The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-09-18 07:39:16

MVH-190UI_UBG_UB_cz-sk

MVH-190UI_UBG_UB_cz-sk

Digitální mediální receiver MVH-190 UI/UBG/UB

MVH-190UI
MVH-190UBG
MVH-190UB

Návod k použití

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Než začnete

Děkujeme, že jste si koupili produkt značky PIONEER.
Pro zajištění správného používání si před použitím tohoto přístroje pečlivě přečtěte návod k použití. Speciálně
důležitá jsou všechna varování a upozornění v tomto návodu. Návod k použití si uschovejte pro pozdější použití.

Když chcete vyhodit tento produkt, nemixujte ho s běžným komunálním odpadem. Existuje samostatný sběrný
systém pro použité elektronické přístroje v souladu s legislativou, která vyžaduje správnou manipulaci, obnovu a
recyklaci.
Domácí uživatelé členských států EU mohou vrátit jejich použité elektronické produkty zdarma na určených sběrných
místech nebo u prodejce (pokud si koupíte podobný přístroj).
O tomto návodu:
 V následujících instrukcích jsou USB paměti nebo USB audio přehrávače označovány jako „USB zařízení“.
 V tomto návodu jsou přístroje iPod a iPhone označovány jako „iPod“.
Varování:
 Nezkoušejte přístroj sami instalovat nebo opravovat. Instalace nebo oprava tohoto přístroje osobou bez

zkušeností s elektronickými systémy a automobilovým příslušenstvím může být nebezpečná a může
způsobit vystavení se úrazu elektrickým proudem nebo jiným rizikům.
 Nezkoušejte přístroj ovládat během řízení. Před ovládáním tohoto přístroje zaparkujte automobil na bezpečném
místě.
Upozornění:
 Dbejte, aby přístroj nepřišel do kontaktu s tekutinami. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem. Při kontaktu
s tekutinou také může dojít k poškození přístroje, vzniku kouře nebo přehřátí přístroje.
 Vždy udržujte hlasitost tak, abyste slyšeli okolní zvuky.
Pokud zaznamenáte problémy
Pokud přístroj přestane správně fungovat, obraťte se na servisní centrum Pioneer.

1

Obsah

Než začnete .................................................................................................................................................................1 
Obsah ...........................................................................................................................................................................2 
Začněte ........................................................................................................................................................................3 

Základní ovládání......................................................................................................................................................3 
Odpojení čelního panelu ...........................................................................................................................................4 
Nabídka nastavení ....................................................................................................................................................4 
Zrušení demonstračního zobrazení (DEMO OFF)....................................................................................................4 
Nastavení INITIAL.....................................................................................................................................................4 
Rádio ............................................................................................................................................................................5 
Příjem stanic z předvoleb..........................................................................................................................................5 
Paměť nejlepších stanic (BSM).................................................................................................................................5 
Použití funkcí PTY.....................................................................................................................................................6 
USB/iPod/AUX .............................................................................................................................................................6 
Přehrávání.................................................................................................................................................................6 
Operace.....................................................................................................................................................................6 
Užitečné funkce pro iPod ..........................................................................................................................................7 
Režim App ...................................................................................................................................................................8 
Přehrávání aplikace přes tento přístroj .....................................................................................................................8 
Spotify® .......................................................................................................................................................................8 
Poslech Spotify .........................................................................................................................................................9 
Použití funkce Pioneer ARC APP ..............................................................................................................................9 
Provedení připojení Pioneer ARC APP...................................................................................................................10 
Poslech hudby na zařízení Android ........................................................................................................................10 
Nastavení ...................................................................................................................................................................10 
Nastavení FUNCTION ............................................................................................................................................11 
Nastavení AUDIO....................................................................................................................................................12 
Nastavení SYSTEM ................................................................................................................................................12 
Nastavení ILLUMINATION......................................................................................................................................13 
Připojení/Instalace ....................................................................................................................................................14 
Připojení ..................................................................................................................................................................14 
Další informace .........................................................................................................................................................17 
Odstraňování závad ................................................................................................................................................17 
Chybová hlášení .....................................................................................................................................................17 
Rady k manipulaci...................................................................................................................................................18 
Kompatibilita s komprimovaným zvukem................................................................................................................18 
Kompatibilita s přístroji iPod....................................................................................................................................19 
Sekvence audio souborů.........................................................................................................................................19 
Ruská znaková sada...............................................................................................................................................19 
Copyright a obchodní značky..................................................................................................................................20 
Specifikace ..............................................................................................................................................................20 

2

Začněte

Základní ovládání Často používané operace

MVH-190UI/190UBG/190UB Účel Operace
Zapnutí napájení*
Stiskněte tlačítko SRC/OFF
Nastavení hlasitosti
12 3 45 pro zapnutí napájení.
Výběr zdroje
Změna informací na Stiskněte a podržte tlačítko
displeji
Návrat SRC/OFF pro vypnutí
k předchozímu
zobrazení/seznamu. napájení.
Návrat do normálního
zobrazení z nabídky Otočte knoflíkem M.C.

Stiskněte tlačítko MUTE pro

ztišení hlasitosti. Stiskněte

tlačítko MUTE znovu nebo

9 87 6 otočte knoflíkem M.C. pro

(1) Knoflík M.C. (MULTI-CONTROL) obnovení hlasitosti.
(2) Tlačítko MUTE
(3) Tlačítko SRC (zdroj)/OFF (vypnutí) Stiskněte opakovaně
(4) Displej
(5) USB port tlačítko SRC/OFF.
(6) Uvolňovací tlačítko
(7) Vstupní zdířka AUX (3.5 mm stereo jack) Stiskněte opakovaně
(8) Tlačítko BAND (pásmo)/ (zpět)
(9) Tlačítko DISP (Displej) tlačítko DISP.

Stiskněte tlačítko BAND/ .

Stiskněte a podržte tlačítko
BAND/ .

* Pokud je modrý/bílý vodič přístroje připojený ke
svorce relé ovládání automatické antény, anténa se po
zapnutí přístroje vysune. Pro zasunutí antény vypněte
přístroj.

Indikace na displeji

Indikátor Popis

LOC Objeví se, když existuje nižší vrstva
TP adresářů nebo položek nabídky.
TA
Objeví se, když stisknete tlačítko .

Objeví se, když je nastavená funkce
lokálního ladění (strana 11).

Objeví se, když je přijímán dopravní
program.

Objeví se, když je přijímáno dopravní
hlášení (strana 11).

Objeví se, když je nastavená funkce
Sound Retriever (strana 11).

Objeví se, když je nastavená funkce
ovládání iPod (strana 7).

3

Odpojení čelního panelu Zrušení demonstračního zobrazení (DEMO
OFF)
Odpojte čelní panel pro ochranu před krádeží. Před
odpojení panelu odpojte všechny kabely a přístroje, 1. Stiskněte knoflík M.C. pro zobrazení hlavní
připojené k čelnímu panelu a vypněte napájení. nabídky.

Odpojení Připojení 2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „SYSTEM“,
pak ho stiskněte pro potvrzení.
Důležité:
3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „DEMO OFF“,
 Nevystavujte čelní panel silným nárazům. pak ho stiskněte pro potvrzení.

 Chraňte čelní panel před přímým sluncem a 4. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „YES“, pak ho
vysokými teplotami. stiskněte pro potvrzení.

 Vždy uložte odpojený čelní panel do ochranného Nastavení INITIAL
pouzdra.
1. Stiskněte a podržte tlačítko SRC/OFF, dokud se
Nabídka nastavení přístroj nevypne.

Když po instalaci zapnete napájení, objeví se na 2. Stiskněte a podržte tlačítko SRC/OFF pro
displeji „SET UP: YES“. zobrazení hlavní nabídky.

1. Stiskněte knoflík M.C. 3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „INITIAL“, pak
Nabídka nastavení zmizí po 30 sekundách bez ho stiskněte pro potvrzení.
použití. Pokud nyní nechcete provádět nastavení,
otočte knoflíkem M.C pro výběr „NO“ a pak ho 4. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr volby, pak ho
stiskněte pro potvrzení. stiskněte pro potvrzení.

2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr položky, pak
ho stiskněte pro potvrzení.
Pro pokračování další položkou nabídky musíte
potvrdit svůj výběr.

Položka nabídky Popis

LANGUAGE Vyberte jazyk pro zobrazování
„ENG“ (anglicky)
„PYC“ (rusky) textových informací
„TUR“ (turecky)
z komprimovaného audio
CLOCK SET
souboru.
FM STEP
„100“, „50“ Nastavení hodin.

Výběr kroku FM ladění ze 100

kHz nebo 50 kHz.

3. Když jsou provedena všechna nastavení,
objeví se „QUIT: YES“.
Pro návrat k první položce nabídky nastavení
otočte knoflíkem M.C. pro výběr „QUIT: NO“ a pak
ho stiskněte pro potvrzení.

4. Stiskněte knoflík M.C. pro potvrzení nastavení.

Poznámka:

 Nabídku nastavení můžete zrušit stisknutím
tlačítka SRC/OFF.

 Tato nastavení lze provést kdykoli z nabídky
SYSTEM (strana 12) a INITIAL (strana 4).

4

Položka Popis Rádio
nabídky
Výběr kroku FM ladění ze 100 Frekvence tuneru tohoto přístroje jsou pro použití ve
FM STEP kHz nebo 50 kHz. vaší oblasti. V jiných oblastech může být příjem špatný.
„100“, „50“ Funkce RDS (Radiový datový systém) pracuje pouze
v oblastech, kde FM stanice vysílají RDS signál.
SP-P/O MODE
Příjem stanic z předvoleb
„REAR/SUB W.“ Vyberte, pokud je
1. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr „RADIO“.
„SUB. W/SUB širokopásmový reprobox
W.“ 2. Stiskněte tlačítko BAND/ pro výběr pásma z
připojený k vodičům výstupu „FM1“, „FM2“, „FM3“, „MW“ nebo „LW“.

zadních reproboxů a pokud je 3. Stiskněte numerické tlačítko (1/ až 6/ ).

subwoofer připojený k RCA Tip:
 Tlačítka / lze také použít pro výběr předvolby
výstupu.
stanice, pokud je položka „SEEK“ nastavená na
Vyberte, pokud je pasivní „PCH“ v nabídce FUNCTION (strana 11).
subwoofer připojený přímo
k vodičům výstupu zadních Paměť nejlepších stanic (BSM)
reproboxů a pokud je subwoofer
připojený k RCA výstupu. Šest nejsilnějších stanic je uloženo pod numerická
tlačítka (1/ až 6/ ).
„REAR/REAR“ Vyberte, pokud je
1. Po výběru pásma stiskněte knoflík M.C. pro
S/W UPDATE širokopásmový reprobox zobrazení hlavní nabídky.
„SYSTEM
INFO“, připojený k vodičům výstupu 2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „FUNCTION“,
„SYSTEM pak ho stiskněte pro potvrzení.
UPDATE“ zadních reproboxů a k RCA
3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „BSM“, pak ho
SYSTEM výstupu. Pokud je stiskněte pro potvrzení.
RESET
„YES“, širokopásmový reprobox Pro ruční naladění stanice
„CANCEL“
připojený k vodičům výstupu 1. Po výběru pásma stiskněte tlačítko / pro
výběr stanice.
zadních reproboxů a RCA výstup Stiskněte a podržte tlačítko / a pak je uvolněte
pro hledání dostupné stanice. Hledání se zastaví,
není použitý, vyberte raději když přístroj najde stanici. Pro zrušení hledání
stiskněte tlačítko /.
„REAR/SUB W.“ nebo
Poznámka:
„REAR/REAR“.  Položka „SEEK“ musí být nastavená na „MAN“

Vyberte „SYSTEM INFO“ pro v nabídce FUNCTION (strana 11).

kontrolu posledních informací o Pro ruční uložení stanic

přístroji. 1. Během příjmu stanice, kterou chcete uložit,
stiskněte a podržte jedno z numerických
Vyberte „SYSTEM UPDATE“ pro tlačítek (1/ až 6/ ), dokud nepřestane blikat.

aktualizaci firmwaru přístroje a

inicializaci nastavení přístroje.

Pro detaily o poslední verzi

softwaru viz. naše webové

stránky.

Vyberte „YES“ pro inicializaci

nastavení přístroje. Přístroj se

automaticky restartuje. (Některá

nastavení jsou i po resetu

přístroje zachována.)

5

Použití funkcí PTY AOA připojení

Přístroj hledá stanice podle informace PTY (typ Pro detaily o AOA připojení viz. strana 9.
programu).
MTP připojení
1. Během FM příjmu stiskněte tlačítko .
Zařízení s operačním systémem Android OS 4.0 nebo
2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr typu programu vyšším lze připojit k tomuto přístroji přes MTP
z „NEWS/INFO“, „POPULAR“, „ CLASSICS“ s použitím kabelu, dodávaného se zařízením. Avšak
nebo „OTHERS“. podle připojeného zařízení a počtu souborů v zařízení
audio soubory/skladby nemusí být možné přehrávat
3. Stiskněte knoflík M.C. přes MTP. Pamatujte, že MTP připojení není
Přístroj začne hledat stanic. Když je stanice kompatibilní se soubory formátu WAV a FLAC.
nalezena, její název se zobrazí.
Poznámka:
Poznámka:  Pokud použijete MTP připojení, musí být
 Pro zrušení hledání stiskněte knoflík M.C.
 Program pro některé stanice se může lišit od „ANDROID WIRED“ v nabídce „SYSTEM“
nastaveno na „MEMORY“ (strana 13).
programu, indikovaného vysílaným kódem PTY.
 Pokud není nalezena žádná stanice, vysílající AUX

požadovaný typ programu, zobrazí se NOT 1. Připojte stereo mini konektor do vstupní zdířky
FOUND na dvě sekundy a pak se tuner vrátí k AUX.
původní stanici.
2. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr „AUX“
USB/iPod/AUX jako zdroje.

Poznámka: Poznámka:
iPod funkce není dostupná pro MVH-190UBG/190UB.  Pokud je v nastavení SYSTEM položka „AUX“

Přehrávání nastavená na „OFF“, „AUX“ nelze vybrat jako zdroj
(strana 13).
Před připojením přístroje k tomuto zařízení odpojte
sluchátka. Operace

USB zařízení (včetně Android)/iPod Můžete provést různá nastavení v nabídce FUNCTION
(strana 10).
1. Otevřete kryt USB portu. Pamatujte, že následující operace nefungují pro
zařízení AUX. Pro ovládání zařízení AUX použijte
2. Připojte USB zařízení/iPod pomocí vhodného ovládání na samotném zařízení.
kabelu.
Účel Operace
Poznámka: Výběr adresáře/alba* Stiskněte tlačítko 1/ nebo
 Pro automatické přepnutí na „USB“ zdroj, když je 2/.
Výběr stopy/skladby
USB zařízení/iPod připojený k tomuto přístroji, (kapitoly) Stiskněte tlačítko  nebo
nastavte „USB AUTO“ v nabídce „SYSTEM“ na Rychlé přehrávání .
„ON“ (strana 13). vpřed nebo vzad**
Stiskněte a podržte tlačítko
Upozornění:  nebo .
Použijte volitelný Pioneer USB kabel (CD-U50E) pro
připojení USB paměťového zařízení, protože jakékoli
zařízení připojené přímo k přístroji přesahuje
z přístroje, což může být nebezpečné.

