The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-12-05 10:06:51

Pioneer PRS-D200 CZ

Pioneer PRS-D200 CZ

DVOUKANÁLOVÝ MŮSTKOVÝ VÝKONOVÝ ZESILOVAČ PRS-D200

PRS-D200

Instalační
a uživatelský manuál

15

OBSAH

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU ......................................................................................................... 2
Registrace výrobku .............................................................................................................................. 2
V případě problémů ............................................................................................................................. 2

NASTAVENÍ PŘÍSTROJE ...................................................................................................................... 4
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ ZESILOVAČE ............................................................................................. 5

Schéma zapojení ................................................................................................................................. 6
Připojení napájecí svorky..................................................................................................................... 7
Zapojení reproduktorových svorek ...................................................................................................... 8
Používání reproduktorového vstupu .................................................................................................... 8
Připojení reproduktorových kabelů ...................................................................................................... 9
INSTALACE .......................................................................................................................................... 10
Příklad instalace na podlahové rohoži nebo na šasi ......................................................................... 10
Výměna krytu svorkovnice ................................................................................................................. 11
TECHNICKÉ ÚDAJE ............................................................................................................................ 11
DOPLŇKOVÉ INFORMACE ................................................................................................................. 12

1 14

Při vyšším výkonu dochází ke zkreslení vlnové křivky signálu. Při zvýšení zesílení na zesilovači se Dvoukanálový můstkový výkonový zesilovač
výkon zvýší jen nepatrně. PRS-D200
Uživatelský manuál
Obr.3 - Tvar vlnové křivky signálu při nastavení vysoké hlasitosti regulátorem na zesilovači.
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena. Bez udělení souhlasu je kopírování
a další šíření díla zakázáno.

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

Tento výrobek při likvidaci nekombinujte s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci
elektronických výrobků vyžadujících řádné zpracování a recyklaci je k dispozici samostatný
sběrný systém v souladu s platnou legislativou.

Soukromé domácnosti ve 25-ti členských zemí EU, v Švýcarsku a v Norsku nabízejí bezplatné vracení
použitých elektronických výrobků do určených sběrných zařízení nebo maloobchodnímu prodejci
(v případě zakoupení jiného podobného výrobku).
Informace o správné metodě likvidace v ostatních zemích obdržíte u místních úřadů.
Touto likvidací je zaručeno, že likvidovaný výrobek bude podroben správnému zpracování a recyklaci
a budou tedy vyloučeny nežádoucí účinky na životní prostředí a lidské zdraví.

Registrace výrobku

Navštivte naše webové stránky na následující adrese:

Zaregistrujte svůj výrobek. Podrobnosti o nákupu uchováváme v databázi, abychom vám tyto
informace mohli poskytnout v případě pojistné události, například ztráty nebo krádeže.

V případě problémů

Pokud tento výrobek vykazuje nevyhovující funkčnost, obraťte se na Vašeho dealera nebo na
autorizovaný servis Pioneer.

UPOZORNĚNÍ
Nikdy nenahrazujte pojistku novou pojistkou s vyšší jmenovitou hodnotou. Použití nevhodné pojistky
může způsobit přehřátí a vývin kouře. Následkem toho může dojít k poškození výrobku a k úrazu osob
včetně popálenin.

