The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-09-05 08:36:11

Bose Acoustic Wave Music System II SK

Bose Acoustic Wave Music System II SK

Acoustic Wave® Music System II Acoustic Wave® Music System II

Návod na použitie

Bezpečnostné informácie

VÝSTRAHA
Výrobok je vybavený laserom
Pri nesprávnej manipulácii s prístrojom v rozpore s týmto návodom môže dôjsť k nebezpečenstvu ožiarenia.
Neotvárajte a neskladajte žiadne kryty a prístroj neopravujte. Opravu a servis zverte odborníkovi.

NEBEZPEČENSTVO
Pri Odkrytovanie a odistení bezpečnostných spínačov hrozí nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia.

Chráňte sa pred priamym zásahom laserového lúča.

POZOR !!!
Pred odobratím krytu je potrebné vybrať vidlicu sieťového prívodu zo zásuvky.

Uistenie:
Prístroj zodpovedá požiadavkám zákona o technických požiadavkách na elektrické zariadenia č. 22/97 Zb. zo dňa
24.1.1997 a nariadenia vlády č. 168/97 a 169/97 zo dňa 25.6.1997.
Na tento prístroj bolo vydané vyhlásenie o zhode.

Prečítajte si tento návod na použitie
Venujte prosím čas dôkladnému prečítaniu tohto návodu. Pomôže Vám správne zostaviť a ovládať Váš nový
systém a plne využiť všetky jeho pokročilých funkcií. Uschovajte tento návod pre neskoršie použitie.

Varovanie:
Aby nedošlo k požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkosti.

Varovanie:
Tento prístroj by nemal byť vystavovaný kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nemali by na neho byť stavané
nádoby s tekutinou, ako sú kvetinové vázy. Ako u iných elektronických prístrojov dávajte pozor, aby do žiadnej z
častí systému nenatiekla nejaká kvapalina. Kvapalina môže spôsobiť poruchu a / alebo požiar.

CAUTION

RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICABLE PARTS INSIDE.

REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

Symbol blesku v trojuholníku upozorňuje užívateľa na prítomnosť "nebezpečného napätia" v prístroji,
ktoré môže spôsobiť úraz.

Výkričník v trojuholníku upozorňuje užívateľa na to, že návod na použitie obsahuje dôležité informácie,
týkajúce sa použitia a údržby prístroja.

Varovanie:
Na prístroj nestavajte žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad horiace sviečky

Poznámka:
Produktový štítok je umiestnený na spodnej strane výrobku.

Varovanie:
Chráňte batériu pre diaľkový ovládač pred deťmi. Pri zlej manipulácii môže dôjsť k požiaru alebo k chemickej

explózii. Batériu nenabíjajte,nerozoberajte, nezahrievajte nad 100 ° C a nespaľujte. Batériu meňte iba za správny

typ a model.

Upozornenie:
Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre manipuláciu s nebezpečným odpadom.

Upozornenie:
Použitie iného 12 V zdroja ako 12 V napájacieho kábla alebo akumulátora Bose môže spôsobiť poškodenie

Vášho

systému.

Upozornenie:

Pri použití systému Acoustic Wave® Music System II v mobilnom prostredí, ako v automobile alebo na lodi ho

zaistite pred náhodným pohybom. -2-

Obsah

Bezpečnostné informácie ..................................................................................................................................2
Obsah...................................................................................................................................................................3
Zostavenie Vášho systému Acoustic Wave®Music System II ...................................................................... 4

Vybalení .............................................................................................................................................................4
Výber miesta pre Váš hudobný systém..............................................................................................................4
Pripojenie napájania ..........................................................................................................................................5
Ako začnete .......................................................................................................................................................5
Ovládanie Vášho systému Acoustic Wave® Music System II ....................................................................... 6
Úvod...................................................................................................................................................................6
Špeciálne funkce................................................................................................................................................6
Použitie diaľkového ovládača ............................................................................................................................7
Použitie ovládacieho panelu...............................................................................................................................8
Displej.................................................................................................................................................................9
Zapnutie a vypnutie systému .............................................................................................................................9
Ovládanie hlasitosti............................................................................................................................................9
Použitie jednosmerného napájení......................................................................................................................9
Prehrávanie kompaktných disků.....................................................................................................................10
Prehrávanie audio CD diskov ..........................................................................................................................10
Prehrávanie MP3 CD........................................................................................................................................11
Zmena režimu prehrávania CD.........................................................................................................................12
O MP3 CD.........................................................................................................................................................13
Počúvanie FM alebo AM rádia .........................................................................................................................14
Výber FM alebo AM rádia ................................................................................................................................14
Naladenie stanice ............................................................................................................................................14
Uloženie rozhlasovej stanice do pamäte (předvolby).......................................................................................15
Režim RADIO TALK.........................................................................................................................................15
Pripojenie ďalších zařízení...............................................................................................................................16
Vstupy / výstupy na zadnom paneli .................................................................................................................16
Pripojenie externej FM antény..........................................................................................................................16
Použitie slúchadiel ...........................................................................................................................................17
Pripojenie externých reproduktorů....................................................................................................................17
Pripojenie záznamového zařízení.....................................................................................................................18
Použitie vstupu AUX IN.....................................................................................................................................18
Pripojenie Vášho systému Acoustic Wave® Music System II k systému Lifestyle® ....................................... 19
Prispôsobenie systému Acoustic Wave® Music System II .......................................................................... 20
Továrenské nastavenie .....................................................................................................................................20
Zmena nastavenia systému...............................................................................................................................20
Údržba Vášho systému Acoustic Wave® Music System II ........................................................................... 22
Čistenie .............................................................................................................................................................22
Výmena batérie v diaľkovom ovládači ..............................................................................................................22
Odstraňovanie závad.........................................................................................................................................23
Technické informace......................................................................................................................................... 23

-3-

Zostavenie Vášho systému Acoustic Wave® Music System II

Vybalenie

Opatrne vybaľte Váš hudobný systém. Všetok obalový materiál uschovajte pre budúce použitie. Originálny obalový
materiál poskytuje najlepšiu ochranu hudobného systému pri transporte. Ak je nejaká časť systému poškodená,
nepokúšajte sa ho používať. Okamžite vyhľadajte servis Bose®.
Skontrolujte, že ste dostali všetky nasledujúce položky:

Sieťový napájací kábel *

FM dipólová anténa

Demonštračné CD

Acoustic Wave® Music System II Diaľkový ovládač

* Priložený napájací kábel je vhodný pre Vašu oblasť.

