The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-12 11:28:51

BOSE Noise masking Sleepbuds CZ

BOSE Noise masking Sleepbuds CZ

Návod k obsluze

Sluchátka s maskováním zvuku
NOISE-MASKING

SLEEPBUDS™

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Prosím, přečtěte si a dodržujte veškeré bezpečnostní a provozní pokyny.
Důležité bezpečnostní pokyny

1. Aby se zabránilo náhodnému použití vašich sluchátek sleepbuds™, udržujte je mimo dosah dětí a
domácích zvířat. Sluchátka sleepbuds™ obsahují stříbro-zinkovou baterii. V případě jejího požití
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc! Pokud sluchátka právě nepoužíváte, uložte je do uzavřeného
nabíjecího pouzdra a uchovejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

2. NEDOVOLTE dětem sluchátka sleepbuds™ používat.
Sluchátka sleepbuds™ a nabíjecí pouzdro čistěte pouze suchou látkou. Další pokyny pro čištění,

viz strana 26.
4. Používejte pouze doplňky / příslušenství určené a schválené výrobcem.
VAROVÁNÍ / UPOZORNĚNÍ

- Před použitím nabíjecího pouzdra si přečtěte všechny pokyny.
- Aby se snížilo riziko vzniku úrazu, během používání nabíjecího pouzdra v blízkosti dětí je nutné
zajistit důkladný dohled.
- Nevystavujte nabíjecí pouzdro vlivu vlhkosti, vody, dešti, kapalinám nebo sněhu, apod.
- Použití napájecího zdroje nebo nabíječky, které neodpovídají specifikacím výrobce nebo je výrobce
neprodává, může způsobit vznik nebezpečí požáru nebo zranění osob.
- Nepoužívejte nabíjecí pouzdro tak, aby byl překročen jeho výkon.
- Nepoužívejte poškozené nebo modifikované nabíjecí pouzdro. Poškozené nebo modifikované
baterie se mohou chovat nepředvídatelně, což může vést ke vzniku požáru, výbuchu nebo ke zranění
osob.
- Nerozebírejte nabíjecí pouzdro. Nesprávné opětovné sestavení pouzdra může vést ke vzniku
požáru nebo ke zranění osob.
- Na nabíjecí pouzdro nadměrně netlačte, neotvírejte jej, ani nevystavujte ohni nebo nadměrným
teplotám. Vystavení ohni nebo teplotě nad 100 °C může způsobit výbuch.
- Servis / opravy musí provádět výhradně kvalifikovaná osoba, která má k dispozici pouze identické
náhradní díly.


2 | CZ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Nevhodné pro děti do 3 let.
Tento produkt obsahuje magnetický materiál. Prosím, obraťte se na svého lékaře, pokud máte
nějaké pochybnosti o tom, zda by to mohlo mít vliv na funkci implantovaného zdravotnického
zařízení.
• NEVYSTAVUJTE produkt kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj nebo do jeho blízkosti
předměty naplněné tekutinami, jako například vázy.
• Udržujte mimo dosah ohně a zdrojů tepla. NEVYSTAVUJTE zdrojům otevřeného ohně, jako jsou
hořící svíčky, ani je nepokládejte na produkt nebo v jeho blízkosti.
• NEPROVÁDĚJTE neoprávněné změny tohoto produktu.
• Používejte pouze s dodaným napájecím zdrojem.
• Dodaný napájecí zdroj nebyl testován pro použití v nadmořských výškách větších, než 2000 metrů.
Používejte pouze v nadmořské výšce do 2000 metrů.
• Pokud dojde k vytečení baterie, zabraňte tomu, aby se kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo
očima. Dojde-li ke kontaktu s kapalinou, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
• Produkty, které obsahují baterie, nevystavujte nadměrnému teplu nebo náhlým změnám teplot (např.
přemístění ze skladu na přímé sluneční světlo, vystavení ohni, apod.).