Před odpojením zařízení zastavte přehrávání.

6

Účel Operace Účel Operace
Stiskněte tlačítko BAND/
Hledání souboru 1. Stiskněte tlačítko pro Změna jednotky .

v seznamu zobrazení seznamu. v USB zařízení

2. Otočte knoflíkem M.C. (Pouze zařízení,

pro výběr které podporuje

požadovaného souboru protokol USB mass

(adresáře) nebo storage device

kategorie, pak ho class.)

stiskněte pro potvrzení. * Pouze komprimované audio soubory.
** Když použijete funkci rychlého přehrávání vpřed
3. Otočte knoflíkem M.C. nebo vzad během přehrávání VBR souboru, čas
přehrávání nemusí být správný.
pro výběr

požadovaného

souboru, pak ho

stiskněte pro potvrzení.

Přehrávání začne. Užitečné funkce pro iPod

Prohlížení seznamu Stiskněte knoflík M.C., když Režim propojeného přehrávání
souborů vybraného
adresáře/kategorie* je vybrán adresář/kategorie. Můžete přistupovat ke skladbám na základě aktuálně
přehrávaného umělce, alba nebo žánru.
Přehrávání skladby Stiskněte a podržte knoflík
z vybraného 1. Během poslechu skladby stiskněte a podržte tlačítko
adresáře/kategorie* M.C., když je vybrán pro vstup do režimu propojeného přehrávání.

Abecední hledání adresář/kategorie. 2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr režimu „ARTIST“,
(pouze iPod) „ALBUM“ nebo „GENRE“, pak ho stiskněte pro
1. Stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Vybraná skladba/album bude přehrávána po aktuálně
zobrazení seznamu. přehrávané skladbě.

2. Otočte knoflíkem M.C. Poznámka:
 Vybraná skladba/album může být zrušena, pokud
pro výběr
použijete jiné funkce, např. rychlé přehrávání vpřed a
požadovaného vzad.

seznamu kategorie, pak Ovládání iPod

stiskněte tlačítko pro Můžete ovládat přístroj přes připojený iPod.
Následující modely iPod nejsou kompatibilní s touto funkcí:
vstup do režimu - iPod nano 1. generace, iPod s videem

abecedního hledání. 1. Během přehrávání stiskněte tlačítko BAND/ , pak
vyberte režim ovládání.
(Dvojité otočení „CONTROL iPod“: iPod funkce tohoto přístroje lze
ovládat z připojeného zařízení iPod.
knoflíkem M.C. také „CONTROL AUDIO“: iPod funkce tohoto přístroje lze
ovládat pouze tlačítky na přístroji. V tomto režimu
přepne do režimu připojený iPod nelze zapnout nebo vypnout.

abecedního hledání.) Poznámka:
 Přepnutí režimu ovládání na „CONTROL iPod“ zapne
3. Otočte knoflíkem M.C.
pauzu přehrávání. Použijte připojený iPod pro
pro výběr písmene, pak pokračování přehrávání.
 Následující operace jsou stále dostupné z přístroje, i
ho stiskněte pro když je režim ovládání nastavený na „CONTROL iPod“:
- Pauza, rychlé přehrávání vpřed/vzad, výběr
zobrazení abecedního
skladby/kapitoly.
seznamu.  Hlasitost lze nastavit pouze z tohoto přístroje.

Pro zrušení abecedního

hledání stiskněte tlačítko

BAND/ .

Opakované Stiskněte tlačítko 6/ .
přehrávání
Stiskněte tlačítko 5/ .
Náhodné přehrávání
Stiskněte a podržte tlačítko
Celkové náhodné 5/ .
přehrávání (pouze
iPod) Stiskněte tlačítko 4/PAUSE.

Pauza/pokračování Stiskněte tlačítko 3/S.Rtrv.
přehrávání „1“: Efektivní pro nízké
kompresní poměry.
Sound Retriever „2“: Efektivní pro vysoké
kompresní poměry.
Návrat do
Stiskněte a podržte tlačítko
kořenového adresáře .

(pouze USB)*

7

Režim App Spotify®

(Režim APP není dostupný pro MVH-190UBG/190UB.) (MVH-190UI/190UBG/190UB jsou kompatibilní pouze
s aplikací Spotify nainstalovanou na přístroji iPhone.)
Můžete použít poslech aplikace na zařízení iPhone
přes tento přístroj. V některých případech můžete Spotify je služba distribuce streamované hudby,
ovládat aplikaci z tohoto přístroje.
Pro detaily o kompatibilních zařízeních viz. naše nesouvisející se společností Pioneer. Více informací
webové stránky.
najdete na http://www.spotify.com/.
Důležité:
Použití aplikací třetích stran může vyžadovat Aplikace Spotify je dostupná pro většinu přístrojů
poskytnutí osobních identifikačních informací, ať
vytvořením uživatelského účtu nebo jinak, a pro iPhone a smartphone, pro poslední informace o
některé aplikace poskytnutí geolokačních údajů.
kompatibilitě navštivte stránky
Pro uživatele iPhone
Tato funkce je kompatibilní s přístroji iPhone a iPod https://support.spotify.com/.
touch s iOS 5.0 nebo vyšším.
Pro poslech Spotify během jízdy si nejprve stáhněte
Poznámka:
 Společnost Pioneer není odpovědná za aplikace a aplikaci Spotify do vašeho iPhone. Můžete si jí

obsah třetích stran. Obsah a funkčnost takových stáhnout z iTunes App Store. Zvolte si bezplatný účet
aplikací je zcela na odpovědnosti poskytovatele
těchto aplikací. nebo prémiový (placený) účet, buď v aplikaci, nebo na

spotify.com. Prémiový účet vám poskytuje více

možností, jako je offline poslech.

Důležité:

 Tento produkt obsahuje software Spotify, který je
pod licencemi třetích stran, jež lze nalézt zde:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

 Pro informace o zemích a regionech, kde lze
Spotify používat se podívejte na
https://www.spotify.com/us/select-your-country/.

Přehrávání aplikace přes tento přístroj

1. Propojte tento přístroj s mobilním zařízením.
 iPhone přes USB (strana 6).

2. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr "APP".

3. Ovládejte mobilní zařízení pro spuštění
aplikace.

Základní ovládání

Můžete provést různá nastavení v nabídce FUNCTION
(strana 10).

Účel Operace
Výběr stopy
Stiskněte tlačítko  nebo
Rychlé přehrávání .
vpřed nebo vzad.
Pauza/Pokračování Stiskněte a podržte tlačítko
přehrávání  nebo .

Stiskněte tlačítko BAND/ .

8

Poslech Spotify Účel Operace

Před použitím aktualizujte firmware aplikace Spotify na Uložení informací o 1. Stiskněte a podržte
poslední verzi. aktuálně přehrávané
skladbě. tlačítko 3/S.Rtrv.
1. Propojte tento přístroj s mobilním zařízením. Vymazání uložených
 iPhone přes USB (strana 6). informací o skladbě. Objeví se „SAVE“/

2. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr „UNSAVE“.
„SPOTIFY“.
2. Stiskněte otočný
3. Spusťte aplikaci Spotify na mobilní zařízení a
začněte s přehráváním. knoflík M.C.

Poznámka:
Některé funkce Spotify nemusejí podle přístroj

fungovat.

Základní operace Použití funkce Pioneer ARC
APP
Můžete provést různá nastavení v nabídce FUNCTION
(strana 10). (Funkce Pioneer ARC APP pro iPhone není dostupná
pro MVH-190UBG/190UB.)
Poznámka:
Dostupné operace se mohou lišit podle typu obsahu Můžete ovládat přístroj z aplikace Pioneer ARC APP,
(stopa/ album/ interpret/ seznam přehrávání/ rádio), instalované na zařízení iPhone/Android. V některých
který chcete přehrávat. případech můžete ovládat funkce aplikace, jako výběr
zdroje, pauzu atd. pomocí tohoto přístroje.
Účel Operace Pro detaily o dostupných operacích v aplikaci viz.
Stiskněte tlačítko  nebo . návod k aplikaci.
Přeskočení stopy. 1. Stiskněte tlačítko pro
Varování:
Hledání souboru v zobrazení seznamu.  Nepokoušejte se ovládat aplikaci během řízení.
seznamu 2. Otočte knoflíkem M.C.
Před ovládáním aplikace sjeďte ze silnice a
Pauza/Pokračová pro výběr požadovaného zaparkujte na bezpečném místě.
adresáře, pak ho
ní přehrávání stiskněte pro potvrzení. Pro uživatele iPhone
3. Otočte knoflíkem M.C. Tato funkce je kompatibilní s přístroji iPhone (iPhone 5
Palec nahoru pro výběr požadovaného a vyšší) a iPod touch s iOS 8.0 nebo vyšším.
souboru, pak ho stiskněte Aplikaci Pioneer ARC APP si můžete stáhnout z iTunes
(pouze rádio) pro potvrzení. Přehrávání App Store.
začne.
Palec dolu (pouze Stiskněte tlačítko 4/PAUSE. Pro uživatele zařízení Android
Tato funkce je kompatibilní s přístroji, majícími
rádio) Stiskněte tlačítko 1/ instalovaný Android OS 4.1 nebo vyšší a také
podporujícími AOA (Android Open Accessory) 2.0.
Náhodné Stiskněte tlačítko 2/ Aplikaci Pioneer ARC APP si můžete stáhnout
z Google Play™.
přehrávání (pouze Stiskněte tlačítko 5/ .
Poznámka:
pro stopy/alba/ Stiskněte tlačítko 6/ . Některá Android zařízení, připojená přes AOA 2.0
mohou pracovat nesprávně nebo mohou vydávat
interprety/seznam 1. Stiskněte a podržte zvuky podle jejich softwarového provedení bez ohledu
tlačítko pro spuštění na verzi OS.
přehrávání) rádia.

Opakované 2. Otočte knoflíkem M.C.
 Tato funkce nemusí být
přehrávání (pouze
dostupná podle vybrané
pro stopy/alba/ skladby.

interprety/seznam

přehrávání)

Spuštění radiové

předvolby na

základě aktuálně

přehrávané

skladby.

9

Provedení připojení Pioneer ARC APP Poslech hudby na zařízení Android

1. Propojte tento přístroj s mobilním zařízením. 1. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr
 Zařízení iPhone/Android přes USB (strana 6). „ANDROID“.
Pokračujte krokem 6, pokud vyberete pro iPhone
USB připojení. Účel Operace
Výběr stopy
2. Stiskněte knoflík M.C. pro zobrazení hlavní Stiskněte tlačítko 
nabídky. Rychlé přehrávání
vpřed nebo vzad. nebo .
3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr "SYSTEM", Pauza/Pokračování
pak ho stiskněte pro potvrzení. přehrávání Stiskněte a podržte
Sound Retriever
4. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „ANDROID tlačítko  nebo .
WIRED“, pak ho stiskněte pro potvrzení.
Stiskněte tlačítko
5. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „APP
CONTROL“ pro Android zařízení připojené přes 4/PAUSE.
USB.
Pokud je vybráno „ON“ v „P.APP AUTO ON“ Stiskněte tlačítko 3/S.Rtrv.
(strana 13), aplikace Pioneer ARC APP na Android
zařízení se spustí automaticky a všechny kroky „1“: Efektivní pro nízké
jsou dokončeny.
kompresní poměry.
Poznámka:
Pokud aplikace Pioneer ARC APP není ještě na „2“: Efektivní pro vysoké
vašem Android zařízení nainstalovaná, objeví se
na Android zařízení hlášení s výzvou k instalaci kompresní poměry.
aplikace. Vyberte „OFF“ v „P.APP AUTO ON“ pro
vymazání hlášení (strana 13). Nastavení

6. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr V hlavní nabídce můžete provést různá nastavení.
libovolného zdroje.
1. Stiskněte knoflík M.C. pro zobrazení hlavní
7. Spusťte aplikaci Pioneer ARC APP na mobilním nabídky.
zařízení.
2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr jedné z
Poznámka: následujících kategorií, pak ho stiskněte pro
Aplikaci také můžete spustit stisknutím a podržením potvrzení.
knoflíku M.C. pro iPhone.  Nastavení FUNCTION (strana 10)
 Nastavení AUDIO (strana 12)
 Nastavení SYSTEM (strana 12)
 Nastavení ILLUMINATION (strana 13)

3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr volby, pak ho
stiskněte pro potvrzení.

Poznámka:
 Položky související s iPod v následujících

tabulkách nejsou dostupné pro MVH-
190UBG/190UB.
 Položky související s režimem APP v následujících
tabulkách nejsou dostupné pro MVH-
190UBG/190UB.

10

Nastavení FUNCTION Položka nabídky Popis
SEEK
Přiřadí tlačítka / pro
"MAN", "PCH"
Položky nabídky se liší podle zdroje. ladění stanic (ruční
SAVE
ladění) nebo pro výběr
UNSAVE
Položka nabídky Popis stanice z předvolby.
FM SETTING S.RTRV
"TALK", "STANDARD", Přizpůsobuje úroveň Uložení informací o
"MUSIC" USB iPod
kvality zvuku aktuálně přehrávané
BSM "1" (efektivní pro nízké
podmínkám vysílaného kompresní poměry) skladbě do vašeho
REGIONAL "2" (efektivní pro vysoké
"ON", "OFF" signálu FM pásma. kompresní poměry) hudebního seznamu ve
"OFF"
LOCAL (Dostupné pouze, když AUDIO BOOK službě Spotify.

je vybráno pásmo FM.) iPod Odstranění informací o

Automaticky uloží šest "FASTER", "NORMAL", skladbě, uložených
"SLOWER"
nejsilnějších stanic pod v SAVE.
PAUSE
numerická tlačítka (1/ Vylepšení

až 6/ ). komprimovaného zvuku

Omezí příjem na a obnovení bohatého

specifické regionální zvuku.

programy, když je Není dostupné, když je

vybráno AF (hledání přehráván soubor FLAC.

alternativní frekvence). Změna rychlosti

(Dostupné pouze, když přehrávání. (Není

je vybráno pásmo FM.) dostupné, pokud je v

Omezí ladění stanic režimu ovládání vybráno

podle síly signálu. "CONTROL iPod").

FM: "OFF", "LV1", "LV2", Pauza nebo pokračování
"LV3", "LV4"
MW/LW: "OFF", "LV1", přehrávání.
"LV2"
TA Příjem aktuální dopravní

"ON", „OFF“ informace, pokud je
AF
"ON", "OFF" dostupná.

NEWS (Dostupné pouze, pokud
"ON", "OFF"
je vybráno pásmo FM.)

Umožní přístroji přeladit

na jinou frekvenci,

poskytující stejnou

stanici. (Dostupné

pouze, když je vybráno

pásmo FM.)

Přerušení aktuálního

zdroje programem

zpráv. (Dostupné pouze,

když je vybráno pásmo

FM.)