Výber miesta pre Váš hudobný systém

Ako u akéhokoľvek iného vysoko výkonného hudobného systému sa kvalita tónu systému Acoustic Wave® Music
System II líši podľa umiestnenia v miestnosti. Experimentujte s umiestnením, ale majte na pamäti nasledujúce body.
• Systém je vytvorený tak, aby poskytoval najlepší zvuk pri umiestnení na poličku alebo stôl 75 - 120 cm vysoko od
podlahy.
• Mal by byť približne uprostred steny a 15 cm alebo menej od steny.
• Pre zlepšenie basovej odozvy presuňte prístroj smerom do rohu miestnosti, pre zníženie basové odozvy ho
umiestnite ďalej od rohu miestnosti.

Upozornenie:
• Pre umiestnenie prístroja vyberte rovné a stabilné miesto.

-4-

Pripojenie napájania

1. Vložte menší konektor na napájacom kábli do napájacej zdierky na zadnom paneli prístroja
2. Zasuňte vidlicu napájacieho kábla do sieťovej zásuvky.

Vetracie otvory - Neblokovať

Upozornenie:
Nezakrývajte vetracie otvory, ktoré poskytujú chladenie pre vnútorné elektronické obvody. Blokovanie vetracích
otvorov môže spôsobiť prehriatie systému a jeho poškodeniu.
Poznámka:
Tento prístroj je možné tiež napájať z 12 V js zdroja. Viď. "Jednosmerné napájanie" na strane 9.
Poznámka:
Bose odporúča použiť prepäťovú ochranu pre všetky elektronické zariadenia. Zmeny napätia a napäťové špičky
môžu poškodiť elektronické komponenty v akomkoľvek systéme. Kvalitné prepäťová ochrana eliminuje tieto
problémy a možno ju zakúpiť v špecializovaných predajniach.

Skôr než začnete

Odporúčame začať s počúvaním demonštračného CD, dodávaného so systémom. Demonštruje hlbokú, bohatú
hudobnú výkonnosť tohto systému.
Inštrukcie o prehrávaní CD viď. "Prehrávanie kompaktných diskov" na strane 10.

-5-

Ovládanie Vášho systému Acoustic Wave® Music System II

Úvod

Ďakujeme, že ste si kúpili systém Bose® Acoustic Wave® Music
System II, určený pre poskytovanie hlboké, bohaté hudobné produkcie,
ktorú očakávate od veľkého, komplikovaného stereofónneho
systému.

Viac ako 20 rokov výskumu vykonávaného spoločnosťou Bose
Corporation
prinieslo výhody oceňované, patentovanej reproduktorové technológie
s vodičmi akustických vĺn. Použitím tejto technológie sú produktu tak
malom, že sa pohodlne zmestí kamkoľvek v dome, vstavané dlhé
vodiče akustických vĺn, stočené do špeciálneho tvaru. tento dlhý
vodič zvukové vlny (alebo rúra) účinne prenáša energiu z malého
reproduktora do vonkajšieho vzduchu cez široké pásmo nízkych
frekvencií. Váš systém Acoustic Wave® Music System II obsahuje 80 "
vodič akustické vlny, presne naladený pre poskytovanie zvukové
reprodukcie, akú ste zo systému tejto veľkosti nikdy nepočuli.

Špeciálne funkcie

Systém môžete voľne prenášať z miestnosti do miestnosti a dokonca aj von
Systém Acoustic Wave® Music System II má držadlo pre jednoduché prenášanie. Voliteľné príslušenstvo
umožňuje umiestnenie systému aj mimo domova.

• Ochranné puzdro umožňuje počúvanie systému keď je chránený počas transportu.
• Nabíjací akumulátor umožňuje použitie, aj keď nie je k dispozícii napájanie zo siete.
• Jednosmerný napájací kábel je možné pripojiť do zásuvky cigaretového zapaľovača v automobile.

Príslušenstvo môžete zakúpiť u predajcu Bose®.

Môžete počúvať hovorené rozhlasové programy s použitím špeciálneho posluchového režime

Niektoré hovorené rozhlasové programy môžu znieť neprirodzene alebo majú silné basy. Váš systém Acoustic
Wave® Music System II má režim TALK RADIO, ktorý automaticky nastavuje zvuk, aby bol prirodzenejší. Detaily
viď. "Režim TALK RADIO" na strane 15.

Môžete pripojiť slúchadlá pre súkromný posluch
Môžete pripojiť slúchadlá do výstupnej zdierky HEADPHONE na zadnom paneli. Použite ovládanie hlasitosti na
hornom ovládacom paneli pre nastavenie hlasitosti. Viď. "Používanie slúchadiel" na strane 17.

Môžete pripojiť prídavné reproduktory pre rozšírenie systému
Môžete prenášať hudbu do inej oblasti Vášho domu pripojením aktívneho reproduktorového systému k výstupu
HEDPHONE. Inštrukcie o nastavení systému viď. "Pripojenie externých reproduktorov" na strane 17.

Môžete nahrávať obľúbené programy
Výstup HEADPHONE na zadnom paneli je tiež použitý pre záznam obľúbenej hudby alebo hovoreného programu.
Pre pripojenie rekordéra viď. "Pripojenie záznamového zariadenia" na strane 18.

Môžete prehrávať CD s obľúbenými hudobnými súbormi (MP3)

Váš systém Acoustic Wave® Music System II môže prehrávať MP3 hudobné súbory, nahraté na diskoch CD-R a
CD-RW. Viď. "Prehrávanie MP3 CD" na strane 11.

