The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-27 08:59:16

Pioneer DEH-600BT CZ

Pioneer DEH-600BT CZ

CD PŘEHRÁVAČ / RECEIVER RDS DEH-600BT

DEH-600BT

Instalační
a uživatelský manuál

OBSAH

RYCHLÝ PRŮVODCE UVEDENÍM DO PROVOZU .............................................3
Základní úkony ................................................................................................................................. 4
Ovládání tuneru................................................................................................................................ 4
Ovládání vestavěného CD přehrávače ............................................................................................ 5
Připojení audio zařízení Bluetooth ................................................................................................... 6
Připojení telefonu zařízení Bluetooth ............................................................................................... 6

INSTALAČNÍ MANUÁL .....................................................................................7
ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ ............................................................. 7
Děkujeme vám za nákup tohoto výrobku značky Pioneer. .............................................................. 7
ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ ............................................................. 8
INSTALACE ...................................................................................................................................... 11
Montáž zepředu a zezadu podle DIN............................................................................................. 11
Montáž zepředu podle DIN ............................................................................................................ 12
Montáž zezadu podle DIN .............................................................................................................. 13
Montáž čelního panelu ................................................................................................................... 14

UŽIVATELSKÝ MANUÁL................................................................................15
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU.................................................................................................... 15
O tomto přístroji.............................................................................................................................. 15
Rozsah provozních podmínek........................................................................................................ 16
Navštivte naše webové stránky...................................................................................................... 16
V případě problémů........................................................................................................................ 16
Resetování mikroprocesoru ........................................................................................................... 16
Ochrana proti krádeži ..................................................................................................................... 16
OVLÁDÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE .................................................................................................. 18
Popis ovládacích prvků .................................................................................................................. 18
Základní úkony ............................................................................................................................... 20
Ovládání tuneru.............................................................................................................................. 20
Ovládání vestavěného CD přehrávače .......................................................................................... 25
Používání audio přehrávače Bluetooth .......................................................................................... 29
Používání telefonu s technologií Bluetooth .................................................................................... 32
NASTAVENÍ ZVUKOVÝCH FUNKCÍ................................................................................................ 45
Úvodní informace o zvukových funkcích........................................................................................ 45
Nastavení symetrií.......................................................................................................................... 46
Používání ekvalizéru ...................................................................................................................... 46
Počáteční nastavení....................................................................................................................... 49
Nastavení data ............................................................................................................................... 50
Nastavení časového údaje ............................................................................................................. 50
Zapínání a vypínání zobrazení hodin ve vypnutém stavu.............................................................. 50
Změna kroku ladění FM tuneru ...................................................................................................... 51
Zapínání a vypínání funkce Auto PI Seek...................................................................................... 51
Zapínání/vypínání varovného tónu................................................................................................. 51
Zapínání/vypínání vstupu pro externí zařízení............................................................................... 51
Nastavení výstupu pro zadní reproduktory a ovladače subwooferu .............................................. 52
Zapínání/vypínání nepřetržitého rolování na displeji (Ever Scroll) ................................................ 52
Volba jazyka ................................................................................................................................... 53
Aktivace audio zdroje Bluetooth..................................................................................................... 53
Nastavení mikrofonu ...................................................................................................................... 53
Zadání PIN kódu pro bezdrátové připojení pomocí technologie Bluetooth.................................... 53
Úprava názvu zařízení ................................................................................................................... 54
Zobrazení verze systému pro případ opravy.................................................................................. 54
Aktualizace softwaru pro bezdrátové připojení pomocí technologie Bluetooth.............................. 55

1

OSTATNÍ FUNKCE ........................................................................................................................... 55
Používání externího zařízení připojeného ke vstupu AUX............................................................. 55

DOPLŇKOVÉ INFORMACE ............................................................................................................. 56
Odstraňování problémů.................................................................................................................. 56
Chybová hlášení............................................................................................................................. 56
CD přehrávač a péče o kompaktní disky ....................................................................................... 57
Duální disky.................................................................................................................................... 57
Kompatibilita s kompresními zvukovými soubory .......................................................................... 58
Kompresní audio soubory .............................................................................................................. 58
Profily Bluetooth ............................................................................................................................. 59
Tabulka ruských znaků (azbuky).................................................................................................... 59

TECHNICKÉ ÚDAJE......................................................................................................................... 60

2

CD přehrávač / receiver DEH-600BT

Instalační a uživatelský manuál

VÝSTRAHA !

Výrobek je vybaven laserem.

Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření.
Neotvírejte a nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi.

NEBEZPEČÍ !
Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření.
Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Tento výrobek vyhovuje novému barevnému značení kabelů.
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena. Bez udělení souhlasu je kopírování
a další šíření díla zakázáno.

RYCHLÝ PRŮVODCE UVEDENÍM DO PROVOZU

Účelem tohoto průvodce je vysvětlení ovládání základních funkcí tohoto přístroje. Podrobný popis
ovládání naleznete v části "Uživatelský manuál".

3

Základní úkony
Ovládání tuneru

4

Ovládání vestavěného CD přehrávače

5

Připojení audio zařízení Bluetooth
Připojení telefonu zařízení Bluetooth

6

INSTALAČNÍ MANUÁL

ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ

Děkujeme vám za nákup tohoto výrobku značky Pioneer.

Přečtěte si, prosím, pozorně tento uživatelský manuál, abyste si osvojili správné ovládání tohoto
modelu. Po přečtení tohoto manuálu jej odložte na známé a bezpečné místo, abyste se k němu mohli
kdykoli znovu vrátit.

Prohlášení o shodě se směnicí R & TTE 1999/5/EC

Firma Pioneer tímto prohlašuje, že tento model DEH-600BT je ve shodě se základními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Výrobce: Zastoupení pro Evropskou unii:
Pioneer Corporation Pioneer Europe NV
4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, TOKYO Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120
153-8654, Japonsko Melsele, Belgie
http://www.pioneer.eu

7

ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ

Poznámky:
Pokud je tento přístroj nainstalován ve vozidle, jehož spínač zapalování není vybaveno ACC
(pomocnou) polohou, pak je nutné spojit červený vodič tohoto přístroje s tou svorkou, jejíž spínání
je svázáno s polohou spínače zapalování vozidla ON/OFF (zapnuto/vypnuto). V opačném případě
může při opuštění vozidla na několik hodin dojít k vybití jeho baterie.

Používání tohoto přístroje za jakýchkoli jiných, než dále uvedených podmínek může mít za
následek poruchu.
- Vozidla s 12V baterií a negativním zemněním.
- Reproduktory s výstupním výkonem 50W a impedancí 4 až 8 ohmů.
Z důvodů zamezení zkratu v elektrickém systému nezapomeňte před zahájením instalace odpojit
od baterie kabel záporného pólu (-).
- Kabely zajistěte pomocí kabelových úchytek nebo pomocí lepicí pásky. Kabely chraňte před

mechanickým poškozením omotáním lepicí páskou v místech, kde spočívají na kovových
částech.
- Trasy volte bezpečně tak, aby se kabely nedotýkaly pohyblivých částí, jakými jsou řadicí páka,
ruční brzda nebo kolejnice sedadel.
- Kabely neveďte místy s vysokou teplotou, například v blízkosti výstupu topení.
- Nepřipojujte žlutý přívodní kabel k baterii jeho protažením otvorem do prostoru motoru vozidla.
- Veškeré nezapojené kabelové konektory zakryjte izolační páskou.
- Nezkratujte žádné kabely.
- Nikdy nepřivádějte elektrickou energii k jiným přístrojům odstraněním izolace napájecího
kabelu tohoto přístroje a následným napojením na tento kabel; proudová zatížitelnost kabelu
je omezená.
- Používejte pouze pojistku s předepsanou jmenovitou hodnotou.
- Nikdy nepřipojujte záporné vodiče reproduktorových kabelů přímo na zem.
- Nikdy vzájemně společně nesvazujte více záporných vodičů reproduktorových kabelů.
Během zapnutí napájení tohoto přístroje je na jeho modrém/bílém vodiči přítomen řídící signál;
tento vodič propojte s vodičem systémového dálkového ovládání externího výkonového
zesilovače nebo s reléovou řídící svorkou automobilové antény (maximální zatížitelnost 300mA,
12V ss). Pokud je vozidlo vybaveno okenní anténou, propojte tento vodič s napájecí svorkou
anténního předzesilovače.
Nikdy nepřipojujte modrý/bílý vodič k napájecí svorce výkonového zesilovače. Stejně tak
nepřipojujte modrý/bílý vodič k napájecí svorce automobilové antény. Takovéto propojení by
mohlo způsobit vybíjení baterie a poruchu.
Konektory IP-BUS používají barevné značení. Dbejte na propojení konektorů / zásuvek stejné
barvy.
Černý vodič slouží k uzemnění (připojení na kostru). Tento kabel i zemní kabely jiných přístrojů
(zejména výrobků odebírajících velký proud, například výkonových zesilovačů), musejí být
zapojeny samostatně. V opačném případě může při jejich náhodném odpojení vzniknout požár
nebo porucha.

8

9

10

INSTALACE

Poznámky:
Před konečným nainstalováním přístroje proveďte předběžné kabelové propojení, přesvědčte se,
zda je vše správně propojeno a tento přístroj správně spolupracuje se systémem.
Pro zajištění správného nainstalování používejte pouze součásti dodávané k tomuto přístroji.
Použití součástí neschválených výrobcem může mít za následek chybnou funkci.
Obraťte se na vašeho dealera s žádostí o posouzení, zda instalace bude vyžadovat vrtání děr
nebo jiné úpravy vozidla.
Přístroj neinstalujte:
− Na místě, kde by mohlo dojít k narušení normální provozu vozidla.
− Na místě, kde by mohlo dojít k poranění cestujících při náhlém zastavení.
Polovodičový laser bude v případě přehřátí poškozen, proto přístroj neinstalujte na místě s
vysokou teplotou, například v blízkosti výstupu topení.
Pokud instalační úhel překročí velikost 600 od vodorovné roviny, nemusí přístroj vykazovat
optimální výkon.

Aby byl zajištěn řádný odvod tepla během provozu, dbejte při instalaci na ponechání dostatečně
velkého prostoru za zadním panelem a na svázání veškerých uvolněných kabelů, aby neblokovaly
větrací otvory.

Propojovací kabely nesmějí zakrývat oblast znázorněnou na obrázku. Dodržení této podmínky je
nutné pro zajištění volného odvodu tepla ze zesilovačů.

Montáž zepředu a zezadu podle DIN

Tento přístroj lze nainstalovat buď "zpředu" (konvenční přední montáž DIN) nebo "zezadu" (zadní
montáž DIN s použitím závitových otvorů na boku šasi). Podrobnosti naleznete na následujících
obrázcích popisujících instalační metody.

11

Odstranění a nasazení lemovací obruby
1. Vyjměte lemovací obrubu roztažením její horní a spodní strany směrem ven.

Při opětovném nasazování lemovací obruby nasměrujte stranu s drážkou směrem dolů.
Vyjmutí lemovací obruby usnadníte uvolněním čelního panelu.

Montáž zepředu podle DIN

Instalace s gumovou průchodkou
1. Zasuňte montážní rám do palubní desky.

V případě instalace přístroje do mělkého prostoru použijte dodávaný montážní rám. Pokud je za
přístrojem dostatek místa, použijte tovární montážní rám.
2. Zajistěte montážní rám ohnutím kovových zubů (900) do určené polohy pomocí šroubováku.
3. Nainstalujte přístroj znázorněným způsobem.

Vyjmutí přístroje
1. Zasuňte dodávané vytahovací klíče do otvorů po obou stranách přístroje tak, aby zapadly do
určené polohy.

2. Vytáhněte přístroj z palubní desky.

12

Montáž zezadu podle DIN

1. Nalezněte polohu, ve které se otvory v držáku a v boční straně přístroje kryjí.
2. Utáhněte dva šrouby po obou stranách.

V závislosti na tvaru děr pro šrouby v držáku použijte šrouby s půlkulatou hlavou (5 x 8mm) nebo
se zápustnou hlavou (5 x 9mm).

13

Montáž čelního panelu

Pokud čelní panel nemáte v úmyslu odnímat, můžete jej trvale připevnit k trupu pomocí dodávaných
šroubů a držáků.
1. K oběma stranám čelnímu panelu připevněte
držáky.
2. Nasaďte čelní panel do určené polohy na hlavním
trupu přístroje.

3. Zdvihněte držáky do kolmé polohy.
4. Připevněte čelní panel k přístroji pomocí
montážních šroubů.

14

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

Tento výrobek při likvidaci nekombinujte s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci
elektronických výrobků vyžadujících řádné zpracování a recyklaci je k dispozici samostatný
sběrný systém v souladu s platnou legislativou.

Soukromé domácnosti ve 25-ti členských zemí EU, v Švýcarsku a v Norsku nabízejí bezplatné vracení
použitých elektronických výrobků do určených sběrných zařízení nebo maloobchodnímu prodejci
(v případě zakoupení jiného podobného výrobku).
Informace o správné metodě likvidace v ostatních zemích obdržíte u místních úřadů.
Touto likvidací je zaručeno, že likvidovaný výrobek bude podroben správnému zpracování a recyklaci
a budou tedy vyloučeny nežádoucí účinky na životní prostředí a lidské zdraví.

O tomto přístroji

Tuner tohoto přístroje je svými kmitočty určen pro provoz na území Západní Evropy, Asie, Středního
východu, Afriky a Oceánie. Jeho provoz v jiných oblastech může mít za následek nevyhovující příjem.
Funkci RDS lze využívat pouze v oblastech pokrytých signálem rozhlasových stanic v pásmu FM,
které vysílají data RDS.

UPOZORNĚNÍ:
Zabraňte styku tohoto přístroje s tekutinami - v opačném případě může dojít k úrazu elektrickým
proudem, k poškození, k vývinu kouře nebo k přehřátí.
Funkci Pioneer CarStereo-Pass lze používat pouze na území Spolkové republiky Německa.
Mějte tento uživatelský manuál vždy po ruce pro odkazy na ovládací postupy a upozornění.
Úroveň hlasitosti udržujte vždy na dostatečně nízké úrovni, abyste mohli vnímat okolní zvuky.
Chraňte tento přístroj před vlhkostí.
Při odpojení automobilové baterie bude obsah paměti předvoleb vymazán a předvolby bude nutné
naprogramovat znovu.

