The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-18 11:12:22

DEH-3300UB,4300UB A4 cz

DEH-3300UB,4300UB A4 cz

CD PŘEHRÁVAČ / RDS RECEIVER DEH-3300UB, DEH-4300UB

DEH-3300UB, DEH-4300UB

Instalační a uživatelský manuál

Zaregistrujte tento přístroj na webových stránkách www.pioneer.eu.

OBSAH

INSTALAČNÍ MANUÁL................................................................................................ 2
Před uvedením do provozu............................................................................................................... 2
V případě problémů.......................................................................................................................... 2
O tomto přístroji................................................................................................................................ 3
Demonstrační režim ......................................................................................................................... 3
Instalace.............................................................................................................................................. 3
Elektrické zapojení ........................................................................................................................... 3
Instalace ........................................................................................................................................... 6

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ............................................................................................ 8
Ovládání tohoto přístroje .................................................................................................................. 8
Čelní panel ....................................................................................................................................... 8
Indikátory na displeji......................................................................................................................... 9
Základní úkony ................................................................................................................................. 9
Společné ovládání v nabídkách nastavení funkcí / zvukových nastavení / počátečních nastavení /
seznamů......................................................................................................................................... 10
Tuner .............................................................................................................................................. 11
Přehrávání disků CD/CD-R/CD-RW a používání paměťových zařízení USB................................ 13
Používání zařízení iPod ................................................................................................................. 15
Nastavení zvukových funkcí........................................................................................................... 18
Počáteční nastavení....................................................................................................................... 19
Nastavení barvy osvětlení.............................................................................................................. 21
Používání externího zařízení připojeného ke vstupu AUX............................................................. 21
Vypínání zvukového výstupu systému ........................................................................................... 22
Doplňkové informace ...................................................................................................................... 22
Odstraňování problémů.................................................................................................................. 22
Chybová hlášení............................................................................................................................. 22
Pokyny k manipulaci....................................................................................................................... 24
Kompatibilita s kompresním zvukový záznamem (disky, USB) ..................................................... 25
Kompatibilita se zařízeními iPod .................................................................................................... 26
Pořadí přehrávání audio souborů................................................................................................... 26
Tabulka ruských znaků (azbuky).................................................................................................... 27
Autorská práva a ochranné známky............................................................................................... 27
Technické údaje ............................................................................................................................... 28

1

CD přehrávač / RDS receiver
DEH-3300UB, DEH-4300UB

Instalační a uživatelský manuál

VÝSTRAHA !

Výrobek je vybaven laserem.

Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření.
Neotvírejte a nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi.

NEBEZPEČÍ !
Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření.
Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena. Bez udělení souhlasu je kopírování a
další šíření díla zakázáno.

INSTALAČNÍ MANUÁL

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

Děkujeme vám za nákup tohoto výrobku značky Pioneer.
Přečtěte si, prosím, pozorně tento uživatelský manuál, abyste si osvojili správné ovládání tohoto
modelu. Je velmi důležité přečíst si a dodržovat uvedená VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ.
Tento manuál uložte na známém a bezpečném místě, abyste se k němu mohli kdykoli znovu vrátit.

Tento výrobek při likvidaci nekombinujte s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci
elektronických výrobků vyžadujících řádné zpracování a recyklaci je k dispozici samostatný
sběrný systém v soulad u s platnou legislativou.

Soukromé domácnosti ve členských zemí EU, ve Švýcarsku a v Norsku mohou použité elektronické
výrobky bezplatně vracet do určených sběrných zařízení nebo maloobchodnímu prodejci (v případě
zakoupení jiného podobného výrobku).
Informace o správné metodě likvidace v ostatních zemích obdržíte u místních úřadů.
Touto likvidací je zaručeno, že likvidovaný výrobek bude podroben správnému zpracování a recyklaci
a budou tedy vyloučeny nežádoucí účinky na životní prostředí a lidské zdraví.

V případě problémů

Pokud tento přístroj vykazuje nevyhovující funkčnost, obraťte se na vašeho dealera nebo nejbližší
autorizovaný servis PIONEER.

2

O tomto přístroji

Tuner tohoto přístroje je svými kmitočty určen pro provoz na území Západní Evropy, Asie, Středního
východu, Afriky a Oceánie. Provoz v jiných oblastech může mít za následek nevyhovující příjem.
Radiový datový systém (RDS) je k dispozici pouze v oblastech pokrytých signálem RDS stanic
vysílajících v pásmu FM.

UPOZORNĚNÍ
Zabraňte styku tohoto přístroje s tekutinami, v opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem.
Styk tohoto přístroje s tekutinami může mít také za následek poškození, vývin kouře a přehřátí.
Funkci Pioneer CarStereo-Pass lze používat pouze na území SRN.
Mějte tento uživatelský manuál vždy po ruce pro odkazy na ovládací postupy a upozornění.
Úroveň hlasitosti udržujte vždy na dostatečně nízké úrovni, abyste mohli vnímat okolní zvuky.
Tento přístroj chraňte před vlhkostí.
Při odpojení automobilové baterie bude obsah paměti předvoleb vymazán a předvolby bude nutné
naprogramovat znovu.
Poznámka:
Operace bude dokončena i v případě zrušení nabídky před potvrzením.
V tomto manuálu jsou zařízení iPod a telefon iPhone shodně označována jako iPod.

Demonstrační režim

Upozornění:
Nepřipojení červeného vodiče (ACC) tohoto přístroje ke svorce svázané se stavem klíče
zapalování (ZAP/VYP) může způsobit vybíjení baterie.
Pamatuje na to, že ponechání funkčního demonstračního režimu v provozu při vypnutém motoru
vozidla může způsobit vybíjení baterie.

Demonstrační režim se automaticky zapne při nastavení klíče zapalování do polohy ACC nebo ON z
vypnutého stavu. Vypnutím přístroje nedojde ke zrušení demonstračního režimu. Chcete-li
demonstrační režim zrušit, vypněte jeho spouštění v nabídce počátečních nastavení. Provoz
demonstračního režimu při nastavení klíče zapalování v poloze ACC může způsobit vybíjení baterie.

INSTALACE

Elektrické zapojení

Upozornění:
Pokud je tento přístroj nainstalován ve vozidle, jehož spínač zapalování není vybaveno ACC
(pomocnou) polohou, pak v případě nepropojení červeného vodiče se svorkou svázanou se
stavem klíče zapalování vozidla může způsobit vybíjení baterie.

Používání tohoto přístroje za jakýchkoli jiných, než dále uvedených podmínek může mít za
následek vznícení nebo poruchu.
- Vozidla s 12V baterií a negativním zemněním.
- Reproduktory s výstupním výkonem 50W a impedancí 4 až 8 ohmů.
Z důvodů zamezení zkratu v elektrickém systému, přehřátí nebo chybné funkce dbejte na
dodržování dále uvedených zásad:
- Před zahájením instalace odpojte od baterie kabel záporného pólu (-).
- Kabely zajistěte pomocí kabelových úchytek nebo pomocí lepicí pásky. Kabely chraňte před

mechanickým poškozením omotáním lepicí páskou v místech, kde spočívají na kovových
částech.

3

- Trasy volte bezpečně tak, aby se kabely nedotýkaly pohyblivých součástí, například řadicí
páky, ruční brzdy nebo kolejnice sedadel.

- Kabely neveďte místy s vysokou teplotou, například v blízkosti výstupu topení.
- Nepřipojujte žlutý přívodní kabel k baterii jeho protažením otvorem do prostoru motoru vozidla.
- Veškeré nezapojené kabelové konektory zakryjte izolační páskou.
- Nezkratujte žádné kabely.
- Nikdy neporušujte izolaci napájecího kabelu tohoto přístroje za účelem přívodu energie do

dalších zařízení. Proudová zatížitelnost tohoto kabelu je omezená.
- Používejte pouze pojistku s předepsanou jmenovitou hodnotou.
- Nikdy nepřipojujte záporné vodiče reproduktorových kabelů přímo na zem.
- Nikdy vzájemně společně nesvazujte více záporných vodičů reproduktorových kabelů.
V zapnutém stavu jsou prostřednictvím modrého/bílého vodiče tohoto přístroje odesílány řídící
signály; tento vodič propojte s vodičem systémového dálkového ovládání externího výkonového
zesilovače nebo s reléovou řídící svorkou automobilové antény (maximální zatížitelnost 300mA,
12V ss). Pokud je vozidlo vybaveno okenní anténou, propojte tento vodič s napájecí svorkou
anténního předzesilovače.
Nikdy nepřipojujte modrý/bílý vodič k napájecí svorce výkonového zesilovače. Stejně tak
nepřipojujte modrý/bílý vodič k napájecí svorce automobilové antény. Takovéto propojení by
mohlo způsobit vybíjení baterie a poruchu.
Černý vodič slouží k uzemnění (připojení na kostru). Tento kabel i zemní kabely jiných přístrojů
(zejména výrobků odebírajících velký proud, například výkonových zesilovačů), musejí být
zapojeny samostatně. V opačném případě může při jejich náhodném odpojení vzniknout požár
nebo porucha.
Tento přístroj

(1) Vstup pro napájecí kabel
(2) Zadní výstup nebo výstup pro subwoofer
(3) Anténní vstup
(4) Pojistka (10 A)
(5) Vstup pro kabelový dálkový ovladač
K tomuto vstupu lze připojit samostatně dodávaný adaptér pro kabelový dálkový ovladač vozidla.

4

Připojení napájecího kabelu

(1) Ke vstupu pro napájecí kabel
(2) U některých vozidel se může funkce vodičů (3) a (5)

lišit od uvedeného popisu; v takovémto případě
propojte vodič (4) s vodičem (5) a vodič (6) s vodičem
(3).
(3) Žlutý vodič
Záložní vodič (nebo příslušenství)
(4) Žlutý vodič
Tento vodič propojte se svorkou, která je trvale pod napětím
12V.
(5) Červený vodič
Příslušenství (záložní vodič).
(6) Červený vodič
Tento vodič propojte se svorkou ovládanou spínačem
zapalování vozidla (12V ss).
(7) Propojte vzájemně vodiče stejné barvy.
(8) Černý vodič (zem šasi)
Tento vodič připojte k čistému, kovovému místu na šasi bez
laku.

