The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-07 08:35:06

Pioneer A-10AE CZ

Pioneer A-10AE CZ

Návod k obsluze

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ

OBSAH .................................................................. 2
OBSAH BALENÍ..................................................... 2
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.............................. 3
DŘÍVE NEŽ ZAČNETE… ........................................ 5
PŘÍPRAVA ............................................................. 7
ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ.........................................11
OSTATNÍ .............................................................. 13

OBSAH BaSys CS

OBSAH...............................................................................................................................................................................2
OBSAH BALENÍ .................................................................................................................................................................2
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................................................................................................3
DŘÍVE NEŽ ZAČNETE….....................................................................................................................................................5

NÁZVY PRVKŮ...............................................................................................................................................................5
PŘEDNÍ PANEL .........................................................................................................................................................5
ZADNÍ PANEL ............................................................................................................................................................6

PŘÍPRAVA..........................................................................................................................................................................7
NASTAVOVÁNÍ A ZAPOJENÍ ..........................................................................................................................................7
PŘIPOJENÍ REPRODUKTORŮ ...................................................................................................................................7
PŘIPOJENÍ PŘEHRÁVAČŮ (PŘIPOJENÍ LINE IN) ......................................................................................................8
PŘIPOJENÍ PŘEHRÁVAČŮ (GRAMOFON) .................................................................................................................8
PŘIPOJEN SÍŤOVÉ ŠŇŮRY ........................................................................................................................................9
PŘED ZAHÁJENÍM PŘEHRÁVÁNÍ..................................................................................................................................9
ZAPNĚTE NAPÁJENÍ JEDNOTKY...............................................................................................................................9
NASTAVENÍ IMPEDANCE REPRODUKTORU ......................................................................................................... 10

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ .................................................................................................................................................... 11
PŘEHRÁVÁNÍ.............................................................................................................................................................. 11
PŘEPÍNÁNÍ VSTUPU A NASTAVENÍ HLASITOSTI................................................................................................... 11
POUŽITÍ FUNKCE DIRECT...................................................................................................................................... 12
NASTAVENÍ KVALITY ZVUKU A VYVÁŽENOSTI ...................................................................................................... 12

OSTATNÍ ......................................................................................................................................................................... 13
UŽITEČNÉ FUNKCE.................................................................................................................................................... 13
NASTAVENÍ FUNKCE AUTO-STANDBY .................................................................................................................. 13
VYHLEDÁNÍ A ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ ................................................................................................................. 14
PŘED ZAHÁJENÍM PROCEDURY............................................................................................................................ 14
RESETOVÁNÍ JEDNOTKY (NA IMPLICITNÍ HODNOTY) .......................................................................................... 14
TECHNICKÁ DATA .................................................................................................................................................. 16

OBSAH BALENÍ

1. Hlavní jednotka (1x)
Návod k obsluze (tento dokument)

Připojte reproduktory s impedancí 4 Ω až 16 Ω.
Síťovou šňůru připojte vždy jako poslední – až po provedení všech ostatních přípojek!
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody vzniklé připojením zařízení vyrobených jinými společnostmi.
Design a specifikace podléhají změnám bez ohlášení.

2 / 17

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BaSys CS

SYMBOL BLESKU UVNITŘ ROVNOSTRANNÉHO TROJÚHELNÍKA UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA PŘÍTOM-
NOST ŽIVOTU NEBEZPEČNÉHO NAPĚTÍ NA NĚKTERÝCH SOUČÁSTECH UVNITŘ SKŘÍŇKY PŘÍSTROJE,
KTERÉ MŮŽE PŘEDSTAVOVAT RIZIKO ÚRAZU OSOB ELEKTRICKÝM PROUDEM.

SYMBOL VYKŘIČNÍKU UVNITŘ ROVNOSTRANNÉHO TROJÚHELNÍKA UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA DŮ-
LEŽITÉ POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU (SERVIS) PŘÍSTROJE, KTERÉ JSOU UVEDENY V PŘIPOJENÉ
DOKUMENTACI.

VAROVÁNÍ!

Pro snížení rizika úrazu elektrickým napětím neodstraňujte kryt (nebo zadní část) přístroje! VÝROBEK NEOBSAHUJE
ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL SÁM OPRAVIT. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI SE OBRAŤTE NA ODBORNÝ
SERVISNÍ PERSONÁL!