O souborech WMA
Logo Windows MediaTM vytištěné na obalu sděluje, že tento přístroj je schopen
přehrávat soubory WMA.
Zkratka WMA znamená Windows Media Audio a označuje technologii komprese
zvukového signálu vyvinutou společností Microsoft Corporation. Data formátu WMA
lze kódovat pomocí přehrávače Windows Media Player verze 7 nebo vyšší.
Microsoft, Windows Media a logo Windows jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation na území USA a
dalších zemí.

V závislosti na aplikaci použité pro kódování souborů WMA tento přístroj nemusí
vykazovat správnou funkci.

O souborech MP3
Dodávka tohoto přístroje poskytuje licenci pouze pro soukromé, nekomerční využití a neposkytuje
licenci ani předpokládaný nárok na použití tohoto výrobku pro jakékoli komerční (tedy ziskové) vysílání
v reálném čase (prostřednictvím pozemních, satelitních, kabelových nebo jiných médií),
vysílání/stahování přes internet, intranet nebo jiné sítě či jiné systémy na distribuci elektronických dat,
například aplikace poskytující placený přístup nebo přístup na požádání ke zvukových datům. Pro
takovéto účely je nutné obdržet zvláštní licenci. Podrobnosti naleznete na webových stránkách
http://www.mp3licensing.com.

15

O technologii Bluetooth
Bluetooth je technologie bezdrátového připojení na krátkou vzdálenost pomocí
elektromagnetických vln vyvinutá jako náhrada za kabely pro mobilní telefony,
ruční počítače PC a další zařízení. Technologie Bluetooth pracující na kmitočtu
2,4 GHz, přenáší hlas a data rychlostí až 1 MB za sekundu. Technologie
Bluetooth byla uvedena na trh v roce 1998 speciální zájmovou skupinou (SIG)
tvořenou firmami Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba a IBM.
V současné době ji používá již takřka 2000 firem na celém světě.
Název a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškerá užití těchto názvů
firmou Pioneer Corporation podléhají licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných společností.

Rozsah provozních podmínek

Tento přístroj je nutné provozovat v dále uvedeném rozsahu teplot.
Rozsah provozních teplot: -10 až +60 0C
Zkušební teplota podle EN300328: -20 a +55 0C

Navštivte naše webové stránky

Navštivte naše webové stránky na následující adrese:
www.pioneer.co.uk

Zaregistrujte svůj výrobek. Podrobnosti o nákupu uchováváme v databázi, abychom vám tyto
informace mohli poskytnout v případě pojistné události, například ztráty nebo krádeže.
Na našich stránkách naleznete nejnovější informace o společnosti Pioneer Corporation.

V případě problémů

Pokud tento výrobek vykazuje nevyhovující funkčnost, obraťte se na Vašeho dealera nebo na
autorizovaný servis Pioneer.

Resetování mikroprocesoru

Mikroprocesor je nutné resetovat v následujících případech:
Před prvním použitím tohoto přístroje po provedení instalace.
Tento přístroj nevykazuje správnou funkci.
Na displeji neznámé (chybné) nápisy.

Stiskněte tlačítko RESET hrotem pera nebo jiného špičatého nástroje.

Ochrana proti krádeži

Čelní panel tohoto přístroje lze odejmout z hlavní jednotky a uložit do ochranného pouzdra za účelem
odlákání zlodějů.

Pokud čelní panel neodejmete do 5-ti sekund po vypnutí zapalování vozidla, ozve se varovný tón.
Znění varovného tónu lze vypínat; více informací naleznete v článku "Zapínání / vypínání
varovného tónu" na straně 51.

16

Upozornění:
Při odnímání/nasazování čelního panelu nikdy nevyvíjejte sílu a dbejte na to, abyste ani displej
nebo tlačítka nesvírali silou.
Čelní panel chraňte před nadměrnými nárazy.
Čelní panel chraňte před přímým slunečním světlem a vysokými teplotami.

Odejmutí čelního panelu
1. Otevřete čelní panel stisknutím tlačítka OPEN.
2. Uchopte čelní panel za levou stranu a opatrně jej vytáhněte směrem ven.
Během vytahování čelního panelu dbejte na to, abyste jej nesvírali nadměrnou
silou nebo neupustili.
3. Odejmutý čelní panel uložte do dodávaného ochranného pouzdra, kde bude bezpečně uchován.
Nasazení čelního panelu

Chcete-li čelní panel nasadit, podržte jej rovnoběžně s hlavním
trupem přístroje, poté jej pevně bezpečně uchyťte do montážních
držáků.

17

OVLÁDÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE

Popis ovládacích prvků

(1) Tlačítko SRC / OFF (7) Tlačítko TA/NEWS

Tento přístroj se zapíná vybráním zdroje signálu. Stisknutím tohoto tlačítka provedete zapnutí

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka vyberete nebo vypnutí funkce dopravního hlášení.

postupně jednotlivé zdroje. Podržením provedete zapnutí nebo příjmu

zpravodajských relací (NEWS).

(2) Tlačítko DISPLAY (8) Indikátor
Toto tlačítko slouží k přepínání jednotlivých Tento indikátor svítí během připojení audio
režimů zobrazení na displeji. přehrávače pomocí bezdrátové technologie

Bluetooth.

(3) Tlačítko OPEN (9) Indikátor
Toto tlačítko slouží k otevírání čelního panelu. Tento indikátor svítí během připojení

mobilního telefonu pomocí bezdrátové

technologie Bluetooth.

Tento indikátor bliká během připojování

nebo pokud připojení telefonu není

dokončeno.

(4) Tlačítko LIST (10) Tlačítko MUTE/HOLD

V závislosti na zdroji signálu zobrazíte Toto tlačítko slouží k vypínání zvukového

opakovaným stisknutím tohoto tlačítka seznam výstupu. Opětovným stisknutím zvukový

titulů disků, seznam názvů skladeb, seznam výstup znovu zapnete.

složek, seznam souborů nebo seznam Stisknutím během telefonního hovoru

předvolených kanálů. aktivujete přídrž volajícího.

(5) Tlačítko COMP/BMX (11) Vícefunkční ovladač

Toto tlačítko slouží k zapínání a vypínání funkce Pohybem tohoto ovladače se provádí ruční a

COMP (komprese) a BMX. automatické ladění stanic, rychlý postup

vpřed/vzad na disku a vyhledávání skladeb.

Tento ovladač se také používá k ovládání

různých funkcí.

Otáčením se provádí zvyšování/snižování

hlasitosti.

(6) Tlačítko RDM (12) Tlačítko BAND/ESC

Toto tlačítko slouží k zapínání a vypínání Toto tlačítko slouží k přepínání tří pásem FM

přehrávání skladeb v náhodném pořadí. a pásma MW/LW a ke zrušení režimu

ovládání jednotlivých funkcí.

(13) Tlačítko PHONE/ / CONNECT
Toto tlačítko slouží k vybrání telefonu jako
zdroje signálu. Během ovládání telefonu
dojde stisknutím tohoto tlačítka k ukončení
volání, k zamítnutí příchozího volání nebo ke
zrušení volání.
Stisknutím a podržením aktivujete spojení
pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.

18

Displej

(1) Hlavní sekce displeje (9) Indikátor F-RDM

V této pozici se zobrazují různé informace, například Tento indikátor svítí během zapnutí přehrávání

přijímané pásmo, hrací čas a další nastavení. skladeb v náhodném pořadí ve složce; je-li zapnutá

Tuner funkce přehrávání skladeb v náhodném pořadí, svítí

V této pozici se zobrazuje přijímané pásmo a pouze indikátor RDM.

kmitočet. (10) Indikátor přijatých hovorů
RDS (11) Tento indikátor svítí, pokud se zobrazuje seznam
přijatých hovorů při vybrání telefonu jako zdroje.
V této pozici se zobrazuje název programové služby,
informace o typu programu (PTY) nebo přijímaný Indikátor volaných čísel
kmitočet.

Vestavěný CD přehrávač a zařízení USB Tento indikátor svítí, pokud se zobrazuje seznam

V této pozici se zobrazuje uplynulý hrací čas a volaných čísel při vybrání telefonu jako zdroje.

textové informace. (12) Indikátor automatického odpovídání

Tento indikátor svítí, je-li zapnutá funkce

automatického odpovídání (podrobnosti naleznete v

článku "Nastavení automatického odpovídání" na

straně 43).

(2) Indikátor LOC (13) Indikátor (složka)
Tento indikátor svítí během ovládání seznamu
Tento indikátor sděluje zapnutí automatického ladění skladeb.

místních stanic.

Pokud existuje složka nebo soubor vyšší úrovně,

zobrazí se indikátor W.

Pokud existuje složka nebo soubor nižší úrovně,

zobrazí se indikátor X.

(3) Indikátor stereofonního příjmu ( ) (14) Indikátor jména umělce
Tento indikátor sděluje, že aktuálně přijímaná Tento indikátor svítí, pokud se v hlavní sekci displeje
rozhlasová stanice vysílá stereofonní signál. zobrazuje jméno umělce disku (skladby).

(4) Indikátor NEWS (15) Indikátor názvu disku
Tento indikátor svítí během příjmu zadaného Tento indikátor svítí, pokud se v hlavní sekci displeje
zpravodajského programu (NEWS). zobrazuje název disku (alba).

(5) Indikátor TA (16) Indikátor názvu skladby
Tento indikátor svítí při zapnutí pohotovosti pro Tento indikátor svítí, pokud se v hlavní sekci displeje
dopravní hlášení (TA).
zobrazuje název skladby.

(6) Indikátor TP (17) Indikátor subwooferu
Tento indikátor sděluje naladění stanice vysílající Tento indikátor svítí během zapnutí subwooferu.

dopravní informace (TP).

(7) Indikátor AF (18) Indikátor LOUD (fyziologická regulace
Tento indikátor svítí v případě zapnutí funkce AF hlasitosti)
Tento indikátor svítí během zapnutí fyziologické
(přelaďování na alternativní kmitočty).

regulace hlasitosti (Loudness).

(8) Indikátor F-RPT (19) Indikátor telefonního seznamu
Tento indikátor svítí během zapnutí opakovaného Tento indikátor svítí, pokud se zobrazuje telefonní
přehrávání složky; je-li zapnutá funkce opakovaného
přehrávání, svítí pouze indikátor RDM. seznam při vybrání telefonu jako zdroje.

(20) Indikátor zmeškaných hovorů

Tento indikátor svítí, pokud je vytvořen seznam

zmeškaných hovorů a pokud se tento seznam

zobrazuje při vybrání telefonu jako zdroje.

19

Základní úkony

Zapnutí a vypnutí napájení přístroje
Zapnutí přístroje

Napájení přístroje zapnete stisknutím tlačítka SRC.

Vypnutí přístroje

Přístroj vypnete stisknutím a podržením tlačítka SRC.

Volba požadovaného zdroje signálu

Chcete-li používat vestavěný CD přehrávač, vložte do tohoto přístroje kompaktní disk (viz str. 25).

Vyberte požadovaný zdroj signálu stisknutím tlačítka SRC.

tuner - vestavěný CD přehrávač - vstup AUX - audio přehrávač Bluetooth - telefon Bluetooth

Poznámky:
Zdroj signálu pro poslech nelze vybrat v následujících případech:
- Vstup pro externí zdroj signálu (AUX) je vypnutý - viz str. 51.
- Audio přehrávač Bluetooth je vypnutý - viz článek "Aktivace audio zdroje Bluetooth" na straně
53.
Vstup AUX je podle výchozích nastavení zapnutý; pokud vstup AUX nepoužíváte, vypněte jej
(více informací naleznete v článku "Zvolení externího zařízení připojeného ke vstupu AUX jako
zdroje signálu" na straně 55.
Při nabíjení přenosného audio přehrávače ze stejnosměrného zdroje automobilu během jeho
připojení ke vstupu AUX může být generován šum. V takovémto případě nabíjení přerušte.
Pokud je modrý/bílý vodič tohoto přístroje připojen k reléové ovládací svorce automobilové antény,
pak při zapnutí napájení tohoto přístroje dojde k vysunutí antény. Chcete-li anténu zasunout,
vypněte napájení tohoto přístroje.

Nastavení hlasitosti

Požadovanou hlasitost nastavíte otáčením vícefunkčního ovladače.

Ovládání tuneru

Základní úkony

Vyberte požadované pásmo.
Stiskněte tlačítko BAND/ESC.

K dispozici jsou pásma FM1, FM2, FM3 a MW/LW.
Ruční (krokové) ladění
Vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva nebo doprava.
Automatické ladění
Vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva nebo doprava na jednu sekundu, poté jej uvolněte.
Vychýlením a podržením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava můžete
jednotlivé rozhlasové stanice vynechávat. Automatické ladění bude pokračovat v okamžiku
uvolnění vícefunkčního ovladače.

Poznámky:
Funkci AF (přelaďování na alternativní kmitočty) tohoto přístroje lze zapínat a vypínat. Při
normálním způsobu ladění stanic musí tato funkce zůstat vypnutá (viz str.22).
Všechny stanice nemusejí poskytovat službu RDS.
Některé funkce RDS, například AF (přelaďování na alternativní kmitočty) a TA (dopravní hlášení)
jsou aktivní pouze tehdy, je-li tuner naladěn na stanici vysílající data RDS.

Ukládání kmitočtů rozhlasových stanic do paměti a jejich vyvolávání

Do paměti lze snadno uložit až šest rozhlasových stanic pro pozdější vyvolávání.
Pro každé pásmo lze do paměti uložit až šest stanic.

1. Stiskněte tlačítko LIST.
Zobrazí se okno předvoleb.

20

2. Pomocí vícefunkčního ovladače uložte vybraný kmitočet do paměti.
Otáčením vyberete požadované číslo předvolby, stisknutím a podržením uložíte kmitočet do paměti.

Kmitočet rozhlasové stanice můžete do paměti uložit také vychýlením a podržením
vícefunkčního ovladače směrem doprava.
3. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou stanici.
Otáčením změníte stanici, stisknutím potvrdíte volbu.
Jednotlivé stanice můžete přepínat také vychýlením vícefuknčního ovladače nahoru nebo dolů.
Normální zobrazení obnovíte stisknutím tlačítka BAND/ESC nebo LIST.
Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund, bude automaticky
obnoveno zobrazení přijímaného kmitočtu.