-6-

Použitie diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač umožňuje plne ovládať všetky funkcie systému Acoustic Wave® Music System II. Namierte
diaľkový ovládač na systém a stlačte tlačidlo. Diaľkový ovládač funguje do vzdialenosti 6 m od čelného panelu

Poznámka:
• Stlačenie a podržanie tlačidla vyžaduje jeho podržanie najmenej jednu sekundu.
• Stlačení tlačidla FM, AM, CD alebo AUX automaticky zapne systém s vybraným zdrojom.

On/Off Mute
Zapne alebo vypne napájanie (strana 9). Stlačte pre stíšenie zvuku. Stlačte znovu

pre obnovenie zvuku (strana 9).

FM/AM/CD/AUX Presets
Vyberie FM / AM rádio, CD alebo AUX zdroj a • Stlačenie: Vyvolá uložené rozhlasové

automaticky zapne systém, ak bol vypnutý stanice (strana 15).
(strana 9 - 12 a 18 - 19). • Stlačenie a podržanie: Uloží rozhlasovej

Volume stanice pre rýchle vyvolanie (strana 15).
Zosilnenie alebo zoslabenie hlasitosti
Play/Pause
(strana 9). Prehrávanie CD alebo pauza prehrávania CD
(strana 10).
Seek/Track
Pre FM/AM rádio Stop
Zastavenie prehrávania CD (strana 10).
• Stlačenie: Nájde nasledujúci / predchádzajúci
rozhlasovú stanicu so silným signálom Play Mode
(str. 14). • Výber režimu náhodného a

• Stlačenie a podržanie: Rýchle naladenie opakovaného prehrávania CD (strana
nasledujúci / predchádzajúci rozhlasové 12).
stanice so silným signálom (str. 14). • Zapnutie alebo vypnutie režimu TALK
RADIO pre AM alebo FM (strana 15).
Pre CD

• Stlačenie: Preskočenie na

• nasledujúci / predchádzajúci CD Tune/MP3
skladbu (str.10). Pre FM/AM rádio
14).
Stlačenie a podržanie: Rýchle preskočenie • Stlačenie: Preskočenie na nasledujúcu /
na nasledujúcu / predchádzajúcu predchádzajúcu FM / AM frekvenciu (str.
CD skladbu (str. 10).
• Stlačenie a podržanie: Rýchly pohyb vpred / vzad

po rádiových frekvenciách (str. 14).
Pre CD

• Stlačenie: Navigácia medzi adresármi pri

prehrávaní MP3 CD (str. 11).

• Stlačenie a podržanie: Rýchle skenovanie CD

skladby vpred / vzad (strana 10).

V tomto návode uvidíte ikony tlačidiel vedľa textu. Ikony zodpovedajú tlačidlám na diaľkovom ovládači.

-7-

Použitie ovládacieho panela

Ovládací panel má rovnaké tlačidlá ako diaľkový ovládač, akurát že na ovládacom paneli je tlačidlo naviac Menu a
chýba tlačidlo Mute.

Presets 15). FM / AM / CD / AUX
Vyberie FM / AM rádio, CD alebo AUX zdroj a
• Stlačenie: Vyvolá uložené rozhlasové
stanice (strana 15). automaticky zapne systém, ak bol vypnutý

• Stlačenie a podržanie: Uloží rozhlasovej (strana 9 - 12 a 18 - 19).
stanica pre rýchle vyvolanie (strana

On/Off
Zapne alebo vypne napájanie (strana 9)..

Priestor pre CD Seek/Track
Stlačte a uvoľnite pre otvorenie (strana 10). Pre FM/AM rádio
• Stlačenie: Nájde nasledujúci /
Volume
Zosilnenie alebo zoslabenie hlasitosti predchádzajúci rozhlasovú stanicu so
(strana 9). silným signálom (str. 14).
• Stlačenie a podržanie: Rýchle naladenie
Tune/MP3 nasledujúci / predchádzajúci rozhlasové
Pre FMAM rádio stanice so silným signálom (str. 14).
Pre CD
• Stlačenie: Preskočenie na nasledujúci • Stlačenie: Preskočenie na
/ predchádzajúci FM / AM frekvenciu (str.14). nasledujúci / predchádzajúci CD
skladbu (str.10).
• Stlačenie a podržanie: Rýchly pohyb • Stlačenie a podržanie: Rýchle
vpred / vzad po rádiových frekvenciách (str. preskočenie na nasledujúci /
14). predchádzajúci CD skladbu (str. 10).

Pre CD Stop
• Stlačenie: Navigácia medzi adresármi pri Zastavenie prehrávania CD (strana 10).

prehrávanie MP3 CD (str. 11). Play/Pause
• Stlačenie a podržanie: Rýchle skenovanie CD Prehrávanie CD alebo pauza prehrávania
CD (strana 10).
skladby vpred / vzad (strana 10).
Menu
• Prístup do ponuky systému (len

ovládací panel) (strana 20).

Play Mode

• Výber režimu náhodného a opakovaného
prehrávanie CD (strana 12).

• Zapnutie alebo vypnutie režimu TALK RADIO
pre AM alebo FM (strana 15).

-8-

Displej

Nasledujúci obrázok ukazuje typy informácií, ktoré sa môžu objaviť na displeji.

Indikátor vybraného zdroja: Ďalšie informácie o zdroji, ako číslo predvoľby
FM, AM, CD alebo AUX FM / AM alebo odohraný čas CD.

Informácie zdroje alebo Informácie o stave zdroja,
možnosť ponuky ako režim prehrávania CD,
systému hlasitosť a indikátor stíšenia
zvuku.

Zapnutie a vypnutie systému

Stlačte raz tlačidlo On / Off pre zapnutie alebo vypnutie systému. Systém sa zapne s naposledy
prehrávaným zdrojom.

Stlačte tlačidlo FM, AM, CD alebo AUX pre výber zdroja a zapnutie systému,
ak bol vypnutý. Stlačenie tlačidla AUX nezapne externý zdroj (ako je Vaša
TV), takže ho najprv zapnite.