(9) Modrý/bílý vodič
Uspořádání pinů konektoru ISO se u jednotlivých typů vozidel liší. Pokud je pin 5 určen k ovládání
antény, propojte svorky (9) a (11). V opačném případě tyto svorky nespojujte.
(10) Modrý/bílý vodič
Tento vodič je určen k propojení se systémovou ovládací svorkou výkonového zesilovače (maximální
zatížitelnost 300mA, 12V ss).
(11) Modrý/bílý vodič
Tento vodič je určen k propojení s reléovou ovládací svorkou automobilové antény (maximální
zatížitelnost 300mA, 12V ss).
(12) Žlutý/černý vodič
Pokud používáte zařízení vypínající zvukový výstup systému, propojte tento vodič s vodičem pro
vypínání zvuku systému na tomto zařízení; v opačném případě jej ponechte nezapojený.

(13) Reproduktorové kabely
bílý vodič: levý přední reproduktor (+)
bílý/černý vodič: levý přední reproduktor (-)
šedý vodič: pravý přední reproduktor (+)
šedý/černý vodič: pravý přední reproduktor (-)
zelený vodič: levý zadní reproduktor (+) nebo subwoofer (+)
zelený/černý vodič: levý zadní reproduktor (-) nebo subwoofer (-)
fialový vodič: pravý zadní reproduktor (+) nebo subwoofer (+)
fialový/černý vodič: pravý zadní reproduktor (-) nebo subwoofer (-)

(14) Konektor ISO
U některých vozidel může být konektor ISO rozdělen na dvě části; v takovémto případě zapojte obě z
nich.

Poznámky:
Proveďte odpovídající změny v nabídce počátečních nastavení tohoto přístroje. Více informací
naleznete v článku "SW CONTROL (nastavení zadního a subwooferového výstupu)" na straně 20.
Subwooferový výstup tohoto přístroje je monofonní.

V případě použití subwooferu o výkonu 70W (2Ω) dbejte na to, aby byl subwoofer připojen k
fialovému a fialovému/černému vodiči tohoto přístroje. Zelený a zelený/černý vodič ponechte
nezapojený.

5

Výkonový zesilovač (dodávaný samostatně)
Následující propojení proveďte v případě použití volitelného zesilovače.

(1) Kabel systémového dálkového ovládání
Tento kabel propojte se modrým/bílým vodičem.
(2) Výkonový zesilovač (dodávaný samostatně)
(3) K propojení použijte kabely s konektory RCA-CINCH (dodávané samostatně)
(4) K zadnímu nebo k subwooferovému výstupu
(5) Zadní reproduktory nebo subwoofer

Instalace

Poznámky:
Před konečným nainstalováním přístroje zkontrolujte veškerá propojení a správnou funkci
systému.
Nepoužívejte neschválené součásti; v opačném případě vzniká riziko poruchy.
Obraťte se na vašeho dealera s žádostí o posouzení, zda instalace bude vyžadovat vrtání děr
nebo jiné úpravy vozidla.
Přístroj neinstalujte:
− Na místě, kde by mohlo dojít k narušení normální provozu vozidla.
− Na místě, kde by mohlo dojít k poranění cestujících při náhlém zastavení.
Polovodičový laser bude v případě přehřátí poškozen, proto přístroj neinstalujte na místě s
vysokou teplotou, například v blízkosti výstupu topení.
Pokud instalační úhel překročí velikost 600 od vodorovné roviny, nemusí přístroj vykazovat
optimální výkon.

Montáž zepředu a zezadu podle DIN
Při instalaci tohoto přístroje lze použít montáž zepředu nebo zezadu.
Montáž zepředu podle DIN
1. Zasuňte montážní rám do palubní desky.

V případě instalace přístroje do mělkého prostoru použijte dodávaný montážní rám. Pokud je za
přístrojem dostatek místa, použijte tovární montážní rám.
2. Zajistěte montážní rám ohnutím kovových úchytů (900) pomocí šroubováku do určené
polohy.

6

(1) Palubní deska
(2) Montážní rám

3. Nainstalujte přístroj znázorněným způsobem.

(1) Matice (4) Šroub

(2) Ohnivzdorná přepážka nebo kovová deska (5) Šroub (M4 x 8)

(3) Montážní kovový pás

Zajistěte bezpečnou montáž přístroje v určené poloze. Nestabilní instalace může způsobit

přeskoky nebo jiné problémy.

Montáž zezadu podle DIN

1. Vyhledejte polohu, ve které otvory v držáku spočívají v zákrytu s otvory v boční straně
přístroje.

2. Utáhněte dva šrouby po obou stranách.

(1) Samořezný šroub (5 mm x 8 mm) (3) Palubní deska nebo konzole
(2) Montážní držák

Vyjmutí přístroje
1. Vyjměte lemovací obrubu.

(1) Lemovací obruba
(2) Drážka

Přístup k lemovací obrubě usnadníte uvolněním čelního panelu.
Při opětovném nasazování lemovací obruby zajistěte, aby strana s drážkou směřovala dolů.

7

2. Zasuňte dodávané vytahovací klíče do otvorů po obou stranách přístroje tak, aby zapadly do
určené polohy.
3. Vytáhněte přístroj z palubní desky.

Odejmutí a opětovné nasazení čelního panelu
Čelní panel tohoto přístroje můžete odejmout za účelem zamezení krádeže.
Stiskněte tlačítko pro odejmutí čelního panelu, poté čelní panel zatlačte směrem nahoru a přitáhněte
jej k sobě.
Podrobnosti naleznete v článku "Odejmutí čelního panelu za účelem ochrany přístroje proti krádeži" a
"Nasazení čelního panelu" na straně 10.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

OVLÁDÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE

Čelní panel

Součást Součást
(1) Tlačítko S SRC/OFF (8) Tlačítko (zpět/režim zobrazení/posun)
(2) (vyjmutí disku) (9) Tlačítka
(3) Tlačítko (seznam)
(4) Vícefunkční ovladač (M.C.) (10) TlačítkoTA/NEWS
(5) Otvor pro vkládání disků
(11) Tlačítka 1 až 6
(6) Zásuvka USB (12) Vstupní zásuvka AUX (stereofonní konektor 3,5mm
(7) Tlačítko B BAND/ESC
minijack)
(13) Tlačítko pro odejmutí čelního panelu

UPOZORNĚNÍ
K propojení audio přehrávače/paměťového zařízení USB s tímto přístrojem používejte volitelný
kabel Pioneer USB (CD-U50E), neboť libovolné zařízení připojené přímo k přístroji vyčnívá a
představuje riziko úrazu či poškození.
Nepoužívejte neschválené produkty.

8

Indikátory na displeji

Indikátor Stav
(1) Hlavní sekce Tuner: Zobrazení pásma a kmitočtu
displeje RDS: Zobrazení názvu programové služby, zobrazení informací o typu
programu (PTY) a dalších textových informací
(2) W Vestavěný CD přehrávač, paměťové zařízení USB a zařízení iPod:
(3) X zobrazení uplynulého hracího času a textových informací

(4) (seznam) Tento symbol sděluje, že je k dispozici vyšší úroveň složek nebo nabídky.
(5) (umělec) Tento symbol sděluje, že je k dispozici nižší úroveň složek nebo nabídky.
Tento indikátor bliká při vybrání skladby/alba souvisejícího s aktuálně
(6) (disk) přehrávanou skladbou na zařízení iPod.
Ovládání funkce ze seznamu.
(7) (skladba) Zobrazení jména umělce disku (skladby).
Používá se podrobné vyhledávání jmen umělců u funkce procházení na
(8) LOC zařízení iPod.
(9) (TA) Zobrazení názvu disku (alba).
(10) (TP) Používá se podrobné vyhledávání názvů alb u funkce procházení na zařízení
(11) (opakované iPod.
přehrávání) Zobrazení názvu stopy (skladby); tento název se zobrazuje tehdy, pokud byl v
(12) (přehrávání seznamu vybrán přehrávatelný audio soubor.
v náhodném pořadí) Používá se podrobné vyhledávání skladeb u funkce procházení na zařízení
iPod.
(13) Zapnutí automatického ladění místních stanic.
(funkce na obnovení Zapnutí funkce dopravních hlášení (TA).
kvality zvuku)
Naladění stanice vysílající dopravní informace (TP).

Zapnutí opakovaného přehrávání jedné skladby nebo celé složky.

Zapnutí přehrávání v náhodném pořadí.
Bylo vybráno zdrojové zařízení iPod a je zařazena funkce přehrávání v
náhodném pořadí nebo přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí.
Zapnutí funkce na obnovení kvality zvuku (Sound Retriever).

Základní úkony

Upozornění:
Při odnímání/nasazování čelního panelu dbejte opatrnosti.
Čelní panel chraňte před nadměrnými nárazy.
Čelní panel chraňte před přímým slunečním světlem a vysokými teplotami.
Před odejmutím čelního panelu odpojte veškeré kabely a zařízení připojené k hlavní jednotce, aby
nedošlo k poškození tohoto přístroje nebo interiéru vozidla.

9

Odejmutí čelního panelu za účelem ochrany přístroje proti krádeži
1. Uvolněte čelní panel stisknutím tlačítka pro odejmutí.
2. Posuňte čelní panel směrem nahoru a přitáhněte jej k sobě.

3. Odejmutý čelní panel vždy chraňte proti poškození, například uložením do ochranného
pouzdra.
Nasazení čelního panelu
1. Posuňte čelní panel směrem doleva.
Zajistěte, aby došlo k zasunutí výstupků na levé straně hlavní jednotky do otvorů v čelním panelu.

