The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-20 08:34:29

Pioneer BCS-707, BCS-303 CZ

Pioneer BCS-707, BCS-303 CZ

BCS-707

XV-BD707 Blu-ray receiver
S-BD707T Reproduktorový s
S-BD707SW Reproduktorový s

BCS-303

XV-BD707 Blu-ray receiver
S-BD303 Reproduktorový s

Návod k použití

Využijte výhod online registrace Vašeho produktu na http://www.pioneer.eu

Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická z
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k díl
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šířen

1 Bezpečnostní informace

CAUTION Upozornění a varov

RISK OF ELECTRIC SHOCK Varování:
DO NOT OPEN Aby nedošlo k požáru
proudem, nevystavujte
Upozornění: vlhkosti.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem,
nesnímejte kryty přístroje. Uvnitř nejsou žádné Varování:
uživatelsky opravitelné části. Vždy vyhledejte Neinstalujte tento
odbornou opravnu. prostoru, jako je knihov

Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje Upozornění:
uživatele na přítomnost "nebezpečného napětí" v Neblokujte větrací otvo
přístroji, které může způsobit úraz. instrukcí výrobce.
Otvory a štěrbiny v p
Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje větrání a zajištění spo
uživatele na to, že návod k použití obsahuje ochranu proti přehřátí
důležité informace týkající se použití a údržby být blokovány umístě
přístroje. postel nebo jiný podo
by neměl být instalová
jako knihovna nebo s
instrukcí výrobce
ventilace.

2

k vystavení se radiaci. stavět nádoby s teku
vázy.
Pro zabránění přímému vystavení se radiaci
nezkoušejte přístroj otevírat. Při otevření přístroje
je vidět do laserového zářiče.

Upozornění týkající se napájecího kabelu.

Pro většinu přístrojů se doporučuje připojení
k samostatnému elektrickému obvodu.
To je jeden zásuvkový obvod, který napájí pouze
dané zařízení a neobsahuje další zásuvky nebo
odbočky. Nepřetěžujte zásuvky. Přetížení
zásuvek, volné vodiče, prodlužovaní kabely nebo
poškozená izolace je nebezpečná. Jakákoli
z těchto závad může vést požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte
napájecí kabel přístroje a pokud zjistíte jeho
poškození, odpojte ho, přestaňte přístroj
používat a nechejte kabel vyměnit za stejný typ
v autorizovaném servisu. Chraňte kabel před
poškozením, aby nebyl zkroucený, ohnutý,
skřípnutý, blízko dveří nebo aby se po něm
nešlapalo. Dávejte především pozor na vidlice,
zásuvky a místo, kde kabely vychází z přístroje.
Pro odpojení napájecího kabelu od zásuvky
tahejte za vidlici. Při instalaci přístroje zajistěte,
aby vidlice napájecího kabelu byla snadno
dosažitelná.

Varování:
Aby nedošlo požáru, nestavte na přístroj zdroje
otevřeného ohně (jako jsou např. svíčky).

3

neměly míchat s komunálním odpadem. BD formát použity
BD+, které klado
Pro správnou manipulaci, obnovu a recyklaci omezení přehrává
starých produktů a použitých baterií je zlikvidujte BD+ chráněný ob
pomocí sběrného systému podle platných informací o AACS,
zákonů ve vaší zemi. tomto produktu
autorizované zákaz
Správnou likvidací těchto produktů a baterií
pomůžete chránit hodnotné zdroje a zabránit • Mnoho disků
potencionálnímu negativnímu vlivu na lidské ochranu proti kopí
zdraví a prostředí, k kterému by jinak mohlo dojít měl být přehrávač
při nesprávné manipulaci s odpadem. k VCR. Připojení
zkreslený obraz
Pro více informací o sběru a recyklaci starých kopírování.
produktů a baterií prosím kontaktujte místní
úřady, odpadovou společnost nebo místo • Tento přístroj obs
prodeje koupených položek. autorských práv,
patenty a dalším
Tyto symboly jsou platné pouze pro vlastnictví. Použití
Evropskou Unii. autorských práv
společností Rovi
pouze pro domácí
pokud není autor
Rovi Corporation.
rozebírání je zakáz

• Podle autorského
může vést n
používání, zobra
kopírování televizn
disků BD-ROM,
materiálů k trestním

4

Důležitá poznámka k TV barevnému systému
Barevný systém tohoto přehrávače se liší podle
aktuálně přehrávaného disku.
Např. když přehrávač přehrává disk nahraný
v systému NTSC, obraz vystupuje jako NTSC
signál.
Pouze multi systémové barevné TV mohou
přijímat všechny signály, vystupující z tohoto
přehrávače.
• Pokud máte TV s barevným systémem PAL,

obraz bude zkreslený při použití disků nebo
vide obsahu, nahraného v systému NTSC.
• Multi systémové barevné TV mohou změnit
barevný systém automaticky podle vstupního
signálu. V případě, že se barevný systém
nezmění automaticky,přepněte ho ručně.
• I když je disk nahraný v barevném systému
NTSC správně zobrazený na TV, nemusí se
správně nahrávat na vašem rekordéru.

5

Čelní panel ................................................................. 14 Poslech jiného zvuk
Zadní panel ................................................................ 15 Výběr jazyka titulků .
Sledování z jiného ú
3 Instalace..................................................................... 16 Změna vzhledu TV o
Sestavení reproboxů .................................................. 16 Změna režimu obraz
Sestavení reproboxů pro BCS-707 ........................ 16 Použití funkcí BD-LIVE
Sestavení reproboxů pro DCS-303 ........................ 18 Přehrávání filmových s
Montáž centrálního reproboxu na stěnu................. 19 Výběr souboru titulk
Další poznámky k reproboxům............................... 19 Změna stránky kódu
Umístění systému................................................... 20 Prohlížení fotek...........
Připojení vaší TV........................................................ 21 Možnosti během pro
HDMI připojení........................................................ 21 Poslech hudby běhe
Komponentové video připojení............................... 22
Video propojení ...................................................... 23
Nastavení rozlišení ................................................. 23
Připojení antény...................................................... 24
Připojení externích zařízení ....................................... 24
Připojení AUX ......................................................... 24
Připojení PORTABLE IN......................................... 25
Připojení OPTICAL IN 1/2 ...................................... 25
Připojení Bluetooth®............................................... 26
Připojení k vaší domácí síti ........................................ 28
Nastavení sítě......................................................... 29
Připojení USB zařízení............................................... 31
Nastavení ................................................................... 32
Použití nabídky nastavení ...................................... 32
Nabídka „DISPLAY“................................................ 33
Nabídka „LANGUAGE“........................................... 34
Nabídka „AUDIO“.................................................... 35
Nabídka „LOCK„ ..................................................... 36
Nabídka „NETWORK“ ............................................ 37
Nabídka „OTHERS“ ................................................ 37
Zvukové efekty ........................................................... 39

