CD formát. polohy ON.

Vymeňte disk. - Odpojte USB pamäťové zariadenie.
- Zmeňte zdroj.
FORMAT READ
Niekedy je tu meškanie medzi zapnutím prehrávania a než je počuť zvuk. Potom sa vráťte k zdroju USB.
Chyba iPod.
Počkajte, kým hlásenie nezmizne a nepočujete zvuk.
Odpojte kábel od prístroja iPod. Keď sa objaví hlavná ponuka
iPod, pripojte iPod a resetujte ho.

NO AUDIO ERROR-23
Vložený disk neobsahuje prehrateľné súbory. USB pamäťové zariadenie nie je správne naformátované.

Vymeňte disk. USB pamäťové zariadenie musí byť naformátované v systéme
FAT12, FAT16 alebo FAT32.

14

ERROR-16 iPod
Verzia firmware iPod je stará.
 Nenechávajte iPod na miestach s vysokou teplotou.
Aktualizujte verziu iPod.  Počas jazdy iPod pevne zaistite. Nenechajte iPod spadnúť na
Chyba iPod.
podlahu, kde môže byť zachytený pod plynový alebo brzdový pedál.
Odpojte kábel od prístroja iPod. Keď sa objaví hlavná ponuka  Nastavenie prístroja iPod, ako ekvalizér a opakované prehrávanie, sa
iPod, pripojte iPod a resetujte ho.
automaticky zmení, keď je iPod pripojený k tomuto prístroju. Akonáhle
STOP je iPod odpojený, nastavenie sa vráti k pôvodným hodnotám.
V aktuálnom zozname nie sú žiadne stopy.  Nekompatibilný text, uložený na prístroji iPod, sa na tomto prístroji
nezobrazí.
Vyberte zoznam, obsahujúci skladby.
Kompatibilita s komprimovaným zvukom
NOT FOUND
Žiadne zodpovedajúce skladby.  Iba prvých 32 znakov je možné zobraziť ako názov súboru (vrátane
prípony súboru) alebo ako názov adresára.
Preneste skladby do prístroja iPod.
 Tento prístroj nemusí pracovať správne podľa aplikácie, použitej na
Aplikácie kódovanie WMA súborov.

START UP APP  Môže tu byť malé meškanie na začiatku prehrávania audio súborov,
Aplikácia nie je zapnutá. obsahujúcich obrazové dáta alebo audio súborov uložených na USB
pamäťovom zariadení, ktoré obsahuje zložitú štruktúru adresárov.
Ovládajte mobilné zariadenie na zapnutie aplikácie.
 Ruský text na zobrazenie na tomto prístroji by mal byť kódovaný v
Rady k manipulácii jednej z následujúcich znakových sad:
- Unicode (UTF-8, UTF-16)
Disky a prehrávač - Znaková sada iná ako Unicode, ktorá je použitá v prostredí
Windows a je nastavená na ruštinu.
Používajte iba disky, majúce jedno z následujúcich dvoch log.
Upozornenie:
 Požívajte iba 12 cm disky.  Spoločnosť Pioneer negarantuje kompatibilitu so všetkými USB
 Používajte iba bežné, úplne kruhové disky.
 Následujúce typy diskov nie je možné používať s týmto prístrojom: pamäťovými zariadeniami a nenesie žiadnu zodpovednosť za
akúkoľvek stratu dát z mediálnych prehrávačov, smartphonov alebo
- Duálne disky iných prístrojov pri použití s týmto zariadením.
- 8 cm disky: Použitie takýchto diskov s adaptérom môže  Nenechávajte USB pamäťové zariadenie na miestach s vysokou
teplotou.
spôsobiť poruchu prístroja.
- Disky zvláštnych tvarov. Súbory WMA
- Iné disky ako CD.
- Poškodené disky vrátane diskov, ktoré sú prasknuté alebo ohnuté. Prípona súboru: .wma
- Disky CD-R/RW, ktoré neboli finalizované. Bitová rýchlosť: 48 kbit/s až 320 kbit/s (CBR), 48 kbit/s až 384 kbit/s (VBR)
 Nedotýkajte sa lesklého povrchu disku. Vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 Keď disky nepoužívate, skladujte ich v ich krabičkách. Windows Media™ Audio Professional, Lossless, Voice/DRM
 Nelepte na disky žiadne nálepky a nepoužívajte na ich povrch Stream/Stream s videom: Nekompatibilné
chemické látky.
 Na čistenie diskov použite mäkkú handričku a čistite ich ťahmi od Súbory MP3
stredu k okraju.
 Kondenzácia vlhkosti môže dočasne ovplyvniť funkciu prehrávača. Prípona súboru: .mp3
Nechajte ho cca hodinu pri vyššej teplote. Tiež odstráňte z disku Bitová rýchlosť: 8 kbit/s až 320 kbit/s (CBR), VBR
vlhkosť mäkkou handričkou. Vzorkovacie frekvencie: 8 kHz až 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz na
 Prehrávanie diskov nemusí byť možné z dôvodu charakteristík disku, zdôraznenie)
formátu disku, nahrávacej aplikácii, prostrediu prehrávania, Kompatibilné verzie ID3 Tag: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 Tag verzia 2.x má
podmienok skladovania atď. prednosť pred verziou 1.x)
 Nerovnosti cesty môžu spôsobovať preskakovanie preherávania disku. M3u zoznam prehrávania: Nekompatibilné
 Nelepte na disky žiadne samolepky alebo iný materiál. MP3i (MP3 interaktívne), mp3 PRO: Nekompatibilné
- Disky sa môžu ohnúť a byť neprehrateľné.
- Nálepka sa môže odlepiť počas prehrávania a zabrániť Súbory WAV