3 | CZ

REGULATIVNÍ INFORMACE

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy
B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou určeny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti
nežádoucímu rušení instalací v obytných oblastech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat
energii na rádiových frekvencích a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může
způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nicméně, neexistuje žádná záruka, že při konkrétní
instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje nežádoucí rušení rozhlasového nebo
televizního příjmu, což lze jednoznačně určit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby
se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících
opatření:
• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
• Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným radio/TV technikem.
Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny společností Bose Corporation, mohou
způsobit ztrátu oprávnění uživatele k používání tohoto zařízení.
Toto zařízení splňuje podmínky Industry Canada výjimky z licence norem RSS. Provoz zařízení je vázán
následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a (2) toto zařízení
musí akceptovat jakékoli vnější rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.
Zařízení je v souladu s předpisy FCC a Industry Canada ohledně limitů pro vystavení elektro-
magnetickému záření pro obecnou populaci. Tento vysílač nesmí být společně umístěn nebo pracovat
ve spojení s jakoukoliv jinou anténou nebo vysílačem.
IC: 3232A-424611​ FCC ID: A94424611
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Bose Corporation tímto prohlašuje, že produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími
ustanoveními příslušných směrnic 2014/53/EU a ostatních požadavků dle směrnice EU.
Kompletní prohlášení o shodě naleznete na adrese: www.Bose.com/compliance
Toto zařízení je určeno pro provoz v pásmu 2400 až 2480 MHz.
Maximální výkonová spektrální hustota - méně než 10 dBm/MHz EIRP.
Nařízení pro regulaci radio-frekvenčních zařízení s nízkým vysílacím výkonem
Článek XII
Podle nařízení pro radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem nesmí, bez povolení
uděleného NCC, žádná společnost, firma nebo uživatel měnit frekvenci, zvyšovat vysílací výkon
nebo měnit originální charakteristiku a výkon, schválený pro radio-frekvenční zařízení s nízkým
vysílacím výkonem.
Článek XIV
Radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem nesmí ovlivňovat bezpečnost letadel a rušit
legální komunikaci; Pokud se tak stane, je uživatel povinen okamžitě ukončit provoz, dokud
nedojde k odstranění rušení. Uvedenou legální komunikací se rozumí radiové komunikace,
provozované v souladu se zákonem o telekomunikacích.
Radio-frekvenční zařízení s nízkým vysílacím výkonem může být citlivé na rušení z legální
komunikace nebo na ISM radiová zařízení.
NEPOKOUŠEJTE SE z tohoto produktu vyjmout nabíjecí baterie. Chcete-li baterie vyjmout,
obraťte se na místního prodejce Bose nebo jinou oprávněnou osobu autorizovaného servisu.

4 | CZ

REGULATIVNÍ INFORMACE

Použité baterie řádně zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Nevhazujte do ohně.
Tímto symbolem se rozumí, že produkt nesmí být zlikvidován jako běžný domácí odpad, a je
třeba jej doručit do příslušného sběrného místa pro recyklaci. Správná likvidace a recyklace
pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací o
správné likvidaci a recyklaci tohoto výrobku, se obraťte se na místní správní orgány,
poskytovatele služeb likvidace odpadů nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.
Vyjmutí dobíjecích baterií v tomto produktu provádět pouze kvalifikovaná osoba.
Obraťte se na místního prodejce Bose nebo pro další informace navštivte:
http://products.bose.com/static/compliance/index.html.

Tabulka omezených nebezpečných látek (Čína)

Názvy a obsah toxických nebo nebezpečných látek nebo prvků

Toxické nebo nebezpečné látky a prvky

Název dílu Olovo Rtuť Kadmium Šestimocný Polybromovaný Polybromovaný
PCB (Pb) (Hg) (Cd) (CR(VI)) bifenyl difenylether
(PBB) (PBDE)
X O O O O
O
O
Kovové díly XO O O O
O
Plastové díly OO O O O
O
Reproduktory X O O O O
O
Kabely XO O O O

Tato tabulka je připravena v souladu ustanoveními SJ/T 11364.

O: Označuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená ve všech homogenních
materiálech, použitých pro tuto část, je pod limitním požadavkem GB/T 26572.

X: Označuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená v alespoň jednom z homogenních
materiálů, použitých pro tuto část, je nad limitním požadavkem GB/T 26572.

Tabulka omezených nebezpečných látek (Taiwan)

Název zařízení: Bose® noise-masking sleepbuds™, Typové označení: 424611

Omezené látky a jejich chemické symboly

Jednotka Olovo Rtuť (Hg) Kadmium (Cd) Šestimocný Polybromovaný Polybromovaný
(Pb) chróm(Cr+6) bifenyl (PBB) difenylether (PBDE)

PCBs -○ ○ ○ ○ ○

Kovové díly -○ ○ ○ ○ ○

Plastové díly ○○ ○ ○ ○ ○

Reproduktory - ○ ○ ○ ○ ○

Kabely -○ ○ ○ ○ ○

Poznámka 1: “○” označuje, že procentuální obsah omezené látky nepřesahuje procentní podíl referenční hodnoty
jejího výskytu.
Poznámka 2: “−” označuje, že omezená látka odpovídá výjimce.

5 | CZ

REGULATIVNÍ INFORMACE

Prosím, vyplňte a uschovejte pro svou potřebu
Sériové číslo se nachází na spodní straně nabíjecího pouzdra.

Sériové číslo: ____________________________________________________________________
Číslo modelu: 424611
Doporučujeme vám uschovat si doklad o nákupu a tento návod. Nyní je ten správný čas k registraci
produktu Bose. Můžete tak snadno učinit na webových stránkách http://global.Bose.com/register

Datum výroby: Osmá číslice sériového čísla udává rok výroby; "8" je 2008 nebo 2018.
Importér Čína: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying
Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importér EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands
Importér Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104,
Taiwan. Phone Number: +886-2-2514 7676

Importér Mexiko: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de

Chapultepec, 11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545

Vstupní napětí: 5V 150mA

Teplotní rozsah nabíjení: 5 °C – 45 °C

Teplotní rozsah vybíjení: 5 °C – 45 °C

Android, Google Play, a logo Google Play jsou ochranné známky Google Inc.

