The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-12-05 09:29:40

Pioneer CDIB100II CZ

Pioneer CDIB100II CZ

ADAPTÉR iPod® CD-IB100II

CD-IB100II

Uživatelský manuál

15

OBSAH DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Děkujeme vám za nákup tohoto výrobku značky Pioneer................................................................... 2 Odstraňování problémů
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU ..........................................................................................2
Příznak Příčina Nápravné opatření
Informace pro uživatele........................................................................................................................ 2 Kabely jsou připojeny chybně.
O tomto přístroji ................................................................................................................................... 2 Přehrávač iPod vykazuje Odpojte kabel od přehrávače
O tomto manuálu ................................................................................................................................. 3 chybnou funkci. iPod. Po zobrazení hlavní
Zásady manipulace s přehrávačem iPod............................................................................................. 3 nabídky přehrávače iPod připojte
PŘEHRÁVÁNÍ SKLADEB NA PŘEHRÁVAČI IPOD ..............................................................4 kabely znovu. Poté přehrávač
Vyhledávání skladeb............................................................................................................................ 4 iPod resetujte.
Přerušení přehrávání skladby pauzou ................................................................................................. 5
Zobrazení textových informací na přehrávači iPod ............................................................................. 5 Chybová hlášení
Opakované přehrávání ........................................................................................................................ 5
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí.............................................................................................. 5 Následující chybové hlášení si nezapomeňte poznamenat při kontaktování vašeho dealera nebo
OVLÁDÁNÍ POMOCÍ RŮZNÝCH HLAVNÍCH JEDNOTEK ....................................................5 servisního centra Pioneer.
Používání tohoto přístroje ve funkci externí jednotky .......................................................................... 5
Přehled režimu výběru hracích seznamů a preferencí ........................................................................ 8 Hlášení Příčina Nápravné opatření
Přehrávání výběrem hracího seznamu (PLAYLIST) ........................................................................... 9 ERROR-11 Chyba komunikace. Odpojte od přehrávače iPod kabel. Po
Vyhledání požadované skladby ze seznamu GENRE (seznam žánrů), zobrazení hlavní nabídky přehrávače
ARTITS (seznam umělců) a ALBUMS (seznam alb)........................................................................... 9 ERROR-21 Stará verze softwaru přehrávače iPod. iPod připojte kabel znovu, poté
Vyhledávání požadované skladby ....................................................................................................... 9 ERROR-30 přehrávač iPod resetujte.
Přehrávání podle vybraného hracího seznamu ................................................................................. 10 NO TRACK Chyba přehrávače iPod. Proveďte aktualizaci softwaru
Zobrazení textových informací v přehrávači iPod.............................................................................. 10 STOP V přehrávači nejsou uloženy žádné přehrávače iPod.
Opakované přehrávání ...................................................................................................................... 10 skladby. Resetujte přehrávač iPod.
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí............................................................................................ 11 V aktuálním hracím seznamu nejsou Přeneste skladby do přehrávače iPod.
ZAPOJENÍ .............................................................................................................................11 uloženy žádné skladby.
INSTALACE ........................................................................................................................... 13 Vyberte seznam, který obsahuje
Instalace tohoto přístroje.................................................................................................................... 13 skladby.
DOPLŇKOVÉ INFORMACE..................................................................................................14
Odstraňování problémů ..................................................................................................................... 14 Technické údaje
Chybová hlášení ................................................................................................................................ 14
Technické údaje................................................................................................................................. 14 Všeobecné
Napájecí napětí....................................................................14,4V ss (přípustný rozsah 10,8V až 15,1V)
Systém zemnění.........................................................................................................................negativní
Maximální odběr proudu.....................................................................................................................2,0A
Rozměry (Š x V x H)........................................................................................................95 x 25 x 91mm
Hmotnost.........................................................................................................................................0,33kg

Poznámky:
Technické údaje a konstrukce mohou být za účelem zlepšení modifikovány bez předchozího
upozornění.