VÝSTRAHA!

Pro snížení rizika úrazu elektrickým napětím neodstraňujte kryt (nebo zadní část) přístroje! VÝROBEK NEOBSAHUJE
ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL SÁM OPRAVIT. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI SE OBRAŤTE NA ODBORNÝ
SERVISNÍ PERSONÁL!

Toto zařízení není vodovzdorné. Pro vyloučení rizika požáru nebo úrazu neumísťujte v blízkosti tohoto zařízení žád-
nou nádobu s kapalinou (váza, květináč), a chraňte zařízení proti kapající vodě, postříkání, dešti, nebo vlhkosti.
Pro vyloučení rizika požáru neumísťujte na zařízení žádné zdroje otevřeného ohně (hořící svíčky apod.).
Malé součásti uložte mimo dosah dětí a nezletilých osob. V případě náhodného spolknutí těchto malých součástí
OKAMŽITĚ přivolejte lékaře.
Skříň jednotky je opatřena větracími štěrbinami a otvory pro zajištění správné ventilace nutné k zajištění spolehli-
vého provozu a ochranu proti přehřívání jednotky. Tyto štěrbiny a otvory nesmí být nikdy zablokovány nebo zakryty
(například novinami, ubrusy, závěsy) nebo provozováním jednotky umístěné na tlustém koberci nebo na posteli.
Baterie nepoužívejte ani neukládejte na přímém slunečním světle ani na extrémně teplých místech (uvnitř auta, v
blízkosti topných těles apod.). Mohlo by dojít k vytečení baterií, přehřátí, explozi, nebo požáru. Rovněž by mohlo
dojít ke zkrácení životnosti baterií.
V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí riziko výbuchu!
V případě likvidace baterie ohněm, v rozžhavené peci nebo v případě mechanického rozdrcení nebo rozříznutí
baterie hrozí riziko výbuchu!

PREVENTIVNÍ UPOZORNĚNÍ

Pokud instalujete přístroj do skříně (např. knihovna nebo speciální stojan/rack), zajistěte adekvátní větrání.
Ponechte volný prostor 20 cm (8") nad a po stranách přístroje a 10 cm (4") za přístrojem. Zadní okraj police nad
přístrojem by měl být nejméně 10 cm (4") od stěny, aby byla zajištěna mezera pro odvádění horkého vzduchu.

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní prostředí (teplota a vlhkost): +5 °C až +35 °C (+41 °F až +95 °F); méně 85 %RH (větrací otvory nejsou
zakryty)
Neinstalujte tuto jednotku na špatně větraná místa ani na místa vystavená vysoké vlhkosti nebo působení přímého
slunečního světla (nebo silného umělého světla).

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Číslo modelu a sériové číslo tohoto zařízení se nachází na zadní nebo spodní straně. Zaznamenejte tato čísla na
Vašem přiloženém záručním listu a uložte na bezpečném místě pro budoucí potřeby.

3 / 17

VAROVÁNÍ!

Spínač NAPÁJENÍ na této jednotce NESLOUŹÍ ke kompletnímu odpojení veškerého napájení z AC zásuvky! Vzhle-
dem k tomu, že jako hlavní odpojovací zařízení této jednotky slouží síťová šňůra, pro kompletní odpojení této jed-
notky je nutno odpojit síťovou šňůru z AC zásuvky.
Ujistěte se, že tato jednotka je instalována způsobem umožňujícím snadné odpojení síťové šňůry z AC zásuvky v
případě poruchy. Pro vyloučení rizika požáru je nutné odpojit síťovou šňůru z AC zásuvky v případě, že zařízení
nebude používáno delší dobu (například dovolená).
Tento produkt je určen k obecnému používání v domácnostech. V případě jakéhokoliv selhání/poruchy v důsledku
jiného způsobu používání (například dlouhodobé používání ke komerčním účelům v restauracích, používání ve
vozidlech nebo na plavidlech) vyžadujícího opravu, takováto oprava pak bude provedena za úhradu, a to i během
záruční doby!

VAROVÁNÍ!