2. Zatlačte čelní panel na pravé straně tak, aby byl bezpečně upevněn v určené poloze.
Pokud čelní panel nelze k přístroji úspěšně připevnit, ujistěte se, zda čelní panel nasazujete na hlavní
jednotku správně. Použití síly při nasazování by mohlo způsobit poškození čelního panelu nebo hlavní
jednotky.
Zapnutí přístroje

Zapněte přístroj stisknutím tlačítka S (SRC/OFF).
Vypnutí přístroje

Stiskněte tlačítko S (SRC/OFF) a podržte je, dokud nedojde k vypnutí přístroje.
Výběr zdroje signálu

Opakovaným stisknutím tlačítka S (SRC/OFF) přepínejte mezi následujícími zdroji:
TUNER (tuner) - CD (vestavěný CD přehrávač) - USB (zařízení USB)iPod - AUX (externí zařízení)
Regulace hlasitosti

Nastavte požadovanou hlasitost otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.).

UPOZORNĚNÍ
Z bezpečnostních důvodů před odejmutím čelního panelu zaparkujte vozidlo.
Poznámka:

Pokud je modrý/bílý vodič tohoto přístroje připojen k reléové ovládací svorce automobilové antény,
pak při zapnutí napájení tohoto přístroje dojde k vysunutí antény. Chcete-li anténu zasunout,
vypněte napájení tohoto přístroje.

Společné ovládání v nabídkách nastavení funkcí / zvukových nastavení /
počátečních nastavení / seznamů

Obnovení předchozího zobrazení
Návrat k předchozímu zobrazení (o jednu úroveň složky výše)

Stiskněte tlačítko .
Návrat k hlavní nabídce
Návrat k horní úrovni nabídky.

Stiskněte a podržte tlačítko .

10

Obnovení normálního zobrazení
Zrušení nabídky počátečních nastavení

Stiskněte tlačítko B (BAND/ESC).
Obnovení normálního zobrazení ze seznamu

Stiskněte tlačítko B (BAND/ESC).

Tuner

Základní úkony

Výběr pásma

Stiskněte opakovaně tlačítko B (BAND/ESC), dokud se nezobrazí požadované kmitočtové
pásmo (F1, F2, F3 (FM) a MW/LW).

Ruční (krokové) ladění

Stiskněte tlačítko W nebo X.

Automatické ladění

Stiskněte a podržte tlačítko W nebo X, poté je uvolněte.
Automatické ladění zrušíte krátkým stisknutím tlačítka W nebo X.
Stisknutím a podržením tlačítka W nebo X můžete rozhlasové stanice vynechávat. Automatické ladění
bude zahájeno v okamžiku uvolnění tlačítka W nebo X.

Poznámka:
Funkci AF (přelaďování na alternativní kmitočty) tohoto přístroje lze zapínat a vypínat. Při
normálním způsobu ladění stanic musí tato funkce zůstat vypnutá (viz str.13).

Ukládání kmitočtů rozhlasových stanic do paměti a jejich vyvolávání pro jednotlivá pásma

Použití tlačítek předvoleb stanic

1. Po nalezení kmitočtu rozhlasové stanice, který chcete uložit do paměti, stiskněte
požadované tlačítko v sadě předvoleb (1 až 6) a podržte je, dokud příslušné číslo předvolby
nepřestane blikat.
2. Stisknutím jednoho z tlačítek předvoleb (1 až 6) vyberte požadovanou stanici.

Uložené rozhlasové stanice můžete vyvolávat z paměti také pomocí tlačítek S nebo T během
zobrazení kmitočtu.

Přepínání zobrazení jednotlivých RDS dat na displeji

RDS (Radiový datový systém) obsahuje digitální informace, které usnadňují vyhledávání rozhlasových
stanic.

Stiskněte tlačítko .

název programové služby - informace o typu programu (PTY) - kmitočet přijímané stanice

Informace o typu programu (PTY) a kmitočet aktuálně přijímané stanice se na displeji zobrazují po
dobu 8 sekund.

Seznam názvů typu programu (PTY)

NEWS/INFO NEWS (Zprávy), AFFAIRS (Aktuální události), INFO (Informace),
(Zprávy/informace) SPORT (Sporty), WEATHER (Počasí), FINANCE (Finance)
POPULAR (Populární
hudba) POP MUS (Populární hudba), ROCK MUS (Rocková hudba), EASY
MUS (Hudba pro snadný poslech), OTH MUS (Ostatní hudba), JAZZ
CLASSICS (Klasická hudba) (Jazz), COUNTRY (Country hudba), NAT MUS (Národní hudba),
OTHERS (Ostatní hudba) OLDIES (Staré hity), FOLK MUS (Folková hudba)

L. CLASS (Lehká klasická hudba), CLASSIC (Vážná hudba)

EDUCATE (Vzdělávání), DRAMA (Drama), CULTURE (Kultura),
SCIENCE (Věda), VARIED (Různé), CHILDREN (Pořady pro děti),
SOCIAL (Společenské události), RELIGION (Náboženství), PHONE IN
(Telefonování v průběhu pořadu), TOURING (Cestování), LEISURE
(Volný čas), DOCUMENT (Dokumentární pořady)

11

Pokročilé operace s použitím speciálních tlačítek

Příjem dopravních hlášení

Funkce TA (pohotovost pro dopravní hlášení) umožňuje automatické přeladění na poslech dopravního
hlášení bez ohledu na zdroj signálu, který právě posloucháte.

1. Nalaďte rozhlasovou stanici TP nebo EON TP.
2. Stisknutím tlačítka TA/NEWS podle potřeby zapněte nebo vypněte pohotovost pro příjem
dopravních hlášení.
3. Po zahájení příjmu dopravního hlášení upravte úroveň hlasitosti otáčením vícefunkčního
ovladače (M.C.).
Nově nastavená hlasitost je uložena v paměti a bude použita pro následující dopravní hlášení.
4. Příjem dopravních hlášení můžete v jeho průběhu zrušit stisknutím tlačítka TA/NEWS.
Tuner se navrátí k reprodukci zvuku z původního zdroje signálu, zůstane však v pohotovosti pro další
příjem, dokud nebude znovu stisknuto tlačítko TA/NEWS.

Používání funkce přerušení příjmem zpráv

V případě zachycení zpravodajského programu od stanice vysílající kód PTY se přístroj automaticky
přepne na příjem tohoto programu. Po ukončení příjmu bude obnoven příjem předchozího programu.

Stisknutím a podržením tlačítka TA/NEWS podle potřeby zapněte nebo vypněte přerušení
příjmem zpravodajského programu.
Příjem zpravodajského programu zrušíte stisknutím tlačítka TA/NEWS.

Ovládání jednotlivých funkcí

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) zobrazte hlavní nabídku.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) přepínejte jednotlivé možnosti nabídky, stisknutím
vyberte položku FUNCTION.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) vyberte požadovanou funkci.
Po dokončení výběru proveďte nastavení funkce podle následujícího postupu.

V případě vybrání pásma MW/LW jsou k dispozici pouze položky BSM nebo LOCAL.

BSM (paměť nejlepších stanic)

Funkce BSM (paměť nejlepších stanic) provádí automatické ukládání šesti nejsilnějších rozhlasových
stanic do paměti předvoleb v pořadí podle intenzity jejich signálu.
Zapněte funkce BSM stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.).

Chcete-li funkci BSM vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač (M.C.).

REGION (příjem regionálních programů)

Pokud se používá funkce AF k automatickému přelaďování tuneru, funkce příjmu regionálních
programů omezuje výběr pouze na stanice vysílající regionální programy.

Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) podle potřeby zapněte nebo vypněte příjem
regionálních programů.

LOCAL (automatické ladění místních stanic)

Funkce automatického ladění místních stanic umožňuje naladění pouze rozhlasových stanic s
dostatečně silným signálem pro zajištění kvalitního příjmu.
1. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) zobrazte režim nastavení.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) vyberte požadované nastavení z následujících
možností.

FM: OFF (vypnuto) - LEVEL 1 - LEVEL 2 - LEVEL 3 - LEVEL 4
MW/LW: OFF (vypnuto) - LEVEL 1 - LEVEL 2

Nejvyšší úroveň umožňuje příjem pouze nejsilnějších stanic, zatímco nižší úrovně umožňují postupně
přijímat stanice se slabším signálem.

3. Potvrďte nastavení stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.).

PTY SEARCH (vyhledávání programu podle typu)

Pomocí této funkce lze naladit požadovanou stanici s použitím informací o typu programu (PTY).
1.Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) zobrazte režim nastavení.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C) vyberte požadované nastavení z následujících
možností:

NEWS/INFO (zprávy/informace) - POPULAR (populární hudba) - CLASSICS (klasická hudba) -
OTHERS (ostatní)

12

3. Spusťte vyhledávání stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.).
Přístroj spustí vyhledávání stanice vysílající požadovaný typ programu. Po nalezení stanice se na
displeji zobrazí její název.

Seznam kódů PTY (identifikační kód typu programu) je uveden v článku na straně 11.
Program některých rozhlasových stanic může být odlišný od informací zobrazovaných pomocí kódu
PTY.

V případě nenalezení stanice vysílající vybraný typ programu se na displeji přibližně na 2 sekundy
zobrazí nápis NOT FOUND (nenalezeno), poté tuner obnoví příjem původní stanice.
TA (pohotovost pro dopravní hlášení)
Pohotovost pro dopravní hlášení podle potřeby zapnete nebo vypnete stisknutím
vícefunkčního ovladače (M.C.)
AF (přelaďování na alternativní kmitočty)
Přelaďování na alternativní kmitočty podle potřeby zapnete nebo vypnete stisknutím
vícefunkčního ovladače (M.C.).
NEWS (přerušení příjmem zpravodajského programu)
Přerušení příjmem zpravodajského programu podle potřeby zapnete nebo vypnete
stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.).

