The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-10-08 08:09:20

B207MP3

B207MP3

Návod k rychlému použití EUROLIVE B207MP3

EUROLIVE B207MP3

AKTIVNÍ 150 W 6.5“ PA/MONITOROVACÍ REPRODUKTOROVÝ
SYSTÉM S MP3 PŘEHRÁVAČEM

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

-2-

Důležité bezpečnostní instrukce

11. Používejte přístroj pouze se stolečky, podstavci, držáky
atd. specifikovanými výrobcem nebo prodávanými s
přístrojem. Když je použitý stoleček, dávejte pozor při
pohybu kombinace stoleček/přístroj, aby nedošlo ke
zranění, způsobenému převrhnutím.

Kontakty označené tímto symbolem přenášejí elektrický 12. Odpojte tento přístroj od sítě během bouřky nebo pokud
proud dostatečně silný, aby způsobil úraz. Používejte pouze ho nebudete dlouhou dobu používat.
vysoce kvalitní profesionální reproduktorové kabely s
nainstalovanými 1/4" TS konektory nebo s konektory s 13. Všechny opravy svěřte kvalifikované osobě. Oprava je
otočným zámkem. Všechny ostatní instalace nebo vyžadována pokud je tento přístroj jakkoli poškozený,
modifikace smějí být prováděny pouze kvalifikovaným když je poškozený napájecí zdroj nebo napájecí kabel,
odborníkem. když do přístroje nateče tekutina nebo spadne nějaký
předmět, když byl přístroj vystavený dešti nebo vlhkosti,
Tento symbol, kdykoli se objeví, varuje před přítomností když přístroj nepracuje normálně nebo když přístroj
neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř přístroje - napětí spadl.
je dost silné, aby způsobilo úraz.
14. Přístroj by měl být připojený do uzemněné zásuvky.
Tento symbol, kdykoli se objeví, upozorňuje na důležité 15. Pokud je vidlice síťového kabelu použitá jako hlavní
instrukce v doprovodné literatuře. Přečtěte si prosím návod k
použití. odpojovací prvek, musí být volně přístupná.
16. Správná likvidace tohoto produktu: Tento symbol
Upozornění:
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neodstraňuje indikuje, že tento produkt nesmí být vyhazován do
horní kryt (nebo zadní část). Uvnitř nejsou žádné uživatelsky komunálního odpadu, podle směrnice WEEE
opravitelné části. Servis svěřte kvalifikované osobě. (2012/19/EU) a místních předpisů. Tento přístroj by měl
být odevzdán do autorizovaného recyklačního místa pro
Upozornění: recyklaci elektrických a elektronických zařízení (EEE).
Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, Nesprávná manipulace s tímto odpadem může mít
nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Přístroj by negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví
neměl být vystavován kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a v důsledku potencionálně škodlivých složek, které jsou
na přístroj nestavte nádoby naplněné tekutinou, jako jsou obecně spojovány s EEE. Současně vaše spolupráce při
květinové vázy. správné likvidaci tohoto produktu povede k účinnému
využití přírodních zdrojů. Pro více informací, kde můžete
Upozornění: odevzdat vaše vysloužilé zařízení k recyklaci,
Tyto servisní instrukce jsou pouze pro kvalifikované servisní kontaktujte příslušné úřady nebo sběrná místa.
osoby. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem,
neprovádějte žádné opravy, které nejsou uvedené v návodu Zřeknutí se odpovědnosti
k použití. Opravy by měla provádět pouze kvalifikovaná
osoba. MUSIC Group neakceptuje žádnou odpovědnost za jakékoli
ztráty, které může utrpět jakákoli osoba, která se spolehne na
1. Přečtěte si návod k použití. celou nebo část informací zde uvedených. Technická
2. Uschovejte návod k použití. specifikace, vzhled a další informace jsou vyhrazeny
3. Všímejte si všech upozornění. změnám bez předchozího upozornění. Všechny obchodní
4. Postupujte podle instrukcí. značky jsou majetkem příslušných vlastníků. MIDAS, KLARK
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody. TECHNIK, TURBOSOUND, BEHRINGER, BUGERA a DDA
6. Čistěte přístroj pouze suchým hadříkem. jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky
7. Neblokujte žádné větrací otvory. Instalujte přístroj podle MUSIC Group IP Ltd. © MUSIC Group IP Ltd. 2014. Všechna
právy vyhrazena.
instrukcí výrobce.
8. Neinstalujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou

radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů),
které generují teplo.
9. Chraňte napájecí kabel před tím, aby na něj někdo šlapal
nebo aby na něm stály nějaké předměty.
10. Používejte pouze příslušenství, specifikované
výrobcem.

-3-

Propojení

Propojení několika reproboxů

-4-

Připojení mikrofonů, nástrojů a stereofonních signálových zdrojů
Montáž B207MP3 na mikrofonní stojan

-5-

Ovládací prvky (4) (6) MP3 PLAYBACK sekce ovládá navigaci a
(3) přehrávání souborů z USB paměti.
(1) (2) (6)
(7) Tlačítka DISP(LAY) MODE ovládají režim
(13) (7) přehrávání MP3 přehrávače a také slouží jako
(12) (9) ovládání kontrastu LCD displeje.
(11)
(8) (8) MIC/LINE INPUTS. Přiveďte vstupní signál
(5) (10) s linkovou úrovní do těchto kombinovaných zdířek
(14) s použitím XLR, vyvážených ¼“ TRS nebo
nevyvážených ¼“ TS konektorů.
(15) (16) (17) (18) (19)
(9) LEVEL 1 – 3 nastavují vstupní citlivost pro
(1) Vstup MP3 PLAYBACK akceptuje USB připojení kombinované zdířky MIC/LINE.
z paměťového zařízení s MP3 soubory.
(10)INSTRUMENT. Stiskněte toto tlačítko pro
(2) LCD displej ukazuje stav přehrávaného MP3 optimalizaci vstupu MIC/LINE 2 pro nevyvážené
souboru. signály z nástrojů s použitím ¼“ TS konektorů.

(3) MAIN LEVEL nastavuje celkovou úroveň. (11)CD INPUT. Přiveďte signál z CD přehrávače, MP3
přehrávače, DJ mixéru nebo jiného zdroje zvuku
(4) MP3 LEVEL nezávisle ovládá úroveň přehrávání s linkovou úrovní do těchto RCA zdířek.
aktuálně přehrávaného MP3 souboru.
(12)LEVEL 4 nastavuje vstupní citlivost (zisk) pro RCA
(5) PHANTOM posílá 48 V fantomového napájení do zdířky CD INPUT.
vstupů MIC/LINE pro napájené kondenzátorové
mikrofony. LED svítí, když je fantomové napájení (13)EQ potlačuje nebo zesiluje vysoké, střední a
zapnuté. basové frekvence o ±15 dB.

(14)Chladič. Zajistěte dostatek volného prostoru za
reproboxem pro vyzařování tepla.

(15)Přepínač POWER. Zapne a vypne reprobox.

(16)POWER SOURCE. Do této zdířky připojte IEC
napájecí kabel z příslušenství.

(17)THRU. Veďte signál do jiného reproboxu nebo
zařízení pomocí vyváženého kabelu se samčím
XLR konektorem. Zdířka THRU bere signál před
sekcí MAIN LEVEL a EQ, kombinovaný se
signálem MAIN IN.

(18)LEVEL nastavuje úroveň odchozího signálu
THRU.

(19)MAIN IN. Přiveďte signál THRU z jiného reproboxu
pomocí vyváženého kabelku se samičím XLR
konektorem nebo vyváženým ¼“ TRS konektorem.

-6-

Začněte (8) Přehrávejte MP3 soubor stisknutím tlačítka MP3
PLAY.
(1) Umístěte reprobox(y) na požadované místo,
preferovaně na stojan jako osobní monitor.