Při manipulaci se síťovou šňůrou ji držte za vidlici. Při odpojování síťové šňůry z AC zásuvky NIKDY netahejte za
kabel. NIKDY se nedotýkejte síťové šňůry mokrýma rukama – mohlo by dojít ke zkratu a úrazu elektrickým napětím.
Na síťovou šňůru nepokládejte tuto jednotku; zabraňte "skřípnutí" síťové šňůry (například pod kusy nábytku)! Na
síťové šňůře NIKDY neuvazujte uzel, ani ji nespojujte do svazku s jinými kabely. Síťová šňůra musí být vedena tak,
aby na ni nebylo možno šlapat. Poškozená síťová šňůra může být příčinou požáru a/nebo úrazu elektrickým napě-
tím. Síťovou šňůru čas od času zkontrolujte. Pokud zjistíte její poškození, požádejte vašeho autorizovaného pro-
dejce nebo servisní centrum o výměnu.
BaSys CS
MODELY PRO EVROPU

Informace pro uživatele ohledně likvidace starého zařízení a použitých baterií

(Symboly pro zařízení) (Symboly pro baterie – příklady)

Tyto symboly (umístěné na produktech, obalech, a/nebo v doprovodné dokumentaci) znamenají, že použit elek-
trické a elektronické produkty a baterie NESMÍ být likvidovány společně s běžným odpadem z domácností.
Pro správní zacházení, renovaci a recyklaci starých produktů a použitých baterií tyto laskavě odevzdejte na přísluš-
ném sběrném místě v souladu s vaší národní legislativou.
Správnou likvidací těchto produktů a baterií pomůžete při šetření cennými zdroji a zabráníte jakýmkoliv potenciál-
ním negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí, které by v opačném případě (=nesprávná likvidace
odpadu) mohly vzniknout.
Pro další informace ohledně sběru a recyklování starých produktů a baterií laskavě kontaktujte vaše obecní úřady,
vaši sběrnu nebezpečného odpadu, nebo prodejce, u kterého jste tyto produkty a baterie zakoupili.
Tyto symboly jsou platné pouze v rámci EU.

PRO STÁTY MIMO EU:

Pokud chcete tyto položky likvidovat, kontaktujte laskavě vaše lokální úřady a požádejte o správnou metodu li-
kvidace těchto položek.

WEEE

http://www.onkyo.com/manual/weee/weee.pdf

4 / 17

DŘÍVE NEŽ ZAČNETE… BaSys CS

Názvy prvků

Přední panel

(1) ON/STANDBY tlačítko.
Zapíná integrovaný zesilovač nebo jej přepíná do pohotovostního (STANDBY) režimu.

(2) DIRECT tlačítko / indikátor
Zapíná/vypíná režim DIRECT. Tento indikátor svítí, když je aktivní režim DIRECT.

(3) DIRECT tlačítko / indikátor
Zapíná/vypíná režim LOUDNESS. Indikátor svítí, když je aktivní režim LOUDNESS.

(4) BASS -/+ ovladač
Zesílení nebo zeslabení basového rozsahu reproduktorů.

(5) TREBLE -/+ ovladač
Zesílení nebo zeslabení výškového rozsahu reproduktorů.

(6) BALANCE L/R ovladač
Nastavení vyvážení audia levého a pravého kanálu.

(7) VOLUME ovládací zařízení
(8) Indikátory vstupu/zdroje

Rozsvítí se příslušný indikátor podle zvoleného vstupu/zdroje.
(9) INPUT SELECTOR volič

Přepíná na vstup/zdroj, který má být přehráván.
(10) PHONES konektor

Slouží k připojení sluchátek se standardním konektorem (Ø1/4" = 6,3 mm).

5 / 17

Zadní panel BaSys CS

(1) SIGNAL GND šroub
Pro připojení zemnícího vodiče gramofonu.

(2) SPEAKERS konektory
Slouží k připojení reproduktorů pomocí reproduktorových kabelů.
(Není kompatibilní s připojením při použití banánkových konektorů nebo Y konektorů).