Přehrávání disků CD/CD-R/CD-RW a používání paměťových zařízení USB

Základní úkony
Přehrávání disku CD/CD-R/CD-RW

Do otvoru mechaniky vložte disk etiketovou stranou nahoru.
Vyjmutí disku CD/CD-R/CD-RW

Stiskněte tlačítko .
Přehrávání skladeb na paměťovém zařízení USB

Odstraňte kryt zásuvky USB a zasuňte do ní paměťové zařízení USB s použitím kabelu
USB.
Zastavení přehrávání souborů uložených v paměťovém zařízení USB
Paměťové zařízení USB lze kdykoli odpojit.

Výběr požadované složky
Stiskněte tlačítko S nebo T.

Výběr požadované skladby
Stiskněte tlačítko W nebo X.

Rychlý postup vpřed/vzad
Stiskněte a podržte tlačítko W nebo X.
U kompresních audio souborů není během rychlého postupu vpřed nebo vzad reprodukován
žádný zvuk.

Návrat do kořenové složky
Stiskněte a podržte tlačítko B (BAND/ESC)

Přepínání mezi přehráváním kompresních audio souborů a audio CD sekcí (CD-DA)
Stiskněte tlačítko B (BAND/ESC).

Poznámka:
Paměťová zařízení USB, která se nepoužívají, od tohoto přístroje odpojte.

Zobrazení textových informací
Výběr požadovaných textových informací

Stiskněte tlačítko .
Posouvání textových informací směrem doleva

Stiskněte a podržte tlačítko .

13

Poznámky:
V závislosti na verzi programu iTunes použitého k uložení souborů MP3 nebo jiných souborů
médií na disk se nemusejí správně zobrazovat nekompatibilní textové informace uložené uvnitř
audio souboru.
Položky textových informací, které lze měnit, závisejí na daném médiu.

Výběr a přehrávání souborů/skladeb ze seznamu

1. Stisknutím tlačítka přepínejte režim seznamu názvů souborů/skladeb.
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) vyberte požadovaný název souboru (nebo složky).

Změna názvu souboru nebo složky

Otáčejte vícefunkčním ovladačem (M.C.).

Přehrávání

Je-li vybrán soubor nebo skladba, stiskněte vícefunkční ovladač (M.C.).

Zobrazení seznamu souborů (nebo složek) ve vybrané složce
Je-li vybrána složka, stiskněte vícefunkční ovladač (M.C.).

Přehrávání skladby ve vybrané složce
Je-li vybrána složka, stiskněte a podržte vícefunkční ovladač (M.C.).

Pokročilé operace s použitím speciálních tlačítek

Výběr požadovaného rozsahu opakovaného přehrávání

Stisknutím tlačítka 6/ přepínejte následující nastavení:

Disky CD/CD-R/CD-RW

DISC - Opakované přehrávání všech skladeb.
TRACK - Opakované přehrávání aktuální skladby.
FOLDER - Opakované přehrávání aktuální složky.

Audio přehrávač/paměťové zařízení USB

ALL - Opakované přehrávání všech souborů.
TRACK - Opakované přehrávání aktuálního souboru.
FOLDER - Opakované přehrávání aktuální složky.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka 5/ .
Skladby ve vybraném rozsahu opakování budou přehrávány v náhodném pořadí.

Přerušení přehrávání pauzou

Stisknutím tlačítka 2/PAUSE pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.

Zdokonalení kvality reprodukce kompresních audio souborů a obnovení bohatého zvuku
(funkce sound retriever)

Opakovaným stisknutím tlačítka 1/S.Rtrv přepínejte postupně následující nastavení:

OFF (vypnuto) - 1 - 2

Nastavení 1 je účinné pro nahrávky s nízkým kompresním poměrem, nastavení 2 pro nahrávky s
vysokým kompresním poměrem.

Ovládání jednotlivých funkcí

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) zobrazte hlavní nabídku.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) přepínejte jednotlivé možnosti nabídky, stisknutím
vyberte položku FUNCTION.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) vyberte požadovanou funkci.
Po vybrání požadované funkce proveďte její nastavení podle následujícího postupu.

REPEAT (opakované přehrávání)

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte režim nastavení.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) vyberte požadovaný rozsah opakovaného
přehrávání.

Podrobnosti naleznete v předchozím článku "Výběr požadovaného rozsahu opakovaného přehrávání".

14

3. Potvrďte volbu stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.).
RANDOM (přehrávání skladeb v náhodném pořadí)

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí zapnete nebo vypnete stisknutím vícefunkčního
ovladače (M.C.)
PAUSE (pauza)
Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) provedete pozastavení nebo obnovení
přehrávání.

S.RTRV (funkce sound retriever - obnovení kvality zvuku)
Tato funkce zdokonaluje reprodukci kompresních audio souborů a obnovuje bohatý zvuk.
1. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) zobrazte režim nastavení.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) vyberte požadované nastavení.
Podrobnosti naleznete v předchozím článku "Zdokonalení kvality reprodukce kompresních audio
souborů a obnovení bohatého zvuku (funkce sound retriever)".
3. Potvrďte volbu stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.).

Používání zařízení iPod

Základní úkony
Přehrávání skladeb na zařízení iPod
1. Odstraňte kryt konektoru USB.
2. Připojte zařízení iPod ke kabelu USB pomocí dokovacího konektoru iPod.
Výběr požadované skladby (kapitoly).

Stiskněte tlačítko W nebo X.
Poznámky:

Zařízení iPod nelze zapínat a vypínat, je-li u režimu ovládání vybráno nastavení CTRL AUDIO.
Odpojte od zařízení iPod sluchátka před jeho připojením k tomuto přístroji.
Zařízení iPod se vypne přibližně za 2 minuty po nastavení klíče zapalování do polohy OFF (VYP).
Zobrazení textových informací
Výběr požadovaných textových informací
Stiskněte tlačítko .
Posouvání textových informací směrem doleva
Stiskněte a podržte tlačítko .
Vyhledávání požadované skladby

1. Stisknutím tlačítka přejděte do základní úrovně nabídky vyhledávání v seznamu.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače (M.C.) vyberte požadovanou kategorii/skladbu.

Změna názvu skladby nebo kategorie
Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) přepínejte kategorie v následujícím pořadí:

seznamy skladeb - umělci - alba - služba podcast - žánry - skladatelé - audio knihy
Přehrávání

Je-li vybrána skladba, stiskněte vícefunkční ovladač (M.C.).
Zobrazení seznamu skladeb ve vybrané kategorii

Je-li vybrána kategorie, stiskněte vícefunkční ovladač (M.C.).
Přehrávání skladby ve vybrané kategorii

Je-li vybrána kategorie, stiskněte a podržte vícefunkční ovladač (M.C.).
Vyhledávání v seznamu podle abecedy
1. V zobrazení seznamu vybrané kategorie přepněte stisknutím tlačítka na režim vyhledávání
podle abecedy.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) vyberte požadované písmeno.
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) zobrazte abecední seznam.

15

Pokročilé operace s použitím speciálních tlačítek

Výběr požadovaného rozsahu opakovaného přehrávání

Stisknutím tlačítka 6/ přepínejte následující nastavení:

ONE - Opakované přehrávání aktuální skladby.
ALL - Opakované přehrávání všech skladeb ve vybraném seznamu.

Přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí (funkce shuffle all)

Funkci přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí zapnete stisknutím tlačítka 5/ .
Funkce přehrávání skladeb v náhodném pořadí bude zapnuta, je-li režim ovládání nastaven na
CTRL iPod (ovládání funkcí iPod tohoto přístroje ze zařízení iPod)/CTRL APP (reprodukce zvuku
z aplikací iPod).

Přerušení přehrávání pauzou

Přehrávání pozastavíte nebo obnovíte stisknutím tlačítka 2/PAUSE.

Přehrávání skladeb souvisejících s aktuální skladbou

Pomocí této funkce lze přehrávat skladby z následujících seznamů:
Seznam alb aktuálně přehrávaného umělce.
Seznam skladeb aktuálně přehrávaného alba.
Seznam alb aktuálně přehrávaného žánru.

1. Stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače (M.C.) aktivujte režim přehrávání
souvisejících položek (link play).
2. Otáčením, resp. stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) vyberte požadovaný režim, resp.
potvrďte volbu.

ARTIST - Přehrávání alba akutálně přehrávaného umělce.
ALBUM - Přehrávání skladby z aktuálně přehrávaného alba.
GENRE - Přehrávání alba aktuálně vybraného žánru.

Vybraná skladba/album budou přehrávány po dokončení aktuální skladby.
V případě provedení jiných operací, než vyhledávání souvisejících skladeb (link search), například
rychlého postupu vpřed nebo vzad, bude přehrávání vybrané skladby/alba pravděpodobně zrušeno.
V závislosti na vybrané skladbě pro přehrávání může dojít k odseknutí konce aktuálně přehrávané
skladby a začátku vybrané skladby/alba.

Ovládání funkcí iPod tohoto přístroje ze zařízení iPod
V případě vybrání režimu ovládání CTRL APP (reprodukce zvuku z aplikací iPod) lze poslouchat zvuk
z aplikací zařízení iPod prostřednictvím reproduktorů vozidla.
Tato funkce není kompatibilní s následujícími modely iPod.

iPod nano 1. generace
iPod 5. generace

Režim APP (aplikace iPod) není kompatibilní s následujícími modely zařízení iPod.
iPod touch 3. generace (software verze 3.0 nebo vyšší)
iPod touch 2. generace (software verze 3.0 nebo vyšší)
iPod touch 1. generace (software verze 3.0 nebo vyšší)
iPhone 3GS (software verze 3.0 nebo vyšší)
iPhone 3G (software verze 3.0 nebo vyšší)
iPhone (software verze 3.0 nebo vyšší)

Stisknutím tlačítka 4/iPod vyberte požadovaný režim ovládání z následujících možností.
CTRL iPod - Funkce iPod tohoto přístroje lze ovládat z připojeného zařízení iPod.
CTRL APP - Přehrávání zvuku z aplikací iPod.
CTRL AUDIO - Funkce iPod tohoto přístroje lze ovládat z tohoto přístroje.