(2) Nastavte všechny knoflíky následovně: knoflík EQ (9) Otočte knoflíkem MP3 LEVEL na cca 50 % polohy.
na 50 %, knoflíky MAIN LEVEL a INPUT LEVEL na
minimum, knoflík MP3 LEVEL doleva, do polohy
MIN.

(3) Proveďte všechna nezbytná propojení. (10)Proveďte konečné celkové nastavení hlasitosti
Nezapínejte ještě napájení. knoflíkem MAIN LEVEL.

(4) Zapněte audio zdroje (mixér, mikrofony, nástroje). (11)Přehrávejte váš analogový zdroj nebo mluvte do
mikrofonu s normální hlasitostí.
(5) Zapněte reprobox(y) přepínačem POWER. LED
indikátor POWER se rozsvítí. (12)Vyvažte analogový signál proti MP3 přehrávání
nastavení knoflíku MP3 LEVEL a knoflíků LEVEL
každého analogového kanálu. Pokud je analogový
signál zkreslený, otočte knoflíkem LEVEL tohoto
kanálu zpět.

(13)Pokud je to nutné, nastavte knoflíky HIGH, MID a
LOW EQ každého reproboxu pro zeslabení nebo
zvýraznění vysokých, středních a hlubokých
frekvencí podle požadavku.

(6) Připojte USB zařízení s MP3 soubory do zdířky
PLAYBACK USB.

(7) Pomocí ovládání MP3 PLAYBACK vyberte MP3
soubor z USB zařízení a zapněte přehrávání.

-7-

Specifikace 150 W @ 6 Ω
Třída D
Zesilovač Optický
Maximální výstupní výkon Procesorem řízený
Typ
Omezovač 156 mm
Dynamický ekvalizér
FAT16, FAT32
Velikost reproduktoru MP3
Velikost 32 – 320 kbit/s, VBR
8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 11.025 kHz, 22.05 kHz, 44.1 kHz, 12
Audio vstupy kHz, 24 kHz, 48 kHz
MP3 přehrávání: USB Typ A
Systém souborů -40 dBu až +4 dBu
Formát 20 kΩ
Bitové rychlosti
Vzorkovací rychlosti -40 dBu až +4 dBu
20 kΩ/1 MΩ přepínatelná
Kanál 1: XLR/1/4“ TRS kombo zdířky
Citlivost -40 dBu až +4 dBu
Vstupní impedance 20 kΩ

Kanál 2: XLR/1/4“ TRS kombo zdířky -10 dBu až +4 dBu
Citlivost 10 kΩ
Vstupní impedance
+48 V, přepínatelné
Kanál 3: XLR/1/4“ TRS kombo zdířky
Citlivost - až +30 dB
Vstupní impedance +22 dBu

Kanál 1: RCA zdířky XLR konektor, MIC/LINE přepínatelný
Citlivost XLR/1/4“ TRS kombo zdířka
Vstupní impedance
60 Hz až 18 kHz (-10 dB)
Fantomové napájení 90 Hz až 12 kHz (-3 dB)
Kanál 1, 2 a 3 Max. 116 dB SPL @ 1 m
>12 kHz / ±15 dB
Ovládání úrovně kanálů 2.5 kHz / ±15 dB
Vstupní omezovač <100 Hz / ±15 dB
Max. vstupní úroveň
220 – 240 V, 50/60 Hz (T 3.15 A H 250 V)
Link Max. 180 W
THRU Standardní IEC zásuvka
MAIN IN
Cca 218 x 356 x 254 mm
Data měniče Cca 5.1 kg
Frekvenční odezva
-8-
Úroveň zvukového tlaku

Ekvalizér
HIGH
MID
LOW

Zdroj napájení, napětí (pojistka)

Příkon
Připojení k síti

Rozměry/Hmotnost
Rozměry (V x Š x H)
Hmotnost


Click to View FlipBook Version
Previous Book
October Mag MA
Next Book
South Africa Magazine October