13 2

UPOZORNĚNÍ DOPLŇKOVÉ INFORMACE

K zesilovači Pioneer nikdy nepřipojujte reproduktory o impedanci 4Ω (nebo nižší) zapojené paralelně Tento přístroj je vybaven ochrannou funkcí, která zabraňuje jeho poškození i poškození
tak, aby výsledná impedance v můstkovém režimu byla 2Ω (nebo nižší) - viz schéma B. V případě reproduktorů vlivem nadměrného výstupního signálu, nesprávné manipulace nebo chybného
nesprávného zapojení do můstkového režimu hrozí poškození, vývin kouře a přehřátí, které při doteku zapojení.
může způsobit mírné popáleniny. V případě příliš vysoké úrovně výstupního zvukového signálu tato funkce během několika sekund
Chcete-li správně nainstalovat a provozovat dvoukanálový zesilovač v můstkovém režimu do 4Ω vypne zvukový výstup. Tento stav však není poruchou - při snížení hlasitosti hlavní jednotky bude
zátěže, zapojte paralelně dva 8Ω reproduktory připojením kladných (+) pólů na kladnou svorku levého zvukový výstup obnoven.
kanálu a záporných (-) pólů na zápornou svorku pravého kanálu (schéma A) nebo použijte jeden 4Ω Pokud dochází o vypínání zvukového výstupu, je pravděpodobně chybně nastaven regulátor
reproduktor. Chcete-li zesilovač provozovat ve čtyřkanálovém režimu, proveďte můstkové zapojení zesílení tohoto přístroje. Pro zajištění nepřerušované reprodukce při vyšších úrovních hlasitosti na
podle schématu reproduktorových výstupů na zadním panelu zesilovače - zapojte paralelně dva 8Ω hlavní jednotce nastavte regulátor zesílení na zesilovači do správné polohy odpovídající
reproduktory do výsledné 4Ω zátěže nebo použijte jeden 4Ω reproduktor na kanál. maximální úrovni předzesilovače hlavní jednotky (obr.1). V případě nadměrného výstupního
Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy, obraťte se na autorizovaného dealera Pioneer. výkonu není nutné snižovat hlasitost hlavní jednotky (obr.2, 3).
Pokud při snížení hlasitosti hlavní jednotky a nastavení regulátoru zesílení na zesilovači do
VAROVÁNÍ správné polohy dochází k občasnému vypínání zvukového výstupu, obraťte se na autorizovaný
Vždy používejte speciální bateriový červený a zemní vodič [RD-223], který je dodáván servis Pioneer.
samostatně. Bateriový kabel připojte přímo ke kladné (+) svorce baterie, zemní vodič připojte
přímo ke kostře vozidla. Obr.1 - Regulace zesílení tohoto přístroje
Nedotýkejte se zesilovače mokrýma rukama, v opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem.
Nedotýkejte se také zesilovače, je-li mokrý. Při nastavení zesílení na zesilovači na příliš vysokou úroveň dojde pouze k nárůstu zkreslení, výkon
Z důvodů bezpečnosti silničního provozu a bezpečné jízdy udržujte hlasitost na dostatečně nízké se zvýší jen velmi nepatrně.
úrovni, abyste vždy mohli vnímat běžné zvuky okolí dopravy. Obr.2 - Vztah mezi zesílením zesilovače a výstupním výkonem hlavní jednotky
V případě vypnutí pojistky v samostatně dodávaném bateriovém kabelu nebo v zesilovači
zkontrolujte správnost zapojení. Po odstranění příčiny poruchy vyřešte problém, poté nahraďte 12
pojistku novou pojistkou stejného typu a jmenovité hodnoty.
Z důvodů zamezení chybné funkce zesilovače a subwooferu je zesilovač vybaven ochranným
obvodem, který jej při vzniku poruchy odpojí od napájecího napětí (dojde také k vypnutí
reprodukce). V takovémto případě vypněte napájení systému a zkontrolujte připojení k
napájecímu napětí a k subwooferu. Po zjištění příčiny odstraňte problém.
Pokud problém nemůžete odstranit, obraťte se na vašeho dealera.
Z důvodů zamezení úrazu elektrickým proudem nebo vzniku zkratu během zapojování a instalace
vždy předem odpojte kabel záporného (-) a kladného (+) pólu od baterie.
Při vrtání instalačních otvorů pro zesilovač se vždy ujistěte, zda se za panelem nenacházejí žádné
součásti. Všechny důležité součásti, například palivové potrubí, brzdové potrubí a elektrické
kabely chraňte před poškozením.
ZABRAŇTE styku zesilovače s tekutinami, které se vyskytují například v místě jeho instalace,
neboť v opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem, poškození zesilovače a reproduktorů,
vývinu kouře a přehřátí. Dále může dojít k zahřátí povrchu zesilovače a připojených reproduktorů,
při jejichž doteku mohou vzniknout mírné popáleniny.

3

Výměna krytu svorkovnice NASTAVENÍ PŘÍSTROJE

1. Nastavte kryt svorkovnice tak, aby otvory spočívaly v zákrytu s otvory v přístroji a zasuňte
do děr šrouby.
2. Utáhněte šrouby pomocí 4mm šestihranného klíče.