Zdokonalení kvality reprodukce kompresních audio souborů a obnovení bohatého zvuku
(funkce sound retriever)

Opakovaným stisknutím tlačítka 1/S.Rtrv přepínejte postupně následující nastavení:

OFF (vypnuto) - 1 - 2
Nastavení 1 je účinné pro nahrávky s nízkým kompresním poměrem, nastavení 2 pro nahrávky s
vysokým kompresním poměrem.

16

Ovládání jednotlivých funkcí

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) zobrazte hlavní nabídku.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) přepínejte jednotlivé možnosti nabídky, stisknutím
vyberte položku FUNCTION.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) vyberte požadovanou funkci.
Po vybrání požadované funkce proveďte její nastavení podle následujícího postupu.
REPEAT (opakované přehrávání)
1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte režim nastavení.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) vyberte požadovaný rozsah opakovaného
přehrávání.
Podrobnosti naleznete v článku "Výběr požadovaného rozsahu opakovaného přehrávání" na straně
14.
3. Potvrďte volbu stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.).
SHUFFLE (přehrávání skladeb v náhodném pořadí)
1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte režim nastavení.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) vyberte požadované nastavení z následujících
možností:

SONGS (skladby) - Přehrávání skladeb ve vybraném seznamu v náhodném pořadí.
ALBUMS (alba) - Přehrávání skladeb z náhodně vybraného alba v normálním pořadí.
OFF (VYP) - Vypnutí funkce přehrávání skladeb v náhodném pořadí.
3. Potvrďte volbu stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.).
SHUFFLE ALL (přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí)
Zapněte přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí stisknutím vícefunkčního ovladače
(M.C.).
Chcete-li tuto funkci vypnout, vyberte v nabídce FUNCTION u položky SHUFFLE nastavení OFF
(VYP)
LINK PLAY (přehrávání souvisejících položek)
1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte režim nastavení.
2. Otáčením, resp. stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) vyberte požadovaný režim, resp.
potvrďte volbu.
Podrobnosti týkající se nastavení naleznete v článku "Přehrávání skladeb souvisejících s aktuální
skladbou" na straně 16.
PAUSE (pauza)
Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.
AUDIO BOOK (rychlost reprodukce audio knih)
1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte režim nastavení.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) vyberte požadované nastavení z následujících
možností:
FASTER (rychleji) - Přehrávání vyšší, než normální rychlostí.
NORMAL (normální) - Přehrávání normální rychlostí.
SLOWER (pomaleji) - Přehrávání nižší, než normální rychlostí.
3. Potvrďte volbu stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.).
S.RTRV (funkce sound retriever - obnovení kvality zvuku)
Tato funkce zdokonaluje reprodukci kompresních audio souborů a obnovuje bohatý zvuk.
1. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) zobrazte režim nastavení.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) vyberte požadované nastavení.
Podrobnosti naleznete v článku "Zdokonalení kvality reprodukce kompresních audio souborů a
obnovení bohatého zvuku (funkce sound retriever)" na straně 16.
3. Potvrďte volbu stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.).

17

Poznámky:
V případě přepnutí režimu ovládání na CTRL iPod dojde k pozastavení přehrávání skladby.
Přehrávání obnovíte provedením příslušných úkonů na zařízení iPod.
Následující funkce jsou vždy přístupné z hlavní jednotky i v případě nastavení režimu ovládání na
CTRL iPod (ovládání funkcí iPod tohoto přístroje ze zařízení iPod)/CTRL APP (reprodukce zvuku
z aplikací iPod).

- Pauza
- Rychlý postup vpřed/vzad
- Přepínání skladeb nahoru/dolů
- Opakované přehrávání (jedna skladba/vše/vypnuto)
- Přehrávání skladeb v náhodném pořadí (shuffle)

- Ovládání nabídky zařízení iPod pomocí tlačítka (seznam)
- S Otočení ovládacího kolečka iPod směrem doleva.
- T Otočení ovládacího kolečka iPod směrem doprava.

Je-li režim ovládání nastaven na CTRL iPod, platí následující omezení ovládání:
- Nastavení funkcí není k dispozici.
- Funkci procházení nelze ovládat z tohoto přístroje.

Nastavení zvukových funkcí

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) zobrazte hlavní nabídku.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) přepínejte jednotlivé možnosti nabídky, stisknutím
vyberte položku AUDIO.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) vyberte požadovanou zvukovou funkci.
Po vybrání požadované zvukové funkce proveďte její nastavení podle následujícího postupu.

FAD/BAL (nastavení předo-zadního poměru/stereováhy)

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) zobrazte režim nastavení.
2. Opakovaným stisknutím vícefunkčního ovladače přepínejte nastavení předo-zadního poměru
(fader) a stereováhy (levý/pravý kanál).
3. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) upravte symetrii kanálů.

Nastavení předo-zadního poměru není k dispozici, je-li pro zadní výstup a výstup RCA-CINCH
vybráno nastavení SW. Více informací naleznete v článku "SW CONTROL (nastavení zadního a
subwooferového výstupu)" na straně 20.

EQUALIZER (používání předvoleb ekvalizéru)

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) zobrazte režim nastavení.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C) vyberte požadovanou předvolbu ekvalizéru (křívku)
z následujících možností:

DYNAMIC (dynamická) - VOCAL (zpěvy) - NATURAL (přirozená) - CUSTOM (vlastní) - FLAT (rovná)
- POWERFUL (výkonná)

3. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) potvrďte volbu.

TONE CTRL (nastavení tónových korekcí)

Upravená ekvalizační křivka je uložena v paměti pod položkou CUSTOM. (hloubky)/MID
1. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) zobrazte režim nastavení.
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C) vyberte položku BASS
(středy)/TREBLE (výšky).
3. Otáčením vícefunkčního ovladače upravte úroveň podle potřeby.

Rozsah nastavení: +6 až -6.

LOUDNESS (fyziologická regulace hlasitosti)

Funkce Loudness (fyziologická regulace hlasitosti) kompenzuje pokles v oblasti hlubokých a vysokých
kmitočtů při nízkých úrovních hlasitosti.

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) zobrazte režim nastavení.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C) vyberte požadované nastavení z následujících
možností:

OFF (vypnuto) - LOW (nízká úroveň) - HIGH (vysoká úroveň)

3. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) potvrďte volbu.

18

SUBWOOFER1 (nastavení fáze a zapínání/vypínání subwooferového výstupu)

Tento přístroj je vybaven výstupem pro subwoofer, který lze podle potřeby zapínat/vypínat.

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) zobrazte režim nastavení.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) vyberte požadované nastavení z následujících
možností:

NORMAL (normální fáze) - REVERSE (obrácená fáze) - OFF (vypnutí subwooferového výstupu)

3. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) potvrďte volbu.

SUBWOOFER2 (nastavení dělicího kmitočtu a úrovně subwooferového výstupu)

Je-li subwooferový výstup zapnutý, lze nastavit dělicí kmitočet a výstupní úroveň signálu.
Ze subwooferu pak budou reprodukovány pouze signály o kmitočtu ležícím pod vybraným pásmem.

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) zobrazte režim nastavení.
2. Opakovaným stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) přepínejte nastavení dělicího
kmitočtu a fáze subwooferového výstupu v následujícím pořadí:

Cut-off frequency (na displeji bliká údaj dělicího kmitočtu) - Output level (na displeji bliká údaj
výstupní úrovně)

3. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) nastavte požadovanou hodnotu z následujících
možností:
Dělicí kmitočet: 50HZ - 63HZ - 80HZ - 100HZ - 125HZ
Výstupní úroveň: -24 až -6

SLA (přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje)

Funkce SLA (Source Level Adjustment) umožňuje upravit hlasitosti jednotlivých zdrojů tak, aby
nedocházelo k radikálním skokům během jejich přepínání.

Nastavení jsou odvozena od hlasitosti rozhlasového příjmu v pásmu FM, která zůstává
nezměněna.
Hlasitost příjmu v pásmu MW/LW lze pomocí funkce SLA upravovat stejně, jako u jiných zdrojů
signálu, než tuner.
Funkce SLA není k dispozici, je-li jako zdroj signálu vybrán FM tuner.
1. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) zobrazte režim nastavení.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) upravte hlasitost zdroje.

Rozsah nastavení: SLA +4 až SLA -4.

3. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) potvrďte volbu.

Počáteční nastavení

Upozornění:
V případě odpojení automobilové baterie bude režim úspory energie (PW SAVE) zrušen a při
opětovném připojení baterie je nutné jej znovu zapnout. Pokud klíč zapalování vozidla není
vybaven polohou ACC (příslušenství), pak při vypnutí režimu úspory energie (PW SAVE) přístroj
může v závislosti na metodě zapojení stále odebírat proud z baterie.

1. Stiskněte tlačítko S (SRC/OFF) a podržte je, dokud nedojde k vypnutí tohoto přístroje.
2. Stiskněte tlačítko S (SRC/OFF) a podržte je, dokud se na displeji nezobrazí název funkce.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte režim počátečních nastavení.
Po vybrání proveďte požadované změny v nabídce počátečních nastavení podle následujícího
postupu.

FM STEP (krok ladění FM tuneru)

Za normálních okolností je krok automatického ladění v pásmu FM nastaven na 50kHz; při aktivaci
režimu AF (přelaďování na alternativní kmitočty) nebo TA (dopravní hlášení) se krok ladění změní na
100kHz. Při aktivaci přelaďování na alternativní kmitočty však může být žádoucí změnit krok ladění na
50kHz.

Pro ruční ladění stanic bude vždy použit krok 50kHz.

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) zobrazte režim nastavení.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovaný krok ladění FM tuneru z následujících
možností:

50 KHZ (50kHz) - 100 KHZ (100kHz)

3. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) potvrďte volbu.

19

AUTO-PI (zapínání/vypínání funkce auto PI seek)

Tento přístroj je schopen automaticky vyhledávat jiné rozhlasové stanice vysílající stejný program
i během vyvolávání předvolených stanic.

Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) podle potřeby zapněte nebo vypněte funkci Auto
PI seek.