Příjem varovných hlášení pomocí funkce PTY Alarm

Pokud tuner přijme kód varovného hlášení, na displeji se zobrazí symbol ALARM a úroveň hlasitosti
bude nastavena na hodnotu zvolenou pro funkci TA. Jakmile stanice přestane vysílat varovné hlášení,
systém se navrátí k poslechu z předchozího zdroje signálu.
Příjem varovných hlášení můžete zrušit stisknutím tlačítka TA.

Přepínání zobrazení různých informací RDS na displeji

Po naladění rozhlasové stanice RDS se zobrazí její název. Přepnutím údajů na displeji zobrazíte
kmitočet.

Stiskněte tlačítko DISP.
Opakovaným stisknutím tlačítka DISP přepínejte zobrazení následujících údajů na displeji:

název programové služby (stanice) - informace o typu programu (PTY) - kmitočet

Seznam typů programů (ID kódů) naleznete na straně 24.
Informace o typu programu (PTY) a kmitočet aktuální stanice se na displeji zobrazují po dobu 8
sekund.

Ovládání složitějších funkcí tuneru

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION.
Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp. potvrdíte její výběr. Zobrazí se
funkční nabídka.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci.

BSM (paměť nejlepších stanic) - REGIONAL (příjem regionálních stanic) - LOCAL (automatické
ladění místních stanic) - PTY (volba požadovaného typu programu - PTY) - TRAFFIC (pohotovost pro
dopravní hlášení) - AF (přelaďování na alternativní kmitočty) - NEWS (přerušení vysílání příjmem
zpráv)

Stisknutím tlačítka BAND/ESC obnovíte normální zobrazení.
V případě vybrání pásma MW/LW jsou k dispozici pouze položky BSM nebo LOCAL.

Ukládání rozhlasových stanic s nejsilnějším signálem do paměti předvoleb

Funkce BSM (paměť nejlepších stanic) provádí automatické ukládání šesti nejsilnějších
rozhlasových stanic do paměti předvoleb.

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí tuneru".
2. Zapněte funkci BSM stisknutím vícefunkčního ovladače.
3. Vyberte požadovanou stanici pomocí vícefunkčního ovladače.

Do paměti bude uloženo šest nejsilnějších rozhlasových stanic v pořadí podle síly jejich signálu.
Chcete-li ukládání stanic do paměti zrušit, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.

Ladění rozhlasových stanic se silným signálem

Funkce automatického ladění místních stanic umožňuje uložit do paměti pouze stanice s dostatečně
silným signálem a zaručit tak kvalitní příjem.

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí tuneru".

21

2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku LOCAL.
3. Zapněte režim automatického ladění místních stanic stisknutím tlačítka vícefunkčního
ovladače.

Chcete-li režim ladění místních stanic vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.
4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava nebo doleva vyberte požadovanou
citlivost.
V pásmu FM, resp. MW/LW jsou k dispozici čtyři, resp. dvě úrovně citlivosti:

FM: LEVEL 1 - LEVEL 2 - LEVEL 3 - LEVEL 4
MW/LW: LEVEL 1 - LEVEL 2

Nastavení LEVEL 4 umožňuje příjem pouze stanic s nejsilnějším signálem, zatímco nižší nastavení
postupně umožňují přijímat stanice se slabším signálem.

Přelaďování na alternativní kmitočty

Pokud tuner není schopen zajistit kvalitní příjem, přístroj automaticky vyhledá jiný kmitočet v dané síti,
na kterém je vysílán silnější signál.

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí tuneru".
2. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače položku AF.
3. Zapněte funkci AF stisknutím vícefunkčního ovladače.

Chcete-li funkci AF vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.

Poznámky:
Pokud je funkce AF zapnutá, pak automatické ladění nebo ladění pomocí funkce BSM bude
omezeno pouze na stanice RDS.
Pokud vyvoláte předvolenou rozhlasovou stanici z paměti, může tuner tuto rozhlasovou stanici
aktualizovat novým kmitočtem ze seznamu alternativních kmitočtů této stanice. V případě
odlišnosti RDS dat přijímané stanice od RDS dat původně uložené stanice se na displeji
nezobrazí žádné číslo předvolené stanice.
Během vyhledávání alternativního kmitočtu funkcí AF může dojít k dočasnému přerušení zvuku
jiným programem.
Funkci AF lze zapínat a vypínat samostatně v každém pásmu FM.

Používání funkce PI Seek (vyhledávání programu podle jeho identifikace)

Pokud se přístroji nepodaří nalézt vhodný alternativní kmitočet nebo pokud příjem během poslechu
rozhlasového programu zeslábne, tuner automaticky zahájí vyhledávání jiné stanice vysílající stejný
program. Během tohoto vyhledávání se na displeji zobrazí symbol PI SEEK a zvukový výstup je
vypnut. Po dokončení vyhledávání funkcí PI Seek bude reprodukce zvuku obnovena bez ohledu na
úspěšnost.

Používání funkce Auto PI Seek pro předvolené rozhlasové stanice

Pokud předvolené stanice nelze vyvolat z paměti, například během cest na dlouhé vzdálenosti, pak
tento přístroj lze nastavit tak, aby prováděl vyhledávání funkcí PI Seek také při ladění stanic uložených
v paměti předvoleb.

Funkce Auto PI Seek je podle výchozího nastavení vypnutá (stav OFF); zapnutí této funkce
provedete podle postupu v článku "Zapínání a vypínání funkce Auto PI Seek" na straně 48.

Omezení přijímaných stanic na stanice vysílající regionální programy

Pokud k automatickému přelaďování tuneru používáte funkci AF, pak funkce regionálního příjmu
omezuje výběr pouze na stanice vysílající regionální programy.

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí tuneru".
2. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače položku REGIONAL.
3. Zapněte funkci regionálního příjmu stisknutím vícefunkčního ovladače.

Funkci regionálního příjmu vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.

22

Poznámky:
Regionální programové vysílání a regionální sítě jsou organizovány odlišně v závislosti na dané
zemi (t.zn. mohou se měnit s časem, podle státu nebo oblasti).
Číslo předvolené rozhlasové stanice může na displeji zhasnout, pokud tuner naladí regionální
rozhlasovou stanici, která je odlišná od stanice původně zadané.
Funkci regionálního příjmu lze zapínat a vypínat samostatně v každém pásmu FM.

Příjem dopravních hlášení

Funkce TA (pohotovost pro dopravní hlášení) umožňuje automatické přeladění na poslech dopravního
hlášení bez ohledu na zdroj signálu, který právě posloucháte. Funkci TA lze aktivovat pro příjem
stanice TP (stanice vysílající dopravní informace) nebo pro příjem stanice EON TP obsahující
informace o dalších programových okruzích (odkazy na další stanice TP).

1. Nalaďte rozhlasovou stanici TP nebo EON TP.
Na displeji se rozsvítí indikátor TP.
2. Stisknutím tlačítka TA zapněte pohotovost pro příjem dopravních hlášení.

Chcete-li pohotovost pro dopravní hlášení vypnout, stiskněte znovu tlačítko TA.

3. Po zahájení příjmu dopravního hlášení upravte úroveň hlasitosti pomocí vícefunkčního
ovladače.
Nově nastavená hlasitost je uložena v paměti a bude použita pro následující dopravní hlášení.
4. Příjem dopravních hlášení můžete v jeho průběhu zrušit stisknutím tlačítka TA/NEWS.
Vypnutím příjmu dopravních hlášení bude obnovena reprodukce zvuku z původního zdroje signálu,
tuner však zůstane v pohotovosti pro další příjem, dokud nebude znovu stisknuto tlačítko TA.

Poznámky:
Funkci TA můžete také zapínat a vypínat v nabídce, která je přístupná po stisknutí
vícefunkčního ovladače.
Po ukončení příjmu dopravního hlášení se systém přepne zpět na poslech z původního zdroje
signálu.
Pokud je zapnutá funkce TA, budou během automatického ladění nebo ladění pomocí funkce
BSM do paměti uloženy pouze stanice TP nebo EON TP (informace o dalších programových
okruzích).

Vyhledávání požadovaného typu programu (funkce PTY)

Rozhlasovou stanici můžete naladit také pomocí informací o typu programu (PTY).

Naladění rozhlasové stanice RDS podle informací o požadovaném typu programu (PTY)

Tato funkce slouží k vyhledávání rozhlasových stanic podle požadovaného typu programu; seznam
jednotlivých typů programu naleznete na straně 24.

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí tuneru".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte funkci vyhledávání požadovaného typu programu
(PTY).
3. Vyberte požadovaný typ programu vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo
doprava.

NEWS/INFO (zprávy a informace) - POPULAR (populární hudba) - CLASSICS (klasická hudba) -
OTHERS (ostatní)

4. Spusťte vyhledávání stisknutím vícefunkčního ovladače.
Přístroj zahájí vyhledávání rozhlasové stanice vysílající požadovaný typ programu. Po nalezení této
stanice se na displeji zobrazí název odpovídajícího typu programu.
Seznam typů programu (ID kódy) naleznete na straně 24.

Vyhledávání zastavíte opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.
Skutečné programy některých rozhlasových stanic se mohou lišit od názvu vysílaného kódem
PTY.
Při nenalezení rozhlasové stanice vysílající zvolený typ programu se na displeji zobrazí na cca 2
sekundy symbol NOT FOUND (nenalezeno), poté bude obnoven příjem původní stanice.

23

Přerušení příjmem zpravodajského programu

Tento přístroj lze nastavit tak, aby v případě přijmutí zpravodajského programu stanice identifikované
příslušným kódem PTY došlo k přepnutí příjmu z libovolné aktuální stanice na zpravodajský program.
Po ukončení tohoto zpravodajského programu bude obnoven příjem původního programu.

Stisknutím a podržením tlačítka NEWS zapněte pohotovost pro přerušení zpravodajským
programem.
Podržte tlačítko NEWS, dokud se na displeji nezobrazí nápis NEWS ON (zapnutí pohotovosti pro
příjem zpráv).
Chcete-li pohotovost pro přerušení zpravodajským programem vypnout, znovu stiskněte a podržte
tlačítko NEWS, dokud se na displeji nezobrazí nápis NEWS OFF (vypnutí pohotovosti pro příjem
zpráv).
Příjem zpravodajského programu zrušíte stisknutím tlačítka NEWS.

Poznámka:
Pohotovost pro přerušení zpravodajským programem můžete zapínat a vypínat také v nabídce,

která se zobrazí po stisknutí vícefunkčního ovladače.

Seznam názvů typu programu (PTY)

Obecná kategorie Úzká kategorie Typ programu
NEWS/INFO NEWS Zprávy
AFFAIRS Aktuální události
POPULAR INFO Všeobecné rady a informace
SPORT Sportovní programy
CLASSICS WEATHER Zprávy o počasí/meteorologické informace
OTHERS FINANCE Zprávy z kapitálového trhu, ekonomiky, obchodu, apod.
POP MUS Populární hudba
ROCK MUS Současná moderní hudba
EASY MUS Hudba pro snadný poslech
OTH MUS Ostatní druhy hudby, které nelze zařadit do žádné kategorie
JAZZ Programy vysílající jazzovou hudbu
COUNTRY Programy vysílající country hudbu
NAT MUS Programy vysílající národní hudbu
OLDIES Programy vysílající staré hity a hudbu "zlaté éry"
FOLK MUS Programy vysílající folkovou hudbu
L.CLASS Lehká klasická hudba
CLASSIC Vážná klasická hudba
EDUCATE Vzdělávací programy
DRAMA
CULTURE Veškeré rozhlasové hry a seriály

SCIENCE Program zabývající se všemi aspekty národní nebo
VARIED regionální kultury
CHILDREN
SOCIAL Programy z oblasti přírody, vědy a techniky
RELIGION
PHONE IN Lehké zábavné programy
TOURING
Programy pro děti
LEISURE
DOCUMENT Programy o společenských událostech

Náboženské programy nebo služby

Programy s možností telefonování v průběhu pořadu

Cestovní programy, nejsou určeny k poskytování hlášení o
dopravních situacích

Programy o zájmových a rekreačních činnostech

Dokumentární programy

24

Ovládání vestavěného CD přehrávače

Základní úkony
Otevření čelního panelu.

Stiskněte tlačítko OPEN.

Tím bude zpřístupněn otvor pro vkládání kompaktních
CD disků.

Během vkládání disku dbejte na to, aby jeho
etiketová strana směřovala nahoru.
Z důvodů zamezení poruchy dbejte na to, aby při
otevřeném panelu nepřicházely kontakty do styku s
žádnými kovovými předměty.

Vyjmutí disku
Stiskněte tlačítko .

Výběr požadované složky
Vychylte vícefunkční ovladač směrem nahoru nebo dolů.

Tímto způsobem nelze vybrat složku, která neobsahuje žádné kompresní audio soubory.
Výběr skladby
Vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva nebo doprava.
Rychlý postup vpřed nebo vzad
Vychylte a pozdržte vícefunkční ovladač směrem doleva nebo doprava po dobu cca 1 sekundy, poté
jej uvolněte.
Během přehrávání kompresních audio souborů se při rychlém postupu vpřed nebo vzda neozývá
žádný zvuk.
Přechod zpět do kořenové složky
Stiskněte a podržte tlačítko BAND/ESC.
Pokud složka 01(kořenová) neobsahuje žádné soubory, přehrávání bude pokračovat od složky 02.
Přepínání mezi kompresními audio soubory a zvukovými daty (CD-DA)
Stiskněte tlačítko BAND/ESC.
Tato funkce je k dispozici pouze během přehrávání disků nahraných metodou CD-EXTRA a
MIXED-MODE CD.
V případě přepnutí mezi kompresními audio soubory a zvukovými daty (CD-DA) bude přehrávání
zahájeno od první skladby na disku.

Poznámky:
Na vestavěném CD přehrávači tohoto přístroje lze přehrávat audio kompaktní CD disky a
kompresní audio soubory zaznamenané na disku CD-ROM (informace o přehrávatelných
souborech naleznete na straně 57).
Přečtěte si upozornění týkající se disků a přehrávače na straně 57.
Po vložení kompaktního CD disku vyberte vestavěný CD přehrávač stisknutím tlačítka SRC.
V některých případech se po zahájení přehrávání může zvuk ozývat se zpožděním. Během
načítání informací z disku se na displeji zobrazuje nápis FORMAT READ.
Pokud se na displeji zobrazuje chybové hlášení, identifikujte problém podle článku "Chybová
hlášení" na straně 56.
Přehrávání skladeb probíhá v pořadí podle čísel souborů. Složky neobsahující žádné soubory
budou vynechány. (Pokud například kořenová složka 01 neobsahuje žádné soubory, přehrávání
bude zahájeno od složky 02).