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG,
Inc. a jakékoli použití těchto známek společností Bose Corporation je na základě licence.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších
zemích. App Store je značka služeb společnosti Apple Inc.

Bose Corporation, centrála: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována, modifikována,
distribuována nebo jinak použita bez předchozího písemného souhlasu.

6 | CZ

OBSAH

APLIKACE BOSE® SLEEP
Vlastnosti a výhody aplikace........................................................................................................ 9

VĚNOVÁNÍ POZORNOSTI VAŠEMU OKOLÍ
Nastavení odpovídající hlasitosti................................................................................................. 10
Tipy pro udržení povědomí........................................................................................................... 10

Základní tipy......................................................................................................................... 10
Pokročilé tipy ........................................................................................................................ 10

CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ
Obsah............................................................................................................................................. 11

OVLÁDÁNÍ
Otevření nabíjecího pouzdra ........................................................................................................ 12
Zapnutí ........................................................................................................................................... 13
Vypnutí............................................................................................................................................ 14

NASAZENÍ
Výběr správné velikost náušníků StayHear+ Sleep ................................................................... 15
Nasazení sluchátek sleepbuds™ do uší ......................................................................................... 15
Kontrola velikosti náušníků StayHear + Sleep ........................................................................... 16
Výměna náušníků StayHear + Sleep ............................................................................................ 17

BATERIE
Nabíjení sluchátek sleepbuds™ ..................................................................................................... 18

Doba nabíjení........................................................................................................................ 19
Kontrola úrovně nabití baterií sluchátek sleepbuds™ ....................................................... 19
Nabíjení pouzdra............................................................................................................................. 20
Doba nabíjení.......................................................................................................................... 20
Kontrola úrovně nabití baterií pouzdra .............................................................................. 21
Ochrana baterie............................................................................................................................. 21

7 | CZ

OBSAH

STATUS SLEEPBUDS™
Indikátory nabíjení sluchátek sleepbud™................................................................................... 22
Indikátory nabíjení pouzdra......................................................................................................... 23

BLUETOOTH PŘIPOJENÍ
Připojení mobilního zařízení ........................................................................................................ 24
Odpojení mobilního zařízení ........................................................................................................ 24
Opětovné připojení mobilního zařízení ...................................................................................... 24

POKROČILÉ FUNKCE
Resetování nabíjecího pouzdra .................................................................................................... 25
Aktualizace nabíjecího pouzdra .................................................................................................... 25
SPRÁVNÁ PÉČE A ÚDRŽBA
Čištění sluchátek sleepbuds™ a nabíjecího pouzdra ................................................................... 26
Náhradní díly a příslušenství ........................................................................................................ 26
Omezená záruka............................................................................................................................. 26
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Nejprve vyzkoušejte následující řešení ........................................................................................ 27
Další řešení ...................................................................................................................................... 27

8 | CZ

BOSE® SLEEP APP
Stáhněte si zdarma aplikaci Bose Sleep app, kterou budete potřebovat k ovládání vašeho
produktu sleepbuds™, výběru "maskovacích" zvuků, správu alarmů pro buzení, úpravu
hlasitosti a konfiguraci pokročilých nastavení.

VLASTNOSTI A VÝHODY APLIKACE

• Výběr "maskovacích" zvuků pro přehrávání prostřednictvím sleepbuds™.
• Nastavení budíků.
• Pojmenování vašeho sleepbuds™.
• Nalezení odpovědí na často kladené otázky.
• Udržení aktuálních funkcionalit sleepbuds™ a možnost vyzkoušet nové funkce

díky nejnovějšímu softwaru.

9 | CZ

VĚNOVÁNÍ POZORNOSTI VAŠEMU OKOLÍ
Sluchátka sleepbuds™ jsou navržena tak, aby maskovala hluk a zvuky, které by vás mohly
rušit během spánku. Z tohoto důvodu mohou ovlivnit vaši schopnost slyšet okolní zvuky,
jako jsou alarmy, varovné systémy, osoby a domácí zvířata.

NASTAVENÍ ODPOVÍDAJÍCÍ HLASITOSTI

Pro vyvážení požadované úrovně maskování hluku a uvědomování si okolních zvuků,
nastavte odpovídající úroveň hlasitosti podle vašich potřeb. Hlasitost by měla být
dostatečně vysoká, aby maskovala okolní zvuky, které by vás mohly rušit během spánku,
ale ne tak vysoká, abyste nemohli slyšet zvuky, které případně zaslechnout chcete.
V aplikaci Bose® Sleep nastavte hlasitost na nejnižší úroveň a poté ji postupně zvyšujte,
dokud nedosáhnete pohodlné úrovně. Čím je hlasitost nižší, tím pravděpodobnější je, že
budete moci zaslechnout zvuky, které chcete nebo potřebujete slyšet.