vysunutiu disku z prístroja, ktorý sa môže poškodiť.  Súbory formátu WAV nie je možné pripojiť cez MTP.

USB pamäťové zariadenie Prípona súboru: .wav
Kvantizačné bity: 8 a 16 (LPCM), 4 (MSADPCM)
 Pripojenie cez USB rozbočovač nie je podporované. Vzorkovacie frekvencie: 16 kHz až 48 kHz (LPCM), 22.05 kHz a 44.1 kHz
 Počas jazdy pevne zaistite USB pamäťové zariadenie. Nenechajte (MS ADPCM)

USB pamäťové zariadenie spadnúť na podlahu, kde môže byť Súbory FLAC
zachytený pod plynový alebo brzdový pedál.
 Podľa USB pamäťového zariadenia môžu vzniknúť následujúce  Súbory formátu FLAC nie je možné pripojiť cez MTP.
problémy:  Súbory FLAC nemusí byť možné prehrávať podľa použitého
- Operácie sa môžu líšiť.
- Pamäťové zariadenie nemusí byť rozpoznané. enkodéra.
- Súbory nemusia byť správne prehrávané.
- Zariadenie môže spôsobovať počuteľné rušenie pri počúvaní
tunera.

15

Prípona súboru: .flac Sekvencia audio súborov
Vzorkovacie frekvencie: 8/11.025/12./16/22.05/24/32/44.1/48 kHz
Kvantizačná bitová rýchlosť: 16 bitov Užívateľ nemôže priradiť čísla adresárov a špecifikovať poradie
Režim kanálov: 1/2 kanály prehrávania na tomto prístroji. Sekvencia audio súborov závisí na
pripojenom zariadení. Pamätajte, že skryté súbory na USB zariadení nie
Disk (Iba pre DEH-4800FD) je možné prehrávať.

 Bez ohľadu na dĺžku medzery mezi skladbami v originálnom Príklad hierarchie Adresár
zázname sú komprimované audio disky prehrávané s krátkou Komprimovaný audio súbor
pauzou medzi skladbami. 01 01 až 05: číslo adresára
02 (1) až (6): Sekvencia
Hierarchia prehrávateľných adresárov: až osem vrstiev (praktická
hierarchia je menej ako dve vrstvy). 03 prehrávania
Prehrávateľné adresáre: až do 99 04
Prehrávateľné súbory: až do 999
Systém súborov: ISO 9660 Level 1 a 2, Romeo, Joliet 05
Prehrávanie multi-session: Kompatibilné
Data s paketovým zápisom: Nekompatibilné Úroveň 1 2 3 4