(3) Síťová šňůra
(4) PHONO MM konektory

Analogové audio vstupní konektory pro připojení gramofonu.
(5) LINE IN konektory

Vstupní audio signály z přehrávače pomocí ANALOG AUDIO kabelu.
(6) LINE OUT konektory

Pro připojení záznamového zařízení (například kazetový deck). Připojte pomocí ANALOG AUDIO (RCA)
kabelu ke konektoru LINE IN na záznamovém zařízení. Pro volbu vstupního zdroje pro přehrávání
použijte točítko INPUT SELECTOR na této jednotce.

6 / 17

PŘÍPRAVA

Nastavování a zapojení

Připojení reproduktorů

a: reproduktorový kabel
BaSys CS
(pravý) (levý)

POZNÁMKA

Impedance reproduktorů
Použijte reproduktory (reproduktorové soustavy) s impedancí 4–16 Ω.

Nastavování
Pokud je impedance kteréhokoli z připojených reproduktorů 4 Ω nebo vyšší a současně nižší než 8 Ω, musíte změnit
nastavení. Změňte nastavení impedance reproduktoru na 4 Ω.

Připojení reproduktorových kabelů
Proveďte správné připojení mezi konektory jednotky a konektory reproduktorů (+) (+) respek-
tive (-) (-) pro každý kanál. Při nedodržení polarity může dojít ke zhoršení kvality basových
zvuků (reverzace fáze). Při připojování se ujistěte, že neizolované drátky reproduktorových
kabelů nevyčnívají ze šroubovacích svorek. Pokud by došlo k jejich kontaktu se zadním kovo-
vým panelem jednotky nebo ke vzájemnému kontaktu (+) a (-) vodičů, bude aktivován
ochranný obvod.

7 / 17

Připojení přehrávačů (připojení LINE IN)

a: Kabel ANALOG AUDIO
Připojte přehrávač připojení pomocí kabelu ANALOG AUDIO.
BaSys CS
Připojení přehrávačů (gramofon)

a: Kabel ANALOG AUDIO

Můžete připojit gramofon (TURNTABLE) osazený přenoskou typu
MM (moving magnet) ke konektoru PHONO. Pro připojení gramo-
fonu použijte analogový audio kabel.

Pokud je gramofon vybaven zemnícím
vodičem, připojte jej ke svorce SIGNAL
GND této jednotky. U některých gramo-
fonů může připojení zemnícího vodiče
mít za následek brum – v takovém pří-
padě zemnící vodič odpojte.

Pokud má gramofon vestavěný korekční zesilovač, připojte jej ke
konektoru AUDIO IN jinému než konektor PHONO. Pokud je gra-
mofon vybaven přenoskou typu MC (moving coil), použijte k při-
pojení vhodný korekční zesilovač zapojený mezi touto jednotkou
a gramofonem – pro připojení použijte libovolný AUDIO IN konek-
tor – nepoužívejte konektor PHONO!

8 / 17

Připojen síťové šňůry

a: síťová šňůra

Síťovou šňůru připojte jako poslední – až po dokončení všech
ostatních přípojek!
BaSys CS
Před zahájením přehrávání

Zapněte napájení jednotky

Stiskněte tlačítko ON/STANDBY na jednotce.

9 / 17

Nastavení impedance reproduktoru BaSys CS

V závislosti na tom, jaké reproduktory připojujete a jakým způ-
sobem je připojujete, bude možná nutné změnit nastavení im-
pedance reproduktorů na této jednotce. Viz stránka popisující
připojení reproduktorů – pokud je vyžadována změna, pro-
veďte následující procedury.
1. Stiskněte a podržte DIRECT, dokud na jednotce nezač-

nou blikat některé indikátory (jako například indikátory
vstupu/zdroje "CD/SACD" a "LINE 1").
Jednotka se přepne do režimu nastavení, když indiká-
tory bliknou, a zobrazí se aktuální nastavení.
2. Na okamžik sejměte prst z DIRECT.
3. Znovu stiskněte a podržte DIRECT pro změnu nastavení.
Následující obsah se střídavě přepne stisknutím a podr-
žením tlačítka.
Ω4:
Indikátory "CD/SACD" a „LINE 1" blikají
8Ω (implicitní hodnota):
Indikátory "CD/SACD", "LINE 1", "LINE 2", a "LINE 3" bli-
kají
Režim nastavení se ukončí po uplynutí 5 sekund bez prove-
dení jakékoliv operace.