TIPY PRO UDRŽENÍ POVĚDOMÍ

Pokud máte obavy, že nebudete moci zaslechnout okolní zvuky během používání vašich
sluchátek sleepbuds™, vyzkoušejte následující tipy.

Základní tipy

Pokud zvýšíte hlasitost nad určitou úroveň, aplikace Bose Sleep vás na to upozorní.
Pro zvýšení vašeho povědomí nastavte hlasitost pod tuto úroveň. Tímto způsobem
se zlepší vaše schopnost slyšet okolní zvuky během používání sluchátek sleepbuds™.
Pokud v místnosti nespíte sami, zvažte, zda je možné se spolehnout na vašeho
partnera v tom smyslu, že vám pomůže udržet povědomí o okolních zvucích
během spánku.

Pokročilé tipy

Následující možnosti způsobí, že vaše sleepbuds™ budou při maskování okolních hluků
méně účinné, ale zvýší se tím povědomí o vašem okolí.

• Používejte pouze jeden sleepbud™.
• Nastavte aktuální maskování zvuku tak, aby se po určitém čase ukončilo, místo
toho, aby byl zvuk přehráván po celou noc. To lze provést v aplikaci Bose Sleep
nastavením časovače pro aktuální maskující zvuk.

10 | CZ

CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ

OBSAH

Zkontrolujte, zda je součástí balení následující:

Sluchátka Noise-masking Přenosné nabíjecí pouzdro Přepravní pouzdro
sleepbuds™

Náušníky StayHear®+ Sleep: USB napájecí zdroj USB kabel
Velké (černé) a malé (bílé)
POZNÁMKA: 

Na sluchátkách sleepbuds™ jsou
nasazeny střední (šedé) náušníky

POZNÁMKA: 
Pokud je některá část produktu poškozená, nepoužívejte ji. Kontaktujte vašeho prodejce
nebo zákaznický servis Bose.
Navštivte: global.Bose.com/Support/Sleepbuds

11 | CZ

OVLÁDÁNÍ

OTEVŘENÍ NABÍJECÍHO POUZDRA

Nabíjecí pouzdro umístěte logem Bose® nahoru a pro jeho otevření posuňte víčko směrem
od sebe.

Světelné indikátory na vnitřním okraji pouzdra zobrazují stav každého sluchátka
sleepbud™, stav úrovně nabití baterie a stav nabíjení (viz strana 22).

12 | CZ

ontrols

ZAPNUTÍ

1. Otevřete nabíjecí pouzdro (viz strana 12).
2. Počkejte, dokud indikátory nabíjení sleepbuds™ nezačnou pomalu bíle blikat

(viz strana 22), poté sluchátka sleepbuds™ vyjměte z pouzdra.

13 | CZ

ontrols

VYPNUTÍ

1. Umístěte sluchátka sleepbuds™ do nabíjecího pouzdra.
Informace o tom, jak sluchátka sleepbuds™ správně ukládat, viz „Nabíjení sluchátek
sleepbuds™“ na straně 18.

2. Počkejte, dokud indikátory nabíjení sleepbuds™ nezačnou pomalu bíle blikat (viz
strana 22), poté pouzdro zavřete.

14 | CZ

NASAZENÍ

VÝBĚR SPRÁVNÉ VELIKOSTI NÁUŠNÍKŮ STAYHEAR®+ SLEEP

Pro optimální maskování hluku a dobré držení sluchátek v uších je důležité zvolit správnou
velikost náušníků StayHear+ Sleep. Vyberte velikost, která vám poskytne nejvyšší komfort a
držení sluchátka v každém uchu. K určení nejvhodnějšího řešení možná budete muset
vyzkoušet všechny tři velikosti náušníků. Pro každé ucho můžete potřebovat jinou velikost.
POZNÁMKA: Chcete-li zkontrolovat vhodnost aktuální velikosti náušníků, viz strana 16.
Každé sluchátko sleepbud™ a náušník StayHear+ Sleep je označen L nebo R (levý a pravý).
Ujistěte se, že jste umístili levý náušník do levého sluchátka a pravý náušník do pravého
sluchátka.

NASAZENÍ SLUCHÁTEK SLEEPBUDS™ DO UŠÍ

Náušníky StayHear+ Sleep poskytují maximální komfort při bezpečném držení v uších.
Křídla náušníků sednou v prostoru těsně pod hřbetem uší.
1. Vložte sluchátko sleepbud™ do ucha logem Bose® směrem ven.
2. Otočte sluchátkem sleepbud™ tak, aby v uchu bezpečně sedělo.
3. Zatlačte na křídlo náušníku tak, abyste jej zastrčili do prostoru pod hřbet ucha.