1 14

INSTALACE Adaptér iPod®
Uživatelský manuál
Upozornění
Před konečným nainstalováním přístroje proveďte předběžné kabelové propojení, ujistěte se, zda Děkujeme vám za nákup tohoto výrobku značky Pioneer
je vše správně propojeno a zda tento přístroj správně spolupracuje se systémem.
Z důvod zajištění správné instalace používejte pouze součásti dodávané k tomuto přístroji. Použití Přečtěte si, prosím, pozorně tento uživatelský manuál, abyste si osvojili správné ovládání tohoto
součástí neschválených výrobcem může mít za následek chybnou funkci. modelu. Po přečtení tohoto manuálu jej odložte na známé a bezpečné místo, abyste se k němu mohli
Obraťte se na vašeho dealera s žádostí o posouzení, zda instalace bude vyžadovat vrtání děr kdykoli znovu vrátit.
nebo jiné úpravy vozidla. Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena. Bez udělení souhlasu je kopírování
Přístroj instalujte na takovém místě, kde nebrání pohybům řidiče a kde nemůže způsobit poranění a další šíření díla zakázáno.
cestujících při náhlém zastavení, například nouzovém.
Při montáži tohoto přístroje dbejte na to, aby nedošlo k uskřípnutí žádného z kabelů mezi tento PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU
přístroj a okolní kovovou konstrukci nebo montážní prvky.
Tento přístroj neinstalujte do blízkosti výstupu topení, kde by došlo k jeho tepelnému poškození, Informace pro uživatele
ani do blízkosti dveří, kde by byl vystaven stříkající dešťové vodě.
Před vrtáním jakýchkoli otvorů vždy zkontrolujte prostor za uvažovaným místem a dbejte na to, Úpravy nebo modifikace provedené bez řádné autorizace mohou mít za následek zrušení práva
aby nedošlo k provrtání palivového potrubí, brzdového potrubí, elektrických kabelů nebo jiných uživatele výrobek ovládat.
důležitých součástí.
Pokud je tento přístroj instalován v prostoru pro cestující, pevně jej zajistěte, aby nedošlo k jeho Tento přístroj vyhovuje kapitole 15 předpisů FCC. Ovládání lze provádět při dodržení následujících
uvolnění během jízdy vozidla a způsobení úrazu či dopravní nehody. podmínek: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat rušivé interference, (2) tento přístroj musí být odolný
Pokud je tento přístroj instalován pod předním sedadlem, ujistěte se, zda nebrání pohybu sedadla. proti veškerým vnějším rušením včetně těch, které mohou narušovat jeho normální provoz.
Všechny přívody a kabely veďte pečlivě kolem posuvného mechanismu sedadel, aby nedošlo k
jejich uchycení a ke vzniku zkratu. O tomto přístroji

Instalace tohoto přístroje Tento přístroj je adaptér pro hlavní jednotku Pioneer učený k poslechu skladeb na přehrávači iPod
s dokovacím konektorem a k jeho ovládání.
Montáž pomocí pásky Velcro iPod je ochranná známka společnosti Apple Computer registrovaná na území USA a jiných zemí.
Před připevněním pásky Velcro důkladně očistěte styčný povrch. Tento přístroj je určen pouze k provozu ve vozidle.
Pokud lze tvrdý díl pásky Velcro nalepit přímo na automobilovou rohož, lze tento přístroj Tento přístroj podporuje pouze přehrávač iPod vybavený dokovacím konektorem.
nainstalovat bez použití měkkých dílů pásky Velcro. Tento přístroj nepodporuje softwarovou verzi starší, než aktualizace iPod 2004-10-20. Informace o
Montáž tohoto přístroje s použitím pásky Velcro podporovaných verzích obdržíte u vašeho dealera.
Způsob ovládání se může lišit v závislosti na softwarové verzi adaptéru iPod.
13
UPOZORNĚNÍ
Zabraňte styku tohoto přístroje s tekutinami, neboť v opačném případě hrozí úraz elektrickým
proudem nebo poškození, vývin kouře nebo přehřátí tohoto přístroje.
Mějte tento uživatelský manuál vždy po ruce pro odkazy na ovládací postupy a upozornění.
Úroveň hlasitosti udržujte vždy na dostatečně nízké úrovni, abyste mohli vnímat okolní zvuky.
Chraňte tento přístroj před vlhkostí.
Pokud tento výrobek vykazuje nevyhovující funkčnost, obraťte se na vašeho dealera nebo na
autorizovaný servis Pioneer.

Upozornění (sériové číslo)
Sériové číslo se nachází na spodní straně tohoto přístroje. Pro vaší bezpečnost a pohodlí si toto číslo
nezapomeňte poznamenat do přiloženého záručního listu.

2

O tomto manuálu Propojení jednotlivých přístrojů
12
Tento přístroj se ovládá pomocí připojené hlavní jednotky. Pokyny v tomto manuálu používají jako
příklad hlavní jednotku AVH-P5700DVD (AVH-5750DVD).
Pokud používáte jinou hlavní jednotku, než AVH-5700DVD (AVH-5750DVD), postupujte podle článku
Ovládání pomocí různých hlavních jednotek na straně 5.
Doporučujeme, abyste se před použitím tohoto přístroje seznámili se všemi funkcemi a způsobem
jejich ovládání prostudováním tohoto manuálu. Je obzvláště důležité, abyste si přečetli a řídili se
všemi VAROVÁNÍMI a UPOZORNĚNÍMI.