10 / 17

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ BaSys CS

Přehrávání

Přepínání vstupu a nastavení hlasitosti

Když je jednotka zapnutá, proveďte následující proceduru:
1. Pro přepnutí na vstup se stejným jménem, jaké má konektor s připojeným přehrávačem, otočte točítkem

INPUT SELECTOR.
Například – zvolte CD/SACD pro přehrávání ze zařízení připojeného ke konektoru CD/SACD.
Rozsvítí se indikátor podle zvoleného vstupu/zdroje.
2. Zahajte přehrávání na připojeném přehrávači.
3. Nastavte hlasitost pomocí ovládacího zařízení VOLUME na hlavní jednotce.

11 / 17

Použití funkce DIRECT BaSys CS

Pokud spustíte funkci DIRECT (implicitní hodnota),
jednotka „obejde“ obvody tónové kontroly nastavu-
jící výšky a hloubky → z toho vyplývá nejkratší cesta
signálu zajišťující maximální kvalitu zvuku.

Nelze nastavit LOUDNESS/BASS/TREBLE, pokud je
aktivní režim DIRECT.

1. Pro aktivaci nebo deaktivaci stiskněte DIRECT
na hlavní jednotce.

Nastavení kvality zvuku a vyváženosti

LOUDNESS
Pokud je aktivní funkce LOUDNESS, hloubky a výšky
jsou zvýrazněny s cílem umožnění efektního přehrá-
vání audia i při nízkých hlasitostech.
Toto nelze nastavit, pokud je aktivní režim DIRECT
(implicitní hodnota). Pro deaktivaci indikátoru DI-
RECT před provozováním stiskněte DIRECT. Pama-
tujte, že nastavení LOUDNESS se vrátí zpět na před-
chozí nastavení, když je deaktivován režim DIRECT.
1. Pro aktivaci nebo deaktivaci stiskněte LOUD-

NESS na hlavní jednotce. Pokud je aktivní,
indikátor LOUDNESS svítí.

BASS
Nelze nastavit, pokud je aktivní režim DIRECT (impli-
citní hodnota). Pro deaktivaci indikátoru DIRECT
před provozováním stiskněte DIRECT.
1. Otočte ovladačem BASS -/+ - tím zdůrazníte nebo zmírníte hloubky.

TREBLE
Nelze nastavit, pokud je aktivní režim DIRECT (implicitní hodnota). Pro deaktivaci indikátoru DIRECT před provozo-
váním stiskněte DIRECT.
1. Otočte ovladačem TREBLE -/+ - tím zdůrazníte nebo zmírníte výšky.

BALANCE
1. Otočte ovladačem BALANCE L/R na hlavní jednotce pro nastavení rovnováhy mezi levým a pravým reproduk-

torem.

12 / 17

OSTATNÍ BaSys CS

Užitečné funkce

Nastavení funkce Auto-Standby

Pokud je automatický pohotovostní režim aktivní (implicitní
hodnota), jednotka je automaticky přepne do pohotovostního
režimu po 20 minutách bez jakéhokoliv audio vstupu nebo
bez jakékoliv činnosti.
1. Stiskněte a podržte ON/STANDBY na hlavní jed-

notce, dokud indikátory "DIRECT" a "LOUDNESS" blik-
nou nebo se rozsvítí.
Jednotka se přepne do režimu nastavení, když indiká-
tory bliknou nebo se rozsvítí, a zobrazí se aktuální na-
stavení.
2. Na okamžik sejměte prst z ON/STANDBY.
3. Aktivujte nebo deaktivujte funkci Auto-Standby tím, že
znovu stisknete a podržíte ON/STANDBY.
On (implicitní hodnota): Indikátory "DIRECT" a "LOUDNESS"

blikají
Off: Indikátory "DIRECT" a "LOUDNESS"

svítí
Režim nastavení se ukončí po uplynutí 5 sekund bez prove-
dení jakékoliv operace.
60 sekund před přepnutím do pohotovostního režimu začne
indikátor SPEAKERS a indikátor pro zvolený zdroj blikat.
V závislosti na připojeném zařízení se funkce Auto-Standby
nemusí aktivovat, například kvůli faktorům, jako je hluk.