Křídlo náušníku
Hřbet ucha

15 | CZ

it

KONTROLA VELIKOSTI NÁUŠNÍKŮ STAYHEAR®+ SLEEP

Chcete-li zkontrolovat, zda je pro vás aktuální velikost náušníku StayHear + Sleep vhodná,
použijte zrcadlo nebo požádejte přítele, aby porovnal váš způsob použití náušníků s pokyny
pro vhodnou velikost, viz níže. Křídla náušníků by měla bezpečně zapadnout pod hřbet
ucha, aniž by byla tato část stlačována.

Správná velikost Příliš velký náušník Příliš malý náušník

Kromě toho, zkuste následující:
Zkuste mluvit nahlas. Váš hlas by měl znít tlumeně v obou uších.
Zkuste potřást hlavou. Sluchátka sleepbuds™ by měla zůstat bezpečně na svém místě.

Pokud vám aktuální velikost náušníků nevyhovuje, necítíte se komfortně nebo sluchátka
bezpečně nedrží na svém místě, vyberte jinou velikost.

POZNÁMKA: Informace o výměně náušníků naleznete na straně 17.

16 | CZ

it

VÝMĚNA NÁUŠNÍKŮ STAYHEAR®+ SLEEP

1. Podržte základnu nasazeného náušníku StayHear+ Sleep, náušník stáhněte a opatrně je
vysuňte ze sluchátka.

2. Zarovnejte výstupek v blízkosti otvoru. Nový náušník StayHear+ Sleep natočte
vůči sluchátku sleepbud™ tak, aby byl zarovnaný výstupek s drážkou. Nasuňte
vývod sluchátka do otvoru náušníku. Poté jemně a opatrně natáhněte náušník za
držení základny na sluchátko sleepbud™ tak, aby řádně držel.

Vývod sluchátka Sleepbuds™
Otvor náušníku

POZNÁUMjiKstAět:e  se, že jste nasadili levý náušník (L) na levé sluchátko (L), a pravý
náušník (R) na pravé sluchátko (R) (viz strana 15).

3. Ujistěte se, že je sluchátko sleepbud™ vůči náušníku správně orientováno. Logo Bose® na
sleepbud™ musí směřovat ven a být vpravo nahoře a oba nabíjecí kontakty musí být přes
zadní stranu náušníku viditelné, viz ilustrace.

17 | CZ

BATERIE

NABÍJENÍ SLUCHÁTEK SLEEPBUDS™

Sluchátka sleepbuds™ se nabíjí, když jsou umístěny v nabíjecím pouzdru.
1. Zarovnejte nabíjecí kontakty na pravém sluchátku sleepbud™ s nabíjecími piny na pravé

straně pouzdra.

Nabíjecí kontakty

Nabíjecí piny

2. Umístěte sleepbud™ do pouzdra tak, že magneticky zapadne na své místo.
Indikátor nabíjení pro pravý sleepbud™ bliká bíle.

Indikátor nabíjení

POZNÁMKA:
Pokud po umístění sleepbud™ do pouzdra indikátor nabíjení nebliká bíle,
pravděpodobně jste vložili sleepbud™ do pouzdra nesprávně nebo je vybitá
baterie pouzdra. Umístěte sleepbud™ do pouzdra znovu a poté nabijte
baterii pouzdra (viz strana 20).
Pokud tento problém přetrvává, přečtěte si část "Sluchátka sleepbuds™ se
nenabíjí" na straně 28.

18 | CZ

attery
3. Opakujte kroky 1 a 2 pro nabíjení levého sluchátka sleepbud™.
4. Počkejte, až indikátory nabíjení sleepbud™ nezačnou pomalu blikat bíle a pak pouzdro

zavřete.

Doba nabíjení

Sluchátka sleepbuds™ nechte plně nabít. To může trvat až osm hodin.
POZNÁMKA: Plné nabití umožňuje až 16 hodin provozu.

Kontrola úrovně nabití baterií sluchátek sleepbuds™

Úroveň nabití baterií si můžete zkontrolovat během používání nebo během nabíjení
sluchátek sleepbuds™.
• Během používání sluchátek sleepbuds™
Úroveň nabití baterií zkontrolujte v aplikaci Bose® Sleep, kde se ve střední části domovské
obrazovky zobrazí aktuální nabití baterií, vyjádřené v procentech.
POZNÁMKA:
Pokud mají sluchátka sleepbuds™ rozdílné úrovně nabití baterií, na domovské obrazovce se
zobrazí nejnižší procento.
• Během nabíjení sluchátek sleepbuds™
Když umístíte sluchátka sleepbuds™ do nabíjecího pouzdra, v závislosti na stavu nabíjení
bliká příslušný indikátor (viz strana 22).

19 | CZ

attery

NABÍJENÍ POUZDRA

Nabíjecí pouzdro slouží pro uložení a nabíjení sluchátek sleepbuds™, když je nepoužíváte.
POZNÁMKY:

Nabíjecí pouzdro mějte připojené k síťovému napájení vždy, jak je to jen možné,
abyste zajistili, že baterie vašich sluchátek sleepbuds™ budou vždy plně nabité.
Nabíjecí pouzdro můžete také použít pro nabíjení sluchátek během cestování.
Před nabíjením sluchátek sleepbuds™ se ujistěte, že se teplota prostředí pohybuje v
rozmezí teplot 5 °C až 45 °C.
1. Připojte menší konec USB kabelu do USB konektoru na zadní straně pouzdra.