6

Poslech hudby............................................................ 53
Záznam Audio CD .................................................. 54

Přehrávání na přístroji iPod ....................................... 56
Použití iPod pomocí nabídky .................................. 56
Použití režimu iPod IN ............................................ 57

Použití tuneru ............................................................. 58
Poslech tuneru........................................................ 58
Uložení stanic do předvoleb ................................... 58
Vymazání všech uložených stanic ......................... 58
Zlepšení špatného FM příjmu................................. 58
Výběr informací o radiové stanici ........................... 58

Přehrávání obsahu přes domácí síť........................... 59
O DLNA .................................................................. 59
Přístup k DLAN mediálnímu serveru ...................... 59
Přístup ke sdílenému adresáři na PC..................... 60

5 Údržba........................................................................ 63
Poznámky k diskům ................................................... 63
Manipulace s přístrojem ............................................. 63

6 Odstraňování závad.................................................. 64
Obecné problémy ................................................... 64
Obraz ...................................................................... 65
Zvuk ........................................................................ 65
Síť ........................................................................... 66

7 Příloha........................................................................ 67
Ovládání TV dodaným dálkovým ovladačem ............ 67
Kódy oblastí................................................................ 68
Kódy jazyků ................................................................ 69
Rozlišení video výstupu ............................................. 70
Obchodní značky a licence ........................................ 71
Specifikace ................................................................. 73
Poznámka k „Open source„ softwaru ........................ 75

7

Indikuje speciální poznámky a operační funkce. Disky DVD±R/RW ve f

Upozornění ACD
Indikuje upozornění pro zabránění možným Audio CD
poškozením.
MOVIE
Filmové soubory

MUSIC
Hudební soubory

PHOTO
Foto soubory

8

Baterie (1) FM anténa (1)

Kolébka pro iPod (1) Barevně označené
reproduktorové
Příslušenství reproboxů kabely (6)
(S-BD707T)
Protiskluzové
nožičky velké (1)

Barevně označené Šrouby (12)
reproduktorové
kabely (5)

Základna Protiskluzové
reproboxů (4) nožičky malé (1)

Protiskluzové
nožičky střední (1)

9

Disky 8/12cm přehrávat, pokud je dis
špinavý nebo pokud je n
• Pouze finalizované v režimu kondenzovaná vlhkost.
VR.
• Pokud nahráváte disky
• Také podpora dvouvrstvých počítače, i když jsou nahr
disků. formátu, mohou nastat p
přehrávat z důvodu na
• Finalizované disky ve formátu aplikace, použité pro
AVCHD. (Detailní informace naj
softwaru.)
• Disky DVD±R obsahující
filmové, hudební nebo foto • Tento přehrávač vyžadu
soubory. vyhovující technickým st
možné dosáhnout
DVD-RW přehrávání.
Disky 8/12cm
• Přednahrané disky DVD
• Pouze finalizované v režimu nastaveny na tyto stand
Video. různých typů formátů n
(včetně CD-R se soubory
• Finalizované disky ve formátu vyžadují určité existuj
AVCHD. zajištění kompatibilního p

• Disky DVD-RW obsahující • Zákazníci si musejí
filmové, hudební nebo foto stahování souborů MP
soubory. z internetu je nutní povole
toto povolení neuděluje.
DVD+RW udělit držitel autorských p
Disky 8/12cm

• Pouze finalizované v režimu
Video.

• Disky ve formátu AVCHD.

• Finalizované disky ve formátu
AVCHD.

• Disky DVD+RW obsahující
filmové, hudební nebo foto
soubory.

Audio CD
Disky 8/12 cm

CD-R/-RW
Disky 8/12 cm

• Disky CD-R/-RW obsahující
filmové, hudební nebo foto
soubory.

10

Kompatibilita souborů Poznámka:
• HD filmové soubory obsažené na CD nebo
Obecně
USB zařízení verze 1.0/1.1 nemusejí být
Použitelné přípony souborů přehrávány správně. Pro přehrávání HD
filmových souborů je doporučeno použití
„.jpg“, „.jpeg“, „.png“, „.avi“, „.divx“, „.mpg“, média BD, DVD nebo USB verze 2.0.
„.mpeg“, „.mkv“, „.mp4“, „.mp3“, „.wma“, „.wav“ • Tento přehrávač podporuje H.264/MPEG-4
AVC profil Main, High při Level 4.1. Pro
• Dostupné přípony souborů se liší podle soubory s vyšší úrovní se na obrazovce
DLNA serveru. objeví varovné hlášení.
• Tento přehrávač nepodporuje soubory
• Některé soubory „.wav“ nejsou tímto nahrané s GMC* nebo Qpel**. Toto jsou
přehrávačem podporovány. techniky kódování videa ve standardu
MPEG4, jako jaké mají DivX nebo XVID.
• Název souboru je omezený na 180 znaků.
• Podle velikosti a počtu souborů může načtení * GMC – Global Motion Compensation
** Qpel – Quarter pixel
obsahu média chvíli trvat.
HUDBA
Maximální počet souborů/adresářů: Méně jak
2000 (celkový počet souborů a adresářů). Vzorkovací frekvence:
Mezi 8 kHz až 48 kHz (WMA)
Formát CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE: Mezi 11 kHz až 48 kHz (MP3)
Formát ISO 9660+JOLIET, UDF a UDF Bridge. Bitová rychlost:
Mezi 8 kbit/s až 320 kbit/s (WMA, MP3)
FILMY
Poznámka:
Dostupná velikost rozlišení: • Tento přístroj podporuje soubory MP3
1920 x 1080 (Š x V) pixelů
Přehratelné titulky: obsahující informace ID3 Tag.
SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha • Celkový čas přehrávání indikovaný na
(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), obrazovce nemusí být správný pro soubory
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt) VBR.
• Titulky VobSub (.sub) nejsou dostupné při
FOTO
použití funkce „Home Link“.
Přehrávatelný formát kodeku: Doporučená velikost:
„DIVX3.xx“, „DIVX4.xx“, „DIVX5.xx“, „XVID“, Méně než 4000 x 3000 x 24 bitů/pixelů
„DIVX6.xx“ (pouze standardní přehrávání), Méně než 3000 x 3000 x 32 bitů/pixelů
H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1 SS, MPEG2 PS, Méně než 4 MB/soubor
MPEG2 TS
Přehrávatelný audio formát: • Foto soubory s progresivní a bezeztrátovou
„Dolby Digital“, „DTS“, „MP3“, „WMA“, „AAC“, kompresí nejsou podporovány.
„AC3“
• Ne všechny audio formáty WMA a AAC jsou

kompatibilní s tímto přístrojem.
Vzorkovací frekvence:
Mezi 32 kHz až 48 kHz (WMA)
Mezi 16 kHz až 48 kHz (MP3)
Bitová rychlost:
Mezi 20 kbit/s až 320 kbit/s (WMA)
Mezi 32 kbit/s až 320 kbit/s (MP3)