AUX (zapínání/vypínání vstupu pro externí zařízení)

Tuto funkci zapněte, je-li k tomuto přístroji připojeno externí zařízení.
Zapněte nebo vypněte vstup pro externí zařízení stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.).

USB (okamžité použití zařízení USB (plug and play))

Tato funkce umožňuje automatické přepínání na zdrojové zařízení USB/iPod.

Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) podle potřeby zapněte nebo vypněte funkci
okamžitého použití zařízení USB.

ZAP - Je-li k tomuto přístroji připojeno paměťové zařízení USB/zařízení iPod, pak v závislosti na
používaném typu zařízení dojde při zapnutí motoru vozidla k automatickému vybrání zdrojového
zařízení USB/iPod. Při odpojení paměťového zařízení USB se tento přístroj vypne.
VYP - Přepnutí na zdrojové zařízení USB nebude při jeho připojení provedeno automaticky. Výběr
zařízení USB/iPod proveďte manuálně.

SW CONTROL (nastavení zadního a subwooferového výstupu)

Přívody pro zadní reproduktory a výstup RCA-CINCH tohoto přístroje lze podle potřeby použít k
připojení širokopásmových reproduktorů nebo subwooferu.

V případě vybrání nastavení REAR-SP: SW lze k výstupu pro zadní reproduktory připojit subwoofer
přímo bez použití přídavného zesilovače.
Ve výchozím stavu je položka REAR-SP nastavena na připojení širokopásmových zadních
reproduktorů (FUL).

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) zobrazte režim nastavení.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) vyberte požadovaný výstup z následujících
možností, stisknutím potvrďte volbu.

REAR-SP (přívody pro zadní reproduktory) - PREOUT (výstup předzesilovače)

3. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) změňte nastavení podle potřeby:
REAR-SP (přívody pro zadní reproduktory): FUL (širokopásmové reproduktory) - SW (subwoofer)
PREOUT (výstup předzesilovače): SW (subwoofer) - REA (externí zesilovač)

Při změně nastavení této funkce bude na výstupu signál k dispozici pouze v případě zapnutí
subwooferového výstupu (více informací naleznete v článku "SUBWOOFER1 (nastavení fáze a
zapínání/vypínání subwooferového výstupu)" na straně 15).
Při změně tohoto nastavení bude u subwooferového výstupu v nabídce zvukových funkcí
obnoveno výchozí nastavení

DEMO (zapínání/vypínání demonstračního zobrazení)

Demonstrační zobrazení podle potřeby zapnete nebo vypnete stisknutím vícefunkčního
ovladače (M.C).

SCROLL (nastavení posouvání na displeji)

Je-li tato funkce zapnutá, zaznamenané textové informace se budou souvisle posouvat na displeji.
Chcete-li tyto informace posunout pouze jednorázově, vyberte nastavení OFF (VYP).

Stisknutím vícefunkčního ovladače podle potřeby zapněte nebo vypněte posouvání
textových informací.

TITLE (podpora více jazyků)

Tento přístroj podporuje zobrazení textových informací v kompresních audio souborech i tehdy, jsou-li
uloženy v západoevropských jazycích nebo v ruštině.

Je-li vložený jazyk textových informací odlišný od vybraného jazyka, textové informace se
nemusejí zobrazit správně.
Některé znaky se mohou zobrazovat chybně.

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) zobrazte režim nastavení.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) vyberte požadovaný jazyk z následujících možností:

EUROPEAN (evropské jazyky) - RUSSIAN (Ruština)

20

3. Potvrďte volbu stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.).

PW SAVE (režim úspory energie)
Zapnutí této funkce umožňuje snížit spotřebu energie z baterie.

Je-li tato funkce zapnutá, je povolená pouze operace zapínání přístroje.
Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) podle potřeby zapněte nebo vypněte režim úspory
energie.

Nastavení barvy osvětlení

(Funkce pouze u modelu DEH-4300UB)
Tento přístroj podporuje osvětlení ve více barvách. Podle následujícího postupu můžete vybrat
požadovanou barvu ze seznamu.
Přímá volba ze seznamu barev osvětlení

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) zobrazte hlavní nabídku.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) přepínejte jednotlivé možnosti nabídky, stisknutím
vyberte položku ILLUMI.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) vyberte požadovanou barvu osvětlení.
K dispozici jsou možnosti uvedené v následujícím seznamu:

30 předvoleb barev (WHITE (bílá) až ROSE (růžová))
SCAN (cyklické procházení všech barev)
CUSTOM (vlastní barva osvětlení)
4. Potvrďte volbu stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.).
Poznámky:
V případě vybrání možnosti SCAN (cyklické procházení všech barev) se bude automaticky
přepínat 30 předvolených barev osvětlení.
V případě vybrání možnosti CUSTOM (vlastní) bude vybrána uložená barva nastavená
uživatelem.
Nastavení vlastní barvy osvětlení

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) zobrazte hlavní nabídku.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) přepínejte jednotlivé možnosti nabídky, stisknutím
vyberte položku ILLUMI.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) vyberte požadovanou předvolbu barvy nebo vlastní
barvu (CUSTOM).

Vlastní barvu osvětlení nelze nastavit, je-li vybrána možnost SCAN (cyklické procházení všech
barev).
4. Stiskněte vícefunkční ovladač (M.C.) a podržte jej, dokud se na displeji nezobrazí dialog pro
nastavení vlastní barvy osvětlení.
5. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.C.) vyberte primární barvu z následujících možností:
R (červená) - G (zelená) - B (modrá)
6. Otáčením vícefunkčního ovladače (M.C.) nastavte požadovanou úroveň jasu.
Rozsah nastavení: 0 až 60.
Úroveň nižší, než 10 nelze vybrat současně u všech tří barev: R (červená), G (zelená)
a B (modrá).
Stejnou operaci lze provést také pro ostatní barvy.
7. Stiskněte a podržte vícefunkční ovladač (M.C.), dokud se nezobrazí položka CUSTOM (vlastní
barva).

Používání externího zařízení připojeného ke vstupu AUX

1. Do zásuvky vstupu AUX připojte kabel se stereofonním konektorem minijack.
2. Stisknutím tlačítka S (SRC/OFF) vyberte jako zdroj signálu zařízení připojené ke vstupu AUX.
Poznámka:

Vstup nelze vybrat, pokud nebyl dříve zapnut podle postupu v článku "AUX (zapínání/vypínání
vstupu pro externí zařízení)" na straně 20.

21

Vypínání zvukového výstupu systému

V následujících případech dojde k automatickému vypnutí zvukového výstupu systému:
Probíhá odchozí nebo příchozí volání na mobilním telefonu připojeném k tomuto systému.
Navigační jednotka připojená k tomuto systému reprodukuje hlasové povely.

Zvukový výstup systému bude vypnutý, na displeji se zobrazí nápis MUTE a nebude možné provádět
žádná nastavení s výjimkou regulace hlasitosti. Po ukončení telefonního hovoru nebo reprodukce
hlasových navigačních povelů bude obnoven normální provoz.

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Odstraňování problémů

Příznak Pravděpodobná příčina Doporučené nápravné opatření

Na displeji se automaticky Nebyla provedena žádná operace po Proveďte danou operaci znovu.

obnovuje normální zobrazení. dobu přibližně 30 sekund.

Rozsah opakovaného Vybraný rozsah opakovaného Vyberte požadovaný rozsah

přehrávání se neočekávaně přehrávání se závislosti na volbě může opakovaného přehrávání znovu.

mění. změnit v případě přechodu na jinou

složku nebo skladbu nebo při rychlém

postupu vpřed/vzad.

Nelze přehrávat soubory v Soubory v podložce nelze přehrávat, Vyberte jiný rozsah opakovaného

podsložce. je-li vybrán rozsah opakovaného přehrávání.

přehrávání FOLDER (složka).

Při přepnutí údajů na displeji Daný disk neobsahuje žádné vložené Přepněte režim zobrazení na displeji

se zobrazí nápis NO XXXX informace. nebo spusťte přehrávání jiné

(např. NO TITLE - chybí titul). skladby/titulu.

Po vypnutí přístroje zůstává Je aktivován demonstrační režim. Vypněte demonstrační režim

osvětlený displej. stisknutím tlačítka .

Vypněte zobrazování

demonstračního režimu v nabídce

počátečních nastavení.

Přístroj vykazuje chybnou V blízkosti tohoto přístroje se používá Elektrická zařízení, která mohou

funkci a vzniká rušení. zařízení vysílající elektromagnetické způsobovat rušení, odsuňte mimo dosah

vlny, například mobilní telefon. tohoto přístroje.

Chybová hlášení

Při kontaktování vašeho dealera nebo servisního centra Pioneer si nezapomeňte poznamenat
zobrazující se chybové hlášení.

Vestavěný CD přehrávač

Chybové hlášení Pravděpodobná příčina Doporučené nápravné opatření

ERROR-11,12,17,30 Znečistěný kompaktní disk. Vyčistěte kompaktní disk.
ERROR-10,11,12, 15,
17,30,A0 Poškrabaný kompaktní disk. Použijte jiný kompaktní disk.
ERROR-15
ERROR-23 Elektrická nebo mechanická Vypněte zapalování vozidla a znovu je
FRMT READ
závada. zapněte, nebo přepněte na jiný zdroj signálu
NO AUDIO
SKIPPED pro poslech, poté zpět na CD přehrávač.

PROTECT Vložený disk je prázdný. Použijte jiný kompaktní disk.

Nepodporovaný formát Použijte jiný kompaktní disk.

kompaktního CD disku.

Mezi spuštěním přehrávání a Počkejte, dokud hlášení nezmizí a nebude

okamžikem zahájení reprodukce zahájena reprodukce zvuku.

zvuku může někdy vzniknout

zpoždění.

Vložený disk neobsahuje žádné Použijte jiný kompaktní disk.

přehrávatelné soubory

Vložený disk obsahuje soubory Použijte jiný kompaktní disk.

WMA chráněné systémem DRM

proti kopírování.