11

Nastavení AUDIO Položka nabídky Popis
Pouze frekvence vyšší než
Položka nabídky Popis HPF SETTING mezní frekvence horní
FADER* Mezní frekvence: pásmové propusti (HPF)
Nastavení vyvážení předních "OFF", "50HZ", vystupují z reproboxů.
"63HZ", "80HZ",
a zadních reproboxů. "100HZ", "125HZ", Nastavte úroveň hlasitosti pro
"160HZ", "200HZ" každý zdroj kromě FM.
BALANCE Nastavení vyvážení levých a Strmost: Avšak každá následující
"-12", "-24" kombinace je automaticky
pravých reproboxů. nastavena na stejné
SLA nastavení.
EQ SETTING Vyberte nebo přizpůsobte "+4" až "-4"  USB, iPod, ANDROID,

ekvalizační křivku. SPOTIFY a APP (iPhone)

"SUPER BASS", "CUSTOM1" lze nastavit
"POWERFUL",
"NATURAL", samostatně pro každý zdroj.
"VOCAL",
"CUSTOM1", Avšak každá následující
"CUSTOM2",
"FLAT" kombinace je automaticky

nastavena na stejné

nastavení.

 USB, iPod, ANDROID,

Vyberte ekvalizační SPOTIFY a APP (iPhone)

pásmo a úroveň pro "CUSTOM2" je sdílené * Není dostupné, když je "SUB.W/SUB.W" vybráno v
nastavení, použité pro "SP-P/O MODE" nabídky INITIAL (strana 5).
další přizpůsobení. všechny zdroje. ** Není dostupné, když je "REAR/REAR" vybráno v
"SP-P/O MODE" nabídky INITIAL (strana 5).
Pásmo ekvalizéru: *** Není dostupné, když je "OFF" vybráno v "SUB.W".

"80HZ", "250HZ",

"800HZ", "2.5KHZ", Ekvalizér také můžete

"8KHZ" přepnout tlačítkem .

Ekvalizační úroveň: (Pouze pro MVH-

"+6" až "-6" 190UBG/190UB.) Nastavení SYSTEM

LOUDNESS Kompenzace pro čistý zvuk

"OFF", "LOW", při nízké hlasitosti. Tato nabídka je také přístupná, když je vypnuté
napájení.
"MID", "HI"

SUB.W** Vyberte fázi subwooferu.

"NOR", "REV", Položka nabídky Popis

"OFF" LANGUAGE Vyberte jazyk pro zobrazování
„ENG“ (Anglicky)
SUB.W CTRL**,*** Pouze frekvence nižší než „PYC“ (Rusky) textových informací
nastavená vystupují ze „TUR“ (Turecky)
Mezní frekvence: subwooferu. z komprimovaných audio
CLOCK SET
"50HZ", "63HZ", souborů.
12H/24H
"80HZ", "100HZ", „12H“, „24H“ Nastavení hodin (strana 5).

"125HZ", "160HZ", Vyberte formát času.

"200HZ"

Výstupní úroveň:

"-24" až "+6"

Strmost:

"-12", "-24"

BASS BOOST Vyberte úroveň zesílení basů.

"0" až "+6"

12

Položka nabídky Popis Nastavení ILLUMINATION
AUTO PI
„ON“, „OFF“ Hledání jiných stanic se

AUX stejným programem, i při Položka nabídky Popis
„ON“, „OFF“ Změna jasu displeje.
použití stanice z předvolby. DIM SETTING
SPOTIFY „SYNC CLOCK“, Změna jasu displeje.
„ON“, „OFF“ Nastavte na „ON“ při použití „MANUAL“ Rozsah nastavení závisí na
MUTE MODE nastavení „DIM SETTING“.
(pouze pro pomocného zařízení, BRIGHTNESS
MVH-190UI) „1“ až „10“
„MUTE“, připojeného k přístroji.
„20dB ATT“,
„10dB ATT“ Nastavte na „ON“ při použití
PW SAVE*
„ON“, „OFF“ služby Spotify.

ANDROID Automatické ztišení nebo
WIRED
„MEMORY“, ztlumení zvuku, když je přijat
„APP CONTROL“
P.APP AUTO ON signál ze zařízení s funkcí
„ON“, „OFF“
„MUTE“.
USB AUTO
„ON“, „OFF“ Snížení spotřeby z baterie.
Zapnutí zdroje je jediná
přípustná operace, když je
tato funkce zapnutá.

Vyberte odpovídající metodu
připojení podle vašeho
Android zařízení.

Vyberte „ON“ pro automatické

spuštění aplikace Pioneer

ARC APP, když je Android

zařízení připojeno k tomuto

přístroji přes AOA. (Není

dostupné, když je v

„ANDROID WIRED“

nastaveno „MEMORY“.

Vyberte „ON“ pro automatické

přepnutí na „USB“ zdroj, když

je USB zařízení/iPod

připojený k tomuto přístroji.

Vyberte „OFF“ když je USB

zařízení/iPod připojený

k tomuto přístroj pouze pro

nabíjení.

* „PW SAVE“ je zrušeno, pokud je automobilová
baterie odpojena a je nutné ho znovu zapnout po
novém připojení baterie. Když je „PW SAVE“
nastaveno na „OFF“, tak podle metody připojení přístroj
může odebírat energii z baterie, pokud klíček
zapalování nemá polohu ACC (příslušenství).

13

Připojení/Instalace Tento přístroj

Připojení (1) Vstup napájecího vodiče
(2) Zadní výstup nebo výstup subwooferu
Důležité: (3) Čelní výstup (Pouze MVH-190UI)
(4) Anténní vstup
 Při instalaci tohoto přístroje do vozidla bez polohy ACC (5) Pojistka (10 A)
(příslušenství) na klíčku zapalování nepřipojení (6) Vstup drátového dálkového ovládání (Pouze MVH-
červeného vodiče ke svorce, detekující použití klíčku
zapalování, může vést k vybití baterie. 190UI)
Lze připojit adaptér drátového dálkového ovládání
F ACC O FO (prodávaný samostatně).
OF
OF Napájecí vodič
N STAR
N STAR (1) Do vstupu napájecího vodiče
TT (2) Podle typu vozidla se funkce (3) a (5) může lišit. V tomto

ACC poloha Bez ACC polohy případě připojte (4) k (5) a (6) k (3).
(3) Žlutá
 Použití tohoto přístroje za jiných než dále uvedených
Zálohování (nebo příslušenství)
podmínek může vést k požáru nebo k závadě. (4) Žlutá

- Automobily s 12 V baterií a zápornou zemí. Připojte ke svorce trvalého napájení 12 V.
(5) Červená
- Když je reproduktorový výstup použitý se 4 kanály,
Příslušenství (nebo zálohování)
použijte reproboxy přes 50 W (maximální vstupní (6) Červená

výkon) a mezi 4 Ω až 8 Ω (hodnota impedance). Připojte ke svorce ovládané klíčkem zapalování (12 V
ss).
Nepoužívejte s tímto přístrojem reproboxy (7) Propojte vodiče stejné barvy.
(8) Černá (zemnící kostra)
s impedancí 1 Ω až 3 Ω.

- Když je zadní reproduktorový výstup použitý pro 2 Ω

subwoofer, použijte reproboxy přes 70 W

(maximální vstupní výkon).

 Aby nedošlo ke zkratu, přehřátí nebo závadě, dodržujte
následující body.

- Před instalací odpojte záporný pól baterie.

- Zajistěte připojovací vodiče spojkami a izolační

páskou. Omotejte izolační pásku kolem vodičů,

které jsou v kontaktu s kovovými částmi pro jejich

ochranu.

- Umístěte všechny vodiče dál od pohyblivých částí,

jako je řadicí páka nebo posuny sedadel.

- Umístěte všechny vodiče dál od horkých míst, jako

je výstup topení.

- Nepřipojujte žlutý vodič k baterii jeho protažením

otvorem do prostoru motoru.

- Zaizolujte konektory nepřipojených vodičů izolační

páskou.

- Nezkracujte žádné vodiče.

- Nikdy neodstraňujte izolaci napájecího vodiče

tohoto přístroje za účelem napájení jiného zařízení.

Proudová kapacita vodiče je omezená.

- Používejte pouze pojistky specifikovaných hodnot.

- Nikdy nepřipojujte záporné vodiče reproboxů přímo

k zemi.

- Nikdy vzájemně nespojujte záporné vodiče několika

reproboxů.

 Když je tento přístroj zapnutý, je přes modrobílý vodič
posílán řídící signál. Připojte tento vodič k systému

dálkového ovládání externího zesilovače nebo k řídící

svorce relé automatické antény (max. 300 mA, 12 V ss).

Pokud je automobil vybavený okenní anténou, připojte jí

ke svorce napájení anténního zesilovače.

 Nikdy nepřipojujte modrobílý vodič ke svorce napájení

externího výkonového zesilovače. Také ho nikdy

nepřipojujte ke svorce napájení automatické antény.

Jinak může dojít k vybití baterie nebo k závadě.

 Černý vodič je zemnící. Zemnící vodiče tohoto přístroje
a dalších produktů (speciálně vysoko proudových

produktů, jako jsou výkonové zesilovače), musejí být

připojené samostatně. Jinak, při náhodném odpojení,

může dojít k požáru nebo k závadě.

 Grafický symbol na přístroji znamená přímý proud.

14

(9) Modrá/bílá Instalace
Pozice pinu ISO konektoru se liší podle typu vozidla.
Propojte (9) a (11), pokud je pin 5 ovládání antény. U Důležité:
jiného typu vozidla nikdy nepropojujte (9) a (11).  Před konečnou instalací zkontrolujte všechna propojení

(10) Modrá/bílá a systémy.
Připojte ke svorce systémového ovládání výkonového  Nepoužívejte neautorizované díly, protože může dojít k
zesilovače (max. 300 mA, 12 V ss).
závadě.
(11) Modrá/bílá  Konzultujte s technikem, pokud instalace vyžaduje vrtání
Připojte ke svorce ovládacího relé automatické antény
(max. 300 mA, 12 V ss). otvorů nebo jinou modifikaci vozidla.
 Neinstalujte přístroj tam, kde:
(12) Žlutá/černá (Pouze MVH-190UI)
Pokud používáte zařízení s funkcí MUTE, propojte tento - může vadit ovládání vozidla.
vodič s vodičem Audio Mute daného zařízení. Pokud ne, - může způsobit úraz při náhlém zastavení vozidla.
vodič Audio Mute nikam nepřipojujte.  Polovodičový laser se může poškodit, pokud se přehřeje.
Instalujte přístroj dál od horkých míst, jako je výstup
(13) Reproduktorové vodiče topení.
Bílá: Čelní levý (+)  Optimální výkonnost je zajištěna při instalaci přístroje v
Bílá/černá: Čelní levý (-) úhlu menším než 60°.
Šedá: Čelní pravý (+)
Šedá/černá: Čelní pravý (-) 60°
Zelená: Zadní levý (+)
Zelená/černá: Zadní levý (-)  Při instalaci zajistěte správné chlazení přístroje
Fialová: Zadní pravý (+) nebo subwoofer (+) ponecháním volného prostoru kolem zadního panelu a
Fialová/černá: Zadní pravý (-) nebo subwoofer (-) stočením volných vodičů tak, aby neblokovaly větrací
otvory.
(14) ISO konektor
V některých vozidlech může být ISO konektor rozdělený Volný prostor 5 cm
do dvou částí. V tomto případě připojte oba konektory.
5cm
Poznámka:
DIN montáž
 Změňte výchozí nabídku tohoto přístroje. Viz. "SP-P/O
MODE" (strana 5). Výstup subwooferu tohoto přístroje je 1. Vložte dodaný montážní držák do palubní desky.
monofonní. 2. Zajistěte montážní držák na místo tak, že

 Při použití 2 Ω subwooferu připojte subwoofer k šroubovákem ohnete kovové výstupky (90°).
fialovému a fialovočernému vodiči tohoto přístroje.
Nepřipojujte nic k zelenému a zelenočernému vodiči. 1

Výkonový zesilovač (prodávaný

samostatně)

Proveďte toto připojení při použití volitelného zesilovače.

(1) Palubní deska 2

(2) Montážní držák

 Ujistěte se, že je přístroj bezpečně nainstalovaný na

místě. Nestabilní instalace může způsobit

přeskakování zvuku nebo jinou závadu.

Pokud nepoužijete dodaný montážní držák

(1) Systémové dálkové ovládání 1. Srovnejte otvory na montážním držáku s otvory na
Připojte k modrému/bílému vodiči. stranách přístroje pro připevnění držáku.

(2) Výkonový zesilovač (prodávaný samostatně) 2. Utáhněte dva šrouby na každé straně.
(3) Připojte RCA kabelem (prodávaný samostatně)
(4) Do čelního výstupu*
(5) Čelní reproboxy*
(6) Do zadního výstupu nebo výstupu subwooferu
(7) Zadní reprobox nebo subwoofer

* Pouze pro MVH-190UI

(1) Samořezný šroub (5 x 9 mm) (není v příslušenství)
(2) Montážní držák
(3) Palubní deska nebo konzole

15

Použití dodaného montážního držáku Vyjmutí přístroje (instalovaného s dodaným montážním
držákem)
Zkontrolujte, že dodaný držák odpovídá modelu vašeho
vozidla a pak ho přišroubujte k přístroji podle následujícího 1. Sejměte rámeček.
obrázku.

(1) Rámeček
(2) Západka
 Sejmutí čelního panelu umožňuje lepší přístup k

rámečku.
 Při připojování rámečku nasměrujte stranu se

západkou dolu.

2. Vložte dodané vytahovací klíče po stranách
přístroje, aby zapadly na místo.

3. Vytáhněte přístroj z palubní desky.

(1) Šroub
(2) Držák

16

Další informace N/A USB
Připojené USB paměťové zařízení není podporované tímto
Odstraňování závad přístroje.

Displej se automaticky vrací k běžnému zobrazení. Připojte zařízení vyhovující USB Mass Storage
Neprovedli jste 30 sekund žádnou operaci. Class.
Odpojte vaše zařízení a nahraďte je kompatibilním
Proveďte operaci znovu. USB paměťovým zařízením.

Rozsah opakovaného přehrávání se neočekávaně mění. HUB ERROR
Podle rozsahu opakovaného přehrávání se vybraný rozsah USB je připojené přes USB rozbočovač, což není
může změnit, když vyberete jiný adresář nebo stopu nebo podporováno tímto přístrojem.
během rychlého přehrávání vpřed/vzad.
Připojte USB zařízení přímo k tomuto přístroji
Vyberte rozsah opakovaného přehrávání znovu. pomocí USB kabelu.

Podadresář není přehráván. CHECK USB
Podadresáře nelze přehrávat, když je vybráno FLD USB konektor nebo USB kabel má zkrat.
(opakování adresáře).
Zkontrolujte USB konektor a USB kabel, zda není
Vyberte jiný rozsah opakovaného přehrávání. poškozený.
Připojené USB paměťové zařízení má větší příkon, než je
Zvuk je přerušovaný. přípustný.
Pokud používáte zařízení jako mobilní telefon, může Odpojte USB paměťové zařízení a nepoužívejte ho.
docházet ke slyšitelnému rušení. Přepněte klíček zapalování do polohy OFF a znovu
do polohy ACC nebo ON a připojte kompatibilní USB
Umístěte elektrické zařízení, způsobující rušení, dál paměťové zařízení.
od tohoto přístroje. iPod pracuje správně, ale nenabíjí se.
Ujistěte se, že propojovací kabel pro iPod není
Chybová hlášení zkratovaný (např. kovovým předmětem). Po
kontrole přepněte klíček zapalování do polohy OFF
Společná a znovu do polohy ON a odpojte a znovu připojte
iPod.
AMP ERROR
Tento přístroj selhal nebo je chybné připojení reproboxů. ERROR-19
Aktivovaly se ochranné obvody. Komunikační chyba.