TECHNICKÉ ÚDAJE 4

Napájecí napětí.............................................................................14,4V (přípustný rozsah: 10,8 - 15,1V)
Zemnicí systém...........................................................................................................................negativní
Odběr proudu........................................................................................25,8A (při trvalém výkonu do 4Ω)
Průměrný odebíraný proud*...............................................................................8,7A (4Ω na čtyři kanály)

17,6A (4Ω na dva kanály)
17,6A (2Ω na čtyři kanály)
Pojistka..........................................................................................................................................30A x 2
Rozměry (Š x V x H)...................................................................................................304 x 56 x 202 mm
Hmotnost.................................................................................................2,9kg (bez kabelových přívodů)
Maximální výstupní výkon....................................................................300 W x 2 (4Ω) / 1200 W x 1 (4Ω)
Trvalý výstupní výkon..............................................150W x 2 (při 14,4V, 4Ω, 20Hz - 20kHz, 1,0% THD)
..............................................................................................600W x 1 (při 14,4V, 4Ω, 1kHz, 1,0% THD)
..............................................................................................300W x 2 (při 14,4V, 2Ω, 1kHz, 1,0% THD)
Zátěžná impedance....................................................................................4Ω (přípustný rozsah: 2 - 8Ω)
(Můstkové zapojení: přípustný rozsah 4 - 8Ω)
Kmitočtová charakteristika.............................................................................10Hz - 40kHz (+0dB, -3dB)
Odstup signál/šum........................................................................................................100dB (síť IEC-A)
Zkreslení...................................................................................................................0,005% (10W, 1kHz)
Separace kanálů....................................................................................................................70dB (1kHz)
Filtr se spodní propustí.............................................................................dělicí kmitočet: 40Hz až 120Hz
Strmost charakteristiky..............................................................................................................-12 dB/okt
Filtr s horní propustí.................................................................................dělicí kmitočet: 40Hz až 120Hz
Strmost charakteristiky..............................................................................................................-12 dB/okt
Zesílení basů.....................................................................................................................kmitočet: 50Hz

úroveň: 0,6,9,12dB
Regulace zesílení..........................................................................................RCA-CINCH: 400mV - 6,5V

reproduktorový signál: 1,6 - 26V
Maximální vstupní úroveň/impedance..............................................................RCA-CINCH: 6,5V / 22kΩ

reproduktorový signál: 26V / 90kΩ
Poznámka:

Technické údaje a konstrukce mohou být za účelem zlepšení modifikovány bez předchozího
upozornění.
* Průměrný odebíraný proud
Průměrný odebíraný proud se blíží maximálnímu proudu odebíranému tímto přístrojem, je-li na vstupu
přítomen zvukový signál. Tuto hodnotu použijte pro výpočet celkového proudu odebíraného více
zesilovači.