25

Zobrazení textových informací na disku

Vyberte požadované textové informace stisknutím tlačítka DISP.
Zobrazení u kompaktního CD disku, pro který byl zadán titul
hrací čas - titul disku
Zobrazení u textových kompaktních CD disků (CD TEXT)
hrací čas - titul disku - jméno umělce disku - název skladby - jméno umělce skladby
Zobrazení u disků se soubory WMA/MP3
hrací čas - název složky - název souboru - název skladby - jméno umělce skladby - název alba -
komentář - bitová rychlost
Zobrazení u disků se soubory WAV
hrací čas - název složky - název souboru - vzorkovací kmitočet
Poznámky:

Stisknutím a podržením tlačítka DISP spustíte rolování titulu směrem doleva.
Textové kompaktní CD disky (CD TEXT) jsou zvukové disky obsahující určité informace, například
text nebo čísla.
Pokud na kompaktním disku není určitá informace zaznamenána, titul ani název se na displeji
nezobrazí.
V závislosti na verzi programu iTunes® použitého ke kódování souborů MP3 se nemusejí správně
zobrazit komentáře.
- iTunes je registrovaná ochranná známka společnosti Apple, Inc.
V závislosti na verzi programu Windows media Player použitého ke kódování souborů WMA se
nemusejí správně zobrazit názvy alb a další textové informace.
U souborů WMA nahraných v režimu VBR (proměnný bitový tok) se zobrazí průměrná hodnota
bitového toku.
U souborů MP3 nahraných v režimu VBR (proměnný bitový tok) se namísto hodnoty bitového toku
zobrazí symbol VBR.
Vzorkovací kmitočet zobrazující se na displeji může být zkrácen.
Pokud byla v nabídce počátečních nastavení zapnuta funkce nepřetržitého rolování (Ever Scroll),
budou se textové informace uložené na kompaktním CD disku na displeji posouvat nepřetržitě.
Více informací naleznete v článku "Zapínání/vypínání nepřetržitého rolování na displeji (Ever
Scroll)" na straně 52.
Výběr skladeb ze seznamu titulů
Funkce seznamu titulů skladeb slouží k zobrazení titulů skladeb na textovém kompaktním CD disku
(CD TEXT) a k výběru požadované skladby pro přehrávání.
1. Aktivujte režim seznamu titulů skladeb stisknutím tlačítka LIST.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovaný titul skladby.
Otáčením, resp. stisknutím provedete přechod na jiný titul skladby, resp. zahájení přehrávání.
Jednotlivé tituly skladeb můžete přepínat také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem
nahoru nebo dolů.
Přehrávání skladby můžete zahájit také vychýlením vícefunkčního ovladače doprava.
Normální zobrazení obnovíte stisknutím tlačítka BAND/ESC nebo LIST.
Pokud neprovedete žádnou změnu v seznamu do cca 30 sekund, bude automaticky obnoveno
normální zobrazení.

26

Výběr skladeb ze seznamu souborů

Funkce seznamu souborů slouží k zobrazení názvů souborů (nebo složek) a k výběru požadované
skladby pro přehrávání.
1. Stisknutím tlačítka LIST zapněte režim seznamu názvů souborů.
Na displeji se zobrazí názvy souborů a složek.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovaný název souboru (nebo složky).
Chcete-li změnit název souboru nebo složky, otáčejte vícefunkčním ovladačem.
- Stisknutím vícefunkčního ovladače při vybrání souboru zahájíte přehrávání.
- Stisknutím vícefunkčního ovladače při vybrání složky zobrazíte seznam souborů (nebo složek) ve

vybrané složce.
- Stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače při vybrání složky zahájíte přehrávání skladby ve

vybrané složce.
Přehrávání daného souboru spustíte také vychýlením vícefunkčního ovladače doprava.
Přehrávání dané skladby ve vybrané složce spustíte také vychýlením a podržením vícefunkčního
ovladače doprava.
Tuto akci provedete také vychýlením vícefunkčního ovladače doleva.
Normální zobrazení obnovíte stisknutím tlačítka BAND/ESC nebo tlačítko LIST.
Pokud neprovedete žádný úkon do cca 30 sekund, bude automaticky obnoveno normální
zobrazení.

Ovládání složitějších funkcí

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION.
Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp. potvrdíte její výběr.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci.

REPEAT (opakované přehrávání) - RANDOM (přehrávání skladeb v náhodném pořadí) - SCAN
(přehrávání ukázek skladeb) - PAUSE (přerušení přehrávání pauzou) - COMP/DBX (komprese zvuku
a funkce BMX) - TITLE INPUT (zadávání titulů)

Poznámky:
Stisknutím tlačítka BAND/ESC obnovíte normální zobrazení.
Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce s výjimou zadávání titulů (TITLE INPUT) do
30-ti sekund, bude automaticky obnoveno zobrazení přijímaného kmitočtu.
Zadávání titulů disků není k dispozici, pokud se přehrává audio disk s kompresními soubory nebo
textový kompaktní CD disk.

Volba požadovaného rozsahu opakovaného přehrávání

Tato funkce slouží k opakovanému přehrávání stejné skladby/složky ve vybraném rozsahu. Rozsah
opakovaného přehrávání také určuje rozsah přehrávání v náhodném pořadí a přehrávání ukázek.

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí tuneru".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim opakovaného přehrávání.
3. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání stisknutím vícefunkčního ovladače.

- DISC - opakované přehrávání všech skladeb.
- TRACK - opakované přehrávání pouze aktuální skladby.
- FOLDER - opakované přehrávání aktuální složky.
Pokud během opakovaného přehrávání skladeb vyberete jinou složku, rozsah opakovaného
přehrávání se změní na opakované přehrávání celého disku.
Pokud během opakovaného přehrávání aktuální skladby (TRACK) provedete přechod na jinou
skladbu nebo rychlý postup vpřed/vzad, rozsah opakovaného přehrávání se změní na opakované
přehrávání složky.
Pokud je zvolen režim opakovaného přehrávání celé složky (FOLDER), nelze přehrávat skladby v
podsložkách příslušné složky.

27

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí
Tato funkce slouží k přehrávání skladeb v náhodném pořadí ve vybraném rozsahu opakovaného
přehrávání.

Zapněte funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí stisknutím tlačítka RDM.
Skladby budou přehrávány v náhodném pořadí.

Funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí vypnete opětovným stisknutím tlačítka RDM.
Poznámka:

Tuto funkci můžete zapínat a vypínat také v nabídce, která se zobrazí po stisknutí vícefunkčního
ovladače.
Přehrávání ukázek složek a skladeb
Tato funkce slouží k vyhledávání skladeb ve vybraném rozsahu opakovaného přehrávání. Proveďte
postup v předchozím článku "Opakované přehrávání".
1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí tuneru".
2. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače režim přehrávání ukázek skladeb
(SCAN).
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte funkci přehrávání ukázek skladeb.
Tím bude zahájeno přehrávání úseků představující prvních 10 sekund z každé skladby.
4. Jakmile naleznete požadovanou skladbu (nebo složku), vypněte přehrávání ukázek
stisknutím vícefunkčního ovladače.
Pokud dojde k automatickému obnovení zobrazení normálního přehrávání na displeji, vyberte
funkci přehrávání ukázek skladeb (SCAN) znovu stisknutím vícefunkčního ovladače.
Přehrávání aktuální skladby (složky) bude pokračovat normálním způsobem.
Přerušení přehrávání pauzou
1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí tuneru".
2. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače položku PAUSE.
3. Zařaďte pauzu stisknutím vícefunkčního ovladače.
Přehrávání aktuální skladby bude přerušeno.
Pauzu vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.
Používání komprese zvuku a funkce BMX
Funkce COMP (komprese) a BMX umožňují nastavit kvalitu reprodukovaného zvuku tohoto přístroje.
Opakovaným stisknutím tlačítka COMP/BMX vyberte požadované nastavení z následujících
možností:
COMP/BMX OFF (vypnuto) - COMP 1 - COMP 2 - COMP/BMX OFF (vypnuto) - BMX 1 - BMX 2
Poznámka:
Tuto funkci můžete zapínat a vypínat také v nabídce, která se zobrazí po stisknutí vícefunkčního
ovladače.

28

Práce s tituly kompaktních disků

Podle následujícího postupu lze do paměti tohoto přístroje zadávat tituly kompaktních CD disků a
zobrazovat je; při příštím vložení kompaktního CD disku do mechaniky, pro který byl dříve zadán titul,
se tento titul zobrazí na displeji.

Zadávání titulů kompaktních disků
Pomocí této funkce můžete do paměti tohoto přístroje zadat tituly o délce pro 48 kompaktních disků;
každý titul může být dlouhý maximálně 10 znaků.

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí tuneru".
2. Zahajte přehrávání kompaktního disku, pro který chcete zadat titul.
3. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače režim zadávání titulů disků
(položka TITLE INPUT).
4. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte režim zadávání titulů.
5. Stisknutím tlačítka DISP vyberte požadovanou znakovou sadu.
Opakovaným stisknutím tlačítka DISP přepínejte postupně následující znakové sady:

abeceda - číslice a symboly

6. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovaný znak
abecedy.
7. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava přesuňte kurzor na
předchozí nebo následující znakovou pozici.
8. Po zadání celého titulu přesuňte kurzor na poslední pozici vychýlením vícefunkčního
ovladače směrem doprava.
Dalším vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava bude zadaný titul uložen do paměti.

9. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení přehrávání.

Poznámky:
Zadané tituly disků zůstávají uloženy v paměti i po vyjmutí disku z vestavěného CD přehrávače a
při jeho opětovném vložení budou znovu vyvolány.
Po uložení dat 48 kompaktních disků do paměti budou data nejstaršího disku vždy přepsána daty
nového disku.

Používání audio přehrávače Bluetooth

Upozornění:
V závislosti na typu audio přehrávače Bluetooth připojeného k tomuto přístroji je ovládání pomocí
tohoto přístroje omezeno na dvě úrovně:
- Nízká úroveň: Skladby uložené v audio přehrávači lze pouze přehrávat.
- Vysoká úroveň: Skladby lze přehrávat, přerušovat pauzou, vybírat skladby, atd. (způsob
ovládání je popsán v tomto manuálu).
Vzhledem k tomu, že na trhu je k dispozici mnoho audio přehrávačů Bluetooth, může se způsob
ovládání audio přehrávače Bluetooth pomocí tohoto přístroje značně měnit. Potřebné informace
vyhledejte v uživatelském manuálu audio přehrávače Bluetooth i v uživatelském manuálu tohoto
přístroje.
Na displeji tohoto přístoje nelze zobrazit informace o skladbách (např. uplynulý hrací čas, názvy
skladeb, indexy skladeb, apod.).
Během poslechu skladeb na audio přehrávači Bluetooth nepoužívejte mobilní telefon, pokud je to
možné; v případě ovládání mobilního telefonu může jeho signál rušit přehrávání skladeb šumem.
Během hovoru na mobilním telefonu připojenému k tomuto přístroji pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth bude zvukový výstup přehrávání skladeb na audio přehrávači Bluetooth
připojenému k tomuto přístroji vypnut.
Pokud během poslechu skladby na audio přehrávači Bluetooth přepnete na jiný zdroj signálu,
přehrávání této skladby bude pokračovat do jejího konce.

29

Připojení audio přehrávače Bluetooth
Před použitím audio přehrávačů bude pravděpodobně nutné zadat do tohoto přístroje PIN kód.
Pokud zřízení připojení vašeho přehrávače vyžaduje zadání PIN kódu, vyhledejte tento kód v
příslušné dokumentaci přehrávače. Informace o způsobu zadání PIN kódu naleznete v článku
"Zadání PIN kódu pro bezdrátové připojení pomocí technologie Bluetooth" na straně 53).

Inicializace připojení pomocí audio přehrávače Bluetooth

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku CONNECTION (Připojení).
Otáčením, resp. stisknutím změníte, resp. vyberete položku nabídky.

Tuto nabídku vyberete také stisknutím a podržením tlačítka PHONE/ /CONNECT v normálním
zobrazení.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte položku BT AUDIO DEVICE (Audio zařízení
Bluetooth)
Pokud je v tomto přístroji uložen protokol o dřívějším připojení, můžete zařízení Bluetooth vybrat v
nabídce PAIRED DEVICE (Zpárované zařízení).
Více informací naleznete v následujícím článku "Připojení zpárovaného audio přehrávače Bluetooth".
4. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou skupinu.
Vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů vyberte požadovanou skupinu:

NOKIA (Nokia) - STANDARD (standardní)

Za normálních okolností vyberte položku STANDARD (Standardní). Pokud zařízení Nokia není s
tímto přístrojem zpárováno, vyberte položku NOKIA.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava zobrazíte název skupiny nebo
ID.
5. Stisknutím vícefunkčního ovladače otevřete připojení.
Na displeji se zobrazí nápis READY (Připraven).
Tento přístroj je nyní v pohotovosti pro připojení audio přehrávače Bluetooth.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava zobrazíte název zařízení, BD
adresu a PIN kód tohoto přístroje.
6. Vytvořte spojení pomocí audio přehrávače Bluetooth.
Výchozí linkový kód je nastaven na 0000; tento kód lze změnit v nabídce počátečních nastavení.
Více informací naleznete v článku "Zadání PIN kódu pro bezdrátové připojení pomocí technologie
Bluetooth" na straně 53.

Během připojování se na displeji zobrazí nápis CONNECTING (probíhá připojení). Po vytvoření
připojení se zobrazí nápis CONNECTED (připojeno).

Připojení zpárovaného audio přehrávače Bluetooth

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku CONNECTION (Připojení).
Otáčením, resp. stisknutím změníte, resp. vyberete položku nabídky.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte položku PAIRED DEVICE (Zpárované zařízení).
Zobrazí se název zpárovaného zařízení.

