The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-15 11:53:08

Pioneer BDP-140, BDP-440 CZ

Pioneer BDP-140, BDP-440 CZ

BDP-440
BDP-140

Návod k použití

VÝSTRAHA

Výrobek je vybaven laserem
Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. Neotvírejte a

nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi.

NEBEZPEČÍ

Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Chraňte se
před přímým zásahem laserového paprsku.

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Upozornění:
Při přehrávání dvouvrstvých disků může dojít při zaostřování stopy snímacího zařízení z jedné do druhé vrstvy ke
krátkodobému přerušení reprodukce. Toto není závada.

Důležité
Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost "nebezpečného napětí" v přístroji, které může
způsobit úraz.

VAROVÁNÍ:
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryty přístroje. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné
části. Vždy vyhledejte odbornou opravnu.
Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace
týkající se použití a údržby přístroje.

Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace,
týkající se použití a údržby přístroje.

Výměnu vidlice napájecího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Varování:
Tento přístroj není vodotěsný. Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj
dešti nebo vlhkosti a nestavte do blízkosti přístroje nádoby s tekutinou jako jsou květinové vázy, kosmetické a
lékařské přípravky atd.

Upozornění k větrání:
Při instalaci tohoto přístroje zajistěte kolem něj volný prostor pro správné větrání (nejméně 10 cm nahoře, vzadu a
na každé straně).

-2-

Varování:
Otvory a štěrbiny na přístrojové skříni slouží pro větrání a zajištění spolehlivé funkce přístroje a chrání ho před
přehřátím a brání nebezpečí požáru, takže otvory nesmějí být nikdy blokovány nebo zakryty např. novinami, látkou
atd. Také nestavte přístroj na silný koberec, pohovku atd.

Varování:
Na přístroj nestavte žádné zdroje ohně, jako např. svíčky. Pokud by došlo k jejich pádu na přístroj, může dojít
k požáru.

Operační prostředí
Operační teplota a vlhkost prostředí:
+5° C - +35° C, méně jak 85% relativní vlhkosti (chladící otvory nejsou blokované).
Neinstalujte přístroj v následujících místech:
• Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo silnému umělému osvětlení.
• Místa vystavená vysoké vlhkosti nebo špatně větraná místa.

Při likvidaci vybitých baterií se řiďte místními předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem.

Upozornění:

Tlačítko napájení STANDBY/ON v poloze vypnuto neodděluje přístroj kompletně od sítě, proto instalujte přístroj
na místa, kde lze v případě nutnosti odpojit napájecí kabel od sítě. Vidlice napájecí kabelu by měla být odpojena
od sítě, pokud necháváte přístroj dlouhou dobu bez použití.

Tento výrobek je určený pro domácí použití. Závada v důsledku jiného než domácího použití (např. dlouhodobé
používání pro obchodní účely v restauraci nebo použití v automobilu nebo na lodi) nebude provedeno v rámci
záruky zdarma a bude zpoplatněno.

Upozornění k napájecímu kabelu
Napájecí kabel vždy připojujte a odpojujte za vidlici. Nikdy netahejte za vlastní kabel a nedotýkejte se kabelu máte-
li mokré ruce, protože může dojít ke zkratu nebo k úrazu elektrickým proudem. Nestavte na kabel žádné předměty
a nepřiskřípněte kabel. Nedělejte na kabelu uzle a nespojujte ho s žádným jiným kabelem. Kabel musí být veden
tak, aby se po něm nešlapalo. Porušení kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Čas od času
kabel zkontrolujte. Naleznete-li nějaké porušení, vyhledejte odbornou opravnu nebo prodejnu a požádejte o jeho
výměnu.

Informace pro uživatele o sběru a likvidaci starého zařízení a použitých baterií

(Symbol pro zařízení) (Příklady symbolů pro baterie)

Tyto symboly na přístroji, obalu a/nebo v doprovodné

dokumentaci znamenají, že použité elektrické a

elektronické přístroje a baterie by neměly být

vyhazovány do směsného komunálního odpadu.

Pro správnou manipulaci, obnovu a recyklaci starých

produktů a použitých baterií využijte sběrná místa Pb

v souladu s platnou legislativou.

Správnou likvidací těchto produktů a baterií pomůžete chránit hodnotné zdroje a zabráníte potencionálním

negativním vlivům na lidské zdraví a prostředí, ke kterým může jinak dojít z důvodu nesprávné manipulace

s odpadem.

Pro více informací o sběru a recyklaci starých produktů a baterií se obraťte na sběrná místa nebo prodejny, kde

jste produkty zakoupili.

Tyto symboly jsou platné pouze pro evropský region.

Upozornění k 3D sledování

• Pokud při sledování 3D obrazu zaznamenáte, že se necítíte dobře, ukončete sledování.

• Děti, především mladší 6 let, mohou být více citlivé, takže je nutné je během sledování 3D obrazu
pozorovat, zda se cítí dobře.

• Při sledování 3D obrazu pravidelně odpočívejte.
Dlouhodobé sledování 3D obrazu může způsobit pocitové problémy.

-3-

Obsah Funkce přehrávání............................................31
Použití nabídky FUNCTION .............................32
1 Než začnete ....................................................... 5
Kontrola příslušenství......................................... 5 Přehrávání od specifikovaného času
Vložení baterií do dálkového ovladače .......... 5 (Časové hledání)...........................................32
Aktualizace softwaru .......................................... 6 Přehrávání specifikovaného titulu, kapitoly
O ovládání tohoto přehrávače nebo stopy (Hledání).....................................32
z mobilního zařízení (iPod, iPhone, iPad atd.)... 6 Přehrávání specifikovaného rozsahu disku,
Typy disků/souborů, které lze přehrávat............ 7 titulů nebo kapitol (stop/souborů)
Přehrávatelné disky ........................................ 7 v náhodném pořadí .......................................33
Přehrávatelné soubory ................................. 10 Pokračující přehrávání od specifikovaného
Názvy a funkce částí ........................................ 11 místa (Přehrávání s pokračujícím
Dálkový ovladač ........................................... 11 sledováním) ......................................................33
Čelní panel ....................................................... 13
Zadní panel ...................................................... 14 5 Přehrávání z galérie domácích médií............34
Potěšte se s galérií domácích médií ................34
2 Propojení ......................................................... 15 O síťovém přehrávání ...................................34
Připojení s použitím HDMI kabelu.................... 15 DLNA hledání ...................................................36
O HDMI......................................................... 15 Přehrávání disku/USB ......................................36
O funkci ovládání přes HDMI ........................... 16 Přehrávání obrazových souborů...................36
Pro použití funkce ovládání přes HDMI........ 16 Přehrávání v požadovaném pořadí (Seznam
Co můžete s funkcí ovládání přehrávání HMG)..............................................36
přes HDMI dělat............................................ 16 Přidání stop/souborů.....................................36
Připojení TV .................................................. 18 Přehrávání seznamu přehrávání HMG .........37
Připojení k AV receiveru nebo zesilovači ..... 18 Vymazání stop/souborů ze seznamu
Připojení video a audio kabelů......................... 19 přehrávání HMG ...........................................37
Připojení TV s použitím video/audio kabelu . 19
Připojení AV receiveru nebo zesilovače 6 Přehrávání webového obsahu .......................38
s použitím optického digitálního Dostupný webový obsah ..................................38
audio kabelu ................................................. 19 Přehrávání položek .......................................38
Připojení komponentů k USB konektoru .......... 20
O USB paměťových zařízeních .................... 20 7 Pokročilé nastavení ........................................39
Připojení USB paměťového zařízení............ 20 Změna nastavení..............................................39
Připojení k síti přes konektor LAN.................... 21 Ovládání nabídky Initial Setup ......................39
Připojení k bezdrátové síti LAN........................ 21 Obnovení všech nastavení na výchozí
Připojení napájecího kabelu............................. 22 tovární nastavení ..........................................46
Tabulka kódů jazyků a tabulka kódů
3 Než začnete ..................................................... 23 zemí/oblastí...................................................47
Provedení nastavení pomocí nabídky Setup
Navigator .......................................................... 23 8 Další informace ...............................................48
Ovládání TV dálkovým ovladačem přehrávače24 Licence .............................................................48
Seznam přednastavených kódů TV ............. 24 Upozornění k použití.........................................53
Přenášení přehrávače...................................53
4 Přehrávání ....................................................... 26 Místo instalace ..............................................53
Přehrávání disků nebo souborů ....................... 26 Vypnutí napájení, když nebudete přehrávač
Skenování vpřed a vzad............................... 27 používat.........................................................53
Přehrávání specifikovaných titulů, Kondenzace vlhkosti .....................................53
kapitol nebo stop .......................................... 27 Čištění přehrávače........................................53
Přeskočení obsahu....................................... 27 Upozornění k umístění přehrávače
Pomalé přehrávání ....................................... 27 do skříňky se skleněnými dvířky ...................53
Krokování vpřed a vzad................................ 27 Čištění snímací čočky ...................................53
Opakované přehrávání specifikované Manipulace s disky........................................53
části titulu nebo stopy (A-B opakování)........ 27 Odstraňování závad .........................................54
Opakované přehrávání................................. 27 Přehrávání.....................................................54
Přehrávání v požadovaném pořadí Funkce Control..............................................57
(Naprogramované přehrávání) ..................... 28 Síť..................................................................57
Vytvoření záložky ......................................... 28 Ostatní...........................................................58
Zvětšení obrazu............................................ 28 Slovníček ..........................................................59
Zobrazení náhledů obrázků.......................... 28
Přepnutí úhlu kamery ................................... 28 Specifikace..........................................................61
Přepnutí titulků.............................................. 29
Zobrazení informací o disku ......................... 29
Přepnutí zvuku a sekundárního zvuku ......... 29
Přepnutí sekundárního videa ....................... 30
Použití funkcí BONUSVIEW nebo BD-LIVE. 30

-4-

1 Než začnete Varování:
• Nepoužívejte a neskladujte baterie na přímém
Kontrola příslušenství
slunci nebo na extrémně horkých místech, jako
• Dálkový ovladač x1 uvnitř automobilu nebo blízko topení. Jinak může
• Video/audio kabel (žlutý/bílý/červený konektor) x1 dojít k vytečení baterií, jejich přehřátí, explozi
• Baterie AAA/R03 x2 nebo způsobení požáru. Rovněž se tím snižuje
• Záruční list výkonnost baterií.
• Napájecí kabel
• Návod k použití Upozornění:
• Nepoužívejte jiné než specifikované baterie. Také
Vložení baterií do dálkového ovladače
1. Otevřete zadní kryt. nepoužívejte novou baterii současně se starou
baterií.
Lehce stiskněte v této • Při vkládání baterií do dálkového ovladače se
části a posuňte ve vložte ve správném směru, podle vyznačené
směru šipky. polarity (+ a -).
• Baterie nezahřívejte, nerozebírejte nebo
2. Vložte baterie (AAA/R03 x 2). nevhazujte do ohně nebo do vody.
Vložte baterie podle obrázku. • Nepožívejte různé druhy baterií - i když mohou
vypadat stejně, různé baterie mohou mít různé
napětí.
• Pokud nebudete dálkový ovladač dlouhou dobu
používat (více jak 1 měsíc), vyjměte z něj baterie,
aby nedošlo k jejich vytečení do bateriového
prostoru. Pokud baterie vytečou, bateriový prostor
pečlivě vyčistěte a vložte nové baterie.
• Při likvidaci vybitých baterií se řiďte místními
předpisy pro manipulaci s nebezpečným
odpadem.

Stranu (-) vložte jako
první.

3. Zavřete zadní kryt.
Kryt zavřete pevně (musí být slyšet cvaknutí).

Baterie dodávané s přehrávačem jsou pouze pro
kontrolu funkcí a nemusí dlouho vydržet.
Doporučujeme použít alkalické baterie, které mají
dlouhou životnost.

-5-

Aktualizace softwaru

Informace o tomto produktu najdete na webových
stránkách Pioneer. Podívejte se na webové stránky
pro získání aktualizace softwaru a servisních
informací o vašem Blu-ray přehrávači.
V Evropě:
http://www.pioneer.eu

O ovládání tohoto přehrávače z mobilního
zařízení (iPod, iPhone, iPad atd.)

Tento přehrávač lze ovládat z mobilního zařízení po
nainstalování speciální aplikace do mobilního
zařízení.
Pro detaily se podívejte na webové stránky Pioneer.
Tato speciální aplikace se může změnit nebo může
být ukončena bez upozornění.

-6-

Typy disků/souborů, které lze přehrávat

Přehrávatelné disky

Lze přehrávat disky, označené následujícím logem.

Upozornění:
• Lze přehrávat pouze finalizované disky.

Typ disku Logo Aplikační formát

1. Disky, na který jsou nahrané video, foto nebo audio soubory. Tento přehrávač nepodporuje disky se
záznamem multisession nebo multiborder.

2. Včetně dvouvrstvých disků.
3. Pouze BDP-440.
4. Finalizujte je před přehráváním v tomto přehrávači.
5. Disky DVD-R for Authoring (3.95 a 4.7 GB) nelze přehrávat.
6. Včetně formátu AVCHD.
7. Včetně formátu AVCREC.
8. Disky DVD-RW verze 1.0 nelze přehrávat.
9. Včetně Video CD

-7-

• „Blu-ray Disc“ a jsou obchodní značky. • Přehrávání BD

• je obchodní značka společnosti DVD • Lze přehrávat disky BD (BDMV), kompatibilní
Format/Logo Licensing Corporation. s následujícími formáty.
- Formát Blu-ray Disc Read-Only (ROM) verze
• Jména společností a produktů zde zmíněná jsou 2
obchodní značky nebo registrované obchodní - Formát Blu-ray Disc Recordable (R) verze 2
značky jednotlivých vlastníků. - Formát Blu-ray Disc Rewritable (RE) verze 3

• Disky, které nelze přehrávat Tento přehrávač podporuje BD-ROM profil 5.

• HD DVD „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ jsou obchodní
• Disky DVD-RAM značky společnosti Blu-ray Disc Association.

Je možné, že některé disky jiné než zde uvedené také Lze použít funkce BONUSVIEW, jako přehrávání
nebude možné přehrávat. sekundárního videa (obraz-v-obraze) a
sekundárního zvuku. Data použitá pro funkce
Poznámka: BONUSVIEW (data sekundárního videa (obrazu-
• Některé disky nemusí být možné přehrávat, i když v-obraze) a sekundární zvuku) mohou být uložena
v úložišti. Pro detaily o přehrávání sekundárního
jsou označené některou z předchozích značek. videa a zvuku viz. návod k disku.
• Pro přehrávání 8 cm disků vložte disk do
„BONUSVIEW“ je obchodní značka společnosti
prohlubně pro 8 cm disky uprostřed nosiče disku. Blu-ray Disc Association.
Není nutný adaptér. 8 cm disky BD-ROM nelze
přehrávat. Funkce BD-LIVE, jako stažení filmových
upoutávek nebo dalších jazykových verzí zvuku
• O audio formátech nebo titulků a přehrávání online her lze využít při
připojení k Internetu. Data nahraná funkcemi BD-
Tento přehrávač podporuje následující audio formáty: LIVE (jako upoutávky) jsou uložena v úložišti. Pro
detaily o funkcích BD-LIVE viz. návod k disku.
• Dolby TrueHD
• Dolby Digital Plus Logo „BD-LIVE“ je obchodní značka společnosti
• Dolby Digital Blu-ray Disc Association.
• DTS-HD Master Audio
• DTS-HD High Resolution Audio
• DTS Digital Surround
• MPEG Audio (AAC)
• Lineární PCM

Pro poslech surroundového zvuku Dolby TrueHD,
Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master
Audio a DTS-HD High Resolution Audio je
doporučeno připojit tento přehrávač k AV receiveru
nebo zesilovači kompatibilnímu s těmito audio formáty
pomocí HDMI kabelu. Po vložení BD disku,
obsahujícího zvuk v jednom z těchto audio formátů
vyberte audio formát z nabídky na obrazovce.

Vyráběno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojité-D jsou obchodní značky
společnosti Dolby Laboratories.

Vyráběno v licenci pod U.S. patenty #: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929;
7,212,872 & dalšími U.S. nebo světovými patenty
vydanými & zažádanými. DTS je registrovaná
obchodní značka a loga DTS, symboly, DTS-HD a
DTS-HD Master Audio \ Essential jsou obchodní
značky společnosti DTS, Inc. Produkt obsahuje
software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

-8-

S disky BD-ROM je možné použít aplikace BD-J • O číslech regionů
(Java) pro vytvoření vysoce interaktivních titulů,
obsahujících například hry. Přehrávače disků Blu-ray a disky BD-ROM a DVD-
Video mají přiřazená čísla regionů podle regionu, ve
Oracle a Java jsou registrované obchodní značky kterém se prodávají.
společnosti Oracle a/nebo jejích poboček. Ostatní
názvy mohou být obchodní značky jednotlivých Čísla regionů tohoto přehrávače jsou:
vlastníků. • BD-ROM: B
• Lze přehrávat disky BD (BDAV), kompatibilní • DVD-Video: 2
s následujícími formáty.
- Formát Blu-ray Disc Recordable (R) verze 1 Disky neobsahující tato čísla regionu nelze přehrávat.
- Formát Blu-ray Disc Rewritable (RE) verze 2 Disky přehrávatelné na tomto přehrávači jsou
následující:
• Přehrávání DVD
• BD: B (obsahující B) a ALL
Toto logo indikuje kompatibilitu přehrávání s disky • DVD: 2 (obsahující 2) a ALL
DVD-RW, nahranými ve formátu VR (Video
Recording). Však pro disky nahrané s kódování • Přehrávání CD
„pouze jednoho záznamu“ lze přehrávání provádět
pouze s CPRM kompatibilním zařízením. CD chráněná proti kopírování: Tento přehrávač
AVCHD je formát záznamu s vysokým rozlišením vyhovuje specifikaci formátu Audio CD. Tento
(HD) na digitálních videokamerách nahrávajících přehrávač nepodporuje přehrávání nebo funkce disků,
vysoké rozlišení na určitá média s použitím vysoce které nevyhovují této specifikaci.
účinné kódovací technologie.
• Přehrávání duálních disků
„AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou obchodní značky
společnosti Panasonic Corporation a Sony Duální disky jsou nové dvoustranné disky, kdy jedna
Corporation. strana obsahuje DVD obsah – video, audio atd. - a
druhá strana obsahuje ne-DVD obsah, například
digitální audio materiál.

DVD stranu duálních disků lze v tomto přístroji
přehrávat (kromě obsahu DVD-Audio).

Ne-DVD audio strana disku není kompatibilní s tímto
přehrávačem.

Je možné, že při vkládání nebo vyjímání duálního
disku se opačná strana než přehrávaná může
poškrábat. Poškrábané disky nemusí být možné
přehrávat.

Pro více informací o specifikaci duálních disků se
obraťte na jejich výrobce či prodejce.

„AVCRE“ a jsou obchodní značky.

-9-

ého pro vytvoření disku. Nahrávejte disky • Podporované formáty filmových souborů
rávném formátu. Více informací viz. návod
žitému softwaru. • DivX Plus HD

sí být možné přehrávat disky nahrané DivX Certified® pro přehrávání videa DivX® a D
žitím počítače nebo BD/DVD rekordéru. HD (H.264/MKV) až do 1080p HD včetně p
e to být z různých důvodů, včetně vlastností obsahu.

poškrábání, nečistot na disku, nečistot na O DivX Video: DivX® je digitální video formát
přehrávače, kondenzace vlhkosti atd.) společností DivX, Inc. Toto je oficiální DivX
zařízení, které přehrává DivX video. Navštiv
deo, audio a obrazových souborech a stránky divx.com pro více informací a softwaro
ářích pro konverzi vašich souborů na DivX video.

obrazové soubory lze přehrávat na tomto O DivX Video-on-Demand: Toto DivX Certified
i pokud jsou adresáři na disku nebo USB musí být pro přehrávání koupených DivX Video-o
ytvořeny podle následujícího popisu. (VOD) filmů. Pro získání registračního kódu na
VOD sekci v nabídce nastavení vašeho zař
uktury adresářů: provést registraci najdete na webových
vod.divx.com.
adresář
DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD a přís
pg/001.mp3 * jsou obchodní značky společnosti DivX, Inc. a js
v licenci.
g/xxx.mp3 Folder *
er Poznámka:
001.jpg/001.mp3 • Toto DivX® certifikované zařízení

xxx.jpg/xxx.mp3 zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat o
Video-on-Demand (VOD). Nejprve vygene
001.jpg/001.mp3 VOD registrační kód vašeho zařízení a t
během registračního procesu.
xxx.jpg/xxx.mp3 * (Důležité: Obsah DivX VOD je chráněný
DivX DRM (správa digitálních dat), kter
er 001.jpg/001.mp3 * přehrávání na registrovaná DivX certifikovan
Pokud se pokusíte přehrávat obsah D
xxx.jpg/xxx.mp3 neautorizovaný pro vaše zařízení, zobrazí
Authorization Error a obsah nepůjde přehrát
adresářů a souborů v jednom adresáři na www.divx.com/vod.
kořenového adresáře) je omezeno na - DivX registrační kód tohoto přehrávače

256. Také zachovejte počet úrovní HOME MENU Æ Initial Setup Æ Playba
maximálně 5. VOD DRM Æ Registration Code (strana
- Některé DivX VOD soubory mají ome
a: přehrávání. Když je takový soubor pře
y soubor a adresářů zobrazené na tomto tomto přehrávači, zobrazí se zbývajíc
ávači se mohou lišit od zobrazení na počet přehrávání. Soubory, pro které
či. počet přehrávání dosáhl hodnoty 0, nelz
(zobrazí se „Rental Expired“). Soub
atelné soubory nemají počet přehrávání omezený, lze
kolikrát chcete (zbývající počet přeh
ávat filmové, obrazové a hudební soubory, nezobrazuje).
a discích DVD a CD.