13 / 17

Vyhledání a odstranění problémů BaSys CS

Před zahájením procedury

Problémy mohou být někdy vyřešeny jednoduchým způsobem – vypnutím/zapnutím napájení nebo odpojením/při-
pojením síťové šňůry – toto je většinou jednodušší než práce na přípojkách a nastavování. Zkuste tuto výše zmí-
něnou jednoduchou metodu na jednotce i připojeném zařízení. Po přepojení vypněte a zapněte jednotku a připo-
jené zařízení.
Jednotka obsahuje mikropočítač pro zpracování signálů a ovládací funkce. Ve velmi vzácných situacích může vli-
vem silných interferencí, šumu z externího zdroje nebo statické elektřiny dojít k jeho "zablokování". Pokud by k
tomuto došlo (i když je to velmi nepravděpodobné), odpojte síťovou šňůru z AC zásuvky, vyčkejte 5+ sekund, a pak
šňůru opět zapojte do AC zásuvky.

Naše společnost nenese odpovědnost za škody (například poplatky za vypůjčení CD) způsobené neúspěšným
záznamem v důsledku poruchy přístroje. Před záznamem důležitých dat se ujistěte, že záznam lze úspěšně
provést.

Resetování jednotky (na implicitní hodnoty)

Zkuste resetovat jednotku na stav při dodání – možná to vyřeší
problém. Když je jednotka resetována, veškerá vámi prove-
dená nastavení budou vrácena na tovární (implicitní) hodnoty.
Před provedením následujících operací si poznamenejte veš-
kerá nastavení, která jste předtím provedli.

1. Při zapnutém (ON) napájení stiskněte současně tlačítka
ON/STANDBY a DIRECT.

Napájení

Jednotku nelze zapnout.
Ujistěte se, že síťová šňůra je správně připojena do síťové zásuvky.
Odpojte síťovou šňůru ze stěnové AC zásuvky, vyčkejte 5+ sekund a pak šňůru opět připojte do zásuvky.

Jednotka se neočekávaně vypne.
Po spuštění Auto-Standby přístroj automaticky přejde do pohotovostního stavu.
Mohlo dojít ke zkratu reproduktorového kabelu a aktivaci ochranného obvodu. Ujistěte se, že holé konce (+) a (-)

vodičů se nedotýkají vzájemně nebo zadního panelu jednotky; pak jednotku znovu zapněte. Pokud se jed-
notka nezapne, OKAMŽITĚ odpojte jednotku z AC síťové zásuvky a kontaktujte vašeho prodejce!
V důsledku abnormálního nárůstu teploty jednotky mohlo dojít k aktivaci ochranného obvodu. V takovém případě
zůstane napájení vypnuto i poté, co jednotku znovu zapnete. Ujistěte se, že jednotka má kolem sebe dosta-
tečný prostor k větrání, vyčkejte na vychladnutí jednotky, a pak jednotku znovu zapněte.

! VÝSTRAHA !

POKUD Z JEDNOTKY VYSTUPUJE KOUŘ, ZÁPACH, NEBO POKUD JEDNOTKA VYDÁVÁ ABNORMÁLNÍ ZVUKY,
OKAMŽITĚ VYTÁHNĚTE VIDLICI SÍŤOVÉ ŠŇŮRY ZE ZÁSUVKY A KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE NEBO NAŠI

TECHNICKOU PODPORU.

14 / 17

Audio BaSys CS

Ověřte správnost propojení mezi výstupním konektorem zařízení a vstupním konektorem této jednotky.
Ujistěte se, že žádný z připojovacích kabelů není zlomený, zkroucený nebo poškozený.
Pokud jsou ke konektoru PHONES připojena sluchátka, nevystupuje z reproduktorů žádný zvuk.