Vychýlením vícefunkčního ovladače doleva nebo doprava přepínejte postupně zobrazení názvu
zařízení, BD adresy, názvu skupiny a ID skupiny.
4. Stisknutím vícefunkčního ovladače vytvořte spojení.
Během připojování na displeji bliká nápis CONNECTING (Probíhá připojení). Po zřízení připojení
se zobrazí nápis CONNECTED (Připojeno).
Pokud se spojení nepodaří vytvořit, na displeji se zobrazí nápis ERROR; v takovémto případě
proveďte postup znovu od začátku.

30

Odpojení audio přehrávače Bluetooth

Tuto funkci lze ovládat pouze v případě předchozího úspěšného spojení pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth.
1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku CONNECTION (Připojení).
Otáčením, resp. stisknutím změníte, resp. vyberete položku nabídky.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte položku DISCONNECT AUDIO (Odpojit audio
zařízení).
Zobrazí se název zpárovaného zařízení.
4. Stisknutím vícefunkčního ovladače zrušte připojení pomocí bezdrátové technologie
Bluetooth.

Základní úkony

Rychlý postup vpřed nebo vzad
Vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva nebo doprava a podržte jej.

Volba požadované skladby
Vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva nebo doprava.

Poznámky:
Audio přehrávač Bluetooth lze tímto přístrojem pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ovládat i
tehdy, není-li audio přehrávač vybaven modulem Bluetooth. Chcete-li váš audio přehrávač ovládat
tímto přístrojem, připojte k vašemu audio přehrávači některý výrobek dostupný na trhu vybavený
bezdrátovou technologií Bluetooth.

Ovládání složitějších funkcí

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION.
Otáčením, resp. stisknutím změníte, resp. vyberete položku nabídky.
Zobrazí se funkční nabídka.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci z následujících možností:

PLAY (přehrát) - STOP (zastavit) - PAUSE (pauza) - AUTO CONNECT (nastavení automatického
připojení) - DEVICE INFO (informace o zařízení)

Funkce a způsob jejich ovládání

Ovládání funkce pauzy je stejné, jako u vestavěného CD přehrávače.

Název funkce Způsob ovládání
PAUSE (Pauza) Viz článek "Přerušení přehrávání pauzou" na straně 28.

Poznámky:
Normální zobrazení obnovíte stisknutím tlačítka BAND/ESC.
Pokud audio přehrávač Bluetooth nebyl k tomuto přístroji dosud připojen, ve funkční nabídce se
zobrazí položky AUTO CONNECT (Automatické připojení) a DEVICE INFO (Informace o zařízení)
a ovládání ostatních funkcí nebude k dispozici.
Pokud je audio přehrávač Bluetooth připojen pomocí profilu A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile), ve funkční nabídce se zobrazí pouze položky AUTO CONNECT (Automatické připojení) a
DEVICE INFO (Informace o zařízení).
Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce do cca 30 sekund, bude automaticky
obnoveno normální zobrazení.

Přehrávání skladeb na audio přehrávači Bluetooth

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku PLAY (přehrávání).
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače spusťte přehrávání.

31

Zastavení přehrávání

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku STOP (Zastavit).
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače zastavte přehrávání.

Automatické připojení audio přehrávače Bluetooth
Tato funkce je podle výchozího nastavení zapnutá.

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku AUTO CONNECT
(Automatické připojení).
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače aktivujte automatické připojení.
Pokud je audio přehrávač Bluetooth připraven na bezdrátové připojení, spojení s tímto přístrojem bude
zřízeno automaticky.

Chcete-li automatické připojení vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.

Zobrazení adresy zařízení Bluetooth

Na displeji tohoto přístroje lze zobrazit jeho BD adresu.

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku DEVICE INFO (informace
o zařízení).
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva vyberte aktivujte zobrazení BD adresy.
Na displeji se zobrazí 12-místný hexadecimální řetězec.

Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava obnovíte zobrazení názvu zařízení.

Používání telefonu s technologií Bluetooth

Upozornění:
Vzhledem k tomu, že je tento přístroj v pohotovosti pro komunikaci s telefony pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth, může používání tohoto přístroje při vypnutém motoru způsobit vybíjení
baterie.
Pokročilé ovládání vyžadující pozornost řidiče, například vytáčení čísel na obrazovce nebo
používání telefonního seznamu, apod., je během jízdy zakázáno. Pokud potřebujete provádět tato
pokročilá ovládání, zastavte vozidlo na bezpečném místě.

Před použitím telefonování s volnýma rukama
Před zahájením telefonování s volnýma rukama pomocí tohoto přístroje je nutné tento přístroj
nakonfigurovat na spolupráci s mobilním telefonem; znamená to zřízení bezdrátové komunikace
pomocí technologie Bluetooth mezi tímto přístrojem a mobilním telefonem, registrace telefonu do
tohoto přístroje a nastavení úrovně hlasitosti.

1. Připojení
Více informací o způsobu připojení mobilního telefonu vybaveného bezdrátovou technologií Bluetooth
naleznete v článku "Připojení a odpojení mobilního telefonu" na straně 34.

2. Párování
Párování se obvykle provádí automaticky během připojování. Tuto činnost je nutné provést ručně
pouze tehdy, je-li telefon z jakýchkoli důvodů připojen dočasně.
Pro nejlepší využití dostupných technologií je doporučeno telefon s tímto přístrojem zpárovat. Chcete-
li zpárovat dočasně připojený telefon, proveďte postup v článku "Zpárování připojeného mobilního
telefonu" na straně 36.

32

3. Nastavení hlasitosti
Po připojení mobilního telefonu nastavte hlasitost zvuku ze sluchátka podle své chuti; tato hlasitost
bude uložena do paměti tohoto přístroje jako výchozí.

Nastavení hlasitosti zvuku volajícího a vyzvánění závisejí na typu mobilního telefonu.
V případě velkého rozdílu mezi hlasitostí vyzvánění a hlasitostí volajícího může být celková
úroveň hlasitosti nestabilní.
Před odpojením mobilního telefonu od tohoto přístroje nezapomeňte znovu nastavit jeho hlasitost
na požadovanou úroveň. Pokud byla hlasitost zvuku mobilního telefonu nastavena na nulovou
hodnotu ("mute"), zůstane na nulové úrovni i po jeho odpojení od tohoto přístroje.
Poznámky:
Ekvalizační křivka je pro telefon jako zdroj signálu nastavena pevně.
Při vybrání telefonu jako zdroje signálu lze ovládat pouze funkci FADER (předo-zadní poměr) v
nabídce audio funkcí.
Při vybrání telefonu jako zdroje signálu je předo-zadní poměr implicitně nastaven na FADER: F15.
Základní připojení a registrace
1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku CONNECTION (Připojení).
Zobrazí se nabídka připojení. Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp.
potvrdíte její výběr.
Tuto nabídku vyberete také stisknutím a podržením tlačítka PHONE/ / CONNECT v normálním
zobrazení.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci z následujících možností:
PAIRED PHONE (zpárovaný telefon) - BT HANDSFREE (nový telefon) - SET PHONE (registrace
telefonu) - DISCONNECT PHONE (odpojit telefon) - DELETE PHONE (odstranit telefon)
Telefon není připojen, ani zpárován
K dispozici je ovládání následujících funkcí:
- BT HANDS FREE (nový telefon)
Telefon není připojen, ale je zpárován
K dispozici je ovládání následujících funkcí:
- PAIRED PHONE (ruční zpárování telefonu)
- BT HANDS FREE (nový telefon)
- DELETE PHONE (odstranit telefon)
Telefon je připojen, ale není zpárován
K dispozici je ovládání následujících funkcí:
- SET PHONE (registrace telefonu)
- DISCONNECT PHONE (odpojení telefonu)
- DELETE PHONE (odstranění telefonu)
Telefon je připojen a zpárován
K dispozici je ovládání následujících funkcí:
- DISCONNECT PHONE (odpojení telefonu)
- DELETE PHONE (odstranění telefonu)

33

Poznámky:
Výchozí název zařízení je PIONEER FLAP BT. Tento název je možné změnit v nabídce
počátečních nastavení. Více informací naleznete v článku "Úprava názvu zařízení" na straně.
Výchozí PIN kód je 0000. Tento kód je možné změnit v nabídce počátečních nastavení. Více
informací naleznete v článku "Zadání PIN kódu pro bezdrátové připojení pomocí technologie
Bluetooth" na straně 53.

Připojení a odpojení mobilního telefonu

Inicializace připojení pomocí mobilního telefonu

1. Zobrazte nabídku připojení.
Více informací naleznete v předchozím článku "Základní připojení a registrace".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku BT HANDS FREE (nový telefon).
3. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou skupinu.
Vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů vyberte požadovanou skupinu z následujících
možností:

NOKIA (Nokia) - STANDARD (standard)

Za normálních okolností vyberte položku STANDARD (Standardní). Pokud zařízení Nokia není s
tímto přístrojem zpárováno, vyberte položku NOKIA.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava zobrazíte název skupiny nebo
ID.
4. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte položku PAIRE FROM PHONE (zpárovat z
telefonu).
Vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů vyberte položku PAIRE FROM PHONE
(Zpárovat z telefonu) nebo SEARCH DEVICE (Vyhledat zařízení).
5. Vyberte položku PAIRE FROM PHONE (Zpárovat z telefonu), poté stisknutím vícefunkčního
ovladače připravte přístroj pro párování.
Na displeji se zobrazí nápis READY (Připraven).
6. Pomocí mobilního telefonu vytvořte připojení.
Výchozí PIN kód je 0000. Tento kód je možné změnit v nabídce počátečních nastavení. Více informací
naleznete v článku "Zadání PIN kódu pro bezdrátové připojení pomocí technologie Bluetooth" na
straně 53.
Během připojování se na displeji zobrazí nápis CONNECTING (Probíhá připojování). Po zřízení
připojení se zobrazí nápis COMPLETED (Hotovo).
Po vytvoření připojení se automaticky zobrazí nápis PH. BOOK DL (Potvrzení přenosu telefonního
seznamu).
Pokud se připojení nepodaří vytvořit, na displeji se zobrazí nápis ERROR. V takovémto případě
zkontrolujte mobilní telefon a proveďte nový pokus.
Pokud byly již zpárovány tři mobilní telefony, zobrazí se okno pro volbu přiřazení párování.
Vyberte jedno přiřazení pro zpárování nového telefonu. Nově zpárovaný telefon vždy přepíše
dříve předchozí zpárovaný telefon. Postup volby přiřazení zpárování je stejný, jako v kroku 3 až 4
článku "Zpárování připojeného mobilního telefonu" na straně 36 kromě dále uvedeného postupu.

- Přepínání BD adresy a názvu zařízení

7. Pomocí vícefunkčního ovladače určete, zda má či nemá být z mobilního telefonu načten
telefonní seznam.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte možnost NO (Ne) nebo
YES (Ano).
Stisknutím vícefunkčního ovladače potvrďte volbu.
Pokud vyberete možnost YES (Ano), přístroj bude uveden do režimu PH BOOK DOWNLOAD (Přenos
telefonního seznamu) a bude automaticky zahájeno načítání. Po dokončení se na displeji zobrazí
nápis DATA DOWNLOADED (Data načtena).
V závislosti na dané situaci bude tento přístroj uveden do režimu přenosu telefonního seznamu (PH
BOOK TRANSFER). V takovémto případě přejděte ke kroku 4 v článku "Přenos záznamů do
telefonního seznamu" na straně 43.

V případě vybrání možnosti NO (Ne) bude na displeji obnoveno normální zobrazení.

34

Inicializace připojení z tohoto přístroje

1. Zobrazte nabídku připojení.
Více informací naleznete v předchozím článku "Základní připojení a registrace".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku BT HANDS FREE (nový telefon).
3. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou skupinu.
Vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů vyberte požadovanou skupinu z následujících
možností:

NOKIA (Nokia) - STANDARD (standard)

Za normálních okolností vyberte položku STANDARD (Standardní). Pokud zařízení Nokia není s
tímto přístrojem zpárováno, vyberte položku NOKIA.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava zobrazíte název skupiny nebo
ID.
4. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte položku PAIRE FROM PHONE (zpárovat z
telefonu).
Vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů vyberte položku PAIRE FROM PHONE
(Zpárovat z telefonu) nebo SEARCH DEVICE (Vyhledat zařízení).

5. Vyberte položku SEARCH DEVICE (Vyhledat zařízení), poté spusťte vyhledávání stisknutím
vícefunkčního ovladače.
Během hledání se na displeji zobrazuje nápis SEARCHING (Probíhá hledání).

Pokud se tomuto přístroji nepodaří nalézt vhodné mobilní telefony, zobrazí se nápis NOT FOUND
(Nenalezeno).
6. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadované zařízení.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte název zařízení, které chcete
připojit.
Stisknutím vícefunkčního ovladače potvrďte volbu.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava přepínejte zobrazení BD
adresy a názvu zařízení.
7. Pomocí mobilního telefonu vytvořte připojení.
Výchozí PIN kód je 0000. Tento kód je možné změnit v nabídce počátečních nastavení. Více informací
naleznete v článku "Zadání PIN kódu pro bezdrátové připojení pomocí technologie Bluetooth" na
straně 53.
Během připojování se na displeji zobrazí nápis CONNECTING (Probíhá připojování). Po zřízení
připojení se zobrazí nápis COMPLETED (Hotovo).
Po vytvoření připojení se automaticky zobrazí nápis PH. BOOK DL (Potvrzení přenosu telefonního
seznamu).
Pokud se připojení nepodaří vytvořit, na displeji se zobrazí nápis ERROR. V takovémto případě
zkontrolujte mobilní telefon a proveďte nový pokus.
Pokud byly již zpárovány tři mobilní telefony, zobrazí se okno pro volbu přiřazení párování.
Vyberte jedno přiřazení pro zpárování nového telefonu. Nově zpárovaný telefon vždy přepíše
dříve předchozí zpárovaný telefon. Postup volby přiřazení zpárování je stejný, jako v kroku 3 až 4
článku "Zpárování připojeného mobilního telefonu" na straně 36 kromě dále uvedeného postupu.

- Přepínání BD adresy a názvu zařízení

8. Pomocí vícefunkčního ovladače určete, zda má či nemá být z mobilního telefonu načten
telefonní seznam.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte možnost NO (Ne) nebo
YES (Ano).
Stisknutím vícefunkčního ovladače potvrďte volbu.
Pokud vyberete možnost YES (Ano), přístroj bude uveden do režimu PH BOOK DOWNLOAD (Přenos
telefonního seznamu) a bude automaticky zahájeno načítání. Po dokončení se na displeji zobrazí
nápis DATA DOWNLOADED (Data načtena).
V závislosti na dané situaci bude tento přístroj uveden do režimu přenosu telefonního seznamu (PH
BOOK TRANSFER). V takovémto případě přejděte ke kroku 4 v článku "Přenos záznamů do
telefonního seznamu" na straně 43.