• MKV Názvy a funkce částí 19
20
Lze přehrávat soubory MKV. Dálkový ovladač
- MKV je formát souborů, který umožňuje uložit do 21
1
jednoho souboru několik audio a video souborů. 2 22
- Soubory, které lze přehrávat, jsou následující: 23
3 24
Rozlišení: Až do 1280 x 720 25
Přípona: „.mkv“ nebo „.MKV“ 4
5 26
• Windows Media™ Video (WMV) 6
7 27
Lze přehrávat soubory Windows Media™ Video (WMV). 8
• Soubory, které lze přehrávat, jsou následující: 28
9 29
- Rozlišení: Až do 1280 x 720 30
- Přípona: „.wmv“ nebo „.WMV“ 10 31
• Soubory kódované pomocí Windows Media™ Encoder 32
9 series jsou podporovány. 11 33
• Windows Media je buď registrovaná obchodní značka 12 34
nebo obchodní značka společnosti Microsoft 13 35
Corporation v USA a/nebo dalších zemích. 14 36
• Tento produkt obsahuje technologii vlastněnou 15 37
společností Microsoft Corporation a nelze ho používat 38
nebo distribuovat bez licence společnosti Microsoft 16
Licensing, Inc. 17
18
• Podporované formáty obrazových souborů
1. Tlačítko STANDBY/ON – Stiskněte pro zapnutí a
• JPEG vypnutí napájení.
• HD JPEG
• Progressive JPEG 2. Tlačítko CONTINUED – Použijte pro přehrávání od
specifikovaného místa (strana 33).
Formát souboru: JFIF verze 1.02/Exif verze 2.2
Rozlišení: Až do 4096 x 4096 pixelů 3. Tlačítka TV CONTROL – (strana 24)

• Podporované formáty hudebních souborů 4. Tlačítko AUDIO – (strana 29)

• Windows Media™ Audio 9 (WMA9)

Bitová rychlost: Až do 192 kbit/s
Vzorkovací frekvence: 22.05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz a 48
kHz

• MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3)

Bitová rychlost: Až do 320 kbit/s
Vzorkovací frekvence: 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz,
22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz a 48 kHz

• Přípony přehrávatelných souborů

• Filmové soubory
.divx, .mkv, .wmv a .avi

• Obrazové soubory
.jpg a .jpeg

• Hudební soubory
.wma a .mp3

- 11 -

Svítí Zhasnutý disků BD-ROM.
Svítí Zhasnutý
Svítí Zhasnutý Tlačítko PROGRAM – (strana 28)
Zhasnutý Svítí

Tlačítko BOOK MARK – (strana 28)

40 - Při každém stisknutí tlačítka se jas displeje Tlačítko ZOOM – (strana 28)
ním panelu změní (ve 4 úrovních).

ko CD/SACD – Pro hybridní disky stiskněte pro Tlačítko INDEX – (strana 28)
utí mezi vrstvou CD a SACD.

29. Tlačítko FWD – (strana 27)

ko TOP MENU – Stiskněte pro zobrazení nejvyšší 30. Tlačítko - (strana 27)
y disku BD-ROM nebo DVD-Video.

ko FUNCTION – (strana 32) 31. Tlačítko STOP – (strana 26)

ko HOME MEDIA GALLERY – (strana 34) 32. Tlačítko 2nd VIDEO – (strana 30)

rová tlačítka ©/ª/§/¨ - Použijte pro výběr 33. Tlačítko 2nd AUDIO – (strana 29)
y, změnu nastavení nebo posun kurzoru.

ko ENTER - Stiskněte pro vykonání příkazu nebo 34. Tlačítko A-B – (strana 27)
změněného nastavení atd.
35. Tlačítko ENTER - Stiskněte pro vykonání př
ko HOME MENU – (strana 39) zadání změněného nastavení atd.

ko REV - (strana 27) 36. Tlačítko REPEAT – (strana 27)

ko PLAY - (strana 26) 37. Tlačítko SKIP SEARCH - Stiskněte pro př
30 sekund vpřed, když je tlačítko SKIP
ko - (strana 27) stisknuto během, přehrávání.

ko PAUSE – (strana 26) 38. Tlačítko REPLAY - Stiskněte pro návrat o
zpět, když je tlačítko REPLAY stisknu
rická tlačítka – Použijte pro výběr a přehrávání přehrávání.
apitoly/stopy nebo pro výběr položky v nabídce.

ko CLEAR – Stiskněte pro vymazání zadaného • Funkce zámku tlačítek
td.
Můžete zapnout zámek tlačítek proti nechtěné op
ko DISPLAY – (strana 29) Tato funkce umožňuje TV kompatibilní s funkc
přes HDMI také použít zámek tlačítek na přehráva
ko KEYLOCK – (strana 12) Stiskněte a podržte tlačítko KEYLOCK na d
sekundy.
tor LED - Svítí, když je z dálkového ovladače • Při každém stisknutí tlačítka se funkce ak
n příkaz. Bliká během nastavování kódu výrobce
deaktivuje.
ko OPEN/CLOSE – Stiskněte pro vysunutí a • Když se pokusíte ovládat přehrávač se zapn
utí nosiče disku.
zámku tlačítek, rozsvítí se na displeji na čel
ka RECEIVER CONTROL „LOCK“ pro indikaci, že je zapnutá funk
tlačítek.
ko SUBTITLE – (strana 29)
Poznámka:
ko ANGLE – (strana 28) • Tento dálkový ovladač je vybavený dvěm

ENTER (položka 9 a 35).
• Pro ovládání AV receiveru vybaveného n

režimu dálkového ovládání pomocí tlačítek
CONTROL nastavte režim dálkového ov

Čelní panel

BDP-440

1 2 34 56 7 8 9 10

BDP-140

1 3 4 5 78 9 10

1. Tlačítko STANDBY/ON - Stiskněte pro zapnutí a vypnutí napájení.

2. Indikátor FL OFF (Pouze BDP-440) – (strana 12)

3. Nosič disku

4. Displej na čelním panelu

5. Sensor dálkového ovládání – Sem namiřte dálkový ovladač, který používejte do vzdálenosti cca 7 m.
Přehrávač může mít problém přijímat signál dálkového ovládání, pokud v blízkosti svítí fluorescenční světlo.
Když se to stane, přemístěte přehrávač z dosahu fluorescenčního světla.

6. Indikátor PQLS (Pouze BDP-440) – (strana 17)
7. Tlačítko OPEN/CLOSE – Stiskněte pro vysunutí nebo zasunutí nosiče disku.

8. Tlačítko – Stiskněte pro zastavení přehrávání.

9. USB port – (strana 20)

10. Tlačítko - Stiskněte pro spuštění přehrávání.

- 13 -

Zadní panel 7
BDP-440 7

1 2 3 45 6

BDP-140

3 4 2 1 56
1. Konektor HDMI OUT – (strana 15)
2. Zdířky VIDEO OUTPUT – (strana 19)
3. Konektor DIGITAL OUT (OPTICAL) – (strana 19)
4. Zdířky AUDIO OUTPUT – (strana 19)
5. Konektor LAN (10/100) – (strana 21)
6. USB port - (strana 20)
7. Konektor AC IN – (strana 22)

- 14 -

2 Propojení Tento produkt je kompatibilní s funkcí „x.v.Color“,
která má schopnost realizovat široký barevný prostor,
Před propojováním nebo změnou propojení vypněte založený na specifikaci xvYCC.
napájení a odpojte napájecí kabel do sítě. Přehrávání video signálu, vyhovujícímu standardu
Po propojení proveďte nastavení v nabídce Setup „xvYCC“ na tomto přehrávači při připojení k
Navigator podle typů použitých kabelů (strana 23). „x.v.Color“ kompatibilní TV atd. rozšiřuje možnosti
Viz. také návod k připojovanému zařízení. reprodukce barev a umožňuje reprodukovat mnohem
přirozenější barvy, než bylo doposud možné.
Připojení s použitím HDMI kabelu „x.v.Color“ je reklamní název poskytovaný produktům,
které jsou schopné realizovat široký barevný prostor
Audio a video signály lze přenášet do HDMI na základě mezinárodního standardu, definovaného
kompatibilního zařízení jako digitální signály bez jako xvYCC.
ztráty kvality zvuku nebo obrazu.
„x.v.Color“ a logo x.v.Color jsou obchodní značky
Poznámka: společnosti Sony Corporation.
• Po propojení proveďte nastavení v nabídce Setup
• Audio signály, které lze přenášet z výstupního
Navigator podle připojeného HDMI kompatibilního konektoru HDMI OUT přehrávače
zařízení (strana 23).
• HDMI indikátor na čelním panelu přehrávače svítí, • Dolby TrueHD
když je HDMI kompatibilní zařízení připojené ke • Dolby Digital Plus
konektoru HDMI OUT (strana 14). • Dolby Digital
• Video signál 1080p nemusí vystupovat v závislosti • DTS-HD Master Audio
na použitém HDMI kabelu. • DTS-HD High Resolution Audio
• DTS Digital Surround
O HDMI • MPEG-2 AAC
• Lineární PCM
Tento přehrávač obsahuje technologii High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™). Je možný výstup audio signálu Lineární PCM,
který vyhovuje následujícím podmínkám:
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia - Vzorkovací frekvence: 32 kHz až 192 kHz
Interface jsou obchodní značky nebo registrované - Počet kanálů: Až 8 (až 6 pro vzorkovací
obchodní značky společnosti HDMI Licensing LLC.
frekvenci 192 kHz).
Tento přehrávač podporuje funkci Deep Color.
Konvenční přehrávače mohou přenášet video signál • Při připojení k DVI zařízení
s 8-bitovou barevnou hloubkou ve formátu YCbCr
4:4:4 nebo RGB. Přehrávače podporující funkci Deep • Není možné připojit DVI zařízení (například
Color mohou přenášet video signál s barevnou počítačový displej), které není kompatibilní
bitovou hloubkou větší než 8 bitů na barevnou složku. s HDCP. HDCP je specifikace pro ochranu
Při připojení k TV, podporující funkci Deep Color, lze audiovizuálního obsahu na rozhraní DVI/HDMI.
reprodukovat lepší gradaci barev.
• Není žádný výstup audio signálu. Proveďte
propojení audio kabelem atd.

• Tento přehrávač je určený pro připojení k HDMI
kompatibilním zařízením. Při připojení k DVI
zařízení nemusí podle DVI zařízení pracovat
správně.

- 15 -

O funkci ovládání přes HDMI • Napájení ploché TV a přehrávače se zapne a
vypne automaticky (funkce simultánního
Funkce pracuje, když je k přehrávači připojená plochá napájení)
TV nebo AV systém (AV receiver nebo zesilovač Když na přehrávači začne přehrávání nebo je
atd.), kompatibilní s funkcí ovládání přes HDMI, zobrazena nabídka HOME MENU a napájení
pomocí HDMI kabelu. ploché TV je vypnuté, automaticky se zapne.
Viz. také návod k ploché TV a AV systému (AV Když je napájení ploché TV vypnuto, napájení
receiver nebo zesilovač atd.). přehrávače se vypne automaticky. (Napájení se
nevypne automaticky, když je na přehrávači
Pro použití funkce ovládání přes HDMI přehráván disk nebo soubor nebo když je na
ploché TV zobrazená operační nabídka
• Funkce ovládání přes HDMI pracuje pokud je přehrávače.)
funkce ovládání přes HDMI nastavená na On
(zapnutá) na všech zařízeních, připojených HDMI • Sound Retriever Link
kabelem.
O funkci Sound Retriever Link
• Po propojení a nastavení všech zařízení
zkontrolujte, že obraz z přehrávače vystupuje na Sound Retriever Link je technologie řízení korekce
plochou TV. (Kontrolu proveďte také po změně kvality zvuku, která automaticky nastavuje kvalitu
připojených zařízení nebo po přepojení HDMI komprimovaného zvuku pro připojený AV receiver
kabelů.) Funkce ovládání přes HDMI nemusí s použitím funkce ovládání přes HDMI.
fungovat správně, pokud obraz přehrávače Funkce Sound Retriever Link umožňuje poslouchat
nevystupuje správně na plochou TV. zvuk vyšší kvality automatickým nastavením funkce
Sound Retriever na připojeném AV receiveru.
• Při použití funkce ovládání přes HDMI použijte Funkce Sound Retriever Link tohoto přehrávače
kabel High Speed HDMI®. Funkce ovládání přes pracuje výhradně v následujících situacích.
HDMI nemusí fungovat správně při použití jiného • PC Audio Stream je přehráván přes USB zařízení
HDMI kabelu.
nebo přes síť.
• U některých modelů může být funkce ovládání • AV receiver Pioneer kompatibilní s funkcí Sound
přes HDMI označena jako „Control“ nebo „HDMI
Control“. Retriever Link je připojený k tomuto přehrávači
kabelem HDMI a přehrávač je nastavený
• Funkce ovládání přes HDMI nepracuje se následovně (strana 40)
zařízeními jiných značek, i když jsou připojená Control: On
HDMI kabelem. • Viz. také návod k AV receiveru.
• Viz. webové stránky Pioneer pro informace o AV
Co můžete s funkcí ovládání přes HDMI dělat receiverech, které jsou kompatibilní s funkcí
Sound Retriever Link.
• Výstup obrazu optimální kvality do ploché TV
kompatibilní s funkcí ovládání přes HDMI. Upozornění:
Když je funkce ovládání přes HDMI umožněna, • Připojte přehrávač přímo k AV receiveru Pioneer,
vystupuje z HDMI konektoru přehrávače video
signál s optimální kvalitou obrazu pro funkci kompatibilnímu s funkcí Sound Retriever Link.
ovládání přes HDMI. Přerušení přímého připojení k zesilovači nebo AV
konvertoru (jako při použití HDMI přepínače)
• Ovládání přehrávače dálkovým ovladačem může způsobit závadu.
ploché TV
Operace přehrávače, jako spuštění a zastavení
přehrávání a zobrazení nabídek lze provést
z ploché TV.

• Přehrávaný obraz z přehrávače je zobrazen na
ploché TV (funkce automatického výběru)
Vstup se přepne automaticky na ploché TV a AV
systému (AV receiver nebo zesilovač atd.), když
na přehrávači začne přehrávání nebo je
zobrazena nabídka HOME MENU. Když je vstup
přepnut, přehrávaný obraz nebo nabídka HOME
MENU se zobrazí na ploché TV.

- 16 -

• Stream Smoother Link • O funkci PQLS (Pouze pro BDP-440)

O funkci Stream Smoother Link Funkce PQLS (Precision Quartz Lock System) je
technologie řízení přenosu digitálního zvuku
Stream Smoother Link je funkce, která zlepšuje používaná funkcí ovládání přes HDMI. Výstupní signál
kvalitu obrazu síťového video obsahu s použitím přehrávače je řízený z AV zesilovače pro zajištění
funkce ovládání přes HDMI. přehrávání vysoce kvalitního zvuku s použitím
Funkce Stream Smoother Link umožňuje sledovat krystalového oscilátoru AV zesilovače. Tím se
obraz vyšší kvality s menším šumem automatickým eliminuje vliv chvění signálu, vytvářený při přenosu,
nastavením funkce Stream Smoother na připojeném což negativně ovlivňuje kvalitu zvuku.
AV receiveru. • Tento přehrávač podporuje následující funkce.
Funkce Stream Smoother Link tohoto přehrávače
pracuje výhradně v následujících situacích. - Funkci „PQLS 2ch Audio“, která je aktivována
• PC obsah je přehráván z disku nebo USB pouze při přehrávání hudebního CD (CD-
DA).
zařízení.
• AV receiver Pioneer kompatibilní s funkcí Stream - Funkci „PQLS Multi Surround“, která je
aktivována při přehrávání všech disků (BD,
Smoother Link je připojený k tomuto přehrávači DVD atd.) s audio výstupem Lineární PCM.
kabelem HDMI a přehrávač je nastavený
následovně (strana 40) - Funkci „PQLS Bitstream“, která je aktivována
Control: On při přehrávání s výstupem bitového toku.
• Viz. také návod k AV receiveru.
• Viz. webové stránky Pioneer pro informace o AV • Různé funkce PQLS jsou aktivovány když je AV
receiverech, které jsou kompatibilní s funkcí zesilovač Pioneer, podporující funkce PQLS,
Stream Smoother Link. připojený přímo ke konektoru HDMI OUT tohoto
přehrávače pomocí HDMI kabelu a přehrávač je
Upozornění: nastavený následovně (strana 40):
• Připojte přehrávač přímo k AV receiveru Pioneer, Control: On

kompatibilnímu s funkcí Stream Smoother Link. • Viz. také návod k AV receiveru.
Přerušení přímého připojení k zesilovači nebo AV • Informace o AV receiverech, které podporují
konvertoru (jako při použití HDMI přepínače)
může způsobit závadu. funkce PQLS viz. webové stránky Pioneer.

Upozornění:
• Funkce PQLS může přestat pracovat, když je

přepnuto výstupní video rozlišení. Funkce PQLS
začne znovu pracovat jakmile je přehrávání
zastaveno a obnoveno.
• Když je aktivována funkce PQLS 2ch, výstup ze
zdířek VIDEO OUTPUT přehrávače nemusí mít
správné barvy. Když se to stane, pro sledování
obrazu připojte TV k AV zesilovači přes HDMI
konektor nebo připojte TV ke konektorům
COMPONENT VIDEO OUTPUT přehrávače.
• Zapněte napájení AV receiveru, připojeného ke
konektoru HDMI OUT, pak spusťte přehrávání
disku.

Poznámka:
• Když je funkce PQLS aktivní, svítí indikátor PQLS

na displeji na čelním panelu přehrávače (strana
13).

- 17 -

Připojení TV Připojení k AV receiveru nebo zesilovači

Viz. „Připojení AV receiveru nebo zesilovače“ dále pro Připojte přehrávač k AV receiveru nebo zesilovači pro
připojení AV receiveru nebo zesilovače pomocí HDMI poslech zvuku Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus,
kabelu. Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio nebo DTS Digital Surround. Pro
Upozornění: instrukce o připojení TV a reproduktorů k AV
• Při připojování a odpojování kabelů je držte za receiveru nebo zesilovači viz. návod k AV receiveru
nebo zesilovači.
konektor.
• Použití síly může způsobit poškození kontaktů a Poznámka:
• Při připojování a odpojování kabelů je držte za
přerušení přenosu video signálu.
konektor.
BDP-440 Zadní panel přehrávače • Použití síly může způsobit poškození kontaktů a

přerušení přenosu video signálu.

BDP-440 Zadní panel přehrávače

(a) (b)
(c)

(a) (b)
(c)
TV
BDP-140 Směr signálu AV receiver TV
nebo zesilovač
Zadní panel přehrávače (a)
(d) (c)

Směr signálu

BDP-140 Zadní panel přehrávače

(a) (b)
(c)

(a) (b)

TV (c)

Směr signálu AV receiver
nebo zesilovač
TV
(c)
(a) HDMI kabel (prodávaný) (a)
(b) Srovnejte konektor se zdířkou a přímo zasuňte. (d)

S použitím HDMI kabelu je také možné připojení Směr signálu
k AV receiveru nebo zesilovači (viz. vpravo).
(c) Do HDMI vstupu (a) HDMI kabel (prodávaný)
(b) Srovnejte konektor se zdířkou a přímo zasuňte.
(c) Do HDMI vstupu
(d) Z HDMI výstupu

- 18 -

Připojení video a audio kabelů BDP-140 Zadní panel přehrávače

Poznámka: (c) (a)
• Podle typu připojeného kabelu proveďte (b)

nastavení v navigátoru nastavení Setup Navigator
(strana 23).
• Pro výstup video signálu z tohoto přehrávače ho
připojte pomocí video kabelu (ne při použití HDMI
kabelu).