11

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ ZESILOVAČE INSTALACE

UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ
Z důvodů zamezení zkratu v elektrickém systému nezapomeňte před zahájením instalace odpojit Přístroj neinstalujte v následujících místech:
od baterie kabel záporného pólu (-). - Místa, kde by zesilovač mohl způsobit poranění řidiči nebo cestujícím při náhlém zastavení
Kabely zajistěte pomocí kabelových úchytek nebo pomocí lepicí pásky. Kabely chraňte před
mechanickým poškozením omotáním lepicí páskou v místech, kde spočívají na kovových částech. vozidla.
Kabely neveďte místy s vysokou teplotou, například v blízkosti výstupu topení. Roztavení nebo - Místa, kde by zesilovač mohl narušovat činnost řidiče, například na podlaze před sedadlem
potrhání kabelové izolace má za následek nebezpečí zkratu na kostru vozidla.
Trasy volte bezpečně tak, aby se kabely nedotýkaly pohyblivých částí, jako je řadicí páka, ruční řidiče.
brzda nebo kolejnice sedadel. Dbejte na to, aby nedocházelo k uchycení kabelů do posuvného mechanismu sedadel - v
Nezkracujte žádné přívodní kabely; v opačném případě nemusí ochranný obvod v žádané situaci opačném případě hrozí nebezpečí zkratu.
správně fungovat. Při vrtání instalačních otvorů zesilovače se ujistěte, zda se za panelem nenacházejí žádné
Nikdy nepřivádějte elektrickou energii k jiným přístrojům odstraněním izolace napájecího kabelu součásti. Všechny důležité součásti, například palivové potrubí, brzdové potrubí a elektrické
tohoto přístroje a následným napojením na tento kabel. Tím by došlo k překročení jeho proudové kabely chraňte před poškozením.
zatížitelnosti a následnému přehřátí. Při montáži samořezných šroubů dbejte na to, aby se jejich hroty nedotýkaly žádných kabelů. Tato
Při výměně pojistky dbejte na použití pouze takové pojistky, která má jmenovitou hodnotu stejnou, zásada zamezuje prořezání kabelů vlivem vibrací vozidla, které by mohlo způsobit požár.
jako je hodnota předepsaná na jejím držáku. Použití nevhodné pojistky může způsobit přehřátí a vývin ZABRAŇTE styku zesilovače s tekutinami, které se vyskytují například v místě jeho instalace,
kouře. Následkem toho může dojít k poškození výrobku a k úrazu osob včetně popálenin. neboť v opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem, poškození zesilovače a reproduktorů,
vývinu kouře a přehřátí. Dále může dojít k zahřátí povrchu zesilovače a připojených reproduktorů,
UPOZORNĚNÍ: při jejichž doteku mohou vzniknout mírné popáleniny.
Opatření pro zamezení poškození přístroje a úrazu osob Z důvodů zajištění správné instalace používejte pouze dodávané součásti předepsaným
způsobem. Použití jiných, než dodávaných součástí může způsobit poškození vnitřních obvodů
Nepřipojujte reproduktorový kabel přímo na kostru, ani nepoužívejte záporný (-) vodič společně zesilovače. Tyto součásti se také mohou uvolnit vyřadit zesilovač z provozu.
pro několik reproduktorů. Nikdy nenahrazujte pojistku novou pojistkou s vyšší jmenovitou hodnotou, než měla původní
pojistka. Použití nevhodné pojistky může způsobit přehřátí, vývin kouře, poškození výrobku a
Tento přístroj je určen pro vozidla používající 12-ti voltovou baterii a negativní systém zemnění. poranění včetně popálenin.
Před nainstalováním přístroje do rekreačního vozidla, nákladního automobilu nebo do autobusu
zkontrolujte jmenovité napětí baterie. UPOZORNĚNÍ:
Opatření pro zamezení chybné funkce nebo úrazu:
Je-li autorádio dlouhodobě zapnuté při volnoběhu vozidla, může dojít k vybíjení baterie; při
volnoběhu motoru proto autorádio vypněte. Pro zajištění správného odvodu tepla ze zesilovače dbejte při instalaci na dodržování
následujících zásad:
Je-li vodič systémového dálkového ovládání zesilovače připojen k napájecí svorce přes spínač - Nad zesilovačem udržujte dostatečný volný prostor pro zajištění správné ventilace.
zapalování (12V ss), bude zesilovač vždy zapnutý během zapnutí zapalování bez ohledu na zapnutí - Zesilovač nezakrývejte podlahovou rohoží nebo kobercem.
nebo vypnutí autorádia. Z těchto důvodů může při volnoběhu motoru docházet k vybíjení baterie. ZABRAŇTE styku zesilovače s tekutinami, které se vyskytují například v místě jeho instalace,
neboť v opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem, poškození zesilovače a reproduktorů,
Výkony reproduktorů připojených k tomuto zesilovači musejí odpovídat hodnotám uvedeným v vývinu kouře a přehřátí. Dále může dojít k zahřátí povrchu zesilovače a připojených reproduktorů,
následující tabulce. V opačném případě může dojít k jejich vznícení, vývinu kouře nebo k poškození. při jejichž doteku mohou vzniknout mírné popáleniny.
Impedance reproduktorů musí ležet v rozsahu 2 až 8 ohmů. V případě dvoukanálové nebo jiné Zesilovač neinstalujte na nestabilním povrchu, například na krytu rezervního kola.
můstkové konfigurace musí impedance ležet v rozsahu 4 až 8 ohmů. Optimální místo instalace se liší podle modelu automobilu. Pro instalaci zvolte dostatečně pevné
místo, ve kterém zesilovač zajistěte proti pohybu.
Samostatně dodávaný bateriový kabel instalujte a veďte v maximální možné vzdálenosti od Nejprve proveďte zkušební zapojení a ujistěte se, zda zesilovač správně komunikuje se
reproduktorových kabelů. Samostatně dodávaný bateriový kabel, zemní kabel, reproduktorové kabely systémem.
a zesilovač také instalujte v maximální možné vzdálenosti od antény, anténního kabelu a tuneru. Po nainstalování zesilovače se ujistěte, zda lze bezpečně vyjímat rezervní kolo, hever a nářadí.