Ovládanie hlasitosti

Stlačte a podržte tlačidlo VolumeS albo T pre nastavenie hlasitosti. Na displeji sa objaví
indikácia úrovne hlasitosti VOLUME - 00 (ticho) až 99 (plná hlasitosť). Pred zapnutím systému
môžete nastaviť hlasitosť medzi 20 a 70.

Stlačte tlačidlo Mute (len diaľkový ovládač) pre stíšenie systému. Stlačte tlačidlo Mute znovu
alebo stlačte tlačidlo Volume S pre obnovenie hlasitosti. Pre zníženie hlasitosti keď je stíšenie
stlačte tlačidlo VolumeT.

Použitie jednosmerného napájania

Pri použití akumulátora Bose® alebo 12 V napájacieho kábla Bose® (voliteľné príslušenstvo) môžete používať
systém Acoustic Wave® Music System II s 12 V js zdrojom. Na zadnom paneli vľavo od zásuvky sieťového kábla
nájdete 12 VDC vstupný konektor.

12 VDC vstupný konektor

Použitie jednosmerného napájania spôsobí určité zmeny v ovládaní:
• Podsvietenie displeja je normálne vypnuté. Stlačenie akéhokoľvek tlačidla na ovládacom paneli podsvietenia

displeja na chvíľu zapne.
• Iba zdroj CD: Ak je disk prehrávaný trvalo, systém sa automaticky vypne po 24 hodinách bez ďalšieho

použitie.

-9-

Prehrávanie kompaktných diskov

Prehrávanie audio CD diskov

1. Stlačte a uvoľnite poistku na hornej strane CD priestoru pre otvorenie krytu (viď. Nasledujúci obrázok).
2. Vložte CD stranou s potlačou nahor do prehrávača.
3. Stlačte kryt pre jeho zatvorenie.
4. Stlačte tlačidlo CD, ak nie je vybraný zdroj CD. Systém sa zapne a začne prehrávanie CD. zobrazí
sa informácie o CD zdrojmi.

Poznámka:
Keď stlačíte tlačidlo CD, keď nie je disk vložený v prehrávači, zobrazí sa -NO DISC-.

Vybraný zdroj Odohraný čas skladby
Režim prehrávania Číslo skladby

Počas prehrávania skladby:
• Stlačte tlačidlo Play / Pause pre pauzu prehrávanie CD. Na displeji bliká odohraný čas a

indikátor CD PAUSED. Stlačte tlačidlo Play / Pause znovu pre pokračovanie prehrávania.

• Stlačte raz tlačidlo Seek / Track pre preskočenie na začiatok a ktuální skladby. Stlačte
tlačidlo znovu počas 3 sekúnd pre preskočenie na začiatok predchádzajúcej skladby.

• Stlačte tlačidlo Seek / Track pre preskočenie na nasledujúcu skladbu.

• Stlačte a podržte tlačidlo Tune / MP3 < alebo Tune / MP3> pre rýchle skenovanie skladby
dozadu alebo dopredu.

• Stlačte tlačidlo Stop pre zastavenie CD.
Príklad zobrazenia - pauza CD

Indikátor pauzy (bliká) Odohraný čas (bliká)

Poznámka:
• Pretože CD sa v prehrávači otáča vysokou rýchlosťou, stlačte tlačidlo Stop pred vybratie CD.
• Keď je systém ponechaný s vybraným zdrojom CD, automaticky sa vypne po 24 hodinách bez ďalšieho použitia.

- 10 -

Prehrávanie MP3 CD

Váš hudobný systém Acoustic Wave® Music System II môže prehrávať hudobné súbory MP3, nahraté na diskoch
CD-R a CD-RW. Pre informácie ako disk MP3 CD pracuje viď. "O diskoch MP3 CD" na strane 13.

Pre prehrávanie MP3 CD:
Vložte CD do prístroja. Ak počúvate iný zdroj, stlačte tlačidlo CD. Prehrávanie MP3 CD začne automaticky. Na
začiatku sa v hornej časti displeja objaví odohraný čas skladby. Uprostred sa objaví číslo adresára a skladby.
Potom sa dvakrát objaví názov skladby a meno interpreta znovu nasledované názvom skladby. Počas prehrávania
skladby zostane na displeji odohraný čas a názov skladby. Stlačte tlačidlo CD pre nové zobrazenie čísla adresára,
čísla skladby, názvu skladby a mena interpreta.

Príklad počiatočného zobrazenia pre MP3 CD

Vybraný zdroj Odohraný čas skladby

Číslo adresára Číslo skladby

Poznámka:
Koreňový adresár (alebo adresár prvej úrovne) sa zobrazí ako adresár číslo 00.
Príklad zobrazenia počas prehrávania MP3 CD

Vybraný zdroj Odohraný čas skladby

Názov skladby a meno
interpreta

• Stlačte tlačidlo Play / Pause pre pauzu prehrávanie MP3 CD. Na displeji bliká odohraný čas
a indikátor CD PAUSED. Stlačte tlačidlo Play / Pause znovu pre pokračovanie prehrávania.

Počas prehrávania skladby z MP3 CD:
• Stlačte tlačidlo Play / Pause pre pauzu prehrávanie MP3 CD. Na displeji bliká odohraný čas

a indikátor CD PAUSED. Stlačte tlačidlo Play / Pause znovu pre pokračovanie prehrávania.

• Stlačte raz tlačidlo Seek / Track pre preskočenie na začiatok aktuálnej skladby. Stlačte
tlačidlo znovu počas 3 sekúnd pre preskočenie na začiatok predchádzajúcej skladby.

• Stlačte tlačidlo Seek / Track pre preskočenie na nasledujúcu skladbu.
• Stlačte tlačidlo Tune / MP3 <pre preskočenie na predchádzajúcu adresár (ak sú použité

adresára) alebo stlačte tlačidlo Tune / MP3> pre preskočenie na nasledujúci adresár.
• Stlačte a podržte tlačidlo Tune / MP3 <alebo Tune / MP3> pre rýchle skenovanie skladby

dozadu alebo dopredu.
• Stlačte tlačidlo Stop pre zastavenie MP3 CD.