(d) (e)

Připojení TV s použitím video/audio kabelu (f)
(g)

Upozornění: TV

• Připojte video výstup přehrávače přímo k TV Poznámka:
Tento přehrávač podporuje technologii ochrany • Video signály vystupují při připojení pomocí video
proti analogovému kopírování. Proto se obraz
nemusí zobrazit správně při připojení k TV přes kabelu v rozlišení 576/50i nebo 480/60i.
DVD rekordér/video magnetofon nebo při • Podle nastavení výstupního video rozlišení obraz
přehrávání výstupního materiálu přehrávače,
nahrávaného na DVD rekordér/video magnetofon. nemusí vystupovat.
Navíc se obraz nemusí zobrazit správně z důvodu
ochrany proti kopírování, pokud je přehrávač Připojení AV receiveru nebo zesilovače
připojený k TV s vnitřním video magnetofonem. s použitím optického digitálního audio kabelu
Pro detaily kontaktujte výrobce Vaší TV.
BDP-440 Zadní panel přehrávače
BDP-440 Zadní panel přehrávače
(a)
(a)
(b)

(c)

(d) (e) (b)
(c)
(f)
(g) (d)

TV (e)

(a) Žlutá (f) (g)
(b) Bílá
(c) Červená Směr signálu
(d) Video/audio kabel (z příslušenství)
(e) Také je možné připojit AV receiver nebo AV receiver nebo zesilovač

zesilovač. Připojte audio signál pomocí optického (a) Bílá
digitálního audio kabelu nebo audio kabelu (2 (b) Červená
kanály) (viz. vpravo). (c) Video/audio kabel (z příslušenství)
(f) Směr toku signálu (d) Optický digitální audio kabel (prodávaný)
(g) Do video/audio vstupu (e) Také lze připojit 2-kanálové analogové audio
(f) Do optického digitálního audio vstupu
(g) Do audio vstupu

- 19 -

BDP-140 Zadní panel přehrávače Připojení USB paměťového zařízení

(a) Upozornění:
• Před připojením nebo odpojením USB
(b) (c)
(d) paměťového zařízení vypněte napájení
přehrávače.
(e) • Použijte prázdné USB paměťové zařízení (na
kterém není nic uloženo).
(f) (g) • Pokud je USB paměťové zařízení chráněné proti
zápisu, zrušte ochranu proti zápisu.
Směr signálu • Použité velké síly na konektor může způsobit
vadný kontakt a tak znemožnit zápis dat na USB
AV receiver nebo zesilovač paměťové zařízení.
• Když je USB paměťové zařízení připojené a je
(a) Bílá zapnuté napájení přehrávače, neodpojujte
(b) Červená napájecí kabel.
(c) Video/audio kabel (z příslušenství) • USB externí pevné disky nelze k tomuto
(d) Optický digitální audio kabel (prodávaný) přehrávači připojit.
(e) Také lze připojit 2-kanálové analogové audio
(f) Do optického digitálního audio vstupu Čelní panel přehrávače
(g) Do audio vstupu

Poznámka:
• Pro přepínání videa z AV receiveru nebo

zesilovače také připojte video výstupní konektory.

USB paměťové zařízení

Připojení komponentů k USB konektoru BDP-440 Zadní panel přehrávače

Data nahraná funkcí BD-LIVE a data použitá funkcí USB paměťové zařízení
BONUSVIEW při přehrávání disků BD-ROM lze uložit
na zařízení připojené ke konektoru USB (USB BDP-140 Zadní panel přehrávače
paměť).
USB paměťové zařízení
O USB paměťových zařízeních
Poznámka:
USB paměťová zařízení, která lze připojit • Zařízení nemusí pracovat, když je připojené
k přehrávači, jsou následující:
• USB 2.0 kompatibilní paměťová zařízení k USB konektoru přes čtečku paměťových karet
• Souborový systém FAT16 nebo FAT32, minimální nebo USB rozbočovač.

kapacita 1 GB (doporučeno 2 GB nebo více)

Poznámka:
• Zařízení, naformátovaná v jiném než uvedeném

souborovém systému, nelze použít. Taková
zařízení však mohou být použitelná po
naformátování z přehrávače.
• USB paměťová zařízení nemusejí být
rozpoznána, pokud obsahují více oddílů.
• Některá USB paměťová zařízení nemusejí
pracovat s tímto přehrávačem.
• Funkce USB paměťových zařízení není
garantována.

- 20 -

Připojení k síti přes konektor LAN Zapněte funkce DHCP na vašem routeru. V případě,
že váš router nemá funkci vnitřního DHCP serveru, je
Po připojení tohoto přehrávače k síti přes konektor nutné nastavit síť ručně. Viz. „Nastavení IP adresy“ na
LAN můžete přehrávat audio soubory uložené na straně 43.
komponentech v síti, včetně počítače, pomocí vstupů
HOME MEDIA GALLERY. • Specifikace konektoru LAN

BDP-440 Zadní panel přehrávače Konektor LAN: Ethernetová zdířka (10BASE-
T/100BASE-TX)
Internet
Poznámka:
Kabel LAN Modem • Sledujte návod k připojovanému zařízení, protože
(prodávaný)
metoda připojení se může lišit podle vašeho
internetového prostředí.
• Při použití širokopásmového internetového
připojení je nutná smlouva s poskytovatelem
internetového připojení.

Připojení k bezdrátové síti LAN

Router Bezdrátové připojení k síti je možné s použitím
samostatně prodávaného adaptéru AS-WL300.
LAN WAN
321 • Detaily o nastavení viz. návod k AS-WL300.

PC

BDP-440

Kabel LAN Zadní panel přehrávače
(prodávaný)
BDP-140 Internet
Zadní panel přehrávače

Internet

Kabel LAN/USB Modem
(dodávaný s AS-WL300)
Modem

Kabel LAN Router
(prodávaný)
WAN
PC
Router WAN

LAN
321

DC 5V Ethernet WPS

Kabel LAN Bezdrátový LAN konvertor
(prodávaný) (AS-WL300)

Připojte konektor LAN tohoto přístroje ke konektoru
LAN na vašem routeru (s nebo bez funkce vnitřního
DHCP serveru) pomocí přímého LAN kabelu (CAT 5
nebo yšší).

- 21 -

BDP-140 Zadní panel přehrávače

Internet

Kabel LAN/USB Modem
(dodávaný s AS-WL300)
Router

WAN

DC 5V Ethernet WPS

Bezdrátový LAN konvertor
(AS-WL300)

Připojení napájecího kabelu

Napájecí kabel připojte po provedení všech ostatních
propojení.

Zadní panel přehrávače

Napájecí kabel
(z příslušenství)

Do zásuvky

- 22 -

3 Než začnete

Provedení nastavení pomocí nabídky 4. Vyberte OSD jazyk.
Setup Navigator Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte

tlačítko ENTER.

V následujících situacích proveďte následující Pokud je plochá TV Pioneer, kompatibilní s funkcí
nastavení: ovládání přes HDMI, připojená ke konektoru
HDMI OUT přehrávače, nastavení jazyka je
• Při prvním použití přehrávače. importováno z nastavení jazyka na ploché TV
• Když použijete funkci Initial Setup. Pioneer před spuštěním navigátoru nastavení.
• Po aktualizaci softwaru přehrávače.

Upozornění: 5. Vyberte odpovídající výstupní rozlišení pro

• Před zapnutím napájení zkontrolujte všechna připojenou TV.
propojení mezi přehrávačem a ostatními přístroji. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
Také zapněte napájení přístrojů, připojených tlačítko ENTER.
k přehrávači, před zapnutím napájení přehrávače.
6. Vyberte odpovídající vzhled obrazu pro
• Při použití ploché TV Pioneer nebo čelního
projektoru kompatibilního s funkcí ovládání přes připojenou TV.
HDMI nastavte na připojeném zařízení položku Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
Control na On dříve, než zapnete napájení tlačítko ENTER.
přehrávače.

Poznámka: 7. Ukončete nabídku Setup Navigator.

• Pokud je k přehrávači připojená plochá TV Stiskněte tlačítko ENTER.
Pioneer nebo čelní projektor kompatibilní s funkcí
ovládání přes HDMI kabelem HDMI, přehrávač • Nabídka Setup Navigator se ukončí a
automaticky nastaví optimální kvalitu obrazu pro
připojené zařízení. nastavení je uloženo.

• Stiskněte tlačítko RETURN pro návrat

k předchozí obrazovce.

1. Zapněte napájení TV a přepněte jí na příslušný
vstup.
Ovládání TV viz. návod k použití TV.

2. Zapněte napájení přehrávače.
Stiskněte tlačítko STANDBY/ON.
Zkontrolujte, že se zobrazila nabídka navigátoru
nastavení Setup Navigator.

• Pokud se nabídka Setup Navigator nezobrazila

> Stiskněte tlačítko HOME MENU pro zobrazení
nabídky Home Menu, pak vyberte Initial Setup Æ
Setup Navigator Æ Start, pak stiskněte tlačítko
ENTER.

3. Spusťte navigátor nastavení.
Stiskněte tlačítko ENTER.
• Navigátor nastavení se spustí.

- 23 -

Ovládání TV dálkovým ovladačem Seznam přednastavených kódů TV
přehrávače
Výrobce Kód(y)
Když je v dálkovém ovladači přehrávače nastavený kód
výrobce Vaší TV, lze TV ovládat s použitím dálkového PIONEER 00, 31, 32, 07, 36, 42, 51, GPM 41
ovladače přehrávače.
Upozornění: 22 GRAETZ 31, 42
• Některé modely TV nelze ovládat dálkovým ovladačem
ACURA 44 GRANADA 07, 35, 42, 43, 48
přehrávače, i když je pro výrobce TV uvedený kód
v tabulce. ADMIRAL 31 GRADIENTE 30, 57
• Po výměně baterií se může nastavení vrátit na výchozí
tovární hodnotu. V tomto případě nastavte kód výrobce AIWA 60 GRANDIN 18
znovu.
AKAI 32, 35, 42 GRUNDIG 31, 53
1. Zadejte 2-ciferný kód výrobce.
Podržte stisknuté tlačítko TV CONTROL a stiskněte AKURA 41 HANSEATIC 07, 42
numerická tlačítka (0 – 9) pro zadání kódu.
ALBA 07, 39, 41, 44 HCM 18, 44
Poznámka:
• Tovární nastavení je 00 (PIONEER). AMSTRAD 42, 44, 47 HINARI 07, 41, 44
• Když se spletete při zadávání kódu, uvolněte tlačítko
ANITECH 44 HISAWA 18
TV CONTROL a začněte od začátku.
• Pokud je pro výrobce uvedeno více kódů, zadávejte je ASA 45 HITACHI 31, 33, 34, 36, 42, 43, 54,

v uvedeném pořadí, dokud TV nezačne fungovat. ASUKA 41 06, 10, 24, 25, 18
2. Zkontroluje, zda lze TV ovládat.
AUDIOGONIC 07, 36 HUANYU 56
Ovládejte TV tlačítky TV CONTROL.
- Stiskněte pro zapnutí a vypnutí napájení TV. BASIC LINE 41, 44 HYPSON 07, 18, 46

INPUT SELECT – Stiskněte pro přepnutí TV vstupu. BAUR 31, 07, 42 ICE 46, 47
CH +/- - Stiskněte pro výběr TV předvolby.
VOL +/- - Stiskněte pro nastavení hlasitosti. BEKO 38 IMPERIAL 38, 42

BEON 07 INDIANA 07

BLAUPUNKT 31 INGELEN 31

BLUE SKY 41 INTERFUNK 31, 32, 07, 42

BLUE STAR 18 INTERVISION 46, 49

BPL 18 ISUKAI 41

BRANDT 36 ITC 42

BTC 41 ITT 31, 32, 42

BUSH 07, 41, 42, 44, 47, 56 JEC 05

CASCADE 44 JVC 13, 23

CATHAY 07 KAISUI 18, 41, 44

CENTURION 07 KAPSCH 31

CGB 42 KENDO 42

CIMLINE 44 KENNEDY 32, 42

CLARIVOX 07 KORPEL 07

CLATRONIC 38 KOYODA 44

CONDOR 38 LEYCO 07, 40, 46, 48

CONTEC 44 LIESENK&TTER 07

CROSLEY 32 LOEWE 07

CROWN 38, 44 LUXOR 32, 42, 43

CRYSTAL 42 M-ELECTRONIC 31, 44, 45, 54, 56,

CYBERTRON 41 07, 36, 51

DAEWOO 07, 44, 56 MAGNADYNE 32, 49

DAINICHI 41 MAGNAFON 49

DANSAI 07 MAGNAVOX 07, 10, 03, 12, 29

DAYTON 44 MANESTH 39, 46

DECCA 07, 48 MARANTZ 07

DIXI 07, 44 MARK 07

DUMONT 53 MATSUI 07, 39, 40, 42, 44, 47, 48

ELIN 07 MCMICHAEL 34

ELITE 41 MEDIATOR 07

ELTA 44 MEMOREX 44

EMERSON 42 METZ 31

ERRES 07 MINERVA 31, 53

FERGUSON 07, 36, 51 MITSUBISHI 09, 10, 02, 21, 31

FINLANDIA 35, 43, 54 MULTITECH 44, 49

FINLUX 32, 07, 45, 48, 53, 54 NEC 59

FIRSTLINE 40, 44 NECKERMANN 31, 07

FISHER 32, 35, 38, 45 NEI 07, 42

FORMENTI 32, 07, 42 NIKKAI 05, 07, 41, 46, 48

FRONTECH 31, 42, 46 NOBLIKO 49

FRONTECH/PROTECH 32 NOKIA 32, 42, 52

FUJITSU 48 NORDMENDE 32, 36, 51, 52

FUNAI 40, 46, 58 OCEANIC 31, 32, 42

GBC 32, 42 ORION 32, 07, 39, 40

GE 00, 01, 08, 07, 10, 11, 17, 02, OSAKI 41, 46, 48

28, 18 OSO 41

GEC 07, 34, 48 OSUME 48

GELOSO 32, 44 OTTO VERSAND 31, 32, 07, 42

GENERAL 29 PALLADIUM 38

GENEXXA 31, 41 PANAMA 46

GOLDSTAR 10, 23, 21, 02, 07, 50 PANASONIC 31, 07, 08, 42, 22

GOODMANS 07, 39, 47, 48, 56 PATHO CINEMA 42

GORENJE 38 PAUSA 44

- 24 -

PHILCO 32, 42 SONOLOR 31, 35

PHILIPS 31, 07, 34, 56, 68 SONTEC 07

PHOENIX 32 SONY 04

PHONOLA 07 SOUNDWAVE 07

PROFEX 42, 44 STANDARD 41, 44

PROTECH 07, 42, 44, 46, 49 STERN 31

QUELLE 31, 32, 07, 42, 45, 53 SUSUMU 41

R-LINE 07 SYSLINE 07

RADIOLA 07 TANDY 31, 41, 48

RADIOSHACK 10, 23, 21, 02 TASHIKO 34

RBM 53 TATUNG 07, 48

RCA 01, 10, 15, 16, 17, 18, 61, 62, TEC 42

09 TELEAVIA 36

REDIFFUSION 32, 42 TELEFUNKEN 36, 37, 52

REX 31, 46 TELETECH 44

ROADSTAR 41, 44, 46 TENSAI 40, 41

SABA 31, 36, 42, 51 THOMSON 36, 51, 52, 63

SAISHO 39, 44, 46 THORN 31, 07, 42, 45, 48

SALORA 31, 32, 42, 43 TOMASHI 18

SAMBERS 49 TOSHIBA 05, 02, 26, 21, 53

SAMSUNG 07, 38, 44, 46, 69, 70 TOWADA 42

SANYO 35, 45, 48, 21, 14, 91 ULTRAVOX 32, 42, 49

SBR 07, 34 UNIDEN 92

SCHAUB LORENZ 42 UNIVERSUM 31, 07, 38, 42, 45,

SCHNEIDER 07, 41, 47 46, 54

SEG 42, 46 VESTEL 07

SEI 32, 40, 49 VICTOR 13

SELECO 31, 42 VOXSON 31

SHARP 02, 19, 27, 67, 90 WALTHAM 43

SIAREM 32, 49 WATSON 07

SIEMENS 31 WATT RADIO 32, 42, 49

SINUDYNE 32, 39, 40, 49 WHITE WESTINGHOUSE 07

SKANTIC 43 YOKO 07, 42, 46

SOLAVOX 31 ZENITH 03, 20

SONOKO 07, 44

- 25 -

4 Přehrávání

• Když je vložený BD disk s omezeným použitím
nastaveným na BD rekordéru, objeví se
obrazovka pro zadání PIN kódu. V tomto
případě vložte PIN kód.

3. Stiskněte tlačítko PLAY pro přehrávání
disku.
• Pro pauzu stiskněte během přehrávání
tlačítko PAUSE.
• Pro zastavení přehrávání stiskněte během
přehrávání tlačítko STOP.

Poznámka:
• Některé disky spustí po vložení přehrávání

automaticky.
• Disky DVD-Video mají funkci rodičovského

zámku. Zadejte heslo zaregistrované v nastavení
přehrávače pro odemknutí rodičovského zámku.
Detaily viz. strana 44.

Přehrávání disků nebo souborů • Pokud se zobrazí nabídka disku

Tato část popisuje hlavní ovládání přehrávače. Pro některé disky se po spuštění přehrávání
Pro typy disků a souborů, které lze přehrávat, viz. automaticky zobrazí nabídka disku. Obsah nabídky
strana 7. Filmové, obrazové a hudební soubory, disku a způsob jejího ovládání se liší disk od disku.
nahrané na discích jsou přehrávány pomocí galérie
domácích médií (strana 34). • Pokračování přehrávání od místa, kde bylo
zastaveno (funkce pokračování přehrávání)
1. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON pro zapnutí
napájení. • Když bylo během přehrávání stisknuto tlačítko
Předtím zapněte napájení TV a přepněte jí na STOP, místo, kde byl disk zastaven, je uloženo
video vstup. do paměti. Když je pak stisknuto tlačítko PLAY,
přehrávání pokračuje od tohoto místa.
2. Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE pro
vysunutí nosiče disku a vložte disk. • Pro CD a hudební soubory přehrávání začne od
začátku stopy/souboru, který byl naposledy
Poznámka: přehráván.
• Disk vložte potištěnou stranou nahoru.
• K načtení disku je potřeba několik • Pokud byl provedeno zastavení během
přehrávání obrazové slideshow, přehrávání
desítek sekund. Jakmile je načtení pokračuje od naposledy zobrazeného obrázku.
dokončeno, typ disku se zobrazí na
displeji na čelním panelu • Pro zrušení funkce pokračujícího přehrávání
přehrávače. stiskněte tlačítko STOP, když je přehrávání
zastaveno.

Poznámka:
• Funkce pokračujícího přehrávání je zrušena

automaticky v následujících případech:
- Když je nosič disku vysunut.
- Když je přepnuto okno seznamu souborů.
- Když je vypnuto napájení. (Pro disky BD a

DVD se tímto nezruší funkce pokračujícího
přehrávání.)
• Když chcete příště pokračovat v přehrávání od
specifikovaného místa, viz. „Pokračování
přehrávání od specifikovaného místa (Přehrávání
s pokračujícím sledováním)“ na straně 33.
• Funkci pokračujícího přehrávání nelze použít pro
některé disky.

- 26 -

Skenování vpřed a vzad Opakované přehrávání specifikované části
titulu nebo stopy (A-B opakování)
> Během přehrávání stiskněte tlačítko REV nebo
FWD. Použijte tento postup pro opakované přehrávání
• Rychlost skenování se zvýší při každém stisknutí specifikované části v rámci titulu nebo stopy.

tlačítka. Kroky rychlosti závisejí na disku nebo 1. Během přehrávání stiskněte tlačítko A-B pro
souboru (rychlost je zobrazena na TV obrazovce). výběr místa začátku.
• Skenování vpřed nebo vzad je také možné když • Na TV obrazovce se zobrazí A-B.
podržíte tlačítko stisknuté. Když tlačítko uvolníte,
pokračuje normální přehrávání. 2. Během přehrávání stiskněte tlačítko A-B pro
výběr místa konce.
• Pro pokračování normálního přehrávání • A-B opakované přehrávání začne.

> Stiskněte tlačítko PLAY. • Pro zrušení A-B opakovaného přehrávání

Přehrávání specifikovaných titulů, kapitol • Během A-B opakovaného přehrávání stiskněte
nebo stop tlačítko A-B.

> Zadejte číslo titulu, kapitoly nebo stopy, kterou Poznámka:
chcete přehrávat. • A-B opakované přehrávání je zrušeno
• Použijte numerická tlačítka (0 až 9) pro zadání
v následujících případech:
čísla, pak stiskněte tlačítko ENTER. - Když provedete hledání mimo rozsah
• Stiskněte tlačítko CLEAR pro vymazání zadaného
opakování.
čísla. - Když spustíte jiné opakované nebo náhodné

Přeskočení obsahu přehrávání.

> Stiskněte tlačítko nebo . Opakované přehrávání
• Když je stisknuto tlačítko , přehráván přeskočí
Použijte následující postup pro opakované přehrávání
vpřed na začátek následujícího titulu/kapitoly/ aktuálně přehrávaného disku, titulu, kapitoly, stopy
stopy/souboru. nebo souboru.
• Když je stisknuto tlačítko , přehráván přeskočí
vzad na začátek aktuálně přehrávaného titulu/ > Během přehrávání stiskněte tlačítko REPEAT.
kapitoly/ stopy/souboru. Stiskněte tlačítko dvakrát
pro přeskočení na začátek předchozího titulu/ • Při každém stisknutí tlačítka REPEAT se režim
kapitoly/ stopy/souboru. opakovaného přehrávání změní následovně:

Pomalé přehrávání BD
Aktuální kapitola Æ Aktuální titul
> Během pauzy přehrávání stiskněte a podržte tlačítko
DVD
nebo . Aktuální kapitola Æ Aktuální titul Æ Všechny tituly

• Rychlost se přepne při každém stisknutí tlačítka CD/JPEG/MP3
Aktuální stopa/soubor Æ Všechny tituly
(rychlost je zobrazena na TV obrazovce). Kroky
• Pro zrušení opakovaného přehrávání
rychlosti jsou závislé na disku nebo souboru.
• Během opakovaného přehrávání stiskněte tlačítko
• Pro pokračování normálního přehrávání REPEAT.
> Stiskněte tlačítko PLAY.
Poznámka:
Krokování vpřed a vzad • Opakované přehrávání je zrušeno v následujících

> Během pauzy přehrávání stiskněte tlačítko případech:
- Když provedete hledání mimo rozsah
nebo .
opakování.
• Při každém stisknutí tlačítka se obraz posune o krok - Když spustíte jiné opakované nebo náhodné

vpřed nebo vzad. přehrávání.