Zkontrolujte připojení reproboxů. Pokud chyba Proveďte následující operace.
nezmizí ani po vypnutí/zapnutí zapalování, - Přepněte klíček zapalování do polohy OFF a
kontaktujte servis Pioneer.
znovu do polohy ON.
NO XXXX (např. NO TITLE). nebo přehrávejte jinou - Odpojte USB paměťové zařízení.
Chybí textová informace. - Změňte zdroj.
Pak se vraťte ke zdroji USB.
Přepněte zobrazení Chyba iPod.
stopu/soubor. Odpojte kabel od přístroje iPod. Když se objeví
hlavní nabídka iPod, připojte iPod a resetujte ho.
USB paměťové zařízení/iPod
ERROR-23
FORMAT READ USB paměťové zařízení není správně naformátované.
Někdy je zde zpoždění mezi spuštěním přehrávání a
výstupem zvuku. USB paměťové zařízení musí být naformátované v
systému FAT12, FAT16 nebo FAT32.
Vyčkejte, dokud hlášení nezmizí a neozve se zvuk.
ERROR-16
NO AUDIO Verze firmware iPod je stará.

Nejsou zde žádné skladby. Aktualizujte verzi iPod.
Přeneste audio soubory na USB paměťové zařízení Chyba iPod.
a připojte ho.
Odpojte kabel od přístroje iPod. Když se objeví
Připojené USB paměťové zařízení má zapnuté zabezpečení. hlavní nabídka iPod, připojte iPod a resetujte ho.
Proveďte instrukce k USB paměťovému zařízení pro
vypnutí zabezpečení. STOP
V aktuálním seznamu nejsou žádné stopy.
SKIPPED
Připojené USB paměťové zařízení obsahuje DRM chráněné Vyberte seznam, obsahující skladby.
soubory.
NOT FOUND
Chráněné soubory jsou přeskočené. Žádné odpovídající skladby.

Přeneste skladby do přístroje iPod.

PROTECT zařízení jsou
Všechny soubory na USB paměťovém
chráněné DRM.

Vyměňte USB paměťové zařízení.

17

Aplikace Upozornění:
 Společnost Pioneer negarantuje kompatibilitu se všemu
START UP APP
Aplikace není spuštěná. USB paměťovými zařízeními a nenese žádnou
odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat z mediálních
Ovládejte mobilní zařízení pro spuštění aplikace. přehrávačů, smartphonů nebo jiných přístrojů při použití
s tímto zařízením.
Spotify  Nenechávejte USB paměťové zařízení na místech s
vysokou teplotou.
CHECK APP
Spojení s aplikací Spotify selhalo. Soubory WMA

Postupujte podle instrukcí na obrazovce. Přípona souboru: .wma
Bitová rychlost: 48 kbit/s až 320 kbit/s (CBR), 48 kbit/s až 384
Rady k manipulaci kbit/s (VBR)
Vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
USB paměťové zařízení Windows Media™ Audio Professional, Lossless, Voice/DRM
Stream/Stream s videem: Nekompatibilní
 Připojení přes USB rozbočovač není podporováno.
 Během jízdy pevně zajistěte USB paměťové zařízení. Soubory MP3

Nenechejte USB paměťové zařízení spadnout na Přípona souboru: .mp3
podlahu, kde může být zachyceno pod plynový nebo Bitová rychlost: 8 kbit/s až 320 kbit/s (CBR), VBR
brzdový pedál. Vzorkovací frekvence: 8 kHz až 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz,
 Podle USB paměťového zařízení mohou nastat 48 kHz pro zdůraznění)
následující problémy: Kompatibilní verze ID3 Tag: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 Tag
- Operace se mohou lišit. verze 2.x má přednost před verzí 1.x)
- Paměťové zařízení nemusí být rozpoznáno. M3u seznam přehrávání: Nekompatibilní
- Soubory nemusejí být správně přehrávány. MP3i (MP3 interaktivní), mp3 PRO: Nekompatibilní
- Zařízení může způsobovat slyšitelné rušení při
Soubory WAV
poslechu tuneru.
 Soubory formátu WAV nelze připojit přes MTP.
iPod
Přípona souboru: .wav
 Nenechávejte iPod na místech s vysokou teplotou. Kvantizační bity: 8 a 16 (LPCM), 4 (MSADPCM)
 Během jízdy iPod pevně zajistěte. Nenechejte iPod Vzorkovací frekvence: 16 kHz až 48 kHz (LPCM), 22.05 kHz
a 44.1 kHz (MS ADPCM)
spadnout na podlahu, kde může být zachycen pod
plynový nebo brzdový pedál. Soubory FLAC
 Nastavení přístroje iPod, jako ekvalizér a opakované
přehrávání, se automaticky změní, když je iPod  Soubory formátu FLAC nelze připojit přes MTP.
připojený k tomuto přístroji. Jakmile je iPod odpojen,  Soubory FLAC nemusí být možné přehrávat podle
nastavení se vrátí k původním hodnotám.
 Nekompatibilní text, uložený na přístroji iPod, se na použitého enkodéru.
tomto přístroji nezobrazí.
Přípona souboru: .flac
Kompatibilita s komprimovaným zvukem Vzorkovací frekvence: 8/11.025/12./16/22.05/24/32/44.1/48
kHz
 Pouze prvních 32 znaků lze zobrazit jako název souboru Kvantizační bitová rychlost: 16 bitů
(včetně přípony souboru) nebo jako název adresáře. Režim kanálů: 1/2 kanály

 Tento přístroj nemusí pracovat správně podle aplikace, USB zařízení
použité pro kódování WMA souborů.
 Může zde být malé prodlení na začátku přehrávání audio
 Může zde být malé prodlení na začátku přehrávání audio souborů, uložených na USB paměťovém zařízení, které
souborů, obsahujících obrazová data nebo audio obsahuje složitou strukturu adresářů.
souborů uložených na USB paměťovém zařízení, které
obsahuje složitou strukturu adresářů. Hierarchie přehrávatelných adresářů: až osm vrstev
(praktická hierarchie je méně jak dvě vrstvy).
 Ruský text pro zobrazení na tomto přístroji by měl být Přehrávatelné adresáře: až do 500
kódován v jedné z následujících znakových sad: Přehrávatelné soubory: až do 15000
- Unicode (UTF-8, UTF-16) Přehrávání chráněných souborů: Nekompatibilní
- Znaková sada jiná než Unicode, která je použitá v USB paměťové zařízení s více oddíly: Lze přehrávat pouze
prostředí Windows a je nastavená na ruštinu. první oddíl

18

Kompatibilita s přístroji iPod Sekvence audio souborů

Tento přístroj podporuje pouze následující modely iPod. Uživatel nemůže přiřadit čísla adresářů a specifikovat pořadí
Podporované verze softwaru iPod jsou uvedeny dole. Starší přehrávání na tomto přístroji. Sekvence audio souborů závisí
verze nemusejí být podporovány. na připojeném zařízení. Pamatujte, že skryté soubory na
USB zařízení nelze přehrávat.
Vyrobeno pro
 iPod touch (1. až 6. generace) Příklad hierarchie
 iPod classic
 iPod with video 01 Adresář
 iPod nano (1. až 7. generace) 02 Komprimovaný audio soubor
 iPhone 6s 01 až 05: číslo adresáře
 iPhone 6s Plus 03 (1) až (6): Sekvence přehrávání
 iPhone 6 04
 iPhone 6 Plus
 iPhone 5s 05
 iPhone 5c
 iPhone 5 Úroveň 1 2 3 4
 iPhone 4s
 iPhone 4 Ruská znaková sada
 iPhone 3GS
 iPhone 3G D: C D: C D: C D: C D: C
 iPhone :А :Б :В
: Е, Ё :Ж :З :Г :Д
 Operace se mohou lišit podle generace a/nebo verze :Л :М :Н
software iPod. :Р :С :Т : И, Й : К

 Uživatelé iPod s Lighting Connector by měli použít kabel :Ч :О :П

Lighting  USB (dodávaný s přístrojem iPod). :Э :У :Ф

 Uživatelé iPod s Dock Connector by měli použít kabel :Х :Ц : Ш, :Ъ
CD-IU51. Pro detaily se obraťte na prodejce. Щ

 Kompatibilita se soubory/formáty viz. návod k přístroji :Ы :Ь :Ю :Я
iPod.
D: Zobrazení C: Znak
 Audiobook, Podcats: Kompatibilní

Upozornění:
Společnost Pioneer nenese žádnou odpovědnost za ztrátu
dat z přístroje iPod, i když k ní dojde při použití s tímto
zařízením.

19

Copyright a obchodní značky Android & Google Play
Android, Google Play a logo Google Play jsou obchodní
iTunes značky společnosti Google, Inc.

Apple a iTunes jsou obchodní značky společnosti Apple Inc., Spotify®
registrované v USA a dalších zemích. SPOTIFY a logo Spotify patří mezi registrované obchodní
značky společnosti SPotify AB. Je vyžadováno kompatibilní
WMA mobilní digitální zařízení a prémiový přístup. Viz.
https://www.spotify.com.
Windows Media je buď registrovaná obchodní značka nebo
obchodní značka společnosti Microsoft Corporation v USA Specifikace
a/nebo dalších zemích.
Tento přístroj obsahuje technologii vlastněnou společností Obecná
Microsoft Corporation a nelze ho používat nebo distribuovat
bez licence společnosti Microsoft Licensing, Inc. Zdroj napájení................................ 14.4 V ss (přípustné 10.8 - 15.1 V)
Zemnící systém ............................. Negativní
FLAC Maximální proudová spotřeba ....... 10.0 A
Rozměry (Š x V x H)
Copyright © 2000 – 2009 Josh Coalson DIN
Copyright © 2011 – 2013 Xiph.Org Foundation Chassis.......................................... 178 x 50 x 97 mm
Redistribuce a použití ve zdrojové nebo binární formě, s nebo Panel ............................................. 188 x 58 x 17 mm
bez modifikace, je povoleno za splnění následujících D
podmínek: Chassis.......................................... 178 x 50 x 97 mm
- Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat Panel ............................................. 170 x 46 x 17 mm
Hmotnost ....................................... 0.5 kg
předchozí copyrightovou poznámku, tento seznam
podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti. Audio
- Redistribuce v binární formě musí reprodukovat
předchozí copyrightovou poznámku, tento seznam Maximální výstupní výkon
podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti ....................................................... 50 W x 4 kanály/4 Ω (bez subwooferu)
v dokumentaci a/nebo jiném materiálu, poskytovaném ....................................................... 50 W x 2 kanály/4 Ω
s distribucí.
- Ani jméno Xiph.org Foundation ani jména jejích + 70 W x 1 kanál/2 Ω (pro subwooferu)
přispěvatelů nesmějí být použita pro podporu nebo Trvalý výstupní výkon.................... 22 W x 4 (50 Hz až 15000 Hz,
propagaci produktů, odvozených od jejich softwaru, bez
specifického předchozího písemného souhlasu. 5% CHZ, zátěž 4 Ω, buzeny oba kanály)
Zatěžovací impedance .................. 4 Ω (přípustná 4 Ω až 8 Ω)
TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELI Maximální výstupní úroveň výstupu předzesilovače
AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI „JAK JE“ A ....................................................... 2.0 V
JAKÉKOLI VYJÁDŘENÁ NEBO PŘEDPOKLÁDANÁ Křivka Loudness............................ +10 dB (100 Hz), +6.5 dB (10 kHz)
ZÁRUKA, VČETNĚ, ALE NEJEN, PŘEDPOKLÁDANÁ
ZÁRUKA PRODEJNOSTI A ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÉ (hlasitost: -30 dB)
ÚČELY JE VYLOUČENA. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU Ekvalizér (5-pásmový grafický ekvalizér):
SPOLEČNOST NEBO PŘISPĚVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA Frekvence:..................................... 80 Hz/250 Hz/800 Hz/2.5 kHz/8 kHz
JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ, Ekvalizační rozsah: ....................... +/- 12 dB (krok 2 dB)
PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE Subwoofer (mono):
NEJEN, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ Frekvence:..................................... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/
NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKU,
NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), VZEŠLÉ JAKÝMKOLI 160 Hz/200 Hz
ZPŮSOBEM Z POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU, I KDYŽ Strmost .......................................... -12 dB/oktávu, -24 dB/na oktávu
BYLA AVIZOVÁNA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. Zisk ................................................ +6 dB až -24 dB
Fáze............................................... Normální/Obrácená
iPod a iPhone
USB
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch jsou
obchodní značky společnosti Apple, Inc., registrované v USA Specifikace USB standardu........... USB 2.0 full speed
a dalších zemích. Maximální proud............................ 1 A
Lighting je obchodní značka společnosti Apple, Inc. USB Protokol
....................................................... MSC (Mass Storage Class)
„Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamená, že ....................................................... MTP (Media Transfer Protocol)
elektronické zařízení bylo navrženo pro připojení přístroje ....................................................... AOA (Android Open Accessory) 2.0
iPod nebo iPhone a bylo certifikováno výrobcem, že splňuje Systém souborů ............................ FAT12, FAT16, FAT32
standardy Apple. Společnost Apple není odpovědná za Formát MP3 dekódování ............... MPEG-1&2 Audio Layer 3
operace tohoto přístroje a za to, že splňuje všechny Formát WMA dekódování.............. Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12
bezpečností standardy.
Pamatujte, že použití tohoto příslušenství s iPod nebo iPhone (2-kanálové audio)
může ovlivňovat bezdrátovou výkonnost. (Windows Media Player)
Formát FLAC dekódování ............. v1.3.0 (Free Lossless Audio Codec)
Formát WMA signálu..................... Lineární PCM & MS ADPCM
(bez komprese)

20Digitálny mediálny receiver MVH-190 UI/UBG/UB

MVH-190UI
MVH-190UBG
MVH-190UB

Návod na použitie

Uistenie:
Prístroj zodpovedá požiadavkom zákona o technických požiadavkoch na elektrické zariadenia.
Na tento prístroj bolo vydané prehlásenie o zhode.

Upozornenie:
Všetky práva výrobcu a vlastníka práva k dielu vyhradené. Bez
udelenia súhlasu je kopírovanie a ďalšie šírenie diela zakázané.

Skôr, ako začnete

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok značky PIONEER.
Na zaistenie správneho používania si pred použitím tohto prístroja pozorne prečítajte návod na použitie. Špeciálne
dôležité sú všetky varovania a upozornenia v tomto návode. Návod na použitie si odložte na neskôr.