11

Regionální kódy Některá omezení systému

Tento přístroj má regionální kód vytištěný na Pro video přehrávání s vysokým rozlišením:
zadním panelu. Tento přístroj může přehrávat
pouze DVD disky označené stejným kódem nebo • Displej s vysokým rozlišením, mající vstupní
označené „ALL“. zdířky COMPONENT nebo HDMI.

AVCHD (Advanced Video Codec High • Disk BD-ROM s obsahem ve vysokém
Definition) rozlišení.

• Tento přehrávač může přehrávat disky ve • Pro některý obsah (podle specifikace autora
formátu AVCHD. Tyto disky jsou obvykle disku) je nutný HDMI vstup nebo HDCP
nahrávány a používány ve videokamerách. kompatibilní DVI vstup na vašem
zobrazovacím zařízení.
• Formát AVCHD je formát digitálních video
kamer s vysokým rozlišením. • Pro konverzi standardního rozlišení DVD na
vysoké rozlišení je pro obsah s ochranou
• Formát MPEG-4 AVC/H.265 je schopný proti kopírování nutný HDMI vstup nebo
komprimovat obraz s vyšší účinností než HDCP kompatibilní DVI vstup na vašem
běžné formáty komprese obrazu. zobrazovacím zařízení.

• Některé disky AVCHD používají formát Poznámky ke kompatibilitě
„x.v.Colour“.
• Protože BD-ROM je nový formát, mohou
• Tento přehrávač může přehrávat disky nastat problémy s některými disky, digitálním
používající formát „x.v.Colour“. propojením nebo kompatibilitou. Pokud
zaznamenáte problémy s kompatibilitou,
• Některé disky AVCHD nemusí být možné obraťte se na autorizované zákaznické
přehrávat podle podmínek záznamu. centrum.

• Disky ve formátu AVCHD musejí být • Sledování obsahu s vysokým rozlišením a
finalizované. konverze standardního rozlišení DVD na
vysoké rozlišení může vyžadovat HDMI vstup
• „x.v.Colour“ nabízí větší barevný rozsah než nebo HDCP kompatibilní DVI vstup na vašem
disky normálních DVD videokamer. zobrazovacím zařízení.

• Některé disky BD-ROM a DVD mohou
omezovat některé operační příkazy nebo
funkce.

• Můžete použít SUB zařízení pro uložení
některých informací o discích včetně obsahu,
staženého z internetu. Použitý disk určuje,
jak dlouho jsou tyto informace uchovány.

12

2 Přímá změna vstupního Výběr č
režimu na optický vstup. nabídky.
3
DISPLAY: MARKER:
ovla Zobrazení nebo opuštění Označení
zobrazení informací na během pře
dač obrazovce.
Instalace baterie SEARCH:
HOME MENU: Zobrazení
Sejměte kryt bateriového Zobrazení nebo opuštění hledání.
prostoru na zadní straně nabídky „Home Menu“.
dálkového ovladače a vložte MENU: REPEA
baterii R03 (velikost AAA) Přístup do nabídky disku. Opakován
správně podle vyznačené Směrová tlačítka: nebo sekv
polarity (+) a (-). Výběr volby v nabídce.
~ENTER: CLEAR:
Potvrzení výběru v nabídce. Odstraněn
TUNE (+/-): hledání
Naladění požadované radiové zadávání h
stanice.
PRESET: DIMMER:
Výběr radiové předvolby. Nastavení

…2… ZOOM:
Přístup do
O RETURN: obrazu.
Návrat zpět v nabídce nebo
pokračování přehrávání. Barevná t
POPUP/TOP MENU: Použijte
Zobrazení nabídky DVD titulu nabídek.
nebo výsuvné nabídky BD-
ROM, pokud jsou dostupné. Tlačítko A
STOP: Radiový da
Zastavení přehrávání.
PLAY: Tlačítko B
Spuštění přehrávání. Zobrazení
PAUSE/STEP: podle RDS
Pauza přehrávání.
/ SKIP: Tlačítko C
Přechod na následující nebo Hledání typ
předchozí
kapitolu/stopu/soubor. Tlačítko D
/ SCAN: Výběr MO
Hledání vpřed nebo vzad. v FM režim
SPK LEVEL:
Nastavení úrovně zvuku Tlačítka o
požadovaného reproboxu. Viz. strana

13 SLEEP:
Nastaví
automatick
uplynutí sp

3 4 56

1. Nosič disku

2. Operační tlačítka
STANDBY/ON

OPEN/CLOSE
FUNCTION
Změna vstupního zdroje nebo funkce.
/ (PLAY/PAUSE)
(STOP)
(SKIP)
-TUNE+ (Ladění tuneru)

3. Sensor dálkového ovládání

4. Displej

5. PORTABLE IN

6. USB port

7. Ovládání hlasitosti

14

678 9

1. Napájecí kabel
Připojte ho do zásuvky.

2. Konektory reproboxů

3. Ventilátor

4. Konektor antény

5. VIDEO OUT

6. AUX (L/R) INPUT

7. COMPONENT VIDEO (Y Pb Pr) OUTPUT
(PROGRESSIVE SCAN)

8. OPTICAL IN 1(TV)/2

9. iPod (24 pinů)
Připojte dodanou kolébku pro iPod.

10. HDMI OUT (typ A, verze 1.3)
Připojte TV s HDMI vstupem.

11. Konektor LAN

15

noži

Pro základny reproduktorových podstavců:
Přilepte čtyři střední samolepící protiskluzové
nožičky na spodek každé základny
reproduktorového podstavce.