Přednes zvuku
Přednes zvuku je nejlepší po 10–30 minutách od zapnutí integrovaného zesilovače (po jeho zahřátí).
Kvalita zvuku může být ovlivněna silnými magnetickými poli (například vycházejícími z TV). Zkuste přemístit tako-

váto zařízení do větší vzdálenosti od integrovaného zesilovače.
Pokud jsou v blízkosti integrovaného zesilovače umístěna zařízení emitující rádiové vlny s vysokou intenzitou (mo-

bilní telefon používaný během poslechu), integrovaný zesilovač může vydávat šum.
Integrovaný zesilovač umístěte na pevný stojan nebo polici. Umístěte jej tak, aby jeho hmotnost byla rovnoměrně

rozložena na jeho čtyři podpěry. Integrovaný zesilovač neinstalujte na nestabilní místa nebo místa vystavená
působení vibrací.
Žádný zvuk z připojeného přehrávače
Změňte volič vstupu na této jednotce na pozici konektoru, ke kterému je připojen přehrávač.
Žádný zvuk z reproduktoru
Ujistěte se, že reproduktorové kabely jsou připojeny se správnou polaritou (+/-), a že volné konce jsou v kontaktu
s kovovou částí každé reproduktorové svorky.
Ujistěte se, že kabely reproduktorů nejsou zkratované.
Ujistěte se, že reproduktory jsou správně připojeny.
Je slyšet šum
Použití kabelových svazků – analogové audio kabely (RCA) jsou vedeny společně se síťovými a reproduktorovými
kabely – může degradovat kvalitu zvuku.
Mohlo by docházet ke vzniku interferencí. Změňte polohu kabelů.
Žádný nebo přerušovaný zvuk ze sluchátek
Spojovací část může být znečištěna. Očistěte konektor (jack) sluchátek. Informace k čištění viz návod k vašim
sluchátkům. Toto může být rovněž způsobeno zlomeným/poškozeným kabelem sluchátek.
Ostatní

Z jednotky vycházejí zvláštní zvuky.
Pokud jste do stejné síťové zásuvky kromě této jednotky připojili další jednotku, tyto zvuky mohou být důsledkem

připojení této další jednotky. Pokud se symptomy vylepší odpojením síťové vidlice další jednotky, použijte pro
každou jednotku jinou zásuvku (jiný zásuvkový okruh).

15 / 17

Technická data BaSys CS

Sekce zesilovače (Audio)

Jmenovitý výstupní výkon (IEC)
2ch x 60 W @ 4 Ohm, 1 kHz, 2 ch vybuzený 0,9 % THD
2ch x 43 W @ 8 Ohm, 1 kHz, 2 ch vybuzený 0,9 % THD

Vstupní citlivost a impedance
200 mV/47 kOhm (LINE (RCA))
4 mV/47 kOhm (PHONO MM)

Gramofon – maximální napětí vstupního signálu
70 mV (MM 1 kHz 0,5 %)

Frekvenční rozsah
10 Hz – 100 kHz / +1 dB, -3 dB (DIRECT)

Tónová kontrola – charakteristiky
± 10 dB, 100 Hz (BASS)
± 10 dB, 10 kHz (TREBLE)

Poměr signál/šum (S/N)
103 dB (IHF-A, LINE IN, SP OUT)
78 dB (IHF-A, PHONO IN, SP OUT)

Impedance reproduktorů
4 Ohm – 16 Ohm

Sluchátka – podporovaná impedance
8 Ohm – 600 Ohm

Frekvenční rozsah sluchátek
30 Hz - 100 kHz

Všeobecné údaje

Napájení
AC 220 V–230 V, 50 Hz / 60 Hz

Příkon
130 W
0,2 W (standby)

Rozměry (Š x V x H)
435 mm x 129 mm x 323 mm (17-1/8" x 5-1/8" x 12-11/16")

Hmotnost
6,8 kg (15 lbs.)

Audio vstupy

Analog
PHONO, CD/SACD, LINE1, LINE2, LINE3

Audio výstupy

Analog
LINE OUT L/R

Reproduktorové výstupy
SPEAKERS: L/R

Phones
PHONES (Ø6,3 mm)

16 / 17

Zaregistrujte si Váš výrobek na http://www.pioneer.eu (Evropa)

© 2018 Onkyo & Pioneer Corporation. All rights reserved.
"Pioneer" je ochranná značka Pioneer Corporation, a je používána na základě licence.

Copyright © 2018 for Czech Translation

BaSys CS, s.r.o.
Sodomkova 1478/8 | 102 00 Praha 10 | www.basys.cz

All rights reserved.
17 / 17


Click to View FlipBook Version