Zásady manipulace s přehrávačem iPod

UPOZORNĚNÍ
Firma Pioneer nepřijímá žádnou odpovědnost za ztrátu dat v přehrávači iPod i v případě, že k
takovéto ztrátě dojde během používání tohoto přístroje.
Nedopusťte, aby během provozu na přehrávač iPod dopadaly přímé sluneční paprsky. Nadměrné
působení slunečních paprsků může způsobit poruchu přehrávače iPod vlivem vysokých teplot.
Přehrávač iPod neponechávejte na místech s vysokou teplotou nebo přímými slunečními
paprsky.
Přehrávač iPod bezpečně zajistěte během jeho používání s tímto přístrojem. Zabraňte pádu
přehrávače iPod na podlahu, kde by mohlo dojít k jeho uvíznutí pod brzdový nebo plynový pedál.

Podrobnosti naleznete v manuálu adaptéru iPod.

Nastavení přehrávače iPod
Pomocí výrobků Pioneer nelze ovládat ekvalizér přehrávače iPod. Před připojením přehrávače
iPod k tomuto přístroji doporučujeme ekvalizér na přehrávači iPod vypnout.
Během používání tohoto přístroje nelze vypnout opakované přehrávání skladeb na přehrávači
iPod. V případě nastavení opakovaného přehrávání skladeb (Repeat Play) na přehrávači iPod na
Off (vypnuto) se rozsah opakovaného přehrávání po připojení přehrávače iPod k tomuto přístroji
automaticky změní na All (opakování všech skladeb).
Funkce Shuffle (přehrávání skladeb v náhodném pořadí) přehrávače iPod je pomocí výrobků
Pioneer ovládána jako funkce Random.

Připojení a odpojení přehrávače iPod
Pro zajištění správné funkce tohoto přístroje připojte k přehrávači iPod pouze dokovací konektor.
Před připojením dokovacího konektoru k přehrávači iPod nejprve od přehrávače iPod odpojte
sluchátka.

Připojení přehrávače iPod k tomuto přístroji
Po připojení přehrávače iPod dojde k automatickému zapnutí jeho napájení.
Během připojení přehrávače iPod k tomuto přístroji se na displeji přehrávače iPod zobrazuje
nápis PIONEER (nebo symbol zaškrtnutí 3).

Je-li klíč zapalování nastaven v poloze ACC nebo ON (zapnuto), baterie přehrávače iPod se
během jeho připojení k tomuto přístroji nabíjí.
Během připojení přehrávače iPod k tomuto přístroji nelze samotný přehrávač iPod zapínat
nebo vypínat.
Přehrávač iPod připojený k tomuto přístroji bude vypnut asi za dvě minuty po nastavení klíče
zapalování do polohy OFF (vypnuto).

Odpojení přehrávače iPod od tohoto přístroje
Po odpojení přehrávače iPod od tohoto přístroje se na několik sekund zobrazí hlavní nabídka
přehrávače iPod.

3

Vyberte rozsah opakovaného přehrávání PŘEHRÁVÁNÍ SKLADEB NA PŘEHRÁVAČI iPod
Proveďte postup podle článku Tabulky funkční kompatibility na straně 6.
(1) Ikona zdroje signálu
TRK - Přehrávání pouze aktuální skladby. V této pozici se zobrazuje aktuálně vybraný zdroj signálu.
ALL - Přehrávání všech skladeb v seznamu.
(2) Indikátor čísla skladby
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí Tento indikátor ukazuje aktuálně přehrávanou skladbu ve
vybraném seznamu.
Skladby lze na přehrávači iPod přehrávat v náhodném pořadí pomocí jedné z následujících metod:
TRK (přehrávání skladeb v náhodném pořadí) a ALBUM (přehrávání alb v náhodném pořadí). (3) Indikátor uplynulého hracího času
Tento indikátor ukazuje čas uplynulý od začátku aktuální
Vyberte metodu přehrávání skladeb v náhodném pořadí. skladby.
Proveďte postup podle článku Tabulky funkční kompatibility na straně 6.
(4) Indikátor názvu skladby
TRK - Přehrávání skladeb v rámci seznamu v náhodném pořadí. Tento indikátor ukazuje název aktuálně přehrávané skladby.
ALBUM - Náhodný výběr alba, poté přehrávání všech jeho skladeb v normálním pořadí.
(5) Indikátor opakovaného přehrávání
ZAPOJENÍ Tento indikátor ukazuje aktuálně vybraný rozsah opakovaného přehrávání.