Střední protiskluzové nožičky

Pro subwoofer: 2. Připevněte základny

Přilepte čtyři velké samolepící protiskluzové stojanů ke stojanům
nožičky na spodek subwooferu.
šroubů.
Jakmile srovnáte sto
sešroubujte je malými šro
místech. Pamatujte, že
směřovat ve s
rovnoramenného trojúhel

Velké protiskluzové
nožičky

Zadek

Předek

16

Černý (-)

Upozornění: Plastové očko

• Nepřipojujte k tomuto systému jiné než Upozornění:
dodávané reproboxy. • Plastové očko není m

• Nepřipojujte dodávané reproboxy k jinému reprobox by neměl být vě
zesilovači než k tomuto systému. Připojení očko. Ke stabilizaci repr
k jinému zesilovači může způsobit závadu lanko.
nebo požár. • Společnost Pioneer
odpovědnost za ztráty
z nesprávného sesta
nedostatečné pevnosti in
nebo z důvodu přírodní ka
• Při umisťování tohoto pří
je bezpečně zajištěný a
kde může spadnou a
v případě přírodní kat
zemětřesení).

17

Pro subwoofer: 2. Připojte vodiče k přehrá
Vložte bílý vodič s šedou
Přilepte čtyři velké samolepící protiskluzové svorky (+) a druhý vodič
nožičky na spodek subwooferu. Pro připojení kabelu k p
plastovou západku pro
Vložte vodič a uvolněte zá

Velké protiskluzové
nožičky

Černý (

18

Montážní šrouby nejsou dodávány. Použijte dodávané se systémem
šrouby vhodné pro materiál stěny a hmotnost Avšak podle místa
reproboxů. změně barev TV obra
extrémně blízko TV ob
Upozornění: vypněte napájení TV
• Pokud si nejste jisti kvalitou stěny, obraťte se minut. Pokud problém
dál od TV.
na odborníka.
• Společnost Pioneer nenese žádnou Subwoofer není magn
umístěný dál od TV n
odpovědnost za škody, vzniklé nesprávnou paměťová média (
instalací. videokazety) také
subwooferu.
Montážní šrouby
(nejsou v Neinstalujte čelní/surr
příslušenství) subwoofer na stěnu n
může způsobit úraz.

5 až 7 mm

19

A B
F
C
G
AA
A

AE

DA

(A)
Čelní levý reprobox (L)/(B) Čelní pravý reprobox
(R)
Umístěte čelní reproboxy po stranách monitoru
nebo obrazovky a co nejvíce je zarovnejte se
povrchem obrazovky.

(C)
Centrální reprobox
Umístěte centrální reprobox nad nebo pod
monitor nebo obrazovku.

(D)
Surroundový levý reprobox (L)/(E) Surroundový
pravý reprobox (R)

(F)
Subwoofer
Umístění subwooferu není kritické, protože
basový zvuk není směrový. Ale nejlepší místo
pro subwoofer je blízko čelních reproboxů.
Natočte ho mírně do středu místnosti pro
omezení odrazů stěn.

(G)
Tento přístroj

20

přehrávač. Použijte pouze jedno PPřelahyreárvač
z připojeních, popsaných v tomto návodu.
TTVV
• Viz. také návod k TV, stereofonnímu systému
atd.

• Ujistěte se, že přístroj je připojený přímo
k TV. Přepněte TV na správný video vstup.

• Nepřipojujte tento přístroj přes VCR. Jinak
může být obraz rušený z důvodu systému
ochrany proti kopírování.

Nastavte vstup TV na HDMI (

21

audio výstup tohoto přístroje, zvuk z HDMI PPřelahyreárvač

zařízení může být zkreslený nebo vůbec

nehraje. PR

VIDEO

• Když používáte HDMI připojení, můžete L PB
AUX
změnit rozlišení HDMI výstupu (viz. R Y

„Nastavení rozlišení“ na straně 23). INPUT COMPONENT
VIDEO

OUTPUT

• Vyberte typ video výstupu ze zdířky HDMI

OUT pomocí volby „HDMI Color Setting“

nabídky „Setup“ (viz. strana 34). GZreeelenná
BMluoedrá
• Když připojíte HDMI nebo DVI kompatibilní RČeedrvená

zařízení, proveďte následující: TTVV

- Zkuste vypnout HDMI/DVI zařízení a

tento přístroj. Pak zapněte HDMI/DVI

zařízení a počkejte cca 30 sekund, pak

zapněte tento přístroj.

- Přepněte video vstup zařízení na tento

přístroj.

- Připojené zařízení musí být kompatibilní

s video vstupem 720x576p (nebo 480p),

1280x720p, 1920x1080i nebo

1920x1080p.

• Ne všechna HDCP kompatibilní HDMI nebo

DVI zařízení fungují s tímto přístrojem.

- Obraz se neobjeví správně na zařízeních Poznámka:
Když používáte COMPON
bez HDCP. připojení, můžete změnit ro
„Nastavení rozlišení“ na stran
- Tento přístroj nepřehrává a TV obrazovka

změní barvu na černou nebo zelenou

nebo se na ní objeví sněžení.

22

PR přechod na druho

VIDEO 4. Použijte tlačítka
„Resolution“, p
L PB ENTER (~) nebo
AUX úroveň.
R Y
5. Použijte tlačítk
INPUT COMPONENT požadovaného r
VIDEO tlačítko ENTER (~

OUTPUT Poznámka:
• Pokud vaše TV
YeŽlloluwtá
TTVV rozlišení, můžete n
(480p) následovně

1. Stiskněte tla
nosiče disku.

2. Stiskněte tlač
sekund.

Protože rozlišení
několik faktorů,
Resolution“ na stra

23

PPřlaeyherár vač

PPlřaeyherrávač ReČ
WhB
Poznámka:
FM drátovou anténu plně roztáhněte. Po VPToaroofšeyathohuouedriakocouovmdýmipsoptouo
připojení FM antény jí umístěte co nejvíce (T(TVV, ,VVCCRR,aetdtc.).)
horizontálně.

24

Přehrávač Přehrávač
MP přehrávač atd.
Do digitálního
optického výstupu
vašeho komponentu

25

Připojení Bluetooth® 1. Vyberte funkci Bluetooth pomocí tlačítka
INPUT/TUNER nebo BT AUDIO.
O technologii Bluetooth Na displeji se zobrazí „BT AUDIO“ a pak „BT
READY“.
Bluetooth® je technologie bezdrátové
komunikace pro spojení na krátkou vzdálenost. 2. Použijte Bluetooth zařízení a proveďte
operaci spárování. Při hledání tohoto
Dostupný dosah je do 10 m. (Zvuk může být přístroje na Bluetooth zařízení se může na
přerušovaný, pokud je spojení rušené jinými displeji Bluetooth zařízení objevit seznam
elektronickými vlnami nebo když použijete nalezených zařízení, podle typu Bluetooth
technologii Bluetooth v jiné místnosti.) zařízení. Váš přístroj se objeví jako
„PIONEER AUDIO“.
Připojení jednotlivých zařízení pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth je zdarma. 3. Zadejte PIN kód.
PIN Kód: 0000
Dostupná zařízení: mobilní telefony, MP3,
laptopy, PDA (Tento přístroj je podporován jako 4. Když je tento přístroj úspěšně spárován
stereofonní náhlavní sada.) s Bluetooth zařízením, LED indikátor
Bluetooth tohoto přístroje svítí a objeví se
Profily Bluetooth „BT SINK“.