Keď chcete vyhodiť tento výrobok, nemixujte ho s bežným komunálnym odpadom. Existuje samostatný zberný
systém pre použité elektronické prístroje v súlade s legislatívou, ktorá vyžaduje správnu manipuláciu, obnovu a
recykláciu.
Domáci užívatelia členských štátov EU môžu vrátiť ich použité elektronické výrobky zadarmo na určených
zberných miestach alebo u predajcu (pokiaľ si zakúpi podobný prístroj).
O tomto návode:
 V následujúcich inštrukciách sú USB pamäte alebo USB audio prehrávače označované ako „USB zariadenia“.
 V tomto návode sú prístroje iPod a iPhone označované ako „iPod“.
Varovanie:
 Neskúšajte prístroj inštalovať alebo opravovať. Inštalácia alebo oprava tohto prístroje osobou bez

skúseností s elektronickými systémami a automobilovým príslušenstvom môže byť nebezpečné a
môže spôsobiť vystavenie sa úrazu elektrickým prúdom alebo iným rizikám.
 Neskúšajte prístroj ovládať počas šoférovania. Pred ovládaním tohto prístroja zaparkujte automobil na bezpeč-
nom mieste.
Upozornenie:
 Dbajte, aby prístroj neprišiel do kontaktu s tekutinami. Inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Pri kontakte
s tekutinou tiež môže dôjsť k poškodeniu prístroja, vzniku dymu alebo prehriatiu prístroja.
 Vždy udržujte hlasitosť tak, aby ste počuli okolné zvuky.
Pokiaľ zaznamenáte problémy
Pokiaľ prístroj prestane správne fungovať, obráťte sa na servisné centrum Pioneer.

1

Obsah

Skôr, ako začnete ...................................................................................................................................................... 1 
Obsah ...........................................................................................................................................................................2 
Začnite ........................................................................................................................................................................ 3 

Základné ovládanie...................................................................................................................................................3 
Odobratie predného panela ......................................................................................................................................4 
Ponuka nastavenia ...................................................................................................................................................4 
Zrušenie demonštračného zobrazenia (DEMO OFF) ............................................................................................. 4 
Nastavenie INITIAL...................................................................................................................................................4 
Rádio ............................................................................................................................................................................5 
Príjem staníc z predvolieb.........................................................................................................................................5 
Pamäť najlepších staníc (BSM) ............................................................................................................................... 5 
Použitie funkcií PTY ................................................................................................................................................ 6 
USB/iPod/AUX .............................................................................................................................................................6 
Prehrávanie...............................................................................................................................................................6 
Operácie....................................................................................................................................................................6 
Užitočné funkcie pre iPod ........................................................................................................................................ 7 
Režim App ...................................................................................................................................................................8 
Prehrávanie aplikácie cez tento prístroj ....................................................................................................................8 
Spotify® .......................................................................................................................................................................8 
Počúvanie Spotify .................................................................................................................................................... 9 
Použitie funkcie Pioneer ARC APP ......................................................................................................................... 9 
Prevedenie pripojenia Pioneer ARC APP...............................................................................................................10 
Počúvanie hudby na zariadení Android ................................................................................................................. 10 
Nastavenia .................................................................................................................................................................10 
Nastavenie FUNCTION ..........................................................................................................................................11 
Nastavenie AUDIO..................................................................................................................................................12 
Nastavenie SYSTEM ..............................................................................................................................................12 
Nastavenie ILLUMINATION....................................................................................................................................13 
Pripojenie/Inštalácia ............................................................................................................................................... 14 
Pripojenie ................................................................................................................................................................14 
Ďalšie informácie .................................................................................................................................................... 17 
Odstraňovanie porúch ........................................................................................................................................... 17 
Chybové hlásenia ...................................................................................................................................................17 
Rady k manipulácii..................................................................................................................................................18 
Kompatibilita s komprimovaným zvukom................................................................................................................18 
Kompatibilita s prístrojmi iPod.................................................................................................................................19 
Sekvencie audio súborov........................................................................................................................................19 
Ruská znaková sada...............................................................................................................................................19 
Copyright a obchodné značky ............................................................................................................................... 20 
Špecifikácie ............................................................................................................................................................ 20 

2

Začnite

Základné ovládanie Často používané operácie

MVH-190UI/190UBG/190UB Účel Operácie

Zapnutie napájania* Stlačte tlačidlo SRC/OFF
na zapnutie napájania.
12 3 45 Stlačte a podržte tlačidlo

SRC/OFF na vypnutie
napájania.
Nastavenie hlasitosti Otočte ovládačom M.C.
Stlačte tlačidlo MUTE na
stíšenie hlasitosti. Stlačte
tlačidlo MUTE znova alebo
otočte ovládačom M.C. na
9 87 6 obnovenie hlasitosti.

(1) Otočný ovládač M.C. (MULTI-CONTROL) Výber zdroja Opakovane stlačte
(2) Tlačidlo MUTE tlačidlo SRC/OFF.
(3) Tlačidlo SRC (zdroj)/OFF (vypnutie) Zmena informácií
(4) Displej na displeji Opakovane stlačte
(5) USB port tlačidlo DISP.
(6) Uvolňovacie tlačidlo Návrat k Stlačte tlačidlo BAND / .
(7) Vstupná zdierka AUX (3.5 mm stereo jack) predchádzajúcemu
(8) Tlačidlo BAND (pásmo)/ (späť) zobrazeniu/zoznamu.
(9) Tlačidlo DISP (Displej) Návrat do normálneho Stlačte a podržte tlačidlo
zobrazenia z ponuky BAND/ .

* Pokiaľ je modro/biely vodič prístroja pripojený k
svorke relé ovládania automatickej antény, anténa sa
po zapnutí prístroja vysunie. Na zasunutie antény
vypnite prístroj.

Indikácie na displeji

Indikátor Popis
Objaví sa, keď existuje nižšia vrstva
LOC adresárov alebo položiek ponuky.
TP Objaví sa, keď stlačíte tlačidlo .
TA Objaví sa, keď je nastavená funkcia
lokálneho ladenia (strana 11).
Objaví sa, keď je prijímaný dopravný
program.
Objaví sa, keď je prijímané dopravné
hlásenie (strana 11).
Objaví sa, keď je nastavená funkcia
Sound Retriever (strana 11).
Objaví sa, keď je nastavená funkcia
ovládania iPod (strana 7).

3

Odobratie predného panela Zrušenie demonštračného zobrazenia
(DEMO OFF)
Odoberte predný panel na ochranu pred krádežou.
Pred odpojením panela odpojte všetky káble a 1. Stlačte otočný ovládač M.C. na zobrazenie
prístroje, pripojené k prednému panelu a vypnite hlavnej ponuky.
napájanie.
Odpojenie 2. Otočte otočným ovládačom M.C. pre výber
pripojenie „SYSTEM“, potom ho stlačte na potvrdenie.

3. Otočte otočným ovládačom M.C. pre výber
„DEMO OFF“, potom ho stlačte na potvrdenie.

Dôležité: 4. Otočte otočným ovládačom M.C. pre výber
 Nevystavujte predný panel silným nárazom. „YES“, potom ho stlačte na potvrdenie.
 Chraňte predný panel pred priamym slnkom a
Nastavenie INITIAL
vysokými teplotami.
 Vždy uložte odpojený predný panel do ochranného 1. Stlačte a podržte tlačidlo SRC/OFF, kým sa
prístroj nevypne.
púzdra.
2. Stlačte a podržte tlačidlo SRC/OFF na
Ponuka nastavenia zobrazenie hlavnej ponuky.

Keď po inštalácii zapnete napájanie, objaví sa na 3. Otočte otočným ovládačom M.C. pre výber
displeji „SET UP: YES“. „INITIAL“, potom ho stlačte na potvrdenie.

1. Stlačte otočný ovládač M.C. 4. Otočte otočným ovládačom M.C. pre výber
Ponuka nastavenia zmizne po 30 sekundách bez volby, potom ho stlačte na potvrdenie.
použitia. Pokiaľ teraz nechcete robiť nastavenia,
otočte ovládačom M.C pre výber „NO“, a potom ho
stlačte na potvrdenie.

2. Otočte otočným ovládačom M.C. pre výber
položky, potom ho stlačte na potvrdenie.
Na pokračovanie ďalšou položkou ponuky musíte
potvrdiť svoj výber.

Položka ponuky Popis
LANGUAGE Vyberte jazyk na zobrazovanie

„ENG“ (anglicky) textových informácií

„PYC“ (rusky) z komprimovaného audio

„TUR“ (turecky) súboru.
CLOCK SET Nastavenie hodín.

FM STEP Výber kroku FM ladenia zo

„100“, „50“ 100 kHz alebo 50 kHz.

3. Keď sú urobené všetky nastavenia, objaví sa
„QUIT: YES“.
Na návrat k prvej položke ponuky nastavenia
otočte ovládačom M.C. pre výber „QUIT: NO“, a

potom ho stlačte na potvrdenie.

4. Stlačte otočný ovádač M.C. na potvrdenie nastavenia.

Poznámka:
 Ponuku nastavenia môžete zrušiť stlačením

tlačidla SRC/OFF.
 Tieto nastavenia je možné urobiť kedykoľvek z ponuky

SYSTEM (strana 12) a INITIAL (strana 4).

4

Položka Popis Rádio
Výber kroku FM ladenia zo
ponuky 100 kHz alebo 50 kHz. Frekvencie tunera tohto prístroja sú na použitie vo
FM STEP vašej oblasti. V iných oblastiach môže byť príjem
„100“, „50“ slabý. Funkcia RDS (Rádiový dátový systém) pracuje
SP-P/O MODE iba v oblastiach, kde FM stanice vysielajú RDS signál.

„REAR/SUB W.“ Vyberte, pokiaľ je Príjem staníc z predvolieb

„SUB. W/SUB širokopásmový reproduktor 1. Stlačte tlačidlo SRC/OFF pre výber „RADIO“.
W.“ 2. Stlačte tlačidlo BAND / pre výber pásma z
pripojený k vodičom výstupu
„REAR/REAR“ zadných reproduktorov a pokiaľ „FM1“, „FM2“, „FM3“, „MW“ alebo „LW“.
je subwoofer pripojený k RCA 3. Stlačte numerické tlačidlo ( 1/ až 6 / ).
S/W UPDATE výstupu. Tip:
„SYSTEM  Tlačidlá / je tiež možné použiť pre výber
INFO“, Vyberte, pokiaľ je pasívny
„SYSTEM subwoofer pripojený priamo k predvoľby stanice, pokiaľ je položka „SEEK“
UPDATE“ vodičom výstupu zadných nastavená na „PCH“ v ponuke FUNCTION (strana
reproduktorov a pokiaľ je 11).
SYSTEM subwoofer pripojený k RCA
RESET výstupu. Pamäť najlepších staníc (BSM)
„YES“,
„CANCEL“ Vyberte, pokiaľ je Šesť najsilnejších staníc je uložených pod numerické
tlačidlá (1/ až 6/ ).
širokopásmový reproduktor 1. Po výbere pásma stlačte ovládač M.C. na

pripojený k vodičom výstupu zobrazenie hlavnej ponuky.
zadných reproduktorov a k RCA 2. Otočte ovládačom M.C. pre výber
výstupu. Pokiaľ je
„FUNCTION“, potom ho stlačte na potvrdenie.
širokopásmový reproduktor 3. Otočte ovládačom M.C. pre výber „BSM“,

pripojený k vodičom výstupu potom ho stlačte na potvrdenie.
zadných reproduktorov a RCA
výstup nie je použitý, vyberte Pre ručné naladenie stanice
radšej „REAR/SUB W.“ alebo
„REAR/REAR“. 1. Po výbere pásma stlačte tlačidlo / p r e
výber stanice.
Vyberte „SYSTEM INFO“ na Stlačte a podržte tlačidlo / a potom ho uvoľnite
kontrolu posledných informácií na hľadanie dostupnej stanice. Hľadanie sa
o prístroji. zastaví, keď prístroj vyhľadá stanicu. Na zrušenie
Vyberte „SYSTEM UPDATE“ na hľadania stlačte tlačidlo /.
aktualizáciu firmwaru prístroja a
inicializácia nastavenia prístroja. Poznámka:
Pre detaily o poslednej verzii  Položka „SEEK“ musí byť nastavená na „MAN“ v
softwaru viď. naše webové
stránky. ponuke FUNCTION (strana 11).

Vyberte „YES“ na inicializáciu Pre ručné uloženie staníc
nastavenia prístroja. Prístroj sa
automaticky reštartuje. (Niektoré 1. Počas príjmu stanice, ktorú chcete uložiť,
nastavenia sú aj po resete stlačte a podržte jedno z numerických
prístroja zachované.) tlačidiel (1/ až 6/ ), kým neprestane blikať.

5

Použitie funkcií PTY AOA pripojenie
Pre detaily o AOA pripojení viď. strana 9.
Prístroj hľadá stanice podľa informácie PTY (typ MTP pripojenie
programu). Zariadenie s operačným systémom Android OS 4.0
alebo vyšším je možné pripojiť k tomuto prístroju cez
1. Počas FM príjmu stlačte tlačidlo . MTP s použitím kábla, dodávaného so zariadením.
2. Otočte ovládačom M.C. pre výber typu Avšak podľa pripojeného zariadenia a počte súborov
v zariadení audio súbory/skladby nemusí byť možné
programu z „NEWS/INFO“, „POPULAR“, prehrávať cez MTP. Pamätajte, že MTP pripojenie nie
„ CLASSICS“ alebo „OTHERS“. je kompatibilné so súbormi formátu WAV a FLAC.
3. Stlačte otočný ovládač M.C. Poznámka:
Prístroj začne hľadať stanicu. Keď je stanica  Pokiaľ použijete MTP pripojenie, musí byť
vyhľadaná, jej názov sa zobrazí.
Poznámka: „ANDROID WIRED“ v ponuke „SYSTEM“
 Na zrušenie hľadania stlačte ovládač M.C. nastavené na „MEMORY“ (strana 13).
 Program pre niektoré stanice sa môže líšiť od
programu, indikovaného vysielaným kódom PTY. AUX
 Pokiaľ nie je vyhľadaná žiadna stanica, vysielajúca
požadovaný typ programu, zobrazí sa NOT 1. Pripojte stereo mini konektor do vstupnej
FOUND na 2 sekundy, a potom sa tuner vráti k zdierky AUX.
pôvodnej stanici.
2. Stlačte tlačidlo SRC/OFF pre výber „AUX“ ako
USB/iPod/AUX zdroja.

Poznámka: Poznámka:
iPod funkcia nie je dostupná pre  Pokaľ je v nastavenie SYSTEM položka „AUX“
MVH-190UBG/190UB.
nastavená na „OFF“, „AUX“ nie je možné vybrať
Prehrávanie ako zdroj (strana 13).

Pred pripojením prístroja k tomuto zariadeniu Operácie
odpojte slúchadlá.
Môžete urobiť rôzne nastavenia v ponuke FUNCTION
USB zariadenie (vrátane Android)/iPod (strana 10).
Pamätajte, že následujúce operácie nefungujú pre
1. Otvorte kryt USB portu. zariadenia AUX. Na ovládanie zariadenia AUX
2. Pripojte USB zariadenie/iPod pomocou použite ovládanie na samotnom zariadení.

vhodného kábla. Účel Operácie
Poznámka: Stlačte tlačidlo 1/ alebo
 Na automatické prepnutie na „USB“ zdroj, keď je V/aýlbbeurmaud*resára/ 2/.
Stlačte tlačidlo  alebo .
USB zariadenie/iPod pripojené k tomuto prístroju, Výber stopy/
nastavte „USB AUTO“ v ponuke „SYSTEM“ na skladby (kapitoly) Stlačte a podržte tlačidlo 
„ON“ (strana 13). alebo .
Rýchle prehrávanie
Upozornenie: dopredu alebo dozadu**
Použite voliteľný Pioneer USB kábel (CD-U50E) na
pripojenie USB pamäťového zariadenia, pretože
akékoľvek zariadenie pripojené priamo k prístroju
presahuje z prístroja, čo môže byť nebezpečné.
Pred odpojením zariadenia zastavte prehrávanie.