• Pro pokračování normálního přehrávání

> Stiskněte tlačítko PLAY.

- 27 -

Přehrávání v požadovaném pořadí 2. Vyberte záložku, od které chcete video

(Naprogramované přehrávání) přehrávat.
Použijte tlačítka §/¨ pro výběr, pak stiskněte
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko tlačítko ENTER.
PROGRAM.
• Vymazání záložky
• Objeví se obrazovka programu.

2. Vyberte číslo programu. > Vyberte záložku, kterou chcete vymazat, a
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte stiskněte tlačítko CLEAR.

tlačítko ENTER. • U některých disků nelze záložku vytvořit.

3. Vyberte titul pro přehrávání. • Záložky se zruší v následujících případech:
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte - Když vypnete napájení přehrávače.
- Když vysunete nosič disku.
tlačítko ¨.

4. Vyberte kapitolu pro přehrávání. Zvětšení obrazu
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
> Během přehrávání stiskněte tlačítko ZOOM.
tlačítko ENTER. • Při každém stisknutí tlačítka ZOOM se zvětšení

5. Stiskněte tlačítko PLAY. změní následovně:
• Přehrávání začne.
ZOOM 2x Æ ZOOM 3x Æ ZOOM 4x Æ ZOOM
• Editace programu 1/2x Æ ZOOM 1/3x Æ ZOOM 1/4x Æ Normální
velikost (nic se nezobrazí)
1. Vyberte číslo programu, který chcete editovat,
a stiskněte tlačítko ENTER. Poznámka:
• Tato funkce nefunguje u některých disků.
2. Vyberte titul/kapitolu, pak stiskněte tlačítko
ENTER. Zobrazení náhledů obrázků

• Vymazání programu Zobrazí náhledy obrazových souborů na disku.

> Vyberte číslo programu, který chcete vymazat, a > Během přehrávání stiskněte tlačítko INDEX.
stiskněte tlačítko CLEAR. • Zobrazí se náhledy obrázků. Maximální počet je
• Pro vymazání všech programů stiskněte tlačítko
12 najednou.
RETURN. • Když vyberete jeden z náhledů a stisknete tlačítko

Poznámka: ENTER, začne přehrávání slideshow od
• Když použijete Audio CD pro naprogramované vybraného obrázku.

přehrávání, v kroku 3 vyberte číslo stopy. Přepnutí úhlu kamery
• Tato funkce nepracuje s disky BD.
U disků BD-ROM a DVD-Video, které mají nahrané
Vytvoření záložky scény z více úhlů, můžete během přehrávání
přepnout úhel pohledu.
Můžete si do aktuálně přehrávaného videa vložit
záložky a označené scény přehrávat později. > Během přehrávání stiskněte tlačítko ANGLE.
• Na TV obrazovce se zobrazí aktuální úhel a
> Během přehrávání stiskněte tlačítko
BOOKMARK. celkový počet nahraných úhlů. Pro přepnutí úhlu
stiskněte znovu tlačítko ANGLE.
• Záložka je vytvořena. • Úhel lze také přepnout výběrem položky Angle
• Maximální počet záložek je 12. nabídky FUNCTION.
• Pokud se úhel nepřepne po stisknutí tlačítka
ANGLE, přepněte ho pomocí nabídky disku.

• Přehrávání označené scény

1. Stiskněte a podržte několik sekund tlačítko
BOOKMARK.
• Zobrazí se seznam záložek.

- 28 -

Přepnutí titulků Group 1 Afrikaans(af/afr), Basque(eu/eus), Catalan(ca/cat), Danish(da/dan),
Dutch(nl/nld), English(en/eng), Faroese(fo/fao), Finnish(fi/fin),
U disků nebo souborů, které mají nahrané více titulků, Group 2 French(fr/fra), Galician(gl/glg), German(de/deu), Guarani(gn/grn),
můžete během přehrávání přepnout titulky. Group 3 Icelandic(is/isl), Irish(ga/gle), Italian(it/ita), Latin(la/lat),
Group 4 Norwegian(no/nor), Portuguese(pt/por), Rhaeto-Romance(rm/roh),
Upozornění: Group 5 Scots-Gaelic(gd/gla), Spanish(es/spa), Swahili(sw/swa), Swedish(sv/
• Titulky nelze přepnout pro disky, nahrané na DVD swe), Zulu(zu/zul)

nebo BD rekordéru. Viz. také návod k zařízení, Albanian(sq/sqi), Croatian(hr/hrv), Czech(cs/ces), Hungarian(hu/
použitému pro záznam. hun), Polish(pl/pol), Romanian(ro/ron), Slovak(sk/slk), Slovenian(sl/
slv)
> Během přehrávání stiskněte tlačítko SUBTITLE.
• Na TV obrazovce se zobrazí aktuální titulky a Belarusian(be/bel), Bulgarian(bg/bul), Macedonian(mk/mkd),
Moldavian(mo/mol), Russian(ru/rus), Serbian(sr/srp), Ukrainian(uk/
celkový počet nahraných titulků. ukr)
Pro přepnutí úhlu stiskněte znovu tlačítko
SUBTITLE. Greek(el/ell)
• Titulky lze tak přepnout výběrem položky Subtitle
nabídky FUNCTION. Estonian(et/est), Kurdish(ku/kur), Turkish(tr/tur)
• Pokud se titulky nepřepnou po stisknutí tlačítka
SUBTITLE, přepněte je v nabídce na obrazovce. Poznámka:

• Pro vypnutí titulků • V závislosti na souboru se externí titulky nemusejí
zobrazovat správně.
> Stiskněte tlačítko SUBTITLE nebo vyberte
položku Subtitle v nabídce FUNCTION a pak Zobrazení informací o disku
tlačítko CLEAR.
> Stiskněte tlačítko DISPLAY.
• O zobrazení externích titulků při přehrávání Informace o disku se objeví na TV obrazovce. Pro
mediálních souborů DivX vypnutí zobrazení informací o disku stiskněte tlačítko
DISPLAY znovu.
Navíc k titulkům, nahraným v mediálních souborech Zobrazené informace se liší během přehrávání a ve
DivX tento přehrávač také podporuje zobrazování stavu stop.
titulků z externích souborů. Pokud má soubor stejný
název jako mediální soubor DivX před příponou Přepnutí zvuku a sekundárního zvuku
souboru a pokud má jednu z níže uvedených přípon
souboru, je soubor považován za soubor s externími U disků nebo souborů, které mají nahrané více audio
titulky. Pamatujte, že mediální soubor DivX a soubor proudů/kanálů, můžete během přehrávání přepnout
s externími titulky se musejí nacházet ve stejném audio proud/kanál. Také použijte tento postup pro
adresáři. přepnutí sekundárního zvuku pro disky BD-ROM,
Na tomto přehrávači lze zobrazit pouze jeden soubor mající nahraný sekundární zvuk.
s externími titulky. Použijte počítač atd. pro vymazání
souborů s externími titulky, které nechcete > Během přehrávání stiskněte tlačítko AUDIO.
zobrazovat, z disku. • Na TV obrazovce se zobrazí aktuální audio

.srt, .sub, .txt, .smi, .ssa, .ass proud/kanál a celkový počet nahraných audio
proudů/kanálů.
Pokud je pro soubor s externími titulky specifikován Pro přepnutí zvuku stiskněte znovu tlačítko
kód jazyka, titulky se zobrazí ve fontu, odpovídajícímu AUDIO.
tomuto kódu jazyka. Pokud kód jazyka není • Pro přepnutí sekundárního zvuku stiskněte
specifikován, titulky se zobrazí ve fontu tlačítko 2nd AUDIO.
odpovídajícímu kódu jazyka specifikovanému • Zvuk/sekundární zvuk lze také přepnout výběrem
v položce Subtitle Language (strana 39). Stejný font je položky Audio nebo Secondary Audio nabídky
použitý pro všechny jazyky v každé následující FUNCTION.
skupině. • Pokud se zvuk/sekundární zvuk nepřepne po
stisknutí tlačítka AUDIO/2nd AUDIO, přepněte ho
v nabídce na obrazovce.

• Pro vypnutí sekundárního zvuku

> Stiskněte tlačítko 2nd AUDIO nebo vyberte
položku Secondary Audio nabídky FUNCTION pro
přepnutí nastavení na OFF.

- 29 -

Přepnutí sekundárního videa • Pokud USB paměťové zařízení obsahuje jiná data
(dříve nahraná), video a audio se nemusí správně
Použijte následující postup pro přepnutí sekundárního přehrávat.
videa (obraz-v-obraze), nahraného na discích BD-
ROM. • Pokud USB paměťové zařízení odpojíte od
přehrávače během přehrávání, přehrávání disku
> Během přehrávání stiskněte tlačítko 2nd VIDEO. se zastaví. Neodpojujte USB paměťové zařízení
• Na TV obrazovce se zobrazí aktuální sekundární během probíhajícího přehrávání.

video a celkový počet nahraných sekundárních • Načtení/zápis dat může chvíli trvat.
video proudů.
Pro přepnutí sekundárního video proudu stiskněte Upozornění:
znovu tlačítko 2nd VIDEO. • Nemusí být možné použít funkce BD-LIVE pokud

Primární audio/video Sekundární audio/video na USB paměťovém zařízení není dostatek
volného prostoru. V tomto případě viz. „Vymazání
• Sekundární video proud lze tak přepnout výběrem dat, která byla přidána k BD a aplikačních dat“ na
položky Secondary Video nabídky FUNCTION. straně 44 pro vymazání dat Virtuálního balíčku a
dat BD-LIVE z USB paměťového zařízení.
• Pokud se sekundární video nepřepne po stisknutí
tlačítka 2nd VIDEO, přepněte ho v nabídce na Poznámka:
obrazovce. • Funkce USB paměťového zařízení není

• Pro vypnutí sekundárního videa garantována.
• Přehrávání dat funkce BD-LIVE se liší podle
> Stiskněte tlačítko 2nd VIDEO nebo vyberte
položku Secondary Video nabídky FUNCTION použitého disku. Detaily viz. návod k disku.
pro přepnutí nastavení na OFF. • Pro použití funkce BD-LIVE je nutné síťové

Použití funkcí BONUSVIEW nebo BD-LIVE připojení a nastavení (stana 21 a 43).
• BD-LIVE je funkce, která poskytuje automatický
Tento přehrávač je kompatibilní s funkcemi BD-
Video, BONUSVIEW a BD-LIVE. přístup k internetu. Disky podporující funkci BD-
Při použití disku BD-Video kompatibilního s funkcí LIVE mohou posílat ID kódy identifikující tento
BONUSVIEW můžete použít funkce jako sekundární přehrávač a disky poskytovateli obsahu přes
video (obraz v obraze) (nahoře) a sekundární audio internet.
(strana 29). S disky BD-Video podporujícími BD-LIVE • Když je USB paměťové zařízení připojené
lze nahrát z internetu speciální video obrázky a další k oběma portům na čelním a zadním panelu
data. přehrávače, zařízení, které bylo připojené jako
první je použité pro funkce BONUSVIEW a BD-
Data nahraná na discích BD video a nahraná funkcí LIVE zatímco zařízení, které bylo připojené jako
BD-LIVE jsou uložena na USB paměťové zařízení poslední, je použité pro přehrávání souborů a
(externí paměť). Pro použití těchto funkcí připojte USB aktualizaci softwaru.
paměťové zařízení (minimální kapacita 1 GB,
doporučená 2 GB a více) podporující USB 2.0 High
Speed (480 Mbit/s) ke konektoru USB.
• Když připojujete nebo odpojujete UBS paměťové

zařízení, vypněte nejprve napájení přehrávače.
• Pro vyvolání dat uložených na USB paměťovém

zařízení nejprve vložte disk, který byl použitý
v okamžiku nahrání dat (pokud je vložený jiný
disk, data uložená na USB paměťovém zařízení
nelze přehrávat).

- 30 -

Funkce přehrávání

Funkce, které lze použít, se liší podle typu disku a souboru. V některých případech nelze některé funkce použít. Použitelné
funkce viz. následující tabulka.

Funkce1 Typ disku/souboru

Skenování vpřed a vzad3 BD- BD-R DVD- ADuVdDio-2 DVD-R AVCREC AVCHD Filmový Obrazový Hudební Audio
Přehrávání specifických ROM BD-RE Video DVD-RW soubor soubor soubor CD
titulů, kapitol nebo stop
Přeskočení obsahu (Formát VR)
Pomalé přehrávání3, 6
Krokování vpřed a vzad3 94 94 94 94 94 94 94 94 8 95 95
Apř-eBhorápvaáknoív3ané
Opakované přehrávání 9 99 9 9 99 8 8 89
Zvětšení obrazu
Přepnutí úhlu kamery9 9 99 9 9 9 9 9 9 9 9
Přepnutí titulků10 9 9 97
Přepnutí zvuku11 9 99 9 9 9 9 98 8 88

9 99 9 9 8 88

9 99 9 9 9 9 9 8 9 9

9 99 9 9 9 9 9 9 9 9

9 99 9 9 999 9 88

9 89 9 8 8 8 8 8 88

9 99 9 9 999 8 88

9 99 9 9 999 8 88

zPvřeupkun1u2tí sekundárního 9 88 8 8 8 8 8 8 88

Pviřdeepan1u4tí sekundárního 913 8 8 8 8 8 8 8 8 88

Zobrazení informací o 915 9 9 9 9 999 9 88

disku

1. Některé funkce nemusejí fungovat pro některé disky nebo soubory, i když jsou v tabulce označeny (9).
2. Pouze BDP-440.
3. Pro některé disky po přepnutí kapitoly pokračuje automaticky normální přehrávání.
4. Během skenování vpřed nebo vzad není slyšet zvuk.
5. Během skenování vpřed nebo vzad je slyšet zvuk.
6.

• Během pomalého přehrávání není slyšet zvuk.

• Není možné přepnout rychlost během pomalého přehrávání vzad.
7. Pomalé přehrávání vzad není možné.
8. Krokování vzad není možné.
9. Značka úhlu se zobrazuje pro scény nahrané z více úhlů, pokud je položka Angle/Secondary Indicator nastavena na On

(strana 42).
10.

• Typy nahraných titulků závisejí na disku a souboru.

• V některých případech se titulky mohou přepnout okamžitě nebo se okamžitě zobrazí obrazovka pro přepnutí titulků,
poskytnutá diskem, bez zobrazení aktuálních titulků a celkového počtu titulků nahraných na disku.

11. Typy nahraných audio proudů závisejí na disku a souboru.
12.

• Typy nahraných sekundárních audio proudů závisejí na disku a souboru.

• V některých případech se sekundární zvuk může přepnout okamžitě nebo se okamžitě zobrazí obrazovka pro přepnutí
sekundárního zvuku, poskytnutá diskem, bez zobrazení aktuálního sekundárního audio proudu a celkového počtu
sekundárních audio proudů nahraných na disku.

• Značka sekundárního zvuku se zobrazuje pro scény nahrané se sekundárním zvukem, pokud je položka
Angle/Secondary Indicator nastavena na On (strana 42).

13. Některé disky neobsahují sekundární zvuk.
14.

• V některých případech se sekundární video může přepnout okamžitě nebo se okamžitě zobrazí obrazovka pro přepnutí
sekundárního videa, poskytnutá diskem, bez zobrazení aktuálního sekundárního videa a celkového počtu
sekundárních video proudů nahraných na disku.

• Značka sekundárního videa se zobrazuje pro scény nahrané se sekundárním videem, pokud je položka
Angle/Secondary Indicator nastavena na On (strana 42).

15. Některé disky neobsahují sekundární video.

- 31 -

Použití nabídky FUNCTION Přehrávání od specifikovaného času (Časové
hledání)
Podle operačního stavu přehrávače lze vyvolat různé
funkce. 1. Vyberte položku Time.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
1. Zobrazte nabídku FUNCTION. tlačítko ENTER.
Během přehrávání stiskněte tlačítko FUNCTION.
2. Zadejte čas.
2. Vyberte a nastavte položku. Použijte numerická tlačítka (0 až 9) nebo tlačítka
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko ©/ª pro zadání času.
ENTER. Použijte tlačítka §/¨ pro posun kurzoru.
• Pro přehrávání od 45 minut zadejte 0, 0, 4, 5,
Poznámka: 0 a 0, pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Položky, které nelze změnit, jsou zobrazeny šedě. • Pro přehrávání od 1 hodiny 20 minut zadejte
0, 1, 2, 0, 0 a 0, pak stiskněte tlačítko ENTER.
Položky, které lze nastavit, závisejí na stavu • Stiskněte tlačítko CLEAR pro vymazání
přehrávače. zadaného čísla.

• Pro změnu nastavení vybrané položky 3. Spusťte přehrávání od specifikovaného času.
Použijte tlačítko ©/ª pro změnu. Stiskněte tlačítko ENTER.

• Pro zavření nabídky FUNCTION Přehrávání specifikovaného titulu, kapitoly
Stiskněte tlačítko FUNCTION. nebo stopy (Hledání)

• Seznam položek nabídky FUNCTION 1. Vyberte položku (Title) nebo Chapter
(track/file).
Položka Popis Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
Title tlačítko ENTER.
Zobrazí informace o titulu pro
Chapter (track/file) aktuálně přehrávaný disk a celkový 2. Zadejte číslo.
počet titulů na disku. Také vyberte Použijte numerická tlačítka (0 až 9) nebo tlačítka
Time titul, který chcete přehrávat. (Viz. ©/ª pro zadání čísla.
následující popis.) • Pro hledání titulu 32 zadejte 0, 3 a 2, pak
Mode stiskněte tlačítko ENTER.
Audio Zobrazí informace o aktuálně • Stiskněte tlačítko CLEAR pro vymazání
Angle přehrávané kapitole (stopě/souboru) zadaného čísla.
Subtitle a celkový počet kapitol
Subtitle Style (stop/souborů) na disku. Také 3. Spusťte přehrávání od specifikovaného titulu,
Second Video vyberte kapitolu (stopu/soubor), kapitoly nebo stopy.
Second Audio kterou chcete přehrávat. (Viz. Stiskněte tlačítko ENTER.
Bitrate následující popis.)
Still off
Ins Search Zobrazí odehraný nebo zbývající
Ins Replay čas. Také vyberte čas, od kterého
Slide Show chcete začít přehrávání. (Viz.
Transition následující popis.)

Přepne režim přehrávání.

Přepne audio disku BD-ROM/DVD.

Přepne úhel kamery BD-ROM/
DVD-Video.

Přepne jazyk titulků.

Vybere font pro zobrazení titulků.

Přepne sekundární video disku BD-
ROM (obraz-v-obraze) (strana 30).

Přepne sekundární audio disku BD-
ROM (strana 29).

Zobrazí bitovou rychlost pro
audio/video/sekundární video.

Vypne statický obraz disku BD-
ROM.

Skočí vpřed o 30 sekund.

Skočí vzad o 10 sekund.

Přepne rychlost přehrávání během
přehrávání slide show.

Změní styl slide show během jejího
přehrávání.

* Položky, zobrazení v nabídce FUNCTION, závisejí na
typu disku.

Poznámka:
• Položky, které lze vybrat, závisejí na typu disku.

- 32 -

Přehrávání specifikovaného rozsahu disku,
titulů nebo kapitol (stop/souborů)
v náhodném pořadí

Vyberte ze 2 typů náhodného přehrávání.

• Náhodné přehrávání

Specifikovaný rozsah disku, tituly nebo kapitoly
(stopy/soubory) jsou přehrávány v náhodném pořadí.
Stejné položky mohou být přehrávány po sobě.

• Zamíchané přehrávání

Specifikovaný rozsah disku, tituly nebo kapitoly
(stopy/soubory) jsou přehrávány v náhodném pořadí.
Každá položky je přehrána jen jednou.

Pokračující přehrávání od

specifikovaného místa (Přehrávání

s pokračujícím sledováním)

Tato funkce umožňuje pokračovat v přehrávání od
místa, které jste předem specifikovali pro následující
přehrávání a to i po vypnutí napájení.

• Nastavení

> Během přehrávání stiskněte tlačítko
CONTINUED v místě, od kterého chcete příště
pokračovat v přehrávání.
Odehraný čas specifikovaného místa se zobrazí na
TV obrazovce.

• Přehrávání

1. Stiskněte tlačítko PLAY pro přehrávání
titulu, pro který máte nastavené pokračující
přehrávání.
Automaticky se zobrazí nabídka FUNCTION pro
zobrazení místa (času), ve kterém bylo stisknuto
tlačítko CONTINUED.
• Nabídka FUNCTION se také zobrazí po
stisknutí tlačítka FUNCTION během
přehrávání.