- 11 -

Zmena režimu prehrávania CD

Počas prehrávania CD vybraný režim prehrávania ovplyvní, ako budú skladby prehrávané. Play
Stlačte opakovane tlačidlo Play Mode, kým sa nezobrazí požadovaný režim prehrávania: Mode

Režimy prehrávania Audio CD
Počas prehrávania disku Audio CD sú dostupné nasledujúce režimy prehrávania:

Zobrazenie na displeji Popis
NORMAL PLAY Prehrávanie všetkých skladieb raz v sekvenčnom poradí.
SHUFFLE DISC Prehranie všetkých skladieb raz v náhodnom poradí. Prehranie
SHUFFLE REPEAT všetkých skladieb v náhodnom poradí.
REPEAT DISC Opakovanie disku od začiatku po prehraní poslednej skladby.
REPEAT TRACK Trvalé opakovanie vybrané skladby.

Režimy prehrávania MP3 CD

Počas prehrávania disku MP3 CD sú dostupné nasledujúce režimy prehrávania:

Zobrazenie na displeji Popis
NORMAL PLAY Prehrávanie všetkých skladieb raz v sekvenčnom poradí. Prehranie
SHUFFLE DISC všetkých skladieb raz v náhodnom poradí.
SHUFFLE FOLDER Prehranie všetkých skladieb vybraného adresára v náhodnom poradí.
SHUFFLE RPT FOLDER Opakovanie všetkých skladieb v adresári v náhodnom poradí.
SHUFFLE REPEAT Prehranie všetkých skladieb v náhodnom poradí.
REPEAT DISC Opakovanie disku od začiatku po prehraní poslednej skladby.
REPEAT FOLDER Opakovanie všetkých skladieb v adresári v poradí.
REPEAT TRACK Trvalé opakovanie vybrané skladby.

- 12 -

O MP3 CD

MP3 je technológia kompresie hudby, ktorá redukuje veľkosť hudobných súborov bez výrazného vplyvu na kvalitu
zvuku. Vďaka kompresnému algoritmu formát MP3 umožňuje uložiť na CD oveľa viac skladieb, než je možné u
bežného Audio CD. Fakticky jeden disk MP3 CD obsahuje cca 10 štandardných Audio CD diskov a jeho obsah je
možné organizovať do adresárov pomocou PC a potom preniesť na CD.

Poradie prehrávania súborov MP3 je určené podľa toho, ako sú súbory MP3 organizované do adresárov na
počítači, ako sú uložené na disk. Nasledujúci obrázok ukazuje poradie prehrávania skladieb organizovaných v
štyroch adresároch.

Príklad organizácie súborov MP3 CD

Adresáre : Poradie prehrávania:

Koreňová úroveň Adresár 00 Skladba 1
Skladba 2

Adresár 01 Adresár 01 Skladba 8
Adresár 02 Adresár 02
Adresár 03 Skladba 1
Skladba 2

Skladba 8

Skladba 1
Skladba 2

Adresár 03 Skladba 8

Skladba 1
Skladba 2

Skladba 8

Kvalita zvuku MP3 CD závisí na faktoroch, ako je bitová rýchlosť kódovania, vzorkovacia frekvencia a typ
použitého kodéru. Hudobný systém Acoustic Wave® Music System II podporuje MP3 CD kódované pri bitových
rýchlostiach 64 kbit / s alebo vyšších a vzorkovacích frekvenciách 32 kHz alebo vyšších. Odporúčame, aby bola
použitá bitová rýchlosť najmenej 128 kbit / sa vzorkovacia frekvencia 44.1 kHz alebo lepšie.

Poznámka:
Kvalita prehrávania nahraných diskov CD-R a CD-RW závisí na procese záznamu CD a softvéru, použitého pre
• nahranie disku. Nesprávne nahraté audio CD môže spôsobiť, že sa systém bude správať neočakávane.

- 13 -

Počúvanie FM alebo AM rádia

Výber FM alebo AM rádia

• Stlačte tlačidlo FM alebo AM pre výber FM alebo AM rádia. Táto akcia tiež zapne
systém, ak bol vypnutý. Naladí sa naposledy počúvaná rozhlasová stanica.

Príklad zobrazenia FM rádia
Vybraná predvoľba
Frekvencia stanice

Režim

Indikátor FM zdroja

Naladenie stanice

Stlačte tlačidlo FM alebo AM pre výber FM alebo AM rádia.
Keď ladíte rozhlasovú stanicu, objaví sa na displeji počas ladenia frekvencie.
Príklad zobrazenia počas ladenia

Indikátor FM zdroja
Frekvencia stanice

Stlačte tlačidlo Seek/Track pre nájdenie nižšie frekvencie stanice so silným signálom, stlačte
tlačidlo Seek / Track pre nájdenie vyššie frekvencie stanice so silným signálom.

Stlačte tlačidlo Tune / MP3 <pre ručné naladenie nižšie frekvencie, stlačte tlačidlo Tune / MP3> pre
ručné naladenie vyššie frekvencie.
Stlačte a podržte tlačidlo Tune / MP3 <pre rýchle znižovanie frekvencie v danom pásme, stlačte
tlačidlo Tune / MP3> pre rýchle zvyšovanie frekvencie v danom pásme.
Poznámka:
Ak je AM príjem slabý, otáčajte systémom pre zlepšenie AM príjmu. Ak je FM príjem slabý, uistite sa, že je
teleskopická anténa čo najviac natiahnutá. Pre zlepšenie FM príjmu pripojte externú FM anténu. Viď. "Pripojenie
externej FM antény" na strane 16.

- 14 -

Uloženie rozhlasovej stanice do pamäte (predvoľby)

Pomocou tlačidiel Presets môžete uložiť do pamäte až šesť FM a šesť AM rozhlasových
staníc pre ich neskoršie rýchle vyvolanie.
1. Nalaďte stanicu, ktorú chcete uložiť do predvoľby.
2. Stlačte a podržte jedno zo šiestich tlačidiel Presets, kým nezaznie dvojité pisknutie a na displeji sa neobjaví

číslo predvoľby a frekvencia stanice.
3. Stlačte jedno z tlačidiel Presets pre rýchle naladenie skôr uložených FM alebo AM staníc.
Poznámka:
• Uloženie stanice do predvoľby nahradí stanicu skôr uloženú do rovnakej predvoľby.
• Pri výpadku napájania je pamäť predvolieb zálohované.