Poznámky: (6) Indikátor RDM
Tento přístroj je určen pro vozidla používající 12-ti voltovou baterii a negativní systém zemnění. Tento indikátor sděluje, zda je rozsah přehrávání v náhodném pořadí nastaven na TRACK
Před nainstalováním přístroje do rekreačního vozidla, nákladního automobilu nebo do autobusu (náhodné přehrávání skladeb) nebo ALBUM (náhodné přehrávání alb).
zkontrolujte jmenovité napětí baterie.
Z důvodů zamezení zkratu v elektrickém systému nezapomeňte před zahájením instalace odpojit 1. Dotkněte se ikony zdroje signálu, poté dotekem tlačítka iPod vyberte přehrávač iPod jako
od baterie kabel záporného pólu (-).
Podrobnosti o připojení výkonového zesilovače a ostatních přístrojů naleznete v příslušných zdroj signálu.
uživatelských manuálech, poté proveďte správné propojení.
Kabely zajistěte pomocí kabelových úchytek nebo pomocí lepicí pásky. Kabely chraňte před Přehrávač iPod vyberete jako zdroj signálu také opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE.
mechanickým poškozením omotáním lepicí páskou v místech, kde spočívají na kovových částech.
Trasy volte bezpečně tak, aby se kabely nedotýkaly pohyblivých částí, jakými jsou řadicí páka, Přehrávač iPod nelze vybrat jako zdroj signálu, pokud není k tomuto přístroji připojen.
ruční brzda nebo kolejnice sedadel. Kabely neveďte místy s vysokou teplotou, jako například v
blízkosti výstupu topení. Pokud k roztavení nebo potrhání kabelové izolace, nastává nebezpečí 2. Dotekem obrazovky zobrazte panel s dotekovými tlačítky.
zkratu na kostru vozidla.
Nepřipojujte žlutý přívodní kabel k baterii jeho protažením otvorem do prostoru motoru vozidla. 3. Chcete-li provést přechod směrem vzad nebo vpřed jinou skladbu, dotkněte se tlačítka
Tím dojde k poškození izolace tohoto vodiče a způsobení velmi nebezpečného zkratu.
Nezkracujte žádné přívodní kabely - v opačném případě nemusí ochranný obvod v žádané situaci nebo .
správně fungovat.
Nikdy nepřivádějte elektrickou energii k jiným přístrojům odstraněním izolace napájecího kabelu Dotekem tlačítka provedete přechod na začátek následující skladby. Dotekem tlačítka
tohoto přístroje a následným napojením na tento kabel. Tím by došlo k překročení jeho proudové
zatížitelnosti a následnému přehřátí. provedete přechod na začátek aktuální skladby; opakovaným dotekem tohoto tlačítka provedete
Při výměně pojistky dbejte na použití pouze takové pojistky, která má jmenovitou hodnotu stejnou,
jako je hodnota předepsaná na držáku pojistky. přechod vždy na začátek předchozí skladby.
Z důvodů zamezení nesprávného propojení je vstupní konektor kabelu IP-BUS označen modrou a
výstupní konektor černou barvou. Propojte správně konektory se shodným barevným označením. Přechod na jinou skladbu směrem vzad nebo vpřed můžete provádět také stisknutím tlačítka W
K přehrávači iPod připojte pouze dokovací konektor tohoto přístroje, aby byla zaručena správná
funkce. nebo X.
Před připojením dokovacího konektoru k přehrávači iPod od něj odpojte sluchátka.
4. Chcete-li provést rychlý postup vpřed nebo vzad, dotkněte se souvisle tlačítka nebo
Barvy přívodních kabelů k tomuto přístroji a k jiným přístrojům se mohou vzájemně lišit i přesto,
že jejich funkce jsou stejné. Při propojování tohoto přístroje s jiným přístrojem si proto prostudujte .
dodávané instalační manuály obou přístrojů a propojte vzájemně kabely se stejnou funkcí.
Rychlý postup vzad/vpřed můžete spustit také stisknutím a podržením tlačítka W nebo X.
11
Vyhledávání skladeb

Ovládání přehrávače iPod pomocí tohoto přístroje je navrženo tak, aby se co nejvíce blížilo ovládání
vlastního přehrávače iPod, pokud jde o vyhledávání skladeb.
1. Dotekem tlačítka TOP zobrazte hlavní nabídku přehrávače iPod.
2. Dotkněte se názvu jednoho z následujících kategorií, ve které chcete hledat skladbu:

PLAYLISTS (hrací seznamy)
GENRE (žánry)
ARTISTS (umělci)
ALBUMS (alba)
SONGS (skladby)
3. Dotkněte se názvu titulu v seznamu, který chcete přehrávat.
Zopakujte tento postup, dokud nenaleznete požadovanou skladbu.
Pokud chcete přehrávat všechny skladby ve vybraném seznamu , podržte název prvního titulu.
Chcete-li přejít k následující skupině titulů, dotkněte se tlačítka .

Chcete-li se navrátit k předchozí skupině titulů, dotkněte se tlačítka .