Barvy přívodních kabelů k tomuto přístroji a k jiným přístrojům se mohou vzájemně lišit i přesto, že Příklad instalace na podlahové rohoži nebo na šasi
jejich funkce jsou stejné. Při propojování tohoto přístroje s jiným přístrojem si proto prostudujte
dodávané instalační manuály obou přístrojů a propojte vzájemně kabely se stejnou funkcí. 1. Umístěte zesilovač na předpokládané místo instalace. Do šroubových otvorů zasuňte
dodávané samořezné šrouby (4 x 18 mm). Zatlačte na šrouby šroubovákem tak, aby se v
Počet reproduktorových kanálů Typ reproduktoru Výkon bodech budoucích instalačních otvorů vytvořily značky.
Dva kanály Subwoofer Jmenovitý vstupní výkon: min. 150W 2. Ve vyznačených bodech vyvrtejte otvory o průměru 2,5 mm, poté nainstalujte zesilovač na
Jiný než subwoofer Maximální vstupní výkon: min. 300W koberec nebo přímo na šasi.
Jeden kanál Subwoofer Jmenovitý vstupní výkon: min. 600W
Jiný než subwoofer Maximální vstupní výkon: min. 1200W 10

5

Po připojení reproduktorového výstupu stereofonního autorádia k zesilovači se bude napájení Schéma zapojení
zesilovače automaticky zapínat při zapnutí autorádia; v takovémto případě není nutné připojovat
kabel systémového dálkového ovládání. Toto schéma znázorňuje propojení s použitím externího výstupu (subwooferového); nastavte volič
vstupů do levé polohy.
Poznámka: V případě připojení reproduktorového výstupu se bude zapojení od tohoto schématu lišit.
Pokud nechcete, aby se napájení zesilovače zapínalo současně se zapínáním autorádia, připojte Podrobnosti naleznete v článku "Používání reproduktorových vstupů". V obou případech je nutné
kabel systémového dálkového ovládání. nastavit volič vstupů do odpovídající polohy. Podrobnosti naleznete v článku "Nastavení přístroje".

Připojení reproduktorových kabelů

Reproduktory lze zapojit do čtyřkanálového, tříkanálového (stereo + mono) nebo dvoukanálového
(stereo, mono) výstupního režimu. Připojte reproduktorové kabely způsobem, který odpovídá
vybranému režimu podle dále uvedených schémat.

96

Připojení napájecí svorky Zapojení reproduktorových svorek

Vždy používejte speciální bateriový červený a zemní vodič [RD-223], který je dodáván 1. Odizolujte konce reproduktorových kabelů
samostatně. Bateriový kabel připojte přímo ke kladné (+) svorce baterie, zemní vodič připojte přímo ke pomocí štípacích kleští nebo nože v rozsahu
kostře vozidle. kolem 10 mm a zkruťte vodiče.
1. Protáhněte bateriový kabel z motorového
prostoru do vnitřního prostoru vozidla. 2. Ke koncům reproduktorových kabelů
připevněte vidličky (nejsou součástí dodávky).
Po dokončení všech zapojení na zesilovači
propojte napájecí svorku bateriového kabelu Vidličky připevněte ke kabelům např. pomocí
zesilovače s kladným pólem (+) baterie. kombinovaných kleští.

2. Zkruťte vodiče bateriového kabelu, zemního 3. Připojte reproduktorové kabely do svorek.
kabelu a systémového dálkového ovládání. Reproduktorové kabely pevně zajistěte
3. Konce kabelů opatřete vidličkami (vidličky
nejsou součástí dodávky). pomocí šroubů.

Vidličky zajistěte např. pomocí kombinovaných Používání reproduktorového vstupu
kleští.
Propojte kabely reproduktorového výstupu autorádia se zesilovačem pomocí dodávaného
4. Připojte kabely do svorek. reproduktorového vstupního kabelu s konektorem RCA-CINCH.
Kabely řádně zajistěte pomocí šroubů.
Nastavte volič vstupů do pravé polohy.
VAROVÁNÍ Pokud používáte čtyřkanálový vstup, připojte dva vstupní reproduktorové kabely s konektory RCA-
Nedokonalé připojení bateriového kabelu ke svorce pomocí šroubů může způsobit přehřívání v okolí CINCH do vstupních zásuvek A a B; dbejte na nastavení voliče vstupů do pravé polohy.
svorky s následným poškozením či poraněním včetně popálenin. Pokud používáte dvoukanálový vstup, připojte reproduktorový vstupní kabel s konektorem RCA-
CINCH do vstupní zásuvky A. Do vstupní zásuvky RCA-CINCH B žádné kabely nepřipojujte.
Dbejte na nastavení voliče vstupů do levé polohy.
Zapojení s použitím reproduktorového vstupu

78


Click to View FlipBook Version