Režim RADIO TALK

Rozhlasové vysielanie s hovoreným slovom môže byť u niektorých rozhlasových staníc veľa ovplyvnené buď
výberom mikrofónu alebo zvýraznením hlbokých frekvencií. Tie sa pokúšajú vylepšiť reč pre počúvanie cez bežné
rozhlasové prijímače. U vysoko kvalitných audio prístrojov je však výsledkom že je zvuk neprirodzený alebo má
ťažké hĺbky. Po výbere režimu TALK RADIO hudobný systém Acoustic Wave® Music System II automaticky
vykoná nastavenia, kompenzujúce umelo zvýraznené hlboké frekvencie.

Počas prehrávania rozhlasu stlačte tlačidlo Play Mode pre zapnutie alebo vypnutie režimu TALK Play
RADIO. Pri zapnutí je zobrazené pod frekvenciou stanice TALK RADIO. Stlačte tlačidlo Play Mode Mode
znova pre vypnutie režimu TALK RADIO.

Príklad zobrazenia pri zapnutom režime TALK RADIO

Indikátor režimu TALK RADIO

Poznámka:
Nastavenie režimu TALK RADIO je automaticky zruší, keď naladíte inú stanicu, prepnete na iný zdroj alebo
• vypnete hudobný systém Acoustic Wave® Music System II.

- 15 -

Pripojenie ďalších zariadení

Vstupy / výstupy na zadnom paneli

Na zadnom paneli hudobného systému Acoustic Wave® Music System II sú konektory pre externé prístroje.

Bose® Link Pripojenie FM 75Ω ANTENNA
pre systémy Lifestyle® 3.5 mm konektor pre

alebo príslušenstvo s externú FM anténu. Viď

funkciou Bose® Link dole.

(strana 19).

AUX IN HEADPHONES
Dva RCA vstupné konektory 3.5 mm konektor pre stereofónne
pre pripojenie externých slúchadlá. Tiež je použitý pre reproduktory
zariadení (strana 18). (strana 17) alebo na záznam (strana 18).

Pripojenie externej FM antény

Systému Acoustic Wave® Music System II obsahuje teleskopickú FM anténu. Ak je aj po nastavení teleskopické
antény FM príjem zlý, môžete použiť externú FM anténu dodávanú so systémom.
Pre pripojenie externej FM antény:
• Pripojte 3.5 mm konektor FM antény do zdierky 75Ω FM ANTENNA na zadnom paneli hudobného.
• Roztiahnite konca antény čo najďalej od prístroja a externých komponentov pre zaistenie optimálneho príjmu.

Konektor 75Ω FM ANTENNA

FM dipólová anténa
(z príslušenstva)

- 16 -

Použitie slúchadiel

Pre súkromný posluch pripojte slúchadlá k systému Acoustic Wave® Music System II.

V• arovNvýEasPtnuRipeIn:PáÁúJrAoJvTeEň slúchadlá ak je zdierka HEADPHONE nastavená pre pripojenie reproduktorov. Vysoká
môže poškodiť váš sluch. Pred pripojením slúchadiel nastavte položku HEADPHONES JACK
na HEADPHONES. Viď. "Zmena nastavenia systému" na strane 20.
• Dlhodobý počúvanie hlasnej hudby môže poškodiť sluch. Pri použití slúchadiel preto nenastavujte príliš vysokú
hlasitosť zvuku, predovšetkým nie na dlhú dobu.

1. Pripojte kábel slúchadiel do zdierky HEDAPHONES na zadnom paneli. Keď sú pripojené slúchadlá,
reproduktory sa automaticky vypnú.

2. Skontrolujte nastavenie hlasitosti. Pred nasadením slúchadiel znížte hlasitosť.
3. Stlačte tlačidlo Volume S alebo T pre nastavenie hlasitosti zvuku v slúchadlách.

Zdierka HEADPHONES

Kábel slúchadiel

Pripojenie externých reproduktorov

Pre pridanie stereofónneho zvuku do inej oblasti Vášho domu môžete do konektora HEADPHONES pripojiť aktívny
reproduktorový systém. Reproduktorový systém musí mať ovládanie hlasitosti a byť napájaný zo siete alebo z batérií.
Pre prepojenie potrebujete stereofónny kábel (nie je v príslušenstve) s 3.5 mm stereo konektorom na jednom konci
a vhodnými konektormi pre reproduktorový systém na druhom konci. Príklad ukazuje kábel s dvoma RCA
konektormi pre reproduktory.
Príklad kábla: 3.5 mm stereo konektor na dva RCA konektory

1. V ponuke nastavenia zmeňte položku HEADPHONES JACK z nastavení HEADPHONES na LINE OUTPUT.
Inštrukcie viď. "Zmena nastavenia systému" na strane 20.

2. Pripojte koniec kábla s 3.5 mm stereo konektorom do zdierky HEADPHONES na zadnom paneli systému
Acoustic Wave® Music System II.

3. Pripojte druhý koniec kábla do vstupu aktívneho reproduktorového systému.
4. Pri ovládaní systému Acoustic Wave® Music System II:

• Nastavte hlasitosť systému Acoustic Wave® Music System II diaľkovým ovládačom.
• Nastavte hlasitosť externého reproduktorového systému jeho ovládačom hlasitosti.