Chcete-li se navrátit k předchozí nabídce, dotkněte se tlačítka .
Chcete-li přejít k hlavní nabídce vyhledávání v seznamu, dotkněte se tlačítka TOP.

4

Přerušení přehrávání skladby pauzou . Poznámky:
Pokud byl žánr již vybrán, jsou k dispozici pouze umělci a alba vybraného žánru. Chcete-li vybrat
Funkce pauzy umožňuje dočasné přerušení přehrávání. umělce a alba z jiného žánru, zopakujte postup od kroku 1.
Během přehrávání se dotkněte tlačítka . Výchozím nastavením pro seznam GENRE (žánr), ARTIST (umělec) nebo ALBUM je možnost
Na obrazovce se zobrazí nápis PAUSE a přehrávání bude přerušeno pauzou. ALL (vše).
Chcete-li přehrávání obnovit od původního bodu přerušení, dotkněte se znovu tlačítka V případě přepnutí z položky ALBUM (album) na položku PLAYLIST (hrací seznam) budou
podmínky preferencí zrušeny. Přehrávání aktuálního seznamu (podle posledních podmínek
Zobrazení textových informací na přehrávači iPod preferencí) však bude pokračovat, dokud nebude provedena jedna z následujících akcí pomocí
tlačítka S nebo T nebo vícefunkčního ovladače:
Textové informace zaznamenané na přehrávači iPod lze zobrazit na informačním panelu. - Výběr jiného hracího seznamu.
Dotkněte se tlačítka DISP. - Přechod na nový seznam preferencí.

Opakovaným dotekem tlačítka DISP přepínejte následující nastavení: Přehrávání podle vybraného hracího seznamu

T.Title (zobrazení názvu skladby) - T.Artist (zobrazení jména umělce skladby) - Album (zobrazení Podle následujícího postupu můžete vybrat a přehrávat požadovaný hrací seznam pomocí položky
názvu alba) PLAYLIST přehrávače iPod.

Znaky zaznamenané v přehrávači iPod, které nejsou s tímto přístrojem kompatibilní, se nezobrazí. 1. Pomocí tlačítka BAND (BAND/ESC) vyberte položku PLAYLIST (hrací seznamy).
Na displeji se na cca 2 sekundy zobrazí nápis PLAYLIST.
Poznámka: Při každém stisknutí tlačítka BAND (BAND/ESC) dojde k přepnutí režimu zobrazení na displeji v
Zbývající část titulu můžete zobrazit rolování směrem doleva souvislým dotekem tlačítka DISP. následujícím pořadí:

Opakované přehrávání PLAYLIST (hrací seznamy) - GENRE (žánry) - ARTIST (umělci) - ALBUM (alba)

Přehrávač iPod nabízí dva rozsahy opakovaného přehrávání skladeb: TRACK (opakování jedné 2. Pomocí tlačítka S nebo T (nebo vícefunkčního ovladače) vyberte hrací seznam, který
skladby) a ALL (opakování všech skladeb). chcete poslouchat.
Stisknutím tlačítka S (nebo vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru), resp. tlačítka T (nebo
Pokud je rozsah opakovaného přehrávání (REPEAT) nastaven na TRACK, nelze vybírat jiné vychýlením vícefunkčního ovladače dolů) bude vybrán předchozí, resp. následující hrací seznam.
skladby. Na displeji se na cca 2 sekundy zobrazí název vybraného hracího seznamu, poté bude zahájeno jeho
1. Stiskněte tlačítko A.MENU, poté zobrazte názvy jednotlivých funkcí dotekem tlačítka FUNC. přehrávání.
2. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání dotekem tlačítka REPEAT. 3. Pomocí tlačítka W nebo X (nebo vícefunkčního ovladače) vyberte skladbu, kterou chcete
Dotkněte se opakovaně tlačítka REPEAT, dokud se nezobrazí požadovaný rozsah opakovaného poslouchat.
přehrávání: Tím bude zahájeno přehrávání vybrané skladby.
TRACK - opakování pouze aktuální skladby
ALL - opakování všech skladeb ve vybraném seznamu Zobrazení textových informací v přehrávači iPod

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí Podle následujícího postupu zobrazíte textové informace v přehrávači iPod.