Všechny soubory na vloženém Použijte jiný kompaktní disk.

disku jsou chráněny proti kopírování

systémem DRM.

22

Paměťové zařízení USB/zařízení iPod

Chybové hlášení Možná příčina Doporučené nápravné opatření

NO DEVICE Není připojeno žádné paměťové zařízení Zapněte funkci k okamžitému použití.
FRMT READ
NO AUDIO USB a funkce k okamžitému použití je Připojte kompatibilní paměťové
SKIPPED
PROTECT vypnutá. zařízení USB.
N/A USB
Po spuštění přehrávání se může Počkejte, dokud chybové hlášení nezmizí
CHECK USB
reprodukce zvuku někdy ozývat se a bude zahájena reprodukce zvuku.
ERROR-19
zpožděním.
ERROR-23
ERROR-16 Chybí skladby. Přeneste audio soubory do externího
STOP
NOT FOUND zařízení a připojte je.

U připojeného paměťového zařízení USB Vypněte zabezpečení podle pokynů

je aktivováno zabezpečení. uvedených u paměťového USB zařízení.

Připojené externí úložné zařízení Přehrávejte audio soubor, který není

obsahuje soubory WMA chráněné chráněn systémem Windows Media DRM
systémem Windows MediaTM DRM 9/10. 9/10.

Všechny soubory v připojeném externím Přeneste do přenosného audio USB

úložném zařízení jsou chráněny systémem přehrávače / paměťového USB zařízení

Windows Media DRM 9/10. audio soubory, které nejsou chráněny

systémem Windows Media DRM 9/10 a

připojte je.

Připojené zařízení USB není tímto Připojte přenosný audio přehrávač

přístrojem podporováno. USB nebo paměťové zařízení USB

kompatibilní se systémem USB Mass

Storage Class.

Odpojte zařízení a připojte jiné

kompatibilní paměťové zařízení USB.

Konektor nebo kabel USB je zkratován. Zkontrolujte, zda USB konektor nebo kabel

není uchycen nebo jiným způsobem

poškozen.

Připojené paměťové zařízení USB Odpojte paměťové zařízení USB a

překračuje maximální povolený odběr nepoužívejte je. Vypněte zapalování, poté

proudu 500mA. nastavte klíč do polohy ACC nebo ON a

připojte pouze kompatibilní paměťové

zařízení USB.

Zařízení iPod pracuje správně, avšak Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratování

nenabíjí se. propojovacího kabelu zařízení iPod (např.

k zachycením o kovové předměty). Po

zkontrolování vypněte zapalování, znovu

je zapněte nebo odpojte a znovu připojte

zařízení iPod.

Chyba komunikace. Proveďte jednu z následujících akcí:

- Vypněte zapalování, poté je znovu

zapněte.

- Odpojte paměťové zařízení USB.

- Vyberte jiný zdroj signálu, poté

vyberte znovu paměťové zařízení

USB.

Odpojte kabel od zařízení iPod. Po

zobrazení hlavní nabídky zařízení

iPod je znovu připojte a resetujte.

Porucha zařízení iPod. Odpojte kabel od zařízení iPod. Po

zobrazení hlavní nabídky zařízení iPod je

znovu připojte a resetujte.

Externí úložné zařízení USB není Paměťové zařízení USB musí být

naformátováno systémem souborů FAT12, naformátováno systémem souborů FAT12,

FAT16 nebo FAT32. FAT16 nebo FAT32.

Stará verze firmwaru zařízení iPod. Aktualizujte verzi firmaru iPod.

Porucha zařízení iPod. Odpojte kabel od zařízení iPod. Po

zobrazení hlavní nabídky zařízení iPod je

znovu připojte a resetujte.

V aktuálním seznamu nejsou přítomny Vyberte seznam obsahující skladby.

žádné skladby.

Nejsou k dispozici žádné související Přeneste skladby do zařízení iPod.

skladby.

23

Pokyny k manipulaci

Přehrávač a péče o disky
Na tomto přehrávači přehrávejte pouze kompaktní disky označené
některým ze dvou symbolů uvedených vpravo.

Používejte pouze 12cm disky. Nepoužívejte 8cm disky, ani adaptér
pro 8cm disky.
Tento přístroj je určen výhradně pro přehrávání konvenčních
kruhových kompaktních disků; tvarované disky nepoužívejte.

Do otvoru mechaniky nevkládejte žádné jiné předměty kromě kompaktních CD disků.
Nepoužívejte polámané, poškrabané nebo zohýbané kompaktní disky, které by mohly přehrávač
poškodit.
Na tomto přístroji nelze přehrávat disky CD-R/CD-RW, které nebyly uzavřeny (finalizovány).
Při manipulaci s kompaktními disky dbejte na to, abyste se nedotýkali jejich nahraného povrchu
(bez potisku).
Po použití uložte kompaktní disk do určeného obalu.
Kompaktní disky nevystavujte přímým slunečním paprskům, ani vysokým teplotám.
Na povrch kompaktních disků nepřilepujte žádné štítky, nepište na ně a zabraňte jejich styku s
chemikáliemi.
Nečistotu z kompaktního disku odstraníte otřením měkkou tkaninou od středového otvoru směrem
k okrajům.
Kondenzace může způsobit dočasné zhoršení provozních vlastností přehrávače. V takovémto
případě přehrávat ponechte asi jednu hodinu v klidu, aby se přizpůsobil okolní teplotě. Veškeré
vlhké disky otřete měkkou tkaninou.
Přehrávání disku mohou bránit také jeho charakteristiky, diskový formát, vypalovací program,
prostředí přehrávání, podmínky skladování, apod.
Nárazy během jízdy způsobené nerovnostmi vozovky mohou způsobit výpadky v přehrávání.

Paměťové zařízení USB
K tomuto přístroji nelze připojit paměťové zařízení USB přes USB rozbočovač (hub).
Do zásuvky USB nepřipojujte jiná, než paměťová zařízení USB.
Dbejte na to, aby bylo paměťové zařízení USB během jízdy řádně zajištěno. Zabraňte jeho pádu
na podlahu, kde by mohlo dojít k jeho uskřípnutí pod brzdový nebo plynový pedál.
V závislosti na používaném paměťovém zařízení USB se mohou vyskytnout následující problémy:
- Způsob používání se může u jednotlivých zařízení lišit.
- Tento přístroj nemusí paměťové zařízení rozpoznat.
- Přehrávání souborů nemusí probíhat správným způsobem.
- Zařízení může způsobovat rušení rozhlasového příjmu šumem.

Zařízení iPod
Zařízení iPod neponechávejte na místech s vysokými teplotami.
Pro zajištění správné funkce systému nepřipojujte kabel dokovacího konektoru přímo k zařízení
iPod.
Dbejte na řádné zajištění zařízení iPod během jízdy; zabraňte jeho pádu na podlahu, kde by
mohlo vniknout pod pedál brzdy nebo plynu.
Nastavení zařízení iPod
- Je-li k tomuto přístroji připojeno zařízení iPod, nastavení ekvalizéru (EQ) zařízení iPod se
změní stav OFF (VYP), aby byla optimalizována akustika uvnitř vozidla. Po odpojení zařízení
iPod bude obnoveno původní nastavení jeho ekvalizéru.
- Pokud je zařízení iPod připojeno k tomuto přístroji, nelze na něm vypnout opakované
přehrávání (režim Repeat); při připojení zařízení iPod k tomuto přístroji bude režim
opakovaného přehrávání (Repeat) automaticky nastaven na All (celkové opakování).
Nekompatibilní textové informace uložené v zařízení iPod se na displeji tohoto přístroje nezobrazí.

Duální disky
Duální disky jsou dvoustranné disky, které na jedné straně obsahují nahrávatelný zvukový CD
disk a na druhé straně nahrávatelný DVD video disk.
Vzhledem k tomu, že CD strana duálních disků není fyzicky kompatibilní se všeobecným CD
standardem, přehrávání tohoto disku na tomto přístroji může být znemožněno.

24

Časté vkládání a vyjímání duálního disku může mít za následek jeho poškrabání; silná poškrabání
mohou způsobit problémy s přehráváním na tomto přístroji. Duální disk se někdy může také
zaseknout ve štěrbině mechaniky; z těchto důvodů je doporučeno duální disky na tomto přístroji
nepoužívat.
Více informací o duálních discích naleznete v dokumentaci od výrobce.

Kompatibilita s kompresním zvukový záznamem (disky, USB)

WMA
Přípona souborů: .wma
Bitový tok: 48 kb/s až 320 kb/s (CBR), 48 kb/s až 384 kb/s (VBR)
Vzorkovací kmitočet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice / DRM Stream / video streaming: není
kompatibilní

MP3
Přípona souborů: .mp3
Bitový tok: 8 kb/s až 320 kb/s (CBR), VBR
Vzorkovací kmitočet: 8 kHz až 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz pro emfázi)
Kompatibilní verze ID3 tagů: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 tag verze 2.x má prioritu před verzí 1.x.)
Seznamy skladeb M3u: No
MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO: Ne

WAV
Přípona souborů: .wav
Počet kvantizačních bitů: 8 a 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)
Vzorkovací kmitočet: 16 kHz až 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz až 44,1kHz (MS ADPCM)

Další informace

U názvů souborů (včetně přípony) a složek se vždy zobrazí pouze prvních 32 znaků.
Ruské znaky (azbuka) zobrazované na displeji tohoto přístroje musejí být kódovány s použitím
následujících znakových sad:
- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Jiné znakové sady než Unicode používané v prostředí Windows nastavené na ruskou azbuku

pomocí vícejazyčného nastavení.
Tento přístroj nemusí vykazovat správnou funkci v závislosti na aplikaci použité ke kódování
souborů WMA.
U audio souborů obsahujících vložená obrázková data nebo uložených na paměťovém zařízení
USB s velkým počtem úrovní složek může být přehrávání zahájeno s mírným zpožděním.