USB zariadenie Ruská znaková sada

 Môže tu byť malé meškanie na začiatku prehrávania audio súborov, D: C D: C D: C D: C D: C
uložených na USB pamäťovom zariadení, ktoré obsahuje zložitú :А :Б :В
štruktúru adresárov. : Е, Ё :Ж :З :Г :Д
:Л :М :Н
Hierarchia prehrávateľných adresárov: až osem vrstiev (praktická :Р :С :Т : И, Й : К
hierarchia je menej ako dve vrstvy).
Prehrávateľné adresáre: až do 500 :Ч :О :П
Prehrávateľné súbory: až do 15000
Prehrávanie chránených súborov: Nekompatibilné :Э :У :Ф
USB pamäťové zariadenie s viacerými oddielmi: Je možné prehrávať iba
prvý oddiel :Х :Ц : Ш, :Ъ
Щ
Kompatibilita s prístrojmi iPod
:Ы :Ь :Ю :Я
Tento prístroj podporuje iba následujúce modely iPod. Podporované
verzie softwaru iPod sú uvedené nižšie. Staršie verzie nemusia byť D: Zobrazenie C: Znak
podporované.
Copyright a obchodné značky
Vyrobené pre
 iPod touch (1. až 5. generácie) iTunes
 iPod classic
 iPod with video Apple a iTunes sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc., registrované
 iPod nano (1. až 7. generácie) v USA a ďalších krajinách.
 iPhone 6
 iPhone 6 Plus WMA
 iPhone 5s
 iPhone 5c Windows Media je buď registrovaná obchodná značka alebo obchodná
 iPhone 5 značka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo ďalších
 iPhone 4s krajinách. Tento prístroj obsahuje technológiu vlastnenú spoločnosťou
 iPhone 4 Microsoft Corporation a nie je možné ho používať alebo distribuovať bez
 iPhone 3GS licencie spoločnosti Microsoft Licensing, Inc.
 iPhone 3G
 iPhone FLAC

 Operácie sa môžu líšiť podľa generácie a/alebo verzie softwaru iPod. Copyright © 2000 – 2009 Josh Coalson
 Užívatelia iPod s Lighting Connector by mali použiť kábel Lighting Copyright © 2011 – 2013 Xiph.Org Foundation
Redistribúcia a použitie v zdrojovej alebo binárnej forme, s alebo bez
USB (dodávaný s prístrojom iPod). modifikácie, je povolené za splnania následujúcich podmienok:
- Redistribúcia zdrojového kódu musí obsahovať predchádzajúcu
 Užívatelia iPod s Dock Connector by mali použiť kábel CD-IU51. Pre
detaily sa obráťte na predajcu. copyrightovú poznámku, tento zoznam podmienok a následujúce
zrieknutie sa zodpovednosti.
 Kompatibilita so súbormi/formátmi viď. návod k prístroju iPod. - Redistribúcia v binárnej forme musí reprodukovať predchádzajúcu
 Audiobook, Podcats: Kompatibilné copyrightovú poznámku, tento zoznam podmienok a
následujúce zrieknutie sa zodpovednosti v dokumentácii a/alebo
Upozornenie: inom materiály, poskytovanom s distribúciou.
Spoločnosť Pioneer nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu dát z - Ani meno Xiph.org Foundation ani mená jej prispievateľov nesmú
prístroja iPod, aj keď k nej dôjde pri použití s týmto zariadením. byť použité na podporu alebo propagáciu výrobkov, odvodených od ich
softwaru, bez špecifického predchádzajúcoho písomného súhlasu.

16

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVANÝ DRŽITEĽOVI AUTORSKÝCH CD prehrávač (DEH-4800FD)
PRÁV A PRISPIEVATEĽOVI „AKO JE“ A AKÉKOĽVEK VYJADRENÁ
ALEBO PREDPOKLADANÁ ZÁRUKA, VRÁTANE, ALE NIE LEN, Systém........................................... CD audio systém
PREDPOKLADANÁ ZÁRUKA PREDAJNOSTI A SPÔBILOSTI PRE Použiteľné disky ............................ Kompaktné disky
URČITÉ ÚČELY JE VYLÚČENÁ. V ŽIADNOM PRÍPADE NIE SÚ Odstup signál/šum ......................... 94 dB (1 kHz) (IEC-sieť A)
SPOLOČNOSŤ ALEBO PRISPIEVATELIA ZODPOVEDNÝ ZA Počet kanálov ................................ 2 (stereo)
AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, Formát MP3 dekódovania ............... MPEG-1&2 Audio Layer 3
PRÍKLADNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE LEN, Formát WMA dekódovania.............. Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12
SPROSTREDKOVANIE NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB,
STRATY POUŽITIA, DÁT ALEBO ZISKU, ALEBO PRERUŠENIE (2 kanálové audio)
PODNIKANIA), VZNIKNUTÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM Z POUŽITIA (Windows Media Player)
TOHTO SOFTWARU, AJ KEĎ BOLA AVIZOVANÁ MOŽNOSŤ Formát signálu WAV ..................... Lineárne PCM & MS ADPCM
TAKÝCHTO ŠKÔD. (bez kompresie)