Přehrávač iPod nabízí dvě metody přehrávání v náhodném pořadí: TRACK (přehrávání skladeb v Vyberte požadované informace
náhodném pořadí) a ALBUM (přehrávání alb v náhodném pořadí). Proveďte postup podle článku Tabulky funkční kompatibility na straně 6.
1. Stiskněte tlačítko A.MENU, poté zobrazte názvy funkcí dotekem tlačítka FUNCTION.
2. Dotekem tlačítka RANDOM vyberte požadovanou metodu přehrávání skladeb v náhodném Hrací čas - Název skladby - Jméno umělce - Název alba - Stav opakovaného přehrávání - Stav
pořadí. přehrávání v náhodném pořadí
Dotkněte se opakovaně tlačítka RANDOM, dokud se nezobrazí požadovaná metoda přehrávání
v náhodném pořadí: Pokud znaky zaznamenaná v přehrávači iPod nejsou s hlavní jednotkou kompatibilní, tyto znaky se
nezobrazí.
TRACK (skladba) - Přehrávání skladeb v náhodném pořadí v rámci vybraného seznamu.
ALBUM (album) - Náhodný výběr alba, poté přehrávání všech jeho skladeb v náhodném pořadí. Poznámky:
Pokud se tento přístroj používá jako externí zařízení, na displeji hlavní jednotky lze zobrazit pouze
OVLÁDÁNÍ POMOCÍ RŮZNÝCH HLAVNÍCH JEDNOTEK prvních 8 znaků názvu skladby, jména umělce a názvu alba.
Zbývající znaky názvu skladby, jména umělce nebo názvu alba lze zobrazit posouváním doleva.
Používání tohoto přístroje ve funkci externí jednotky
Opakované přehrávání
Následující hlavní jednotky ovládají tento přístroj jako externí jednotku. Podrobnosti o způsobu
ovládání externí jednotky naleznete v jejím uživatelském manuálu. Opakované přehrávání skladeb lze na přehrávači iPod uskutečnit ve dvou rozsazích: TRK (opakované
přehrávání jedné skladby) a ALL (opakované přehrávání všech skladeb v hracím seznamu).
Tento přístroj nelze ovládat pomocí tlačítek FUNC4 (F4), FUNCTION4 a 1-6KEY.
Je-li rozsah opakovaného přehrávání (RPT) nastaven na TRK (opakované přehrávání jedné
5 skladby), ostatní skladby nelze vybrat.

10

Přehrávání výběrem hracího seznamu (PLAYLIST) Hlavní jednotky skupiny 1

V režimu výběru hracího seznamu (Playlist Selection) vyberte oblíbený hrací seznam. Proveďte Do této skupiny patří následující hlavní jednotky vybavené tlačítkem FUNCTION nebo ovládání
postup v článku Přehrávání podle vybraného hracího seznamu na straně 10. pomocí vícefunkčních tlačítek (SOFT KEY):

Vyhledání požadované skladby ze seznamu GENRE (seznam žánrů), ARTITS DEH-P9450MP, DEH-P9400MP, DEH-P7700MP (evropský model), DEH-P6880MP, DEHP6800MP
(seznam umělců) a ALBUMS (seznam alb) (evropský model), DEH-P6750MP, DEH-P6700MP, DEH-P5850MP, DEHP5850MPH, DEH-P5800MP,
DEH-P5750MP, DEH-P5730MP, DEH-P5700MP, DEH-P4880MP, DEH-P4850MP, DEH-P4850MPH,
V režimu preferencí vyberte oblíbený žánr, umělce nebo album. V režimu preferencí můžete DEHP4800MP, DEH-P4770MP, DEH-P4750MP, DEHP4700MP, DEH-P3800MP, DEH-P940MP,
vyhledávat oblíbené skladby ze samostatných seznamů žánrů, umělců nebo alb. DEHP670MP, DEH-P580MP, DEH-P480MP, DEHP470MP, DVH-P5850MP, DVH-P5650MP,
Více informací naleznete v následujícím článku Vyhledávání požadované skladby. DVHP580MP, FH-P9200MP, FH-P4200MP