V případě vybrání možnosti NO (Ne) bude na displeji obnoveno normální zobrazení.

35

Připojení zpárovaného mobilního telefonu

1. Zobrazte nabídku připojení.
Více informací naleznete v předchozím článku "Základní připojení a registrace".
2. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte položku PAIRED PHONE (Zpárovaný telefon).

Vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů vyberte požadovaný telefon.
Vychýlením vícefunkčního ovladače doleva nebo doprava zobrazte BD adresu, skupinu a
identifikační kód (ID).

3. Stisknutím vícefunkčního ovladače spusťte vytvoření spojení.
V průběhu připojování se na displeji zobrazí nápis CONNECTING (Probíhá připojení). Po zřízení
spojení se zobrazí nápis CONNECTED (Spojeno).
Po vytvoření připojení se automaticky zobrazí nápis PH. BOOK DL (Potvrzení přenosu telefonního
seznamu).

Pokud se připojení nepodaří vytvořit, na displeji se zobrazí nápis ERROR. V takovémto případě
zkontrolujte mobilní telefon a proveďte nový pokus.

4. Pomocí vícefunkčního ovladače určete, zda má či nemá být z mobilního telefonu načten
telefonní seznam.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte možnost NO (Ne) nebo
YES (Ano).
Stisknutím vícefunkčního ovladače potvrďte volbu.
Pokud vyberete možnost YES (Ano), přístroj bude uveden do režimu PH BOOK DOWNLOAD (Přenos
telefonního seznamu) a bude automaticky zahájeno načítání. Po dokončení se na displeji zobrazí
nápis DATA DOWNLOADED (Data načtena).

V případě vybrání možnosti NO (Ne) bude na displeji obnoveno normální zobrazení.

Odpojení mobilního telefonu

1. Zobrazte nabídku připojení.
Více informací naleznete v předchozím článku "Základní připojení a registrace".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku DISCONNECT PHONE
(odpojit telefon).
Na displeji se zobrazí název zařízení připojeného telefonu.
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače odpojte mobilní telefon od tohoto přístroje.
Po dokončení odpojení se na displeji zobrazí nápis DISCONNECTED (odpojeno).

Zpárování připojeného mobilního telefonu

Párování se obvykle provádí automaticky během připojování. Tuto činnost je nutné provést ručně
pouze tehdy, je-li telefon z jakýchkoli důvodů připojen dočasně.
Pro nejlepší využití dostupných technologií je doporučeno telefon s tímto přístrojem zpárovat.

1. Zobrazte nabídku připojení.
Více informací naleznete v předchozím článku "Základní připojení a registrace".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku SET PHONE.
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů vyberte přiřazení párování.

1 (uživatelský telefon 1) - 2 (uživatelský telefon 2) - 3 (uživatelský telefon 3)

Vychýlením vícefunkčního ovladače doleva zobrazte BD adresu vybraného zařízení.
Je-li telefonnímu číslu uživatele již přiřazen mobilní telefon, bude starý telefon přepsán novým
telefonem.
Při výběru jednotlivých přiřazení můžete zjistit, zda je telefon již zpárován. Je-li přiřazení prázdné,
na displeji se zobrazí nápis NO DATA (Chybí data).

4. Stisknutím vícefunkčního ovladače proveďte zpárování aktuálně připojeného telefonu.
Po dokončení párování se zobrazí nápis COMPLETED (Hotovo).

V případě neúspěšného zpárování se zobrazí nápis REGISTER ERROR (Chyba registrace). V
takovémto případě se navraťte k bodu 1 proveďte nový pokus.

36

Odstranění registrovaného telefonu

1. Zobrazte nabídku připojení.
Více informací naleznete v předchozím článku "Základní připojení a registrace".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku DELETE PHONE (Odstranit telefon).
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů vyberte přiřazení párování.

1 (uživatelský telefon 1) - 2 (uživatelský telefon 2) - 3 (uživatelský telefon 3)

Vychýlením vícefunkčního ovladače doleva zobrazte BD adresu vybraného zařízení.
Je-li přiřazení prázdné, na displeji se zobrazí nápis NO DATA (Chybí data) a ovládání nebude
možné.

4. Vychýlením vícefunkčního ovladače doprava vyberte možnost DELETE YES (Ano, odstranit).
Na displeji se zobrazí nápis DELETE YES (Ano, odstranit). Přístroj je nyní v pohotovosti pro
odstranění mobilního telefonu.
5. Stisknutím vícefunkčního ovladače odstraňte telefon.
Po odstranění mobilního telefonu se zobrazí nápis DELETED (Odstraněno).

Uskutečnění volání

Vytočení čísla
Nejjednodušší způsob volání spočívá v prostém vytočení čísla. Podrobné informace naleznete v
článku "Volání zadáním telefonního čísla" na straně 40.

Volání na telefonní číslo ze seznamu nebo z historie volání
Více informací naleznete v článku "Volání na telefonní číslo ze seznamu" na straně 36 a v článku
"Volání na telefonní číslo z historie" na straně 39.

Předvolby telefonních čísel
Často volaná čísla lze uložit do předvoleb pro rychlé vyvolání. Informace o způsobu uložení čísla do
předvolby naleznete v článku "Přiřazení čísel předvolbám" na straně 40.

Hlasové rozpoznávání
Je-li váš mobilní telefon vybaven technologií hlasového rozpoznávání, můžete uskutečnit volání
pomocí hlasových povelů.

Způsob ovládání se liší podle typu použitého mobilního telefonu. Více informací týkajících se
ovládání naleznete v uživatelském manuálu mobilního telefonu.
Tuto funkci lze ovládat pouze tehdy, pokud bylo vytvořeno spojení pomocí profilu HFP (Hands
Free Profile).

1. Stiskněte tlačítko BAND a podržte je, dokud se na displeji nezobrazí nápis Voice dial
(hlasové vytáčení).

Na displeji se zobrazí nápis VOICE; jakmile se zobrazují nápis VOICE DIAL ON (hlasové vytáčení
zapnuto), funkce hlasového rozpoznávání je připravena.

Pokud připojený mobilní telefon funkci hlasového rozpoznávání nepodporuje, na displeji se
zobrazí nápis NO VOICE DIAL (vytáčení pomocí hlasového rozpoznávání není k dispozici) a
ovládání není možné.

2. Vyslovte jméno volaného.

Příjem příchozího volání

Příjem nebo zamítnutí příchozího volání

Příjem příchozího volání
Během vytvánění stiskněte vícefunkční ovladač.

Ukončení hovoru.
Stiskněte tlačítko .

Zamítnutí příchozího volání.
Během vytvánění stiskněte tlačítko .

Přídrž hovoru.
Během hovoru stiskněte tlačítko MUTE.

37

Poznámky:
Stisknutím vícefunkčního ovladače během hovoru bude aktivována funkce potlačení ozvěny
(ECHO CANCEL). Podrobnosti naleznete v článku "Potlačení ozvěny a redukce šumu" na straně
43.
Na displeji se zobrazuje předpokládaný čas volání (tento čas může být mírně odlišný od skutečné
délky hovoru).

Ovládání čekajícího hovoru
Příjem příchozího volání

Během vytvánění stiskněte vícefunkční ovladač.
Ukončení hovoru.

Stiskněte tlačítko .
Přepínání přidržovaných volajících.

Stiskněte vícefunkční ovladač.
Zamítnutí čekajícího hovoru.

Stiskněte tlačítko .

Poznámka:
Pro ukončení hovoru je nutné zavěsit telefon na straně volaného i volajícího.

Používání seznamu telefonních čísel

Upozornění:
Před provedením následujícího postupu nezapomeňte zaparkovat vozidlo a zabrzdit ruční brzdu.

Stisknutím tlačítka LIST zobrazte seznam.

Opakovaným stisknutím tlačítka LIST přepínejte následující seznamy:

RECENT CALLS (historie volání) - ABC SEARCH (telefonní seznam) - DIAL PRESET (seznam
předvoleb)

- Více informací o historii volání naleznete v následujícím článku "Používání historie volání"
- Více informací o seznamu telefonních čísel naleznete v článku "Používání telefonního seznamu"
na straně 38.
- Více informací o seznamu předvolených čísel naleznete v článku "Používání předvoleb" na straně
40.

Pokud ve vybraném seznamu nejsou uložena žádná telefonní čísla, zobrazí se nápis NO DATA
(Chybí data).

Používání historie volání

V seznamu historie volání je uloženo 20 posledních volaných, přijatých a zmeškaných čísel.
Seznamem historie volání lze procházet a vybírat z něj požadovaná čísla.
1. Stisknutím tlačítka LIST zobrazte položku RECENT CALLS (historie volání).
Více informací naleznete v předchozím článku "Používání seznamu telefonních čísel".
2. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadované telefonní číslo.
Otáčením vícefunkčního ovladače přepínejte telefonní čísla uložená v seznamu.

Pokud je číslo v telefonním seznamu již uloženo, zobrazí se odpovídající jméno. V takovémto
případě můžete jeho název posouvat stisknutím a podržením tlačítka DISP.
Telefonní číslo změníte také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů.
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava zobrazte seznam podrobností.
V seznamu podrobností se zobrazí jméno, telefonní číslo a datum volání.
Pokud je číslo v telefonním seznamu již uloženo, zobrazí se také jméno.
Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava přejdete na předchozí nebo
následující telefonní číslo zobrazené v seznamu podrobností.
Pokud neprovedete žádný úkon do cca 30 sekund, bude zobrazení seznamu automaticky
zrušeno.
4. Uskutečněte volání stisknutím vícefunkčního ovladače.
V seznamu telefonních čísel můžete stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače přidávat
nebo odstraňovat symbol + u jednotlivých čísel.
5. Volání ukončíte stisknutím tlačítka .

38

Používání telefonního seznamu

Telefonní seznam je před použitím nutné nakonfigurovat. Konfiguraci provedete podle postupu v
článku "Přenos telefonních čísel z mobilního telefonu" na straně 42 a v článku "Přenos záznamů do
telefonního seznamu" na straně 43.

Volání na telefonní číslo ze seznamu

Po nalezení požadovaného čísla v telefonním seznamu jen můžete vybrat a zavolat na něj.
1. Stisknutím tlačítka LIST zobrazte položku ABC SEARCH (Telefonní seznam).
Více informací naleznete v předchozím článku "Používání seznamu telefonních čísel".
2. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte první písmeno hledaného jména.

Stejný úkon provedete také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů.

3. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazujte postupně jednotlivé položky.
Na displeji se zobrazí první tři položky telefonního seznamu, které začínají vybraným písmenem,
například "Ben", "Brian" a "Burt" v případě vybrání písmene "B".
4. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte jméno telefonního seznamu, na které chcete volat.

Stejný úkon provedete také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů.
Stisknutím a podržením tlačítka DISP zobrazíte podrobné informace.
5. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte podrobné údaje vybrané položky.
Podrobné informace vybrané položky zobrazíte také vychýlením vícefunkčního ovladače
směrem doprava.
Stisknutím a podržením tlačítka DISP můžete jednotlivými informacemi procházet podrobně.
Pokud bylo do jedné položky zadáno více telefonních čísel, vyberte požadované otáčením
vícefunkčního ovladače.
Chcete-li se navrátit zpět a vybrat jinou položku, vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva.
6. Zahajte volání stisknutím vícefunkčního ovladače.
7.Volání ukončíte stisknutím tlačítka .

Úpravy telefonních čísel

1. Zobrazte seznam žánrů a telefonních čísel příslušející požadované položce telefonního
seznamu.
Proveďte postup popsaný v bodech 1 až 5 předchozího článku "Volání na telefonní číslo ze seznamu".

2. Stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače zobrazte editační okno.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače zapněte okno pro zadávání čísla.
Otáčením vícefunkčního ovladače přepínejte okna v následujícím pořadí:

EDIT NUMBER (okno pro úpravy jména) - EDIT GENRE (okno pro úpravy kategorie) - CLR MEMO
(okno pro vymazání paměti)

4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava přesuňte kurzor na číslo,
které chcete změnit.
5. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů upravte číslo.
Zopakováním uvedených kroků dokončete úpravy.

V seznamu telefonních čísel můžete stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače přidávat
nebo odstraňovat symbol + u jednotlivých čísel.

6. Stisknutím vícefunkčního ovladače uložte nové číslo do paměti.
Po uložení nového čísla bude na displeji obnoveno zobrazení seznamu podrobností.

Rozdělení telefonních čísel do kategorií

Pokud telefonní seznam obsahuje mnoho položek, je výhodné je rozdělit do konkrétních kategorií pro
snadnější vyhledávání. K dispozici jsou čtyři předvolené kategorie, do kterých lze jednotlivé položky
rozdělit: HOME (domov), MOBILE (mobilní telefon), OFFICE (kancelář) a OTHER (ostatní).

1. Zobrazte seznam čísel požadované položky telefonního seznamu.
Proveďte krok 1 až 5 v předchozím článku "Volání na telefonní číslo ze seznamu".
2. Stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače zobrazte editační okno.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače zobrazte položku EDIT GENRE (Upravit kategorie).
Otáčením vícefunkčního ovladače budou postupně přepínána editační okna v následujícím pořadí:
EDIT NUMBER (okno pro zadání čísla) - EDIT GENRE (okno pro zadání žánru) - CLR MEMO
(vymazání paměti)

39

4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovanou
kategorii.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů dojde k přepnutí kategorie v
následujícím pořadí:

HOME (domov) - MOBILE (mobilní telefon) - OFFICE (kancelář) - OTHER (ostatní)

5. Stisknutím vícefunkčního ovladače zařaďte telefonní číslo do kategorie.
Telefonní číslo bude zařazeno do vybrané kategorie a bude obnoveno zobrazení podrobných
informací na displeji.

Odstranění položky z telefonního seznamu
1. Zobrazte seznam žánrů a telefonních čísel příslušející požadované položce telefonního
seznamu.
Proveďte postup popsaný v bodech 1 až 5 předchozího článku "Volání na telefonní číslo ze seznamu".

2. Stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače zobrazte editační okno.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače zapněte okno pro vymazání paměti (CLR MEMO).
Otáčením vícefunkčního ovladače přepínejte okna v následujícím pořadí:

EDIT NUMBER (okno pro zadání čísla) - EDIT GENRE (okno pro zadání kategorie) - CLR MEMO
(okno pro vymazání paměti)

4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava zobrazte potvrzující dialog.
Na displeji se zobrazí nápis CLEAR MEMORY YES (ano, vymazat obsah paměti).

Pokud obsah paměti nechcete vymazat, vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva; zobrazení
na displeji bude obnoveno.
5. Stisknutím vícefunkčního ovladače uložte nové číslo do paměti.
Na displeji se zobrazí nápis CLEARED; telefonní číslo bylo odstraněno a na displeji bude obnoveno
zobrazení položek telefonního seznamu.

Používání předvoleb čísel

Často používaná čísla lze uložit do předvoleb pro rychlé vyvolávání.

Přiřazení čísel předvolbám
1. Stisknutím tlačítka LIST zobrazte telefonní seznam.
Více informací naleznete v předchozím článku "Používání seznamu telefonních čísel" na straně 38.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače přepínejte jednotlivé předvolby.
Předvolby můžete vybírat v rozsahu 1 až 10.

Stisknutím tlačítka DISP můžete telefonní číslo posouvat.
Je-li telefonní číslo již uloženo v seznamu, zobrazí se odpovídající název. V takovémto případě jej
můžete posouvat stisknutím a podržením tlačítka DISP.
Telefonní číslo můžete změnit také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo
dolů.

3. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte číslo předvolby, do kterého chcete uložit dané
telefonní číslo.
4. Stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače zobrazte položku MEMORY.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte položku MEMORY (Uložit)
nebo DELETE (Odstranit).
Je-li telefonní číslo již uloženo ve vybrané předvolbě, bude staré číslo přepsáno novým číslem.
Podrobnosti naleznete v článku "Odstraňování předvolených čísel" na straně 41.
5. Vyberte položku MEMORY (Uložit), poté zobrazte telefonní seznam stisknutím vícefunkčního
ovladače.
6. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte první písmeno hledaného názvu.

Stejný úkon provedete také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů.
7. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazujte postupně jednotlivé položky.
Na displeji se zobrazí první tři položky telefonního seznamu, které začínají vybraným písmenem,
například "Ben", "Brian" a "Burt" v případě vybrání písmene "B".

40

8. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte jméno telefonního seznamu, kterou chcete uložit
do předvoleb

Stejný úkon provedete také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů.
Stisknutím a podržením tlačítka DISP můžete jednotlivými informacemi procházet podrobně.
9. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte podrobné údaje vybrané položky.
Podrobné informace vybrané položky zobrazíte také vychýlením vícefunkčního ovladače
směrem doprava.
Pokud bylo do jedné položky zadáno více telefonních čísel, vyberte požadované otáčením
vícefunkčního ovladače.
Stisknutím a podržením tlačítka DISP zobrazíte podrobné informace.
Chcete-li se navrátit zpět a vybrat jinou položku, vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva.
10. Stisknutím vícefunkčního ovladače uložte telefonní číslo do seznamu předvoleb.

Odstraňování předvolených čísel

1. Stisknutím tlačítka LIST zobrazte položku DIAL PRESET (předvolby čísel).
Více informací naleznete v předchozím článku "Používání seznamu telefonních čísel" na straně 38.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače přepínejte jednotlivé předvolby.

Stisknutím tlačítka DISP můžete telefonní číslo posouvat.
Je-li telefonní číslo již uloženo v seznamu, zobrazí se odpovídající název. V takovémto případě jej
můžete posouvat stisknutím a podržením tlačítka DISP.
Telefonní číslo můžete změnit také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo
dolů.

3. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte telefonní číslo, které chcete odstranit.
4. Stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače zobrazte položku MEMORY.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte položku MEMORY (Uložit)
nebo DELETE (Odstranit).
Podrobnosti naleznete v článku "Přiřazení čísel předvolbám" na straně 40.
5. Vyberte položku DELETE (Odstranit), poté zobrazte telefonní seznam stisknutím
vícefunkčního ovladače.

Volání na číslo uložené v seznamu předvoleb

Po nalezení čísla v seznamu předvoleb, na které chcete volat, jen můžete vybrat a zavolat na něj.

1. Stisknutím tlačítka LIST zobrazte položku DIAL PRESET (předvolby čísel).
Více informací naleznete v předchozím článku "Používání seznamu telefonních čísel" na straně 38.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače přepínejte jednotlivé předvolby.

Stisknutím tlačítka DISP můžete telefonní číslo posouvat.
Je-li telefonní číslo již uloženo v seznamu, zobrazí se odpovídající název. V takovémto případě jej
můžete posouvat stisknutím a podržením tlačítka DISP.
Telefonní číslo můžete změnit také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo
dolů.

3. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte telefonní číslo, které chcete odstranit.
4.Volání ukončíte stisknutím tlačítka .

Přiřazení čísel předvolbám pomocí vícefunkčního ovladače

1. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů přepínejte jednotlivé
předvolby.
2. Proveďte kroky 4 až 10 v článku "Přiřazení čísel předvolbám" na straně 40.

Volání na číslo ze seznamu předvoleb pomocí vícefunkčního ovladače
1. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů přepínejte jednotlivé
předvolby.
2. Uskutečněte volání stisknutím vícefunkčního ovladače.
3. Volání ukončíte stisknutím tlačítka .

Ovládání složitějších funkcí

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION.
Zobrazí se funkční nabídka. Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp.
potvrdíte její výběr.

41

3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci z následujících možností:

PH BOOK DOWNLOAD (přenos telefonního seznamu) - PH BOOK TRANSFER (přenos telefonního
seznamu) - AUTO CONNECT (automatické připojení) - AUTO ANSWER (automatické odpovídání) -
ECHO CANCEL (potlačení ozvěny) - RING TONE (vyzváněcí tón) - NUMBER DIAL (vytáčení přímým
zadáním čísla) - CLR MEMO (vymazání obsahu paměti) - ADD+ (nastavení předpony pro
mezinárodní volání) - PH.B. NAME VIEW (zobrazení jména z telefonního seznamu) - MENU (jazyk
nabídky) - DEVICE INFO (název zařízení)

Telefon není dosud připojen

K dispozi je ovládání následujících funkcí:
- PH BOOK DOWNLOAD (přenos telefonního seznamu)
- ECHO CANCEL (potlačení ozvěny)
- NUMBER DIAL (volba přímým zadáním čísla)
- CLR MEMO (vymazání obsahu paměti)
- ADD+ (nastavení předpony pro mezinárodní volání)
- PH. B. NAME VIEW (zobrazení jména z tefonního seznamu)

Telefon je připojen, avšak není zpárován

K dispozi je ovládání následujících funkcí:
- PH BOOK DOWNLOAD (přenos telefonního seznamu)
- ECHO CANCEL (potlačení ozvěny)
- CLR MEMO (vymazání obsahu paměti)
- ADD+ (nastavení předpony pro mezinárodní volání)
- PH. B. NAME VIEW (zobrazení jména z tefonního seznamu)

Poznámky:
Normální zobrazení obnovíte stisknutím tlačítka BAND/ESC.
Informace uložené pod položkou DEVICE INFO (informace o zařízení) jsou stejné, jako u audio
zařízení Bluetooth. (Více informací naleznete v článku "Zobrazení adresy zařízení Bluetooth" na
straně 32).
Je-li mobilní telefon připojen k tomuto přístroji pomocí bezdrátové technologie Bluetooth s
použitím profilu HFP (Hands-Free Profile), PBAP (Phone Book Access Profile) nebo SPP (Serial
Port Profile), lze ovládat funkci PH BOOK DOWNLOAD (přenos telefonního seznamu).
Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce s výjimkou PH BOOK DOWNLOAD (přenos
telefonního seznamu), PH BOOK TRANSFER (přenos telefonního seznamu) a NUMBER DIAL
(číselná volba) do cca 30 sekund, bude automaticky obnoveno normální zobrazení na displeji.

Přenos telefonních čísel z mobilního telefonu

Telefonní čísla uložená v mobilním telefonu lze přenést a uložit do tohoto přístroje.
V závislosti na konkrétním typu mobilního telefonu nemusí být tato funkce k dispozici.
Do telefonního seznamu lze uložit 400 záznamů na každého uživatele (pro nejvýše 3 uživatele).
Pod každým záznamem lze uložit tři telefonní čísla a každý záznam může spadat do tří kategorií.

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku PH BOOK DOWNLOAD (přenos telefonního
seznamu).
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače uveďte přístroj do režimu pohotovosti pro přenos
telefonního seznamu.
Přenos telefonního seznamu bude spuštěn automaticky.
Po dokončení přenosu telefonního seznamu se zobrazí nápis DATA DOWNLOADED (Data
přenesena).

Na displeji se zobrazují informace o tom, kolik položek již bylo přeneseno a celkový počet, který
má být přenesen.
V případě vyžádání zadání ID a hesla postupujte podle následujícího článku "Zadání ID a hesla".

Zadání ID a hesla

V případě vyžádání ID a hesla tyto údaje zadáte podle následujícího postupu.
ID, resp. heslo může být dlouhé maximálně 20, resp. 16 znaků.

1. Stisknutím tlačítka DISP přepínejte zadávání následujících znakových sad:

písmena - číslice a symboly

42

2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovaný znak.
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače doleva nebo doprava přesuňte kurzor na předchozí
nebo další znakovou pozici.
4. Stiskněte vícefunkční ovladač a zadejte ID a heslo.
5. Po zadání ID a hesla pokračujte v postupu ovládáním mobilního telefonu.

Přenos záznamů do telefonního seznamu

Telefonní čísla z mobilního telefonu lze přenést do tohoto přístroje ovládáním mobilního telefonu.
Do telefonního seznamu lze uložit 400 záznamů na každého uživatele (pro nejvýše 3 uživatele).
Pod každým záznamem lze uložit tři telefonní čísla a každý záznam může spadat do tří kategorií.

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku PH BOOK TRANSFER (přenos telefonního
seznamu).
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače uveďte přístroj do režimu pohotovosti pro přenos
telefonního seznamu.
4. Ovládáním mobilního telefonu spusťte přenos telefonního seznamu.
Proveďte přenos telefonního seznamu ovládáním mobilního telefonu. Podrobnosti naleznete v jeho
uživatelském manuálu.
Po dokončení přenosu telefonního seznamu se zobrazí nápis DATA TRANSFERRED (Data
přenesena).

Na displeji se zobrazují informace o tom, kolik položek již bylo přeneseno a celkový počet, který
má být přenesen.

Nastavení automatického připojení

Spojení tohoto přístroje s mobilním telefonem lze vytvořit automaticky. Je-li aktivováno automatické
připojení, přístroj automaticky vytvoří spojení s mobilním telefonem, jakmile se bude nacházet ve
vysílacím dosahu. Jakmile se do vysílacího dosahu přiblíží naposledy používaný mobilní telefon, bude
zřízeno automatické připojení.

Tato funkce nemusí být k dispozici pro všechny telefony.

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku AUTO CONNECT (automatické spojení).
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte automatické spojení.

Chcete-li automatické připojení vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.

Poznámka:
Automatické připojení se provádí v pořadí registračních čísel jednotlivých telefonů.

Nastavení automatického odpovídání

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku AUTO ANSWER.
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte funkci automatického odpovídání.

Chcete-li funkci automatického odpovídání vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.

Potlačení ozvěny a redukce šumu

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku ECHO CANCEL
(Potlačení ozvěny).
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače doleva nebo doprava vyberte požadované nastavení.

OFF (vypnuto) - LOW (nízká úroveň) - MID (střední úroveň) - HIGH (vysoká úroveň)

Chcete-li tuto funkci ovládat během telefonování, vyberte stisknutím vícefunkčního ovladače
položku ECHO CANCEL (Potlačení ozvěny).

43

Nastavení vyzváněcího tónu

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku RING TONE (vyzváněcí
tón).
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte požadovaný
vyzváněcí tón z následujících možností:

OFF (vypnuto) - 1 - 2 - 3

Volání zadáním telefonního čísla

Upozornění
Před provedením následujícího postupu nezapomeňte zaparkovat vozidlo a zabrzdit ruční brzdu.

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku NUMBER DIAL (přímá
volba čísla).
3. Vyberte číslo vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů.
4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava přesuňte kurzor na
předchozí nebo další pozici.

Celkem lze zadat až 24 čísel.
5. Po dokončení zadání čísla stiskněte vícefunkční ovladač.
Zobrazí se okno pro potvrzení volání.
6. Zahajte volání opětovým stisknutím vícefunkčního ovladače.
7. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka .

Vymazání obsahu paměti

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku CLR MEMO (vymazání paměti).
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovanou
položku.

PH BOOK (telefonní seznam) - ALL (vymazat vše) - PRESET (předvolená čísla) - RECENT (poslední
volaná čísla)

Chcete-li vymazat celý telefonní seznam, historii volání a předvolená čísla, vyberte položku ALL
(vymazat vše).

4. Vychýlením vícefunkčního ovladače doprava vyberte položku, kterou chcete odstranit z
paměti.
Na displeji se zobrazí nápis CLEAR MEMORY YES (ano, vymazat obsah paměti); přístroj je nyní v
pohotovosti pro vymazání obsahu paměti.

Pokud obsah paměti nechcete vymazat, vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva; na displeji
bude obnoveno původní zobrazení.

5. Vymažte obsah paměti stisknutím vícefunkčního ovladače.
Na displeji se zobrazí nápis CLEARED a data vybrané položky budou z paměti tohoto přístroje
odstraněna.

Přidání předpony pro mezinárodní hovory

Ke všem číslům lze přídávat předponu "+" pro mezinárodní volání.
1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku ADD+ (Přidat předponu).
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače přidáte předponu ke všem volaným číslům.

Přidávání předpony vypnete opětovým stisknutím vícefunkčního ovladače.

44

Nastavení řazení jmen v telefonním seznamu
1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku PH. B. NAME VIEW
(zobrazení jmen v telefonním seznamu).
Na displeji se zobrazí nápis INVERT NAMES YES (obrátit pořadí jmen).
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače změňte pořadí řazení jmen.
Na displeji se zobrazí nápis INVERTED (obrácené pořadí); jména se nyní budou zobrazovat v
obráceném pořadí.
Opakovaným stisknutím vícefunkčního ovladače přepínejte řazení jmen od prvního nebo od
posledního.