Disky

Hierarchie přehrávání složek: maximálně 8 úrovní (v praxi by hierarchie neměla obsahovat více
než 2 úrovně).
Počet přehrávatelných složek: maximálně 99.
Počet přehrávatelných souborů: maximálně 999.
Systém souborů: ISO 9660 Level 1 a 2, Romeo, Joliet.
Přehrávání disků nahraných metodou multi-session: ano.
Přehrávání disků obsahujících zápis dat po částech (packet write): no.
Kompresní audio soubory jsou vždy přehrávány s krátkou mezerou mezi skladbami bez ohledu na
délku skutečné mezery u originální nahrávky.

Paměťová zařízení USB

Hierarchie přehrávání složek: maximálně 8 úrovní (v praxi by hierarchie neměla obsahovat více
než 2 úrovně).
Počet přehrávatelných složek: maximálně 500.
Počet přehrávatelných souborů: maximálně 15 000.
Kompatibilita s přehráváním souborů s ochranou autorských práv: ne.
Paměťové zařízení USB rozdělené do oddílů: možnost přehrávání pouze prvního oddílu.
U paměťových zařízení USB obsahujících mnoho úrovní složek může být přehrávání audio
souborů zahájeno s mírným zpožděním.

25

UPOZORNĚNÍ
Disky ani paměťová zařízení USB neponechávejte na místech vystavených vysokým teplotám.

Kompatibilita se zařízeními iPod

Tento přístroj podporuje pouze následující modely zařízení iPod. Níže uvedený seznam obsahuje
podporované verze softwaru iPod; starší verze softwaru nemusejí být podporovány.

- iPod nano 5. generace (software verze 1.0.1)
- iPod nano 4. generace (software verze 1.0.4)
- iPod nano 3. generace (software verze 1.1.3)
- iPod nano 2. generace (software verze 1.1.3)
- iPod nano 1. generace (software verze 1.3.1)
- iPod touch 3. generace (software verze 3.1.2)
- iPod touch 2. generace (software verze 3.1.2)
- iPod touch 1. generace (software verze 3.1.2)
- iPod classic 160GB (software verze 2.0.3)
- iPod classic 120GB (software verze 2.0.1)
- iPod classic (software verze 1.1.2)
- iPod 5. generace (software verze 1.3)
- iPhone 3GS (software verze 3.1.2)
- iPhone 3G (software verze 3.1.2)
- iPhone (software verze 3.1.2)
Ovládání některých funkcí může být nedostupné v závislosti na generaci nebo verzi zařízení iPod.
Způsob ovládání se může lišit v závislosti na verzi softwaru zařízení iPod.
Používání zařízení iPod vyžaduje propojovací kabel s konektorem pro dokovací adaptér na jedné
straně a s konektorem USB na druhé straně.
K dispozici je také propojovací kabel CD-IU50 Pioneer. Podrobnosti obdržíte u vašeho dealera.
Informace o kompatibilitě se soubory/formátech naleznete v manuálu příslušného zařízení iPod.
Podpora audio knih a služby Podcast: ano.

UPOZORNĚNÍ
Společnost Pioneer nepřijímá žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat uložených na
paměťovém zařízení USB ani tehdy, pokud by k takové ztrátě došlo ve spojení s užíváním tohoto
přístroje.

Pořadí přehrávání audio souborů

Uživatel nemůže přiřadit čísla složek a určit pořadí přehrávání na tomto přístroji.
Příklad hierarchie

:Složka
:Kompresní audio soubor
01 až 05: Číslo složky
(1) až (6): Pořadí přehrávání

Disk
Pořadí výběru složek a jiné operace mohou být různé v závislosti na způsobu kódování nebo
vypalovacím softwaru.

26

Paměťové zařízení USB
Pořadí přehrávání je stejné, jako pořadí nahrané v paměťovém zařízení USB.

Chcete-li určit pořadí přehrávání, je doporučeno použít následující metodu:
1. Vytvořte název souboru obsahující číslice, které určují pořadí přehrávání (např. 001xxx.mp3 až
099yyy.mp3).
2. Vložte tyto soubory do složky.
3. Uložte složku se soubory do paměťového zařízení USB.
V závislosti na daném systémovém prostředí však nemusí být určení pořadí přehrávání k dispozici.
U přenosných audio přehrávačů USB je pořadí přehrávání odlišné a závisí na daném přehrávači.

Tabulka ruských znaků (azbuky)

D: zobrazení C: znak

Autorská práva a ochranné známky

iTunes
Název iTunes je ochrannou známkou společnosti Apple Inc., která je registrována v USA a v dalších
zemích.
MP3
Dodávka tohoto přístroje poskytuje licenci pouze pro soukromé, nekomerční využití a neposkytuje
licenci ani předpokládaný nárok na použití tohoto výrobku pro jakékoli komerční (tedy ziskové) vysílání
v reálném čase (prostřednictvím pozemních, satelitních, kabelových nebo jiných médií),
vysílání/stahování přes internet, intranet nebo jiné sítě či systémy na distribuci elektronických dat,
například aplikace poskytující placený přístup nebo přístup na vyžádání ke zvukových datům. Pro
takovéto účely je nutné obdržet zvláštní licenci. Podrobnosti naleznete na webových stránkách
http://www.mp3licensing.com.
WMA
Název Windows Media a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation na území USA a dalších zemí.
Tento produkt obsahuje technologie vlastněné společností Microsoft Corporation, které nelze užívat
nebo distribuovat bez získání licence od společnosti Microsoft Licensing, Inc.
Zařízení iPod a iPhone
IPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc.
registrované v USA a v dalších zemích.
Označení "Made for iPod" (vyrobeno pro iPod), resp. "Works with iPhone" (spolupracuje s iPhone)
znamená, že daný elektronický výrobek byl specificky navržen na připojení k zařízení iPod, resp.
iPhone a certifikován vývojáři na splnění kvalitativních standardů společnosti Apple.
Společnost Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení či jeho vyhovění bezpečnostním a zákonným
normám.

27

TECHNICKÉ ÚDAJE

Všeobecné
Napájecí napětí...…...……………..........................................14,4V ss (přípustný rozsah: 10,8V - 15,1V)
Systém zemnění..........................…………….............................................................................negativní
Maximální odběr proudu...............................…………….................................................................10,0 A
Rozměry (Š x V x H):
DIN

šasi....................................................................………...….............................178 x 50 x 165mm
čelní panel..............................................................…………….........................188 x 58 x 17mm
D
šasi.........................................................................……..................................178 x 50 x 165mm
čelní panel..............................................................…………….........................170 x 46 x 17mm
Hmotnost.............................................................................................……..……............................1,2 kg

Zvuková část
Maximální výstupní výkon...................................................…………….......................................50W x 4
Trvalý výstupní výkon................................................................................…………….................22W x 4

(50Hz až 15 000 Hz, 5% THD, zátěž 4Ω, buzení obou kanálů)
Zátěžná impedance...........................……..............................................4Ω (přípustný rozsah 4Ω až 8Ω)

Maximální úroveň výstupu předzesilovače/výstupní impedance..…………………......................…...2,0V
Tónové korekce:
Hloubky
Kmitočet.........................................................................................................................................100 Hz
Zesílení...........................................................................................................................................±12 dB
Středy
Kmitočet............................................................................................................................................1 kHz
Zesílení...........................................................................................................................................±12 dB
Výšky
Kmitočet..........................................................................................................................................10 kHz
Zesílení...........................................................................................................................................±12 dB
Výstup pro subwoofer (mono):
Dělicí kmitočet……………………..........…………………………… ………….…….50/63/80/100/125 Hz
Strmost……………………………………………………………………………………......………-18dB / okt
Zisk......………………………………………………………………..…………...…...……………+6 - -24 dB
Fáze.............................................................................................................................normální/obrácená

CD přehrávač
Systém...........................................................................................systém zvukových kompaktních disků
Použitelné zvukové nosiče...............................................................................................kompaktní disky
Odstup signál/šum................................................................................................94dB (1kHz, síť IEC-A)
Počet kanálů...............................................................................................................................2 (stereo)
Formát dekódování souborů WMA....................................................................Ver. 7, 7.1, 8, 9,10,11,12

(2-kanálový zvuk)
(Windows Media Player)
Formát dekódování souborů MP3....................................................................MPEG-1&2 Audio Layer 3
Formát přehrávání souborů WAV.........................................Linear PCM & MS ADPCM (bez komprese)

28

Rozhraní USB
Standardní specifikace USB.........................................................................................................USB 2.0

plná rychlost
Maximální odběr proudu.................................................................................................................500mA
Třída USB......................................................................................................MCS (Mass Storage Class)
Systém souborů....................................................................................................FAT12, FAT16, FAT32
Formát dekódování souborů WMA....................................................................Ver. 7, 7.1, 8, 9,10,11,12

(2-kanálový zvuk)
(Windows Media Player)
Formát dekódování souborů MP3.........................................................................................MPEG-1 & 2

Audio Layer 3
Formát dekódování souborů WAV........................................Linear PCM & MS ADPCM (bez komprese)
FM tuner
Kmitočtový rozsah..........................………….....................................................................87,5 - 108MHz
Využitelná citlivost...........................................………….......….........9dBf (0,8µV/75Ω, mono, S/Š:30dB)
Odstup signál/šum................................................……………….....................................72dB (síť IEC-A)
MW tuner
Kmitočtový rozsah.......................………….......….................................................531 - 1,602kHz (9kHz)
Použitelná citlivost............................……………............................................................25µV (S/Š:20dB)
Odstup signál/šum................................................……………….....................................62dB (síť IEC-A)
LW tuner
Kmitočtový rozsah.................................................................…………….............................153 - 281kHz
Použitelná citlivost..............................................................……………..........................28µV (S/Š:20dB)
Odstup signál/šum................................................……………….....................................62dB (síť IEC-A)
Poznámka:

Technické údaje a konstrukce mohou být za účelem zlepšení modifikovány bez předchozího
upozornění.

29


Click to View FlipBook Version
Previous Book
og-45-2019
Next Book
บทที่1 บ้านเก่าเล่าเรื่อง แก้ 3