Pro použití bezdrátové technologie Bluetooth Poznámka:
musí zařízení podporovat určité profily. Podle typu Bluetooth zařízení mají některé
Tento přístroj je kompatibilní s následujícím přístroje jiný způsob spárování.
profilem:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). 5. Poslouchejte hudbu.
Pro přehrávání hudby uložené na vašem
Poslech hudby z Bluetooth zařízení Bluetooth zařízení viz. návod k Bluetooth
zařízení.
Spárování vašeho přístroje a Bluetooth
zařízení Poznámka:
• Když změníte funkci tohoto přístroje, funkce
Než začnete proces spárování, ujistěte se, že
funkce Bluetooth je zapnutá na Bluetooth Bluetooth je odpojena a proveďte spárování
zařízení. Viz. návod k použití Bluetooth zařízení. znovu.
Jakmile je operace spárování provedena, není • AVRCP není dostupné v tomto režimu.
nutné jí provádět znovu.

26

Kontrola informací o připojeném Bluetooth Poznámka:
zařízení
• Tento přístroj nepodporuje profil monofonní
Tato funkce funguje po spárování. Můžete náhlavní sady (Profil Hands Free).
zkontrolovat Bluetooth informace.
• Zvuk může být přerušovaný, pokud je spojení
Stiskněte opakovaně tlačítko DISPLAY. rušeno jinými elektronickými vlnami.

Bluetooth informace se mění následovně: • Nemůžete ovládat Bluetooth zařízení z tohoto
přístroje.
Lokální adresa Bluetooth zařízení Æ Název
zařízení Æ Nic Æ … • Spárování je omezeno na jedno Bluetooth
zařízení na jeden přístroj a multi-párování
není podporováno.

• I když je vzdálenost mezi Bluetooth
zařízením a tímto přístrojem kratší než 10 m,
pokud jsou mezi nimi překážky, Bluetooth
zařízení nemusí jít připojit.

• Podle typu zařízení nemusí být možné použít
funkci Bluetooth.

• Když není Bluetooth zařízení připojené, svítí
objeví se na displeji „BT READY“.

• Pokud dojde k elektrické závadě způsobené
zařízeními, která používají stejnou frekvenci,
jako jsou lékařské přístroje, mikrovlnné
trouby nebo bezdrátová LAN zařízení,
propojení může být přerušeno.

• Pokud si někdo stoupne mezi Bluetooth
zařízení a přehrávač a přeruší komunikaci,
spojení může být přerušeno.

• Pokud se Bluetooth zařízení vzdaluje o
přehrávače, kvalita zvuku se snižuje a
spojení se přeruší, když vzdálenost mezi
přístroje přesáhne operační dosah.

• Zařízení s Bluetooth bezdrátovou technologií
je odpojeno, když vypnete hlavní přístroj
nebo dáte zařízení dál jak 10 m od hlavního
přístroje.

27

Připojení k vaší domácí síti Síťové připojení
Širokopásmová služba
Tento přehrávač lze připojit k lokální počítačové
síti (LAN) přes konektor LAN na zadním panelu.

Pro další instrukce viz. dokumentace k vašemu
síťovému zařízení.
Připojte konektor LAN přehrávače
k odpovídajícímu portu na vašem modemu nebo
routeru pomocí komerčně prodávaného kabelu
LAN nebo Ethernet (CAT5 nebo lepší
s konektorem RJ45).
V následujícím příkladu drátového připojení má
přehrávač přístup k obsahu na kterémkoli z PC.

Přehrávač

Poznámka:
• Při připojování nebo odpojování kabelu LAN

držte v ruce konektor. Při odpojování
netahejte za kabel dokud nestisknete dolu
pojistku na konektoru.
• Nepřipojujte ke konektoru LAN modulární
telefonní kabel.
• Protože existují různé konfigurace, postupujte
podle specifikace vašeho poskytovatele
internetového připojení.
• Když chcete přistupovat k obsahu PC nebo
DLNA serverů, musí být tento přehrávač
připojený do stejné lokální počítačové sítě
přes router.

28

1. Vyberte volbu „Connection Setting“ síťového připojení.
v nabídce „Setup“, pak stiskněte tlačítko stiskněte tlačítko
ENTER (~). dokončení nastavení s

2. Použijte tlačítka
<> pro výběr IP 5. Když v předchozím
režimu mezi „Dynamic“ a „Static“. „Test“ a stiskněte tla
Normálně vyberte „Dynamic“ pro stav síťového připoj
automatické přiřazení IP adresy. obrazovce. Také mů
v položce „Connection
„Setup“.

29

Poznámky k síťovému připojení: • Některé operace internetového připojení
nemusejí být možné z důvodu určitých
• Mnoho problémů síťového připojení během omezení, nastavených poskytovatelem
nastavování lze opravit opakovaným internetového připojení, který vám dodává
nastavením routeru nebo modemu. Po širokopásmové internetové připojení.
připojení přehrávače do domácí sítě vypněte
na chvíli napájení nebo odpojte napájecí • Všechny platby za poskytované služby jdou
kabel routeru nebo kabelového modemu. Pak na vaše náklady.
napájení znovu zapněte nebo připojte
napájecí kabel. • Pro drátové připojení tohoto přehrávače je
nutný port 10 Base-T nebo 100 Base-TX.
• Podle poskytovatele internetového připojení Pokud vaše internetová služba neumožňuje
může být počet internetových služeb, které takové připojení, nebudete moci připojit tento
lze využívat, omezený podmínkami služby. přehrávač.
Pro detaily se obraťte na poskytovatele
internetového připojení. • Pro použití služby xDSL musíte použít router.