- 17 -

Pripojenie záznamového zariadenia

Pre záznam audio programu z Vášho systému môžete pripojiť záznamové zariadenie ku konektoru HEADPHONES.
Pre prepojenie potrebujete stereofónny kábel (nie je v príslušenstve) s 3.5 mm stereo konektorom na jednom konci
a vhodnými konektormi pre záznamové zariadenie na druhom konci. Príklad ukazuje kábel s dvoma RCA
konektormi pre záznamové zariadenie.
Príklad kábla: 3.5 mm stereo konektor na dva RCA konektory

1. V ponuke nastavenia zmeňte položku HEADPHONES JACK z nastavení HEADPHONES na LINE OUTPUT.
Inštrukcie viď. "Zmena nastavenia systému" na strane 20

2. Pripojte záznamové zariadenie ku konektoru HEADPHONES požadovaným káblom.

Použitie vstupu AUX IN

Pri použití TV, VCR, počítače, videohry alebo MP3 prehrávača môžete vylepšiť zvuk prehrávaním audio výstupu
týchto zariadení cez vstup AUX IN Vášho systému Acoustic Wave® Music System II.
Pripojenie audio prístroja k hudobnému systému Acoustic Wave® Music System II vyžaduje jeden z nasledujúcich
káblov:
• 2 x RCA samček - 3.5 mm samček stereofónny kábel

• 2 x RCA samček - 2 x RCA samček stereofónny kábel

Pre pripojenie zariadení, ako MP3 prehrávače, k Vášmu hudobnému systému:
1. Pripojte dva RCA konektory vhodného stereo kábla do konektorov AUX IN na zadnom paneli hudobného

systému Acoustic Wave® Music System II.
2. Pripojte druhý koniec stereofónneho kábla k audio výstupu zariadenia.
3. Zapnite pripojené zariadenie a potom zapnite hudobný systém Acoustic Wave® Music System II.
4. Stlačte tlačidlo AUX.

- 18 -

5. Stlačte a podržte tlačidlo VOLUME S nebo T pre nastavenie hlasitosti. Pre indikáciu úrovne sa na
displeji zobrazí VOLUME - 00 (ticho) až 99 (najvyššia hlasitosť). Ak úroveň hlasitosti na systéme
Acoustic Wave® Music System II nemožno dostatočne nastaviť, zvýšte hlasitosť na pripojenom
zariadení.

Pripojenie MP3 prehrávača ku konektorom AUX IN
Konektory AUX IN

MP3 prehrávač

Stereofónny kábel
(nie je v príslušenstve)

Pripojenie Vášho systému Acoustic Wave® Music System II k systému Lifestyle®

Systém Acoustic Wave® Music System II možno použiť ako rozširujúci reproduktor pre systém Lifestyle® s
funkciou Bose® link. Váš systém je z výroby dodávaný pripravený pre prácu v sieti Bose link s použitím kódu
miestnosti B. Ak je kód miestnosti B už priradený inému produktu Bose link, musíte zmeniť kód miestnosti Vášho
systému (viď. "Prispôsobenie systému Acoustic Wave® Music System II" na strane 20). Uistite sa, že kód
miestnosti systému Acoustic Wave® Music System II zodpovedá kódu miestnosti nastavenému v diaľkovom
ovládači Lifestyle® použitom v danej miestnosti.
Viac informácií viď. návod k systému Lifestyle®.
Požadovaný diaľkový ovládač a káble môžete kúpiť u predajcu Bose®.

- 19 -

Prispôsobenie systému Acoustic Wave® Music System II

Továrenské nastavenie

Továrenské nastavenie systému by malo uspokojiť väčšinu užívateľov systému Acoustic Wave® Music
System II. Avšak pokiaľ chcete zmeniť nastavenie systému a prispôsobiť si ho, použite ponuku nastavenia
systému.

Zmena nastavenia systému

Pre zmenu nastavenia systému vykonajte nasledujúce kroky. Viď. tiež tabuľka nastavenia na strane 21.

1. Stlačte a podržte tlačidlo Menu, kým sa nezobrazí -setup menu-.
2. Stlačte tlačidlo Options, kým sa nezobrazí požadovaná položka ponuky.
3. Stlačte tlačidlo Adjust pre zmenu hodnoty alebo pre výber.
4. Opakujte kroky 2 a 3 pre vykonanie požadovaných nastavení.
5. Stlačte akékoľvek tlačidlo okrem tlačidla Menu alebo Play Mode pre opustenie ponuky.
Keď nestlačíte žiadne tlačidlo, systém automaticky opustí ponuku po 10 sekundách.

Ovládanie použité pre zmenu nastavenia systému

Play Mode - Options Menu – Adjust
Výber položky ponuky, ktorú • Stlačte a podržte: Prístup do

chcete zmeniť. ponuky nastavenia

• Stlačte: Zmena nastavenia
vybrané položky.

- 20 -

Zobrazovaný názov Ponuka nastavenia
Popis

Ponuka možností Voľby *

Zdierka pre slúchadlá HEADPHONES JACK: HEADPHONES, Zriedka HEADPHONES je z výroby
nastavená pre pripojenie slúchadiel. keď
LINE OUTPUT zmeníte nastavenia HEADPHONES na LINE
OUTPUT, môžete pripojiť k tejto zdierke
aktívne reproduktory.
• HEADPHONES: variabilné výstup a

vypnutie reproduktorov systému.
• LINE OUTPUT: pevný výstup a

reproduktory systému sú stále zapnuté.
Pre viac informácií viď. "Používanie
slúchadiel" a "Pripojenie externých
reproduktorov" na strane 17 a "Pripojenie
záznamového zariadenia" na strane 18.

trvalé prehrávanie CONTINUOUS PLAY: NO, FM, AM, Systém Acoustic Wave® Music System II
Rozširujúce miestnosť ROOM SELECTION: má funkciu trvalého prehrávania. Keď skončí
AUX
prehrávanie CD, automaticky môže začať

prehrávanie iného zdroja.

B, C, D, E, F, G, Nastavte kód miestnosti systému Acoustic
H, I, J, K, L, M, N, Wave® Music System II ak je pripojený k
O systému Lifestyle® cez sieť Bose® link. Pre
viac informácií viď. "Pripojenie Vášho

systému Acoustic Wave® Music System II k

systému Lifestyle®" na strane 19.

Reset systému RESET ALL: NO, YES Obnovenie továrenského nastavenia:

1. Zmeňte RESET ALL: NO na RESET

ALL: YES.