Vyhledávání požadované skladby Hlavní jednotky skupiny 2

Podle následujícího postupu můžete vybírat skladby oblíbených umělců a alb, apod. ze seznamů Do této skupiny patří následující hlavní jednotky vybavené vícefunkčním ovladačem (MULTI-
GENRE (žánr), ARTIST (umělec) nebo ALBUM (album). Následující postup ukazuje příklad výběru CONTROL):
možnosti "jazz" se seznamu GENRE, "Artist 2" ze seznamu ARTIST a "Album B" ze seznamu DEH-P8650MP, DEH-P8600MP, DEH-P7750MP, DEH-P7700MP (severoamerický model),
ALBUM s použitím obrázku v předchozím článku Přehled režimu výběru hracích seznamů a DEHP860MP, DEH-P770MP, DEH-P80MP, DEHP8MP, DEH-P1Y
preferencí.
Hlavní jednotky skupiny 3
1. Pomocí tlačítka BAND (BAND/ESC) vyberte možnost (seznam) GENRE (žánr).
Na displeji se na 2 sekundy zobrazí nápis GENRE. Do této skupiny patří následující hlavní jednotky vybavené dotekovým ovládacím panelem:
Při každém stisknutí tlačítka BAND (BAND/ESC) dojde k přepnutí režimu zobrazení na displeji v AVH-P7650DVD, AVH-P7600DVD, AVHP7550DVD, AVH-P7500DVDN, AVH-P7500DVD, AVH-
následujícím pořadí: P6650DVD, AVH-P6600DVD, AVHP6550DVD, AVH-P6500DVD
PLAYLIST (hrací seznamy) - GENRE (žánry) - ARTIST (umělci) - ALBUM (alba)
Výchozím nastavením pro seznam GENRE (žánr), ARTIST (umělec) nebo ALBUM je možnost ALL Hlavní jednotky skupiny 4
(vše).
V případě přepnutí z položky ALBUM (album) na položku PLAYLIST (hrací seznam) budou podmínky Do této skupiny patří následující hlavní jednotky vybavené dotekovým ovládacím panelem:
preferencí zrušeny. Přehrávání aktuálního seznamu (podle posledních podmínek preferencí) však AVIC-D2, AVIC-N1, AVIC-X1
bude pokračovat, dokud nebude provedena jedna z následujících akcí pomocí tlačítka S nebo T
nebo vícefunkčního ovladače: Tabulky funkční kompatibility Stiskněte tlačítko SOURCE.
- Výběr jiného hracího seznamu. Stiskněte tlačítko BAND (SOURCE/ESC).
- Přechod na nový seznam preferencí. Hlavní jednotky skupiny 1 Stiskněte tlačítko S nebo T.
Stiskněte tlačítko W nebo X.
2. Pomocí tlačítka S nebo T (nebo vícefunkčního ovladače) vyberte položku "Jazz". Operace
Tím bude zahájeno přehrávání seznamu "Jazz". Vybrání přehrávače iPod jako zdroje signálu. Stiskněte a podržte tlačítko W nebo X.
3. Stisknutím tlačítka BAND (BAND/ESC) vyberte položku ARTIST (Umělec). Výběr kategorie Stiskněte tlačítko FUNCTION (FUNC).
Na displeji se na dvě sekundy zobrazí nápis ARTIST. Výběr seznamu V nabídce FUNC1 (F1) stiskněte tlačítko S nebo T.
4. Pomocí tlačítka S nebo T (nebo vícefunkčního ovladače) vyberte položku "Artist 2". Přechod na jinou skladbu směrem vpřed V nabídce FUNC2 (F2) stiskněte tlačítko S nebo T.
Tím bude zahájeno přehrávání skladeb ze seznamu "Album B". nebo vzad *1 V nabídce FUNC2 (F2) stiskněte a podržte tlačítko S
5. Pomocí tlačítka BAND (BAND/ESC) vyberte položku ALBUM. Rychlý postup vpřed/vzad *2 nebo T.
Na displeji se na dvě sekundy zobrazí nápis ALBUM. Výběr požadované funkce V nabídce FUNC3 (F3) stiskněte tlačítko S nebo T.
6. Pomocí tlačítka S nebo T (nebo vícefunkčního ovladače) vyberte položku "Album 2" . Přerušení přehrávání skladby pauzou. V nabídce FUNC3 (F3) stiskněte a podržte tlačítko S
Tím bude zahájeno přehrávání skladeb ze seznamu "Album B". Volba rozsahu opakovaného přehrávání. nebo T.
7. Pomocí tlačítka W nebo X (nebo vícefunkčního ovladače) vyberte skladbu, kterou chcete Volba metody přehrávání skladeb v V nabídce AUTO/MANUAL (A/M) stiskněte tlačítko W
poslouchat. náhodném pořadí. nebo X.
Tím bude zahájeno přehrávání vybrané skladby. Přepínání údajů na displeji.
Posouvání titulu
Nastavení ostatních preferencí
Přepínání automatického (AUTO) a ručního
Preference lze nastavit také pro zahájení přehrávání od seznamu ARTIST (umělec) nebo ALBUM. (MANUAL) režimu.
Pokud je žánr alba "Album B" neznámý
V kroku 1 vyberte možnost GENRE, poté zrušte podmínky preferencí. Poté pokračujte v postupu od 6
kroku 3.

Pokud jsou žánr a umělec alba "Album B" neznámé
V kroku 1 vyberte možnost GENRE, poté zrušte podmínky preferencí. Poté pokračujte v postupu od
kroku 5.