2. Stiskněte tlačítko ENTER, pak vyberte čas
pokračujícího přehrávání.
Přehrávání začne od specifikovaného místa.

Poznámka:

• Nastavení pokračujícího přehrávání se zruší, když
stisknete tlačítko OPEN/CLOSE.

• Pokračující přehrávání nemusí fungovat
s některými typy disků.

- 33 -

5 Přehrávání z galérie domácích médií

• Pro přehrávání audio souborů, uložených na
komponentech s síti musíte zapnout funkci DHCP
serveru na vašem routeru. V případě, že router
nemá funkci DHCP serveru, musíte nastavit síť
ručně. Jinak nebudete moci přehrávat soubory,
uložené na komponentech v síti. Viz. strana 43.

Potěšte se s galérií domácích médií O síťovém přehrávání

Funkce galérie domácích médií tohoto přehrávače Funkce síťového přehrávání tohoto přístroje používají
Vám umožňuje zobrazit seznam vstupních zdrojů a následující technologie.
spustit přehrávání. Tato kapitola popisuje postup
nastavení a přehrávání, vyžadované pro využití těchto • Windows Media Player
funkcí. Také sledujte návody k Vašim síťovým
komponentům. Viz. Windows Media Player 11/Windows Media Player
Vstupní zdroje, které lze přehrávat s galérií domácích 12 nahoře.
médií jsou následující
• Disky BD-R/RE (formát BDAV) • Windows Media DRM
• Disky DVD-R/-RW (formát VR)
• Audio CD (CD-DA, SACD a DTS CD) Microsoft Windows Media Digital Rights Management
• Disky DVD/CD, na který jsou pouze nahrané (WMDRM) je platforma pro ochranu a bezpečné
dodávání obsahu pro přehrávání na počítačích,
datové soubory – video, obrazové a audio přenosných zařízeních a síťových zařízeních. Galérie
soubory. domácích médií funguje jako WMDRM 10 pro síťová
• USB paměťová zařízení zařízení. WMDRM chráněný obsah lze přehrávat
• Soubory na síťových serverech (na PC nebo pouze na mediálních serverech, podporujících
komponentech připojených k přehrávači přes WMDRM.
LAN).
Majitelé obsahu používají technologii správy
Poznámka: digitálních dat Windows Media (WMDRM) pro
• Galérie domácích médií umožňuje přehrávat ochranu svého intelektuálního vlastnictví, včetně
autorských práv. Toto zařízení používá WMDRM
soubory na mediálních serverech, připojených do software pro přístup k WMDRM chráněnému obsahu.
stejné LAN jako je připojený přehrávač. Pokud WMDRM software selže při ochraně obsahu,
• Z galérie domcích médií lze přehrávat následující vlastníci obsahu mohou požádat společnost Microsoft,
soubory: aby odstranila možnost softwaru pro použití WMDRM
- PC s Microsoft Windows Vista nebo XP pro přehrávání nebo kopírování chráněného obsahu.
Toto neovlivňuje nechráněný obsah. Když si nahrajete
s instalovaným softwarem Windows Media licence pro chráněný obsah, souhlasíte, že společnost
Player 11. Microsoft může zahrnout seznam zrušení licencí.
- PC s Microsoft Windows 7 s instalovaným Vlastníci obsahu mohou požadovat aktualizaci
softwarem Windows Media Player 12. WMDRM pro přístup k jejich obsahu. Pokud se
- DLNA kompatibilní digitální mediální servery odmítnete tuto aktualizaci, nebudete mít přístup
(na PC nebo jiných komponentech). k obsahu, který vyžaduje aktualizaci.
- Soubory, uložené na PC nebo DMS (digitální Tento produkt je chráněný právy intelektuálního
mediální servery) podle popisu nahoře lze vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo
přehrávat pomocí Přehrávače digitálních distribuce této technologie mimo tento produkt bez
médií (DMP). licence společnosti Microsoft je zakázáno.
Tento přehrávač podporuje použití jako DMP.

- 34 -

• DLNA • Zřeknutí se odpovědnosti za obsah třetích
stran
DLNA CERTIFIED™ Audio Player
Přístup k obsahu poskytovanému třetími stranami
Digital Living Network Alliance (DLNA) je mezi- vyžaduje vysokorychlostní internetové připojení a také
průmyslová organizace společností, vyrábějících může vyžadovat registraci účtu a předplatné.
spotřební elektroniku, výpočetní techniku a mobilní Služby obsahu třetích stran se mohou změnit, být
přístroje. Digital Living umožňuje spotřebitelům přerušeny či zrušeny bez jakéhokoli upozornění a
snadné sdílení digitálních médií přes domácí drátové společnost Pioneer nemá žádnou odpovědnost za
nebo bezdrátové sítě. takového situace.
Logo certifikace DLNA umožňuje snadno nalézt Společnost Pioneer nezaručuje, že obsahové služby
produkty, které vyhovují standardu DLNA budou poskytovány po určitou časovou periodu a
Interoperability Guidelines. Tento přístroj splňuje zříká se jakýchkoli záruk.
standard DLNA Interoperability Guidelines v1.5.
Pokud je k tomuto přístroji připojené PC s běžícím • O přehrávání přes síť
softwarem DLNA server nebo jiné DLNA kompatibilní
zařízení, může být nutné provést určité změny • Přehrávání se může zaseknout pokud je PC
nastavení softwaru nebo jiného zařízení. Více vypnuto nebo některé mediální soubory na něm
informací viz. návod k softwaru nebo zařízení. uložené jsou vymazány během přehrávání
obsahu.
DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED® jsou
obchodní značky, servisní značky a/nebo certifikační • Pokud nastane problém v síťovém prostředí (silný
značky společnosti Digital Living Network Alliance. provoz atd.), obsah se nemusí zobrazit nebo
nemusí být přehráván správně (přehrávání může
• Obsah, přehrávatelný přes síť být přerušované nebo se může zasekávat). Pro
nejlepší výkonnost použijte pro připojení PC a
• I když jsou kódované v kompatibilním formátu, přehrávače propojení 100BASE-TX.
některé soubory nemusí být možné přehrávat
správně. • Pokud je současně přehráváno několik klientů,
přehrávání může být přerušované nebo se může
• Filmové nebo foto soubory nelze přehrávat. zasekávat.
• Některé funkce nemusejí být podporované podle
• Podle bezpečnostního softwaru, nainstalovaného
typu serveru nebo použité verze. na připojeném PC a nastavení tohoto softwaru
• Podporované formáty souborů se liší podle může být síťové připojení blokované.

serveru. Tedy soubory nepodporované serverem Společnost Pioneer nemá žádnou odpovědnost za
se nezobrazují na tomto přístroji. Pro více závady přehrávače a/nebo galérie domácích médií
informací se obraťte na výrobce serveru. z důvodu komunikačních chyb/závad spojených se
síťovým připojením a/nebo Vaším PC nebo jinými
připojenými zařízeními. Kontaktujte výrobce PC nebo
poskytovatele internetového připojení.

Windows Media je buď registrovaná obchodní značka
nebo obchodní značka společnosti Microsoft
Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Tento přístroj používá technologii vlastněnou
společností Microsoft Corporation a nelze ho používat
nebo distribuovat bez licence od společnosti Microsoft
Licensing, Inc.

Microsoft®, Windows®7, Windows® Vista, Windows®
XP, Windows® 2000, Windows® Millennium Edition,
Windows® 98 a Windows NT® jsou buď registrované
obchodní značky nebo obchodní značky společnosti
Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

- 35 -

DLNA hledání Přehrávání obrazových souborů

Přehrávání souborů, uložených na komponentech, • O slideshow
připojených k přehrávači přes síť.
Zobrazení souborů na disku nebo v adresáři se
1. Stiskněte tlačítko HOME MEDIA GALLERY pro přepne automaticky.
zobrazení galérie domácích médií.
Nabídku galérie domácích médií lze také zobrazit Poznámka:
výběrem položky Home Media Gallery v nabídce • Při přehrávání hudebního CD (CD-
Home Menu a pak stisknutím tlačítka ENTER.
DA/SACD/DTS-CD) se objeví obrazovka Now
2. Vyberte položku DLNA Search. Playing.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte • Některé disky BD-R/-RE mají ochranu přehrávání.
tlačítko ENTER. Pro zrušení ochrany zadejte heslo, nastavené pro
disk.
3. Vyberte server, který obsahuje soubory, které • Může chvíli trvat, než přehrávání začne. To je
chcete přehrávat. normální.
• Některé soubory nemusí být možné správně
4. Vyberte soubor, který chcete přehrávat. přehrávat.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte • Počet sledování může být omezen.
tlačítko ENTER.
Přehrávání v požadovaném pořadí
Poznámka: (Seznam přehrávání HMG)
• Tento přehrávač nepodporuje DTCP-IP.
Disky, ze kterých lze přidat stopy a soubory do
Nahrané soubory a obsah chráněný ochranou seznamu přehrávání HMG (galérie domácích médií)
digitálních práv nelze přehrávat přes rozhraní jsou následující.
LAN.
• Audio CD (CD-DA/SACD/DTS-CD)
Přehrávání disku/USB
• DVD/CD/USB paměťová zařízení s nahranými
audio soubory.

1. Stiskněte tlačítko HOME MEDIA GALLERY pro Přidání stop/souborů

zobrazení galérie domácích médií. Použijte tento postup pro přidání stop a souborů a
Nabídku galérie domácích médií lze také zobrazit vytvoření seznamu přehrávání HMG.
výběrem položky Home Media Gallery v nabídce
Home Menu a pak stisknutím tlačítka ENTER.

2. Vyberte položku Disc nebo USB. 1. Stiskněte tlačítko HOME MEDIA GALLERY pro
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte zobrazení galérie domácích médií.
tlačítko ENTER. Nabídku galérie domácích médií lze také zobrazit
výběrem položky Home Media Gallery v nabídce
3. Vyberte položku Photo/Music/Video/SWF/ Home Menu a pak stisknutím tlačítka ENTER.
AVCHD.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte 2. Vyberte položku Disc nebo USB.
tlačítko ENTER. Předem vložte disk.
• Tento krok není pro disky, které byly nahrané Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
ve formátu VR. tlačítko ENTER.

4. Vyberte titul/stopu nebo soubor, který chcete 3. Vyberte stopu/soubor pro přidání.
přehrávat. Použijte tlačítko ¨ pro výběr.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
tlačítko ENTER. 4. Stiskněte tlačítko POP UP MENU pro zobrazení
nabídky POP UP MENU.
• Pokud je soubor, který chcete přehrávat,
v adresáři, vyberte nejprve příslušný adresář.

5. Vyberte položku Add to Playlist pro přidání do

seznamu přehrávání HMG.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
tlačítko ENTER.
Stopa neb soubor, vybraný v kroku 3, je přidán do
seznamu přehrávání HMG.

• Pro přidání více stop nebo souborů opakujte
kroky 3 až 5.

- 36 -

Přehrávání seznamu přehrávání HMG
1. Stiskněte tlačítko HOME MEDIA GALLERY pro

zobrazení galérie domácích médií.
Nabídku galérie domácích médií lze také zobrazit
výběrem položky Home Media Gallery v nabídce
Home Menu a pak stisknutím tlačítka ENTER.
2. Vyberte položku HMG PLaylist.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
tlačítko ENTER.
3. Vyberte stopu/soubor pro přehrávání.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
tlačítko ENTER.
Přehrávání začne od vybrané stopy/souboru a
pokračuje do konce seznamu. Použijte tlačítka
/ pro přehrávání předchozí nebo následující
stopy/souboru. Zobrazí se obrazovka Now
Playing.

Vymazání stop/souborů ze seznamu
přehrávání HMG
1. Vyberte stopu/soubor pro vymazání, pak

stiskněte tlačítko POP UP MENU pro zobrazení
nabídky POP UP MENU.
2. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr položky Delete
from HMG Palist, pak stiskněte tlačítko
ENTER.

- 37 -

6 Přehrávání webového obsahu

S tímto přehrávačem můžete přehrávat streamovaný Přehrávání položek
obsah z internetu.

Dostupný webový obsah

• YouTube (MPEG-4 AVC H.264) Upozornění:
• Picasa Předem musí být přehrávač připojený k internetu.
Detaily viz. „Připojení k síti přes konektor LAN“ na
Poznámka: straně 21.
• Lze přehrávat videa YouTube v následujících
1. Zobrazte nabídku výběru.
velikostech: Nabídku výběru lze také zobrazit stisknutím
- Standardní kvalita (400 x 226 pixelů, 200 tlačítka HOME MENU a pak výběrem Web
Contents Æ Desired web content.
kbit/s)
- Střední kvalita (480 x 360 pixelů, 512 kbit/s) 2. Stiskněte tlačítka ©/ª pro výběr položky pro
- Vysoká kvalita (854 x 480 pixelů, 900 kbit/s) přehrávání, pak stiskněte tlačítko ENTER.
- HD (720p) (1280 x 720 pixelů, 2 Mbit/s) Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko EXIT.
- HD (1080p) (1920 x 1080 pixelů, 4 Mbit/s)
• Videa YouTube pro mobilní telefony nelze
přehrávat.
• Některá videa YouTube nemusí být možné
přehrávat.
• Podle internetového prostředí nemusí být možné
přehrávat videa YouTube správně.
• Přístup k obsahu, poskytovanému třetími stranami
vyžaduje vysokorychlostní internetové připojení a
může vyžadovat registraci a předplatné.
Obsahové služby třetích stran mohou být
změněny, přerušeny nebo zrušeny kdykoli bez
upozornění a společnost Pioneer nemá za to
žádnou odpovědnost.
Společnost Pioneer nereprezentuje nebo
negarantuje, že obsahové služby budou
dostupné.

- 38 -

7 Pokročilé nastavení Ovládání nabídky Initial Setup

Změna nastavení 1. Když je přehrávání zastavené, zobrazte nabídku
Home Menu.
Stiskněte tlačítko HOME MENU.

2. Vyberte položku Initial Setup.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko
ENTER.

3. Vyberte položku a změňte nastavení.
Použijte tlačítka ©/ª/§/¨ pro výběr, pak stiskněte
tlačítko ENTER.

• Zavření obrazovky Initial Setup

Stiskněte tlačítko HOME MENU.

Poznámka:
• Položky, které nelze změnit, jsou zobrazeny šedě. Položky, které lze vybrat, závisejí na stavu přehrávače.
• Výchozí tovární nastavení je uvedeno tučně.

Nastavení Volby Vysvětlení
Display
TV Screen 16:9 Full Vyberte při připojení k širokoúhlé TV (16:9).
16:9 Normal Vyberte při připojení k TV 4:3 a přehrávání videa 16:9. Video bude
Video Adjust přehráváno s oříznutou levou a pravou stranou obrazu pro zobrazení na
4:3 Pan&Scan obrazovce 4:3. (Tato funkce pracuje s disky označenými 4:3PS.)
Sharpness 4:3 Letterbox Vyberte při připojení ke standardní TV (4:3).
Video Mode Vyberte při připojení k TV 4:3 a přehrávání videa 16:9. Video bude
Brightness přehráváno s černým pruhem v horní a dolní části obrazovky.
Noise Reduction Contrast Vyberte pro nastavení jasu TV obrazovky.
Hue Vyberte pro nastavení kontrastu TV obrazovky.
Saturation Vyberte pro nastavení vyvážení barev (zelené a červené) TV obrazovky.
High Vyberte pro nastavení saturace TV obrazovky.
Middle Vyberte úroveň ostrosti obrazu.
Low
Standard Vyberte výstupní video režim.
Vivid
Cinema Vyberte úroveň potlačení šumu.
Custom
0
1
2
3

- 39 -

Nastavení Volby Vysvětlení

Audio Out

Digital Output Bitstream Vyberte pro přímý výstup digitálního audio signálu.

PCM Vyberte pro výstup digitálního audio signálu, konvertovaného na audio signál

PCM.

Re-encode Vyberte pro výstup digitálního audio signálu, konvertovaného na audio signál

DTS Digital Surround.

Off Vyberte pro výstup audio signálu jiného než digitálního audio signálu.

Downsampling 48k Vyberte pro přehrávání disků, nahraných se vzorkovací frekvencí 48 kHz.

96k Vyberte pro přehrávání disků, nahraných se vzorkovací frekvencí 96 kHz.

192k Vyberte pro přehrávání disků, nahraných se vzorkovací frekvencí 192 kHz.

DRC (Řízení Off Vyberte pro výstup audio signálu bez použití funkce DRC.

dynamického On Vyberte pro nastavení rozsahu mezi nejsilnějšíma nejslabším zvukem
rozsahu) (dynamický rozsah) pro přehrávání při střední hlasitosti. Použijte, když jsou

• Jsou obtížně slyšitelné dialogy nebo pro noční poslech.

podporované Auto Vyberte pro automatické zapnutí/vypnutí DRC podle vstupního audio signálu

pouze signály z disku.

Dolby Digital a

analogové audio

signály.

HDMI

Color Space RGB Vyberte pro výstup video signálu jako RGB signálu. Vyberte když barvy

vypadají mdlé a černá vypadá jasně.

YCbCr Vyberte pro výstup video signálu jako signálu YCbCr 4:4:4.

YCbCr 422 Vyberte pro výstup video signálu jako signálu YCbCr 4:2:2.

Full RGB Vyberte pro výstup video signálu jako RGB signálu. Vyberte když barvy

vypadají příliš syté a černá barva se zobrazuje monotónně.

Resolution Auto Vyberte pro automatický výběr rozlišení video signálu z konektoru HDMI

OUT.

480I/576I Výstup video signálu z konektoru HDMI OUT ve vybraném rozlišení.

480P/576P Rozlišení lze změnit stisknutím tlačítka HDMI, ale nastavení Auto tak vybrat
720P nelze.

1080I

1080P

HDMI Audio Out Bitstream Vyberte pro přímý výstup HDMI audio signálu.

PCM Vyberte pro výstup HDMI audio signálu, konvertovaného na 2-kanálový audio

signál.

Re-encode Vyberte pro automatický výběr typu audio signálu.

Off Vyberte, když nepožadujete výstup audio signálu z výstupního konektoru

HDMI.

Control On Vyberete pro ovládání přehrávače dálkovým ovladačem AV přístroje,

připojeného HDMI kabelem. Viz. strana 16.

Off Vyberete, když nechcete ovládat přehrávač dálkovým ovladačem AV

přístroje, připojeného HDMI kabelem.

Pro použití funkcí PQLS (BDP-440), Sound Retriever Link a Stream Smoother Link (strana 16) musí být položka Control

nastavená na On.

HDMI Deep color 30bits Vyberte pro výstup video signálu s 30-bitovou barvou.

36bits Vyberte pro výstup video signálu s 36-bitovou barvou.

Off Vyberte pro výstup video signálu s normální 24-bitovou barvou.

HDMI 1080P 24Hz On Vyberte když je položka Resolution nastavená na Auto nebo 1080P pro

výstup video signálu 1080p/24 do TV kompatibilní s 1080p/24.

Off Vyberte když je položka Resolution nastavená na Auto nebo 1080P pro

výstup video signálu 1080p/60 do TV kompatibilní s 1080p/60.

HDMI 3D Auto S 3D disky je disk přehráván s 3D obrazem.

Off S 3D disky je disk přehráván s 2D obrazem.

3D notice Yes Nastavuje, zda se bude nebo nebude zobrazovat upozornění ke sledování 3D

No obrazu.

- 40 -

Nastavení Volby Vysvětlení

Network

IP setting Vyberte pro nastavení IP adresy přehrávače a DNS serveru (strana 43).

Proxy Server Proxy server nastavte pouze pokud dostanete instrukce od poskytovatele internetového připojení
(strana 43).

Information Vyberte pro zobrazení seznamu síťového nastavení (strana 43).

Connection Test Vyberte pro test síťového připojení (strana 43).

Internet Connection Enable Vyberte pro povolení přístupu k internetu.

Disable Vyberte pro zakázání přístupu k internetu.

BD-Live connection Permitted Všechny disky se mohou připojit k funkci BD-LIVE.

Partial Permitted Pouze disky, jejichž bezpečnost byla ověřena, se mohou připojit k funkci BD-

LIVE.

Prohibited Žádné disky se mohou připojit k funkci BD-LIVE.

Dlna Enable Vyberte pro povolení přístupu k DLNA serveru.

Disable Vyberte pro zakázání přístupu k DLNA serveru.

Language

OSD Dostupné jazyky Pro zobrazování nabídek vyberte jeden ze zobrazených jazyků.

Audio Dostupné jazyky Vyberte jeden ze zobrazených jazyků pro nastavení výchozího jazyka zvuku

• Pro některé disky pro přehrávání disků BD-ROM a DVD-Video.

nemusí být

možná změna na

vybraný jazyk.

Pokud není nastavený jazyk nahraný na disku BD/DVD, je automaticky vybrán a přehráván jeden z nahraných jazyků.

Subtitle Dostupné jazyky Vyberte jeden ze zobrazených jazyků pro nastavení výchozího jazyka titulků

• Pro některé disky pro přehrávání disků BD-ROM a DVD-Video.

nemusí být

možná změna na

vybraný jazyk.