6

Účel Operácie Účel Operácie
Hľadanie súbora Stlačte tlačidlo BAND /
v zozname 1. Stlačte tlačidlo na Zmena jednotky .

zobrazenie zoznamu. v USB zariadení
2. Otočte ovládačom M.C. (Iba zariadenie,
pre výber požadované- ktoré podporuje

ho súbora (adresára) protokol USB mass

alebo kategórie, potom storage device

ho stlačte na class.)

potvrdenie. * Iba komprimované audio súbory.
3. Otočte ovládačom M.C. ** Keď použijete funkciu rýchleho prehrávania
pre výber požadované- dopredu alebo dozadu počas prehrávania VBR
ho súbora, potom ho súbora, čas prehrávania nemusí byť správny.
stlačte na potvrdenie.
Prehrávanie začne.

Prezeranie zoznamu Stlačte ovládač M.C., keď Užitočné funkcie pre iPod
súborov vybraného je vybraný adresár/
adresára/kategórie* kategória. Režim prepojeného prehrávania
Stlačte a podržte ovládač
Prehrávanie Môžete pristupovať ku skladbám na základe aktuálne
skladby z vybraného M.C., keď je vybraný prehrávaného umelca, albumu alebo žánru.
adresára/kategórie* adresár/kategória. 1. Počas počúvania skladby stlačte a podržte tlačidlo
Abecedné hľadanie 1. Stlačte tlačidlo
(iba iPod) na pre vstup do režimu prepojeného prehrávania.
zobrazenie zoznamu. 2. Otočte ovládačom M.C. pre výber režimu „ARTIST“,
2. Otočte ovládačom M.C.
pre výber „ALBUM“ alebo „GENRE“, potom ho stlačte na
požadovaného zozna- potvrdenie.
mu kategórie, potom Vybraná skladba/album bude prhrávaná po aktuálne
pre prehrávanej skladbe.
stlačte tlačidlo Poznámka:
vstup do režimu  Vybraná skladba/album môže byť zrušená, pokiaľ
použijete iné funkcie, napr. rýchle prehrávanie dopredu
abecedného hľadania. a dozadu.
(Dvojité otočenie
ovládačom M.C. tiež Ovládanie iPod
prepne do režimu
abecedného hľadania.) Môžete ovládať prístroj cez pripojený iPod.
3. Otočte ovládačom M.C. Následujúce modely iPod nie sú kompatibilné s touto funkciou:
pre výber písmena, - iPod nano 1. generácie, iPod s videom
potom ho stlačte na 1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo BAND / ,
zobrazenie abecedného
zoznamu. potom vyberte režim ovládania.
Na zrušenie abecedného „CONTROL iPod“: iPod funkcie tohto prístroja je možné
hľadania stlačte tlačidlo ovládať z pripojeného zariadenia iPod.
BAND/ . „CONTROL AUDIO“: iPod funkcie tohto prístroja je
možné ovládať iba tlačidlami na prístroji. V tomto režime
Opakované Stlačte tlačidlo 6 / . pripojený iPod nie je možné zapnúť alebo vypnúť.
Poznámka:
prehrávanie  Prepnutie režimu ovládania na „CONTROL iPod“ zapne
Náhodné prehrávanie Stlačte tlačidlo 5 / . pauzu prehrávania. Použite pripojený iPod na
Celkové náhodné Stalčte a podržte tlačidlo pokračovanie prehrávania.
(iba 5/ .  Následujúce operácie sú stále dostupné z prístroja, aj
prehrávanie keď je režim ovládania nastavený na „CONTROL iPod“:
iPod) - Pauza, rýchle prehrávanie dopredu/dozadu, výber

Pauza/pokračovanie Stlačte tlačidlo 4/PAUSE. skladby/kapitoly.
 Hlasitosť je možné nastaviť iba z tohto prístroja.
prehrávania
Sound Retriever Stlačte tlačidlo 3/S.Rtrv.
„1“: Efektívne pre nízke
kompresné pomery.
„2“: Efektívne pre vysoké
kompresné pomery.
Návrat do Stalčte a podržte tlačidlo

koreňového adresára .
(iba USB)*

7

Režim App Spotify®

(Režim APP nie je dostupný pre MVH-190UBG/190UB.) (MVH-190UI/190UBG/190UB sú kompatibilné iba s
Môžete použiť počúvanie aplikácie na zariadení aplikáciou Spotify nainštalovanou na prístroji iPhone.)
iPhone cez tento prístroj. V niektorých prípadoch
môžete ovládať aplikáciou z tohto prístroja. Spotify je služba distribúcie streamovanej hudby,
Pre detaily o kompatibilných zariadeniach viď. naše nesúvisiace so spoločnosťou Pioneer. Viac informácií
webové stránky. nájdete na http://www.spotify.com/.
Dôležité: Aplikácia Spotify je dostupná pre väčšinu prístrojov
Použitie aplikácií tretích strán môže vyžadovať iPhone a smartphone, pre posledné informácie o
poskytnutie osobných identifikačných informácií, či kompatibilite navštívte stránky
vytvorením užívateľského účtu alebo inak, a pre https://support.spotify.com/.
niektoré aplikácie poskytnutie geolokačných údajov. Na počúvanie Spotify počas jazdy si najprv stiahnite
Pre užívateľov iPhone aplikáciu Spotify do vášho iPhone. Môžete si ju
Táto funkcia je kompatibilná s prístrojmi iPhone a stiahnuť z iTunes App Store. Zvoľte si bezplatný účet
iPod touch s iOS 5.0 alebo vyšším. alebo prémiový (platený) účet, buď v aplikácii, alebo
Poznámka: na spotify.com. Prémiový účet vám poskytuje viac
 Spoločnosť Pioneer nie je zodpovedná za aplikáce možností, ako je offline počúvanie.

a obsah tretích strán. Obsah a funkčnosť takýchto Dôležité:
aplikácií je úplne na zodpovednosti poskytovateľa  Tento výrobok obsahuje software Spotify, ktorý je
týchto aplikácií.
pod licenciami tretích strán, ktoré je možné
Prehrávanie aplikácie cez tento prístroj vyhľadať tu:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
1. Prepojte tento prístroj s mobilným zariadením.  Pre informácie o krajinách a regiónoch, kde je
 iPhone cez USB (strana 6). možné Spotify používať sa pozrite na
https://www.spotify.com/us/select-your-country/.
2. Stlačte tlačidlo SRC/OFF pre výber "APP".
3. Ovládajte mobilné zariadenie na

zapnutie aplikácie.

Základné ovládanie

Môžete urobiť rôzne nastavenia v ponuke FUNCTION
(strana 10).

Účel Operácie
Výber stopy Stlačte tlačidlo  alebo .

Rýchle prehrávanie Stlačte a podržte tlačidlo 
dopredu alebo dozadu. alebo .
Stlačte tlačidlo BAND / .
Pauza/Pokračovanie
prehrávania

8

Počúvanie Spotify Účel Operácie
Uloženie informácií o 1. Stlačte a podržte
Pred použitím aktualizujte firmware aplikácie Spotify aktuálne prehrávanej tlačidlo 3/S.Rtrv.
na poslednú verziu. skladbe. Objaví sa „SAVE“/
1. Prepojte tento prístroj s mobilným zariadením. Vymazanie uložených „UNSAVE“.
informácií o skladbe.
 iPhone cez USB (strana 6). 2. Stlačte otočný
2. Stlačte tlačidlo SRC/OFF pre výber
ovládač M.C.
„SPOTIFY“.
3. Zapnite aplikáciu Spotify na mobilnom Poznámka:
Niektoré funkcie Spotify nemusia podľa prístroja
zariadení a začnite s prehrávaním. fungovať.

Základné operácie Použitie funkcie Pioneer ARC
APP
Môžete urobiť rôzne nastavenia v ponuke
FUNCTION (strana 10). (Funkcia Pioneer ARC APP pre iPhone nie je
dostupná pre MVH-190UBG/190UB.)
Poznámka: Môžete ovládať prístroj z aplikácie Pioneer ARC
Dostupné operácie sa môžu líšiť podľa typu obsahu APP, inštalovanej na zariadení iPhone/Android. V
(stopa/ album/ interprét/ zoznam prehrávania/ rádio), niektorých prípadoch môžete ovládať funkcie
ktorý chcete prehrávať. aplikácie, ako výber zdroja, pauzu atď. pomocou
tohto prístroja. Pre detaily o dostupných operáciách v
Účel Operácie aplikácii viď. návod k aplikácii.
Varovanie:
Preskočenie stopy. Stlačte tlačidlo  alebo .  Nepokúšajte sa ovládať aplikáciu počas riadenia.
Hľadanie súboru 1. Stlačte tlačidlo na
v zozname zobrazenie zoznamu. Pred ovládaním aplikácie zíďte z cesty a
2. Otočte ovládačom M.C. zaparkujte na bezpečnom mieste.
Pre užívateľov iPhone
pre výber požadovaného Táto funkcia je kompatibilná s prístrojmi iPhone
adresára, potom ho (iPhone 5 a vyššie) a iPod touch s iOS 8.0 alebo
stlačte na potvrdenie. vyšším. Aplikáciu Pioneer ARC APP si môžete
3. Otočte ovládačom M.C. stiahnuť z iTunes App Store.
pre výber požadovaného Pre užívateľov zariadenia Android
súbora, potom ho stlačte Táto funkcia je kompatibilná s prístrojmi, majúcimi
na potvrdenie. inštalovaný Android OS 4.1 alebo vyššie a tiež
Prehrávanie začne. podporujúcimi AOA (Android Open Accessory) 2.0.
Pauza/Pokračova- Stlačte tlačidlo 4/PAUSE. Aplikáciu Pioneer ARC APP si môžete stiahnuť z
nie prehrávania Google Play™.
Palec
hore Stlačte tlačidlo 1/ Poznámka:
(iba rádio) Niektoré Android zariadenia, pripojené cez AOA 2.0
Palec dole (iba môžu pracovať nesprávne alebo môžu vydávať zvuky
rádio) Stlačte tlačidlo 2/ podľa ich softwarového prevedenia bez ohľadu na
verziu OS.
Náhodné prehrá- Stlačte tlačidlo 5 / .
vanie (iba pre
stopy/albumy/
interprétov/zoz-
nam prehrávania)
Opakované pre- Stlačte tlačidlo 6 / .
hrávanie (iba pre
stopy/albumy/
interprétov/zoz-
nam prehrávania)
Zapnutie rádiovej 1. Stlačte a podržte
predvoľby na tlačidlo na zapnutie
základe aktuálne rádia.

prehrávanej 2. Otočte ovládačom M.C.
skladby.  Táto funkcia nemusí byť
dostupná podľa vybranej
skladby.

9Nastavenie FUNCTION Položka ponuky Popis
SEEK
Položky ponuky sa líšia podľa zdroja. "MAN", "PCH" Priradí tlačidlá / na
SAVE ladenie staníc (ručné
Položka ponuky Popis ladenie) alebo pre výber
FM SETTING Prispôsobuje úroveň UNSAVE stanice z predvoľby.
"TALK", "STANDARD", kvality zvuku podmien- Uloženie informácií o
"MUSIC" kam vysielaného signálu S.RTRV aktuálne prehrávanej
BSM FM pásma. (Dostupné skladbe do vášho
iba, keď je vybrané USB iPod hudobného zoznamu v
REGIONAL pásmo FM.) službe Spotify.
"ON", "OFF" Automaticky uloží šesť "1" (efektívne pre nízke Odstránenie informácií o
najsilnejších staníc pod kompresné pomery) skladbe, uložených v
LOCAL numerické tlačidlá (1/ "2" (efektívne pre vysoké SAVE.
až 6/ ). kompresné pomery)
"OFF" Vylepšenie
Obmedzí príjem na AUDIO BOOK komprimovaného
špecifické regionálne zvuku a obnovenie
programy, keď je iPod bohatého zvuku.
vybrané AF (hľadanie Nie je dostupné, keď je
alternatívnej frekvencie). "FASTER", "NORMAL", prehrávaný súbor FLAC.
(Dostupné iba, keď je "SLOWER"
vybrané pásmo FM.) PAUSE Zmena rýchlosti
Obmedzí ladenie staníc prehrávania. (Nie je
podľa sily signálu. dostupné, pokiaľ je v
režime ovládania vybra-
né "CONTROL iPod").
Pauza alebo pokračo-
FM: "OFF", "LV1", "LV2", vanie prehrávania.
"LV3", "LV4"
MW/LW: "OFF", "LV1", Príjem aktuálnej
"LV2" dopravnej informácie,
TA pokiaľ je dostupná.
(Dostupné iba, pokiaľ je
"ON", „OFF“ vybrané pásmo FM.)
AF Umožní prístroju prela-
"ON", "OFF" diť na inú frekvenciu,
poskytujúcu rovnakú
NEWS stanicu. (Dostupné
"ON", "OFF"
iba, keď je vybrané
pásmo FM.)

Prerušenie aktuálneho
zdroja programom
správ. (Dostupné iba,
keď je vybrané pásmo
FM.)