2. Druhý konec připojte k USB napájecímu zdroji.
3. USB napájecí zdroj zapojte do elektrické zásuvky.

Doba nabíjení

Pokud jsou sluchátka sleepbuds™ mimo nabíjecí pouzdro, plné nabití pouzdra může trvat
až tři hodiny. Pokud jsou sluchátka sleepbuds™ uvnitř pouzdra, doba nabíjení se liší.
POZNÁMKA:

Pokud je baterie nabíjecího pouzdra plně nabitá, sluchátka sleepbuds™ můžete z
pouzdra plně nabít jednou. Jedno nabití sluchátek sleepbuds™ umožňuje až 16
hodin provozu.

20 | CZ

attery

Kontrola úrovně nabití baterií pouzdra

Otevřete víko nabíjecího pouzdra (viz strana 12). Indikátor baterie svítí následujícím
způsobem:

• Pokud svítí pět LED indikátorů, baterie pouzdra je plně nabitá.
• Pokud svítí pouze jeden LED indikátor, baterie je vybitá. Baterii pouzdra je třeba
nabít (viz strana 20).

LED indikátory pro
baterii pouzdra

Další informace naleznete v části "Indikátory nabíjení bateriového pouzdra" na straně 23.

OCHRANA BATERIE

Funkce ochrany šetří baterie sluchátek sleepbuds™, když dojde k jejich vybití. Pokud jsou
sluchátka sleepbuds™ ponechána v pouzdře s vybitou baterií po dobu jednoho týdne,
sluchátka se vypnou.
Pro opětovné "probuzení" sluchátek sleepbuds™ postupujte následovně:
1. Připojte nabíjecí pouzdro k napájení (viz strana 20).
2. Umístěte sluchátka sleepbuds™ do pouzdra (viz strana 18).
3. Počkejte, dokud indikátory nabíjení sluchátek sleepbuds™ nezačnou pomalu blikat

bílou barvou (viz strana 22), a pak pouzdro zavřete.
4. Otevřete pouzdro, počkejte, dokud indikátory nabíjení sluchátek sleepbuds™ nezačnou

znovu blikat bílou barvou, a pak sluchátka z pouzdra vyjměte.

21 | CZ

STATUS SLEEPBUDS™

INDIKÁTORY NABÍJENÍ SLUCHÁTEK SLEEPBUDS™

Indikátory zobrazují status nabíjení každého sluchátka sleepbud™. Nacházejí se na vnitřním
okraji nabíjecího pouzdra vedle sluchátka.

Levý indikátor Pravý indikátor
nabíjení nabíjení

AKTIVITA INDIKÁTORU STATUS NABÍJENÍ
Bliká bíle Probuzení nebo spánek.
Pomalu bliká bíle Během tohoto stavu sluchátka NEVYJÍMEJTE z pouzdra
nebo nezavírejte pouzdro.
Nabíjení.

Svítí bíle Plně nabito.

POZNÁMKA: 
Pokud není pouzdro připojeno ke zdroji napájení, indikátory zhasnou po dvou
minutách nečinnosti.

22 | CZ

status

INDIKÁTORY NABÍJENÍ POUZDRA

Indikátory zobrazují úroveň nabití baterie status nabíjení pouzdra. Na vnitřním předním
okraji pouzdra je umístěno pět LED indikátorů stavu baterie pouzdra.

Indikátory stavu
baterie pouzdra

AKTIVITA INDIKÁTORU PROCENTO NABITÍ BATERIE
0% – 20%
20% – 40%
40% – 60%
60% – 80%
80% – 100%
Chyba nabíjení. Resetujte nabíjecí pouzdro (viz strana 25). Pokud
chyba přetrvává, kontaktujte prodejce / zákaznický servis Bose.

POZNÁMKY:
• Během nabíjení bliká poslední indikátor. Když je nabíjecí pouzdro plně nabité, všechny

indikátory svítí bíle.
• Pokud není pouzdro připojeno ke zdroji napájení, indikátory zhasnou po dvou minutách

nečinnosti.

23 | CZ

BLUETOOTH PŘIPOJENÍ
Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje ovládat sluchátka sleepbuds™ z mobilního
zařízení pomocí aplikace Bose® Sleep. Abyste mohli sluchátka sleepbuds™ ovládat, musíte si
aplikaci stáhnout a mobilní zařízení připojit ke sluchátkům.

PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ

Stáhněte si aplikaci Bose Sleep a postupujte podle pokynů v aplikaci.

ODPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ

Pro odpojení mobilního zařízení použijte aplikaci Bose Sleep.
TIP: Pro odpojení mobilního zařízení v něm také můžete zakázat funkci Bluetooth.

Zakázání funkce Bluetooth v mobilním zařízení odpojí všechna ostatní zařízení.

OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ

Po zapnutí sluchátek sleepbuds™ se k nim automaticky připojí zařízení, které k nim bylo
připojeno naposledy.
POZNÁMKA: Zařízení musí být v dosahu (9 m) a musí být zapnuté.

24 | CZ

POKROČILÉ FUNKCE

RESETOVÁNÍ NABÍJECÍHO POUZDRA

Resetováním nabíjecího pouzdra se vypne a poté opět zapne napájení. To může pomoci
vyřešit problémy s nabíjením.
Pro resetování nabíjecího pouzdra vložte tenký předmět, např. kancelářskou sponku
do otvoru na zadní straně pouzdra (vedle USB konektoru). Stiskněte, dokud nepocítíte
kliknutí.

AKTUALIZACE NABÍJECÍHO POUZDRA

Pokud je pro nabíjecí pouzdro k dispozici aktualizace, aplikace Bose® Sleep vás na to
upozorní. Pro přístup k aktualizaci si stáhněte do počítače Bose Updater.
Navštivte: btu.Bose.com

25 | CZ

SPRÁVNÁ PÉČE A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ SLUCHÁTEK SLEEPBUDS™ A NABÍJECÍHO POUZDRA

Vaše sluchátka a nabíjecí pouzdro mohou vyžadovat pravidelné čištění.

KOMPONENT POSTUP ČIŠTĚNÍ

Náušníky StayHear®+ Sejměte náušníky ze sluchátek a opatrně je omyjte v mírném roztoku
Sleep čisticího prostředku s vodou.
POZNÁMKA: Puřjeisdtěotep,ěžtoevjsnoýumdnůakslaazdenněímopnláácuhšnnuíktáůanvayssluušcehnáát.ka se

Vývod sluchátek K čištění používejte pouze suchý, měkký bavlněný hadřík nebo jeho
ekvivalent. Nikdy nevkládejte do vývodu žádný čisticí nástroj.
Piny nabíjecího
pouzdra a nabíjecí Pravidelně otřete. Používejte pouze suchý, měkký bavlněný hadřík nebo
kontakty sluchátek jeho ekvivalent.
POZOR: Při čištění pinů NEPOUŽÍVEJTE stírací pohyb, protože to
Nabíjecí pouzdro
může způsobit ohnutí nabíjecích pinů nebo vnést vlhkost
do mezer v pouzdře.

K čištění používejte pouze suchý, měkký bavlněný hadřík nebo jeho
ekvivalent.

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství si můžete objednat prostřednictvím vašeho prodejce nebo
zákaznického servisu Bose.
Navštivte: global.Bose.com/Support/Sleepbuds

OMEZENÁ ZÁRUKA

Na sluchátka sleepbuds™ se vztahuje omezená záruka. Navštivte webové stránky
global.Bose.com/warranty, kde o omezené záruce naleznete podrobnosti.

REGISTRACE PRODUKTU

Pro registraci tohoto produktu navštivte global.Bose.com/register, kde naleznete
veškeré pokyny. Nezaregistrování vaše záruční práva neovlivní.

26 | CZ

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

NEJPRVE VYZKOUŠEJTE NÁSLEDUJÍ ŘEŠENÍ

Pokud budete mít se svými sleepbuds™ problémy, nejprve vyzkoušejte následující řešení:
• Sleepbuds™ vypněte (viz strana 14) a znovu zapněte (viz strana 13). Než zavřete
nabíjecí pouzdro nebo sluchátka z pouzdra vyjmete, ujistěte se, že jste počkali, než
začnou indikátory nabíjení sleepbuds™ pomalu blikat bíle.
• Zavřete a otevřete nabíjecí pouzdro, poté zkontrolujte stav sluchátek a stav nabíjení
(viz strana 22).
• Nabijte nabíjecí pouzdro (viz strana 20) a sluchátka (viz strana 18).
• Přemístěte mobilní zařízení blíže ke sluchátkům (do vzdálenosti 9 m) a odstraňte z
jejich blízkosti jakékoliv zdroje rušení nebo překážek.
• Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje Bluetooth Low Energy (nazývané také jako
Bluetooth Smart). Všechna zařízení, která jsou kompatibilní s iOS 10 a novějšími
zařízeními a většina zařízení kompatibilních s OS Android 5.0 a novější, technologii
Bluetooth Low Energy podporuje.
• Zkontrolujte aplikaci Bose® Sleep, abyste se ujistili, že je software pro sleepbuds™
aktuální.
• Ujistěte se, že pro ovládání vašich sleepbuds™ používáte aplikaci Bose Sleep, nikoliv
jinou aplikaci (viz strana 24).
• Zkuste připojit jiné zařízení (viz strana 24).