Pokud není nastavený jazyk nahraný na disku BD/DVD, je automaticky vybrán a přehráván jeden z nahraných jazyků.

Menu Dostupné jazyky Vyberte jeden ze zobrazených jazyků pro nastavení výchozího jazyka pro

• Pro některé disky nabídky disků BD-ROM a DVD-Video.

nemusí být

možná změna na

vybraný jazyk.

Pokud není nastavený jazyk nahraný na disku BD/DVD, je automaticky vybrán a přehráván jeden z nahraných jazyků.

- 41 -

Nastavení Volby Vysvětlení
Playback
Angle Mark On Vyberte pro zobrazování indikátoru úhlu na TV obrazovce (strana 28).
Off Vyberte, když nechcete zobrazovat indikátor úhlu na TV obrazovce.
PIP Mark On Vyberte pro zobrazování indikátoru PIP na TV obrazovce.
Off Vyberte, když nechcete zobrazovat indikátor PIP na TV obrazovce.
Secondary Audio On Vyberte pro zobrazování indikátoru sekundárního audia na TV obrazovce
Mark (strana 29).
Off Vyberte, když nechcete zobrazovat indikátor sekundárního audia na TV
obrazovce.
DivX VOD DRM Registration Code Zobrazí registrační kód přehrávače, nutný pro přehrávání souborů DivX VOD
(strana 10).
DVD Playback DVD AUDIO Vyberte pro přehrávání audio části disku DVD-Audio.
Vyberte pro přehrávání video části disku DVD-Audio.
• Toto nastavení je DVD VIDEO

pro přehrávání

disků DVD-Audio.

Internet Setting Permitted Webový obsah lze sledovat bez zadání hesla.

Partial Permitted Pro sledování webové obsahu je nutné zadat heslo.

Prohibited Webový obsah nelze sledovat

Disc Auto Playback On Po vložení je disk přehráván automaticky.

Off Vložený disk se nezačne přehrávat automaticky.

Last Memory On Vyberte pro uložení místa posledního zastavení přehrávání, i po vysunutí

nosiče disku nebo vypnutí napájení do pohotovostního stavu.

Off Vyberte pro použití funkce Přehrávání s pokračujícím sledováním (strana 33).

PBC (Řízení On Vyberte pro přehrávání disků Video CD (verze 2.0) kompatibilních s funkcí

přehrávání) PBC s použitím nabídky disku.

Off Vyberte pro přehrávání disků Video CD (verze 2.0) kompatibilních s funkcí

PBC bez použití nabídky disku.

Setup Navigator Spustí nastavení pomocí nabídky navigátoru nastavení. Detaily viz. stana 23.

Security

Change Password Zaregistrujte (změňte) heslo pro nastavení rodičovského zámku nebo pro odemknutí přehrávání disků

DVD-Video s funkcí rodičovského zámku (strana 44).

Parental Control Změňte úroveň rodičovského zámku přehrávače (strana 44).

Country Code Změňte kód země/oblasti (strana 44).

Options

Screen Saver Off Spořič obrazovky se neaktivuje.

1 min Spořič obrazovky se aktivuje automaticky, pokud není 1 minutu/2 minuty/3

2 min minuty provedena žádná operace. Použití dálkového ovladače může
3 min deaktivovat spořič obrazovky.

Auto Power Off Off Vyberte, když nechcete napájení vypínat automaticky.

10 min Napájení se vypne automaticky, když není 10 minut/20 minut/30 minut

20 min provedena žádná operace.

30 min

Quick Start On Vyberte pro rychlé spuštění přehrávače.

Off Vyberte pro normální spuštění přehrávače.

Software Update Disc Vyberte metodu aktualizace softwaru (strana 45).

USB Storage

Internet

Load Default Obnoví tovární nastavení přehrávače.

System Information Kontrola verze systému.

Disc Auto Update On Když je vložen disk s aktualizačním souborem, zobrazí se obrazovka pro

aktualizaci softwaru.

Off Obrazovku pro aktualizaci softwaru je nutné zobrazit ručně (strana 45).

BUDA BUDA Information Zobrazí a nastaví BUDA data na připojeném USB paměťovém zařízení.

BUDA Setup

- 42 -

• Nastavení IP adresy 4. Zadejte IP Address nebo Server Name.
Použijte numerická tlačítka (0 až 9) pro zadání čísla,
1. Vyberte a nastavte Network Æ IP setting Æ Next pokud jste v kroku 3 vybrali IP adresu. Použijte tlačítka
Screen. §/¨ pro posun kurzoru.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko Použijte numerická tlačítka (0 až 9) pro zadání znaků,
ENTER. pokud jste v kroku 3 vybrali název serveru.
Znaky, které lze zadat pro název serveru jsou uvedené
2. Nastavte IP adresu. v následující tabulce. Opakované stisknutí tlačítka
Použijte tlačítka ©/ª/§/¨ pro nastavení IP adresy cykluje přes jednotlivé znaky.
přehrávače nebo DNS serveru, pak stiskněte tlačítko
ENTER. • Pokud chcete zadat za sebou dva znaky,
• Auto Set IP Address nacházející se pod jedním tlačítkem (např. P a R),
On – IP adresa přehrávače je získána automaticky. stiskněte tlačítko ¨ po zadání prvního znaku, pak
Vyberte toto pokud používáte širokopásmový router zadejte druhý znak.
nebo širokopásmový modem s funkcí DHCP
(Dyamic Host Configuration Protocol). IP adresa • Použijte tlačítko CLEAR pro vymazání posledního
tohoto přehrávače je automaticky přidělena DHCP znaku.
serverem.
Off – IP adresa přehrávače musí být nastavena • Použijte tlačítka §/¨ pro posun zobrazených
ručně. Použijte numerická tlačítka (0 až 9) pro znaků když nelze všechny zadané znaky zobrazit
zadání IP adresy, masky podsítě a výchozí brány. najednou.
• Auto Set DNS Server Address
On – IP adresa DNS serveru je získána Tlačítko Znaky Tlačítko Znaky
automaticky. Off – IP adresa DNS serveru musí být 1 1.– 6 mno6
nastavena ručně. Použijte numerická tlačítka (0 až
9) pro zadání IP adresy DNS serveru, získané od 2 abc2 7 pqrs7
poskytovatele internetového připojení. 3 def3 8 tuv8
4 ghi4 9 wxyz9
Poznámka:
• Pokud je položka Auto Set IP Address nastavena na 5 jkl5 0 0

Off, položka Auto Set DNS Server Address je také 5. Zadejte Port Number.
nastavena na Off. Stiskněte tlačítko ª, použijte numerická tlačítka (0 až 9)
• Pro informace o funkci DHCP serveru viz. návod pro zadání čísla portu.
k použitému zařízení.
• Pro ruční zadání IP adresy může být nutné kontaktovat 6. Stiskněte tlačítko ENTER pro uložení nastavení.
poskytovatele internetového připojení.
• Zobrazení nastavení sítě
• Nastavení proxy serveru
> Vyberte a nastavte Network Æ Information Æ Next
Nastavte proxy server pouze pokud k tomu dostanete Screen.
instrukce od poskytovatele internetového připojení. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko
ENTER.
1. Vyberte a nastavte Network Æ Proxy Server Æ Next
Screen. Zobrazí se MAC adresa, IP adresa, maska podsítě, výchozí
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko brána a DNS server (primární a sekundární).
ENTER.
Pokud je položka Auto Set IP Address nastavena na On,
2. Vyberte a nastavte Use nebo Not use pro položku zobrazí se automaticky získané hodnoty.
Proxy Server.
Použijte tlačítka §/¨ pro změnu, pak stiskněte tlačítko Poznámka:
ENTER. • Když IP adresa není nastavená, zobrazí se „0.0.0.0“.
• Use – Vyberte pro použití proxy serveru.
• Not use – Vyberte, když nepoužíváte proxy server. • Testování síťového připojení

Pokud vyberete Use, pokračujte krokem 3. 1. Vyberte a nastavte Network Æ Connection Test Æ
Start.
3. Vyberte a nastavte Server Select Method. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko
Použijte tlačítka §/¨ pro změnu, pak stiskněte tlačítko ENTER.
ª. Když je test dokončen, zobrazí se „Network connection
• IP Address – Zadejte IP adresu. test completed successfully.“. Pokud se zobrazí jiné
• Server Name – Zadejte název serveru. hlášení, zkontrolujte propojení a/nebo nastavení (strana
21).

- 43 -

• Výběr jiného jazyka v nastavení jazyka 3. Zadejte znovu heslo.
Použijte numerická tlačítka (0 až 9) nebo tlačítka ©/ª
1. Vyberte a nastavte Language. pro zadání čísla, pak stiskněte tlačítko ENTER.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko Použijte tlačítka §/¨ pro posun kurzoru.
ENTER. • Pro změnu hesla zadejte předchozí zaregistrované
heslo, pak zadejte nové heslo.
2. Vyberte a nastavte OSD, Audio, Subtitle nebo Menu.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko Poznámka:
ENTER. • Doporučujeme si heslo poznamenat.
• Pokud heslo zapomenete, zresetujte přehrávač na
3. Vyberte a nastavte požadovaný jazyk.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko výchozí tovární nastavení a pak zaregistrujte heslo
ENTER. znovu (strana 46).

4. Změňte jazyk. • Změna úrovně rodičovského zámku pro sledování
Použijte tlačítka §/¨ pro změnu, pak stiskněte tlačítko DVD/BD-ROM
ENTER.
• Jazyk lze také změnit pomocí numerických tlačítek. Některé DVD-Video disky obsahující např. násilné scény
Použijte tlačítka ©/ª pro posun kurzoru na mají úrovně rodičovského zámku (viz. obálka disku). Pro
Number, pak použijte numerická tlačítka (0 až 9) omezení sledování těchto disků nastavte úroveň přehrávače
pro zadání čísla a stiskněte tlačítko ENTER. Viz. na nižší hodnotu, než má disk.
strana 47.
1. Vyberte a nastavte Security Æ Parental Control Æ
Poznámka: Next Screen.
• Pokud není nastavený jazyk nahraný na disku BD/DVD, Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko
ENTER.
je automaticky vybrán a přehráván jeden z nahraných
jazyků. 2. Zadejte heslo.
Použijte numerická tlačítka (0 až 9) nebo tlačítka ©/ª
• Vymazání dat, která byla přidána k BD a aplikačních pro zadání čísla, pak stiskněte tlačítko ENTER.
dat Použijte tlačítka §/¨ pro posun kurzoru.

Použijte tento postup pro vymazání dat, která byla přidána 3. Změňte úroveň.
k BD (data nahraná funkcí BD-LIVE a data použitá funkcí Použijte tlačítka §/¨ pro změnu, pak stiskněte tlačítko
BONUSVIEW) a aplikačních dat. ENTER.

Upozornění: Poznámka:
• Vymazání dat chvíli trvá. • Úroveň lze nastavit na Off nebo mezi Level1 až Level8.
• Během mazání dat neodpojujte napájecí kabel.
• Tato operace nefunguje, když je vložený disk. Když je nastaveno Off, sledování není omezeno.

1. Vyberte a nastavte BUDA Æ BUDA Setup. • Změna kódu země/oblasti
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko
ENTER. 1. Vyberte a nastavte Security Æ Country Code Æ
More.
2. Vyberte a nastavte nabídku mazání. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko ENTER.
ENTER.
2. Zadejte heslo.
3. Vyberte Yes, pak stiskněte tlačítko ENTER. Použijte numerická tlačítka (0 až 9) nebo tlačítka ©/ª
Použijte tlačítka ©/ª/§/¨ pro výběr, pak stiskněte pro zadání čísla, pak stiskněte tlačítko ENTER.
tlačítko ENTER. Použijte tlačítka §/¨ pro posun kurzoru.

• Zaregistrování nebo změna hesla 3. Změňte kód země/oblasti.
Použijte tlačítka §/¨ pro změnu, pak stiskněte tlačítko
Použijte tento postup pro zaregistrování nebo změnu hesla, ENTER.
vyžadovaného pro nastavení rodičovského zámku.

1. Vyberte a nastavte Security Æ Change Password Æ
Next Screen.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko
ENTER.

2. Zadejte heslo.
Použijte numerická tlačítka (0 až 9) nebo tlačítka ©/ª
pro zadání čísla, pak stiskněte tlačítko ENTER.
Použijte tlačítka §/¨ pro posun kurzoru.

- 44 -

• Aktualizace softwaru 6. Stahování softwaru začne.
Stav stahování softwaru se zobrazuje na
Software přehrávače lze aktualizovat jednou obrazovce.
z následujících metod. • Podle podmínek internetového připojení může
stažení softwaru trvat dlouho.
• Připojením k internetu
• Pomocí disku 7. Aktualizace začne.
• Pomocí USB paměťového zařízení • Aktualizace softwaru může chvíli trvat.

Informace o tomto přehrávači najdete na webových 8. Aktualizace je dokončena.
stránkách společnosti Pioneer. Podívejte se na
webové stránky, uvedené na straně 6 pro aktualizace • Aktualizace pomocí USB paměťového
a servisní informace o vašem Blu-ray přehrávači. zařízení/disku

Upozornění: Poznámka:
• Když je aktualizační soubor k dispozici na
• Během aktualizace softwaru neodpojujte napájecí
kabel nebo USB paměťové zařízení a webových stránkách společnosti Pioneer, použijte
nevyndávejte disk. Jinak se může aktualizace počítač pro jeho stažení a uložení na USB
přerušit a může dojít k závadě přehrávače. paměťové zařízení nebo disk. Pečlivě si přečtěte
instrukce o stažení aktualizačního souboru,
• Aktualizace softwaru se skládá ze dvou důležitých uvedené na webových stránkách společnosti
kroků, stažení a aktualizace. Oba procesy trvají Pioneer.
určitou dobu. • Uložte aktualizační soubor do kořenového
adresáře USB paměťového zařízení nebo disku.
• Během aktualizace softwaru jsou ostatní operace Neukládejte ho do žádného adresáře.
zakázané. Navíc nelze proces aktualizace • Neukládejte na USB paměťové zařízení nebo disk
přerušit. jiné soubory než aktualizační soubor.
• Pro aktualizaci pomocí disku použijte disk CD-R
• Když je displej na čelním panelu vypnutý, zapněte nebo CD-RW.
ho tlačítkem FL DIMMER. Při aktualizaci softwaru • Přehrávač podporuje USB paměťová zařízení ve
přehrávače s vypnutým displejem na čelním formátu FAT32/16. Pro formátování USB
panelu neodpojujte napájecí kabel dokud se paměťového zařízení na počítači nastavte
přehrávač nevypne. následující:

• Aktualizace po připojení k internetu - Systém souborů: FAT32
- Velikost alokační jednotky: Výchozí nastavení
Poznámka: • Na USB paměťové zařízení nebo disk uložte
pouze nejnovější aktualizační soubor.
• Podle rychlosti internetového připojení může • Nepoužívejte USB prodlužovaní kabel pro
stažení dat trvat dlouho. připojení USB paměťového zařízení k počítači.
Použití USB prodlužovacího kabelu může
• Kroky 1 až 5 jsou prováděné uživatelem (jsou způsobit nesprávnou činnost přehrávače.
určené pro stažení softwaru z internetu). • Kroky 1 až 5 jsou prováděné uživatelem.
• Kroky 6 až 8 jsou operace prováděné
• Kroky 6 až 8 jsou operace prováděné (automaticky) přehrávačem (jsou určené pro
(automaticky) přehrávačem (jsou určené pro aktualizaci softwaru).
aktualizaci softwaru).
1. Připojte USB paměťové zařízení nebo vložte
1. Připojte se k internetu. disk s aktualizačním souborem.

2. Když je přehrávání zastavené, zobrazte 2. Když je přehrávání zastavené, zobrazte
nabídku Home Menu. nabídku Home Menu.
Stiskněte tlačítko HOME MENU.
Stiskněte tlačítko HOME MENU.
3. Vyberte a nastavte Initial Setup.
3. Vyberte a nastavte Initial Setup. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte tlačítko ENTER.

tlačítko ENTER.

4. Vyberte a nastavte Options Æ Update Æ

Network Æ Start.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
tlačítko ENTER.

5. Vyberte a nastavte Yes.
Stiskněte tlačítko ENTER.

- 45 -

4. Vyberte a nastavte Options Æ Update Æ Disc
or USB Storage Æ Start.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
tlačítko ENTER.

5. Vyberte a nastavte Yes.
Použijte tlačítka ©/ª/§/¨ pro výběr Yes, pak
stiskněte tlačítko ENTER.

6. Aktualizace začne.
• Aktualizace softwaru může chvíli trvat.

7. Aktualizace je dokončena.

Obnovení všech nastavení na výchozí tovární
nastavení

1. Zkontrolujte, že napájení přehrávače je
zapnuté.

2. Při zastaveném přehrávání zobrazte nabídku
Home Menu.
Stiskněte tlačítko HOME MENU.

3. Vyberte a nastavte Initial Setup.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
tlačítko ENTER.

4. Vyberte a nastavte Options Æ Load Default Æ
More.
Použijte tlačítka ©/ª pro výběr, pak stiskněte
tlačítko ENTER.

5. Vyberte a nastavte OK.
Použijte tlačítka §/¨ pro výběr, pak stiskněte
tlačítko ENTER.

Poznámka:
• Po obnovení výchozího továrního nastavení

použijte navigátor nastavení pro nové nastavení
přehrávače (strana 23).
• Když jsou všechna nastavená vrácena na výchozí
tovární hodnoty, všechna data pro sekundární
video (obraz-v-obraze), sekundární audio, záložky
atd. jsou vymazána.

- 46 -

Tabulka kódů jazyků a tabulka kódů zemí/oblastí

• Tabulka kódů jazyků
Název jazyka (kód jazyka), vstupní kód

Abkhazian, ab/abk, 0102 Frisian, fy/fry, 0625 Macedonian, mk/mkd, 1311 Slovak, sk/slk, 1911
Afar, aa/aar, 0101 Galician, gl/glg, 0712 Malagasy, mg/mlg, 1307 Slovenian, sl/slv, 1912
Afrikaans, af/afr, 0106 Georgian, ka/kat, 1101 Malay, ms/msa, 1319 Somali, so/som, 1915
Albanian, sq/sqi, 1917 German, de/deu, 0405 Malayalam, ml/mal, 1312 Sotho, Southern, st/sot, 1920
Amharic, am/amh, 0113 Greek, el/ell, 0512 Maltese, mt/mlt, 1320 Spanish, es/spa, 0519
Arabic, ar/ara, 0118 Guarani, gn/grn, 0714 Maori, mi/mri, 1309 Sundanese, su/sun, 1921
Armenian, hy/hye, 0825 Gujarati, gu/guj, 0721 Marathi, mr/mar, 1318 Swahili, sw/swa, 1923
Assamese, as/asm, 0119 Hausa, ha/hau, 0801 Mongolian, mn/mon, 1314 Swati, ss/ssw, 1919
Aymara, ay/aym, 0125 Hebrew, iw/heb, 0923 Moldavian, mo/mol, 1315 Swedish, sv/swe, 1922
Azerbaijani, az/aze, 0126 Hindi, hi/hin, 0809 Nauru, na/nau, 1401 Tagalog, tl/tgl, 2012
Bashkir, ba/bak, 0201 Hungarian, hu/hun, 0821 Nepali, ne/nep, 1405 Tajik, tg/tgk, 2007
Basque, eu/eus, 0521 Icelandic, is/isl, 0919 Norwegian, no/nor, 1415 Tamil, ta/tam, 2001
Belarusian, be/bel, 0205 Indonesian, in/ind, 0914 Occitan, oc/oci, 1503 Tatar, tt/tat, 2020
Bengali, bn/ben, 0214 Interlingua, ia/ina, 0901 Oriya, or/ori, 1518 Telugu, te/tel, 2005
Bihari, bh/bih, 0208 Interlingue, ie/ile, 0905 Oromo, om/orm, 1513 Thai, th/tha, 2008
Bislama, bi/bis, 0209 Inupiaq, ik/ipk, 0911 Panjabi, pa/pan, 1601 Tibetan, bo/bod, 0215
Breton, br/bre, 0218 Irish, ga/gle, 0701 Persian, fa/fas, 0601 Tigrinya, ti/tir, 2009
Bulgarian, bg/bul, 0207 Italian, it/ita, 0920 Polish, pl/pol, 1612 Tonga (Tonga Islands), to/ton, 2015
Burmese, my/mya, 1325 Japanese, ja/jpn, 1001 Portuguese, pt/por, 1620 Tsonga, ts/tso, 2019
Catalan, ca/cat, 0301 Javanese, jw/jav, 1023 Pushto, ps/pus, 1619 Tswana, tn/tsn, 2014
Chinese, zh/zho, 2608 Kalaallisut, kl/kal, 1112 Quechua, qu/que, 1721 Turkmen, tk/tuk, 2011
Corsican, co/cos, 0315 Kannada, kn/kan, 1114 Rhaeto-Romance, rm/roh, 1813 Turkish, tr/tur, 2018
Croatian, hr/hrv, 0818 Kashmiri, ks/kas, 1119 Rundi, rn/run, 1814 Twi, tw/twi, 2023
Czech, cs/ces, 0319 Kazakh, kk/kaz, 1111 Russian, ru/rus, 1821 Ukrainian, uk/ukr, 2111
Danish, da/dan, 0401 Khmer, km/khm, 1113 Romanian, ro/ron, 1815 Urdu, ur/urd, 2118
Dutch, nl/nld, 1412 Kinyarwanda, rw/kin, 1823 Samoan, sm/smo, 1913 Uzbek, uz/uzb, 2126
Dzongkha, dz/dzo, 0426 Kirghiz, ky/kir, 1125 Sango, sg/sag, 1907 Vietnamese, vi/vie, 2209
English, en/eng, 0514 Korean, ko/kor, 1115 Sanskrit, sa/san, 1901 Volapük, vo/vol, 2215
Esperanto, eo/epo, 0515 Kurdish, ku/kur, 1121 Scots-Gaelic, gd/gla, 0704 Welsh, cy/cym, 0325
Estonian, et/est, 0520 Lao, lo/lao, 1215 Serbian, sr/srp, 1918 Wolof, wo/wol, 2315
Finnish, fi/fin, 0609 Latin, la/lat, 1201 Serbo-Croatian, sh/scr, 1908 Xhosa, xh/xho, 2408
Fijian, fj/fij, 0610 Latvian, lv/lav, 1222 Shona, sn/sna, 1914 Yiddish, ji/yid, 1009
Faroese, fo/fao, 0615 Lingala, ln/lin, 1214 Sindhi, sd/snd, 1904 Yoruba, yo/yor, 2515
French, fr/fra, 0618 Lithuanian, lt/lit, 1220 Sinhalese, si/sin, 1909 Zulu, zu/zul, 2621