11

Nastavenie AUDIO Položka ponuky Popis
HPF SETTING Iba frekvencie vyššie ako

Položka ponuky Popis Limitné frekvencie: limitné frekvencie hornej
FADER* "OFF", "50HZ", pásmovej priepusti (HPF)
Nastavenie vyváženia
predných a zadných repro.. "63HZ", "80HZ", vystupujú z reproduktorov.
"100HZ", "125HZ",
BALANCE Nastavenie vyváženia ľavých
a pravých reproduktorov. "160HZ", "200HZ"

EQ SETTING Vyberte alebo prispôsobte Strmosť:
"-12", "-24"
ekvalizačnú krivku.
"SUPER BASS", "CUSTOM1" je možné SLA Nastavte úroveň hlasitosti pre
"POWERFUL", nastaviť samostatne pre "+4" až "-4" každý zdroj okrem FM.
"NATURAL", Avšak každá následujúca
"VOCAL", každý zdroj. Avšak každá kombinácia je automaticky
"CUSTOM1", nastavená na rovnaké
"CUSTOM2", následujúca kombinácia je nastavenia.
"FLAT" automaticky nastavená na  USB, iPod, ANDROID,
rovnaké nastavenia.
 USB, iPod, ANDROID, SPOTIFY a APP (iPhone)

Vyberte ekvalizačné SPOTIFY a APP (iPhone)
pásmo a úroveň pre
ďalšie prispôsobenie. "CUSTOM2" je zdieľané * Nie je dostupné, keď je "SUB.W/SUB.W" vybrané v
Pásmo ekvalizéra: nastavenie, použité pre "SP-P/O MODE" ponuky INITIAL (strana 5).
"80HZ", "250HZ", všetky zdroje. ** Nie je dostupné, keď je "REAR/REAR" vybrané v
"800HZ", "2.5KHZ", "SP-P/O MODE" ponuky INITIAL (strana 5).
"8KHZ" Ekvalizér tiež môžete *** Nie je dostupné, keď je "OFF" vybrané v "SUB.W".
Ekvalizačná úroveň: prepnúť tlačidlom
"+6" až "-6" .
(Iba pre MVH-
190UBG/190UB.)
Nastavenie SYSTEM
LOUDNESS Kompenzácia pre čistý zvuk

"OFF", "LOW", pri nízkej hlasitosti. Táto ponuka je tiež prístupná, keď je vypnuté
napájanie.
"MID", "HI"

SUB.W** "REV", Vyberte fázu subwoofera.
"NOR",
"OFF" Položka ponuky Popis
LANGUAGE
SUB.W CTRL**,*** Iba frekvencie nižšie ako „ENG“ (Anglicky) Vyberte jazyk na zobrazovanie
Limitné frekvencie: nastavené vystupujú zo „PYC“ (Rusky) textových informácií
"50HZ", "63HZ", subwoofera. „TUR“ (Turecky)
"80HZ", z komprimovaných audio
"100HZ", "125HZ", CLOCK SET
"160HZ", "200HZ" súborov.
Výstupná úroveň: 12H/24H Nastavenie hodín (strana 5).
"-24" až "+6" „12H“, „24H“ Vyberte formát času.
Strmosť:
"-12", "-24"

BASS BOOST Vyberte úroveň zosílenia
"0" až "+6" basov.

12

Položka ponuky Popis Nastavenie ILLUMINATION
AUTO PI
„ON“, „OFF“ Hľadanie iných staníc s Položka ponuky Popis
rovankým programom, aj pri DIM SETTING Zmena jasu displeja.
AUX použití stanice z predvoľby. „SYNC CLOCK“,
„ON“, „OFF“ Nastavte na „ON“ pri použití „MANUAL“ Zmena jasu displeja.
pomocného zariadenia, Rozsah nastavenia závisí na
SPOTIFY BRIGHTNESS nastavení „DIM SETTING“.
„ON“, „OFF“ pripojeného k prístroju. „1“ až „10“
MUTE MODE Nastavte na „ON“ pri použití
(iba pre služby Spotify.
MVH-190UI)
„MUTE“, Automatické stíšenie alebo
„20dB ATT“, stlmenie zvuku, keď je prijatý
„10dB ATT“ signál zo zariadenia s
PW SAVE* funkciou „MUTE“.
„ON“, „OFF“
Zníženie spotreby z batérie.
ANDROID Zapnutie zdroja je jediná
WIRED prípustná operácia, keď je
„MEMORY“, táto funkcia zapnutá.
„APP CONTROL“ Vyberte
P.APP AUTO ON zodpovedajúcu
„ON“, „OFF“ metódu pripojenia podľa
vášho Android zariadenia.
USB AUTO
„ON“, „OFF“ Vyberte „ON“ na automatické
zapnutie aplikácie Pioneer
ARC APP, keď je Android
zariadenie pripojené k tomuto
prístroju cez AOA. (Nie je
dostupné, keď je v
„ANDROID WIRED“

nastavené „MEMORY“.

Vyberte „ON“ na automatické

prepnutie na „USB“ zdroj, keď

je USB zariadenie/iPod

pripojené k tomuto prístroju.

Vyberte „OFF“ keď je USB

zariadenie/iPod pripojené k

tomuto prístroju iba na

nabíjanie.

* „PW SAVE“ je zrušené, pokiaľ je automobilová
batéria odpojená a je nutné ho znova zapnúť po
novom pripojení batérie. Keď je „PW SAVE“
nastavené na „OFF“, tak podľa metódy pripojenia
prístroj môže odoberať energiu z batérie, pokiaľ kľúč
zapalovania nemá polohu ACC (príslušenstvo).

13

Pripojenie/Inštalácia Tento prístroj

Pripojenie (1) Vstup napájacieho vodiča
(2) Zadný výstup alebo výstup subwoofera
Dôležité: (3) Predný výstup (Iba MVH-190UI)
 Pri inštalácii tohto prístroja do vozidla bez polohy ACC (4) Anténny vstup
(5) Poistka (10 A)
(príslušenstvo) na kľúči zapalovania nepripojenia (6) Vstup drôtového diaľkového ovládania (Iba MVH-
červeného vodiča k svorke, detekujúcej použitie kľúča
zapalovania, môže viesť k vybitiu batérie. 190UI)
Je možné pripojiť adaptér drôtového diaľkového
F ACC O FO ovládania (predávaný samostatne).
OF
OF Napájací vodič
N STAR
N STAR (1) Do vstupu napájacieho vodiča
TT (2) Podľa typu vozidla sa funkcia (3) a (5) môže líšiť. V tomto

ACC poloha Bez ACC polohy prípade pripojte (4) k (5) a (6) k (3).
(3) Žltá
 Použitie tohto prístroja za iných ako ďalej uvedených
podmienok môže viesť k požiaru alebo k poruche. Zálohovanie (alebo príslušenstvo)
- Automobily s 12 V batériou a záporným uzemnením. (4) Žltá
- Keď je reproduktorový výstup použitý so 4 kanálmi,
použite reproduktory cez 50 W (maximálny vstupný Pripojte k svorke trvalého napájania 12 V.
výkon) a medzi 4 Ω až 8 Ω (hodnota impedancie). (5) Červená
Nepoužívajte s týmto prístrojom reproduktory s
impedanciou 1 Ω až 3 Ω. Príslušenstvo (alebo zálohovanie)
- Keď je zadný reproduktorový výstup použitý pre 2 Ω (6) Červená
subwoofer, použite reproduktory cez 70 W
(maximálny vstupný výkon). Pripojte k svorke ovládanej kľúčom zapalovania (12 V
ss).
 Aby nedošlo ku skratu, prehriatiu alebo poruche, (7) Prepojte vodiče rovnakej farby.
dodržujte následujúce body. (8) Čierna (zemniaca kostra)
- Pred inštaláciou odpojte záporný pól batérie.
- Zaistite pripojovacie vodiče spojkami a izolačnou
páskou. Omotajte izolačnou pásku okolo vodičov,
ktoré sú v kontakte s kovovými časťami na ich
ochranu.
- Umiestnite všetky vodiče ďalej od pohyblivých častí,
ako je riadiaca páka alebo posuny sedadiel.
- Umiestnite všetky vodiče ďalej od horúcich miest,
ako je výstup kúrenia.
- Nepripojujte žltý vodič k batérii jeho pretiahnutím
otvorom do priestoru motora.
- Zaizolujte konektory nepripojených vodičov
izolačnou páskou.
- Neskracujte žiadne vodiče.
- Nikdy neodstraňujte izoláciu napájacieho vodiča
tohto prístroja za účelom napájania iného zariadenia.
Prúdová kapacita vodiča je obmedzená.
- Používajte iba poistky špecifikovaných hodnôt.
- Nikdy nepripojujte záporné vodiče reproduktorov
priamo k zemi.
- Nikdy vzájomne nespojujte záporné vodiče
niekoľkých reproduktorov .

 Keď je tento prístroj zapnutý, je cez modrobiely vodič
posielaný riadiaci signál. Pripojte tento vodič k systému
diaľkového ovládania externého zosilňovača alebo k
riadiacej svorke relé automatickej antény (max. 300 mA,
12 V ss). Pokiaľ je automobil vybavený okennou anténou,
pripojte ju k svorke napájania anténneho zosilňovača.

 Nikdy nepripojujte modrobiely vodič k svorke napájania
externého výkonového zosilňovača. Tiež ho nikdy
nepripojujte k svorke napájania automatickej antény.
Inak môže dôjsť k vybitiu batérie alebo k poruche.

 Čierny vodič je uzemňovací. Uzemňovacie vodiče tohto
prístroja a ďalších výrobkov (špeciálne vysoko prúdových
výrobkov, ako sú výkonové zosilňovače), musia byť
pripojené samostatne. Inak, pri náhodnom odpojení,
môže dôjsť k požiaru alebo k poruche.

 Grafický symbol na prístroji znamená priamy prúd.

14

(9) Modrá/biela Inštalácia
Pozícia pinu ISO konektora sa líši podľa typu vozidla.
Prepojte (9) a (11), pokiaľ je pin 5 ovládania antény. U Dôležité:
iného typu vozidla nikdy neprepojujte (9) a (11).  Pred konečnou inštaláciou skontrolujte všetky prepojenia

(10) Modrá/biela a systémy.
Pripojte k svorke systémového ovládania výkonového  Nepoužívajte neautorizované diely, pretože môže dôjsť k
zosilňovača (max. 300 mA, 12 V ss).
poruche.
(11) Modrá/biela  Konzultujte s technikom, pokiaľ inštalácia vyžaduje vŕtanie
Pripojte k svorke ovládacieho relé automatickej
antény (max. 300 mA, 12 V ss). otvorov alebo inou modifikáciou vozidla.
 Neinštalujte prístroj tam, kde:
(12) Žltá/čierna (Iba MVH-190UI)
Pokiaľ používate zariadenie s funkciou MUTE, prepojte - môže vadiť ovládaniu vozidla.
tento vodič s vodičom Audio Mute daného zariadenia. - môže spôsobiť úraz pri náhlom zastavení vozidla.
Pokiaľ nie, vodič Audio Mute nikam nepripojujte.  Polovodičový laser sa môže poškodiť, pokiaľ sa prehreje.
Inštalujte prístroj ďalej od horúcich miest, ako je výstup
(13) Reproduktorové vodiče kúrenia.
Biela: Predný ľavý (+)  Optimálna výkonnosť je zaistená pri inštalácii prístroja v
Biela/čierna: Predný ľavý (-) uhle menšom než 60°.
Sivá: Predný pravý (+)
Sivá/čierna: Predný pravý (-) 60°
Zelená: Zadný ľavý (+)
Zelená/čierna: Zadný ľavý (-)  Pri inštalácii zaistite správne chladenie prístroja
Fialová: Zadný pravý (+) alebo subwoofer (+) ponechaním voľného priestoru okolo zadného panela a
Fialová/čierna: Zadný pravý (-) alebo subwoofer (-) stočením voľných vodičov tak, aby neblokovali vetracie
otvory.
(14) ISO konektor
V niektorých vozidlách môže byť ISO konektor rozdelený Voľný priestor 5 cm
do dvoch častí. V tomto prípade pripojte obidva
konektory. 5cm

Poznámka: DIN montáž

 Zmeňte predvolenú ponuku tohto prístroja. Viď. "SP-P/O 1. Vložte dodaný montážny držiak do palubnej dosky.
MODE" (strana 5). Výstup subwoofera tohto prístroja 2. Zaistite montážny držiak na miesto tak, že
je monofónny.
skrutkovačom ohnete kovové výstupky (90°).
 Pri použití 2 Ω subwoofera pripojte subwoofer k
fialovému a fialovočiernemu vodiču tohto prístroja. 1
Nepripojujte nič k zelenému a zelenočiernemu vodiču.

Výkonový zosilňovač (predávaný
samostatne)

Urobte toto pripojenie pri použití voliteľného zosilňovača.

(1) Palubná doska 2

(2) Montážny držiak
 Uistite sa, že je prístroj bezpečne nainštalovaný na
mieste. Nestabilná inštalácia môže spôsobiť
preskakovanie zvuku alebo inú poruchu.

Pokiaľ nepoužijete dodaný montážny držiak

(1) Systémové diaľkové ovládanie 1. Vyrovnajte otvory na montážnom držiaku s otvormi
Pripojte k modrému/bielemu vodiču. na stranách prístroja na pripevnenie držiaku.

(2) Výkonový zosilňovač (predávaný samostatne) 2. Utiahnite dve skrutky na každej strane.
(3) Pripojte RCA káblom (predávaný samostatne)
(4) Do predného výstupu*
(5) Predné reproduktory*
(6) Do zadného výstupu alebo výstupu subwoofera
(7) Zadný reproduktor alebo subwoofer
* Iba pre MVH-190UI

(1) Samorezná skrutka (5 x 9 mm) (nie je v príslušenstve)
(2) Montážny držiak
(3) Palubná doska alebo konzola

15

Použitie dodaného montážneho držiaku Vybratie prístroja (inštalovaného s dodaným
Skontrolujte, že dodaný držiak zodpovedá modelu vášho montážnym držiakom)
vozidla, a potom ho priskrutkujte k prístroju podľa 1. Odoberte rámček.
následujúceho obrázku.

(1) Rámček
(2) Západka
 Odobratie predného panela umožňuje lepší prístup

k rámčeku.
 Pri pripojovaní rámčeka nasmerujte stranu so

západkou dole.

2. Vložte dodané vyťahovacie kľúče po stranách
prístroja, aby zapadli na miesto.

3. Vytiahnite prístroj z palubnej dosky.

(1) Skrutka
(2) Držiak

16

Ďalšie informácie N/A USB
Pripojené USB pamäťové zariadenie nie je podporované
Odstraňovanie porúch týmto prístrojom.

Displej sa automaticky vracia k bežnému zobrazeniu. Pripojte zariadenie vyhovujúce USB Mass
Neurobili ste 30 sekúnd žiadnu operáciu. Storage Class.
Odpojte vaše zariadenie a nahraďte ho
Urobte operáciu znova. kompatibilným USB pamäťovým zaraidením.
Rozsah opakovaného prehrávania sa neočekávane mení.
Podľa rozsahu opakovaného prehrávania sa vybraný rozsah HUB ERROR
môže zmeniť, keď vyberiete iný adresár alebo stopu alebo USB je pripojené cez USB rozbočovač, čo nie je podporo-
počas rýchleho prehrávania dopredu/dozadu. vané týmto prístrojom.

Vyberte rozsah opakovaného prehrávnia znova. Pripojte USB zariadenie priamo k tomuto
Podadresár nie je prehrávaný. prístroju pomocou USB kábla.
Podadresáre nie je možné prehrávať, keď je vybrané FLD
(opakovanie adresára). CHECK USB
USB konektor alebo USB kábel má skrat.
Vyberte iný rozsah opakovaného prehrávania.
Zvuk je prerušovaný. Skontrolujte USB konektor a USB kábel, či nie je
Pokiaľ používate zariadenie ako mobilný telefón, môže poškodený.
dochádzať k počuteľnému rušeniu. Pripojené USB pamäťové zariadenie má väčší príkon, než je
prípustné.
Umiestnite elektrické zariadenie, spôsobujúce Odpojte USB pamäťové zariadenie a nepoužívajte
rušenie, ďalej od tohto prístroja. ho. Prepnite kľúč zapalovania do polohy OFF a
znova do polohy ACC alebo ON a pripojte
Chybové hlásenia kompatibilné USB pamäťové zariadenie.
iPod pracuje správne, ale nenabíja sa.
Spoločné Uistite sa, že prepojovací kábel pre iPod nie je
skratovaný (napr. kovovým predmetom). Po
AMP ERROR kontrole prepnite kľúč zapalovania do polohy OFF a
Tento prístroj zlyhal alebo je chybné pripojenie reproduktorov. znova do polohy ON a odpojte a znova pripojte
Aktivovali sa ochranné obvody. iPod.