• Naše společnost není odpovědná za závady • Pro použití DSL služby je nutný DSL modem
přehrávače a/nebo internetového připojení a pro použití služby kabelového modemu je
v důsledku komunikačních chyb/závad nutný kabelový modem. Podle metody
spojených s širokopásmovým internetovým přístupu a smlouvy s poskytovatelem
připojením nebo jiným připojeným zařízením. internetového připojení nemusíte být schopní
použít funkce internetového připojení tohoto
• Funkce disků BD-ROM, které jsou dostupné přehrávače nebo může být omezený počet
přes internetové připojení, nevytváří ani služeb, které lze připojit současně. (Pokud
neposkytuje naše společnost a naše váš poskytovatel internetového připojení
společnost není odpovědná za jejich omezuje přístup na jedno zařízení, tento
funkčnost nebo trvalou dostupnost. Některé přehrávač se nebude moci připojit, když již
materiály dostupné přes internet spojené bude připojené PC.)
s disky nemusejí být kompatibilní s tímto
přehrávačem. Pokud máte otázky k obsahu, • Použití „routeru“ nemusí být povoleno nebo
obraťte se na vydavatele disku. může být jeho použití omezeno podle
pravidel vašeho poskytovatele internetového
• Některý internetový obsah vyžaduje vysoce připojení. Pro detaily se obraťte přímo na
rychlé internetové připojení. vašeho poskytovatele internetového
připojení.
• I když je přehrávač správně připojený a
nakonfigurovaný, některý internetový obsah • Vypněte všechny nepoužitá zařízení ve vaší
nemusí fungovat správně v závislosti na domácí počítačové síti. Některá zařízení
kvalitě internetového připojení nebo kvůli vytvářejí na síti provoz.
problémům u poskytovatele obsahu.

30

2. Stiskněte tlačítko HOME MENU. operace (přehrává
Vyberte „Movie“, „Photo“ nebo „Music“
tlačítky
<> a stiskněte tlačítko ENTER (~). • USB zařízení,
přídavného progra
3. Vyberte soubor tlačítky
<> a stiskněte není podporováno.
tlačítko PLAY nebo ENTER (~) pro
přehrávání souboru. • USB zařízení: USB
Na obrazovce můžete zkontrolovat místo na USB 1.1 a USB2.0
USB zařízení.
• Lze přehrávat f
4. Vyberte jiný režim. Opatrně vytáhněte USB soubory. Detaily o
zařízení z konektoru. souborů viz. dále.

• Aby nedošlo ke
pravidelné zálohov

• Pokud použijete
USB rozbočovač
USB zařízení nemu

• Některá USB za
přístrojem pracova

• Digitální kamery
podporovány.

• USB port tohoto
k počítači.

31

požadovaného
tlačítko > nebo E
nastavení.

2. Použijte tlačítka
<> pro výběr „Setup“,
pak stiskněte tlačítko ENTER (~). Objeví
se nabídka „Setup“.

3. Použijte tlačítka
pro výběr první volby
nastavení a stiskněte tlačítko > pro
přechod na druhou úroveň.

32

Nabídka „DISPLAY“ Resolution

TV Aspect Ratio Nastavte výstupní rozlišení komponentového a
HDMI video signálu. Viz. strana 22 a 67 pro
Vyberte vzhled TV obrazu podle typu připojené detail pro nastavení rozlišení.
TV.
„Auto“
„4:3 Letter Box“ Pokud je zdířka HDMI OUT připojená k TV
Vyberte, když je připojená standardní TV 4:3. poskytující informaci o zobrazení (EDID), je
Zobrazení širokoúhlého obrazu s černým pruhem automaticky nastaveno rozlišení vhodné pro
nad a pod obrazem. připojenou TV. Pokud je připojený pouze výstup
COMPONENT VIDEO OUT, rozlišení se nastaví
„4:3 Pan Scan“ na 1080i jako výchozí rozlišení.
Vyberte, když je připojená standardní TV 4:3.
Zobrazení širokoúhlého obrazu na celé „1080p“
obrazovce. Boky obrazu jsou odstraněny. Výstup 1080 řádek progresivního videa.

„16:9 Original“ „1080i“
Vyberte, když je připojená širokoúhlá TV 16:9. Výstup 1080 řádek prokládaného videa.
Obraz 4:3 je zobrazený s originálním poměrem
4:3 a na levé a pravé straně se objeví černý „720p“
pruh. Výstup 720 řádek progresivního videa.

„16:9 Full“ „576p(480p)“
Vyberte, když je připojená širokoúhlá TV 16:9. Výstup 576 (480) řádek progresivního videa.
Obraz 4:3 je nastavený horizontálně (v lineární
proporci) pro zaplnění celé obrazovky. „576i(480i)“
Výstup 576 (480) řádek prokládaného videa.
Poznámka:
Nemůžete vybrat volbu „4:3 Letter Box“ nebo „4:3
Pna Scan“ když je nastaveno vyšší rozlišení než
720p.

33

kompatibilní s 1080p/24 Hz, aktuální nahrán.
snímková frekvence video výstupu bude 50
Hz podle formátu video zdroje. „Other“
Stiskněte tlačítko ENT
HDMI Color Setting jazyka. Použijte num
ENTER (~) pro z
Vyberte typ výstupu ze zdířky HDMI OUT. Pro ciferného čísla podle
toto nastavení viz. návod k zobrazovacímu straně 66.
zařízení.
„Off“ (pouze pro Disc
„YCbCr“ Pro vypnutí titulků.
Vyberte při připojení HDMI displeje.
Poznámka:
„RGB“ Podle disku nemusí na
Vyberte při připojení DVI (RGB) displeje.

34

Nabídka „AUDIO“ HD AV Sync

Speaker Setup Některé digitální TV vytvářejí zpoždění mezi
obrazem a zvukem. Když se to stane, můžete to
Pro získání nejlepšího surroundového zvuku kompenzovat nastavením zpoždění zvuku, aby
použijte nabídku nastavení reproboxů pro počkal na obraz. Toto se nazývá HD AV Sync.
specifikování hlasitosti připojených reproboxů a Použijte tlačítka
pro změnu zpoždění a
jejich vzdálenosti od poslechového místa. nastavte hodnotu mezi 0 a 300 ms.
Použijte testovací tón pro nastavení hlasitosti
reproboxů na stejnou úroveň. Zpoždění se liší podle použitého vstupu digitální
TV. Když změníte vstup, může být nutné
„Speaker“ zpoždění znovu nastavit.
Vyberte reprobox, který chcete nastavit.
DRC (Dynamic Range Control)
„Volume“
Nastavte výstupní úroveň každého reproboxu. Když je přehráván titul kódovaný v Dolby Digital
nebo Dolby Digital Plus, můžete komprimovat
„Distance“ dynamický rozsah audio výstupu (rozdíl mezi
Nastavte vzdálenost mezi každým reproboxem a nejsilnějším a nejtišším zvukem). To umožňuje
poslechovým místem. poslouchat film s nižší hlasitostí bez ztráty
čistoty. Nastavte „DRC“ na „On“ pro použití
„Test/Stop test tone“ tohoto efektu.
Reproboxy hrají testovací tón.
Poznámka:
„OK“ Nastavení DRC lze změnit pouze když není
Potvrzení nastavení. vložený disk nebo když je přístroj zcela
zastavený.
„Cancel“
Zrušení nastavení.