• Tabulka kódů zemí/oblastí
Název země/oblasti, kód země/oblasti, vstupní kód

Anguilla, ai, 0109 Dominican Republic, do, 0415 Liechtenstein, li, 1209 San Marino, sm, 1913
Antigua and Barbuda, ag, 0107 Estonia, ee, 0505 Lithuania, lt, 1220 Singapore, sg, 1907
Argentina, ar, 0118 Finland, fi, 0609 Luxembourg, lu, 1221 Slovakia, sk, 1911
Armenia, am, 0113 France, fr, 0618 Macedonia, the Former Yugoslav Slovenia, si, 1909
Australia, au, 0121 Georgia, ge, 0705 Spain, es, 0519
Austria, at, 0120 Germany, de, 0405 Republic of, mk, 1311 Suriname, sr, 1918
Azerbaijan, az, 0126 Greece, gr, 0718 Malaysia, my, 1325 Sweden, se, 1905
Bahamas, bs, 0219 Greenland, gl, 0712 Malta, mt, 1320 Switzerland, ch, 0308
Barbados, bb, 0202 Grenada, gd, 0704 Mexico, mx, 1324 Taiwan, Province of China, tw, 2023
Belarus, by, 0225 Guyana, gy, 0725 Moldova, Republic of, md, 1304 Tajikistan, tj, 2010
Belgium, be, 0205 Haiti, ht, 0820 Monaco, mc, 1303 Thailand, th, 2008
Belize, bz, 0226 Hong Kong, hk, 0811 Montserrat, ms, 1319 Trinidad and Tobago, tt, 2020
Bermuda, bm, 0213 Hungary, hu, 0821 Netherlands, nl, 1412 Tunisia, tn, 2014
Brazil, br, 0218 Iceland, is, 0919 New Zealand, nz, 1426 Turkey, tr, 2018
Bulgaria, bg, 0207 India, in, 0914 Norway, no, 1415 Turkmenistan, tm, 2013
Canada, ca, 0301 Indonesia, id, 0904 Pakistan, pk, 1611 Turks and Caicos Islands, tc, 2003
Cayman Islands, ky, 1125 Ireland, ie, 0905 Peru, pe, 1605 Ukraine, ua, 2101
Chile, cl, 0312 Israel, il, 0912 Philippines, ph, 1608 United Kingdom, gb, 0702
China, cn, 0314 Italy, it, 0920 Poland, pl, 1612 United States, us, 2119
Colombia, co, 0315 Jamaica, jm, 1013 Portugal, pt, 1620 Uruguay, uy, 2125
Croatia, hr, 0818 Japan, jp, 1016 Puerto Rico, pr, 1618 Uzbekistan, uz, 2126
Cyprus, cy, 0325 Kazakhstan, kz, 1126 Romania, ro, 1815 Venezuela, ve, 2205
Czech Republic, cz, 0326 Korea, Republic of, kr, 1118 Russian Federation, ru, 1821 Virgin Islands, British, vg, 2207
Denmark, dk, 0411 Kyrgyzstan, kg, 1107 Saint Kitts and Nevis, kn, 1114
Dominica, dm, 0413 Latvia, lv, 1222 Saint Lucia, lc, 1203
Saint Vincent and the Grenadines, vc, 2203

- 47 -

8 Další informace

Licence Kromě toho, jak je zde uvedeno, nesmí být jméno držitele 1. Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat
autorských práv použito v reklamě nebo jinak pro propagaci předchozí copyrightovou poznámku, tento seznam
Licence pro software, použitý v tomto přehrávači, jsou uvedeny prodeje, použití nebo jiné manipulace s tímto softwarem bez podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti.
dále. předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv.
2. Redistribuce v binární formě musí reprodukovat
• curl • jpeg předchozí copyrightovou poznámku, tento seznam
Autorská práva a povolení Tento software je založený z části na práci nezávislé skupiny podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti
Copyright © 1996 – 2007, Daniel Stenberg, [email protected] JPEG Group. v dokumentaci a/nebo jiném materiálu, poskytovaném
Všechna práva vyhrazena. s distribucí.
Zde je uděleno povolení pro používání, kopírování, • openSSL
modifikování a distribuování tohoto softwaru pro jakékoli účely Toolkit OpenSSL je pod duální licencí, takže na toolkit jsou 3. Veškerý propagační materiál zmiňující funkce nebo
s poplatkem nebo bez poplatku, za předpokladu, že ve všech aplikovány podmínky licence OpenSSL a originální licence použití tohoto softwaru musí zobrazovat následující
kopiích musí být uvedena předchozí copyrightová poznámka a SSLeay. Aktuální texty licencí jsou uvedeny dále. upozornění: „Tento produkt obsahuje kryptografický
toto povolení. V současnosti jsou obě licence licencemi BSD-style Open software, který napsal Eric Young
TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „JAK JE“ A Source. V případě jakékoli licence, spojené s OpneSSL prosím ([email protected])“.
JAKÉKOLI VYJÁDŘENÁ NEBO PŘEDPOKLÁDANÁ kontaktujte [email protected]. Slovo „kryptografický“ může být vynecháno, pokud
ZÁRUKA, VČETNĚ, ALE NEJEN, PŘEDPOKLÁDANÁ rutiny z použité knihovny nejsou spojené s kryptografií
ZÁRUKA PRODEJNOSTI A ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÉ Licence OpenSSL :-)
ÚČELY JE VYLOUČENA. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU Copyright © 1998 – 2007 The OpenSSL Project. Všechna
AUTOR NEBO DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV práva vyhrazena. 4. Pokud použijete jakýkoli Windows specifický kód (nebo
ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s nebo bez jeho derivát) z aplikační knihovny (aplikační kód), musí
SPECIÁLNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY modifikace, je povoleno při dodržení následujících podmínek: obsahovat následující upozornění: „Tento produkt
(VČETNĚ, ALE NEJEN, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADNÍHO 1. Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat obsahuje software, který napsal Tim Hudson
ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽITÍ, DAT NEBO ([email protected]).
ZISKU, NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), VZEŠLÉ předchozí copyrightovou poznámku, tento seznam
JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU. podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti. TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN ERICEM YOUNGEM
Kromě toho, jak je zde uvedeno, nesmí být jméno držitele 2. Redistribuce v binární formě musí reprodukovat „JAK JE“ A JAKÉKOLI VYJÁDŘENÁ NEBO
autorských práv použito v reklamě nebo jinak pro propagaci předchozí copyrightovou poznámku, tento seznam PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA, VČETNĚ, ALE NEJEN,
prodeje, použití nebo jiné manipulace s tímto softwarem bez podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA PRODEJNOSTI A
předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv. v dokumentaci a/nebo jiném materiálu, poskytovaném ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÉ ÚČELY JE VYLOUČENA.
s distribucí. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU AUTOR NEBO
• expat 3. Veškerý propagační materiál zmiňující funkce nebo PŘISPĚVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ,
Copyright © 1999, 1999, 2000, Thai Open Source Software použití tohoto softwaru musí zobrazovat následující NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO
Center Ltd.. upozornění: „Tento produkt obsahuje software, vyvinutý NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NEJEN,
Zde je uděleno povolení, bez poplatku, jakékoli osobě, která skupinou OpenSSL Project pro použití v OpenSSL ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB,
obdrží kopii tohoto softwaru a doprovodných souborů Toolkit (http://www.openssl.org/)“. ZTRÁTY POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKU, NEBO PŘERUŠENÍ
s dokumentací („software“) pro manipulaci se softwarem bez 4. Názvy „OpenSSL Toolkit“ a „OpenSSL Project“ nesmějí PODNIKÁNÍ), VZEŠLÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽITÍ
omezení, včetně ale nejen, práv pro používání, kopírování, být použity pro propagaci produktů, odvozených TOHOTO SOFTWARU, I KDYŽ BYLA AVIZOVÁNA
modifikaci, připojování, publikování, distribuování, z tohoto softwaru bez předchozího písemného MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.
sublicencování a/nebo prodej kopií softwaru, při dodržení souhlasu. Pro písemný souhlas prosím kontaktujte Licence a distribuční podmínky pro jakoukoli veřejně
následujících podmínek. [email protected]. dostupnou verzi nebo derivaci tohoto kódu nelze změnit, např.
Ve všech kopiích nebo podstatných částech softwaru musí být 5. Produkty, odvozené od tohoto softwaru, se nesmějí nelze tento kód jednoduše zkopírovat a vložit pod jinou
uvedena předchozí copyrightová poznámka a toto povolení. jmenovat „OpenSSL“, ani nesmí být „OpenSSL“ distribuční licenci (včetně veřejné GNU licence).
TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „JAK JE“ A součástí jejich názvu bez předchozího písemného
JAKÉKOLI VYJÁDŘENÁ NEBO PŘEDPOKLÁDANÁ souhlasu skupiny OpenSSL Project. • zlib
ZÁRUKA, VČETNĚ, ALE NEJEN, PŘEDPOKLÁDANÁ 6. Redistribuce v jakékoli formě musí obsahovat Tento software je založený z části na zlib viz.
ZÁRUKA PRODEJNOSTI A ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÉ následující upozornění: „Tento produkt obsahuje http://www.zlib.net pro informace.
ÚČELY JE VYLOUČENA. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU software, vyvinutý skupinou OpenSSL Project pro
AUTOR NEBO DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV použití v OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)“. • GNU obecná veřejná licence a GNU druhotná
ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN SKUPINOU obecná veřejná licence
SPECIÁLNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY OPENSSL PROJECT „JAK JE“ A JAKÉKOLI VYJÁDŘENÁ
(VČETNĚ, ALE NEJEN, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADNÍHO NEBO PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA, VČETNĚ, ALE NEJEN, Tento produkt obsahuje následující software, licencovaný pro
ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽITÍ, DAT NEBO PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA PRODEJNOSTI A použití pod podmínkami GNU obecné veřejné licence verze 2
ZISKU, NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), VZEŠLÉ ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÉ ÚČELY JE VYLOUČENA. a GNU druhotné obecné veřejné licence verze 2.1
JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ SKUPINA OPENSSL PROJECT - linux kernel 2.6 Copyright © 1991 Linus Torvalds.
ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ,
• freetype SPECIÁLNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY Licence pod GPLv2.0
Tento software je založený z části na freetype viz. (VČETNĚ, ALE NEJEN, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADNÍHO - BusyBox v1.17.1 multi-call binary. Copyright © 1998 –
http://www.freetype.org pro informace. ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽITÍ, DAT NEBO
ZISKU, NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), VZEŠLÉ 2009 Erik Andersen, Rob Landley, Denis Vlasenko a
• Mezinárodní komponenty pro Unicode JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU, další. Licence pod GPLv2.0
ICU Licence – ICU 1.8.1 a novější I KDYŽ BYLA AVIZOVÁNA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. - SquashFS Copyright © 2000 Phillip Lougher. Licence
Autorská práva a povolení Tento produkt obsahuje kryptografický software, který napsal pod GPLv2.0
Copyright © 1995 – 2010, International Business Machines Eric Young ([email protected]). Tento produkt obsahuje - Das U-Boot Copyright © 2000 – 2005 Wolfang Denk,
Corporation a další. software, který napsal Tim Hudson ([email protected]). DENX Software Engineering, [email protected]. Licence
Všechna práva vyhrazena. pod GPLv2.0
Zde je uděleno povolení, bez poplatku, jakékoli osobě, která Originální licence SSLeay - LIRC 0.8.5 Copyright © 1996 Ralph Metzler <
obdrží kopii tohoto softwaru a doprovodných souborů Copyright © 1995 – 1998 Eric Young ([email protected]) [email protected]> Copyright © 1998 – 2008
s dokumentací („software“) pro manipulaci se softwarem bez Všechna práva vyhrazena. Christoph Bartelmus [email protected] Licence pod
omezení, včetně ale nejen, práv pro používání, kopírování, Tento balíček je SSL implementací, kterou napsal Eric Young GPLv2.0
modifikaci, připojování, publikování, distribuování, ([email protected]). Implementace byla naspaná tak, aby - glibc 2.9 Copyright © 1992 – 2006, 2007 Free Software
sublicencování a/nebo prodej kopií softwaru, při dodržení vyhovovala Netscapes SSL. Tato knihovna je volná pro Foundation, Inc. Licence pod LGPLv2.1
následujících podmínek. komerční a nekomerční použití pokud jsou dodrženy Odpovídající zdrojový kód můžete získat na následujících
TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „JAK JE“ A následující podmínky. Následující podmínky jsou aplikovány stránkách:
JAKÉKOLI VYJÁDŘENÁ NEBO PŘEDPOKLÁDANÁ na veškerý kód, nacházející se v této distribuci, což je kód http://www.oss-pioneer/homeav/blu-ray
ZÁRUKA, VČETNĚ, ALE NEJEN, PŘEDPOKLÁDANÁ RC4, RSA, lhash, DES atd., tedy nejen kód SSL. SSL
ZÁRUKA PRODEJNOSTI A ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÉ dokumentace obsažená v této distribuci je pokryta stejnými
ÚČELY JE VYLOUČENA. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU podmínkami autorských práv kromě případu, kdy je držitelem
AUTOR NEBO DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV Tim Hudson ([email protected]).
ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, Autorská práva zůstávající Ericu Youngovi a žádná
SPECIÁLNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY copyrightová poznámka v kódu nesmí být odstraněna. Pokud
(VČETNĚ, ALE NEJEN, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADNÍHO je balíček použitý v produktu, Eric Young musí být uvedený
ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽITÍ, DAT NEBO jako autor části použité knihovny. Může to být ve formě textové
ZISKU, NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), VZEŠLÉ zprávy po spuštění programu nebo v dokumentaci (online nebo
JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU. textové), dodávané s balíčkem.
Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s nebo bez
modifikace, je povoleno při dodržení následujících podmínek:

- 48 -

GNU obecná veřejná licence a) Modifikované soubory musejí obsahovat program je jejím porušením a automaticky jsou
informaci, že jste je změnili a datum jakékoli ukončena Vaše práva daná touto licencí.
Verze 2, červen 1991 změny. Avšak strany, které obdrželi kopie nebo práva od Vás
Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. pod touto licencí nemají své licence ukončeny.
59 Temple Place – Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA b) Musíte zajistit, že jakékoli práce, kterou 5. Nemusíte tuto licenci přijmout, protože jí
Kdokoli má povolení kopírovat a distribuovat doslovné kopie distribuujete nebo publikujete, která celá nebo nepodepisujete. Avšak nic jiného Vám nedává povolení
tohoto licenčního dokumentu, ale změny nejsou povoleny. z části obsahuje nebo je odvozena z programu, modifikovat nebo distribuovat program nebo jeho
bude licencována jako celá a bez poplatku všem odvozené práce. Tyto akce jsou zakázány zákonem,
Preambule třetím stranám pod podmínkami této licence. pokud neakceptujete tuto licenci. Navíc modifikací nebo
Licence pro většinu softwaru je vytvořena pro odstranění distribucí programu (nebo jakékoli práce na něm
svobody jeho sdílení a změny. Proti tomu, GNU obecná c) Pokud modifikovaný program během chodu založené), indikujete, že akceptujete tuto licenci a
veřejná licence je určená pro garantování Vaší svobody sdílet normálně čte příkazy interaktivně, musíte zajistit, všechny její podmínky pro kopírování, distribuci nebo
a měnit volný software – pro zajištění, že software bude aby po spuštění pro takové interaktivní použití modifikaci programu a něm založených prací.
zdarma pro všechny jeho uživatele. Tato obecná veřejná v nejběžnějším použití vytiskl nebo zobrazil 6. Při každé redistribuci programu (nebo jakékoli práce
licence je aplikována na většinu softwaru společnosti Free oznámení, obsahující odpovídající copyrightovou založené na programu) příjemce automaticky přijímá
Software Foundation a na jakékoli další programy, jejichž poznámku a poznámku, že zde není žádná licenci od původního držitele licence pro kopírování,
autoři s ní souhlasí. (Některý software společnosti Free záruka (nebo řekl, že vy poskytujete záruku) a že distribuci nebo modifikování programu pod jejími
Software Foundation je pokryt místo toho GNU Library uživatelé mohou redistribuovat program za podmínkami. Nemůžete vložit žádná další omezení
obecnou veřejnou licencí.) Tu můžete rovněž aplikovat na těchto podmínek a řekl uživateli, jak zobrazit příjemcům zde uvedených práv. Nejste odpovědní za
Vaše programy. kopii této licence. (Výjimka: Pokud je program vymáhání dodržování této licence třetími stranami.
Když mluvíme o volném softwaru, odkazujeme se na volnost, sám interaktivní, ale normálně netiskne toto 7. Pokud je proti Vám vydáno následné rozhodnutí soudu
ne cenu. Naše obecná veřejná licence je určená pro zajištění, oznámení, Vaše práce založená na programu nebo obvinění z porušování patentů nebo z nějakého
že můžete volně distribuovat kopie volného softwaru (a také nemusí tisknout toto oznámení.)Tyto jiného důvodu (bez omezení jen na patentové
zpoplatňovat tuto službu, pokud chcete), že můžete získat požadavky jsou aplikovány na modifikovanou záležitosti), které si protiřečí s podmínkami této licence,
zdrojový kód, že můžete měnit software nebo používat jeho práci jako celek. Pokud identifikovatelná část této pak se neospravedlňujte podmínkami této licence.
části v nových volných programech a že víte, že to můžete práce není odvozená od programu, a může být Pokud nemůžete provádět distribuci, abyste současně
dělat. rozumně považována za nezávislou a splnily podmínky této licence a jakékoli další právní
Pro ochranu vašich práv musíte provést omezení, které samostatnou práci, pak tato licence a její podmínky, pak program nemůžete distribuovat.
komukoli zakáže popírat Vám tyto práva nebo Vás žádat, podmínky nejsou aplikovány na tuto část když jí Například pokud patentová licence nedovoluje
abyste se jich zřekli. Tyto omezení na Vás kladou určitou distribuujete jako samostatnou práci. Ale pokud bezplatnou distribuci programu všemi, kdo přijali kopie
odpovědnost, když distribuujete kopie softwaru nebo ho distribuujete stejnou sekci jako část celku, který přímo nebo nepřímo přes Vás, pak jediný způsob jak
modifikujete. je prací založenou na programu, distribuce celku vyhovět tomuto a této licenci je zcela se zdržet
Například když distribuujete kopie takového programu, ať musí být pod podmínkami této licence, jejíž distribuce programu.
zdarma nebo za poplatek, musíte dát příjemci všechna práva, povolení pro ostatní držitele licencí se vztahují Pokud je nějaká část této sekce neplatná nebo
která máte. Musíte ho ujistit, že může získat zdrojový kód. A na celek a tedy každou část bez ohledu na to, nevymahatelná za určitých podmínek, zbytek této
musíte mu ukázat tyto podmínky, aby znal svá práva. kdo jí napsal. Proto není význam této části sekce je nadále platný a sekce jako celek je aplikována
Chráníme Vaše práva dvěma kroky: (1) copyright softwaru a určovat práva nebo obsah Vašich práv pro práci, za jiných podmínek.
(2) nabízíme Vám tuto licenci, která Vám dává legální povolení kterou jste celou napsali sami. Účelem je Není účelem této sekce vyvolávat porušování
kopírovat, distribuovat a/nebo modifikovat software. vysvětlit práva pro řízení distribuce derivovaných jakýchkoli patentů nebo jiných vlastnických práv nebo
Také, pro ochranu naší i každého autora, chcete zajistit, aby nebo sebraných prací, založených na programu. platnosti obsahu jakýchkoli práv. Tato sekce má jediný
každý pochopil, že na volný software není žádná záruka. Navíc pouhé přiřazení jiné práce nezaložené na účel chránit integritu distribučního systému volného
Pokud je software kýmkoli modifikován a posílán dál, chceme, programu společně s programem (nebo s prací softwaru, která je implementována praktikami veřejných
aby příjemci věděli, že to není originál, takže jakékoli problémy, založenou na programu) na distribuční médium licencí.
vytvořené ostatními nemají vliv na reputaci originálních autorů. nevkládá tuto jinou práci pod rámec této licence. 8. Pokud je distribuce a/nebo použití programu omezeno
Nakonec, jakýkoli volný software je soustavně ohrožený v určitých zemích patenty nebo autorskými právy,
softwarovými patenty. Chceme zabránit nebezpečí, že 3. Můžete kopírovat a distribuovat program (nebo práci na původní vlastníci autorských práv, kteří vložili program
distributoři volného programu individuálně získají patentové něm založenou pod částí 2) v objektovém kódu nebo pod tuto licenci, mohou přidat vyslovené geografické
licence a tím si program přisvojí. Aby k tomu nedošlo, jasně spustitelné formě pod podmínkami části 1 a 2 nahoře, distribuční omezení, vyjímající tyto země, takže
uvádíme, že jakýkoli patent musí být licencován pro jakékoli pokud také splníte jednu z následujících podmínek: distribuce je povolena jen v zemích, které nejsou
volné použití nebo nesmí být licencován vůbec. a) Doplníte ho kompletním odpovídající strojově vyjmuty. V tomto případě tato licence obsahuje
Přesné podmínky pro kopírování, distribuci a modifikaci čitelným zdrojovým kódem, který musí být omezení, jak je napsáno v těle této licence.
následují. distribuován pod podmínkami části 1 a 2 nahoře 9. Společnost Free Software Foundation může čas od
na médiu, používaném pro distribuci softwaru, času publikovat revidované a/nebo nové verze obecné
PODMÍNKY PRO KOPÍROVÁNÍ, DISTRIBUCI A nebo veřejné licence. Tyto nové verze jsou podobně v duchu
MODIFIKACI b) Doplníte ho písemnou nabídkou, platnou aktuální verze, ale mohou se lišit v detailech pro
0. Tato licence je aplikována na jakýkoli program nebo nejméně po tři roky, že poskytnete třetí straně za vyřešení nových problémů.
cenu nepřevyšující cenu fyzické distribuce Každý verze je uvedena s rozlišujícím číslem verze.
jinou práci, která obsahuje poznámky umístěné zdroje, kompletní čitelnou kopii odpovídajícího Pokud program specifikuje číslo verze této licence,
držitelem autorských práv říkající, že může být zdrojového kódu, distribuovaného pod která je na něj aplikována a „jakékoli novější verze“,
distribuován pod touto obecnou veřejnou licencí. podmínkami části 1 a 2 nahoře na médiu, máte možnost postupovat podle podmínek této verze
„Program“ dále odpovídá jakémukoli programu nebo používaném pro distribuci softwaru, nebo nebo jakékoli pozdější verze, publikované společností
práci a „práce na základě programu“ znamená buď c) Doprovodíte ho informací, že jste obdrželi Free Software Foundation. Pokud program
program nebo jakoukoli odvozenou práci pod zákonem nabídku pro distribuci odpovídajícího zdrojového nespecifikuje číslo verze této licence, můžete si vybrat
o autorských právech: ten říká, práce obsahující kódu. (Tato alternativa je možná pouze pro jakoukoli verzi někdy publikovanou společností Free
program nebo jeho část, buď doslovnou nebo nekomerční distribuce a pouze pokud jste Software Foundation.
s modifikací a/nebo přeloženou do jiného jazyka. obdrželi program v objektovém kódu nebo 10. Pokud chcete zahrnout část programu do jiného
(Překlad je bez omezení obsažený v „modifikaci“.) spustitelné formě s takovou nabídkou, v souladu volného programu, jehož distribuční podmínky se liší,
Každá licence je adresována pro vás. s podčástí b) nahoře.) Zdrojový kód pro práci napište autorovi a požádejte ho o povolení. Pro
Aktivity jiné než kopírování, distribuce a modifikace znamená preferovanou formu práce pro software, jehož copyright patří společnosti Free
nejsou pokryty touto licencí, jsou mimo její rámec. Akt vytvoření její modifikace. Pro spustitelnou práci Software Foundation, napište do společností Free
spuštění programu není omezen a výstup z programu kompletní zdrojový kód znamená veškerý Software Foundation, občas uděláme výjimku. Naše
je pokrytý pouze pokud jeho obsah obsahuje práci zdrojový kód pro všechny moduly v ní obsažené rozhodnutí je vedeno dvěma cíli zachováním volného
založenou na programu. Zda je to pravda závisí na plus přidružené soubory definující rozhraní plus stavu všech derivátů našeho volného softwaru a
tom, co program dělá. skripty, použité pro řízení kompilace a instalaci propagováním obecného sdílení a používání softwaru.
1. Můžete kopírovat a distribuovat doslovné kopie spustitelné formy. Avšak jako speciální výjimku
zdrojového kódu programu, tak jak ho obdržíte, na distribuovaný zdrojový kód nemusí obsahovat
jakémkoli médiu, za předpokladu, že jasně a přesně nic, co je normálně distribuováno (ve zdrojové
zveřejníte v každé kopii odpovídající copyrightovou nebo binární formě) s hlavními komponentami
poznámku a zřeknutí se záruky, že ponecháte bez (překladač, kernel atd.) operačního systému, na
úpravy všechny poznámky, které se odkazují na tuto které se spustitelná forma spouští, pokud takové
licenci a absenci jakékoli záruky a že dáte každému komponenty samy nedoprovázejí spustitelnou
příjemci programu kopii této licence společně formu. Pokud je distribuce spustitelné formy
s programem. nebo objektového kódu prováděna nabídkou
Můžete zpoplatnit fyzický akt přenosu kopie a můžete přístupu ke kopii na určeném místě, pak se
volitelně nabídnout ochrannou záruku při platbě. nabídka rovnocenného přístupu ke kopii
2. Můžete modifikovat Vaší kopii nebo kopie programu zdrojového kódu ze stejného místa považuje za
nebo jakoukoli jeho část, čímž vytvoříte práci distribuci zdrojového kódu, i když třetí strany
založenou na programu a kopírovat a distribuovat nejsou nuceny kopírovat zdroj současně
takovou modifikaci nebo práci za podmínek předchozí s objektovým kódem.
části 1, za předpokladu, že také splníte všechny tyto
podmínky: 4. Nemůžete kopírovat, modifikovat, sublicencovat nebo
distribuovat program kromě případů, výslovně
uvedených v této licenci. Jakýkoli pokus jinak
kopírovat, modifikovat, sublicencovat nebo distribuovat

- 49 -

ŽÁDNÁ ZÁRUKA GNU druhotná obecná veřejná licence větší část volného softwaru. Například povolení použít GNU C
11. PROTOŽE PROGRAM JE LICENCOVÁN ZDARMA, Verze 2.1, únor 1999 knihovnu v programech, které nejsou volné, umožňuje mnoha
Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. dalším lidem použít celý GNU operační systém, stejně jako
NENÍ ZDE NA PROGRAM ŽÁDNÁ ZÁRUKA. PRO 59 Temple Place – Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA jeho variantu, GNU/Linux operační systém.
ROZŠÍŘENÍ POVOLENÉ PLATNÝM PRÁVEM, Kdokoli má povolení kopírovat a distribuovat doslovné kopie I když druhotná obecná veřejná licence méně chrání volnost
POKUD NENÍ JINAK PÍSMENĚ UVEDENO DRŽITELI tohoto licenčního dokumentu, ale změny nejsou povoleny. uživatelů, zajišťuje, že uživatelé programů, propojených
AUTORSKÝCH PRÁV A/NEBO JINÝMI STRANAMI JE (Toto je první vydání verze druhotné obecné veřejné licence. s knihovnou, mají svobodu a prostředky pro spuštění takového
PROGRAM POSKYTOVÁN „TAK JAK JE“, BEZ Také funguje jako následník GNU Library obecné licence verze programu s použitím modifikované verze knihovny.
ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VYJÁDŘENÉ 2, proto má číslo verze 2.1.) Přesné podmínky pro kopírování, distribuci a modifikaci sledují.
NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NEJEN Dávejte pozor na rozdíly mezi „práce založená na knihovně“ a
PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A Preambule „práce, která používá knihovnu“. První obsahuje kód odvozený
ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÉ ÚČELY. CELÉ RIZIKO Licence pro většinu softwaru je vytvořena pro odstranění od knihovny, zatímco druhá musí být kombinovaná
KVALITY A VÝKONNOSTI PROGRAMU JE NA VÁS. svobody jeho sdílení a změny. Proti tomu, GNU obecná s knihovnou, aby šla spustit.
KDYŽ SE PROGRAM UKÁŽE JAKO DEFEKTNÍ, veřejná licence je určená pro garantování Vaší svobody sdílet
VEZMĚTE NA SEBE CENU ZA SERVIS, OPRAVU a měnit volný software – pro zajištění, že software bude PODMÍNKY PRO KOPÍROVÁNÍ, DISTRIBUCI A
NEBO KOREKCI. zdarma pro všechny jeho uživatele. Tato licence, druhotná MODIFIKACI
12. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, POKUD TO NEVYŽADUJE obecná veřejná licence je aplikována na některý speciálně 0. Tato licenční smlouva je aplikována na jakoukoli
PLATNÉ PRÁVO NEBO PÍSEMNÁ SMLOUVA, NENÍ vytvořený software – typicky knihovny – společnosti Free
ŽÁDNÝ VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV NEBO Software Foundation a na jakékoli další programy, jejichž softwarovou knihovnu nebo jiný program, který
ŽÁDNÁ JINÁ STRANA, KTERÁ MŮŽE MODIFIKOVAT autoři s ní souhlasí. Můžete jí rovněž použít, ale doporučujeme obsahuje poznámky umístěné držitelem autorských
A/NEBO REDISTRIBUOVAT PROGRAM DLE nejprve zvážit, zda je tato licence nebo běžná obecná veřejná práv říkající, že může být distribuován pod touto
PŘEDCHOZÍCH POVOLENÍ, VÁM ODPOVĚDNÁ ZA licence lepší strategií pro použití v daném případě, na základě druhotnou obecnou veřejnou licencí (také nazývanou
ŠKODY, VZEŠLÉ Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI následujícího vysvětlení. „tato licence“). Každá licence je adresována pro vás.
POUŽÍT PROGRAM (VČETNĚ, ALE NEJEN, ZA Když mluvíme o volném softwaru, odkazujeme se na volnost, „Knihovna“ znamená kolekci softwarových funkcí
ZTRÁTY DAT NEBO VYTVOŘENÍ CHYBNÝCH DAT ne cenu. Naše obecná veřejná licence je určená pro zajištění, a/nebo data připravená tak, aby byla výhodně
NEBO ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ VÁMI TŘETÍM že můžete volně distribuovat kopie volného softwaru (a propojena s aplikačním programem (který používá
STRANÁM NEBO CHYBY PROGRAMU PŘI zpoplatňovat tuto službu, pokud chcete), že můžete získat některé tyto funkce nebo data) do spustitelné formy.
SPOLUPRÁCI S JINÝMI PROGRAMY), I KDYŽ zdrojový kód, že můžete měnit software nebo používat jeho „Knihovna“ dále odpovídá jakékoli softwarové knihovně
TENTO VLASTNÍK NEBO JINÁ STRANA UPOZORNIL části v nových volných programech a že víte, že to můžete nebo práci, která je distribuována za těchto podmínek.
NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. dělat. „Práce založená na knihovně“ znamená buď knihovnu
KONEC PODMÍNEK. Pro ochranu vašich práv musíte provést omezení, které nebo jakoukoli odvozenou práci pod autorským
komukoli zakáže popírat Vám tyto práva nebo Vás žádat, zákonem: ten říká práci obsahující knihovnu nebo její
Jak aplikovat tyto podmínky na Vaše nové programy abyste se jich zřekli. Tyto omezení na Vás kladou určitou část, buď doslovnou nebo s modifikací a/nebo
Pokud vytvoříte nový program, a chcete jeho co nejlepší odpovědnost, když distribuujete kopie softwaru nebo ho přeloženou přímo do jiného jazyka. (Překlad je bez
veřejné použití, nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je modifikujete. omezení obsažený v „modifikaci“.)
udělat ho jako volný software, který může každý redistribuovat Například když distribuujete kopie knihovny, ať zdarma nebo „Zdrojový kód“ pro práci znamená preferovanou formu
a měnit na základě těchto podmínek. za poplatek, musíte dát příjemci všechna práva, která máte. práce pro provedení její modifikace. Pro knihovnu
K tomu připojte následující poznámky k programu. Musíte ho ujistit, že může získat zdrojový kód. Pokud kompletní zdrojový kód znamená veškerý zdrojový kód
Nejbezpečnější je připojit je na začátek každého zdrojového s knihovnou propojujete další kód, musíte příjemci poskytnout pro všechny moduly v ní obsažené plus přidružené
souboru pro nejefektivnější vyloučení záruky a každý soubor kompletní objektové soubory, aby je mohl znovu propojit soubory definující rozhraní plus skripty, použité pro
by měl mít nejméně jednu řádku „copyright“ a ukazatel, kde s knihovnou po provedení změn v knihovně a její nové řízení kompilace a instalaci knihovny.
nalézt plné znění. kompilaci. A musíte mu ukázat tyto podmínky, aby znal svá Aktivity jiné než kopírování, distribuce a modifikace
práva. nejsou pokryty touto licencí, jsou mimo její rámec. Akt
<jedna řádka pro název programu a pro Chráníme Vaše práva dvěma kroky: (1) copyright knihovny a spuštění programu používající knihovnu není omezen a
informaci co dělá> (2) nabízíme Vám tuto licenci, která Vám dává legální povolení výstup z programu je pokrytý pouze pokud jeho obsah
kopírovat, distribuovat a/nebo modifikovat knihovnu. obsahuje práci založenou na knihovně (nezávislé
Copyright © rok jméno autora Pro ochranu každého distributora, chcete zajistit, aby každý použití knihovny pro zapisující nástroj). Zda je to
Tento program je volný software, můžete ho redistribuovat pochopil, že na volné knihovny není žádná záruka. Také, pravda závisí na tom, co knihovna dělá a co dělá
a/nebo modifikovat pod podmínkami GNU obecné veřejné pokud je knihovna kýmkoli modifikována a posílána dál, program, používající knihovnu.
licence, jak je publikována společností Free Software chceme, aby příjemci věděli, že to není originální verze, takže 1. Můžete kopírovat a distribuovat doslovné kopie
Foundation, buď verze 2 licence nebo (na základě Vašeho jakékoli problémy, vytvořené ostatními uživateli, nemají vliv na kompletního zdrojového kódu knihovny, tak jak ho
rozhodnutí) jakékoli pozdější verze. reputaci originálních autorů. obdržíte, na jakémkoli médiu, za předpokladu, že jasně
Tento program je distribuován ve víře, že bude užitečný, ale Nakonec, softwarové patenty představují soustavné nebezpečí a přesně zveřejníte v každé kopii odpovídající
BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, dokonce bez předpokládané záruky pro existenci jakéhokoli volného programu. Chceme zajistit, že copyrightovou poznámku a zřeknutí se záruky, že
PRODEJNOSTI nebo ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÉ ÚČELY. žádná společnost nemůže efektivně omezit uživatele volných ponecháte bez úpravy všechny poznámky, které se
Detaily viz. GNU obecná veřejná licence. programů získáním omezující licence od patentového úřadu. odkazují na tuto licenci a na absenci jakékoli záruky a
Společně s tímto programem byste měli obdržet kopii GNU Proto vyžadujeme, aby jakákoli patentová licence, získaná pro že budete distribuovat kopii této licence společně
obecné veřejné licence. Pokud ne, napište do společnosti Free verzi knihovny musela obsahovat plné volné použití, s knihovnou.
Software Foundation, Inc., 59 Temple Place – Suite 330, specifikované v této licenci. Můžete zpoplatnit fyzický akt přenosu kopie a můžete
Boston, MA 02111-1307, USA. Mnoho GNU softwaru, včetně některých knihoven, je pokryto volitelně nabídnout ochrannou záruku při platbě.
Také přidejte informaci, jak vás kontaktovat elektronickou nebo běžnou GNU obecnou veřejnou licencí. Tato licence, GNU 2. Můžete modifikovat Vaší kopii nebo kopie knihovny
běžnou poštou. druhotná obecná veřejná licence, je aplikována na určité nebo jakoukoli její část, čímž vytvoříte práci založenou
Pokud je program interaktivní, zajistěte výstup krátké vytvořené knihovny a trochu se liší od běžné obecné veřejné na knihovně a kopírovat a distribuovat takovou
poznámky, jako je tato, na začátku interaktivního režimu: licence. Používáme tuto licenci pro určité knihovny za účelem modifikaci nebo práci za podmínek předchozí části 1,
Gnomovision verze 69, Copyright © rok jméno autora povolení propojení těchto knihoven s programy, které nejsou za předpokladu, že také splníte všechny tyto podmínky:
Gnomovision je BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, pro detaily zadejte volné. a) Modifikovaná práce musí být také softwarovou
„show w“. Toto je volný software a jste vítání pro jeho Když je program propojený s knihovnou, ať staticky nebo
redistribuci za určitých podmínek, pro detaily zadejte „show c“. použitím sdílené knihovny, kombinace těchto dvou je legální knihovnou.
Hypotetické příkazy „show w“ a „show c“ by měly zobrazit kombinovanou prací, odvozenou od originální knihovny. Běžná b) Modifikované soubory musejí obsahovat
odpovídající část obecné veřejné licence. Samozřejmě, že obecná veřejná licence proto povoluje takové propojení jenom
použité příkazy se mohou jmenovat jinak než „show w“ a pokud celková kombinace vyhovuje kritériu volnosti. Druhotná informaci, že jste je změnili a datum jakékoli
„show c“, může jít i o kliknutí myší nebo položku nabídku – obecná veřejná licence povoluje mnohem laxnější kritérium pro změny.
podle toho, co vyhovuje vašemu programu. propojení jiného kódu s knihovnou. c) Musíte zajistit, že celá práce bude licencována
Také byste měli uvést vašeho zaměstnavatele (pokud Nazýváme tuto licenci „druhotnou“ obecnou veřejnou licencí, bez poplatku všem třetím stranám pod
pracujete jako programátor) nebo školu, pokud existuje, ke protože méně chrání svobodu uživatelů, než běžná obecná podmínkami této licence.
značce „vzdání se autorských práv“ pro program. Zde je veřejná licence. Také poskytuje dalším tvůrcům volného d) Pokud funkce v modifikované knihovně odpovídá
příklad, změňte jména: softwaru méně výhod proti konkurenčním programům, které funkci nebo datové tabulce poskytované
Yoyoyne, Inc. se zde vzdává zájmu na všech autorských nejsou volné. Tyto nevýhody jsou důvodem, proč používáme aplikačním programem, který funkci používá
právech v programu „Gnomovision“ (který prošel kompilerem), pro mnoho knihoven běžnou obecnou veřejnou licenci. Avšak jinak než že argument projde po vyvolání funkce,
napsaným Jamesem Hackerem. druhotná obecná veřejná licence poskytuje výhody za určitých pak musíte vynaložit veškeré úsilí pro zajištění,
Podpis Ty Coon, 1. dubna 1989 speciálních okolností. že v případě, kdy aplikace neposkytuje takovou
Ty Coon, vicepresident Například v ojedinělých případech zde mohou být speciální funkci nebo tabulku, funkce stále pracuje a
Tato obecná veřejná licence nepovoluje zahrnout váš program potřeby pro co nejširší použití určité knihovny, takže se stane udělá, že jakákoli část jejího účelu zůstane
do programů jiných vlastníků. Pokud je váš program knihovnou defakto standardem. Pro zajištění tohoto musí být programům, smysluplná. (Například funkce v knihovně pro
subrutin, můžete se rozhodnout, že je užitečnější povolit které nejsou volné, umožněno použití takové knihovny. výpočet druhé odmocniny má účel, který je celý
propojení vlastnických aplikací s touto knihovnou. Když je toto Častějším případem je, že volná knihovna dělá stejnou práci, definován nezávisle na aplikaci. Tedy část 2d)
co chcete udělat, použijte GNU druhotnou obecnou veřejnou jako knihovna, která není volná. V tomto případě je zde méně vyžaduje, aby jakákoli aplikací poskytovaná
licenci místo této licence. užitku omezením volné knihovny jen pro volný software, takže funkce nebo tabulka použitá touto funkcí byla
použijeme druhotnou obecnou veřejnou licenci. volitelná: pokud jí aplikace neposkytne, funkce
V dalších případech povolení použít určitou knihovnu pro druhé odmocniny musí stále počítat druhou
programy, které nejsou volné, umožní více lidem používat odmocninu). Tyto požadavky jsou aplikované na
modifikovanou práci jako celek. Pokud
- 50 - identifikovatelná část této práce není odvozená
od knihovny, a může být rozumně považována


Click to View FlipBook Version