DALŠÍ ŘEŠENÍ

Pokud se vám nepodaří váš problém vyřešit, podívejte se do následující tabulky, kde
naleznete příznaky a možná řešení. Pokud se vám i nadále nedaří váš problém vyřešit,
kontaktujte vašeho prodejce nebo zákaznický servis Bose.
Navštivte: global.Bose.com/Support/Sleepbuds

PŘÍZNAK ŘEŠENÍ

Na vašem zařízení:
Zakažte a povolte funkci Bluetooth.
Odpojte zařízení od sluchátek (viz strana 24).
Připojte jej znovu (viz strana 24).

Sluchátka sleepbuds™ Umístěte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zkontrolujte indikátory
se nepřipojují k nabíjení (viz strana 22). Sluchátka nabijte.
mobilnímu zařízení Restartujte vaše zařízení. Připojte jej znovu (viz strana 24).
Připojte jiné zařízení (viz strana 24).
Navštivte: global.Bose.com/Support/Sleepbuds , kde je videonávod.
Resetujte nabíjecí pouzdro (viz strana 25).

27 | CZ

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PŘÍZNAK ŘEŠENÍ

Sluchátka sleepbuds™ Ujistěte se, že jsou sluchátka v nabíjecím pouzdru správně umístěna
se nenabíjejí (viz strana 18).
Zkontrolujte indikátor baterie pouzdra, abyste se ujistili, že baterie
pouzdra není vybitá (viz strana 23).
Ujistěte se, že jsou nabíjecí kontakty u obou sluchátek viditelné přes
zadní stranu náušníku StayHear®+ Sleep (viz strana 17).
Ujistěte se, že nabíjecí kontakty na sluchátkách nebo nabíjecí piny v
pouzdře nepokrývají nahromaděné nečistoty, mastnota, apod.
Pokud byla sluchátka vystavena příliš vysokým nebo nízkým teplotám a
všechny indikátory statusu blikají bíle, sluchátka přemístěte do prostředí s
pokojovou teplotou a počkejte na vyrovnání teplot. Zkuste je znovu nabít.
Resetujte nabíjecí pouzdro (viz strana 25).

Nabíjecí pouzdro Zkontrolujte připojení obou konců USB kabelu.
se nenabíjí Připojte USB kabel k jinému USB napájecímu zdroji.
Použijte jiný USB kabel.
Nabíjecí pouzdro připojte k jinému (AC) síťovému zdroji.
Zkontrolujte indikátory nabíjení baterie pouzdra, abyste se ujistili, že
nedošlo k chybě nabíjení (viz strana 23).
Pokud byla sluchátka vystavena příliš vysokým nebo nízkým teplotám a
všechny indikátory statusu blikají bíle, sluchátka přemístěte do prostředí s
pokojovou teplotou a počkejte na vyrovnání teplot. Pak je zkuste znovu
nabít.
Resetujte nabíjecí pouzdro (viz strana 25).

Sluchátka sleepbuds™ Ujistěte se, že obě sluchátka správně padnou do uší
jsou nekomfortní (viz strana 15).
Ujistěte se, že pro každé sluchátko používáte správnou velikost
náušníku StayHear + Sleep (viz strana 16). Pro každé ucho můžete
potřebovat jinou velikost.
Ujistěte se, že jsou sluchátka v náušnících StayHear + Sleep správně
orientována. Logo Bose® na sluchátku musí směřovat ven a být vpravo
nahoře a oba nabíjecí kontakty musí být viditelné přes zadní stranu
náušníku (viz strana 17).

Žádný zvuk V aplikaci Bose Sleep zvyšte hlasitost aktuálního zvuku
maskování.
Umístěte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zkontrolujte indikátory
nabíjení sluchátek (viz strana 22). Sluchátka plně nabijte.
Připojte jiné zařízení (viz strana 24).

28 | CZ

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PŘÍZNAK ŘEŠENÍ

Špatná kvalita zvuku Ujistěte se, že vám obě sluchátka správně a bezpečně padnou do uší
(viz strana 15).
Ujistěte se, že pro každé sluchátko používáte správnou velikost
náušníku StayHear + Sleep (viz strana 16). Pro každé ucho můžete
potřebovat jinou velikost.
Ujistěte se, že jsou sluchátka v náušnících StayHear + Sleep správně
orientována. Logo Bose® na sluchátku musí směřovat ven a být vpravo
nahoře a oba nabíjecí kontakty musí být viditelné přes zadní stranu
náušníku (viz strana 17).
Vyčistěte veškeré nečistoty nebo mastnotu ze spojovacích otvorů
náušníků StayHear + Sleep a sluchátek sleepbuds™.

Sluchátka sleepbuds™ Ujistěte se, že obě sluchátka správně padnou do uší
vypadávají z uší (viz strana 15).
Ujistěte se, že pro každé sluchátko používáte správnou velikost
náušníku StayHear + Sleep (viz strana 16). Pro každé ucho můžete
potřebovat jinou velikost.

Náušníky StayHear+ Náušníky StayHear+ Sleep řádně připevněte ke sluchátkům (viz strana 17).
Náušníky vyčistěte (viz strana 26).
Sleep vypadávají

29 | CZ

FPO ©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM803896 Rev. 00


Click to View FlipBook Version