iPod a iPhone USB

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch sú obchodné značky Špecifikácia USB štandardu ......... USB 2.0 full speed
spoločnosti Apple, Inc., registrované v USA a ďalších krajinách. Maximálny prúd............................. 1 A
Lighting je obchodná značka spoločnosti Apple, Inc. USB Protokol
....................................................... MSC (Mass Storage Class)
„Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamená, že elektronické zariadenie ....................................................... MTP (Media Transfer Protocol)
bolo navrhnuté na pripojenie prístroja iPod alebo iPhone a bolo ....................................................... AOA (Android Open Accessory) 2.0
certifikované výrobcom, že splňuje štandardy Apple. Spoločnosť Apple Systém súborov ............................ FAT12, FAT16, FAT32
nie je zodpovedná za operácie tohto prístroja aza to, že splňuje všetky Formát MP3 dekódovania ............. MPEG-1&2 Audio Layer 3
bezpečnosté štandardy. Formát WMA dekódovania............ Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12
Pamätajte, že použitie tohto príslušenstva s iPod alebo iPhone môže
ovplyvňovať bezdrôtovú výkonnosť. (2-kanálové audio)
(Windows Media Player)
Android™ Formát FLAC dekódovania ........... v1.3.0 (Free Lossless Audio Codec)
Android je obchodná značka spoločnosti Google, Inc. Formát WMA signálu..................... Lineárne PCM & MS ADPCM
(bez kompresie)
Špecifikácia
FM tuner
Všeobecná
Frekvenčný rozsah ....................... 87.5 - 108.0 MHz
Zdroj napájania............................14.4 V ss (prípustné 10.8 - 15.1 V) Použiteľná citlivosť ....................... 11 dBf (1.0 µV/75 Ω mono, S/Š: 30 dB)
Zemniaci systém ..........................Negativne Odstup signál-šum ........................ 72 dB (IEC sieť A)
Maximálna prúdová spotreba ......15.0 A
Rozmery (Š x V x H) MW tuner
DIN
Chassis..........................................178 x 50 x 155 mm Frekvenčný rozsah ....................... 531 - 1602 kHz
Panel .............................................188 x 58 x 17 mm Použiteľná citlivostť....................... 25 µV (S/Š: 20 dB)
D Odstup signál-šum ........................ 62 dB (IEC sieť A)
Chassis..........................................178 x 50 x 155 mm
Panel .............................................170 x 46 x 17 mm LW tuner
Hmotnost .......................................1 kg (DEH-4800FD), 0.7 kg (MVH-
280FD) Frekvenčný rozsah ...................... 153 - 281 kHz
Použiteľná citlivosť ....................... 28 µV (S/Š: 20 dB)
Audio Odstup signál-šum ........................ 62 dB (IEC sieť A)

Maximálny výstupný výkon Poznámka:
....................................................... 100 W x 4 kanály/4 Ω (bez subwoofera) Zmena špecifikácie a prevedenie bez upozornenia
Trvalý výstupný výkon ................... 40 W x 4 (50 Hz až 15000 Hz, vyhradené.

5% CHZ, záťaž 4 Ω, budené obidvaa kanály)
Zaťažovacia impedancia ................ 4 Ω (prípustná 4 Ω až 8 Ω)
Maximálna výstupná úroveň výstupu predzosilňovača
.......................................................2.0 V
Krivka Loudness............................+10 dB (100 Hz), +6.5 dB (10 kHz)

(hlasitosť: -30 dB)
Ekvalizér (5-pásmový grafický ekvalizér):
Frekvencie:....................................80 Hz/250 Hz/800 Hz/2.5 kHz/8 kHz
Ekvalizačný rozsah: ..................... +/- 12 dB (krok 2 dB)
Subwoofer (mono):
Frekvencie:.................................50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/

160 Hz/200 Hz
Strmosť ........................................ -12 dB/oktávu, -24 dB/na oktávu
Zisk ................................................+6 dB až -24 dB
Fáze............................................... Normálna/Obrátená

17


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Mabon 2019
Next Book
Obras Urbanas 76