35

tlačítko ENTER (~) pro vytvoření nového hesla. BD Rating

„Change“ Nastavuje věkový limit
Zadejte aktuální heslo a stiskněte tlačítko Použijte numerická tla
ENTER (~).Zadejte dvakrát 4-ciferné heslo a limitu pro sledování BD
stiskněte tlačítko ENTER (~) pro vytvoření
nového hesla. „255“
Všechny disky BD-RO
Poznámka:
Když se spletete před stisknutím tlačítka ENTER „0 – 254“
(~), stiskněte tlačítko CLEAR. Pak zadejte Brání přehrávání disků
správné heslo. ohodnocením.

Když zapomenete heslo Poznámka:
Položka „BD Rating“
Když zapomenete heslo, můžete ho vymazat disky BD, které obsah
následujícími kroky: Control.

1. Vyjměte disk, který může být v přehrávači. Area Code

2. Vyberte položku „Lock“ v nabídce Zadejte kód oblasti,
„Setup“.. ohodnocování DVD
seznamu na straně 68
3. Použijte numerická tlačítka pro zadání
čísla „210499“ v nabídce „Lock“. Heslo je
vymazáno.

36

sestavené spojení se sítí a s internetem. kódu najděte sekci
nastavení přístroje. P
BD-LIVE connection s tímto kódem a doko
najděte více informací
Můžete omezit přístup k internetu pro veškerý
obsah BD-LIVE. „Register“
Zobrazí registrační kód
„Permitted“
Internetový přístup je povolený pro veškerý „Deregister“
obsah BD-LIVE. Deaktivuje přehrávač a

„Partially permitted“ Poznámka:
Internetový přístup je povolený pouze pro obsah Všechna nahraná v
BD-LIVE, který obsahuje certifikát uživatele přehrávat pouze na tom
obsahu. Internetový přístup a funkce AACS
Online je zakázaný pro veškerý obsah BD-LIVE
bez certifikátu.

„Prohibited“
Internetový přístup je zakázaný pro veškerý
obsah BD-LIVE.

37

Auto Power Off
Pokud ponecháte přehrávač ve stavu stop cca 5
minut, zobrazí se spořič obrazovky. Když
nastavíte tuto volbu na „On“, přístroj se sám
automaticky vypne, pokud je spořič obrazovky
zobrazený 25 minut.
Nastavte tuto volbu na „Off“ pro ponechání
zobrazeného spořiče obrazovky dokud není
přístroj znovu použit uživatelem.

Initialize
„Factory Set“
Můžete zresetovat přehrávač do továrního
nastavení.
„BD Storage Clar“
Odstraní BD obsah z připojeného USB zařízení.
Poznámka:
Když zresetujete přehrávač do továrního
nastavení pomocí volby „Factory Set“, musíte
znovu nastavit všechny aktivace pro online
služby a znovu provést síťové nastavení.

Software Information
Zobrazí aktuální verzi softwaru.

38

Zvukové efekty „Clear Voice“
Tento režim vyjasňuje zvuk hlasu a zlepšuje
Můžete vybrat vhodný zvukový režim. Stiskněte jeho kvalitu.
opakovaně tlačítko SOUND, dokud se
požadovaný zvukový režim neobjeví na displeji „Game“
na čelním panelu nebo na TV obrazovce. Můžete poslouchat virtuální zvuk při hraní
Zobrazené položky pro ekvalizér se mohou lišit videoher.
podle zvukového zdroje a efektu.
„Night“
„Pioneer 1“ Tento režim může být užitečný, když chcete
Poskytuje vhodné nastavení zvuku při použití sledovat filmy s nízkou hlasitostí v noci.
malých reproboxů (S-BD303).
„Mus.ReTouch“
„Pioneer 2“ Při poslechu MP3 souborů nebo jiné
Poskytuje vhodné nastavení zvuku při použití komprimované hudby můžete vylepšit zvuk.
sloupcových reproboxů (S-BD707T). Tento režim je dostupný pouze pro 2-kanálové
zdroje.
„Bypass“
Software s multikanálovým surroundovým audio „Loudness“
signálem je přehráván podle toho, jak byl nahrán. Zlepšuje zvuk hloubek a výšek.

„Bass Blast“
Zvýraznění basového zvuku z levého a pravého
čelního reproboxu a ze subwooferu.

„PL II Movie“
Poskytuje režim Pro Logic II Movie pro
dekódování vstupního signálu a produkování pěti
širokopásmových výstupních kanálů z 2-
kanálových zdrojů. Toto nastavení je ideální pro
sledování videí s dabingem nebo starých filmů.
Tento režim je dostupný pouze pro 2-kanálové
zdroje.

„PL II Music“
Poskytuje režim Pro Logic II Music pro
dekódování vstupního signálu a produkování pěti
širokopásmových výstupních kanálů z 2-
kanálových zdrojů. Toto nastavení je ideální pro
normální stereofonní zdroje, jako je CD. Tento
režim je dostupný pouze pro 2-kanálové zdroje.

39

2. Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE pro Pokud máte přip
zasunutí nosiče disku. se jako nahoře.
Pro většinu disků Audio CD, BD-ROM a
DVD-ROM začne přehrávání automaticky. 6. Vyberte soubo
stiskněte tlačítk
3. Stiskněte tlačítko HOME MENU. (~) pro přehrává

Poznámka:
• Funkce přehráván

nejsou vždy dostu
médium. Některé
mnoha faktorů.
• V závislosti na titu
správné přehrává
zařízení.