2. Keď na displeji bliká hlásenie "PRESS 2

TO CONFIRM ", stlačte tlačidlo Preset 2.

3. Po zobrazení hlásenia "RESET

COMPLETE "počkajte, kým sa systém

sám nevypne (cca 2 sekundy), potom ho

znova zapnite.

Poznámka:
Táto funkcia tiež vráti FM a AM predvoľby
na továrenské nastavenie. Ak ste mali
uložené obľúbené stanice, musíte ich
resete systému uložiť znova.

* Továrenské nastavenie je uvedené tučne.

- 21 -

Údržba Vášho systému Acoustic Wave® Music System II

Čistenie

Pre čistenie prístrojovej skrine systému Acoustic Wave® Music System II používajte len mäkkú suchú handričku.
Ak je to nutné, môžete použiť vysávač a pri slabom výkone opatrne povysávať predok ozvučnice. Nepoužívajte
žiadne tekuté čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, chemikálie, alkohol, čpavok alebo brúsne prostriedky.
•UpoDzoarjtneepnoiezo: r, aby do prístroja nenatiekla žiadna tekutina. Keď sa to stane, okamžite ho vypnite a vyhľadajte

servis.

Výmena batérie v diaľkovom ovládači

Diaľkový ovládač je dodávaný s vloženou batériou. Keď potrebujete vymeniť vybitú batériu, vykonajte nasledujúce
kroky.
1. Položte diaľkový ovládač zadnou stranou nahor na rovný povrch.
2. Prstom stlačte západku ku strane podľa obrázka a podržte ju. Vysuňte batériový držiak.
3. Vyberte starú batériu a vložte novú symbolom plus (+) hore.
4. Zasuňte batériový držiak do diaľkového ovládača, až v ňom zacvakne.

Symbol +
Západka

V• aroCvharnáiňet:e batériu pre diaľkový ovládač pred deťmi. Pri zlej manipulácii môže dôjsť k požiaru alebo chemické
explózii. Batériu nenabíjajte, nerozoberajte, nezahrievajte nad 100 ° C alebo nespaľujte. Batériu meňte iba za
správny typ a model.

•UpoPzorirnneesnpireá:vnej výmene batérie môže dôjsť k explózii. Používajte iba 3 V lítiové batérie Duracell, Everaedy,
Energizer, Maxell, Toshiba alebo Shun Wo CR2032 alebo DL2032.

- 22 -

Odstraňovanie závad Co dělat

Problém • Uistite sa, že je napájací kábel správne pripojený.
Systém nefunguje
Chýba zvuk • Zvýšte hlasitosť.
• Stlačte a uvoľnite tlačidlo Mute, aby na displeji neblikalo hlásenie -
FM príjem je slabý
MUTE-.
AM príjem je slabý
• Vyberte a znova vložte CD.
Diaľkový ovládač pracuje chybne • Skontrolujte pripojenie externého zdroja.
alebo vôbec • Stlačte tlačidlo AUX pre počúvanie externého zdroja pripojeného k

Displej je prázdny. vstupu AUX IN. Uistite sa, že je externý zdroj pripojený a zapnutý.
Podsvietenie displeja nie je trvalé.
• Odpojte slúchadlá.
CD nie je možné prehrávať
• Ak používate teleskopickú anténu, čo najviac ju roztiahnite.
Na displeji sa objavilo "NO DISC". • Skúste externú FM anténu dodávanú so systémom. Viď. "Pripojenie
Na displeji sa objavilo "DOOR
OPEN". externej FM antény " na strane 16.
Na displeji sa objavilo (bliká) "NO
Playable". • Nastavte vnútorný anténu otáčaním prístroja.
Na displeji sa objavilo "TRACK • Umiestnite prístroj ďalej od TV, chladničky, fluorescenčné lampy,
(skladba #) ERROR".
CD preskakuje halogénové lampy, stmievače alebo iných elektrických zariadení, ktorá

Technické informácie generujú elektrické rušenie.

Napájanie • Ak nič nepomôže, môžete byť v oblasti so slabým pokrytím AM
220 - 240 V, 50/60 Hz, 60 W
Rozmery signálom.
27 x 45.7 x 18.7 cm (V x Š x H)
Hmotnosť • Použite diaľkový ovládač bližšie k prístroju.
6.5 kg • Pri použití namierte diaľkový ovládač smerom k prístroju.
• Vymeňte batériu v diaľkovom ovládači.
• Skontrolujte rušenie osvetlením, slnečným svitom alebo či nie je šošovka

zašpinená.

• Skúste prístroj na inom mieste.
• Skontrolujte, že batérie v diaľkovom ovládači je správne vložená. Viď.

"Výmena batérie v diaľkovom ovládači" na strane 22.

• Vymeňte batériu v diaľkovom ovládači. Viď. "Výmena batérie
v diaľkovom ovládači "na strane 22.

• Uistite sa, že systém je pripojený k napájaniu a že je zapnutý.

• Ak je systém napájania zo jednosmerného zdroja, podsvietenie
displeja je normálne vypnuté. Stlačení tlačidla na ovládacom paneli

podsvietenie displeja na chvíľu zapne.

• Skontrolujte, že je vybraný zdroj CD. Na displeji v ľavom hornom rohu
by malo byť zobrazené "CD". Ak nie, stlačte tlačidlo CD.

• Skontrolujte, že je CD disk vložený stranou s potlačou nahor.
• Skontrolujte, že je CD disk čistý. Ak nie, vyčistite ho.
Skontrolujte, že je vložený CD disk, nie DVD disk.
• Skúste iný disk.


• Otvorte CD kryt a skontrolujte, že CD disk nie je vložený obrátene.

• Uistite sa, že priestor pre CD disk je zatvorený.

• Formát CD nie je podporovaný.

• Preskočte na inú skladbu a stlačte tlačidlo Play alebo skúste iné CD.

• Vyčistite CD.
• Uistite sa, že systém nie je vystavený nárazom. Umiestnite ho inam.

- 23 -


Click to View FlipBook Version
Previous Book
O_Presente_do_Passado
Next Book
ORNINA FINAL MENU 07