9

Hlavní jednotky skupiny 2 Hlavní jednotky skupiny 4

Operace Stiskněte tlačítko SOURCE. Operace Stiskněte tlačítko SOURCE.
Vybrání přehrávače iPod jako zdroje signálu. Vybrání přehrávače iPod jako zdroje signálu. Dotkněte se tlačítka BAND.
Výběr kategorie Stiskněte tlačítko BAND (SOURCE/ESC). Výběr kategorie Dotkněte se tlačítka S nebo T.
Výběr seznamu Výběr seznamu Dotkněte se tlačítka W nebo X.
Vychylte vícefunkční ovladač směrem nahoru nebo Přechod na jinou skladbu směrem vpřed
Přechod na jinou skladbu směrem vpřed dolů. nebo vzad *1 Stiskněte a podržte tlačítko W nebo X.
nebo vzad *1 Rychlý postup vpřed/vzad *2 Dotkněte se tlačítka A.MENU nebo stiskněte joystick,
Rychlý postup vpřed/vzad *2 Vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva nebo Výběr požadované funkce poté se dotkněte tlačítka FUNCTION*3.
doprava. V nabídce FUNCTION1 se dotkněte tlačítka SEND.
Výběr požadované funkce Přerušení přehrávání skladby pauzou. V nabídce FUNCTION2 se dotkněte tlačítka .
Přerušení přehrávání skladby pauzou. Vychylte a podržte vícefunkční ovladač směrem Volba rozsahu opakovaného přehrávání. V nabídce FUNCTION2 se dotkněte tlačítka SEND a
doleva nebo doprava. Volba metody přehrávání skladeb v podržte tlačítko je.
Volba rozsahu opakovaného přehrávání. náhodném pořadí. V nabídce FUNCTION3 se dotkněte tlačítka SEND.
Použijte vícefunkční ovladač. Přepínání údajů na displeji. V nabídce FUNCTION3 se dotkněte tlačítka SEND a
Volba metody přehrávání skladeb v Posouvání titulu podržte tlačítko je.
náhodném pořadí. V nabídce FUNC1 (F1) stiskněte vícefunkční Dotkněte se tlačítka AUTO/MANUAL.
Přepínání údajů na displeji. ovladač. Přepínání automatického (AUTO) a ručního
(MANUAL) režimu.
Posouvání titulu V nabídce FUNC2 (F2) stiskněte vícefunkční
ovladač. *1 Tato funkce je k dispozici v případě vybrání možnosti AUTO v nabídce AUTO/MANUAL (A/M).
Přepínání automatického (AUTO) a ručního *2 Tato funkce je k dispozici v případě vybrání možnosti MANUAL v nabídce AUTO/MANUAL (A/M).
(MANUAL) režimu. V nabídce FUNC2 (F2) stiskněte a podržte *3 Tlačítko A.MENU není k dispozici u modelu AVIC-D2.
Hlavní jednotky skupiny 3 vícefunkční ovladač.

V nabídce FUNC3 (F3) stiskněte vícefunkční
ovladač.

V nabídce FUNC3 (F3) stiskněte a podržte
vícefunkční ovladač.
V nabídce AUTO/MANUAL (A/M) stiskněte tlačítko W
nebo X.

Přehled režimu výběru hracích seznamů a preferencí

Operace Stiskněte tlačítko SOURCE.
Vybrání přehrávače iPod jako zdroje signálu. Dotkněte se tlačítka BAND.
Výběr kategorie Dotkněte se tlačítka S nebo T.
Výběr seznamu Dotkněte se tlačítka W nebo X.
Přechod na jinou skladbu směrem vpřed
nebo vzad *1 Stiskněte a podržte tlačítko W nebo X.
Rychlý postup vpřed/vzad *2 Dotkněte se tlačítka A.MENU, poté tlačítka
Výběr požadované funkce FUNCTION.
V nabídce FUNCTION1 se dotkněte tlačítka ST.
Přerušení přehrávání skladby pauzou. V nabídce FUNCTION2 se dotkněte tlačítka ST.
Volba rozsahu opakovaného přehrávání. V nabídce FUNCTION2 se dotkněte tlačítka STa
Volba metody přehrávání skladeb v podržte je.
náhodném pořadí. V nabídce FUNCTION3 se dotkněte tlačítka ST.
Přepínání údajů na displeji. V nabídce FUNCTION3 stiskněte a podržte tlačítko
Posouvání titulu ST.
V nabídce AUTO/MANUAL se dotkněte tlačítka W
Přepínání automatického (AUTO) a ručního nebo X.
(MANUAL) režimu.

*1 Tato funkce je k dispozici v případě vybrání možnosti AUTO v nabídce AUTO/MANUAL (A/M).
*2 Tato funkce je k dispozici v případě vybrání možnosti MANUAL v nabídce AUTO/MANUAL (A/M).

7 (1) Režim volby hracího seznamu
(2) Režim preference
Na hlavní jednotce, která je kompatibilní se zařízením iPod, lze vybírat seznam skladeb pro poslech
(hrací seznam, alba, atd.) pomocí režimu volby hracího seznamu a preferencí. Na výše uvedeném
obrázku je znázorněn přehled výběru režimu hracích seznamů a preferencí.

8


Click to View FlipBook Version