40

pro přehrávání po snímcích. Pro zobrazení výsuvné nab

Pro rychlé hledání vpřed nebo vzad Některé disky BR-ROM
Stiskněte tlačítko nebo během přehrávání nabídky, které se objevují bě
pro rychlé přehrávání vpřed nebo vzad.
Opakovaným stisknutím tlačítka nebo Stiskněte tlačítko POPUP/T
můžete měnit rychlost přehrávání. přehrávání a použijte tla
navigaci v nabídkách.
Pro pomalé přehrávání
Během pauzy přehrávání stiskněte opakovaně Pokračující přehrávání
tlačítko SCAN pro pomalé přehrávání různými
rychlostmi. BD DVD AVCHD MOVIE ACD
MUSIC
Pro přeskočení na následující/předchozí
kapitolu/stopu/soubor Tento přístroj se pamatuj
Během přehrávání stiskněte tlačítko nebo STOP podle disku.
pro přechod na následující kapitolu/stopu/soubor Pokud se na obrazovce k
nebo na návrat na začátek aktuální (ResumeStop)“, stiskněte tla
kapitoly/stopy/souboru. Stiskněte tlačítko pokračující přehrávání (od m
dvakrát krátce za sebou pro přechod na Když stisknete tlačítko (S
předchozí kapitolu/stopu/soubor. vyjmete disk, objeví se
(Complete Stop)“. Přístro
zastavení.

Poznámka:
• Místo pokračování se m

stisknete nějaké tlačítko
(OPEN/CLOSE) atd.).
• U disků BD-Video s fu
pokračujícího přehrávání
• Když stisknete tlačítko
během přehrávání inter
ROM, přístroj se v
kompletního zastavení.

41

Chapter - Aktuální kapitola je přehrávána 3. Pro návrat k normá
opakovaně. stiskněte opakovaně tl
pro výběr „OFF“ nebo
Title - Aktuální titul je přehráván opakovaně. CLEAR.

Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte Poznámka:
opakovaně tlačítko REPEAT (

scéna je vymazána z nabídky hledání. 2. Stiskněte tlačítk
přehrávání o 15
Poznámka: Místo na které c
• Tato funkce nemusí pracovat v závislosti na vybrat když
stisknuté.
disku, titulu nebo možnostech serveru.
• Všechna označená místa jsou vymazána, Pro spuštění přehráv

když titul kompletně zastavíte ( ), když 1. Stiskněte tlačítko
změníte titul nebo když vyjmete disk. se objeví nabídka
• Pokud je celková délka titulu kratší než 10
sekund, tato funkce není dostupná. 2. Stiskněte tlačítko
značky. Použijte
označené scény,
přehrávání.

3. Stiskněte tlačítko
přehrávání od ozn

Poznámka:
• Tato funkce nemu

disku, titulu nebo m
• Tato funkce nem

obsahem „Home
souboru a možnos

43

• Tato funkce nemusí fungovat v závislosti na
disku.

• Tento přístroj si nezapamatuje disk pokud
vypnete přístroj před započetím jeho
přehrávání.

(1) Titul – Číslo aktuá
počet titulů

(2) Kapitola - Číslo
Celkový počet kapito

(3) Čas – Odehraný
přehrávání

(4) Audio – Vybraný jaz
(5) Titulky – Vybrané titu
(6) Úhel – Vybraný úhel
(7) Vzhled TV obrazu –

obrazu
(8) Režim obrazu – Vyb

44

některá nastavení jsou zobrazena na 3. Stiskněte tlačítko
obrazovce, ale nelze je změnit. přehrávání od vyb

Poznámka:
• Tato funkce nep

nebo tituly.
• Tato funkce nem

obsahem „Home
souboru a možnos

45

• Některé disky umožňují změnu zvuku pouze Poznámka:
pomocí nabídky disku. V tomto případě
stiskněte tlačítko POPUP/TOP MENU nebo • Některé disky umo
MENU a vyberte odpovídající zvuk z nabídky pomocí nabídky
disku. stiskněte tlačítko
MENU a vybe
• Ihned po přepnutí zvuku může dojít z nabídky disku.
k diferenci mezi zobrazením a zvukem.

46

požadovaného úhlu. 4. Stiskněte tlačítk
opuštění zobraze
4. Stiskněte tlačítko RETURN (O) pro
opuštění zobrazení. Nastavení možnosti „
1. Během přehráv
Změna vzhledu TV obrazu
DISPLAY ( ) pro
BD DVD AVCHD MOVIE obrazovce.
2. Použijte tlačítka
Můžete změnit nastavení vzhledu TV obrazu „Picture Mode“.
během přehrávání. 3. Použijte tlačítka <
setting“ a stiskně
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
DISPLAY ( ) pro zobrazení informací na 4. Použijte tlačítka
obrazovce. voleb „Picture Mo
Vyberte volbu „D
2. Použijte tlačítka /
pro výběr volby „TV ENTER (~) pro
Aspect Ratio“. výchozí hodnotu.

3. Použijte tlačítka </> pro výběr 5. Použijte tlačítka
požadovaného vzhledu. „Close“ a pak s
(~) pro dokončen
4. Stiskněte tlačítko RETURN (O) pro
opuštění zobrazení.

Poznámka:
I když změníte nastavení „TV Aspect Ratio“
v informacích na obrazovce, nastavení položky
„TV Aspect Ratio“ v nabídce „Setup“ se nezmění.

47

podporují funkce BD-LIVE (BD-ROM verze 2 • Neodpojujte USB zaříz
profil 2), které mají funkce síťového rozšíření nahráván nebo když je di
umožňující využít mnoho funkcí jako stažení Jinak může dojít k poš
nových filmových upoutávek po připojení tohoto USB zařízení a funkce B
přístroje k internetu. fungovat správně. Pok
zařízení vypadá poškoz
1. Zkontrolujte připojení a nastavení sítě můžete ho znovu naform
(strana 28 - 30). opět použít s tímto přehrá

2. Připojte USB zařízení ke konektoru USB • Některý obsah BD-
na čelním panelu. v některých regionech
Pro nahrání bolusového obsahu je nutné rozhodnutí poskytovatele
USB zařízení.
• Nahrání a spuštění obs
chvíli trvat.

USB připojení

48

záznam vysílaného
pouze jedné kopie.
Protection for Recorda

2. Tlačítky /
/</> vyberte „Movie“ a
stiskněte tlačítko ENTER (~).

3. Tlačítky <> vyberte zařízení a stiskněte
tlačítko ENTER (~).

Když máte připojená dvě zařízení, objeví se
jako nahoře.

4. Tlačítky /
/</> vyberte soubor a
stiskněte tlačítko PLAY nebo ENTER (~)
pro přehrávání souboru.

49

2. Stiskněte tlačítko ENTER (~). požadované volb
Stiskněte tlačítko ENTER (~) znovu pro
zrušení výběru souboru s titulky. Vybraný
soubor s titulky se zobrazí během přehrávání
filmového souboru.

Poznámka:
• Když stisknete tlačítko STOP během

přehrávání, výběr titulků se zruší.
• Tato funkce nemusí fungovat s funkcí „Home

Link“.

4. Stiskněte tlačítk
opuštění nabídky

50


Click to View FlipBook Version