Nastavení jazyka nabídky
Podle následujícího postupu můžete změnit jazyk nabídky audio zařízení nebo telefonu Bluetooth.

Některé znaky se mohou zobrazovat chybně.
1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položky MENU (nabídka).
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte požadovaný jazyk.

ENGLISH (Angličtina) - PYCCKOE (Ruština) - ENPANOL (Španělština)

NASTAVENÍ ZVUKOVÝCH FUNKCÍ

Úvodní informace o zvukových funkcích

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION nebo AUDIO.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku AUDIO.
Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp. potvrdíte její výběr.
Na displeji se zobrazí název vybrané funkce.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou zvukovou funkci.
Otáčením vícefunkčního ovladače budou postupně vybírány jednotlivé funkce v následujícím pořadí:

FADER (nastavení symetrií) - P.EQ (nastavení ekvalizéru) - EQ (nastavení ekvalizační křivky) - EQ
(jemné nastavení ekvalizační křivky) - LOUDNESS (nastavení fyziologické regulace hlasitosti) - SUB
W1 (zapínání / vypínání a nastavení fáze subwooferového výstupu) - SUB W2 (nastavení dělicího
kmitočtu / úrovně subwooferového výstupu) - HPF (filtr s horní propustí) - BASS BOOST (zesílení
úrovně basů) - SLA (přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje signálu)

Požadovanou audio funkci můžete vybrat také stisknutím tlačítka AUDIO na dálkovém ovladači.
Ovládání zvukových funkcí není k dispozici během vypnutí zvuku nebo snížení hlasitosti
zvukového výstupu.
Položka SUB W2 je k dispozici pouze tehdy, pokud byl výstup pro subwoofer dříve zapnutý
pomocí položky SUB W1.
Položka SUB W1 není k dispozici, pokud je v nabídce počátečních nastavení vybrána položka
PRE OUT: REAR (viz str. 52).
Funkci SLA (přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje) nelze aktivovat, pokud je jako zdroj signálu
vybrán FM tuner.
Stisknutím tlačítka BAND/ESC obnovíte zobrazení jednotlivých zdrojů signálu.
Pokud neprovedete změnu nastavení některé zvukové funkce do 30-ti sekund, na displeji bude
automaticky obnoveno zobrazení zdroje signálu.

45

Nastavení symetrií

Pomocí této funkce můžete nastavit předo-zadní poměr a stereováhu pro dosažení ideálních
poslechových podmínek ve všech obsazených místech vozidla.

1. Zobrazte nabídku zvukových funkcí.

Více informací naleznete v předchozím článku "Úvodní informace o zvukových funkcích".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim symetrií (položka FADER).

Pokud bylo nastavení symetrií upravováno již dříve, na displeji se zobrazí nápis BALANCE.
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů upravte podle potřeby
předo-zadní poměr hlasitostí.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů dojde k posunutí středu
hlasitosti směrem k předním nebo k zadním reproduktorům.
Během posunu středu hlasitostí od předních reproduktorů směrem k zadním reproduktorům se na
displeji zobrazuje symbol FADER: F15 až FADER: R15.

Správné nastavení při použití pouze dvou reproduktorů je FADER :F/R 0.
Nastavení předo-zadního poměru hlasitostí není k dispozici, pokud je výstup pro zadní
reproduktory tohoto přístroje nastaven na subwoofer (je vybrána položka SUB W). Další
informace naleznete v článku "Nastavení výstupu pro zadní reproduktory a ovladače subwooferu"
na straně 52.

4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava upravte podle potřeby
stereováhu (stereofonní střed mezi levými a pravými reproduktory).
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava dojde k posunutí středu
stereofonní symetrie směrem k levým nebo k pravým reproduktorům.

Během pohybu středu stereofonní symetrie zleva doprava se na displeji zobrazuje symbol
BALANCE: L15 - BALANCE: R15.

Používání ekvalizéru

Funkce ekvalizéru umožňuje dosáhnout požadovaného přizpůsobení reprodukovaného zvuku
akustickým charakteristikám interiéru vozidla nastavením jeho tónových korekcí.

Vyvolávání ekvalizačních křivek

Tento přístroj je vybaven sedmi předvolenými ekvalizačními křivkami, které lze podle potřeby kdykoli
snadno vyvolat; předvolené křivky jsou popsány v následující tabulce:

Zobrazení na displeji Popis ekvalizační křivky
POWERFUL Silná křivka
NATURAL Přirozená křivka
VOCAL Zpěvová křivka
CUSTOM Vlastní křivka1
FLAT Rovná křivka
SUPER BASS Super bass - zvýraznění basů

Položka CUSTOM představuje vlastní ekvalizační křivku vytvořenou uživatelem.
V případě vybrání položky FLAT (rovná křivka) nebudou na zvuk aplikovány žádné úpravy ani
korekce. Toto nastavení je tedy výhodné pro posouzení účinku ostatních křivek přepínáním
"rovné" křivky (FLAT) a vybrané nastavené křivky.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku P.EQ.
Na displeji se zobrazí nápis POWERFUL.
Pokud byla ekvalizační křivka vybrána dříve, na displeji se namísto křivky POWERFUL zobrazí
naposledy vybraná křivka.
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte ekvalizační
křivku.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava dojde k přepnutí
ekvalizační křivky v následujícím pořadí:

POWERFUL (silná)- NATURAL (přirozená) - VOCAL (zpěvy) - CUSTOM (vlastní) - FLAT (rovná) -
SUPER BASS (Super bass)

46

Úpravy ekvalizačních křivek
Tovární ekvalizační křivky lze jemně vyladit.
1. Vyvolejte ekvalizační křivku, kterou chcete upravit.
Více informací naleznete v předchozím článku "Vyvolávání ekvalizačních křivek" na straně 46.
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte požadované
pásmo, které chcete upravit.
EQ-LOW (nízké kmitočty) - EQ-MID (středové kmitočty) - EQ-HI (vysoké kmitočty)
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů upravte úroveň vybraného
pásma.
Během zvyšování/snižování úrovně se na displeji zobrazuje symbol +6 - -6.
Poznámka:

V případě provedení úprav bude vlastní ekvalizační křivka (CUSTOM) aktualizována.
Jemné nastavení ekvalizační křivky
Pro každé pásmo ekvalizační křivky (EQ-LOW / EQ-MID / EQ-HIGH) můžete nastavit středový
kmitočet a činitel jakosti Q (charakteristiku křivky).

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte zobrazení kmitočtu a činitele jakosti Q.
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače doleva nebo doprava vyberte požadovaný kmitočet.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače doleva nebo doprava dojde k vybrání kmitočtu v
následujícím pořadí:
Nízké kmitočty (Low): 40HZ - 80HZ - 100HZ - 160HZ (Hz)
Středové kmitočty (Mid): 200HZ - 500HZ - 1KHZ - 2KHZ (Hz)
Nízké kmitočty (High): 3KHZ - 8KHZ - 10KHZ - 12KHZ (Hz)
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů vyberte požadovaný činitel jakosti Q.
2N - 1N - 1W - 2W
Nastavení fyziologické regulace hlasitosti (Loudness)
Funkce Loudness (fyziologická regulace hlasitosti) provádí kompenzaci poklesů úrovní v oblasti
nízkých a vysokých kmitočtů při nízkých hlasitostech.
1. Zobrazte nabídku zvukových funkcí.
Více informací naleznete v předchozím článku "Úvodní informace o zvukových funkcích".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku LOUDNESS.
3. Pomocí vícefunkčního ovladače zapněte fyzilogickou regulaci hlasitosti.
Na displeji se zobrazí symbol aktuální úrovně fyziologické hlasitosti (např. MID).

Chcete-li fyziologickou regulaci hlasitosti vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.
4. Vychýlením vícefunkčního ovladače doleva nebo doprava nastavte požadovanou úroveň
fyziologické regulace hlasitosti.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače doleva nebo doprava dojde k vybrání činitele jakosti v
následujícím pořadí:
LOW (nízká) - MID (střední) - HIGH (vysoká)

47

Používání subwooferového výstupu

Tento přístroj je vybaven výstupem pro subwoofer, který lze podle potřeby zapínat a vypínat. Dále lze
přepínat normální a obrácenou fázi

1. Zobrazte nabídku zvukových funkcí.
Více informací naleznete v předchozím článku "Úvodní informace o zvukových funkcích".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku SUB W1.
3. Zapněte subwooferový výstup stisknutím vícefunkčního ovladače.
Na displeji se zobrazí nápis NORMAL. Subwooferový výstup je nyní zapnutý.

Subwooferový výstup vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.
4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava nastavte požadovanou
fázi subwooferového výstupu.

Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva, resp. doprava vyberete obrácenou (na
displeji se zobrazí nápis REV), resp. normální fázi (na displeji se zobrazí nápis NORMAL).

Nastavení dělicího kmitočtu a výstupní úrovně subwooferového výstupu

Pokud je výstup pro subwoofer zapnutý, můžete nastavit dělicí kmitočet a výstupní úroveň jeho
signálu.

Položka SUB W2 je k dispozici pouze tehdy, pokud je subwooferový výstup zapnutý.
1. Zobrazte nabídku zvukových funkcí.
Více informací naleznete v předchozím článku "Úvodní informace o zvukových funkcích".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku SUB W2.
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte požadovaný
dělicí kmitočet.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte dělicí kmitočet
v následujícím pořadí:
50 - 63 - 80 - 100 - 125
4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů upravte výstupní úroveň
signálu subwooferu.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů dojde ke zvýšení nebo ke
snížení úrovně signálu subwooferu. Během zvyšování nebo snižování úrovně se na displeji zobrazuje
symbol +6 až -24.

Používání filtru s horní propustí

Chcete-li zamezit reprodukci zvuků s nízkými kmitočty obsažených ve výstupním signálu pro
subwoofer z předních nebo ze zadních reproduktorů, zapněte filtr s horní propustí (HPF). Z předních a
ze zadních reproduktorů pak budou vystupovat pouze signály s kmitočty vyššími, než odpovídá spodní
hranici pásma určené vybraným kmitočtem.
1. Zobrazte nabídku zvukových funkcí.
Více informací naleznete v předchozím článku "Úvodní informace o zvukových funkcích".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim nastavení filtru s horní propustí (položka
HPF).
3. Zapněte filtr s horní propustí stisknutím vícefunkčního ovladače.
Na displeji se zobrazí symbol 80 Hz a filtr s horní propustí je nyní zapnutý.

Pokud byl filtr s horní propustí již dříve upravován, na displeji se namísto kmitočtu 80Hz zobrazí
naposledy vybraný kmitočet.
Filtr s horní propustí vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.

4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava nastavte požadovaný
dělicí kmitočet filtru s horní propustí.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava bude vybrán dělicí
kmitočet v následujícím pořadí:
50HZ - 63HZ - 80HZ - 100HZ - 125HZ

48

Zesílení úrovně basů
Funkce zesílení úrovně basů zesiluje úroveň hlubokých kmitočtů.

1. Zobrazte nabídku zvukových funkcí.
Více informací naleznete v předchozím článku "Úvodní informace o zvukových funkcích".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku BASS BOOST.
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů nastavte požadovanou úroveň.
Během zvyšování/snižování úrovně se na displeji zobrazuje nápis 0 až +6.

Funkce přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje (SLA)
Funkce SLA (Source Level Adjustment) zamezuje vzniku radikálních skoků v hlasitosti během
přepínání jednotlivých zdrojů signálu.

Nastavení jsou odvozena z hlasitosti rozhlasového příjmu v pásmu FM, která zůstává konstantní.

1. Porovnejte si poslechem hlasitost příjmu v pásmu FM s hlasitostí jiného zdroje signálu, který
chcete nastavit.
2. Zobrazte nabídku zvukových funkcí.
Více informací naleznete v předchozím článku "Úvodní informace o zvukových funkcích".
3. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim (funkci) přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje
(položka SLA).
4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů podle potřeby zvyšte nebo
snižte úroveň hlasitosti zdroje signálu.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů dojde ke zvýšení nebo ke
snížení úrovně hlasitosti vybraného zdroje.
Během zvyšování nebo snižování úrovně hlasitosti zdroje se na displeji se zobrazuje symbol SLA +4
- SLA -4.

Poznámka:
Hlasitost zvuku MW/LW tuneru lze pomocí funkce SLA upravovat stejně, jako u jiných zdrojů
signálu, než tuner.

Počáteční nastavení

Změna počátečních nastavení
Nabídka počátečních nastavení slouží k provedení různých výchozích nastavení tohoto přístroje.

1. Stiskněte tlačítko SRC a podržte je, dokud nedojde k vypnutí přístroje.
2. Stiskněte vícefunkční ovladač a podržte jej, dokud se nezobrazí nabídka počátečních
nastavení.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte jednu z dostupných funkcí počátečních nastavení.

CLNDR (kalendář) - CLOCK (nastavení časového údaje) - OFF CLOCK (vypnutí hodin) - FM STEP
(nastavení kroku ladění FM tuneru) - AUTO PI (zapínání/vypínání funkce Auto PI Seek) - WARNING
(zapínání/vypínání znění varovného tónu) - AUX (vstup pro externí zařízení) - REAR SP (nastavení
výstupu pro zadní reproduktory a ovladače subwooferu) - EVERSCROLL (zapínání/vypínání
nepřetržitého rolování textu na displeji) - TITLE (volba jazyka) - BT AUDIO (audio přehrávač
Bluetooth) - BT MIC (nastavení mikrofonu) - PIN CODE INPUT (zadání PIN kódu) - EDIT DEVICE
NAME (Úprava názvu zařízení) - BT INFO (informace o verzi Bluetooth) - BT RESET (resetování
zařízení Bluetooth) - SOFTWARE UPDATE (aktualizace softwaru)

Způsob ovládání jednotlivých funkcí je popsán v následujících odstavcích.

Nabídku počátečních nastavení zrušíte stisknutím tlačítka BAND.
Položka BT AUDIO (audio přehrávač Bluetooth) a je k dispozici pouze tehdy, je-li k tomuto
přístroji připojeno audio zařízení Bluetooth.

49


Click to View FlipBook Version