Skontrolujte pripojenie reproduktorov. Pokiaľ chyba ERROR-19
nezmizne ani po vypnutí/zapnutí zapalovania, Komunikačná chyba.
kontaktujte servis Pioneer.
Urobte následujúce operácie.
NO XXXX (napr. NO TITLE). alebo prehrávajte inú - Prepnite kľúč zapalovania do polohy OFF a
Chýba textová informácia.
znova do polohy ON.
Prepnite zobrazenie - Odpojte USB pamäťové zariadenie.
stopu/súbor. - Zmeňte zdroj.
Potom sa vráťte k zdroju USB.
USB pamäťové zariadenie/iPod Chyba iPod.
Odpojte kábel od prístroja iPod. Keď sa objaví
FORMAT READ hlavná ponuka iPod, pripojte iPod a resetujte ho.
Niekedy je meškanie medzi zapnutím prehrávania a
výstupom zvuku. ERROR-23
USB pamäťové zariadenie nie je správne naformátované.
Počkajte, kým hlásenie nezmizne a neozve sa zvuk.
USB pamäťové zariadenie musí byť naformátované
NO AUDIO v systéme FAT12, FAT16 alebo FAT32.
Nie sú tu žiadne skladby.
ERROR-16
Preneste audio súbory na USB pamäťové zariadenie Verzia firmware iPod je stará.
a pripojte ho.
Pripojené USB pamäťové zariadenie má zapnuté zabezpečenie. Aktualizujte verziu iPod.
Urobte inštrukcie k USB pamäťovému zariadeniu Chyba iPod.
na vypnutie zabezpečenenstva.
Odpojte kábel od prístroja iPod. Keď sa objaví
SKIPPED hlavná ponuka iPod, pripojte iPod a resetujte ho.
Pripojené USB pamäťové zariadenie obsahuje DRM
chránené súbory. STOP
V aktuálnom zozname nie sú žiadne stopy.
Chránené súbory sú preskočené.
Vyberte zoznam, obsahujúci skladby.
PROTECT
Všetky súbory na USB pamäťovom zariadení sú chránené NOT FOUND
DRM. Žiadne zodpovedajúce skladby.

Vymeňte USB pamäťové zariadenie. Preneste skladby do prístroja iPod.

17

Aplikácie Upozornenie:
 Spločnosť Pioneer negarantuje kompatibilitu so všetkými
START UP APP
Aplikácia nie je zapnutá. USB pamäťovými zariadeniami a nenesie žiadnu
zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát z mediálnych
Ovládajte mobilné zariadenie na zapnutie aplikácie prehrávačov, smartphonov alebo iných prístrojov pri
použití s týmto zariadením.
Spotify  Nenechávajte USB pamäťové zariadenie na miestach s
vysokou teplotou.
CHECK APP
Spojenie s aplikáciou Spotify zlyhalo. Súbory WMA

Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke. Prípona súboru: .wma
Bitová rýchlosť: 48 kbit/s až 320 kbit/s (CBR), 48 kbit/s až
Rady k manipulácii 384 kbit/s (VBR)
USB pamäťové zariadenie Vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Windows Media™ Audio Professional, Lossless, Voice/DRM
 Pripojenie cez USB rozbočovač nie je podporované. Stream/Stream s videom: Nekompatibilné
 Počas jazdy poriadne zaistite USB pamäťové
Súbory MP3
zariadenie. Nenechajte USB pamäťové zariadenie
spadnúť na podlahu, kde môže byť zachytené pod Prípona súboru: .mp3
plynový alebo brzdový pedál. Bitová rýchlosť: 8 kbit/s až 320 kbit/s (CBR), VBR
 Podľa USB pamäťového zariadenia môžu vzniknúť Vzorkovacie frekvencie: 8 kHz až 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz,
následujúce problémy: 48 kHz na zdôraznenie)
- Operácie sa môžu líšiť. Kompatibilné verzie ID3 Tag: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 Tag
- Pamäťové zariadenie nemusí byť rozpoznané. verzia 2.x má prednosť pred verziou 1.x)
- Súbory nemusia byť správne prehrávané. M3u zoznam prehrávania: Nekompatibilné
- Zariadenie môže spôsobovať počuteľné rušenie pri MP3i (MP3 interaktívne), mp3 PRO: Nekompatibilné

počúvaní tunera. Súbory WAV

iPod  Súbory formátu WAV nie je možné pripojiť cez MTP.
Prípona súboru: .wav
 Nenechávajte iPod na miestach s vysokou teplotou. Kvantizačné bity: 8 a 16 (LPCM), 4 (MSADPCM)
 Počas jazdy iPod pevne zaistite. Nenechajte iPod Vzorkovacie frekvencie: 16 kHz až 48 kHz (LPCM),
22.05 kHz a 44.1 kHz (MS ADPCM)
spadnúť na podlahu, kde sa môže zachytiť pod plynový
alebo brzdový pedál. Súbory FLAC
 Nastavenie prístroja iPod, ako ekvalizér a opakované
prehrávanie, sa automaticky zmení, keď je iPod  Súbory formátu FLAC nie je možné pripojiť cez MTP.
pripojený k tomuto prístroju. Akonáhle je iPod odpojený,  Súbory FLAC nemusí byť možné prehrávať podľa
nastavenie sa vrái k pôvodným hodnotám.
 Nekompatibilný text, uložený na prístroji iPod, sa na použitého enkodéru.
tomto prístroji nezobrazí. Prípona súboru: .flac
Vzorkovacie frekvencie:
Kompatibilita s komprimovaným zvukom 8/11.025/12./16/22.05/24/32/44.1/48 kHz
Kvantizačná bitová rýchlosť: 16 bitov
 Iba prvých 32 znakov je možné zobraziť ako názov súbora Režim kanálov: 1/2 kanály
(vrátane prípony súbora) alebo ako názov adresára.
USB zariadenie
 Tento prístroj nemusí pracovať správne podľa aplikácie,
použitej na kódovanie WMA súborov.  Môže tu byť malé meškanie na začiatku prehrávania
audio súborov, uložených na USB pamäťovom
 Môže tu byť malé meškanie na začiatku prehrávania zariadení, ktoré obsahuje zložitú štruktúru adresárov.
audio súborov, obsahujúcih obrazové dáta alebo audio
súborov uložených na USB pamäťovom zariadení, ktoré Hierarchia prehrávateľných adresárov: až osem vrstiev
obsahuje zložitú štruktúru adresárov. (praktická hierarchia je menej ako dve vrstvy).
Prehrávateľné adresáre: až do 500
 Ruský text na zobrazenie na tomto prístroji by mal byť Prehrávateľné súbory: až do 15000
kódovaný v jednej z následujúcich znakových sád: Prehrávanie chránených súborov: Nekompatibilné
- Unicode (UTF-8, UTF-16) USB pamäťové zariadenie s viacerými oddielmi: Je možné
- Znaková sada iná než Unicode, ktorá je použitá v prehrávať iba prvý oddiel
prostredí Windows a je nastavená na ruštinu.

18

Kompatibilita s prístrojmi iPod Sekvencie audio súborov

Tento prístroj podporuje iba následujúce modely iPod. Užívateľ nemôže priradiť čísla adresárov a špecifikovať
Podporované verzie softwaru iPod sú uvedené nižšie. poradie prehrávania na tomto prístroji. Sekvencie audio
Staršie verzie nemusia byť podporované. súborov závisí na pripojenom zariadení. Pamätajte, že
skryté súbory na USB zariadení nie je možné prehrávať.
Vyrobené pre Príklad hierarchie
 iPod touch (1. až 6. generácie)
 iPod classic 01 Adresár
 iPod with video 02 Komprimovaný audio súbor
 iPod nano (1. až 7. generácie) 01 až 05: číslo adresára
 iPhone 6s 03 (1) až (6): Sekvencie prehrávania
 iPhone 6s Plus 04
 iPhone 6
 iPhone 6 Plus 05
 iPhone 5s
 iPhone 5c Úroveň 1 2 3 4
 iPhone 5
 iPhone 4s Ruská znaková sada
 iPhone 4
 iPhone 3GS D: C D: C D: C D: C D: C
 iPhone 3G :А :Б :В
 iPhone : Е, Ё :Ж :З :Г :Д
:Л :М :Н
 Operácie sa môžu líšiť podľa generácie a/alebo verzie :Р :С :Т : И, Й : К
software iPod.
:Ч :О :П
 Utívatelia iPod s Lighting Connector by mali použiť kábel
:Э :У :Ф
Lighting  USB (dodávaný s prístrojom iPod).
:Х :Ц : Ш, :Ъ
 Utívatelia iPod s Dock Connector by mali použiť kábel Щ
CD-IU51. Pre detaily sa obráťte na predajcu.
:Ы :Ь :Ю :Я
 Kompatibilita so súbormi/formátmi viď. návod k prístroju
iPod. D: Zobrazenie C: Znak

 Audiobook, Podcats: Kompatibilné

Upozornenie:
Spoločnosť Pioneer nenesie žiadnu zodpovednosť za
stratu dát z prístroja iPod, aj keď k nej dôjde pri použití s
týmto zariadením.

19

Copyright a obchodné značky Android & Google Play
Android, Google Play a logo Google Play sú obchodné
iTunes značky spoločnosti Google, Inc.

Apple a iTunes sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc., Spotify®
registrované v USA a ďalších krajinách. SPOTIFY a logo Spotify patria medzi registrované obchodné
značky spoločnosti SPotify AB. Je vyžadované kompatibilné
WMA mobilné digitálne zariadenie a prémiový prístup. Viď.
https://www.spotify.com.
Windows Media je buď registrovaná obchodná značka alebo
obchodná značka spoločnosti Microsoft Corporation v USA Špecifikácia
a/alebo ďalších krajinách.
Tento prístroj obsahuje technológiu vlastnenú spoločnosťou Všeobecná
Microsoft Corporation a nie je možné ho používať alebo dis-
tribuovať bez licencie spoločnosti Microsoft Licensing, Inc. Zdroj napájania.............................. 14.4 V ss (prípustné 10.8 - 15.1 V)
Uzemňovací systém ..................... Negativne
FLAC Maximálna prúdová spotreba ....... 10.0 A
Rozmery (Š x V x
Copyright © 2000 – 2009 Josh Coalson H) DIN
Copyright © 2011 – 2013 Xiph.Org Foundation Chassis.......................................... 178 x 50 x 97 mm
Redistribúcia a použitie v zdrojovej alebo binárnej forme, s Panel ............................................. 188 x 58 x 17 mm
alebo bez modifikácie, je povolené za splnenia D
následujúcich podmienok: Chassis.......................................... 178 x 50 x 97 mm
- Redistribúcia zdrojového kódu musí obsahovať Panel ............................................. 170 x 46 x 17 mm
Hmotnosť ....................................... 0.5 kg
predchádzajúcu copyrightovú poznámku, tento zoznam
podmienok a následujúce zrieknutie sa zodpovednosti. Audio
- Redistribúcia v binárnej forme musí reprodukovať
predchádzajúcu copyrightovú poznámku, tento zoznam Maximálny výstupný výkon
podmienok a následujúce zrieknutie sa zodpovednosti ....................................................... 50 W x 4 kanály/4 Ω (bez subwoofera)
v dokumentácii a/alebo inom materiály, poskytovanom ....................................................... 50 W x 2 kanály/4 Ω
s distribúciou.
- Ani meno Xiph.org Foundation ani mená ich + 70 W x 1 kanál/2 Ω (pre subwoofer)
prispievateľov nesmú byť použité na podporu alebo Trvalý výstupný výkon ................... 22 W x 4 (50 Hz až 15000 Hz,
propagáciu výrobkov, odvodených od ich softwaru, bez
špecifického predchádzajúceho písomného súhlasu. 5% CHZ, záťaž 4 Ω, budené obidva kanály)
Zaťažovacia impedancia ................ 4 Ω (prípustná 4 Ω až 8 Ω)
TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVANÝ DRŽITEĽOVI Maximálna výstupná úroveň výstupu predzosilňovača
AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATEĽOVI „AKO JE“ A ....................................................... 2.0 V
AKÁKOĽVEK VYJÁDRENÁ ALEBO PREDPOKLADANÁ Krivka Loudness........................... +10 dB (100 Hz), +6.5 dB (10 kHz)
ZÁRUKA, VRÁTANE, ALE NIE LEN, PREDPOKLADANÁ
ZÁRUKA PREDAJNOSTI A SPÔSOBILOSTI PRE URČITÉ (hlasitosť: -30 dB)
ÚČELY JE VYLÚČENÁ. V ŽIADNOM PRÍPADE NIE SÚ Ekvalizér (5-pásmový grafický ekvalizér):
SPOLOČNOSŤ ALEBO PRISPIEVATELIA ZODPOVEDNÍ Frekvencie:.................................... 80 Hz/250 Hz/800 Hz/2.5 kHz/8 kHz
ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, Ekvalizačný rozsah: ...................... +/- 12 dB (krok 2 dB)
ŠPECIÁLNE, PRÍKLADNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY Subwoofer (mono):
(VRÁTANE, ALE NIE LEN, SPROSTREDKOVANIE Frekvencie:.................................... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/
NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB, STRATY
POUŽITIA, DÁT ALEBO ZISKU, ALEBO PRERUŠENIE 160 Hz/200 Hz
PODNIKANIA), VZNIKNUTÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM Strmosť ........................................ -12 dB/oktávu, -24 dB/na oktávu
Z POUŽITIA TOHTO SOFTWARU, AJ KEĎ BOLA Zisk ................................................ +6 dB až -24 dB
AVIZOVÁNA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD. Fáze ............................................... Normálna/Otočená
iPod a iPhone
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch sú USB
obchodné značky spoločnosti Apple, Inc., registrované v
USA a ďalších krajinách. Špecifikácia USB štandardu ......... USB 2.0 full speed
Lighting je obchodná značka spoločnosti Apple, Inc. Maximálny prúd.............................. 1 A
USB Protokol
„Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamená, že ....................................................... MSC (Mass Storage Class)
elektronické zariadenie bolo navrhnuté na pripojenie ....................................................... MTP (Media Transfer Protocol)
prístroja iPod alebo iPhone a bolo certifikované výrobcom, ....................................................... AOA (Android Open Accessory) 2.0
že splňuje štandardy Apple. Spoločnosť Apple nie je Systém súborov ............................ FAT12, FAT16, FAT32
zodpovedná za operácie tohto prístroja a za to, že splňuje Formát MP3 dekódovania ............. MPEG-1&2 Audio Layer 3
všetky bezpečnosté štandardy. Formát WMA dekódovania............ Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12
Pamätajte, že použitie tohto príslušenstva s iPod alebo
iPhone môže ovplyvňovať bezdrôtovú výkonnosť. (2-kanálové audio)
(Windows Media Player)
Formát FLAC dekódovania............ v1.3.0 (Free Lossless Audio Codec)
Formát WMA signálu..................... Lineárne PCM & MS ADPCM
(bez kompresie)

20


Click to View FlipBook Version
Previous Book
05-16 (1)
Next Book
Buy Online Best Quality of Laptop Adapter in Delhi, India_